Fastställande av styrkort för förvaltningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställande av styrkort för förvaltningarna"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Fastställande av styrkort för förvaltningarna Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningarnas styrkort för 2013 enligt bilaga. Produktionsstyrelsen tar inte ställning till ingående aktiviteter i styrkorten. Ärendet Förvaltningarna har utifrån landstingets övergripande styrkort 2013 tagit fram förvaltningsspecifika styrkort. Under framtagandet av förvaltningsstyrkorten har representanter från ledningskontoret fört en dialog med förvaltningarna. Syftet med dialogen har varit att säkerställa att förvaltningarnas styrkort ligger i linje med landstingets styrkort. Vid produktionsstyrelsen sammanträde den 25 oktober 2012, 132, fastställdes styrkorten för de förvaltningar vars styrkort samverkats med de fackliga organisationerna på förvaltningsnivå innan sammanträdet. Vid dagens sammanträde fastställs övriga styrkort som samverkats lokalt enligt bilaga till ärendet. Delges: Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Förvaltningsdirektören, Landstingsservice Förvaltningsdirektören, Habilitering och hjälpmedel Förvaltningsdirektören, Folktandvården Bilaga 154 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Ärende Dnr PS Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Fastställande av förvaltningarnas styrkort Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningarnas styrkort för 2013 enligt bilaga. Produktionsstyrelsen tar inte ställning till ingående aktiviteter i styrkorten. Ärendet Förvaltningarna har utifrån landstingets övergripande styrkort 2013 tagit fram förvaltningsspecifika styrkort. Under framtagandet av förvaltningsstyrkorten har representanter från ledningskontoret fört en dialog med förvaltningarna. Syftet med dialogen har varit att säkerställa att förvaltningarnas styrkort ligger i linje med landstingets styrkort. Vid produktionsstyrelsen sammanträde den 25 oktober 2012, 132, fastställdes styrkorten för de förvaltningar vars styrkort samverkats med de fackliga organisationerna på förvaltningsnivå innan sammanträdet. Vid dagens sammanträde fastställs övriga styrkort som samverkats lokalt enligt bilaga till ärendet. Delges: Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Förvaltningsdirektören, Landstingsservice Förvaltningsdirektören, Habilitering och hjälpmedel Förvaltningsdirektören, Folktandvården Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

3 Ärende 154. Balanserat styrkort för Akademiska sjukhuset 2013 Medborgare och kund Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål 2013 Akademiska har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet. Kvalitet genom - Gott bemötande - God tillgänglighet - Hög säkerhet - God vårdkonceptet Akademiska ska vara en attraktiv vårdgivare Upplevelsen av gott bemötande Tillgänglighet upplevd respektive faktisk Följsamhet till målen om god vård och hälsoinriktat arbete i vårdavtalet Åtgärder för att uppnå likabehandling Utvecklingen av riks- och regionintäkterna Upplevelsen av gott bemötande har ökat Tillgängligheten har ökat Sjukhuset uppfyller målen En treårig åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen föreligger > 2012 års utfall av riks- och regionintäkter Ekonomi Akademiska har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras Totalkostnad (i fasta priser) per producerad DRGpoäng En ny ekonomimodell föreligger senast i december 2013 < 2012 Akademiskas verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet Helhetssyn på flöden och samverkan när vi - standardiserad processer - jämnar ut flöden Standardiserade och beskrivna huvudprocesser Effektiv produktionsplanering Läkarproduktiviteten Tre av sjukhusets huvudprocesser avseende vård är beskrivna med processkartor Modeller för produktionsplanering tillämpas Nyckeltal avseende läkarproduktivitet har utvecklats Produktion Kvalitetsutvecklingsarbete Grad av implementering kvalitetsledningssystem Analys öppna jämförelser Sjukhuset har börjat införa ledningssystemet för kvalitet (enligt SOSFS) Den landstingsövergripande analysen av öppna jämförelser används i sjukhusets kvalitetsutvecklingsarbete Andelen uppnådda miljömål (i landstingets miljöprogram) som strävar mot en giftfri miljö Koldioxidutsläpp 100% - 10 % i jämförelse med år 2012 Akademiska är innovativt och ligger steget före. Forskning och innovation främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Antalet kliniska läkemedelsprövningar Utvecklingen av prioriterade strategiska områden > 2012 Sjukhuset har presenterat ett förslag på forskningsstrategi för landstinget Förnyelse Akademiska driver utvecklingen framåt genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom landstingets kompetensområden. Struktur för kunskapsstyrning Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Nya effektiva behandlingsmetoder Användning av hälsoekonomiska analyser Utvecklingen av samarbetet med utvalda samarbetspartners Sjukhuset arbetar utifrån mini-hta Samarbetet med utvalda samarbetspartners har fördjupats Medarbetare Akademiska är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Landstingets medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens Andel genomförda åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet, i förhållande till planerade Andel enheter som arbetar systematiskt med arbetsmiljö Sjukfrånvaro Andel utvecklingsplaner efter genomgånget chefsförsörjningsprogram Andel chefsstyrkort Planerade åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet är genomförda 100% < 4,5 procent Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan Samtliga DC, VC och AC har styrkort

4 Styrkort för Folktandvården 2013 Ärende 154 Vision: Folktandvården - ditt bästa val Verksamhetsidé: Genom hälsofrämjande och individuellt anpassad vård av hög kvalitet ska folktandvården vara det naturliga valet för patienter/kunder och personal Strategi: Folktandvården ska 2013 fokusera på tillgänglighet, bemötande och utveckling. Medborgare och kund Ekonomi Produktion Förnyelse Strategiska mål LUL/FTV Framgångsfaktor Målvärde/Mått Aktiviteter FVT:s verksamhet har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet och tillväxt i hela länet FTV har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling FTV har en konkurrenskraftig verksamhet som är kostnadseffektiv och av god kvalitet FTV är innovativa och ligger steget före FTV driver utveckling genom samverkan med dem som bäst uppfyller krav och inom FTV:s område Hälsoinriktat arbete Frisktandvård Kvalitet genom: ett bra bemötande hög tillgänglighet hög säkerhet god vård koncept Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning En effektiv verksamhet som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Helhetssyn på flöden och samverkan när vi Standardiserar processer jämnar ut flöden Arbete enligt God vård Kvalitetsutveckling BEON Forskning och innovation främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Struktur för kunskapsstyrning Samarbete m ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt, internationellt 80 % svarar på enkäten 100 Frisktandsvårdsavtal för STB berättigade kunder (STB = Särskilt Tandvårdsbidrag) Färdig åtgärdsplan utifrån Likabehandlingsplanen Minska köer Max 3 mån väntetid för att komma till vård för alla patienter 90 % av asylbarn ska få tandvård 20 % fler patienter erbjuds mobil tandvård Budgeterat överskott Alla nätverk ska följa nya styrningsverktyget/ledningssystem (Nyckeltal mm) Nettokostnaden får ej öka mer än anslagsökningen Förändring av totalkostnad till total produktion är samma som föregående år eller lägre Följa upp us process 1 ggr/år Öka användning av thyg och tsk i patientarbete Frisktandvård 1,0 och Friska BoU 2,0 (kvot: övrig P/tdl) Infört kvalitetsledningssystem Ersätta användning av Tetrakloretylen med annat preparat Forskningsbokslut SKL redovisas Affärsplan klar kring Mobil Enhet Redovisa resultat av prioriterade forskningsområden Äldrecentrum i drift (om beslut fattas ht 2012) Uppsala dagen genomförd Pilotprojekt surfplattor genomförd för uppsökeri för ökad patientsäkerhet Infört mall för effektiva behandlingsmetoder enligt LUL Genomföra ny kundenkät Marknadsföra Frisktandvård mot STB berättigade kunder Ta fram åtgärdsplan utifrån Likabehandlingsplan Implementera HPL för att motverka köer Öka samarbete med migrationsverket, Cosmos Starta projekt öka tillgänglighet för äldre Implementera analysverktyg inför styrning och uppföljning (nya styrningsverktyget/ledningssystem) Gemensamt helhetsansvar inom nätverk (personal, vård och ekonomi) Implementera standardiserad undersökningsprocess Förarbete utfört inför införande av kval. led. system Utvärdera hälsoprojekt Enköping Utvärdera användandet av telemedicin Tetrakloretylen innehållande preparat skall avvecklas. t.e.x. Endosolv E Kalkylera kostnader kring Mobil Enhet Fortsatt utveckling av Kompetenscentrum i Enköping Äldrecentrum skapas Prioritering på laserforskning och forskning inom äldretandvård Utveckla samarbetet med fakulteterna Förbereda, planera och gemomföra nationell tandvårdsdag, Uppsaladagen 2013 Pilotprojekt surfplattor för uppsökeri Arbeta utifrån mall för effektiva behandlingsmetoder Medarbetare FTV är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare FTV:s medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus Våra medarbetare är engagerade och trivs med sitt arbete BEON Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens 90 % genomförda aktiviteter enligt hpl medarbetarenkät/arbetsmiljö Öka andelen anställda tandhygienister Uppdaterad personal kompetensförsörjningsplan för FTV klar Förslag till nytt adeptprogram Sjukfrånvaro är högst 4,4 % Klart till beslut om lärlingstjänster juni 2013 Färdig åtgärdsplan utifrån Likabehandlingsplanen Genomförda aktiviteter enligt handlingsplan Fortsatt riktad marknadsföring för att anställa thyg Uppdaterad personal kompetensförsörjningsplan Utveckla adeptprogrammet (omfatta tsk, förlänga till 2 år) Fortsatt arbete med utvecklingstjänster och ledarutveckling Utreda ett ev. införande av lärlingstjänster Ta fram åtgärdsplan utifrån Likabehandlingsplan

5 Medborgare och kund Ekonomi Produktion Förnyelse Medarbetare Habilitering och hjälpmedels balanserade styrkort Ett bra liv - Vi skapar möjligheter ( ) Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål 2013 Habilitering och hjälpmedel har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet Habilitering och hjälpmedel har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling Habilitering och hjälpmedels verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet Habilitering och hjälpmedel är innovativt och ligger steget före Habilitering och hjälpmedel driver utvecklingen framåt genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom förvaltningens kompetensområden Habilitering och hjälpmedel är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare Habilitering och hjälpmedels medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus Hälsoinriktat arbete Kvalitet genom -Gott bemötande -God tillgänglighet -Hög säkerhet -God vårdkonceptet -Medskapande brukare -Samordnad planering Möjlighet att välja vårdgivare Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Helhetssyn på flöden och samverkan när vi - standardiserar processer - jämnar ut flöden Kvalitetsutvecklingsarbete Forskning, innovation och verksamhetsutveckling främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Struktur för kunskapsstyrning Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens Medarbetare som är delaktiga i verksamhetens utveckling 1. Antal rutiner för sjukdomsförebyggande metoder 2. Upplevelse av nöjdhet, delaktighet, måluppfyllelse och gott bemötande 3. Tillgänglighet 4. Tolkbrist 5. Följsamhet till målen om god vård i vårdavtalet 6. Antal samordnade individuella planer 7. Antal egenvårdsbeslut för friare val 8. Åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen 1. Förvaltningens kostnader överstiger inte budget 2. Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras 3. Förändring av totalkostnad i förhållande till total produktion 4. Audionommottagningens intäkter överstiger kostnaderna 1. Standardiserade och beskrivna huvudprocesser 2. Effekt produktionsplanering 3. Medarbetares användning av kvalitetshandbok och styrande dokument. 4. Analys Nysamdata 5. Koldioxidutsläpp 1. Grad av medverkan 2. Lägesrapport från prioriterade strategiska områden 3. Grad av användning 4. Lägesrapport fördjupade samarbeten 5. Fastställda förbättringar 1. Andel genomförda åtgärder i förhållande till planerade 2. Andel enheter som arbetar systematiskt med arbetsmiljö 3. Sjukfrånvaro 4. Andel utvecklingsplaner efter genomgånget chefsförsörjningsprogram 5. Andel chefsstyrkort 6. Andel individuella styrkort 7. Arbetsplatsträffar/enhetsmöten där värdegrunden finns på dagordningen 1. Arbetsrutiner har införts för att följa Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder 2. Upplevelsen av nöjdhet, delaktighet, måluppfyllelse och gott bemötande ska bibehållas eller öka jämfört med föregående år % av alla ansökningar och uppdrag är verkställda inom ramen för vårdgarantin 4. Andel av uppdrag där Tolkcentralen inte kunnat tillhandahålla tolk är under 4 % 5. Skrivningarna/målen kring god vård i vårdavtalet är uppfyllda 6. Arbetssätt som främjar att brukare får samordnad individuell plan 7. Arbetssätt som främjar friare val av hjälpmedel 8. Åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen är upprättad 1. Ekonomi i balans 2. Minst 80 % av verksamhetens intäkter och kostnader redovisas där de genereras 3. Totalkostnad i förhållande till total produktion är samma som föregående år eller lägre 4. Konkurrensutsatt verksamhet (audionommottagningen) ska uppvisa ett positivt resultat 1. Förvaltningens huvudprocesser är standardiserade 2. Landstingsgemensam modell för produktionsplanering tillämpas 3. Ledningssystemet för kvalitet är infört 4. Jämförelser enligt Nysam används i förvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete 5. Totala koldioxidutsläppen per årsarbetare för tjänsteresor ska minska med 8,4 % 1. Ha medverkat i framtagandet av landstingets forskningsstrategi 2. Förvaltningen har utvecklat sina prioriterade strategiska områden 3. Modell för införandet av nya effektiva behandlingsmetoder används. 4. Samarbete med utvalda samarbetspartners har fördjupats 5. Minst en fastställd förbättring per anställd utifrån Kaizenarbetet 1. Alla planerade åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet är genomförda 2. Alla enheter arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete 3. Sjukfrånvaron är högst 4,4 % 4. Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan 5. Samtliga chefer har styrkort 6. Minst 75 % av medarbetarna har individuella styrkort 7. Värdegrunden är levande bland medarbetarna

6 Balanserat styrkort LE 2013 Ärende 154. Medborgare och kund Ekonomi Produktion Förnyelse Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Målvärde 2013 Lasarettet har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet. Lasarettet har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Lasarettets verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet. Lasarettet är innovativt och ligger steget före. Lasarettet driver utvecklingen framåt genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom lasarettets kompetensområden. Hälsoinriktat arbete Kvalitet genom - Gott bemötande - God tillgänglighet - Hög säkerhet - God vårdkonceptet Möjlighet att välja vårdgivare Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar Helhetssyn på flöden och samverkan när vi - standardiserar processer - jämnar ut flöden Kvalitetsutvecklingsarbete Forskning och innovation främjas Tydliga och prioriterade strategiska områden Struktur för kunskapsstyrning Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Satsningar på hälsoinriktat arbete Upplevelsen av gott bemötande Tillgänglighet Följsamhet till målen om god vård i vårdavtalen LE har upprättat åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen Antal områden där LE deltar som vårdvalsaktör Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras Förbättra investeringsprocessen Förändring av totalkostnad i förhållandet till total produktion Förändring av nettokostnad i förhållandet till c- länsproduktion Minska kvalitetsbristkostnader Delprocessbeskrivningar och utbildade flödesansvariga föreligger Andel av de tillämpliga delprocessernas produktion som är produktionsplanerad Andel slutförda delmål i lokal projektplan för införande av kvalitetsledningssystemet Andel slutförda delmål i Handlingsplan för öppna jämförelser Andelen uppnådda miljömål som strävar mot en giftfri miljö Koldioxidutsläpp LE:s deltagandegrad i styrgrupp för landstingets forskningsstrategi Andel uppnådda patientsäkerhetsmål och andel uppnådda delmål i plan för flödesinriktning Antal specificerade nya effektiva behandlingsmetoder som införts ordnat Antal pågående samarbeten med framstående samarbetspartners Arbetsrutiner har införts för att följa Socialstyrelsens sjukdomsförebyggande metoder Upplevelsen av gott bemötande har ökat samt följsamhet handlingsplan Upplevd tillgänglighet har ökat samt följsamhet handlingsplan. LE har anslutit alla mottagningar och röntgenavdelningen till Mina vårdkontakter LE kan erbjuda kvällsmottagning inom fem verksamheter LE uppfyller skrivningarna/målen kring god vård i vårdavtalen LE har upprättat en treårig åtgärdsplan utifrån likabehandlingsplanen LE deltager som aktör i tre vårdvalsområden Minst 80 % av verksamhetens intäkter och kostnader redovisas där de genereras En ny investeringsprocess utifrån 2012 års processkartläggning är implementerad Totalkostnad /DRG är samma som föregående år eller lägre Förändring nettokostnad/drg c-länsvård, rensat från jämförelsestörande faktorer, är 1,5% Vårdrelaterade infektions- trycksårs- och malnutritionsrelaterade kostnader ska minska med minst 25% Lasarettets huvudprocesser är uppdelade i delprocesser och flödesansvariga är utsedda och utbildade. Den landstingsgemensamma modellen för produktionsplanering tillämpas Verksamheten leds genom befintliga delar av ledningssystemet för kvalitet Den landstingsövergripande analysen av öppna jämförelser används i LE:s kvalitetsutvecklingsarbete Medverka till att uppfylla målen i LUL:s handlingsplan för läkemedel Minska koldioxidutsläppen från lasarettets totala tjänsteresor med 7 procent jämfört med 2012 LE bidrar till landstingets forskningsstrategi LE når de strategiskt prioriterade patientsäkerhetsmålen och bedriver systematisk verksamhetsutveckling som prioriterat linjearbete LE arbetar enligt landstingets modell för ordnat införande av nya effektiva behandlingsmetoder Samarbete med utvalda partners har redovisats Medarbetare Lasarettet är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare. Lasarettet medarbetare är ansvarstagande och har verksamhet, kvalitet och resultat i fokus. Engagerade medarbetare som trivs med sitt arbete Tydliga och kommunikativa ledare Rätt kompetens Andel genomförda åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet, i förhållande till planerade Andel enheter som arbetar systematiskt med arbetsmiljö Sjukfrånvaro Andel utvecklingsplaner efter genomgånget chefsförsörjningsprogram Andel chefsstyrkort Andel individuella styrkort Kostnad för hyrpersonal Alla planerade åtgärder utifrån medarbetarenkätsresultatet är genomförda Alla enheter arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete Sjukfrånvaron är högst 4,4 procent Alla deltagare i chefsförsörjningsprogrammet har en utvecklingsplan Samtliga chefer har styrkort Minst hälften av medarbetarna har individuella styrkort Kostnaden för hyrpersonal ska minska med 50 procent jämfört med 2012

7 Ärende 154. Landstingsservice balanserade styrkort Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstingets har medborgaren i fokus och bidrar till en god hälsa, Kvalitet genom gott bemötande NKI > 64 (2010) Kvaliteten på förvaltningens leveranser och tjänster skall öka. livskvalitet, valfrihet och tillväxt i hela länet. Serviceindex > 77 (2011) Kvaliteten på serviceverksamheten skall öka. NKI > 64 (2010) Kommunikationsplan skall finnas. Medborgare och kund Kvalitet genom god tillgänglighet Andelen genomförda åtgärder enligt plan. Tillgängliga parkeringsplatser. Genomförda åtgärder enligt plan för 2013 utifrån tillgänglighetsförstudien. Uppskattad beläggning i procent skall vara lägre eller lika med Utredningens resultat klart Gemensam kundingång för Landstingsservice alla tjänster ska utredas. Kvalitet genom hög säkerhet Andelen genomförda åtgärder enligt plan. Genomförda åtgärder 2013 utifrån plan för bättre byggnadstekniskt brandskydd. Andelen genomförda åtgärder enligt plan. Utifrån kulvertutredningen genomföra de mest prioriterade åtgärderna.

8 Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstinget har en god hushållning som ger utrymme för långsiktig utveckling. Ändamålsenlig styrning, planering och uppföljning. Andelen av verksamhetens intäkter och kostnader som redovisas där de genereras. Verksamhetens intäkter och kostnader skall redovisas där de genereras.. Ärende 154. Resultat efter avskrivningar men före finansiella poster för fastighet. Nettoresultat för övrig verksamhet. Resultat enligt ägarkrav. Andelen byggprojekt med efterkalkyl av totala antalet byggprojekt > 10 miljoner kronor. Uppföljning med efterkalkyl på alla byggprojekt > 10 miljoner kronor. Ekonomi Effektiva verksamheter som bedrivs inom givna ekonomiska ramar. Jämförelse driftkostnad kr/m 2 BRA jämfört med Driftkostnader kr/m 2 BRA skall inte överstiga 120 kr/m 2 BRA. Jämförelse mediakostnad kr/m 2 BRA jämfört med Mediakostnader kr/m 2 BRA utfall från 2012 skall minskas med 4 %. Jämförelse förvaltningskostnad kr/m 2 BRA jämfört med Förvaltningskostnader kr/m 2 BRA utfall från 2012 skall minskas med 2 %.

9 Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstingets verksamheter är konkurrenskraftiga, effektiva och av god kvalitet. Kvalitetsutvecklingsarbete. Fastställd plan klart Det skall finnas en fastställd plan för införande av ett ledningssystem för kvalitet. Ärende 154. Andel utfört av plan 2013 lägst 85 %. 5-årig investeringsplan skall finnas. Andel utfört av plan 2013 lägst 85 %. 10-årig underhållsplan skall finnas. Produktion Tomställd uthyrningsbar yta BRA i förhållande till total uthyrningsbar yta BRA. Mätning och jämförelse av transporter, städ, kost, textil och drift. Andelen genomförda aktiviteter enligt plan. Andelen uppnådda miljömål som strävar mot en giftfri miljö. Genomförda områden. Antal kvadratmeter tomställd uthyrningsbar yta BRA av den totala ytan BRA skall inte överstiga 6 % Delta i och utveckla det landstingsövergripande Benchmarkingarbetet. Genomföra energisparprojektet enligt plan. Miljömålen mot en giftfri miljö i landstingets miljöprogram har uppnåtts. Införa Service Level Agreement (SLA) för tre strategiska områden. Andelen fastighetsinvesteringar som följer processen. Faktisk handläggningstid. Anpassa Landstingsservice processer och rutiner efter landstingets reviderade investeringsprocess. Tiden från att hyresgäst formellt (=skriftligt) har meddelat minskat behov av del av lokal till tekniskt besked från Landstingsservice till LLK skall inte överstiga 2 veckor.

10 Strategiska mål Framgångsfaktorer Mått Mål Aktiviteter Landstinget är innovativt och ligger steget före. Tydliga och prioriterade strategiska områden. Minst en avdelning påbörjad. Göra en översyn av den service Landstingsservice ger till vårdverksamheter, i syfte att frigöra vårdpersonal från serviceuppgifter. Ärende 154. Förnyelse Landstinget driver utvecklingen framåt genom samverkan med dem som bäst uppfyller förväntningar och krav inom landstingets kompetensområden. Samarbete med ledande aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Andel genomförda aktiviteter enligt plan. Fördjupade samarbeten med utvalda samarbetsparter Genomföra alla beslutade delar inom byggprojektet Framtidens Akademiska enligt plan Fördjupat samarbete med utvalda samarbetsparter har redovisats.

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 93 Dnr PS 2012-0037 Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 Dnr PS 2012-0033 66 Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg Beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Utvärdering av landstingets resurscentrum

Utvärdering av landstingets resurscentrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 91 Dnr PS 2011-0044 Utvärdering av landstingets resurscentrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

2013-02-11 Dnr HOH 2013-0008. Årsredovisning 2012 för Habilitering och hjälpmedel

2013-02-11 Dnr HOH 2013-0008. Årsredovisning 2012 för Habilitering och hjälpmedel 2013-02-11 Dnr HOH 2013-0008 Årsredovisning 2012 för Habilitering och hjälpmedel Årsredovisning 2012 Viktiga händelser Pilotprojektet Införande av ledningssystem för kvalitet har intensifierats. Arbetet

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Divisionsplan 2015 2017

Divisionsplan 2015 2017 Divisionsplan 2015 2017 Division Service Norrbottens läns landsting Datum: 18 december 2014 Teija Joona Divisionschef Hans Rönnquist Bitr landstingsdirektör PROCESS FAKTAÄGARE GODKÄND AV UPPRÄTTAD AV Planering

Läs mer

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15

Dnr A 151/11:1. Verksamhetsplan 2012. Alingsås lasarett. Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 Dnr A 151/11:1 Verksamhetsplan 2012 Alingsås lasarett Fastställd av Styrelsen för Alingsås lasarett 2011-12-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 UPPDRAG OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Att tänka på när du beställer transporter till 19000 (018-611 90 00)

Att tänka på när du beställer transporter till 19000 (018-611 90 00) 2011-11-03 1 (2) Att tänka på när du beställer transporter till 19000 (018-611 90 00) Vid patienttransportbeställningar. 1. Säg vilken avdelning och ev sida du ringer ifrån. Ex 30E2 2. Vart patienten skall

Läs mer

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 107 Dnr PS 2012-0057 Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 Förslag

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016

Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Rektor BESLUT 2015-05-26 Dnr HS 2015/129 Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016 Jag fastställer härmed handlingsplan för utveclding av excellent lärmiljö år 2015 2016. Rådet för

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö

Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-02-20 Dnr PS 2012-0016 29 Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Beslut om renovering av hus A1

Beslut om renovering av hus A1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 108 Beslut om renovering av hus A1 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar: Dnr PS 2012-0059

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 72 Dnr PS 2011-0033 Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Politisk viljeinriktning diabetes

Politisk viljeinriktning diabetes TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-11-10 LS-LED15-1303-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Årsredovisning 2007 -en kortversion

Årsredovisning 2007 -en kortversion Årsredovisning 2007 -en kortversion Du håller i din hand kortversionen av landstingets årsredovisning för 2007. Årsredovisningen redovisar verksamheternas resultat utifrån landstingsplanens mål och budget.

Läs mer

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr!

Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Tillsammans jobbar vi för att det aldrig ska vara bättre förr! Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. VERKSAMHETSMÅLEN FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN... 4 MÅL 1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 4 MÅL 2

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007

ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 2005-11-09 ÖVERENSKOMMELSE 2005-2007 REVIDERING 2006 Folktandvården ÖVERENSKOMMELSE FÖR ÅR 2005-2007 OM TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA LÄN 1 VÅRDÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE TANDVÅRD FÖR INVÅNARE I UPPSALA

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-06-15 Närvarande:

Läs mer

Landstinget i Uppsala. Granskning av folktandvården. Revisionsrapport. KPMG AB 2015-11-23 Antal sidor: 21

Landstinget i Uppsala. Granskning av folktandvården. Revisionsrapport. KPMG AB 2015-11-23 Antal sidor: 21 Landstinget i Uppsala Granskning av folktandvården Revisionsrapport KPMG AB 2015-11-23 Antal sidor: 21 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1.

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019

Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar till Sveriges Kommuner och Landsting

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar till Sveriges Kommuner och Landsting LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 17 (24) Dnr CK 2012-0107 84 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar

Läs mer

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011

Förslag till ny organisation för Landstinget Hallands läkemedelsförsörjning från den 1 oktober 2011 Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2010-04-13 Ls100087 Landstingskontoret Kristian Samuelsson, utvecklare Tfn 035-13 48 90 kristian.samuelsson@lthalland.se Landstingsstyrelsen Förslag till ny organisation

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet

Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Sammanställning av återrapporteringar utifrån medarbetarperspektivet Perspektiv Arbetsområde Projekt, aktivitet m.m. Sjukhus eller vårdorganisation Medarbetarperspektivet Evenemang Friskvård /levnadsvanor

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion

Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion Personalavdelningen Dnr KS/2014:55-028 2014-03-10 1/5 Handläggare Ulrika Orrblad Tel. 0152-29367 Friskvårdsbidraget 2015 underlag för diskussion Kommunstyrelsens personalutskott har till förvaltningen/personalavdelningen

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015

118 Dnr 234/16. Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-04 Sida 14 (19) 118 Dnr 234/16 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - SAM 2015 Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är en naturlig del i verksamheten

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg 2014-09-17 Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2014-09-12

Läs mer

Handlingsplan för kompetensförsörjning

Handlingsplan för kompetensförsörjning 1(7) Handlingsplan för kompetensförsörjning Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning krävs för att kunna

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Strategisk plan med mål för 2011

Strategisk plan med mål för 2011 Strategisk plan med mål för 2011 1(12) Den röda tråden Här i vår strategiska plan för 2011 fortsätter den röda tråden, från Region Skånes strategikarta till vår vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamheten... 2 2.1. Verksamhetens övergripande

Läs mer

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31

Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet 018-182109, 0703-402109 monica.jonsson@regionuppsala.se Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2013-05-31 Närvarande:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling

www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling www.mjolby.se Strategi för verksamhetsutveckling Mjölby kommun, 2013 1 1. Vi utgår från våra uppdrag, värdegrund, mål och vision. Verksamhetsutveckling är en del av vardagen. Verksamhetens uppdrag och

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Förändringar i styrtal - Karsudden.

Förändringar i styrtal - Karsudden. Förändringar i styrtal - Karsudden. som togs bort inför budget 2012 Att bedriva evidensbaserad behandling riktad mot riskbeteende. Att bedriva evidensbaserad vård riktad mot riskbeteende under öppenvårdsförhållanden.

Läs mer

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016

Verksamhetsplan. Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 2015-05-14 Verksamhetsplan Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration 2015-2016 Fastställd: 2015-05-07 Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box 602 751 25 Uppsala tfn vx 018-611 00 00

Läs mer

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005

Utvärdering av. Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering. Vara 30 maj 2005 RAPPORT 2005-08-10 Sektionen för Demokrati och styrning Utvärdering av Tjänstegarantier/deklarationer och Synpunkts/klagomålshantering Vara 30 maj 2005 Lars Strid, Sveriges kommuner och landsting Barbro

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012 1 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET BUDGET 2012 Justerade effektmål inför 2012 Efter kommunfullmäktiges budgetbeslut den 30 november 2010 gjordes en översyn av effektmål och prioriterade aktiviteter

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare

Vision. Övergripande mål. Kund / medborgare Vision Övergripande mål Kund / medborgare Ekonomi Medarbetare Verksamhet Miljö Omsorgsnämndens vision Omsorgsförvaltningen ska ge det bästa individuella stödet för att skapa den största tryggheten för

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting

Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 11 (40) Dnr CK 2012-0048 49 Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer