Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3"

Transkript

1 Snäckväxlar GS 50.3 GS Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning

2 Innehållsförteckning GS 50.3 GS Läs först driftinstruktionen! Beakta säkerhetsanvisningarna. Denna driftinstruktion utgör en del av produkten. Spara driftinstruktionen under produktens hela livslängd. Driftinstruktionen ska ges vidare till nästa användare eller ägare av produkten. Dokumentets syfte: Det här dokumentet innehåller information för installations-, idrifttagnings-, manöver- och underhållspersonal. Det ska underlätta installering och idrifttagning av apparaten. Innehållsförteckning 1. Säkerhetsanvisningar Allmänna anvisningar om säkerhet 1.2. Användningsområde 1.3. Varningsinformation 1.4. Hänvisningar och symboler 2. Identifiering Typskylt 2.2. Kort beskrivning 3. Transport, lagring och förpackning Transport 3.2. Lagring 3.3. Förpackning 4. Montage Montageposition 4.2. Montering av ratt 4.3. Ställdon för motordrift 4.4. Montering av växel på ventil 5. Indikeringar Mekanisk lägesvisare/gångindikering 6. Idrifttagning Ändanslag i växeln Inställning av ändanslag STÄNGD Inställning av ändanslag ÖPPEN 6.2. Brytning i ändlägena via ställdonet Inställning av brytning i ändläge STÄNGD Inställning av brytning i ändläge ÖPPEN 6.3. Vridvinkel Ändring av vridvinkel t.o.m. växelstorlek Ändring av vridvinkel fr.o.m. växelstorlek Inställning av mekanisk lägesvisare 7. Reparation och underhåll Förebyggande åtgärder för underhåll och säker drift 7.2. Underhållsintervall 7.3. Fett- och tätningsbyte Fettbyte GS 50.3 GS (VZ 2.3 VZ 4.3) Fettbyte GS GS (GZ GZ 250.3) Sida

3 GS 50.3 GS Innehållsförteckning 7.4. Avfallshantering och återvinning Tekniska data Utrustning och funktioner 8.2. Användningsområde 8.3. Tillbehör 8.4. Övrigt 9. Reservdelslista Snäckväxlar GS 50.3 GS och mellanväxlar VZ 2.3 VZ Snäckväxlar GS GS Mellanväxlar GZ GZ (4:1/8:1) 9.4. Mellanväxlar GZ GZ (16:1) 10. Certifikat Försäkran för inbyggnad och EU-försäkran om överensstämmelse 11. Index... Adresser

4 Säkerhetsanvisningar GS 50.3 GS Säkerhetsanvisningar 1.1 Allmänna anvisningar om säkerhet Standarder/direktiv Våra produkter konstrueras och tillverkas enligt gällande standarder och direktiv. Detta intygas med en försäkran för inbyggnad samt en EG-försäkran om överensstämmelse. Gällande montage, elanslutning och idrifttagning och drift på installationsplatsen måste anläggningsägaren/-byggaren ge akt på att alla lagstadgade krav, direktiv, bestämmelser, nationella föreskrifter och rekommendationer beaktas. Säkerhetsanvisningar/varningar Personalens kvalifikationer Personer som arbetar med den här apparaten måste ha läst och förstått säkerhetsoch varningsanvisningarna i den här driftinstruktionen och följa dessa anvisningar. För att förhindra person- och materialskador måste säkerhetsanvisningarna och varningsskyltarna på produkten beaktas. Montage, elanslutning, idrifttagning, manövrering och underhåll får endast utföras av behörig personal som har auktoriserats av anläggningsägaren/-byggaren att utföra dessa arbeten. Innan arbeten utförs på den här produkten måste personalen ha läst och förstått denna driftinstruktion. De måste även ha kännedom om och följa gällande arbetarskyddsföreskrifter. Vid arbeten i Ex-områden måste särskilda bestämmelser följas. Anläggningsägaren/-byggaren ansvarar för att dessa bestämmelser, standarder och lagar efterlevs och övervakas. Idrifttagning Drift Före idrifttagningen är det viktigt att alla inställningar har kontrollerats så att de överensstämmer med kraven för applikationen. Vid felaktiga inställningar kan faror uppstå som i sin tur kan skada ventiler och anläggningen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av detta. Sådan användning sker på egen risk. Förutsättningar för en felfri och säker drift: Korrekt transport, lagring, uppställning, montage liksom noggrann idrifttagning. Använd endast produkten i felfritt tillstånd och följ anvisningarna i denna instruktion. Meddela och åtgärda genast fel och skador. Beakta gällande arbetarskyddsföreskrifter. Beakta nationella föreskrifter. Under drift värms huset upp och dess yta kan blir mycket varm. Som skydd mot brännskador rekommenderar vi att temperaturen på apparatens ytor mäts med ett lämpligt mätinstrument innan arbetet inleds; bär skyddshandskar! Skyddsåtgärder Underhåll Anläggningsägaren/-byggaren ansvarar för att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas på platsen, t.ex. skydd i olika former, avspärrningar samt personlig skyddsutrustning till personalen. Underhållsanvisningarna i driftinstruktionen måste beaktas; annars kan en säker drift av apparaten ej garanteras. 1.2 Användningsområde Förändringar på apparaten får endast ske efter samråd med tillverkaren. AUMA -snäckväxlarär avsedda för att manövrera industriventiler, t.ex. vridspjäll och kulventiler. Apparaterna som beskrivs här är även avsedda att användas i områden med explosiv atmosfär i zonerna 1, 2, 21, 22 samt inom underjordsarbete (kategori M2). Vid användning i områden med explosiv atmosfär är det absolut nödvändigt att följa de särskilda uppgifter om explosionsskydd, kraftuttagsmoment, driftart och omgivningstemperatur som anges under tekniska data. Avvikande utföranden beskrivs i orderbekräftelsen eller kan efterfrågas hos tillverkaren med hjälp av kommissionsnumret (se typskylt). Innan produkten används måste det 4

5 GS 50.3 GS Säkerhetsanvisningar 1.3 Varningsinformation kontrolleras att rådande driftförhållanden överensstämmer med utförandet som anges i orderbekräftelsen. Andra applikationer är endast tillåtna efter tillverkarens uttryckliga (skriftliga) godkännande. Följande tillämpningar är t.ex. inte tillåtna: Industritruckar enligt EN ISO 3691 Lyftdon enligt EN Personhissar enligt DIN och Lasthissar enligt EN 81-1/A1 Rulltrappor Permanent drift Strålningsutsatta områden i nukleära anläggningar Tillverkaren tar inget ansvar för felaktig eller icke ändamålsenlig användning. Till ändamålsenlig användning hör även beaktande av denna instruktion. Följande varningsinformation används i driftinstruktionen för att göra användaren uppmärksam på moment som rör säkerheten (FARA, VARNING, OBSERVERA, OBS). Direkt farlig situation med hög risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. Situation som kan vara farlig, med medelhög risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till dödsfall eller svåra personskador. Situation som kan vara farlig, med låg risk. Om varningen inte beaktas kan det leda till lätta eller medelsvåra personskador. Kan även användas i kombination med materialskador. Situation som kan vara farlig. Om varningen inte beaktas kan materialskador inträffa. Används inte vid risk för personskador. Varningsinformationens uppbyggnad och typografi Typ av fara och dess källa! Möjliga följder om varningen inte beaktas (valfritt) Åtgärd för att undvika faran Ytterligare åtgärd(er) Säkerhetstecknet varnar för personskador. 1.4 Hänvisningar och symboler Signalordet (här FARA) anger risknivån. Följande hänvisningar och symboler används i denna instruktion: Information Hänvisningen information före texten ger viktiga anmärkningar och information. Symbol för STÄNGD (stängd ventil) Symbol för ÖPPEN (öppen ventil) 5

6 Säkerhetsanvisningar GS 50.3 GS Bra att veta före nästa steg. Denna symbol beskriver förutsättningarna för nästa steg eller vad som måste förberedas eller beaktas. < > Hänvisning till ytterligare ställen i texten Begrepp som står inom dessa tecken hänvisar till ytterligare ställen i texten som behandlar detta ämne. Dessa begrepp återfinns i det alfabetiska registret, i rubriker eller i innehållsförteckningen och är därför enkla att hitta. 6

7 GS 50.3 GS Identifiering 2. Identifiering 2.1 Typskylt Bild 1: Typskyltarnas placering [1] Växelns typskylt [2] Extra skylt, t.ex. KKS-skylt Beskrivning av växelns typskylt Bild 2: Växelns typskylt (exempel GS 250.3) [1] Tillverkarens namn [2] Tillverkarens adress [3] Ventilanslutningens typ och storlek (fläns) [4] Kommissionsnummer [5] Växelns serienummer [6] Utväxling [7] vridvinkel [8] Faktor [9] utförande [10] Max. kraftuttagsmoment (beroende på flänsens storlek) [11] Smörjmedelstyp [12] kapslingsklass [13] Tillåten omgivningstemperatur [14] Explosionsskyddsutförande (option) [15] Valfritt konfigurerbar enligt kundens önskemål Typ och storlek Kommissionsnummer Denna driftinstruktion gäller för följande apparattyper och storlekar: Snäckväxlar: GS 50.3 GS Mellanväxlar: VZ 2.3 VZ 4.3 Mellanväxlar: GZ GZ Varje apparat tilldelas ett orderspecifikt kommissionsnummer (ordernummer). Med hjälp av detta nummer kan testprotokoll och ytterligare information om apparaten hämtas direkt från Internet på För delar av informationen krävs ett kundnummer. 7

8 Identifiering GS 50.3 GS Växelns serienummer Tabell 1: Beskrivning av serienumret (med exempel) Utväxling Faktor C G Första och andra siffran: monteringsveckan 05 I exemplet: vecka 05 Tredje och fjärde siffran: tillverkningsåret 12 I exemplet: tillverkningsår 2012 Resterande siffror C G Internt serienummer för unik identifiering av produkten Genom utväxlingen i växeln och mellanväxeln reduceras de erforderliga ingångsmomenten och gångtiden ökar. Mekanisk växelfaktor för att fastställa ställdonets storlek: ingångsmoment = erforderligt kraftuttagsmoment/faktor. Utförande Bild 3: Utförande (snäckskruvens läge och rotationsriktning) Den första bokstaven i utförandet anger snäckskruvens position i förhållande till snäckhjulet (sett från ingångsaxeln). Den andra bokstaven anger ventilaxelns rotationsriktning (sett från apparathuset) vid högerroterande ingångsaxel. Tabell 2: Utförande RR LL RL LR Utförande Snäckskruvens position Höger Vänster Höger Vänster Ventilaxelns rotationsriktning Höger Vänster Vänster Höger Explosionsskyddat utförande (option) Explosionsskyddsutförandet anges direkt på typskylten på de större växlarna (GS 80.3 GS 250.3). På de mindre växlarna GS 50.3 och GS 63.3 anges explosionsskyddsutförandet på en separat typtestskylt. Bild 4: Separat typtestskylt för explosionsskyddsutförande (exempel) [1] Ex-symbol, CE-märke, provningsinstitutets registreringsnummer Klassificering: [2] Explosionsskydd för gas [3] Explosionsskydd för damm 8

9 GS 50.3 GS Identifiering 2.2 Kort beskrivning AUMA -snäckväxlar är vridsektorväxlar som överför en roterande rörelse på ingångssidan till en vridrörelse på kraftuttagssidan. Snäckväxlar kan manövreras med elmotorer (med ett ställdon) eller manuellt (med en ratt). De erforderliga ingångsmomenten reduceras med hjälp av höga utväxlingar i växeln. I standardutförandet begränsas vridvinkeln till 100 av interna ändanslag. Snäckväxlarna finns i olika utföranden för olika monteringssituationer och rotationsriktningar. 9

10 Transport, lagring och förpackning GS 50.3 GS Transport, lagring och förpackning 3.1 Transport Transport till installationsplatsen ska ske i stadig förpackning. Transportera växel och ställdon separat. Hängande last! Risk för dödsfall eller svåra personskador. Uppehåll dig INTE under hängande last. Fäst lyftdonet i huset och INTE i ratten. Kontrollera att lyftöglorna sitter fast ordentligt på huset (kontrollera inskruvningsdjupet). Fäst endast lyftdonet i lyftöglorna på växeln. Observera anordningens totala vikt (växel, mellanväxel, ställdon). Tabell 3: Viktuppgifter inkl. koppling (utan borrning) och fettfyllning i växelutrymmet Typ GS 50.3 GS 63.3 GS 80.3 GS GS med mellanväxel VZ GS GS med mellanväxel VZ GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS med mellanväxel GZ (16:1) GS GS med mellanväxel GZ (4:1/8:1) GS med mellanväxel GZ (16:1) Vikt [kg] Lagring Korrosionsrisk vid felaktig lagring! Lagring ska ske i ett väl ventilerat, torrt utrymme (maximal luftfuktighet: 70 %). Skydda mot fukt på golvet genom förvaring på hylla eller träpall. Täck över för att skydda mot damm och smuts. Anbringa lämpligt korrosionsskyddsmedel på olackerade ytor. Långtidslagring Om växeln ska lagras längre tid (mer än 6 månader), ska även följande punkter beaktas: 1. Före lagring: Skydda blanka ytor som utgående axelkopplingar och montageflänsar med långtidsverkande korrosionsskydd. 2. Var 6:e månad: Kontroll av korrosionsförekomst. Vid minsta tecken på begynnande korrosion, applicera nytt korrosionsskydd. 3.3 Förpackning Under transporten skyddas våra produkter i speciella förpackningar. Dessa består av miljövänliga, lätthanterliga material som kan återvinnas. Våra förpackningsmaterial 10

11 GS 50.3 GS Transport, lagring och förpackning utgörs av trä, kartong, papper och PE-folie. Vi rekommenderar återvinning av förpackningsmaterialet. 11

12 Montage GS 50.3 GS Montage 4.1 Montageposition 4.2 Montering av ratt Växlarna som beskrivs här kan manövreras i valfri montageposition, utan begränsningar. Växlar för manuell manövrering levereras med avmonterad ratt. Montering sker på plats enligt denna beskrivning. Bild 5: Ratt 4.3 Ställdon för motordrift Montagepositioner [1] Låsring på växelns ingångsaxel [2] Växelns ingångsaxel [3] Distansbricka (kan behövas) [4] Ratt [5] Distansbricka (kan behövas) [6] Låsring [7] Handtag (option) 1. Montera låsringen [1] på ingångsaxeln [2]. 2. Montera distansbrickan [3] vid behov. 3. Montera ratten [4] på ingångsaxeln. 4. Montera distansbrickan [5] vid behov. 5. Lås ratten [4] med den medföljande låsringen [6]. 6. Montera handtaget [7] på ratten. Hur man monterar ett ställdon på växeln beskrivs i ställdonets driftinstruktion. I det här kapitlet ges allmän information och anvisningar som måste beaktas utöver ställdonets driftinstruktion. Vid leverans av växlar med AUMA-ställdon upp till storlek GS levereras ställdon-växel-kombinationen i beställd montageposition. Fr.o.m. storlek GS levereras ställdon och växel separat av förpackningstekniska skäl. 12

13 GS 50.3 GS Montage Bild 6: Utförande RR och RL Begränsning: På SA/SAR 14.1/14.5 av storlek GS är montageposition "C" på utförande RR/RL endast möjlig med en handrattsdiameter upp till 315 mm. Bild 7: Utförande LL och LR Begränsning: På SA/SAR 14.1/14.5 av storlek GS är montageposition "A" på utförande LL/LR endast möjlig med en handrattsdiameter upp till 315 mm. Flänsar Tabell 4: Passande monterbara flänsar Växel GS 50.3 GS 63.3 GS 80.3 GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS GS Mellanväxel VZ 2.3/3.3/4.3 VZ 2.3 VZ 3.3/VZ 4.3 GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (16:1) GZ (4:1) GZ (8:1) GZ (16:1) Fläns för montering av ställdon EN ISO 5210 DIN 3210 F07, F10 G0 F07, F10 G0 F07, F10 G0 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F14 G1/2 F10, F14 G0 F10 G0 F14, F16 G1/2, G3 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F16, F25 G3 F14 G1/2 F10, F14 G0, G1/2 F10 G0 F25, F30 F14, F16 G1/2, G3 F14 G1/2 F10, F14 G0, G1/2 Skruvar till ställdon Växeln levereras med passande bultar för montering av AUMA-ställdon. Vid montering av andra ställdon kan bultarna vara för långa eller korta (för litet inskruvningsdjup). 13

14 Montage GS 50.3 GS Ställdonet kan falla ner om olämpliga bultar går av. Risk för dödsfall eller svåra personskador! Kontrollera skruvarnas längd. Skruvarna måste greppa tag tillräckligt djupt i innergängan för att ställdonets bärförmåga ska vara säkerställd och för att skjuvkrafterna som vridmomenten genererar ska kunna tas upp. För långa skruvar kan ligga emot husdelar och resultera i att ställdonet rör sig radiellt i förhållande till växeln. Skruvarna kan då gå av. Montering av fläns För montage av ett ställdon krävs en fläns. Beroende på utförande är denna fläns för montering av ett ställdon redan monterad från fabrik. Bild 8: Montering av fläns på växel med mellanväxel [1] Växel med mellanväxel [2] Cylindrisk pinne [3] Fläns 1. Rengör anliggningsytorna (på växelns lagerfläns, mellanväxelns lock samt på den monterbara flänsen) och avlägsna allt fett på de blanka ytorna. 2. Montera den cylindriska pinnen [2]. 3. Montera flänsen [3] och skruva fast den med skruvar. 4. Dra åt skruvarna korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för bultar>. 5. Montera AUMA-ställdonet enligt ställdonets driftinstruktion. 6. Skruva fast skruvarna korsvis med ett vridmoment enligt tabell. Tabell 5: Åtdragningsmoment för bultar (för montering av ställdon och fläns) Skruvar Gänga M8 M10 M12 M16 M20 Åtdragningsmoment T A [Nm] Hållfasthetsklass A Montering av växel på ventil Koppling För montage av växeln på ventilen medföljer en instickbar koppling. I grundutförandet är kopplingen förborrad med en pilotborrning (gäller storlek eller större). Innan växeln monteras på ventilen måste kopplingen anpassas till ventilens axel (t.ex. med borrning och kilspår, "dubbel-d" eller fyrkantshål). 14

15 GS 50.3 GS Montage Bild 9: Monteringsmått för kopplingen [1] Koppling [2] Ventilens axel [3] Stoppskruv [4] Skruv med bricka Tabell 6: Monteringsmått för kopplingen Typ, storlek - anslutningsfläns GS 50.3-F05 GS 50.3-F07 GS 50.3-F10 GS 63.3-F10 GS 63.3-F12 GS 80.3-F12 GS 80.3-F14 GS F14 GS F16 GS F16 GS F25 GS F25 GS F30 GS F30 GS F35 GS F35 GS F40 X max [mm] Y max [mm] L max [mm] Hängande last! Beakta transportanvisningarna före lyft. Information Ventilen och växeln måste monteras ihop i samma ändlägesposition. Vid leverans befinner sig växeln som standard i ändläge STÄNGD. Rekommenderad montageposition för vridspjäll: ändläge STÄNGD. Rekommenderad montageposition för kulventiler: ändläge ÖPPEN. 1. Vid behov måste växeln manövreras till samma ändlägesposition som ventilen med hjälp av ratten. 2. Rengör anliggningsytorna och avlägsna allt fett på de blanka ytorna noggrant. 15

16 Montage GS 50.3 GS Fetta in ventilens axel [2] lätt. 4. Montera kopplingen [1] på ventilens axel [2] och säkra den mot axiell glidning med stoppskruv [3] alternativt bricka och skruv [4]. Beakta måtten X, Y och L (se bild och tabell <Monteringsmått för kopplingen>). 5. Smörj kopplingens splines med syrafritt fett (t.ex. Gleitmo från Fuchs). 6. Det har i praktiken visat sig vara mycket svårt att dra åt skruvar eller muttrar av storlek M30 eller större med föreskrivna åtdragningsmoment. Det finns därför risk att snäckväxeln rör sig radiellt gentemot ventilflänsen. För att ventilen ska sitta fast bättre på växeln rekommenderar vi att alla anliggningsytor på skruvar och muttrar av storlek M30 eller större bestrykes med Loctite 243 (el. likn. låsmedel). 7. Montera växeln. Vrid växeln något om det behövs tills kopplingens splines greppar i. Information: Ge akt på centreringen (i förekommande fall) och se till att hela flänsen ligger an. 8. Om flänshålen inte ligger i linje med gängorna: 8.1 Vrid på ratten något tills hålen ligger i linje med varandra. 8.2 Flytta växeln en kugg på kopplingen vid behov. 9. Skruva fast växeln (min. hållfasthetsklass 8.8). Information: För att undvika kontaktkorrosion rekommenderar vi att skruvarna förses med gängtätningsmedel. 10. Skruva fast skruvarna korsvis med ett vridmoment enligt tabell. Tabell 7: Skruvar Gänga M6 M8 M10 M12 M16 M20 M30 M36 Åtdragningsmoment för skruvar Åtdragningsmoment T A [Nm] Hållfasthetsklass 8.8 A2-70/A A2-80/A

17 GS 50.3 GS Indikeringar 5. Indikeringar 5.1 Mekanisk lägesvisare/gångindikering Den mekaniska lägesvisaren: Bild 10: indikerar kontinuerligt ventilens läge (visarlocket [2] följer ventilens rörelse) indikerar om ställdonet är igång (gångindikering) indikerar om ett ändläge har nåtts (indexet på visarlocket [3] pekar mot symbolen ÖPPEN [4] eller STÄNGD [5]) Mekanisk lägesvisare [1] Huslock [2] Visarlock [3] Index [4] Symbol för läge ÖPPEN [5] Symbol för läge STÄNGD 17

18 Idrifttagning GS 50.3 GS Idrifttagning 6.1 Ändanslag i växeln De interna ändanslagen begränsar vridvinkeln. De skyddar ventilen mot överbelastning. Ändanslagen ställs i normala fall in av ventilleverantören innan ventilen installeras i rörledningen. Oskyddade, roterande delar (vridspjäll/kulventiler) på ventilen! Risk för klämskador och skador på ventilen. Ändanslag får endast ställas in av behörig personal. Ställ in ändanslagen så att manövrering mot ändanslagen EJ kan ske under normal drift. Information Inställningens ordningsföljd beror på ventiltypen: Rekommendation för vridspjäll: Ställ först in ändanslaget STÄNGD. Rekommendation för kulventiler: Ställ först in ändanslaget ÖPPEN. Information Växlar med vridvinkel > 190 är i regel fritt roterbara (utan ändanslag) och har därför ingen ändlägesinställning. Ventilen saknar då skyddsfunktion. I regel behövs endast det ena ändanslaget ställas in (antingen STÄNGD eller ÖPPEN) eftersom vridvinkeln redan har ställts in från fabrik Inställning av ändanslag STÄNGD Bild 11: Ändanslag (vänster: t.o.m. storlek 125.3; höger: fr.o.m. storlek 160.3) [1] Skruvar [2] Ändanslag [3] Hus 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] på ändanslaget [2]. Ventilen saknar överlastskydd när ändanslaget har lossats! Vid manövrering i motordrift: Stoppa körningen i god tid före ventilens ändläge (observera eftersläpningen). Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift. 2. Manövrera ventilen med ratten till läge STÄNGD. Kontrollera att ändanslaget [2] medföljer rotationen. Om inte: Vrid ändanslaget [2] medurs till anslag. 18

19 GS 50.3 GS Idrifttagning 3. Med ställdon (ej nödvändigt vid manuell manövrering): Vrid tillbaka ändanslaget [2] 1/4 varv moturs. På så sätt säkerställs att växelns ändläge inte körs emot i motordrift med påmonterat ställdon samt att ventilen är stängd och tät vid momentberoende brytning. 4. Om de fyra hålen i ändanslaget [2] inte ligger i linje med de fyra gängade hålen i huset [3]: Dra ut ändanslaget [2] tills kuggarnas ingrepp lossar och sätt tillbaka det i rätt position. 5. Dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Tabell 8: Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget Växel GS 50.3 GS 50.3 GS 80.3 GS GS GS GS GS Ytterligare inställningar: Skruvar [1] M6 M8 M12 M10 M12 M16 Åtdragningsmoment T A [Nm] Om växeln är utrustad med ett visarlock: Kontrollera att indexet ligger i linje med STÄNGD-symbolen. Se <Inställning av mekanisk lägesvisare>. Om växeln är monterad med ett ställdon kan man direkt efter denna inställning ställa in brytningen i ändläge STÄNGD, se <Brytning i ändlägena via ställdonet> Inställning av ändanslag ÖPPEN Bild 12: Ändanslag (vänster: t.o.m. storlek 125.3; höger: fr.o.m. storlek 160.3) [1] Skruvar [2] Ändanslag [3] Hus 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] på ändanslaget [2]. Ventilen saknar överlastskydd när ändanslaget har lossats! Vid manövrering i motordrift: Stoppa körningen i god tid före ventilens ändläge (observera eftersläpningen). Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift. 2. Manövrera ventilen med ratten till läge ÖPPEN. Kontrollera att ändanslaget [2] medföljer rotationen. Om inte: Vrid ändanslaget [2] moturs till anslag. 19

20 Idrifttagning GS 50.3 GS Med ställdon (ej nödvändigt vid manuell manövrering): Vrid tillbaka ändanslaget [2] 1/4 varv medurs. På så sätt säkerställs att växelns ändläge inte körs emot i motordrift med påmonterat ställdon samt att ventilen är stängd och tät vid momentberoende brytning. 4. Om de fyra hålen i ändanslaget [2] inte ligger i linje med de fyra gängade hålen i huset [3]: Dra ut ändanslaget [2] tills kuggarnas ingrepp lossar och sätt tillbaka det i rätt position. 5. Dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Ytterligare inställningar: Om växeln är utrustad med ett visarlock: Kontrollera att indexet ligger i linje med ÖPPEN-symbolen. Se <Inställning av mekanisk lägesvisare>. Om växeln är monterad med ett ställdon kan man direkt efter denna inställning ställa in brytningen i ändläge ÖPPEN, se <Brytning i ändlägena via ställdonet>. 6.2 Brytning i ändlägena via ställdonet Viktig inställningsinformation: Brytningen i ändlägena måste ställas in enligt ställdonets driftinstruktion. I det här kapitlet ges allmän information och anvisningar som måste beaktas utöver ställdonets driftinstruktion. Ventilleverantören avgör om ventilen ska stängas av väg- eller momentberoende. Vid vägberoende brytning måste eftersläpningen fastställas, d.v.s. hur långt ventilen fortsätter att gå efter att motorn stängts av. Vid momentberoende brytning får växelns maximalt tillåtna ingångsmoment inte överskridas i någon riktning. För att skydda ventilen mot skador ska momentbrytningen i ställdonet ställas in på följande värde: T momentbrytare = T ventil/faktor (se typskylt) Om vridvinkeln som ställts in på fabrik inte räcker för att öppna eller stänga ventilen, se <Vridvinkel> Inställning av brytning i ändläge STÄNGD Inställning av brytning i ändläge ÖPPEN 1. Manövrera ventilen till ändläge STÄNGD. Information: Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift! 2. Vid vägberoende brytning i ändläge STÄNGD: 2.1 Vrid tillbaka från ventilens ändläge motsvarande eftersläpningens värde. 2.2 Ställ in vägbrytningen för ändläge STÄNGD enligt ställdonets driftinstruktion. 3. Vid momentberoende brytning i ändläge STÄNGD: 3.1 Växel utan mellanväxel: Vrid tillbaka ratten ca 4 6 varv från ventilens ändläge. 3.2 Växel med mellanväxel VZ/GZ: Vrid tillbaka ratten ca varv från ventilens ändläge. 3.3 Kontrollera momentbrytningen för ändläge STÄNGD eller ställ in den på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 3.4 Ställ in vägbrytningen för signalering av ändläge STÄNGD enligt ställdonets driftinstruktion. 1. Manövrera ventilen till ändläge ÖPPEN Information: Ventilslagets sista sträcka måste köras i manuell drift! 20

21 GS 50.3 GS Idrifttagning 2. Vid vägberoende brytning i ändläge ÖPPEN: 2.1 Vrid tillbaka ventilen från ändläget motsvarande eftersläpningens värde. 2.2 Ställ in vägbrytningen för ändläge ÖPPEN enligt ställdonets driftinstruktion. 3. Vid momentberoende brytning i ändläge ÖPPEN: 3.1 Växel utan mellanväxel: Vrid tillbaka ratten ca 4 6 varv från ventilens ändläge. 3.2 Växel med mellanväxel VZ/GZ: Vrid tillbaka ratten ca varv från ventilens ändläge. 3.3 Kontrollera momentbrytningen för ändläge ÖPPEN eller ställ in den på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 3.4 Ställ in vägbrytningen för signalering av ändläge ÖPPEN enligt ställdonets driftinstruktion. 6.3 Vridvinkel Vridvinkeln behöver endast ändras om vridområdet inte räcker till för att ställa in ändanslagen. Bild 13: Typskylt med uppgift om vridningsvinkel Utföranden Storlekar GS 50.3 GS = inställbar vridvinkel (option) Storlekar GS GS = inställbar vridvinkel (standard) Noggrannhet Storlekar GS 50.3 GS = 0,6 Storlekar GS GS = 0,11 till 0, Ändring av vridvinkel t.o.m. växelstorlek Inställningen görs i ändläge ÖPPEN. Specialverktyg: drivdorn för spännstift För GS 50.3 (AUMA-artikelnr V Pos.003) för GS 63.3 GS 80.3 (AUMA-artikelnr V Pos.002) för GS GS (AUMA-artikelnr V Pos.001) Bild 14: Ändanslag (bilden visar storlek 80.3) [1] Skyddshuv [2] Ändanslag [3] Spännstift [4] Mutter för ändanslag [5] Brickpar med splines (för ÖPPEN resp. STÄNGD) 21

22 Idrifttagning GS 50.3 GS Skruva av skyddshuven [1] från ändanslaget [2]. 2. Slå ut spännstiftet [3] med en lämplig drivdorn (specialverktyg). 3. Öka vridvinkeln: 3.1 Skruva tillbaka muttern för ändanslag [4] moturs. Information: Skruva endast ut muttern för ändanslag [4] så långt att spännstiftet [3] kan slås in i det borrade hålet. Information 3.2 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 3.3 Skruva muttern för ändanslag [4] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern. 4. Reducera vridvinkeln: 4.1 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 4.2 Skruva muttern för ändanslag [4] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern. Information: Muttern för ändanslag [4] ska täcka spännstiftet [3] helt. 5. Slå in spännstiftet [3] med montageverktyget. Om slitsen i muttern för ändanslag [4] inte ligger i linje med hålet i snäckskruven: Vrid muttern [4] något moturs tills hålet ligger i linje och slå sedan in spännstiftet [3]. 6. Kontrollera att O-ringen på skyddshuven är i gott skick; byt ut den mot en ny om den är skadad. 7. Skruva på skyddshuven [1]. Om växeln är monterad med ett ställdon måste vägbrytningen för ändläge ÖPPEN ställas in på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. Kontrollera ev. eftersläpning! Ändring av vridvinkel fr.o.m. växelstorlek Inställningen görs i regel i ändläge ÖPPEN. Bild 15: Ändanslag (bilden visar storlek 200.3) [1] Skruvar [2] Skyddshuv [3] Skruv med fjäderbricka [4] Spännbricka [5] Inställningsring [6] Mutter för ändanslag [7] Stoppmutter [8] Brickpar med splines (för ÖPPEN resp. STÄNGD) 1. Ta bort alla fyra skruvar [1] och ta av skyddshuven [2]. 2. Ta bort skruven med fjäderbricka [3] och spännbricka [4]. 3. Lossa inställningsringen [5]. 22

23 GS 50.3 GS Idrifttagning Information 4. Öka vridvinkeln: 4.1 Skruva tillbaka muttern för ändanslag [6] moturs. 4.2 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 4.3 Skruva muttern för ändanslag [6] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern [7]. 5. Reducera vridvinkeln: 5.1 Manövrera ventilen i manuell drift till önskat ändläge ÖPPEN. 5.2 Skruva muttern för ändanslag [6] medurs tills den ligger an ordentligt mot stoppmuttern [7]. 6. Montera inställningsringen [5] och säkra med spännbricka [4], fjäderbricka och skruv [3]. 7. Kontrollera att O-ringen på skyddshuven är i gott skick; byt ut den mot en ny om den är skadad. 8. Montera skyddshuven [2] och dra åt skruvarna [1] korsvis med de vridmoment som anges i tabell <Åtdragningsmoment för skruvar på ändanslaget>. Om växeln är monterad med ett ställdon måste vägbrytningen för ändläge ÖPPEN ställas in på nytt enligt ställdonets driftinstruktion. 6.4 Inställning av mekanisk lägesvisare Ändläge STÄNGD 1. Manövrera ventilen till ändläge STÄNGD och kontrollera inställningen. Inställningen är korrekt när indexet är mitt för STÄNGD-symbolen. 2. Om indexets position inte stämmer: 2.1 Lossa något på skruvarna [1] på visarlocket (t.o.m. storlek 125.3: två skruvar; fr.o.m. storlek 160.3: fyra skruvar). 2.2 Vrid visarlocket till symbolen för läge STÄNGD [5]. 2.3 Dra åt skruvarna igen. Ändläge ÖPPEN 3. Manövrera ställdonet till ändläge ÖPPEN och kontrollera inställningen. Inställningen är korrekt när indexet är mitt för ÖPPEN-symbolen. 23

Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment)

Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment) Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning GSI 63.3 GSI 250.3 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer som är

Läs mer

Vinkelväxlar. Koniska kuggväxlar GK 10.2 GK 40.2. Driftinstruktion

Vinkelväxlar. Koniska kuggväxlar GK 10.2 GK 40.2. Driftinstruktion Vinkelväxlar Koniska kuggväxlar GK 102 GK 402 Driftinstruktion Vinkelväxlar GK 102 GK 402 Driftinstruktion Instruktionens giltighet: Denna instruktion gäller för vinkelväxlar av typserien: GK 102 - GK

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer

Läs mer

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul)

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul) Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1 Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1 Driftinstruktion Montering, hantering, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1 Läs först driftinstruktionen! Beakta

Läs mer

Elektriska vridsektordon

Elektriska vridsektordon Elektriska vridsektordon SG 051 SG 121 SGR 051 SGR 121 Certificate Registration No 12 100/104 4269 Driftinstruktion Vridsektordon SG 051 SG 121 / SGR 051 SGR 121 Driftinstruktion Instruktionens giltighet:

Läs mer

Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning

BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning BEARING-MATE Lagerhanteringsverktyg Bruksanvisning Varnings- och farosymboler Varnings- och farosymboler följer definitionerna i ANSI Z535.6-2006. Hänvisningar och tecken har följande betydelser: Varning

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300

KLA-RW6464. Spjällbackventil KLA-RW6464. Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 _spjallbackventil_130722 Sida 1(7) Storlek DN40 - DN600 Trycklass: PN6, PN10, PN25, PN40, PN64, ASA150, ASA300 Beskrivning Universellt användbar spjällbackventil för inspänning mellan flänsar. Enkelt montage

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Snäckväxlar med fot och hävarm GF 50.3 - GF 125.3. Instruktion

Snäckväxlar med fot och hävarm GF 50.3 - GF 125.3. Instruktion Snäckväxlar med fot och hävarm GF 50.3 - GF 125.3 Instruktion Snäckväxlar GF 50.3 - GF 125.3 Instruktion AUMA snäckväxel GF med fot och hävarm AUMA snäckväxel GF med fot, hävarm och monterad AUMA-ställdon

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

Manöverdon Ajac, elektriskt

Manöverdon Ajac, elektriskt Användningsområde Manöverdon för on-off manövrering och reglering av kul-, vridspjäll- samt kikventiler. Programtext UEC.11 Ställdon för ventil, elektriska, tvåläges utan fjäderåtergång Manöverdon Ajac

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler.

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. 08C-P1, DN 15-65 parabolkägla... sidan 2-11 08C-P1, DN 80-100 parabolkägla... sidan 12-21 08C-L1, DN 15-65 hålkägla... sidan 22-31 08C-L1, DN 80-100

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15

NAF Duball DL kulventiler. Installation Drift Underhåll. Experience In Motion FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Bruksanvisning NAF Duball DL kulventiler FCD NFSVIM4167-01-A4 03/15 Installation Drift Underhåll Experience In Motion Innehåll SÄKERHET 3 1 Allmänt 3 2 Lyftning 4 3 Ankomstkontroll 4 4 Installation 4 5

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Manöverdon ELQ, elektriskt

Manöverdon ELQ, elektriskt Användningsområde Manöverdon för 100% reglering av kul, vridspjäll samt kikventiler. Programtext UEC.13 Ställdon för ventil, elektriska, kontinuerliga utan fjäderåtergång. Elektriskt manöverdon ELQ...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE

MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE 1 REV. 2 / 08.11.11 CE/asn 70102S MONTERINGSANVISNING SKIOLD MINERALPÅFYLLARE BEST.NR. TYP BETECKNING 860189+860204 713 liter Ø 75 mm flexskruv 860188+860201 412 liter Ø 75 mm flexskruv 860189+860205 713

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.

Innehållsförteckning. 1 Användaranvisningar. Symboler. Tillverkare: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo. Bruksanvisning MULTIflex coupling 453 N - REF 0.553.1610 MULTIflex coupling 454 N - REF 0.553.1620 Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Elektriskt ställdon Typ 5857 Bild 1 Elektriskt ställdon typ 5857 Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Utgåva oktober 2004 Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Service- och underhållsinstruktion

Service- och underhållsinstruktion Service- och underhållsinstruktion Sakerhetsventil Typ 851 / 451 Typ 852 / 452 / 352 Typ 860 Typ 652 / 652 GL S 0036 1 Allmänna säkerhetshänvisningar 1. Använd ventilen endast: - ändamålsenligt - i ett

Läs mer

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000

Tilläggsbruksanvisning G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Utgåva: 12.2009 610.44482.65.000 Driftinstruktion i original Svenska Tilläggsbruksanvisning G-BH7 Komplettering av bruksanvisning 610.44436.65.000 Apparater av grupp II, kategori 3/2GD och 3GD 2BH7 2 2BH7

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon

Monterings- och bruksanvisning EB 8091 SV. Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7. Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Pneumatisk mikroventil Typ 3510-1 och typ 3510-7 Typ 3510-1 med120 cm 2 ställdon Typ 3510-7 med 120 cm 2 ställdon och integrerad lägesställare Typ 3510-1 med 60 cm 2 ställdon Fig. 1 Pneumatiska mikroventiler

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil

HERION SERIE 97300 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil HERION SERIE 9700 Indirekt elstyrd mjuktätande slidventil med NAMUR-gränssnitt /, 5/ - G/ För enkel- och dubbelverkande ställdon Positiv överlappningstid, kopplingsfunktion garanterad även vid liten lufttillförsel

Läs mer

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347.

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347. Innehåll Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. 1. Ventilernas typskyltning 2. Utförande och tekniska data 3. Installation 4.

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve

Bruksanvisning kulventil VM Fabrikat Vexve Bruksanvisning kulventil VM 4500-4521 Fabrikat Vexve Helsvetsad kulventil med reducerat genomlopp för fjärrkyla och fjärrvärme, kylsystem och värmesystem, etanol, metanol, glykol och freezium samt rörsystem

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Teknisk manual Rörelsevakt

Teknisk manual Rörelsevakt 2673-1-8565 03.07.2014 Teknisk manual Rörelsevakt MD-F-1.0.1 ABB-free@home Innehåll 1 Hänvisningar till bruksanvisningen 3 2 Säkerhet 4 2.1 Använda symboler 4 2.2 Ändamålsenlig användning 5 2.3 Felaktig

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07

Monterings- och bruksanvisning. AL-KO Trailer Control ATC. 1361877 a 04/07 Monterings- och bruksanvisning AL-KO Trailer Control ATC 1361877 a 04/07 Innehållsförteckning Intyg från tillverkaren Användningsområde Säkerhetsanvisningar Montering Manövrering Underhåll och rengöring

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Elektriska ställdon. för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN 25.1. Driftinstruktion

Elektriska ställdon. för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN 25.1. Driftinstruktion Elektriska ställdon för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 071 SAN 251 SARN 071 SARN 251 Certificate Registration No 12 100/1044269 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur)

Box 265 771 26 Ludvika Telefon 0240-150 09 Fax 0240-61 11 08. 1 Allmänna data. 2 Arbetsprincip. 2.1 Dubbelverkande. 2.2 Enkelverkande (Fjäderretur) 1 Allmänna data Max styrtryck: 8 bar Luftkvalitet: Torr instrumentluft (STANDARD). Specialutförande: olika gaser och vätskor som styrmedia. Temperaturområde: från -20 C till +85 C för standardutförande

Läs mer

CLAMPEX KTR 603 Användarhandbok/Monteringsanvisning

CLAMPEX KTR 603 Användarhandbok/Monteringsanvisning CLAMPEX KTR 60 CLAMPEX KTR 60 1 av 9 Der CLAMPEX -Spännelement är en slirningsfri, demonterbar axel/nav förbindelse för cylindriska axlar och axelhål utan kilar. Innehållsförteckning 1 Tekniska data 2

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen

Parmab Drivelement AB. Den flexibla kopplingen Dentex Den flexibla kopplingen Parmab Drivelement AB www.parmab-drivelement.se tel: 08-520 175 45 Box 144 info@parmab-drivelement.se fax: 08-520 188 12 149 22 Nynäshamn DENTEX den flexibla kopplingen DENTEX

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan.

Bruksanvisning. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Alltid på den säkra sidan. Bruksanvisning MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Alltid på den säkra sidan. Distribution: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Tillverkare:

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

VR 70. Installationsanvisning. Installationsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 70 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Elektromekaniska ställdon för ventiler VVG549..., VVP459 och VXP459

Elektromekaniska ställdon för ventiler VVG549..., VVP459 och VXP459 AMA 8 UEC Styr- och övervakningssystem Ställdon för småventiler OEM Användningsområde med snabbstängningsfunktion, utan handomställning utan snabbstängningsfunktion, med handomställning Elektromekaniska

Läs mer

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV

BX09 BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV BX09 SV BRUKSANVISNING ENERGIKOSTNADSMÄTARE TRT-BA-BX09-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

ADM 322: Vridande ställdon

ADM 322: Vridande ställdon ADM 322: Vridande ställdon Hur energieffektiviteten förbättras Bästa driftsbekvämlighet, precision och hög energieffektivitet med minimal ljudnivå. Funktioner För reglering av vridande ventiler etc. För

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only

TD00.1381.00 110 107. Kapitel 6 Installation ADR-Variant. Service only Kapitel 6 Installation ADR-Variant Utgivning 06/2006 Innehållsförteckning Installation ADR-Variant Innehållsförteckning Kapitel 6 Installation ADR-Variant 6.1 DTCO 1381 i fordon med transport av farlig

Läs mer

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV

BO21 BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV BO21 SV BRUKSANVISNING VIDEOSKOP TRT-BA-BO21-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Information om apparaten... 2 Tekniska data... 2 Säkerhet... 3 Transport och lagring...

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01

MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 MONTERINGSANVISNING H-LINE SEH 63/28-33 ZMA016SE 2014-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL

Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Installations- och användningsinstruktioner för SKJUTBAR SLÄDE JSK SL Förord Innehåll sida JSL skjutbar släde är en kopplingsenhet som måste följa höga säkerhetsföreskrifter och som även måste testas för

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c

Multi Dragstång. Monteringsanvisning/Reservdelslista 2002-10-14 38-150902c Multi Dragstång Monteringsanvisning/Reservdelslista 00-0- 8-5090c Beskrivning VBG Multi Dragstång består av ett antal olika skänklar, framdelar och bakre fästen som monteras samman med bultförband. Delarna

Läs mer

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470

Installationsanvisning. För installatörer. Installationsanvisning VR 61/2. Shuntmodul för VRC 470 Installationsanvisning För installatörer Installationsanvisning VR 61/2 Shuntmodul för VRC 470 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om den här bruksanvisningen... 3 1.1 Övrig gällande

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering.

AVID Position Monitors. CR position monitor Korrosionsbeständig IP68 lägesindikering. AVID AVID (Automated Valve Interface Devices) serien med lägesindikeringar representerar den senaste teknologin för indikering av automatiserade kvartvarvsventiler Alla AVID produkter passar ställdon med

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Bruksanvisning för Vexve kulventil

Bruksanvisning för Vexve kulventil 30.03.2010 Bruksanvisning för Vexve kulventil Innehåll 1. Allmänt 2. Förberedelser och anmärkningar 3. Märkning 4. Transportera och förvara ventilerna 5. Installera och svetsa fast på rörledningar 5.1

Läs mer

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner

IA HECON LOCAL. Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner 1.0 Allmän information Användandet av dessa instruktioner förutsätter att användaren är väl bekant med handhavandet av både blockenheten och hydraulsystemet

Läs mer

Gasfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Gasfilter. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Gasfilter Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Gasfilter Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Bruksanvisning Användningsområde... 3 Mättnadsindikator... 3 Byte av filterpatron...

Läs mer