Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting"

Transkript

1 1(6) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: tisdagen den 17 december 2013, klockan Plats: Regionförbundet, FoUrum, konferensrummet Närvarande: Mats Bojestig Ulrika Stefansson Karin Westling Mats Spånberg Gunnel Lundgren Gun-Ann Öholm Jansson Roger Johansson Ulla Henriksson Göran Henriks (punkt 2-11) Sandra Widheimer Victoria Andersson (punkt 1) Frånvarande: Agneta Jansmyr, Cecilia Grefve, Signe Axelsson, Ann-Margret Kvarnefors, Anders Åberg Mats inleder mötet med att hälsa Ulla Henriksson välkommen till ledningsgruppen. Ulla Henriksson är socialchef i Eksjö kommun och eftersom Anders Åberg kommer att gå i pension under 2014 tar Ulla över Anders plats i ledningsgruppen. Förslag till dagordning fastställs med tillägg om fyra extra ärenden avseende uppföljning av ledningssystemet för samverkan, resultat - mest sjuka äldre, resultat - PRIO-satsningen (tillägg till punkt 2) samt uppföljning av KomUpp. 1. Hantering av Meddix. Meddix eller Cosmic Link? Informationsöverföring via NPÖ eller Cosmic? Hur stödjer vi bäst att informationsöverföringen fungerar? Mats informerar om att Läns-LAKO den 19 november beslutade att ge Mats och Karin i uppdrag att hitta en kostnadseffektiv lösning avseende informationsöverföringen mellan huvudmännen samt att återrapportering av resultatet sker till Läns-LAKO den 14 februari Victoria Andersson informerar om Meddix och Cosmic Link och delger erfarenheter från det utredningsprojekt som genomförts på området samt visar bifogad powerpointpresentation. Victoria inleder presentationen med att förtydliga att det handlar om två delar; val av system för informationsöverföring samt säker hantering av informationsöverföringen. Kronoberg och Kalmar län är i dagsläget de enda län i Sverige som använder Cosmic Link och de är nöjda med systemet. Både Kalmar och Kronobergs län gick från faxsystem direkt till Cosmic Link och av den anledningen är det inte helt jämförbart med Jönköpings län som idag använder Meddix. Victoria delger att det inte finns en enkel lösning på problemet. Efterföljande diskussion i ledningsgruppen berörde nedanstående områden: Läkemedelslistan fungerar inte tillfredställande. Meddix kan inte lösa problemet med läkemedelslistan men det kan Cosmic Links, med förutsättning att det är möjligt ur ett juridiskt perspektiv. Medgivande krävs av patienten för att göra

2 2(6) läkemedelslistan tillgänglig men det är inte alla patienter som väljer att ge sitt medgivande idag. Informationsöverföringen fungerar olika bra i länets kommuner. Utbildning behövs i handhavande, oavsett vilket system som väljs. E-strategirådet har genomfört en utredning avseende säker hantering av informationsöverföring. En möjlighet kan vara att använda Cosmic istället för NPÖ för läsning. Med läsbehörighet i Cosmic kan all dokumentation bli tillgänglig, men det kräver att Cosmic utvecklar funktionen som ger användaren möjlighet att aktivt ge behörighet till personal att läsa journalen. De viktigaste funktionerna för både kommuner och landsting behöver beaktas vid val av system. Kommunerna önskar inte arbeta med två olika journalsystem. Beslut: Ledningsgruppen beslutar att Tomas Johansson (IT-chef), Victoria Andersson (FoUrum), Helen Håkansson (Landstinget) och en ytterligare landstingsrepresentant samt en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) får i uppdrag att arbeta vidare med syfte att hitta en kostnadseffektiv lösning avseende informationsöverföringen mellan huvudmännen och återrapportera resultatet till ledningsgruppen den 30 januari 2014 samt till Läns-LAKO den 14 februari Victoria utses som sammankallande för arbetsgruppen. 2. Beslut hur beviljade stimulansmedel inom barn och ungas psykiska hälsa för 2013 ska användas Mats informerar om att SKL meddelat att Jönköpings län har blivit beviljade ca 16 miljoner kronor i stimulansmedel inom barn och ungas psykiska hälsa för 2013 (ca 11 miljoner kronor mer än vad vi fick meddelande om i december 2012), den stora summan synliggör att vi har genomfört ett framgångsrikt arbete och goda prestationer. Landstingets redovisningsansvariga har meddelat att pengarna som landstinget fått ska redovisas 2013 med anledning av att pengar avser en prestation under Det innebär att icke åtgjorda medel går till det allmänna resultatet i landstingsbudgeten. De fem översta punkterna i budgeten är redan intecknade. De resterande punkterna innebär ett utfall under Det är i dagsläget oklart hur stora prestationsmedel som kan komma för 2014, en ny budget för 2014 diskuteras förnärvarande. Regeringen och SKL har tecknat en överenskommelse inom PRIO-satsningen som avser Karin delger att en förändring behöver ske i nedanstående budgetförslag avseende målarbete, budgetposten målarbete bör avse även följeforskning. Vi behöver fokusera på vårt långsiktiga arbete med barn och ungas psykiska hälsa och till det krävs att vi avsätter egna driftsmedel.

3 3(6) Budgetförslag: Insats/ tjänst Kommun Landsting SIP-tjänst delat Äldre, Vuxen och barn (I J, 50 %) :- SIP-tjänst Landstinget Barn (E K, 100 %) :- Webbaserad info till Barn och familjer (S H, 50%) :- Tillgänglighet första linjen (50 %) :- Länssamordnare BoU psykiska hälsa (Fridas tjänst) : :- Samordnare skolsamverkan (100 %) : :- Utvärderings kostnad Barnahus : :- Målarbete (Konsult, utbildning, mm) : :- Följeforskning SIP Samordning psyk funktionsnedsättning (50%) :- Barn och ungdomshälsan i länet där varje sjukvårdsområde i länet får :- vardera : :- S:a : :- Beslut: Ledningsgruppen beslutar att anta budgetförslaget med de justeringar som redovisas. 3. Representation i de tre strategigrupperna i Ledningssystem för samverkan Ledningsgruppen valde ut nedanstående chefsrepresentanter till respektive strategigrupp: Barn och unga: Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör Jönköpings sjukvårdsområde, Landstinget Miriam Markusson Berg, socialchef, Aneby kommun, Cecilia Grefve, socialdirektör, Jönköpings kommun - ordförande Annika Åberg, socialchef, Vaggeryds kommun Tord du Rietz, skolchef, Sävsjö kommun Magnus Wetterqvist, skolchef, Mullsjö kommun Jan Holmqvist, skolchef, Värnamo kommun Ytterligare två chefsrepresentanter från Landstinget och en från primärvården kommer att utses till strategigruppen Barn och unga. Tjänstemän: Anna Jonsson, Sofia Lager Milton och Yvonne Lindén Andersson Psykiatri/missbruk: Christina Karlsson, sjukvårdsdirektör Höglandets sjukvårdsområde, Landstinget - ordförande Ulrika Gustafson, socialchef, Nässjö kommun Peter Olofsson, socialchef, Habo kommun Bengt Andersson, socialchef, Gnosjö kommun

4 4(6) Ytterligare två chefsrepresentanter från Landstinget och en från primärvården kommer att utses till strategigruppen Psykiatri/missbruk. Primärvårdsrepresentanten kan få rollen som ordförande om Christina inte har möjlighet att anta den rollen. Tjänstemän: Signe Axelsson och representant från FoUrum (rekrytering pågår) Äldre: Rolf Östlund, sjukvårdsdirektör Värnamo sjukvårdsområde, Landstinget Petra Gummeson, vård- och omsorgschef, Vetlanda kommun Karin Krönenstedt, socialchef, Mullsjö kommun Gunnel Lundgren, socialchef, Värnamo kommun - ordförande Ytterligare två chefsrepresentanter från Landstinget och en från primärvården kommer att utses till strategigruppen Tjänstemän: Ulrika Stefansson och Carola Walfridsson Strategigruppernas arbete och organisering Strategigrupperna önskar en uppdragsbeskrivning. Ordförandeskapet i strategigrupperna varar under två år, sedan väljer respektive strategigrupp en ny ordförande. Strategigrupperna ska sammanträda minst fyra gånger per år och minnesanteckningar ska föras under mötena. Respektive strategigrupp ska under första kvartalet av 2014 arbeta fram en handlingsplan som överlämnas till ledningsgruppen och sedan vidare till Läns-LAKO för beslut. Byte/rotation av medlemmar sker efter 1-3 år med syfte att skapa delaktighet och vitalisering. Tjänstemännen är ett administrativt stöd för strategigrupperna. Beslut: Ledningsgruppen beslutar att ovanstående beskrivning i minnesanteckningarna av uppdraget får utgöra en första uppdragsbeskrivning till strategigrupperna. 4. Sammanträdesplanering för ledningsgruppen under 2014 Sammanträdesdatum för ledningsgruppen för samverkan kommun - landsting under 2014 bokades in enligt nedan: 30 januari, kl , Sal A, Landstingets kansli 6 mars, kl , Konferensrum, FoUrum 1 april, kl , Konferensrum, FoUrum 27 maj, kl , Konferensrum, FoUrum 18 september, kl , Konferensrum, FoUrum 30 oktober, kl , Konferensrum, FoUrum 4 december, kl , Konferensrum, FoUrum Med anledning av att det inplanerade datumet för chefsträffen den 10 oktober infaller samtidigt som Psykiatrins dag, flyttas den chefsträffen till den 20 november. Datum för chefsträffar under 2014 är därmed inbokade enligt nedan;

5 5(6) 21 mars kl , med tema barn. 20 november 2014 kl , med tema psykiatri. Landstinget bekostar chefsträffarna under Beslut: Ledningsgruppen beslutar att anta sammanträdesdatum för 2014 enligt ovan. 5. Dokumenthantering i ledningssystemet Karin informerar om att texten avseende dokumenthantering i ledningssystemet beskriver strukturen för dokumenthantering, hur och vad som publiceras på den gemensamma hemsidan för samverkan m.m. Beslut: Ledningsgruppen beslutar att anta första stycket i dokumentet som beskriver dokumenthantering i ledningssystemet och komplettera ledningssystemet med den formuleringen. 6. Beslut att godkänna fördjupningsdokumentet KomHem som ett förarbete Beslut: Ledningsgruppen beslutar att godkänna fördjupningsdokumentet KomHem som ett förarbete. Ulrika publicerar dokumentet på den gemensamma hemsidan för samverkan 7. Beslut att anta avtal om läkarmedverkan Karin informerar om att ett förtydligande behöver ske under det lokala avtalet med tillägg av en punkt som beskriver rutinen för hur vi meddelar varandra om in och ut skrivning av patienter i hemsjukvården. Syftet med förtydligandet är att det är viktigt att vi (de olika vårdcentralerna och respektive kommuner) är helt klara på vilka patienter som är hemsjukvårdspatienter och vilka som inte är det. Karin informerar att det även finns ett behov av tillägg avseende en beskrivning av ansvarsfördelning i ordinärt boende. Det behövs ett förtydligande som utgår från patientens omvårdnadsbehov och möjlighet att få ett läkarbesök antingen i hemmet och eller på vårdcentralen. Det är viktigt att läkaren kommer till hemmet om det är för patientens bästa, det behövs ett större fokus på mervärdet för patienten. Förslag på formulering tas fram till avtalet som ska avse Ytterligare en aspekt som diskuterades är var gränsen går mellan vårdcentralerna. Ibland finns behov av att stötta upp varandra och ta hand om de patienter som inte kan vänta. Beslut: Ledningsgruppen beslutar att anta avtal om läkarmedverkan med tillägget avseende rutinen för hur vi meddelar varandra om in och ut skrivning av patienter i hemsjukvården. Samt att synpunkten om förtydligande av läkaransvaret avseende hemsjukvård och sjukvård i ordinärt boende beaktas i kommande avtal.

6 6(6) 8. Övriga frågor Uppföljning av ledningssystemet Karin meddelar att det i ledningssystemet för samverkan saknas information om hur uppföljning ska ske. Beslut: Ledningsgruppen beslutar att Karin får i uppdrag att, till nästa möte med ledningsgruppen den 30 januari, ta fram ett förslag på formulering avseende uppföljning av ledningssystemet. 9. Övriga frågor resultat mest sjuka äldre Mats informerar om resultatet inom området mest sjuka äldre. Resultatet för Jönköpings län är inte bra, vi ligger på plats 20 av totalt 21 i landet. Ett värdegrundsarbete behöver ske med syfte att utveckla vår samverkan och skapa ett större fokus på att hitta bästa lösningen för patienten. Vi behöver utveckla vår tillit och respekt till varandra. Återkoppling avseende vilken nytta personalens arbete genererar för brukaren behöver ske i större utsträckning med syfte att skapa en större förståelse för personalen varför arbetet genomförs. Nyttan för brukaren ska vara i fokus. Ulrika delger vad i överenskommelsen som är nytt för nästa år. Karin informerar om att kommunerna arbetar med att ta fram salutogena mått med syfte att få ett större engagemang hos personalen. Strategigruppen äldre behöver börja arbeta med att förbättra resultatet för de mest sjuka äldre redan i januari Återinläggningar och den palliativa vården är exempel på områden som vi behöver arbeta med. Beslut: Ledningsgruppen beslutar att strategigruppen äldre får i uppdrag att arbeta med att förbättra resultatet för de mest sjuka äldre. Strategigruppen får i uppgift att ta fram en kortsiktig och en långsiktig handlingsplan. 10. Övriga frågor Uppföljning KomUpp En länsgemensam uppföljning av KomUpp ska ske, Marie Ernst Bravell har tillfrågats om att inleda arbetet. Uppföljningen ska göras utifrån den baslinjemätning som gjordes för 2 år sedan och ske efter 1 år samt efter 3-5 år. Marie har tagit fram mätetal som kan användas för att följa upp arbetet. Tjänstemän i strategigruppen äldre får i uppgift att titta på mätetalen och hur vi kan fånga siffrorna. Det är viktigt att vi får en systematisk registrering i kvalitetsregistret. Beslut: Ledningsgruppen beslutar att strategigruppen äldre får i uppdrag att arbeta för att få till en systematisk registrering i kvalitetsregistret samt för en länsgemensam uppföljning av KomUpp. Mats Bojestig Ordförande Sandra Widheimer sekreterare

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP) I Kalmar län MÅL Den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen ska tillgodoses. Den enskilde ska få möjlighet

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom

Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom Vård och stöd till äldre personer med psykisk ohälsa/sjukdom behovsinventering och plan för kompetensutveckling www.smalandsbilder.se Projektrapport Jönköpings län, februari 2014 Anita Andersson, Iréne

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013

Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Dokumentation Konferensen Riktlinjer och styrdokument i hälso- och vården 28 29 november 2013 Innehållsförteckning 1. Socialstyrelsen och Nka 2. Landstinget Dalarna 3. Landstinget i Jönköpings län 4. Västra

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer