Telias försäljning av kundinformation. Datainspektionens rapport Januari 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telias försäljning av kundinformation. Datainspektionens rapport Januari 1998"

Transkript

1 Telias försäljning av kundinformation Datainspektionens rapport Januari 1998

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Telias organisation 4 Vilka integritetsskyddsregler är tillämpliga? 5 Datalagen 5 Generella föreskrifter 6 Telias register 6 Telias produkter 7 Upplysningstjänster 7 TeleAdress - nettomatchning 7 TeleAdress aktuella hushåll 8 TeleAdress adressmatchning 8 TeleAdress nummermatchning 8 TeleAdress slumpvist urval 9 TeleAdress bransch 9 TeleAdress geografiskt område 9 Telias rutiner 10 Spärrlista 11 Datainspektionens synpunkter 12 Kataloginformation på Internet 12 TeleAdress nettomatchning 12 Talsvarsdatorer 12 Avslutning 13 2

3 Inledning Televerket hade under lång tid monopol på telefonitjänster i Sverige och myndighetens kundregister blev efter hand mycket omfattande. Televerket bolagiserades 1993 och blev Telia AB som ägs av staten. Även om Telia AB numera bedriver en konkurrensutsatt verksamhet, har bolaget fortfarande en särställning vad avser antal kunder - åtminstone beträffande fasta abonnemang - vilket naturligtvis till stor del beror på den tidigare monopolställningen. De allra flesta svenska hushåll och företagare är kunder hos Teliakoncernen och Telias abonnemangsregister är ett av de största kundregistren i Sverige. Datainspektionen har under åren fått åtskilliga frågor och klagomål från allmänheten angående Telias försäljning av kundinformation. Mest irritation väcker s.k. telemarketing mot privatpersoner, dvs. när hushåll blir kontaktade per telefon ofta på kvällstid av personer som försöker sälja varor och tjänster eller ber om bidrag till organisationer. Datainspektionen har därför dels under vintern 96/97, dels under hösten 1997, tittat närmare på Telia-koncernens försäljning av personuppgifter. Syftet har varit att få en klar bild av vilka produkter Telia tillhandahåller där det finns information om personer och om Telias rutiner när uppgifterna lämnas ut, är godtagbara från integritetsskyddssynpunkt. 3

4 Telias organisation Telia-koncernens organisation är uppbyggd på så sätt att olika typer av användare blir kunder i olika företag. Exempelvis blir privatpersoner kunder i Telia Nära, små och medelstora företag (inklusive enskilda näringsidkare) blir kunder i Telia Företag, kunder inom den offentliga sektorn är hänvisade till Telia PubliCom och de allra största företagskunderna skall vända sig till Telia MegaCom. Detta gäller numera oavsett om det rör sig om fasta abonnemang, Internet-abonnemang eller mobiltelefonabonnemang. Ett särskilt företag hanterar kabeltvabonnemangen. Försäljningen av information handhas dock inte av dessa företag. Uppgifterna från respektive abonnemangsregister lämnas till ett affärsområde inom Telia som kallas Telia InfoMedia Services och som i sin tur består av en mängd företag. Av intresse i detta sammanhang är framförallt Telia InfoMedia Respons och Telia InfoMedia Reklam. Telia InfoMedia Respons (Respons) är det företag inom koncernen som ansvarar för tryckning av telefonkataloger och andra former av upplysningstjänster. På uppdrag av Respons säljer Telia InfoMedia Reklam (Reklam) informationen till externa beställare, exempelvis för marknadsföringsändamål och för uppdatering av telefonnummer i befintliga kundregister. 4

5 Vilka integritetsskyddsregler är tillämpliga? Datalagen Den nuvarande svenska datalagen infördes i början av 1970-talet bl.a. som en reaktion på många människors farhågor om hur uppgifter om dem skulle komma att behandlas, sammanställas, fördjupas, selekteras och användas i kommersiella syften, såväl av staten som av näringslivet. På 1970-talet var det framförallt staten som samlade in stora mängder uppgifter om oss medborgare, t.ex. Statistiska Centralbyrån som med datateknikens hjälp kunde göra sammanställningar och använda urvalskriterier som inte tidigare varit möjliga. Framförallt under 1990-talet har information blivit en handelsvara som köps och säljs och de stora statliga personregistren har blivit en kommersiell tillgång. Även många privata intressenter har inrättat stora informationsdatabaser, t.ex. kreditupplysningsföretag, postorderföretag och det finns företag som har specialiserat sig på just handel med information. Datalagen är till för att skydda den enskildes personliga integritet i informationssamhället. Datalagen är tillämplig på register, förteckningar och andra anteckningar som lagras på ADB och som innehåller uppgifter som kan kopplas till en person. I detta sammanhang räknas inte bara uppgifter om privatpersoner som personuppgifter, utan även uppgifter om enskilda näringsidkare och om befattningshavare och kontaktpersoner vars namn återfinns i ett register över företag. I datalagen finns regler bl.a. om licensplikt för alla som för personregister på ADB (med undantag för register som förs för personligt bruk). Om ett register skall innehålla känsliga uppgifter (kriminalitet, socialtjänst, hälsa, omdömen, värderande upplysningar, religionstillhörighet m.m.), uppgifter om personer som den registeransvarige saknar en naturlig anknytning till (som naturlig anknytning räknas ett anställnings-, medlems- eller kundförhållande), eller uppgifter som har hämtats från ett annat personregister (s.k. samkörning) krävs dessutom att Datainspektionen lämnar sitt tillstånd innan registret får inrättas. Tillståndsplikten för samkörning kan undvikas för det fall att samtliga registrerade lämnar sitt samtycke till att uppgifter om dem inhämtas från ett annat register. När Datainspektionen lämnar tillstånd till ett register, meddelas föreskrifter om hur den registeransvarige får använda uppgifterna - exempelvis om ändamålet med bearbetningarna, vad registret får innehålla, om de registrerade skall informeras och när uppgifterna skall tas bort. Enligt 11 datalagen får personuppgifter som ingår i ett personregister inte lämnas ut om det finns anledning att anta att uppgifterna kommer att användas för automatisk databehandling i strid med datalagen. Den som lämnar ut personuppgifter på ADBmedium - eller i så stora mängder att det skulle vara omöjligt att bearbeta informationen manuellt får alltså inte hysa något tvivel om att mottagaren dels anmält sig för licens hos Datainspektionen, dels fått tillstånd att inrätta registret om så krävs. Något krav på att 5

6 det alltid måste kontrolleras aktivt, finns dock inte. Skall uppgifterna lämnas ut för att användas för automatisk databearbetning i utlandet krävs alltid Datainspektionens medgivande, med undantag för om den mottagande staten anslutit sig till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databearbetning av personuppgifter. Utlämnande av uppgifter över den öppna delen av Internet anses vara ett utlämnande till utlandet, eftersom informationen kan läsas över hela världen. Det står dock inte helt klart att uppgifterna i dessa fall alltid kommer att användas för automatisk databearbetning i utlandet, enbart genom det faktum att de läggs ut på exempelvis en hemsida. Generella föreskrifter Sedan 1995 har Datainspektionen möjlighet att meddela s.k. generella föreskrifter för register som ofta förekommer inom en bransch eller sektor. Kan dessa föreskrifter efterlevas behöver den registeransvarige inte ansöka om tillstånd från Datainspektionen. Dock kvarstår licensplikten. Sådana föreskrifter finns bl.a. för vissa direktreklamregister (DIFS 1995:6). Två av de viktigaste bestämmelserna i författningen reglerar varifrån uppgifterna får hämtas samt hur länge de får bevaras. I detta sammanhang bör nämnas att namn och adress får hämtas från kundregister (exempelvis Telias) men inte hemtelefonnummer. Uppgifterna skall tas bort efter maximalt tre månader. Telias register Kundregistren hos Telia Nära m.fl. företag är inte tillståndsreglerade av Datainspektionen. Det är alltså datalagens rambestämmelser och inspektionens generella föreskrifter och praxis som framförallt styr vad Telia får eller inte får göra med den information som man genom åren samlat in om sina kunder och lagrat på ADB. Beträffande personuppgifter som säljs av Telia InfoMedia - dvs. uppgifter om privatpersoner, enskilda näringsidkare och kontaktpersoner hos företagskunder - har Respons ett tillstånd ( DN-Sök ) från Datainspektionen att föra ett personregister vars ändamål har fastställts till att vara registrering av teleabonnenter för tillhandahållande av nummerupplysningstjänster. Det är också meddelat föreskrifter om vilket slag av personuppgifter som registret får innehålla och om vilka bearbetningar av informationen som Respons får göra. Slutligen skall man också ha i minnet att tryckfrihetsförordningens bestämmelser kan bli tillämpliga på bl.a. katalogregister i olika former. 6

7 Telias produkter Telia har till Datainspektionen uppgett att man i dagsläget tillhandahåller följande produkter som innefattar personuppgifter i datalagens mening. Upplysningstjänster Information om abonnenternas namn, adress och telefonnummer lämnas ut i olika kataloger som distribueras i pappersform, på CD-ROM och över Internet (Gula och Rosa Sidorna). Man kan också ringa till Nummerupplysningen och få denna information. Det går att få information inte enbart om abonnemangsinnehavaren utan också om de personer som anmält att de vill stå med i telefonkatalogen som partner. Telia säljer också denna kataloginformation till externa intressenter som vill trycka egna telefonkataloger. Register vars ändamål är att framställa tryckta skrifter faller normalt inom tryckfrihetsförordningens regler och därmed har Datainspektionen ingen tillsyn över användandet. Utlämnande av kataloginformation över Internet diskuteras vidare nedan under rubriken Datainspektionens synpunkter. TeleAdress - nettomatchning Produkten innebär att Telia jämför beställarens kundregister med sina abonnemangsregister över hushåll och/eller företag inom ett eller flera geografiska områden. Meningen är att beställaren skall få fram en förteckning över hushåll/företag som inte redan är kund i företaget och som det därmed kan vara lönt att rikta marknadsföringsinsatser mot. Förteckningen består av namn och adress till hushåll och namn, adress och telefonnummer till företag. Som matchningsnyckel används telefonnummer. Beställarens kundregister lämnas till Telia för bortmatchning på band, diskett eller genom filöverföring via modem. Detta innebär att det blir fråga om en samkörning i datalagens mening och beställaren måste således ha ett tillstånd från Datainspektionen för att bearbetningen skall få ske, eftersom samkörningen sker på beställarens registeransvar. Telia kontrollerar att beställaren har ett sådant tillstånd. Förteckningen kan sedan lämnas ut på band, diskett, lista, etiketter eller genom filöverföring via modem. Om förteckningen lämnas ut i annan form än på papper, kommer beställaren att inrätta ett register över presumtiva kunder för vilket datalagens regler är tillämpliga. Detta register kräver Datainspektionens tillstånd. Efter ansökan kan det regleras samtidigt som tillstånd till samkörning meddelas. Eftersom telefonnummer används som matchningsnyckel och samkörningen görs på beställarens registeransvar, kommer telefonnummer till privatpersoner i teorin att lämnas ut till beställaren. Någon egentlig tillgång till telefonnumret får beställaren dock aldrig. Frågan diskuteras vidare nedan under rubriken Datainspektionens synpunkter. Om det enbart rör sig om uppgifter om juridiska personer är datalagens regler inte tillämpliga och något tillstånd behövs således inte, vilket gäller genomgående för alla produkter. Används inte några hem- 7

8 telefonnummer i samkörningen, kan de generella föreskrifterna för vissa direktreklamregister normalt följas. I de fallen är det tillräckligt att beställaren har anmält sig för licens och något tillstånd behövs alltså inte. TeleAdress aktuella hushåll Med denna produkt kan Telia tillhandahålla företagen uppgifter om nyinflyttade hushåll inom ett givet geografiskt område. Beställaren kan prenumerera på tjänsten vecko-, månads- eller årsvis. Utdatamedia är lista och/eller etikett alternativt e-post. När det gäller utdata på e-post måste beställaren förbinda sig att omedelbart skriva ut informationen på papper och radera postmeddelandet. På så vis blir inte datalagens regler tillämpliga. Både namn, adress och telefonnummer lämnas ut och uppgifterna kan således användas bl.a. för telemarketing mot privatpersoner i deras hem. TeleAdress adressmatchning Beställaren har en talsvarsdator där kunderna kan ringa in och beställa varor eller information. För identifikation ombeds kunden att knappa in sitt telefonnummer, vilket sedan matchas mot Telias abonnentregister. Namn och adress skickas till beställaren genom filöverföring via modem. Alla former av samkörning kräver normalt antingen Datainspektionens tillstånd eller att den registrerade lämnar sitt samtycke till bearbetningen. Om datorrösten upplyser om att det inknappade telefonnumret kommer att samköras mot Telias abonnentregister för att få fram namn och adress och kunden därefter knappar in sitt telefonnummer, behövs inget särskilt samkörningstillstånd från Datainspektionen eftersom man då anses ha lämnat sitt medgivande till samkörningen. En ytterligare fråga i sammanhanget är hur datalagen skall tillämpas om någon knappar in en annan persons telefonnummer. Den som använder sig av TeleAdress adressmatchning skulle på så vis kunna skapa ett tillståndspliktigt personregister utan att det var det egentliga syftet med registreringen. Företaget kan ju inte känna till vem som faktiskt knappade in numret. Samma sak kan hända om ett företag tar emot beställningar genom svarskuponger eller genom att prata med en person. Frågan diskuteras vidare nedan under rubriken Datainspektionens synpunkter. TeleAdress nummermatchning Med hjälp av denna produkt kan beställaren dels telefonnummersätta sitt kundregister (alltså tillföra telefonnummer då kunden inte själv har lämnat det), dels uppdatera redan befintliga telefonnummer i kundregistret. Det gäller såväl privatpersoner som företag. Beställaren lämnar sitt kundregister på band, diskett eller genom filöverföring via modem. Matchningsnyckel är namn och adress och utdatamedia är band, diskett, lista, etikett eller filöverföring via modem. Detta innebär att det sker en samkörning som normalt är tillståndspliktig enligt datalagen, om inte varje kund samtyckt till att hans telefonnummer uppdateras efter hand eller att hans telefonnummer tillförs 8

9 kundregistret. Telia kontrollerar att beställaren har ett tillstånd från Datainspektionen eller att samtliga aktuella kunder lämnat sitt samtycke till samkörningen. TeleAdress slumpvist urval Denna produkt används framförallt för marknadsundersökningar. Telia tillhandahåller beställaren ett antal slumpvist utvalda namn, adresser och/eller telefonnummer till privatpersoner och/eller företag inom ett givet geografiskt område. Beställaren kan få informationen på lista, etikett, band, diskett eller genom filöverföring via modem. För det fall att personuppgifter lämnas ut på ADB-media och skall användas för marknadsundersökningar, krävs Datainspektionens tillstånd eftersom beställaren inte har någon naturlig anknytning till de registrerade. Telia kontrollerar att Datainspektionen meddelat tillstånd för registret. De generella föreskrifterna för vissa direkreklamregister kan dock vara tillämplig om beställaren skall använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I de fallen är det tillräckligt att beställaren har anmält sig för licens. Några hemtelefonnummer får då inte ingå i registret. TeleAdress bransch Beställaren anger vilken eller vilka branscher han är intresserad av och får sedan namn, adress och/eller telefonnummer till dessa företag inom ett givet geografiskt område. Uppgifterna hämtas från Gula Sidorna och levereras på lista, etikett eller diskett. Datalagen blir tillämplig eftersom uppgifter om enskilda näringsidkare räknas som personuppgifter. Normalt kan de generella föreskrifterna för vissa direktreklamregister följas. I de fallen är det tillräckligt att beställaren har anmält sig för licens. TeleAdress geografiskt område Denna produkt ger beställaren namn, adress och/eller telefonnummer till privatpersoner och/eller företag inom ett givet geografiskt område. Informationen levereras på lista, etikett, band eller diskett. Normalt kan de generella föreskrifterna för vissa direktreklamregister följas. I de fallen är det tillräckligt att beställaren har anmält sig för licens. Några hemtelefonnummer får då inte ingå i registret. 9

10 Telias rutiner Datainspektionen avslutade i februari 1997 ett tillsynsärende mot Telia, där inspektionen framförde synpunkter på hur datalagens regler följdes vid utlämnande av personinformation till externa beställare. Telia har nu uppgett att man sedan dess vidtagit en rad åtgärder för att förbättra sina rutiner. Rutinerna ser nu ut så som följer. Säljarna utbildas i datalagens regler och alla har en pärm där reglerna inklusive licens- och tillståndsplikt och de generella föreskrifter för vissa direktreklamregister finns beskrivna. Säljarna informerar beställarna om vilka regler som gäller enligt datalagen vad avser den aktuella produkten. På de särskilda informationsblad som beskriver produkter innehållande personuppgifter finns ett avsnitt angående tillståndsplikt enligt datalagen om tillståndsplikt kan bli aktuell. Innan uppgifter lämnas ut på ADB-media från Respons ber man att få en kopia av Datainspektionens beslut för det aktuella registret, om de generella föreskrifterna för vissa direktreklamregister inte är tillämpliga. Ingen samkörning görs förrän Respons har förvissat sig om att tillstånd meddelats när så krävs. Även kopior av gamla beslut hämtas in, eftersom det hänt att beställarna blandat ihop tillstånd med licens eller av annan anledning felaktigt trott sig ha tillstånd för registret. Produkter vilka Datainspektionen troligen inte skulle godkänna, exempelvis telemarketing mot privatpersoner, tillhandahålls inte på ADB-media. Inga hemliga telefonnummer lämnas ut, inte heller i produkten TeleAdress slumpvist urval. Undantag görs dock när SOSAB behöver namn och adress i en larmsituation. Telia säljer en hel del information genom återförsäljare. Det är då återförsäljaren som informerar om datalagens regler och kontrollerar beställarnas tillstånd. Telias företrädare är dock medvetna om att 11 datalagen riktar sig till den som lämnar ut uppgifter från sitt personregister och att Telia således inte kan avsäga sig ansvaret för att kontrollen görs på ett korrekt sätt. Telia har uppgett att man normalt förutsätter att beställaren har anmält sig för licens hos Datainspektionen om de vill ta emot uppgifterna på ADB-medium, eftersom det är ett krav som alla skall känna till. Kontroll görs dock om det finns anledning att tro att licensanmälan inte har gjorts. 10

11 Spärrlista De personer som inte vill bli föremål för direktreklaminsatser, kan anmäla sig till en spärrlista hos Telia. Spärren kan i nuläget inte differentieras, vilket innebär att telefonnumret till den som har en direktreklamspärr inte heller lämnas ut för t.ex. uppdatering av kundregister eller till talsvarsdatorer. Telia går inte ut med någon direkt information om att spärrlistan finns, men då och då skrivs artiklar i dagspressen där allmänheten får denna information. 11

12 Datainspektionens synpunkter Telia har sedan Datainspektionens tidigare tillsyn vintern 96/97 skärpt sina rutiner för utlämnande av personinformation på ett påtagligt sätt. Inspektionen har i nuläget ingen kritik att framföra mot förfaringssättet. Några frågor återstår dock att diskutera. Kataloginformation på Internet Telia har ansökt om Datainspektionens medgivande att lämna ut Gula, Rosa och Vita Sidorna över den öppna delen av Internet. Frågan kommer därför inte att tas upp till vidare diskussion i denna rapport. TeleAdress nettomatchning Som Datainspektionen uppfattar det har denna produkt egentligen aldrig tillståndsprövats av inspektionen. (Telia har hänvisat till ett beslut gällande Sydsvenska Dagbladet (dnr ), men det ärendet rör enligt Datainspektionens mening snarare produkten TeleAdress nummermatchning, d.v.s. en uppdatering av telefonnummer i ett befintligt kundregister.) Huruvida Datainspektionen skulle godkänna att telefonnummer till privatpersoner används av beställaren för bortmatchning av befintliga kunder och därmed i teorin utlämnas från Telia, återstår att pröva när en sådan tillståndsansökan kommer in. Talsvarsdatorer Som ovan har redovisats kan kundregister av olika anledningar innehålla information om personer som rent faktiskt inte har anmält sitt intresse för kontakt med företaget. Ett exempel är när ett företag använder tjänsten TeleAdress adressmatchning och någon knappar in ett telefonnummer som inte tillhör honom. Den riktiga abonnenten blir då mot sin vilja registrerad som kund hos företaget. Datainspektionen anser dock inte att TeleAdress adressmatchning är en produkt som i sig är integritetskränkande eller behöver tillståndsregleras av integritetsskyddsskäl och kommer därför att fundera vidare på hur datalagen bör tillämpas i dessa undantagsfall. Eventuellt kan generella föreskrifter införas som reglerar dessa situationer i stort. Datainspektionen vill också erinra om att uppgifter om enskilda näringsidkare faller under datalagens regler, vilket inte alltid framgår klart av Telias produktinformation. 12

13 Avslutning Datainspektionens uppgift är framförallt att hitta en balans mellan den enskildes rätt till integritet och samhällets behov av effektivitet. Kommersialiseringen av personuppgifter som den enskilde måste lämna ifrån sig för att kunna utnyttja de tjänster som samhället erbjuder, t.ex. telefonabonnemang, innebär en spridning av uppgifterna som i de flesta fall går utöver det ursprungliga syftet med insamlingen. Datainspektionens grundsyn är att integritetsskyddet försämras genom denna spridning eftersom den enskilde i realiteten inte längre har kontroll över var och hur uppgifter om honom används. Direktreklammarknaden har en stor del i denna spridning. Datainspektionens erfarenhet är att det stora irritationsmomentet vad gäller reklaminsatser är telemarketing mot privatpersoner. Telia bidrar till marknaden genom sin tjänst TeleAdress aktuella hushåll. Den information beställaren erhåller faller i dagsläget inte inom Datainspektionens tillsynsområde. Saken kommer eventuellt att te sig annorlunda när den nya personuppgiftslagen träder i kraft den 24 oktober 1998, eftersom även bearbetningen av viss manuell information då kommer att regleras. Datainspektionens primära inställning är dock att direktreklammarknaden inte bör regleras genom förbud att samla in information utan genom etiska regler för ex. vem som kontaktas, på vilka tider säljarna bör och inte bör ringa och genom att det finns fungerande spärrlistor. Detta torde enligt Datainspektionens mening vara ett effektivare och lämpligare sätt att komma till rätta med det missnöje som kommit fram i klagomålen. För de personer som vill undvika direktreklaminsatser i olika former kan följande information lämnas. Telia har en spärrlista som man kan anmäla sig till. Kom ihåg att ditt telefonnummer då inte heller kommer att lämnas ut för uppdatering av kundregister, telefonnummersättning eller till talsvarsdatorer. Ring eller SWEDMA (branschföreningen för direktreklamföretag) har en spärrlista som kallas NIXlistan. Företag som är medlemmar i SWEDMA skall rensa sina register från personer som anmält sig till listan innan man genomför direktreklaminsatser. Detta gäller ännu endast postbefordrad reklam men SWEDMA avser enligt uppgift att inrätta även NIX-telefon, NIX-fax och NIX-e-post. Ring eller skriv till: NIX Reklamtjänst, Box 600, Strömsund Från SPAR (Statens person- och adressregister) hämtas stora mängder adresser för direktreklamändamål. I SPAR finns dock inga telefonnummer, matchningsnyckeln är istället oftast personnummer. Vill du undvika en hel del postbefordrad direktreklam kan du skriva till: SPAR-nämnden, Box 2280, Stockholm. Du måste förutom namn och adress uppge även personnummer. 13

14 Besöksadress: Fleminggatan 14, plan 9 Postadress: Box 8114, Stockholm Beställningar: (telefonsvarare) E-post: Fax: Tel:

Teleoperatörers kundregister. Datainspektionens rapport December 1998

Teleoperatörers kundregister. Datainspektionens rapport December 1998 Teleoperatörers kundregister Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Bakgrund till inspektionen 3 Inledning 3 Målet för inspektionen 3 Förteckning över inspekterade teleoperatörer

Läs mer

Kundregister hos banker. Datainspektionens rapport December 1998

Kundregister hos banker. Datainspektionens rapport December 1998 Kundregister hos banker Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Regler om registrering och behandling av kunduppgifter 3 Allmänt om innehållet i kundregistren hos de inspekterade

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Resebranschens register. Datainspektionens rapport December 1998

Resebranschens register. Datainspektionens rapport December 1998 Resebranschens register Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2 Lagstiftning m.m. 4 Datalagen och personuppgiftslagen 4 Europarådets förordning om en uppförandekodex

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datum Dnr 2007-10-08 246-2007 TeliaSonera AB Att: Conny Larsson Mårbackagatan 11 123 86 Farsta Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) hantering av personnummer i samband med prisförfrågan Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 767-2008 Fritidsresor AB Söder Mälarstrand 27 117 85 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Läs mer

Etiska regler för adresserad dr

Etiska regler för adresserad dr Etiska regler för adresserad dr Innehåll Etiska regler för adresserad direktreklam 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definition av ADR 3 3. Reklammarkering 3 4. Sändarangivelse 3 5. Adresskälla 3 6. Respekt

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp. Datainspektionens rapport December 1998

SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp. Datainspektionens rapport December 1998 SAS registrering av Eurobonus- och taxfree medlemmars inköp Datainspektionens rapport December 1998 Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet med inspektionerna 3 Resultatet av kartläggningen 3 Integritetsaspekter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1293-2013 Kristdemokraterna Box 2373 103 18 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Kristdemokraternas medlemsregister Datainspektionens

Läs mer

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser

Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-09-04 Dnr 150-2012 Säkerhetspolisens behandling av känsliga personuppgifter i fristående databaser 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204) YTTRANDE Dnr 2006-06-21 2042-2005 Advokatfirman Delphi & Co Advokat Kent Sangmyr Stadt Hamburgsgatan 9 B 211 38 MALMÖ Samråd enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionen har den 25 oktober 2005

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datum Diarienr 2014-06-09 1838-2013 Seamless Payment AB Sankt Eriksgatan 121 113 43 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Seamless Payment AB Datainspektionens beslut Ärendet avslutas.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - TELEMARKETING Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1317-2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

Personuppgiftslagen 20 april 2010

Personuppgiftslagen 20 april 2010 Personuppgiftslagen 20 april 2010 Kristina Blomberg info@pulpedagogen.se 08-36 22 30, 070-751 90 41 www.pulpedagogen.se Historia FoB-arna startade diskussionen på 1960-talet Datalagen (och Datainspektionen)

Läs mer

Lathund Personuppgiftslagen (PuL)

Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Lathund Personuppgiftslagen (PuL) Behandling Alla former av åtgärder där man hanterar personuppgifter oavsett om det sker via datorn eller inte. Detta kan vara till exempel insamling, registrering och

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-09- 09 810-2008 Utbildningsnämnden i Skövde kommun 541 83 SKÖVDE Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde i kraft den 1 januari

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Datainspektionen informerar. Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Intresseavvägning enligt personuppgiftslagen 12 Innehåll Inledning... 4 Definitioner... 4 När tillämpas PuL?... 6 Tillåten behandling?... 7 Behandling efter en intresseavvägning...

Läs mer

Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla. Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell

Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla. Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell Tävling eller lotteri? om tvånget att tävla Marknadsföreningen Stockholm 19 november 2014 Tobias Eltell Om tävlingar och lotterier Lotterimonopol i Sverige! Endast staten/den som staten ger tillstånd till

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datum Diarienr 2014-03-31 1288-2013 Vänsterpartiet Box 12660 112 93 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) uppföljning av ärende om Vänsterpartiets medlemsregister Datainspektionens beslut

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datum Diarienr 2014-06-12 1739-2013 Riksidrottsförbundet Idrottens hus 114 73 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) behandling av personnummer Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

16 Granskning genom automatiserad behandling

16 Granskning genom automatiserad behandling 229 16 Granskning genom automatiserad behandling 16.1 Allmänt Förutom de regler som finns i taxeringslagen m.fl. lagar har revisorn att iaktta särskilda regler i personuppgiftslagen och skattedatabaslagen

Läs mer

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning

Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Bilaga 1 Datainspektionens tillsyn av länsstyrelsernas elektroniska förvaltning Datainspektionen granskade under år 2010 Länsstyrelsen i Västra Götalands hantering av personuppgifter i den elektroniska

Läs mer

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter Behandling av personuppgifter Justitiedepartemenet Tryck: Norstedts Tryckeri 1998. Upplaga: 5000 ex. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN

EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ EN FÖRENINGS MEDLEMSFÖRTECKNING OCH PERSONUPPGIFTSLAGEN Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 INNEHÅLL 1. Grunderna för förande av medlemsförteckningen......3 2. Insamling och

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

PM PERSONUPPGIFTSLAGEN

PM PERSONUPPGIFTSLAGEN PM PERSONUPPGIFTSLAGEN ALLMÄNT Personuppgiftslagen (1998:204) med tillhörande Personuppgiftsförordning (1998:1191) trädde ikraft den 24 oktober 1998 och ersätter 1973 års Datalag. Personuppgiftslagen omfattar

Läs mer

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Samtycke enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar Samtycke enligt personuppgiftslagen 11 Innehåll Kort om personuppgiftslagen... 4 Vad är samtycke enligt PuL?... 6 Olika slag av samtycke... 8 Samtycket behöver inte vara skriftligt...

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datum Diarienr 2011-10-05 466-2011 Likviditetskontroll Kreditfakta i Norrköpings KB Linköpingsvägen 55 602 36 Norrköping Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) användande av konkursinstitutet Datainspektionens

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun

Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Regler för hantering av personuppgifter i Stenungsunds kommun Typ av dokument Regler Dokumentägare Personuppgiftsombud Beslutat av Kommunstyrelsen Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet Datum Diarienr 2010-01-11 1288-2009 reco.se c/o Wiky Ventures AB Industrigatan 2 a 112 46 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) ang. omdömen i en interaktiv tjänst på Internet Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datum Dnr 2007-12-12 1118-2007 Stensjö Fastigheter Fastighetsexpeditionen Västanvindsgatan 6 C 417 17 GÖTEBORG Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Stensjö Fastigheter Datainspektionens

Läs mer

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi

POLISENS DATACENTRAL Postadress: PB 56, 96301 Rovaniemi Besöksadress: Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi INRIKESMINISTERIET POLISAVDELNINGEN Polisens högsta ledning PB 26 00023 Statsrådet REGISTERBESKRIVNING 1. Informationssystemets namn ( och dess delregister) 2. Registeransvarig (adress, besöksadress och

Läs mer

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM

Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande Diarienr 2014-03-26 658-2014 Ert diarienr N2014/1095/TE Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-03-09 1978-2004 ICA Sverige AB 721 84 VÄSTERÅS Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att ICA Sverige AB i kassasystemet

Läs mer

Medlemsansökan information

Medlemsansökan information Medlemsansökan information Synskadades Riksförbund, SRF, är synskadades intresseorganisation i Sverige. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret

Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2015-02-18 Dnr 2095-2014 Uppföljning av tidigare granskning avseende Rikspolisstyrelsens behandling av personuppgifter i penningtvättsregistret 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datum Diarienr 2014-10-02 2148-2014 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Elektroniska utlämnanden från Bolagsverkets register Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som:

Gällande ordning Enligt 3 personuppgiftslagen (1998:204) definieras samtycke som: Vägledande uttalande Vägledande uttalande om frågan om samtycke till att ta emot obeställd reklam när samtycket ges innebörden att även gälla mottagandet av sådan reklam från en tredje part med vilken

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7bhtml%7d=sfst_lst&%24... 1 av 15 2007-10-26 18:01 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 november 2010 KLAGANDE AA MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 23 februari 2009 i mål nr

Läs mer

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information

Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Promemoria Jurist Mervi Kuittinen 29.9.2014 Personuppgifter och användningen av internet i kommunernas information Syftet med denna promemoria är att komplettera Kommunförbundets anvisningar om information

Läs mer

3. Vilka författningar styr myndighetens behandling av uppgifter om företag?

3. Vilka författningar styr myndighetens behandling av uppgifter om företag? I det allmänna företagsregistret hos Statistiska centralbyrån samlas identifikations- och kontaktuppgifter samt vi Registret omfattar uppgifter om dem som har tilldelats organisationsnummer enligt lagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område

Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område 2003-10-10 Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom skolans område När är PuL tillämplig? Personuppgiftslagen, PuL, är tillämplig när det är fråga om behandling av personuppgifter. Med personuppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning

Kommunstyrelsen. Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning Kommunstyrelsen Regler och rutin med beskrivning av arbetet enligt PuL samt organisationsbeskrivning INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER OCH RUTIN FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 3 Inledning... 3 Personuppgiftslagens

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m.

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Beslut Dnr 2007-10-30 550-2007 AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i kollektivtrafiken; e-biljetter m.m. Datainspektionens

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:20 2007-09-21 Dnr C 31/06 KÄRANDE Eniro Sverige AB, 169 87 STOCKHOLM Ombud: advokaten M. J. S. & Partners Advokatbyrå KB, Engelbrektsgatan 7, 114 32 STOCKHOLM SVARANDE Millivanilli

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer