Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3"

Transkript

1 Snäckväxlar GS 50.3 GS Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning

2 Innehållsförteckning GS 50.3 GS Läs först driftinstruktionen! Beakta säkerhetsanvisningarna. Denna driftinstruktion utgör en del av produkten. Spara driftinstruktionen under produktens hela livslängd. Driftinstruktionen ska ges vidare till nästa användare eller ägare av produkten. Dokumentets syfte: Det här dokumentet innehåller information för installations-, idrifttagnings-, manöver- och underhållspersonal. Det ska underlätta installering och idrifttagning av apparaten. Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar Allmänna anvisningar om säkerhet 1.2. Användningsområde 1.3. Varningsinformation 1.4. Hänvisningar och symboler 2. Identifiering Typskylt 2.2. Kort beskrivning 3. Transport, lagring och förpackning Transport 3.2. Lagring 3.3. Förpackning 4. Montage Montageposition 4.2. Montering av ratt 4.3. Ställdon för motordrift 4.4. Montering av växel på ventil 5. Indikeringar Mekanisk lägesvisare/gångindikering 6. Idrifttagning Ändanslag i växeln Inställning av ändanslag STÄNGD Inställning av ändanslag ÖPPEN 6.2. Brytning i ändlägena via ställdonet Inställning av brytning i ändläge STÄNGD Inställning av brytning i ändläge ÖPPEN 6.3. Vridvinkel Ändring av vridvinkel t.o.m. växelstorlek Ändring av vridvinkel fr.o.m. växelstorlek Inställning av mekanisk lägesvisare 7. Reparation och underhåll Förebyggande åtgärder för underhåll och säker drift 7.2. Underhållsintervall 7.3. Fett- och tätningsbyte Fettbyte GS 50.3 GS (VZ 2.3 VZ 4.3) Fettbyte GS GS (GZ GZ 250.3) Sida

3 GS 50.3 GS Innehållsförteckning 7.4. Avfallshantering och återvinning Tekniska data Utrustning och funktioner 8.2. Användningsområde 8.3. Tillbehör 8.4. Övrigt 9. Reservdelslista Snäckväxlar GS 50.3 GS och mellanväxlar VZ 2.3 VZ Snäckväxlar GS GS Mellanväxlar GZ GZ (4:1/8:1) 9.4. Mellanväxlar GZ GZ (16:1) 10. Certifikat Försäkran för inbyggnad och EU-försäkran om överensstämmelse 11. Index... Adresser

4 Säkerhetsanvisningar GS 50.3 GS Säkerhetsanvisningar 1.1 Allmänna anvisningar om säkerhet Standarder/direktiv Våra produkter konstrueras och tillverkas enligt gällande standarder och direktiv. Detta intygas med en försäkran för inbyggnad samt en EG-försäkran om överensstämmelse. Gällande montage, elanslutning och idrifttagning och drift på installationsplatsen måste anläggningsägaren/-byggaren ge akt på att alla lagstadgade krav, direktiv, bestämmelser, nationella föreskrifter och rekommendationer beaktas. Säkerhetsanvisningar/varningar Personalens kvalifikationer Personer som arbetar med den här apparaten måste ha läst och förstått säkerhetsoch varningsanvisningarna i den här driftinstruktionen och följa dessa anvisningar. För att förhindra person- och materialskador måste säkerhetsanvisningarna och varningsskyltarna på produkten beaktas. Montage, elanslutning, idrifttagning, manövrering och underhåll får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av anläggningsägaren/-byggaren att utföra dessa arbeten. Innan arbeten utförs på den här produkten måste personalen ha läst och förstått denna driftinstruktion. De måste även ha kännedom om och följa gällande arbetarskyddsföreskrifter. Vid arbeten i Ex-områden måste särskilda bestämmelser följas. Anläggningsägaren/-byggaren ansvarar för att dessa bestämmelser, standarder och lagar efterlevs och övervakas. Idrifttagning Drift Före idrifttagningen är det viktigt att alla inställningar har kontrollerats så att de överensstämmer med kraven för applikationen. Vid felaktiga inställningar kan faror uppstå som i sin tur kan skada ventiler och anläggningen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av detta. Sådan användning sker på egen risk. Förutsättningar för en felfri och säker drift: Korrekt transport, lagring, uppställning, montage liksom noggrann idrifttagning. Använd endast produkten i felfritt tillstånd och följ anvisningarna i denna instruktion. Meddela och åtgärda genast fel och skador. Beakta gällande arbetarskyddsföreskrifter. Beakta nationella föreskrifter. Under drift värms huset upp och dess yta kan blir mycket varm. Som skydd mot brännskador rekommenderar vi att temperaturen på apparatens ytor mäts med ett lämpligt mätinstrument innan arbetet inleds; bär skyddshandskar! Skyddsåtgärder Underhåll Anläggningsägaren/-byggaren ansvarar för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas på platsen, t.ex. skydd i olika former, avspärrningar samt personlig skyddsutrustning till personalen. Underhållsanvisningarna i driftinstruktionen måste beaktas; annars kan en säker drift av apparaten ej garanteras. 1.2 Användningsområde Förändringar på apparaten får endast ske efter samråd med tillverkaren. AUMA -snäckväxlarär avsedda för att manövrera industriventiler, t.ex. vridspjäll och kulventiler. Apparaterna som beskrivs här är även avsedda att användas i områden med explosiv atmosfär i zonerna 1, 2, 21, 22 samt inom underjordsarbete (kategori M2). Vid användning i områden med explosiv atmosfär är det absolut nödvändigt att följa de särskilda uppgifter om explosionsskydd, kraftuttagsmoment, driftart och omgivningstemperatur som anges under tekniska data. Avvikande utföranden beskrivs i orderbekräftelsen eller kan efterfrågas hos tillverkaren med hjälp av kommissionsnumret (se typskylt). Innan produkten används måste det 4

5 GS 50.3 GS Säkerhetsanvisningar 1.3 Varningsinformation kontrolleras att rådande driftförhållanden överensstämmer med utförandet som anges i orderbekräftelsen. Andra applikationer är endast tillåtna efter tillverkarens uttryckliga (skriftliga) godkännande. Följande tillämpningar är t.ex. inte tillåtna: Industritruckar enligt EN ISO 3691 Lyftdon enligt EN Personhissar enligt DIN och Lasthissar enligt EN 81-1/A1 Rulltrappor Permanent drift Strålningsutsatta områden i nukleära anläggningar Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig eller icke ändamålsenlig användning. Till ändamålsenlig användning hör även beaktande av denna instruktion. Följande varningsinformation används i driftinstruktionen för att göra användaren uppmärksam på moment som rör säkerheten (FARA, VARNING, OBSERVERA, OBS). Direkt farlig situation med hög risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. Situation som kan vara farlig, med medelhög risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. Situation som kan vara farlig, med låg risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till lätta eller medelsvåra personskador. Kan även användas i kombination med materialskador. Situation som kan vara farlig. Om varningen inte beaktas kan materialskador inträffa. Används inte vid risk för personskador. Varningsinformationens uppbyggnad och typografi Typ av fara och dess källa! Möjliga följder om varningen inte beaktas (valfritt) Åtgärd för att undvika faran Ytterligare åtgärd(er) Säkerhetstecknet varnar för personskador. 1.4 Hänvisningar och symboler Signalordet (här FARA) anger risknivån. Följande hänvisningar och symboler används i denna instruktion: Information Hänvisningen information före texten ger viktiga anmärkningar och information. Symbol för STÄNGD (stängd ventil) Symbol för ÖPPEN (öppen ventil) 5

6 Säkerhetsanvisningar GS 50.3 GS Bra att veta före nästa steg. Denna symbol beskriver förutsättningarna för nästa steg eller vad som måste förberedas eller beaktas. < > Hänvisning till ytterligare ställen i texten Begrepp som står inom dessa tecken hänvisar till ytterligare ställen i texten som behandlar detta ämne. Dessa begrepp återfinns i det alfabetiska registret, i rubriker eller i innehållsförteckningen och är därför enkla att hitta. 6

7 GS 50.3 GS Identifiering 2. Identifiering 2.1 Typskylt Bild 1: Typskyltarnas placering [1] Växelns typskylt [2] Extra skylt, t.ex. KKS-skylt Beskrivning av växelns typskylt Bild 2: Växelns typskylt (exempel GS 250.3) [1] Tillverkarens namn [2] Tillverkarens adress [3] Ventilanslutningens typ och storlek (fläns) [4] Kommissionsnummer [5] Växelns serienummer [6] Utväxling [7] vridvinkel [8] Faktor [9] utförande [10] Max. kraftuttagsmoment (beroende på flänsens storlek) [11] Smörjmedelstyp [12] kapslingsklass [13] Tillåten omgivningstemperatur [14] Explosionsskyddsutförande (option) [15] Valfritt konfigurerbar enligt kundens önskemål Typ och storlek Kommissionsnummer Denna driftinstruktion gäller för följande apparattyper och storlekar: Snäckväxlar: GS 50.3 GS Mellanväxlar: VZ 2.3 VZ 4.3 Mellanväxlar: GZ GZ Varje apparat tilldelas ett orderspecifikt kommissionsnummer (ordernummer). Med hjälp av detta nummer kan testprotokoll och ytterligare information om apparaten hämtas direkt från Internet på För delar av informationen krävs ett kundnummer. 7

8 Identifiering GS 50.3 GS Växelns serienummer Tabell 1: Beskrivning av serienumret (med exempel) Utväxling Faktor C G Första och andra siffran: monteringsveckan 05 I exemplet: vecka 05 Tredje och fjärde siffran: tillverkningsåret 12 I exemplet: tillverkningsår 2012 Resterande siffror C G Internt serienummer för unik identifiering av produkten Genom utväxlingen i växeln och mellanväxeln reduceras de erforderliga ingångsmomenten och gångtiden ökar. Mekanisk växelfaktor för att fastställa ställdonets storlek: ingångsmoment = erforderligt kraftuttagsmoment/faktor. Utförande Bild 3: Utförande (snäckskruvens läge och rotationsriktning) Den första bokstaven i utförandet anger snäckskruvens position i förhållande till snäckhjulet (sett från ingångsaxeln). Den andra bokstaven anger ventilaxelns rotationsriktning (sett från apparathuset) vid högerroterande ingångsaxel. Tabell 2: Utförande RR LL RL LR Utförande Snäckskruvens position Höger Vänster Höger Vänster Ventilaxelns rotationsriktning Höger Vänster Vänster Höger Explosionsskyddat utförande (option) Explosionsskyddsutförandet anges direkt på typskylten på de större växlarna (GS 80.3 GS 250.3). På de mindre växlarna GS 50.3 och GS 63.3 anges explosionsskyddsutförandet på en separat typtestskylt. Bild 4: Separat typtestskylt för explosionsskyddsutförande (exempel) [1] Ex-symbol, CE-märke, provningsinstitutets registreringsnummer Klassificering: [2] Explosionsskydd för gas [3] Explosionsskydd för damm 8

9 GS 50.3 GS Identifiering 2.2 Kort beskrivning AUMA -snäckväxlar är vridsektorväxlar som överför en roterande rörelse på ingångssidan till en vridrörelse på kraftuttagssidan. Snäckväxlar kan manövreras med elmotorer (med ett ställdon) eller manuellt (med en ratt). De erforderliga ingångsmomenten reduceras med hjälp av höga utväxlingar i växeln. I standardutförandet begränsas vridvinkeln till 100 av interna ändanslag. Snäckväxlarna finns i olika utföranden för olika monteringssituationer och rotationsriktningar. 9

10 Transport, lagring och förpackning GS 50.3 GS Transport, lagring och förpackning 3.1 Transport Transport till installationsplatsen ska ske i stadig förpackning. Transportera växel och ställdon separat. Hängande last! Risk för dödsfall eller svåra personskador. Uppehåll dig INTE under hängande last. Fäst lyftdonet i huset och INTE i ratten. Kontrollera att lyftöglorna sitter fast ordentligt på huset (kontrollera inskruvningsdjupet). Fäst endast lyftdonet i lyftöglorna på växeln. Observera anordningens totala vikt (växel, mellanväxel, ställdon). Tabell 3: Viktuppgifter inkl. koppling (utan borrning) och fettfyllning i växelutrymmet Typ GS 50.3 GS 63.3 GS 80.3 GS GS med mellanväxel VZ GS GS med mellanväxel VZ GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS med mellanväxel GZ (16:1) GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS med mellanväxel GZ (16:1) Vikt [kg] Lagring Korrosionsrisk vid felaktig lagring! Lagring ska ske i ett väl ventilerat, torrt utrymme (maximal luftfuktighet: 70 %). Skydda mot fukt på golvet genom förvaring på hylla eller träpall. Täck över för att skydda mot damm och smuts. Anbringa lämpligt korrosionsskyddsmedel på olackerade ytor. Långtidslagring Om växeln ska lagras längre tid (mer än 6 månader), ska även följande punkter beaktas: 1. Före lagring: Skydda blanka ytor som utgående axelkopplingar och montageflänsar med långtidsverkande korrosionsskydd. 2. Var 6:e månad: Kontroll av korrosionsförekomst. Vid minsta tecken på begynnande korrosion, applicera nytt korrosionsskydd. 3.3 Förpackning Under transporten skyddas våra produkter i speciella förpackningar. Dessa består av miljövänliga, lätthanterliga material som kan återvinnas. Våra förpackningsmaterial 10

11 GS 50.3 GS Transport, lagring och förpackning utgörs av trä, kartong, papper och PE-folie. Vi rekommenderar återvinning av förpackningsmaterialet. 11

12 Montage GS 50.3 GS Montage 4.1 Montageposition 4.2 Montering av ratt Växlarna som beskrivs här kan manövreras i valfri montageposition, utan begränsningar. Växlar för manuell manövrering levereras med avmonterad ratt. Montering sker på plats enligt denna beskrivning. Bild 5: Ratt 4.3 Ställdon för motordrift Montagepositioner [1] Låsring på växelns ingångsaxel [2] Växelns ingångsaxel [3] Distansbricka (kan behövas) [4] Ratt [5] Distansbricka (kan behövas) [6] Låsring [7] Handtag (option) 1. Montera låsringen [1] på ingångsaxeln [2]. 2. Montera distansbrickan [3] vid behov. 3. Montera ratten [4] på ingångsaxeln. 4. Montera distansbrickan [5] vid behov. 5. Lås ratten [4] med den medföljande låsringen [6]. 6. Montera handtaget [7] på ratten. Hur man monterar ett ställdon på växeln beskrivs i ställdonets driftinstruktion. I det här kapitlet ges allmän information och anvisningar som måste beaktas utöver ställdonets driftinstruktion. Vid leverans av växlar med AUMA-ställdon upp till storlek GS levereras ställdon-växel-kombinationen i beställd montageposition. Fr.o.m. storlek GS levereras ställdon och växel separat av förpackningstekniska skäl. 12

13 GS 50.3 GS Montage Bild 6: Utförande RR och RL Begränsning: På SA/SAR 14.1/14.5 av storlek GS är montageposition "C" på utförande RR/RL endast möjlig med en handrattsdiameter upp till 315 mm. Bild 7: Utförande LL och LR Begränsning: På SA/SAR 14.1/14.5 av storlek GS är montageposition "A" på utförande LL/LR endast möjlig med en handrattsdiameter upp till 315 mm. Flänsar Tabell 4: Passande monterbara flänsar Växel GS 50.3 GS 63.3 GS 80.3 GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS Mellanväxel VZ 2.3/3.3/4.3 VZ 2.3 VZ 3.3/VZ 4.3 GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (16:1) GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (16:1) Fläns för montering av ställdon EN ISO 5210 DIN 3210 F07, F10 G0 F07, F10 G0 F07, F10 G0 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F14 G1/2 F10, F14 G0 F10 G0 F14, F16 G1/2, G3 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F16, F25 G3 F14 G1/2 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F25, F30 F14, F16 G1/2, G3 F14 G1/2 F10, F14 G0, G1/2 Skruvar till ställdon Växeln levereras med passande bultar för montering av AUMA-ställdon. Vid montering av andra ställdon kan bultarna vara för långa eller korta (för litet inskruvningsdjup). 13

14 Montage GS 50.3 GS Ställdonet kan falla ner om olämpliga bultar går av. Risk för dödsfall eller svåra personskador! Kontrollera skruvarnas längd. Skruvarna måste greppa tag tillräckligt djupt i innergängan för att ställdonets bärförmåga ska vara säkerställd och för att skjuvkrafterna som vridmomenten genererar ska kunna tas upp. För långa skruvar kan ligga emot husdelar och resultera i att ställdonet rör sig radiellt i förhållande till växeln. Skruvarna kan då gå av. Montering av fläns För montage av ett ställdon krävs en fläns. Beroende på utförande är denna fläns för montering av ett ställdon redan monterad från fabrik. Bild 8: Montering av fläns på växel med mellanväxel [1] Växel med mellanväxel [2] Cylindrisk pinne [3] Fläns 1. Rengör anliggningsytorna (på växelns lagerfläns, mellanväxelns lock samt på den monterbara flänsen) och avlägsna allt fett på de blanka ytorna. 2. Montera den cylindriska pinnen [2]. 3. Montera flänsen [3] och skruva fast den med skruvar. 4. Dra åt skruvarna korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för bultar>. 5. Montera AUMA-ställdonet enligt ställdonets driftinstruktion. 6. Skruva fast skruvarna korsvis med ett vridmoment enligt tabell. Tabell 5: Åtdragningsmoment för bultar (för montering av ställdon och fläns) Skruvar Gänga M8 M10 M12 M16 M20 Åtdragningsmoment T A [Nm] Hållfasthetsklass A Montering av växel på ventil Koppling För montage av växeln på ventilen medföljer en instickbar koppling. I grundutförandet är kopplingen förborrad med en pilotborrning (gäller storlek eller större). Innan växeln monteras på ventilen måste kopplingen anpassas till ventilens axel (t.ex. med borrning och kilspår, "dubbel-d" eller fyrkantshål). 14

15 GS 50.3 GS Montage Bild 9: Monteringsmått för kopplingen [1] Koppling [2] Ventilens axel [3] Stoppskruv [4] Skruv med bricka Tabell 6: Monteringsmått för kopplingen Typ, storlek - anslutningsfläns GS 50.3-F05 GS 50.3-F07 GS 50.3-F10 GS 63.3-F10 GS 63.3-F12 GS 80.3-F12 GS 80.3-F14 GS F14 GS F16 GS F16 GS F25 GS F25 GS F30 GS F30 GS F35 GS F35 GS F40 X max [mm] Y max [mm] L max [mm] Hängande last! Beakta transportanvisningarna före lyft. Information Ventilen och växeln måste monteras ihop i samma ändlägesposition. Vid leverans befinner sig växeln som standard i ändläge STÄNGD. Rekommenderad montageposition för vridspjäll: ändläge STÄNGD. Rekommenderad montageposition för kulventiler: ändläge ÖPPEN. 1. Vid behov måste växeln manövreras till samma ändlägesposition som ventilen med hjälp av ratten. 2. Rengör anliggningsytorna och avlägsna allt fett på de blanka ytorna noggrant. 15

16 Montage GS 50.3 GS Fetta in ventilens axel [2] lätt. 4. Montera kopplingen [1] på ventilens axel [2] och säkra den mot axiell glidning med stoppskruv [3] alternativt bricka och skruv [4]. Beakta måtten X, Y och L (se bild och tabell <Monteringsmått för kopplingen>). 5. Smörj kopplingens splines med syrafritt fett (t.ex. Gleitmo från Fuchs). 6. Det har i praktiken visat sig vara mycket svårt att dra åt skruvar eller muttrar av storlek M30 eller större med föreskrivna åtdragningsmoment. Det finns därför risk att snäckväxeln rör sig radiellt gentemot ventilflänsen. För att ventilen ska sitta fast bättre på växeln rekommenderar vi att alla anliggningsytor på skruvar och muttrar av storlek M30 eller större bestrykes med Loctite 243 (el. likn. låsmedel). 7. Montera växeln. Vrid växeln något om det behövs tills kopplingens splines greppar i. Information: Ge akt på centreringen (i förekommande fall) och se till att hela flänsen ligger an. 8. Om flänshålen inte ligger i linje med gängorna: 8.1 Vrid på ratten något tills hålen ligger i linje med varandra. 8.2 Flytta växeln en kugg på kopplingen vid behov. 9. Skruva fast växeln (min. hållfasthetsklass 8.8). Information: För att undvika kontaktkorrosion rekommenderar vi att skruvarna förses med gängtätningsmedel. 10. Skruva fast skruvarna korsvis med ett vridmoment enligt tabell. Tabell 7: Skruvar Gänga M6 M8 M10 M12 M16 M20 M30 M36 Åtdragningsmoment för skruvar Åtdragningsmoment T A [Nm] Hållfasthetsklass 8.8 A2-70/A A2-80/A

17 GS 50.3 GS Indikeringar 5. Indikeringar 5.1 Mekanisk lägesvisare/gångindikering Den mekaniska lägesvisaren: Bild 10: indikerar kontinuerligt ventilens läge (visarlocket [2] följer ventilens rörelse) indikerar om ställdonet är igång (gångindikering) indikerar om ett ändläge har nåtts (indexet på visarlocket [3] pekar mot symbolen ÖPPEN [4] eller STÄNGD [5]) Mekanisk lägesvisare [1] Huslock [2] Visarlock [3] Index [4] Symbol för läge ÖPPEN [5] Symbol för läge STÄNGD 17

18 Idrifttagning GS 50.3 GS Idrifttagning 6.1 Ändanslag i växeln De interna ändanslagen begränsar vridvinkeln. De skyddar ventilen mot överbelastning. Ändanslagen ställs i normala fall in av ventilleverantören innan ventilen installeras i rörledningen. Oskyddade, roterande delar (vridspjäll/kulventiler) på ventilen! Risk för klämskador och skador på ventilen. Ändanslag får endast ställas in av behörig personal. Ställ in ändanslagen så att manövrering mot ändanslagen EJ kan ske under normal drift. Information Inställningens ordningsföljd beror på ventiltypen: Rekommendation för vridspjäll: Ställ först in ändanslaget STÄNGD. Rekommendation för kulventiler: Ställ först in ändanslaget ÖPPEN. Information Växlar med vridvinkel > 190 är i regel fritt roterbara (utan ändanslag) och har därför ingen ändlägesinställning. Ventilen saknar då skyddsfunktion. I regel behövs endast det ena ändanslaget ställas in (antingen STÄNGD eller ÖPPEN) eftersom vridvinkeln redan har ställts in från fabrik Inställning av ändanslag STÄNGD Bild 11: Ändanslag (vänster: t.o.m. storlek 125.3; höger: fr.o.m. storlek 160.3) [1] Skruvar [2] Ändanslag [3] Hus 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] på ändanslaget [2]. Ventilen saknar överlastskydd när ändanslaget har lossats! Vid manövrering i motordrift: Stoppa körningen i god tid före ventilens ändläge (observera eftersläpningen). Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift. 2. Manövrera ventilen med ratten till läge STÄNGD. Kontrollera att ändanslaget [2] medföljer rotationen. Om inte: Vrid ändanslaget [2] medurs till anslag. 18

19 GS 50.3 GS Idrifttagning 3. Med ställdon (ej nödvändigt vid manuell manövrering): Vrid tillbaka ändanslaget [2] 1/4 varv moturs. På så sätt säkerställs att växelns ändläge inte körs emot i motordrift med påmonterat ställdon samt att ventilen är stängd och tät vid momentberoende brytning. 4. Om de fyra hålen i ändanslaget [2] inte ligger i linje med de fyra gängade hålen i huset [3]: Dra ut ändanslaget [2] tills kuggarnas ingrepp lossar och sätt tillbaka det i rätt position. 5. Dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Tabell 8: Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget Växel GS 50.3 GS 50.3 GS 80.3 GS GS GS GS GS Ytterligare inställningar: Skruvar [1] M6 M8 M12 M10 M12 M16 Åtdragningsmoment T A [Nm] Om växeln är utrustad med ett visarlock: Kontrollera att indexet ligger i linje med STÄNGD-symbolen. Se <Inställning av mekanisk lägesvisare>. Om växeln är monterad med ett ställdon kan man direkt efter denna inställning ställa in brytningen i ändläge STÄNGD, se <Brytning i ändlägena via ställdonet> Inställning av ändanslag ÖPPEN Bild 12: Ändanslag (vänster: t.o.m. storlek 125.3; höger: fr.o.m. storlek 160.3) [1] Skruvar [2] Ändanslag [3] Hus 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] på ändanslaget [2]. Ventilen saknar överlastskydd när ändanslaget har lossats! Vid manövrering i motordrift: Stoppa körningen i god tid före ventilens ändläge (observera eftersläpningen). Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift. 2. Manövrera ventilen med ratten till läge ÖPPEN. Kontrollera att ändanslaget [2] medföljer rotationen. Om inte: Vrid ändanslaget [2] moturs till anslag. 19

20 Idrifttagning GS 50.3 GS Med ställdon (ej nödvändigt vid manuell manövrering): Vrid tillbaka ändanslaget [2] 1/4 varv medurs. På så sätt säkerställs att växelns ändläge inte körs emot i motordrift med påmonterat ställdon samt att ventilen är stängd och tät vid momentberoende brytning. 4. Om de fyra hålen i ändanslaget [2] inte ligger i linje med de fyra gängade hålen i huset [3]: Dra ut ändanslaget [2] tills kuggarnas ingrepp lossar och sätt tillbaka det i rätt position. 5. Dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Ytterligare inställningar: Om växeln är utrustad med ett visarlock: Kontrollera att indexet ligger i linje med ÖPPEN-symbolen. Se <Inställning av mekanisk lägesvisare>. Om växeln är monterad med ett ställdon kan man direkt efter denna inställning ställa in brytningen i ändläge ÖPPEN, se <Brytning i ändlägena via ställdonet>. 6.2 Brytning i ändlägena via ställdonet Viktig inställningsinformation: Brytningen i ändlägena måste ställas in enligt ställdonets driftinstruktion. I det här kapitlet ges allmän information och anvisningar som måste beaktas utöver ställdonets driftinstruktion. Ventilleverantören avgör om ventilen ska stängas av väg- eller momentberoende. Vid vägberoende brytning måste eftersläpningen fastställas, d.v.s. hur långt ventilen fortsätter att gå efter att motorn stängts av. Vid momentberoende brytning får växelns maximalt tillåtna ingångsmoment inte överskridas i någon riktning. För att skydda ventilen mot skador ska momentbrytningen i ställdonet ställas in på följande värde: T momentbrytare = T ventil/faktor (se typskylt) Om vridvinkeln som ställts in på fabrik inte räcker för att öppna eller stänga ventilen, se <Vridvinkel> Inställning av brytning i ändläge STÄNGD Inställning av brytning i ändläge ÖPPEN 1. Manövrera ventilen till ändläge STÄNGD. Information: Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift! 2. Vid vägberoende brytning i ändläge STÄNGD: 2.1 Vrid tillbaka från ventilens ändläge motsvarande eftersläpningens värde. 2.2 Ställ in vägbrytningen för ändläge STÄNGD enligt ställdonets driftinstruktion. 3. Vid momentberoende brytning i ändläge STÄNGD: 3.1 Växel utan mellanväxel: Vrid tillbaka ratten ca 4 6 varv från ventilens ändläge. 3.2 Växel med mellanväxel VZ/GZ: Vrid tillbaka ratten ca varv från ventilens ändläge. 3.3 Kontrollera momentbrytningen för ändläge STÄNGD eller ställ in den på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 3.4 Ställ in vägbrytningen för signalering av ändläge STÄNGD enligt ställdonets driftinstruktion. 1. Manövrera ventilen till ändläge ÖPPEN Information: Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift! 20

21 GS 50.3 GS Idrifttagning 2. Vid vägberoende brytning i ändläge ÖPPEN: 2.1 Vrid tillbaka ventilen från ändläget motsvarande eftersläpningens värde. 2.2 Ställ in vägbrytningen för ändläge ÖPPEN enligt ställdonets driftinstruktion. 3. Vid momentberoende brytning i ändläge ÖPPEN: 3.1 Växel utan mellanväxel: Vrid tillbaka ratten ca 4 6 varv från ventilens ändläge. 3.2 Växel med mellanväxel VZ/GZ: Vrid tillbaka ratten ca varv från ventilens ändläge. 3.3 Kontrollera momentbrytningen för ändläge ÖPPEN eller ställ in den på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 3.4 Ställ in vägbrytningen för signalering av ändläge ÖPPEN enligt ställdonets driftinstruktion. 6.3 Vridvinkel Vridvinkeln behöver endast ändras om vridområdet inte räcker till för att ställa in ändanslagen. Bild 13: Typskylt med uppgift om vridningsvinkel Utföranden Storlekar GS 50.3 GS = inställbar vridvinkel (option) Storlekar GS GS = inställbar vridvinkel (standard) Noggrannhet Storlekar GS 50.3 GS = 0,6 Storlekar GS GS = 0,11 till 0, Ändring av vridvinkel t.o.m. växelstorlek Inställningen görs i ändläge ÖPPEN. Specialverktyg: drivdorn för spännstift För GS 50.3 (AUMA-artikelnr V Pos.003) för GS 63.3 GS 80.3 (AUMA-artikelnr V Pos.002) för GS GS (AUMA-artikelnr V Pos.001) Bild 14: Ändanslag (bilden visar storlek 80.3) [1] Skyddshuv [2] Ändanslag [3] Spännstift [4] Mutter för ändanslag [5] Brickpar med splines (för ÖPPEN resp. STÄNGD) 21

22 Idrifttagning GS 50.3 GS Skruva av skyddshuven [1] från ändanslaget [2]. 2. Slå ut spännstiftet [3] med en lämplig drivdorn (specialverktyg). 3. Öka vridvinkeln: 3.1 Skruva tillbaka muttern för ändanslag [4] moturs. Information: Skruva endast ut muttern för ändanslag [4] så långt att spännstiftet [3] kan slås in i det borrade hålet. Information 3.2 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 3.3 Skruva muttern för ändanslag [4] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern. 4. Reducera vridvinkeln: 4.1 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 4.2 Skruva muttern för ändanslag [4] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern. Information: Muttern för ändanslag [4] ska täcka spännstiftet [3] helt. 5. Slå in spännstiftet [3] med montageverktyget. Om slitsen i muttern för ändanslag [4] inte ligger i linje med hålet i snäckskruven: Vrid muttern [4] något moturs tills hålet ligger i linje och slå sedan in spännstiftet [3]. 6. Kontrollera att O-ringen på skyddshuven är i gott skick; byt ut den mot en ny om den är skadad. 7. Skruva på skyddshuven [1]. Om växeln är monterad med ett ställdon måste vägbrytningen för ändläge ÖPPEN ställas in på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. Kontrollera ev. eftersläpning! Ändring av vridvinkel fr.o.m. växelstorlek Inställningen görs i regel i ändläge ÖPPEN. Bild 15: Ändanslag (bilden visar storlek 200.3) [1] Skruvar [2] Skyddshuv [3] Skruv med fjäderbricka [4] Spännbricka [5] Inställningsring [6] Mutter för ändanslag [7] Stoppmutter [8] Brickpar med splines (för ÖPPEN resp. STÄNGD) 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] och ta av skyddshuven [2]. 2. Ta bort skruven med fjäderbricka [3] och spännbricka [4]. 3. Lossa inställningsringen [5]. 22

23 GS 50.3 GS Idrifttagning Information 4. Öka vridvinkeln: 4.1 Skruva tillbaka muttern för ändanslag [6] moturs. 4.2 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 4.3 Skruva muttern för ändanslag [6] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern [7]. 5. Reducera vridvinkeln: 5.1 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 5.2 Skruva muttern för ändanslag [6] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern [7]. 6. Montera inställningsringen [5] och säkra med spännbricka [4], fjäderbricka och skruv [3]. 7. Kontrollera att O-ringen på skyddshuven är i gott skick; byt ut den mot en ny om den är skadad. 8. Montera skyddshuven [2] och dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Om växeln är monterad med ett ställdon måste vägbrytningen för ändläge ÖPPEN ställas in på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 6.4 Inställning av mekanisk lägesvisare Ändläge STÄNGD 1. Manövrera ventilen till ändläge STÄNGD och kontrollera inställningen. Inställningen är korrekt när indexet är mitt för STÄNGD-symbolen. 2. Om indexets position inte stämmer: 2.1 Lossa något på skruvarna [1] på visarlocket (t.o.m. storlek 125.3: två skruvar; fr.o.m. storlek 160.3: fyra skruvar). 2.2 Vrid visarlocket till symbolen för läge STÄNGD [5]. 2.3 Dra åt skruvarna igen. Ändläge ÖPPEN 3. Manövrera ställdonet till ändläge ÖPPEN och kontrollera inställningen. Inställningen är korrekt när indexet är mitt för ÖPPEN-symbolen. 23

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler

ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler ELEKTRISKA STÄLLDON för automation av industriventiler OM DEN HÄR BROSCHYREN I den här broschyren beskrivs hur våra elektriska ställdon, manövermoduler och växlar fungerar och hur de kan användas. Dokumenten

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 AirConServiceCenter ASC5000 Klimatservicestation Bruksanvisning ASC5000 Innehåll 1 Om bruksanvisningen.................................5 1.1 Servicelinje...............................................

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift

Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning. Eberspächer. Motoroberoende luftvärmare AIRTRONIC L för bensindrift L Teknisk beskrivning Monteringsanvisning Bruksanvisning Underhållsanvisning Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D -73730 Esslingen Telefon (växel) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bruksanvisning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-sv-13 Version 1.3 SVENSKA Rättsliga bestämmelser SMA Solar Technology AG Rättsliga bestämmelser

Läs mer

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG

Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG 2673-1-8567 18.07.2014 Teknisk manual Dimmeraktor 4-delad REG DA-M-0.4.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv

BRUKSANVISNING 2013. 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL. Art.nr 3211963sv BRUKSANVISNING 2013 125 Duke EU 200 Duke EU 200 Duke MAL Art.nr 3211963sv KÄRA KTM-KUND 1 KÄRA KTM-KUND Vi gratulerar dig till ditt köp av en KTM motorcykel. Du äger nu en modern, sportig motorcykel som

Läs mer