Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad"

Transkript

1 Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad, HSO. De föreslagna ändringarna är mycket omfattande. Därför har förslaget inte upprättats som en jämförelse med de nuvarande stadgarna i två parallella kolumner det skulle sannolikt vara mer förvillande än tydliggörande. Här lämnas därför en översiktlig kommentar till vilka huvudsakliga ändringar, som har gjorts. Den som öskar få en fullständig bild av alla förändringar i förhållande till de nu gällande stadgarna hänvisas till att läsa dessa parallellt med det nya förslaget. Oförändrad organisation HSO:s organisation är i praktiken oförändrad i förslaget. Kvar är således ett högsta beslutande organ med företrädare för medlemsföreningarna och en styrelse som handhar den löpande verksamheten. Den nuvarande ordningen att ett organ med samma sammansättning kallas dels årsmöte, dels ordförandekommitté har ersatts av ett gemensamt begrepp, representantskap. Dess årsmöte har därmed tagit över det tidigare årsmötets roll. Förenklingar utan att göra det otydligt eller oprecist Förslaget innehåller ganska omfattande förenklingar av stadgarna, utan att dessa därmed förlorar i precision eller tydlighet. Exempelvis finns regler om inträde och villkor för medlemskap i sju olika paragrafer i dagens stadgar. I förslaget återfinns dessa regler i tre paragrafer. Alla bestämmelser om närvarandes olika rättigheter vid representantskapet och om hur omröstningar genomförs har nu samlats till en paragraf (mot tidigare tre). 3, Definition av funktionshinder, har förenklats och anslutits till hur Handikappförbunden definierar sambandet mellan funktionsnedsättning och funktionshinder. I konsekvens med detta har ordet handikapp ersatts av ordet funktionsnedsättning i alla delar av stadgarna. Stringens och konsekvens Ett antal förändringar har vidtagits för att göra stadgarna mer stringenta. HSO betecknades i de gamla stadgarna på tre olika sätt nu används genomgående förkortningen (givetvis efter att ha angivit det formella namnet i den första paragrafen). Styrelsens ansvar har preciserats i flera avseenden. Dess ansvar som arbetsgivare för den anställda personalen har tydliggjorts. Vidare klargörs att det är styrelsen

2 som ska överlämna bokslut och andra ekonomihandlingar till revisorerna för granskning. Arbetsutskottet var helt oreglerat i de tidigare stadgarna (men nämndes i förbigående). Det har nu reglerats på ett tydligt sätt: det är styrelsen som avgör om det ska inrättas ett arbetsutskott och även vilka delegationer som ska ges detta. Kanslites roll är otydlig i dagens stadgar. Dels står det att det är frivilligt att ha ett kansli (det kan inrättas), dels ges det uppgifter som måste utföras inom HSO (bereda ärenden till styrelsen och ordförandekommittén och verkställa beslut som har fattats av dessa); uppgifter som därtill i normal föreningspraxis tillkommer styrelsen. Kansliets roll har därför tonats ned i stadgarna den enda bestämmelsen innebär att styrelsen är arbetsgivare för anställd personal. db25a98d-cae d2-d7695a68f082hso stadgar antagna vid årsmötet (8)

3 Förslag till nya stadgar Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad, HSO, är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för föreningar för personer med funktionsnedsättning, där föreningen bedriver verksamhet i Göteborgs stad. 2 Syfte Genom HSO arbetar medlemsföreningarna tillsammans och lämnar varandra stöd. Arbetet syftar till att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Till grund för detta arbete ligger dessa stadgar samt HSO:s program. 3 Definition av funktionshinder HSO:s idé och verksamhet utgår från den miljörelaterade definitionen av funktionshinder. Denna innebär att funktionshindret finns i miljön, inte hos personen som har en funktionsnedsättning. Genom medlemskap i HSO ansluter sig föreningarna till denna definition av funktionshinder. 4 Uppgifter HSO:s uppgifter är att verka för att föreningarnas intressen i gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i staden, att underlätta och stödja medlemsföreningarnas arbete genom utrednings-, kontakt-, utbildnings- och kommunikationsverksamhet, att främja samverkan på lokal nivå mellan medlemsföreningarna, att stödja enskilda individer genom att driva ett brukarstödscentrum, att stimulera debatten i frågor om funktionshinder, samt att verka för att HSO:s program förverkligas i Göteborgs stad. Medlemskap 5 Villkor för medlemskap Medlemskap beviljas förening för funktionsnedsatta, vars ändamål står i överensstämmelse med HSO:s program och stadgar om föreningen har en demokratisk uppbyggnad, är representativ för den grupp av funktionsnedsatta den företräder, bygger på enskilda personers medlemskap och står öppen för alla som ansluter sig till HSO:s definition av funktionshinder, db25a98d-cae d2-d7695a68f082hso stadgar antagna vid årsmötet (8)

4 är verksam i Göteborgs stad, och vid ansökan om medlemskap redovisar program, stadgar, samt verksamhetsoch ekonomisk berättelse för det senaste verksamhetsåret. 6 Föreningar med särskilda villkor Utöver de föreningar, som avses i 5 kan följande andra organisationer beviljas medlemskap i HSO: medlemsförbund i Handikappförbunden, vilket saknar lokal förening i Göteborgs stad, men har medlemmar i staden och utser någon av dessa till kontaktombud lokal eller regional förening för funktionsnedsatta, vilken saknar riksförbund, eller vars riksförbund inte är medlem av Handikappförbunden, förutsatt att föreningen uppfyller medlemsvillkoren enligt 5. 7 Ansökan och beslut om medlemskap Ansökan om medlemskap i HSO ska skriftligen tillställas styrelsen för HSO, vilken avger yttrande över ansökan till representantskapets årsmöte, som beslutar om medlemskap ska beviljas. 8 Redovisning av medlemsantal och verksamhet Medlemsförening ska varje verksamhetsår senast den 1 april till HSO överlämna verksamhets- och ekonomisk berättelse samt uppgift om medlemsantal. 9 Medlemsavgift Årsmötet fastställer medlemsavgift för följande verksamhetsår. Avgiften ska erläggas av medlemsföreningen senast den 1 mars det verksamhetsår avgiften avser. Underlåtenhet att erlägga avgift, eller att överlämna uppgifter enligt 8, medför att medlemsföreningen förlorar sina rättigheter i HSO fram till att betalning respektive sådant överlämnande har skett. Organisation 10 Beslutande organ HSO:s beslutande organ är representantskapet dess årsmöte, samt styrelsen. 11 Representantskapet Representantskapet är mellan årsmötena HSO:s högsta beslutande organ. Representantskapet får fatta beslut i för medlemsföreningarnas gemensamma frågor. Representantskapet får dock inte uttala sig i frågor, som berör enskild förening om föreningen motsätter sig detta. Representantskapet består av HSO:s styrelse, jämte ett ombud för varje medlemsförening, i första hand dess ordförande. Medlemsföreningarna äger rätt db25a98d-cae d2-d7695a68f082hso stadgar antagna vid årsmötet (8)

5 utse ersättare för ordföranden, vilka inträder vid förfall för denne. Medlemsförbund enligt 6, som saknar förening i Göteborgs stad, representeras av sitt kontaktombud eller ersättare för denne. Vid förfall för styrelsens ledamöter eller ombud inkallas ersättare. Medlemsförening ska senast den 1 april anmäla vilka som har utsetts till ombud respektive ersättare i representantskapet. Regler om yttranderätt, rösträtt och omröstning vid årsmötet m.m. återfinns i Representantskapets årsmöte Representantskapets årsmöte är HSO:s högsta beslutande organ. Representantskapets årsmöte hålls varje år före april månads utgång. Kallelse utsänds till medlemsföreningarna senast sex veckor före årsmötet. Följande ärenden ska tas upp på årsmötets dagordning: 1. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av årsmötesfunktionärer a. ordförande b. sekreterare c. justerare och rösträknare 4. Behandling av bokslut samt styrelsens verksamhetsredovisning för föregående år 5. Behandling av revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår 6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 7. Behandling av motioner och styrelsens förslag 8. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 9. Val av ordförande för två år (väljs udda årtal) 10. Val av kassör för två år (väljs jämna årtal) 11. Val av halva antalet ordinarie ledamöter för två år 12. Val av tre ersättare för ett år 13. Val av en revisor för två år, samt en revisorersättare för två år. (väljs varje år) 14. Val av valberedning för ett år 15. Fastställande av principer för ersättningar till förtroendevalda 16. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år 17. Beslut om rambudget och medlemsavgift för nästkommande år Regler om yttranderätt, rösträtt och omröstning vid årsmötet m.m. återfinns i 14. Motion till årsmötet kan väckas av medlemsförening. Motion ska, för att kunna tas upp vid årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast fem veckor före årsmötet. db25a98d-cae d2-d7695a68f082hso stadgar antagna vid årsmötet (8)

6 Motioner jämte styrelsens utlåtanden över dessa ska, tillsammans med övriga med övriga årsmöteshandlingar vara medlemsföreningarna tillhanda senast två veckor före dagen för årsmötet. 13 Representantskapets övriga möten Representantskapet sammanträder på kallelse av styrelsen minst tre gånger per år, utöver årsmötet. Kallelse och handlingar som ska behandlas vid representantskapets möte ska vara medlemsföreningarna tillhanda senast en vecka före dagen för mötet. HSO:s ordförande och vice ordförande är ordförande och vice ordförande vid de möten med representantskapet, som inte är årsmöte. 14 Rättigheter och beslutsregler i representantskapet Medlemsföreningarnas ombud samt styrelsens ordinarie ledamöter eller tjänstgörande ersättare har yttrande-, förslags- och beslutsrätt vid representantskapets möten. Styrelseledamot eller tjänstgörande ersättare har dock inte rösträtt vid årsmötets behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor, som rör HSO:s ekonomi och förvaltning. Representantskapet kan ge annan person närvaro- respektive yttranderätt i viss fråga eller för hela mötet. Varje ombud och styrelseledamot har en röst. Fullmaktsröstning är inte tillåten. Omröstning i representantskapet sker öppet och beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av vid tillfället tjänstgörande ordförande. Om votering begärs vid personval, ska valet avgöras med slutna röstsedlar. Vid slutet val förs kandidaterna upp i bokstavsordning på valsedeln. Godkänd valsedel ska uppta det antal personer som ska väljas. Valsedel som upptar fler eller färre namn är ogiltig. Vald är den eller de som har fått de högsta röstetalen. Utfaller voteringen vid personval i lika röstetal ska avgörandet ske genom lottning. 15 Styrelse Styrelsen är HSO:s högsta beslutande organ mellan representantskapets möten. Styrelsen leder HSO:s löpande verksamhet och får inom de ramar, som årsmötet beslutar, fatta behövliga beslut och företräda HSO. Styrelsen är HSO:s verkställande och beredande organ till årsmötet och övriga möten med representantskapet. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för HSO:s verksamhet och ekonomi, samt är arbetsgivare för den anställda personalen. db25a98d-cae d2-d7695a68f082hso stadgar antagna vid årsmötet (8)

7 Styrelsen består av sju eller nio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt, medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv. Styrelsen får inom sig inrätta ett arbetsutskott och avgör vilka beslut som delegeras till utskottet. Styrelsen beslutar om firmatecknare, teckningsrätter och attestregler. Anställd vid HSO kan inte väljas till ledamot eller ersättare i styrelsen. Ersättarna kallas till styrelsens sammanträden och tjänstgör vid ledamots frånvaro. Ersättarna inträder i den ordning de har valts. Styrelsen ska sammanträda minst sex gånger per år. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare är närvarande Vid varje styrelsemöte förs protokoll. Protokollet utsänds efter justering till ledamöter, ersättare, revisorer och medlemsföreningar. Räkenskaper och revision 16 Räkenskaper och revision För granskning av HSO:s räkenskaper utses två ordinarie revisorer och två ersättare för dessa. Varje år väljs en revisor och en ersättare för en tid av två år. En av revisorerna och en av ersättarna ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. HSO:s räkenskaper förs per kalenderår. Styrelsen ska före den 1 mars året efter räkenskapsåret överlämna räkenskaperna, jämte bokslut, till revisorerna för granskning. Dessa lämnar sin revisionsberättelse inom 30 dagar därefter. Revisorerna äger att när som helst under året verkställa revision eller vidta andra åtgärder som anses påkallade. Allmänna bestämmelser 17 Utträde, uteslutning Medlemsförening som önskar utträda ur HSO anmäler detta skriftligen till styrelsen senast tre månader före årsmötet, som beviljar utträdet. Medlemsavgift erläggs även det år utträde beviljas. Medlemsförening som bryter mot dessa stadgar, skadar HSO:s syften, inte längre uppfyller villkoren för medlemskap eller inte betalar medlemsavgift, kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av representantskapet på förslag av styrelsen. db25a98d-cae d2-d7695a68f082hso stadgar antagna vid årsmötet (8)

8 18 Beslut om stadgar Representantskapets årsmöte beslutar om stadgar för HSO. Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av representantskapets årsmöte efter förslag från styrelsen eller motion från medlemsförening. Ändring träder omedelbart i kraft om inte annat beslutas. 19 Upplösning Upplösning av HSO kan endast ske genom beslut med två tredjedels majoritet vid två på varandra följande representantskapsmöten, varav ett ska vara årsmöte. Vid upplösning övertar medlemsföreningarna HSO:s tillgångar och åtaganden. db25a98d-cae d2-d7695a68f082hso stadgar antagna vid årsmötet (8)

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT Antagna vid länsföreningens årsmöte 2001-03-13 Fastställda av RMTs förbundsstyrelse 2001-09 22-23 Ändringar av Normalstadgar för RMTs länsföreningar med direkt demokrati

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN (SAAF) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Inledning SAAF är en partipolitisk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer