Beslutad i SKN Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutad i SKN 2014-05-08 Dnr SKN2014/79. Skolnämndens dokumenthanteringsplan"

Transkript

1 Beslutad i SKN Dnr SKN2014/79 Skolnämndens dokumenthanteringsplan 1

2 Innehållsförteckning Klassificeringsstruktur s 3 Dokumenthanteringsplan s 4 Styra, planera och följa upp verksamheten s 4 Stödja verksamheten s 7 Hantera barn i förskola, pedagogisk omsorg och annan pedagogisk verksamhet s 16 Hantera elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola s 19 Hantera elever i fritidshem s 24 Hantera fristående verksamheter s 25 Begreppsförklaring s 26 Förkortningar s 30 Förteckning över IT-system s 31 Bilaga Gallring av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse s 32 2

3 Klassificeringsstruktur 1. Styra, planera och följa upp 1.1 Styra, planera och följa upp verksamheten Styrdokument Hantera budget Kvalitetskontrollera och följa upp verksamheten Hantera nämnd Hantera möten 2. Stödja verksamheten 2.1 Hantera ekonomi Hantera ekonomiska rapporter och prognoser Hantera ekonomisk redovisning Hantera kundreskontra Hantera anläggningstillgångar och inventarier Hantera interkommunal ersättning Hantera statsbidrag Hantera utdelning av premier och stipendier Hantera tilläggsbelopp 2.2 Hantera remisser 2.3 Hantera anmälningar, klagomål och synpunkter 2.4 Hantera avtal, upphandling och inköp 2.5 Hantera personal Anställa och administrera anställning Avsluta anställning Administrera personal Hantera praktikplatser Hantera rehabilitering och omplaceringar Hantera arbetsmiljö Hantera samverkan Hantera löner och frånvaro Utbilda och utveckla personal 2.6 Personuppgiftsbehandling 2.7 Hantera allmänna handlingar 2.8 Hantera information 2.9 Lokalsamordning 2.10 Hantera IT-stöd 2.11 Hantera fysisk miljö och säkerhet 3. Hantera barn i förskola, pedagogisk omsorg och annan pedagogisk verksamhet 3.1 Dokumentera verksamheten 3.2 Hantera placering av barn 3.3 Hantera måltidsverksamhet 3.4 Hantera ärenden om vårdnadsbidrag 4. Hantera elever i grundskola, förskoleklass och grundsärskola 4.1 Dokumentera verksamheten 4.2 Hantera ansökningar och val rörande elever 4.3 Hantera modersmålsundervisning 4.4 Handlägga ärenden om enskilda elever 4.5 Hantera prov, betyg och omdömen 4.6 Hantera elevhälsa 4.7 Studie- och yrkesvägledning 5. Hantera elever i fritidshem 5.1 Dokumentera verksamheten 5.2 Hantera placering av barn 6. Hantera fristående verksamheter 6.1 Hantera beslut, tillsyn och ersättningar 6.2 Handlägga ärenden om enskilda elever 3

4 1. Styra, planera och följa upp 1.1 Styra, planera och följa upp verksamheten Styrdokument Beslut D X Bevaras På respektive beslutsfattande enhet. Bestämmelser om förskole- och barnomsorgsavgifter Delegeringsbeslut och anmälan av delegeringsbeslut D W3D3 Bevaras Skolnämnden lämnar förslag till KF som fastställer taxorna. D X Bevaras Beslut bevaras på respektive beslutsfattande enhet. Anmälan av delegeringsbeslut görs till skolnämnden. Delegeringsordning D W3D3 Bevaras Skolkontoret Fastställande av upptagningsområden för närhetsskola D X Bevaras Skolkontoret Handlingsplan D X Bevaras T.ex. plan gällande skolfrånvaro. Internkontrollplan D X 10 år Skolkontoret Klasschema D NovaSchem/InfoMentor Bevaras Skolassistent skriver ut samtliga scheman en gång per läsår på sin enhet och diarieför dem. Krisplan D X Bevaras På respektive enhet. Likabehandlingsplan D X Bevaras Obligatorisk enligt diskrimineringslagen 3:16. På respektive enhet. Lokalplanering D X Bevaras Skolkontoret. Underlag och planer. Läsårsdata D W3D3 5 år Skolkontoret Miljöcertifiering/-diplomering D X Bevaras På respektive enhet. Nämndplan D Stratsys, W3D3 Bevaras Skolkontoret Ordningsregler D X Bevaras På respektive enhet. Policys D X Bevaras Skolkontoret diarieför nämndens policys. Riktlinjer, regler, reglementen, rutiner D X Bevaras Skolkontoret diarieför nämndens riktlinjer, regler, reglementen och rutiner. Teamkontrakt SO 2 år Målformulering som görs av alla förskolor/skolor samt skolkontoret. Verksamhetsplan D Bevaras På respektive enhet. Enligt Skollagen 4:6. Överklagande D X Bevaras T.ex. beslut som går att överklaga enl. Skollagen 28, kommunallagen. 4

