SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037"

Transkript

1 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE 15 Leif Walterum Styrelseordförande Liten ordlista Thomas Gröndahl Kassaföreståndare IAF = Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, utfärdar föreskrifter och är tillsynsmyndighet över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen. Kkr = Tusen kronor SO = Arbetslöshetskassornas Samorganisation, organisation där alla arbetslöshetskassor är medlemmar, utvecklar och förvaltar arbetslöshetskassornas gemensamma IT-system och tolkar reglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Ordföranden och kassaföreståndaren har ordet Som väntat har arbetslösheten ökat något under Eftersom arbetslösheten direkt påverkar vår medlemsavgift via den så kallade arbetslöshetsavgiften, ledde det till att medlemsavgiften höjdes med 20 kronor för de icke arbetslösa medlemmarna från april månad Arbetslösheten har under senare delen av året stabiliserats på en nivå om 3,5 procent. Under hösten drog en varselvåg in över Sverige och detta tror vi på sikt även får inverkan på landets småföretagare. Prognosen är därför att arbetslösheten kommer öka något under För första gången sedan 2008 har vi inte lyckats öka vårt medlemsantal under Utvecklingen har varit svagt negativ. Arbetslöshetsförsäkringens legitimitet har ifrågasatts i medierna under året eftersom många har valt att stå utanför försäkringen. Detta leder i sin tur till att många som idag står utanför tvekar om de ska gå med. I denna fråga har den pågående parlamentariska socialförsäkringsutredningen en viktig uppgift, nämligen hur ökar man försäkringens legitimitet. Under året har SmåA haft kontakter med politiker i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Vi har också svarat på flera remisser som berör utredningens område för att på så sätt belysa företagarnas unika situation inom arbetslöshetsförsäkringens område. Utredningen har nu fått förlängd tidsfrist fram till 2015 och SmåA kommer under 2013 att fortsätta följa utredningen. Under 2012 har SmåA ökat tillgängligheten på telefon genom ökad personlig service till de arbetslösa. Detta innebär att en medlem som blivit arbetslös redan från början får direktnummer till en handläggare och får hjälp med att fylla i de blanketter som behövs och även hjälp med vilka dokument som behövs för att vi ska kunna handlägga ärendet så snabbt som möjligt. Vår målsättning är alltid att medlemmen ska få sin ersättning så fort som möjligt. 2

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SmåA Inledning Styrelsen och kassaföreståndaren för SmåA lämnar härmed följande årsredovisning för I förekommande fall anges föregående års siffror inom parantes. SmåA grundades 1969 under namnet Sveriges hantverks-, industri- och servicenäringars erkända arbetslöshetskassa för företagare. Namnet ändrades 1987 till erkända och 1992 fick SmåA sitt nuvarande namn. SmåA:s uppgift är att administrera arbetslöshetsförsäkringen för sina medlemmar. Uppgiften innefattar myndighetsutövning som har delegerats till SmåA från staten. SmåA är en förening med stadgar och ansvar för sin organisation och verksamhet. SmåA:s högsta beslutande organ är föreningsstämman, som bland annat utser styrelsen. Medlemsavgiften SmåA:s verksamhet finansieras genom medlemsavgifter som används för betalning av olika avgifter till IAF och övriga förvaltningskostnader. För att delfinansiera statens kostnader för arbetslöshetsförsäkringen betalar SmåA en finansieringsavgift och en arbetslöshetsavgift till IAF. Finansieringsavgiftens storlek utgår från antalet medlemmar och den genomsnittligt utbetalda dagpenningen. Arbetslöshetsavgiftens storlek styrs av hur mycket arbetslöshetsersättning som betalas ut per månad. Staten står dock för merparten av kostnaden för utbetald arbetslöshetsersättning genom statsbidraget. SmåA har under 2012 betalat in ( ) kronor i arbetslöshetsavgift respektive ( ) kronor i finansieringsavgift till staten. SmåA:s medlemsavgift var under 2012 januari - mars 130 (181) kronor per månad och under april - december 150 (181) kronor per månad. Medlemsavgiften består av två delar, en grundavgift om 110 kronor och en arbetslöshetsavgift om 20 kronor januari - mars respektive 40 kronor april - december ( ), vilket var en nettoförändring med (1 944) medlemmar. Andelen män vid årsskiftet 2012/2013 var 67 (67) procent och andelen kvinnor 33 (33) procent. Under året tillkom (12 247) medlemmar och (10 324) medlemmar lämnade SmåA. Antalet medlemmar som lämnade SmåA på grund av att medlemsavgiften inte betalats i tid var under året (3 036). Under året har 6 (16) medlemmar uteslutits. Enligt statistik från IAF var medlemsökningen i snitt 0,8 procent för samtliga arbetslöshetskassor under SmåA stod dock för en minskning om - 0,8 procent. För SmåA:s del kan minskningen förklaras med betydligt färre inkomna inträdesansökningar under året medan antalet utträdesansökningar endast ökat marginellt. Arbetslösheten Den procentuella arbetslösheten för SmåA:s medlemmar under 2012 rörde sig mellan 3,3 3,7 procent och beräknas uppgå till i snitt 3,8 procent Under året uppgick utbetald arbetslöshetsersättning till ( ) kronor och antalet ersättningsdagar till ( ). Antalet medlemmar som fick arbetslöshetsersättning någon gång under 2012 var (7 970) och de fick i snitt ersättning under 103,1 (100,5) dagar med en genomsnittlig inkomstrelaterad dagpenning om 526 (515) kronor. Antalet medlemmar som under året fick aktivitetsstöd från Försäkringskassan utifrån SmåA:s beräkningar uppgick till (5 301). Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet 2012/2013 var antalet medlemmar 3

4 Antalet medlemmar som använde möjligheten att ha tillfälligt uppehåll i sitt företag och fick arbetslöshetsersättning var 618 (556). Granskningar Under 2012 genomförde IAF en granskning av 28 ärenden hos SmåA där de sökande hade avslutat en anställning på egen begäran. I 14 av dessa ärenden hade de sökande blivit avstängda från rätten till ersättning och i resterande ärenden hade de sökande inte blivit avstängda. IAF avslutade granskningen utan anmärkning. SmåA har även under året på eget initiativ granskat ärenden med gott resultat och utfört medlyssning vid inkommande samtal med mycket gott resultat. Intern styrning och kontroll För att SmåA ska ha en effektiv och ändamålsenlig verksamhet arbetar SmåA med intern styrning och kontroll enligt COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission - ett ramverk som består av fem komponenter: Kontrollmiljö, riskanalys, kontrollåtgärder, information och kommunikation samt uppföljning) och Ekonomistyrningsverkets (ESV) handledning, Intern styrning och kontroll (2009:38). Vidare finns ett metodstöd som arbetslöshetskassorna och SO tagit fram som uppfyller grundnivån för systematisk styrning och kontroll. Johansson, ledamot. TA-gruppen, försäkringsansvarig, Christoffer Östnaes, ledamot. Beredningsgruppen för medlemshantering, föreningsjuristen Katrin Aslan, ledamot. Styrelsen, kassaföreståndaren Thomas Gröndahl, ledamot. Utbildning och framtid Under året har SmåA:s medarbetare kontinuerligt fått utbildning såväl internt som externt via exempelvis utbildningar i SO:s regi. Vidare hölls utbildning för styrelsens arbetsutskott den 9 mars och utbildning för styrelsen, valberedningen och revisorerna den 7 december. SmåA har under 2012 arbetat med ett nytt intranät, SmaArt, där all viktig information om medlemskap, arbetslöshetsförsäkringen och verksamheten samlats. Vidare har Leanarbetet fortsatt med att utveckla och förbättra handläggningsprocesserna i syfte att ge en effektivare, mer kundvärdestyrd och serviceorienterad handläggning. SmåA:s Leanhus har även kompletterats med värdegrunder under hösten Under året har ledningsgruppen omorganiserats och en operativ chef rekryterats. Det är viktigt att SmåA:s erfarenheter och synpunkter förs fram till olika beslutsfattare och SmåA svarar därför ofta på remisser. Under 2012 lämnades Förhållandet till omvärlden SmåA:s verksamhet bedrivs från ett kontor i Stockholm och i gott samarbete med närliggande organisationer, utan formella eller ekonomiska kopplingar. Under år 2012 har SmåA haft möten och diskussioner med politiker och närliggande organisationer. SmåA har under året haft representation vid SO enligt följande: Företagargruppen, försäkringsansvarig Jeanette Thomsen, ordförande. Försäkringsutskottet, försäkringsansvarig Jeanette Thomsen, ledamot. Teknikutskottet, vice kassaföreståndaren Bengt 4

5 remissvar på sex statliga utredningar: Departementsskrivelse 2012:3 Rättssäkerhet och likabehandling i arbetslöshetsförsäkringen, delbetänkande SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden, promemorian Karenstid för egenföretagare, m.m. (Dnr S2012/1653/SF), delbetänkandet SOU 2012:47 Harmoniserat inkomstbegrepp av parlamentariska socialförsäkringsutredningen, promemorian Investeraravdrag Fi2012/3858 och betänkandet SOU 2012:62 Uppsägningstvister. SmåA:s remissvar finns att läsa på Under året har den parlamentariska socialförsäkringsutredningen fått ett tilläggsdirektiv och ett förlängt utredningsuppdrag till januari månad Enligt ursprungsdirektivet skulle utredningen vara klar i maj 2013 men nu får SmåA avvakta utredningens slutsatser och förslag ytterligare en tid. Under senhösten 2012 gjorde även finansministern Anders Borg ett uttalande om att arbetslöshetsavgiften eventuellt kommer att tas bort från år SmåA avvaktar nu regeringens förslag i denna fråga. Information Under året har SmåA informerat om verksamheten i olika media och med hjälp av informationsmaterial där SmåA möter medlemmar och presumtiva medlemmar i deras vardag. Annonser har införts i kvällspress samt magasin som riktar sig till målgruppen och SmåA har deltagit på Starta-eget mässan. Ett flertal branschorganisationer distribuerar även SmåA:s informationsmaterial till sina medlemmar och rekommenderar dem att bli medlemmar i SmåA. Ett ökat antal direktmarknadsutskick har även skett under året till presumtiva medlemmar och nystartade företag i samtliga branscher, allt för att behålla medlemmar och verka för en positiv medlemsutveckling. Dunbar Direct Medlemsavgift 150 kr/månad Vi vet att många småföretagare lever ett otryggt liv. Det vill vi ändra på! Som anställd är det en självklarhet att vara medlem i en a-kassa, även företagare har rätt till samma skydd. För en låg medlemsavgift får du ersättning om det värsta skulle hända och du inte kan fortsätta bedriva verksamhet i företaget. Vi ersätter vid tillfälligt uppehåll, vid avveckling eller konkurs. Skulle du bli arbetslös har SmåA som mål att handlägga din ansökan så snabbt, effektivt och rättssäkert som bara möjligt. Våra medlemmar finns spridda runt hela Sverige och är verksamma inom drygt 130 branscher. Det ger våra handläggare en bred och viktig kunskapsgrund när SmåA som myndighetsutövare skall följa de lagar och regler som Sveriges Riksdag beslutar om. På SmåA har vi fokus på att, inom ramen för dessa lagar, alltid se till våra medlemmars bästa. Under 2012 betalade SmåA ut drygt 400 miljoner kronor i ersättning till arbetslösa företagare. Så för din trygghets skull, ring SmåA på eller besök Välkommen som medlem Box 6057, Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1 Telefon Styrelsen m m Styrelsens sammansättning beslutas av stämman, IAF och personalen. Stämman väljer åtta ledamöter och en suppleant, IAF utser en ledamot och en suppleant. Personalen utser som högst två ordinarie och två suppleanter som arbetstagarrepresentanter. Styrelsen har hållit 13 sammanträden under året varav åtta per telefon. Ordinarie stämma hölls den 11 maj i Stockholm. SmåA:s styrelse Diana Kapitanska, Lotten Svensson, Karin Lindell, Siv Stensson, Gunnel Gustafsson, Eva Abelsson. Stefan Fritzdorf, Leif Walterum, Per-Åke Liljergren, Thomas Gröndahl. Ej närvarande: Alexander Wendt, Mikaela Dextegen, Camilla Frenzel, Hans Öström, Brigitte Dort, Abraham Gülcicek. 5

6 Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Ledamöter: Leif Walterum, ordförande, Skövde Eva Abelsson, vice ordförande, Eksjö Stefan Fritzdorf, Bromma Lotten Svensson, Skövde Alexander Wendt, Trensum Per-Åke Liljergren, Gällivare Margaretha Larsson-Öhman, Noraström, t o m 11 maj Lars Andersson, Bjärred, t o m 11 maj Diana Kapitanska, Sundsvall, fr o m 11 maj Gunnel Gustafsson, Ör, fr o m 11 maj Karin Lindell, statens representant Mikaela Dextegen, arbetstagarrepresentant Hans Öström, arbetstagarrepresentant Suppleanter: Siv Stensson, Bjurholm Mikael Hedberg, statens representant Ann Tegnér, arbetstagarrepresentant Martin Candell, arbetstagarrepresentant Styrelsen har utgjorts av elva ordinarie styrelseledamöter och fyra suppleanter, varav hälften varit män och hälften kvinnor. Arbetsutskottet, som utses av styrelsen och består av fyra ledamöter, har under året bestått av Leif Walterum, ordförande, Eva Abelsson, vice ordförande, Karin Lindell, statens representant och Stefan Fritzdorf. AU har hållit fem sammanträden under året. Revisorerna som väljs av stämman har under året haft följande sammansättning: Ordinarie Helena Adrian, auktoriserad revisor, Göteborg och Ulf Persson, lekmannarevisor, Örnsköldsvik. Suppleanter: Mats Olsson, auktoriserad revisor, Göteborg och Karl-Erik Eriksson, lekmannarevisor, Täby. Av stämman vald valberedning för val av styrelse, revisorer och valberedning har under året haft följande sammansättning: Peter Jorméus, Falköping, sammankallande, Mari Wintjens, Täby t o m 11 maj, Ingemar Jänkänpää, Gällivare, Christina Lachmann, Göteborg och Marie Louise Falk, Knutby fr o m den 11 maj. Valberedningen har under året hållit tre sammanträden. Thomas Gröndahl har under året varit kassaföreståndare och Bengt Johansson vice kassaföreståndare. Under senare delen av året har ledningsgruppen bestått av kassaföreståndaren, vice kassaföreståndaren och en nyrekryterad tjänst som operativ chef. Antal anställda medarbetare per 31 december Medlemsservice Försäkringshandläggar Jurist 9 8 Utveckling 8 7 Kansli 7 7 Summa Av de 65 anställda har under året nio medarbetare tidvis varit föräldralediga och två varit tjänstlediga. Den totala sjukfrånvaron under året har varit 3,97 (4,29) procent. Ekonomi Resultatet för 2012 följer i stort lagd budget. Inkomna medlemsavgifter blev dock lägre och arbetslöshetsavgiften högre än beräknat men detta har under året vägts upp av en positiv utveckling av SmåA:s kapitalplaceringar och lägre administrationskostnader. SmåA:s soliditet för 2012 uppgår till 58,6 (71,2) procent. Minskningen beror på en ny redovisningsmodell, dock påverkas inte eget kapital eller resultatet. Soliditeten beräknad utifrån samma modell som föregående år skulle ha uppgått till 71,1 procent. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets resultat tillförs det egna kapitalet enligt följande: (kkr) Ingående eget kapital Årets resultat Utgående eget kapital

7 Fem år i sammandrag Resultaträkning (kkr) Medlemsavgifter Administrationskostnader Avgifter till staten Finansiella poster Statsbidrag Årets resultat Antal anställda per 31/ Frisknärvaro (procent) 96,1 96,4 95,8 95,7 96,0 Balansräkning (kkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Skulder Balansomslutning Soliditet (procent) 63,3 67,9 75,4 71,2 58,6 Nyckeltal medlem Medlemsantal per 31/ varav kvinnor (procent) 31,8 32,1 32, varav män (procent) 68,2 67,9 67, Nya medlemmar Utträden medlemmar pga uteslutna pga bristande betalning Nyckeltal arbetslöshet Antal ersättningsdagar Antal ersättningstagare Ersättningsdagar/ersättningstagare 93,2 105,7 101,2 100,5 103,1 Utbetald ersättning (kkr) Genomsnittlig dagpenning (kr) Högsta dagpenning (kr) Genomströmningstid snitt (veckor) Antal medlemmar med aktivitetsstöd Nyckeltal ärenden Antal inkomna underrättelser Antal beslut sanktion Antal beslut ej sanktion pga skäl saknades (tillerkänd ersättning) Handläggningstid snitt, dagar Antal inkomna omprövningar Antal omprövningsbeslut varav vidhållna förstabeslut varav ändrade förstabeslut Handläggningstid snitt, dagar Antal rättelsebeslut Antal återkravsbeslut ersättning Antal polisanmälan Antal inkomna överklaganden Handläggningstid SmåA snitt, dagar Antal inkomna domar varav förvaltningsrätten fastställde SmåA:s beslut ändrade SmåA:s beslut Avvaktar dom i högre instans per 31/

8 RESULTATRÄKNING 2012 SmåA (Kkr) Resultaträkning för tiden 1/1-31/ Intäkter Medlemsavgifter Not Övriga intäkter Summa intäkter Administrationskostnader Personalkostnader Not Övriga externa kostnader Not Avskrivningar enligt plan Not Summa administrationskostnader Resultat före avgifter till staten Avgifter till staten Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Summa avgifter till staten Resultat före finansiella poster Finansiella poster Finansiella intäkter Not Värdejustering korta placeringar Not Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen Poster arbetslöshetsförsäkringen Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Not Kostnad arbetslöshetsersättning Not Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning Summa poster arbetslöshetsförsäkringen ÅRETS RESULTAT

9 BALANSRÄKNING 2012 SmåA (Kkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Hyresrätt Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Not Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Not Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Fordringar på medlemsavgift Not Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital avsättningar och skulder Eget Kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder arbetslöshetsersättning Not Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Not Leverantörskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda Panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SmåA (Kkr) Redovisningsprinciper: Tillämpade redovisnings-och värderingsprinciper överensstämmer med lagen om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter, bokföringslagen samt årsredovisningslagen i tillämpliga delar, med beaktande av att IAF:s föreskrifter inte kräver kassaflödesanalys. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning redovisas till nominellt belopp. Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Medlemsavgifter Intäkter redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2003:3. Medlemsavgifter intäktsförs löpande, varvid periodisering sker linjärt över löptiden. Statsbidrag Statsbidrag som utgör ersättning för utbetald ersättning bokförs löpande som intäkt enligt lag om arbetslöshetskassa 93 då utbetalning av bidragsgrundande intäkt skett. Dessutom redovisas 2012 en beräknad ersättning avseende arbetslöshet 2012 vilken kommer att utbetalas 2013 i enlighet med IAFs krav på periodisering. Kostnad arbetslöshetsersättning Utbetald arbetslöshetsersättning, vilken ersätts med statsbidrag enligt lag om arbetslöshetskassor bokförs i takt med att utbetalning sker. Alla utbetalningar genomförda under 2012 redovisas i resultaträkningen. Från 2012 redovisas en beräknad ersättning avseende arbetslöshet 2012 vilken kommer att ersättas 2013, i enlighet med IAFs krav på periodisering. Beloppet redovisas i resultaträkningen i posten kostnad arbetslöshetsersättning samt i balansräkningen i separat post under kortfristiga skulder. Se även not 3. Finansieringsavgift Finansieringsavgift redovisas utifrån antalet medlemmar och genomsnittligt utbetald dagpenning. Arbetslöshetsavgift Arbetslöshetsavgift redovisas för utbetald arbetslöshetsersättning per månad. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över bedömd nyttjandetid. Tillämpade avskrivningstider redovisas nedan. Antal år Datorer och server 3-7 Inventarier 5-10 Hyresrätt 8 Avskrivningen på hyresrätten baseras på en lägsta förväntad kontraktstid. 10

11 (Kkr) Not 1 Medlemsavgifter Grundavgift Arbetslöshetsavgift Not 2 Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Periodiserat statligt bidrag till Arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (till Arbetsförmedlingen) Summa Kassan har i år i enlighet med IAFs tolkning av god redovisningssed periodiserat beräknade men ej utbetalade statsbidrag avseende arbetslöshet för 2012 med kkr. Beloppet har ökat såväl intäkten som kostnad, se nedan not 3, men också med samma belopp ökat interimsfordringar och skuld. Då det inte är fråga om någon ändrad redovisningsprincip, utan endast annan bedömning, har någon omräkning av jämförelsetalen inte skett. Motsvarande belopp föregående år uppgick till kkr. Not 3 Not 4 Kostnad arbetslöshetsersättning Utbetald arbetslöshetsersättning Periodiserad arbetslöshetsersättning Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare) Summa Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltal anställda Kvinnor Män Styrelsen och ledande befattningshavare på balansdagen fördelas enligt följande: Kvinnor 8 7 Män Löner och andra ersättningar, styrelse och kassaföreståndare Löner och andra ersättningar, övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal varav pensionskostnader, kassaföreståndare varav pensionskostnader, övriga anställda Summa Not 5 Övriga externa kostnader Datakostnader Portokostnader/information Lokalkostnader/kansli Förvaltningskostnad OAS Kontor & trycksakskostnader/telefoni Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 14 0 Skatterådgivning, revisionsbyrå 0 0 Övriga tjänster, revisionsbyrå 0 0 Övrigt Summa Av beloppet övriga externa kostnader avser 0 (0) kr kostnader för köp av tjänster från närliggande organisationer. 11

12 (Kkr) Not 6 Avskrivningar Inventarier Datorer och server Hyresrätt Summa Not 7 Not 8 Finansiella intäkter Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning Utdelningsinkomster och realistationsresultat aktier Övriga ränteintäkter och liknande poster Summa Inventarier Inventarier vid årets början Inköp under året Avyttringar/utrangeringar under året 0 0 Inventarier vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avyttringar/utrangeringar under året 0 0 Årets avskrivningar inventarier Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa Datorer och server Datorer och server vid årets början Inköp under året Avyttringar/utrangeringar under året Datorer vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Återförda avskrivningar på sålda & utrangerade datorer 100 Årets avskrivningar datorer Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa Hyresrätt Hyresrätt vid årets början Inköp under året 0 0 Avyttringar/utrangeringar under året 0 0 Hyresrätt vid årets slut Ackumulerade avskrivningar vid årets början Avyttringar/utrangeringar under året 0 0 Årets avskrivningar hyresrätt Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Summa Not 9 Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Ingående fordringar Årets förändringar Under året tillkommande fordringar Under året reglerade fordringar Avskrivningar av fordringar Summa Åldersfördelning felaktig ersättning Fordringar <1år Fordringar >1år <5år Fordringar >5år<10år Fordringar > 10 år Summa

13 (Kkr) Redovisat tillika nominellt värde avseende fordran på felaktig ersättning uppgår enligt ovan till kkr. På grund av fordringarnas karaktär bedömer styrelsen att de inte kommer inflyta till fullo. Av fordringarna har kkr bedömts sakna värde. Motsvarande skuld till IAF förfaller emellertid inte till betalning förrän betalningar av respektive fordran erlägges. Not Övriga fordringar Fordringar medlemsavgifter grundavgift Fordringar medlemsavgifter varav avser täcka förhöjd finanseringsavgift Fordringar medlemsavgifter varav avser täcka arbetslöshetsavgift Nedskrivning medlemsavgifter Källskatt arbetslöshetsersättning Övriga fordringar Summa Not 11 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader Summa Kortfristiga placeringar Bokfört värde Värdepapper Fordringar Nordea depå Värdepapper Börsaktier Nordea depå Räntebärande värdepapper SEB Summa Anskaffningsvärde Värdepapper Fordringar Nordea depå Värdepapper Börsaktier Nordea depå Räntebärande värdepapper SEB Summa Kortfristiga placeringar med undantag för fordringar för vilka upplupen ränteintäkt redovisats har värderats till verkligt värde dvs. marknadsvärde. Värdereglering till marknadsvärde har under året skett med kkr ( kkr). Not 13 Not 14 Not 15 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Finansieringsavgift Arbetslöshetsavgift Skulder felaktig arbetslöshetsersättning Avskrivningar befrielse/god tro 0 0 Övriga skulder till Arbetsförmedlingen och IAF Summa Övriga kortfristiga skulder Källskatt arbetslöshetsersättning Övriga skulder Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna sociala kostnader Övriga upplupna kostnader Summa

14 Stockholm den 22 mars 2013 Leif Walterum Eva Abelsson Stefan Fritzdorf ordförande vice ordförande Lotten Svensson Diana Kapitanska Gunnel Gustafsson Alexander Wendt Per-Åke Liljergren Karin Lindell statens representant Abraham Gülcicek arbetstagarrepresentant Mikaela Dextegen arbetstagarrepresentant Thomas Gröndahl kassaföreståndare Revisionsberättelse och rapport från lekmannarevisor har avgivits den 22 mars 2013 Helena Adrian auktoriserad revisor Ulf Persson lekmannarevisor RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR TILL STÄMMAN I SMÅFÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för för räkenskapsåret 1/1 31/ Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med lag och stadgar. Jag har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Jag har dessutom granskat att kassans verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att kassans interna kontroll är tillräcklig. Baserat på min granskning anser jag att: Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad bokföring. Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med kassans stadgar. Jag anser således att: Stämman kan fastställa årsredovisningen, och Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. Stockholm den 22 mars Ulf Persson Lekmannarevisor 14

15 REVISIONSBERÄTTELSE SmåA REVISIONSBERÄTTELSE TILL STÄMMAN I SMÅFÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Jag har utfört revision av årsredovisningen för för räkenskapsåret 1/1 31/ Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och IAFs föreskrifter och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur kassan upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i kassans interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och IAFs föreskrifter och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kassans finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för kassan. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört revision av förslaget till dispositioner beträffande kassans vinst samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 1/1 31/ Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande kassans vinst och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor och stadgarna. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande kassans vinst och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande kassans vinst har jag granskat om förslaget är förenligt med stadgarna. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i kassan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot kassan. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller kassans stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att stämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 22 mars 2013 Helena Adrian Auktoriserad revisor 15

16 SmåA:s verksamhetsidé: SmåA skall vara Sveriges bästa a-kassa för sina medlemmar. Varje ärende skall handläggas så enkelt, snabbt och effektivt som möjligt utan att krav på rättssäkerhet och kvalitet eftersätts. SmåA, Box 6057, Stockholm, Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1 Telefon (telefontid måndag - torsdag fredag ) Fax, medlemsärenden Fax, ersättningsärenden

Årsredovisning 2014. Organisationsnummer: 802005-5037

Årsredovisning 2014. Organisationsnummer: 802005-5037 Årsredovisning 2014 Organisationsnummer: 802005-5037 Liten ordlista IAF Kkr SO Inspektionen för arbetslöshets försäkringen, utfärdar föreskrifter och är tillsynsmyndighet över arbetslöshetskassorna och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Org nr

ÅRSREDOVISNING Org nr ÅRSREDOVISNING 2013 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Org nr

ÅRSREDOVISNING Org nr ÅRSREDOVISNING 2011 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT- OCH

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare.

Medlemmar medlemmar i GS a-kassa, tillsammans blir vi tryggare. Stämman Kassastyrelsen Arbetsutskott För att våra medlemmar ska få bästa hjälp har vi stödfunktioner som stöttar kärnverksamheten. Kassaföreståndare & Kassans ledning Medlemmar 51 medlemmar i GS a-kassa,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Organisationsnummer:

Årsredovisning. Organisationsnummer: Årsredovisning 2015 Organisationsnummer: 802005-5037 Tillsammans med AON lyckades vi under året få till en attraktiv tilläggsförsäkring för våra medlemmar. Bilderna på skyddsutrustning i orange i årsredovisningen

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237

2013-06-18. Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2012. Dnr KS 2013-237 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-18 223 Revisionsberättelse och årsredovisning för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037

ÅRSREDOVISNING 2010. Org.nr 802005 5037 ÅRSREDOVISNING 2010 Org.nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 4 Inledning 4 Förslag till resultatdisposition 5 Information 8 Styrelse mm 10 RESULTATRÄKNING 12 BALANSRÄKNING 13 NOTER TILL RESULTAT-

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen 1 Styrelsesammanträden,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå

Årsredovisning. Brf Öbacka Strand 4, Umeå Årsredovisning för Brf Öbacka Strand 4, Umeå 769625-2670 Räkenskapsåret 2014 Brf Öbacka Strand 4, Umeå 1 (8) Styrelsen för Brf Öbacka Strand 4, Umeå får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund

ÅRSBOKSLUT. KFUK-KFUMs idrottsförbund ÅRSBOKSLUT för KFUK-KFUMs idrottsförbund RÄKENSKAPSÅRET 2015 Styrelsen för KFUK-KFUMs idrottsförbund avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsindelad

Läs mer

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa

Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Elektrikernas Arbetslöshetskassa Årsredovisning för 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Verksamhetens syfte, Arbetslöshetskassans organisation, Föreningsstämma, Styrelsen, Styrelsesammanträden,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening

Västerhejde Fiber Ekonomisk förening Årsredovisning för Västerhejde Fiber Ekonomisk förening 769626-4642 Räkenskapsåret 2014-01 -01-201 4-1 2-31 Innehålisförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012

Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Förvaftningsberättelse för von Porats fond 2012 Ändam Att genom gåvor, uppvaktningar etc. stödja eller uppmuntra lägmästate och anhöriga till a vlidna jågmästare och att stödja aktiviteter som ganar kåren

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer