606 by Hiscox Försäkringsvillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "606 by Hiscox Försäkringsvillkor"

Transkript

1 606 by Hiscox Försäkringsvillkor

2 Innehåll Inledning 2 Allmänt 3 Definitioner 3 Allmänna villkor 5 Allmänna undantag 6 Hur du framställer ett krav 7 Så mycket betalar vi 7 Vår garanti 8 A Byggnader och den boendes förbättringar 9 B Lösöre 13 C Konst och antikviteter 16 D Värdesaker och personliga tillhörigheter 17 E Ansvarsskydd 18 F Rättsskydd 21 G Överfallsskydd vid personskada 24 H Reseskydd 25 I Skadedjur 36 J Husbocksförsäkring 37 Personuppgifter 38 Coverholder 38 Klagomål 39 Denna text skyddas av upphovsrättslig lagstiftning. Användning eller kopiering utan tillstånd är ej tillåten. Inledning Tack för att du har valt att försäkra dina privata tillgångar med oss. Vi tar vår uppgift att försäkra ditt hus, ditt lösöre, dina värdesaker eller samlingar på största allvar. För bådas vårt bästa önskar jag att du slipper skador, men om olyckan ändå är framme hoppas jag att du kommer att känna att vi gör allt vi kan för att ställa saken tillrätta. Och om det skulle hända att du inte är helt nöjd med våra tjänster, tveka inte att kontakta mig personligen. Laurent Schonbach VD Brookfield Underwriting AB Lloyd s coverholders and underwriting agents for Hiscox 2

3 Allmänt Vänligen läs detta försäkringsvillkor, eventuella tillägg och försäkringsbrevet mycket noga. Om någon uppgift är felaktig ber vi dig omgående skicka tillbaka handlingarna. Vi erbjuder denna försäkring i utbyte mot den premie du betalat. Definitioner Ord som anges i fetstil har samma betydelse i hela försäkringsvillkoret och de definieras nedan. Definitioner som avser reseskyddet anges under sektion H. Arvoden och extra uppgifter Skäliga och nödvändiga arvoden och extra utgifter i samband med återuppbyggnad eller reparation av byggnaderna efter en fysisk förlust eller skada. Med detta avses: arvoden till arkitekter, byggnadsingenjörer och -konsulter. kostnaden för att röja platsen och göra byggnaden säker. kostnaden för åtgärder som krävs av nationella eller lokala myndigheter, men endast om du fick kännedom om kravet efter det att skadan inträffat och byggnaderna ursprungligen uppfördes i enlighet med vid den tiden gällande nationella eller lokala bestämmelser. Till arvoden och extra utgifter räknas inte: kostnaden för att sammanställa ett krav. kostnader för schaktning, återställande eller stabilisering av mark. Byggnader Alla permanenta konstruktioner som används för boende på den mark som omfattas av ditt hem, inklusive: fasta inventarier hissar fasta bränsletankar för privat bruk Fasta konstruktioner utomhus radio- och tv-antenner, parabolantenner och monteringsanordningar och master till dessa som finns på den adress som anges i försäkringsbrevet och som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Till byggnader räknas inte: konstruktioner eller delar av en konstruktion som används för annan näringsverksamhet än kontorsarbete som utförs av dig eller för din räkning växter eller träd, med undantag för häckar (försäkringsskyddet för din trädgård i Avsnitt A omfattar växter och träd) mark eller vatten. Den boendes förbättringar Dina förbättringar av de fasta inventarierna (inklusive målning och tapetsering) och eventuella radio- eller tv-antenner, parabolantenner och monteringsanordningar och master till dessa som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Detta gäller när du inte äger eller är ansvarig för att försäkra byggnaderna. Du/Dig/Din/Ditt/Dina Fasta inventarier Den person som i försäkringsbrevet anges som försäkringstagare och alla stadigvarande medlemmar i den personens hushåll, inklusive: barn under 26 år som är heltidsstuderande, om inte ersättning kan fås från annan försäkring hushållspersonal som bor i hemmet. Alla föremål som är fast installerade och utgör en del av hemmets konstruktion, som exempelvis: målning och tapetsering, inklusive tapeter, vägg- och schablonmålning fast badrumsinredning fast köksinredning golvbeläggningsmaterial. 3

4 Fasta konstruktioner utomhus Försäkringsbelopp Försäkringsbrev Försäkringsvillkor Försäkringsperiod Swimmingpooler, bryggor, bärande väggar, terrasser, tennisbanor med hård beläggning, infarter, gångstigar, murar, grindar, staket och andra liknande konstruktioner. Det högsta belopp vi betalar ut, såsom det anges i försäkringsbrevet. Om inget annat anges gäller beloppet varje skadetillfälle och kommer automatiskt att återgå till det fulla beloppet när en skada ersatts, under förutsättning att du följer våra rekommendationer för att förhindra ytterligare förlust eller skada. Den handling med uppgift om ditt namn, din adress och uppgifter om din försäkring som vi skickade till dig när försäkringen tecknades eller efter någon senare ändring av ditt försäkringsskydd, beroende på vilket som inträffat senast. Denna försäkringshandling och försäkringsbrevet, inklusive eventuella tillägg. Den tid detta försäkringsvillkor gäller enligt försäkringsbrevet. Hem Konst Lösöre Obebott Pengar Personliga tillhörigheter Självrisk Det hus eller den lägenhet som ligger på den adress som anges i försäkringsbrevet, inklusive växthus, uthus och garage som används för privat bruk på samma adress. Konst, antikviteter och samlarföremål som på grund av ålder, stil, konstnärlig kvalitet eller samlarvärde har ett särskilt värde, som exempelvis: möbler målningar, teckningar, etsningar, tryck och fotografier vävnader och mattor handskrifter porslin och skulpturer frimärken eller mynt som ingår i en samling guld, silver och förgyllda eller försilvrade föremål klockor och barometrar som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Värdesaker räknas inte till konst (värdesaker definieras nedan). Försäkringen täcker inte konst som ägs av en näringsverksamhet. Bohag, kläder och personliga tillhörigheter (inklusive personliga tillhörigheter som tillhör stadigvarande heltidsstuderande familjemedlemmar under den tid de studerar på annan ort), pengar, som samtliga tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Följande räknas inte som lösöre: föremål som används i samband med en näringsverksamhet, med undantag för kontorsutrustning som används i hemmet motorfordon och tillbehör till motorfordon, med undantag för trädgårdsredskap för privat bruk och rullstolar husvagnar och husbilar vattenfarkoster och tillbehör till vattenfarkoster, med undantag för surfbrädor, roddbåtar och jollar upp till 4 meter som förvaras i en byggnad försäkrad av oss luftfarkoster farkoster elektroniska data djur, växter eller träd mark eller vatten någon del av byggnaderna. Hemmet har under 60 dagar i följd inte bebotts eller är inte tillräckligt möblerat för att vara beboeligt. Kontanter, checkar, bankväxlar, biljetter (resor), resecheckar, giltiga frimärken, sparcertifikat, premieobligationer eller andra värdepapper som kan överlåtas. Reseffekter, kläder, sportutrustning, cyklar, bärbara datorer och andra liknande föremål som man har med sig och som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Värdesaker och pengar räknas inte till personliga tillhörigheter. Det belopp som motsvarar den första delen av alla avtalsenliga krav och som du själv ansvarar för. 4

5 Standardkonstruktion Terrorhandling Tillägg Utomhusföremål Vi/Oss/Vår/Vårt/Våra Värdesaker Byggd av tegel, sten eller betong med tak av skiffer, tegel, asfalt, metall eller betong. En handling som kan inbegripa tvång eller våld eller hot om tvång eller våld och som: begås av en person eller en grupp personer som antingen agerar självständigt eller i samarbete med en organisation eller regering, och som begås av politiska eller religiösa skäl eller liknande. Hit räknas handlingar som syftar till att påverka en regering eller att skrämma hela eller delar av allmänheten. En ändring av villkoren i försäkringsvillkoret som vi avtalar skriftligen. Trädgårdsmöbler, prydnadsföremål, statyer och andra liknande föremål som normalt placeras utomhus samt surfbrädor, roddbåtar och jollar upp till 4 meter. De / den försäkringsgivare anges i försäkringsbrevet. Smycken, ädelstenar, klockor, pälsar och skjutvapen som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Allmänna villkor Följande villkor gäller hela försäkringsvillkoret. Eventuella tilläggsvillkor anges i det avsnitt som de avser. 1 Uppgifter Vårt beslut att bevilja denna försäkring och villkoren för den grundas på de uppgifter du har lämnat (inklusive uppgifterna på ansöknings- eller anmälningsblanketten). Du är skyldig att se till att alla uppgifter är korrekta och att du inte har undanhållit några omständigheter som eventuellt kan påverka vårt beslut. Ta kontakt med oss eller ditt försäkringsombud om du har några frågor. 2 Undanhållande av uppgifter, felaktiga uppgifter och falska krav Du är skyldig att upplysa oss om eventuella ändringar i dina förhållanden som inträffar före eller under försäkringsperioden och som kan påverka försäkringen. Om du inte gör det kan vi göra avdrag på ersättningen vid skada om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. Vi kan även göra avdrag på ersättningen vid skada om du uppsåtligen eller oaktsamt har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Ta kontakt med oss eller ditt försäkringsombud om du är osäker. Om du har undanhållit vissa omständigheter som är av betydelse för försäkringen eller beskrivit dem felaktigt, eller om du har framställt ett falskt krav, kan vi göra avdrag på ersättningen vid skada om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. 3 Obebott hem Du måste meddela oss om hemmet står, eller troligen kommer att stå, obebott. Om du inte gör det kan det leda till att vi gör avdrag på ersättningen vid skada om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. 4 Byggnadsarbeten Du måste informera oss innan renoverings-, bygg- eller rivningsarbeten påbörjas, men endast om: den beräknade kostnaden (inklusive moms) överstiger SEK , eller om projektet, oavsett kostnad, påverkar byggnadens grund eller bärande konstruktion. Om du inte gör det kan vi göra avdrag på ersättningen vid skada om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. 5 Premiebetalning Vid nyteckning av denna försäkring kommer vi inte att lämna någon ersättning enligt detta försäkringsvillkor om du inte har betalat premien. Vid förnyad försäkring skall du betala premien senast den dag då den nya försäkringsperioden börjar. Om du inte betalar premien i rätt tid kan det leda till att försäkringen sägs upp. 6 Rätt försäkringsbelopp När vi beviljar försäkringen utgår vi från att försäkringsbeloppen motsvarar den försäkrade egendomens fulla värde. 1 I fråga om byggnader är det fulla värdet den beräknade återuppbyggnadskostnaden om byggnaderna skulle förstöras (vilket inte är detsamma som marknadsvärdet), inklusive arvoden och extra utgifter. 5

6 2 För den boendes förbättringar motsvarar det fulla värdet kostnaden för reparation eller nyersättning. 3 I fråga om lösöre är det fulla värdet det aktuella nypriset. 4 För konst och värdesaker som inte anges individuellt i en förteckning är det fulla värdet det högsta av återanskaffningskostnaden eller det aktuella marknadsvärdet. Indexjustering: I samband med varje förlängning kommer vi att justera försäkringsbeloppet för byggnader och lösöre enligt ett lämpligt index. Du bör dock kontrollera försäkringsbeloppen när du förnyar försäkringen för att kontrollera att de motsvarar byggnadernas och lösörets fulla värde. 7 Rimlig tillsyn Du måste vidta rimliga åtgärder: a) för att skydda den egendom som försäkras enligt detta försäkringsvillkor och hålla den i gott skick, b) för att förebygga olyckor eller skador. Om du inte gör det kan det leda till att vi gör avdrag på ersättningen vid skada. Försäkringen gäller dock inte om du framkallat skadan uppsåtligen. 8 Uppsägning Du kan säga upp försäkringen upp till 14 dagar från det att försäkringsavtalet börjar gälla (plus tid för postgång) och få tillbaka hela premien. Du kan säga upp försäkringen genom skriftligt meddelande till oss. Om du inte framställt något krav betalar vi tillbaka eventuell premie som du betalat för en återstående försäkringsperiod. Härutöver kan såväl du som vi säga upp försäkringen i enlighet med reglerna om uppsägning i försäkringsavtalslagen (2005:104). 9 Medförsäkrade Det högsta belopp vi betalar är det berörda försäkringsbeloppet. Om ni är flera försäkringstagare kommer vi inte att betala mer sammanlagt än det belopp vi skulle ha varit skyldiga att betala till en av er. 10 Tillämplig lag Tvister angående tolkning eller tillämpningen av detta försäkringsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållande skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Allmänna undantag Följande undantag gäller hela försäkringsvillkoret. Eventuella ytterligare undantag anges i det berörda avsnittet. Försäkringen täcker inte följande: 1 Förlust, skada eller ansvar som beror på en avsiktlig handling av dig eller någon som handlar å dina vägnar. Detta undantag gäller inte stöld av försäkrad egendom som begås av hushållspersonal. 2 Förlust eller skada som beror på slitage eller en successiv försämring, användning av olämpliga eller defekta material eller delar, rost eller oxidation, normal sättning, att trä slår sig eller krymper, röta, svamp, mögel eller angrepp av mal eller ohyra (förutom förlust elller skada som omfattas i avsnitt I eller J). 3 Förlust eller skada som beror på ett förlopp som sker gradvis, inklusive rök och tilltagande fuktighet. 4 Förlust eller skada som beror på erosion vid kuster eller vattendrag. 5 Ditt ansvar på grund av överföring av datavirus. 6 Förlust eller förvanskning av information till följd av datorfel eller -störningar eller datavirus. 7 Förlust på grund av att du inte får varor eller tjänster som du har betalat för på en webbplats på Internet. 6

7 8 Förlust av eller skada på eller kostnad för ersättning av utrustning, integrerade kretsar, datorchip, programvara eller någon annan datorrelaterad utrustning som direkt beror på att den inte på rätt sätt kan känna igen, tolka eller behandla ett datum som sitt verkliga kalenderdatum eller fortsätta fungera korrekt efter detta datum. 9 Förlust, skada eller ansvar som direkt eller indirekt beror på kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv smitta. 10 Förlust, skada eller ansvar som är en direkt eller indirekt följd av krig, invasion, handlingar från fientlig utländsk makt, attacker (oberoende av om krig förklarats), inbördeskrig, uppror, revolution, resning, militärt eller utländskt maktövertagande. 11 Förlust, skada eller ansvar som förorsakas av att din egendom konfiskeras, övertas, skadas eller förstörs genom eller enligt ett beslut av en regering eller en offentlig eller lokal myndighet. Så här gör du när en skada inträffar Följande villkor för krav gäller hela försäkringsvillkoret. Skadeanmälan Du måste så snart som möjligt informera oss eller ditt försäkringsombud om en händelse som kan leda till ett krav enligt försäkringsvillkoret. Om du inte gör det kan vi göra avdrag på försäkringsbeloppet om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. Om du tror att ett brott har begåtts måste du även göra en polisanmälan och uppge anmälans diarienummer. Du måste styrka den inträffade förlusten eller skadan och samarbeta med oss i den omfattning vi begär. Tillfälliga akuta reparationer Skada som drabbar en person eller personens egendom Vid akut behov av tillfälliga reparationer för att förhindra ytterligare skada ska du se till att de utförs omgående. Spara fakturorna eftersom de kan ingå i ditt krav. Innan andra reparationsarbeten påbörjas har vi rätt att inspektera den skadade egendomen. Vi meddelar dig om vi vill göra det. Om någon anser att du är ansvarig för en person- eller sakskada måste du omgående skicka alla brev med krav, kravblanketter eller korrespondens som du får till oss eller till ditt försäkringsombud. Du får inte medge ansvar eller göra något erbjudande eller ge ett löfte om betalning utan vårt skriftliga medgivande. Om du gör det är vi inte skyldiga att ersätta ditt krav. Vi kan i ditt namn ta över handläggningen och bestrida ett krav eller ingå en förlikning. Återkrav av skadeersättning I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för en skada, övertar vi rätten att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan eller annan. Du är skyldig att ge oss den hjälp vi rimligen kan begära för det ändamålet. Så mycket betalar vi A Byggnader och den boendes förbättringar Ditt krav regleras på följande sätt. När vi betalar ditt krav kommer vi att dra av den självrisk som anges i försäkringsbrevet. Byggnader Vi betalar kostnaden för återuppbyggnad eller reparation av den skadade byggnaden genom att använda samma design och samma kvalitet på material och metoder som fanns innan skadan inträffade. Vi förväntar oss att du låter genomföra reparationer men om du och vi kommer överens om att det inte är rimligt att göra detta, kommer vi att betala dig ett belopp som vi båda finner rättvist. Det högsta belopp vi betalar, inklusive arvoden och extra utgifter, är försäkringsbeloppet för den skadade byggnaden. Den boendes förbättringar Vi väljer självständigt att reparera eller ersätta skadade delar. Det högsta belopp vi betalar är försäkringsbeloppet för den boendes förbättringar. 7