5 1.1.2 Hantera budget Skolnämndens budget, antagen (fördelning av ram) D Ekonomisystem, W3D3 Bevaras Skolkontoret. Budgetbeslutet beslutas och protokollförs i nämnd. Fördelning av förvaltningens totala RV Ekonomisystem Bevaras Skolkontoret. intäkter och kostnader per verksamhet Fördelning av intäkter och kostnader i budget per resultatenhet fördelat på D Ekonomisystem Bevaras Underlag från skolkontorets ekonomiavdelning diarieförs på respektive enhet. verksamhet Beslut om elevpeng D Ekonomisystem, W3D3 Bevaras Prislistan tas fram av ekonomiavdelningen på skolkontoret inför varje kalenderår Kvalitetskontrollera och följa upp verksamheten Enkätfrågor med enkätsammanställning och/eller statistiksammanställningar D ProCapita, InfoMentor, W3D3 Bevaras På respektive enhet. Enkäter - svar SO Vid inaktualitet Enkätsvar gallras efter det att materialet sammanställts. Kvalitetsredovisning D X Bevaras På respektive enhet. Skollagen 4:6. Rapporter och utredningar - interna D X Bevaras T.ex. rapporter till nämnden, rapport från internkontroll. Rapporter och utredningar av externa utförare D X Bevaras T.ex. externa konsulter, SCB. Utvärderingar D X Bevaras Hantera nämnd Arvodesunderlag, förtroendevalda SO 10 år Förrättningsrapporter, inkomstuppgifter, reseräkningar och dylikt gallras 10 år efter inkomståret. Kan gallras efter 2 år om uppgifterna finns lönehanteringssystemet. Anmälan av delegeringsbeslut D W3D3 Bevaras Beslut fattade på delegation ska anmälas till nämndsekreteraren inför skolnämndens sammanträden. Föredragningslista, dagordning och kallelse D W3D3 Bevaras Skolkontoret Förteckning över förtroendevalda D W3D3 Bevaras Skolkontoret Inkallelseordning för ersättare D W3D3 Bevaras Skolkontoret 5

6 Ärenden till nämnd D W3D3 Bevaras Skolkontoret Hantera möten Mötesanteckningar från verksamhetsmöten, informationsmöten, tillfälliga arbetsgrupper Mötesanteckningar från skolledarträffar, referensgrupper, samrådsgrupper Vid inaktualitet Löpande anteckningar från möten som ej är beslut kan gallras vid inaktualitet. D X Bevaras T.ex. centrala elevråd, föräldraråd och ungdomsråd. Protokoll D X Bevaras T.ex. nämnd och skolförvaltningens samverkansgrupp. På respektive enhet. Protokoll från APT och arbetslagsmöten D/SO Bevaras APT-protokoll diarieförs eller ordnas systematiskt på respektive enhet. 6

7 2. Stödja verksamheten 2.1 Hantera ekonomi Hantera ekonomiska rapporter och prognoser Skolnämndens bokslut D X Bevaras Skolkontoret Bokslutet ska även diarieföras i protokoll från nämnden. Enheternas resultat per verksamhet D X Bevaras Underlag från skolkontorets ekonomiavdelning diarieförs på respektive enhet. Fördelning av över-/underskott i bokslut D X Bevaras Skolkontoret Budgetunderlag, års- och flerårsbudget SO X 2 år Ekonomiska kalkyler SO X 2 år Skolkontoret Månadsrapport till nämnd D X Bevaras Skolkontoret Nyckeltalsuppföljningar SO X 2 år Prognoser D X Bevaras Underlag från skolkontorets ekonomiavdelning diarieförs på respektive enhet två gånger/år (tertial 1 och 2) Hantera ekonomisk redovisning Bokföringsorder SO 10 år Internfakturor, avstämningslistor SO 10 år Kontoutdrag SO 10 år Transaktionslistor SO 10 år Verifikationer, betalda internfakturor SO 10 år Verifikationer, internfakturor underlag Hantera kundreskontra Avskrivna fordringar SO 10 år SO 10 år Avstämningslista kundfakturor SO 10 år Debiteringsunderlag SO 10 år Ej elektroniska leverantörsfakturor SO 10 år Elektroniska leverantörsfakturor RV Personec 10 år 7

8 Makuleringar SO 10 år Måltidskuponger, listor SO 2 år Kvitton och följesedlar SO 10 år Redovisning av handkassa SO 10 år Skickas till serviceförvaltningen. Reglera uteblivna avgifter för D Ekonomisystem 3 år Barnomsorgsassistenter/ekonom på skolkontoret. förskola och fritidshem. Rekvisitioner SO 10 år Rekvisitionsblock/förbrukade sparas på respektive enhet. Underlag för utbetalning av barn- och skolpeng till fristående verksamheter SO 10 år Barnomsorgsassistenter på skolkontoret Hantera anläggningstillgångar och inventarier Inventarieredovisningar SO Bevaras Sammanställning av inventarieförteckning skickas årligen till KSK/ekonomi. Inventarieförteckning SO X Vid inaktualitet På respektive enhet. Investeringar SO 10 år På respektive enhet Hantera interkommunal ersättning Ansökan/önskemål om utbildningsplats från annan kommun Hantera statsbidrag Förteckning över barn/elever i annan kommun Yttrande över ansökan om mottagande av barn i annan kommun Beslut om mottagande av elev från annan kommun, som med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl Beslut om mottagande av elev från annan kommun enligt det fria skolvalet D X Bevaras Skolkontoret RV/D ProCapita, W3D3 Bevaras Skrivs ut en gång per termin och diarieförs på skolkontoret. D Bevaras Rektor på delegation från nämnden. Skollagen 10 kap 25 D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Skollagen 10 kap 25 D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Skollagen 10 kap 27 Ansökan om statsbidrag och beslut D X Bevaras Skolkontoret Rekvisition av statsbidrag D X Bevaras Skolkontoret Inklusive bilagor och beslut. Utbetalningslistor - statsbidrag SO X 10 år Skolkontoret 8

9 2.1.7 Hantera utdelning av premier och stipendier Ansökan stipendiefonder och elevrådspengar samt sammanställningar D X Bevaras Ansökningar och sammanställningar diarieförs på skolkontoret. Fördelning av fonder/pengar D X Bevaras Diarieförs på skolkontoret. Beslut och underlag till beslut. Beslut som ligger till grund för premier och stipendier D X Bevaras Nämndbeslut Hantera tilläggsbelopp Beslut tilläggsbelopp D X Bevaras Skolkontoret Underlag för beslut om tilläggsbelopp SO 2 år Skickas in från enheterna till skolkontoret. 2.2 Hantera remisser Remisser D X Bevaras Skolkontoret, om inte någon annan enhet nämns specifikt. Remissvar D X Bevaras Skolkontoret, om inte någon annan enhet nämns specifikt. 2.3 Hantera anmälningar, klagomål och synpunkter Anmälan till polisen rörande D Bevaras På respektive enhet. barn/elev Anmälan till socialtjänsten D Bevaras På respektive enhet. Klagomål, synpunkter och medborgarförslag D X Bevaras På respektive enhet. Medborgarförslag skickas till skolkontoret som diarieför och skickar det vidare till KSK. Yttranden D X Bevaras T.ex. svar till skolinspektionen, barn- och elevombudsmannen eller motsvarande på nämndens vägnar. Yttrande från enheter skickas till huvudman/skolkontoret som skickar in svaren. Överklaganden och begäran om omprövning D X Bevaras Diarieförs tillsammans med de beslut och handlingar som finns i samma ärende på den enhet där dessa finns. 9

10 2.4 Hantera avtal, upphandling och inköp Avtal, kortfristiga och/eller för löpande drift 2.5 Hantera personal SO/RV X 2 år T.ex. leasing av kopiatorer, städavtal, skolskjuts, hyreskontrakt måltid. Gallras 2 år efter avtalstidens utgång. På respektive enhet. Avtal, långfristiga D X Bevaras På respektive enhet. Enkel upphandling D X Bevaras På respektive enhet. Offerter D X Bevaras På respektive enhet. Beställningar/inköp SO X 2 år Underlag på respektive enhet. Spontanofferter och leverantörsinformation Anställa och administrera anställning Vid inaktualitet Annonser utlysta tjänster D W3D3 Bevaras Ingår i tjänstetillsättningsärende. Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Anteckningar förda under intervju SO, RV Offentliga jobb 2 år SO, RV Offentliga jobb Bevaras Bevaras i personalakt. Vid inaktualitet Behovsanalys med kravspecifikation D W3D3 Bevaras Ingår i tjänstetillsättningsärende. Förteckning över sökanden till tjänst D Offentliga jobb, W3D3 Bevaras Ingår i tjänstetillsättningsärende. Spontana tjänsteansökningar Vid inaktualitet På respektive enhet. Tidsbegränsad anställning med stöd av skollagen D X Bevaras Utdrag ur polisens belastningsregister SO Vid inaktualitet Obligatoriskt enligt skollagen 2:31. Original ska återlämnas på begäran. VFU-studenter, lista SO/RV X Vid inaktualitet Skolkontoret Avsluta anställning Avsked, ansökningar SO Bevaras Förhandlingsprotokoll, uppsägningar D X Bevaras Uppsägningar, besked SO Bevaras Bevaras i personalakt. 10

11 2.5.3 Administrera personal Arbetsgivarintyg SO 2 år Disciplinärenden D W3D3 Bevaras Skolkontoret Friskvårdsbidrag SO 2 år Ansökan med originalkvitto skickas till serviceförvaltningen. Nyckel- och kortkvittenser SO Vid inaktualitet Gallras när nyckel återlämnats. På respektive enhet. Personalregisterlistor SO Vid inaktualitet Sekretessöverenskommelse SO Bevaras Bevaras i personalakt. Semesterlistor SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Tjänstgöringsbetyg SO Bevaras Bevaras i personalakt, se personalakt för leveranshänvisning. Tjänstgöringsintyg SO Bevaras Bevaras i personalakt, se personalakt för leveranshänvisning Hantera praktikplatser Praktikplatsers innehåll och utformning SO X Bevaras På respektive enhet Hantera rehabilitering och omplaceringar Anmälan om arbetsskada D X Bevaras Bevaras i personalakt efter att ärendet avslutas. Arbetsanpassning, dokumentation av behov och åtgärder D X Bevaras Bevaras i personalakt. Arbetsförmågebedömningar D X Bevaras Bevaras i personalakt. Arbetsträning, dokumentation av D X Bevaras Bevaras i personalakt. Beslut från försäkringskassan om sjukpenning Beslut från försäkringskassan om rehabiliteringsersättning Beslut från försäkringskassan rörande sjukersättning Försäkringskassans förfrågan om anställds inkomst och årsarbetstid D X Bevaras Bevaras i personalakt. D X Bevaras Bevaras i personalakt. D X Bevaras Bevaras i personalakt. SO X 2 år Omplacering D X Bevaras Bevaras i personalakt. 11

12 Rehabiliteringsplan D X Bevaras Bevaras i personalakt. Rehabiliteringsutredningar D X Bevaras Bevaras i personalakt. Rehabiliteringsärenden RV Adato Bevaras Rehabiliteringsmöten, protokoll D, RV X Bevaras Bevaras i personalakt. Sjukanmälan och friskanmälan RV Personec 2 år Hantera arbetsmiljö Arbetsmiljöplan D X Bevaras På respektive enhet. Arbetsmiljöutredning D X Bevaras På respektive enhet. Risk, tillbud och skadehantering RV Invit Bevaras Riskbedömningar, systematiskt arbetsmiljöarbete D, RV Invit Bevaras Hantera samverkan Kallelser och dagordningar samverkan Protokoll från förhandlingar enligt medbestämmandelagen (MBL) SO X Bevaras Kan gallras efter 2 år om de fungerar som register till protokoll. På respektive enhet. Gäller både central- och lokal samverkan. D X Bevaras På respektive enhet. MBL 10, 11, 12, 14, 38 Protokoll lokal samverkansgrupp SO/D X 2 år På respektive enhet. Protokoll med bilagor, central samverkan D X Bevaras Skolkontoret Hantera löner och frånvaro Ledighetsansökan RV Personec, självservice P 2 år Läkarintyg vid tjänstledighet, VAB (vård av sjukt barn) och sjukdom SO X Vid inaktualitet Kopia till lönekontoret. Diarieförs om diagnos ingår, hanteras enligt sekretess OSL 39:2. Reseräkningar SO 2 år Hanteras av löneavdelningen på serviceförvaltningen. Tidsrapportering RV Personec, självservice P 2 år Hanteras av löneavdelningen på serviceförvaltningen. Tjänstgöringsrapporter timanställda SO 2 år Hanteras av löneavdelningen på serviceförvaltningen. Tjänstgöringsrapporter, lärare och övriga SO Vid inaktualitet Hanteras av löneavdelningen på serviceförvaltningen. 12

13 2.5.9 Utbilda och utveckla personal Behörighetsgivande utbildning, bevis SO Bevaras Bevaras i personalakt. 2.6 Personuppgiftsbehandling Utvecklingsplan, individuell SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Kursinbjudningar SO Vid inaktualitet Utvecklingssamtal, anteckningar SO Vid inaktualitet Efter att nytt samtal dokumenterats. Utvecklingsinsatser SO 2 år Anmälan av behandling av D W3D3 Bevaras PUL-ombudet finns på skolkontoret. personuppgifter till personuppgiftsombudet Anmälan av personuppgiftsombud D W3D3 Bevaras Nämndbeslut, sedan anmälan till Datainspektionen. Förordnande och inrättande av personuppgiftsombud 2.7 Hantera allmänna handlingar Arkivförteckning D W3D3 Bevaras Underlag till nämnd diarieförs på skolkontoret och tas med i protokollet efter beslut i nämnden. Registerförteckning D X Bevaras Upprättas och diarieförs på respektive enhet. Handlingar rörande samtycken enligt personuppgiftslagen SO Vid inaktualitet Bevaras på respektive enhet. Bevaras Arkivbeskrivning D X Bevaras Skolkontoret Beslut att inte lämna ut allmän D X Bevaras Beslut av chef på enheten där handlingen finns. handling Diarieförda handlingar D X Bevaras I diariet på respektive enhet. Diarium diarieförteckning SO W3D3 Bevaras W3D3 eller manuellt diarium på enhet. Skrivs ut på arkivbeständigt papper (Arkiv80). Ska vara sökbart på två sätt: via ärendemening och diarienummer. Dokumenthanteringsplan D W3D3 Bevaras Skolkontoret Leveransreversal D X Bevaras Bevaras med arkivförteckning. 13

14 2.8 Hantera information Egenproducerad information och trycksaker 2.9 Lokalsamordning Fotografier som samlas i syfte att belysa den egna verksamheten Fotografier som inte samlas i syfte att belysa den egna verksamheten SO Bevaras På respektive enhet. SO Bevaras På respektive enhet. SO Vid inaktualitet Informationsbrev SO X Bevaras På respektive enhet. Korrespondens, rutinmässig SO X Vid inaktualitet Skolkatalog/fotokatalog SO Bevaras Ett original bevaras på enheten. Temporär information till elever/vårdnadshavare SO X Vid inaktualitet Veckobrev/veckoblad SO X Bevaras På respektive enhet. Ansökan gällande fastighetsanpassningar SO Bevaras Originalhandling som inkommer till fastighetsekonomen på skolkontoret bevaras på skolkontoret. Hyreskontrakt SO, D X 2 år 2 år efter kontraktets utgång. Ritningar SO Bevaras 2.10 Hantera IT-stöd Licenser SO X Vid inaktualitet Skolkontoret Lista över aktuella program SO Vid inaktualitet Skolkontoret Systemdokumentation SO X Bevaras Skolkontoret 2.11 Hantera fysiskt arbetsmiljö och säkerhet Allergirondsprotokoll SO Vid inaktualitet Bevaras på enheten. Gallras när ny rond har genomförts. Brandlista SO Vid inaktualitet Närvarolista Egenkontroll miljö SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. Lekplatsöversyn SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. Livsmedelshantering (cafeteria) SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. Miljötillsyn (inomhus) SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. 14

15 OVK-protokoll SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer. Skyddsrondsprotokoll SO Vid inaktualitet På respektive enhet. Gallras när ny rapport inkommer Skadegörelse, inbrott, stöld SO Vid inaktualitet När det rör polisanmälningar. Ej rörande enskild individ. Tillbudshantering RV Invit Bevaras Översyn lokaler SO Vid inaktualitet Gymnastiksalar, NO-salar (naturorienterade ämnen), slöjdsalar. Gallras när ny rapport inkommer. 15

16 3. Hantera barn i förskola, pedagogisk omsorg och annan pedagogisk verksamhet 3.1 Dokumentera verksamheten Adressregister RV ProCapita Vid inaktualitet Dokumentation av enskilda samtal SO Vid inaktualitet med vårdnadshavare Närvarolistor, dagjournaler RV Vid inaktualitet Korrespondens med väsentligt innehåll för barn eller förskola Barnakt/D X Bevaras Pedagogisk dokumentation om D Bevaras Arbetslag och förskollärare verksamheten Planerade åtgärder D Bevaras Uppföljning av åtgärder D Bevaras Information på sociala medier SO Bevaras T.ex. twitter, facebook, bloggar, youtube. Inlägg som innehåller sekretessbelagd information får inte förekomma på sociala medier. Om ett inlägg innehåller sekretessbelagda uppgifter ska det diarieföras och plockas bort. För att dokumentera själva mediet bör ansvarig, minst en gång per kvartal eller vid en större förändring, bevara en ögonblicksbild genom att t.ex. ta en skärmdump. 3.2 Handlägga ärenden om enskilda barn Uppgift till förskolechef om att ett barn är i behov av särskilt stöd Barnakt/D Bevaras Om beslut om särskilt stöd inte tas eller om barnet inte har en barnakt ska uppgiften diarieföras. Skollag kap 8:9. Barnakt Bevaras Dokumentation av bedömning när det gäller särskilda stödinsatser Beslut om utformning av särskilda Barnakt/D Bevaras stödinsatser Pedagogisk kartläggning Barnakt/D Bevaras Social kartläggning Barnakt/D Bevaras Utreda och vidta åtgärder vid kränkande behandling Barnakt/D W3D3 Bevaras 16

17 3.3 Hantera placering av barn Anhöriginformation SO Vid inaktualitet Gallras efter det att barnen slutar på förskolan. Ansökan och beslut gällande särskild skjuts Ansökan om plats i förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, natt- och helgverksamhet Ansökan om plats i förskoleverksamhet, skyddad identitet och skyddade adressuppgifter Beslut om erbjudande av förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd Beslut om erbjudande av förskola på grund av familjens situation D ProCapita, W3D3 Bevaras Skolkontoret RV ProCapita Vid inaktualitet Skolkontoret SO Vid inaktualitet Skolkontoret Barnakt/D Barnakt/D W3D3, File Maker, ProCapita W3D3, File Maker, ProCapita Bevaras Skollagen kap 8, 7 Beslut tas av förskolechef på respektive enhet. Bevaras Skollagen kap 8, 5 Beslut tas av förskolechef på respektive enhet. Beslut om förtur i förskola på grund av barnets behov av särskilt stöd Barnakt/D W3D3, File Maker, ProCapita Bevaras Skollagen kap 8, 14 Beslut om utökad vistelsetid D Bevaras Beslut tas av förskolechef på respektive enhet. Skollagen kap 8, 5 Bevilja särskild skjuts D W3D3 Bevaras Skolkontoret Erbjudande, svar och beslut om placering förskola och pedagogisk omsorg Beslut om placering i natt- och helgverksamhet SO ProCapita Vid inaktualitet Till enheten efter placeringsbeslut. Gallras när svar inkommit. D W3D3 Bevaras Diarieförs på enheten. Grupplista SO Bevaras Ackumulerad lista med samtliga som gått i gruppen under året. Inkomstuppgift SO ProCapita 2 år Skolkontoret. Årlig aktualisering. Gallras 2 år efter inkomståret. 17

18 Inskolningsunderlag SO Vid inaktualitet Önskemål om specialkost, läkemedelshantering, övrig information. Gallras när uppgifterna ändras och när barnet slutar på förskolan. Kölistor RV ProCapita Vid inaktualitet Skolkontoret Schema/vistelsetid för barn SO ProCapita, E-tjänsten Vid inaktualitet Uppsägning av plats RV ProCapita, E-tjänsten 2 år Önskemål om överflyttning RV ProCapita, E-tjänsten 2 år 3.4 Hantera måltidsverksamhet Egenkontroll av livsmedel beslutsunderlag SO Vid inaktualitet Kan gallras när nytt beslutsunderlag inkommer. Egenkontroll av livsmedel - protokoll SO Vid inaktualitet Kan gallras när nytt protokoll inkommer. Följesedel livsmedel SO Vid inaktualitet Bevaras så länge varan finns på enheten. Typmatsedel för förskolor som producerar egen mat SO Bevaras Typmatsedel för en månad. Övriga kan gallras. Tillsynsprotokoll SO Vid inaktualitet 3.5 Hantera ärenden om vårdnadsbidrag Vårdnadsbidrag - ansökan och beslut D W3D3, ProCapita 10 år Skolkontoret 18

19 4. Hantera elever i grundskola, grundsärskola och förskoleklass 4.1 Dokumentera verksamheten Elevens val D Bevaras Beslut om vilket utbud enheten erbjuder eleverna. Elev- och lärarförteckning för lovoch sommarskola SO Bevaras Skolkontoret sammanställer. Elevhistorik SO, RV Bevaras Uppgifter om elevs studieplan, tillval, eventuellt studieavbrott och skolgång. Bevaras på respektive enhet, kan vara olika i SO eller RV. Individuella utvecklingsplaner (IUP) SO InfoMentor Bevaras med omdömen Klasslista/grupplista D ProCapita Bevaras Ackumulerad lista med namn och personnummer med samtliga som gått i klassen under året. Skrivs ut en gång per år på arkivbeständigt papper (Arkiv 80) och bevaras Korrespondens med väsentligt innehåll för elev eller skola D X Bevaras Lokal pedagogisk planering (LPP) SO InfoMentor Vid inaktualitet på respektive enhet. Bör diarieföras. Läromedel SO Bevaras Egenproducerade läromedel för allmän användning. Exempelvis kompendier, foton, diabilder, videoinspelningar eller multimediapresentationer producerad på skolan för att användas i undervisningen. Rutin för insamling upprättas på respektive enhet. Läromedelsförteckning SO Bevaras Upprättas av respektive enhet, förslagsvis av ämnesansvarig. Lärotider D W3D3 Bevaras Förvaltningschefen fattar beslut gällande skolårets omfattning och undervisningstid. Närvarolistor RV Vid inaktualitet Projekt på uppdrag av myndighet/förvaltningschef Register handledare verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Övervägande/beslut om lämplig åtgärd vid upprepade och allvarliga förseelser D X Bevaras Projektbeskrivning och slutresultat. SO Bevaras Skolkontoret D W3D3 eller personalsystem Bevaras Förvaltningschef har denna uppgift på delegation från skolnämnden men rektor är ansvarig och ska rapportera om sitt beslut till förvaltningschefen. 19

20 Information på sociala medier SO Bevaras T.ex. twitter, facebook, bloggar, youtube. Inlägg som innehåller sekretessbelagd information före inte förekomma på sociala medier. Om ett inlägg innehåller sekretessbelagda uppgifter ska det diarieföras och plockas bort. För att dokumentera själva mediet bör ansvarig, minst en gång per kvartal eller vid en större förändring, bevara en ögonblicksbild genom att t.ex. ta en skärmdump. 4.2 Hantera ansökningar och val rörande elever Ansökan och beslut om ledighet SO Vid inaktualitet Gallras efter avslutad skolgång. Ansökan och beslut rörande tilläggsbelopp D W3D3 Bevaras Skolkontoret. Ansökan om språkval SO Vid inaktualitet Ansökan till förskoleklass RV ProCapita Vid inaktualitet Avtal och överenskommelser med elever om t.ex. skåpnyckel och datorer SO Vid inaktualitet Gallras när skåpnyckeln/datorn återlämnats, senast när eleven slutar skolan. Elevens val/profil RV InfoMentor Vid inaktualitet Närvaro/frånvaro RV InfoMentor Vid inaktualitet Svenska som andraspråk - Ansökan och beslut RV Vid inaktualitet Gallras efter läsårets slut. Val av skola SO Vid inaktualitet Skolvalsblanketter Val av skola, skyddad identitet och skyddade adressuppgifter SO Vid inaktualitet 4.3 Hantera modersmålsundervisning Ansökan rörande enskild elev RV Vid inaktualitet Ansökan och uppsägning. Förteckning över elever D ProCapita Bevaras Ackumulerad lista med namn och personnummer med samtliga som gått i klassen under året. Skrivs ut en gång per år på arkivbeständigt papper (Arkiv 80) och bevaras på respektive enhet. Kan diarieföras. Organisationsbeskrivning per år RV Bevaras 20

21 4.4 Handlägga ärenden om enskilda elever Anmälan till rektor när en elev riskerar att inte nå målen Ansökan och beslut om byte av skolform Ansökan och beslut om särskild undervisning Ansökan och beslut om särskilda utbildningsinsatser Elevakt/D Bevaras Om åtgärdsprogram inte upprättas eller om eleven inte har en elevakt ska anmälan diarieföras D Bevaras Beslut av förvaltningschefen. Elevakt Bevaras T.ex. beslut om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats vid elevs längre tids sjukdom eller liknande skäl enligt skollagen 24 kap D Bevaras Beslut om anpassad studiegång Elevakt Bevaras Skollagen 3 kap 12 Beslut om enskild undervisning Elevakt Bevaras Skollagen 3 kap 11 Beslut om särskild undervisningsgrupp Beslut om uppskjuten, förlängd eller upphörande av skolplikt Beslut om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande för elev i kommunal skola i Enköpings kommun Beslut om rätt att slutföra skolgången efter skolpliktens upphörande för interkommunal elev eller för elev i fristående skola Elevs ersättningsskyldighet vid skadegörelse Elevakt Bevaras Skollagen 3 kap 11 Elevakt/D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Skollagen 7 kap 10, 13, 14 SL Elevakt/D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Skollagen 7 kap 14 SL Elevakt/D Bevaras Beslut av förvaltningschef på delegation från nämnden. Skollagen 7 kap 15 och 16 Elevakt/D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. Intyg om anpassad studiegång D Bevaras Åtföljer slutbetyget. Logopedutlåtande Elevakt Bevaras Kränkande behandling anmälan till rektor, rektors utredning samt vidtagna åtgärder Mötesanteckningar från möte kring enskild elev Elevakt/D Bevaras Diarieförs på enheten och anmäls till huvudmannen via etablerad rutin. Skollagen 6 kap 10 och diskrimineringslagen. Elevakt/D Bevaras Bör undertecknas. Pedagogisk dokumentation Elevakt Bevaras Underlag för beslut. Beslut om att frångå elevens/vårdnadshavarens önskemål D Bevaras Beslut av förvaltningschef på delegation från nämnden. 21

22 om en viss skola vid betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen och med hänsyn till andra elevers trygghet och studiero Beslut om skolskjuts med hänsyn till Elevakt/D Bevaras Beslut av rektor på delegation från nämnden. elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet Skolskjutslista för elev RV X Bevaras Hos trafiksamordnaren, teknikförvaltningen. Beslut om skolskjuts med hänsyn till trafikförhållanden och färdvägens längd samt beslut om skolskjuts vid val av skola Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl D W3D3 Bevaras Beslut av trafiksamordnare på delegation från nämnden. Ska anmälas till nämnden. D W3D3 Bevaras Beslut av handläggare på skolkontoret. Social kartläggning Elevakt Bevaras Underlag för beslut. Åtgärdsprogram Elevakt InfoMentor Bevaras Beslut av rektor att upprätta eller inte upprätta åtgärdsprogram 4.5 Hantera prov, betyg och omdömen Betygskataloger och betygssammanställningar Elevakt Bevaras RV ProCapita Bevaras Betygskataloger i original och betygssammanställningar med rektors underskrift. Slutbetyg (årskurs 9) RV Procapita Bevaras Elevernas avgångsbetyg med rektors underskrift. Vidlägges betygskatalogen. Terminsbetyg SO ProCapita Vid inaktualitet Samlat betygsdokument SO, RV ProCapita Bevaras I de fall det ges i stället för slutbetyg. Betygssättning, underlag SO 5 år Lärarnas information, InfoMentor, etc. Intyg om avgång från grundskolan SO Utfärdas om elev avgår utan slutbetyg. Bör bevaras tillsammans med betygskatalog. Sammanställning av resultat per läsår av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk Sammanställning av resultat per läsår av övriga nationella prov SO ProCapita Bevaras Skrivs ut ur ProCapita (ämnesprovsmodulen) av skolassistent på enheten. Bevaras tillsammans med de nationella proven. SO ProCapita 5 år Skrivs ut ur ProCapita (ämnesprovsmodulen) av skolassistent på enheten. Bevaras tillsammans med de nationella proven. 22

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge MÖLNDALS STAD Bilaga 1(4) Bilaga 1. Förslag till definition av begreppet Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

Elevakter i grundskolan

Elevakter i grundskolan Rutiner Datum 2015-06-30 Barn- och utbildningsförvaltningen Elevakter i grundskolan Elevakt upprättas så snart behovet finns, det vill säga när ett dokument som ska tillfogas elevakten upprättats eller

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden Vår beteckning BOU2015/671 nr 2015.5094 Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av barn- och utbildningsnämnden ( 104) att gälla från och med 15 oktober 2015 Dokumentansvarig: Administrativa chefen

Läs mer

2015 Månadsbokslut: Februari Avdelning Periodresultat tom feb Periodbudget tom feb Budgetavvikelse Årsbudget Lokalvård 601 851 236 113 365 738 0 Måltidsservice 1 210 763-188 654 1 399 417 0 IT & Växeln

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet. *Heroma är ett digitalt system för rekryteringssystem* (från och med

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet. *Heroma är ett digitalt system för rekryteringssystem* (från och med = allt IT-material som ska bevaras skrivs ut på arkiv-80 papper varvid IT-materialet gallras Antagen av byggnadsnämnden 2014-09-24, rev 2015-07-02 PERSONALHANDLINGAR Ansökningar via webb-baserat Heroma

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN Arkivbildare: Socialnämnden PERSONALHANDLINGAR

VÄNERSBORGS KOMMUN Arkivbildare: Socialnämnden PERSONALHANDLINGAR 10 PERSONALHANDLINGAR Ansökningar via webb-baserat rekryteringssystem (från och med 2014) Ansökningshandlingar där vederbörande fått och antagit tjänsten, samt handlingar i samband med överklagande Sammanställning/register

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN Arkivbildare: Barn- och utbildningsnämnden PERSONALHANDLINGAR

VÄNERSBORGS KOMMUN Arkivbildare: Barn- och utbildningsnämnden PERSONALHANDLINGAR = allt IT-material som ska bevaras skrivs ut på arkiv-80 papper varvid IT-materialet gallras Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20 PERSONALHANDLINGAR Ansökningar via webb-baserat rekryteringssystem

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och utbildningsnämnden Styrelsen/ledningen/nämnden Beslut om upptagningsområde Diarieförs När 5 år Likabehandlingsplaner, årliga planer för att förebygga Diarieförs

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden

Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Lena Johansson 0554-191 87 lena.johansson@kil.se DOKUMENTPLAN 2012-10-15 Dokumentplan för barn- och utbildningsnämnden INLEDNING OCH SYFTE I offentlighets- och sekretesslagen

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2015:3 beslutade den 8 juni 2015. Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad SKN 875/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 7.2.3 Följa elevens lärande och utveckling Antagen av skolnämnden 2015-12-09 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 7.2. Grundskola

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter. för NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter. för NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND 1 (10) Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND Gäller fr om 2016-06-01 Fastställd av Förbundsdirektionen 2016-06-01 54 Dnr 079/16 2 (10) INLEDNING OCH ALLMÄN

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för skolnämnden

Dokumenthanteringsplan för skolnämnden Vår beteckning SKN2014/541 nr 2014.4126 Barn- och utbildningsförvaltningen Gäller från den 29 september 2014 Fastställd av skolnämnden 64 Dokumenthanteringsplan för skolnämnden Innehåll Bakgrund och begränsningar

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen

Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Dokumenthanteringsplan för Individ- och familjeomsorgen Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/32 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret Kanslienheten Helena Edenborg Nämndsekreterare

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor

Dokumenthanteringsplan för Huddinges kommunala grundskolor BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-09 GSN-2012/498.116 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se

Läs mer

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dokumenthanteringsplan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dokumenthanteringsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Fastställd Innehållsförteckning Anvisningar... 3 Administration. 4 Utskottsadministration, administration, förtroendevalda. 4 Ärendehantering

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen

Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen Arkivbeskrivning för bildningsförvaltningen Inledning Denna arkivbeskrivning har upprättas med avsikt att beskriva hanteringen av allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 Den 26 februari 2009 registrerade MölnDala Fastighets AB av Stora Enso AB inför en planerad fastighetsförsäljning

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Gymnasieskola Antagen att gälla från och med: 2011-12-14 Dnr: 27/11 Handlingsslag. Arkivläggs. Plats för plats efter antal år Avtal, betalningsansvar 2 år upphörd giltighet Arbetsmaterial och underlag för upprättande av verksamhetsplaner m.m., rörande tjänstgöring och undervisning samt kopior av sådana Betyg. Betygskatalog /

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN STABEN FÖR KOMMUNIKA TION OCH IT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2012-03-15 Handläggare: Sofia Ängermark Amanda Hernbäck Till Arbetsmarknadsnämnden den 27 mars 2011 Ärende 4 Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Manual till dokumenthanteringsplan

Manual till dokumenthanteringsplan Manual till dokumenthanteringsplan Förskola och grundskola: 1. Allmän administrativ verksamhet 2. Konsult och stöd 3. Järfälla resurscentrum 4. Språkcentrum 5. Barn- och elevhälsa Arkivarie Ulrika Nilsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-10089/12 SID 1 (10) 2012-09-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:17 GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET Nämnd/bolag/stiftelse

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan 2011-01-25 Myndighet: KOMMUNSTYRELSEN Förvaltning: Verksamhet: Första giltighetsdatum: 2011-03-21 Fastställelse: Kommunstyrelsen Administration Protokoll A4 - pärm Svenskt Protokoll - Bilagor A4 - pärm

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Direktiv för hantering av arkiv i Gotlands kommun Med bra rutiner och en effektiv dokumenthantering får alla mer tid över

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna 2 (4) Dokumenthanteringplanen anger vilka allmänna handlingar som förekommer hos en myndighet, till hjälp för både myndigheten själv men även för allmänheten som därmed kan få en inblick i vilka handlingar

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Se även dokumenthanteringsplan för förvaltningen / de olika övriga enheterna Administration Inkomna, upprättade och utgående diarieförda handlingar PapperIT* O / K Närarkiv, Exp. Kron. ordn. 4 år * med

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer