Motstånd mot privatiseringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motstånd mot privatiseringen"

Transkript

1 Bakgrund Efter ett antal militärregimer höll Nigeria demokratiska val i maj 1999 då Olesegun Obasanjo valdes till president. Nigeria inledde under hans ledning en rad ekonomiska reformer och har blivit en viktig aktör i Afrika, både ekonomiskt och politiskt. Men trots sina stora oljetillgångar är landet dock ett av de 20 fattigaste länderna i världen. Nigeria har goda vattentillgångar, bara ytvattnet uppgår till 3000 kubikmeter per person och år. Där det är ont om ytvatten eller vattnet drabbats av försaltning eller föroreningar finns grundvatten att tillgå istället. Trots detta saknar en stor andel av befolkningen tillgång till rent dricksvatten. Vattensektorn i Nigeria är i mycket dåligt skick på grund av politisk och ekonomisk misskötsel av de offentliga vattenbolagen och bristande satsningar på utveckling av sektorn. De offentliga vattenbolagen beräknas endast täcka 50 procent av befolkningen i städerna och 35 procent på landsbygden. Nigerias demokrati är fortfarande väldigt ung. För att den ska kunna förstärkas är det viktigt att staten ser till att människor får tillgång till offentliga tjänster såsom vatten, elektricitet, sjukvård och utbildning. Att förbättra vattendistributionen är alltså även en fråga om politisk överlevnad för den nigerianska demokratin. För att lösa Nigerias vattenkris krävs omfattande investeringar. Nigerias egen ekonomi räcker inte till för att hantera problemet. Världsbanken som under åren av militärdiktatur dragit sig ur Nigeria har nu återvänt och valt att engagera sig i landets vattensektor. Privatisering innebär att man säljer ut statligt ägda bolag till privata investerare och företag. Detta genomförs för att det kan öka effektiviteten eten då ägarna av företaget också tar del av vinsten men också för det ger ökad möjlighet för konsumenterna att påverka företaget. Nackdelen är att det gör företaget vinstberoende. Nigerias vattenpolitik Vattenförsörjningen är delstaternas ansvar och de har skapat vattenbolag på delstatsnivå för hantering av vattenförsörjningen i städerna och tätbefolkade områden. Bolagen ansvarar för vattenförsörjningen men avgifterna sätts på politisk nivå vilket lett till att avgifterna inte täcker kostnaderna för verksamheten. Det årliga finansieringsbehovet inom vattensektorn beräknas till 320 miljoner dollar, men nuvarande investeringar ligger bara på 54 miljoner dollar. De offentliga satsningarna på vattensektorn har minskat från 9 procent (andel av totala offentliga utgifter) 1996 till 3,2 procent Lagos Då den federala regeringen reglerar själva vattenpolitiken och delstatsregeringarna ansvarar för vattenförsörjningen har delstaten Lagos kunnat inleda en privatiseringsprocess. Lagos är Nigerias största delstat med 14 miljoner invånare. Lagos Water Supply Corporation är emellertid ett av världens sämst skötta vattenbolag enligt Världsbanken. Av alla pengar som betalas för vatten i olika former (inkluderar även privat vattenförsäljning) går endast 4 procent till bolaget (2000). 96 procent av det vatten bolaget distribuerar får de aldrig betalt för. Endast hälften av delstatens befolkning får vatten från bolaget.

