Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3"

Transkript

1 Snäckväxlar GS 50.3 GS Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning

2 Innehållsförteckning GS 50.3 GS Läs först driftinstruktionen! Beakta säkerhetsanvisningarna. Denna driftinstruktion utgör en del av produkten. Spara driftinstruktionen under produktens hela livslängd. Driftinstruktionen ska ges vidare till nästa användare eller ägare av produkten. Dokumentets syfte: Det här dokumentet innehåller information för installations-, idrifttagnings-, manöver- och underhållspersonal. Det ska underlätta installering och idrifttagning av apparaten. Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar Allmänna anvisningar om säkerhet 1.2. Användningsområde 1.3. Varningsinformation 1.4. Hänvisningar och symboler 2. Identifiering Typskylt 2.2. Kort beskrivning 3. Transport, lagring och förpackning Transport 3.2. Lagring 3.3. Förpackning 4. Montage Montageposition 4.2. Montering av ratt 4.3. Ställdon för motordrift 4.4. Montering av växel på ventil 5. Indikeringar Mekanisk lägesvisare/gångindikering 6. Idrifttagning Ändanslag i växeln Inställning av ändanslag STÄNGD Inställning av ändanslag ÖPPEN 6.2. Brytning i ändlägena via ställdonet Inställning av brytning i ändläge STÄNGD Inställning av brytning i ändläge ÖPPEN 6.3. Vridvinkel Ändring av vridvinkel t.o.m. växelstorlek Ändring av vridvinkel fr.o.m. växelstorlek Inställning av mekanisk lägesvisare 7. Reparation och underhåll Förebyggande åtgärder för underhåll och säker drift 7.2. Underhållsintervall 7.3. Fett- och tätningsbyte Fettbyte GS 50.3 GS (VZ 2.3 VZ 4.3) Fettbyte GS GS (GZ GZ 250.3) Sida

3 GS 50.3 GS Innehållsförteckning 7.4. Avfallshantering och återvinning Tekniska data Utrustning och funktioner 8.2. Användningsområde 8.3. Tillbehör 8.4. Övrigt 9. Reservdelslista Snäckväxlar GS 50.3 GS och mellanväxlar VZ 2.3 VZ Snäckväxlar GS GS Mellanväxlar GZ GZ (4:1/8:1) 9.4. Mellanväxlar GZ GZ (16:1) 10. Certifikat Försäkran för inbyggnad och EU-försäkran om överensstämmelse 11. Index... Adresser

4 Säkerhetsanvisningar GS 50.3 GS Säkerhetsanvisningar 1.1 Allmänna anvisningar om säkerhet Standarder/direktiv Våra produkter konstrueras och tillverkas enligt gällande standarder och direktiv. Detta intygas med en försäkran för inbyggnad samt en EG-försäkran om överensstämmelse. Gällande montage, elanslutning och idrifttagning och drift på installationsplatsen måste anläggningsägaren/-byggaren ge akt på att alla lagstadgade krav, direktiv, bestämmelser, nationella föreskrifter och rekommendationer beaktas. Säkerhetsanvisningar/varningar Personalens kvalifikationer Personer som arbetar med den här apparaten måste ha läst och förstått säkerhetsoch varningsanvisningarna i den här driftinstruktionen och följa dessa anvisningar. För att förhindra person- och materialskador måste säkerhetsanvisningarna och varningsskyltarna på produkten beaktas. Montage, elanslutning, idrifttagning, manövrering och underhåll får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av anläggningsägaren/-byggaren att utföra dessa arbeten. Innan arbeten utförs på den här produkten måste personalen ha läst och förstått denna driftinstruktion. De måste även ha kännedom om och följa gällande arbetarskyddsföreskrifter. Vid arbeten i Ex-områden måste särskilda bestämmelser följas. Anläggningsägaren/-byggaren ansvarar för att dessa bestämmelser, standarder och lagar efterlevs och övervakas. Idrifttagning Drift Före idrifttagningen är det viktigt att alla inställningar har kontrollerats så att de överensstämmer med kraven för applikationen. Vid felaktiga inställningar kan faror uppstå som i sin tur kan skada ventiler och anläggningen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av detta. Sådan användning sker på egen risk. Förutsättningar för en felfri och säker drift: Korrekt transport, lagring, uppställning, montage liksom noggrann idrifttagning. Använd endast produkten i felfritt tillstånd och följ anvisningarna i denna instruktion. Meddela och åtgärda genast fel och skador. Beakta gällande arbetarskyddsföreskrifter. Beakta nationella föreskrifter. Under drift värms huset upp och dess yta kan blir mycket varm. Som skydd mot brännskador rekommenderar vi att temperaturen på apparatens ytor mäts med ett lämpligt mätinstrument innan arbetet inleds; bär skyddshandskar! Skyddsåtgärder Underhåll Anläggningsägaren/-byggaren ansvarar för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas på platsen, t.ex. skydd i olika former, avspärrningar samt personlig skyddsutrustning till personalen. Underhållsanvisningarna i driftinstruktionen måste beaktas; annars kan en säker drift av apparaten ej garanteras. 1.2 Användningsområde Förändringar på apparaten får endast ske efter samråd med tillverkaren. AUMA -snäckväxlarär avsedda för att manövrera industriventiler, t.ex. vridspjäll och kulventiler. Apparaterna som beskrivs här är även avsedda att användas i områden med explosiv atmosfär i zonerna 1, 2, 21, 22 samt inom underjordsarbete (kategori M2). Vid användning i områden med explosiv atmosfär är det absolut nödvändigt att följa de särskilda uppgifter om explosionsskydd, kraftuttagsmoment, driftart och omgivningstemperatur som anges under tekniska data. Avvikande utföranden beskrivs i orderbekräftelsen eller kan efterfrågas hos tillverkaren med hjälp av kommissionsnumret (se typskylt). Innan produkten används måste det 4

5 GS 50.3 GS Säkerhetsanvisningar 1.3 Varningsinformation kontrolleras att rådande driftförhållanden överensstämmer med utförandet som anges i orderbekräftelsen. Andra applikationer är endast tillåtna efter tillverkarens uttryckliga (skriftliga) godkännande. Följande tillämpningar är t.ex. inte tillåtna: Industritruckar enligt EN ISO 3691 Lyftdon enligt EN Personhissar enligt DIN och Lasthissar enligt EN 81-1/A1 Rulltrappor Permanent drift Strålningsutsatta områden i nukleära anläggningar Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig eller icke ändamålsenlig användning. Till ändamålsenlig användning hör även beaktande av denna instruktion. Följande varningsinformation används i driftinstruktionen för att göra användaren uppmärksam på moment som rör säkerheten (FARA, VARNING, OBSERVERA, OBS). Direkt farlig situation med hög risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. Situation som kan vara farlig, med medelhög risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. Situation som kan vara farlig, med låg risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till lätta eller medelsvåra personskador. Kan även användas i kombination med materialskador. Situation som kan vara farlig. Om varningen inte beaktas kan materialskador inträffa. Används inte vid risk för personskador. Varningsinformationens uppbyggnad och typografi Typ av fara och dess källa! Möjliga följder om varningen inte beaktas (valfritt) Åtgärd för att undvika faran Ytterligare åtgärd(er) Säkerhetstecknet varnar för personskador. 1.4 Hänvisningar och symboler Signalordet (här FARA) anger risknivån. Följande hänvisningar och symboler används i denna instruktion: Information Hänvisningen information före texten ger viktiga anmärkningar och information. Symbol för STÄNGD (stängd ventil) Symbol för ÖPPEN (öppen ventil) 5

6 Säkerhetsanvisningar GS 50.3 GS Bra att veta före nästa steg. Denna symbol beskriver förutsättningarna för nästa steg eller vad som måste förberedas eller beaktas. < > Hänvisning till ytterligare ställen i texten Begrepp som står inom dessa tecken hänvisar till ytterligare ställen i texten som behandlar detta ämne. Dessa begrepp återfinns i det alfabetiska registret, i rubriker eller i innehållsförteckningen och är därför enkla att hitta. 6

7 GS 50.3 GS Identifiering 2. Identifiering 2.1 Typskylt Bild 1: Typskyltarnas placering [1] Växelns typskylt [2] Extra skylt, t.ex. KKS-skylt Beskrivning av växelns typskylt Bild 2: Växelns typskylt (exempel GS 250.3) [1] Tillverkarens namn [2] Tillverkarens adress [3] Ventilanslutningens typ och storlek (fläns) [4] Kommissionsnummer [5] Växelns serienummer [6] Utväxling [7] vridvinkel [8] Faktor [9] utförande [10] Max. kraftuttagsmoment (beroende på flänsens storlek) [11] Smörjmedelstyp [12] kapslingsklass [13] Tillåten omgivningstemperatur [14] Explosionsskyddsutförande (option) [15] Valfritt konfigurerbar enligt kundens önskemål Typ och storlek Kommissionsnummer Denna driftinstruktion gäller för följande apparattyper och storlekar: Snäckväxlar: GS 50.3 GS Mellanväxlar: VZ 2.3 VZ 4.3 Mellanväxlar: GZ GZ Varje apparat tilldelas ett orderspecifikt kommissionsnummer (ordernummer). Med hjälp av detta nummer kan testprotokoll och ytterligare information om apparaten hämtas direkt från Internet på För delar av informationen krävs ett kundnummer. 7

8 Identifiering GS 50.3 GS Växelns serienummer Tabell 1: Beskrivning av serienumret (med exempel) Utväxling Faktor C G Första och andra siffran: monteringsveckan 05 I exemplet: vecka 05 Tredje och fjärde siffran: tillverkningsåret 12 I exemplet: tillverkningsår 2012 Resterande siffror C G Internt serienummer för unik identifiering av produkten Genom utväxlingen i växeln och mellanväxeln reduceras de erforderliga ingångsmomenten och gångtiden ökar. Mekanisk växelfaktor för att fastställa ställdonets storlek: ingångsmoment = erforderligt kraftuttagsmoment/faktor. Utförande Bild 3: Utförande (snäckskruvens läge och rotationsriktning) Den första bokstaven i utförandet anger snäckskruvens position i förhållande till snäckhjulet (sett från ingångsaxeln). Den andra bokstaven anger ventilaxelns rotationsriktning (sett från apparathuset) vid högerroterande ingångsaxel. Tabell 2: Utförande RR LL RL LR Utförande Snäckskruvens position Höger Vänster Höger Vänster Ventilaxelns rotationsriktning Höger Vänster Vänster Höger Explosionsskyddat utförande (option) Explosionsskyddsutförandet anges direkt på typskylten på de större växlarna (GS 80.3 GS 250.3). På de mindre växlarna GS 50.3 och GS 63.3 anges explosionsskyddsutförandet på en separat typtestskylt. Bild 4: Separat typtestskylt för explosionsskyddsutförande (exempel) [1] Ex-symbol, CE-märke, provningsinstitutets registreringsnummer Klassificering: [2] Explosionsskydd för gas [3] Explosionsskydd för damm 8

9 GS 50.3 GS Identifiering 2.2 Kort beskrivning AUMA -snäckväxlar är vridsektorväxlar som överför en roterande rörelse på ingångssidan till en vridrörelse på kraftuttagssidan. Snäckväxlar kan manövreras med elmotorer (med ett ställdon) eller manuellt (med en ratt). De erforderliga ingångsmomenten reduceras med hjälp av höga utväxlingar i växeln. I standardutförandet begränsas vridvinkeln till 100 av interna ändanslag. Snäckväxlarna finns i olika utföranden för olika monteringssituationer och rotationsriktningar. 9

10 Transport, lagring och förpackning GS 50.3 GS Transport, lagring och förpackning 3.1 Transport Transport till installationsplatsen ska ske i stadig förpackning. Transportera växel och ställdon separat. Hängande last! Risk för dödsfall eller svåra personskador. Uppehåll dig INTE under hängande last. Fäst lyftdonet i huset och INTE i ratten. Kontrollera att lyftöglorna sitter fast ordentligt på huset (kontrollera inskruvningsdjupet). Fäst endast lyftdonet i lyftöglorna på växeln. Observera anordningens totala vikt (växel, mellanväxel, ställdon). Tabell 3: Viktuppgifter inkl. koppling (utan borrning) och fettfyllning i växelutrymmet Typ GS 50.3 GS 63.3 GS 80.3 GS GS med mellanväxel VZ GS GS med mellanväxel VZ GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS med mellanväxel GZ (16:1) GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS med mellanväxel GZ (16:1) Vikt [kg] Lagring Korrosionsrisk vid felaktig lagring! Lagring ska ske i ett väl ventilerat, torrt utrymme (maximal luftfuktighet: 70 %). Skydda mot fukt på golvet genom förvaring på hylla eller träpall. Täck över för att skydda mot damm och smuts. Anbringa lämpligt korrosionsskyddsmedel på olackerade ytor. Långtidslagring Om växeln ska lagras längre tid (mer än 6 månader), ska även följande punkter beaktas: 1. Före lagring: Skydda blanka ytor som utgående axelkopplingar och montageflänsar med långtidsverkande korrosionsskydd. 2. Var 6:e månad: Kontroll av korrosionsförekomst. Vid minsta tecken på begynnande korrosion, applicera nytt korrosionsskydd. 3.3 Förpackning Under transporten skyddas våra produkter i speciella förpackningar. Dessa består av miljövänliga, lätthanterliga material som kan återvinnas. Våra förpackningsmaterial 10

11 GS 50.3 GS Transport, lagring och förpackning utgörs av trä, kartong, papper och PE-folie. Vi rekommenderar återvinning av förpackningsmaterialet. 11

12 Montage GS 50.3 GS Montage 4.1 Montageposition 4.2 Montering av ratt Växlarna som beskrivs här kan manövreras i valfri montageposition, utan begränsningar. Växlar för manuell manövrering levereras med avmonterad ratt. Montering sker på plats enligt denna beskrivning. Bild 5: Ratt 4.3 Ställdon för motordrift Montagepositioner [1] Låsring på växelns ingångsaxel [2] Växelns ingångsaxel [3] Distansbricka (kan behövas) [4] Ratt [5] Distansbricka (kan behövas) [6] Låsring [7] Handtag (option) 1. Montera låsringen [1] på ingångsaxeln [2]. 2. Montera distansbrickan [3] vid behov. 3. Montera ratten [4] på ingångsaxeln. 4. Montera distansbrickan [5] vid behov. 5. Lås ratten [4] med den medföljande låsringen [6]. 6. Montera handtaget [7] på ratten. Hur man monterar ett ställdon på växeln beskrivs i ställdonets driftinstruktion. I det här kapitlet ges allmän information och anvisningar som måste beaktas utöver ställdonets driftinstruktion. Vid leverans av växlar med AUMA-ställdon upp till storlek GS levereras ställdon-växel-kombinationen i beställd montageposition. Fr.o.m. storlek GS levereras ställdon och växel separat av förpackningstekniska skäl. 12

13 GS 50.3 GS Montage Bild 6: Utförande RR och RL Begränsning: På SA/SAR 14.1/14.5 av storlek GS är montageposition "C" på utförande RR/RL endast möjlig med en handrattsdiameter upp till 315 mm. Bild 7: Utförande LL och LR Begränsning: På SA/SAR 14.1/14.5 av storlek GS är montageposition "A" på utförande LL/LR endast möjlig med en handrattsdiameter upp till 315 mm. Flänsar Tabell 4: Passande monterbara flänsar Växel GS 50.3 GS 63.3 GS 80.3 GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS Mellanväxel VZ 2.3/3.3/4.3 VZ 2.3 VZ 3.3/VZ 4.3 GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (16:1) GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (16:1) Fläns för montering av ställdon EN ISO 5210 DIN 3210 F07, F10 G0 F07, F10 G0 F07, F10 G0 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F14 G1/2 F10, F14 G0 F10 G0 F14, F16 G1/2, G3 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F16, F25 G3 F14 G1/2 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F25, F30 F14, F16 G1/2, G3 F14 G1/2 F10, F14 G0, G1/2 Skruvar till ställdon Växeln levereras med passande bultar för montering av AUMA-ställdon. Vid montering av andra ställdon kan bultarna vara för långa eller korta (för litet inskruvningsdjup). 13

14 Montage GS 50.3 GS Ställdonet kan falla ner om olämpliga bultar går av. Risk för dödsfall eller svåra personskador! Kontrollera skruvarnas längd. Skruvarna måste greppa tag tillräckligt djupt i innergängan för att ställdonets bärförmåga ska vara säkerställd och för att skjuvkrafterna som vridmomenten genererar ska kunna tas upp. För långa skruvar kan ligga emot husdelar och resultera i att ställdonet rör sig radiellt i förhållande till växeln. Skruvarna kan då gå av. Montering av fläns För montage av ett ställdon krävs en fläns. Beroende på utförande är denna fläns för montering av ett ställdon redan monterad från fabrik. Bild 8: Montering av fläns på växel med mellanväxel [1] Växel med mellanväxel [2] Cylindrisk pinne [3] Fläns 1. Rengör anliggningsytorna (på växelns lagerfläns, mellanväxelns lock samt på den monterbara flänsen) och avlägsna allt fett på de blanka ytorna. 2. Montera den cylindriska pinnen [2]. 3. Montera flänsen [3] och skruva fast den med skruvar. 4. Dra åt skruvarna korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för bultar>. 5. Montera AUMA-ställdonet enligt ställdonets driftinstruktion. 6. Skruva fast skruvarna korsvis med ett vridmoment enligt tabell. Tabell 5: Åtdragningsmoment för bultar (för montering av ställdon och fläns) Skruvar Gänga M8 M10 M12 M16 M20 Åtdragningsmoment T A [Nm] Hållfasthetsklass A Montering av växel på ventil Koppling För montage av växeln på ventilen medföljer en instickbar koppling. I grundutförandet är kopplingen förborrad med en pilotborrning (gäller storlek eller större). Innan växeln monteras på ventilen måste kopplingen anpassas till ventilens axel (t.ex. med borrning och kilspår, "dubbel-d" eller fyrkantshål). 14

15 GS 50.3 GS Montage Bild 9: Monteringsmått för kopplingen [1] Koppling [2] Ventilens axel [3] Stoppskruv [4] Skruv med bricka Tabell 6: Monteringsmått för kopplingen Typ, storlek - anslutningsfläns GS 50.3-F05 GS 50.3-F07 GS 50.3-F10 GS 63.3-F10 GS 63.3-F12 GS 80.3-F12 GS 80.3-F14 GS F14 GS F16 GS F16 GS F25 GS F25 GS F30 GS F30 GS F35 GS F35 GS F40 X max [mm] Y max [mm] L max [mm] Hängande last! Beakta transportanvisningarna före lyft. Information Ventilen och växeln måste monteras ihop i samma ändlägesposition. Vid leverans befinner sig växeln som standard i ändläge STÄNGD. Rekommenderad montageposition för vridspjäll: ändläge STÄNGD. Rekommenderad montageposition för kulventiler: ändläge ÖPPEN. 1. Vid behov måste växeln manövreras till samma ändlägesposition som ventilen med hjälp av ratten. 2. Rengör anliggningsytorna och avlägsna allt fett på de blanka ytorna noggrant. 15

16 Montage GS 50.3 GS Fetta in ventilens axel [2] lätt. 4. Montera kopplingen [1] på ventilens axel [2] och säkra den mot axiell glidning med stoppskruv [3] alternativt bricka och skruv [4]. Beakta måtten X, Y och L (se bild och tabell <Monteringsmått för kopplingen>). 5. Smörj kopplingens splines med syrafritt fett (t.ex. Gleitmo från Fuchs). 6. Det har i praktiken visat sig vara mycket svårt att dra åt skruvar eller muttrar av storlek M30 eller större med föreskrivna åtdragningsmoment. Det finns därför risk att snäckväxeln rör sig radiellt gentemot ventilflänsen. För att ventilen ska sitta fast bättre på växeln rekommenderar vi att alla anliggningsytor på skruvar och muttrar av storlek M30 eller större bestrykes med Loctite 243 (el. likn. låsmedel). 7. Montera växeln. Vrid växeln något om det behövs tills kopplingens splines greppar i. Information: Ge akt på centreringen (i förekommande fall) och se till att hela flänsen ligger an. 8. Om flänshålen inte ligger i linje med gängorna: 8.1 Vrid på ratten något tills hålen ligger i linje med varandra. 8.2 Flytta växeln en kugg på kopplingen vid behov. 9. Skruva fast växeln (min. hållfasthetsklass 8.8). Information: För att undvika kontaktkorrosion rekommenderar vi att skruvarna förses med gängtätningsmedel. 10. Skruva fast skruvarna korsvis med ett vridmoment enligt tabell. Tabell 7: Skruvar Gänga M6 M8 M10 M12 M16 M20 M30 M36 Åtdragningsmoment för skruvar Åtdragningsmoment T A [Nm] Hållfasthetsklass 8.8 A2-70/A A2-80/A

17 GS 50.3 GS Indikeringar 5. Indikeringar 5.1 Mekanisk lägesvisare/gångindikering Den mekaniska lägesvisaren: Bild 10: indikerar kontinuerligt ventilens läge (visarlocket [2] följer ventilens rörelse) indikerar om ställdonet är igång (gångindikering) indikerar om ett ändläge har nåtts (indexet på visarlocket [3] pekar mot symbolen ÖPPEN [4] eller STÄNGD [5]) Mekanisk lägesvisare [1] Huslock [2] Visarlock [3] Index [4] Symbol för läge ÖPPEN [5] Symbol för läge STÄNGD 17

18 Idrifttagning GS 50.3 GS Idrifttagning 6.1 Ändanslag i växeln De interna ändanslagen begränsar vridvinkeln. De skyddar ventilen mot överbelastning. Ändanslagen ställs i normala fall in av ventilleverantören innan ventilen installeras i rörledningen. Oskyddade, roterande delar (vridspjäll/kulventiler) på ventilen! Risk för klämskador och skador på ventilen. Ändanslag får endast ställas in av behörig personal. Ställ in ändanslagen så att manövrering mot ändanslagen EJ kan ske under normal drift. Information Inställningens ordningsföljd beror på ventiltypen: Rekommendation för vridspjäll: Ställ först in ändanslaget STÄNGD. Rekommendation för kulventiler: Ställ först in ändanslaget ÖPPEN. Information Växlar med vridvinkel > 190 är i regel fritt roterbara (utan ändanslag) och har därför ingen ändlägesinställning. Ventilen saknar då skyddsfunktion. I regel behövs endast det ena ändanslaget ställas in (antingen STÄNGD eller ÖPPEN) eftersom vridvinkeln redan har ställts in från fabrik Inställning av ändanslag STÄNGD Bild 11: Ändanslag (vänster: t.o.m. storlek 125.3; höger: fr.o.m. storlek 160.3) [1] Skruvar [2] Ändanslag [3] Hus 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] på ändanslaget [2]. Ventilen saknar överlastskydd när ändanslaget har lossats! Vid manövrering i motordrift: Stoppa körningen i god tid före ventilens ändläge (observera eftersläpningen). Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift. 2. Manövrera ventilen med ratten till läge STÄNGD. Kontrollera att ändanslaget [2] medföljer rotationen. Om inte: Vrid ändanslaget [2] medurs till anslag. 18

