Nätpoker. Kriminologiska institutionen. En studie av spelrelaterade problem. Examensarbete 15 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätpoker. Kriminologiska institutionen. En studie av spelrelaterade problem. Examensarbete 15 hp"

Transkript

1 Kriminologiska institutionen Nätpoker En studie av spelrelaterade problem Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp) Vårterminen 2008 Mari-Sofie Lidkull

2 i

3 Sammanfattning Svenska lotteriinspektionens siffror visar att svenskar är ett spelande folk. Omsättningen ökar varje år och nya spel utvecklas hela tiden. Nätpoker är ett relativt nytt spel som tagit spelmarknaden med storm. Spelet har dock en baksida, under 2007 rapporterade 2,5 procent av befolkningen att de har minst ett spelrelaterat problem vilket den här undersökning har visat. Spelare kan delas upp i olika kategorier, i den här uppsatsen är de uppdelade i vanliga spelare, de som satsat pengar via internet exklusive de som spelar poker (internetspelare) samt nätpokerspelare. Anledningen till detta är att syftet med undersökningen är att se om det finns några skillnader mellan de olika kategorierna när det gäller frekvensen av spelrelaterade problem. Forskning inom området har visat att spel över internet och då främst poker på internet, nätpoker, innehåller faktorer som gör att fler personer hamnar i riskzonen för att utveckla ett spelmissbruk. Jag har använt mig av data, som SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut (FHI) har samlat in genom att via telefonintervjuer. FHI samlar årligen in data om befolkningens hälso- och levnadsvanor och sedan 2004 har även frågor om spelvanor inkluderats vilket är det material som används i den här undersökningen. Det material jag haft tillgång till begränsas till bakgrunds variabler och de frågor som ställts om respondenternas spelvanor. De bakgrundsvariabler som varit intressanta för den här undersökningen är ålder och kön. Det mätinstrument som använts för att mäta de spelrelaterade problemen är FORS (Folkhälsofrågorna Om Riskabla Spelvanor). Resultaten visar att personer som spelar över Internet och nätpoker löper större risk att få problem med sitt spelande. Personer i åldrarna år har mer problem med sitt spelade än de i de äldre åldersgrupperna samt att män spelar i högre utsträckning på internet och nätpoker medan kvinnorna föredrar traditionella typer av spel, de vanliga spelen. ii

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Frågeställningar Begrepp och definitioner Disposition Tidigare forskning Tillgänglighet Spelets utformning och egenskaper Spelteknologi Kontroller av spel Ålder och kön Kriminologisk relevans Metod Datamaterial Variabler Analysmetoder Reliabilitet Validitet Kunskapsteoretisk ansats Etik Resultat och analys Spelfördelning Spelrelaterade problem Ålder Spelfrekvens Kön Sammanfattning av resultat Avslutande diskussion...27 Referenser...30 iii

5 iv

6 INLEDNING 1.1 Bakgrund År 2007 omsatte den svenska spelmarknaden cirka 38,6 miljarder kronor, vilket var cirka 2,4 miljarder mer än Detta visar att intresset för spel ökar i Sverige. De största spelformerna var värdeautomatspel, V75 och Triss (www.lotteriinspektionen.se). De siffror som presenteras här är från den svenska reglerade spelmarknaden, det finns inga siffror från den internationella marknaden, Casino Cosmopols samt Svenska Spels internetpokers omsättning är inte inräknade i de 38,6 miljarderna. På Svenska Spel AB internetpokersida omsatte internetpokern 15 miljarder (www.lotteriinspektionen.se). Nya spel uppstår i takt med att tekniken utvecklas. Det var inte allt för länge sedan som spelmarknaden även flyttades till internet. I de flesta hushåll i Sverige finns det en dator med internetuppkoppling vilket leder till att man kan spela de flesta spelen hemma. Poker på internet har vuxit och blivit en spelform som allt fler spelar. TV visar kändisar som tävlar mot varandra, mot personer som kvalat in via poker på internet och pokerproffs. De pokerturneringarna spelas live, det vill säga att spelarna sitter runt ett bord och spelar mot varandra. I bakgrunden sitter två expertkommentatorer som ger tips och råd till TV- tittarna för att de ska lära sig mer om spelet. Den samhälleliga exponeringen gör att det blir legitimt att spela. Förr ansågs det fult att spela om pengar. Den dåliga stämpeln tvättas bort när de personer som många har som idoler ställer upp och visar att poker är något positivt. Dagligen matas vi av reklam om spel. Statliga Svenska Spel AB, som bland annat tillhandahåller skraplotter och automatspel, har reklam i det flesta medier. En trisslott till en släkting brukar vara en populär present då man inte riktigt vet vad man ska köpa och förhoppningarna är att släktingen ska skrapa fram tre stycken TV-apparater eller tre stycken klöver eftersom släktingen då kommer att vara med på TV4 as nyhetsmorgon. En annan stor aktör på spelmarknaden är AB Trav och Galopp (ATG) som tillhandahåller spel på hästar. De flesta har troligtvis någon gång sett en reklamsnutt på TV eller i godiskiosken nere på hörnet som handlar om att man ska spela på Harry Boy, eller varför inte köpa en lördagsgodispåse? Namnet lördagsgodis får de flesta som inte är spelaktiva (inklusive mig själv) 1

7 att tänka på en påse med en massa sötsaker och choklad. I lördagsgodispåsen som åsyftas i reklamen finns flera olika spelkuponger som slupmässigt tagits fram av en apparat, samma sak gäller för Harry Boy där hästarna slummässigt valts ut. Det som är bra med dessa spel är att den som spelar inte behöver någon kunskap för att kunna kamma hem storvinsten, då datorn väljer vilka matcher eller hästar som man ska spela på. År 2006 anmälde 3 procent att de hade problem med sitt spelande (Tryggvesson 2007:41). Problemen kan yttra sig genom att man spelar för mycket och/eller att man inte kan kontrollera sitt spelande. Detta kan leda till ekonomiska bekymmer och en del börjar begå kriminella handlingar för att finansiera sitt spelande (Edström 1996:15). Mycket talar för att spel på internet kan öka risken för att få problem med spel (Griffiths 1999:268). I den här rapporten undersöker jag om det finns skillnader i utsträckningen av spelrelaterade problem mellan de vanliga spelarna (de som spelar spel såsom trav, tips, bingo m.fl.), de som satsar pengar på internet (pokerspelarna exkluderade) och de som spelar poker på internet, nedan kallad nätpoker. Undersökningen är gjord på ca personer som SoRADs (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning), på uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut, har samlat in genom att via telefonintervjuer för att ta reda på hur svenska folkets hälso- och levnadsvanor ser ut. Sedan 2006 har även frågor om spelvanor inkluderats vilket är det material som används i den här undersökningen. Anledningen till att jag valt att göra den här underökningen är att jag jobbat med spel och även sett spelets baksida på nära håll vilket har väckt mitt intresse för hur spelproblematiken ser ut. Samtidigt som jag även sett att spel kan vara ett nöje och ett trevligt tidsfördriv för de flesta. Min intention är att på ett objektivt sätt studera hur utbrett spelandet är samt att se hur utbredda spelproblemen är. Den metod jag valt anser jag vara den bästa att studera dessa områden på ett positivistiskt objektivt sätt då jag själv inte har valt frågorna och därefter inte kunnat påverka dem. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att undersöka om det finns skillnader i spelrelaterade problem mellan vanliga spelare, internet spelare (exklusive de som spelar poker) och nätpokerspelare 2

8 samt att se om bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder och spelfrekvens påverkar omfattningen av spelrelaterade problem. Anledningen till uppdelningen i dessa grupper är att spel på internet kan främja problemspelande då grafiken är lockande och internet finns tillgängligt i de flesta hemmen. Det finns inga tidsbegränsningar eftersom internet är öppet dygnet runt och de pengar som satsas inte syns då de finns på kontokortet. Spel på internet kan även vara en anledning till att personer blir asociala då de inte träffar andra åtminstone inte genom fysisk närvaro (Griffiths 1999:276). Poker är ett skicklighetsspel som går snabbt vilket gör att risken för att bli spelberoende ökar (Edström 1996:22). Det i kombination med de ovan beskrivna egenskaperna av internet gör att nätpoker kan skapa fler spelrelaterade problem Frågeställningar Med den här undersökningen vill jag besvara följande frågeställning: Finns det skillnader i rapporterade spelrelaterade problem mellan de olika spelkategorierna, vanliga spelare, de som spelar på internet samt de som spelar nätpoker? Har bakgrundsfaktorer såsom kön och ålder någon påverkan på frekvensen av spelrelaterade problem? Då internetspel och nätpoker är spelformer som kan främja spelrelaterade problem borde de som spelar via internet och nätpokerspelarna rapportera fler spelrelaterade problem än de vanliga spelarna. Flest problem förväntas nätpokerspelarna ha. Nollhypotes 1: Det är inte större risk att få problem med sitt spelande om man spelar via internet eller nätpoker än om man spelar på vanliga spelformer. Mothypotes 1: Det är större risk att få problem med sitt spelande om man spelar via internet eller nätpoker än om man spelar på vanliga spelformer. Nollhypotes 2: Bakgrundsfaktorerna kön och ålder påverkar inte frekvensen av spelrelaterade problem. Mothypotes 2: Bakgrundsfaktorerna kön och ålder påverkar frekvensen av spelrelaterade problem. 3

9 1.3 Begrepp och definitioner Jag har valt att använda mig av begreppen spelrelaterade problem och riskspelare istället för spelberoende. Beroende är ett psykologiskt tillstånd och det går inte att avgöra huruvida en person är beroende baserat på hur mycket pengar som spelas eller på hur lång tid som läggs ned på spel (Nilsson 2002:49). För att det ska kunna kallas beroende behöver vissa kriterier uppfyllas: upptagenhet, sinnesförändring, toleransökning, abstinenssymtom, konflikter både interna och externa samt återfall (Ibid:33) Den metod som används gör det heller inte möjligt att ställa frågor som sträcker sig längre än problemet spelande. De flesta av spelen som man kan satsa pengar på går även att spela på internet, undantaget är värdeautomatspel. Med vanliga spelare avses de som under de senaste 12 månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel. Med internetspelare avses de personer som under de senaste 30 dagarna har satsat pengar över internet (undantaget de som spelar poker). Med nätpokerspelare avses de personer som spelat poker på internet de senaste 30 dagarna. Då det skiljer sig i tidsperiod mellan de vanliga spelarna, internetspelarna och nätpoker spelarna, kan det vara så att någon köpt en lott för ett halvår sedan men ända jämförs med dem som spelat de senaste 30 dagarna. För att det inta ska bli missvisande används spelfrekvens som en kontrollvariabel. Spelfrekvens innefattar endast dem som spelat under de senaste sju dagarna. 1.4 Disposition Efter dispositionen redovisas tidigare forskning där de egenskaper de olika spelformerna har och hur det påverkar risken att få problem med spel. Metoddelen är uppdelad i datamaterial, analys, bortfall, reliabilitet, validitet, kunskapsteoretisk ansats, etik samt metodproblem. I resultatdelen visas tabeller med förklaringar och analys av resultaten. I den avslutande diskussion sammanfattas mina resultat och jämförs med vad tidigare forskning visar. 4

10 2 TIDIGARE FORSKNING Spel har funnits i flera århundraden och människor tycker om att satsa pengar på spel. För de flesta människor är spel ett nöje men för andra kan det leda till stora problem. Spel kan missbrukas liksom alkohol och narkotika. En person med ett spelmissbruk visar samma beteende som personer med kemiska missbruk såsom alkohol- och narkotikamissbruk (Griffiths 1999:275). När spelandet går över gränsen benämner en del det som ett beroende medan andra benämner det som spelrelaterade problem. På folkhälsoinstitutets hemsida (www.fhi.se) kan man läsa att under tiden mellan 2004 och 2007 pendlade andelen personer med riskabla spelvanor mellan 3,5 och 3,9 procent. Den forskning som jag har valt att använda mig av har gjorts av Mark Griffiths som är professor på Nottingham Trent University, School of Social Sciences där han studerar olika typer av beroenden. Thomas Nilsson är legitimerad psykolog och driver Spelinstitutet. Han har jobbat med spelberoende i Sverige de senaste 13 åren. Jakob Jonsson som jobbar för spelinstitutet och som har bedrivit eller medverkat i en stor del av den forskning som gjorts om nätpoker i Sverige. Han är även legitimerad psykolog. Jag har tagit med tre av hans undersökningar, den första är från 2003 där han tillsammans med Thomas Nilsson m.fl skrivit en rapport om vad som kännetecknar personer med spelproblem, den andra är från 2005 då han skrev en rapport om vilka konsekvenser nätpoker kan ha för spelrelaterade problem, den tredje är en undersökning som gjorts om utvecklingen av nätpokerspelandet sedan Svenska spel AB fick tillstånd att bedriva nätpoker. Arne Edström är en före detta spelberoende som skrivit en bok om spelberoendet. Hans bok är inte vetenskaplig och reliabiliteten kan då diskuteras men jag har valt att ta med den eftersom jag anser att han har en stor erfarenhet av spelberoende samt att de delar jag valt att använda i den här uppsatsen inte har motbevisats av forskning. Philip Lalander är lektor i sociologi och har gjort en undersökning om spelberoende av automatspelet Jack Vegas. Kalle Tryggvesson (2007) har skrivit en rapport om nätpokerspelandet i Sverige där han använde sig av samma metod som jag använder i den här undersökningen och det gör det möjligt att jämföra mina resultat med dem han kom fram till. Det finns olika faktorer som påverkar risken att få spelrelaterade problem dessa faktorer är tillgänglighet, spelets utformning och egenskaper, spelteknologin, social acceptans av spel och 5

11 spelpopulationen där både ålder och kön påverkar. Jag kommer nu att visa på hur de påverkar risken att få problem med spel Tillgänglighet Flera forskare (Edström 1996; Griffiths,1999; Jonsson 2003, 2005, 2008) har visat att tillgängligheten till spel ökar risken för att få problem med spel. Griffiths (1999:268) skriver att internet som spelforum med öppettider dygnet runt och sin globala täckning gör att tillgängligheten ökar och det finns alltid någon att spela mot. Internetspel gör det möjligt att spela hemma och även på arbetet under arbetstid (Ibid:279). Innan det blev möjligt att spela via internet var man tvungen att anpassa sig efter spelställenas öppettider. De som inte har för vana att spela via internet har lättare att undvika de platser där spel tillhandahålls om de känner att de vill sluta spela, vilket inte är lika lätt för dem som spelar via internet då det kan vara svårt att motstå frestelsen att slå på datorn Spelets utformning och egenskaper Edström skriver att beroende på hur spelet är utformat ökar eller minskar risken för att bli beroende. Det går att dela upp spel i olika kategorier, beroende på om spelen är opåverkbara, de spel som är helt slumpmässiga, påverkbara, om kunskap och skicklighet kan påverka utgången, eller om de är snabba, om man vinner direkt eller dagen efter, eller långsamma, då vinsten kommer först efter en tid. Nedan följer några exempel på vilka spel som finns i de kategorierna. Snabba/Påverkbara spel: V75, Black jack, Lången, Poker m.fl Snabba/Opåverkbara spel: Roulett, Tärning, Bingo, Lotter, Spelautomater, Harry Boy m.fl. Långsamma/Påverkbara spel: Stryktipset, Måltipset m.fl Långsamma/Opåverkbara spel: Lotto, Bingolotto, Bellmanlotter, Premieobligationer, Joker, Privatobligationer m.fl. De spel som har en kort tid mellan insats och vinst (snabba spel) är de som är mest beroendeframkallande. Men även de spel som är påverkbara gör att spelaren får en bekräftelse på sin 6

12 skicklighet eller sin kunskap vilket gör att jakten på bekräftelsen blir en del av spelandet, som i sin tur kan skapa ett problemspelande (Edström 1996:21-24). De långsamma spelen har inte samma förödande effekt som de snabba men även de långsamma spelen kan göra så att människor får problem med sitt spelande. Det finns de som varje vecka lämnar in samma lottorad - helt övertygade om att just deras nummer skulle bli dragna den veckan som de inte lämnar i raden. Spel på internet gör det möjligt att satsa små summor och det är anonymt. Nätpoker utnyttjar vanliga tankefällor hos spelare: stim, matning, snälla tillfällen, jämna talens logik, skicklighet, tur, etc (Jonsson 2003:5) Spelteknologi Som tidigare nämnts är internet ett forum som påverkar risken för spelrelaterade problem. Andra faktorer förutom tillgängligheten är att teknologin och de allt snabbare internet uppkopplingarna gör det möjligt att göra reklam och grafiken blir att bättre vilket gör att de som i vanliga fall inte skulle spela lockas till spel. En annan faktor är att det inte spelas för riktiga pengar då pengarna dras direkt från kontot vilket har ett psykologiskt värde (Griffiths 1999:278f) Då tekniken är väldigt avancerad på internet ökar attraktionsvärdet för unga som har större dator vana. Nätpoker är ett exempel där den nya tekniken kommer till användning och när man spelar nätpoker kan man lätt hamna i ett meditativt tillstånd då koncentrationen är hög och snabba bildväxlingar sker på kommando. Tiden glöms lätt bort allra helst om det inte finns några störande moment när man spelar (Jonsson 2005:5) Kontroller av spel Den svenska spelmarknaden är reglerad och stränga regler finns för hur spelet ska skötas. För att få bedriva spel i Sverige krävs det ett tillstånd från Lotteriinspektionen som ställer vissa villkor för att tillstånd ska ges. När Svenska Spel AB ansökte om tillstånd 2005 att starta en nätpoker sajt avrådde Statens folkhälsoinstitut regeringen att ge tillstånd till det eftersom nätpoker sågs som ett potentiellt riskabelt spel (SOU 2008:77) För att få tillstånd krävdes det att vissa villkor uppfylldes. Villkoren bestod av några punkter där ingen under 18 år skulle kunna 7

13 spela, alla som spelar måste sätta gränser för hur mycket de kan förlora, hur lång tid som får läggas ned på spel innan de kan börja spela (SOU 2008:42). Vid internetspel finns det ingen som kontrollerar så att personen som spelar inte är minderårig eller berusad (Griffiths 1999:279) Ålder och kön Tidigare nämndes att internet och nätpoker attraherar unga då de har mer datorvana. Nätpoker är även en rätt ny spelform och unga spelare är i ett skede i livet där de inte riktigt vet vem de är och vill gärna testa på nya saker som inte föräldrarna riktigt känner till. Unga prövar olika sätt att hantera sina problem, att spela nätpoker och kanske vinna samtidigt kan göra det möjligt att byta till en annan identitet, en vinnare och en som kan spela (Jonsson 2005:5). Det innebär att spel kan vara ett sätt att glömma bort vardagen och de problem man har i livet kan försvinna för ett kort ögonblick. Genom att vara duktig på att spela poker visar att man på ett vuxet beteende och som en kunnig person vilket gör att man kan byta identitet och kanske även vinna lite pengar. Tryggvesson (2007) visade även att de som är mellan år hade upplevt fler spelrelaterade problem. I den yngsta gruppen (16-27 år) hade 39,4 procent rapporterat minst ett spelrelaterat problem vilket kan jämföras med nätpokerspelarna i den äldsta gruppen (över 41 år) där 2,1 procent rapporterar minst ett spelrelaterat problem (Tryggvesson,2007:42). Jonsson skriver även att av dem som kontaktat stödlinjen för att få hjälp med sina spelrelaterade problem var nätpoker det spel som näst efter automatspel hade flest personer med spelrelaterade problem samt att de flesta som sökte hjälp var unga män under 25 år (Jonsson 2005:2-6). I Folkhälsoinstitutets (FHI) rapport (2003:22) om spelberoendet i Sverige skriver Jonsson m.fl. att det finns könstypiska spelmönster där kvinnor i högre grad spelar på lotter såsom bingolotto eller skraplotter samt för lägre summor medan männen i högre grad spelar på spel med inslag av sport såsom tipset och på travet även kallade påverkbara spel (Jonsson et al. 2003:22:71). Kvinnor har även mer försiktiga spelvanor. Då män spelar mer har de även mer spelrelaterade problem, att män har mer problem med sitt spelande kan även bero på att kvinnor är mindre benägna att anmäla problem med sitt spelande (Ibid:71). Kvinnor spelar ofta för att kunna fly vardagen och fördriva tiden med låga insatser för att få ut maximerad tid av spelet (Lalander 2004:69). 8

14 2.1.6 Kriminologisk relevans Griffiths (1999) har skrivit att personer som har problem med spelandet kan bete sig avvikande. Griffiths (1999:274) skriver mest om hur spelproblem påverkar ungdomar då de kan börja skolka, stjäla eller låna pengar till spel samt att de kan få problem med föräldrar och/eller lärare. Dessa typer av problem kan även appliceras på vuxna då de kan börja missköta sitt arbete, begå kriminella handlingar eller låna pengar till spel. Även de vuxna ljuger för sina anhöriga för att både få pengar till spel och om att de spelar (Edström 1996:26). Edström (1996:15) skriver även att det finns ett starkt samband mellan spel och kriminalitet. Då det blir viktigt att få fram pengar snabbt är de vanligaste brotten som begås bedrägerier, förfalskningar, förskingringar samt rån. En person som spelar för mycket och inte har kontroll på sitt spelande tenderar att ljuga om sitt spelande för omgivningen och anhöriga. Det kan även förekomma tvätt av svarta pengar med hjälp av spel. Genom att köpa en vinstbong av någon som vunnit och bjuda lite extra för den kan den sedan lösas in och sedan är pengarna tvättade (Ibid:44). Skagerö och Westfelt (2006) har gjort en litteraturstudie om spel och kriminalitet där de i 3 av 3 artiklar fann att: procent av dem som fått diagnosen patologisk spelare även har begått brott på grund av sitt spelande (Skagerö och Westfelt 2006:12). Jämfört med normalpopulationen är de intagna överrepresenterade när det handlar om patologiskt spelande och spelproblem. Stöld är den vanligaste typen av kriminalitet när det gäller patologiskt spelande bland ungdomar. Mycket av den kriminalitet som sker i samband med ett spelmissbruk kan kopplas till att personen behöver tillskansa sig pengar för att kunna fortsätta spela och även för att kunna betala av skulder som de fått på grund av sitt spelande. Artiklarna i Skagerö och Westfelts litteraturstudie kom från Storbritannien, USA, Canada, Australien och Tyskland. Ingen forskning om spel och kriminalitet har bedrivits i vare sig Sverige eller Norden (Skagerö & Westfelt 2006:19). Det vi nu har sett är att internet som spelforum och nätpoker med deras egenskaper såsom tillgänglighet, utformning, sin snabbhet, de osynliga pengarna, grafik samt att de attraherar ungdomar, gör att man kan förvänta sig att det kommer att skilja sig mellan de vanliga spelarna, internetspelarna och nätpokerspelarna och deras spelrelaterade problem. Jonsson (2008) skriver 9

15 i SOU att nätpoker innehåller alla eller de flesta av de faktorer som forskningen hittills klarlagt ökar risken för problematiskt spelande (SOU 2008:120). De resultat som framkommit i SOU rapporten talar för att nätpokerspelarna har 5-7 gånger högre risk för att få riskabla spelvanor (SOU 2008:87). Kalle Tryggvesson (2007) gjorde en undersökning om nätpokerspelandet i Sverige i vilken han använde samma metod som jag använder mig av i den här uppsatsen. Tryggvesson kom fram till att vanliga spelare inte rapporterar spelrelaterade problem i samma utsträckning som internetspelare och nätpokerspelare: nätpokerspelandet i sig ökar risken för spelrelaterade problem (Tryggvesson 2007:63). 3 METOD 3.1 Datamaterial Materialet består av personer som deltagit i SoRAD s telefonintervjuer som pågått i tolv månader, från januari till december Varje månad har ca 1500 personer blivit intervjuade. Personerna som svarat är mellan 15 och 81 år gamla. De har fått svara på frågor gällande olika hälso- och livsvanor, i den här undersökningen har bara de frågor som handlar om spel inkluderats samt några bakgrundsfrågor. Telefonintervjuerna är gjorda av Synovate och urvalet har gjorts med hjälp av deras standardmetod för telefonnummersbaserade, representativa befolkningsurval. I metoden används Synovates hushållsdatabas som innefattar hushållstelefonnummer med en kompensation för dem som har hemliga telefonnummer. Undersökningen är rikstäckande. Intervjuerna gjordes med hjälp av CATI (Computer Aided Telephone Interview) som är ett hjälpmedel för intervjuaren där han/hon fyller i ett frågeformulär på dataskärmen och som sedan guidar intervjuaren beroende på vad respondenten svarar. I den här undersökningen är svaren från hela året sammanslagna. Den mätmetod som används för att mäta spelvanor är FORS (mer utförligt längre ner) som är mest lämplig för telefonintervjuer för att besvara vilka personer som är riskspelare. Det interna bortfallet är de som inte kunnat svara eller inte velat svara på vissa av frågorna, vilka har kodats som bortfall. Det externa bortfallet är de som inte velat ställa upp på telefonintervjun där svarsfrekvensen var väldigt låg, ca 49,9 procent vilket visar på ett stort bortfall, vilket även skulle kunna ses som oacceptabelt då det ligger under 50 procentgränsen (Bryman 2001:148). 10

16 För att se om bortfallet har någon betydelse för undersökningen gjorde Tryggvesson (2007) en jämförelse mellan de månader där bortfallet var högst respektive lägst. Det visade sig att det inte fanns några signifikanta skillnader. Syftet med undersökningen är att se hur skillnaderna i de olika spelkategorierna i rapporterade spelrelaterade problem vilket leder till att bortfallet inte har så stor betydelse i den här undersökningen. Det kan dock vara så att det är många av de personer som ligger i riskzonen som inte har deltagit i intervjuerna vilket i sig kan vara ett problem. Tryggvesson (2007) jämförde sina resultat med en annan undersökning som Boström och Nykvist (2004) gjort där det visade sig att hans resultat var lägre än deras, vilket kan bero på att de använde sig av en postenkät (vilken kan nå en annan grupp av människor). Boström och Nykvist undersökning visade att de som är födda i ett annat land, de med låg inkomst, de som saknar kontant marginaler samt de som varit med om en ekonomisk kris, löpte större risk att drabbas av spelrelaterade problem. Den gruppen av människor kanske hellre fyller i en enkät än svarar på frågor i en telefonintervju. (Tryggvesson 2007:40) För att komma tillrätta med det stora bortfallet har en viktning gjorts, för att kunna ge alla personer i undersökningen samma möjlighet att komma med, vilket kan påverka tillförlitligheten då det inte skett någon ändring i populationen (Djurfeldt m fl 2003:203). Metoden innebär att i efterhand se till att en skattning baserad på hela stickprovet utgör en rättvisande bild av populationen (Ibid:129). 3.2 Variabler I telefonintervjun ställdes tre frågor för att kunna dela in respondenterna i tre olika grupper. Den första frågan var om de någon gång under de senaste 12 månaderna köpt lotter eller satsat pengar på spel. Andra frågan var om de satsat pengar på spel över internet under de senaste 30 dagarna och den tredje frågan var om de spelat poker på internet under de senaste 30 dagarna. För att kunna svara på fråga två var man tvungen att svara ja på första frågan och likadant på fråga tre där respondenten var tvungen att svara ja på både första och andra frågan. De som svarat nej på första frågan kodades som bortfall i de frågor där bara spelfrekvensen undersöktes. För att kunna se skillnaderna mellan vanliga spelare, internetspelare och nätpokerspelare har jag gjort en variabel där bara de som spelat finns med. Variabeln för riskspelare har jag gjort dikotom, där man antingen svarat inget problem eller minst ett problem. Jag har lagt samman 11

17 de tre frågor som ställts i FORS (Folkhälsofrågorna Om Riskabla Spelvanor). De frågor som ställts till respondenterna när det gäller deras spelvanor är: Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du a) Försökt minska ditt spelande? b) Känt dig irriterad och rastlös om du inte har kunnat spela? c) ljugit om hur mycket du spelar? Alternativen på frågan var: Aldrig 1-2 gånger samt 3 gånger eller fler. För att vara riskspelare krävs att man svarat minst 1-2 gånger på en av frågorna, det vill säga ett poäng eller mer. FORS har använts av folkhälsoinstitutet sedan 2006 för att studera spelvanor och ingår i undersökningen om svenska folkets hälso- och levnadsvanor (Tryggvesson 2007:39). Ingen skillnad görs mellan de som svarat 1-2 gånger eller de som svarat 3 gånger eller fler och den kan bara anta värdena inga problem eller minst ett problem. Variabeln för ålder har jag delat upp i tre kategorier 15-27, samt över 41. Anledningen till denna indelning är att jag vill kunna jämföra resultaten med resultat från tidigare forskning, såsom exempelvis Jonsson (2008) och Tryggvesson (2007). Variabeln för spelfrekvens är uppdelad i tre ungefärligen lika stora grupper, gjord utifrån den kumulativa procenten i en frekvenstabell där respondenterna svarat på hur mycket de spelat för de senaste sju dagarna. 3.3 Analysmetoder Då mina variabler är på både nominal och ordinal skalnivå och är kvalitativa så de analysmetoder som kan användas är chi² och korstabeller vid en bivariat analys och vid den multivariata analysen används en partialtabell (Djurfeldt m fl 2003:40,43). Jag använder mig av bivariat analys i en korstabell, där jag undersöker om spelkategorier och spelproblem har ett samband, korrelation (Ibid:143). I den multivariata analysen undersöker jag om det finns andra faktorer som påverkar sambandet eller om det är ett skensamband, om sambandet är signifikant ska resultaten vara de samma oberoende av testvariabeln (Ibid: ). Den multivariata analysen görs för att kunna se orsaken till en händelse eller ett fenomen (Ibid:285). I den här undersökningen är kontrollvariablerna ålder och spelfrekvens. Anledningen till att jag använder ålder som en kontollvariabel är att forskning visat att yngre personer har mer problem med sitt spelande än äldre personer. Spelfrekvensen är intressant att använda som kontrollvariabel eftersom det visar på hur pass spelaktiva respondenterna varit. I första ledet av den multivariata analysen görs en partialtabell där vi får nya bivariata korstabeller som sedan 12

18 analyseras för att se om orginalsambandet finns kvar. Sedan kontrolleras originalvariablerna var för sig mot kontrollvariabeln (marginalledet) för att se hur sambanden däremellan ser ut (Ibid: ). Jag har valt att analysera mina resultat genom att använda mig av chi² och Cramers V. För att kunna signifikanspröva samvariationen mellan de utvalda variablerna har jag valt att genomföra ett chi²-test. Ett chi²-test används för att göra det möjligt att generalisera resultaten till hela populationen. I den här undersökningen har jag valt att acceptera en signifikansnivå på 95 procent vilket innebär att ur ett stickprov på hundra personer får maximalt fem avvika från mina resultat (Bryman 2002:241f). Den analysteknik som kan användas på en bivariat analys är beroende av vilken typ av variabler man använder sig av. Med hänsyn till att jag har två stycken kvalitativa variabler kommer jag att använda mig av korstabeller och den information som jag redogör för i denna tabell är oftast räknad i procent, total procent, kolumn procent och rad procent. Detta för att tabellen ska bli mer överskådlig, vilket kan visa på eventuella samband (Djurfeldt m fl 2003:147). För att se om det finns ett signifikant samband mellan mina variabler har jag valt att använda mig av ett chi²-test. Signifikansen mäts för att kunna se om Detta för att hypotespröva huruvida jag ska behålla eller förkasta nollhypotesen. Ett chi²-test har både fördelar och nackdelar. Fördelen är att det är relativt lätt att förstå, det har stor spridning inom samhällsvetenskapen samt det är det ledande testet när variabler på ordinal och nominalskalan används (Djurfeldt m fl 2003:233). Dessutom behövs det en skev fördelning för att kunna genomföra testet. Då spelrelaterade problem är ovanliga är fördelningen i min undersökning skev. Nackdelen med testet är att det kräver ett representativt urval och en förväntad cellfrekvens över 5. Förutom att göra ett chi-2 test, där man ser om det finns ett samband eller ej, måste jag mäta sambandets styrka. På de tabeller som undersöker samband mellan spelkategorier och problem, spelkategorier och ålder, spelkategorier och spelfrekvens har jag valt att använda mig av Cramers V då spelkategorier är på nominalskalnivå. Cramers V ersätter inte chi² då det bygger på chi² fördelningen men är det enda sambandsmått som går att använda då det är en så skev fördelning (Ibid:233). Cramers V sträcker sig från noll till ett och ett är ett perfekt samband och noll är att det inte finns något samband (Ibid:155) Då inte chi² visar om sambandet är positivet eller negativt har jag valt att använda mig av sambandsmåttet Kendalls Tau-c (τ) på de tabeller där båda variablerna ligger på ordinal skalnivå som tar hänsyn till bundna tal trots att det är en 13

19 skev fördelning (Frankfort- Nachmias, Nachmias 1996:412,413). Kendalls Tau-c kan även användas på asymmetriska korstabeller vilket är aktuellt för mig då det i vissa tabeller finns fler värden i den ena variabeln. Sambandsmått sträcker sig från -1 till +1, vid ett nollvärde (0) saknas samband. När τ visar på ett negativt samband innebär det att om x minskar ökar y, positivt samband innebär att ökar x ökar även y (Djurfeldt m fl 2003: ). Ett negativt samband i min undersökning är ålder och spelproblem där resultaten visar att desto yngre en person är desto större risk är det att han/hon får problem med sitt spelande. Ett exempel på positivt samband är spelfrekvens och spelproblem, där ökad spelfrekvens leder till större risk att få problem med sitt spelande. 3.4 Reliabilitet Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måttets och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bryman 2002:86). Undersökningen ska kunna göras om och samma resultat ska kunna uppnås av en annan forskare för att den ska vara reliabel. Då en liknande undersökning redan gjorts visar det på en hög reliabilitet. Stabilitet är en annan viktig faktor som ska tas hänsyn till när man undersöker tillförlitligheten och följdriktningen i måtten på undersökningen (Bryman 2002:86) Den här undersökningens resultat är stabila då resultaten inte skiljer sig allt för mycket från de som Tryggvesson (2007) uppnådde (se avslutande diskussion s.28). Genom att redogöra för hur jag gått tillväga då jag slagit samman variabler så noggrant som möjligt ökar replikerbarheten. ( )Reliabiliteten i den här undersökningen är hög då respondenterna bara hade slutna alternativ att svara på. 3.5 Validitet Validitet handlar om att se huruvida man undersöker det man avser att undersöka, om frågorna och operationaliseringarna besvarar min frågeställning om man misslyckas med dem finns det en stor riska att undersökningen blir full av systematiska fel (Djurfeldt, m.fl.2003:108). En god validitet och reliabilitet krävs för att det ska vara möjligt att göra en generalisering. 14

20 Genom att använda FORS för att se om respondenterna har problem med sitt spelande mäter jag inte den psykologiska sidan utan mäter bara om de har ett problemspelande. I SOU (2008:36) gjordes undersökningen med FORS för att kunna jämföra med de siffror Tryggvesson (2007) kom fram till. När de jämförde resultaten upptäcktes ett tydligt mönster som visar att båda testen följer varandra, dock skiljer det sig åt på antalet anmälda problem vilket kan bero på att de i SOU-undersökningen använde sig av en webbpanelsundersökning när de gjorde testet. Detta kan vara av betydelse då det kan vara lättare att tillkännage spelproblem i en enkät på internet istället för tillkännage spelproblem via en telefonintervju (SOU 2008:87). När respondenterna själva kan läsa frågorna blir det ingen intervjuareffekt och frågor som kan kännas känsliga att svara på i en telefonintervju, exempelvis när det handlar om spelproblem, kan vara lättare att besvara i en enkät. En annan anledning till att fler har rapporterat spelproblem i webbenkäten är att de haft möjlighet till längre eftertanke och även sett de följande frågorna, vilket i sig kan göra att frågorna inte blir oberoende av varandra (Bryman 2001:146f). 3.6 Kunskapsteoretisk ansats Kunskapsteori handlar om vad som är eller skall betraktas som kunskap (Bryman 2001:24). Den kunskapsteoretiska ståndpunkt som jag utgår ifrån är positivism vilken förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala verkligheten (Bryman 2001:24). Min undersökning är deduktiv vilket innebär att jag vill pröva huruvida de hypoteser jag ställt kan förkastas eller behållas beroende på vad materialet visar (Bryman 2001:24). 3.7 Etik Då den här undersökningen bygger på data som är insamlat av andra har jag enbart behövt ta hänsyn till nyttjandekravet, vilket innebär att jag inte använder materialet till någonting annat än den här uppsatsen samt att jag tagit hänsyn till vad de som samlat in materialet försäkrat. I telefonintervjuer slumpas telefonnummer fram och namnet på dem som har numret visas inte till den som intervjuar vilket garanterar anonymitet. Om respondenten inte vill fortsätta delta har han/hon möjlighet att lägga på luren och även tacka nej till att ställa upp. Då jag inte har 15

KBT behandling vid spelberoende

KBT behandling vid spelberoende KBT behandling vid spelberoende RFMA konferens om spel och spelmissbruk 2011-02-02 Henrik Josephson Psykolog, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet, CNS missbruk/beroende henrik.josephson@ki.se

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Kriminologiska institutionen

Kriminologiska institutionen Kriminologiska institutionen Förväntningar av alkoholens inverkan på sex och alkoholkonsumtion En kvantitativ studie bland ungdomar i Sverige C-uppsats i kriminologi Höstterminen 2007 Evelina Nilsson Sammanfattning

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr

Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr Är penningsspel på internet ett problem i Finland? PM Johanna Nordmyr SMÅ ÖSTERBOTTNISKA RUSMEDELS- OCH MENTALVÅRDSDAGAR VI VASA 19-20.11.2012 20.11.2012 J. Nordmyr 2012 Forskningsområde Olika spelformer

Läs mer

UPPLEVELSER AV TOALETTSTÄDNING

UPPLEVELSER AV TOALETTSTÄDNING UPPLEVELSER AV TOALETTSTÄDNING PM i Sociologi GR (A) Publicerat och inlämnat 2009-01-18 3480 ord inklusive rubriker Peter Axelsson http://www.petera.se Institutionen för samhällsvetenskap Mittuniversitetet

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

Spel och spelproblem

Spel och spelproblem Spel och spelproblem Spel: Två eller fler parter satsar något av värde i hopp om att vinna något av större värde. Vem som vinner eller förlorar beror på utgången av händelser som är okända för deltagarna

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015

Statistik för Stödlinjen 1/1-30/4 2015 Statistik för Stödlinjen 1/1- /4 21 1 Sammanfattning Under perioden 1/1- /4 inkom 6 spelrelaterade samtal, 188 chattar och 9 e- brev till Stödlinjen. I telefonsamtalen är gruppen 18-44 år mest representerad

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Spelberoende i Skåne. Rapport Folkhälsoenkät Skåne 2004. Kent Nilsson 1, Mathias Grahn 1, Juan Merlo 1,2, Maria Rosvall 1,2, Martin Lindström 1,2

Spelberoende i Skåne. Rapport Folkhälsoenkät Skåne 2004. Kent Nilsson 1, Mathias Grahn 1, Juan Merlo 1,2, Maria Rosvall 1,2, Martin Lindström 1,2 Institutionen för Kliniska vetenskaper Lunds Universitet Universitetsjukhuset MAS Malmö Socialmedicinska enheten Clinical Research Centre (CRC) Universitetssjukhuset MAS Malmö Spelberoende i Skåne Rapport

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

KVANTITATIV FORSKNING

KVANTITATIV FORSKNING KVANTITATIV FORSKNING Teorier innehåller begrepp som byggstenar. Ofta är kvantitativa forskare intresserade av att mäta företeelser i verkligheten och att koppla denna kvantitativa information till begrepp

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Riskabla spelvanor i Östergötland

Riskabla spelvanor i Östergötland Rapport 2008:4 Riskabla spelvanor i Östergötland Linköping maj 2008 Charlotta Lindell Annelie Johansson Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc Riskabla spelvanor i Östergötland Rapport 2008:4

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering MSG830 Statistisk analys och experimentplanering Tentamen 16 April 2015, 8:30-12:30 Examinator: Staan Nilsson, telefon 073 5599 736, kommer till tentamenslokalen 9:30 och 11:30 Tillåtna hjälpmedel: Valfri

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Stödlinjen. en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga

Stödlinjen. en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga Stödlinjen en nationell stödlinje för personer som har problem med spel om pengar och deras anhöriga Statens folkhälsoinstitut isbn: 978-91-7257-554-7 foto: sid 9, foto Johan Brandsten, övriga foton Photos.com

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02

Spelregler. Bingo. Senast ändrade: 2014-06-02 Spelregler Bingo Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Möjliga Spelsätt...3 1.3 Spelreglernas giltighetstid...3 1.4 Begrepp och definitioner...3 2 Specifika Spelregler per

Läs mer

Sambandet mellan våld och alkoholkonsumtion hos unga

Sambandet mellan våld och alkoholkonsumtion hos unga Kriminologiska institutionen Sambandet mellan våld och alkoholkonsumtion hos unga Finns det ett samband och påverkas detta av övriga problembeteenden? Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi, kandidatkurs

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun

Utvecklingsavdelningen. Folkhälsan i Umeå kommun Utvecklingsavdelningen Folkhälsan i Umeå kommun Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1, januari 2012 Innehållsförteckning sid. Bakgrund 3 Kommunfullmäktiges sex särskilt prioriterade

Läs mer

Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET

Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 1 Senaste revision 2011-01-09 METODBESKRIVNING SVENSKARNA OCH INTERNET Senast ändrat av Jan Elvelid Sidan 2 Senaste revision 2011-01-09 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Skrivning i Sociologisk analys, Sociologi I, 7,5hp

Skrivning i Sociologisk analys, Sociologi I, 7,5hp SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skrivning i Sociologisk analys, Sociologi I, 7,hp Lördagen den 6 februari (Omtenta II för HT) Viktig information läs noga! Denna salstenta består av fyra

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Örebro universitet Hälsoakademin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Örebro universitet Hälsoakademin Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 2011-11-03 Individuell skriftlig tentamen Vetenskaplig metodik och förbättringskunskap I Omvårdnadsvetenskap A, OM1013, HT2011 Max 70 poäng Frågorna besvaras på avsedd plats. Ange din kod överst på varje

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: 1653-0802 ISBN PRINT: 978-91-7257-795-4 ISBN PDF: 978-91-7257-796-1 TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011 Å R S R A

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering.

Uppgift 1 (14p) lika stor eller mindre än den förväntade poängen som efterfrågades i deluppgift d? Endast svar krävs, ingen motivering. Uppgift 1 (14p) I en hockeymatch mellan lag A och lag B leder lag A med 4-3 när det är en kvart kvar av ordinarie matchtid. En oddssättare på ett spelbolag behöver bestämma sannolikheten för de tre matchutfallen

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2015 TNS Sifo 2014 1531264 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2014 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

C-UPPSATS. Nätspel och spelberoende bland programstudenter vid Luleå tekniska universitet. Frida Henriksson Anna Lindfors. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Nätspel och spelberoende bland programstudenter vid Luleå tekniska universitet. Frida Henriksson Anna Lindfors. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2010:038 Nätspel och spelberoende bland programstudenter vid Luleå tekniska universitet Frida Henriksson Anna Lindfors Luleå tekniska universitet C-uppsats Psykologi Institutionen för Arbetsvetenskap

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28)

2014-08-26 Diarienummer: 13Li5425. Slutrapport. Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Slutrapport Tematillsyn SvS 2013:1 Marknadsföring 1(28) Innehållsförteckning 1. Inspektionsfakta... 3 2. Inledning... 3 3. Granskad marknadsföring... 4 3.1 Internet... 4 3.2 Ombud... 4 3.3 Restauranger...

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Spelproblem - en introduktion till problematiken, samt möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr

Spelproblem - en introduktion till problematiken, samt möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr Spelproblem - en introduktion till problematiken, samt möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna Tammerfors 26-27.3.2013 27.3.2013 J. Nordmyr

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Vilka är de mest riskfyllda spelen?

Vilka är de mest riskfyllda spelen? Centrum för Forskning om Offentlig Sektor Vilka är de mest riskfyllda spelen? En analys av befolkningsstudier av spelproblem Per Binde CEFOS Rapport 2009: 1 ISSN: 1653-1264 CEFOS Centrum för forskning

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänner

Skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänner Skillnaderna mellan kvinnors och mäns antal vänner En kvantitativ studie om skillnader mellan kvinnor och män gällande antalet vänner Jonas Svansäter Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi,

Läs mer

ALKOHOL OCH SJUKFRÅNVARO. Gunnel Hensing Professor, Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

ALKOHOL OCH SJUKFRÅNVARO. Gunnel Hensing Professor, Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet ALKOHOL OCH SJUKFRÅNVARO Gunnel Hensing Professor, Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Alkoholens konsekvenser Dryckesmönster Skadliga effekter Förgiftning Beroende Kronisk sjukdom

Läs mer

Avtalsbarometern 2014

Avtalsbarometern 2014 Avtalsbarometern 2014 en årlig undersökning om svenskars inställning till att skriva juridiska avtal En undersökning genomförd av Red Blue Green på uppdrag av Avtal24 Sammanfattning AVTALSBAROMETERN 2014

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie

Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie Stockholms Universitet Statistiska institutionen Termeh Shafie TENTAMEN I GRUNDLÄGGANDE STATISTIK FÖR EKONOMER 2011-10-28 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Miniräknare utan lagrade formler eller text, bifogade

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan

Unga vuxna om att förse unga med alkohol. Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Unga vuxna om att förse unga med alkohol Anna Raninen Kommunikation & Samverkan Bakgrund Många kommunikationsinsatser har de senaste åren genomförts för att påverka föräldrars attityder till att förse

Läs mer

FARLIGT SPEL ---------- ---------

FARLIGT SPEL ---------- --------- FARLIGT SPEL ---------- En film av Roger Persson, Emil Karlsson och Niklas Nilsson --------- Filmen börjar med en dramatiserad del där vår huvudperson, Charlie, just vunnit sin första vinst på poker under

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

UNGA MED ATTITYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE

UNGA MED ATTITYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE UNGA MED ATTITYD 2013 UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0002M, MAM801, IEK600,IEK309 Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0002M, MAM801, IEK600,IEK309 Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET Ämneskod S0002M, MAM801, IEK600,IEK309 Institutionen för matematik Datum 2009-12-17 Skrivtid 0900 1400 Tentamen i: Statistik A1, 15 hp Antal uppgifter: 6 Krav för G: 13 Lärare:

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-02 Johan Järnesund 08-440 14 32 Johan.jarnesund@rsos.se Undersökning av det psykologiska/psykosociala stöd som erbjudits drabbade

Läs mer

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05

Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03. Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Linköpings Universitet Jour; Ulf Andersson Institutionen för beteendevetenskap Tel: 0733-633 266 013-27 45 57/28 21 03 Tentamen i kvantitativ metod Psykologi 2 HPSB05 Torsdagen den 3/5 2007, kl. 14.00-18.00

Läs mer

UTVÄRDERING VANLIGA PROBLEM. Mats Fridell TYPER AV UTVÄRDERINGAR. (1) Utvärdering när projektet redan slutförts

UTVÄRDERING VANLIGA PROBLEM. Mats Fridell TYPER AV UTVÄRDERINGAR. (1) Utvärdering när projektet redan slutförts UTVÄRDERING Lund den 25:e februari 2009 Mats Fridell Institutionen för psykologi VANLIGA PROBLEM (1) Utvärdering när projektet redan slutförts (2) Avsaknad av systematiskt insamlade data (3) Alltför ospecifik

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin

Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Riksgälden Kännedomsundersökning om insättningsgarantin Januari 2014 TNS Sifo 2014 1528246 Innehåll Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 2. Sammanfattning av 2013 års resultat... 4 3. Metod

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

Presentation av studiegruppen från baslinjemätning

Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Det här är en sammanställning av de data som samlades in vid deltagarnas och kontrollernas första besök.

Läs mer

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng Matematisk statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-05-29 Tid:

Läs mer