Beslutad i SKN Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 Beslutad i SKN Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1

2 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4 Stödja verksamheten s 7 Hantera barn i förskola, pedagogisk omsorg och annan pedagogisk verksamhet s 16 Hantera elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola s 19 Hantera elever i fritidshem s 24 Hantera fristående verksamheter s 25 Begreppsförklaring s 26 Förkortningar s 30 Förteckning över IT-system s 31 Bilaga Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse s 32 2

3 Klassificeringsstruktur 1. Styra, planera och följa upp 1.1 Styra, planera och följa upp verksamheten Styrdokument Hantera budget Kvalitetskontrollera och följa upp verksamheten Hantera nämnd Hantera möten 2. Stödja verksamheten 2.1 Hantera ekonomi Hantera ekonomiska rapporter och prognoser Hantera ekonomisk redovisning Hantera kundreskontra Hantera anläggningstillgångar och inventarier Hantera interkommunal ersättning Hantera statsbidrag Hantera utdelning av premier och stipendier Hantera tilläggsbelopp 2.2 Hantera remisser 2.3 Hantera anmälningar, klagomål och synpunkter 2.4 Hantera avtal, upphandling och inköp 2.5 Hantera personal Anställa och administrera anställning Avsluta anställning Administrera personal Hantera praktikplatser Hantera rehabilitering och omplaceringar Hantera arbetsmiljö Hantera samverkan Hantera löner och frånvaro Utbilda och utveckla personal 2.6 Personuppgiftsbehandling 2.7 Hantera allmänna handlingar 2.8 Hantera information 2.9 Lokalsamordning 2.10 Hantera IT-stöd 2.11 Hantera fysisk miljö och säkerhet 3. Hantera barn i förskola, pedagogisk omsorg och annan pedagogisk verksamhet 3.1 Dokumentera verksamheten 3.2 Hantera placering av barn 3.3 Hantera måltidsverksamhet 3.4 Hantera ärenden om vårdnadsbidrag 4. Hantera elever i grundskola, förskoleklass och grundsärskola 4.1 Dokumentera verksamheten 4.2 Hantera ansökningar och val rörande elever 4.3 Hantera modersmålsundervisning 4.4 Handlägga ärenden om enskilda elever 4.5 Hantera prov, betyg och omdömen 4.6 Hantera elevhälsa 4.7 Studie- och yrkesvägledning 5. Hantera elever i fritidshem 5.1 Dokumentera verksamheten 5.2 Hantera placering av barn 6. Hantera fristående verksamheter 6.1 Hantera beslut, tillsyn och ersättningar 6.2 Handlägga ärenden om enskilda elever 3

4 1. Styra, planera och följa upp 1.1 Styra, planera och följa upp verksamheten Styrdokument Beslut D X Bevaras På respektive beslutsfattande enhet. Bestämmelser om förskole- och barnomsorgsavgifter Delegeringsbeslut och anmälan av delegeringsbeslut D W3D3 Bevaras Skolnämnden lämnar förslag till KF som fastställer taxorna. D X Bevaras Beslut bevaras på respektive beslutsfattande enhet. Anmälan av delegeringsbeslut görs till skolnämnden. Delegeringsordning D W3D3 Bevaras Skolkontoret Fastställande av upptagningsområden för närhetsskola D X Bevaras Skolkontoret Handlingsplan D X Bevaras T.ex. plan gällande skolfrånvaro. Internkontrollplan D X 10 år Skolkontoret Klasschema D NovaSchem/InfoMentor Bevaras Skolassistent skriver ut samtliga scheman en gång per läsår på sin enhet och diarieför dem. Krisplan D X Bevaras På respektive enhet. Likabehandlingsplan D X Bevaras Obligatorisk enligt diskrimineringslagen 3:16. På respektive enhet. Lokalplanering D X Bevaras Skolkontoret. Underlag och planer. Läsårsdata D W3D3 5 år Skolkontoret Miljöcertifiering/-diplomering D X Bevaras På respektive enhet. Nämndplan D Stratsys, W3D3 Bevaras Skolkontoret Ordningsregler D X Bevaras På respektive enhet. Policys D X Bevaras Skolkontoret diarieför nämndens policys. Riktlinjer, regler, reglementen, rutiner D X Bevaras Skolkontoret diarieför nämndens riktlinjer, regler, reglementen och rutiner. Teamkontrakt SO 2 år Målformulering som görs av alla förskolor/skolor samt skolkontoret. Verksamhetsplan D Bevaras På respektive enhet. Enligt Skollagen 4:6. Överklagande D X Bevaras T.ex. beslut som går att överklaga enl. Skollagen 28, kommunallagen. 4

5 1.1.2 Hantera budget Skolnämndens budget, antagen (fördelning av ram) D Ekonomisystem, W3D3 Bevaras Skolkontoret. Budgetbeslutet beslutas och protokollförs i nämnd. Fördelning av förvaltningens totala RV Ekonomisystem Bevaras Skolkontoret. intäkter och kostnader per verksamhet Fördelning av intäkter och kostnader i budget per resultatenhet fördelat på D Ekonomisystem Bevaras Underlag från skolkontorets ekonomiavdelning diarieförs på respektive enhet. verksamhet Beslut om elevpeng D Ekonomisystem, W3D3 Bevaras Prislistan tas fram av ekonomiavdelningen på skolkontoret inför varje kalenderår Kvalitetskontrollera och följa upp verksamheten Enkätfrågor med enkätsammanställning och/eller statistiksammanställningar D ProCapita, InfoMentor, W3D3 Bevaras På respektive enhet. Enkäter - svar SO Vid inaktualitet Enkätsvar gallras efter det att materialet sammanställts. Kvalitetsredovisning D X Bevaras På respektive enhet. Skollagen 4:6. Rapporter och utredningar - interna D X Bevaras T.ex. rapporter till nämnden, rapport från internkontroll. Rapporter och utredningar av externa utförare D X Bevaras T.ex. externa konsulter, SCB. Utvärderingar D X Bevaras Hantera nämnd Arvodesunderlag, förtroendevalda SO 10 år Förrättningsrapporter, inkomstuppgifter, reseräkningar och dylikt gallras 10 år efter inkomståret. Kan gallras efter 2 år om uppgifterna finns lönehanteringssystemet. Anmälan av delegeringsbeslut D W3D3 Bevaras Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämndsekreteraren inför skolnämndens sammanträden. Föredragningslista, dagordning och kallelse D W3D3 Bevaras Skolkontoret Förteckning över förtroendevalda D W3D3 Bevaras Skolkontoret Inkallelseordning för ersättare D W3D3 Bevaras Skolkontoret 5

6 Ärenden till nämnd D W3D3 Bevaras Skolkontoret Hantera möten Mötesanteckningar från verksamhetsmöten, informationsmöten, tillfälliga arbetsgrupper Mötesanteckningar från skolledarträffar, referensgrupper, samrådsgrupper Vid inaktualitet Löpande anteckningar från möten som ej är beslut kan gallras vid inaktualitet. D X Bevaras T.ex. centrala elevråd, föräldraråd och ungdomsråd. Protokoll D X Bevaras T.ex. nämnd och skolförvaltningens samverkansgrupp. På respektive enhet. Protokoll från APT och arbetslagsmöten D/SO Bevaras APT-protokoll diarieförs eller ordnas systematiskt på respektive enhet. 6

7 2. Stödja verksamheten 2.1 Hantera ekonomi Hantera ekonomiska rapporter och prognoser Skolnämndens bokslut D X Bevaras Skolkontoret Bokslutet ska även diarieföras i protokoll från nämnden. Enheternas resultat per verksamhet D X Bevaras Underlag från skolkontorets ekonomiavdelning diarieförs på respektive enhet. Fördelning av över-/underskott i bokslut D X Bevaras Skolkontoret Budgetunderlag, års- och flerårsbudget SO X 2 år Ekonomiska kalkyler SO X 2 år Skolkontoret Månadsrapport till nämnd D X Bevaras Skolkontoret Nyckeltalsuppföljningar SO X 2 år Prognoser D X Bevaras Underlag från skolkontorets ekonomiavdelning diarieförs på respektive enhet två gånger/år (tertial 1 och 2) Hantera ekonomisk redovisning Bokföringsorder SO 10 år Internfakturor, avstämningslistor SO 10 år Kontoutdrag SO 10 år Transaktionslistor SO 10 år Verifikationer, betalda internfakturor SO 10 år Verifikationer, internfakturor underlag Hantera kundreskontra Avskrivna fordringar SO 10 år SO 10 år Avstämningslista kundfakturor SO 10 år Debiteringsunderlag SO 10 år Ej elektroniska leverantörsfakturor SO 10 år Elektroniska leverantörsfakturor RV Personec 10 år 7

8 Makuleringar SO 10 år Måltidskuponger, listor SO 2 år Kvitton och följesedlar SO 10 år Redovisning av handkassa SO 10 år Skickas till serviceförvaltningen. Reglera uteblivna avgifter för D Ekonomisystem 3 år Barnomsorgsassistenter/ekonom på skolkontoret. förskola och fritidshem. Rekvisitioner SO 10 år Rekvisitionsblock/förbrukade sparas på respektive enhet. Underlag för utbetalning av barn- och skolpeng till fristående verksamheter SO 10 år Barnomsorgsassistenter på skolkontoret Hantera anläggningstillgångar och inventarier Inventarieredovisningar SO Bevaras Sammanställning av inventarieförteckning skickas årligen till KSK/ekonomi. Inventarieförteckning SO X Vid inaktualitet På respektive enhet. Investeringar SO 10 år På respektive enhet Hantera interkommunal ersättning Ansökan/önskemål om utbildningsplats från annan kommun Hantera statsbidrag Förteckning över barn/elever i annan kommun Yttrande över ansökan om mottagande av barn i annan kommun Beslut om mottagande av elev från annan kommun, som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl Beslut om mottagande av elev från annan kommun enligt det fria skolvalet D X Bevaras Skolkontoret RV/D ProCapita, W3D3 Bevaras Skrivs ut en gång per termin och diarieförs på skolkontoret. D Bevaras Rektor på delegation från nämnden. Skollagen 10 kap 25 D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Skollagen 10 kap 25 D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Skollagen 10 kap 27 Ansökan om statsbidrag och beslut D X Bevaras Skolkontoret Rekvisition av statsbidrag D X Bevaras Skolkontoret Inklusive bilagor och beslut. Utbetalningslistor - statsbidrag SO X 10 år Skolkontoret 8

9 2.1.7 Hantera utdelning av premier och stipendier Ansökan stipendiefonder och elevrådspengar samt sammanställningar D X Bevaras Ansökningar och sammanställningar diarieförs på skolkontoret. Fördelning av fonder/pengar D X Bevaras Diarieförs på skolkontoret. Beslut och underlag till beslut. Beslut som ligger till grund för premier och stipendier D X Bevaras Nämndbeslut Hantera tilläggsbelopp Beslut tilläggsbelopp D X Bevaras Skolkontoret Underlag för beslut om tilläggsbelopp SO 2 år Skickas in från enheterna till skolkontoret. 2.2 Hantera remisser Remisser D X Bevaras Skolkontoret, om inte någon annan enhet nämns specifikt. Remissvar D X Bevaras Skolkontoret, om inte någon annan enhet nämns specifikt. 2.3 Hantera anmälningar, klagomål och synpunkter Anmälan till polisen rörande D Bevaras På respektive enhet. barn/elev Anmälan till socialtjänsten D Bevaras På respektive enhet. Klagomål, synpunkter och medborgarförslag D X Bevaras På respektive enhet. Medborgarförslag skickas till skolkontoret som diarieför och skickar det vidare till KSK. Yttranden D X Bevaras T.ex. svar till skolinspektionen, barn- och elevombudsmannen eller motsvarande på nämndens vägnar. Yttrande från enheter skickas till huvudman/skolkontoret som skickar in svaren. Överklaganden och begäran om omprövning D X Bevaras Diarieförs tillsammans med de beslut och handlingar som finns i samma ärende på den enhet där dessa finns. 9

10 2.4 Hantera avtal, upphandling och inköp Avtal, kortfristiga och/eller för löpande drift 2.5 Hantera personal SO/RV X 2 år T.ex. leasing av kopiatorer, städavtal, skolskjuts, hyreskontrakt måltid. Gallras 2 år efter avtalstidens utgång. På respektive enhet. Avtal, långfristiga D X Bevaras På respektive enhet. Enkel upphandling D X Bevaras På respektive enhet. Offerter D X Bevaras På respektive enhet. Beställningar/inköp SO X 2 år Underlag på respektive enhet. Spontanofferter och leverantörsinformation Anställa och administrera anställning Vid inaktualitet Annonser utlysta tjänster D W3D3 Bevaras Ingår i tjänstetillsättningsärende. Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Anteckningar förda under intervju SO, RV Offentliga jobb 2 år SO, RV Offentliga jobb Bevaras Bevaras i personalakt. Vid inaktualitet Behovsanalys med kravspecifikation D W3D3 Bevaras Ingår i tjänstetillsättningsärende. Förteckning över sökanden till tjänst D Offentliga jobb, W3D3 Bevaras Ingår i tjänstetillsättningsärende. Spontana tjänsteansökningar Vid inaktualitet På respektive enhet. Tidsbegränsad anställning med stöd av skollagen D X Bevaras Utdrag ur polisens belastningsregister SO Vid inaktualitet Obligatoriskt enligt skollagen 2:31. Original ska återlämnas på begäran. VFU-studenter, lista SO/RV X Vid inaktualitet Skolkontoret Avsluta anställning Avsked, ansökningar SO Bevaras Förhandlingsprotokoll, uppsägningar D X Bevaras Uppsägningar, besked SO Bevaras Bevaras i personalakt. 10

11 2.5.3 Administrera personal Arbetsgivarintyg SO 2 år Disciplinärenden D W3D3 Bevaras Skolkontoret Friskvårdsbidrag SO 2 år Ansökan med originalkvitto skickas till serviceförvaltningen. Nyckel- och kortkvittenser SO Vid inaktualitet Gallras när nyckel återlämnats. På respektive enhet. Personalregisterlistor SO Vid inaktualitet Sekretessöverenskommelse SO Bevaras Bevaras i personalakt. Semesterlistor SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Tjänstgöringsbetyg SO Bevaras Bevaras i personalakt, se personalakt för leveranshänvisning. Tjänstgöringsintyg SO Bevaras Bevaras i personalakt, se personalakt för leveranshänvisning Hantera praktikplatser Praktikplatsers innehåll och utformning SO X Bevaras På respektive enhet Hantera rehabilitering och omplaceringar Anmälan om arbetsskada D X Bevaras Bevaras i personalakt efter att ärendet avslutas. Arbetsanpassning, dokumentation av behov och åtgärder D X Bevaras Bevaras i personalakt. Arbetsförmågebedömningar D X Bevaras Bevaras i personalakt. Arbetsträning, dokumentation av D X Bevaras Bevaras i personalakt. Beslut från försäkringskassan om sjukpenning Beslut från försäkringskassan om rehabiliteringsersättning Beslut från försäkringskassan rörande sjukersättning Försäkringskassans förfrågan om anställds inkomst och årsarbetstid D X Bevaras Bevaras i personalakt. D X Bevaras Bevaras i personalakt. D X Bevaras Bevaras i personalakt. SO X 2 år Omplacering D X Bevaras Bevaras i personalakt. 11

12 Rehabiliteringsplan D X Bevaras Bevaras i personalakt. Rehabiliteringsutredningar D X Bevaras Bevaras i personalakt. Rehabiliteringsärenden RV Adato Bevaras Rehabiliteringsmöten, protokoll D, RV X Bevaras Bevaras i personalakt. Sjukanmälan och friskanmälan RV Personec 2 år Hantera arbetsmiljö Arbetsmiljöplan D X Bevaras På respektive enhet. Arbetsmiljöutredning D X Bevaras På respektive enhet. Risk, tillbud och skadehantering RV Invit Bevaras Riskbedömningar, systematiskt arbetsmiljöarbete D, RV Invit Bevaras Hantera samverkan Kallelser och dagordningar samverkan Protokoll från förhandlingar enligt medbestämmandelagen (MBL) SO X Bevaras Kan gallras efter 2 år om de fungerar som register till protokoll. På respektive enhet. Gäller både central- och lokal samverkan. D X Bevaras På respektive enhet. MBL 10, 11, 12, 14, 38 Protokoll lokal samverkansgrupp SO/D X 2 år På respektive enhet. Protokoll med bilagor, central samverkan D X Bevaras Skolkontoret Hantera löner och frånvaro Ledighetsansökan RV Personec, självservice P 2 år Läkarintyg vid tjänstledighet, VAB (vård av sjukt barn) och sjukdom SO X Vid inaktualitet Kopia till lönekontoret. Diarieförs om diagnos ingår, hanteras enligt sekretess OSL 39:2. Reseräkningar SO 2 år Hanteras av löneavdelningen på serviceförvaltningen. Tidsrapportering RV Personec, självservice P 2 år Hanteras av löneavdelningen på serviceförvaltningen. Tjänstgöringsrapporter timanställda SO 2 år Hanteras av löneavdelningen på serviceförvaltningen. Tjänstgöringsrapporter, lärare och övriga SO Vid inaktualitet Hanteras av löneavdelningen på serviceförvaltningen. 12

13 2.5.9 Utbilda och utveckla personal Behörighetsgivande utbildning, bevis SO Bevaras Bevaras i personalakt. 2.6 Personuppgiftsbehandling Utvecklingsplan, individuell SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Kursinbjudningar SO Vid inaktualitet Utvecklingssamtal, anteckningar SO Vid inaktualitet Efter att nytt samtal dokumenterats. Utvecklingsinsatser SO 2 år Anmälan av behandling av D W3D3 Bevaras PUL-ombudet finns på skolkontoret. personuppgifter till personuppgiftsombudet Anmälan av personuppgiftsombud D W3D3 Bevaras Nämndbeslut, sedan anmälan till Datainspektionen. Förordnande och inrättande av personuppgiftsombud 2.7 Hantera allmänna handlingar Arkivförteckning D W3D3 Bevaras Underlag till nämnd diarieförs på skolkontoret och tas med i protokollet efter beslut i nämnden. Registerförteckning D X Bevaras Upprättas och diarieförs på respektive enhet. Handlingar rörande samtycken enligt personuppgiftslagen SO Vid inaktualitet Bevaras på respektive enhet. Bevaras Arkivbeskrivning D X Bevaras Skolkontoret Beslut att inte lämna ut allmän D X Bevaras Beslut av chef på enheten där handlingen finns. handling Diarieförda handlingar D X Bevaras I diariet på respektive enhet. Diarium diarieförteckning SO W3D3 Bevaras W3D3 eller manuellt diarium på enhet. Skrivs ut på arkivbeständigt papper (Arkiv80). Ska vara sökbart på två sätt: via ärendemening och diarienummer. Dokumenthanteringsplan D W3D3 Bevaras Skolkontoret Leveransreversal D X Bevaras Bevaras med arkivförteckning. 13

14 2.8 Hantera information Egenproducerad information och trycksaker 2.9 Lokalsamordning Fotografier som samlas i syfte att belysa den egna verksamheten Fotografier som inte samlas i syfte att belysa den egna verksamheten SO Bevaras På respektive enhet. SO Bevaras På respektive enhet. SO Vid inaktualitet Informationsbrev SO X Bevaras På respektive enhet. Korrespondens, rutinmässig SO X Vid inaktualitet Skolkatalog/fotokatalog SO Bevaras Ett original bevaras på enheten. Temporär information till elever/vårdnadshavare SO X Vid inaktualitet Veckobrev/veckoblad SO X Bevaras På respektive enhet. Ansökan gällande fastighetsanpassningar SO Bevaras Originalhandling som inkommer till fastighetsekonomen på skolkontoret bevaras på skolkontoret. Hyreskontrakt SO, D X 2 år 2 år efter kontraktets utgång. Ritningar SO Bevaras 2.10 Hantera IT-stöd Licenser SO X Vid inaktualitet Skolkontoret Lista över aktuella program SO Vid inaktualitet Skolkontoret Systemdokumentation SO X Bevaras Skolkontoret 2.11 Hantera fysiskt arbetsmiljö och säkerhet Allergirondsprotokoll SO Vid inaktualitet Bevaras på enheten. Gallras när ny rond har genomförts. Brandlista SO Vid inaktualitet Närvarolista Egenkontroll miljö SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. Lekplatsöversyn SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. Livsmedelshantering (cafeteria) SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. Miljötillsyn (inomhus) SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. 14

15 OVK-protokoll SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. Skyddsrondsprotokoll SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer Skadegörelse, inbrott, stöld SO Vid inaktualitet När det rör polisanmälningar. Ej rörande enskild individ. Tillbudshantering RV Invit Bevaras Översyn lokaler SO Vid inaktualitet Gymnastiksalar, NO-salar (naturorienterade ämnen), slöjdsalar. Gallras när ny rapport inkommer. 15

16 3. Hantera barn i förskola, pedagogisk omsorg och annan pedagogisk verksamhet 3.1 Dokumentera verksamheten Adressregister RV ProCapita Vid inaktualitet Dokumentation av enskilda samtal SO Vid inaktualitet med vårdnadshavare Närvarolistor, dagjournaler RV Vid inaktualitet Korrespondens med väsentligt innehåll för barn eller förskola Barnakt/D X Bevaras Pedagogisk dokumentation om D Bevaras Arbetslag och förskollärare verksamheten Planerade åtgärder D Bevaras Uppföljning av åtgärder D Bevaras Information på sociala medier SO Bevaras T.ex. twitter, facebook, bloggar, youtube. Inlägg som innehåller sekretessbelagd information får inte förekomma på sociala medier. Om ett inlägg innehåller sekretessbelagda uppgifter ska det diarieföras och plockas bort. För att dokumentera själva mediet bör ansvarig, minst en gång per kvartal eller vid en större förändring, bevara en ögonblicksbild genom att t.ex. ta en skärmdump. 3.2 Handlägga ärenden om enskilda barn Uppgift till förskolechef om att ett barn är i behov av särskilt stöd Barnakt/D Bevaras Om beslut om särskilt stöd inte tas eller om barnet inte har en barnakt ska uppgiften diarieföras. Skollag kap 8:9. Barnakt Bevaras Dokumentation av bedömning när det gäller särskilda stödinsatser Beslut om utformning av särskilda Barnakt/D Bevaras stödinsatser Pedagogisk kartläggning Barnakt/D Bevaras Social kartläggning Barnakt/D Bevaras Utreda och vidta åtgärder vid kränkande behandling Barnakt/D W3D3 Bevaras 16

17 3.3 Hantera placering av barn Anhöriginformation SO Vid inaktualitet Gallras efter det att barnen slutar på förskolan. Ansökan och beslut gällande särskild skjuts Ansökan om plats i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, natt- och helgverksamhet Ansökan om plats i förskoleverksamhet, skyddad identitet och skyddade adressuppgifter Beslut om erbjudande av förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd Beslut om erbjudande av förskola på grund av familjens situation D ProCapita, W3D3 Bevaras Skolkontoret RV ProCapita Vid inaktualitet Skolkontoret SO Vid inaktualitet Skolkontoret Barnakt/D Barnakt/D W3D3, File Maker, ProCapita W3D3, File Maker, ProCapita Bevaras Skollagen kap 8, 7 Beslut tas av förskolechef på respektive enhet. Bevaras Skollagen kap 8, 5 Beslut tas av förskolechef på respektive enhet. Beslut om förtur i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd Barnakt/D W3D3, File Maker, ProCapita Bevaras Skollagen kap 8, 14 Beslut om utökad vistelsetid D Bevaras Beslut tas av förskolechef på respektive enhet. Skollagen kap 8, 5 Bevilja särskild skjuts D W3D3 Bevaras Skolkontoret Erbjudande, svar och beslut om placering förskola och pedagogisk omsorg Beslut om placering i natt- och helgverksamhet SO ProCapita Vid inaktualitet Till enheten efter placeringsbeslut. Gallras när svar inkommit. D W3D3 Bevaras Diarieförs på enheten. Grupplista SO Bevaras Ackumulerad lista med samtliga som gått i gruppen under året. Inkomstuppgift SO ProCapita 2 år Skolkontoret. Årlig aktualisering. Gallras 2 år efter inkomståret. 17

18 Inskolningsunderlag SO Vid inaktualitet Önskemål om specialkost, läkemedelshantering, övrig information. Gallras när uppgifterna ändras och när barnet slutar på förskolan. Kölistor RV ProCapita Vid inaktualitet Skolkontoret Schema/vistelsetid för barn SO ProCapita, E-tjänsten Vid inaktualitet Uppsägning av plats RV ProCapita, E-tjänsten 2 år Önskemål om överflyttning RV ProCapita, E-tjänsten 2 år 3.4 Hantera måltidsverksamhet Egenkontroll av livsmedel beslutsunderlag SO Vid inaktualitet Kan gallras när nytt beslutsunderlag inkommer. Egenkontroll av livsmedel - protokoll SO Vid inaktualitet Kan gallras när nytt protokoll inkommer. Följesedel livsmedel SO Vid inaktualitet Bevaras så länge varan finns på enheten. Typmatsedel för förskolor som producerar egen mat SO Bevaras Typmatsedel för en månad. Övriga kan gallras. Tillsynsprotokoll SO Vid inaktualitet 3.5 Hantera ärenden om vårdnadsbidrag Vårdnadsbidrag - ansökan och beslut D W3D3, ProCapita 10 år Skolkontoret 18

19 4. Hantera elever i grundskola, grundsärskola och förskoleklass 4.1 Dokumentera verksamheten Elevens val D Bevaras Beslut om vilket utbud enheten erbjuder eleverna. Elev- och lärarförteckning för lovoch sommarskola SO Bevaras Skolkontoret sammanställer. Elevhistorik SO, RV Bevaras Uppgifter om elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång. Bevaras på respektive enhet, kan vara olika i SO eller RV. Individuella utvecklingsplaner (IUP) SO InfoMentor Bevaras med omdömen Klasslista/grupplista D ProCapita Bevaras Ackumulerad lista med namn och personnummer med samtliga som gått i klassen under året. Skrivs ut en gång per år på arkivbeständigt papper (Arkiv 80) och bevaras Korrespondens med väsentligt innehåll för elev eller skola D X Bevaras Lokal pedagogisk planering (LPP) SO InfoMentor Vid inaktualitet på respektive enhet. Bör diarieföras. Läromedel SO Bevaras Egenproducerade läromedel för allmän användning. Exempelvis kompendier, foton, diabilder, videoinspelningar eller multimediapresentationer producerad på skolan för att användas i undervisningen. Rutin för insamling upprättas på respektive enhet. Läromedelsförteckning SO Bevaras Upprättas av respektive enhet, förslagsvis av ämnesansvarig. Lärotider D W3D3 Bevaras Förvaltningschefen fattar beslut gällande skolårets omfattning och undervisningstid. Närvarolistor RV Vid inaktualitet Projekt på uppdrag av myndighet/förvaltningschef Register handledare verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Övervägande/beslut om lämplig åtgärd vid upprepade och allvarliga förseelser D X Bevaras Projektbeskrivning och slutresultat. SO Bevaras Skolkontoret D W3D3 eller personalsystem Bevaras Förvaltningschef har denna uppgift på delegation från skolnämnden men rektor är ansvarig och ska rapportera om sitt beslut till förvaltningschefen. 19

20 Information på sociala medier SO Bevaras T.ex. twitter, facebook, bloggar, youtube. Inlägg som innehåller sekretessbelagd information före inte förekomma på sociala medier. Om ett inlägg innehåller sekretessbelagda uppgifter ska det diarieföras och plockas bort. För att dokumentera själva mediet bör ansvarig, minst en gång per kvartal eller vid en större förändring, bevara en ögonblicksbild genom att t.ex. ta en skärmdump. 4.2 Hantera ansökningar och val rörande elever Ansökan och beslut om ledighet SO Vid inaktualitet Gallras efter avslutad skolgång. Ansökan och beslut rörande tilläggsbelopp D W3D3 Bevaras Skolkontoret. Ansökan om språkval SO Vid inaktualitet Ansökan till förskoleklass RV ProCapita Vid inaktualitet Avtal och överenskommelser med elever om t.ex. skåpnyckel och datorer SO Vid inaktualitet Gallras när skåpnyckeln/datorn återlämnats, senast när eleven slutar skolan. Elevens val/profil RV InfoMentor Vid inaktualitet Närvaro/frånvaro RV InfoMentor Vid inaktualitet Svenska som andraspråk - Ansökan och beslut RV Vid inaktualitet Gallras efter läsårets slut. Val av skola SO Vid inaktualitet Skolvalsblanketter Val av skola, skyddad identitet och skyddade adressuppgifter SO Vid inaktualitet 4.3 Hantera modersmålsundervisning Ansökan rörande enskild elev RV Vid inaktualitet Ansökan och uppsägning. Förteckning över elever D ProCapita Bevaras Ackumulerad lista med namn och personnummer med samtliga som gått i klassen under året. Skrivs ut en gång per år på arkivbeständigt papper (Arkiv 80) och bevaras på respektive enhet. Kan diarieföras. Organisationsbeskrivning per år RV Bevaras 20

21 4.4 Handlägga ärenden om enskilda elever Anmälan till rektor när en elev riskerar att inte nå målen Ansökan och beslut om byte av skolform Ansökan och beslut om särskild undervisning Ansökan och beslut om särskilda utbildningsinsatser Elevakt/D Bevaras Om åtgärdsprogram inte upprättas eller om eleven inte har en elevakt ska anmälan diarieföras D Bevaras Beslut av förvaltningschefen. Elevakt Bevaras T.ex. beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats vid elevs längre tids sjukdom eller liknande skäl enligt skollagen 24 kap D Bevaras Beslut om anpassad studiegång Elevakt Bevaras Skollagen 3 kap 12 Beslut om enskild undervisning Elevakt Bevaras Skollagen 3 kap 11 Beslut om särskild undervisningsgrupp Beslut om uppskjuten, förlängd eller upphörande av skolplikt Beslut om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande för elev i kommunal skola i Enköpings kommun Beslut om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande för interkommunal elev eller för elev i fristående skola Elevs ersättningsskyldighet vid skadegörelse Elevakt Bevaras Skollagen 3 kap 11 Elevakt/D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Skollagen 7 kap 10, 13, 14 SL Elevakt/D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Skollagen 7 kap 14 SL Elevakt/D Bevaras Beslut av förvaltningschef på delegation från nämnden. Skollagen 7 kap 15 och 16 Elevakt/D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Intyg om anpassad studiegång D Bevaras Åtföljer slutbetyget. Logopedutlåtande Elevakt Bevaras Kränkande behandling anmälan till rektor, rektors utredning samt vidtagna åtgärder Mötesanteckningar från möte kring enskild elev Elevakt/D Bevaras Diarieförs på enheten och anmäls till huvudmannen via etablerad rutin. Skollagen 6 kap 10 och diskrimineringslagen. Elevakt/D Bevaras Bör undertecknas. Pedagogisk dokumentation Elevakt Bevaras Underlag för beslut. Beslut om att frångå elevens/vårdnadshavarens önskemål D Bevaras Beslut av förvaltningschef på delegation från nämnden. 21

22 om en viss skola vid betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen och med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero Beslut om skolskjuts med hänsyn till Elevakt/D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet Skolskjutslista för elev RV X Bevaras Hos trafiksamordnaren, teknikförvaltningen. Beslut om skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden och färdvägens längd samt beslut om skolskjuts vid val av skola Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl D W3D3 Bevaras Beslut av trafiksamordnare på delegation från nämnden. Ska anmälas till nämnden. D W3D3 Bevaras Beslut av handläggare på skolkontoret. Social kartläggning Elevakt Bevaras Underlag för beslut. Åtgärdsprogram Elevakt InfoMentor Bevaras Beslut av rektor att upprätta eller inte upprätta åtgärdsprogram 4.5 Hantera prov, betyg och omdömen Betygskataloger och betygssammanställningar Elevakt Bevaras RV ProCapita Bevaras Betygskataloger i original och betygssammanställningar med rektors underskrift. Slutbetyg (årskurs 9) RV Procapita Bevaras Elevernas avgångsbetyg med rektors underskrift. Vidlägges betygskatalogen. Terminsbetyg SO ProCapita Vid inaktualitet Samlat betygsdokument SO, RV ProCapita Bevaras I de fall det ges i stället för slutbetyg. Betygssättning, underlag SO 5 år Lärarnas information, InfoMentor, etc. Intyg om avgång från grundskolan SO Utfärdas om elev avgår utan slutbetyg. Bör bevaras tillsammans med betygskatalog. Sammanställning av resultat per läsår av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk Sammanställning av resultat per läsår av övriga nationella prov SO ProCapita Bevaras Skrivs ut ur ProCapita (ämnesprovsmodulen) av skolassistent på enheten. Bevaras tillsammans med de nationella proven. SO ProCapita 5 år Skrivs ut ur ProCapita (ämnesprovsmodulen) av skolassistent på enheten. Bevaras tillsammans med de nationella proven. 22

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för skolnämnden

Dokumenthanteringsplan för skolnämnden Vår beteckning SKN2014/541 nr 2014.4126 Barn- och utbildningsförvaltningen Gäller från den 29 september 2014 Fastställd av skolnämnden 64 Dokumenthanteringsplan för skolnämnden Innehåll Bakgrund och begränsningar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun

Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-11-04 Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Gemensam gallringsplan

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter

Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter 1 (13) Skolförvaltningens rutin för hantering av personer med skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter är Skatteverkets samlingsrubrik för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade

Läsårstider 7 1 3 Läromedel Beställningar av läromedel enl. avtal Läromedel, egenproducerade A Verksamhetsområde, B-C Processgrupp/huvudprocess, D Handlingstyp 7 SKOLA 7 1 Gemensam skolverksamhet 7 1 1 Skolplikt 7 1 1 1 Interkommunala ärenden Planera utbildning 7 1 2 Personalförteckning, årlig

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Antagen av Utbildningsnämnden 2015-06-16, 57 Gäller från antagande för Utbildningsförvaltningen PARTILLE KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Första giltighetsdatum Antagandedatum med paragraf

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för bildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan för bildningsnämnden Vår beteckning BLN 2014/40 nr 2014.1598 Barn- och utbildningsförvaltningen Gäller från den 1 oktober 2014 Fastställd av bildningsnämnden 46 Dokumenthanteringsplan för bildningsnämnden Innehåll Bakgrund

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun

Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Diarienummer 11-124-000 Riktlinjer för hantering av skolhälsovårdsjournaler i Skövde kommun Beslutad i skolnämnden den 24 augusti 2011, 101 Hantering av skolhälsovårdsjournaler för skolhälsovården i Skövde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Riktlinjer för dokumenthantering

Riktlinjer för dokumenthantering Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2007-12-04 ) Giltig fr.o.m. 2007-12-04 Dokumentansvarig Nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR AB Fastställd av styrelsen för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB 2012-12-11 1 Inledning En dokumenthanteringsplan är en förteckning över alla de handlingstyper

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 1 Bevarande- och gallringsplan för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Inledning Myndigheters arkiv bildas av allmänna handlingar och är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven skall bevaras

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17

ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 1, 2010-06-17 ATT INVENTERA ARKIVHANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2010-06-17 INNEHÅLL 1 Regelverket... 3 2 Inventera arkivhandlingar... 4 2.1 Avgränsa...

Läs mer