Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern"

Transkript

1 1(12) Regler för hantering av allmänna handlingar i Sundsvalls kommunkoncern Utfärdade av kommunfullmäktige Anvisningar för tillämpning av strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls kommunkoncern ( kommunen ), beslutade av Sundsvalls kommunfullmäktige xxxx-xx-xx. I Allmänt II Ansvar, roller och organisation III Verksamhetsbeskrivning och dokumentplanering IV Upprättande och gallring av allmänna handlingar V Avgränsning och registrering av allmänna handlingar VI Arkivering VII Redovisning av arkiv VIII Långtidsförvaltning av allmänna handlingar IX Utlämnande av allmänna handlingar, sekretess, hantering av personuppgifter X Utlån av allmänna handlingar XI Uppföljning av riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Anmärkningar

2 2 I A l l m ä n t Målsättning, policy och riktlinjer för hanteringen av allmänna handlingar i Sundsvalls kommun framgår av Strategi för dokument- och arkivhanteringen i Sundsvalls kommunkoncern som fastställs av kommunfullmäktige. Följande regler ger närmare anvisningar om tillämpningen av strategin samt om tillämpning av bestämmelser som meddelas i lag. 1 Tillämpningsområde Dessa regler gäller för myndigheter i Sundsvalls kommunkoncern ( kommunen ). Med myndigheter avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer och andra kommunala organ med självständig ställning samt Sundsvall-Timrå räddningstjänstförbund och kommunalförbundet för Nordiska Kammarorkestern. Med myndigheter avses i dessa regler även bolag, stiftelser m m där kommunen genom aktieinnehav eller på annat sätt utövar ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 1 kap. 9 sekretesslagen (1980:100). Reglerna gäller även enskilda organ hos vilka allmänna handlingar tillhöriga Sundsvalls kommun förvaras med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter. Om dessa regler kommer i konflikt med lag ska lagen gälla. 2 Standarder och lagstiftning För hantering av allmänna handlingar gäller arkivlagen (1990:782), tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen samt personuppgiftslagen (1998:204). Dokumenthanteringen ska utvecklas i linje med den svenska och internationella standarden för dokumenthantering, SS-ISO 15489, samt anknuten standard för metadata, ISO Arkivhanteringen ska utvecklas i linje med den standardiserade referensmodellen Open Archives Informations System (OAIS), ISO Följsamhet mot andra överenskomna standarder som främjar hantering och utbyte av arkivinformation ska eftersträvas. För elektroniska dokument ska alltid eftersträvas standardformat. Exempel på standardformat är XML, PDF-A och ODF för kontorsdokument, TIFF gr 4 för avbildade dokument och CALS för ritningar i rasterformat. II A n s v a r, r o l l e r o c h o r g a n i s a t i o n 3 Arkivmyndighetens ansvar Sundsvalls kommunstyrelse är arkivmyndighet för Sundsvalls kommunkoncern. Arkivmyndigheten svarar för samordnad planering och uppföljning av insatser som avser koncernens dokument- och arkivhantering enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och dessa regler. Arkivmyndighetens uppdrag innefattar tillsyn i enlighet med arkivlagen. Sådan tillsyn utövas även gentemot kommunala företag som avses i 1 3 st.

3 3 Om Sundsvalls kommun är delägare i ett kommunalt företag enlig 1 kap. 9 sekretesslagen kan arkivmyndigheten ingå avtal om att svara för tillsynen i företaget. 4 Gemensam kommunal arkivfunktion (kommunarkivet) För att verkställa arkivmyndighetens uppgifter enligt dessa regler finns en gemensam kommunal arkivfunktion under kommunstyrelsen, kommunarkivet. Kommunarkivet ska svara för uppföljning och handlingsplaner enligt ta emot, förvara och vårda arkiv som överlämnas till arkivmyndigheten främja de allmänna handlingarnas tillgänglighet och underlätta deras användning i kulturell verksamhet och forskning Kommunarkivet ska dessutom på kommunstyrelsens uppdrag ge service till förvaltningar och förtroendevalda ge kommunens myndigheter råd i frågor som rör dokument- och arkivhantering som konsult utföra arbetsuppgifter inom myndigheternas ansvarsområde, i den mån sådana beställs. 5 Nämnders och kommunala företags ansvar Kommunkoncernens myndigheter ska ansvara för att allmänna handlingar i Sundsvalls kommun hanteras i enlighet med lag, kommunfullmäktiges riktlinjer och dessa regler. För bevakning och initiativ liksom verkställighetsåtgärder i frågor som rör hanteringen av allmänna handlingar enligt dessa regler ska varje myndighet utse minst en dokument- och arkivansvarig. I den dokument- och arkivansvariges uppgifter ingår att samordna arbete med upprättande och àjourförande av dokumentplan enl 6-7 sörja för att åtgärder som framgår av dokumentplanen verkställs årligen till arkivmyndigheten redogöra för hur myndighetens dokumenthantering utvecklas i förhållande till fullmäktiges riktlinjer enl 26 följa upp handlingsplaner för utveckling av myndighetens dokumenthantering enl 27 Varje myndighet är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvarige kan utse ett personuppgiftsombud. Ett sådant ombud har till uppgift att självständigt se till att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt påpeka eventuella brister. III V e r k s a m h e t s b e s k r i v n i n g o c h d o k u m e n t p l a n e r i n g 6 Planering och organisering av dokumentation Myndigheter ska 1. beskriva och dokumentera sin verksamhet på ett sätt som visar hur verksamhetsfunktioner, processer och aktiviteter förhåller sig till varandra 2. bestämma vad som ska dokumenteras och hur dokumentationen ska vara utformad för att motsvara verksamhetens krav

4 4 3. regelbundet se över processbeskrivningarna och bedöma om existerande dokumentation är tillräcklig 4. i samband med införande av system beakta behovet av behörighetssystem, loggar och förändringshistorik 5. i samband med införande av system som hanterar dokument och data bestämma vilka metadata som ska förekomma och hur de ska hanteras 6. i samband med avveckling eller förändring av verksamhetssystem sörja för att dokument och data som ej överförs till efterträdande system överlämnas till arkivmyndigheten. Metod för och dokumentation av 1-6 ska baseras på arkivmyndighetens anvisningar. Möjligheter till samverkan med andra myndigheter om resurser och metoder ska tillvaratas. 7 Dokumentplan Varje myndighet ska upprätta och àjourhålla en dokumentplan som redovisar hur funktioner och processer dokumenteras, dvs vilka slags allmänna handlingar som upprättas och förvaras hos nämnden/företaget filformat, lagringsmedium och lagringsplats för producerade dokument och data hur dokument och data hanteras under den tid de behövs i verksamheten regler om sekretess som är tillämpliga på ett visst handlingsslag vilka dokument och data som gallras och vilka som bevaras ordning för arkivering och överföring till arkivmyndigheten format för filer och data som långtidsförvaras vem som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar. Mall för dokumentplan ska tillhandahållas av arkivmyndigheten. IV U p p r ä t t a n d e, h a n t e r i n g o c h g a l l r i n g a v a l l m ä n n a h a n d l i n g a r 8 Upprättande och hantering av allmänna handlingar Myndigheters allmänna handlingar ska framställas med material och metoder som garanterar informationens autenticitet, tillförlitlighet och integritet liksom dess användbarhet över tid. Allmänna handlingar ska kunna presenteras med det innehåll de hade när de kom in till myndigheten eller upprättades där och det ska framgå om uppgifter ändrats eller tillförts handlingarna samt i så fall när. Handlingar som bevaras (ej gallringsbara handlingar) ska framställas med material och i dataformat enligt 2 som godkänts av arkivmyndigheten. Nödvändig konvertering eller migrering ska genomföras så att handlingarnas autenticitet inte förstörs. Allmänna handlingar ska skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst.

5 5 9 Gallring av allmänna handlingar Allmänna handlingar får gallras (förstöras), dock inte så att syftet med kommunens dokumentoch arkivhantering motverkas. Varje myndighet beslutar om gallring efter samråd med arkivmyndigheten, såvida annat ej följer av lag eller förordning. Gallringsbeslut kan delegeras till förvaltningschef eller verkställande direktör. Arkivmyndigheten får föreskriva om undantag från myndighetens gallringsbeslut. Gallring i arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutas av arkivmyndigheten efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som gallras ska förstöras. Sekretesskyddade handlingar som gallras ska förstöras i närvaro av personal hos myndigheten eller arkivmyndigheten. Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna handlingar i annan lag eller i förordning, gäller dessa bestämmelser. Det ska framgå när och enligt vilken bestämmelse allmänna handlingar ska gallras eller på annat sätt upphör att förvaras hos myndigheten. V A v g r ä n s n i n g och r e g i s t r e r i n g a v a l l m ä n n a h a n d l i n g a r 10 Registrering av allmänna handlingar Allmänna handlingar ska utan dröjsmål diarieföras eller registreras på annat sätt när de har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls organiserade så att det utan svårighet kan fastställas om en handling har kommit in eller upprättats. Är det uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver den varken registreras eller hållas organiserad. Registret ska innehålla uppgifter om datum när handlingen kom in eller upprättades, beteckning som handlingen får vid registreringen, uppgifter om vem handlingen har kommit in från eller vem den har expedierats till samt en kort sammanfattning av det som handlingen rör. Vissa uppgifter kan behöva utelämnas eller döljas om det behövs för att registret ska kunna visas för allmänheten. Handlingar som tillhör ärenden registreras med kod eller annan beteckning för ärendet. Databaserade verksamhetssystem som är tillgängliga för och utgör allmänna handlingar hos flera myndigheter ska registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för övriga myndigheter.

6 6 11 Avgränsning av allmänna handlingar Myndigheter ska ordna och avgränsa sina allmänna handlingar så att det klart framgår vilka handlingar som bildar arkivet. Handlingar som hör till ett ärende eller annan process ska om möjligt presenteras så att de återger processens gång. De allmänna handlingarna ska avgränsas från annat informationsmaterial. Arbetsmaterial i form av minnesanteckningar och kopior liksom referensmaterial och allmänt tillgänglig information som inhämtats i samband med ärendehandläggning eller verkställighetsåtgärd utrensas fortlöpande, dock senast i samband med överföring till arkiv. Minnesanteckningar och andra handlingar som behövs för förståelse av ärende eller beslut ska dock läggas till handlingarna i ärendet. Verksamhetssystem som är tillgängliga för och utgör allmänna handlingar hos flera myndigheter bildar arkiv endast hos den myndigheter/ de myndigheter som förvarar egna handlingar i systemet. Vid osäkerhet om vem som har arkivansvar skall frågan avgöras av arkivmyndigheten. VI A r k i v e r i n g a v a l l m ä n n a h a n d l i n g a r 12 Allmänt om arkivering, överlämnande m m Myndigheter får avhända sig allmänna handlingar dels genom gallring enl 9, dels genom att handlingarna övertas av arkivmyndigheten överlämnas till arkivmyndigheten återlämnas med stöd av lag eller enligt kommunfullmäktiges beslut. 13 Övertagande av arkivmyndigheten Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial från en myndighet som står under dess tillsyn både efter ensidigt beslut och efter överenskommelse med myndigheten. Med övertagande avses att ägande och ansvar för allmänna handlingar samt åligganden enligt detta reglemente överförs till arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten får även överta arkiv efter enskilda om detta befrämjar kommunens kulturella verksamhet och forskning. 14 Överlämnande till arkivmyndigheten eller annan juridisk person Med överlämnande avses att ägande och ansvar för allmänna handlingar samt åligganden enligt detta reglemente överförs till annan juridisk person. Om en myndighet upphör och dess verksamhet inte överförs till annan myndighet ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte kommunfullmäktige har beslutat något annat.

7 7 Om en verksamhet hos en myndighet upphör utan att överföras till annan myndighet i kommunen ska de allmänna handlingar som rör verksamheten överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader eller efter överenskommen frist. Om verksamheten eller delar av denna övergår till annan myndighet i kommunen får handlingar i pågående ärenden liksom handlingar rörande objekt som ännu förvaltas överlämnas till myndigheten. Kommunfullmäktige får föreskriva att allmänna handlingar som kommit in till eller upprättats hos en kommunal myndighet får överlämnas till ett enskilt organ och förvaras där under viss tid utan att handlingarna upphör att vara allmänna om 1. myndigheten ska läggas ned eller upphöra med en viss verksamhet, 2. den verksamhet som handlingarna hänför sig till i fortsättningen ska bedrivas av det enskilda organet och 3. det enskilda organet behöver ha tillgång till handlingarna för att kunna bedriva verksamheten. Överlämnande av handlingar som tillhör pågående processer, och som därmed kan förutses, ska framgå av dokumentplan hos myndigheten. Överlämnande av allmänna handlingar enligt denna regel ska bekräftas i avtal eller reversal som visar vad som överlämnas och eventuella villkor för överlämnandet. 15 Återlämnande av vissa handlingar Följande handlingsslag får efter registrering återlämnas till den som lämnat in dem, utan att dessförinnan kopieras av myndigheten: ansökningshandlingar till tjänster från sökande som ej erhållit tjänst svar på skriftliga prov i skolan som legat till grund för betygssättning eller annan åtgärd handlingar som inlånats för tjänsteändamål från enskild eller från annan myndighet. Anmärkning: Får ej ändras utan beslut av fullmäktige. VII R e d o v i s n i n g av a r k i v 16 Översiktlig beskrivning För att främja allmänhetens möjligheter att återsöka allmänna handlingar ska varje myndighet översiktligt beskriva vilka slag av allmänna handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat. Utöver vad som framgår ur 6-7 ska beskrivningen även innefatta information om hur myndighetens verksamhet historiskt har utvecklats och vilka arkiv som kan finnas från upphörda verksamheter. Dokumentation av sådana uppgifter ombesörjs av kommunarkivet.

8 8 17 Förteckning av handlingsslag Kommunarkivet ska för nämnders och företags räkning förteckna de handlingsslag som finns i myndigheternas arkiv. Förteckningen bör på ett systematiskt sätt redovisa 1. handlingsslagets benämning 2. en kort sammanfattning av informationen i handlingsslaget 3. uppgifter om när handlingsslaget påbörjats och när det avslutats 4. uppgift om vilka handlingsslag som gallras, med beslutshänvisning 5. metoder för åtkomst 6. övriga uppgifter som behövs för förståelse av handlingsslaget Förteckningen ska ha en struktur som baseras på verksamhetsbeskrivning och dokumentplan enligt 6-7. VIII L å n g t i d s f ö r v a l t n i n g a v a l l m ä n n a h a n d l i n g a r 18 Förvaltning av arkiv efter överlämnande till arkivmyndigheten Kommunarkivet svarar för arkivförvaring av allmänna handlingar som överlämnats till arkivmyndigheten. Allmänna handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten ska åtgärdas och prepareras för långtidsförvaring i enlighet med dokumentplanen. Allmänna handlingar som förvaras av arkivmyndigheten ska förvaltas på ett sätt som garanterar att informationen behåller sin autenticitet, tillförlitlighet, integritet och användbarhet. Konvertering och migrering liksom hantering av metadata ska ske med säkra och dokumenterade metoder enligt gällande svensk och internationell standard. Arkivmyndigheten ska sörja för att allmänna handlingar som förvaltas blir åtkomliga för förvaltningen, allmänheten och forskarna samt att miljöer för åtkomst har hög tillgänglighet. 19 Annan förvaltning En myndighet kan överföra allmänna handlingar till kommunarkivet eller till extern organisation för ren förvaring eller förvaltning med begränsat ansvar. Sådan förvaltning kan även förekomma när en extern organisation driver verksamhet på uppdrag av myndighet i Sundsvalls kommun. Förvaltning av allmänna handlingar som anförtros åt juridisk person utanför Sundsvalls kommun ska regleras i avtal mellan myndigheten och den som svarar för förvaringen och godkännas av arkivmyndigheten.

9 9 IX U t l ä m n a n d e a v a l l m ä n n a h a n d l i n g a r, s e k r e t e s s, b e h a n d l i n g a v p e r s o n u p p g i f t e r 20 Utlämnande av allmän handling Allmän handling som inte skyddas av sekretess ska lämnas ut utan dröjsmål så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Den som vill ta del av en allmän handling har rätt att, mot erläggande av avgift som fastställs av kommunfullmäktige, få avskrift eller kopia av handlingen i den del den får lämnas ut. Dokument och data som utlämnas ska presenteras så att den som begärt utlämnande självständigt kan bedöma informationen och kontrollera dess autenticitet. Om en anställd ansvarar för en allmän handling enligt arbetsordning eller särskilt beslut ska han eller hon i första hand pröva frågan om handlingen ska lämnas ut till den sökande. I tveksamma fall bör den anställde låta myndigheten pröva frågan, om det kan ske utan onödigt dröjsmål. Anmärkning Med handlingar avses framställningar i skrift eller bild eller upptagningar som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. En allmän handling är en handling som förvaras hos myndigheten efter att ha inkommit dit eller upprättats där. Vad som avses med förvarad och upprättad framgår av 2 kap tryckfrihetsförordningen. Med allmän handling avses även enstaka uppgift(er) i ett dokument eller en databas varje sammanställning av uppgifter som kan utföras med rutinmässiga åtgärder, dock ej sammanställning av personuppgifter i strid med personuppgiftslagen. 21 Sekretessprövning Vid begäran om utlämning av en allmän handling ska sekretessprövning göras. Prövningen görs i första instans av den som enligt 20 har ansvar för utlämnande av allmänna handlingar. Frågan om utlämnande ska prövas av myndigheten om 1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att röja innehållet eller annars använda handlingen, och 2. sökanden begär sådan prövning. Sökanden ska få information om möjligheten att begära sådan prövning och att det krävs beslut av myndigheten för att avgörandet ska kunna överklagas. 22 Behandling av personuppgifter Personuppgiftslagens bestämmelser är tillämpliga när personuppgifter behandlas helt eller delvis automatiserat eller annars kan sökas eller sammanställas enligt särskilda kriterier. Sådan behandling ska antingen anmälas till tillsynsmyndigheten eller registreras av personuppgiftsombud, om sådant har tillförordnats. Personuppgiftslagen är inte tillämplig när personuppgifter behandlas i ostrukturerat material. Personuppgiftslagen ska inte tillämpas så att det strider mot tryckfrihetsförordningen.

10 10 Personuppgiftslagen utgör inget hinder mot att personuppgifter arkiveras och långtidsförvaltas i arkiv enligt dessa regler. 23 Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling Varje myndighet ska för allmänheten hålla tillgänglig beskrivning av de register, förteckningar eller andra anteckningar hos myndigheten som förs med hjälp av ADB-register. En myndighet ska på begäran ge en enskild sökande tillfälle att själv använda IT-stöd som myndigheten förfogar över för att ta del av ADB-upptagning. Sådan skyldighet gäller inte, om det innebär att sökanden får tillgång till upptagning som inte är allmän handling hos myndigheten. Skyldigheten gäller inte heller om bestämmelser om sekretess hindrar det, om det finns risk för förvanskning eller förstöring eller om arbetets behöriga gång hindras. 24 Bestämmelser om överklagande En myndighets beslut att avslå en begäran om utfående av allmän handling eller myndighets beslut att lämna ut en allmän handling med förbehåll får överklagas. Sådant beslut av myndigheten ska förses med besvärshänvisning. Närmare bestämmelser om överklagande finns i 15 kap sekretesslagen. X U t l å n a v a l l m ä n n a h a n d l I n g a r 25 Allmänna handlingar får utlånas - för tjänsteändamål till en annan myndighet, såvida utlån ej hindras av lag eller författning; - till kommunalt företag när detta övertagit verksamhet som tidigare bedrevs av en myndighet i kommunen; - för forsknings- och studieändamål till institution som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet; samt - för utställningsändamål. Utlån av allmänna handlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster minimeras. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser. Begränsning av utlån av nu nämnda skäl får beslutas av arkivmyndigheten. XI U p p f ö l j n i n g av r i k t l i n j e r f ö r h a n t e r i n g a v a l l m ä n n a h a n d l i n g a r 26 Uppföljning Myndigheter i kommunen ska i årlig rapport till arkivmyndigheten redogöra för hur dokumentoch arkivhanteringen utvecklas i förhållande till de riktlinjer som utfärdats av kommunfullmäktige. Om rapporten framställs genom den dokument- och arkivansvarige skall ett ex rapporten lämnas till myndigheten för kännedom.

11 11 Rapporterna ska sammanställas och bearbetas av kommunarkivet för behandling i samband med årlig verksamhetsuppföljning och överlämnas till arkivmyndigheten tillsammans med kommentarer och eventuella förslag om åtgärder. 27 Handlingsplaner Handlingsplaner som främjar utveckling i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer och dessa regler ska upprättas och följas upp av kommunarkivet i samarbete med dokument- och arkivansvariga.

12 12 A N M Ä R K N I N G A R Hänvisning till lagar och tillämpade standarder 1 Tillämpningsområde 1 AL 3 Arkivmyndighetens ansvar 7-9 AL, SS-ISO Gemensam kommunal arkivfunktion (Kommunarkivet) SS-ISO Nämnders och kommunala företags ansvar 4-6, 10, AL, SS-ISO Planering och organisering av dokumentation 6 AL, SS-ISO 15489, ISO Dokumentplan 6 AL, SS-ISO Upprättande och hantering av allmänna handlingar 5 AL, 15 kap 9 SekrL, samt SS-ISO 15489, SS-ISO Gallring av allmänna handlingar 6,10 AL 10 Registrering av allmänna handlingar 15 kap 1-3 SekrL, 3 AL, SS-ISO Avgränsning av allmänna handlingar 2 kap 3,9 TF, 15 kap 9 SekrL, 3, 6 AL, SS-ISO Allmänt om arkivering, överlämnande m m 9-10, AL 13 Övertagande av arkivmyndigheten 9 AL 14 Överlämnande till arkivmyndigheten eller annan juridisk person 9,14-15 AL, 3 SFS 1994:1383 samt ISO Återlämnande av vissa handlingar 15 AL 16 Arkivbeskrivning 6 AL 17 Förteckning av handlingsslag 6 2 AL 18 Förvaltning av arkiv efter överlämnande till arkivmyndigheten 6 AL, ISO 23081, ISO Utlämnande av allmän handling 2 kap TF, 15 kap SekrL 21 Sekretessprövning 15 kap SekrL 22 Behandling av personuppgifter PUL 23 Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling 15 kap SekrL AL SekrL TF PUL ISO SS arkivlagen sekretesslagen tryckfrihetsförordningen personuppgiftslagen International Standards Organisation svensk standard

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 2, 2012-11-22 ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2012-11-22 INNEHÅLL 1 LEVERERA ARKIV TILL REGIONARKIVET... 3 1.1 FINNS DET NÅGON LEVERANSPLIKT?...

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT LEVERERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler Att fastställa arkivansvar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m.;

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Strategi för bevarande, Linköpings kommun

Strategi för bevarande, Linköpings kommun 1 (11) E-Lin projektet 2013-10-28 Strategi för bevarande, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 3 4. Undersökning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering

Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering 1 (7) Tillämpningsanvisningar E-Lin projektet 2015-06-18 Tillämpningsanvisningar för överlämnande till digital långtidsarkivering Upprättad: 2015-06-12 Reviderad: Fastställt av Styrgrupp för E-Linprojektet

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

förändrad driftsform

förändrad driftsform STOCKHOLMS STADSARKIV Att hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Att Hantera allmänna handlingar vid förändrad driftsform i stockholms stad Version 2, 2009 Författare: Sara

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsregisterlagen (1997:934); SFS 2001:413 Utkom från trycket den 15 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:42 Riksarkivets föreskrifter om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten;

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

16 Granskning genom automatiserad behandling

16 Granskning genom automatiserad behandling 229 16 Granskning genom automatiserad behandling 16.1 Allmänt Förutom de regler som finns i taxeringslagen m.fl. lagar har revisorn att iaktta särskilda regler i personuppgiftslagen och skattedatabaslagen

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad

Vidareutnyttjande av öppen data från Stockholms stad STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Bilaga HANDLINGSPLAN Förslag till handlingsplan från Stockholms stad Bilaga 1 2011-06-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 3 3. Vidareutnyttjande

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Personuppgiftsombudet

Personuppgiftsombudet Personuppgiftsombudet Datainspektionen informerar Personuppgiftsombudet Med den här skriften vill Datainspektionen informera om personuppgiftsombudets roll och arbetsuppgifter. Den innehåller upplysningar

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Linn Kempe, Bolagsverket Sandra Åström Bodin, CSN Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

Kritik mot en tjänsteman i Strängnäs kommun som genom att lämna en felaktig uppgift åsidosatt reglerna om utlämnande av allmänna handlingar

Kritik mot en tjänsteman i Strängnäs kommun som genom att lämna en felaktig uppgift åsidosatt reglerna om utlämnande av allmänna handlingar BESLUT Stf justitieombudsmannen Hans Ragnemalm Datum 2013-05-15 Dnr 1758-2012 Sid 1 (9) Kritik mot en tjänsteman i Strängnäs kommun som genom att lämna en felaktig uppgift åsidosatt reglerna om utlämnande

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Seminarium 107 Vart tar alla e- vägen?

Seminarium 107 Vart tar alla e- vägen? Seminarium 107 Vart tar alla e- vägen? Verva, Riksarkivet och Skatteverket Kvalitetsmässan 2007-11-21 Vart tar alla e vägen? Mängden elektroniska handlingar ökar lavinartat. Det blir mer och mer akut att

Läs mer

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012 Välkommen! Juridik för kommunikatörer 28 november 2012 Faktiskt handlande Serviceskyldighet (4 ) Tillgänglighet (5 ) Samverkan mellan myndigheter (6 ) Ärendehandläggning Rätt till tolk (8 ) Rätt att anlita

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Östersunds kommun Juni 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2.

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Timrå kommun Mars 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen; SFS 2003:188 Utkom från trycket den 13 maj 2003 utfärdad den 30 april 2003. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? Socialstyrelsen fick i december 2005 regeringens uppdrag att bedöma omfattningen av regelbundna eller systematiska kränkningar, övergrepp

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs.

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Avtal om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner överenskommer om att från och med den 1

Läs mer