8 B Lösöre Vi beslutar om vi ska reparera eller ersätta det förlorade eller skadade föremålet eller betala en kontant ersättning grundad på återanskaffningskostnaden. Vi kommer inte att göra avdrag för slitage. Särskilda beloppsgränser Följande belopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för lösöre. Det högsta belopp vi betalar för: värdesaker, guld, silver och förgyllda eller försilvrade föremål är SEK totalt vid varje skadetillfälle, men inte mer än SEK för ett enskilt föremål, par eller set. utomhusföremål är SEK totalt vid varje skadetillfälle, om inte ett högre belopp anges i försäkringsbrevet. pengar är SEK totalt vid varje skadetillfälle. lagfartsbevis och andra personliga handlingar är SEK totalt vid varje skadetillfälle. C Konst och D Värdesaker och personliga tillhörigheter Konst och värdesaker Om vi reparerar ett skadat föremål kommer vi också att betala ersättning för en eventuell värdeminskning. Det högsta belopp vi totalt betalar är försäkringsbeloppet för det föremålet. Om ett föremål som har ett mervärde därför att det ingår i ett par eller ett set går förlorat eller skadas så kommer vår ersättning att beräknas med hänsyn till detta mervärde. Om vi betalar hela försäkringsbeloppet för ett föremål, ett par eller ett set har vi rätt att överta detta. 1 Specificerade föremål som anges individuellt i en förteckning som finns hos oss eller ditt försäkringsombud Konst. Vi beslutar om vi ska reparera, ersätta eller betala kontant ersättning för föremål som gått förlorade eller skadats. Om beloppet vi betalar är mer än 50 procent av föremålets värde, så kan vi, om så önskas av dig, betala föremålets fulla värde. Om föremålet har gått förlorat eller förstörts betalar vi det värde som anges för föremålet i fråga i förteckningen. Värdesaker. Vi bestämmer om vi ska reparera eller ersätta det skadade föremålet eller betala dess värde. 2 Föremål som inte anges individuellt i en förteckning, men som omfattas av försäkringsbeloppet för konst eller värdesaker Vi beslutar om vi ska reparera, ersätta eller betala kontant ersättning för föremål som gått förlorade eller skadats. Om vi väljer att betala kontant ersättning kommer den att motsvara föremålets marknadsvärde den dag skadan inträffade. Det högsta totalbelopp vi betalar vid varje skadetillfälle är försäkringsbeloppet. Personliga tillhörigheter Vi beslutar om vi ska reparera eller ersätta det förlorade eller skadade föremålet eller betala kontant ersättning baserad på återanskaffnings kostnaden. Vi kommer inte att göra avdrag för slitage. Vår garanti Vi törs påstå att vår service är snabb, effektiv och ändamålsenlig. Om vi inte betalar din ersättning inom trettio dagar från det att vi mottagit din godkännandeblankett, betalar vi dröjsmålsränta eller i förekommande fall efter det att du lagt fram den utredning som skäligen kan krävas. Vi kan bara hålla detta löfte om du lämnar uppgifter om din bank samtidigt som du undertecknar godkännandeblanketten. Vi kan då överföra pengarna till ditt konto. 8

9 A Byggnader och den boendes förbättringar Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar byggnader eller den boendes förbättringar. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. Försäkringsskyddet Försäkringen omfattar Följande försäkringsskydd ingår automatiskt om byggnaderna är försäkrade enligt detta avsnitt. Om bara den boendes förbättringar är försäkrade enligt detta avsnitt är du bara försäkrad i de avseenden som anges i punkterna A1, A2 och A3. Försäkringen omfattar inte Följande ytterligare undantag gäller också från det berörda försäkringsskyddet. A 1 Byggnader och den boendes förbättringar Byggnaderna eller den boendes förbättringar är försäkrade mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden och som direkt förorsakas av något av följande: A Brand, blixtnedslag, explosion eller jordbävning. B Storm eller översvämning. C Tyngande snö och tryckande is. D Vattenläckage från eller frostskada på fasta vattenbehållare, utrustning och rör, inklusive kostnaden för att lokalisera och frilägga ett läckage 1. i hemmet som sannolikt kan leda till en skada som omfattas för byggnad, lösöre, eller konst. 2. från rör utanför hemmet fram till förbindelsepunkt till kommunal eller samägd anläggning, för vilket du är juridiskt ansvarig. Läckaget måste inträffa under försäkringsperioden. Det högsta belopp vi kommer att betala är försäkringsbeloppet för den skadade byggnaden, men högst SEK100,000 för ett vattenläckage utanför hemmet. A B Förlust av eller skada på bryggor, grindar, häckar och staket. C Förlust av eller skada på utomhusbyggnader som inte är av standardkonstruktion och fasta konstruktioner utomhus. D Förlust av eller skada på: 1 swimmingpooler 2 som förorsakas av sättningar eller jordskred 3 när hemmet är obebott om du inte håller det helt uppvärmt eller stänger av vattnet och tömmer fasta vattenbehållare, utrustning och rör. 9

10 Försäkringen omfattar E Oljeläckage från fast uppvärmningsutrustning i hemmet. inklusive kostnaden för att lokalisera och frilägga ett oljeläckage i hemmet som sannolikt kan leda till en skada som omfattas för byggnad, lösöre, eller konst. Oljeläckaget måste inträffa under försäkringsperioden. Det högsta belopp vi kommer att betala är försäkringsbeloppet för den skadade byggnaden. Försäkringen omfattar inte E F Rök. F Förlust eller skada på grund av successivt verkande orsaker. G Stöld eller stöldförsök. G H Kollision eller sammanstötning med 1 fordon, flygplan (eller annan anordning i luften eller föremål som faller från en sådan) eller djur 2 antenner, parabolantenner och monteringsanordning ar till dessa 3 fallande träd, grenar, telelednings- eller belysningsstolpar. H förlust eller skada a) förorsakad av kapning, toppning eller fällning av träd på din mark b) på grindar, häckar eller staket. I Terrorhandlingar I Förlust eller skada som direkt eller indirekt beror på: 1 biologisk eller kemisk förorening. Hit räknas förgiftning eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne 2 avbrott i försörjningen med gas, vatten, el eller telefon i hemmet. J Uppror, våldsamt upplopp, civila oroligheter och arbetsmarknadskonflikter. J Förlust eller skada när byggnaderna inte är tillräckligt möblerade för normalt boende. K Vandalisering och handlingar som begås av personer med uppsåt att skada. K Förlust eller skada när byggnaderna inte är tillräckligt möblerade för normalt boende. 10

11 Försäkringen omfattar L Jordskred och jordras Försäkringen omfattar inte L Förlust eller skada 1 på fasta konstruktioner utomhus, båthus, sjöbod, badhytt eller växthus 2 genom sättning i marken av annan anledning 3 som inte väsentligt minskar funktionsdugligheten 4 som inte är plöstlig och oförusedd 5 genom sprängning, markarbete eller gruvdrift. A 2 Glas och sanitetsporslin A 3 Underjordiska rör och ledningar A 4 Trädgård A 5 Förlorad hyresintäkt och ersättningsbostad Oavsiktlig skada på fast monterat glas (inklusive kostnaden för att ta bort och ersätta ramar till dubbla fönster), solpaneler, fast monterat sanitetsporslin, keramikhällar, som samtliga ingår i byggnaderna eller den boendes förbättringar eller för vilka du är juridiskt ansvarig i egenskap av hyresgäst, förutsatt att händelsen inträffar under försäkringsperioden. Oavsiktlig skada på villaoljeledningar, underjordiska serviceledningar och elledningar, avlopp och avloppsledningar som inträffar under försäkringsperioden och för vilka du är juridiskt ansvarig. Dina kostnader för att återställa trädgården efter en fysisk förlust eller en fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden och som direkt förorsakas av något av de förhållanden som anges i punkterna A1A, A1G, A1H och A1K i detta avsnitt. Vi kommer högst att betala SEK för varje enskild förlust eller skada, dock ej mer än SEK för ett träd, en buske eller en växt. Hyra som du inte kan ta ut i egenskap av hyresvärd och dina skäliga och nödvändiga kostnader för ersättningsbostad under den tid det inte är möjligt att bo i hemmet på grund av en förlust eller skada som vi har godtagit att ersätta enligt detta avsnitt. Vi betalar inte ersättning för hyresintäkter eller ersättningsbostad längre än två år. Förlust eller skada som förorsakas av sättningar eller jordskred. Hyresintäkter för bokningar som tas emot efter tidpunkten för den ursprungliga skadan. 11

12 A 6 Mekaniska eller elektriska fel eller avbrott Fasta installationer (inklusive rör som är kopplade till dessa) för värme, ventilation, sanitet, eller distribution av elektricitet, gas eller vatten i hemmet, swimmingpooler, borrhål, och brunnar vid inträffande av mekaniska eller elektriska fel eller avbrott. Om vi betalar för en skada kommer vi också att betala nödvändiga kostnader för att lokalisera och frilägga upphovet till det mekaniska eller elektriska felet eller avbrottet samt återställande av någon skada direkt förorsakad av detta. Vi kommer att ersätta eller reparera installationen, eller betala ett kontantbelopp. Det högsta belopp vi kommer att betala är följande: för något objekt som är mindre än fem år gammalt: kostnad som ny för något objekt som är mer än fem år gammalt: kostnad som ny med avdrag om 10% per år från det sjätte året och framåt totalt SEK vid varje skadetillfälle och varje försäkringsperiod. 1 Någon skada som omfattas av en garanti. 2 Skada på: a) någon installation, eller del därav, som är mer än 15 år gammal b) belysningsarmatur eller dess ledningar c) någon installation som leder bort regn- och smältvatten, inklusive tak, takrännor, stuprör eller annat dräneringssystem, eller inflitrationsanläggning d) swimmingpooler, borrhål eller brunnar i sig e) skorstenar, rökgångar, murstockar, kakelugnar, öppenspis, eller eldstäder av något slag f) någon installation som inte är i hemmet. 3 Kostnader för upptining av någon installation om inget mekaniskt eller elektriskt fel eller avbrott har inträffat. 4 Någon skada orsakad av frost eller frysning om du inte hade vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra sådan skada. 5 De första SEK av varje avtalsenligt krav A 7 Valfritt försäkringsskydd: Allrisktillägg Följande försäkringsskydd ingår inte automatiskt. Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om det gäller. Byggnaderna eller den boendes förbättringar är försäkrade mot samtliga risker avseende fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden. Följande ytterligare undantag gäller också för detta skydd: 1 De undantag som anges i punkterna A1A A1L i detta avsnitt, men bara när förlusten eller skadan är en följd av den berörda orsaken. 2 förlust av eller skada på a) någon del av byggnaderna som lånats eller hyrts ut till någon (annan än dina släktingar), b) som förorsakats av latenta fel uttorkning eller fukt exponering för ljus eller extrema temperaturer rivning, ändringar, reparationer eller liknande arbeten på byggnaderna olämplig användning, bristfälligt hantverksarbete eller utformning förorening bit- eller rivskador, repor, gnagmärken eller föroreningar som förorsakas av dina husdjur. 3 Mekaniska eller elektriska fel eller avbrott. 4 Kostnaden för underhåll och normal ommålning och omtapetsering. 12

13 B Lösöre Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar lösöre. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. Försäkringsskyddet B 1 Lösöre Försäkringen omfattar Följande försäkringsskydd ingår automatiskt: Lösöret är försäkrat mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden och som direkt förorsakas av något av följande inom hemmet: A Brand, blixtnedslag, explosion eller jordbävning. B Storm eller översvämning. C Tyngande snö. Försäkringen omfattar inte Följande ytterligare undantag gäller också för det berörda försäkringsskyddet. A B C Förlust av eller skada på: 1 lösöre i uthus som inte är av standardkonstruktion 2 om inte huvudbyggnaden också skadas vid samma tillfälle. D Vattenläckage från fasta vattenbehållare, utrustning och rör, inklusive förlust avseende avläst vattenförbrukning, upp till SEK E Oljeläckage från fast uppvärmningsutrustning i hemmet. Vi ersätter även förlorad olja med upp till SEK till följd av en skada som direkt förorsakas av någon av de förhållanden som anges i punkt B1 i detta avsnitt. D E F Rök. F Förlust eller skada på grund av successivt verkande orsaker. G Stöld eller stöldförsök. H Kollision eller sammanstötning med: 1 fordon, flygplan (eller annan anordning i luften eller föremål som faller från en sådan) eller djur 2 antenner, parabolantenner och monteringsanord ningar till dessa 3 fallande träd, grenar, telelednings-, kraftlednings- eller belysningsstolpar. G H förlust eller skada förorsakad av kapning, toppning eller fällning av träd på din mark. 13

14 Försäkringen omfattar Försäkringen omfattar inte I Terrorhandlingar I Förlust eller skada som direkt eller indirekt beror på: 1 biologisk eller kemisk förorening. Hit räknas förgiftning eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne 2 avbrott i försörjningen med gas, vatten, el eller telefon i hemmet. J Uppror, våldsamt upplopp, civila oroligheter och arbetsmarknadskonflikter, vandalisering och handlingar som begås av personer med uppsåt att skada. J B 2 Glas B 3 Utomhusföremål B 4 Tillfälligt avlägsnande Oavsiktlig skada på speglar, glasskivor på möbler, fast monterat glas i möbler och keramikhällar, förutsatt att det inträffar under försäkringsperioden. Utomhusföremål är, när de förvaras utomhus på den adress som anges i försäkringsbrevet, försäkrade mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden och som direkt förorsakas av något av de förhållanden som omfattas av försäkringen enligt punkt B1 i detta avsnitt. När lösöret under högst 90 dagar under försäkringsperioden tillfälligt flyttas från hemmet försäkrar vi det mot fysisk förlust eller fysisk skada som direkt förorsakas av: A något av de förhållanden som beskrivs i punkt B1 i detta avsnitt, men bara om lösöret befinner sig i eller flyttas till eller från ett bebott privat hem eller en affärsfastighet i det land där hemmet är beläget B brand, blixtnedslag, explosion eller jordbävning, när lösöret finns på någon annan plats i det land där hemmet är beläget. Varje krav som är försäkrat enligt punkt A2 i avsnitt A Byggnader och den boendes förbättringar. Förlust av eller skada: 1 på pengar eller värdesaker 2 orsakad av, i eller på ett obevakat fordon 3 på ett föremål som är under transport om det inte är förpackat på ett lämpligt sätt med hänsyn till dess karaktär och transportmetoden 4 som undantas enligt punkt B1 i detta avsnitt. B 5 Innehåll i frys Innehållet i din frys och kyl är försäkrat om det förstörs på grund av oavsiktliga fel på frysen eller kylen, läckage av kylmedium från utrustningen eller oavsiktligt fel i eleller gasförsörjningen, som inträffar under försäkringsperioden. Förlust eller skada: 1 som förorsakas av avsiktliga begränsningar eller avbrott i leveranserna av el eller gas från en offentlig leverantör 2 som förorsakas av strejk, lockout eller arbetsmarknadskonflikt. 14

15 Försäkringen omfattar Försäkringen omfattar inte B 6 Hyra Hyra som du i egenskap av hyresgäst måste betala när det inte är möjligt att bo i hemmet på grund av förlust eller skada som vi har godtagit att ersätta enligt detta avsnitt. Vi betalar inte ersättning för hyra längre än två år. B 7 Ersättningsbostad B 8 Byte av lås B 9 Mekaniska eller elektriska fel eller avbrott Vi kommer inte att betala denna ersättning om vi ersätter dig för ersättningsbostad till följd av samma skada. Dina skäliga och nödvändiga kostnader för ersättningsbostad i egenskap av hyresgäst, när det inte är möjligt att bo i hemmet på grund av en förlust eller skada som vi har godtagit att ersätta enligt detta avsnitt. Vi betalar inte för ersättningsbostad längre än två år. Vi kommer inte att betala denna ersättning om vi ersätter dig för hyra till följd av samma skada. Om du förlorar nycklarna till hemmets ytterdörrar, fönster, kassaskåp och larm under försäkringsperioden ersätter vi kostnaderna för byte av lås. Vi betalar högst SEK totalt vid varje skadetillfälle. Självrisk tillämpas inte i detta fall. Hushållsmaskin för klädvård, förvaring eller tillagning av livsmedel, eller städning vid inträffande av mekaniska eller elektriska fel eller avbrott. Om vi betalar för en skada kommer vi också att betala nödvändiga kostnader för att lokalisera och frilägga upphovet till det mekaniska eller elektriska felet eller avbrottet samt återställande av någon skada direkt förorsakad av detta. Vi kommer att ersätta eller reparera föremålet, eller betala ett kontantbelopp. Det högsta belopp vi kommer att betala är följande: för något föremål som är mindre än två år gammalt: kostnad som ny för något föremål som är mer än två år gammalt: andrahandsvärdet för föremålet den dag skadan inträffade totalt SEK vid varje skadetillfälle och varje försäkringsperiod. Någon kostnad om du har kontroll över hyresvärdens beslut om att försäkra hemmet. 1 Någon skada som omfattas av en garanti. 2 Skada på: a) något föremål, eller del därav, som är mer än 15 år gammalt b) något föremål som inte förvaras i hemmet. 3 Kostnader för upptining av något föremål om inget mekaniskt eller elektriskt fel eller avbrott har inträffat. 4 Någon skada orsakad av frost eller frysning om du inte hade vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra sådan skada. 5 De första SEK av varje avtalsenligt krav. 15

16 B 10 Valfritt försäkringsskydd: Allrisktillägg Följande försäkringsskydd ingår inte automatiskt. Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet gäller. Lösöret är försäkrat mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar inom hemmet under försäkringsperioden. Följande ytterligare undantag gäller också för detta skydd. 1 De undantag som anges i punkterna B1A B1J i detta avsnitt, men bara när förlusten eller skadan beror på den berörda orsaken. 2 Förlust av eller skada på pengar, mat eller dryck. 3 Förlust eller skada: a) i någon del av byggnaderna som lånats eller hyrts ut till någon (annan än dina släktingar) b) bit- eller rivskador, repor, gnagmärken eller föroreningar som förorsakas av dina husdjur c) som förorsakats av sättningar eller jordskred latenta fel uttorkning eller fukt exponering för ljus eller extrema temperaturer rengöring, reparation, renovering, restauration eller liknande åtgärder olämplig användning, bristfälligt hantverksarbete eller utformning förorening. 4 Mekaniska eller elektriska fel eller avbrott. C Konst och antikviteter Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar din konst. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. C 1 Försäkringsskyddet Försäkringen omfattar Nyförvärv Försäkringen omfattar inte Vi försäkrar konst mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar var som helst i världen under försäkringsperioden upp till försäkringsbeloppet. Vi medger en ökning med upp till 25 procent av det totala försäkringsbeloppet för konst för att skydda föremål som du anskaffar under försäkringsperioden. Detta gäller bara om du informerar oss om det nya föremålet inom 60 dagar från förvärvet och betalar en tilläggspremie. Följande ytterligare undantag gäller också för detta skydd: Försäkringen gäller inte följande. 1 Förlust eller skada som beror på slitage eller successiv försämring, inneboende defekt, rost eller oxidation, mal eller ohyra eller skadedjur, eller att trä slår sig eller krymper. 2 Mekaniska fel eller avbrott. 3 Förlust, skada, kostnad eller utgift som direkt eller indirekt följer av biologisk eller kemisk förorening som förorsakas av en terrorhandling. Hit räknas förgiftning eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne. 16

17 D Värdesaker och personliga tillhörigheter Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar värdesaker eller personliga tillhörigheter. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. D 1 Försäkringsskyddet Försäkringen omfattar Nyförvärv Pengar Försäkringen omfattar inte Vi försäkrar värdesaker och personliga tillhörigheter upp till försäkringsbeloppet mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden inom de geografiska gränser som anges i försäkringsbrevet. Vi medger en ökning med upp till 15 procent av det totala försäkringsbeloppet för värdesaker för att skydda föremål som du anskaffar under försäkringsperioden. Detta gäller bara om du informerar oss om det nya föremålet inom 60 dagar från förvärvet och betalar en tilläggspremie. Om dina värdesaker eller personliga tillhörigheter är försäkrade enligt detta avsnitt försäkrar vi även dina pengar mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar var som helst i världen under försäkringsperioden. Vi betalar högst SEK totalt vid varje skadetillfälle. Följande ytterligare undantag gäller också för detta skydd: Försäkringen gäller inte följande: 1 Förlust eller skada som förorsakas av: a) uttorkning eller fukt, exponering för ljus eller extrema temperaturer, om inte förlusten eller skadan förorsakats av brand eller av vattenläckage från fasta vattenbehållare, utrustning eller rör som skadats av frost. b) rengöring, reparation, renovering, restaurering eller liknande åtgärd. c) bit- eller rivskador, repor, gnagmärken eller föroreningar som förorsakas av dina husdjur. 2 Mekaniska fel eller avbrott. 3 Förlust av eller skada på sportutrustning medan den används. Detta undantag gäller inte skjutvapen. 4 Förlust eller skada som direkt eller indirekt beror på: a) biologisk eller kemisk förorening. Hit räknas förgiftning eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne, eller b) avbrott i försörjningen med gas, vatten, el eller telefon i hemmet, och som förorsakas av terrorhandlingar. c) förorening. 5 Förlust av eller skada på pengar: a) om inte förlusten anmäls till polisen inom 24 timmar b) till följd av kursändringar, eller underskott som beror på misstag eller förbiseende c) som innehas för affärsändamål. 6 Stöld av obevakade cyklar om de inte är ordentligt låsta vid stöldtillfället. 17

18 E Ansvarsskydd Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar E Ansvarsskydd. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. Försäkringsskyddet E 1 Ditt ansvar gentemot dina anställda Försäkringen omfattar Försäkringen omfattar inte Vi erbjuder försäkringsskydd upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet med avseende på skadeståndskrav som du enligt lag kan vara skyldig att betala för en olycka som leder till personskada eller sjukdom för hushållspersonal som du anställt för arbete hemmet. Olyckan måste ha inträffat under försäkringsperioden och vara en följd av det arbete som hushållspersonalen är anställd för att utföra för din räkning på den adress som anges i försäkringsbrevet eller under en kortare resa var som helst i världen. I detta ingår kostnader och utgifter som vi i förväg godkänner för att bestrida kravet. Samtliga krav som förorsakas av en olycka ska anses som ett krav, oberoende av hur många ni är som enligt lag är ansvariga för olyckan. Följande ytterligare undantag gäller också för Ditt ansvar gentemot dina anställda. Försäkringen gäller inte följande: 1 Ditt ansvar på grund av: a) annat arbete än hushållsarbete som dina anställda utför för dig b) dina anställdas arbete i USA eller Kanada sedan de vistats i en av eller båda dessa länder totalt 90 dagar under försäkringsperioden c) vidareförande av en infektionssjukdom eller ett virus, syndrom eller sjukdom; eller d) motorfordon som används på allmän väg eller under förhållanden där du enligt vägtrafiklagstiftning eller liknande måste ha en trafikförsäkring. 2 Ditt ansvar för böter eller straffavgifter eller för skadestånd som endast syftar till att bestraffa dig eller att använda ditt fall för att statuera exempel. 3 Ansvaret för en person som är bosatt i USA eller Kanada. 18

19 E 2 Ditt ansvar gentemot andra personer a) Ditt ansvar som ägare av eller boende i hemmet. Vi försäkrar dig med avseende på skadeståndskrav som du i egenskap av ägare eller boende enligt lag eller enligt brf-stadgar kan vara skyldig att betala för en olycka som leder till kroppsskador eller fysiska skador på egendom och som inträffar under försäkringsperioden i eller i närheten av hemmet. b) Ditt personliga ansvar Vi försäkrar dig med avseende på skadeståndskrav som du enligt lag kan vara skyldig att betala för en olycka som leder till kroppsskador eller fysiska skador på egendom och som inträffar under försäkringsperioden. Försäkringsskyddet gäller överallt i världen, men vi betalar inte ut ersättning för ditt ansvar för olyckor som inträffar i USA eller Kanada om du har vistats i någon av eller båda dessa länder mer än 90 dagar under försäkringsperioden. Det högsta belopp vi betalar för en enskild olycka eller ett enskilt krav är det belopp som anges i försäkringsbrevet. Samtliga krav som förorsakas av en olycka ska anses som ett krav, oberoende av hur många ni är som enligt lag är ansvariga för olyckan. Vi kommer även att betala kostnader och utgifter för att bestrida kravet som vi i förväg godkänner. Försäkringen omfattar inte Följande ytterligare undantag gäller också för Ditt ansvar gentemot andra personer. Försäkringen gäller inte följande. 1 Ditt ansvar för skada som drabbar dig eller dina anställda till följd av deras arbete för dig (ditt ansvar gentemot anställda kan täckas enligt punkt 1 i detta avsnitt). 2 Ditt ansvar för förlust av eller skada på egendom som tillhör dig eller som är i din eller dina anställdas vård, med undantag för egendom som du i egenskap av hyresgäst enligt lag ansvarar för gentemot ägaren. 3 Ditt ansvar på grund av: a) ägande, nyttjande, besittning eller användning av mark eller byggnad som inte är belägen på den adress som anges i försäkringsbrevet b) näringsverksamhet, yrkesverksamhet eller annan verksamhet som utförs på din mark eller i ditt hem från vilken du får intäkter c) vidareförande av en infektionssjukdom eller ett virus, syndrom eller sjukdom d) vattenfarkoster och vattenskotrar med undantag för surfbrädor, roddbåtar och jollar upp till 4 meter e) luftfarkoster eller farkoster f) annat motordrivet fordon än trädgårdsredskap för privat bruk eller rullstolar g) annat djur än häst eller husdjur; eller h) avtal, om du inte skulle ha varit ansvarig enligt lag om avtalet inte förelegat. 4 Ditt ansvar på grund av förorening eller nedsmutsning av luft, vatten eller jord om inte föroreningen eller nedsmutsningen förorsakades av en olycka i det land där hemmet är beläget, under försäkringsperioden och: a) du informerar oss om olyckan så snart det skäligen är möjligt, men inte senare än 60 dagar efter försäkringsperiodens utgång; och b) du visar att föroreningen eller nedsmutsningen förorsakades omedelbart efter olyckan genom ett plötsligt utsläpp som kunde spåras och som inte var avsiktligt eller väntat. Det högsta totala belopp vi betalar för samtliga sådana krav som täcks under försäkringsperioden är SEK inklusive kostnader och utgifter. 19

20 5 Ditt ansvar som en direkt eller indirekt följd av: a) biologisk eller kemisk förorening. Hit räknas förgiftnig eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne, eller b) avbrott i försörjningen med gas, vatten, el eller telefon i hemmet, och som förorsakas av terrorhandlingar. 6 Ditt ansvar på grund av en vara eller produkt som du utformat, framställt, konstruerat, ändrat, reparerat, utfört service på, behandlat, sålt, levererat eller distribuerat. 7 Krav som följer av en behandling, felaktig specifikation eller professionell rådgivning eller tjänst som du eller en anställd tillhandahållit en tredje man mot ersättning. 8 Ditt ansvar för böter eller straffavgifter eller för skadestånd som endast syftar till att bestraffa dig eller att använda ditt fall för att statuera exempel. 9 Ansvaret för en person som är bosatt i USA eller Kanada. 20

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C Självrisker 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler

Läs mer

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01

VILLKOR H12. Hemförsäkring. Gäller från 2012-01-01 VILLKOR H12 Hemförsäkring Gäller från 2012-01-01 1 NORMVILLKOR Hemförsäkring H12 Information om din försäkring... 2 A Var och för vilka försäkringen gäller... 5 B Aktsamhetskrav... 5 C Självrisker... 6

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H14 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Villkor Hemförsäkring Gäller från 14-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller B Aktsamhetskrav

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2011-02- 01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2011-02- 01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2011-02- 01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring HEMFÖRSÄKRING H15 VILLKOR Villkor Hemförsäkring Gäller från 2015-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och

Läs mer

HE 2009:1. Villkor Hemförsäkring

HE 2009:1. Villkor Hemförsäkring HE 2009:1 Villkor Hemförsäkring Tänk efter före Råd och tips Skaffa svenskt värderingsintyg på smycken, fick- och armbandsur, konst och äkta mattor och andra värdefulla föremål. Förvara viktiga kvitton

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2014-12-15 1 Innehåll A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för... 4 A2 Var försäkringen gäller... 4 A3

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-09-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Villa VILLKOR. Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Villa Allmänt villkor Villaförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010

VillaHem. försäkringsvillkor 1 maj 2010 VillaHem försäkringsvillkor 1 maj 2010 Home Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01

Allmänt villkor. Villaförsäkring. Gäller från 2010-12-01 Allmänt villkor Villaförsäkring Gäller från 2010-12-01 Villaförsäkring Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...5 1.2. Betalningsvillkoren...5 1.3 Administrativa avgifter...5 1.4. Upplysningsplikt...5

Läs mer

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 Försäkringsvillkor Hemförsäkring HemExtra 2013-11-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för hemförsäkring - HemExtra... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta villkor gäller för...

Läs mer

Nr: 2013-01. försäkrings villkor

Nr: 2013-01. försäkrings villkor Nr: försäkrings villkor Öckerö Sockens ÖMSESIDIGA Båtförsäkringsbolag ösb 1889-2013 Öckerö Sockens Ömsesidiga Båtförsäkringsbolag, är ett bolag som försäkrar de flesta slags båtar. Bolaget är ägt av försäkringstagarna

Läs mer

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring

Försäkringsvillkor 1 januari 2008. SjöSäker båtförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2008 SjöSäker båtförsäkring Innehåll Översiktlig information... 4 Var försäkringen gäller och för vem... 5 Självrisker... 5 Försäkringsbelopp... 5 Allmänna begränsningar...

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014

Hem. försäkringsvillkor 1 september 2014 Hem försäkringsvillkor 1 september 2014 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01

Försäkringsvillkor för båt. Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor för båt Gäller från 2010-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2010-04-01 (MF 2010-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens säte: Stockholm,

Läs mer

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01

Försäkringsvillkor. Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Försäkringsvillkor Villa-, Hem- och Fritidshusförsäkring 2013-11-01 Innehåll Försäkringsvillkor för villa-, hem- och fritidshusförsäkring... 4 A Allmänna försäkringsvillkor... 4 A1 Vilka försäkringar detta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sida Försäkringsformer 2 Undantag och begränsningar 3 Självrisker 4 Försäkringsbelopp och premie 4 Försäkrad egendom 5 Aktsamhetskrav 6 Egendomsskador: Sjöskada 7 Uppläggnings- och

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

Sveland Hem VILLKOR. Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01

Sveland Hem VILLKOR. Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 VILLKOR Sveland Hem Allmänt villkor Hemförsäkring GÄLLER FRÅN 2009-01-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 1.1. Försäkringstiden...4 1.2. Betalningsvillkoren...4 1.3. Upplysningsplikt...4 1.4. Registrering

Läs mer

VILLKOR Motorbåtsförsäkring

VILLKOR Motorbåtsförsäkring VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 1 VILLKOR Motorbåtsförsäkring 2015-01-01 2 VILLKOR MOTORBÅTSFÖRSÄKRING 2015-01-01 Svedea är ett nischat bolag med en tydlig ambition: Att bli nummer ett i de marknadssegment

Läs mer

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01

Hemförsäkring. Allmänt villkor. Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring Allmänt villkor Gäller från 2011-09-01 Hemförsäkring villkor 2011-0 9-01 Innehåll 1. Allmänt om försäkringen 6 1.1. Försäkringstiden 6 1.2. Betalningsvillkoren 6 1.3. Administrativa avgifter

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01. Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2013 03 01 Försäkringsgivare: Solid Försäkrings AB Styrelsens säte: Helsingborg Org nr: 516401-8482 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor 4 1a Försäkringsbrevet

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

If Start. försäkringsvillkor 1 maj 2012

If Start. försäkringsvillkor 1 maj 2012 If Start försäkringsvillkor 1 maj 2012 Key Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på telefon 0771-655 655

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

Försäkringsvillkor mars 2015

Försäkringsvillkor mars 2015 STARTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor mars 2015 Här har vi samlat allt som vår startförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer