SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA SPEL I SAMHÄLLET 2005"

Transkript

1 I SAMHÄLLET 2005

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Samhälle 3 Spelansvar 6 Säkerhet 12 Medarbetare 14 Miljö 16 Överskott 17 VD har ordet 20 Läshänvisningar 22 LÄSANVISNING Svenska Spel är ett svenskt aktiebolag som lyder under svenska lagar. Alla värden uttrycks i svenska kronor. Tusen respektive miljoner kronor förkortas TSEK och MSEK. Miljarder kronor skrivs ut i sin helhet. Sifferuppgifterna inom parentes avser 2004 om inte annat uppges. Data om marknader och konkurrenssituation är Svenska Spels egna bedömningar, om inte specifik källa anges. Dessa bedömningar är baserade på aktuell och senaste tillgängliga faktaunderlag från publicerade källor. Denna rapport är inte reviderad av bolagets revisorer. KONTAKT KONCERNEN I SIFFROR Nyckeltal Omsättning brutto, MSEK Omsättning netto, MSEK Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal, % 23,1 23,5 Anställda Händelser under 2005 Tillstånd för internetpoker Effektivare och mer kundnära organisation Kostnadseffektiviseringar Varumärkesstrategi Arbete med arbetsgivarmärket och framtagandet av chefsförsörjningsstrategi Spelansvarsutbildning för våra affärspartners Omlokalisering av tjänster till Gotland Införande av reviderat program för ett ansvarsfullt spelande inom koncernen Prioriteringar inför 2006 Höjd återbetalning Affärsorienterad IT-organisation Sänkta kostnader Nytt affärsområde Vända vinstkurvan uppåt Nya produkter Införande av GEM i organisationen 25 procent marknadsandel på internetpoker Internationell närvaro AB Svenska Spel, Visby Besöksadress: Norra Hansegatan 17 Tel Fax AB Svenska Spel, Stockholm Besöksadress: Sturegatan 11, Sundbyberg Tel Fax MILJÖMÄRKT Rapporten är tryckt på miljövänligt papper. Grafisk form och produktion: Hallvarsson & Halvarsson Foto: Christoffer Edling, Magnus Skoglöf, Stig Hammarstedt med flera. Tryck: Strokirk-Landström i Lidköping TRYCKSAK 126.3

3 ÅRET I KORTHET Svenska Spels verksamhet ska genomsyras av ansvarstagande. I vår samhällsrapport vill vi spegla vad Svenska Spel gör för att leva upp till rollen som en god samhällsaktör. I rapporten redogörs för de viktigaste händelserna under året och våra priorite- ringar för Mot bakgrund av vårt uppdrag ligger tonvikten på spelansvar och säkerhet där vi vill ge en utförlig beskrivning av hur Svenska Spel arbetar med dessa frågor. Under året har vi initierat ett arbete för att definiera nyckeltal och se över olika standarder. Ambitionen är att få ytterligare stöd när det gäller styrning och uppföljning av vår verksamhet. I jämförelse med många andra företag har Svenska Spel en begränsad miljöpåverkan. Ändå har vi ett stort ansvar att i det dagliga arbetet minska de negativa effekterna för miljön. Våra medarbetare är avgörande för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och skapa en sund och säker spelmiljö. I rapporten redovisas även hur vi vill medverka till en hållbar utveckling och vara en bra och attraktiv arbetsgivare. SPELANSVAR SÄKERHET MEDARBETARE DEFINITION Med spelansvar menas det ansvar som Svenska Spel, samhället och den enskilda spelaren tar för att spelandet ska vara glädjefullt, rimligt och inte övergå till överdrivet spelande. Som spelbolag sträcker sig vårt ansvar till att förebygga och motverka uppkomsten av spelberoende. Säkerhetskraven hos Svenska Spel omfattar såväl informations- och affärsflöden som produkter, spelverksamhet och interna rutiner. Höga krav ställs också på säkerhetsmedvetandet hos alla våra medarbetare, såväl på kasinona som på kontoren. Vi strävar efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsplats där våra värdegrunder affärsmäs- sighet, ansvar, engagemang och lyhördhet genomsyrar det dagliga arbetet och där medarbetaren utvecklas professionellt i en rörlig organisation. HÄNDELSER UNDER ÅRET Antagit ett program för ansvarsfullt spelande. Utvecklat och lanserat ett interaktivt självtest av spelvanor. Utfört över kontroller av åldersgränser och kreditspel hos affärspartners. Diplomerat 600 ombud i spelansvar tillsammans med ATG. Fortsatt informationsspridning genom informationsträffar och utskick av broschyren Sanning och myter till olika intressenter. Genomfört drygt samtal med kasinogäster om deras spelvanor. Tecknat avtal om frivilligt besöksförbud på kasinona med cirka gäster. En totalöversyn av alla styrdokument och policys kring säkerhet har inletts. Särskilda rutiner har utarbetats för att hantera onormala spelaktiviteter inom respektive affärsområde. En ny policy för Riskhantering och en ny policy för Onormalt spel har tagits fram. Nya rutiner har utarbetats vid spelutvecklingsprojekt. Arbetet med en ny säkerhetsrevision har inletts. Satsningen på mångfald och integration prisades av Malmö Stad. Diplomerat 400 anställda i spelansvar. En ny och mer kundnära organisation har implementerats i organisationen. Ett arbete för att säkra och stärka vår chefs- försörjning har inletts. En koncerngemensam utbildning i praktiskt ledarskap har genomförts. Inlett arbetet med arbetsgivarmärket, det vill säga stärka Svenska Spels varumärke som en attraktiv och jämlik arbetsplats. PRIORITERINGAR INFÖR 2006 Implementering av program för ansvarsfullt spelande. Utveckling av ett särskilt åtgärdsprogram för internetpoker samt bingohallarna. Agera drivande i samband med forskning kring spelutveckling. Sträva efter en objektiv bild av spelberoende i media. Reducera antalet avstängningar på grund av avsteg från regler gällande åldersgräns och kreditspel. Upprätthålla såväl nationella som internationella kontakter. Utbilda bingohallspersonal i spelansvar. Göra utbildningen för affärspartners mer tillgänglig genom att göra den interaktiv. Samtliga medarbetare ska ha grundläggande utbildning i spelansvar. Fullfölja och utvidga totalöversynen av alla policys och riktlinjer inom ansvarsområdet. Utveckla koncernens processer för övergripande riskhantering. Genomföra en WLA-revision för Svenska Spel, samt internrevisioner enligt godkänd revisionsplan. Analysera behovet av och genomföra ytterligare ett antal säkerhetsrevisioner. Genomföra en central krisövning för koncernledningen. Stödja och följa upp arbetet inom respektive affärsområde med att utveckla rutiner för onormalt spel. Utarbeta ett enhetligt avtal för alla anställda. Anpassa det interaktiva självtestet för personalen. Fortsätta arbetet med att kommunicera ar- betsgivarmärket som en del av varumärket. Förbättra arbetsmiljön och skapa fler utvecklingsmöjligheter inom kasinoverk- samheten. Implementera vår gemensamma företagskultur inom de nya affärsområdena.

4 19% VÅRA KUNDER Våra kunder är 77 procent av svenska folket, det vill säga nära 5 miljoner människor. Våra kunder speglar svenska folket väl vad gäller fördelningen mellan män/kvinnor, ålder och inkomst. Som hela svenska folkets spelbolag vill vi alltid vara kundens förstahandsval. Under året genomförde vi en kundundersökning och undersökningen slår fast att säkerhet, trygghet, tillgänglighet och ytterligare satsningar på produktutveckling förblir viktiga faktorer. Svenska Spel är pålitligt 18% 5% 77% Svenska Spel har ett attraktivt produktsortiment 18% 5% 77% Svenska Spels produkter är lättillgängliga 37% 44% Instämmer helt Instämmer delvis Tar helt avstånd ifrån MILJÖ Vi vill verka för och bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att sträva efter att i alla delar av vår verksamhet arbeta för en ständigt förbättrad miljö. ÖVERSKOTT Vårt överskott är vår vinst. Av bolagsordningen framgår det att vinsten ska disponeras enligt regeringens föreskrifter. Fördelningen av överskottet grundar sig på budgetpropositioner. MSEK FÖRDELNING AV ÖVERSKOTTET TILL FOLK- RÖRELSENS BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 19% MSEK % 44% Arbetat med att optimera tilldelningen av tryckt material till ombuden har fortsatt. Den tryckta volymen papper till Svenska Spels produkter har minskat. Antalet flygresor mellan kontoren i Visby och i Sundbyberg har reducerats. Andelen miljöbilar har ökat. Delat ut drygt 660 MSEK till Riksidrottsförbundet. Delat ut 400 MSEK i Handslagspengar, det vill säga Idrottsmiljarden. Delat ut 131 MSEK till Ungdomsstyrelsen. Drygt 3,4 miljarder till statskassan Fortsatt aktiv och målinriktad information och dialog med våra intressenter. Genomföra miljöutbildning för nyckelpersoner och grupper. Genomföra en intern informationskampanj i syfte att medvetandegöra medarbetarna om miljöpåverkan. Utarbeta nya och bättre rutiner för miljöbedöm- ning vid produktutveckling och inköp av varor och tjänster. Förbättra informationen om godstransporters mängd och utsläpp. Genomföra en översyn av relevanta miljöstan- darder (ISO , GRI). Målet är att, oaktat regleringsform, vara Sveriges största och mest lönsamma lotteriföretag och som sådant årligen dela ut minst Ungdomsstyrelsen lika stora vinster till samhällsnyttiga ändamål i första hand idrotten som under Riksidrottsförbundet (Handslaget och särskilt bidrag) Riksidrottsförbundet VÅRA MEDARBETARE 83% Frisknivå Ungdomsstyrelsen Riksidrottsförbundet (Handslaget och särskilt bidrag) Riksidrottsförbundet 40% Kvinnliga chefer 0 89% Nöjdmedarbetareindex

5 SAMHÄLLE Världsledande i spelansvar Med all rätt ställs det höga krav på att ett spelföretag tar sitt samhällsansvar. Ytterst handlar det om att vårda förtroendet bland kunder, medarbetare och samhället i stort. Därför är och kommer alltid spelansvaret att vara en förutsättning för Svenska Spels verksamhet. För de allra flesta svenskar är spel ett nöje. Men för vissa ger spänningen och risktagandet en kick som kan utvecklas till ett beroende. Enligt Statens folkhälsoinstitut har cirka två procent av Sveriges befolkning problem med sitt spelande. Som landets ledande spelföretag är det vår uppgift att förebygga missbruk och ett osunt spelande. För Svenska Spel är spelansvar det ansvar som företaget, samhället och den enskilde individen tar för att spelandet ska vara glädjefullt, rimligt och inte övergår till överdrivet spel med negativa effekter. Vårt ansvar är till hundra procent förebyggan- Vårt ansvar är till hundra procent förebyggande de. Det vill säga: det är inte vårt uppdrag att tillhandahålla eller finansiera vård av spelberoende. Dessa frågor hanteras av specialister inom området; i första hand Statens folkhälsoinstitut och kommunernas socialtjänst. Men vi får inte glömma att individen har ett eget ansvar för sitt spelande. Genom att tillhandahålla verktyg, till exempel självtest och Spelkort, strävar vi efter att hjälpa våra kunder att ha kontroll över sitt spelande att spela lagom. Utifrån vårt uppdrag och de begränsningar som finns är det Svenska Spels ambition att långsiktigt säkerställa samhällets, marknadens och medarbetarnas krav och förväntningar på ett gott samhällsansvar. Eftersom vi verkar på en reglerad marknad med en i vissa fall ifrågasatt verksamhet är ansvarstagandet en förutsättning för verksamheten. Vi möter dagligen de risker som alltid är förknippade med spel. Det handlar om riskerna för ett okontrollerat spelande, men även om riskerna för att spelvinster används i kriminell verksamhet som penningtvätt och bedrägeri. Kraven på oss som spelbolag understryks av att vi har staten och ytterst det svenska folket som ägare och uppdragsgivare. Vår uppgift är att, så långt det överhuvudtaget är möjligt, minimera och förebygga riskerna. Genom att göra effektiva insatser som särskiljer oss från andra aktörer på spelmarknaden är vi världsledande på spelansvar. I den här rapporten vill vi förmedla hur vi arbetar för att vara en ansvarstagande samhällsaktör på olika områden genom att redovisa vad vi har gjort under 2005, men även vad vi kommer att göra i framtiden. Det handlar till stor del om spelansvar och säkerhet, men även om vårt bidrag till en hållbar utveckling och vad vi gör för att vara en bra arbetsgivare. Självklart vill vi även berätta om vårt överskott som bidrar till bredden inom svensk idrott, kultur och ungdomsverksamhet. Visby, april 2006 Petra Forsström Avdelningschef Samhälle Petra Forsström, Avdelningschef Samhälle 3

6 SAMHÄLLE Från ord till handling Svenska Spels policy för ett ansvarsfullt spelande antogs av styrelsen under 2004 och har sedan legat till grund för det program som infördes i verksamheten Programmet ger tydliga riktlinjer för hur företaget ska arbeta med spelansvarsfrågor, där anges hur vi ska agera gentemot olika aktörer och intressenter för att omsätta riktlinjerna i praktiken. ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KASINOSPEL Grunden för en sund spelmiljö är det sociala kasinot där spelet är en del av en helhetsupplevelse med god mat, underhållning och dans. Därutöver görs särskilda insatser för att förebygga ett okontrollerat spelande. Program för frivillig avstängning Våra kasinon erbjuder möjligheten att teckna avtal om frivilligt besöksförbud för de besökare som har problem med sitt spelande. Ett alternativ är begränsningar av besöksfrekvensen. Dessa begränsningar gäller upp till sex månader på samtliga kasinon. Riktlinjer för alkohol i kombination med spel Överdriven alkoholkonsumtion och spel hör inte ihop. De gäster som nekas mer alkohol på grund av berusning får inte fortsätta spela utan avvisas från kasinolokalen. Regelbundet kunskapsutbyte Kasinoverksamheten är ännu en relativt ny företeelse i Sverige. Därför är det särskilt viktigt att ständigt utveckla och förbättra spelmiljön för att säkerställa spelansvaret. Varje år genomförs en spelansvarskonferens för fortbildning och kunskapsutbyte. I företagets policy för ett ansvarsfullt spelande uttrycks vår strävan med att Svenska Spel aktivt ska verka för att minimera negativa sociala konsekvenser som kan uppstå i samband med spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande beslut och resultera i konkreta åtgärder för ett stärkt spelansvar. I programmet för ansvarsfullt spelande har därför fyra utgångspunkter för hur Svenska Spel ska säkerställa sitt ansvarstagande fastslagits. De handlar om socialt ansvar, ekonomiskt ansvar, affärspartners ansvar och anställdas ansvar. Socialt ansvar För att medverka till ett socialt ansvar i spel ska Svenska Spel utforma verktyg som leder till frivilliga begränsningar. Till en del kan vi också använda obligatoriska begränsningar, men i stort sett all forskning, liksom våra egna erfarenheter, visar att vi når längre med frivillighet där individen hjälps att bli medveten om nivån på sitt spelande. Därför har vi till exempel insatsbegränsningar och maxvinster. Andra exempel är registrering av spelbudget och begränsade öppettider. För spel med hög risknivå finns åldergränser. Svenska Spel har ett stort ansvar i att säkerställa att åldersgränserna efterlevs. Detsamma gäller kreditspel. Vi tillåter inga avsteg från förbudet mot kreditspel. Ekonomiskt ansvar Svenska Spels uppgift är att genom en hållbar utveckling och långsiktig tillväxt leverera ett överskott till svensk idrott, kultur- och ungdomsverksamhet. Det innebär samtidigt att vi sätter ansvaret framför kortsiktiga vinster. Svenska Spel ska exempelvis avstå från att utveckla spel som är förenade med alltför stora risker. Vi ska också aktivt verka för att penningtvätt och annan kriminell verksamhet som kan förekomma i samband med spel minimeras. Affärspartners ansvar Våra spelombud och affärspartners har en nyckelroll i att säkerställa spelansvaret. Deras uppgift är att omsätta vårt program i sitt dagliga arbete. Det är också viktigt att våra ombud och affärspartners tar aktiv del i Svenska Spels spelansvarsutbildningar. Vi säkerställer att ombuden och affärspartners uppfyller våra höga krav genom att kontinuerligt göra kontroller, så kallade provköp. Anställdas ansvar Våra medarbetares kunskap och engagemang är helt avgörande för att all vår verksamhet ska präglas av ansvarstagande. Det förutsätter att alla medarbetare agerar utifrån Svenska Spels värdegrunder affärsmässighet, ansvar, engagemang och lyhördhet och känner till de normer och regler som gäller för ansvarsfullt spelande. Diplomering i spelansvar är därför obligatorisk. Från ord till handling Avdelningen Samhälle har det övergripande ansvaret för att programmet omsätts i praktisk handling. Vid sidan om de övergripande riktlinjerna finns därför ett handlingsprogram för hur företaget ska agera gentemot olika aktörer och intressenter. Därutöver finns det för de spelformer, som i Svenska Spels riskbedömning har en högre risknivå, särskilda åtgärdsprogram. För närvarande gäller dessa program våra kasino- och restaurangspel. 4

7 Lyhördhet SÅ OMSÄTTS RIKTLINJERNA I PRAKTIKEN Säkerställa att all personal får grundläggande utbildning i spelansvar och spelberoende. Löpande informera om utveckling och åtgärder i ämnet via interna informationskanaler. Ge skräddarsydd utbildning till personalgrupper med särskilda behov av fördjupad information och utbildning. Informera och tillhandahålla litteratur och forskningsrapporter i ämnet. Ha en handlingsplan för hur vi som arbetsgivare agerar för att hjälpa anställda som fått spelproblem. Vara tydliga med vinstchanserna på spelen. Verka för att information om spelberoende, självtester och den nationella stödlinjen ska finnas tillgängliga där Svenska Spels spel säljs. Trycka information om numret till hjälplinjen på alla lotter, kuponger och spelkvitton samt på svenskaspel.se, spelprogram och på informationsmaterial som rör spelen. Ha en ansvarsfull marknadsföring och följa branschens etiska riktlinjer för marknadsföring. Bedriva en aktiv ålderskontroll överallt där våra spel säljs. Aktivt verka för att kreditspel inte sker. Erbjuda verktyg för ett kontrollerat spelande. Alltid genomföra riskbedömning vid utveckling av nya spelformer. Aktivt verka för att alla spelare har och använder Spelkortet. Ha en välutbildad kundsupport. Löpande informera berörda parter om hur vi arbetar med och ständigt utvecklar vårt arbete med spelansvar. Ha en utvald styrelsemedlem med specifikt ansvar för CSR-frågor. Tillhandahålla utbildning om spelansvar och spelberoende. Bedriva informationsutbyte och samarbeta med olika instanser och organisationer, såväl nationellt som internationellt i syfte att ständigt förbättra och utveckla vårt spelansvar. Fortsätta att skapa och utveckla goda relationer med intressegrupper för spelberoende samt aktivt delge dem information och inhämta synpunkter på vår verksamhet. Proaktivt delta i samhällsdebatten om spel och spelmarknaden samt delta i sammanhang där detta tema är i fokus. Löpande inhämta synpunkter från objektiv expertis inom spelberoende och delta i diskussionerna kring vägledning och vidareutveckling. Proaktivt verka för att forskningen kring spel och spelande intensifieras och får nödvändiga resurser samt att samhället ställer resurser till förfogande för behandling av personer med spelproblem. Verka för att hela branschen ska ha en samsyn och ett gemensamt ansvarstagande i spelberoendefrågor. Tillhandahålla och vidareutveckla informationsmaterial och rutiner för ombud och affärspartners. Se till att informationsmaterial om hjälplinjen och spelberoende finns tillgängligt. Ha klara och tydliga rutiner och sanktioner för hantering av brott mot åldergränser och kreditspel hanteras samt säkerställa att samtliga ombud och affärspartners är väl införstådda med dessa. Affärspartners Verka för att samtliga ombud diplomerar sig i spelansvar. Löpande informera om spelansvar i olika informationskanaler. Ha välutbildad sälj- och supportpersonal. Vara uppmärksam på signaler från ombud och affärspartners som själva visar tecken på ohälsosamt spelande och stötta och informera dem om hjälpinsatser. Kunder Aktieäg 5SAMHÄLLE

8 SPELANSVAR Att spela lagom ökat fokus på förebyggande åtgärder Under 2005 har det totala spelandet ökat. Det oreglerade internetspelandet har attraherat nya spelare och spelare som spelar för en större summa pengar. När det totala spelandet ökar blir det vår uppgift och vårt ansvar att arbeta med förebyggande åtgärder. För att förebygga ett osunt spelande tillhandahåller Svenska Spel en rad verktyg som hjälper kunden att fatta bra beslut om sitt spelande och spela lagom. Med Spelkortet har kunderna möjlighet att fastställa spelbudget och göra insatsbegränsningar i förväg för att på så sätt få kontroll och översikt över spelandet. Spelansvarsarbetet under 2005 Under året har vi utvecklat ett självtest i samarbete med Spelinstitutet och oberoende forskare. Självtestet är interaktivt och finns på svenskaspel.se. Testet är unikt eftersom det ger signaler om problem i tid och kan därmed effektivt bidra till att förebygga och förhindra ett osunt spelande. Självtestet kommer att utvecklas ytterligare och även anpassas så att våra medarbetare kan få tydliga signaler på om de befinner sig i riskzonen. Överallt där våra produkter finns, oavsett om det är på Internet, kasinon eller hos våra ombud, ska alltid information om stödlinjen för spelberoende finnas tillgänglig. Telefonnumret till stödlinjen ska också finnas på våra lotter och spelkuponger. Bakom stödlinjen står Oberoende Spelsamverkan (OSS) och Statens folkhälsoinstitut. Stödlinjen ger professionell hjälp och rådgivning om spelberoende. De hjälper spelberoende och anhöriga att komma i kontakt med närmaste kamratförening eller självhjälpsgrupp. För att medverka till sunda spelmiljöer i samband med spel på värdeautomater måste det finnas en rimlig proportion mellan restaurangernas och automaternas omsättning. Spelandet får inte ha en dominerande roll i restaurangmiljön. Därför flyttar vi automater från de affärspartners där spelintäkterna stått för en oproportionerligt stor del av den totala omsättningen. Internetpoker med utökat ansvar För spel med hög risk, det vill säga en relativt högre risk för att ett beroende utvecklas, är det särskilt viktigt att redan i utvecklingen av spelet bygga in begränsningar och undvika kombinationer av spel och kanaler som ökar riskerna. Det här betyder att Svenska Spel undviker att gå i bräschen för helt nya spelformer, SÅ SÄKRAS 18-ÅRSGRÄNSEN PÅ INTERNET- OCH MOBILSPEL Tack vare Spelkortet och de kontroller som krävs för att få kortet kan Svenska Spel säkerställa att minderåriga inte tillåts spela på sådana spel där det finns en åldersgräns. Kravet för att få spela på Internet eller via mobiltelefon är att kunden har Spelkortet. Alla som har fyllt 18 år och är folkbokförda i Sverige kan skaffa Spelkortet. För att ansöka och få kortet krävs att man lämnar personnummer och adress. Kortet och tillhörande spelkonto är personligt. Vi har rätt att spärra kontot med omedelbar verkan om det finns säkerhetsmässiga eller tekniska anledningar, såsom en misstanke om att Spelkortet används av en minderårig. För att undvika fusk och falska personnummer finns det ett antal säkerhetsrutiner. När kunden lämnat sina uppgifter kontrolleras dessa via SPAR:s adressregister och därifrån skickas också den PIN-kod som är kopplad till Spelkortet. 6

9 SPELANSVAR om dessa är mer riskbenägna. Däremot kommer vi att erbjuda ett säkrare alternativ om spelformen utvecklar sig till en i Sverige accepterad spelform. Många värdeautomatspel och inte minst internetpoker är att betrakta som högriskspel. Vårt pokeralternativ kommer att vara unikt på marknaden och innehålla såväl beloppsbegränsningar och spelbudget som inbyggda uppehåll i spelet. För automatspel och internetspel är även tiden en viktig faktor för att spela lagom. Vi har därför lagt in en klocka i spelen så att spelarna kan se hur länge de har spelat. I våra värdeautomatspel har vi även ersatt credits med kronor. Genom dessa och andra spärrar vill vi säkerställa kundernas kontroll över spelandet. Vid sidan om Svenska Spels utökade ansvar finns också Lotteriinspektionens löpande kontroller och uppföljning. De är viktiga för att få en oberoende granskning. Vi har också ett nära samarbete med spelforskare för att kontinuerligt kunna dra nytta av den senaste kunskapen när det gäller spelansvar. För att uppmuntra till mer forskning inom området delar vi årligen ut stipendium till intressanta uppsatser på högskole-/universitetsnivå. Tusentals utbildade affärspartners Våra spel finns hos ombud, varav ungefär hälften, drygt stycken, är spelombud vilket innebär att de tillhandahåller samtliga produkter i vårt sortiment, förutom Jack Vegas. Hos våra övriga lottombud kan du köpa någon av våra lotter. Tillsammans tar dessa ombud hand om de cirka 77 procent av Sveriges befolkning som någon gång under året spelar på Svenska Spels produkter. Förutom hos våra ombud återfinns våra produkter DIPLOMERAD I SPELANSVAR Per Nylén i Köping är ett av de första ombud som diplomerat sig i spelansvar. Utbildningen som ges via webben syftar till att ge alla ombud ett bra verktyg i det dagliga arbetet. Det är ett bra sätt att öka medvetandet hos såväl kunder som personal, menar Per Nylén som sedan elva år tillbaka driver butiken Spelfixaren i Köping. Jag har ju jobbat ett tag nu så för mig var frågorna relativt enkla. Men det fanns en del som var lite kluriga. Och det är alltid bra att vässa argumenten, framför allt de som gäller ålderskontrollen för de är alltid lite svåra. Nu ska de anställda på Spelfixaren också diplomera sig i spelansvar, likaså sommarvikarierna. Enligt Per har man alltid jobbat medvetet med spelansvarsfrågan i butiken men det är alltid bra att tänka extra på de problem som kan uppstå, säger Per. Främst handlar det om ålderskontrollen men även kreditspel. Det har hänt att spelare har ringt och bett Per att lägga ut för spel men det har varit nobben direkt, säger Per. Det är lätt att säga nej. Jag säger helt enkelt att vi inte får. Vi har gått spelansvarskurser. Vad tyckte du om själva testet? Det kändes genomtänkt. Perfekt att man kan göra testet på Internet när man vill. Jag var tvungen att avbryta mitt i testet, men det fungerade alldeles utmärkt att fortsätta där man slutade. Snart har ni diplomen på väggen. Vad innebär det för din butik att ni är diplomerade i spelansvar? Det visar kunderna att vi sköter oss och att vi tar vårt spelansvar. Och det sätter ett tryck på oss att vi fortsätter att ta frågan på allvar. 7

10 SPELANSVAR även hos våra affärspartners vilket omfattar ungefär restauranger och nästan 100 bingohallar. Var och en har en väldigt viktig roll i att ta sitt ansvar och agera som goda ambassadörer för våra spel och produkter. Vi satsar stora resurser på att höja medvetenheten och kunskapen hos alla våra samarbetspartners och vi har kontinuerliga utbildningar samt löpande kontroller. Utbildade ombud. Under 2005 har vi genomfört en interaktiv utbildning i spelansvar för våra ombud tillsammans med ATG. Sedan 2 maj har vi diplomerat 600 ombud, och ungefär personer. Utbildningen har utvecklats i samarbete med det i förhållande till oss oberoende Spelinstitutet. Förutom spelansvarsdiplomeringen har ombud, personer, fått muntlig utbildning i spelansvar. Utbildade affärspartners. Spelansvarsutbildningen för restauratörer och bingohallspersonal sker i tre steg. Alla partners har inte hunnit genomgå alla steg under Totalt har vi genomfört utbildningsmöten i spelansvar. BRISTER I ANSVAR SKÄL TILL AVSTÄNGNING För att skydda minderåriga att spela ska ombuden kräva legitimation om de misstänker att kunden inte har åldern inne. Detta är en särskilt viktig del i förebyggandet av spelberoende då forskning har visat att spelstart i tidig ålder ökar riskerna för att spelandet blir ohälsosamt. De flesta av våra ombud hanterar ålderskontrollerna på ett föredömligt sätt, men brister man i ansvaret är det skäl till avstängning eller värsta fall uppsägning, enligt det avtal vi har med ombuden, säger Håkan Sjöstrand, chef för affärsområdet Butik. Ett av våra tidigare avstängda ombud säger: Det är ett väldigt hårt straff. Spel är bra och viktigt för oss. Det drar in kunder vilket ger merförsäljning på det övriga utbudet vi har i butiken. Vi informerar vår personal och de gör så gott de kan, men ibland brister det i kontrollen. Men inget ont som inte har något gott med sig. Det avstängda ombudet med dess personal har lyckats vända det negativa till något positivt. De har byggt om spelavdelningen till en inbjudande förbutik där det förutom spel erbjuds bland annat snabbmat, mackor, kaffe, tidningar och godis. Det har blivit väldigt bra. Kunderna gillar det och vi har fått en bättre överblick och kontroll över vår försäljning av spel. Provköp hos ombud. Under 2005 provköpte vi hos ombud. I de fall ombuden inte klarade första provköpet får de en varning och efter tre ytterligare varningar stängs ombuden av under en begränsad tidsperiod. I år utmynnade provköpen i fem avstängningar. Ålderskontroller på resturangspel. Under 2005 kontrollerades att åldersgränserna respekterades på resturangspel. I 8

11 SPELANSVAR tio fall uppfylldes inte kraven utan krögaren fick en varning. I år utmynnade kontrollerna inte i någon avstängning. Samtliga anställda ska genomgå utbildning i spelansvar Även våra medarbetare jobbar emellanåt i en tuff miljö där önskemål om kreditspel, bedrägeriförsök och problem med spelande uppstår. Under året har också mediabilden tidvis varit negativ framförallt utifrån vår kasinoverksamhet, lagstiftning och regleringsformen. Vi har därför jobbat mycket med att informera våra medarbetare om spelansvar. Under året har cirka 400 anställda diplomerats i spelansvar, vilket ger att vid årsskiftet var 65 procent av våra medarbetare utbildade i spelansvar. Till medarbetare som jobbar med kasinospel ges en obligatorisk och anpassad utbildning. Anpassningen går ut på att lära sig att bemöta kasinobesökare med spelberoende. Spelansvar i fokus på kasinoorter Under det gångna året har vi aktivt jobbat med att informera olika aktörer som kommer i kontakt med människor med ett problematiskt spelande. Arbetet har främst varit fokuserat på de orter där vi bedriver kasinoverksamhet (Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall). På dessa platser har vi genomfört seminarier i samarbete med bland annat socialtjänst, polis och stödföreningar för spelberoende. Vid seminarierna har även Lotteriinspektionen, Statens folkhälsoinstitut och oberoende forskare medverkat. Seminarierna har varit viktiga för att fördjupa våra kunskaper, men också för att öka förståelsen i samhället för hur Svenska Spel arbetar med att förebygga spelberoende. Spelansvar i nära samarbete med övriga reglerade spelaktörer På många områden är övriga reglerade spelaktörer, till exempel ATG och Folkspel, våra konkurrenter. Konkurrensen gäller alla områden med ett viktigt undantag; vi konkurrerar inte när det gäller spelansvar eller att skapa en sund spelmiljö. Istället samarbetar vi genom Spelrådet. Inom ramen för detta råds verksamhet förs en kontinuerlig dialog i spelansvarsfrågor. Inom Spelrådet har vi utarbetat gemensamma etiska regler för marknadsföring. Ett liknade samarbete och utbyte kring spelansvar finns även mellan de statliga nordiska bolagen. Även här gäller principen att vi inte ska konkurrera utan samarbeta när det gäller spelansvar. Prioriteringar inför 2006 Utveckla och implementera programmet för ansvarsfullt spelande. Möjliggöra en extern revision av vårt handlingsprogram, dess aktiviteter och genomförande. Etablera nyckeltal för styrning och uppföljning. Sträva efter en balanserad bild av spelansvar i media. Göra utbildningen för affärspartners mer tillgänglig genom att göra den interaktiv. Reducera antalet avstängningar på grund av avsteg från regler gällande åldersgräns och kreditspel. Utöka åtgärdsprogram och uppföljning av internetpoker och bingohallar. Samtliga medarbetare ska ha grundläggande utbildning i spelansvar och spelberoende. 9

12 SPELANSVAR Etisk marknadsföring en del av spelansvaret Vårt budskap och de produkter vi väljer att marknadsföra tar stor hänsyn till spelansvar och under året har Svenska Spel fortsatt att minska medieinvesteringarna. Men omfattningen av vår marknadsföring är en svår balansgång. Samtidigt som vi måste möta den allt aggressivare marknadsföringen från utländska internetaktörer vill vi även se till att en större del av det totala spelandet sker under säkra och ansvarsfulla former. Marknadsföringen är en svår balansgång. Mot bakgrund av Regeringsrättens dom 2004 har vi minskat våra medieinvesteringar och fortsätter gärna att göra det. Samtidigt som vi vill kanalisera en så stor del av spelandet som möjligt till säkra och trygga spelformer konkurrerar vi med de oreglerade internetaktörer, som trots regeringsrättens dom har en mycket aggressiv marknadsföring. Det gör vi genom en väl avvägd annonsering och marknadsföring som är förenlig med spelansvar och som bidrar till att vi ökar vår andel. Vår målsättning är att även i fortsättningen behålla våra marknadsföringskostnader på 2001 års nivå men trots detta bibehålla vår position på marknaden. 700 kr Utländska bolag dubblerar sin annonsering i svensk media De problem och avvägningar som är förenade med marknadsföringen har varit tydliga under Enligt extern statistik har de oreglerade internetaktörerna dubblerat sin annonsering under året. Utslaget per kund annonserar de oreglerade internetbolagen mellan fem till tio gånger mer än vad Svenska Spel gör i svensk media. Överför man den statistiken till estimerat antal kunder blir det cirka 700 SEK per kund. Motsvarande siffra för Svenska Spel är cirka 70 SEK. 70 kr 50 kr Om de oreglerade internetbaserade Svenska spelaktörerna Spel ATG har Genomsnitt, möjlighet att fortsätta med sin aggressiva annonsering och marknadsföring i Sverige påverkar det självklart de reglerade spelaktörernas de största Antal kunder: Antal kunder: Antal kunder: möjlighet att behålla sina positioner. 5 Hur milj. Svenska 2,5 milj. Spel kommer (per bolag): att agera i framtiden är ett ständigt samspel mellan vår ägare och vårt uppdrag, den svenska lagstiftningen och våra kunder. Vi vet att våra reducerade marknadsföringsinsatser har inneburit att vi under året har förlorat marknadsandelar till utländska oreglerade internetbolag däremot vet vi inte i vilken utsträckning. Detta kan leda till att vi under året trots allt tvingas revidera vår inställning i frågan. SEK internetkonkurrenterna 0 Annonsering per kund Svenska Spel Antal kunder: 5 milj. ATG Antal kunder: 2,5 milj Internetaktörerna* Antal kunder: (per bolag): * Ett genomsnitt av de största internetkonkurrenterna Källa: Carat och Svenska Spel SEK 10

13 SPELANSVAR Marknadsföring med ansvar och etik Något som är viktigare än marknadsföringens omfattning är emellertid hur den utformas och vilka budskap som lyfts fram. Även här arbetar Svenska Spel målmedvetet och konsekvent med att bygga in spelansvar i reklam och marknadsföring. Vi är exempelvis återhållsamma med att marknadsföra produkter som vi vet är förenade med särskilt stora risker. Vi väljer också att ha en stor andel profilannonser med exempelvis koppling till idrotten istället för att lyfta fram höga vinster i olika spel. Svenska Spel följer alltid de etiska riktlinjer för marknadsföring av spel som spelbranschen utvecklat genom Spelrådet. Branschens etiska riktlinjer 1. Spelbolagens reklam ska vara laglig, hederlig och får inte utformas på ett stötande sätt eller så att den uppfattas som alltför påträngande. 6. Reklam får inte förekomma i sammanhang som främst attraherar ungdomar under 18 år eller vara utformad så att den särskilt riktar sig mot denna grupp. 7. Ungdomar under 18 år får inte ha en central roll i reklam annat än i sammanhang som beskriver ändamål som spelanordnare bidrar till och då spel inte direkt marknadsförs. 8. Reklam får inte uppmana konsumenterna till överdrivet spelande. 9. Reklam får inte hävda att det saknas risker med överdrivet spelande. 10. Information om spelrelaterade problem och vilken hjälp som finns att få för drabbade och anhöriga ska finnas lätt tillgängliga för konsumenterna. 2. Reklam får inte missbruka konsumenternas förtroende för spelbranschen och dess aktörer och inte heller vilseleda konsumenterna. 3. Reklam får inte hävda att utfallet av själva dragningen i så kallade turspel beror på något annat än slumpen. 4. Reklam får inte innehålla felaktiga uppgifter om möjligheterna till vinst. 5. Reklam får inte selektivt riktas mot sårbara och särskilt utsatta grupper i samhället. 11

14 SÄKERHET Ett säkert och tryggt alternativ Det ska alltid vara tryggt och säkert att spela hos Svenska Spel. Våra kunder ska kunna lita på att våra spel håller vad de lovar, att vinster betalas ut och når rätt mottagare och att ingen kan manipulera våra spel och lotterier. Säkerhetsfrågorna är en del av vårt uppdrag och handlar ytterst om tilltron från allmänheten och från samhället. FINANSDEPARTEMENTETS DIREKTIV Sociala skyddshänsyn och bedrägeririsker måste beaktas när spelformer utvecklas och i verksamheten i övrigt. Maximal säkerhet i spelhanteringen skall eftersträvas och en effektiv och oberoende kontroll möjliggöras. Ur finansdepartementets direktiv till Svenska Spel I vårt uppdrag ingår att bygga in sociala skyddshänsyn och minimera de risker som är förenade med spel. En stor del av detta uppdrag fullgörs genom vårt omfattande spelansvarsprogram. Här finns också en naturlig koppling till det förebyggande riskoch säkerhetsarbetet. Vad är säkerhet? För att Svenska Spel ska kunna fullfölja statens uppdrag om maximal säkerhet i spelhanteringen måste säkerhets- och kvalitetskraven prägla spelen och hela försäljningskedjan. Om man bortser från spelansvarsperspektivet omfattar säkerhetsfrågorna i korthet två övergripande områden: Konsumentskydd. En viktig del av säkerheten handlar om konsumentskyddet. Våra kunder köper i många fall inte en vara utan en vinstchans, vilket gör det svårt för kunden själv att säkerställa att det han eller hon har betalat för verkligen har en grund. Våra kunder ska alltid veta att alla spel och vinster registreras på ett korrekt sätt och att spelvinster betalas ut till vinnaren. Vidare ska vi garantera att alla vinstdragningar sker på ett korrekt sätt. Bedrägeriskydd. Med den verksamhet som Svenska Spel bedriver och de vinster som delas ut är det tyvärr ofrånkomligt att vi utsätts för olika former av bedrägeriförsök. Det handlar om allt från manipulation av spel och vinster till penningtvätt. Svenska Spel prioriterar därför säkerhetsarbetet och bedriver det i alla led, från produktutveckling till uppföljning och kontroll exempelvis när det gäller informationssäkerhet, fysisk säkerhet och spelsäkerhet. Vi har också ett nära samarbete med polisen. I praktiken är säkerhets- och kvalitetsarbetet inom dessa områden nära sammanlänkade. Genom att arbeta konsekvent med säkerhet i alla led kan Svenska Spel säkerställa konsumentskydd och minimera riskerna för bedrägerier samtidigt som vi upprätthåller våra höga krav på spelansvar. Så arbetar vi med säkerheten Säkerhet och kvalitet är centrala begrepp redan i vår spelutveckling. När ett nytt spel tas fram används en egen modell för inbyggd säkerhet och riskhantering. Innan ett spel lanseras görs omfattande tester för att kartlägga eventuella risker för fusk och manipulation. För existerande spel och produkter görs på motsvarande sätt kontinuerliga riskanalyser och granskning av eventuella tekniska fel eller brister. Svenska Spel ansvarar för ekonomiska transaktioner på en nivå som är fullt jämförbar med flera banker. Det förutsätter en mycket hög informationssäkerhet med flera system för back-up. Transaktionsövervakning sker av alla ekonomiska transaktioner mellan bank, Spelkort, kontokort och Internet. Här, liksom på andra områden, arbetar vi också enligt två huvudprincipen, det vill säga att minst två oberoende personer granskar och genomför kritiska moment. För att garantera att vi aldrig missar en transaktion lagras all information om lotteridragningar hos Lotteriinspektionen. 12

15 SÄKERHET Vår kontroll av åldersgränser är ett gott exempel på hur säkerhet och spelansvar hänger ihop. För de spel som kräver det finns ett strikt system för ålderskontroll. Det är särskilt viktigt för spel på Internet, exempelvis poker, kasino- och bingospel. För att få spela krävs att man använder Spelkortet, vilket är en garanti för att ålderskontrollen ska fungera. Att spelet bedrivs på ett korrekt sätt garanteras också av en omfattande spelövervakning. Den sker både i realtid och i efterhand genom speciella övervakningsoperatörer för poker, bingo, kasino och övriga spel. Till detta kommer datadriftsövervakning, kontroll av oddssättning och samordnad spelövervakning. När det gäller säkerheten på svenskaspel.se anlitas även externa företag för regelbundna säkerhetsgranskningar av systemarkitektur och teknik. En kontinuerlig övervakning av spel är viktig för att förebygga penningtvätt och annan kriminalitet. Inom vår kasinoverksamhet finns exempelvis kameraövervakning liksom väl inarbetade rutiner för rapportering till polisen. Tillsammans med ett nära samarbete med polisen har systemet både bidragit till att förebygga och beivra försök till penningtvätt och andra bedrägerier. Säkerhetsarbetet under 2005 Utifrån väl fungerande och löpande rutiner har Svenska Spel under 2005 arbetat med att ytterligare förstärka säkerheten och kvaliteten. Det har skett bland annat genom följande åtgärder och insatser: En totalöversyn av alla styrdokument och policys kring säkerhet har inletts. På grund av att World Lottery Association (WLA) förändrat sin dokumenteringsstandard har arbetet fördröjts och kommer att fullföljas under För att bibehålla och höja personalens säkerhetsmedvetande har särskilda rutiner utarbetats för att hantera onormala spelaktiviteter inom respektive affärsområde och en ny policy har tagits fram. Med onormalt spelande menas spelande som strider mot gällande lagar, regler och anvisningar inom Svenska Spelkoncernen. För att få en bättre helhetsbild av hur säkerhetsaspekter beaktas och följs upp vid utvecklingsprojekt har nya rutiner utarbetats. De innebär att varje nytt projekt ska föregås av en riskanalys där alla risker och konsekvenser beaktas. Därefter ska avdelningen Riskhantering & Säkerhet konsulteras för att se till att eventuella säkerhetskrav på den aktuella produkten eller funktionen uppfylls. Utöver detta har också arbetet med en ny säkerhetsrevision inletts. Prioriteringar inför 2006 Inom Svenska Spel är säkerhet och kvalitet frågor om företagskultur. Det är därför viktigt att gemensamma förhållningssätt och rutiner präglar allt arbete i hela koncernen. Den översyn av styrdokument som inletts under 2005 kommer att fullföljas och utvidgas under Vårt mål är att genomföra en totalöversyn av alla policys och riktlinjer inom ansvarsområdet. Därutöver kommer vi under året prioritera att: Utveckla koncernens process för övergripande riskhantering. Genomföra en WLA-revision för Svenska Spel samt internrevisioner enligt godkänd revisionsplan. Analysera behovet av och genomföra ett antal ytterligare säkerhetsrevisioner, preliminärt inom affärsområdena Internet/telefon och Kasino. Genomföra en central krisövning för koncernledningen. Stödja och följa upp arbetet inom respektive affärsområde med att utveckla rutiner för onormalt spel. WLA-CERTIFIERING Svenska Spel är certifierat enligt den internationella spelorganisationen World Lottery Associations (WLA) Security Control Standards. Säkerhetsstandarden skapades i mitten av 1990-talet. WLA:s certifiering omfattar bolag som verkar på en reglerad marknad i enlighet med de regler som gäller i respektive land. Sedan säkerhetsstandarden skapades har ett växande antal spelarrangörer anslutit sig och certifieringen utgör idag internationell norm för kvalitet och säkerhet. I dagsläget är ungefär 140 bolag från 70 länder anslutna. Standarden administreras av WLA:s Security and Risk Management Committee, där Svenska Spel är representerat genom sin säkerhetschef. Kommittén gör löpande översyner av säkerhetsstandarden inom spelbranschen och är även ett diskussionsforum för säkerhetsfrågor. För att säkerställa en korrekt granskning finns ett oberoende organ som avgör om en ny spelarrangör uppfyller kraven för certifiering. För spelbolag som redan uppfyllt kraven bekräftas certifieringen genom löpande redovisning och granskning av WLA. 13

16 MEDARBETARE Gedigen kompetens stödjer vårt uppdrag Våra medarbetares kompetens är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och ta samhällsansvar. Svenska Spel är en attraktiv arbetsplats och har stora konkurrensfördelar, men för att kunna behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i framtiden vill vi stärka vårt arbetsgivarmärke och ge ännu bättre möjligheter till att växa och utvecklas. Svenska Spel är ett kunskapsföretag där medarbetarna utgör en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Det är genom deras insatser som vi i det dagliga arbetet kan ta fram attraktiva och konkurrenskraftiga produkter där spelansvaret finns med i hela kedjan från spelutveckling till försäljning. En del av vårt samhällsansvar är därför att vara en bra arbetsgivare. Det handlar både om att fullgöra vårt uppdrag och att vara en ansvarsfull och trovärdig samhällsaktör. Svenska Spel har en stor konkurrensfördel tack vare företagets storlek, kompetensnivå och utvecklingsmöjligheter. Denna styrka och de goda utvecklingsmöjligheterna bekräftas också i vår medarbetarundersökning. Enligt undersökningen anser 88 procent att det finns goda möjligheter till utveckling inom företaget. Arbetsgivarmärke och ledarskap Att Svenska Spel redan idag är en attraktiv och eftertraktad arbetsplats räcker dock inte för att vi ska säkerställa konkurrenskraften och fullgöra vårt uppdrag i framtiden. För att säkra vår position måste vi kontinuerligt arbeta med att skapa en miljö där medarbetare kan växa och utvecklas. Det handlar om att vi ska kunna attrahera potentiella medarbetare genom att de vet att Svenska Spel är en bra arbetsplats och vad vi står för. Det handlar om att kunna behålla kompetenta medarbetare genom ständigt nya utvecklingsmöjligheter. Som en del av arbetsgivarmärket är det också viktigt att skapa en gemensam kultur inom Svenska Spel. Arbetet gentemot medarbetare under 2005 Under året har vi främst arbetat med följande insatser för att stärka Svenska Spels attraktionskraft som arbetsgivare: Från och med den 1 maj införde vi en helt ny och mer kundnära organisation. Den är viktig ur ett medarbetarperspektiv eftersom den har medfört enklare och tydligare beslutsvägar. Det har i sin tur gjort det lättare för medarbetarna att hitta i organisationen. Med den nya organisationen ställs det högre krav på våra chefer. Vi har därför inlett ett arbete för att säkra och stärka vår chefsförsörjning. Det är viktigt att chefsrollen är tydlig och att alla kan se cheferna. En annan del av detta arbete handlar om att utveckla olika modeller för att bättre kunna mäta och utvärdera chefernas insatser. Våra kriterier för ett gott ledarskap hos nuvarande och framtida chefer är självinsikt, affärsmässighet, helhetssyn, lyhördhet och engagemang. För att stärka ledarskapet har vi för första gången haft en koncerngemensam utbildning i praktiskt ledarskap. Under året deltog totalt 50 chefer. Att genomföra utbildningar för hela koncernen är viktigt för att höja kompetensen, men också för att skapa en gemensam företagskultur och ett gott ledarskap i hela Svenska Spel. 14

17 MEDARBETARE MÅNGFALDS- OCH INTEGRATIONSPRIS TILL KASINOT I MALMÖ Vår kasinoverksamhet fick under året ett pris som vi är stolta över. Mångfalds- och integrationspriset från Malmö stad ger vårt introduktionsprogram och mångfaldsarbete ett erkännande och vi kommer fortsätta att öka våra aktiviteter för att vår medarbetarstruktur ska återspegla såväl det svenska samhället som våra kunder och gäster. Motiveringen löd: Malmö stads Mångfalds- och Integrationspris 2005 går till ett företag där mångfalden ingår i ambitionen att på bästa sätt möta kunden. Men företaget nöjer sig inte med detta utan arbetar på ett strukturerat sätt med en genomtänkt mångfaldsplan för att hela tiden bli bättre. En grundligt genomarbetad introduktionspolicy för nya medarbetare förstärks med ett väl fungerande faddersystem, faddrar som inte bara underlättar på arbetsplatsen utan också de nyanställdas kontakter med det omgivande samhället. Årets pristagare är ett företag som i allra högsta grad vet värdet av att inte sätta allt på ett kort. Prioriteringar inför 2006 Under 2006 ska vi arbeta vidare med att kommunicera arbetsgivarmärket som en del av varumärket. Även våra kunder och andra intressenter ska känna att Svenska Spel är en attraktiv arbetsplats. För att skapa en ökad tydlighet kring vår organisation och arbetsvillkor vill vi utarbeta enhetliga avtal för alla anställda. En viktig utmaning inför 2006 är att förbättra arbetsmiljön och skapa fler utvecklingsmöjligheter inom kasinoverksamheten. Under året som har gått har kasinoverksamheten och dess personal fått kritik i media. Det är därför viktigt att vi satsar resurser på hur personalen mår och på att säkerställa att vår personal kan känna en stolthet över sitt arbete. För kasinoverksamheten, liksom för nya affärsområden, gäller också att implementera vår gemensamma företagskultur. För att säkerställa spelansvaret är det även viktigt att våra medarbetare lever som de lär, det vill säga att de själva spelar med kontroll. För att säkerställa detta har vi i programmet för ett ansvarsfullt spelande klarlagt att det är den närmaste chefens ansvar att vara lyhörd för signaler på spelberoende samt att vi under året kommer prioritera att anpassa det interaktiva självtestet till våra medarbetare. 15

18 MILJÖ Så bidrar vi till en hållbar utveckling Svenska Spel vill vara en miljötänkande koncern som bidrar till en hållbar utveckling. Vårt övergripande mål är att verka för att de produkter och tjänster som vi tillhandahåller ska påverka miljön i minsta möjliga mån. En viktig del i Svenska Spels samhällsansvar är att bidra till en god miljö och en hållbar utveckling. I jämförelse med många industrioch tillverkningsföretag har Svenska Spel en begränsad miljöpåverkan. När det gäller vårt samhällsansvar är det naturligt att andra frågor än miljön hamnar i fokus. Ändå har vi ett stort ansvar. I vår miljöpolicy fastslås att Svenska Spel vill vara en miljötänkande koncern där målet är att våra produkter och tjänster ska orsaka minsta möjliga miljöpåverkan. Den ligger till grund både för det dagliga arbetet och för vårt miljöhandlingsprogram. Miljöarbetet under 2005 Miljöarbetet har under 2005 bedrivits i enlighet med Svenska Spels handlingsprogram för perioden Handlingsprogrammet innehåller konkreta åtgärder inom olika områden och omfattar bland annat miljöutredning, översyn av energianvändning och transporter, pappersanvändning och återvinning samt miljörevision. I enlighet med handlingsprogrammet har följande arbete genomförts: Vi har fortsatt arbetet med att optimera tilldelningen av tryckt material till ombuden. Det har skett bland annat genom att minska buntstorleken på kuponger och programblad. Andelen kuponglöst spelande har ökat. Det har bidragit till en fortsatt minskning av pappersanvändningen. Under 2005 nådde vi upp till 7,4 procent jämfört med 6 procent året innan. Den tryckta volymen papper till Svenska Spels produkter (lotter, kuponger, programblad och kvittorullar) uppgick 2005 till 1163 ton vilket innebär en minskning med 195 ton eller 14,4 procent sedan Genom fler videokonferenser och bättre planering har vi lycktas minska flygtransporterna mellan Visby och Sundbyberg. Vårt mål är att nå ner till tolv enkelresor per anställd och år. Under 2005 har vi minskat från 15 till 13,9 resor per anställd i genomsnitt. Under året har andelen miljöbilar ökat hos Svenska Spels personal. Prioriteringar inför 2006 Vi har påbörjat arbetet med miljöutredningen för kasinoverksamheten. Den kommer att genomföras fullt ut under I övrigt kommer vi under 2006 prioritera att: Genomföra miljöutbildning för nyckelpersoner och grupper. Vi vill också medvetandegöra medarbetarna om miljöpåverkan. Det sker bland annat genom en intern informationskampanj. Utarbeta nya och bättre rutiner för miljöbedömning vid produktutveckling och inköp av varor och tjänster. Förbättra informationen om godstransporters mängd och utsläpp. Genomföra en översyn av relevanta miljöstandarder. 16

19 En dryg miljard till idrottande barn och ungdomar Svenska Spels vinst fördelas mellan idrotten, övriga folkrörelser och statskassan. Bidraget till ungdomsidrotten uppgår 2005 till cirka en miljard kronor. Merparten fördelas till föreningar via så kallat lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Svenska Spels vinst går oavkortat tillbaka till samhället. För verksamhetsåret 2005 uppgår vinsten till 4,5 miljarder kronor. Av den summan går cirka en miljard till Riksidrottsförbundet och 131 miljoner till Ungdomsstyrelsen. Resten tillfaller statskassan, i enlighet med Svenska Spels uppdrag. Överskott till barn- och ungdomsidrott Svenska Spels verksamhet har en stark koppling till idrott. Därför är det naturligt att den största förmånstagaren av överskottet är barn- och ungdomsidrotten. Till bolagsstämman i april 2006 föreslås att en miljard kronor tilldelas Riksidrottsförbundet. Det är pengar som sedan ska fördelas i lokalt aktivitetsstöd (LOKstöd) till barn- och ungdomsverksamhet i idrottsföreningar runt om i landet. Utöver detta ska idrotten, genom det så kallade Handslaget, ges en summa på sammanlagt en miljard under perioden 2003 till och med Andelen för 2005 uppgår till 400 miljoner kronor. som Svenska Spels starka koppling till idrotten syns utåt. Företagets logotyp pryder landslagsdräkter, allsvenska fotbollsarenor och elitserierinkar runtom i landet. Sponsringen bygger också på de sporter som det är mest spel på. Men det är genom fördelningen av överskottet till barn- och ungdomsverksamhet som den stora skillnaden görs. För det är genom att säkerställa bredden som vi kan bygga det svenska idrottsundret. För att premiera den eller de personer inom idrottens värld som fungerat som positiva förebilder för rent spel delas utmärkelsen allfair-priset årligen ut i samband med Idrottsgalan, tillsammans med föreningen allfair. Årets pristagare var Ångermanlands Ishockeyförbund. Fördelning av överskottet till folkrörelsens barnoch ungdomsverksamhet MSEK DUBBLA MEDLEMSAVGIFTER UTAN LOK-STÖD Svenska Spels överskott bidrar med ungefär en miljard till barn och ungdomar (7 20) som är aktiva i landets idrottsföreningar. För Umeås barn och ungdomar motsvarar det 368 kronor per person. Det visar en undersökning av 52 idrottsföreningar i Umeå som Svenska Spel genomförde i december kronor per person är pengar som annars skulle behöva dras in genom ökad försäljning av lotterier och souvenirer eller genom en fördubbling av medlemsavgifterna. Tack vare LOKstödet kan föreningarna istället fokusera på idrotten och på att verksamheten ska vara tillgänglig för alla. LOK-bidraget gör att vi kan bedriva en vettig idrottsverksamhet. Alla ska kunna vara med, även ungar till ensamstående föräldrar. Dessa ungar är dessutom extra viktiga eftersom vi som klubb faktiskt har en fostrande effekt. Vi skapar aktiviteter för ungdomar som gör att de kommer ut som bra vuxna i slutändan, säger Per Ericson, ordförande i Röbäcks idrottsförening, en förening med drygt medlemmar. MSEK ÖVERSKOTTET Sponsring av kultur och elitidrott Utöver vinsten sponsrar Svenska Spel svensk elitidrott och kultur med över 100 miljoner kronor per år. Huvuddelen går till fotboll, ishockey, handboll, bandy och innebandy. Men sponsringsavtal finns även med kocklandslaget och med gotländska kulturinstitutioner som Romateatern och Medeltidsveckan. Sponsring ska inte förväxlas med fördelning av överskottet. Sponsringen finansieras ur Svenska Spels egen budget och syftet är att marknadsföra företaget. Det är i sponsringssammanhang Ungdomsstyrelsen Riksidrottsförbundet (Handslaget och särskilt bidrag) Riksidrottsförbundet Ungdomsstyrelsen Riksidrottsförbundet (Handslaget och särskilt bidrag) Riksidrottsförbundet

20 ÖVERSKOTTET Handslaget en miljard till idrotten under fyra år Med Handslaget kommer, sammanlagt en miljard kronor av överskottet avsättas till projekt inom barn- och ungdomsidrott. Pengarna distribueras av Riksidrottsförbundet, via lokala idrottsförbund. I Skåne satsar man stort på tjejhandboll. 18 Mellan 2003 och 2006 avsätter Svenska Spel en miljard kronor av överskottet till Ett handslag med idrotten, eller Handslaget som det kallas i dagligt tal. Handslaget är ett regeringsinitiativ som ska hjälpa klubbar och föreningar att öppna dörrarna för fler, framförallt för barn och ungdomar som inte varit aktiva inom idrotten. En särskild satsning gäller också att öka flickors idrottande. Sist men inte minst syftar Handslaget till att förstärka kampen mot droger genom ett utökat samarbete mellan idrott och skola. Bidragen distribueras av Riksidrottsförbundet och föreningarna ansöker om medel via sina respektive förbund. Verksamhetsåret sträcker sig från 1 juli till 31 juni. Under 2005/2006 fördelades 300 MSEK bland föreningar och projekt. Skånes Handbollsförbund har under tre år fått drygt 400 TSEK för sin satsning på tjejhandbollen. Projektet går under namnet FIGHT, som står för Framtiden Innehåller Goa Handbolls Töser på ren skånska. Syftet med FIGHT är att få fler tjejer som spelar, fler som stannar kvar inom handbollen, fler ledare och fler domare. Det arbete vi gör inom ramen för FIGHT hade inte varit möjligt utan Handslaget, säger Stefan Rask på Skånes Handbollsförbund. Ett årligt återkommande projekt som genomförs är Tjejhandbollens dag. Under en och samma dag samlas Skånes alla handbollstjejer i åldrarna sju till 16 år och tävlar i bland annat teknikgrenar och mjukhandbollsturneringar. Det är ett bra tillfälle att visa upp vår sport och locka fler unga tjejer till handbollen. Vi blandar friskt mellan föreningar och åldrar. På så sätt breddar vi kontakterna mellan ungdomarna, säger Stefan Rask. Men det mest omfattande projektet inom FIGHT just nu är förberedelser inför dam-em i handboll i december 2006, där ett antal gruppspelsmatcher kommer att spelas i Malmö. Ett fyrtiotal unga handbollstjejer utbildas för att bli goda ledare och funktionärer. Vi satsar väldigt mycket på förberedelserna inför EM. Vi vill visa att det är ett mästerskap av tjejer och för tjejer, säger Stefan Rask. Enligt Stefan Rask är det för tidigt att se några resultat av FIGHT-projektet högre upp i åldrarna eller på elitnivå. Studenter från Malmö högskola kommer under året att arbeta med en utvärdering av FIGHT. Men intresset för handboll har helt klart ökat bland unga tjejer i Skåne i och med den här satsningen. 30% Fördelning av Handslagspengar 37% 3% 30% 8% 22% Källa: Riksidrottsförbundet Öppna dörrarna Fler flickor Lägre avgifter Mot droger Skolsamverkan 37% 3% 8% 22% Öppna dörrarna Fler flickor Lägre avgifter Mot droger Skolsamverkan

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år.

Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Därför har vi 18-årsgräns på lotter och andra spel. Visa leg om du är under 25 år. Nu måste du fyllt 18 för att köpa lotter och andra spel. I Sverige blir du myndig när du fyller 18 år. Det innebär att

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Norrenergi

Hållbarhetspolicy. Norrenergi Hållbarhetspolicy Norrenergi Hållbarhetspolicy Vår verksamhet består i att producera och leverera miljömärkt fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster i Solna, Sundbyberg och angränsande

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel. Att söka ombudskap

En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel. Att söka ombudskap En guide för dig som vill bli ombud för Svenska Spel Att söka ombudskap Affärsidé Svenska Spel är hela svenska folkets spelbolag. Vi strävar efter att vara ett kundorienterat, rikstäckande och högteknologiskt

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2007

Delårsrapport Januari juni 2007 Svenska Spel Delårsrapport januari juni Januari juni Januari-juni Bruttospelintäkterna ökade med 7 % till 10 350 MSEK (9 691). Nettospelintäkterna (bruttospelintäkt minskad med vinnarnas andel) ökade med

Läs mer

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation

2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Svenska Spel 2007 2007: Ansvar Lönsamhet Organisation Lyckad kanalisering Butik 5.307 MSEK, + 1,6% Restaurang 1.928 MSEK, + 5,8% Internet 1.181 MSEK, + 38,3% Kasino 1.153 MSEK, + 15,1% Förening 21 MSEK,

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE INNEHÅLL Vd och koncernchef Bertil Persson... 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech... 5 Ansvarsfullt företagande... 6 Människor och samhälle... 8 Miljö...12 Etik...16 Hållbar

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten

Giltiga from 1 oktober 2014 ALLMÄNNA VILLKOR. för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten ALLMÄNNA VILLKOR för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1 Allmänna villkor för Svenska Spels sponsringstjänst Gräsroten 1. ALLMÄNT Svenska Spel har som affärsidé att utveckla och erbjuda spel på

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Regeringens styrning av Svenska Spel

Regeringens styrning av Svenska Spel datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Regeringens styrning av Svenska Spel Bilaga 7 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vår gemensamma uppförandekod ODE. Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vår gemensamma uppförandekod Denna policy godkändes av Coors styrelse 11 december 2014. VD ORD VÅRA GEMENSAMMA SPELREGLER Etik handlar i grunden om vilka handlingar som anses rätt och

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr

VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs syn PÅ relationer och AnsVAr VÅR AFFÄRSKOD BillerudKorsnäs SYN PÅ RELATIONER OCH ANSVAR Billerudkorsnäs arbetar aktivt med att kommunicera koden i hela organisationen. Koden fastställdes av BillerudKorsnäs styrelse 7 maj 2013. 2 INNEHÅLL

Läs mer

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen?

Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Vem ska ansvara för läkemedelsutbildningen? Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Kunskapen kring läkemedel är på tok för dålig bland läkare i dag. Men vem ska ta ansvaret för att förskrivare av

Läs mer

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda

Sammanfattning av dokumentets innehåll Beskrivning av de bestämmelser som gäller när rörliga ersättningar utgår till de anställda Dokumenttyp Styrdokument Funktion Leda och organisera Dokumentnummer 24-222-001 Skapat 2011-04-27 Beslutas av Styrelsen Dokumentnamn Ersättningspolicy Senast genomgånget 2012-03-30 Fastställs Senast sakliga

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Det finns en mängd olika typer av miljörevisioner, varav några presenteras ovan. Terminologin varierar mellan olika organisationer. Många kallar miljörevision för miljögranskning. Ordet miljögranskning

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun 2012-06-12 Antagen av kommunfullmäktige 2011-09-27, 116 Reviderad kommunfullmäktige 2012-08-30, 118 Förslag till revidering (anpassning) efter kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2012 37om revidering

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde 2015

Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde 2015 Styrdokument, plan Miljö- och hälsoskyddskontoret 2014-12-09 Robert Åsberg 08-590 972 33 Dnr Fax 08-590 819 30 MHN/2014:98 robert.asberg@upplandsvasby.se Tillsynsplan för alkoholhandläggarens arbetsområde

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER. En folder utarbetad av Visita i samverkan med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO.

ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER. En folder utarbetad av Visita i samverkan med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER En folder utarbetad av Visita i samverkan med Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO. Visita arbetar för en besöksnäring fri från diskriminering Restauranger

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER

ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER ATT MOTVERKA DISKRIMINERING AV GÄSTER Visita arbetar för en besöksnäring fri från diskriminering Svensk besöksnäring ska kunna erbjuda en trygg och trivsam miljö för alla. Diskriminering av gäster på grund

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och barns och ungdomars speciella rättigheter. Det innebär att alla i kommunen bemöter andra med öppenhet,

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU21 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2015/16:60

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad

DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad DOM 2016-01-18 Meddelad i Karlstad Mål nr 4896-14 1 KLAGANDE Förskottslön Sverige AB, 556792-0474 Box 583 801 08 Gävle MOTPART Konsumentverket Box 48 651 02 Karlstad ÖVERKLAGAT BESLUT Konsumentverkets

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2008

Delårsrapport. januari september 2008 Delårsrapport januari september 2008 Delårsperioden januari - september 2008 Nettoomsättningen från spelverksamhet m.m. uppgår till 5 921 MSEK (5 788), en ökning med 133 MSEK. Rörelseresultatet, exklusive

Läs mer

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR!

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! NYCKELTALS- INSTITUTETS ÅRSRAPPORT 2016 I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! Vi började 1996 med en ambition att skapa ett gemensamt språk inom HR ekonomi, en slags svensk standard för att mäta och

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd

Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Västerviks Kommun Policy och Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2007-06-19, 141 med ändring 2011-01-25, 8 Innehåll SAMMANFATTNING 1 FÖRORD 2 INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKT

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker:

HISTORIK. Idag har Dimoda växt till sju butiker: HISTORIK Dimoda har sin grund i ett presentbutikskoncept som startades av Gunn Karlsson. Gunn arbetade under 1980-talet med försäljning av garner, dels som grossist, dels genom försäljning i butik. Redan

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Provköp hos ombud/affärspartners

Provköp hos ombud/affärspartners Provköp hos ombud/affärspartners Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/30222594.aspx Tender type Tender Publish date 9/23/2011 9:33 AM Bid due date 11/3/2011 4:00 PM Change date 9/22/2011

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Vad ska till för att öka konsumtionen? Utmaningar och erfarenheter Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Axelsson M. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår

Läs mer

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM

MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM MANUAL ADVANIA LEDNINGSSYSTEM Innehållsförteckning: sidan Syfte och omfattning... 3 Kort om Advania... 3 Affärsidé... 3 Kvalitetspolicy... 4 Miljöpolicy... 4 Arbetsmiljöpolicy... 5 Jämställdhetspolicy...

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen 2012-05-14, 159 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Mål 3. Grundläggande principer och definitioner 4. Ansvar 5. Riktlinjer vid lönesättning 6. Lönebildning

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer