Motstånd mot privatiseringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motstånd mot privatiseringen"

Transkript

1 Bakgrund Efter ett antal militärregimer höll Nigeria demokratiska val i maj 1999 då Olesegun Obasanjo valdes till president. Nigeria inledde under hans ledning en rad ekonomiska reformer och har blivit en viktig aktör i Afrika, både ekonomiskt och politiskt. Men trots sina stora oljetillgångar är landet dock ett av de 20 fattigaste länderna i världen. Nigeria har goda vattentillgångar, bara ytvattnet uppgår till 3000 kubikmeter per person och år. Där det är ont om ytvatten eller vattnet drabbats av försaltning eller föroreningar finns grundvatten att tillgå istället. Trots detta saknar en stor andel av befolkningen tillgång till rent dricksvatten. Vattensektorn i Nigeria är i mycket dåligt skick på grund av politisk och ekonomisk misskötsel av de offentliga vattenbolagen och bristande satsningar på utveckling av sektorn. De offentliga vattenbolagen beräknas endast täcka 50 procent av befolkningen i städerna och 35 procent på landsbygden. Nigerias demokrati är fortfarande väldigt ung. För att den ska kunna förstärkas är det viktigt att staten ser till att människor får tillgång till offentliga tjänster såsom vatten, elektricitet, sjukvård och utbildning. Att förbättra vattendistributionen är alltså även en fråga om politisk överlevnad för den nigerianska demokratin. För att lösa Nigerias vattenkris krävs omfattande investeringar. Nigerias egen ekonomi räcker inte till för att hantera problemet. Världsbanken som under åren av militärdiktatur dragit sig ur Nigeria har nu återvänt och valt att engagera sig i landets vattensektor. Privatisering innebär att man säljer ut statligt ägda bolag till privata investerare och företag. Detta genomförs för att det kan öka effektiviteten eten då ägarna av företaget också tar del av vinsten men också för det ger ökad möjlighet för konsumenterna att påverka företaget. Nackdelen är att det gör företaget vinstberoende. Nigerias vattenpolitik Vattenförsörjningen är delstaternas ansvar och de har skapat vattenbolag på delstatsnivå för hantering av vattenförsörjningen i städerna och tätbefolkade områden. Bolagen ansvarar för vattenförsörjningen men avgifterna sätts på politisk nivå vilket lett till att avgifterna inte täcker kostnaderna för verksamheten. Det årliga finansieringsbehovet inom vattensektorn beräknas till 320 miljoner dollar, men nuvarande investeringar ligger bara på 54 miljoner dollar. De offentliga satsningarna på vattensektorn har minskat från 9 procent (andel av totala offentliga utgifter) 1996 till 3,2 procent Lagos Då den federala regeringen reglerar själva vattenpolitiken och delstatsregeringarna ansvarar för vattenförsörjningen har delstaten Lagos kunnat inleda en privatiseringsprocess. Lagos är Nigerias största delstat med 14 miljoner invånare. Lagos Water Supply Corporation är emellertid ett av världens sämst skötta vattenbolag enligt Världsbanken. Av alla pengar som betalas för vatten i olika former (inkluderar även privat vattenförsäljning) går endast 4 procent till bolaget (2000). 96 procent av det vatten bolaget distribuerar får de aldrig betalt för. Endast hälften av delstatens befolkning får vatten från bolaget.

2 Lagos State Government inledde privatiseringssatsningen 1999 som ett sätt att få finansiering för att bygga ut vattensektorn i delstaten. Genom National Urban Water Sector Reform Project från 2001, som inkluderar privatisering av vattensektorn i delstaten Lagos, får alltså Nigeria tillgång till ett lån på 220 miljoner dollar från Världsbanken. Som del av detta ingår att privatisera distributionen av vattnet. Lagos utgör det främsta fallet på grund av antalet fattiga som berörs och på grund av den uppmärksamhet det får. Men även på grund av att delstaten har en reformvänlig guvernör som redan inlett en privatiseringsprocess. Världsbanken menar att man bör agera snabbt. Motstånd mot privatiseringen Lokala organisationer och NGOs har bildat en allians - The Civil Society Coalition Against Water Privatization in Nigeria (CISCAWP Nigeria). Syftet är att driva en kampanj mot den av Världsbanken finansierade planen att privatisera vattendistributionen i Nigeria. De menar att regeringen tillsammans med delstatsregeringarna och med stöd av Världsbanken har drivit igenom projektet utan diskussioner om vad civilsamhället tycker.

3

4 Mål och regler Målet med det här rollspelet är att visa på vikten av samarbete. Samtliga deltagare skall uppnå sina individuella mål samtidigt som ett gemensamt mål skall uppnås. Alla deltagare tilldelas ett förråd med 5 enheter vatten och har som mål att komma upp i 8 enheter. Det gemensamma förrådet innehåller också 5 enheter och ska upp i 9 enheter för att det gemensamma målet ska uppnås. Varje landskort representeras av antingen en eller två personer. Om det är två personer per land föregås varje gemensam diskussion med att personerna internt planerar och diskuterar nästa steg i fem minuter. Spelets gång Rollspelet består av 5 spelomgångar. Varje omgång representerar ett år och inleds med ett möte där deltagarna samlas för att diskutera och ta gemensamma beslut inför det kommande året. Punkt 1 och 2 här under äger rum under detta möte och punkt 3 representerar det som faktiskt händer under det kommande året. 1. En motion om ett samarbete presenteras Motionen läses upp gemensamt. Man diskuterar igenom motionen så att alla förstår vad den innebär och vad den skulle ha för påverkan på varje deltagares situation. 2. Deltagarna väljer att delta eller att avstå Alla deltagare tar individuellt ställning till om de vill delta i motionen eller inte. De personer som väljer att delta går vidare till nästa steg. Övriga får vänta till nästa omgång. Man indikerar att man tänker delta genom att investera en enhet vatten ur sitt eget förråd av vatten. 3. Deltagarna väljer att fullfölja eller att avbryta samarbetet I det här skedet får alla som valt att delta visa om man faktiskt fullföljer motionen eller inte. Detta görs genom att ett intentionskort läggs ut med baksidan uppåt på bordet. När alla har lagt ut sina intentionskort vänder man på dessa och kontroller resultatet. Det finns tre olika utfall: A. Alla samarbetar Alla som valt att delta får tillbaks sin satsade enhet plus ytterligare en enhet. Dessutom läggs en enhet till det gemensamma förrådet. B. Alla utom en deltagare samarbetar. När någon väljer att inte fullfölja samarbetet innebär detta att den personen utnyttjar situationen. Den deltagaren får då tillbaks sin enhet plus ytterligare tre enheter. De övriga deltagarna får inget och det gemensamma förrådet minskas med en enhet. C. Mer än en deltagare väljer att inte samarbeta. När fler än en deltagare försöker utnyttja situationen går hela samarbetet i stöpet och alla deltagare förlorar sina enheter (dessa enheter är nu förlorade och tas ur spelet). Dessutom plockas en enhet bort ur det gemensamma förrådet. När allt vatten har fördelats påbörjas nästa års möte och punkterna ovan upprepas. Vattenenheter För att spela det här spelet behövs 60 st vattenenheter. Vattnet kan representeras av t.ex. spelmarker, mynt, tändstickor eller riktigt vatten i behållare.

5 Dina viktigaste ställningstagande Ökad tillgång och distribution av vatten Snabb utveckling Inte stöta sig med världsbanken Så här tänker du: Du är trött på problemen inom vattensektorn. Ansvarsfördelningen mellan de olika politiska nivåerna i landet är oklar. Du anser att ett privat bolag kan arbeta mer självständigt och kan ansvara för att konsumenterna betalar för sitt vatten som de ska. Du vill också slippa den känsliga debatten om tillgång till vatten och prissättning. För att få dina väljares fortsatta förtroende behövs det utveckling och framsteg när det gäller tillgång och distribution av vatten. Du tror att privatisering är rätt väg att gå för att få ordning på vattenfrågan i Lagos. Den privatisering som du har kämpat för var ett krav för att Nigeria nu har fått tillgång till en lån på 220 miljoner av Världsbanken. I dagsläget är Lagos vattenbolag så affärsmässigt svagt att det inte klarar verksamhetskostnaderna utan ekonomiskt stöd av delstatsregeringen. Du vill agera snabbt och driva igenom förändringarna inom vattensektorn utan en massa krångel. De många åren av diktatur i Nigeria har inneburit att den nya demokratin inte riktigt har slagit rot överallt än, och du vet med dig att du har varit med och drivit igenom delar av privatiseringen på ett effektivt men inte alltid demokratiskt sätt. Så här tänker du: Vattenbolaget måste privatiseras. Det är viktigt att kunna attrahera en stark privat aktör och för att göra det måste man kompromissa i utformningen av privatiseringen. Det går inte att kräva omfattande investeringar på grund av de osäkra inkomsterna i Lagos. Pengar till investeringar kanaliseras i stället från Världsbanken till det privata företaget. Men det viktiga är att reformerna inom vattensektorn kommer igång och att det går fort. Du anser också att det är nödvändigt med en friare prissättning på vattnet. Annars finns det ingen mening för internationella aktörer att investera i Lagos vattensektor. Utrymme för vinst är viktigt för att locka rätt expertis. Du anser att Världsbankens involvering i Nigerias vattensektor behövs för att få till stånd välfungerande grundläggande tjänstesektorer däribland tillförlitlig tillgång till rent vatten. Det gäller såväl för ekonomisk utveckling som för förbättrad hälsa hos befolkningen. För att frigöra medel till investeringar i Lagos vattensektor måste det till förändringar av förutsättningar och drift av vattenbolaget, och du ser ingen annan alternativ än avreglering och privatisering. Dina viktigaste ställningstagande Utländska investeringar Avreglering och privatisering i så stor utsträckning som möjligt Skapa ekonomisk trygghet

6 Dina viktigaste ställningstagande Göra bolaget lönsamt Goda relationer till facket Göra bolaget opolitiskt Så här tänker du: Du är för privatiseringen. Privatiseringen kommer bland annat innebära att man kan höja priserna så att de täcker kostnaderna för verksamheten. Till arbetarna vill du säga att de som arbetar hårt och är ärligt inte behöver oroa sig. Utbyggnaden av vattensektorn kommer kräva mycket arbetskraft. Men du förnekar inte att det just nu finns en överkapacitet på företaget. En privatisering skulle också innebära ökad frihet som chef för vattenbolaget där du kan agera med mycket mindre politisk inblandning. Detta kommer troligtvis också minska korruptionen och snabbt frigöra pengar som tidigare gick åt till att smörja det byråkratiska maskineriet. Men du är också medveten om risken att förlora ditt jobb om bolaget privatiseras. De nya ägarna kan mycket väl ersätta dig med en person som har erfarenhet och bättre förmåga att leda ett vinstdrivande företag. Det är således mycket viktigt för dig att ha ett starkt stöd hos vattenbolagets anställda för att behålla din post vid en privatisering. Dina viktigaste ställningstagande De anställdas rättigheter Öppenhet i bolaget Inte stressa igenom beslut Så här tänker du: Du är kritisk mot hur den nuvarande ledningen sköter vattenbolaget och håller med om att något måste göras. Samtidigt är du kritisk till Världsbanken och anser att de kräver av Nigeria att vattenbolaget ska privatiseras för att de ska få låna pengar. Framför allt är du orolig för framtiden för de anställa på vattenbolaget. Du vet att privatiseringen i grannlandet Niger har skapat problem. Det franska bolag som nu sköter vattendistributionen där motarbetar facket. Bland annat råder konflikt om det sociala kontrakt som tecknats mellan facket och det privatiserade bolaget. De lokala representanterna och aktieägarna får inte heller tillgång till den finansiella information de har rätt till. Därför är du emot den nuvarande privatiserings-planen, du anser att det går för fort. Du vill formulera ett tydligt socialt kontrakt och helst hitta ett nigerianskt företag som kan ta över. Du anser privatiseringsprocessen sker för snabbt och inte tillräckligt öppet. Det finns en misstro till delstats-regeringens och världsbankens skyndsamhet. Varför måste det gå så snabbt?

7 Intentionskort Dina viktigaste ställningstagande De fattigas rättighet till vatten Öppenhet i processen Utnyttja oljeresurserna till folkets bästa Så här tänker du: Du är emot privatiseringen. Du menar att folket måste kunna kontrollera vattnet som en offentlig resurs och att beslut måste fattas med fullt deltagande av medborgargrupper. Du anser också att de fattiga måste garanteras tillgång till vatten som täcker deras grundläggande behov, detta kan bara göras av ett offentligt bolag, anser du. Du tycker att regeringen och Världsbanken brister i öppenhet, att de försöker lura på befolkningen en full privatisering av vattnet. Nigeria betalar årligen miljoner dollar i skuld-återbetalningar i jämförelse med de 266 miljoner som skulle täcka investeringsbehovet i vattensektorn. En skuldavskrivning skulle kunna frigöra nödvändiga medel, och du tycker att Nigeria har tvingats in i en skuldfälla som banat väg för en privatisering. Med tanke på de stora oljeinkomster som Nigeria har anser du att en del av dessa pengar bör kanaliseras till landets vattensektor. Det handlar om att fördela inkomst från naturresurser på ett rättvist sätt inom landet. Och för att detta ska vara möjligt ska vattenbolaget förbli ett offentligt bolag.

8 Intentionskort

9 Namnbrickor

10 År 1. Motion från Guvernören av Lagos År 2. Motion från Chefen för Lagos vattenbolag Utländsk majoritet i det privatiserade vattenbolaget För att locka rätt expertis till vattenbolaget har det föreslagits att tillåta utländsk majoritet i bolaget. Denna motion utgår från antagandet att den rätta expertisen och erfarenheten främst går att finna i utlandet, och för att utländska investerare ska vilja satsa sina pengar i Lagos vattenbolag vill man kunna ge dem möjlighet att bestämma mer över hur deras investerade pengar används. Offentligt ägande av Lagos vattennät För att delstaten inte ska förlora för mycket inflytande över sitt vatten har det kommit ett förslag på att vatteninfrastrukturen blir kvar i offentlig ägo och att det privatiserade bolaget betalar för rätten till att använda det. Detta är kopplat till ett åtagande hos regeringen att ansvara för utbyggnad och underhåll enligt en upprustningsplan som bestäms av Världsbanken. År 3. Motion från CISCAWP År 4. Motion från vattenbolagets fackförening Kanalisera oljeinkomster till vattensektorn Det har kommit ett förslag som går ut på att avsätta en del av Lagos oljeinkomster till att rusta upp och utveckla delstatens vattennät. Det skulle i sin tur innebära minskade medel till utbyggnaden av oljesektorn delstatens i särklass största inkomstkälla. Vattenbolagets nya styrelse Det är tydligt att det nuvarande vattenbolaget behöver omstruktureras. Ett första steg och viktig grund är sammansättningen av företagets styrelse. En facklig representant ska alltid ha en plats i styrelsen för att fungera som en länk mellan arbetarna och ledningen. År 5. Motion från Världsbankens representant Vattenpriset för konsument För att det ska finnas någon affärsmässig drivkraft för vattenbolaget måste vattenpriset höjas för konsumenten. Det har kommit ett förslag som innebär att vattenpriset fördubblas utgått från dagens nivå. Det nya priset gäller bara vatten som distribueras in i hushållen alltså vatten ur kran. Men för att säkerställa vattentillgången för samtliga medborgare är det kopplat till upprättandet av offentliga vattenhål där man kan hämta vatten till hushållet för ett pris som ligger på dagens nivå.

11 År 1. CISCAWP År 2. Chef för Lagos vattenbolag. Hemligstämplad information, your eyes only! Hotad! Du har fått anonyma hot mot dig och din familj om du deltar i nästa motion. Du har tagit upp det här på styrelsen och ni har tillsammans kommit överens om att CISCAWP inte ska delta i nästa motion för din säkerhets skull. Den anonyma personen tvingar dig också att vara tyst om detta annars genomför han hotet också. Läs det här högt, det här måste alla få veta! Kollaps av vattennätet i stora delar av staden. Vattenbolaget får skulden. Detta har skapat stor uppmärksamhet och stor opinion mot vattenbolaget som snabbt måste göra något om inte hela bolagets ledning ska bytas ut. Den kommande motionen från CISCAWP måste du stödja och kommer satsa två vattenenheter. Om den fullföljs av de som stödjer den kommer du också få ytterligare två. OBS. Dessa fakta är fiktiva! OBS. Dessa fakta är fiktiva! År 3. Representant för världsbanken År 4. Vattenbolagets fackförening Läs det här högt, det här måste alla få veta! Revolution i landet! Den sittande President Umaru Musa Yar'Adua störtas efter ytterligare en korruptions skandal. Det råder allmänt kaos ute på gator och vatteninfrastrukturen skadas hårt. För att undvika att vattenresurserna blir helt överutnyttjade under den här kaotiska tiden måste Guvernören av Lagos och chefen på vattenbolaget använda sina resurser. Om inget görs kommer två av vattenenheterna från det gemensamma förrådet att försvinna. Men detta kan minskas för varje vattenenhet Guvernören och/eller Chefen satsar. Läs det här högt, det här måste alla få veta! Du ser den kommande motionen som ett hån mot befolkningens bästa. Det är befolkningen som ska betala medans industrierna får använda och förorena hur mycket resurser de vill. Vi kan inte offra folket för landets ekonomiska utveckling och vi ser det här som ett bevis på att världsbanken försöker skynda igenom en process för att befolkningen inte ska bli medveten om vilka konsekvenser en privatisering kan få. Vattenbolagets anställda kommer gå i strejk om motionen fullföljs! Genomför någon motionen kommer två vattenenheter tas från fackföreningens förråd. OBS. Dessa fakta är fiktiva! OBS. Dessa fakta är fiktiva!

Sex inlägg om vatten och privatiseringar

Sex inlägg om vatten och privatiseringar Sex inlägg om vatten och privatiseringar Billigt vatten åt de fattiga Segerfeldt/Tren Företag får inte bli rika på vatten Thörn/Sjölander Holland Jag känner bara till katastrofer Hultman De törstar efter

Läs mer

Vatten på holländskt vis

Vatten på holländskt vis VA - Forsk rapport Nr 2005-01 Vatten på holländskt vis en studie av VA-verksamheten i Nederländerna Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Helena Piehl Handledare: Karin Edmark VT 2008 Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris

En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris En annan värld är möjlig Ung Vänsters program om kapitalismens kris Antaget på Ung Vänsters 46:e kongress i Linköping 9-12 maj 2013 Med reservation för ej justerat protokoll. Inledning Kriser utgör inte

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN)

SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) SAMHÄLLE, BYGGANDE OCH NÄRINGSPOLITIK (SBN) Motionerna SBN 1 SBN 17 MOTION SBN 1 Byggnads MellanNorrland Byggbranschen i Sverige har förändrats i fel riktning både för byggnads medlemmar men även för beställare,

Läs mer

ECOFIN-skuldavskrivningar

ECOFIN-skuldavskrivningar ECOFIN-skuldavskrivningar Land: Argentina Delegat: Amanda Schill Republiken Argentina vill inledningsvis påtala att landet hyser enorm empati för länder i skuldkris då republiken Argentina själv drabbades

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi

Förkortningar i texten IMF= Internationella valutafonden VB: Världsbanken IE: Informell ekonomi Seminarium om fackliga strategier gentemot den informella ekonomin ur ett globalt perspektiv 20 oktober 2004, Stockholm, Norra Latin konferenscenter, musiksalen, 9-16. Förkortningar i texten IMF= Internationella

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1

Utvecklingspolitisk rapport - 2009. Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Utvecklingspolitisk rapport - 2009 Rapportens namn (står på mallsidan) Sidan 1 Historien är tydlig. Den är tydlig mot vem som helst med ett intresse för utvecklingen i världen. Många studier bekräftar

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If?

Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? Klagomål en guldgruva av möjligheter för försäkringsbranschen och If? - En artikel om klagomålshantering och beskrivning av If Skadeförsäkrings klagomålshantering. Johan Ohlsson - Klagomålsansvarig för

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

Svenskt bistånd till skatteparadis

Svenskt bistånd till skatteparadis r a p p o r t m a j 2 0 1 1 Svenskt bistånd till skatteparadis Hur Tanzania förlorar skatteintäkter på Swedfunds investering Innehållsförteckning Inledning s.3 Svenskt bistånd till skatteparadis s.4 Tanzania

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer