Montage av YTONG Energy+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage av YTONG Energy+"

Transkript

1 Montage av YTONG Energy+ Allmänt Förvaring av YTONG Energy+ YTONG Energy + avlastas och förvaras på plant och jämnt underlag. YTONG Energy + leveras på pallar, inpackade i folie och bör packas upp först när de ska monteras. Uppackade YTONG Energy + ska förslutas för att skydda mot fukt. Ytong Lim, murbruk och tillbehör förvaras torrt. Hantering YTONG Energy + hanteras med hjälp av Ytong Montagetång. Pallar med YTONG Energy + kan flyttas med pallyft. Block läggs på två tomma, staplade pallar för att undgå lyft under knähöjd. Inpassning YTONG Energy + är oarmerade och anpassas lätt på alla sidor. Använd med fördel Ytong Bordssåg. Mindre inpassningar kan ordnas med handsåg. Se för övrigt Xella Danmarks verktygskatalog. Vinterbyggen Vid vinterbyggen, d.v.s. vid temperaturer under 5 C, används Ytong Lim, Vinter som härdar vid temperaturer ned till - C. Limytorna ska vara isfria. Salt eller andra upptiningmedel får inte användas. 1 Lättbetonghålmått: Porebetonhulmål: Kom i håg Husk avdrag fradrag för for puts puds och og pladefals smigplattor 24M 1,5M 15x25 21x19 0M Bruksfog Mørtelfuge -30 mm -30 mm Tagforankring Takförankring Fig.1. Inpassning vägg- och fönsterhöjder 94 YTONG Energy +

2 20 Niveaufri adgang Princip tegning Detail nr:20 Kvalitetssäkring Limfogar kontrolleras, se EC 6. Vid traditionellt byggande utfört i medelkonsekvensklass CC2 och normal säkerhetsklass omfattar kontrollen visuell kontroll enligt Stikprøveplan samt kontroll av att övrigt utförande uppfyller kraven i monteringsanvisningen. 2 Note: Opbygning af fugtafvisninde lag iht. producenten. Udvendig opbygning af dræn og belægning iht. rådgiver Modulmått Ytong produkter är anpassade till ett lodrätt modulmått, vilket gör det enkelt att uppföra väggar i alla höjder. Se fig. [1] Stabilitet Bygget ska dimensioneras med hänsyn till projektmaterialet. Var särskilt uppmärksam på den projekterandes anvisningar rörande dimensioner, antal och placering av beslag m.m. till stabilisering mot vindbelastning och glidning. Projektering och dimensionering ska utföras av rådgivande ingenjör Säkerhet Skyddsskor ska användas. När kran används ska skyddshjälm användas. Vid inpassning av block med skärande eller slipande verktyg används mask med filter mot findamm. Vid uppblandning av Ytong Lim används skyddsglasögon. För övrigt hänvisar vi till arbetstillsynen rörande lyftanvisningar m.m. Se Ställningar Ställningar används enligt gällande regler. Vid byggen som är över en våning i höjd sätts fallskydd och räckverk upp. 9 Betonplade 62 Trykfast isolering Lodrätt snitt sockel/yttervägg 30 Opklodsning Vindues eller dørparti Fugtspærre og radonspærre YTONG Tilpasningssten x0 45 Karm 2 Fugtafvisende lag 23 Sockelskena 50 Betonfundament 211 Gulvbrædder 36 Betongsula 5 Lecaterm-blok 212 Strøer Bæredygtig Sockelputs/utkast jord 214 Rist Isolering 50 Betongfundament 52 Lecatermblock Min. 40 mm bred isoleringsplatta 70 Kantisolering 92 Fuktspärr och radonspärr YTONG Energy+ Ytong Grundputs och slutputs Detail nr: 4 inger Lodrätt snitt fönster 43 Karm Fönsterkarm YTONG Energy+ Ytong Grundputs och slutputs Lodrätt snitt takförankring 7 Rem 25 Utväxling mellan spärr 71 M15 gjängstång 151 Ø50 utborrning 152 Bjälksko 43 Skiffersålbænk Vindue YTONG Energy + 95 Elastisk fuge

3 stk vinkelbeslag pr. max 500 mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort med 2 stk 5x mm skruer med Dübel Brandfuge på bagstop - Som SikacrylB mm YTONG porebeton Porebetonpuds 5mm Porebetonpuds Vinduesmontage efter producentens 20 Kalksandsten blok, Densitet 2kg/m ³ anvisninger Detail nr:19b 213 Montage 5 Krav på underlaget Underlaget ska vara stabilt och ha nödvändig bärkraft enligt projektmaterialet. För montering utan betongsula ska underlaget vara mycket jämnt; endast mindre, lokala ojämnheter på +/- 1 mm mätt över en 2 meter riktllinje tillåts. För montering med betongsula tillåts lokala ojämnheter upp till mm. För att förhindra fuktuppstigning i ytterväggen läggs murpapp ut, som förs in över terrängdäcket till skydd mot uppstigande radon, se Bygningsreglementet. Indvendigt bygningshjørne Ydervæg: YTONG Massivblok Hjørneskinne Vindue mm YTONG porebeton 213 Karmopbygning iht producenten Detail nr:a Montering utan betongsula Ytong Lim läggs på fundamentet i YTONG Energy + bredd, och murpapp läggs ut i det våta limmet. Ytong Lim läggs ut ovanpå papperet i blockens bredd. Se till att det är så mycket lim att YTONG Energy + har full kontakt med underlaget. Var uppmärksam på hur blocken vänder sig. Det 15,5 cm breda, bärande lagret ska vändas mot murens invändiga sida. Indvendig bygningshjørne (vandret snit) Note: Monteres i forbandt Utvändigt hörn 6 Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen Vindue 117 Evt. skyggeliste mm YTONG porebeton Montering med betongsula Galgar ska resas i hörnen. Första skiftet nivelleras in efter utspänt mursnöre och gjuts med jordfuktigt bruk C 0/ eller KC 35//0. Gjuthöjden ska vara upp till 25 mm. Bruket komprimeras och skärs av i plan med väggytan. Kilar tas bort när bruket är tillräckligt härdat och hålen efterfylls med bruk. Var uppmärksam på hur blocken vänder sig. Det 15,5 cm breda, bärande lagret ska vändas mot murens invändiga sida. Vinduesmontage efter producentens anvisninger 19 Invändigt utåtgående hörn Detail nr:19b Limning och fogarmering YTONG Energy + limmas i förband enl. EC 6. Ytong Lim läggs ut på 2-3 monterade block med Ytong Limslev i passande bredd. Därefter rullas fogarmeringsnätet resp. 3 cm eller 4 cm brett beroende på murtjocklek. Nätet trycks ned i limmet med stålbrädet. Därefter dras fåror i limmet med den lilla tandspackeln för att säkra god vidhätfning för de nya blocken. YTONG Energy + block påförs lim på ändytan och sätts i förband i den våta liggfogen. För att säkra full limtäckning passas den sista YTONG Energy + in i varje skifte, varpå den kilskärs, påförs lim och monteras. Fogarmeringsnät används i varje skifte. Överskottslim skrapas bort efter 2 timmar.. 7A Vinduesmontage efter producentens anvisninger mm YTONG porebeton Porebetonpuds Detail nr:19a Hörn Inåtgående hörn utförs i förband utan tillskärning enligt fig. [6]. Utåtgående hörn kan avslutas med en mm Ytong-platta för att säkra förband och fast underlag. Se fig. [5]. 7B Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen 117Vindue 117 Evt. skyggeliste mm YTONG porebeton Vågrätt snitt fönsterfoder 96 YTONG Energy + 22 Hörnprofil 43 Karm 22 Hjørneskinne Fönster Vindue 117 List Ytong Evt. skyggeliste mm Ytong Grundputs och slutputs mm YTONG porebeton

4 6 Lodret skillevæg/tilslutning ydervæg Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok cm YTONG 5 Energy + Detail nr:17 Indervæg: I bygning YTONG Plade YTONG Blok Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max x 0 mm Geficell PE - folie på mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort helvægselement med 2 stk 5x mm skruer med Dübel 115 Dilatationsprofil Ydervæg/skillevæg Brandfuge på bagstop - Som SikacrylB Tilslutning til ydervæg med samlebeslag 20 Kalksandsten blok Note: Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter nærmere beregning. Vägganslutningar Avstyvande skiljevägg fastgörs till yttermuren med vinkelbeslag eller ankare. Se fig. [], [9A] och [9B]. 142 Fals Vid fönster och dörrar med hålbredd upp till 120 cm muras fals av mm Ytong Plattor. Se fig. [7]och []. Balker Bärande balker läggs av på falsen och ev. bakmur med min. 250 mm underlag och alltid enligt projektmaterialet. Ickebärande balker ska ha minst 50 mm underlag i vardera ände. Balker fullimmas på anslags- och ändytor. Bärande balker får inte kortas av. Prefabricerade balker fås i längder upp till 225 cm. Vid användning av betongbalker monteras dessa på platsen och påförs efterföljande Ytong Multipor isoleringsplattor och avslutas med en cm balk som görs fast med plugg. Vid spännvidd upp till 550 cm används U-skallar, vari man lägger armeringsjärn - eller profil för gjutning enligt projektbeskrivningen. För att ta höjd för köldbrygga pålimmas Ytong Multipor eller tryckfast isolering på balkens utvändiga sida. Se fig. [14] och [15]. 0 Fastgörning av skiljevägg YTONG 35 MassivblokYtong Lim 74 Samlingsbeslag Detail nr:0a YTONG Plade Elastisk fog YTONG Massiv blok Invändig vägg:. 74 Ytong Platta/Element Bør afsluttes med en elatisk fuge pga revner YTONG Energy+ 142 Væg: mm Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Storblok Indervæg: YTONG lim, både på eksi. og skillevæg Lejlighedsskel, udvendig Samlebeslag, centreres, overlæg mm, eller karmskrue mm. Brores i 45 Rækkehuse/Etagebyggeri Dobbeltvægge med isolering Note: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem YTONG Plade, Elemtent, Blok dobbeltvæggens vægdele. Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 9A Vandret snit Lodret snit Pelare Pelare fastgörs mot vägg med HE-ankare. Pelare kan täckas in med U-block, så att materialskifte i väggytan undviks. Se fig. [12]. Som alternativ till stålpelare kan avstyvande Ytong Block byggas in enl. projektmaterialet. Se fig. [13]. 115 A Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok Detail nr:0b Indervæg: YTONG Plade YTONG Massiv blok Lejlighedsskel, udvendig Lydkrav: 55 db Rækkehuse/Etagebyggeri 240 mm Kalksandstensvæg Vågrätt snitt, lägenhetsgräns Min. 20 mm blød isolering Note: Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 61 Mineraluld 9B Vinkel/samlebeslag, centreres, overlæg mm 115 Dilatationsprofil 142 Væg:YTONG Plade, Elemtent, Blok U-værdi=0,15 115W/mK, Densitet=0kg/m ³ B Brandfuge på bagstop 20 Kalksandsten blok Mineralull - Som SikacrylB 61 Mineralull Samlingsbeslag 115 Dilatationsprofil Brandfog på bakstopp 142 Vägg: Ytong YTONG Energy+ mm Mineralull Ytong Grundputs och slutputs 20 Vägg: Silka 0YTONG Energy + 97 Vågrätt snitt, lägenhetsgräns Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max 500 mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort med 2 stk 5x mm skruer med Dübel 115 Dilatationsprofil 5 x 0 mm Geficell PE - folie på helvægselement

5 Etagedæk, vederlag (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok Detail nr:7b Ydervæg/Etageadskillelse/Bærende kant/dækelement Ingen lydkrav Säkring mot glidning Väggen kan säkras mot glidning enl. projektets stabilitetsberäkningar ev. genom fastgörning med vinkelbeslag. 11 Bolig A Stabilisering Om så föreskrivits stabiliseras väggen med gängstänger, vilka görs fast i sockeln och förs genom blocken i ø50 mm utborrning till murkronan där de spänns fast. Se fig. [4] min. 70 mm Ringankare Om så föreskrivits monteras ringankare längs våningsskillnaden/takfoten. Gängstänger för stabilisering kan föras igenom ringankaret. Monteringstoleranser Var uppmärksam på de toleranser som ska hållas med hänsyn till väggens bärförmåga, se EC 6. Överkanten på väggen för högst avvika mm från lodrätt plan, och väggen får högst bukta mm i lodrätt plan. Löpande avstyvning Väggar som inte avstyvas mot tillstödjande vägg ska avstyvas mitt under monteringen med justerbara skråstyvare. Väggar upp till 3 m höjd och väggar i byggnader upp till 2 våningar avstyvas per cm. Vid högre väggar ska avstyvningen dimensioneras. Skråstyvare görs fast med 4 st. franska skruvar 0 mm i väggen och 7 motsvarande i golvet. Var uppmärksam på ev. golvvärme. Avstyvning ska vara kvar 12 tills byggnaden är stabiliserad med skalmur eller förankrad takkonstruktion. Vågrätt snitt, lägenhetsskillnad Dækelement YTONG mm Randblok Udstøbning Isolering evt YTONG multipor, Däckelement Ø50-0mm forskydningsknast monteres i YTONG lim 7 Fugearmering Betongsula 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker Isolering monterad i Ytong Lim 7 Fogarmering 79 Ø dorn, spikad i 1 Ytong Randblock mm YTONG Energy+ mm Ø50-0 mm förskjutningshake Vinduespille mellem vinduer (HE120-B) Ytong Grundputs och slutputs 201 Ringankare Etagedæk, parallelt med dæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok L Ydervæg/Etageadskillelse/Fri kant/dækelement Ingen lydkrav Detail nr:7a x 15 Vågrätt snitt, pelare L max. = 120 cm 43 Karm Bolig A Vindue monteres iht. vinduesproducentens anvisninger 66 25mm isolering..fönster monteras enl. fönstertillverkarens mm isolering 1 0 mm YTONG anvisningar mm porebeton mm isolering Porebetonpuds mm 6 55 mm isolering 206 HE120-B stålsøjle 1 0 mm Ytong mm lättbetong min. 30 mm Ytong Grundputs och slutputs 206 HE 120-B stålpelare 79 Mål 1:5 Dækelement Udstøbning Ø50-0mm forskydningsknast Isolering evt YTONG multipor, monteres i YTONG lim 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker YTONG mm Randblok 9 YTONG Energy +

6 5 Murkrone, tagdæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok Detail nr:5 Murkrone/tagdækelement/vederlag NOTE:Hvis det er nødvendigt med afstivning af murkronen kan der anvendes forankringsstænger som føres op og udstøbes i Ø0 hul Spackel Limfogarna skrapas 1-2 timmar efter limning. Skåror, hål efter avstyvning m.m. och dåligt utförda limfogar spacklas med Ytong Reparationsmurbruk, när väggen. är torr. När spackelmassan är torr slipas väggen plan. Ytorna ska ha en planhet på. 5 mm mätt över en 2 meter riktlängd. Dörr och fönsterhål +/- 5 mm. Skarvar ska vara utjämnade till 1 mm differens mätt över en 0 mm riktlängd. Spackelmassa ska sitta fast och får inte smulas vid lätt slipning. Dampspære ikke nødvendigt ved kombination multipor/ Porebeton Putssystem Ytong Grundputs ska användas till uppbyggning av klimatskärmen som består av: ca 6 mm grundputs, där Ytong Nät placeras i den yttersta 1/3 av grundputsen. Som slutputs ska en puts på Silikatbas användas till utvändiga ytor. 201 min. 75 mm 7 indue (lodret snit) TONG Plade G Element G Blok För vidare ytbehandling hänvisar vi till riktlinjerna i projektmaterialet eller i Malerfagligt Behandlings-katalog, MBK. Avfallssystem Enl. projektmaterialet avtalas omfång av avhämtning av avfall i därför uppställda containers. Som avhämtas och levereras tillbaka till fabriken för att därefter uppnå 0 % recycling. ed udhæng/25 gitterspær/bærende overligger else afhænger om der pudses før eller efter montagen ontage efter producentens anvisninger. t vindue 0 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. mm afstand mellem forskalling 15 og omkransende remme/vægge. 0 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og remme/vægge. emme bør samles i lænderetning med f.eks. sømplade. Detail nr:6 5 Takfot med uthäng, gallerspärr 7 Rem centrerad över balk 15 Ytong Bärande balk 22 Hörnprofil Fönster 62 Tryckfast isolering Vinkelbeslag mot spärr 0 mm Ytong Platta Ytong Grundputs och slutputs mm YTONG porebeton Dækelement Murkrona, takelement, underlag Udstøbning Isolering evt YTONG multipor, monteres i YTONG lim Takelement Vinkelbeslag Ø50-0mm forskydningsknast 7 FugearmeringBetongsula 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker Ytong Multipor Isolering 5 Tagisolering, evt YTONG multipor Vinkelbeslag 7 Fogarmering. 79 Ø dorn, spikad i 5 Takisolering..Ytong mm YTONG Energy+ Ø50-0 mm förskjutningshake 201 Ringankare YTONG xx0 mm blokke, Rem 3x0mm centrere over overligger 1 El rør 22mm 11 Loft 5 Tagisolering, evt YTONG multipor 15 Bærende overligger 93 Dampspærre limet/klæbet til væg 22 Hjørneskinne Elastisk fuge Vindue YTONG mm Randblok 62 Trykfast isolering evt YTONG multipor Vinkelbeslag YTONG Energy + 99

7 Ytong putssystem - utförande Allmänt Fasaden ska vara utfört så att det inte förekommer vågräta, putsade ytor där vatten kan samlas. Eventuella skador på fasaden - småhål, avslag och hålor - lagas med Ytong Reparationsmurbruk senast dagen efter. Reparationsmurbruket ska vara helt torrt, innan putsning påbörjas. Putsning ska inte utföras i direkt solljus eller vid temperaturer under 0 C. Man putsar i ett lager. Lagertjocklek 4-6 mm. Sockelprofiler, hörn och dilatationsfogar Sockelprofiler monteras i Ytong Grundputs med en räthet på +/- 5 millimeter per. 2 m. Använd mursnöre. På hörn och omkring dörr- och fönsterfals monteras hörnprofiler med nätarmering i Ytong Grundputs. Lod kontrolleras från båda sidor. Avvikelse max. +/- 5 mm per. 2 m. Nätarmeringen trycks på plats och jobbas in i putslagret. Hörnprofiler får inte spikas, då det drar så att de blir skeva. Över genomgående dilatationsfogar monteras dilatationsprofiler i Ytong Grundputs. Puts med nätarmering Ytong Grundputs påförs fasaden med putsverktyg av rostfritt stål eller harts, eller så används sprutputsmaskin. För avriktning används 1 m riktlängd. Lägg på 2-3 mm Ytong Grundputs. Armeringsnätet arbetas fast i den våta putsen med minst 0 mm överlägg. Vid hörn- och dilatationsprofiler skärs nätet av längs metallkanten. Vid fönster- och dörröppningar monteras ytterligare kvadratiska nätstycken, minst mm, längs hörnen. Därefter påförs ytterligare puts, så att nätarmeringen är helt dold. Armeringsnätet ska ligga i putslagrets yttersta tredjedel. Putsen rätas av. Putsen slipas med slipbrädet till en glatt och sammanhängande yta. Fasaden är klar att sluputsas med diffusionsöppen silikatputs, när grundputsen är helt torr. Som tumregel är torktiden 1 dygn per millimeter lagertjocklek. Utfallskrav Planheten på slutputslaget ska vara +/- 5 mm mätt över 2 m riktlängd. Det får inte finnas synliga spår efter putsverktyg. 0 YTONG Energy +

8 Xella Sverige AB Derbyvägen 6E S Malmö Tfn.: Fax: DEVISION 2401

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

fermacell Produktöversikt

fermacell Produktöversikt fermacell Produktöversikt 2 Innehåll Produkter n fermacell Fibergips rak kant 4 n fermacell Fibergips spackelkant 5 n fermacell Golvelement 6 n fermacell Powerpanel H 2O 7 n fermacell Powerpanel H 2O spackelkant

Läs mer

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease

Siporex-innerväggar. Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock. build with ease Siporex-innerväggar Innerväggsplatta Innerväggselement Innerväggsblock Radieblock build with ease Innerväggsplatta V550 68 / 88 / 100 x 575 x 575 TJOCKLEK OCH STORLEK BRANDKLASS LJUDISOLERING ST/PALL VIKT

Läs mer

Mosaikparkett Basparkett

Mosaikparkett Basparkett Monteringsanvisning Mosaikparkett Basparkett Har Du ytterligare frågor - kontakta Din återförsäljare eller Hørning Parket A/S Tel. +45 70 27 66 00 2 HØRNING mosaikparkett har en normal tjocklek på 8 mm

Läs mer

Isolera utvändigt så får du en villa i energiklass

Isolera utvändigt så får du en villa i energiklass Lätt Svårighetsgrad: Det är lättare att arbeta med dessa produkter än vanligt putsbruk, men man ska kunna hantera en putsbräda. Tidsåtgång: 4 veckor, om du koncentrerar dig på jobbet och inte måste skaffa

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Leca Isoblock. Arbetsanvisning

Leca Isoblock. Arbetsanvisning Leca Isoblock Arbetsanvisning Inledning Leca Isoblock är ett sammansatt block med isolering av poly uretan mellan två Leca murblock. Isoleringen produceras i en specialbyggd maskin vilket innebär att murblocken

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Projekteringshandbok YTONG Energy+

Projekteringshandbok YTONG Energy+ Projekteringshandbok YTONG Energy+ Denna publikation är tryckt på FSC-märkt papper i enlighet med Xellas hållbarhetspolicy Innehåll Sida Sida Innehåll... 3 YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Hållbarhet...5

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Vent 2 Förberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en byggplatshandling.

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra

Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra 2011-02-15 ULTRA Monteringsanvisning för Glaspartier Ultra Skjutbara fönsterpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Skjutbara dörrpartier 2 och 3-delade 2+2 spv och 3+3 spv Fasta fönster 1, 2, och 3-delade

Läs mer

Puts på konstruktioner

Puts på konstruktioner Puts på konstruktioner av LECA Lättklinkerbetong Murverk och element System- och arbetsanvisning Innehållsförteckning Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong Puts på konstruktioner av LECA lättklinkerbetong

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Multiplattan innervägg

Multiplattan innervägg Multiplattan innervägg Teknik och arbetsanvisning Juni 2012 System för multiplattan innervägg Monteras enkelt och snabbt. Behagligt inomhusklimat. Med vårt system för multiplattan innervägg blir byggprocessen

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips

Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Spar pengar och få samtidigt högre kvalitet med FERMACELL Fibergips Vad är FERMACELL Fibergips? FERMACELL Fibergips är godkänt av SITAC till väggar i våtrum. FERMACELL Fibergips består av 80% gips och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Fin Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Fin 2 Förberedelser Underlaget Underlaget som Finja Iso-Fin ska monteras på ska vara jämnt. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta. Löst hängande befintlig puts

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Arbetsanvisning Iso-Plus

Arbetsanvisning Iso-Plus Fasadputssystem Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Plus 2 Förberedelser Underlaget Underlaget, d.v.s. den yta som Finja Iso-Plus skall monteras på, skall vara jämn. Motsvarande fasadtegel eller putsad yta.

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg

Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg 53 IBE.231 Fasadbeklädnad, tilläggsisolering Termisk isolering på murverk i yttervägg Tvåstegstätad tilläggsisolering med puts Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN

MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN MONTERINGSANVISNING FÖR UTEBOXEN FÖRORD För att erhålla ett gott resultat förutsätts att grundarbetet är utfört på ett tillfredställande sätt. Oavsett om grunden består av helgjuten betongplatta eller

Läs mer

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010

Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 1 Utbildningsplan Murning klass I start 16 nov 2010 Dag I Innehåll Ansvarig 09.30-10.00 Kaffe 10.00-10.40 Lagar och förordningar Genomgång av gällande lagar, förordningar och regler som gäller för: - Ansvar

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING

Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING Hjälp vid GOLV uppbyggnad, fallbyggnad, spackling och avjämning BRUKSANVISNING För- och efterarbete 1. Rengöring alla golv 2. Primning alla golv Grovstäda och dammsug ytan noggrant. Se till så att inga

Läs mer

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click

FÖRBEREDELSE. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click 1 För att uppnå ett bra resultat rekommenderar vi att man följer alla instruktioner noggrant. FÖRBEREDELSE Vi rekommenderar att man beställer alla paneler för samma golvprojekt samtidigt.. 2 Förvara och

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus

System Platon. RadonStop 400. Radon- och fuktspärr för golv och grund. Torra och sunda hus System Platon RadonStop 400 Radon- och fuktspärr för golv och grund Torra och sunda hus Radon Stop Säkert och effektivt radonskydd! Radon och hälsofara Fara för hälsan orsakad av radon har under de senaste

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

REDAir LINK TM. Monteringsanvisning

REDAir LINK TM. Monteringsanvisning REDAir LINK TM Monteringsanvisning Innehåll REDAir LINK 3 REDAir LINK systemkomponenter 4 Kom igång 5 REDAir LINK innan montering 6 Montering på vägg 7 Montering direkt på vägg 8 Montering av fönster 9

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix

ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix ARDEX X 77 S MICROTEC Flexibelt Fix Cementbaserat snabbfix Uppfyller C2-kraven enligt EN 12004 Uppfyller klassificeringen F (Vidhäftning 0,5 N/mm²) redan efter 6 timmar. Till montering av kakel, klinker,

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

ISOPORE Tilläggsisolering. utomhus - inomhus - källare

ISOPORE Tilläggsisolering. utomhus - inomhus - källare ISOPORE Tilläggsisolering utomhus - inomhus - källare 2 ISOPORE Tilläggsisolering Är en helt igenom mineralisk tilläggsisolering som endast består av Multipor Isolerplatta och Saint-Astier Isochaux kalkbruk.

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Ansvarig styrka. Hållbara putsade väggar med DuraPuds

Ansvarig styrka. Hållbara putsade väggar med DuraPuds Ansvarig styrka Hållbara putsade väggar med DuraPuds SE Starka och hållbara lösningar med DuraPuds Vattenskurade väggar och putsade fasader sätter prägel på byggnaders utseende och uppfattas av många husägare

Läs mer

primolister.com LISTHANDBOKEN Lister för dold kabelmontering Finish- och avslutningslister Dekorlister PRIMO Lister

primolister.com LISTHANDBOKEN Lister för dold kabelmontering Finish- och avslutningslister Dekorlister PRIMO Lister primolister.com LISTHANDBOKEN Lister för dold kabelmontering Finish- och avslutningslister Dekorlister PRIMO Lister PRIMO-lister för hela huset Hörnlist Hålkälslist Hålkälslist Kvartslist Foder allmoge

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi

Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Monteringsanvisning, basturum 190x200 Karungi Gratulerar till ditt köp. Innan du påbörjar montaget av basturummet så ber vi dig läsa instruktionen noggrant. Montera din bastu på rätt sätt och med omsorg

Läs mer

Tekniska detaljlösningar

Tekniska detaljlösningar Tekniska detaljlösningar - Fasadtegel med bakmur av tegel eller andra stenmaterial Tomas Gustavsson Föreläsningen bygger till stor del på innehållet i boken Moderna tegeldetaljer, som ges ut av stiftelsen

Läs mer

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad.

PavePad. excellent. PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK. Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad. PavePad excellent PavePad BRUUNS GALLERI, AARHUS - DK Pat. pend. and produced by Excellent Systems A/S Design by Ole Frederiksen www.pavepad.de 2 En lösning som ger di Runt omkring i våra städer och byar

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv

Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv 2012-10-11 Exklusiv Monteringsanvisning för Glaspartier Exklusiv OX-parti, vänstergående XO-parti, högergående O-parti, fast parti OXO-parti, vänster eller högergående OXXO-parti Detta är en principiell

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se

SGG U-GLAS. Glasprofiler med U-tvärsnitt SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN. emmabodaglas.se SGG U-GLS Glasprofiler med U-tvärsnitt emmabodaglas.se SINT-GOBIN GLSS DESIGN SINT-GOBIN GLSS DESIGN SGG U-GLS Ett U-profilerat glas med en strukturerad yta för diffusering av ljuset. Kan användas i enkla

Läs mer

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr

Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Montering och Bruksanvisning Energi fönster & fönsterdörr Rev.nr: 15016 Borrmaskin/Skruvdragare Karmskruv eller Montagehylsa Montageverktyg Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Nr / 16.0.2015

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48.

MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. MONTERINGS- ANVISNING FÖR LIMNING AV GIPSSKIVOR PÅ GOLV OCH VÄGG MED ARDURIT S48. PRODUKTEN SOM KOMBINERAR FÖRDELARNA HOS DISPERSIONSLIMMET OCH FÄSTMASSAN. ARDURIT S48 är ett högflexibelt plattsättningslim

Läs mer

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar

Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar Monteringsanvisning pvcfönster och altandörrar sida 1 Tack för att du köpt DOBROPLAST pvc-fönster! Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster

Läs mer

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem

LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem LÄGGNINGSINSTRUKTION 14,5 mm parkett & 15 mm plank - 14,5 mm parkett & 15 mm plank klicksystem Lamellbrädorna ska kunna röra sig fritt när träet utvidgar sig eller drar ihop sig. Montera golvet som ett

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Lakka eko + 400 U-värde 0,16!

Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Nyhet Marknadens bästa block! Lakkanbetoni.fi Lakka eko + 400 U-värde 0,16! Varför stenhus? Egentligen är det ganska lätt att definiera vad som krävs av ett hus eller bostad som är riktigt bra- ett gott

Läs mer

Baumit StarSystem. Professionella lösningar för putsade och ventilerade fasad system. Kvalitetssystem Många års erfarenhet Individuella lösningar

Baumit StarSystem. Professionella lösningar för putsade och ventilerade fasad system. Kvalitetssystem Många års erfarenhet Individuella lösningar Baumit StarSystem Professionella lösningar för putsade och ventilerade fasad system Kvalitetssystem Många års erfarenhet Individuella lösningar Baumit Star System Varma och innovativa fasader på samma

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

BeWi Byggsystem - Teknisk information. Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand 2007-12-12

BeWi Byggsystem - Teknisk information. Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand 2007-12-12 BeWi Byggsystem - Teknisk information 2007-12-12 Produktbeskrivning Bruksanvisning Bärförmåga/dimensionering Ljud, Värmeisolering och Brand Innehåll 1. Produktbeskrivning - BeWI Byggesystem...3 1.1 Materialdata...3

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEKSTUGA SAGA 4,1 + 1,5 N (Svenska 2015-02-24) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 26 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning

Monteringsanvisning småblocksystem. Innehållsbeteckning Monteringsanvisning småblocksystem Besök gärna www.lundqvisttravaru.se/byggsystem för ytterligare information kring monteringen, tillexempel monteringsbilder och filmer. Innehållsbeteckning 1. Övergripande

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma.

Avvikelser gällande nationella normer, riktlinjer osv. kan förekomma. MONTERINGS INSTRUKTIONER FASAD Inledning Detta montage handbok fungerar som ett bra underlag på byggarbetsplatsen eller på kontoret. Handboken innehåller grundläggande beskrivningar om hur montage av Clix

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

m e g awa l l G A R D E N

m e g awa l l G A R D E N m e g awa l l G A R D E N Bender Megawall mot oanade höjder! Ett komplett kostnadseffektivt jordarmerat stödmursystem, för såväl privata som offentliga miljöer. Tack vare systemets alla delar följer du

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Mapetherm. Nordic +32 +28 -18 +25 +30 0-10

Mapetherm. Nordic +32 +28 -18 +25 +30 0-10 Mapetherm Nordic Mapetherm +30 +25 +28 +32 0-10 -18-2 RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1981 RESCON får Industrifondens

Läs mer

Fäst i karm. Montagebeskrivning 2. Adjufix hylsor 2. Adjufix skruv 3. Adjufix tillbehör 4. Adjufix verktyg 5. Adjufix Smart Pack 6.

Fäst i karm. Montagebeskrivning 2. Adjufix hylsor 2. Adjufix skruv 3. Adjufix tillbehör 4. Adjufix verktyg 5. Adjufix Smart Pack 6. Fäst i karm Montagebeskrivning djufix hylsor djufix skruv djufix tillbehör 4 djufix verktyg 5 djufix Smart Pack 6 djufix Propack 6 Fäst karm i alla slags material 7 Tips & trix 8 djufix hos den tillverkande

Läs mer

Cedral. Få mer fritid... www.cedral.se. www.cedral.dk. starka fibercementpaneler med minimalt underhåll!

Cedral. Få mer fritid... www.cedral.se. www.cedral.dk. starka fibercementpaneler med minimalt underhåll! Cedral Få mer fritid... starka fibercementpaneler med minimalt underhåll! www.cedral.dk www.cedral.se 1 Få mer fritid genom mindre underhåll Fasadbeklädnader av fibercement kräver minimalt underhåll Lägg

Läs mer

Innehåll. Rekommenderade verktyg. Rivningen. Installation i liv med innervägg. Monteringsbleck. Installation med inre smyg

Innehåll. Rekommenderade verktyg. Rivningen. Installation i liv med innervägg. Monteringsbleck. Installation med inre smyg Innehåll Rekommenderade verktyg Rivningen Installation i liv med innervägg Monteringsbleck Installation med inre smyg Rekommenderade verktyg Vissa är ett måste som t.ex. kofoten, andra är nästan måste

Läs mer