Montage av YTONG Energy+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Montage av YTONG Energy+"

Transkript

1 Montage av YTONG Energy+ Allmänt Förvaring av YTONG Energy+ YTONG Energy + avlastas och förvaras på plant och jämnt underlag. YTONG Energy + leveras på pallar, inpackade i folie och bör packas upp först när de ska monteras. Uppackade YTONG Energy + ska förslutas för att skydda mot fukt. Ytong Lim, murbruk och tillbehör förvaras torrt. Hantering YTONG Energy + hanteras med hjälp av Ytong Montagetång. Pallar med YTONG Energy + kan flyttas med pallyft. Block läggs på två tomma, staplade pallar för att undgå lyft under knähöjd. Inpassning YTONG Energy + är oarmerade och anpassas lätt på alla sidor. Använd med fördel Ytong Bordssåg. Mindre inpassningar kan ordnas med handsåg. Se för övrigt Xella Danmarks verktygskatalog. Vinterbyggen Vid vinterbyggen, d.v.s. vid temperaturer under 5 C, används Ytong Lim, Vinter som härdar vid temperaturer ned till - C. Limytorna ska vara isfria. Salt eller andra upptiningmedel får inte användas. 1 Lättbetonghålmått: Porebetonhulmål: Kom i håg Husk avdrag fradrag för for puts puds och og pladefals smigplattor 24M 1,5M 15x25 21x19 0M Bruksfog Mørtelfuge -30 mm -30 mm Tagforankring Takförankring Fig.1. Inpassning vägg- och fönsterhöjder 94 YTONG Energy +

2 20 Niveaufri adgang Princip tegning Detail nr:20 Kvalitetssäkring Limfogar kontrolleras, se EC 6. Vid traditionellt byggande utfört i medelkonsekvensklass CC2 och normal säkerhetsklass omfattar kontrollen visuell kontroll enligt Stikprøveplan samt kontroll av att övrigt utförande uppfyller kraven i monteringsanvisningen. 2 Note: Opbygning af fugtafvisninde lag iht. producenten. Udvendig opbygning af dræn og belægning iht. rådgiver Modulmått Ytong produkter är anpassade till ett lodrätt modulmått, vilket gör det enkelt att uppföra väggar i alla höjder. Se fig. [1] Stabilitet Bygget ska dimensioneras med hänsyn till projektmaterialet. Var särskilt uppmärksam på den projekterandes anvisningar rörande dimensioner, antal och placering av beslag m.m. till stabilisering mot vindbelastning och glidning. Projektering och dimensionering ska utföras av rådgivande ingenjör Säkerhet Skyddsskor ska användas. När kran används ska skyddshjälm användas. Vid inpassning av block med skärande eller slipande verktyg används mask med filter mot findamm. Vid uppblandning av Ytong Lim används skyddsglasögon. För övrigt hänvisar vi till arbetstillsynen rörande lyftanvisningar m.m. Se Ställningar Ställningar används enligt gällande regler. Vid byggen som är över en våning i höjd sätts fallskydd och räckverk upp. 9 Betonplade 62 Trykfast isolering Lodrätt snitt sockel/yttervägg 30 Opklodsning Vindues eller dørparti Fugtspærre og radonspærre YTONG Tilpasningssten x0 45 Karm 2 Fugtafvisende lag 23 Sockelskena 50 Betonfundament 211 Gulvbrædder 36 Betongsula 5 Lecaterm-blok 212 Strøer Bæredygtig Sockelputs/utkast jord 214 Rist Isolering 50 Betongfundament 52 Lecatermblock Min. 40 mm bred isoleringsplatta 70 Kantisolering 92 Fuktspärr och radonspärr YTONG Energy+ Ytong Grundputs och slutputs Detail nr: 4 inger Lodrätt snitt fönster 43 Karm Fönsterkarm YTONG Energy+ Ytong Grundputs och slutputs Lodrätt snitt takförankring 7 Rem 25 Utväxling mellan spärr 71 M15 gjängstång 151 Ø50 utborrning 152 Bjälksko 43 Skiffersålbænk Vindue YTONG Energy + 95 Elastisk fuge

3 stk vinkelbeslag pr. max 500 mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort med 2 stk 5x mm skruer med Dübel Brandfuge på bagstop - Som SikacrylB mm YTONG porebeton Porebetonpuds 5mm Porebetonpuds Vinduesmontage efter producentens 20 Kalksandsten blok, Densitet 2kg/m ³ anvisninger Detail nr:19b 213 Montage 5 Krav på underlaget Underlaget ska vara stabilt och ha nödvändig bärkraft enligt projektmaterialet. För montering utan betongsula ska underlaget vara mycket jämnt; endast mindre, lokala ojämnheter på +/- 1 mm mätt över en 2 meter riktllinje tillåts. För montering med betongsula tillåts lokala ojämnheter upp till mm. För att förhindra fuktuppstigning i ytterväggen läggs murpapp ut, som förs in över terrängdäcket till skydd mot uppstigande radon, se Bygningsreglementet. Indvendigt bygningshjørne Ydervæg: YTONG Massivblok Hjørneskinne Vindue mm YTONG porebeton 213 Karmopbygning iht producenten Detail nr:a Montering utan betongsula Ytong Lim läggs på fundamentet i YTONG Energy + bredd, och murpapp läggs ut i det våta limmet. Ytong Lim läggs ut ovanpå papperet i blockens bredd. Se till att det är så mycket lim att YTONG Energy + har full kontakt med underlaget. Var uppmärksam på hur blocken vänder sig. Det 15,5 cm breda, bärande lagret ska vändas mot murens invändiga sida. Indvendig bygningshjørne (vandret snit) Note: Monteres i forbandt Utvändigt hörn 6 Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen Vindue 117 Evt. skyggeliste mm YTONG porebeton Montering med betongsula Galgar ska resas i hörnen. Första skiftet nivelleras in efter utspänt mursnöre och gjuts med jordfuktigt bruk C 0/ eller KC 35//0. Gjuthöjden ska vara upp till 25 mm. Bruket komprimeras och skärs av i plan med väggytan. Kilar tas bort när bruket är tillräckligt härdat och hålen efterfylls med bruk. Var uppmärksam på hur blocken vänder sig. Det 15,5 cm breda, bärande lagret ska vändas mot murens invändiga sida. Vinduesmontage efter producentens anvisninger 19 Invändigt utåtgående hörn Detail nr:19b Limning och fogarmering YTONG Energy + limmas i förband enl. EC 6. Ytong Lim läggs ut på 2-3 monterade block med Ytong Limslev i passande bredd. Därefter rullas fogarmeringsnätet resp. 3 cm eller 4 cm brett beroende på murtjocklek. Nätet trycks ned i limmet med stålbrädet. Därefter dras fåror i limmet med den lilla tandspackeln för att säkra god vidhätfning för de nya blocken. YTONG Energy + block påförs lim på ändytan och sätts i förband i den våta liggfogen. För att säkra full limtäckning passas den sista YTONG Energy + in i varje skifte, varpå den kilskärs, påförs lim och monteras. Fogarmeringsnät används i varje skifte. Överskottslim skrapas bort efter 2 timmar.. 7A Vinduesmontage efter producentens anvisninger mm YTONG porebeton Porebetonpuds Detail nr:19a Hörn Inåtgående hörn utförs i förband utan tillskärning enligt fig. [6]. Utåtgående hörn kan avslutas med en mm Ytong-platta för att säkra förband och fast underlag. Se fig. [5]. 7B Hjørneskinne - Flæst 22 ind i forpladen 117Vindue 117 Evt. skyggeliste mm YTONG porebeton Vågrätt snitt fönsterfoder 96 YTONG Energy + 22 Hörnprofil 43 Karm 22 Hjørneskinne Fönster Vindue 117 List Ytong Evt. skyggeliste mm Ytong Grundputs och slutputs mm YTONG porebeton

4 6 Lodret skillevæg/tilslutning ydervæg Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok cm YTONG 5 Energy + Detail nr:17 Indervæg: I bygning YTONG Plade YTONG Blok Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max x 0 mm Geficell PE - folie på mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort helvægselement med 2 stk 5x mm skruer med Dübel 115 Dilatationsprofil Ydervæg/skillevæg Brandfuge på bagstop - Som SikacrylB Tilslutning til ydervæg med samlebeslag 20 Kalksandsten blok Note: Antal beslag og befæstigelser dimensioneres efter nærmere beregning. Vägganslutningar Avstyvande skiljevägg fastgörs till yttermuren med vinkelbeslag eller ankare. Se fig. [], [9A] och [9B]. 142 Fals Vid fönster och dörrar med hålbredd upp till 120 cm muras fals av mm Ytong Plattor. Se fig. [7]och []. Balker Bärande balker läggs av på falsen och ev. bakmur med min. 250 mm underlag och alltid enligt projektmaterialet. Ickebärande balker ska ha minst 50 mm underlag i vardera ände. Balker fullimmas på anslags- och ändytor. Bärande balker får inte kortas av. Prefabricerade balker fås i längder upp till 225 cm. Vid användning av betongbalker monteras dessa på platsen och påförs efterföljande Ytong Multipor isoleringsplattor och avslutas med en cm balk som görs fast med plugg. Vid spännvidd upp till 550 cm används U-skallar, vari man lägger armeringsjärn - eller profil för gjutning enligt projektbeskrivningen. För att ta höjd för köldbrygga pålimmas Ytong Multipor eller tryckfast isolering på balkens utvändiga sida. Se fig. [14] och [15]. 0 Fastgörning av skiljevägg YTONG 35 MassivblokYtong Lim 74 Samlingsbeslag Detail nr:0a YTONG Plade Elastisk fog YTONG Massiv blok Invändig vägg:. 74 Ytong Platta/Element Bør afsluttes med en elatisk fuge pga revner YTONG Energy+ 142 Væg: mm Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Storblok Indervæg: YTONG lim, både på eksi. og skillevæg Lejlighedsskel, udvendig Samlebeslag, centreres, overlæg mm, eller karmskrue mm. Brores i 45 Rækkehuse/Etagebyggeri Dobbeltvægge med isolering Note: Der må ikke anvendes bindere, ledere eller andre faste forbindelser mellem YTONG Plade, Elemtent, Blok dobbeltvæggens vægdele. Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 9A Vandret snit Lodret snit Pelare Pelare fastgörs mot vägg med HE-ankare. Pelare kan täckas in med U-block, så att materialskifte i väggytan undviks. Se fig. [12]. Som alternativ till stålpelare kan avstyvande Ytong Block byggas in enl. projektmaterialet. Se fig. [13]. 115 A Lodret skel (vandret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok YTONG Storblok Detail nr:0b Indervæg: YTONG Plade YTONG Massiv blok Lejlighedsskel, udvendig Lydkrav: 55 db Rækkehuse/Etagebyggeri 240 mm Kalksandstensvæg Vågrätt snitt, lägenhetsgräns Min. 20 mm blød isolering Note: Udsparinger for vand- og elinstallationer bør begrænses mest muligt i lejlighedsskel. 61 Mineraluld 9B Vinkel/samlebeslag, centreres, overlæg mm 115 Dilatationsprofil 142 Væg:YTONG Plade, Elemtent, Blok U-værdi=0,15 115W/mK, Densitet=0kg/m ³ B Brandfuge på bagstop 20 Kalksandsten blok Mineralull - Som SikacrylB 61 Mineralull Samlingsbeslag 115 Dilatationsprofil Brandfog på bakstopp 142 Vägg: Ytong YTONG Energy+ mm Mineralull Ytong Grundputs och slutputs 20 Vägg: Silka 0YTONG Energy + 97 Vågrätt snitt, lägenhetsgräns Min. 20 mm blød isolering 2 stk vinkelbeslag (3,x0) pr. max 500 mm c/c i porebetonblokke. Fastgjort med 2 stk 5x mm skruer med Dübel 115 Dilatationsprofil 5 x 0 mm Geficell PE - folie på helvægselement

5 Etagedæk, vederlag (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok Detail nr:7b Ydervæg/Etageadskillelse/Bærende kant/dækelement Ingen lydkrav Säkring mot glidning Väggen kan säkras mot glidning enl. projektets stabilitetsberäkningar ev. genom fastgörning med vinkelbeslag. 11 Bolig A Stabilisering Om så föreskrivits stabiliseras väggen med gängstänger, vilka görs fast i sockeln och förs genom blocken i ø50 mm utborrning till murkronan där de spänns fast. Se fig. [4] min. 70 mm Ringankare Om så föreskrivits monteras ringankare längs våningsskillnaden/takfoten. Gängstänger för stabilisering kan föras igenom ringankaret. Monteringstoleranser Var uppmärksam på de toleranser som ska hållas med hänsyn till väggens bärförmåga, se EC 6. Överkanten på väggen för högst avvika mm från lodrätt plan, och väggen får högst bukta mm i lodrätt plan. Löpande avstyvning Väggar som inte avstyvas mot tillstödjande vägg ska avstyvas mitt under monteringen med justerbara skråstyvare. Väggar upp till 3 m höjd och väggar i byggnader upp till 2 våningar avstyvas per cm. Vid högre väggar ska avstyvningen dimensioneras. Skråstyvare görs fast med 4 st. franska skruvar 0 mm i väggen och 7 motsvarande i golvet. Var uppmärksam på ev. golvvärme. Avstyvning ska vara kvar 12 tills byggnaden är stabiliserad med skalmur eller förankrad takkonstruktion. Vågrätt snitt, lägenhetsskillnad Dækelement YTONG mm Randblok Udstøbning Isolering evt YTONG multipor, Däckelement Ø50-0mm forskydningsknast monteres i YTONG lim 7 Fugearmering Betongsula 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker Isolering monterad i Ytong Lim 7 Fogarmering 79 Ø dorn, spikad i 1 Ytong Randblock mm YTONG Energy+ mm Ø50-0 mm förskjutningshake Vinduespille mellem vinduer (HE120-B) Ytong Grundputs och slutputs 201 Ringankare Etagedæk, parallelt med dæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok L Ydervæg/Etageadskillelse/Fri kant/dækelement Ingen lydkrav Detail nr:7a x 15 Vågrätt snitt, pelare L max. = 120 cm 43 Karm Bolig A Vindue monteres iht. vinduesproducentens anvisninger 66 25mm isolering..fönster monteras enl. fönstertillverkarens mm isolering 1 0 mm YTONG anvisningar mm porebeton mm isolering Porebetonpuds mm 6 55 mm isolering 206 HE120-B stålsøjle 1 0 mm Ytong mm lättbetong min. 30 mm Ytong Grundputs och slutputs 206 HE 120-B stålpelare 79 Mål 1:5 Dækelement Udstøbning Ø50-0mm forskydningsknast Isolering evt YTONG multipor, monteres i YTONG lim 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker YTONG mm Randblok 9 YTONG Energy +

6 5 Murkrone, tagdæk (lodret snit) Ydervæg: YTONG Massivblok Detail nr:5 Murkrone/tagdækelement/vederlag NOTE:Hvis det er nødvendigt med afstivning af murkronen kan der anvendes forankringsstænger som føres op og udstøbes i Ø0 hul Spackel Limfogarna skrapas 1-2 timmar efter limning. Skåror, hål efter avstyvning m.m. och dåligt utförda limfogar spacklas med Ytong Reparationsmurbruk, när väggen. är torr. När spackelmassan är torr slipas väggen plan. Ytorna ska ha en planhet på. 5 mm mätt över en 2 meter riktlängd. Dörr och fönsterhål +/- 5 mm. Skarvar ska vara utjämnade till 1 mm differens mätt över en 0 mm riktlängd. Spackelmassa ska sitta fast och får inte smulas vid lätt slipning. Dampspære ikke nødvendigt ved kombination multipor/ Porebeton Putssystem Ytong Grundputs ska användas till uppbyggning av klimatskärmen som består av: ca 6 mm grundputs, där Ytong Nät placeras i den yttersta 1/3 av grundputsen. Som slutputs ska en puts på Silikatbas användas till utvändiga ytor. 201 min. 75 mm 7 indue (lodret snit) TONG Plade G Element G Blok För vidare ytbehandling hänvisar vi till riktlinjerna i projektmaterialet eller i Malerfagligt Behandlings-katalog, MBK. Avfallssystem Enl. projektmaterialet avtalas omfång av avhämtning av avfall i därför uppställda containers. Som avhämtas och levereras tillbaka till fabriken för att därefter uppnå 0 % recycling. ed udhæng/25 gitterspær/bærende overligger else afhænger om der pudses før eller efter montagen ontage efter producentens anvisninger. t vindue 0 mm indbyrdes afstand mellem alle remme. mm afstand mellem forskalling 15 og omkransende remme/vægge. 0 mm afstand mellem organiske loftbeklædninger og remme/vægge. emme bør samles i lænderetning med f.eks. sømplade. Detail nr:6 5 Takfot med uthäng, gallerspärr 7 Rem centrerad över balk 15 Ytong Bärande balk 22 Hörnprofil Fönster 62 Tryckfast isolering Vinkelbeslag mot spärr 0 mm Ytong Platta Ytong Grundputs och slutputs mm YTONG porebeton Dækelement Murkrona, takelement, underlag Udstøbning Isolering evt YTONG multipor, monteres i YTONG lim Takelement Vinkelbeslag Ø50-0mm forskydningsknast 7 FugearmeringBetongsula 79 Ø dorn, sømmet i 201 Ringanker Ytong Multipor Isolering 5 Tagisolering, evt YTONG multipor Vinkelbeslag 7 Fogarmering. 79 Ø dorn, spikad i 5 Takisolering..Ytong mm YTONG Energy+ Ø50-0 mm förskjutningshake 201 Ringankare YTONG xx0 mm blokke, Rem 3x0mm centrere over overligger 1 El rør 22mm 11 Loft 5 Tagisolering, evt YTONG multipor 15 Bærende overligger 93 Dampspærre limet/klæbet til væg 22 Hjørneskinne Elastisk fuge Vindue YTONG mm Randblok 62 Trykfast isolering evt YTONG multipor Vinkelbeslag YTONG Energy + 99

7 Ytong putssystem - utförande Allmänt Fasaden ska vara utfört så att det inte förekommer vågräta, putsade ytor där vatten kan samlas. Eventuella skador på fasaden - småhål, avslag och hålor - lagas med Ytong Reparationsmurbruk senast dagen efter. Reparationsmurbruket ska vara helt torrt, innan putsning påbörjas. Putsning ska inte utföras i direkt solljus eller vid temperaturer under 0 C. Man putsar i ett lager. Lagertjocklek 4-6 mm. Sockelprofiler, hörn och dilatationsfogar Sockelprofiler monteras i Ytong Grundputs med en räthet på +/- 5 millimeter per. 2 m. Använd mursnöre. På hörn och omkring dörr- och fönsterfals monteras hörnprofiler med nätarmering i Ytong Grundputs. Lod kontrolleras från båda sidor. Avvikelse max. +/- 5 mm per. 2 m. Nätarmeringen trycks på plats och jobbas in i putslagret. Hörnprofiler får inte spikas, då det drar så att de blir skeva. Över genomgående dilatationsfogar monteras dilatationsprofiler i Ytong Grundputs. Puts med nätarmering Ytong Grundputs påförs fasaden med putsverktyg av rostfritt stål eller harts, eller så används sprutputsmaskin. För avriktning används 1 m riktlängd. Lägg på 2-3 mm Ytong Grundputs. Armeringsnätet arbetas fast i den våta putsen med minst 0 mm överlägg. Vid hörn- och dilatationsprofiler skärs nätet av längs metallkanten. Vid fönster- och dörröppningar monteras ytterligare kvadratiska nätstycken, minst mm, längs hörnen. Därefter påförs ytterligare puts, så att nätarmeringen är helt dold. Armeringsnätet ska ligga i putslagrets yttersta tredjedel. Putsen rätas av. Putsen slipas med slipbrädet till en glatt och sammanhängande yta. Fasaden är klar att sluputsas med diffusionsöppen silikatputs, när grundputsen är helt torr. Som tumregel är torktiden 1 dygn per millimeter lagertjocklek. Utfallskrav Planheten på slutputslaget ska vara +/- 5 mm mätt över 2 m riktlängd. Det får inte finnas synliga spår efter putsverktyg. 0 YTONG Energy +

8 Xella Sverige AB Derbyvägen 6E S Malmö Tfn.: Fax: DEVISION 2401

Leca Block. Arbetsanvisning

Leca Block. Arbetsanvisning Leca Block Arbetsanvisning Rev. 2013.02.27 2 Leca är ett registrerat varumärke av Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber Leca Block Arbetsanvisning Innehållsförteckning 1 Sortiment 1.1 Översikt 1.2 Tillbehör

Läs mer

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix

Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix Plana underlag Gjutning och spackling med PlaneMix SE Inledning Kvalitet i flera solida skikt Alfix har sedan 1963 tillverkat produkter för uppsättning, läggning, fogning och vård av keramiska plattor.

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar

lindab construline systemlösningar vägg Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lindab Construline TM Lindab Systemlösningar vägg Dimensionering med monteringsanvisningar Lösningar för ytterväggssystem Innan du börjar Lindabs profiler för ytterväggar kan användas för alla slags byggnader.

Läs mer

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel

På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel På golvbjälkar med LK Värmefördelningsplåt 16 i glespanel Utförande LK Golvvärme förlagt i glespanel är avsett för träbjälklag. Konstruktionen byggs upp med glespanel och förutsätter en bärighet på konstruktionen

Läs mer

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning.

3.1. UNDERGOLV. Med flytande massiva trägolv avses bygelläggning. 3.1. UNDERGOLV 1. GENERELLA KRAV PÅ UNDERGOLV Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18ºC Den relativa luftfuktigheten i lokalen skall vara mellan 30-60 % Underlaget

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker

KAKLA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker KAKLA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska sätta kakel eller klinker 1 Några tips och råd innan du börjar kakla Ska du sätta kakel i köket? Funderar du på att lägga ett värmegolv? Eller ska du

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS

SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS SPACKEL & FOG FÖR VÄGGAR, TAK, SNICKERIER & METALL INOMHUS Beckers Spackel och Fog Det här är en liten skrift som innehåller det mesta du behöver veta om spackel och fog, oavsett om du är yrkesmålare eller

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll

1 fönster och ytterdörrar. Fönster och ytterdörrar. Projektering, montage, skötsel och underhåll fönster och ytterdörrar Fönster och ytterdörrar Projektering, montage, skötsel och underhåll INNEHÅLL. Inledning. Projektering ELITFONSTER Fönsterkonstruktioner Glasalternativ, U-värden SFDK 5 Ytbehandling,

Läs mer

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28)

AFS 1990:12. AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991. Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 AFS 1990:12 Utkom från trycket den 1 februari 1991 Beslutad den 8 juni 1990 (Ändringar införda t.o.m. 2011-06-28) AFS 1990:12 2 STÄLLNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Glasfiber handbok för nybörjare.

Glasfiber handbok för nybörjare. Glasfiber handbok för nybörjare. Med tanke på att det verkar finnas ett stort intresse att vilja lära sig gjuta i glasfiber så tänkte jag att jag skulle skriva en liten handbok i ämnet som förklarar från

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion,

DTIE-10. Montering & förläggningsinstruktion, SE Montering & förläggningsinstruktion, DTIE-10. Golvvärme i spackelskikt (ROT-10) Golvvärme i träbjälklag Utvändigt frostskydd av rör Snösmältning i mark (400V) Förläggning och installation skall utföras

Läs mer

och du når högre än andra!

och du når högre än andra! och du når högre än andra! A Yhdystie 40, 62 800 Vimpeli Finland tfn +358 207 609 250 fax + 358 207 609 251 e-post förnamn.efternamn @ tikli.com www.tikli.com Säkerhet 2 Trappstegar 3 Yrkesstegar 4 Utskjutsstegar

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK

Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Måla rätt inomhus VÄGGAR & TAK Förord Med ny färg på väggarna kan du förändra hela upplevelsen av ett rum. Därför är det ett spännande och mycket roligt projekt du har framför dig när du ska måla ditt

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

Lindab Coverline Monteringsanvisningar byggplåt. Lindab Coverline TM. Lindab byggplåt Monteringsanvisningar

Lindab Coverline Monteringsanvisningar byggplåt. Lindab Coverline TM. Lindab byggplåt Monteringsanvisningar Lindab Coverline Monteringsanvisningar byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Monteringsanvisningar Förberedelser Innan du börjar Kontrollera att underlaget är plant. Om underlaget är rektangulärt

Läs mer

HANTERING AV KONST: UTLÅN & LOGISTIK, SYNING, PACKNING, TRANSPORT

HANTERING AV KONST: UTLÅN & LOGISTIK, SYNING, PACKNING, TRANSPORT HANTERING AV KONST: UTLÅN & LOGISTIK, SYNING, PACKNING, TRANSPORT Moderna Museet 20 september 2013 Det är vad vi gör och inte gör idag som avgör i vilket skick konstverken kommer att leva vidare till kommande

Läs mer

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Monteringsanvisning Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Halvhöga, öppna våningsskyddsdörrar ECO 38500 ECO + 39700 ECO S 42500 2 PK 38100 STANDARD 01217 STANDARD BASIC 01268 COMFORT 01212 COMFORT

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer