GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster som internet, fast telefoni, TV och lagringstjänster. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

2 Innehåll Nyckeltal 2 VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Finansiella rapporter Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Förändringar av eget kapital 10 Kassaflödesanalyser 11 Noter med tillhörande redovisnings- och värderingsprinciper 12 Revisionsberättelse 19 Granskningsrapport 20 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Nyckeltal Resultaträkningar Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Investeringar Drifttagna investeringar Ekonomisk analys Räntabilitet på eget kapital, % 12,5 17,7-39,1 36,1 40,4 Räntabilitet på totalt kapital, % 2,3 2,6-1,4 3,2 4,4 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 2,9 3,2-4,6 3,8 5,2 Soliditet,% 41,1 36,9 36,2 39,4 39,7 Rörelsemarginal, % 42,8 41,7 24,9 39,6 46,7 Medelantal anställda Definitioner framgår av not GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

3 VD har ordet VD har ordet Infrastruktur för framtiden Vi har ett framgångsrikt år bakom oss med en kombination av nya affärer, omfattande fiberutbyggnad samt utveckling och renodling av vår affärsmodell. Det innebär ett GothNet som står väl rustat inför framtiden och det är med glädje som jag åter innehar rollen som VD för GothNet då Anna Honnér gått vidare till nya utmaningar i Göteborg Energi koncernen. Fiberinfrastruktur för Framtiden Under året har vi färdigställt leverans av fiberinfrastruktur till Göteborgs kommunala bostadskoncern Förvaltnings AB Framtiden genom avtal med itux Communication AB. Denna utbyggnad skapar nya möjligheter då många nya fiberstråk etableras och vi säkrar en stark position såsom nätägare i Göteborg. Resultatet i nivå med förväntan Vi har genomfört den avtalsmässiga och tekniska migreringen av kunder från vår verksamhet som kommunikationsoperatör till itux Communication AB och Seth s Antenn & Teleteknik AB. Därmed är vårt strategiskifte genomfört. Årets resultat uppgick till 6 mkr, vilket är strax över budget (4,8). Företagets effektiviseringsarbete, god försäljning och ett bättre räntenetto har väl kompenserat för de uppkomna kostnaderna av engångskaraktär som uppstått vid avvecklingen av kommunikationsoperatörsverksamheten. Spännande utveckling I en ständigt föränderlig marknad har GothNet visat upp en unik förmåga att förändras och anpassa sig till nya förutsättningar. Ett till synes omättligt kapacitetsbehov skapar tillväxtmöjligheter för företaget. Utmaningen för GothNet ligger i att bygga starka och långsiktiga affärer med våra kunder och skapa kraftfulla helhetslösningar till konkurrenskraftiga priser. GothNet kommer framåt att fokusera på rollen som nätägare/nätoperatör med fokuserad försäljning gentemot företagssegmentet. Samtidigt kommer vi att fortsätta verka för en vidareutveckling och utbyggnad av stadsnätet. Samhällets och människors behov av information och tjänster är bara i sin linda. Vår infrastruktur stödjer denna utveckling inom såväl fasta förbindelser som mobil kommunikation. Vi utgör därmed en vital del av hela telekommarknadens funktionalitet. Sist men inte minst vill jag tacka, styrelse samt entusiastiska och kompetenta medarbetare för ett väl genomfört år. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot nästa år. Tomas Karlsson, tf VD GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 3

4 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi GothNet AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Affärsidé Företaget ska äga samt driva stadsnät där vi säljer och levererar kommunikationstjänster så att invånare och företag i Göteborgssamhället får valfrihet och mångfald avseende tjänster. Vår marknad är främst operatörer, offentlig verksamhet, stora företag, fastighetsägare samt tjänsteleverantörer som är verksamma i Göteborg och Västra Götaland (via Västlänk). Ägarförhållanden och historik Göteborg Energi Gothnet AB (GothNet), organisationsnummer , är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB (moderföretaget), organisationsnummer , som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, organisationsnummer som moderföretag. Göteborgs Stad äger samtliga aktier i detta företag. Information om verksamheten Huvuddelen av företagets verksamhet är koncentrerad till Göteborgs kommun. GothNet äger och driver ett fibernät där huvudprodukterna är svartfiber och transmission samt optiska kanaler. GothNet driver också en telehousinganläggning. De viktigaste kunderna är Göteborgs Stads förvaltningar och företag, Västra Götalandsregionen samt telekomoperatörer. Dessa kunder står tillsammans för drygt två tredjedelar av nettointäkterna. Efterfrågan från marknaden på företagets produkter ökade med 6 procent jämfört med föregående år. Ordervärdet på tagna affärer ligger i paritet med föregående år. Entreprenadarbeten innefattar främst byggnation av fastighetsnät i samband med kundaffärer med operatörer och andra stora kunder. Investeringarna under året uppgick till 73 mkr (110). Väsentliga händelser under året Genomförandet av den avtalsmässiga och tekniska migreringen av kunder från vår verksamhet som kommunikationsoperatör till itux Communication AB och Seths s Antenn och Teleteknik AB. Under året har vi färdigställt leveransen av fiberinfrastruktur till Göteborgs kommunala bostadskoncern Förvaltnings AB Framtiden genom avtal med itux Communication AB Kommunikationsoperatörsbranschen konsoliderades under året Sveriges största privatägda stadsnät, Svenska Stadsnät AB såldes till TeliaSoneras dotterbolag Skanova. Väsentliga händelser efter årets utgång GothNet har den 25 januari 2013 mottagit ett åläggande från Konkurrensverket att inkomma med ett antal handlingar med anledning av att en aktör på telekommarknaden anmält GothNet till Konkurrensverket rörande så kallad marginalklämning enligt konkurrenslagstiftningen avseende en upphandling genomförd Förväntad framtida utveckling I en marknad med ett till synes omättligt kapacitetsbehov så är utsikterna för de kommande åren positivt utmanande. I en ständigt föränderlig marknad har GothNet visat upp en unik förmåga att förändras och anpassa sig till nya förutsättningar. Utmaningen ligger i att bygga starka och långsiktiga affärer med våra kunder och skapa kraftfulla helhetslösningar till konkurrenskraftiga priser. Efterfrågan på passiv infrastruktur så kallad svartfiber ökar. Göteborgs Stads ambitioner och behov av kommunikationslösningar borgar för en fortsatt utbyggnad av fiber under kommande verksamhetsår. Utvecklingen av Göteborg och projektet Västsvenska paketet har en utmanande påverkan på företaget, det är förenat med kostnader men skapar också möjligheter för företaget att utforma nya infrastrukturlösningar och affärer i framtidens Göteborg. Verksamhetens påverkan på miljön Göteborg Energi Gothnet AB bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljölagen. 4 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

5 Förvaltningsberättelse Personal I likhet med förgående år, har tjänster köpts från moderföretaget avseende investerings- och projekteringsarbeten, administrativa tjänster och personaltjänster. Företag köper även debiteringstjänster och övriga kundservicefunktioner av moderföretaget. Under året tillsattes Sofia Söder som vice verkställande direktör. I företagets affärsplan ingår bland målsättningarna att arbeta aktivt med mångfald och jämställdhet, samt att utarbeta en individuell plan för kompetensutveckling och övriga personliga verksamhetsmål. Ekonomisk översikt Resultat Företagets rörelseresultat uppgick till tkr (23 814). Resultatet har påverkats positivt av god försäljning samt ett bra räntenetto. Under 2012 har företaget avvecklat kommunikationsoperatörsrollen, enligt beslut från Resultatet har belastats med inlösen av operationella leasingavtal på teknisk utrustning till ett värde av tkr samt utrangering av kundplacerad teknisk utrustning till ett värde av tkr. Finansiell ställning och likviditet Företaget ingår i ett koncernkontoförhållande med moderföretaget. Avräkningsskulden till moderföretaget uppgick till tkr (9 886) på balansdagen. På avräkningsförhållandet utgår marknadsmässig ränta. Företaget har under räkenskapsåret för avräkningsskulden erhållit ränta från moderföretaget med 140 tkr (255) samt erlagt ränta med 69 tkr (123). Företaget har inte tecknat några nya reverslån med moderföretaget. Totalt uppgår reversskulden till moderföretaget till tkr ( ). Reverslånet löper med marknadsmässig ränta och med amortering enligt överenskommelse. Under året har ingen amortering skett. Ränta på reverslånet om tkr (15 300) har erlagts till moderföretaget. Investeringar Årets investeringar uppgick till tkr ( ). Av de aktiverade investeringarna utgör huvuddelen utbyggnad av optofibernät inklusive förstärkningar samt anslutning av kunder med tkr (88 451). Investeringar i teknisk utrustning uppgick till tkr (15 912), investering i tomrör till 903 tkr (4 579) och utöver detta har kompletteringar av tomrör i marken hanterats av moderföretaget. Investeringar i villaprojekten har uppgått till 711 tkr (666). Pågående nyanläggningar uppgår till tkr (78 728) på balansdagen. Investeringarna finansieras av egen kraft. Koncernfakturering Under 2003 infördes koncerngemensam fakturering vilket innebär att moderföretaget utställer fakturor till företagets kunder. Detta sker på uppdrag av de produktägande företagen i koncernen. Detta innebär att moderföretaget redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, det vill säga även GothNets kundfordran. GothNet redovisar i sin tur en fordran på moderföretaget. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer GothNets verksamhet är att etablera digital infrastruktur (fiber) för leverans av kommunikationstjänster en marknad i snabb utveckling. Utvecklingen möts med en aktiv sälj- och nätplanering. Den ökande efterfrågan på mer lågförädlade produkter/tjänster ökar kraven på att generera tillräckliga volymer och att fortsätta utveckla framgångsrika samarbeten med marknadsaktörer, främst offentlig verksamhet, industriföretag samt vertikala operatörer. Den prispress som finns i marknaden riktas mot kapacitetsprodukten. Konkurrensen kommer bland annat från ett ökat intresse av svartfiber som ersättningsprodukt. Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på företagets resultat till följd av förändrade marknadsräntor. Företaget har vid utgången av 2012 långfristiga lån som uppgår till tkr. Vid förändring av räntesatsen med 0,5 procentenhet påverkas räntekostnaden med tkr årligen. Verksamheten är beroende av energiförsörjning i form av elkraft för att kunna tillgodose kundernas krav på tillgänglighet i nätet. I takt med att nätet blir allt mer omfattande, ökar också förbrukningen av el. Vid en ökning av elpriset med 20 procent skulle det reducera resultatet årligen med 972 tkr. GothNet mottog under 2011 ett brev från en aktör på telekommarknaden rörande marginalklämning enligt konkurrenslagstiftningen avseende en upphandling genomförd En dialog med berörd part inleddes vilken avslutades under våren Under hösten 2012 återkom berörd part med reviderade skrivelser och frågor. Årsstämma På årsstämman som hölls återvaldes samtliga styrelseledamöter. Under året har styrelsens sammansättning förändrats. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 5

6 Förvaltningsberättelse Styrelsearbetet under år 2012 Företagets styrelse består av sex ledamöter. VD deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande. Styrelsearbetet följer gällande arbetsordning för styrelsen. Styrelsens sammanträden följer en årlig plan ägnad att säkerställa erforderligt beslutsfattande samt styrelsens behov av information om verksamheten. Under året har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr): Balanserad vinst Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: I ny räkning överförs Summa För företagets resultat och ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas till efterföljande finansiella rapporter. Koncernbidrag Koncernbidrag har erhållits från moderföretaget med kr. 6 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

7 Resultaträkningar Resultaträkningar Belopp i tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 27, Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 4,5, Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 7

8 Balansräkningar Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Ledningsrätter och dataprogram Pågående nyanläggningar avseende immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Optonätanläggningar Inventarier, verktyg och installationer Inventarier i annans fastighet Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar Summa materiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter Pågående arbeten Summa varulager Kortfristiga fordringar Fordran hos moderföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

9 Balansräkningar Balansräkningar, forts Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till moderföretag 22, SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 9

10 Förändringar av eget kapital Förändringar av eget kapital Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa eget kapital Ingående balans Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Ingående balans Erhållet koncernbidrag Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Utgående balans Aktiekapitalet utgörs av aktier. 10 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

11 Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 7, Av- och nedskrivningar/utrangeringar Betald skatt från tidigare år - -5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Ökning(-)/Minskning(+) av finansiella anläggningstillgångar - 2 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning(+)/Minskning(-) av koncernkonto hos moderföretag Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel 5 5 Utgående likvida medel 5 5 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 11

12 Noter Noter 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från Akutgruppen och Rådet för finansiell rapportering, som ersatt Redovisningsrådet, och god redovisningssed i övrigt. Företaget följer de tillämpliga uppdateringar Rådet för finansiell rapportering övertagit ansvaret för. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år om ej annat anges. Intäktsredovisning Intäkter från försäljning av tjänster och varor redovisas vid leveranstillfället. Med nettoomsättning avses försäljningsvärdet med avdrag för mervärdesskatt. Anslutningsavgifter är engångsersättningar från kunder i samband med anslutningar. Gällande redovisning innebär att hela avgiften intäktsförs i samband med påbörjad leverans av anslutningen samtidigt som utgiften för anslutningen bokförs som anläggningstillgång och skrivs av enligt plan. Varulager Förnödenheterna har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Individuell bedömning av inkurans har gjorts. Pågående arbeten Pågående arbeten som utförs på löpande räkning redovisas i resultaträkningen i den takt uppdraget utförs och faktureras. Uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och redovisas i resultaträkningen först då uppdraget slutförts. Investeringsbidrag Investeringsbidrag relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion av tillgångens anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår ej ränta under byggnadstiden. Denna ränta kostnadsförs löpande. Huvudprincipen är att avskrivning görs på ursprungliga anskaffningsvärden. För de från moderföretaget övertagna anläggningstillgångarna, avseende opto- och kommunikationsverksamheten som övertogs sker inte avskrivning på företagets faktiska anskaffningsvärden utan på moderföretagets anskaffningsvärden. Planenlig avskrivning påbörjas när anläggningen tas i drift. Avskrivningen görs systematiskt och beräknas med hänsyn till anläggningstillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Procent per år Tidsbegränsad ledningsrätt 5-10 Optofibernät 4 Transmissionsutrustning 10 Kommunikationsutrustning 20 Inventarier, verktyg, data För att bedöma eventuella nedskrivningsbehov används kassaflödesbaserade modeller där framtida diskonterade kassaflöden jämförs med redovisade värden. Lånekostnader Lånekostnader redovisas som kostnad i den period de uppkommer oavsett hur de upplånade medlen har använts. Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar fordringar, rörelseskulder och upplåning. Finansiella fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Finansiella skulder redovisas till nominellt belopp. Leasing Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Forskning och utveckling Under år 2012 har ingen verksamhet bedrivits som uppfyller kraven för aktivering av utvecklingskostnader enligt RR 15 immateriella tillgångar. Skatt Periodens skattekostnad (-intäkt) består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas mot eget kapital. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Årets skattepliktiga resultat skiljer sig från årets redovisade resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Företagets aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på balansdagen. 12 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

13 Noter Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder i balansräkningen för alla skattepliktiga temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga värden för tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen avseende underskottsavdrag och samtliga avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att underskottsavdraget ska kunna utnyttjas. Kassaflödesanalyser Kassaflödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Med likvida medel avses kassa och bank samt tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget. Pensioner Förmåns- och avgiftsbelagda pensionsplaner redovisas enligt hittillsvarande svensk redovisningspraxis som bygger på Tryggandelagen. Samtliga pensionspremier kostnadsförs sålunda under den period de intjänas. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd. Bidragen redovisas som en kapitalöverföring, det vill säga som en ökning eller minskning av fritt eget kapital. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt RR 9 Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Som en följd av denna redovisning kommer endast den skatt som är hänförlig till resultaträkningens intäkter och kostnader att redovisas i resultaträkningen. Rapportering för segment Företaget bedriver endast en huvudsaklig rörelsegren, optoverksamhet inom Göteborgs Stad. Några sekundära segment finns ej. Moderföretag Med moderföretag avses Göteborg Energi AB. Koncernföretag Med koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborg Energi AB som moderföretag. Övriga koncernföretag Med övriga koncernföretag menas de företag som ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB som moderföretag med undantag för företag som ingår i koncernen Göteborg Energi. 2 Nettoomsättningens fördelning Optoverksamhet Nettoomsättningen fördelar sig enligt ovanstående. 3 Medelantal anställda och personalkostnader Löner och ersättningar till VD Löner och andra ersättningar till övriga Sociala kostnader Varav pensionskostnader till VD Varav pensionskostnader till övriga Övriga personalkostnader Summa Ingen ersättning har utgått till styrelsens ledamöter. Lön och ersättningar till VD anställd i företaget till och med mitten av augusti 2012, och till vice VD från och med mitten av augusti har redovisats såsom löner och ersättningar till VD. Lön och ersättningar från och med mitten av augusti till tillförordnad verkställande direktör, som är anställd i moderföretaget med sedvanliga anställningsvillkor, har fakturerats företaget med 255 tkr (0). Inget avtal om avgångsvederlag har ingåtts med VD. Medelantal anställda Medelantal anställda Fördelning kvinnor, % Fördelning män, % Upplysning om könsfördelning bland ledande befattningshavare Totalt varav Totalt antal män antal varav män Styrelseledamöter Företagsledning Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Tidsbegränsade ledningsrätter och dataprogram Avskrivning på byggnad Byggnad på ofri grund 4 4 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 13

14 Noter 6 Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar Optofibernät Koaxialkabelnät Transmissionsutrustning Kommunikationsutrustning Inventarier och verktyg Inventarier i annans fastighet Summa avskrivningar enligt plan Ränteintäkter Ränteintäkter varav från moderföretag Intäktsförda räntor överensstämmer med erhållen ränta. 8 Räntekostnader Räntekostnader varav till moderföretag Kostnadsförda räntor överensstämmer med betalda räntor. 9 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Skatt på årets resultat Skatteeffekt på erhållet koncernbidrag Skillnad mellan företagets redovisade skatteintäkt och skatteintäkt baserad på gällande skattesats Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 26,3% Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt 1 1 Skatt hänförlig till tidigare år - -5 Redovisad skatteintäkt Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp/omklassificeringar från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Pågående nyanläggningar och förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året överfört till anläggningstillgångar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar -4-4 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Byggnad ovan avser byggnad på ofri grund. Ej redovisad uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver uppgår till tkr ( ). 14 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

15 Noter 14 Optonätanläggningar Ingående anskaffningsvärden Försäljning/Utrangering Inköp/omklassificeringar från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/Utrangering Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Försäljning/Utrangering Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp/omklassificeringar från pågående nyanläggningar Försäljning/Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/Utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier och andra tekniska anläggningar utgörs till största delen av kontorsinventarier, radioanläggning samt PC-utrustning. 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Inköp Under året överfört till anläggningstillgångar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Pågående arbeten för annans räkning Nedlagda kostnader Summa Koncerngemensam fakturering Moderföretaget redovisar hela kundfordran i sin balansräkning, det vill säga även GothNets kundfordran. GothNet redovisar i sin tur en fordran på moderföretaget. Denna fordran uppgick per årsskiftet till tkr (39 145). 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Levererade ej debiterade tjänster och ersättningar Förutbetalda kostnader för förbindelser och teknisk utrustning Övriga förutbetalda kostnader Summa Inventarier i annans fastighet Ingående anskaffningsvärden Inköp/omklassificeringar från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Inventarier i annans fastighet utgörs av ombyggnad och utrustning för telehousingverksamhet i fastighet som ägs av moderföretaget. 21 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan planenliga avskrivningar och avskrivningar utöver plan Räntebärande skulder Kortfristig upplåning från moderföretag Reverslån från moderföretag Summa räntebärande skulder Amortering av reverslånen ska påbörjas enligt överenskommelse. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 15

16 Noter 23 Finansiell riskhantering Företaget utsätts, genom sin verksamhet, endast för ett mindre antal finansiella risker. Koncernens riskhantering sköts av en central finansavdelning enligt principer som godkänts av styrelsen. Beaktat förekomsten av lån är företaget exponerat för finansiella risker, framför allt för ränterisk och likviditetsrisk. Företaget lyder under moderföretagets riskpolicy. Riskpolicyn fastställer befogenheter, ansvar samt ramar och riktlinjer för koncernens finansiella riskhantering. Finansiella derivatinstrument används ej inom Göteborg Energi Gothnet ABs verksamhet. Transaktioner i utländsk valuta förekommer endast i begränsad omfattning. Med ränterisk avses risken för negativ påverkan på företagets resultat till följd av förändrade marknadsräntor. Företaget har ett lån om totalt tkr. Lånet har klassificerats som långfristigt i sin helhet med hänvisning till möjligheten om löpande förlängning. Med tanke på marknadsläget kommer företagets räntor omprövas efter första kvartalet Med likviditetsrisk avses risken att företagets betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. Riskpolicyn anger att för att garantera god betalningsberedskap ska outnyttjade kreditfaciliteter finnas i tillräcklig omfattning. Företagets likvida tillgångar uppgick vid utgången av 2012 till tkr (-9 886) inklusive tillgodohavande på koncernkonto hos moderföretaget. Den outnyttjade krediten på koncernkontot uppgår till tkr. Utöver ovan nämnda risker är företaget även utsatt för finansieringsrisk och kreditrisk. Risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till kraftigt ökade kostnader till följd av störningar i relationer mellan koncernen och dess kreditgivare är liten. Koncernbanken i Göteborgs Stad svarar ytterst för företagets likviditetsförsörjning. Beträffande kreditrisk har företaget inga väsentliga koncentrationer av kreditrisker. Koncernen har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna lönekostnader, sociala avgifter, löneskatter m m Upplupna utgifter mot investering Inlösen av leasad teknisk utrustning Upplupna övriga poster Förutbetalda intäkter Summa Likvida medel Som likvida medel klassificeras handkassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar som har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Utöver likvida medel finns även tillgodohavande/skuld på koncernkonto hos moderföretaget. Förändringen av behållning på koncernkontot redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödesanalysen. Skulden uppgick till tkr (9 886) på balansdagen. 26 Inköp och försäljning mellan koncernföretag samt upplysning om närstående och koncerninterna transaktioner Uppgifter om moderföretag Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt företag till Göteborg Energi AB (organisationsnummer ) med säte i Göteborg, som i sin tur ingår i koncernen med Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB (organisationsnummer ), som moderföretag med säte i Göteborg. Göteborg Energi Gothnet AB ingår i koncernredovisningen som upprättas av såväl Göteborg Energi AB som Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Några transaktioner med ledande befattningshavare eller nyckelpersoner, utöver lön och andra avsättningar, se not 3, har inte förekommit. Inköp från moderföretag Inköp från koncernföretag Inköp från övriga koncernföretag Summa Försäljning till moderföretag Försäljning till koncernföretag Försäljning till övriga koncernföretag Summa Vid inköp från och försäljning till koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter. Ovanstående summor är exklusive moms. 27 Operationella leasingavtal Avtalade framtida leasing- och hyresavgifter: År År År År 2016 och senare - Summa Hyresbeloppen för respektive år redovisas utan indexuppräkning. Årets leasing- och hyresavgifter avser främst lokaler, teknisk utrustning, nätförbindelser samt fordon. Räkenskapsårets betalda avgifter uppgår till tkr (18 638). 16 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

17 Noter 28 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Skatterådgivning Summa Nyckeltalsdefinitioner Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster justerat för nedskrivningar och 26,3 procent schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Räntabilitet på totalt kapital Rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter och justerat för nedskrivningar i procent av genomsnittlig balansomslutning. Räntabilitet på sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter och justerat för nedskrivningar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder inklusive 26,3 procent schablonskatt av obeskattade reserver och avsättningar. Soliditet Eget kapital plus 78 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen. Rörelsemarginal Rörelseresultat före finansnetto plus avskrivning enligt plan i procent av omsättningen. Medelantal anställda Totalt antal arbetade timmar i förhållande till normal arbetstid. Årsarbetstiden är baserad på timmar per årsarbetare. GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 17

18 Göteborg den 5 februari 2013 Charlotta Sandving Brändström Styrelsens ordförande Katarina Kjellström Gögelein Anna Honnér Eva Fransén Robert Jansson Dick Andrén Tomas Karlsson Tillförordnad verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 5 februari Deloitte AB Hans Warén Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den 5 februari Eshag Kia Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 18 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

19 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Göteborg Energi Gothnet AB Till årsstämman i Göteborg Energi Gothnet AB organisationsnummer Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Göteborg Energi Gothnet AB för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Göteborg Energi Gothnet ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Göteborg Energi Gothnet AB för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 5 februari 2013 Hans Warén Auktoriserad revisor GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB 19

20 Granskningsrapport Granskningsrapport Till årsstämman i Göteborg Energi GothNet AB Organisationsnummer Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Göteborg Energi GothNet AB:s verksamhet under Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning. Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Göteborg den 5 februari 2013 Eshag Kia av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Elisabet Olin av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat GothNet ABs verksamhet under Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att företagets interna kontroll har varit tillräcklig. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med 20 GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ

Scandem AB 556208-8723. ScandQm~ can em. rsre ovisn i n or.. o. ra ens a sare. Din Qberoende Partner Vid Elinköp. ScandQ ScandQm~ Scandem AB 5562088723 can em 0.. rsre ovisn i n or.. o ra ens a sare ScandQ Din Qberoende Partner Vid Elinköp ScanåQm~ Scandem AB 5562088723 Styrelsen och verkställande direktören för Scandem

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka 35 000 platser i

Läs mer