Förvaltningsdata väg och järnväg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsdata väg och järnväg"

Transkript

1 Gäller för Version Handbok Trafikverket Järnväg 1.0 BVH Giltigt från Giltigt till Antal bilagor Tillsvidare -- Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av TRV 2011/11038 Väg- och järnvägsdata Jan Pettersson, UH Handläggare Ersätter Maria Davidson, UHnvj BVH , Bilaga 10 Förvaltningsdata väg och järnväg Fastighet 1 (9) Verksamhetssystemet BVMall Dokumentmall, ver. 4.0

2 Innehållsförteckning 1 Syfte Omfattning Definitioner och förkortningar Definitioner Förkortningar Ansvar Introduktion till handboken Tidskrav vid inleverans Miljödokumentation Lagring av förvaltningsdata Fastighet Förvaltningsdata i IDA Lagringsstruktur Förvaltningsdata Beskrivning av förvaltningsdata Förvaltningsdata i BIS Förvaltningsdata i GAD Förvaltningsdata i LEB Hjälpmedel och referenser Hjälpmedel Referenser (9)

3 1 Syfte Dokumentet ställer krav på de förvaltningsdata som Trafikverket behöver för att kunna driva, underhålla och förnya anläggningen, hur de ska utformas och lagras. 2 Omfattning Dokumentet omfattar de förvaltningsdata som rör mark och fastighet. Dokumentet omfattar den förvaltningsdata som lagras i BIS, IDA (datakällan Förvaltning Järnväg samt datakällan Banverket Övergripande/Dokument/BV Fastighetsverksamhet/B. Fastighetsknutna dokument), GAD samt LEB. 3 Definitioner och förkortningar 3.1 Definitioner Attribut Attributen beskriver ett antal egenskaper hos ett dokument. Dessa egenskaper identifierar, klassificerar och karaktäriserar dokumentet samt hanteringen av detta. Varje sådan egenskap har ett namn och ett värde. Exempel på attribut är dokumentnamn, versionsbeteckning, dokumenttyp. BIS Trafikverkets system för lagring av grunddata om Trafikverkets fasta järnvägsanläggningar och annan banrelaterad information som t.ex. FOMUL. GAD I GAD (Geografisk AnläggningsDatabas) lagras modellfilsdata och spårgeometrier som redovisar Trafikverkets koordinatsatta geografiska data om järnvägsanläggningen. Förvaltningsdata Data i databaser, dokument och filer av teknisk karaktär som krävs för drift och underhåll av järnvägen. Förvaltningsdata upprättas/uppdateras i samband med om- och/eller nybyggnation. LEB Trafikverkets fastighetssystem. IDA Integrerat Digitalt Arkiv. Ett av Trafikverkets system för dokumenthantering och digital arkivering. 3.2 Förkortningar Efa UHaen UHnv Ekonomi och styrning, Fastighetsavdelningen Underhåll, Nationellt Underhåll, Anläggningsutveckling, Elkraftsystem, Nät Underhåll, Nationellt Underhåll, Väg- och järnvägsdata 4 Ansvar Chefen för verksamhetsområde Underhåll fastställer denna handbok. Chefen för UHnv är ansvarig för att handboken är uppdaterad och implementerad. 3 (9)

4 Ansvarig för att överlämna korrekt förvaltningsdata i samband med om- och/eller nybyggnation av anläggningar till enheten UHnv är den organisation som är ansvarig för byggskedet, t.ex. Efa, Investering, Stora projekt eller Underhåll. Ansvaret för att förvalta befintlig förvaltningsdata i IDA (datakällan Banverket Övergripande/ Dokument/BV Fastighetsverksamhet/B. Fastighetsknutna dokument) och LEB är avdelningen Efa. Ansvaret för att förvalta data i BIS och GAD är enheten UHnv. Förslag på förbättringar av handboken ställs till enheten UHnv:s ärendebrevlåda: Frågor på innehållet, se kontaktpersoner i referenslistan. 5 Introduktion till handboken Dokumentet beskriver vilka förvaltningsdata avdelningen Efa behöver för driva, underhålla och förnya anläggningen. Genom att läsa dokumentet ska projektet i ett tidigt skede se vilka data som måste tas fram inför ett framtida överlämnande till förvaltning och kan i god tid planera för detta. Projektet gör själv en bedömning av vilka delar av dokumentet som är relevant för respektive projekt som överlämnas. Dokumentet är framtagen tillsammans med Efa. Det är deras gedigna kunskap som ligger till grund för dokumentets innehåll. Förutom de rent tekniska förvaltningsdata kring anläggningsdelarna lägger dokumentet en stor vikt vid de data som Trafikverket måste förvalta med avseende på miljö. I dokumentet finns därför ett helt kapitel som övergripande beskriver vikten av att dokumentera med miljöfokus. För att få miljön som en naturlig del av anläggningen är målet att få respektive miljödokument lagrat tillsammans med övrig dokumentation kring berört objekt. 6 Tidskrav vid inleverans Det finns idag tydliga krav för när förvaltningsdata ska levereras till förvaltning. Dessa krav finns beskrivna i TDOK 2013:0148 Ledtidkrav för väg- och järnvägsdata. 7 Miljödokumentation Med information för respektive anläggningsdel om vilka farliga kemiska ämnen i kemiska produkter och material som har byggts in i anläggningen kan man: förebygga spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen veta vilka kemiska produkter som har byggt in i anläggningen om det uppkommer problem senare i miljön runt omkring förebygga framtida hantering av miljö- och hälsofarliga ämnen och slippa resurskrävande inventeringar eller provtagningar i byggnader för att försöka hitta och sanera bort ämnen och 4 (9)

5 material som man har upptäckt är farliga. Historiskt så har Trafikverket behövt lägga stora resurser på omfattande inventeringar, avseende t.ex. PCB, asbest. Det har kommit och kommer även i framtiden larm pga. ny kunskap om kemiska ämnen som är farligare/giftigare än vad man hittills vetat om. veta om det finns kemiska produkter/ämnen som är giftiga, brandfarliga, explosiva, hormonstörande, allergiframkallande, frätande, irriterande, cancerogena, reproduktionstoxiska i anläggningen och i så fall vilka skyddsåtgärder som behövs för personalen som ska utföra underhållsarbete eller ombyggnationer. vid upptäckt av markföroreningar spåra källan och genom dokumentationen om använda kemiska ämnen se vilka ämnen som används, dess omfattning och innehåll av farliga ämnen. vid renovering eller rivning av byggnad/objekt få kunskap om vad som kan återanvändas, återvinnas och vad som måste hanteras som farligt avfall - det sparar tid och pengar vid upprättande av avfallsplaner. 8 Lagring av förvaltningsdata Förvaltningsdata för fastighet lagras i tre olika system; IDA 1 (datakällan Förvaltning Järnväg samt Banverket Övergripande/Dokument/BV Fastighetsverksamhet/B. Fastighetsknutna dokument), LEB samt GAD. Järnvägsanläggningen ska vara dokumenterad så att Trafikverket klarar en effektiv förvaltning. De digitala filformat som Trafikverket använder sig av vid förvaltning av järnvägsdata finns beskrivna i BVS Förvaltningsdata Järnväg - Fil- och utbytesformat för digital information. 9 Fastighet För fastighet omfattas data för både byggnad och mark. Fastighet förvaltas av Efa. Efa förvaltar inte teknikhus, det gör UHaen. 9.1 Förvaltningsdata i IDA Lagringsstruktur När förvaltningsdata lagras i IDA ska de attributsättas så noggrant som möjligt. Attributsättningen är viktig för att underlätta framtida återsökning. Attributsättningen sköts av avdelningen Efa, när dokumentet registreras i datakällan Banverket Övergripande/Dokument/BV Fastighetsverksamhet/B. Fastighetsknutna dokument. 1 Idag lagras dokumentation om fastighet i två olika datakällor i IDA. Ett arbete ska påbörjas att gå igenom dokumentationen och se till att enbart lagra den på ett ställe. I handboken beskrivs lagringen i datakällan Banverket Övergripande/Dokument/BV Fastighetsverksamhet/B. Fastighetsknutna dokument, som den rätta, då det är av största vikt att den datakällan blir uppdaterad, då det är härifrån uppgifterna länkas till LEB. 5 (9)

6 9.1.2 Förvaltningsdata I kapitlet beskrivs de data som Trafikverket behöver för att kunna driva, underhålla och förnya anläggningen. I kapitel återfinns en mer utförlig beskrivning av vilken information som respektive dokument ska innehålla. Visningsfil samt underlagsfil ska levereras till förvaltningen enligt tabellen nedan. Underlagsfilernas format kan däremot variera beroende på presentationssätt, se tillåtna filformat i kolumnen Filformat Underlag. Nr. Dokumentrubrik Dokumenttyp Filformat Visning Filformat Underlag Kopia i anl. [1] Dokumentförteckning Förteckning pdf doc [2] Foto Bild jpg [3] Bygg-/rivlovshandling [4] Situationsplan pdf dgn [5] Arkitektritning pdf dgn [6] Konstruktionsritning pdf dgn [7] El och tele [8] Värme och sanitet [9] Luftbehandling [10] Kyla (Komfortkyla) [11] Styr och regler [12] Miljö- och hälsoinformation material och kemiska produkter Förteckning pdf doc, xls [13] PCB-protokoll pdf doc [14] Myndighetsbesiktning pdf doc Exempel Beskrivning av förvaltningsdata Nedan följer en beskrivning av vad olika förvaltningsdata bör innehålla för information. [1] Dokumentförteckning Innehåller en förteckning över samtliga dokument. [2] Foto Fotografier från anläggningen, invändigt och utvändigt. 6 (9)

7 [3] Bygg-/rivlovshandling Dokumentation över bygg-/rivlov ska upprättas. [4] Situationsplan En situationsplan ska upprättas. [5] Arkitektritning Arkitektritningar ska upprättas utvisande byggnaden i plan, sektion och fasad. arna ska utvisa uppbyggnad av väggar, golv och tak samt dörrslagning. För fasadritning ska även färgsättning framgå. [6] Konstruktionsritning ar, beräkningar och allmänna anvisningar visande byggnadskonstruktion och fundament i plan, sektion och detaljer ska upprättas. Exempel på konstruktionsritningar är: Planer (grundplan, takstolsritningar m.m.) Sektioner (detaljer, vägganslutningar mot bjälklag m.m.) Prefab betongkonstruktion (tillverkningsritningar, anslutningsdetaljritningar m.m.) Armeringsritningar med detaljer utvisande potentialutjämning m.m. ar utvisande fasad- och anslutningsdetaljer. ar utvisande innertak och innerväggar. ar utvisande uppställning och detaljer. Håltagningsritningar [7] El och tele Fastighetsel, kanalisation, belysning, åskskydd, brandskydd. [8] Värme och sanitet ar, beräkningar, driftdata och allmänna anvisningar utvisande. Värme- och sanitetteknisk installation ska upprättas. [9] Luftbehandling ar, beräkningar, driftdata och allmänna anvisningar utvisande Luftbehandlingsinstallation ska upprättas. Exempel på Vent-ritningar är: Flödesschema, planritningar, sektioner och detaljer. [10] Kyla ar, beräkningar, driftdata och allmänna anvisningar utvisande Kylinstallation ska upprättas. Exempel på Kyl-ritningar: Flödesschema, planritningar, sektioner och detaljer. [11] Styr och regler Driftkort och apparatskåpsritningar ska upprättas. 7 (9)

8 [12] Miljö- och hälsoinformation material och kemiska produkter Information om innehåll av farliga ämnen i material och kemiska produkter enligt Trafikverkets riktlinjer och krav. Redovisning enligt kraven i TDOK 2012:22 Material och varor- krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen. Redovisning ska ske i en Materialförteckning enligt mallen i TDOK 2012:22, eller uppgifterna kan också redovisas på annat sätt i t.ex. kabellista, apparatlista så länge kraven uppfylls. I redovisningen ingår eventuellt bifogade produktvalsanalyser och riskanalyser enligt kraven. Redovisningskraven gäller även material från Materialservice, där hämtas informationen från Materialkatalogen (om uppgifter ännu saknas om farliga ämnen i Materialkatalogen, ange: uppgifter om farliga ämnen saknas i Materialkatalogen ) Redovisning enligt kraven TDOK 2010:310 Kemiska produkter - granskningskriterier och krav: Förteckningen ska innehålla de märkningspliktiga kemiska produkter som byggts in i anläggningen. Säkerhetsdatablad ska finnas för alla märkningspliktiga kemiska produkter som byggts in i anläggningen. [13] PCB-protokoll I de fall det finns dokument som redovisar inventering av PCB i materialet/produkten. [14] Myndighetsbesiktning Till exempel OVK besiktningar. 9.2 Förvaltningsdata i BIS Inte aktuellt. 9.3 Förvaltningsdata i GAD Det är viktigt att data i GAD uppdateras i samband med att objekt tillkommer eller flyttas i anläggningen. Kodningen av objekten ska följa BVF Kodning av geografiska objekt. Fastighetsgränser samt läns- och kommungränser lagras inte längre i GAD. 9.4 Förvaltningsdata i LEB Dokumenten i kap 9.1 länkas till LEB. 10 Hjälpmedel och referenser 10.1 Hjälpmedel Inte aktuellt Referenser Katrin Hedqvist (Efa): Kapitel 9 - Fastighet Susanna Ahlstedt (UHaum) Kapitel 7 - Miljö, samt övriga miljödokument för elanläggningen. BVF Förvaltningsdata järnväg 8 (9)

9 BVS Förvaltningsdata järnväg Fil- och utbytesformat för digital information BVF Kodning av geografiska objekt TDOK 2012:22 Material och varor- krav och kriterier avseende innehåll av farliga ämnen TDOK 2010:310 Kemiska produkter- granskningskriterier och krav Miljöbalken Trafikverkets miljöpolicy 9 (9)

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000

Metodanvisningar för hantering av förvaltningsdata i IDA2000 Handbok BVH 584.41 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-09-01 58 Diarienummer B03-2079/IT10 4 Beslutsfattare Antal bilagor Handläggande enhet, Handläggare CB BBM, Jens Gustavsson 0243-44 64 77 Ersätter

Läs mer

redovisa information

redovisa information STOCKHOLMS STADSARKIV Att redovisa information i stockholms stad Att redovisa information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Sara Naeslund Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Varför ska förvaltningens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR

ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR ANVISNINGAR FÖR CAD OCH HANTERING AV DIGITALA HANDLINGAR Version 1.4-1 (23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLÄMPLIGHET OCH GENERELLA KRAV 4 1.1 Målsättning och syfte 4 1.2 Tillämplighet 4 1.2.1 Avsteg 4 1.3

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten

Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten 1(66) Utredning Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten SU-rapport 2013:01 2(66) Titel: Återanvändning av material i bygg- och anläggningsarbeten Datum: 2013-04-02 Beställare: Stefan

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2010 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning

Dokumentation av redovisningssystem. en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Dokumentation av redovisningssystem en praktisk vägledning Förord Rådet för kommunal redovisning publicerade 1998 en idéskrift om dokumentation

Läs mer

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata

Information om dokument Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata REKOMMENDATIONER 2003 Bygg- och fastighetssektorns rekommendationer för dokumenthantering med metadata IMPLEMENTERING AV PRODUKTMODELLER, DOKUMENTHANTERING OCH PROJEKTNÄTVERK Bygg- och fastighetssektorns

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Stockholms Hamnar, Stora Projekt

Stockholms Hamnar, Stora Projekt , Stora Projekt IT Anvisning Krav och riktlinjer för dokumenthantering Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Allmänt... 5 2.1 IT Organisation... 5 2.2 Dokumenthanteringssystem... 6 2.3 Nomenklatur...

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer