Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 16-17 april 2011"

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin Ekström som hälsade alla välkomna. Till ordförande för stämman valdes Monjia Manai Sonnius. Till protokolljusterare valdes Tom Strömberg och Katarina Munther. Till rösträknare valdes Denizo Priskorn, Karin Alfredsson och Sara Ghanem. 2 Anmälan av protokollförare och övrigt presidium Stämmans ordförande anmälde Karin Nordström som protokollförare under stämman, Aina Otterberg Sannetorp som dennes bisittare och Per-Erik Persson som bisittare med ansvar för skärmen. 3 Föreningsstämmans behöriga utlysande Stf VD Karin Nordström redogjorde för vad som sägs om kallelse i stadgarna och hur kallelse till denna stämma har skett. Stämman fastställde att kallelse hade skett enligt stadgarna och att stämman var behörigen utlyst. 4 Upprättande av röstlängd Röstlängden upprättades genom att deltagarnas rösträtt kontrollerades och kvitterades med ett numrerat röstkort (bilaga 1). 5 Fastställande av dagordning och arbetsordning för stämman Förslag på dagordning och arbetsordning för stämman fanns publicerade i stämmobilagan till Grus&Guld (bilaga 2 Stämmobilagan). Ordförande betonade att frågor som ska behandlas under punkten övriga frågor måste anmälas i förväg. Synpunkt framfördes om att avtackning av förtroendevalda bör behandlas som övrig fråga. Ordförande svarade att avtackning sker efter att årsmötesförhandlingarna har avslutats. En övrig fråga om att stämman bör synas genom kringaktiviteter i Skövde anmäldes. Önskemål framfördes om att ta ut informationsmaterial till ingången. Ordförande svarade att detta kan göras utan att behandlas som övrig fråga. En övrig fråga om att utse ett redaktionsutskott för stämman anmäldes. Information om kommande aktiviteter anmäldes som en övrig fråga. Information om tillväxtseminarium den 14 maj anmäldes som övrig fråga. Ordförande konstaterade att fyra övriga frågor hade anmälts. 1 (17)

2 Stämman biföll därefter den föreslagna dagordningen efter justeringar. Stämman biföll propositionen om arbetsordning för stämman. 6 Valberedningens rapport och nomineringar Valberedningens sammankallande Petra Modée presenterade valberedningens rapport om arbetet under året. Valberedningen har haft kontinuerliga möten med och intervjuat förtroendevalda och nominerade. Valberedningen kände redan tidigt till att nuvarande ordförande KarinMalin Ekström skulle avgå och fokuserade på att hitta en ersättare. Avhopp skedde därefter under hösten i styrelsen som påverkade den sammantagna bankkompetensen. Valberedningens fokus förflyttades då till att hantera den nya situationen. Petra Modée presenterade vidare valberedningens nomineringar till styrelseledamöter och övriga förtroendevalda (se nedan). Lotta Hedström avsade sig några dagar innan stämman sin kandidatur. Valberedningen föreslog istället Hans Gefvert, som har både JAK-kompetens och bankkompetens. Valberedningen efterlyser nomineringar, särskilt av kvinnor med bankkompetens och yngre kandidater. Utöver arbetet med att ta fram kandidater till förtroendeuppdrag har valberedningen också internt diskuterat frågor om delat ordförandeskap och arvodering av ordförande, vilka valberedningen önskar ska diskuteras vidare i föreningen under året. Göran Hjort hade avsagt sig sin kandidatur till etikrådet och valberedningen föreslog istället Anna Kronberg. Förslag till ordinarie styrelseledamöter Lotta Friberg Jonas Löhnn Johan Sandwall omval, nyval ordförande omval fortsatt mandatperiod Johannes Kretschmer fortsatt mandatperiod Inger Raaby Peter Wolfhagen Hans Gefvert nyval, tidigare suppleant nyval nyval Förslag till suppleanter i styrelsen Lars Traneflykt Cecilia Andersson Maha Al Haddad Förslag till etikråd Joacim Walther Anna Kronberg Åsa Johnsson Förslag till lekmannarevisorer Ulf Christoffersson Mary Obanda nyval nyval nyval fortsatt mandatperiod, sammank nyval omval nyval, tidigare suppleant nyval 2 (17)

3 Förslag till auktoriserade revisorer Damir Matésa ordinarie, omval Roland Johansson suppleant, omval 7 Val av valberedningsgrupp Stämman valde Emlan Wolke, Gunilla Åkerberg, Rune Forssén och Kerstin Lönngren till valberedningsgrupp med uppgift att till nästa dag bereda stämmans val av valberedning. 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens årsredovisning föredrogs av bankchef Magnus Frank och medlemschef Ann-Marie Svensson. Årsredovisningen behandlas i år fördjupat i stämmoutskotten under lördag eftermiddag. Fastställande av balans- och resultaträkning sker därmed först under söndagen, liksom beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och beslut om behandling av 2010 års resultat. Nyutlåningen har under 2010 legat på en normalnivå (171 miljoner) och betydligt högre än 2009 (126 miljoner). Hittills under 2011 ligger nyutlåningen på samma nivå som Antalet ansökningar var 1650 stycken under 2010, vilket är drygt 100 stycken fler än under % av dessa blev utbetalda lån, vilket är samma siffra som för Den totala utlåningen ligger på 888 miljoner. Inlåningen är fortsatt mycket hög och ligger på 1124 miljoner kronor. Likviditeten är 296 miljoner. Bankchef Magnus Frank redogjorde vidare för storleken på och utvecklingen av det egna kapitalet, som nu är 64,9 miljoner kronor. Vi har i banken en ansamlad förlust från omläggningen till ny redovisning Den ansamlade förlusten ska arbetas bort genom positiva resultat, som gör att det egna kapitalet ökar. Kapitaltäckningen tas fram genom analys och beräkning av bankens risker i relation till det egna kapitalet. Kapitaltäckningskvoten är idag 1,83. Fråga ställdes om hur vår kapitaltäckningskvot står sig jämfört med andra banker. Svaret blev att den är godtagbar, men bör förbättras på sikt, genom att vi bygger upp det egna kapitalet. Alla banker måste ligga över den lagstadgade nivån på 1,0. Magnus Frank redogjorde vidare för resultat- och balansräkningen. Resultatet för 2010 landar på 1,66 miljoner kronor, vilket är bättre än beräknat. Detta beror framförallt på lägre kostnader och lägre kreditförluster än förväntat. På tillgångssidan i balansräkningen är inlåningen från allmänheten den stora posten. Medlemschef Ann-Marie Svensson redogjorde för medlemsverksamheten och utvecklingen under året. Särskilt positivt är den ökande andelen ungdomar som blir medlemmar, deltar vid arrangemang och tar plats i lokalavdelningarna och i styrelsen. Det var något färre aktiviteter lokalt under 2010 än normalt, men vi ser att detta vände mot slutet av året och det har varit många aktiviteter i början av Vidare syns tydliga kopplingar mellan var det sker lokala aktiviteter och andelen medlemmar av befolkningen. Den internationella satsningen har pågått sedan 2008 och ökar snabbt i antal intresserade och den planerade internationella JAK-skolan i augusti 2011 är redan fylld. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga 2 Stämmobilagan) 1. 1 Årsredovisningen finns för nerladdning på 3 (17)

4 9 Revisorernas berättelser Auktoriserade revisorn Damir Matésa föredrog sin revisionsberättelse. Revisorn redogjorde för hur revisionen går till under revisionsåret och vad som ingår i granskningen. Den auktoriserade revisorn ansvarar för granskningen av räkenskaperna och förvaltningsberättelsen, medan lekmannarevisorn granskar verksamheten ur medlemmarnas perspektiv. Externrevisorn har löpande kontakt med såväl administrationen som lekmannarevisorn och gör även avstämningar med styrelsen. Det blir allt mer komplexa regelverk som styr banken och årsredovisningen blir successivt större. Revisorn uppmuntrade stämman att gå igenom och fördjupa sig i årsredovisningen. Fråga ställdes om det nya lagförslaget om att ta bort lagen om medlemsbanker kommer att innebära ökade eller minskade krav. Svaret blev att det är svårt att avgöra, men att det sannolikt inte blir minskade krav framöver. Fråga ställdes huruvida Ernst&Young har en omvärldsanalys som är möjlig att ta del av, gällande hur ekonomin kommer att utvecklas i omvärlden. Svaret blev att Ernst&Young gör sådana analyser som finns tillgängliga, men att det i externrevisorns roll främst ligger att fokusera på innevarande och kommande år. Fråga ställdes om hur enskilda medborgare bör hantera de redovisningsskandaler och bluffmakeri som har avslöjats. Svaret blev att konsekvenser av dessa är ökade regleringar och metodikutveckling. Däremot kan man aldrig fullständigt reglera bort misstag, oavsett om det gäller styrelser eller revisorer. Revisorn tillstyrkte att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen och behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Lekmannarevisor Karolina Svensson föredrog sin granskningsberättelse. Lekmannarevisorerna granskar att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med de av stämman fastställda styrande dokumenten. Det har varit ett bra och lugnt år med arbetsro. Lekmannarevisorn har hanterat frågor från medlemmar, vilka ofta har hänvisats vidare till andra instanser. Stämman lade revisionsberättelsen (bilaga 3) och granskningsberättelsen (bilaga 4) till handlingarna. 10 Rapporter med anledning av föregående års stämmobeslut A Styrelsens rapporter Ordförande KarinMalin Ekström föredrog styrelsens rapporter (Bilaga 2 Stämmobilagan, s 16-17): Rapport angående JAK och framtiden Styrelsen fick av stämman 2010 i uppdrag att ta ett samlat grepp om JAKs omvärldsanalys, vision och strategi. Det fanns också sedan tidigare en ambition i styrelsen att ta fram en föreningsstrategi som behandlar vart vi vill med JAK på 5-8 års sikt. Under året har styrelsen tagit in omvärldsanalyser från medlemmar, vilka även innehåller önskemål om vilka verksamheter JAK borde prioritera och diskuterat JAK och framtiden vid fyra tillfällen internt i styrelsen, samt vid två JAK-skolor. Centrala frågor som har behandlats under året är bland annat vad JAK är idag och vart vi vill med organisationen på sikt. Ett dokument har sammanställts som lämnas över till nästa styrelse att arbeta vidare med. Omvärldsanalyserna kommer också att diskuteras vidare i nästa styrelse. Fråga ställdes om det finns möjlighet att ta del av dokumentet som nu finns. Svaret blev att det är i ett oredigerat skick nu och att nästa styrelse får ta ställning till när och under vilka former strategin 4 (17)

5 bör diskuteras i medlemsorganisationen. Fråga ställdes vidare angående vid vilka seminarier dessa frågor kommer att behandlas under året. Svaret blev att det troligen sker vid höstseminariet i Säter. Fråga ställdes vidare om hur prioriterade dessa frågor kommer att vara i styrelsen. Svaret blev att det har varit och är ett stort engagemang kring dessa stora frågor bland styrelsens ledamöter, men att det finns många övriga frågor som rör bank och regelverk som också kräver uppmärksamhet. Rapport angående utvärdering av medlemsstrategin Stämman 2010 beslöt att uppdra åt styrelsen att undersöka varför medlemmar väljer att inte längre vara aktiva och rapporterar resultatet till stämman, samt att utvärdera medlemsstrategin efter att en översyn har gjorts av systemet med, kriterierna för och funktionen av kodningen av aktiva medlemmar. Arbetet har genomförts dels i en arbetsgrupp och dels genom uppdrag till VD. Benämningen aktiva har ändrats till ideella resurspersoner och en rutin har införts för att undersöka varför medlemmar väljer att inte längre vara aktiva. Vidare har medlemsstrategin strukturerats om och en utvärdering och översyn kommer nu att genomföras, tillsammans med övriga strategier. Rapport angående ansvarsfull utlåning Styrelsen fick av stämman 2010 i uppdrag att utreda vad det skulle innebära, praktiskt och resursmässigt, att ställa etiska krav på juridiska personer, samt att ta fram förslag till andra lösningar för att stärka vår etiska profil. En översikt av juridiska personer har gjorts och möjligheter till olika former av certifiering har diskuterats. Styrelsen har landat i att en generell lägstanivå bör tas fram och formuleras. Fråga ställdes angående hur JAK Medlemsbanks kriterier skulle skilja sig från Finansinspektionens riktlinjer. Svaret blev att Finansinspektionen i första hand ställer krav på god kreditgivning och att de specifika kriterierna för JAK snarare handlar om sociala, ekologiska och kulturella värden. Synpunkt framfördes om att det bör ske enligt JAKs ideologi. Vidare har styrelsen tagit fram andra förslag på hur vi i JAK kan lyfta fram juridiska personer, på hemsidan och i profilmaterial. Förslag finns också om att profilera produkten Stödspar bättre och göra den enklare att använda. Även detta arbete fortsätter under året. Rapport angående småföretagandefrämjande åtgärder Stämman 2010 beslutade att anse motionen om småföretagandefrämjande åtgärder vara besvarad, med tillägget att uppdra åt styrelsen att rapportera om arbetet med småföretagandefrämjande åtgärder till stämman JAK Medlemsbank är idag en bank i första hand för privatpersoner, vilka utgör en stor majoritet av vår medlemsstock. En stor del av de juridiska personer som är medlemmar är dock småföretagare. Ordförande redogjorde för de tjänster som finns resp. är på gång och som är användbara eller riktade till småföretagare. Fråga ställdes om det finns någon särskild satsning för kvinnliga företagare. Svaret blev att det inte finns. Fråga ställdes vidare angående om inte blancolån uppfyller behoven om mikrolån. Svaret blev att juridiska personer inte kan få blancolån, endast privatpersoner och enskilda firmor. Stämman ajournerade sig för lunch kl Förhandlingarna återupptogs kl (17)

6 Rapport angående demokratiuppdraget Styrelsen fick redan av stämman 2009 i uppdrag att arbeta med ett nytt system för beslutsfattande i JAK, enligt ett antal givna inriktningar. Stämman 2010 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att föra ut förslaget till allmän medlemsdiskussion, och utifrån inkomna synpunkter färdigställa förslaget till stämman Demokratiförslaget ligger som en proposition till stämman där styrelsen vill få förtroende att arbeta vidare med det enligt en angiven tidsplan. Uppdraget har behandlats vid sommarseminariet, JAK-skolor under året och genom en remiss till lokalavdelningarna. En tidsplan för arbetet har tagits fram och ligger som proposition till denna stämma. En viktig del i det kommande arbetet kommer att vara att testa systemet och en annan att ha fördjupade diskussioner i medlemsorganisationen. Fråga ställdes kring de tekniska delarna i förslaget. Dessa diskuteras vidare i utskottet under eftermiddagen. Rapport angående räntedefinition Styrelsen fick av stämman 2010 i uppdrag att, genom en process som inkluderar medlemmarna, inför stämman 2011 ta fram en definition av ränta. Bakgrunden är att det i arbetet med JAKs reglemente har framkommit önskemål och behov av om att definiera vår syn på ränta. Uppdraget har genomförts genom diskussion i styrelsen, vid JAK-skolor och en remiss till lokalavdelningarna. Remissvaren från lokalavdelningarna och diskussionerna har visat på ett behov av en text som inte bara definierar ränta, utan också beskriver vad vi menar med räntefri ekonomi. Till stämman ligger nu ett utkast till text som ska diskuteras vidare såväl i medlemsorganisationen som i styrelsen under året. Stämman beslöt att lägga styrelsens rapporter (Bilaga 2 Stämmobilagan, s ) till handlingarna. B Etikrådets rapport Etikrådets sammankallande Joacim Walther presenterade etikrådets rapport (bilaga 2 Stämmobilagan, s ). Etikrådet är valda för att med etiska glasögon följa JAKs verksamhet och att lyfta etiska frågor i organisationen. Under året har etikrådet arbetat med några specifika frågor. Det har dock funnits en frustration och osäkerhet kring deras egen roll. En del av denna oklarhet har nu klarlagts. Etikrådet betonar att det är viktigt att organisation som helhet fungerar så att frågor som har etiska dimensioner kommer till etikrådets kännedom, så att de kan behandlas. Fråga ställdes om vad det är som har klarnat under året. Svaret blev att rådet har landat i hur man ska arbeta med etiska frågor. Önskemålet har också framförts till styrelsen om att delge etikrådet de frågor som kan vara aktuella att behandla. Stämman beslöt att lägga etikrådets rapport (Bilaga 2 Stämmobilagan, s ) till handlingarna. Stämman ajournerade sig klockan för dagen och stämmodeltagarna övergick till att behandla propositioner, motioner samt årsredovisningen i utskott. Klockan på söndagen återupptogs stämmans förhandlingar. 6 (17)

7 11 Fastställande av resultat- och balansräkningen Resultat- och balansräkningen presenterades under gårdagens genomgång av årsredovisningen och har därefter behandlats i utskott. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen. 12 Beslut med anledning av föreningens överskott Styrelsen föreslog att årets resultat i sin helhet överförs i ny räkning enligt nedan: (kronor) Balanserat resultat Reserver Årets resultat Balanseras i ny räkning Stämman beslöt att överföra årets resultat i ny räkning enligt förslaget. 13 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslut med anledning av styrelsens propositioner A Arvodesregler för av stämman utsedda förtroendevalda Valberedningens sammankallande Petra Modée föredrog förslaget till arvodesregler. En förändring föreslås i arvoderingsreglerna för etikrådet, där arvoderingen som nu sker löpande istället ska ske i form av mötesarvode. I övrigt föreslås inga förändringar från föregående år. Stämman beslöt att fastställa arvodesreglerna enligt förslag (Bilaga 2 Stämmobilagan, s. 18) B Förslag angående fortsatt arbete med demokratiuppdraget Vice ordförande Jonas Löhnn föredrog styrelsens proposition. Styrelsen föreslog att stämman beslutar att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget och fört ut det till allmän medlemsdiskussion till handlingarna, samt att godkänna den tidsplan som styrelsen föreslår för det fortsatta arbetet Utskott C Yrkade bifall till styrelsens förslag Yrkande från Leif Öhlund, Berit Lindqvist och Ulf Christoffersson angående demokratiuppdraget att lägga ombudsförfarandet på is, att skjuta detta på framtiden, samt 7 (17)

8 att testa direktdemokrati genom Internetröstning dvs. att göra en provomröstning och utvärdera den inför nästa stämma för att påskynda processen. Om det inte fungerar får man fundera på annat förfarande. Ordförande för utskott C, Lennart Andersson, föredrog utskottets yrkande som var bifall till propositionen. Utskottet hade vidare sammanställt kommentarer som kommer att skickas till styrelsen för beaktande i den fortsatta processen. Leif Öhlund föredrog det övriga yrkandet som handlar om att tills vidare lägga ombudsförfarandet på is, för att prioritera att testa distansröstning etc. via Internet. Jonas Löhnn svarade att det är önskvärt att kunna testa de olika delarna i förslaget, inklusive ombudsförfarandet. Det unika i systemet handlar delvis om att införa en kombination av direktdemokrati och representation. Att utesluta delen om ombud skulle innebära en kraftig begränsning av förslaget. Ordförande föreslog att det övriga yrkandet bör behandlas som ett tilläggsyrkande. Förslagsställarna accepterade detta. Stämman biföll de båda att-satserna i styrelsens proposition. Stämman avslog tilläggsyrkandet. C Förslag angående räntedefinition Styrelseledamoten Johannes Kretschmer föredrog styrelsens proposition. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att i dialog med medlemmarna ta fram en beskrivning av räntefri ekonomi som innefattar en räntedefinition, samt att beskrivningen ska föreslås inkluderas i reglementet vid stämman Emlan Wolke föredrog utskottets yrkande. Utskott D Yrkar att styrelsen i dialog med medlemmarna tar fram en räntedefinition som definierar och förtydligar vår syn på ränta och då även i relation till den gängse definitionen(/-rna) på ränta, samt att en beskrivning av räntefri ekonomi inte behövs då den återfinns i andra dokument, t.ex. värdegrunden Utskottet yrkar också bifall till propositionens andra att-sats Styrelsen jämkade sig med utskottets första att-sats, men behöll den andra att-satsen i sitt eget yrkande. Däremot ansåg styrelsen att den andra att-satsen i utskottets yrkande inte ska bifallas. Stämman biföll utskottets första att-sats, avslog utskottets andra att-sats och biföll utskottets tredje att-sats Stämman hade därmed beslutat att uppdra åt styrelsen, att i dialog med medlemmarna, ta fram en räntedefinition som definierar och förtydligar vår syn på ränta och då även i relation till den gängse definitionen(/-rna) på ränta, samt att beskrivningen ska föreslås inkluderas i reglementet vid stämman (17)

9 15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och övriga förtroendevalda Valberedningen föreslog oförändrat antal ledamöter och suppleanter i styrelsen och etikrådet, dvs. sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter i styrelsen, tre ordinarie ledamöter i etikrådet, samt en lekmannarevisor med en ersättare. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag. 16 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för dessa Ordförande föreslog en propositionsordning för valet av styrelseledamöter enligt följande: 1. Bestämma antalet poster som är uppe för val 2. Beslut om huruvida val av ledamöter och suppleanter sker tillsammans eller var för sig 3. Nomineringar därefter nomineringsstopp 4. Bestämma mandattidens längd 5. Val av ordförande 6. Val av ledamöter och suppleanter Ordförande föreslog också att valet skulle ske genom sluten omröstning. Stämman beslöt därefter att arbeta enligt den föreslagna propositionsordningen. 1. Antalet poster som är uppe för val Stämman beslöt att det är 8 poster; 5 ordinarie och 3 suppleanter, som är uppe för val. 2. Val av ledamöter resp. suppleanter Stämman beslöt att valet ska genomföras i en omgång. 3. Nomineringar Lennart Andersson och Kerstin Lönngren nominerade Petra Modée till styrelsen. Michael Softic nominerade Ali Hamidian till styrelsen. Per-Erik Persson frågade valberedningen vad Finansinspektionen har sagt angående bankkompetensen i den föreslagna styrelsen. Svaret blev att CV har skickats in och att Finansinspektionen endast har svarat att de önskar en bättre bankkompetens, men inte pekat på några särskilda ledamöter. Carlota Rivera uttryckte att det är viktigt att i första hand välja engagerade medlemmar i JAK. Helena Jönsson meddelade att Finansinspektionen tidigare har uttryckt att det ska vara minst två personer i styrelsen som har erfarenhet av chefsposter inom bank eller finans. Eva Stenius meddelade att det efter intervjun med Finansinspektionens Magnus Löfgren i Grus&Guld kom önskemål från Finansinspektionen om att den samlade kompetensen i styrelsen behöver vara högre, inte att det ska vara ett visst antal personer. 9 (17)

10 Eva Stenius presenterade vidare Peter Wolfhagen som har skrivit en bok om räntefri ekonomi och har bankkompetens. Han deltog också vid JAK-skolan i våras. Han är idag egen företagare och föreläsare. Lars Traneflykt har arbetat länge inom bank och kritiserat banksystemet inifrån. Michael Softic drog tillbaka sin nominering av Ali Hamidian. Nian Sowe betonade att det med tanke på den finansiella krisen finns anledning att fundera över vad som är bankkompetens. Bankkompetens måste också gå hand i hand med kunskap och lojalitet med vår ideologi och våra prioriterade frågor. Rune Forssén pekade på att det är viktigt att idén med JAK lever också i styrelsen. Karin Backström informerade om att det finns en utförlig intervju med Magnus Löfgren från Finansinspektionen i det senaste numret av Grus&Guld. KarinMalin Ekström pekade på att redan valberedningens ursprungliga förslag i år innehöll mer bankkompetens än vad vi har haft tidigare. För stämman är det viktigt att fundera vad det är för kompetens som vi vill prioritera i vår bank och vilken samlad kompetens vi behöver i vår styrelse. I det förslag som nu ligger är det både hög medelålder och många personer med svensk bakgrund. KarinMalin pläderade för och nominerade Ali Hamidian. Petra Modée betonade att det är allt fler regler och högre krav som gör att Finansinspektionen har blivit hårdare. När det gäller ordförande har vi hittills i JAK inte hållit med Finansinspektionen om att det är viktigt att ordförande ska ha bankkompetens, eftersom ordförande behöver ha andra kvaliteter. Petra pekade vidare på att det finns två personer i valberedningens förslag med utomnordisk bakgrund, både en styrelsesuppleant och en lekmannarevisorsuppleant. Berit Lindqvist betonade att valberedningen arbetar långsiktigt och att det finns många kandidater som är intresserade av att ställa upp på sikt. Per-Erik Persson betonade att det är bra att lyfta den här diskussionen på stämman. En viktig fråga är om bankkompetens har ett bäst-före-datum? Troligen är det så och det behöver vi också beakta. Det är viktigt att det finns olika typer kompetenser i styrelsen; att det finns förståelse för ekonomi och att läsa redovisning och att det finns personer med chefserfarenhet är två exempel. Det är viktigt att fundera över vilka erfarenheter och kunskaper vi behöver i vår styrelse. Eva Stenius betonade att JAK-kompetensen är viktig. Vad gäller Lars Traneflykt vore det bra att lära känna honom mer. Eva Stenius pläderade för Hans Gefvert som både har bank- och JAKkompetens. Carlota Rivera föreslog att de som tidigare har suttit i styrelsen kan bidra genom att utbilda nya och blivande styrelseledamöter så att vi får en större kunskap i organisationen. Rune Forssén betonade att det är viktigt att kandidaterna får presentera sig. KarinMalin Ekström berättade att styrelsen inleder varje år med styrelseutbildning och följer upp med utbildningar och seminarier under året. Styrelsen brukar också hålla i utbildningar för medlemmar på JAK-skolor. Det är olyckligt att sätta bankkompetens och ideologisk kompetens emot varandra och det finns många kompetenser att ta ställning till. Det finns behov av organisationskompetens, att driva frågor framåt, att tänka analytisk och strategiskt och inte gå in i detaljer. Det är också viktigt med olika erfarenheter och bakgrund. Där är valberedningens förslag ganska ensidigt. Petra Modée menade att Finansinspektionen anser att man ska ha arbetat i bank på chefsnivå. Problemet är att man inte samtidigt kan sitta i JAKs styrelse och arbeta i en annan bank. Det gör det naturligtvis svårt att kombinera med att vara uppdaterad på lagar och regler och att bankkompetens i den bemärkelsen har ett bäst-före-datum. Valberedningen har också haft en dialog med Finansinspektionen kring vilken utbildning som krävs. Det är på gång med en utbildning i 10 (17)

11 samarbete med högskolan i Gävle för att öka och bredda kompetensen både bland JAK-medlemmar och andra kring bankfrågor och hållbar ekonomi. Ulf Björn frågade om valsystemet är viktat. Svaret blev att alla får en röst var. Tom Strömberg betonade att det är viktigt att den här diskussionen får fortleva och uppmuntras i organisationen. Stämman beslöt därefter om nomineringsstopp. Hans Gefvert, Petra Modée och Ali Hamidian presenterade sig. 4. Bestämmande av mandattidernas längd Stämmans ordförande föreslog att de av valberedningen föreslagna kandidaterna väljs in på föreslagen mandatperiod, samt att nya kandidater väljs in på den persons mandatperiod som den person de eventuellt ersätter skulle ha haft. Stämman beslöt enligt detta förslag. 5. Val av ordförande Stämman beslöt att välja Lotta Friberg som ordförande för JAK Medlemsbank. 6. Val av ledamöter och suppleanter Stämman genomförde därefter valet av styrelsens ledamöter och suppleanter. Resultatet av valet av styrelseledamöter och suppleanter: Jonas Löhnn: 63 röster Cecilia Andersson: 53 röster Peter Wolfhagen: 53 röster Ali Hamidian: 48 röster Maha Al Haddad: 46 röster Petra Modée: 41 röster Hans Gefvert: 41 röster Inger Raaby: 39 röster Lars Traneflykt: 22 röster Stämman hade därmed beslutat att välja Jonas Löhnn, Cecilia Andersson, Peter Wolfhagen och Ali Hamidian till ordinarie ledamöter och Maha Al Haddad, Petra Modée och Hans Gefvert till suppleanter i styrelsen. Styrelsens sammansättning efter valet redovisas inkl. mandatperioder nedan. Ordinarie ledamöter Lotta Friberg ordförande Jonas Löhnn Johan Sandwall (17)

12 Johannes Kretschmer Ali Hamidian Peter Wolfhagen Cecilia Andersson Suppleanter Maha Al Haddad Petra Modée Hans Gefvert Tom Strömberg framförde synpunkten att hanteringen av mandatperioder inte blev helt tydlig och att detta bör hanteras till nästa år, samt att det är viktigt att fundera över syftet med olika mandatperioder. 17 Val av revisorer och suppleanter för dessa Kerstin Lönngren nominerade Mary Obanda till ordinarie lekmannarevisor och Ulf Christoffersson till suppleant. Stämman beslöt genom handuppräckning att välja lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer enligt valberedningens förslag (se nedan). Lekmannarevisorer Ulf Christoffersson ordinarie, nyval, tidigare suppleant Mary Obanda suppleant, nyval Auktoriserade revisorer Damir Matésa ordinarie, omval Roland Johansson suppleant, omval 18 Val av ledamöter i Etikrådet varav en sammankallande Valberedningens förslag: Joacim Walther Pågående mandat, sammankallande Anna Kronberg Nyval Åsa Johnsson Omval Karolina Svensson nominerade Gunilla Åkerberg. Helena Jönsson nominerade Tom Strömberg. Nian Sowe ställde frågan om det är möjligt att göra en valanalys, där man tar in antalet ombud, vilka lokalavdelningar som finns representerade på stämman etc. Svaret blev att valen är en kontinuerlig lärprocess. Svaret blev vidare att det är svårare att göra en valanalys vid våra val än vid de allmänna valen. Om och när vi så småningom genomför det nya demokratisystemet kommer detta dock att blir mer görligt. Stämman genomförde därefter valet genom sluten omröstning. 12 (17)

13 Resultat av omröstningen: Gunilla Åkerberg: 42 röster Tom Strömberg: 39 röster Åsa Johnsson: 22 röster Anna Kronberg: 10 röster Stämman beslöt att välja Gunilla Åkerberg och Tom Strömberg till JAK Medlemsbanks etikråd, utöver Joacim Walther som har ett löpande mandat (se nedan). JAK Medlemsbanks etikråd Joacim Walther Sammankallande Gunilla Åkerberg Tom Strömberg Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande Den av stämman valda beredningsgruppen för detta val presenterade sitt förslag. Eva Stenius, Berit Lindqvist och Leif Öhlund hade pågående mandat. Valberedningsgruppen föreslog att antalet ledamöter ska vara 5 stycken, samt att mandatperioderna för de som väljs in ska vara 2 respektive 3 år. Valberedningsgruppen föreslog Erik Johansson med en mandatperiod på 2 år och Emlan Wolke med en mandatperiod på 3 år, utöver de ledamöter som sitter på löpande mandat. Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 5 ledamöter. Erik Johansson och Emlan Wolke presenterade sig. Helena Jönsson nominerade och presenterade Per Eriksson. Stämman genomförde därefter valet genom sluten omröstning. Resultatet av omröstningen: Erik Johansson: 44 röster Emlan Wolke: 34 röster Inger Raaby: 30 röster Per Eriksson: 11 röster Stämman valde därefter Berit Lindqvist till sammankallande i valberedningen. Stämman hade därmed valt ledamöter i valberedningen med mandatperioder enligt nedan. Berit Lindqvist , sammankallande Eva Stenius Leif Öhlund Erik Johansson Emlan Wolke (17)

14 20 Beslut med anledning av inkomna motioner Under eftermiddagen den första stämmodagen behandlade stämmodeltagarna propositioner, motioner och årsredovisningen i utskott. Styrelsen hade sammanställt utskottens yrkanden som presenterades tillsammans med motionärernas yrkanden och i förekommande fall jämkningar från styrelsen. Motion 1: Öppna upp för spridning av Grus&Gulds artiklar Ordförande KarinMalin Ekström föredrog motionen och styrelsens yrkande. Motionärernas yrkande Grus&Guld börjar nyttja avtal liknande creative commons Författarna för Grus&Guld får rättvist betalt redan från början Gör Grus&Guld tillgängligt på Internet Styrelsens yrkande Styrelsen föreslog stämman att anse motionen vara besvarad. Yrkande från utskott E Yrkade bifall till styrelsens yrkande, med följande tilläggsyrkande: att ge styrelsen i uppdrag att återkomma till nästa stämma med en redovisning. Styrelsen yrkade bifall till tilläggsyrkandet Stämman beslöt att anse motionen vara besvarad, samt att ge styrelsen i uppdrag att återkomma till nästa stämma med en redovisning. Motion 2: Bättre lån till hus Styrelseledamoten Birgitta Harsbo föredrog motionen och styrelsens yrkande. Motionärens yrkande Att föreningsstämman beslutar att JAKs styrelse ska ta kontakt med Ecology Building Society (http://www.ecology.co.uk) i syfte att utvärdera de möjligheter som föreslås nedan. Att styrelsen ges i uppdrag att redovisa resultatet av sin utvärdering i medlemstidningen och på JAKs hemsida. Att föreningsstämman ger styrelsen i uppdrag att producera en bolånebroschyr med välförklarade förslag på lånestrategier (ett stort lån vs flera smålån etc.) för olika typer av betydande kostnader och för folk i olika ekonomiska livssituationer. 14 (17)

15 Styrelsens yrkande Styrelsen föreslog stämman att avslå motionen. Utskott E Utskottet yrkade avslag på motionen i sin helhet. Utskottet ställde sig dock positiv till intentionen i tredje att-satsen, men ansåg att det är en verksamhetsfråga. Stämman beslutade att avslå motionen. 21 Styrelsens redogörelse för budget för det kommande verksamhetsåret 2011 samt fastställande av medlemsavgift för 2011 Styrelsens avgående ordförande KarinMalin Ekström redogjorde för budget för kommande verksamhetsår samt förslaget att bibehålla samma medlemsavgift 2012 som Fråga ställdes om hur familjemedlem definieras. Svaret blev att det är alla som är folkbokförda på samma adress. Fråga ställdes vidare hur länge man är barn. Svaret blev att det är upp till 18 år, förutsatt att man inte vill ha rösträtt på stämman, då man kan betala grundinsats från att man är 16 år och därmed ha rösträtt. Stämman beslöt att bibehålla samma medlemsavgift 2012 som Stämman beslöt vidare att lägga budgeten till handlingarna. 22 Övriga frågor Inger Raaby betonade att JAK Medlemsbank i samband med att vi samlas för föreningsstämma bör passa på att på olika sätt synas i den stad vi är i. Detta kan ske på olika sätt, i form av mindre varianter av Banken kommer eller liknande. Ulf Björn kommenterade att det inte finns någon lokalavdelning i staden och att vi kunde göra en satsning för detta i samband med stämman. Johannes Kretschmer framförde att JAK-huset borde ha en större logga. Rune Forssén önskade att stämman skulle ha ett redaktionsutskott eller att styrelsen utser en redaktionskommitté som förbereder ett uttalande från stämman. Helena Jönsson önskade få information om kommande aktiviteter. Ann-Marie Svensson, Per-Erik Persson och Miguel Ganzo redogjorde för kommande aktiviteter. Det är kursledarutbildning den maj på Axevalla folkhögskola, därefter följer sommarkursen den juni som också innefattar ett diskonteringsseminarium den 16 juni. Även dessa sker på Axevalla folkhögskola. Den internationella JAK-skolan sker den augusti på Nordiska folkhögskolan. Det blir en ung-kurs den 9-11 september på Hållands folkhögskola, höstseminarium i Säter den oktober och JAKskola på Axevalla folkhögskola den november. Önskemål framfördes om att arrangera fler riksarrangemang när det nu är ett stort tryck. Det är en fördjupande kurs på gång och det är fritt fram för lokalavdelningar att önska stöd från riks för att genomföra sådana kurser runtom i landet. Erik Johansson tipsade om Tillväxtforum som arrangeras av Steg 3 med flera den 14 maj i kulturhuset i Stockholm. Förslag framfördes också om att JAK borde bli en del av nätverket Steg 3. Maha Al Haddad och Cecilia (Cicci) Andersson som hade blivit invalda i styrelsen presenterade sig. Monjia Manai Sonnius tackade stämman och presidiet för hjälp och förklarade stämman avslutad. 15 (17)

16 23 Stämmans avslutande Den nyvalda ordföranden Lotta Friberg tackade slutligen Monjia Manai Sonnius för en väl genomförd stämma. Lotta Friberg tackade vidare KarinMalin Ekström för hennes insats som ordförande och ledamot i JAKs styrelse, Birgitta Harsbo för hennes insats som vice ordförande och ledamot i styrelsen, Inger Raaby för hennes insats som suppleant i styrelsen, Petra Modée för hennes insats som sammankallande i valberedningen, Karolina Svensson för hennes insats som lekmannarevisor, Kerstin Lönngren för hennes insats i etikrådet, Núria Albet för hennes insats i valberedningen och Åsa Johnsson för hennes insats i etikrådet. Lotta Friberg tackade också de icke närvarande Sten-Inge Kedbäck, Sofia Falk och Daniel Hedin för deras insatser i styrelsen. Alla som avtackades fick 10 träd i VI-skogen. Protokollet är skrivet av Karin Nordström. Protokollet justeras av: Tom Strömberg, justeringsperson Katarina Munther, justeringsperson Monjia Manai Sonnius, stämmans ordförande 16 (17)

17 Bilaga 1. Röstlängd vid stämmans öppnande Bilaga 2. Stämmobilagan till Grus & Guld Bilaga 3. Auktoriserade revisorns berättelse Bilaga 4. Lekmannarevisorns granskningsberättelse 17 (17)

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011

Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Referat från styrelsemöte den 18 februari 2011 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg, ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid extra föreningsstämma

Protokoll fört vid extra föreningsstämma Protokoll fört vid extra föreningsstämma Skövdekontoret den 10 oktober 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta Friberg

Läs mer

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum.

Arbetet med att ta fram nya foldrar har påbörjats. Den som har synpunkter på hur de ska utformas, kan lämna dessa i JAK Forum. Referat från styrelsemötet den 21 maj 2006 Styrelsemötet hölls på Scandic Hotel Billingen i Skövde. VD, Johan Oppmark, rapporterade bl a att förtidsinlösen på lån var fortsatt stor även i april. Dock kunde

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK Stadgarna stadfästes av Regeringen den 18 december 1997. Ändringar registrerades den 13 april 1999, 13 maj 2002, 17 december 2004, 13 juni 2005, 23 april 2009, 2015-06-25. 1

Läs mer

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA

STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA STADGAR FÖR JAK MEDLEMSBANK OBS! GÄLLER FÖRST EFTER ÄNNU ETT BESLUT PÅ STÄMMA 1 FIRMA Föreningens firma är JAK Medlemsbank. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 24-25 april 2010 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande KarinMalin

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010

Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Referat från styrelsemöte den 27-28 augusti 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Johan Oppmark, VD Lotta Friberg, ledamot Jonas Löhnn, ledamot Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot

Läs mer

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund.

Föreningens ändamål är att arbeta med djur, natur och hållbarhet i harmoni med människan, med Tender Loving Caring som värdegrund. STADGAR Stadgar för Tender Loving Caring ideell förening. Antagna vid årsmöte 1 augusti 2015. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Tender Loving Caring ideell förening. Förkortas TLC. 2 - Föreningens

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Närvarande: 11 medlemmar, 2 från Vägledarens redaktion, 8 styrelsemedlemmar, samt 25 giltiga fullmakter. 1 Ordningsfrågor 1.1 Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 26-27 april 2014 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades kl 10.00 av styrelsens ordförande

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i ABF-huset, Stockholm den 20-21 april 2013 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013

Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Referat från styrelsemöte den 16 juni 2013 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Johan Sandwall, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Cicci Andersson, ledamot Uffe Madsen, ledamot Núria Albet Torres, ledamot

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5

Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4. Dagordning... 5 1 Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens förslag till beslut... 4 Dagordning... 5 Arbetsordning... 9 1. Tider... 9 2. Offentlighet... 12 3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden... 12 4.

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den april 2012 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans Hus, Skövde den 21-22 april 2012 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner, samt val av rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande

2 Uppgifter Länsnykterhetsförbundets uppgifter är: Att i bred samverkan bedriva ett utåtriktat arbete på det alkohol- och drogförebyggande STADGAR Antagna vid det konstituerande årsmötet 1999-05-08 i Missionskyrkan, Alingsås. Ändrade 2007-04-21 vid ordinarie årsmöte i Konserthuset, Grästorp. Ändrade 2011-04-16 vid ordinarie årsmöte på Hjälmareds

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013.

Stadgar. Fonus, ekonomisk förening. Org.nr. 702000-1298. Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. Stadgar Fonus, ekonomisk förening Org.nr. 702000-1298 Fastställda enligt beslut fattade på föreningsstämman i maj 2012 respektive i maj 2013. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 FIRMA, SÄTE

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Marcus Hjortsberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman

Häfte 2. Förutsättningar för förbundsstämman Häfte 2 Förutsättningar för förbundsstämman Bilaga 5 Föredragningslista 1. Stämmans öppnade 2. Val av stämmofunktionärer a) Ordförande b) Förste vice ordförande c) Föredragande sekreterare d) Protokollsekreterare

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008

Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Stadgar Aktiva Seniorer Fastställda på förbundsstämman 2004, justerade på förbundsstämman 2006, justerade på förbundsstämman 2008 Förbundet Aktiva Seniorer Program Förbundet Aktiva Seniorer är en ideell

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet

Stadgar Svenska Epilepsiförbundet Stadgar Svenska Epilepsiförbundet 1 Namn och karaktär Förbundets namn är Svenska Epilepsiförbundet (The Swedish Epilepsy Federation), förkortat SEF. SEF är ett riksomfattande, ideellt, allmännyttigt, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18

Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18 Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18 A B C Stämmans öppnande Kjell Kolterud hälsade alla välkomna till Katrineholm och Verdandi Fdl och distriktsordföranden Pierre Marklund tackade för att vi fick

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg

Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg Stadgar för den ideella föreningen Reningsborg 1. Föreningens firma Föreningens firma är Reningsborg. 2. Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen är en hjälporganisation på kristen grund och är organiserad

Läs mer

Stadgar för Stockholms Judoförbund

Stadgar för Stockholms Judoförbund Stadgar för Stockholms Judoförbund Fastställda av årsmötet den XX februari 2015 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Kristna studentrörelsen i Sverige

Kristna studentrörelsen i Sverige Kristna studentrörelsen i Sverige Protokoll fört vid KRISS riksmöte Farsta den 4-6 mars 2011 Inledning 1. Riksmötet öppnas Kristoffer Moldéus öppnar mötet. 2. Val av presidium, bestående av ordförande

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Stämman hölls på Ljungalid, långfredag den 10 april 2009. Antal deltagare på stämman var 61 personer enligt närvarolista. 1 Stämmans

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet

Stadgar 2013. Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013. Astma- och Allergiförbundet Stadgar 2013 Stadgarna är antagna vid förbundets kongress i maj 2013 Astma- och Allergiförbundet Stadgar för Astma- och Allergiförbundet Antagna av kongressen 2013 1. Ändamål Astma- och Allergiförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM

STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM STADGAR FÖR RIKSORGANISATIONEN SAME ÄTNAM 1 Ändamål Same Ätnam den samiska riksorganisationen (RSÄ) skall vara en samisk huvudorganisation för samerna i Sverige. RSÄ har till uppgift att under demokratiska

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bosniskhercegovinsk - Svenska kvinnoförbundet i Sverige Värnamo 16 februari 2013 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 NAMN OCH SÄTE 1. Organisationens namn är: Bosniskhercegovinsk - Svenska

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE

STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE STADGAR FÖR RIKSNÄTVERKET NATTVANDRARE I SVERIGE Riksnätverket är Sveriges organiserade nattvandrares gemensamma förening 1. Mål och uppgifter 1.1 Organisationens mål Organisationens grundläggande mål

Läs mer

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar

Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar Föreningen Spelberoende HELSINGBORG Stadgar 1 1 Föreningens ändamål Föreningen Spelberoende Helsingborg med organisationsnummer 843003-0083 är en partipolitisk och religiös obunden sammanslutning som vill

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Datum: 2007-11-21 Tid: 1900 Plats: Strömgården, Lyan 1. Ordförande Peter Lysholm öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna och i samband med detta hölls

Läs mer

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012

Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 www.pro.se Art nr PRO297. Tryckeri: TMG Sthlm, 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress den 15 18 juni 2012 Stadgar antagna vid PROs kongress 15 18 juni 2012 1 Innehåll 1 Detta är PRO...3 2 Så här ser organisationen ut...4 3 Medlemskap...4 4 Föreningarna...5

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer

Stadgar för Sveriges Ingenjörer 1 (17) Stadgar för Sveriges Ingenjörer Fastställda av fullmäktige 2008-11-23/25 Gäller från och med 2010-08-01 [Övergångsbestämmelserna till artikel 321 och 322 upphörde att gälla 2010-07-31] Anmälda till

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem 1 Mötets öppnande Roland Andersson öppnar mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Sida 1 (5) Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Närvarande var fastigheterna 5, 7, 11, 15, 21, 22, 24, 31, 36, 37, 38, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 70, 72, 76, 78, 86, 93,

Läs mer

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd. Efter genomförd närvarokontroll fastställde årsmötet

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Kyrkans hus, Skövde den 18-19 april 2015 1 Val av mötesordförande och två justeringspersoner samt rösträknare Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lotta

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Sveriges DX-Förbund 1/6

Sveriges DX-Förbund 1/6 Sveriges DX-Förbund 1/6 STADGAR FÖR SVERIGES DX-FÖRBUND Antagna vid ordinarie årsmöte i Laholm 2007 och reviderade vid ordinarie årsmöten i Karlstad 2008, Göteborg 2009, Delsbo 2012, Göteborg 2013, Norrköping

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister

Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Stadgar för riksorganisationen Sveriges MotorCyklister Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 10 november 2007,

Läs mer

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 Föreningen Gunnsjöbadet Kallelse till årsmöte Härmed kallas du till årsmöte I föreningen Gunnsjöbadet söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 i Kvarngården, Bergshamra Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare

Läs mer

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien).

1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). STADGAR FÖR SVENSKA SKOLAN I WIEN ANTAGNA AV ÅRSMÖTET, 12 MAJ 2011 1. Föreningens namn och säte Föreningens namn är Schwedischer Schulverein in Wien (Svenska Skolföreningen i Wien). Föreningen har sitt

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14

Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 februari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 Tid: Måndag 3 februari 2014 klockan 18.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Lärarnas A-kassa ska besluta om och betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet, enligt bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Lärarnas A-kassa ska besluta om och betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet, enligt bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring. 1 1 Kassans firma och ändamål Kassans firma är Lärarnas Arbetslöshetskassa (Lärarnas A-kassa). Lärarnas A-kassa ska besluta om och betala ut ersättning till medlemmarna vid arbetslöshet, enligt bestämmelserna

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund

Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund Stadgar för Sveriges Dövas Riksförbund 2014 Paragrafer 1 Förbundets namn och säte... 3 2 Ändamål... 3 3 Organisationer... 3 4 Medlemmar... 4 5 Medlemsavgift... 4 6 Kongress... 4 7 Förbundsmöte... 7 8 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

Proposition: Treårsstrategi i MSF

Proposition: Treårsstrategi i MSF Innehåll Innehåll... 1 Proposition: Treårsstrategi i MSF... 2 Proposition: Verksamhetsrevision i MSF... 4 Proposition: Flytt av fullmäktigemöte... 5 Bilaga 1 Strategisk plan för Medicine Studerandes Förbund

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR

PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR PROGRAM- FÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring sida 2 Föreningar sida 3 Distrikt sida 7 Förbund sida 11 Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2012 i Örebro Gäller fr.o.m.

Läs mer

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus.

S:t Georgs Scoutgillen i Sverige Handbok för scoutgillen. Mötets A till Ö. Ajournera Att ta en paus. Mötets A till Ö I landsgillerådet har vi sett över våra egna kunskaper i sammanträdesteknik, både med tanke på våra egna sammanträden och på gilleråd, gilleting och landsgilleting. Reglerna för ett sammanträde

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15

STADGAR FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08. Senast reviderad: 2015-07-15 FÖR STUDENTFÖRENINGEN FÖR STS- SEKTIONEN 2007-05-16 2009-12-15 2012-11-25 2014-01-13 2014-06-08 Senast reviderad: 2015-07-15 Kapitel 1 Allmänna stadganden 1 Studentföreningen för STS-sektionen, hädanefter

Läs mer

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet.

3 Protokollförare Styrelsen anmälde att Ulla-Britt Schwang skulle vara protokollförare vid mötet. Protokoll fört vid Svenska Vorsteh- Klubbens fullmäktigemöte på Scandic Hotel, Upplands Väsby, den 16-17 maj 2009. Närvarande: se bilaga 1 Svenska Vorstehklubbens ordförande Anders Eriksson hälsade de

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-01-08 Tid: 2015-01- 08 kl 19.15-20.30 Plats: Segerlindsgatan 17, Göteborg Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie Emma

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR För dig som bor eller arbetar, är registrerad medlem, i Unionen Östra Sörmland/Gotland. Vilket bland annat omfattar kommunerna: Botkyrka

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Sveriges Kommunala YrkesREVisorer Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Plats: Nordic Hotel, Vasaplan 4, Stockholm Tid: 2003-08-26. kl 10.00-15.00 Deltagare: 35 medlemmar, varav 22 certifierade

Läs mer