2 Lagos State Government inledde privatiseringssatsningen 1999 som ett sätt att få finansiering för att bygga ut vattensektorn i delstaten. Genom National Urban Water Sector Reform Project från 2001, som inkluderar privatisering av vattensektorn i delstaten Lagos, får alltså Nigeria tillgång till ett lån på 220 miljoner dollar från Världsbanken. Som del av detta ingår att privatisera distributionen av vattnet. Lagos utgör det främsta fallet på grund av antalet fattiga som berörs och på grund av den uppmärksamhet det får. Men även på grund av att delstaten har en reformvänlig guvernör som redan inlett en privatiseringsprocess. Världsbanken menar att man bör agera snabbt. Motstånd mot privatiseringen Lokala organisationer och NGOs har bildat en allians - The Civil Society Coalition Against Water Privatization in Nigeria (CISCAWP Nigeria). Syftet är att driva en kampanj mot den av Världsbanken finansierade planen att privatisera vattendistributionen i Nigeria. De menar att regeringen tillsammans med delstatsregeringarna och med stöd av Världsbanken har drivit igenom projektet utan diskussioner om vad civilsamhället tycker.

3

4 Mål och regler Målet med det här rollspelet är att visa på vikten av samarbete. Samtliga deltagare skall uppnå sina individuella mål samtidigt som ett gemensamt mål skall uppnås. Alla deltagare tilldelas ett förråd med 5 enheter vatten och har som mål att komma upp i 8 enheter. Det gemensamma förrådet innehåller också 5 enheter och ska upp i 9 enheter för att det gemensamma målet ska uppnås. Varje landskort representeras av antingen en eller två personer. Om det är två personer per land föregås varje gemensam diskussion med att personerna internt planerar och diskuterar nästa steg i fem minuter. Spelets gång Rollspelet består av 5 spelomgångar. Varje omgång representerar ett år och inleds med ett möte där deltagarna samlas för att diskutera och ta gemensamma beslut inför det kommande året. Punkt 1 och 2 här under äger rum under detta möte och punkt 3 representerar det som faktiskt händer under det kommande året. 1. En motion om ett samarbete presenteras Motionen läses upp gemensamt. Man diskuterar igenom motionen så att alla förstår vad den innebär och vad den skulle ha för påverkan på varje deltagares situation. 2. Deltagarna väljer att delta eller att avstå Alla deltagare tar individuellt ställning till om de vill delta i motionen eller inte. De personer som väljer att delta går vidare till nästa steg. Övriga får vänta till nästa omgång. Man indikerar att man tänker delta genom att investera en enhet vatten ur sitt eget förråd av vatten. 3. Deltagarna väljer att fullfölja eller att avbryta samarbetet I det här skedet får alla som valt att delta visa om man faktiskt fullföljer motionen eller inte. Detta görs genom att ett intentionskort läggs ut med baksidan uppåt på bordet. När alla har lagt ut sina intentionskort vänder man på dessa och kontroller resultatet. Det finns tre olika utfall: A. Alla samarbetar Alla som valt att delta får tillbaks sin satsade enhet plus ytterligare en enhet. Dessutom läggs en enhet till det gemensamma förrådet. B. Alla utom en deltagare samarbetar. När någon väljer att inte fullfölja samarbetet innebär detta att den personen utnyttjar situationen. Den deltagaren får då tillbaks sin enhet plus ytterligare tre enheter. De övriga deltagarna får inget och det gemensamma förrådet minskas med en enhet. C. Mer än en deltagare väljer att inte samarbeta. När fler än en deltagare försöker utnyttja situationen går hela samarbetet i stöpet och alla deltagare förlorar sina enheter (dessa enheter är nu förlorade och tas ur spelet). Dessutom plockas en enhet bort ur det gemensamma förrådet. När allt vatten har fördelats påbörjas nästa års möte och punkterna ovan upprepas. Vattenenheter För att spela det här spelet behövs 60 st vattenenheter. Vattnet kan representeras av t.ex. spelmarker, mynt, tändstickor eller riktigt vatten i behållare.

5 Dina viktigaste ställningstagande Ökad tillgång och distribution av vatten Snabb utveckling Inte stöta sig med världsbanken Så här tänker du: Du är trött på problemen inom vattensektorn. Ansvarsfördelningen mellan de olika politiska nivåerna i landet är oklar. Du anser att ett privat bolag kan arbeta mer självständigt och kan ansvara för att konsumenterna betalar för sitt vatten som de ska. Du vill också slippa den känsliga debatten om tillgång till vatten och prissättning. För att få dina väljares fortsatta förtroende behövs det utveckling och framsteg när det gäller tillgång och distribution av vatten. Du tror att privatisering är rätt väg att gå för att få ordning på vattenfrågan i Lagos. Den privatisering som du har kämpat för var ett krav för att Nigeria nu har fått tillgång till en lån på 220 miljoner av Världsbanken. I dagsläget är Lagos vattenbolag så affärsmässigt svagt att det inte klarar verksamhetskostnaderna utan ekonomiskt stöd av delstatsregeringen. Du vill agera snabbt och driva igenom förändringarna inom vattensektorn utan en massa krångel. De många åren av diktatur i Nigeria har inneburit att den nya demokratin inte riktigt har slagit rot överallt än, och du vet med dig att du har varit med och drivit igenom delar av privatiseringen på ett effektivt men inte alltid demokratiskt sätt. Så här tänker du: Vattenbolaget måste privatiseras. Det är viktigt att kunna attrahera en stark privat aktör och för att göra det måste man kompromissa i utformningen av privatiseringen. Det går inte att kräva omfattande investeringar på grund av de osäkra inkomsterna i Lagos. Pengar till investeringar kanaliseras i stället från Världsbanken till det privata företaget. Men det viktiga är att reformerna inom vattensektorn kommer igång och att det går fort. Du anser också att det är nödvändigt med en friare prissättning på vattnet. Annars finns det ingen mening för internationella aktörer att investera i Lagos vattensektor. Utrymme för vinst är viktigt för att locka rätt expertis. Du anser att Världsbankens involvering i Nigerias vattensektor behövs för att få till stånd välfungerande grundläggande tjänstesektorer däribland tillförlitlig tillgång till rent vatten. Det gäller såväl för ekonomisk utveckling som för förbättrad hälsa hos befolkningen. För att frigöra medel till investeringar i Lagos vattensektor måste det till förändringar av förutsättningar och drift av vattenbolaget, och du ser ingen annan alternativ än avreglering och privatisering. Dina viktigaste ställningstagande Utländska investeringar Avreglering och privatisering i så stor utsträckning som möjligt Skapa ekonomisk trygghet

6 Dina viktigaste ställningstagande Göra bolaget lönsamt Goda relationer till facket Göra bolaget opolitiskt Så här tänker du: Du är för privatiseringen. Privatiseringen kommer bland annat innebära att man kan höja priserna så att de täcker kostnaderna för verksamheten. Till arbetarna vill du säga att de som arbetar hårt och är ärligt inte behöver oroa sig. Utbyggnaden av vattensektorn kommer kräva mycket arbetskraft. Men du förnekar inte att det just nu finns en överkapacitet på företaget. En privatisering skulle också innebära ökad frihet som chef för vattenbolaget där du kan agera med mycket mindre politisk inblandning. Detta kommer troligtvis också minska korruptionen och snabbt frigöra pengar som tidigare gick åt till att smörja det byråkratiska maskineriet. Men du är också medveten om risken att förlora ditt jobb om bolaget privatiseras. De nya ägarna kan mycket väl ersätta dig med en person som har erfarenhet och bättre förmåga att leda ett vinstdrivande företag. Det är således mycket viktigt för dig att ha ett starkt stöd hos vattenbolagets anställda för att behålla din post vid en privatisering. Dina viktigaste ställningstagande De anställdas rättigheter Öppenhet i bolaget Inte stressa igenom beslut Så här tänker du: Du är kritisk mot hur den nuvarande ledningen sköter vattenbolaget och håller med om att något måste göras. Samtidigt är du kritisk till Världsbanken och anser att de kräver av Nigeria att vattenbolaget ska privatiseras för att de ska få låna pengar. Framför allt är du orolig för framtiden för de anställa på vattenbolaget. Du vet att privatiseringen i grannlandet Niger har skapat problem. Det franska bolag som nu sköter vattendistributionen där motarbetar facket. Bland annat råder konflikt om det sociala kontrakt som tecknats mellan facket och det privatiserade bolaget. De lokala representanterna och aktieägarna får inte heller tillgång till den finansiella information de har rätt till. Därför är du emot den nuvarande privatiserings-planen, du anser att det går för fort. Du vill formulera ett tydligt socialt kontrakt och helst hitta ett nigerianskt företag som kan ta över. Du anser privatiseringsprocessen sker för snabbt och inte tillräckligt öppet. Det finns en misstro till delstats-regeringens och världsbankens skyndsamhet. Varför måste det gå så snabbt?

7 Intentionskort Dina viktigaste ställningstagande De fattigas rättighet till vatten Öppenhet i processen Utnyttja oljeresurserna till folkets bästa Så här tänker du: Du är emot privatiseringen. Du menar att folket måste kunna kontrollera vattnet som en offentlig resurs och att beslut måste fattas med fullt deltagande av medborgargrupper. Du anser också att de fattiga måste garanteras tillgång till vatten som täcker deras grundläggande behov, detta kan bara göras av ett offentligt bolag, anser du. Du tycker att regeringen och Världsbanken brister i öppenhet, att de försöker lura på befolkningen en full privatisering av vattnet. Nigeria betalar årligen miljoner dollar i skuld-återbetalningar i jämförelse med de 266 miljoner som skulle täcka investeringsbehovet i vattensektorn. En skuldavskrivning skulle kunna frigöra nödvändiga medel, och du tycker att Nigeria har tvingats in i en skuldfälla som banat väg för en privatisering. Med tanke på de stora oljeinkomster som Nigeria har anser du att en del av dessa pengar bör kanaliseras till landets vattensektor. Det handlar om att fördela inkomst från naturresurser på ett rättvist sätt inom landet. Och för att detta ska vara möjligt ska vattenbolaget förbli ett offentligt bolag.

8 Intentionskort

9 Namnbrickor

10 År 1. Motion från Guvernören av Lagos År 2. Motion från Chefen för Lagos vattenbolag Utländsk majoritet i det privatiserade vattenbolaget För att locka rätt expertis till vattenbolaget har det föreslagits att tillåta utländsk majoritet i bolaget. Denna motion utgår från antagandet att den rätta expertisen och erfarenheten främst går att finna i utlandet, och för att utländska investerare ska vilja satsa sina pengar i Lagos vattenbolag vill man kunna ge dem möjlighet att bestämma mer över hur deras investerade pengar används. Offentligt ägande av Lagos vattennät För att delstaten inte ska förlora för mycket inflytande över sitt vatten har det kommit ett förslag på att vatteninfrastrukturen blir kvar i offentlig ägo och att det privatiserade bolaget betalar för rätten till att använda det. Detta är kopplat till ett åtagande hos regeringen att ansvara för utbyggnad och underhåll enligt en upprustningsplan som bestäms av Världsbanken. År 3. Motion från CISCAWP År 4. Motion från vattenbolagets fackförening Kanalisera oljeinkomster till vattensektorn Det har kommit ett förslag som går ut på att avsätta en del av Lagos oljeinkomster till att rusta upp och utveckla delstatens vattennät. Det skulle i sin tur innebära minskade medel till utbyggnaden av oljesektorn delstatens i särklass största inkomstkälla. Vattenbolagets nya styrelse Det är tydligt att det nuvarande vattenbolaget behöver omstruktureras. Ett första steg och viktig grund är sammansättningen av företagets styrelse. En facklig representant ska alltid ha en plats i styrelsen för att fungera som en länk mellan arbetarna och ledningen. År 5. Motion från Världsbankens representant Vattenpriset för konsument För att det ska finnas någon affärsmässig drivkraft för vattenbolaget måste vattenpriset höjas för konsumenten. Det har kommit ett förslag som innebär att vattenpriset fördubblas utgått från dagens nivå. Det nya priset gäller bara vatten som distribueras in i hushållen alltså vatten ur kran. Men för att säkerställa vattentillgången för samtliga medborgare är det kopplat till upprättandet av offentliga vattenhål där man kan hämta vatten till hushållet för ett pris som ligger på dagens nivå.

11 År 1. CISCAWP År 2. Chef för Lagos vattenbolag. Hemligstämplad information, your eyes only! Hotad! Du har fått anonyma hot mot dig och din familj om du deltar i nästa motion. Du har tagit upp det här på styrelsen och ni har tillsammans kommit överens om att CISCAWP inte ska delta i nästa motion för din säkerhets skull. Den anonyma personen tvingar dig också att vara tyst om detta annars genomför han hotet också. Läs det här högt, det här måste alla få veta! Kollaps av vattennätet i stora delar av staden. Vattenbolaget får skulden. Detta har skapat stor uppmärksamhet och stor opinion mot vattenbolaget som snabbt måste göra något om inte hela bolagets ledning ska bytas ut. Den kommande motionen från CISCAWP måste du stödja och kommer satsa två vattenenheter. Om den fullföljs av de som stödjer den kommer du också få ytterligare två. OBS. Dessa fakta är fiktiva! OBS. Dessa fakta är fiktiva! År 3. Representant för världsbanken År 4. Vattenbolagets fackförening Läs det här högt, det här måste alla få veta! Revolution i landet! Den sittande President Umaru Musa Yar'Adua störtas efter ytterligare en korruptions skandal. Det råder allmänt kaos ute på gator och vatteninfrastrukturen skadas hårt. För att undvika att vattenresurserna blir helt överutnyttjade under den här kaotiska tiden måste Guvernören av Lagos och chefen på vattenbolaget använda sina resurser. Om inget görs kommer två av vattenenheterna från det gemensamma förrådet att försvinna. Men detta kan minskas för varje vattenenhet Guvernören och/eller Chefen satsar. Läs det här högt, det här måste alla få veta! Du ser den kommande motionen som ett hån mot befolkningens bästa. Det är befolkningen som ska betala medans industrierna får använda och förorena hur mycket resurser de vill. Vi kan inte offra folket för landets ekonomiska utveckling och vi ser det här som ett bevis på att världsbanken försöker skynda igenom en process för att befolkningen inte ska bli medveten om vilka konsekvenser en privatisering kan få. Vattenbolagets anställda kommer gå i strejk om motionen fullföljs! Genomför någon motionen kommer två vattenenheter tas från fackföreningens förråd. OBS. Dessa fakta är fiktiva! OBS. Dessa fakta är fiktiva!

Sex inlägg om vatten och privatiseringar

Sex inlägg om vatten och privatiseringar Sex inlägg om vatten och privatiseringar Billigt vatten åt de fattiga Segerfeldt/Tren Företag får inte bli rika på vatten Thörn/Sjölander Holland Jag känner bara till katastrofer Hultman De törstar efter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När

Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk. Fråga Vad Hur När EPSU:s fasta kommitté för allmännyttiga verk, 7 april, Luxemburg DAGORDNINGSPUNKT 6 EPSU:s styrelse, Arbetsprogram för fasta kommittén för allmännyttiga verk Med utgångspunkt i kongressresolution R.1.

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 1

Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Finansiell ekonomi Föreläsning 1 Presentation lärare - Johan Holmgren (kursansvarig) Presentation kursupplägg och examination - Övningsuppgifter med och utan svar - Börssalen - Portföljvalsprojekt 10p

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

En simulering om utveckling och demokrati

En simulering om utveckling och demokrati Version 1.1 En simulering om utveckling och demokrati www.grspeldatabas.se Sammanfattning KRIS är en simulering om ett utvecklingsland som just blivit självständigt. Deltagarna får tillsammans rollen som

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19

Nördseminarium på Exploatering. Ekonomiska konsekvenser. Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 Nördseminarium på Exploatering Ekonomiska konsekvenser Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-11-19 1 Exploatering Exploatering innebär att mark används för

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23)

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Vårda vården (SOU 2003:23) Föredragande landstingsråd: Inger Ros ÄRENDET Socialdepartementet har berett landstinget möjlighet att yttra sig

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi.

Båda dessa grundtyper av organisationer, dessutom organisationer som blandar frivillighet och företagande, finns med i nätverket för social ekonomi. I processens inledning genomfördes ett längre seminarium där regionens och Nätverket för social ekonomis representanter diskuterade vilken typ av organisationer den kommande överenskommelsen skulle handla

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg

BARN OCH FAMILJ Barnomsorg BARN OCH FAMILJ Barnomsorg Det bästa som du kan ge dina barn, förutom goda vanor, är goda minnen. - Sydney J. Harris Inledning V åra politiska företrädare har i decennier systematiskt arbetat för att splittra

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

2. Kundvalssystemet i Nacka

2. Kundvalssystemet i Nacka 2. Kundvalssystemet i Nacka Nacka kommun har ett av Sveriges mest utvecklade kundvalssystem. Redan 1982 införde Nacka, som första kommun i landet, fotvårdscheckar. 1992 infördes checkar även inom hemtjänsten,

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010

Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Svarsmall, tentamen den 13 januari 2010 Fråga 1 Socialförsäkring På socialförsäkringsområdet administreras försäkringarna av myndigheter och ansvaret för försäkringarna kan ytterst härledas till svenska

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN

STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN STADSLEDNINGSKONTORET SID 1 (6) 2008-12-03 pm STOCKHOLMS STAD INVESTERAR FÖR ATT MÖTA LÅGKONJUNKTUREN Bakgrund På bara några månader har världsekonomin gått in i en markant lågkonjunktur. Hittills har

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog)

Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) Fri flytträtt - Min syn (Gustaf Rentzhog) 1 Fördelar med att införa en fri flytträtt 93% av svenskarna vill ha det Tvingar försäkringsbolagen att skapa en rättvis prissättning mellan kundgrupperna Skärper

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront Gotland det

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Dokumentation: Ett gott liv fo r alla, utbildning fo r kommunfullma ktige

Dokumentation: Ett gott liv fo r alla, utbildning fo r kommunfullma ktige Dokumentation: Ett gott liv fo r alla, utbildning fo r kommunfullma ktige 2015-08-28 Sunderby folkhögskola Anna Lindh Wikblad Vision Luleå 2050 Anna leder samhällsutvecklingskontoret, som är ett stöd för

Läs mer

Informationspolicy Höganäs kommun

Informationspolicy Höganäs kommun Informationspolicy Höganäs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-05-26 Inledning Ny teknik och nya informationskanaler gör att informationsflödet i samhället går snabbare och blir alltmer omfattande.

Läs mer

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg?

Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Hur hittar Frankrike rätt balans mellan jämlikhetsprincipen och decentraliserad omsorg? Caisse nationale de solidarité pour l autonomie / National solidarity fund for autonomy Lise Burgade Föreningen Sveriges

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström

Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden. Jörgen Sandström Fiberreglering hotar Bredbandsutbyggnaden Jörgen Sandström Därför äger och bygger kommunerna bredband Hindra inte kommunerna att fortsätta bygga Se till att Att kommunerna får bygga utanför kommungränsen

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

En modell för framtiden. Exemplet VA SYD så här samarbetar två städer om det livsviktiga vattnet

En modell för framtiden. Exemplet VA SYD så här samarbetar två städer om det livsviktiga vattnet En modell för framtiden Exemplet VA SYD så här samarbetar två städer om det livsviktiga vattnet Det krävdes uthållighet Jag ryser när jag tänker på hur nära det var 1994 att Anglian Water hade tagit över

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer