Motstånd mot privatiseringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motstånd mot privatiseringen"

Transkript

1 Bakgrund Efter ett antal militärregimer höll Nigeria demokratiska val i maj 1999 då Olesegun Obasanjo valdes till president. Nigeria inledde under hans ledning en rad ekonomiska reformer och har blivit en viktig aktör i Afrika, både ekonomiskt och politiskt. Men trots sina stora oljetillgångar är landet dock ett av de 20 fattigaste länderna i världen. Nigeria har goda vattentillgångar, bara ytvattnet uppgår till 3000 kubikmeter per person och år. Där det är ont om ytvatten eller vattnet drabbats av försaltning eller föroreningar finns grundvatten att tillgå istället. Trots detta saknar en stor andel av befolkningen tillgång till rent dricksvatten. Vattensektorn i Nigeria är i mycket dåligt skick på grund av politisk och ekonomisk misskötsel av de offentliga vattenbolagen och bristande satsningar på utveckling av sektorn. De offentliga vattenbolagen beräknas endast täcka 50 procent av befolkningen i städerna och 35 procent på landsbygden. Nigerias demokrati är fortfarande väldigt ung. För att den ska kunna förstärkas är det viktigt att staten ser till att människor får tillgång till offentliga tjänster såsom vatten, elektricitet, sjukvård och utbildning. Att förbättra vattendistributionen är alltså även en fråga om politisk överlevnad för den nigerianska demokratin. För att lösa Nigerias vattenkris krävs omfattande investeringar. Nigerias egen ekonomi räcker inte till för att hantera problemet. Världsbanken som under åren av militärdiktatur dragit sig ur Nigeria har nu återvänt och valt att engagera sig i landets vattensektor. Privatisering innebär att man säljer ut statligt ägda bolag till privata investerare och företag. Detta genomförs för att det kan öka effektiviteten eten då ägarna av företaget också tar del av vinsten men också för det ger ökad möjlighet för konsumenterna att påverka företaget. Nackdelen är att det gör företaget vinstberoende. Nigerias vattenpolitik Vattenförsörjningen är delstaternas ansvar och de har skapat vattenbolag på delstatsnivå för hantering av vattenförsörjningen i städerna och tätbefolkade områden. Bolagen ansvarar för vattenförsörjningen men avgifterna sätts på politisk nivå vilket lett till att avgifterna inte täcker kostnaderna för verksamheten. Det årliga finansieringsbehovet inom vattensektorn beräknas till 320 miljoner dollar, men nuvarande investeringar ligger bara på 54 miljoner dollar. De offentliga satsningarna på vattensektorn har minskat från 9 procent (andel av totala offentliga utgifter) 1996 till 3,2 procent Lagos Då den federala regeringen reglerar själva vattenpolitiken och delstatsregeringarna ansvarar för vattenförsörjningen har delstaten Lagos kunnat inleda en privatiseringsprocess. Lagos är Nigerias största delstat med 14 miljoner invånare. Lagos Water Supply Corporation är emellertid ett av världens sämst skötta vattenbolag enligt Världsbanken. Av alla pengar som betalas för vatten i olika former (inkluderar även privat vattenförsäljning) går endast 4 procent till bolaget (2000). 96 procent av det vatten bolaget distribuerar får de aldrig betalt för. Endast hälften av delstatens befolkning får vatten från bolaget.

2 Lagos State Government inledde privatiseringssatsningen 1999 som ett sätt att få finansiering för att bygga ut vattensektorn i delstaten. Genom National Urban Water Sector Reform Project från 2001, som inkluderar privatisering av vattensektorn i delstaten Lagos, får alltså Nigeria tillgång till ett lån på 220 miljoner dollar från Världsbanken. Som del av detta ingår att privatisera distributionen av vattnet. Lagos utgör det främsta fallet på grund av antalet fattiga som berörs och på grund av den uppmärksamhet det får. Men även på grund av att delstaten har en reformvänlig guvernör som redan inlett en privatiseringsprocess. Världsbanken menar att man bör agera snabbt. Motstånd mot privatiseringen Lokala organisationer och NGOs har bildat en allians - The Civil Society Coalition Against Water Privatization in Nigeria (CISCAWP Nigeria). Syftet är att driva en kampanj mot den av Världsbanken finansierade planen att privatisera vattendistributionen i Nigeria. De menar att regeringen tillsammans med delstatsregeringarna och med stöd av Världsbanken har drivit igenom projektet utan diskussioner om vad civilsamhället tycker.

3

4 Mål och regler Målet med det här rollspelet är att visa på vikten av samarbete. Samtliga deltagare skall uppnå sina individuella mål samtidigt som ett gemensamt mål skall uppnås. Alla deltagare tilldelas ett förråd med 5 enheter vatten och har som mål att komma upp i 8 enheter. Det gemensamma förrådet innehåller också 5 enheter och ska upp i 9 enheter för att det gemensamma målet ska uppnås. Varje landskort representeras av antingen en eller två personer. Om det är två personer per land föregås varje gemensam diskussion med att personerna internt planerar och diskuterar nästa steg i fem minuter. Spelets gång Rollspelet består av 5 spelomgångar. Varje omgång representerar ett år och inleds med ett möte där deltagarna samlas för att diskutera och ta gemensamma beslut inför det kommande året. Punkt 1 och 2 här under äger rum under detta möte och punkt 3 representerar det som faktiskt händer under det kommande året. 1. En motion om ett samarbete presenteras Motionen läses upp gemensamt. Man diskuterar igenom motionen så att alla förstår vad den innebär och vad den skulle ha för påverkan på varje deltagares situation. 2. Deltagarna väljer att delta eller att avstå Alla deltagare tar individuellt ställning till om de vill delta i motionen eller inte. De personer som väljer att delta går vidare till nästa steg. Övriga får vänta till nästa omgång. Man indikerar att man tänker delta genom att investera en enhet vatten ur sitt eget förråd av vatten. 3. Deltagarna väljer att fullfölja eller att avbryta samarbetet I det här skedet får alla som valt att delta visa om man faktiskt fullföljer motionen eller inte. Detta görs genom att ett intentionskort läggs ut med baksidan uppåt på bordet. När alla har lagt ut sina intentionskort vänder man på dessa och kontroller resultatet. Det finns tre olika utfall: A. Alla samarbetar Alla som valt att delta får tillbaks sin satsade enhet plus ytterligare en enhet. Dessutom läggs en enhet till det gemensamma förrådet. B. Alla utom en deltagare samarbetar. När någon väljer att inte fullfölja samarbetet innebär detta att den personen utnyttjar situationen. Den deltagaren får då tillbaks sin enhet plus ytterligare tre enheter. De övriga deltagarna får inget och det gemensamma förrådet minskas med en enhet. C. Mer än en deltagare väljer att inte samarbeta. När fler än en deltagare försöker utnyttja situationen går hela samarbetet i stöpet och alla deltagare förlorar sina enheter (dessa enheter är nu förlorade och tas ur spelet). Dessutom plockas en enhet bort ur det gemensamma förrådet. När allt vatten har fördelats påbörjas nästa års möte och punkterna ovan upprepas. Vattenenheter För att spela det här spelet behövs 60 st vattenenheter. Vattnet kan representeras av t.ex. spelmarker, mynt, tändstickor eller riktigt vatten i behållare.

5 Dina viktigaste ställningstagande Ökad tillgång och distribution av vatten Snabb utveckling Inte stöta sig med världsbanken Så här tänker du: Du är trött på problemen inom vattensektorn. Ansvarsfördelningen mellan de olika politiska nivåerna i landet är oklar. Du anser att ett privat bolag kan arbeta mer självständigt och kan ansvara för att konsumenterna betalar för sitt vatten som de ska. Du vill också slippa den känsliga debatten om tillgång till vatten och prissättning. För att få dina väljares fortsatta förtroende behövs det utveckling och framsteg när det gäller tillgång och distribution av vatten. Du tror att privatisering är rätt väg att gå för att få ordning på vattenfrågan i Lagos. Den privatisering som du har kämpat för var ett krav för att Nigeria nu har fått tillgång till en lån på 220 miljoner av Världsbanken. I dagsläget är Lagos vattenbolag så affärsmässigt svagt att det inte klarar verksamhetskostnaderna utan ekonomiskt stöd av delstatsregeringen. Du vill agera snabbt och driva igenom förändringarna inom vattensektorn utan en massa krångel. De många åren av diktatur i Nigeria har inneburit att den nya demokratin inte riktigt har slagit rot överallt än, och du vet med dig att du har varit med och drivit igenom delar av privatiseringen på ett effektivt men inte alltid demokratiskt sätt. Så här tänker du: Vattenbolaget måste privatiseras. Det är viktigt att kunna attrahera en stark privat aktör och för att göra det måste man kompromissa i utformningen av privatiseringen. Det går inte att kräva omfattande investeringar på grund av de osäkra inkomsterna i Lagos. Pengar till investeringar kanaliseras i stället från Världsbanken till det privata företaget. Men det viktiga är att reformerna inom vattensektorn kommer igång och att det går fort. Du anser också att det är nödvändigt med en friare prissättning på vattnet. Annars finns det ingen mening för internationella aktörer att investera i Lagos vattensektor. Utrymme för vinst är viktigt för att locka rätt expertis. Du anser att Världsbankens involvering i Nigerias vattensektor behövs för att få till stånd välfungerande grundläggande tjänstesektorer däribland tillförlitlig tillgång till rent vatten. Det gäller såväl för ekonomisk utveckling som för förbättrad hälsa hos befolkningen. För att frigöra medel till investeringar i Lagos vattensektor måste det till förändringar av förutsättningar och drift av vattenbolaget, och du ser ingen annan alternativ än avreglering och privatisering. Dina viktigaste ställningstagande Utländska investeringar Avreglering och privatisering i så stor utsträckning som möjligt Skapa ekonomisk trygghet

6 Dina viktigaste ställningstagande Göra bolaget lönsamt Goda relationer till facket Göra bolaget opolitiskt Så här tänker du: Du är för privatiseringen. Privatiseringen kommer bland annat innebära att man kan höja priserna så att de täcker kostnaderna för verksamheten. Till arbetarna vill du säga att de som arbetar hårt och är ärligt inte behöver oroa sig. Utbyggnaden av vattensektorn kommer kräva mycket arbetskraft. Men du förnekar inte att det just nu finns en överkapacitet på företaget. En privatisering skulle också innebära ökad frihet som chef för vattenbolaget där du kan agera med mycket mindre politisk inblandning. Detta kommer troligtvis också minska korruptionen och snabbt frigöra pengar som tidigare gick åt till att smörja det byråkratiska maskineriet. Men du är också medveten om risken att förlora ditt jobb om bolaget privatiseras. De nya ägarna kan mycket väl ersätta dig med en person som har erfarenhet och bättre förmåga att leda ett vinstdrivande företag. Det är således mycket viktigt för dig att ha ett starkt stöd hos vattenbolagets anställda för att behålla din post vid en privatisering. Dina viktigaste ställningstagande De anställdas rättigheter Öppenhet i bolaget Inte stressa igenom beslut Så här tänker du: Du är kritisk mot hur den nuvarande ledningen sköter vattenbolaget och håller med om att något måste göras. Samtidigt är du kritisk till Världsbanken och anser att de kräver av Nigeria att vattenbolaget ska privatiseras för att de ska få låna pengar. Framför allt är du orolig för framtiden för de anställa på vattenbolaget. Du vet att privatiseringen i grannlandet Niger har skapat problem. Det franska bolag som nu sköter vattendistributionen där motarbetar facket. Bland annat råder konflikt om det sociala kontrakt som tecknats mellan facket och det privatiserade bolaget. De lokala representanterna och aktieägarna får inte heller tillgång till den finansiella information de har rätt till. Därför är du emot den nuvarande privatiserings-planen, du anser att det går för fort. Du vill formulera ett tydligt socialt kontrakt och helst hitta ett nigerianskt företag som kan ta över. Du anser privatiseringsprocessen sker för snabbt och inte tillräckligt öppet. Det finns en misstro till delstats-regeringens och världsbankens skyndsamhet. Varför måste det gå så snabbt?

7 Intentionskort Dina viktigaste ställningstagande De fattigas rättighet till vatten Öppenhet i processen Utnyttja oljeresurserna till folkets bästa Så här tänker du: Du är emot privatiseringen. Du menar att folket måste kunna kontrollera vattnet som en offentlig resurs och att beslut måste fattas med fullt deltagande av medborgargrupper. Du anser också att de fattiga måste garanteras tillgång till vatten som täcker deras grundläggande behov, detta kan bara göras av ett offentligt bolag, anser du. Du tycker att regeringen och Världsbanken brister i öppenhet, att de försöker lura på befolkningen en full privatisering av vattnet. Nigeria betalar årligen miljoner dollar i skuld-återbetalningar i jämförelse med de 266 miljoner som skulle täcka investeringsbehovet i vattensektorn. En skuldavskrivning skulle kunna frigöra nödvändiga medel, och du tycker att Nigeria har tvingats in i en skuldfälla som banat väg för en privatisering. Med tanke på de stora oljeinkomster som Nigeria har anser du att en del av dessa pengar bör kanaliseras till landets vattensektor. Det handlar om att fördela inkomst från naturresurser på ett rättvist sätt inom landet. Och för att detta ska vara möjligt ska vattenbolaget förbli ett offentligt bolag.

8 Intentionskort

9 Namnbrickor

10 År 1. Motion från Guvernören av Lagos År 2. Motion från Chefen för Lagos vattenbolag Utländsk majoritet i det privatiserade vattenbolaget För att locka rätt expertis till vattenbolaget har det föreslagits att tillåta utländsk majoritet i bolaget. Denna motion utgår från antagandet att den rätta expertisen och erfarenheten främst går att finna i utlandet, och för att utländska investerare ska vilja satsa sina pengar i Lagos vattenbolag vill man kunna ge dem möjlighet att bestämma mer över hur deras investerade pengar används. Offentligt ägande av Lagos vattennät För att delstaten inte ska förlora för mycket inflytande över sitt vatten har det kommit ett förslag på att vatteninfrastrukturen blir kvar i offentlig ägo och att det privatiserade bolaget betalar för rätten till att använda det. Detta är kopplat till ett åtagande hos regeringen att ansvara för utbyggnad och underhåll enligt en upprustningsplan som bestäms av Världsbanken. År 3. Motion från CISCAWP År 4. Motion från vattenbolagets fackförening Kanalisera oljeinkomster till vattensektorn Det har kommit ett förslag som går ut på att avsätta en del av Lagos oljeinkomster till att rusta upp och utveckla delstatens vattennät. Det skulle i sin tur innebära minskade medel till utbyggnaden av oljesektorn delstatens i särklass största inkomstkälla. Vattenbolagets nya styrelse Det är tydligt att det nuvarande vattenbolaget behöver omstruktureras. Ett första steg och viktig grund är sammansättningen av företagets styrelse. En facklig representant ska alltid ha en plats i styrelsen för att fungera som en länk mellan arbetarna och ledningen. År 5. Motion från Världsbankens representant Vattenpriset för konsument För att det ska finnas någon affärsmässig drivkraft för vattenbolaget måste vattenpriset höjas för konsumenten. Det har kommit ett förslag som innebär att vattenpriset fördubblas utgått från dagens nivå. Det nya priset gäller bara vatten som distribueras in i hushållen alltså vatten ur kran. Men för att säkerställa vattentillgången för samtliga medborgare är det kopplat till upprättandet av offentliga vattenhål där man kan hämta vatten till hushållet för ett pris som ligger på dagens nivå.

11 År 1. CISCAWP År 2. Chef för Lagos vattenbolag. Hemligstämplad information, your eyes only! Hotad! Du har fått anonyma hot mot dig och din familj om du deltar i nästa motion. Du har tagit upp det här på styrelsen och ni har tillsammans kommit överens om att CISCAWP inte ska delta i nästa motion för din säkerhets skull. Den anonyma personen tvingar dig också att vara tyst om detta annars genomför han hotet också. Läs det här högt, det här måste alla få veta! Kollaps av vattennätet i stora delar av staden. Vattenbolaget får skulden. Detta har skapat stor uppmärksamhet och stor opinion mot vattenbolaget som snabbt måste göra något om inte hela bolagets ledning ska bytas ut. Den kommande motionen från CISCAWP måste du stödja och kommer satsa två vattenenheter. Om den fullföljs av de som stödjer den kommer du också få ytterligare två. OBS. Dessa fakta är fiktiva! OBS. Dessa fakta är fiktiva! År 3. Representant för världsbanken År 4. Vattenbolagets fackförening Läs det här högt, det här måste alla få veta! Revolution i landet! Den sittande President Umaru Musa Yar'Adua störtas efter ytterligare en korruptions skandal. Det råder allmänt kaos ute på gator och vatteninfrastrukturen skadas hårt. För att undvika att vattenresurserna blir helt överutnyttjade under den här kaotiska tiden måste Guvernören av Lagos och chefen på vattenbolaget använda sina resurser. Om inget görs kommer två av vattenenheterna från det gemensamma förrådet att försvinna. Men detta kan minskas för varje vattenenhet Guvernören och/eller Chefen satsar. Läs det här högt, det här måste alla få veta! Du ser den kommande motionen som ett hån mot befolkningens bästa. Det är befolkningen som ska betala medans industrierna får använda och förorena hur mycket resurser de vill. Vi kan inte offra folket för landets ekonomiska utveckling och vi ser det här som ett bevis på att världsbanken försöker skynda igenom en process för att befolkningen inte ska bli medveten om vilka konsekvenser en privatisering kan få. Vattenbolagets anställda kommer gå i strejk om motionen fullföljs! Genomför någon motionen kommer två vattenenheter tas från fackföreningens förråd. OBS. Dessa fakta är fiktiva! OBS. Dessa fakta är fiktiva!

Sex inlägg om vatten och privatiseringar

Sex inlägg om vatten och privatiseringar Sex inlägg om vatten och privatiseringar Billigt vatten åt de fattiga Segerfeldt/Tren Företag får inte bli rika på vatten Thörn/Sjölander Holland Jag känner bara till katastrofer Hultman De törstar efter

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Den smarta staden, innovation för framtiden.

Den smarta staden, innovation för framtiden. Den smarta staden, innovation för framtiden. Vart är automation på väg och varför är det viktigt för oss att vara med? Var förbrukas energin? Industri & infrastruktur Datahallar & nätverk Fastigheter Hushåll

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden Jan-Eric Nilsson Transportsektorns problem och lösningar i den dagliga debatten Problem Trängsel på spåren Trängsel på vägar, i synnerhet

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 1 Exploatering Exploatering innebär att mark används för

Läs mer

DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH FINANSPOLITIKEN (S

DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH FINANSPOLITIKEN (S DEN OFFENTLIGA SEKTORN OCH FINANSPOLITIKEN (S.189-201 DEN OFFENTLIGA SEKTORN Den offentliga sektorn omfattar: Staten Kommunerna De olika statliga instanserna Nattväktarstaten: försvar, rättsväsendet och

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi.

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi. I processens inledning genomfördes ett längre seminarium där regionens och Nätverket för social ekonomis representanter diskuterade vilken typ av organisationer den kommande överenskommelsen skulle handla

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år!

Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Till Bostadsrättsinnehavarna BRF Duetten Skogås den 7 december 2010 Hej! Först vill vi börja med att önska alla i BRF Duetten en God Jul och ett Gott nytt år! Vi kommer att under denna månad att passera

Läs mer

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i

Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin. Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Vi har ett fokus: Hoten mot demokratin Vad era rädslor verkar finna en gemensam nämnare i Internet - rädslor och möjligheter Uppgift: 1. 2 och 2 ska ni skapa en enkät. 2. Använd er keynote om USA och lägg

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Monopol. Monopolets vinstmaximering

Monopol. Monopolets vinstmaximering Monopol Marginalintäktskurvan för en monopolist har högre lutning än efterfrågekurvan eftersom för att konsumenterna skall vilja köpa flera produkter måste priset på varan sänkas. Konsumenterna har en

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM Revisionsrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 STOCKHOLM Datum Dnr 2007-02-13 32-2006-0491 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Styrelsen för internationellt

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC

KONSTEN ATT RENA VATTEN ELLEN LINDMAN, 12TEC FÖRSÄTTSBLAD KONSTEN ATT RENA VATTEN 17/10-12 ELLEN LINDMAN, 12TEC Innehållsförteckning KONSTEN ATT RENA VATTEN MÅL/SYFTE HUR DET GÅR TILL HISTORIA & FRAMTID VATTENRENING & MILJÖ METOD GENOMFÖRANDE REFERENSER

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Balans- ett spel om hållbar utveckling

Balans- ett spel om hållbar utveckling Svenska Aralsjösällskapet presenterar Balans- ett spel om hållbar utveckling En ovanligt torr sommar har bränt slätternas gräs guldbrunt. Herdarna hittar inget bete åt sina djur. Till och med de vilda

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Dessa bilder visades på det allmänna informationsmötet den 28 februari på Forum.

Dessa bilder visades på det allmänna informationsmötet den 28 februari på Forum. Dessa bilder visades på det allmänna informationsmötet den 28 februari på Forum. För ev frågor och intresseanmälningar för köp av aktier kontakta någon i arbetsgruppen. Vi ser fram mot att kunna bilda

Läs mer

Jakten på den försvunna skatten

Jakten på den försvunna skatten Jakten på den försvunna skatten ett drama i två mandatperioder En granskning av de privata vårdbolagen i Uppsalas äldreomsorg Vad skulle du göra med 36 miljoner kronor? I äldreomsorgen skulle så mycket

Läs mer

Demokratisatsningen inför Europaparlamentsvalet 2004. Ny i Unionsparlamentet ett rollspel

Demokratisatsningen inför Europaparlamentsvalet 2004. Ny i Unionsparlamentet ett rollspel Demokratisatsningen inför Europaparlamentsvalet 2004 Ny i Unionsparlamentet ett rollspel Beställningsadress: Liber Distribution 162 89 Stockholm Tfn: 08-690 95 76 Fax: 08-960 95 50 E-post: skolutveckling@liber.se

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2013-02-01 Facket för Service och Kommunikation Organisationsschema Kongress/representantskap Förbundsstyrelse VU Branschorganisation Avdelningssektioner Avdelning Klubb Sektion SEKO-ombud 121

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

NEW PUBLIC MANAGEMENT. Pia Renman Arbetsvetenskap

NEW PUBLIC MANAGEMENT. Pia Renman Arbetsvetenskap NEW PUBLIC MANAGEMENT Pia Renman Arbetsvetenskap 2014-02-10 Dagens översikt 1 New Public Management 2 3 Kritik mot offentlig sektor Interaktiv samhällsstyrning New Public Management, NPM Samlingsbegrepp

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt

Välkommen till Företagsakademin för tillväxt Välkommen till Företagsakademin för tillväxt EUROPEISKA UNIONEN /Europeiska socialfonden Företagsakademin för tillväxt För företag som växer Företagsakademin för tillväxt är ett projekt som skapats på

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Dags för omprövning om styrning av offentlig verksamhet. Per Molander

Dags för omprövning om styrning av offentlig verksamhet. Per Molander Dags för omprövning om styrning av offentlig verksamhet Per Molander Syften med arbetet analysera gränsytan mellan offentligt och privat inom en funktionell begreppsram samla erfarenheter från 3-4 decenniers

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, för det allmännas bästa

Affärsmässig samhällsnytta I samhällets tjänst, för det allmännas bästa kfs företagsservice ab besöksadress: Klarabergsviadukten 70, c 8 tr. postadress: Box 70362, 107 24 Stockholm telefon: 08-556 009 50. e-post: info@kfs.net webb: www.kfs.net Arbetsgivarorganisationen för

Läs mer

Kapitalförsörjning och riskkapital

Kapitalförsörjning och riskkapital Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:119 av Josef Fransson m.fl. (SD) Kapitalförsörjning och riskkapital Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden Jörgen Sandström Därför äger och bygger kommunerna bredband Hindra inte kommunerna att fortsätta bygga Se till att Att kommunerna får bygga utanför kommungränsen

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

2. Kundvalssystemet i Nacka

2. Kundvalssystemet i Nacka 2. Kundvalssystemet i Nacka Nacka kommun har ett av Sveriges mest utvecklade kundvalssystem. Redan 1982 införde Nacka, som första kommun i landet, fotvårdscheckar. 1992 infördes checkar även inom hemtjänsten,

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer