KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000"

Transkript

1 KCI Konecranes koncernen Delårsrapport januari september 2000 SNABB TILLVÄXT PRESSMEDDELANDE 1 (8) Orderingången ökade med 45,0 % och orderstocken 65,5%. Omsättningsökningen accelererar, nu 14,3% Vinsten från rörelsen (före goodwillavskrivningar; EBITA) utvecklas i linje med omsättningen. En ökning på 11,6%, trots produktlanseringskostnader. Ökning i sysselsatt kapital p.g.a. ökningen i affärsvolymen och produkter-i-arbete. Räntekostnaderna har ökat i motsvarande grad. NYA BESTÄLLNINGAR 1-9/00 1-9/99 Förändr. % 12 mån. 1-12/99 MEUR rullande Underhållstjänster Standardlyftutrustningar Specialkranar Internt Nya beställningar totalt Orderbok OMSÄTTNING Underhållstjänster Standardlyftutrsutningar Specialkranar Internomsättning Vinst från rörelsen (EBITA) Goodwillavskrivningar Rörelsevinst (EBIT) Finansiella intäkter och kostnader Vinst före skatter och minoritetsintressen Vinst Resultat per aktie (EUR) Kommentar till de första nio månaderna: Orderingången och orderstocken slog igen nya rekord inom alla affärsområden. De nya nivåerna är summan av följande samverkande faktorer: ett snabbväxande affärsområde (underhållstjänster), nya produkter (standard och specialkranar) och nya marknader (Tyskland). Tidsplanen för projektens slutleverans gör att vinstökningen infaller med en tidsförskjutning, men redan nu är en positiv utveckling tydlig. Helårskommentar: Omsättningen kommer att öka snabbt som en följd av den kraftigt ökade orderingången. Den snabba omsättningsökningen, framförallt inom Specialkranar, kommer att fortsätta in i första och andra kvartalet år Därefter kommer ökningen att fortsätta i en god men något moderatare takt. Vinstökning kommer att följa med en viss tidsförskjutning. En del av omsättningsökningen och vinstökningen kommer redan innan årsslutet. Rörelsevinsten (EBIT) för helåret kommer att förbättras märkbart jämfört med fjolårsnivån. Vinsten förväntas vara kring senaste årsnivå eller något över. Eventuella avvikelser beror enbart på tillväxthastigheten.

2 PRESSMEDDELANDE 2 (8) Affärsöversikt enligt affärsområde Underhållstjänster Orderingången ökade med 22,9% under årets första nio månader jämfört med samma period år Omsättningsökningen var 22,5%. Antalet kranar i avtalsbasen ökade med 11,8% under niomånadersperioden, och ligger nu vid kranar. De tyska företagsköpen har inte ännu bidragit till en ökning av antalet kranar i avtalsbasen. En ev. ökning är beroende av att vi introducerar vårt affärskoncept med förebyggande underhåll på den tyska marknaden. Våra första observationer tyder på att marknaden accepterar vårt affärskoncept. Rörelsevinsten inom Underhållstjänster ökade med 8,7%, nyligen förvärvade servicebolag hade en utspädande effekt. Den lilla marginalminskningen är en följd av denna utspädning. Standardlyftutrustningar Orderingången för årets första nio månader steg med 19,7% gentemot samma period år 1999 trots ett relativt svagt marknadsläge. Omsättningen ökade med 9,5%. Siffrorna pekar på ökade marknadsandelar. Beställningarna på den nya telfern har överstigit våra höga förväntningar. Lanseringsprogrammet har kostat 1,7 miljoner euro hittills. Den kommersiella lanseringen av den följande telferstorleken, 10 tons telfern, äger rum under årets sista kvartal. Rörelsevinsten minskade med 2,9% till följd av extrakostnader för produktlansering. Vinstmarginalerna för standardlyftutrustningar förväntas öka som en följd av den nya telferseriens lägre produktionskostnader. Specialkranar Orderingången fortsatte att växa med rekordfart. Under det tredje kvartalet uppgick de nya beställningarna till ett värde av 135,6 miljoner euro. Jämfört med fjolårsnivån har orderingången mer än fördubblats med en tillväxt på 125,6%. Orsaken till den branta uppgången är koncernens moderna produktsortiment, med speciell tyngdpunkt på styrteknik. Affärsklimatet förbättrades även något eftersom Koncernens främsta amerikanska konkurrent sökte skuldsanering (Chapter 11) i juni. Den kumulativa omsättningen ökar sakta men säkert. Nu är tillväxten 9,3%. Q3/00 jämfört Q3/99 var 18,5% högre. Trots den snabba ökningen i produkter-i-arbete har rörelsevinsten börjat växa. Rörelsevinsten för årets första nio månader var 23% högre jämfört med samma period Även vinstmarginalen var högre. Affärsområdet Specialkranar har nu nått en affärsvolym med stabila och betydande marknadsandelar inom alla delsegment. Den fortsatta tillväxten kommer att vara god, om än något långsammare än nu. Kommentar till valutautvecklingen Valutakurserna höjde något på tillväxtsiffrorna och det operativa resultatet. Jämfört med de nio första månaderna år 1999 var denna effekt för omsättningens del ca. 7% och för orderingången ca. 9%. Under det första halvåret var resultateffekten vid konsolidering marginell. Under det tredje kvartalet var effekten något högre p.g.a ett bättre resultat och en svagare euro. Eurons genomsnittskursutveckling jämfört med våra främsta konsolideringsvalutor: Sept 2000 Sept 1999 USD GBP CAD SGD Alla transaktioner gjorda i främmande valuta skyddas för valutakursrisk. Oftast används terminavtal. Terminavtalen sträcker sig över ca 12 månader. Koncernen resultatförde dollarbaserad export till en genomsnittskurs om 0,94 euro per USD (1.06 dollar per euro) under de tre första kvartalen. Fördelarna av den numera starkare dollarn kommer att realiseras i koncernens resultat under 2001 och senare.

3 PRESSMEDDELANDE 3 (8) Goodwillavskrivningar, finansiering och inkomstskatt Som en följd av nyligen slutförda företagsförvärv, framförallt i Tyskland, ligger goodwillavskrivningarna för året nu vid 2,9 miljoner euro. Detta är en miljon euro mer än år Nettofinansieringskostnaderna var 4,4 miljoner euro, en ökning med 4,5 miljoner euro från motsvarande period Ökningen beror på den snabba tillväxten och framförallt på den snabba ökningen i produkter-i-arbete. Koncernens inkomstskatt var 4.1 miljoner euro enligt en beräknad skattesats på 31% för helåret. I oktober beslöt Koncernen att emittera ett masskuldebrevslån med fast ränta till ett lånebelopp om högst 100 miljoner euro. Masskuldebrevet emitteras i form av ett serielån i två eller flera omgångar genom auktionsförfarande ( book building ). Första omgången är planerad till november Med serielånet placerar KCI Konecranes International Abp ett officiellt noterat masskuldebrevslån på marknaden och diversifierar därmed företagets finansieringskällor. Viktiga händelser I april stoppades allt utvecklings- och implementerinsarbete inom Omniman-projektet, koncernens ERP-projekt. Beslutet att stoppa Omniman baserades på den avsevärda osäkerhet som vi känner angående framtiden för ERPsystemets huvudleverantör, företaget Baan från Nederländerna. De affärsenheter som redan hade börjat ta i bruk Omniman bytte tillbaka till tidigare system. Arbetet med Omniman avancerade inte under det tredje kvartalet. Huvudleverantören Baan blev uppköpt av den stora brittiska systemleverantören Invensys. I ett uttalande sade Invensys att de kommer att uppfylla alla Baans förpliktelser. Koncernen och Invensys har dock inte ännu nått överenskommelse om hur projektet skall framskrida. Koncernens inträde på den tyska marknaden avancerar som planerat. Det senaste förvärvet, nu under sitt nya namn Noell Konecranes, tillförde nya viktiga kundgrupper bland krananvändare i Tyskland. I Tyskland har vi nu 15 underhållskontor. Koncernens totala omsättning i Tyskland uppgår nu till ca. 85 miljoner euro på årsnivå. I juli fick Koncernen en storbeställning på specialkranar till ett omfattande moderniseringsprojekt som gäller General Motors monteringsanläggningar i USA och i Kanada. Beställningens värde uppgår till ca. 8 miljoner USD. I augusti fick Konecranes VLC beställning på fjorton fartygsmonterade containerkranar och en av världens största varvskranar, en sk. Goliat-portalkran till det ledande skeppsvarvet Stocznia Gdynia S.A. i Polen (ca. 75 miljoner euro). Ytterligare en stor beställning på likadana containerkranar bokades av International Marine Carriers, Inc som representerar den amerikanska marinen (över 12 miljoner USD). I september förvärvade Koncernen sitt första brohuvud i norra Polen, den snabbast växande marknaden i östra europa. Det polska kran- och servicebolaget Cranex Sp.zo.o. har sin verksamhet främst kring städerna Gdansk och Gdynia i Polen. Förvärvet av det amerikanska bolaget F.T.Crowe &Co, som annonserades i juli, slutfördes under Q3. I september, lanserade Koncernen två nya webtjänster, för investerare och för kunder. Aktier och aktieägare KCI Konecranes Kapitalmarknadsdag 2000 för investerare gick av stapeln den 19 september Dagens tema fokuserades kring dynamiken som driver tillväxten inom våra affärsområden. De mekanismer som styr tiden mellan beställning, omsättning och resultat inom Underhållstjänster, Standardlyftutrustningar och Specialkranar belystes. Den snabbväxande aktiviteten inom Specialkranar diskuterades. Presentationerna som hölls av medlemmar i KCI Konecranes högsta ledning berörde också Koncernens nya strategiska initiativ (e-handel) och de senaste företagsförvärven.

4 PRESSMEDDELANDE 4 (8) I slutet av september 2000 var KCI Konecranes marknadsvärde 455 miljoner euro vilket är Helsingforsbörsens 39. största. I slutet av september var aktiekursen 30,35 euro/aktie, vilket är en minskning på 20,5 % från 38,18 euro/aktie vid årsskiftet 1999/2000. Sedan årsskiftet har aktiens högsta kurs varit 39,90 euro och lägsta 29,00 euro. Under samma period sjönk HEX Portföljindex med 20,4 % och sektorindex (Metallindustri) med 14,6 %. Under januari-september 2000 omsattes 5,5 miljoner (36,9 %) av KCI Konecranes aktier på Helsingforsbörsen. Uttryckt i pengar var omsättningen 189 miljoner euro, vilket var den 34. största omsättningen bland bolagen på börsen. Andelen aktier i icke-finländska händer var i slutet av september 65,3 %. Stig Gustavson VD och Koncernchef, kommenterar: Koncernens strategiska målsättning innebär snabb tillväxt I kombination med en stadig vinstförbättring. Denna rapport tydliggör vår starka affärstillväxt inom samtliga affärsområden. År 2000 och 2001 kommer att innebära att Koncernen återgår till normal tillväxttakt från mellanåret 1999 då Fjärran-Östernkrisen drog ner tillväxten. Den nya tillväxten har inte skapats i Asien, eftersom den marknaden ännu inte återhämtat sig. Istället har tillväxten skapats genom att vi vässat vår konkurrensförmåga, penetrerat nya marknader, vunnit marknadsandelar, med moderna effektiva produktlösningar. Eftersom vi fortfarande arbetar på en fragmenterad marknad ser vi få hot mot att kunna fortsätta tillväxten. Vår rörelsevinst har redan börjat öka. Nettovinsten tyngs ännu av räntekostnader och goodwillavskrivningar. Vi förväntar att goodwillavskrivningarna I en snar framtid skall uppvägas av resultatutvecklingen I de förvärvade företagen. I takt med att våra utleveranser ökar för att motsvara orderingången kommer vår cash-flow att leda till en minskad skuldsättning. Kommentar till de första nio månaderna Orderingången och orderstocken slog igen nya rekord inom alla affärsområden. De nya nivåerna är summan av följande samverkande faktorer: ett snabbväxande affärsområde (underhållstjänster), nya produkter (standard och specialkranar) och nya marknader (Tyskland). Tidsplanen för projektens slutleverans gör att vinstökningen infaller med en tidsförskjutning, men redan nu är en positiv utveckling tydlig. Helårskommentar Omsättningen kommer att öka snabbt som en följd av den kraftigt ökade orderingången. Den snabba omsättningsökningen, framförallt inom Specialkranar, kommer att fortsätta in i första och andra kvartalet år Därefter kommer ökningen att fortsätta i en god men något moderatare takt. Vinstökning kommer att följa med en viss tidsförskjutning. En del av omsättningsökningen och vinstökningen kommer redan innan årsslutet. Rörelsevinsten (EBIT) för helåret kommer att förbättras märkbart jämfört med fjolårsnivån. Vinsten förväntas vara kring senaste årsnivå eller något över. Eventuella avvikelser beror enbart på tillväxthastigheten. Hyvinge Styrelsen Formell anmärkning Vissa uttalanden i denna rapport berör framtiden. Uttalandena grundar sig på företagsledningens bästa omdöme vid den tidpunkt då uttalandet ifråga gjordes. På grund av att förändringar i det allmänna ekonomiska klimatet eller inom branschen är möjliga, innehåller dessa uttalanden risk och osäkerhet.

5 UTVECKLING ENLIGT AFFÄRSOMRÅDE OCH REGIONER PRESSMEDDELANDE 5 (8) Orderingång enligt affärsområde (exkl. årsavtal inom Underhåll) (MEUR) 1-9/ /1999 LTM * 1-12/1999 Underhåll 218,6 177,9 275,1 234,4 Standardlyftutrustningar 194,8 162,8 247,0 215,0 Specialkranar 238,9 105,9 271,9 138,9./. Intern -57,8-36,7-70,6-49,5 Totalt 594,5 409,9 723,4 538,7 Omsättning enligt affärsområde (MEUR) 1-9/ /1999 LTM * 1-12/1999 Underhåll 236,3 192,9 318,3 274,9 Standardlyftutrustningar 172,7 157,7 233,7 218,7 Specialkranar 117,3 107,3 167,5 157,5./. Intern -52,3-43,3-68,6-59,5 Totalt 474,0 414,6 650,9 591,5 Omsättning enligt region (MEUR) 1-9/ /1999 LTM * 1-12/1999 Norden och Centraleuropa 105,8 103,1 153,4 150,7 EU (exkl.skandinavien) 132,9 118,9 186,5 172,5 Amerika 195,9 156,4 254,4 214,9 Fjärran Östern 39,4 36,2 56,6 53,4 Totalt 474,0 414,6 650,9 591,5 Orderstock (MEUR) 9/2000 9/ /1999 Totalt (MEUR) 351,4 212,2 178,4 Anställda enligt affärsområde (vid slutet av perioden) 9/2000 9/ /1999 Underhåll Standardlyftutrustningar Specialkranar Koncernens gemensamma personal Totalt Totalt i genomsnitt Investeringar 1-9/ / /1999 Totalt (exkl. förvärv av dotterföretag) (MEUR) 13,3 6,7 12,9 * LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 1999./. nio månader nio månader 2000)

6 PRESSMEDDELANDE 6 (8) FINANSIELL STÄLLNING Resultaträkning (MEUR) 1-9/ / /1999 Omsättning 474,0 414,6 591,5 Andel av intresseföretags resultat -0,2 0,1 0,0 Avskrivningar -12,2-10,2-13,8 Övriga rörelsekostnader -444,1-388,0-545,6 Rörelsevinst 17,5 16,5 32,1 Räntor,netto -4,8-0,5-2,1 Övriga finansiella intäkter och kostnader 0,4 0,6 0,2 Vinst före skatter 13,2 16,6 30,2 Skatter -4,1 1-5,0 1-8,4 Räkenskapsperiodens vinst 9,1 11,6 21,8 Resultat/aktie (EUR) 0,62 0,77 1,48 Rörelsevinst (RV) enligt affärsområde (MEUR) 1-9/ / /1999 LTM * Omsättninninning RV Omsätt- RV Omsätt- RV RV Underhåll 236,3 12,5 192,9 11,5 274,9 19,4 20,4 Standardlyftutrustningar 172,7 13,6 157,7 14,0 218,7 21,5 21,1 Specialkranar 117,3 7,5 107,3 6,1 157,5 12,4 13,8 Koncernkostnader - -12, , ,9-18,0 Konsolideringsposter -52,3-3,6-43,3-1,7-59,5-2,3-4,2 Totalt 474,0 17,5 414,6 16,5 591,5 32,1 33,2 Balansräkning (MEUR) 9/2000 9/ /1999 Anläggningstillgångar 124,3 87,4 98,0 Omsättningstillgångar 119,1 84,0 77,8 Fordringar 208,1 148,5 166,5 Kassa och bank 16,5 18,7 10,0 Aktiva totalt 467,9 338,6 352,3 Eget kapital 141,6 133,9 143,7 Minoritetsandel 0,1 0,1 0,1 Avsättningar 10,9 8,6 9,8 Långfristigt främmande kapital 83,1 45,7 53,0 Kortfristigt främmande kapital 232,2 150,3 145,7 Passiva totalt 467,9 338,6 352,3 Gearing (Räntebärande lånenetto jämfört med eget kapital) 77,4% 32,8% 35,8% 1 Enligt beräknad skattesats * LTM = last 12 months, senaste 12 månader (hela året 1999./. nio månader nio månader 2000)

7 PRESSMEDDELANDE 7 (8) Soliditet 32,6% 43,4% 42,2% Avkastning på sysselsatt kapital 2 12,1% 15,5% 21,7% Eget kapital/aktie(eur) 9,12 8,92 9,27 I enlighet med beslut av bolagsstämman förvärvade bolaget egna aktier under tiden till ett medelpris av 24,96 euro per aktie. Per innehade bolaget egna aktier med ett sammanlagt nominellt värde av euro och ett sammanlagt anskaffningsvärde av 7,5 MEUR som är 2% av totala aktieantalet och rösterna. Ställda panter och ansvarförbindelser (MEUR) Jämförelsesiffrorna är från augusti Dessa är i stort sätt lika som motsvarande september siffror /2000 8/ /1999 Inteckningar och ställda panter Inteckningar för egna skulder 10,2 9,6 9,8 Panter för kommersiella förbindelser 0,6 0,3 0,2 Garantier för egna kommersiella förbindelser 127,9 86,0 111,0 Garantier För övriga 0,2 0,0 0,2 Leasingansvar 16,6 10,0 15,1 Övriga ansvar 0,4 1,6 0,5 Totalt 155,9 107,5 136,8 Nominellt värde av derivat (MEUR) 9/2000 9/ /1999 Terminavtal 524,5 207,2 570,0 Optioner och andra derivatavtal 0,0 192,5 60,0 Totalt 524,5 399,7 630,0 Derivat används enbart som skydd mot valuta- och ränterisker. Det totala nominella värdet ger inte en rättvis bild av exponeringen därför att största delen av transaktionerna tar ut varandra. Den skyddade orderstocken och det valutabaserade egna kapitalet utgör ca. hälften av derivatens ackumulerade värde. 2 Kalkylerad på årsnivå

8 PRESSMEDDELANDE 8 (8) Telefonkonferens En internationell telekonferens ordnas idag, kl finsk tid (kl i London), tel Vänligen ring in redan kl Grafer för presentationen finns som bilaga till rapporten på internet. Konferensen bandas och kan avlyssnas under påföljande 48 timmars tid per tel , kod Internet Denna rapport finns också på internet: En bandad version av Stig Gustavsons presentation på engelska vid telekonferensen kommer att finnas tillgänglig via internet (klicka på Financial Reports ) senare den 2 november. För avlyssning behövs en browser som möjliggör användning av Java; Netscape Navigator 3.0 eller Microsoft Internet Explorer 3.0 rekommederas. Bästa ljudkvalitet fås med version 4 av Netscape eller IE. Nästa rapport Bokslutskommuniké 2000 publiceras Tilläggsinformation Stig Gustavson, VD tel Teuvo Rintamäki, finansdirektör tel Franciska Janzon, chef för investerarrelationer tel Grafer 8 sidor valda grafer KCI KONECRANES INTERNATIONAL ABP PB 661 FIN Hyvinge Tel Fax Hemort Hyvinge, Finland HRnr

KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen bekräftad med mycket gott resultat under Q4. Den goda utvecklingen fortsätter.

KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen bekräftad med mycket gott resultat under Q4. Den goda utvecklingen fortsätter. 1(16) Koncernkommunikation och investerrelationer PRESSMEDDELANDE Franciska Janzon 8.2.2001 Kl. 10.00 KCI KONECRANES BOKSLUTSRAPPORT 2000 KCI Konecranes infriar tillväxtförväntningarna. Vinstutvecklingen

Läs mer

KCI KONECRANES KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000. Orderingången: Snabb organisk tillväxt PRESSMEDDELANDE 1 (9) 4.5.2000 kl. 10.

KCI KONECRANES KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000. Orderingången: Snabb organisk tillväxt PRESSMEDDELANDE 1 (9) 4.5.2000 kl. 10. PRESSMEDDELANDE 1 (9) KCI KONECRANES KONCERNEN DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Orderingången: Snabb organisk tillväxt Orderingången ökade snabbt inom alla affärsområden, total ökning 53,4 % Omsättningen

Läs mer

KCI Konecranes koncernen. Halvårsrapport januari juni 2000 PRESSMEDDELANDE 1 (8) kl

KCI Konecranes koncernen. Halvårsrapport januari juni 2000 PRESSMEDDELANDE 1 (8) kl PRESSMEDDELANDE 1 (8) KCI Konecranes koncernen Halvårsrapport januari juni 2000 REKORDSTOR ORDERSTOCK Orderingången och orderstocken rekordhög inom alla affärsområden, totalökningen 41,9 % Omsättningen

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006

FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 31.12.2006 FINNAIR-KONCERNENS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2006 2006 NYCKELTAL 2006 2005 Förändring 2006 2005 Förändring 1.10.- 1.10.- % 1.1. 1.1. % Omsättning 499,3 478,6 4,3 1 989,6 1 871,1 6,3

Läs mer

januari - september Senaste 12 månader 2000 MEUR

januari - september Senaste 12 månader 2000 MEUR KCI Konecranes Koncernen Delårsrapport januari - september 2001 STARK VINSTÖKNING DELÅRSRAPPORT 1 (10) Rörelsevinsten och nettovinsten ökade med 91,8 % respektive 138,8 %. Omsättningen ökade med 13,2 %.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

KCI KONECRANES RAPPORTERAR STARK VOLYMTILLVÄXT OCH KLAR MARGINALFÖRBÄTTRING

KCI KONECRANES RAPPORTERAR STARK VOLYMTILLVÄXT OCH KLAR MARGINALFÖRBÄTTRING DELÅRSRAPPORT 1 (11) januari mars 2006 KCI KONECRANES RAPPORTERAR STARK VOLYMTILLVÄXT OCH KLAR MARGINALFÖRBÄTTRING Nytt rekord för orderingång för första kvartalet: 332,7 (tillväxt 53,0%, organiskt 34,9%)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2005 Q3 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 329 794 (291 059) kkr Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef:

Kommentar av Lars-Eric Petersson, verkställande direktör och koncernchef: Pressmeddelande 1 november 2000 Koncernfunktion Kommunikation 103 50 Stockholm Telefon vx 08-788 10 00 Telefax 08-788 30 80 www.skandia.se Besöksadress: Sveavägen 44 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000

Läs mer

Januari - juni Senaste 12 månaderna Föreg. år MEUR

Januari - juni Senaste 12 månaderna Föreg. år MEUR DELÅRSRAPPORT 1 (9) KCI Konecranes Koncernen Delårsrapport januari - juni 2001 LÖNSAM TILLVÄXT Stark vinstökning och vinstmarginalförbättring. Snabbt ökande omsättning (+23,1 %). Den totala orderingången

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

KCI KONECRANES KONCERNEN HELÅRET 2004: SOLID TILLVÄXT Helårsresultatet 2004:

KCI KONECRANES KONCERNEN HELÅRET 2004: SOLID TILLVÄXT Helårsresultatet 2004: PRESSMEDDELANDE 1 (18) KCI KONECRANES KONCERNEN HELÅRET 2004: SOLID TILLVÄXT Helårsresultatet 2004: - Nya beställningar: + 20 % (med oförändrade valutor + 24 %) med marknadstillväxt och ökande marknadsandelar.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 Press release BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN JANUARI DECEMBER 2012 VIKING LINES RESULTAT SVAGT MEN POSITIVT HELA KALENDERÅRET Under hela rapportperioden 1 januari 31 december 2012 ökade koncernens omsättning

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2015-04-30 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 13,7 (14,2) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 0,3 Mkr till

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2010 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010 för Kvartal 4 Omsättningen ökade med 6,2 Mkr eller 100 procent till 12,3 (6,1) Mkr Under kvartalet har utnyttjandet av underkonsulter varit ovanligt högt och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231. Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2015 mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 (JANUARI MARS) Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT

Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Q1 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 110 176 (102 456) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter

Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter Fotoquick AB Delårsrapport Stockholm 2005-10-28 Strukturomvandlingen inom fotobranschen fortsätter Rapportperioden 1 juli 30 september, 2005 Övrigt Nettoomsättningen uppgick till 38,6 Mkr (61,7 Mkr). Minskningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29

Delårsrapport januari juni 2013 2013-08-29 2013-08-29 Delårsrapport januari juni 2013 Nettoomsättningen ökade med 20 % under andra kvartalet mot föregående år Det andra kvartalet är numer ett kvartal med god lönsamhet Händelse efter rapportperioden:

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro).

Finansnettot minskade som en följd av utbetalade dividender år 2004 och uppgick till 0,1 miljoner euro (0,5 miljoner euro). STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 21.4.2005 kl. 11.45 STOCKMANNS DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2005 Stockmannkoncernens försäljning låg på samma nivå som under jämförelseperioden, dvs. 400,6 Me (402,9 Me år 2004).

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Delårsrapport ICA AB 1 januari 30 juni 2008 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 30 juni 2008 Stockholm 6 augusti 2008 Starkt förbättrade resultat i ICA Sverige och Rimi Baltic men förlust i ICA Norge

Läs mer

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster

Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 705,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster D E L Å R S R A P P O R T 1.1 3.6.2 Stockmanns jämförbara försäljning ökade med 3,6 % eller 24,4 M (144,8 Mmk) och uppgick till 75,5 M (4 194,8 Mmk). Vinsten efter finansiella poster minskade med 5,2 M

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2003 Ökad beläggning och förbättrat resultat under andra halvåret. Resultatet efter finansnetto uppgick det fjärde kvartalet till 5,2 mkr (-6,1). Sammanfattning

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001

Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2001 Försäljningen ökade med 21 procent till 10 105 (8 337) Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 1 608 (1 386) 1) Resultatet före skatt uppgick till 1 411 (1 277)

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Page 1 of 11 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2000 Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 1 986 (1 508) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 23 procent till 71 (92) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004

Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004 Unibet Group plc Delårsrapport januari - juni 2004 Bruttoomsättningen andra kvartalet 2004 uppgick till 48,9 (34,1) miljoner GBP och för första halvåret 92,7 (68,0) miljoner GBP. Spelöverskottet andra

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29. Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Kvartalsrapport 2015-12-01 2016-02-29 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 april 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04 9 Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 ELEKTA AB (PUBL) ORG NR 55617-415 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 Niomånadersrapport 1 maj 31 januari 23/4 Rörelseresultatet uppgick till 192 (235) och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007

KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 KABE AB (publ) HALVÅRSRAPPORT 1 Januari 30 Juni 2007 Nettoomsättningen ökade med 12 % till 820,6 Mkr (få 734,5). Resultat efter skatt ökade med 13 % till 55,2 Mkr (48,8). Resultat per aktie är 6:14 (5:42).

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19

2009 2008 Förändr. % 2009 2008 Förändr. % Intäkter, MSEK 815 693 18 3 206 2 691 19 2009-02-18 Januari December 2009 1 januari 31 december Intäkterna ökade med 19 procent till 3 206 (2 691) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 325 (251) MSEK och rörelsemarginalen ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA

DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA DELÅRSRAPPORT TVÅ: GRUNDEN ÄR LAGD NU ÖKAR INTÄKTERNA 20110830 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2.860 (f å 1.567 KSEK) Periodens resultat uppgick till KSEK 133 (f å -439 KSEK) Resultat per aktie:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen

BÖRSMEDDELANDE. Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes ändrar på segmentrapporteringen Konecranes inför nya rapporteringssegment. Från början av 2010 rapporterar Konecranes två affärsområden: Service och Utrustning. Tidigare var antalet rapporteringssegment

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Resultatet före skatt uppgick till 76,6 mkr ( 38,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 35,4 mkr ( 45,8). Skanditeks verksamhet Skanditek är

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2013 Omsättning 243,3 miljoner euro (240,3 milj. euro) och rörelseresultat 3,0 miljoner euro (19,7 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 0,5 miljoner euro (7,8 milj.

Läs mer

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20). Göteborg 2014-04-17 Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr eller 10,2 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014

Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Delårsrapport januari-mars 2014 publicerad den 7 maj 2014 Första kvartalet 2014 Volymökningar på samtliga regioner och ytterligare förbättrade marginaler Försäljningen ökade med 6 procent till 2 131 (2

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT. januari mars 2008 DELÅRSRAPPORT januari mars 2008 Feelgood är en strategisk samarbetspartner i hälsofrågor och en ledande aktör inom svensk företagshälsovård. Med vår helhetssyn på hälsa ser vi till att dina medarbetare

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30

KVARTALSRAPPORT 3. Triona koncernen. Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 KVARTALSRAPPORT 3 2011 Triona koncernen Moderbolag Triona AB 556559-4123 2011-01-01-2011-09-30 Innehåll Nyckeltal koncernen 3 Triona förvärvar NTier Solutions 3 Marknad 3 Utveckling inom Triona 4 Resultat

Läs mer

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden. Delårsrapport 1 januari 30 september 2007. Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Koncernrapport Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Sept 2007 Koncernen jämfört med samma period 2006 Nettoomsättningen för perioden ökade med 52% till 69,6

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 Positivt resultat på dämpad marknad Nettoomsättningen i andra kvartalet 215 uppgick till 112 (113) och rörelseresultatet uppgick till 3 (-6). Orderingången under andra kvartalet

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2009

delårsrapport januari - mars 2009 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 608 (697) Mkr Rörelseresultat 22,8 (63,8) Mkr Resultat efter skatt 17,2 (43,3) Mkr Resultat per aktie 1,36 (3,44) kronor Orderingång 641

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12

Delårsrapport januari sept 2010 2010-11-12 2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - mars 2010

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - mars 2010 PRESSMEDDELANDE 2010-04-23 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

JLT Delårsrapport jan sept 15

JLT Delårsrapport jan sept 15 JLT Delårsrapport jan sept 15 Rörelseresultat 2,0 MSEK (5,7) Omsättning 59,8 MSEK (55,9) Bruttomarginal 46,2 procent (35,0) Resultat efter skatt 1,7 MSEK (4,3) Kommentarer från VD Orderingången återhämtade

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer