Årsredovisning för Räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för 757200-9418. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31"

Transkript

1 Årsredovisning för HSB Bostadsrättsföreningen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Dagordning 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 13 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 14 Noter 15 Underskrifter 20

2 Styrelsen för HSB Bostadsrättsföreningen Org. nr. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

3 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Anmälan av ordförandes val av protokolförare 4. Godkännande av röstlängden 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet 7. Fråga om kallelse behörigen skett 8. Styrelsens årsredovisning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 13. Fråga om arvoden: styrelse, revisor, andra ekonomiska ersättningar 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisor och suppleant 16. Val av valberedning 17. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övirga representanter i HSB 18. Övriga anmälda ärenden och motioner 19. Avslutning

4 Årsstämma Styrelsen för HSB: s Bostadsrättsförening organisationsnummer får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1/ / Förvaltningsberättelse för BRF I enlighet med föreningens stadgar får styrelsen härmed avge följande redogörelse över föreningens förvaltning under år 2008, vilket var föreningens 69: e verksamhetsår. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 22/ I stämman deltog 25 medlemmar samt HSB:s ledamot Martin Palm. Ägarförhållanden, medlemmar Föreningen består av 48 lägenheter. Vid årets slut hade föreningen 65 medlemmar. Under året har 5 st lägenheter överlåtits och de nya medlemmarna är: Lägenhet 9 Lägenhet 34 Lägenhet 35 Lägenhet 39 Lägenhet 46 Gun-Britt Segerlöf Elin Laaksonen, Christofer Lemser Anna Ingelsson Robin Hansson, Emma Nilsson Therese Sannum, Mikael Olsson

5 Styrelse samt suppleanter Vald på Anders Frid Ordförande 2 år Sittande Rickard Avellan Vice ordförande 2 år Nyval Fredrik Danielsson Sekreterare 1 år Fyllnadsval Niclas Jonsson Kassör/Förvaltare 2 år Nyval Martin Palm Utsedd av HSB Göteborg Marianne Rapp-Ljunggren Suppleant 2 år Nyval Géza Pályi Suppleant 1 år Fyllnadsval Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden. Ordinarie ledamöter i tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma är: Anders Frid och Fredrik Danielsson samt av suppleanterna Géza Pályi. Firmatecknare har varit Niclas Jonsson, Anders Frid, Rickard Avellan och Fredrik Danielsson, två i förening. Revisorer Interna revisorer har varit Stefan Moberg med Bengt Thor som suppleant, valda av föreningen. Av stämman vald auktoriserad revisor är Peter Erixzon. Valberedning Valberedning har varit Lotta Persson och Lena Eriksson Representanter i HSB:s fullmäktige Föreningens representant i HSB-förenings fullmäktige har varit Anders Frid med övriga ordinarie ledamöter i styrelsen som suppleanter. Personal Föreningen har under året inte haft någon anställd personal. Fastighetsskötseln har utförts av HSB Fastighetsservice AB. Information Styrelsen har under året gett ut sju stycken "Bagaregårdsbladet", det informationsblad som styrelsen sett som sin huvudsakliga kanal ut till medlemmarna.

6 Fastigheterna Fastighetsbeteckning: Bagaregården 26:1 Antal lägenheter: 48 Lägenhetsyta: Totalt kvm + 34,5 kvm biyta Lokalyta: 81,5 kvm Lägenhetsstorlekar: 2 rok 4 st 47,0 kvm 2 rok 40 st 48,5 kvm 3 rok 3 st 60,0 kvm 5 rok 1 st 60 kvm + 34,5 kvm Föreningens lägenhetsytor samt lokalytor har under året gåtts igenom och uppmätts av Anticimex, varvid m 2 -ytorna har reviderats. Dessutom har en lägenhet byggts ut genom att en lokalyta har tagits i anspråk. Föreningen innehar fjärrvärme från Göteborgs energi. Föreningen har hand om hushållselen i egen regi sedan Föreningen har bredband genom Com Hem sedan december Styrelsen har under året gjort stadgeenlig inspektion av föreningens egendom. Specifikation av fastigheter Byggnadsår: 1939 Antal lägenheter: 48 Lägenhetsytor: 2402,5 kvm Medelvärde, lägenhetsyta: 50 kvm Byggkostnad, kr Produktionskostnad 1939: kr Rotrenovering 1984: kr Produktionskostnad 1984: kr Produktionskostnad 2003: kr Taxeringsvärde fastigheten: kr Varav byggnadsvärde: kr Varav mark: kr Lokaler: kr Marknadsvärdering 2006: kr Bilparkeringsplatser: 29 uthyrningsplatser 3 besöksplatser

7 Historik över föreningens verksamhet 1939 Byggnadsår, föreningen bildas Kokseldning under krigsåren Oljeeldning införs Hela Sävenäsgatan arrenderas av Göteborgs Stad Fasadbeklädnad med eternitplattor utförs Byte av kallvattenrör från galv till kopparrör Taket läggs om på alla tre husen Båda oljepannorna byts ut Sista gasspisen i föreningen skrotas Skanska totalrenoverar alla tre husen Fjärrvärme införs i hela stadsdelen HSB Fastighetsservice startar och egen personal slopas Hela gatan asfalteras om Telia kabel-tv med basutbud installeras Föreningen köper in datorutrustning OVK-besiktning av hela föreningen utförs Byte av termostater samt injustering av värmesystemet utförs MUFA-systemet för underhåll införs Alla elcentraler uppgraderas Föreningen börjar handha hushållselen i egen regi Föreningen installerar Telia Hipnets (numera Com Hem) bredband via kabel-tv Föreningen inför total källsortering i befintligt soprum Miljöbesiktning av hela föreningen utförs Alla entrédörrar byts ut, nya tak till entréerna, nya entrépartier, portlås med telefon till varje lägenhet, stolpbelysning längs hela gårdssidan, trätrapporna byts ut, alla trappor målas Kodlåssystemet på entrédörrarna installeras Panelen byts ut och målas på alla husblock, trapphusen målas, alla tak läggs om, alla hängrännor byts ut Tvättstugan i hus ett totalrenoveras. Samtliga stammar spolas rent av Clean Pipe System Ny uteplats byggd framför treans hus OVK-besiktning av hela föreningen utförs.

8 Föreningens miljöverksamhet Föreningen slopade 1984 egen panncentral och har sedan dess fjärrvärme. Asbestskivor som fasadbeklädnad togs bort 1984 och 1997 utfördes asbestsanering av alla rör. Kompostering av hushållsavfall i komposteringspåsar infördes i Renovas regi Föreningen utförde år 2000 en miljöinventering. Föreningen införde år 2000 total källsortering av allt hushållsavfall i befintligt soprum. Föreningen köper sedan 2007 miljömärkt el, 90 % vattenkraft och 10 % vindkraft. Avgifter och hyror Under räkenskapsåret lämnades avgifterna oförändrade och uppgår därefter i genomsnitt till 934 kr/m². Efter räkenskapsårets utgång lämnades avgifterna oförändrade. Året som gått övertog föreningen all ekonomisk förvaltning från HSB och sköter den sedan dess i egen regi. Syftet är att sänka förvaltningskostnaderna, samt ge ökad kontroll och kortare beslutsvägar. Under våren upprättades ett avtal med Park & Natur Göteborgs stad gällande röjning och gallring i skogsbacken. Föreningen gick in med en symbolisk summa, varvid förvaltningen tidigarelade röjningen och genomförde denna under våren/sommaren Som en del av arbetet med att skapa en fräsch och attraktiv utemiljö i föreningen, beslöt styrelsen under våren att delfinansiera samtliga medlemmar som önskade köpa nya markiser till sina lägenheter, mot att de valde den modell och det utseendet som styrelsen upphandlade. 24 st medlemmar antog erbjudandet, vilket resulterat i ett enhetligare intryck av våra fasader. Vid stämman 2008 antogs motionen från lägenhet 33 som önskade få köpa loss en av lokalerna som HSB:s fastighetsskötare tidigare hade hyrt. Lokalen såldes för kr samt med villkoret att köparen står för samtliga kostnader för ombyggnaden, inklusive de tekniska systemen för uppvärmning, vatten, elinstallation mm, vilka sedan ägs av föreningen. Lokalen är ombildad till bostadsrätt och avgiftsnivån är satt till 50 % av ordinarie m 2 pris. I enlighet med underhållsplanen, utfördes en fullständig OVK-besiktning, vilken visade att föreningens ventilationssystem är i gott skick. OVK:n behövs även för den kommande energideklarationen vilken är beställd att påbörjas maj I samband med ombyggnationen av lägenhet 33, upptäcktes att lägenhetsytan var mindre än tidigare angett. Styrelsen anlitade då Anticimex att utföra en ny mätning, vartefter samtliga areauppgifter har reviderats. Det visade sig dock att avgifterna grundade sig på den verkliga arean, varför dessa ej behövde justeras. En vattenläcka från taket upptäcktes i oktober månad i uppgång 1 C. Den visade sig härröra från en felaktig konstruktion av våra fläktkåpor på taken. Entreprenören som åtgärdade denna, fick även uppdraget att undersöka samtliga trappuppgångar, varvid ytterligare en skada hittades (5 C) och åtgärdades. Samtliga fläktkåpor byggdes om för att undvika liknade skador. Styrelsen har med stöd av att underhållsplanen ej innefattar några större utgiftsposter de närmaste åren, valt att amortera bort ett av våra lån, som förföll Amorteringen uppgick till kr. Till sist vill styrelsen tacka alla gamla och nya medlemmar, för alla tips och idéer vi har fått under året. Er respons på nerlagt arbete har sporrat oss att fortsätta och varit en drivkraft i vårt arbete. Vi tackar

9 för Ert förtroende och överlämnar härmed denna årsberättelse. Förväntad framtida utveckling Den rådande lågkonjunkturen har gjort att räntorna rasat till för föreningen gynnsamma nivåer. Vi har inga lån bundna till höga räntor i dagsläget, dessutom har vi amorterat lånen med totalt kr under året (22 %). Husen är väl underhållna, och vi följer antagen underhållsplan, vilken inte bjuder på några större utgiftsposter de närmaste åren. Vi fortsätter arbetet med att öka värdet av att bo i Brf Bagaregården, genom att färdigställa Gym/Bastu i hus 5, samt att påbörja etableringen av ett övernattningsrum med dusch/wc i hus 1. Ytterligare 1-2 uteplatser kommer att färdigställas under beräknas renoveringen av föreningens gemensamhetslokal påbörjas. Underhållsfonden togs till stor del i anspråk för årets amorteringar, varför fondering av kapital kommer att prioriteras de närmsta åren. Närmsta större underhållsåtgärd är ommålning utvändigt av föreningens fastigheter, vilken beräknas utföras 2013, och vi räknar med att kunna göra detta för egna pengar. De besparingar som föreningen lyckats göra på kapitalsidan de sista åren är ej av ringa betydelse. Detta, samt det faktum att vi förvaltar själva har gett oss ännu bättre kontroll över vår ekonomi. Härigenom är besparingarna betydligt större än de årliga kostnadsökningarna för driften (sophämtning, värme, vatten etc.). Rådande avgiftsnivåer täcker underhåll samt investeringar de närmaste åren, varför en ändring av avgiftsnivåerna ej är aktuellt. Styrelsearvoden och sammanträdesersättning Namn Arvode Sammanträdesers Totalt Anders Frid kr kr kr Rickard Avellan kr kr kr Niclas Jonsson kr kr kr Fredrik Danielsson kr kr kr Marianne Rapp-Ljunggren kr kr kr Géza Páyli kr kr kr Helena Borgman 600 kr 750 kr kr Emma Tiberto kr kr kr Anita Åstrand 300 kr 750 kr kr Ulf Nilsson kr 600 kr kr Total summa 2008: kr Utöver dessa ersättningar har förvaltningsarvode utgått om totalt kr, revisorsarvode intern revisor 900 kr, samt löner för utförda arbeten om kr.

10 Ekonomisk översikt Nettoomsättning i tkr: 2 442, , , , ,0 Resultat efter finansiella poster i tkr: 216,0 198,0 115,0 373,0 188,0 Balansomsättning i tkr: , , , , ,0 Årsavgiftsnivå för bostäder, kr per kvm: Resultatet för föreningens verksamhet under räkneskapsåret framgår av efterföljande resultaträkning med tillhörande noter. Föreningens finansiella ställning och likviditet vid räkneskapsårets utgång framgår av efterföljande balansräkning med noter. Förslag till disposition av årets resultat Förslag till avsättning underhållsfond enligt nedan följer antagen underhållsplan. Förslag till disposition ur underhållsfond enligt nedan motsvarar under året utfört underhåll. Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor: Belopp i kr Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår följande disposition: Disposition ur underhållsfond Avsättning till underhållsfond Balanserat resultat Summa

11 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Planerat underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Årets resultat

12 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Insatser Uppskrivningsfond Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter för fastighetslån Summa Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undabtag har skett från BFNAR 2001:1 "Redovisning av inkomstskatter" då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även nedan under "Inkomstskatt". Byggnader Avskrivningar sker enligt en 46-årig progressiv plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Årets avskrivningar uppgår till 2,0% av anskaffningsvärdet. En uppvärdering av byggnader har skett under Styrelsen har konsulterat Göteborgs Värderingsinstitut som värderat fastigheten till 30 mkr. Utifrån detta har ett lägre värde på 22,5 mkr (75% av 30 mkr) satts för att gardera sig mot fluktationer på fastighetsmarknaden. På uppskrivningsvärdet tillämpas en 41-årig rak avskrivningsplan från och med Motsvarande belopp överförs från uppskrivningsfond till balanserat resultat. Ombyggnader Avskrivningar på ombyggnader sker enligt rak avskrivningsplan som sträcker sig över 30 år och som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Inventarier Avskrivningar sker planenligt med 20% per år beräknat på inventariernas anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Inkomstskatt Föreningen beskattas enbart för kapitalintäkter. Efter avräkning av eventuella skattemässiga ackumelerat underskott sker beskattning med 28% på beräknat överskott. Föreningens skattemässiga ackumelerade underskott uppgick vid årets slut till kr( kr). Övrigt Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.

15 Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Förtroendevalda Styrelsearvode Sammanträdesersättningar Revisorsarvode Sociala kostnader Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. Noter Not 1 Nettoomsättning Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Realisationsvinst vid avyttring lokal Summa Not 2 Drift Personalkostnader (2008 inkl sociala avgifter) Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning Vatten Sophämtning Övriga avgifter Förvaltningskostnad Föreningsavgift HSB Övriga driftskostnader Summa

16 Not 3 Avskrivningar Byggnader Uppskrivning byggnad Om- och tillbyggnad Markanläggning Inventarier Summa Not 4 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Göteborg ek för Ränteintäkter skattekonto Övriga ränteintäkter Summa Not 5 Räntekostnader Räntekostnader långfristiga skulder Summa

17 Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Försäljning av lokal Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivning Utgående uppskrivning Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning enligt plan Utgående ackumelerade avskrivning Ingående ackumelerade avskrivningar på uppskrivning Årets avskrivning på uppskrivning Utgående avskrivning på uppskrivning Ingående värde markanläggning - - Inköp under året Utgårnde värde markanläggning Ingående ackumelerade avskrivningar - - -Årets avskrivningar Utgående ackumelerade avskrivningar Mark Bokfört värde Taxeringsvärde för Bagaregården 26:1: Byggnader bostäder Byggnader lokaler Mark bostäder Taxvärde totalt

18 Not 7 Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivningar Redovisat värde vid årets slut Not 8 Pågående nyanläggningar Bastu / gym projekt Redovisat värde vid årets slut Not 9 Aktier, andelar och värdepapper Långfristiga värdepappersinnerhav Redovisat värde vid årets slut Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Not 11 Kortfristiga placeringar Fastränteplacering HSB Göteborg ek för Not 12 Kassa och bank Bank Plusgiro Handkassa HSB Bankkonto

19 Not 13 Eget kapital Uppskrivn. Underh. Balanserat Insatser fond fond resultat Årets resultat Vid årets början Vinstdisp enl stämma Omföring uppskrivningsfond Årets resultat Vid årets slut Not 14 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv. datum Belopp amortering SE.Banken Bolån Rörligt Stadshypotek ,50% Stadshypotek ,95% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 15 Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Övriga upplupna kostnader Föturbetalda hyror och avgifter

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222

ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull Org nr 745000-1222 ÅRSREDOVISNING 2013 Brf Södertull ÅRSREDOVISNING Brf Södertull Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2013 Föreningsfrågor

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524

Bostadsrättsföreningen Kopparslanten 769608-6524 ÅRSREDOVISNING. Brf. Kopparslanten. Organisationsnummer 769608-6524 ÅRSREDOVISNING 2007 Brf. Kopparslanten Organisationsnummer 1 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kopparslanten () får hämed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01 2007-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2010. HSB Bostadsrättsförening. Sachsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2010 HSB Bostadsrättsförening Sachsen i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf 95 Vinkelhaken får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 till och med 2013-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Det gångna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Brf Tempelekot Arsredovisning 2010 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tiänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer