J Infektionssjukdomar Penicillindosering Penicillinallergi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J Infektionssjukdomar Penicillindosering Penicillinallergi"

Transkript

1 Infektionssjukdomar Internationellt sett har flera länder stora problem med resistensutveckling. I Sverige har vi tidigare varit relativt förskonade från detta men de senaste åren har dock ökade resistensproblem uppstått även här. Detta gäller luftvägspatogener såväl som gramnegativa tarmbakterier och MRSA (meticillinresistenta S.aureus). Vårt län har än så länge ett gynnsamt resistensläge och detta kan behållas genom en rationell antibiotikaförskrivning samt undvikande av överförskrivning. Penicillindosering I Sverige doseras penicillin V traditionellt två gånger om dagen. Farmakokinetiska och farmakodynamiska studier talar för att penicillinpreparat bör doseras minst tre gånger per dygn, i alla fall i det initiala skedet av sjukdomen (ex. så länge barnen är hemma från daghem/skola). Vid allvarliga infektioner, ex erysipelas och pneumokock-pneumoni, bör dosering tre ggr /dygn alltid användas. Doseringen som rekommenderas vid tonsillit, erysipelas och pneumoni är 12,5 mg/kg x 3 upp till 1g x 3. Vid sinuit och otit rekommenderas 25 mg/kg x 3 upp till 2g x 3. För isoxasolylpenicillinerna (dicloxacillin/flukloxacillin) rekommenderas dosen 0,5-1 g x 3. Penicillinallergi Penicillin skall ej ges, om det förorsakat allvarliga reaktioner som: anafylaxi mukokutant syndrom serumsjukeliknande bild tidig urtikaria (inom de två första dagarna) eller urtikaria med ansiktssvullnad Penicillin kan prövas första dosen på mottagning och observation i en timme efter: sent exantem urtikaria eller kliande utslag som debuterat efter de två första behandlingsdagarna. G 89

2 Luftvägsinfektioner fenoximetylpenicillin* tabl 125; 250; 500; 800 mg; 1 g oral susp 50; 100 mg/ml orala dr 250 mg/ml dosgran 250 mg erytromycin Ery-Max enterokaps 250 mg dosgran 200 mg oral susp 40; 100 mg/ml amoxicillin* trimetoprim + sulfametoxazol* tabl/kaps 375; 500; 750 mg; 1 g oral susp 50; 100 mg/ml dosgran 125 mg tabl 80/400 mg oral susp 8/40 mg/ml barndos: 0,4 ml/kg x 2 tabl 160/800 mg doxycyklin Doxyferm tabl. 100 mg klindamycin Dalacin kaps 75; 150; 300 mg oral lösn 15 mg/ml cefadroxil* kaps/tabl 500 mg; 1 g oral susp 100 mg/ml * tillhör Utbytesgrupp De bakterier som har störst betydelse vid uppkomst av luftvägsinfektioner är streptokocker grupp A, pneumokocker och Haemophilus influenzae. Penicillin V är förstahandsmedel vid behandling av tonsillit, otit, sinuit och pneumokockpneumoni. Betahemolytiska streptokocker grupp A är alltid känsliga för pcv. Nedsatt känslighet för pcv förekommer hos pneumokocker, men är fortfarande ovanlig i Gävleborg liksom i övriga Sverige (i genomsnitt 3% med geografiska variationer). Höggradig resistens är sällsynt. H.influenzae kan, framför allt vid otit och sinuit, vara en problembakterie. I Sverige har frekvensen av höggradig resistens hos H.influenzae, beroende på betalaktamasproduktion, pendlat kring 10 % de senaste 10 åren. Vid behandlingssvikt på pcv vid otit eller sinuit rekommenderas i första hand amoxicillin. Först vid odlingsverifierad betalaktamasproducerande H. influenzae bör amoxicillin-klavulansyra, trimetoprimsulfa eller moderna cefalosporiner, exempelvis lorakarbef, användas. Cefadroxil eller erytromycin skall ej användas då de har dålig effekt mot H. influenzae. 90

3 Akut otit Enstaka episod Spontanläkning kan förväntas ske hos ca 70% av fallen. Behandling ges till alla barn under 2 år och till samtliga barn med allmänpåverkan, perforation eller med komplicerande faktorer (exempelvis annan sjukdom ) oavsett ålder. Till alla övriga kan man avvakta med antibiotika, med överenskommelse om att föräldern hör av sig efter två dygn om symptomen inte försvunnit alternativt tidigare om barnet försämras. pcv i 5 dagar Vid penicillinallergi: erytromycin i 10 dagar Terapisvikt ( utebliven förbättring trots 3 dygns antibiotikabehandling) Orsakas vanligen av H.influenzae, vilka dock sällan är betalaktamasbildande. Efter nasofarynxodling: amoxicillin i 10 dagar amoxicillin-klavulansyra är ett alternativ vid förekomst av odlingsverifierad betalaktamasbildande bakterie Vid penicillinallergi: trimetoprim-sulfa alternativt doxycyklin till barn > 8 år och vuxna Recidiv (ny otit inom en månad efter föregående episod) Är vanligen orsakad av pneumokocker, men även H.influenzae förekommer. Efter nasofarynxodling: pcv i 10 dagar Vid tidigare otillfredsställande svar på pcv och/eller fynd av H. influenzae behandling som vid terapisvikt Akut tonsillit orsakad av GAS (grupp A streptokocker) Risken för komplikation motiverar för närvarande inte antibiotikabehandling, men sådan kan förkorta sjukdomsförloppet och minska tiden för smittsamhet. Enstaka episod pcv i 10 dagar Vid penicillinallergi: erytromycin alt klindamycin. Recidiv (ny akut tonsillit inom 2 veckor efter avslutad antibiotikabehandling) Svalgodling skall alltid utföras vid recidiv. cefadroxil alt. klindamycin i 10 dagar. Akut maxillarsinuit De flesta rhinosinuiter är inte bakteriella men antibiotikabehandling insättes i regel efter minst 1 veckas sjukdomsduration. Behandling på enbart kliniska grunder av enstaka maxillarsinuit kan accepteras. Vid tveksam diagnos hos opåverkad patient, eventuellt ytterligare 2 3 dagars expektans. 91

4 Enstaka episod pcv i 10 dagar avsvällande näsdroppar eller spray Terapisvikt/ recidiv Vid recidiv eller terapisvikt: obligatoriskt med ultraljud eller röntgen följt av punktion och odling på aspiratet. amoxicillin i väntan på odlingsresultat Vid penicillinallergi: trimetoprim-sulfa alt. doxycyclin till barn > 8 år och vuxna Pneumoni hos barn Virus vanligare än hos vuxna. Pneumokocker och H.influenzae dominerar bland bakterier. Mycoplasma pneumoniae (M.pneumoniae) orsakar ofta pneumoni hos skolbarn, men är mycket ovanlig hos barn < 5 år. pcv i 7 10 dagar Vid penicillinallergi: erytromycin alt klindamycin Vid misstanke om M.pneumoniae: erytromycin Pneumoni hos vuxna Vanligast orsakad av pneumokocker men M.pneumoniae och Chlamydia pneumoniae kan dominera vissa år hos yngre vuxna. H.influenzae kan förekomma hos patienter med KOL. pcv i 7 10 dagar vid penicillinallergi: erytromycin alt klindamycin vid misstanke om mycoplasmapneumoni: erytromycin alt doxycyklin Influensa Vaccinationsprofylax Årlig vaccination av riskgrupperna är den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa. Inom Landstinget Gävleborg erbjuds avgiftsfri influensavaccination till alla länsinnevånare som fyller 65 år eller mer samt oavsett ålder till personer med: hjärtsjukdom, lungsjukdom inklusive astma, njursjukdom, diabetes och immunbrist. 92

5 Urinvägsinfektioner (UVI) pivmecillinam Selexid tabl 200 mg nitrofurantoin Furadantin tabl 5; 50 mg Tabletterna kan lösas i vätska eller blandas i maten trimetoprim* tabl 100; 160; 300 mg oral susp 10 mg/ml trimetoprim + tabl 80/400 mg sulfametoxazol* oral susp 8/40 mg/ml barndos: 0,4 ml/kg x 2 tabl 160/800 mg cefadroxil* kapsl/tabl 500 mg; 1 g oral susp 100 mg/ml norfloxacin* tabl. 200; 400 mg ciprofloxacin* tabl.100; 250; 500; 750 mg oral susp 50; 100 mg/ml * tillhör Utbytesgrupp Escherichia coli (E.coli) är den vanligaste (>80%) orsaken till UVI hos barn, kvinnor och män i alla åldrar. Under de senaste åren har för E.coli rapporterats en ökande resistens mot trimetoprim. I Gävleborg uppgår resistensen bland isolerade kolistammar från såväl sluten som öppen vård till 20%. Risk för resistens är särskilt hög om patienten nyligen har behandlats med trimetoprim. Därför bör växelbruk av antibiotika tillämpas och nitrofurantoin bör användas i större utsträckning för behandling av cystit hos kvinnor, oavsett ålder. Risken för allvarliga biverkningar är liten, i synnerhet med de korta kurer som rekommenderas idag. Dosreduktion med hänsyn till njurfunktion, särskilt hos äldre, bör dock göras och preparat ska inte ges vid njursvikt. Kinoloner skall fortfarande användas restriktivt vid nedre urivägsinfektioner hos kvinnor pga tilltagande resistens. Nedre UVI hos kvinnor Sporadisk akut cystit E.coli och S.saprophyticus orsakar > 90% av cystitepisoder i primärvården. Urinodling och uppföljning är inte nödvändiga vid sporadiska, okomplicerade cystiter hos patienter som blir besvärsfria efter behandling. nitrofurantoin 50 mg x 3 (kvinnor > 70 års ålder 50mg x 2) i 5 dagar pivmecillinam 200 mg x 2 i 7 dagar cefadroxil 1g x 1 i 5 dagar trimetoprim 300 mg x1 eller 160 mg x 2 i 3 5 dagar 93

6 Terapisvikt Odling bör göras, helst på urin som varit blåsinkuberad > 4 timmar. Differentialdiagnosiskt bör övervägas urogenital infektion orsakad av chlamydia och herpes, vulvovaginit och icke-infektiösa orsaker som slemhinneatrofi, prolaps eller andra gynekologiska åkommor Om odlingssvar inte kan inväntas norfloxacin 200 mg x 2 ciprofloxacin 250 mg x 2 Recidiverande cystit (>2 det senaste halvåret / > 3 det senaste året) Enskild episod Handläggs och behandlas som vid sporadisk infektion. Urinodling bör dock tas före insättandet av antibiotika. Vid upprepade fynd av stenbildande bakterier, som ex Proteus bör utredning göras Växelbruk av antibiotika rekommenderas, dvs ej samma preparat som vid närmast föregående tillfälle gäller i synnerhet trimetoprim som bör undvikas inom 3 6 månader efter föregående behandling. Profylax för att minska recidivfrekvensen Följande råd kan ges för att försöka minska risken för recidiv: regelbunden och fullständig blåstömning, undvika pessar och spermicida samt undvika avkylning av fötter och skinkor. Behandla slemhinneatrofi hos postmenopausala kvinnor. Därutöver kan övervägas någon av följande strategier: nitofurantoin 50 mg alt trimetoprim 100 mg som engångsdos efter samlag nitrofurantoin 50 mg alt trimetoprim 100 mg som engångsdos till natten i 3 6 månader Asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos kvinnor Ingen behandling annat än under graviditet eller efter akut pyelonefrit UVI hos gravida se kapitel G (Gynekologi och urologi) Nedre UVI hos män Prostataengagemang förekommer nästan alltid, trots avsaknad av klassiska prostatitsymtom. Underliggande kronisk bakteriell prostatit är den vanligaste orsaken till recidiverande UVI hos män. Val av antibiotika begränsas till kinoloner och trimetoprim, eftersom höga koncentrationer måste uppnås i prostata. Betalaktamantibiotika och nitrofurantoin är mindre lämpliga vid UVI hos män pga otillräcklig penetration till prostatavävnad. Behandlingstiden är alltid minst 2 veckor, oavsett om 94

7 feber förekommit eller inte, för att om möjligt eliminera samtidig infektion i prostata. Odling skall alltid göras före insättande av antibiotika samt vid efterkontroll 4 veckor efter avslutad behandling. Vid komplikationsfritt förlopp är urografi/cystoskopi ej nödvändig Vid anamnes på miktionsbesvär bör residualurinbestämning och urinflödesmätning övervägas. Förstahandspreparat norfloxacin 400 mg x 2 i 14 dagar ciprofloxacin 500 mg x 2 Andrahandspreparat trimetoprim 160 mg x 2 eller 300 mg x 1 i 14 dagar Terapisvikt Antibiotikabyte efter resistensmönster. Avflödeshinder bör uteslutas. Recidiv Tidiga symtomgivande recidiv eller täta recidiv alt. asymtomatiska recidiv med stenbildande bakterier, ex Proteus. ciprofloxacin alt trimetoprim, dos enligt ovan, i 4 6 veckor Utredning med urografi/ cystoskopi, residualurinbestämning och urinflödesmätning. Asymtomatisk bakteriuri hos män (ABU) Ingen behandling annat än efter symtomgivande infektion eller efter avveckling av KAD. Hög UVI hos vuxna Urinodling skall alltid tas innan behandling påbörjas. Efterkontroll med odling för att se om klinisk och bakteriologisk utläkning skett rekommenderas 2 4 veckor efter avslutad behandling. Utredning behövs inte vid första pyelonefritattacken om förloppet är komplikationsfritt och utläkning har skett. ciprofloxacin 500 mg x 2 i dagar alternativt trimetoprim-sulfa x 2 i dagar (dosen bör halveras hos äldre>70 år) Terapisvikt (trots adekvat antibiotikaval): avflödeshinder eller njurabscess bör misstänkas i första hand och uteslutas med akut urografi/ ultraljud. Recidiv utredning med urografi/ cystoskopi samt för män residualurinbestämning och urinflödesmätning ❿ 95

8 UVI hos patienter med KAD Alla kateterbärare har bakteriuri efter dagar med inte sällan multiresistent, polymikrob flora. Odling och behandling är aktuell främst vid symtomgivande, febril infektion. Uppföljning behövs inte vid kvarkateter och symtomregress. Kateterbyte är indicerad under pågående antibiotikakur och utredning med avseende på konkrement i blåsan bör övervägas vid terapisvikt och recidiv. Om stenbildande bakterier, som ex Proteus isoleras bör dessa elimineras genom antibiotikabehandling och kateterbyte även hos asymtomatiska patienter. norfloxacin 400 mg x 2 i 14 dagar ciprofloxacin 500 mg x 2 i 14 dagar Profylax Kroniska kateterbärare som ofta drabbas av febril infektion vid kateterbyte bör ges profylax några timmar före kateterbyte. norfloxacin 400 mg alternativt ciprofloxacin 500 mg som engångsdos KAD avveckling Kvinnor som haft KAD behandlas endast vid symtomgivande infektion. KAD-avveckling hos män skall efterföljas med odling efter 1 2 veckor och behandling ges vid positivt odlingsfynd med efterföljande odlingskontroll. norfloxacin 400 mg x 2 i 2 veckor ciprofloxacin 500 mg x 2 i 2 veckor trimetoprim 160 mg x 2 eller 300 mg x 1 i 2 veckor UVI hos barn > 2 år Det är svårt att skilja mellan nedre och övre UVI hos barn under 2 års ålder och infektioner hos dessa bör handläggas av eller i samråd med barnläkare. Följande rekommendationer avser barn äldre än 2 år. Asymtomatisk bakteriuri(abu) Ingen behandling. ABU kan vara en markör för blåsdysfunktion och utredning bör övervägas i samråd med barnläkare. Låg UVI Odling tas alltid före behandling samt 2-4 veckor efter utsättandet av antibiotika. Utredning med flödes/residualurinmätning är indicerad vid förstagångscystit hos pojkar och vid recidiverande UVI eller patologisk miktionsanamnes hos flickor. furadantin 1 mg/kg x 3 i 5 dagar cefadroxil 25 mg/kg x 2 i 5 dagar trimetoprim 3 mg/kg x 2 i 5 dagar 96

9 Hög UVI Odling tas alltid före insättandet av antibiotikum samt 2 4 veckor efter avslutad behandling. Klinisk uppföljning rekommenderas efter 3 5 dagar. Ultraljud alltid indicerad, flödes/residualmätning alltid på pojkar, flickor vid recidiv eller patologisk miktionsanamnes. trimetoprim/sulfa 0,4 ml/kg kroppsvikt två gånger per dygn i 10 dagar ceftibuten 9 mg/kg/dygn en gång per dygn i 10 dagar Hud- och mjukdelsinfektioner fenoximetylpenicillin* tabl 125; 250; 500; 800 mg; 1 g oral susp 50; 100 mg/ml orala dr 250 mg/ml dosgran 250 mg klindamycin Dalacin kaps 75; 150; 300 mg oral lösn 15 mg/ml flukloxacillin Heracillin tabl. 125; 500; 750 mg oral susp 50 mg/ml doxycyklin Doxyferm tabl. 100 mg trimetoprim + sulfametoxazol* tabl 80/400 mg oral susp 8/40 mg/ml barndos: 0,4 ml/kg x 2 tabl 160/800 mg * tillhör Utbytesgrupp Impetigo se kapitel D (hudsjukdomar) Follikulit/ Furunkel/Karbunkel Dessa infektioner som utgår från hårsäcken orsakas av Staphylococcus aureus. Incision och dränage är indicerad vid utvecklad abscess. Antibiotika ges vid utbredd infektion, lymfangit, feber, lokalisation till ansiktet eller lednära. flukloxacillin vid allergi: klindamycin Hidroadenit Bölder som orsakas av sekundär, bakteriell invasion av tilltäppta talg- och apokrina körtlar. Frekventa recidiv hör till sjukdomsbilden och leder till vävnadsdestruktion. Ärr- och hålrum bildas, vilket skapar grogrund för kronisk, lågvirulent infektion med koagulasnegativa staphylokocker, lågvirulenta S.aureus och anaerober. Punktion eller incision kan prövas 97

10 vid akuta hidroadeniter. Vid svårare skov: klindamycin flukloxacillin Antibiotika har dålig effekt på kroniska förändringar och remiss till hudklinik eller plastikkirurg bör övervägas för excision och sekundär läkning. Erysipelas Erysipelas orsakas av betahemolyserande streptokocker grupp A, mindre vanligt grupp G. Resistens mot penicillin V har hittills inte rapporterats, däremot förekommer resistens mot klindamycin och erytromycin. Högläge vid benros och kompression vid ödem pga venös insufficiens eller lymfstas rekommenderas så fort smärtan tillåter. pcv 12,5 mg/kg x 3 till barn 1g x 3 till vuxna i dagar vid penicillinallergi: klindamycin vid misstanke om dubbelinfektion med Staphylococcus aureus, ex infekterad sår som inkörsport eller abscessbildning: flukloxacillin Efter insatt behandling sjunker feber först, medan hudrodnaden kan öka initialt. Detta är inte uttryck för terapisvikt. Flegmone Bakteriell infektion i den subkutana vävnaden, djupare än erysipelas och ofta utgången från infekterade sår. Orsakas av främst Staphylococcus aureus och betahemolytiska streptokocker grupp A. flukloxacillin vid penicillinallergi: klindamycin Infekterade hund- och kattbett Pasteurella multocida vanligaste orsak. Ofta tidiga smärtor trots beskedlig lokalstatus. Kort inkubationstid på 1 2 dygn, till skillnad från Staphylococcus aureus som kommer senare, oftast > 2 dygn. Noggrann sårrengöring och revision viktigt. Tidig klinisk uppföljning vid bett nära leder och senor. Manifest infektion pcv 25 mg/kg x 3, 2g x 3 till vuxna i 10 dagar vid penicillinallergi: till vuxna doxycyklin 200 mg dag 1, därefter 100 mg x1, till barn trimetoprim-sulfa 0,4 ml/kg kroppsvikt 2 gånger dagligen Tidig behandling/profylax (före kliniska infektionstecken) Värdet av tidig behandling är ej bevisad. Noggrann sårrengöring är den viktigaste preventiva åtgärden. Behandling i 5 dagar med preparat enligt ovan kan övervägas: till äldre och immunosupprimerade patienter (ex splenectomerade) 98

11 vid djupa, svårreviderade skador vid lokalisation till händer och armar Tarminfektioner ciprofloxacin* tabl.100; 250; 500; 750 mg oral susp 50; 100 mg/ml erytromycin Ery-Max enterokaps 250 mg dosgran 200 mg oral susp 40; 100 mg/ml metronidazol Flagyl tabl 200; 400 mg oral susp 40 mg/ml * tillhör Utbytesgrupp Tarminfektioner orsakade av bakterier är oftast kortvariga och antibiotika är sällan indicerad. Oral rehydrering är grunden i behandlingen. Antibiotikabehandling före odlingssvar, jämte sjukhusvård bör övervägas vid svår akut kolit (frekventa blodiga eller slemmiga diareer och feber). Behandling rekommenderas också vid septisk salmonellinfektion, immunosuppression, inflammatorisk tarmsjukdom, kärlgraft eller aneurysm. Ciprofloxacin: 500 mg x 2 i 5 dagar Vid fastställd etiologi: salmonellaenterit: i regel ingen behandling, om långvarigt (>3 månader) bärarskap kan man överväga ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3v shigella: behandling rekommenderas, ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 dagar campylobacter: i regel ingen behandling, vid svår eller långdragen infektion erytromycin 500 mg x 2 i 5 10 dagar clostridium difficile: avsluta pågående antibiotikabehandling, avvakta om milda symtom ( förbättring inträffar inom 2-3 dagar hos 25% av patienterna utan specifik behandling), om svårare infektion metronidazol 400 mg x 3 i 10 dagar ❿ 99

12 Tularemi (harpest) doxycyklin Doxyferm tabl. 100 mg ciprofloxacin* tabl.100; 250; 500; 750 mg oral susp 50; 100 mg/ml * tillhör Utbytesgrupp Tularemi uppträder endemiskt i Gävleborg med anhopning av fall under framförallt sensommaren. Under en pågående epidemi är klinisk diagnos oftast tillräcklig och pålitlig vid den ulceroglandulära formen med en typisk bild (ett sår och regional adenit ). Bakterien kan påvisas med odling eller PCR på sårsekret, vilket kan vara till hjälp i tveksamma fall. Man skall dock vara restriktiv med provtagning pga risk för självinokulalation. Serologi är negativ vid insjuknande (antikroppar är påvisbara först inom 2 3 veckor), men kan vara användbar för att vid tveksamhet verifiera den kliniska diagnosen, framförallt vid misstanke om respiratorisk, orofaryngeal eller tyfoid form. doxycyklin 200mg x 1 i 14 dagar alternativt ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 14 dagar till barn ciprofloxacin mg/ kg uppdelad på 2 doser Tularemi är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen, anmälan kan göras på kliniska grunder. Initial handläggning av akut bakteriell meningit i primärvård Bedöm patienten: medvetandenivå enligt RLS och neurologisk status Delegera under tiden någon att ordna med ambulans och/ eller helikoptertransport Ge syrgas Sätt iv. infart. Börja vätskeinfusionen med Ringeracetat Kontakta närmaste sjukhus med intensivårdsavdelning Om vänt- och transporttider beräknas till 60 minuter eller längre: tag blododling och ge en dos antibiotika + kortison: Vuxna: cefotaxim 3g samt betametason 8 mg iv. Barn: cefotaxim 125 mg/kg samt betametason 0,12 mg/kg iv. 100

13 Virusinfektioner orsakade av herpes simplex (HSV) och varicella/zoster (VZV) aciklovir* tabl 200; 400; 800 mg oral susp 40; 80 mg/ml ögonsalva 3% * tillhör Utbytesgrupp Antiviral behandling måste ges tidigt, medan virusreplikation pågår, helst inom timmar efter utslagsdebuten. Patienter med nedsatt immunförsvar löper risk för allvarligt förlopp och behandling skall alltid övervägas utan fördröjning, oavsett tidpunkten för symtomdebuten, helst i samråd med den specialist som sköter patientens grundsjukdom samt en infektionsläkare. Vid immunosuppression kan det vara aktuellt att behandla intravenöst alternativt i utvalda fall peroralt med valaciklovir eller famciklovir. Valaciklovir och famciklovir har bättre biotillgänglighet än aciklovir, men är betydligt dyrare. I normalfallet rekommenderas aciklovir. Orolabial herpes Primär infektion och gingivit/stomatit: aciclovir 200 mg x 5 i 5 dagar till vuxna och barn>2år, 100mgx5 till barn 3 månader 2år Recidiv med täta skov och utbredda utslag kan man överväga: lokal behandling med penciklovir alternativt aciclovir 200 mg x 3 i 5 dagar Genital herpes se kapitel G (gynekologi och urologi) Vattkoppor (varicella) Till patienter > 20 år ges inom 24 timmar från debuten: aciclovir 800 mg x 5 i 7 dagar Herpes zoster (HZV) Antiviral behandling ges till patienter > 60 år och/eller vid uttalad akut smärta inom 72 timmar från exantemdebuten, vid zoster oftalmicus (i synnerhet om n.nasociliaris angrips - blåsor på nästippen) samt zoster oticus: aciklovir 800 mg x 5 i 7 dagar. Dos av aciklovir (och valaciklor) ska minskas vid nedsatt njurfunktion (OBS för äldre). vid zoster oftalmicus ev aciklovir 3% ögonsalva x 5 samt bedömning av ögonläkare. 101

14 102

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER Infektionskliniken Bo Settergren, docent/överläkare Datum 2009-07-22 Gäller till 2010-08-31 PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam

10 INFEKTION. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm. Penicilliner amoxicillin fenoximetylpenicillin flukloxacillin pivmecillinam INFEKTION rekommenderade läkemedel Bakteriella infektioner Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam Cefalosporiner ceftibuten Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin terapiråd Rationell

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård

Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Farmakologisk behandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård Workshop 5-6/11 2008 Läkemedelsverket Strama Christer Norman, DL Sidan 1 Diagnosfördelning primärvård 2000, 2002 och 2005

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Generiskt namn: amoxicillin Handelsnamn: ATC-kod: J01CA04 Företag: Se VGRs terapiråd Infektion: Exacerbation av KOL, terapisvikt vid akut mediaotit Väldokumenterat preparat. Rekommenderas vid terapisvikt

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412

Urinvägsinfektioner. Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Anna-Karin Larsson Infektion Helsingborg ST-läkare slutenvård 110412 Urinvägsinfektioner Diagnostik ABU Nedre UVI hos kvinnor UVI hos män Övre UVI hos kvinnor och män KAD och UVI UVI

Läs mer

PM URINVÄGSINFEKTIONER

PM URINVÄGSINFEKTIONER 1 Bo Settergren/130918 Gäller till 2014-06-30 Infektionskliniken, CSK PM URINVÄGSINFEKTIONER Se också www.infektion.net Vårdprogram för urinvägsinfektioner hos vuxna. Svenska Infektionsläkarföreningen,

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016

Urinvägsinfektioner. Robert Schvarcz Januari 2016 Urinvägsinfektioner Robert Schvarcz Januari 2016 Klassificering cystit - pyelonefrit - urosepsis sporadisk - recidiverande samhällsförvärvad - vårdrelaterad Hur vanligt är det? Varannan kvinna, 5-10% pyelonefrit

Läs mer

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården Retrospektiv journalstudie inriktad mot kvalitetsutveckling Författare: Elena Petrova, ST-läkare i allmänmedicin, Capio

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion

Urinvägsinfektioner. Introkursen HT 2015. Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Urinvägsinfektioner Introkursen HT 2015 Kristina Nilsson Specialistläkare Infektion Disposition 1. Epidemiologi 2. Etiologi 3. Patogenes 4. Provtagning 5. ABU 6. Nedre UVI 7. Övre UVI 8. Recidiverande

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö

Urinvägsinfektioner. Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Urinvägsinfektioner Inga Odenholt Professor Infektionskliniken Malmö Hur stor är risken att drabbas av UVI? Ca 0.5-1 milj. patienter/år i Sverige Ca 20-30% av alla kvinnor kommer under livet att drabbas

Läs mer

Öroninflammation Svante Hugosson

Öroninflammation Svante Hugosson Öroninflammation Svante Hugosson Man kan ej sätta likhetstecken mellan öronsmärta och akut öroninflammation. Troligen har cirka hälften av barnen med öronsmärta denna åkomma. Överdiagnostik av akut öroninflammation

Läs mer

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne 2017 1 Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Antibiotika/Infektioner i öppen vård www.skane.se/skanelistan 2 INNEHÅLL Streptokocktonsillit...

Läs mer

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Synpunkter på handläggning av UVI hos vuxna Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska Universitetssjukhuset Recidiverande cystit hos kvinnor Definition Minst 2 UVI det senaste halvåret Minst 3 UVI det senaste

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge. Antibiotikaval. öppenvård

Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge. Antibiotikaval. öppenvård Läkemedelskommittén i Blekinge och STRAMA-Blekinge Antibiotikaval öppenvård 2016-2017 Infektioner Antibiotika - så sällan som möjligt Hög antibiotikaanvändning bidrar till ökad antibiotikaresistens. WHO

Läs mer

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén

Faktaägare: Håkan Ivarsson, distriktsläkare, vårdcentralen Teleborg. Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande medicinska kommittén Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Urinvägsinfektioner Giltig fr.o.m: 2014-05-07 Faktaägare: Håkan Ivarsson, Distriktsläkare vårdcentralen Teleborg Fastställd av: Stephan Quittenbaum, tf ordförande

Läs mer

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01

Giltighetstid: 2012-10-01 -- längst t om 2015-10-01 1 (5) Vårdrutin Fotinfektioner riktlinjer för antibiotikabehandling. Godkänd av: Karin Malmqvist Divisionschef Allmänmedicin Erik Sandholm Verksamhetschef Infektionskliniken CSK Utarbetad/reviderad av:

Läs mer

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7

Klinisk basgrupp/typfall Infektionsmedicin, Termin 7 Fall 4: Emma, 30 år Emma, 30 år, söker på vårdcentralen med urinträngningar sedan 3 dagar tillbaks. Hon är frisk sedan tidigare, är gravid i vecka 21. Ingen känd antibiotikaöverkänslighet. Hon har inte

Läs mer

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. penicillin V. Vid pc-allergi: erytromycin

Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering vuxna Övriga kommentarer. penicillin V. Vid pc-allergi: erytromycin Öppen vård 2013 Antibiotika Terapirekommendationerna måste alltid vägas mot patientens allmäntillstånd, immunologiska status och mest sannolika etiologi. Infektionstyp Etiologi Rekommenderat preparat Normaldosering

Läs mer

STRAMA SKÅNE APP ÖPPENVÅRD

STRAMA SKÅNE APP ÖPPENVÅRD STRAMA SKÅNE APP ÖPPENVÅRD INNEHÅLL ALLMÄN INFORMATION ANTIBIOTIKAREAKTIONER ANTIBIOTIKADOSERING (BARN) HERPESINFEKTIONER HUD/MJUKDELSINFEKTIONER LUFTVÄGSINFEKTIONER TARMINFEKTIONER URINVÄGSINFEKTIONER

Läs mer

Rationell antibiotikaanvändning

Rationell antibiotikaanvändning Rationell antibiotikaanvändning Charlotta Hagstam Distriktsläkare Strama Skåne öppenvård Strama Skåne Stramas mål Att bevara antibiotika som effektiva läkemedel Motverka resistensutveckling Ett multiprofessionellt

Läs mer

Multiple choice frågor

Multiple choice frågor Ett eller flera rätta alternativ Multiple choice frågor16-04-28 1 (5) 1 Vilket/vilka av följande antibiotika är olämpligt att använda vid infektion efter kattbett? a. PcV b. Amoxicillin c. Heracillin R

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre

Urinvägsinfektioner. Malin André, allmänläkare Uppsala. nedre och övre Urinvägsinfektioner Malin André, allmänläkare Uppsala nedre och övre UVI-antibiotika i olika åldrar Recept/1000 invånare/år 700 600 500 Urinvägsantibiotika Annan antibiotika 400 300 200 100 0 0-6 år 7-19

Läs mer

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004

Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 Innehållsförteckning ANTIBIOTIKA...2 PENICILLINER...2 CEFALOSPORINER...2 MAKROLIDER...2 LINKOSAMIDER...2 FUSIDINSYRA...3 KINOLONER...3

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Antibiotika på sjukhus i Sverige

Antibiotika på sjukhus i Sverige Antibiotika på sjukhus i Sverige Mårten Prag, USÖ Andelen MRSA 2007 Källa: EARSS Blododlingar med växt av S. aureus Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) England & Wales 1989-2002 50 45 40 35 %

Läs mer

Stram antibiotikaanvändning i praktiken

Stram antibiotikaanvändning i praktiken Stram antibiotikaanvändning i praktiken Helena Hallgren Infektionsläkare Läkemedelskommittén Hallands Utbildningsseminarier september 2011 Åsa 22 år söker med cystitbesvär. Ingen feber. Antibiotikaval?

Läs mer

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland

Urinvägsinfektioner. Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Urinvägsinfektioner Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Förskrivning av urinvägsantibiotika* och övrig antibiotika till patienter

Läs mer

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen?

Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Modern UVI-behandling går den ihop med antibiotikamålen? Nils Rodhe Distriktsläkare Falu Vårdcentral, Falun Centrum för Klinisk Forskning, Dalarna Kvinnor Män Äldre Cystit hos kvinnor Obehagligt Men

Läs mer

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?

Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk? Är patient lindrigt eller allvarligt sjuk?...eller vem har nytta av att komma för bedömning Malin André, allmänläkare Uppsala Vart är vi på väg? Svårigheter med prognos Sjukdomsförlopp Sjukhusvård Läkarbedömning

Läs mer

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24

Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter. Jessica Kaminska 2012-10-24 Optimalt omhändertagande av pneumonipatienter Jessica Kaminska 2012-10-24 Pneumoni Hos icke immunsupprimerade patienter med samhällsförvärvad pneumoni som behandlas på sjukhus Innehåll Pre- och post-antibiotika

Läs mer

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna?

Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Brommaplans vårdcentral okt-nov 2009 Akut mediaotit- Följs behandlingsriktlinjerna? Journalgenomgång av barn mellan 2-15 år med akut mediaotit på Brommaplans Vårdcentral 2008 Lovisa Moberg ST- Läkare Brommaplans

Läs mer

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral

Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos. kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Utredning och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner hos kvinnor på Skärholmens Vårdcentral Höstterminen 2011 Vetenskap och evidens för ST i Allmänmedicin (VESTA). Oxana Prokhorova, ST-läkare,

Läs mer

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly

Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Infektioner inom urologi Elisabeth Farrelly Varje klinik och avdelning bör ha regelbundet uppdaterad dokumentation om sitt eget infektionspanorama och resistensläge. Infektion efter transrektal prostatabiopsi

Läs mer

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström

Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Infektioner inom gynekologi Mats Bergström Postoperativ sårinfektion efter laparotomi De flesta postoperativa bukväggsinfektioner orsakas av Staphylococcus aureus och uppträder tre till fyra dygn postoperativt,

Läs mer

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se

STRAMA aktuellt. Välkomna! 2013-09-19 Sidan 1 www.stramastockholm.se STRAMA aktuellt Välkomna! Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Antibiotikaresistensen är ett hot mot framtidens hälso- och sjukvård Transplantation Cellgiftsbehandling Proteskirurgi Modern intensivvård Överlevnad för

Läs mer

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag?

1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätt(a) svarsalternativ 1. Vilka mikrobiologiska analyser påverkas inte nämnvärt av att patienten påbörjat antibiotikabehandling tidigare samma dag? a. Urinodling b. PCR mykoplasma

Läs mer

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården

Samverkan mot antibiotikaresistens. Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Samverkan mot antibiotikaresistens Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Infektionsbehandling i framtiden för framtidens patient i primärvården Sigvard Mölstad Professor

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03

Rekommendationer för antibiotikabehandling SJUKHUSVÅRD 2013-12-03 PNEUMONI CRB-65 är ett klinisk index som består av 4 enkla parametrar (konfusion, respiration, blodtryck och ålder) som var och en kan generera en poäng. CRB-65 används som gradering av allvarlighetsgrad

Läs mer

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg

Terapirekommendation för UVI hos vuxna i Landstinget Gävleborg Upprättare: Cecilia Östblom, ST-läkare Infektionskliniken Erik Torell, Överläkare Infektionskliniken Granskare: Henning Thejls Överläkare Kvinnokliniken, Torsten Sandin Urolog, Ylva Rahm Bitr. sml. Åsa

Läs mer

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar)

Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 2016-10-07 Sida 1 (5) Flervalsfrågor (endast ett rätt svar) 1. Vilken av följande mikrobiologiska analyser används INTE för att diagnostisera legionella? a. Blododling b. Sputumodling c. PCR på sputum

Läs mer

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna

ANTIBIOTIKABEHANDLING. Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna. Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna ANTIBIOTIKABEHANDLING Riktlinjer för behandling av vuxna på sjukhus i Dalarna Öl, Astrid Danielsson Infektionskliniken/Smittskydd Strama Dalarna INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA SYNPUNKTER...3 URINVÄGSINFEKTIONER...3

Läs mer

Multiple choice frågor 15-12-09

Multiple choice frågor 15-12-09 1 (5) Ett eller flera rätta alternativ 1. Vilken/a av följande förhållningsregler gäller för patienter med HIV enligt smittskyddsläkarna? a. Informera på MVC vid första besöket pga graviditet R b. Informera

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni 1. Hur ska samhällsförvärvad pneumoni behandlas? - Infektionsläkarföreningens

Läs mer

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA

regiongavleborg.se Nya REK-boken och STRAMA Nya REK-boken och STRAMA DN 150209 STRAMA Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning mot antibiotikaresistens No action today no cure tomorrow Resistensproblemet är globalt! Verksam antibiotika

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna

Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner hos vuxna Urinvägsinfektioner i öppenvård Sara Ullskog Frost Mariefreds vårdcentral Maria Remén Strama Sörmland Fall 1: Karin, 26 år. Frisk. Söker för sveda vid miktion och täta trängningar

Läs mer

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd

Antibiotikabehandling vid vissa gynekologiska tillstånd Kvinnokliniken Allmänna principer Rekommendationer avseende antibiotikaval gäller när odlingssvar ej finns tillgängligt. När positivt odlingssvar finns ges riktad antibiotikabehandling enligt resistensbestämning,

Läs mer

URINVÄGSINFEKTIONER 2002

URINVÄGSINFEKTIONER 2002 URINVÄGSINFEKTIONER 2002 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: HANDLÄGGNING AV UVI I ÖPPEN VÅRD VUXNA... 2 BAKTERIOLOGI... 2 DIAGNOSTIK... 2 URINODLING... 2 SIGNIFIKANT VÄXT... 3 ANTIBIOTIKABEHANDLING... 3 KONTROLLER...

Läs mer

Antibiotika. Emilia Titelman HT 2015

Antibiotika. Emilia Titelman HT 2015 Antibiotika Emilia Titelman HT 2015 1940-talet Karbapenemer Grupp Penicilliner Cefalosporiner β-laktamantibiotika Preparat Streptokocker G+ G- S.aureus H.i. E.coli Mykoplasma Enterokocker Pseudomonas Anaerober

Läs mer

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni

Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Kristoffer Strålin, Hans Holmberg Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad

Läs mer

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010

Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Primärvårdens Infektionsdatabas, PRIS, 2010 Antal enheter, antal listade, 2010 56 vårdcentraler - 32 från Stockholmsområdet - 24 från övriga landet 528 932 listade - 348 982 från Stockholmsområdet - 179

Läs mer

Urinvägsinfektioner nedre och övre

Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektioner nedre och övre Urinvägsinfektion Pyelonefrit = njurinflammation = hög UVI Cystit = blåskatarr = nedre, distal UVI UVI - Förekomst Kvinnor vanligt i alla åldrar Män ovanligt hos yngre

Läs mer

SKÅNELISTAN 2011. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne

SKÅNELISTAN 2011. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne SKÅNELISTAN 2011 1 Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Läs mer

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté

Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelskommitté Behandling av nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor Huvudbudskap I Akut cystit i flesta fall ofarligt Ca 30 % blir symtomfria utan behandling efter 1 vecka Antibiotikabehandling främst för att förkorta

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08

Resistensdata. Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 2012 - Första halvåret 2015. Strama Jönköping 2015-09-08 Resistensdata Antibiotikaresistens i kliniska odlingar från Jönköpings län. 12 - Första halvåret 15 Urinodling Topplistor -Antal patienter med visst fynd Första halvåret 13 Första halvåret 15 Urinodling

Läs mer

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23

Riktlinjer för UVI-utredning. Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Riktlinjer för UVI-utredning Svensk Barnnefrologisk Förening 1 Karlstad 2013-04-23 Disposition Varför guidelines Urinvägsinfektioner hos barn Bakgrund till nya riktlinjer Algoritmer Nationell studie? Diskussion

Läs mer

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten

Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika- bara när det verkligen gör nytta för patienten Antibiotika i ett Stramaperspektiv för vården Anders Johansson Hygienläkare Vårdhygien Västerbotten Strama Västerbotten Vad jag ska prata om

Läs mer

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna

STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna STRAMA 2004 Luftvägsinfektioner hos vuxna Jonas Hedlund Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna Ämnesområden Pneumoni hos vuxna revision jämfört vårdprogram 1997 Influensa hos vuxna,

Läs mer

Kapitel 10 Infektionssjukdomar

Kapitel 10 Infektionssjukdomar Kapitel Infektionssjukdomar Behandla bara bakteriella infektioner när antibiotika tillför verklig nytta! Undvik onödigt bred terapi! Antibiotikaresistensen ökar med oroväckande hastighet. Sambandet mellan

Läs mer

2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm

2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling. på sjukhus och SÄBO. information från Strama Stockholm 2017/2018 Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO information från Strama Stockholm Rekommendationerna förutsätter att individuell bedömning görs. För rådgivning kontakta infektionskonsult.

Läs mer

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne 20 Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Antibiotika/Infektioner i öppen vård www.skane.se/skanelistan 2 INNEHÅLL Streptokocktonsillit...

Läs mer

Resistensläge i öppenvård:

Resistensläge i öppenvård: Resistensläge i öppenvård: S. aureus i sårodlingar Haemophilus influenzae i nasofarynxodlingar Streptococcus pneumoniae i nasofarynxodlingar E. coli i urinodlingar Inga Fröding och Christian Giske Klinisk

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre Urinvägsinfektioner hos äldre Patientrelaterade riskfaktorer för UVI hos äldre Försämrat urinavflöde - residualurin Prostataförstoring Blåsprolaps Försvagning av blåsmuskulatur Blåssten Kort urinrör Atrofiska

Läs mer

Pneumoni på vårdcentral

Pneumoni på vårdcentral Pneumoni på vårdcentral Vad är rekommenderad behandlingstid vid 1. 7 dagar Rätt pneumoni: 1. 10 dagar 2. 14 dagar När rekommenderas lungrtg som uppföljning vid pneumoni? 1. Alltid (för att kontrollera

Läs mer

Riktlinjer vid exposition av mässling

Riktlinjer vid exposition av mässling 1(5) Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas av ett RNA-virus. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in

Läs mer

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Riktlinjer för antibiotikabehandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2010 Behandlingsriktlinjerna från 2004 har reviderats av STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) som är

Läs mer

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008

Strama slutenvård och särskilda boenden 2008 Utskriftsversion Janusinfo Stockholms läns landsting Vårdprogram formulerat av Stockholms läns landstings Strama-grupp Senast uppdaterat 2009-07-07 (ursprungligen publicerat november 2003) Strama slutenvård

Läs mer

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama

Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Ful urinsticka- vem har inte det? Läkarmöte Blå korset 5 juni 2013 Thomas Tängdén, Infektionskliniken och Strama Asta 82 år Hjärtsvikt, FF, svikt. Tidigare CVL med viss kvarstående svaghet vä och afasi.

Läs mer

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas

PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas PRIS Primärvårdens Infektionsdatabas 07-11 Primärvårdens FoU-enhet Jönköping Sven Engström Alla vårdcentraler som har RAVE inbjuds att delta. På mindre 4. Fyll än i datumintervallet 5 minuter skapas ovan

Läs mer

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015.

RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. 1 (5) RESISTENSLÄGET I KALMAR LÄN FÖRSTA HALVÅRET 2015. Resistensuppgifterna grundar sig på samtliga prover som inkommit till laboratoriet under perioden januari till och med juni 2015. Prover från ytliga

Läs mer

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne

Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Rekommenderade läkemedel. Läkemedelsrådet i Region Skåne 0 Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan Antibiotikaval

Läs mer

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm

Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Luftvägsinfektioner på Vårdcentralen Norrmalm Författare: Lars Gotthardsson, distriktsläkare Vårdcentralen Norrmalm, Skövde Lennart Erixon, distriktssköterska FoU-enheten i Skövde Projektredovisning 2003:11

Läs mer

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral.

Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. Handläggning av barn med akut öroninflammation på Jakobsbergs Vårdcentral. En retrospektiv studie av patientjournaler. Författare: Dr. Jose Hastie, ST-läkare i allmänmedicin Jakobsbergs vårdcentral, Järfälla

Läs mer

ÖLI. Övre luftvägsinfektioner

ÖLI. Övre luftvägsinfektioner Övre luftvägsinfektioner Tonsillit Övertyga dig om diagnosen! Se nedanstående diagnostiska kriterier och rekommendation för provtagning med strepa test, gäller för barn >3 år. Hos barn under 3 år finns

Läs mer

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos?

UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? UVI hos äldre en (alltför) lätt diagnos? Pär-Daniel Sundvall Distriktsläkare Närhälsan Sandared FoU-centrum Södra Älvsborg Regionala Strama Västra Götaland Antibiotikaförsäljning olika åldersgrupper 1400

Läs mer

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar

a. Låg risk för smitta om fästingen avlägsnas från huden inom 24 timmar 1 (7) På fråga 1-8 finns 1-5 rätta svarsalternativ 1. Vilket/a av följande svarsalternativ är korrekt/a avseende malaria? a. Plasmodium falciparum förekommer hos andra däggdjur än människan b. Malaria

Läs mer

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg

Okomplicerad cystit i slutenvård. Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Okomplicerad cystit i slutenvård Torsten Sandberg Infektion Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg UVI hos äldre kvinnor Diagnostiska problem Hög prevalens av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga

Läs mer

antibiotikabruk i praktiken

antibiotikabruk i praktiken Recept mot resistensrationellt antibiotikabruk i praktiken Helena Hallgren och Maria Löfgren Infektionskliniken Halmstad december 2011 Varför är vi här? Ökad resistensproblematik- internationellt och lokalt

Läs mer

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård

Urinvägsinfektioner - samverkansdokument barn/primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (7) BAKGRUND Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna i barnaåldern. Bland 7-åringar som började skolan i Göteborg 1992 hade 7,8 % av flickor och 1,6 %

Läs mer

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral.

Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. Handläggning av nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos vuxna kvinnor på Forums Vårdcentral. En deskriptiv journalstudie. Camilla Magelssen: ST-läkare Forums vårdcentral Vetenskaplig handledare: Teresa

Läs mer

Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12. Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12. Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden Hudinfektioner och bensår Spårvagnshallarna 12.1-12 Christina Jorup Familjeläkarna i Saltsjöbaden Kvinna född 32 Rökare, bypass-opererad vä underben 6 år sedan Sedan 1 mån sår vä fots laterala malleol,

Läs mer

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC

Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Luftvägsinfektioner Folke Lagerström Vivalla VC Pneumoni - Tonsillit - Sinuit - Otit Vilka bör antibiotikabehandlas? Vilka kan avstå från behandling? Vilka antibiotika bör användas? Tecken allvarlig infektion:

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS

Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri. Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Urinvägsinfektioner hos kvinnor och män Asymtomatisk bakterieuri Strama, Spårvägshallarna 14-03-26 Mats Hedlund, SÖS Asymtomatisk bakteriuri ABU Växt av bakterier i urinen hos en individ utan symtom på

Läs mer

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se

pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se pvkvalitet.se Frågor och synpunkter till Sven.Engstrom@lj.se Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. Vi tror att vi följer riktlinjer i mycket

Läs mer

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral

Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Vesta Uppsats HP 2014 Ferzana Kamal Diagnos och behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor Journalstudie på Spånga vårdcentral Författare: Ferzana Kamal, ST-Läkare i allmämedicin, Spånga vårdcentral Handledare:

Läs mer

Behandling av infektioner i öppenvård - barn

Behandling av infektioner i öppenvård - barn Behandling av infektioner i öppenvård - barn Ingrid Ziegler ST-läkare Infektionskliniken USÖ Luftvägsinfektioner hos barn Normalt i småbarnsgrupp: Rejäl feber var 3:e vecka under säsong Ofta hög feber-omogen

Läs mer

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck

Urinvägsinfektioner. AT-dag 131023 Strama Skåne. Mattias Waldeck Urinvägsinfektioner AT-dag 131023 Strama Skåne Mattias Waldeck Misstanke om urinvägsinfektion vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos äldre Källa: Swedres 2012 Urinvägsinfektioner Diagnostik

Läs mer

Patientfall akut media otit

Patientfall akut media otit Patientfall akut media otit 2014-10-09 Kalle 6 år har varit förkyld med snuva sedan tre dagar tillbaka. Igår kväll fick Kalle ont i båda öronen och tillkomst av feber. Under natten vaknade han vid ett

Läs mer

Innehåll. Antibiotika. Nr 4 2008

Innehåll. Antibiotika. Nr 4 2008 SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 80 LULEÅ, TELEFON 0920-28 36 16 Nr 4 2008 Innehåll Antibiotika... 1 Antibiotikaförskrivning i Norrbotten första halvåret 2008... 1 Uppdaterade antibiotikarekommendationer

Läs mer

MCQ (7) B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger

MCQ (7) B. Du gör en LP men avvaktar med antibiotika tills odlingssvar föreligger MCQ 16-11-25 1 (7) Följande 12 frågor har ett rätt svar. 1. Vilken av följande agens är inte en grampositiv kock A. Pneumokocker B. Streptokocker C. Stafylokocker D. Enterokocker E. Meningokocker ( R)

Läs mer