19 GS 50.3 GS Idrifttagning 3. Med ställdon (ej nödvändigt vid manuell manövrering): Vrid tillbaka ändanslaget [2] 1/4 varv moturs. På så sätt säkerställs att växelns ändläge inte körs emot i motordrift med påmonterat ställdon samt att ventilen är stängd och tät vid momentberoende brytning. 4. Om de fyra hålen i ändanslaget [2] inte ligger i linje med de fyra gängade hålen i huset [3]: Dra ut ändanslaget [2] tills kuggarnas ingrepp lossar och sätt tillbaka det i rätt position. 5. Dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Tabell 8: Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget Växel GS 50.3 GS 50.3 GS 80.3 GS GS GS GS GS Ytterligare inställningar: Skruvar [1] M6 M8 M12 M10 M12 M16 Åtdragningsmoment T A [Nm] Om växeln är utrustad med ett visarlock: Kontrollera att indexet ligger i linje med STÄNGD-symbolen. Se <Inställning av mekanisk lägesvisare>. Om växeln är monterad med ett ställdon kan man direkt efter denna inställning ställa in brytningen i ändläge STÄNGD, se <Brytning i ändlägena via ställdonet> Inställning av ändanslag ÖPPEN Bild 12: Ändanslag (vänster: t.o.m. storlek 125.3; höger: fr.o.m. storlek 160.3) [1] Skruvar [2] Ändanslag [3] Hus 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] på ändanslaget [2]. Ventilen saknar överlastskydd när ändanslaget har lossats! Vid manövrering i motordrift: Stoppa körningen i god tid före ventilens ändläge (observera eftersläpningen). Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift. 2. Manövrera ventilen med ratten till läge ÖPPEN. Kontrollera att ändanslaget [2] medföljer rotationen. Om inte: Vrid ändanslaget [2] moturs till anslag. 19

20 Idrifttagning GS 50.3 GS Med ställdon (ej nödvändigt vid manuell manövrering): Vrid tillbaka ändanslaget [2] 1/4 varv medurs. På så sätt säkerställs att växelns ändläge inte körs emot i motordrift med påmonterat ställdon samt att ventilen är stängd och tät vid momentberoende brytning. 4. Om de fyra hålen i ändanslaget [2] inte ligger i linje med de fyra gängade hålen i huset [3]: Dra ut ändanslaget [2] tills kuggarnas ingrepp lossar och sätt tillbaka det i rätt position. 5. Dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Ytterligare inställningar: Om växeln är utrustad med ett visarlock: Kontrollera att indexet ligger i linje med ÖPPEN-symbolen. Se <Inställning av mekanisk lägesvisare>. Om växeln är monterad med ett ställdon kan man direkt efter denna inställning ställa in brytningen i ändläge ÖPPEN, se <Brytning i ändlägena via ställdonet>. 6.2 Brytning i ändlägena via ställdonet Viktig inställningsinformation: Brytningen i ändlägena måste ställas in enligt ställdonets driftinstruktion. I det här kapitlet ges allmän information och anvisningar som måste beaktas utöver ställdonets driftinstruktion. Ventilleverantören avgör om ventilen ska stängas av väg- eller momentberoende. Vid vägberoende brytning måste eftersläpningen fastställas, d.v.s. hur långt ventilen fortsätter att gå efter att motorn stängts av. Vid momentberoende brytning får växelns maximalt tillåtna ingångsmoment inte överskridas i någon riktning. För att skydda ventilen mot skador ska momentbrytningen i ställdonet ställas in på följande värde: T momentbrytare = T ventil/faktor (se typskylt) Om vridvinkeln som ställts in på fabrik inte räcker för att öppna eller stänga ventilen, se <Vridvinkel> Inställning av brytning i ändläge STÄNGD Inställning av brytning i ändläge ÖPPEN 1. Manövrera ventilen till ändläge STÄNGD. Information: Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift! 2. Vid vägberoende brytning i ändläge STÄNGD: 2.1 Vrid tillbaka från ventilens ändläge motsvarande eftersläpningens värde. 2.2 Ställ in vägbrytningen för ändläge STÄNGD enligt ställdonets driftinstruktion. 3. Vid momentberoende brytning i ändläge STÄNGD: 3.1 Växel utan mellanväxel: Vrid tillbaka ratten ca 4 6 varv från ventilens ändläge. 3.2 Växel med mellanväxel VZ/GZ: Vrid tillbaka ratten ca varv från ventilens ändläge. 3.3 Kontrollera momentbrytningen för ändläge STÄNGD eller ställ in den på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 3.4 Ställ in vägbrytningen för signalering av ändläge STÄNGD enligt ställdonets driftinstruktion. 1. Manövrera ventilen till ändläge ÖPPEN Information: Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift! 20

21 GS 50.3 GS Idrifttagning 2. Vid vägberoende brytning i ändläge ÖPPEN: 2.1 Vrid tillbaka ventilen från ändläget motsvarande eftersläpningens värde. 2.2 Ställ in vägbrytningen för ändläge ÖPPEN enligt ställdonets driftinstruktion. 3. Vid momentberoende brytning i ändläge ÖPPEN: 3.1 Växel utan mellanväxel: Vrid tillbaka ratten ca 4 6 varv från ventilens ändläge. 3.2 Växel med mellanväxel VZ/GZ: Vrid tillbaka ratten ca varv från ventilens ändläge. 3.3 Kontrollera momentbrytningen för ändläge ÖPPEN eller ställ in den på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 3.4 Ställ in vägbrytningen för signalering av ändläge ÖPPEN enligt ställdonets driftinstruktion. 6.3 Vridvinkel Vridvinkeln behöver endast ändras om vridområdet inte räcker till för att ställa in ändanslagen. Bild 13: Typskylt med uppgift om vridningsvinkel Utföranden Storlekar GS 50.3 GS = inställbar vridvinkel (option) Storlekar GS GS = inställbar vridvinkel (standard) Noggrannhet Storlekar GS 50.3 GS = 0,6 Storlekar GS GS = 0,11 till 0, Ändring av vridvinkel t.o.m. växelstorlek Inställningen görs i ändläge ÖPPEN. Specialverktyg: drivdorn för spännstift För GS 50.3 (AUMA-artikelnr V Pos.003) för GS 63.3 GS 80.3 (AUMA-artikelnr V Pos.002) för GS GS (AUMA-artikelnr V Pos.001) Bild 14: Ändanslag (bilden visar storlek 80.3) [1] Skyddshuv [2] Ändanslag [3] Spännstift [4] Mutter för ändanslag [5] Brickpar med splines (för ÖPPEN resp. STÄNGD) 21

22 Idrifttagning GS 50.3 GS Skruva av skyddshuven [1] från ändanslaget [2]. 2. Slå ut spännstiftet [3] med en lämplig drivdorn (specialverktyg). 3. Öka vridvinkeln: 3.1 Skruva tillbaka muttern för ändanslag [4] moturs. Information: Skruva endast ut muttern för ändanslag [4] så långt att spännstiftet [3] kan slås in i det borrade hålet. Information 3.2 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 3.3 Skruva muttern för ändanslag [4] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern. 4. Reducera vridvinkeln: 4.1 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 4.2 Skruva muttern för ändanslag [4] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern. Information: Muttern för ändanslag [4] ska täcka spännstiftet [3] helt. 5. Slå in spännstiftet [3] med montageverktyget. Om slitsen i muttern för ändanslag [4] inte ligger i linje med hålet i snäckskruven: Vrid muttern [4] något moturs tills hålet ligger i linje och slå sedan in spännstiftet [3]. 6. Kontrollera att O-ringen på skyddshuven är i gott skick; byt ut den mot en ny om den är skadad. 7. Skruva på skyddshuven [1]. Om växeln är monterad med ett ställdon måste vägbrytningen för ändläge ÖPPEN ställas in på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. Kontrollera ev. eftersläpning! Ändring av vridvinkel fr.o.m. växelstorlek Inställningen görs i regel i ändläge ÖPPEN. Bild 15: Ändanslag (bilden visar storlek 200.3) [1] Skruvar [2] Skyddshuv [3] Skruv med fjäderbricka [4] Spännbricka [5] Inställningsring [6] Mutter för ändanslag [7] Stoppmutter [8] Brickpar med splines (för ÖPPEN resp. STÄNGD) 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] och ta av skyddshuven [2]. 2. Ta bort skruven med fjäderbricka [3] och spännbricka [4]. 3. Lossa inställningsringen [5]. 22

23 GS 50.3 GS Idrifttagning Information 4. Öka vridvinkeln: 4.1 Skruva tillbaka muttern för ändanslag [6] moturs. 4.2 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 4.3 Skruva muttern för ändanslag [6] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern [7]. 5. Reducera vridvinkeln: 5.1 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 5.2 Skruva muttern för ändanslag [6] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern [7]. 6. Montera inställningsringen [5] och säkra med spännbricka [4], fjäderbricka och skruv [3]. 7. Kontrollera att O-ringen på skyddshuven är i gott skick; byt ut den mot en ny om den är skadad. 8. Montera skyddshuven [2] och dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Om växeln är monterad med ett ställdon måste vägbrytningen för ändläge ÖPPEN ställas in på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 6.4 Inställning av mekanisk lägesvisare Ändläge STÄNGD 1. Manövrera ventilen till ändläge STÄNGD och kontrollera inställningen. Inställningen är korrekt när indexet är mitt för STÄNGD-symbolen. 2. Om indexets position inte stämmer: 2.1 Lossa något på skruvarna [1] på visarlocket (t.o.m. storlek 125.3: två skruvar; fr.o.m. storlek 160.3: fyra skruvar). 2.2 Vrid visarlocket till symbolen för läge STÄNGD [5]. 2.3 Dra åt skruvarna igen. Ändläge ÖPPEN 3. Manövrera ställdonet till ändläge ÖPPEN och kontrollera inställningen. Inställningen är korrekt när indexet är mitt för ÖPPEN-symbolen. 23

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Elektriska ställdon. för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN 25.1. Driftinstruktion

Elektriska ställdon. för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN 25.1. Driftinstruktion Elektriska ställdon för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 071 SAN 251 SARN 071 SARN 251 Certificate Registration No 12 100/1044269 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde Användningsområde ELOM är ett kraftigt elektriskt manöverdon för on/off och reglering inom ett stort vridmomentsområde. Lämpligt för ventiler med 90 vridning. Manöverdonet används inom en mängd olika branscher

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner

Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 3 Synglas med enkla och dubbla fönster och synglas med inbyggd backventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

WaterFuse - Byggarbetsplats

WaterFuse - Byggarbetsplats WaterFuse - Byggarbetsplats Användarmanual & Installationsmanual 1 Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV

BC06 BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV BC06 SV BRUKSANVISNING MÄTINSTRUMENT FÖR LUFTFUKTIGHET / TEMPERATUR TRT-BA-BC06-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 1 Tekniska data... 2 Säkerhet...

Läs mer

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet BPW-NEWS Allg 7124703se BPW NEWS BPW BERGISCHE ACHSEN ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet Det beprövade BPW ECO-navet i ECO Plus utförande ersätts fr.o.m. september 2007 av

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550

Serviceinstruktion för Disperator Glaskross. 500 EXCELLENT Serien. Modell GKF550 Serviceinstruktion för Disperator Glaskross 500 EXCELLENT Serien Modell GKF550 Disperator AB Mälarvägen 9 SE-141 71 Segeltorp SWEDEN Tel : +46 8 724 01 60 Fax: +46 8 724 60 70 E-mail: info@disperator.se

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVAR

SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVAR Teknisk inforation SNÄCKHJUL SNÄCKSKRUVR Snäckhjulet Snäckhjulet är konstruerat enligt saa regler so det cylindriska kugghjulet. Snäckan so är en ändlös skruv har en eller flera ingångar. Den löper ot

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Styrmodul för värmepump. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer VWZ AI VWL X/2 A. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning Styrmodul för värmepump VWZ AI VWL X/2 A SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

Tekniska data Bult & Mutter

Tekniska data Bult & Mutter Tekniska data Bult & Tekniska data 1. Skillnad i nyckelvidd mellan ISO och DIN För M6S-sexkantskruv och M6M-mutter där nyckelvidderna skiljer sig mellan ISO och DIN standard. Gängdiameter Nyckelvidd M6S

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

LK SmartComfort 110 OT / 120 RT / 120 RT-RF

LK SmartComfort 110 OT / 120 RT / 120 RT-RF LK SmartComfort 110 OT / 120 RT / 120 RT-RF Utförande LK SmartComfort 110 OT / 120 RT / 120 RT-RF är elektroniska temperaturregleringar för vattenburen värme i radiatoranläggningar. Alla modellerna är

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

Översättning av monteringsanvisningar med bruksanvisning och teknisk bilaga

Översättning av monteringsanvisningar med bruksanvisning och teknisk bilaga BA 4.1 - MRL Pneumatiska manöverdon Typ EB4.1 - EB12.1 SYD dubbelverkande Typ EB5.1 - EB12.1 SYS enkelverkande Bilderna är endast exempel. Produkterna finns i fler modeller än de som återges på bilden.

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Centronic SensorControl SC211-II

Centronic SensorControl SC211-II Centronic SensorControl SC211-II sv Monterings- och bruksanvisning Fjärrstyrd markis-rörelsesensor Viktig information för: Montörer / Elektriker / Användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Aluminiumpersienn. Nordic Light Roulett INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Aluminiumpersienn Tillverkad av: Se till att persiennen inte monteras i linje med stegbanden. Rengör persiennen med en mjuk dammtrasa eller en dammvippa Stäng persiennen

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer