606 by Hiscox Försäkringsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "606 by Hiscox Försäkringsvillkor"

Transkript

1 606 by Hiscox Försäkringsvillkor

2 Innehåll Inledning 2 Allmänt 3 Definitioner 3 Allmänna villkor 5 Allmänna undantag 6 Hur du framställer ett krav 7 Så mycket betalar vi 7 Vår garanti 8 A Byggnader och den boendes förbättringar 9 B Lösöre 13 C Konst och antikviteter 16 D Värdesaker och personliga tillhörigheter 17 E Ansvarsskydd 18 F Rättsskydd 21 G Överfallsskydd vid personskada 24 H Reseskydd 25 I Skadedjur 36 J Husbocksförsäkring 37 Personuppgifter 38 Coverholder 38 Klagomål 39 Denna text skyddas av upphovsrättslig lagstiftning. Användning eller kopiering utan tillstånd är ej tillåten. Inledning Tack för att du har valt att försäkra dina privata tillgångar med oss. Vi tar vår uppgift att försäkra ditt hus, ditt lösöre, dina värdesaker eller samlingar på största allvar. För bådas vårt bästa önskar jag att du slipper skador, men om olyckan ändå är framme hoppas jag att du kommer att känna att vi gör allt vi kan för att ställa saken tillrätta. Och om det skulle hända att du inte är helt nöjd med våra tjänster, tveka inte att kontakta mig personligen. Laurent Schonbach VD Brookfield Underwriting AB Lloyd s coverholders and underwriting agents for Hiscox 2

3 Allmänt Vänligen läs detta försäkringsvillkor, eventuella tillägg och försäkringsbrevet mycket noga. Om någon uppgift är felaktig ber vi dig omgående skicka tillbaka handlingarna. Vi erbjuder denna försäkring i utbyte mot den premie du betalat. Definitioner Ord som anges i fetstil har samma betydelse i hela försäkringsvillkoret och de definieras nedan. Definitioner som avser reseskyddet anges under sektion H. Arvoden och extra uppgifter Skäliga och nödvändiga arvoden och extra utgifter i samband med återuppbyggnad eller reparation av byggnaderna efter en fysisk förlust eller skada. Med detta avses: arvoden till arkitekter, byggnadsingenjörer och -konsulter. kostnaden för att röja platsen och göra byggnaden säker. kostnaden för åtgärder som krävs av nationella eller lokala myndigheter, men endast om du fick kännedom om kravet efter det att skadan inträffat och byggnaderna ursprungligen uppfördes i enlighet med vid den tiden gällande nationella eller lokala bestämmelser. Till arvoden och extra utgifter räknas inte: kostnaden för att sammanställa ett krav. kostnader för schaktning, återställande eller stabilisering av mark. Byggnader Alla permanenta konstruktioner som används för boende på den mark som omfattas av ditt hem, inklusive: fasta inventarier hissar fasta bränsletankar för privat bruk Fasta konstruktioner utomhus radio- och tv-antenner, parabolantenner och monteringsanordningar och master till dessa som finns på den adress som anges i försäkringsbrevet och som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Till byggnader räknas inte: konstruktioner eller delar av en konstruktion som används för annan näringsverksamhet än kontorsarbete som utförs av dig eller för din räkning växter eller träd, med undantag för häckar (försäkringsskyddet för din trädgård i Avsnitt A omfattar växter och träd) mark eller vatten. Den boendes förbättringar Dina förbättringar av de fasta inventarierna (inklusive målning och tapetsering) och eventuella radio- eller tv-antenner, parabolantenner och monteringsanordningar och master till dessa som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Detta gäller när du inte äger eller är ansvarig för att försäkra byggnaderna. Du/Dig/Din/Ditt/Dina Fasta inventarier Den person som i försäkringsbrevet anges som försäkringstagare och alla stadigvarande medlemmar i den personens hushåll, inklusive: barn under 26 år som är heltidsstuderande, om inte ersättning kan fås från annan försäkring hushållspersonal som bor i hemmet. Alla föremål som är fast installerade och utgör en del av hemmets konstruktion, som exempelvis: målning och tapetsering, inklusive tapeter, vägg- och schablonmålning fast badrumsinredning fast köksinredning golvbeläggningsmaterial. 3

4 Fasta konstruktioner utomhus Försäkringsbelopp Försäkringsbrev Försäkringsvillkor Försäkringsperiod Swimmingpooler, bryggor, bärande väggar, terrasser, tennisbanor med hård beläggning, infarter, gångstigar, murar, grindar, staket och andra liknande konstruktioner. Det högsta belopp vi betalar ut, såsom det anges i försäkringsbrevet. Om inget annat anges gäller beloppet varje skadetillfälle och kommer automatiskt att återgå till det fulla beloppet när en skada ersatts, under förutsättning att du följer våra rekommendationer för att förhindra ytterligare förlust eller skada. Den handling med uppgift om ditt namn, din adress och uppgifter om din försäkring som vi skickade till dig när försäkringen tecknades eller efter någon senare ändring av ditt försäkringsskydd, beroende på vilket som inträffat senast. Denna försäkringshandling och försäkringsbrevet, inklusive eventuella tillägg. Den tid detta försäkringsvillkor gäller enligt försäkringsbrevet. Hem Konst Lösöre Obebott Pengar Personliga tillhörigheter Självrisk Det hus eller den lägenhet som ligger på den adress som anges i försäkringsbrevet, inklusive växthus, uthus och garage som används för privat bruk på samma adress. Konst, antikviteter och samlarföremål som på grund av ålder, stil, konstnärlig kvalitet eller samlarvärde har ett särskilt värde, som exempelvis: möbler målningar, teckningar, etsningar, tryck och fotografier vävnader och mattor handskrifter porslin och skulpturer frimärken eller mynt som ingår i en samling guld, silver och förgyllda eller försilvrade föremål klockor och barometrar som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Värdesaker räknas inte till konst (värdesaker definieras nedan). Försäkringen täcker inte konst som ägs av en näringsverksamhet. Bohag, kläder och personliga tillhörigheter (inklusive personliga tillhörigheter som tillhör stadigvarande heltidsstuderande familjemedlemmar under den tid de studerar på annan ort), pengar, som samtliga tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Följande räknas inte som lösöre: föremål som används i samband med en näringsverksamhet, med undantag för kontorsutrustning som används i hemmet motorfordon och tillbehör till motorfordon, med undantag för trädgårdsredskap för privat bruk och rullstolar husvagnar och husbilar vattenfarkoster och tillbehör till vattenfarkoster, med undantag för surfbrädor, roddbåtar och jollar upp till 4 meter som förvaras i en byggnad försäkrad av oss luftfarkoster farkoster elektroniska data djur, växter eller träd mark eller vatten någon del av byggnaderna. Hemmet har under 60 dagar i följd inte bebotts eller är inte tillräckligt möblerat för att vara beboeligt. Kontanter, checkar, bankväxlar, biljetter (resor), resecheckar, giltiga frimärken, sparcertifikat, premieobligationer eller andra värdepapper som kan överlåtas. Reseffekter, kläder, sportutrustning, cyklar, bärbara datorer och andra liknande föremål som man har med sig och som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Värdesaker och pengar räknas inte till personliga tillhörigheter. Det belopp som motsvarar den första delen av alla avtalsenliga krav och som du själv ansvarar för. 4

5 Standardkonstruktion Terrorhandling Tillägg Utomhusföremål Vi/Oss/Vår/Vårt/Våra Värdesaker Byggd av tegel, sten eller betong med tak av skiffer, tegel, asfalt, metall eller betong. En handling som kan inbegripa tvång eller våld eller hot om tvång eller våld och som: begås av en person eller en grupp personer som antingen agerar självständigt eller i samarbete med en organisation eller regering, och som begås av politiska eller religiösa skäl eller liknande. Hit räknas handlingar som syftar till att påverka en regering eller att skrämma hela eller delar av allmänheten. En ändring av villkoren i försäkringsvillkoret som vi avtalar skriftligen. Trädgårdsmöbler, prydnadsföremål, statyer och andra liknande föremål som normalt placeras utomhus samt surfbrädor, roddbåtar och jollar upp till 4 meter. De / den försäkringsgivare anges i försäkringsbrevet. Smycken, ädelstenar, klockor, pälsar och skjutvapen som tillhör dig eller för vilka du är juridiskt ansvarig. Allmänna villkor Följande villkor gäller hela försäkringsvillkoret. Eventuella tilläggsvillkor anges i det avsnitt som de avser. 1 Uppgifter Vårt beslut att bevilja denna försäkring och villkoren för den grundas på de uppgifter du har lämnat (inklusive uppgifterna på ansöknings- eller anmälningsblanketten). Du är skyldig att se till att alla uppgifter är korrekta och att du inte har undanhållit några omständigheter som eventuellt kan påverka vårt beslut. Ta kontakt med oss eller ditt försäkringsombud om du har några frågor. 2 Undanhållande av uppgifter, felaktiga uppgifter och falska krav Du är skyldig att upplysa oss om eventuella ändringar i dina förhållanden som inträffar före eller under försäkringsperioden och som kan påverka försäkringen. Om du inte gör det kan vi göra avdrag på ersättningen vid skada om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. Vi kan även göra avdrag på ersättningen vid skada om du uppsåtligen eller oaktsamt har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter. Ta kontakt med oss eller ditt försäkringsombud om du är osäker. Om du har undanhållit vissa omständigheter som är av betydelse för försäkringen eller beskrivit dem felaktigt, eller om du har framställt ett falskt krav, kan vi göra avdrag på ersättningen vid skada om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. 3 Obebott hem Du måste meddela oss om hemmet står, eller troligen kommer att stå, obebott. Om du inte gör det kan det leda till att vi gör avdrag på ersättningen vid skada om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. 4 Byggnadsarbeten Du måste informera oss innan renoverings-, bygg- eller rivningsarbeten påbörjas, men endast om: den beräknade kostnaden (inklusive moms) överstiger SEK , eller om projektet, oavsett kostnad, påverkar byggnadens grund eller bärande konstruktion. Om du inte gör det kan vi göra avdrag på ersättningen vid skada om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. 5 Premiebetalning Vid nyteckning av denna försäkring kommer vi inte att lämna någon ersättning enligt detta försäkringsvillkor om du inte har betalat premien. Vid förnyad försäkring skall du betala premien senast den dag då den nya försäkringsperioden börjar. Om du inte betalar premien i rätt tid kan det leda till att försäkringen sägs upp. 6 Rätt försäkringsbelopp När vi beviljar försäkringen utgår vi från att försäkringsbeloppen motsvarar den försäkrade egendomens fulla värde. 1 I fråga om byggnader är det fulla värdet den beräknade återuppbyggnadskostnaden om byggnaderna skulle förstöras (vilket inte är detsamma som marknadsvärdet), inklusive arvoden och extra utgifter. 5

6 2 För den boendes förbättringar motsvarar det fulla värdet kostnaden för reparation eller nyersättning. 3 I fråga om lösöre är det fulla värdet det aktuella nypriset. 4 För konst och värdesaker som inte anges individuellt i en förteckning är det fulla värdet det högsta av återanskaffningskostnaden eller det aktuella marknadsvärdet. Indexjustering: I samband med varje förlängning kommer vi att justera försäkringsbeloppet för byggnader och lösöre enligt ett lämpligt index. Du bör dock kontrollera försäkringsbeloppen när du förnyar försäkringen för att kontrollera att de motsvarar byggnadernas och lösörets fulla värde. 7 Rimlig tillsyn Du måste vidta rimliga åtgärder: a) för att skydda den egendom som försäkras enligt detta försäkringsvillkor och hålla den i gott skick, b) för att förebygga olyckor eller skador. Om du inte gör det kan det leda till att vi gör avdrag på ersättningen vid skada. Försäkringen gäller dock inte om du framkallat skadan uppsåtligen. 8 Uppsägning Du kan säga upp försäkringen upp till 14 dagar från det att försäkringsavtalet börjar gälla (plus tid för postgång) och få tillbaka hela premien. Du kan säga upp försäkringen genom skriftligt meddelande till oss. Om du inte framställt något krav betalar vi tillbaka eventuell premie som du betalat för en återstående försäkringsperiod. Härutöver kan såväl du som vi säga upp försäkringen i enlighet med reglerna om uppsägning i försäkringsavtalslagen (2005:104). 9 Medförsäkrade Det högsta belopp vi betalar är det berörda försäkringsbeloppet. Om ni är flera försäkringstagare kommer vi inte att betala mer sammanlagt än det belopp vi skulle ha varit skyldiga att betala till en av er. 10 Tillämplig lag Tvister angående tolkning eller tillämpningen av detta försäkringsvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållande skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Allmänna undantag Följande undantag gäller hela försäkringsvillkoret. Eventuella ytterligare undantag anges i det berörda avsnittet. Försäkringen täcker inte följande: 1 Förlust, skada eller ansvar som beror på en avsiktlig handling av dig eller någon som handlar å dina vägnar. Detta undantag gäller inte stöld av försäkrad egendom som begås av hushållspersonal. 2 Förlust eller skada som beror på slitage eller en successiv försämring, användning av olämpliga eller defekta material eller delar, rost eller oxidation, normal sättning, att trä slår sig eller krymper, röta, svamp, mögel eller angrepp av mal eller ohyra (förutom förlust elller skada som omfattas i avsnitt I eller J). 3 Förlust eller skada som beror på ett förlopp som sker gradvis, inklusive rök och tilltagande fuktighet. 4 Förlust eller skada som beror på erosion vid kuster eller vattendrag. 5 Ditt ansvar på grund av överföring av datavirus. 6 Förlust eller förvanskning av information till följd av datorfel eller -störningar eller datavirus. 7 Förlust på grund av att du inte får varor eller tjänster som du har betalat för på en webbplats på Internet. 6

7 8 Förlust av eller skada på eller kostnad för ersättning av utrustning, integrerade kretsar, datorchip, programvara eller någon annan datorrelaterad utrustning som direkt beror på att den inte på rätt sätt kan känna igen, tolka eller behandla ett datum som sitt verkliga kalenderdatum eller fortsätta fungera korrekt efter detta datum. 9 Förlust, skada eller ansvar som direkt eller indirekt beror på kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv smitta. 10 Förlust, skada eller ansvar som är en direkt eller indirekt följd av krig, invasion, handlingar från fientlig utländsk makt, attacker (oberoende av om krig förklarats), inbördeskrig, uppror, revolution, resning, militärt eller utländskt maktövertagande. 11 Förlust, skada eller ansvar som förorsakas av att din egendom konfiskeras, övertas, skadas eller förstörs genom eller enligt ett beslut av en regering eller en offentlig eller lokal myndighet. Så här gör du när en skada inträffar Följande villkor för krav gäller hela försäkringsvillkoret. Skadeanmälan Du måste så snart som möjligt informera oss eller ditt försäkringsombud om en händelse som kan leda till ett krav enligt försäkringsvillkoret. Om du inte gör det kan vi göra avdrag på försäkringsbeloppet om du handlat uppsåtligen eller oaktsamt. Om du tror att ett brott har begåtts måste du även göra en polisanmälan och uppge anmälans diarienummer. Du måste styrka den inträffade förlusten eller skadan och samarbeta med oss i den omfattning vi begär. Tillfälliga akuta reparationer Skada som drabbar en person eller personens egendom Vid akut behov av tillfälliga reparationer för att förhindra ytterligare skada ska du se till att de utförs omgående. Spara fakturorna eftersom de kan ingå i ditt krav. Innan andra reparationsarbeten påbörjas har vi rätt att inspektera den skadade egendomen. Vi meddelar dig om vi vill göra det. Om någon anser att du är ansvarig för en person- eller sakskada måste du omgående skicka alla brev med krav, kravblanketter eller korrespondens som du får till oss eller till ditt försäkringsombud. Du får inte medge ansvar eller göra något erbjudande eller ge ett löfte om betalning utan vårt skriftliga medgivande. Om du gör det är vi inte skyldiga att ersätta ditt krav. Vi kan i ditt namn ta över handläggningen och bestrida ett krav eller ingå en förlikning. Återkrav av skadeersättning I samma utsträckning som vi har betalat ersättning för en skada, övertar vi rätten att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan eller annan. Du är skyldig att ge oss den hjälp vi rimligen kan begära för det ändamålet. Så mycket betalar vi A Byggnader och den boendes förbättringar Ditt krav regleras på följande sätt. När vi betalar ditt krav kommer vi att dra av den självrisk som anges i försäkringsbrevet. Byggnader Vi betalar kostnaden för återuppbyggnad eller reparation av den skadade byggnaden genom att använda samma design och samma kvalitet på material och metoder som fanns innan skadan inträffade. Vi förväntar oss att du låter genomföra reparationer men om du och vi kommer överens om att det inte är rimligt att göra detta, kommer vi att betala dig ett belopp som vi båda finner rättvist. Det högsta belopp vi betalar, inklusive arvoden och extra utgifter, är försäkringsbeloppet för den skadade byggnaden. Den boendes förbättringar Vi väljer självständigt att reparera eller ersätta skadade delar. Det högsta belopp vi betalar är försäkringsbeloppet för den boendes förbättringar. 7

8 B Lösöre Vi beslutar om vi ska reparera eller ersätta det förlorade eller skadade föremålet eller betala en kontant ersättning grundad på återanskaffningskostnaden. Vi kommer inte att göra avdrag för slitage. Särskilda beloppsgränser Följande belopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för lösöre. Det högsta belopp vi betalar för: värdesaker, guld, silver och förgyllda eller försilvrade föremål är SEK totalt vid varje skadetillfälle, men inte mer än SEK för ett enskilt föremål, par eller set. utomhusföremål är SEK totalt vid varje skadetillfälle, om inte ett högre belopp anges i försäkringsbrevet. pengar är SEK totalt vid varje skadetillfälle. lagfartsbevis och andra personliga handlingar är SEK totalt vid varje skadetillfälle. C Konst och D Värdesaker och personliga tillhörigheter Konst och värdesaker Om vi reparerar ett skadat föremål kommer vi också att betala ersättning för en eventuell värdeminskning. Det högsta belopp vi totalt betalar är försäkringsbeloppet för det föremålet. Om ett föremål som har ett mervärde därför att det ingår i ett par eller ett set går förlorat eller skadas så kommer vår ersättning att beräknas med hänsyn till detta mervärde. Om vi betalar hela försäkringsbeloppet för ett föremål, ett par eller ett set har vi rätt att överta detta. 1 Specificerade föremål som anges individuellt i en förteckning som finns hos oss eller ditt försäkringsombud Konst. Vi beslutar om vi ska reparera, ersätta eller betala kontant ersättning för föremål som gått förlorade eller skadats. Om beloppet vi betalar är mer än 50 procent av föremålets värde, så kan vi, om så önskas av dig, betala föremålets fulla värde. Om föremålet har gått förlorat eller förstörts betalar vi det värde som anges för föremålet i fråga i förteckningen. Värdesaker. Vi bestämmer om vi ska reparera eller ersätta det skadade föremålet eller betala dess värde. 2 Föremål som inte anges individuellt i en förteckning, men som omfattas av försäkringsbeloppet för konst eller värdesaker Vi beslutar om vi ska reparera, ersätta eller betala kontant ersättning för föremål som gått förlorade eller skadats. Om vi väljer att betala kontant ersättning kommer den att motsvara föremålets marknadsvärde den dag skadan inträffade. Det högsta totalbelopp vi betalar vid varje skadetillfälle är försäkringsbeloppet. Personliga tillhörigheter Vi beslutar om vi ska reparera eller ersätta det förlorade eller skadade föremålet eller betala kontant ersättning baserad på återanskaffnings kostnaden. Vi kommer inte att göra avdrag för slitage. Vår garanti Vi törs påstå att vår service är snabb, effektiv och ändamålsenlig. Om vi inte betalar din ersättning inom trettio dagar från det att vi mottagit din godkännandeblankett, betalar vi dröjsmålsränta eller i förekommande fall efter det att du lagt fram den utredning som skäligen kan krävas. Vi kan bara hålla detta löfte om du lämnar uppgifter om din bank samtidigt som du undertecknar godkännandeblanketten. Vi kan då överföra pengarna till ditt konto. 8

9 A Byggnader och den boendes förbättringar Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar byggnader eller den boendes förbättringar. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. Försäkringsskyddet Försäkringen omfattar Följande försäkringsskydd ingår automatiskt om byggnaderna är försäkrade enligt detta avsnitt. Om bara den boendes förbättringar är försäkrade enligt detta avsnitt är du bara försäkrad i de avseenden som anges i punkterna A1, A2 och A3. Försäkringen omfattar inte Följande ytterligare undantag gäller också från det berörda försäkringsskyddet. A 1 Byggnader och den boendes förbättringar Byggnaderna eller den boendes förbättringar är försäkrade mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden och som direkt förorsakas av något av följande: A Brand, blixtnedslag, explosion eller jordbävning. B Storm eller översvämning. C Tyngande snö och tryckande is. D Vattenläckage från eller frostskada på fasta vattenbehållare, utrustning och rör, inklusive kostnaden för att lokalisera och frilägga ett läckage 1. i hemmet som sannolikt kan leda till en skada som omfattas för byggnad, lösöre, eller konst. 2. från rör utanför hemmet fram till förbindelsepunkt till kommunal eller samägd anläggning, för vilket du är juridiskt ansvarig. Läckaget måste inträffa under försäkringsperioden. Det högsta belopp vi kommer att betala är försäkringsbeloppet för den skadade byggnaden, men högst SEK100,000 för ett vattenläckage utanför hemmet. A B Förlust av eller skada på bryggor, grindar, häckar och staket. C Förlust av eller skada på utomhusbyggnader som inte är av standardkonstruktion och fasta konstruktioner utomhus. D Förlust av eller skada på: 1 swimmingpooler 2 som förorsakas av sättningar eller jordskred 3 när hemmet är obebott om du inte håller det helt uppvärmt eller stänger av vattnet och tömmer fasta vattenbehållare, utrustning och rör. 9

10 Försäkringen omfattar E Oljeläckage från fast uppvärmningsutrustning i hemmet. inklusive kostnaden för att lokalisera och frilägga ett oljeläckage i hemmet som sannolikt kan leda till en skada som omfattas för byggnad, lösöre, eller konst. Oljeläckaget måste inträffa under försäkringsperioden. Det högsta belopp vi kommer att betala är försäkringsbeloppet för den skadade byggnaden. Försäkringen omfattar inte E F Rök. F Förlust eller skada på grund av successivt verkande orsaker. G Stöld eller stöldförsök. G H Kollision eller sammanstötning med 1 fordon, flygplan (eller annan anordning i luften eller föremål som faller från en sådan) eller djur 2 antenner, parabolantenner och monteringsanordning ar till dessa 3 fallande träd, grenar, telelednings- eller belysningsstolpar. H förlust eller skada a) förorsakad av kapning, toppning eller fällning av träd på din mark b) på grindar, häckar eller staket. I Terrorhandlingar I Förlust eller skada som direkt eller indirekt beror på: 1 biologisk eller kemisk förorening. Hit räknas förgiftning eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne 2 avbrott i försörjningen med gas, vatten, el eller telefon i hemmet. J Uppror, våldsamt upplopp, civila oroligheter och arbetsmarknadskonflikter. J Förlust eller skada när byggnaderna inte är tillräckligt möblerade för normalt boende. K Vandalisering och handlingar som begås av personer med uppsåt att skada. K Förlust eller skada när byggnaderna inte är tillräckligt möblerade för normalt boende. 10

11 Försäkringen omfattar L Jordskred och jordras Försäkringen omfattar inte L Förlust eller skada 1 på fasta konstruktioner utomhus, båthus, sjöbod, badhytt eller växthus 2 genom sättning i marken av annan anledning 3 som inte väsentligt minskar funktionsdugligheten 4 som inte är plöstlig och oförusedd 5 genom sprängning, markarbete eller gruvdrift. A 2 Glas och sanitetsporslin A 3 Underjordiska rör och ledningar A 4 Trädgård A 5 Förlorad hyresintäkt och ersättningsbostad Oavsiktlig skada på fast monterat glas (inklusive kostnaden för att ta bort och ersätta ramar till dubbla fönster), solpaneler, fast monterat sanitetsporslin, keramikhällar, som samtliga ingår i byggnaderna eller den boendes förbättringar eller för vilka du är juridiskt ansvarig i egenskap av hyresgäst, förutsatt att händelsen inträffar under försäkringsperioden. Oavsiktlig skada på villaoljeledningar, underjordiska serviceledningar och elledningar, avlopp och avloppsledningar som inträffar under försäkringsperioden och för vilka du är juridiskt ansvarig. Dina kostnader för att återställa trädgården efter en fysisk förlust eller en fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden och som direkt förorsakas av något av de förhållanden som anges i punkterna A1A, A1G, A1H och A1K i detta avsnitt. Vi kommer högst att betala SEK för varje enskild förlust eller skada, dock ej mer än SEK för ett träd, en buske eller en växt. Hyra som du inte kan ta ut i egenskap av hyresvärd och dina skäliga och nödvändiga kostnader för ersättningsbostad under den tid det inte är möjligt att bo i hemmet på grund av en förlust eller skada som vi har godtagit att ersätta enligt detta avsnitt. Vi betalar inte ersättning för hyresintäkter eller ersättningsbostad längre än två år. Förlust eller skada som förorsakas av sättningar eller jordskred. Hyresintäkter för bokningar som tas emot efter tidpunkten för den ursprungliga skadan. 11

12 A 6 Mekaniska eller elektriska fel eller avbrott Fasta installationer (inklusive rör som är kopplade till dessa) för värme, ventilation, sanitet, eller distribution av elektricitet, gas eller vatten i hemmet, swimmingpooler, borrhål, och brunnar vid inträffande av mekaniska eller elektriska fel eller avbrott. Om vi betalar för en skada kommer vi också att betala nödvändiga kostnader för att lokalisera och frilägga upphovet till det mekaniska eller elektriska felet eller avbrottet samt återställande av någon skada direkt förorsakad av detta. Vi kommer att ersätta eller reparera installationen, eller betala ett kontantbelopp. Det högsta belopp vi kommer att betala är följande: för något objekt som är mindre än fem år gammalt: kostnad som ny för något objekt som är mer än fem år gammalt: kostnad som ny med avdrag om 10% per år från det sjätte året och framåt totalt SEK vid varje skadetillfälle och varje försäkringsperiod. 1 Någon skada som omfattas av en garanti. 2 Skada på: a) någon installation, eller del därav, som är mer än 15 år gammal b) belysningsarmatur eller dess ledningar c) någon installation som leder bort regn- och smältvatten, inklusive tak, takrännor, stuprör eller annat dräneringssystem, eller inflitrationsanläggning d) swimmingpooler, borrhål eller brunnar i sig e) skorstenar, rökgångar, murstockar, kakelugnar, öppenspis, eller eldstäder av något slag f) någon installation som inte är i hemmet. 3 Kostnader för upptining av någon installation om inget mekaniskt eller elektriskt fel eller avbrott har inträffat. 4 Någon skada orsakad av frost eller frysning om du inte hade vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra sådan skada. 5 De första SEK av varje avtalsenligt krav A 7 Valfritt försäkringsskydd: Allrisktillägg Följande försäkringsskydd ingår inte automatiskt. Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om det gäller. Byggnaderna eller den boendes förbättringar är försäkrade mot samtliga risker avseende fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden. Följande ytterligare undantag gäller också för detta skydd: 1 De undantag som anges i punkterna A1A A1L i detta avsnitt, men bara när förlusten eller skadan är en följd av den berörda orsaken. 2 förlust av eller skada på a) någon del av byggnaderna som lånats eller hyrts ut till någon (annan än dina släktingar), b) som förorsakats av latenta fel uttorkning eller fukt exponering för ljus eller extrema temperaturer rivning, ändringar, reparationer eller liknande arbeten på byggnaderna olämplig användning, bristfälligt hantverksarbete eller utformning förorening bit- eller rivskador, repor, gnagmärken eller föroreningar som förorsakas av dina husdjur. 3 Mekaniska eller elektriska fel eller avbrott. 4 Kostnaden för underhåll och normal ommålning och omtapetsering. 12

13 B Lösöre Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar lösöre. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. Försäkringsskyddet B 1 Lösöre Försäkringen omfattar Följande försäkringsskydd ingår automatiskt: Lösöret är försäkrat mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden och som direkt förorsakas av något av följande inom hemmet: A Brand, blixtnedslag, explosion eller jordbävning. B Storm eller översvämning. C Tyngande snö. Försäkringen omfattar inte Följande ytterligare undantag gäller också för det berörda försäkringsskyddet. A B C Förlust av eller skada på: 1 lösöre i uthus som inte är av standardkonstruktion 2 om inte huvudbyggnaden också skadas vid samma tillfälle. D Vattenläckage från fasta vattenbehållare, utrustning och rör, inklusive förlust avseende avläst vattenförbrukning, upp till SEK E Oljeläckage från fast uppvärmningsutrustning i hemmet. Vi ersätter även förlorad olja med upp till SEK till följd av en skada som direkt förorsakas av någon av de förhållanden som anges i punkt B1 i detta avsnitt. D E F Rök. F Förlust eller skada på grund av successivt verkande orsaker. G Stöld eller stöldförsök. H Kollision eller sammanstötning med: 1 fordon, flygplan (eller annan anordning i luften eller föremål som faller från en sådan) eller djur 2 antenner, parabolantenner och monteringsanord ningar till dessa 3 fallande träd, grenar, telelednings-, kraftlednings- eller belysningsstolpar. G H förlust eller skada förorsakad av kapning, toppning eller fällning av träd på din mark. 13

14 Försäkringen omfattar Försäkringen omfattar inte I Terrorhandlingar I Förlust eller skada som direkt eller indirekt beror på: 1 biologisk eller kemisk förorening. Hit räknas förgiftning eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne 2 avbrott i försörjningen med gas, vatten, el eller telefon i hemmet. J Uppror, våldsamt upplopp, civila oroligheter och arbetsmarknadskonflikter, vandalisering och handlingar som begås av personer med uppsåt att skada. J B 2 Glas B 3 Utomhusföremål B 4 Tillfälligt avlägsnande Oavsiktlig skada på speglar, glasskivor på möbler, fast monterat glas i möbler och keramikhällar, förutsatt att det inträffar under försäkringsperioden. Utomhusföremål är, när de förvaras utomhus på den adress som anges i försäkringsbrevet, försäkrade mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden och som direkt förorsakas av något av de förhållanden som omfattas av försäkringen enligt punkt B1 i detta avsnitt. När lösöret under högst 90 dagar under försäkringsperioden tillfälligt flyttas från hemmet försäkrar vi det mot fysisk förlust eller fysisk skada som direkt förorsakas av: A något av de förhållanden som beskrivs i punkt B1 i detta avsnitt, men bara om lösöret befinner sig i eller flyttas till eller från ett bebott privat hem eller en affärsfastighet i det land där hemmet är beläget B brand, blixtnedslag, explosion eller jordbävning, när lösöret finns på någon annan plats i det land där hemmet är beläget. Varje krav som är försäkrat enligt punkt A2 i avsnitt A Byggnader och den boendes förbättringar. Förlust av eller skada: 1 på pengar eller värdesaker 2 orsakad av, i eller på ett obevakat fordon 3 på ett föremål som är under transport om det inte är förpackat på ett lämpligt sätt med hänsyn till dess karaktär och transportmetoden 4 som undantas enligt punkt B1 i detta avsnitt. B 5 Innehåll i frys Innehållet i din frys och kyl är försäkrat om det förstörs på grund av oavsiktliga fel på frysen eller kylen, läckage av kylmedium från utrustningen eller oavsiktligt fel i eleller gasförsörjningen, som inträffar under försäkringsperioden. Förlust eller skada: 1 som förorsakas av avsiktliga begränsningar eller avbrott i leveranserna av el eller gas från en offentlig leverantör 2 som förorsakas av strejk, lockout eller arbetsmarknadskonflikt. 14

15 Försäkringen omfattar Försäkringen omfattar inte B 6 Hyra Hyra som du i egenskap av hyresgäst måste betala när det inte är möjligt att bo i hemmet på grund av förlust eller skada som vi har godtagit att ersätta enligt detta avsnitt. Vi betalar inte ersättning för hyra längre än två år. B 7 Ersättningsbostad B 8 Byte av lås B 9 Mekaniska eller elektriska fel eller avbrott Vi kommer inte att betala denna ersättning om vi ersätter dig för ersättningsbostad till följd av samma skada. Dina skäliga och nödvändiga kostnader för ersättningsbostad i egenskap av hyresgäst, när det inte är möjligt att bo i hemmet på grund av en förlust eller skada som vi har godtagit att ersätta enligt detta avsnitt. Vi betalar inte för ersättningsbostad längre än två år. Vi kommer inte att betala denna ersättning om vi ersätter dig för hyra till följd av samma skada. Om du förlorar nycklarna till hemmets ytterdörrar, fönster, kassaskåp och larm under försäkringsperioden ersätter vi kostnaderna för byte av lås. Vi betalar högst SEK totalt vid varje skadetillfälle. Självrisk tillämpas inte i detta fall. Hushållsmaskin för klädvård, förvaring eller tillagning av livsmedel, eller städning vid inträffande av mekaniska eller elektriska fel eller avbrott. Om vi betalar för en skada kommer vi också att betala nödvändiga kostnader för att lokalisera och frilägga upphovet till det mekaniska eller elektriska felet eller avbrottet samt återställande av någon skada direkt förorsakad av detta. Vi kommer att ersätta eller reparera föremålet, eller betala ett kontantbelopp. Det högsta belopp vi kommer att betala är följande: för något föremål som är mindre än två år gammalt: kostnad som ny för något föremål som är mer än två år gammalt: andrahandsvärdet för föremålet den dag skadan inträffade totalt SEK vid varje skadetillfälle och varje försäkringsperiod. Någon kostnad om du har kontroll över hyresvärdens beslut om att försäkra hemmet. 1 Någon skada som omfattas av en garanti. 2 Skada på: a) något föremål, eller del därav, som är mer än 15 år gammalt b) något föremål som inte förvaras i hemmet. 3 Kostnader för upptining av något föremål om inget mekaniskt eller elektriskt fel eller avbrott har inträffat. 4 Någon skada orsakad av frost eller frysning om du inte hade vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra sådan skada. 5 De första SEK av varje avtalsenligt krav. 15

16 B 10 Valfritt försäkringsskydd: Allrisktillägg Följande försäkringsskydd ingår inte automatiskt. Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet gäller. Lösöret är försäkrat mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar inom hemmet under försäkringsperioden. Följande ytterligare undantag gäller också för detta skydd. 1 De undantag som anges i punkterna B1A B1J i detta avsnitt, men bara när förlusten eller skadan beror på den berörda orsaken. 2 Förlust av eller skada på pengar, mat eller dryck. 3 Förlust eller skada: a) i någon del av byggnaderna som lånats eller hyrts ut till någon (annan än dina släktingar) b) bit- eller rivskador, repor, gnagmärken eller föroreningar som förorsakas av dina husdjur c) som förorsakats av sättningar eller jordskred latenta fel uttorkning eller fukt exponering för ljus eller extrema temperaturer rengöring, reparation, renovering, restauration eller liknande åtgärder olämplig användning, bristfälligt hantverksarbete eller utformning förorening. 4 Mekaniska eller elektriska fel eller avbrott. C Konst och antikviteter Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar din konst. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. C 1 Försäkringsskyddet Försäkringen omfattar Nyförvärv Försäkringen omfattar inte Vi försäkrar konst mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar var som helst i världen under försäkringsperioden upp till försäkringsbeloppet. Vi medger en ökning med upp till 25 procent av det totala försäkringsbeloppet för konst för att skydda föremål som du anskaffar under försäkringsperioden. Detta gäller bara om du informerar oss om det nya föremålet inom 60 dagar från förvärvet och betalar en tilläggspremie. Följande ytterligare undantag gäller också för detta skydd: Försäkringen gäller inte följande. 1 Förlust eller skada som beror på slitage eller successiv försämring, inneboende defekt, rost eller oxidation, mal eller ohyra eller skadedjur, eller att trä slår sig eller krymper. 2 Mekaniska fel eller avbrott. 3 Förlust, skada, kostnad eller utgift som direkt eller indirekt följer av biologisk eller kemisk förorening som förorsakas av en terrorhandling. Hit räknas förgiftning eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne. 16

17 D Värdesaker och personliga tillhörigheter Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar värdesaker eller personliga tillhörigheter. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. D 1 Försäkringsskyddet Försäkringen omfattar Nyförvärv Pengar Försäkringen omfattar inte Vi försäkrar värdesaker och personliga tillhörigheter upp till försäkringsbeloppet mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar under försäkringsperioden inom de geografiska gränser som anges i försäkringsbrevet. Vi medger en ökning med upp till 15 procent av det totala försäkringsbeloppet för värdesaker för att skydda föremål som du anskaffar under försäkringsperioden. Detta gäller bara om du informerar oss om det nya föremålet inom 60 dagar från förvärvet och betalar en tilläggspremie. Om dina värdesaker eller personliga tillhörigheter är försäkrade enligt detta avsnitt försäkrar vi även dina pengar mot fysisk förlust eller fysisk skada som inträffar var som helst i världen under försäkringsperioden. Vi betalar högst SEK totalt vid varje skadetillfälle. Följande ytterligare undantag gäller också för detta skydd: Försäkringen gäller inte följande: 1 Förlust eller skada som förorsakas av: a) uttorkning eller fukt, exponering för ljus eller extrema temperaturer, om inte förlusten eller skadan förorsakats av brand eller av vattenläckage från fasta vattenbehållare, utrustning eller rör som skadats av frost. b) rengöring, reparation, renovering, restaurering eller liknande åtgärd. c) bit- eller rivskador, repor, gnagmärken eller föroreningar som förorsakas av dina husdjur. 2 Mekaniska fel eller avbrott. 3 Förlust av eller skada på sportutrustning medan den används. Detta undantag gäller inte skjutvapen. 4 Förlust eller skada som direkt eller indirekt beror på: a) biologisk eller kemisk förorening. Hit räknas förgiftning eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne, eller b) avbrott i försörjningen med gas, vatten, el eller telefon i hemmet, och som förorsakas av terrorhandlingar. c) förorening. 5 Förlust av eller skada på pengar: a) om inte förlusten anmäls till polisen inom 24 timmar b) till följd av kursändringar, eller underskott som beror på misstag eller förbiseende c) som innehas för affärsändamål. 6 Stöld av obevakade cyklar om de inte är ordentligt låsta vid stöldtillfället. 17

18 E Ansvarsskydd Vänligen kontrollera i försäkringsbrevet om försäkringsskyddet omfattar E Ansvarsskydd. De allmänna villkoren är i sin helhet tillämpliga på detta avsnitt. Försäkringsskyddet E 1 Ditt ansvar gentemot dina anställda Försäkringen omfattar Försäkringen omfattar inte Vi erbjuder försäkringsskydd upp till det belopp som anges i försäkringsbrevet med avseende på skadeståndskrav som du enligt lag kan vara skyldig att betala för en olycka som leder till personskada eller sjukdom för hushållspersonal som du anställt för arbete hemmet. Olyckan måste ha inträffat under försäkringsperioden och vara en följd av det arbete som hushållspersonalen är anställd för att utföra för din räkning på den adress som anges i försäkringsbrevet eller under en kortare resa var som helst i världen. I detta ingår kostnader och utgifter som vi i förväg godkänner för att bestrida kravet. Samtliga krav som förorsakas av en olycka ska anses som ett krav, oberoende av hur många ni är som enligt lag är ansvariga för olyckan. Följande ytterligare undantag gäller också för Ditt ansvar gentemot dina anställda. Försäkringen gäller inte följande: 1 Ditt ansvar på grund av: a) annat arbete än hushållsarbete som dina anställda utför för dig b) dina anställdas arbete i USA eller Kanada sedan de vistats i en av eller båda dessa länder totalt 90 dagar under försäkringsperioden c) vidareförande av en infektionssjukdom eller ett virus, syndrom eller sjukdom; eller d) motorfordon som används på allmän väg eller under förhållanden där du enligt vägtrafiklagstiftning eller liknande måste ha en trafikförsäkring. 2 Ditt ansvar för böter eller straffavgifter eller för skadestånd som endast syftar till att bestraffa dig eller att använda ditt fall för att statuera exempel. 3 Ansvaret för en person som är bosatt i USA eller Kanada. 18

19 E 2 Ditt ansvar gentemot andra personer a) Ditt ansvar som ägare av eller boende i hemmet. Vi försäkrar dig med avseende på skadeståndskrav som du i egenskap av ägare eller boende enligt lag eller enligt brf-stadgar kan vara skyldig att betala för en olycka som leder till kroppsskador eller fysiska skador på egendom och som inträffar under försäkringsperioden i eller i närheten av hemmet. b) Ditt personliga ansvar Vi försäkrar dig med avseende på skadeståndskrav som du enligt lag kan vara skyldig att betala för en olycka som leder till kroppsskador eller fysiska skador på egendom och som inträffar under försäkringsperioden. Försäkringsskyddet gäller överallt i världen, men vi betalar inte ut ersättning för ditt ansvar för olyckor som inträffar i USA eller Kanada om du har vistats i någon av eller båda dessa länder mer än 90 dagar under försäkringsperioden. Det högsta belopp vi betalar för en enskild olycka eller ett enskilt krav är det belopp som anges i försäkringsbrevet. Samtliga krav som förorsakas av en olycka ska anses som ett krav, oberoende av hur många ni är som enligt lag är ansvariga för olyckan. Vi kommer även att betala kostnader och utgifter för att bestrida kravet som vi i förväg godkänner. Försäkringen omfattar inte Följande ytterligare undantag gäller också för Ditt ansvar gentemot andra personer. Försäkringen gäller inte följande. 1 Ditt ansvar för skada som drabbar dig eller dina anställda till följd av deras arbete för dig (ditt ansvar gentemot anställda kan täckas enligt punkt 1 i detta avsnitt). 2 Ditt ansvar för förlust av eller skada på egendom som tillhör dig eller som är i din eller dina anställdas vård, med undantag för egendom som du i egenskap av hyresgäst enligt lag ansvarar för gentemot ägaren. 3 Ditt ansvar på grund av: a) ägande, nyttjande, besittning eller användning av mark eller byggnad som inte är belägen på den adress som anges i försäkringsbrevet b) näringsverksamhet, yrkesverksamhet eller annan verksamhet som utförs på din mark eller i ditt hem från vilken du får intäkter c) vidareförande av en infektionssjukdom eller ett virus, syndrom eller sjukdom d) vattenfarkoster och vattenskotrar med undantag för surfbrädor, roddbåtar och jollar upp till 4 meter e) luftfarkoster eller farkoster f) annat motordrivet fordon än trädgårdsredskap för privat bruk eller rullstolar g) annat djur än häst eller husdjur; eller h) avtal, om du inte skulle ha varit ansvarig enligt lag om avtalet inte förelegat. 4 Ditt ansvar på grund av förorening eller nedsmutsning av luft, vatten eller jord om inte föroreningen eller nedsmutsningen förorsakades av en olycka i det land där hemmet är beläget, under försäkringsperioden och: a) du informerar oss om olyckan så snart det skäligen är möjligt, men inte senare än 60 dagar efter försäkringsperiodens utgång; och b) du visar att föroreningen eller nedsmutsningen förorsakades omedelbart efter olyckan genom ett plötsligt utsläpp som kunde spåras och som inte var avsiktligt eller väntat. Det högsta totala belopp vi betalar för samtliga sådana krav som täcks under försäkringsperioden är SEK inklusive kostnader och utgifter. 19

20 5 Ditt ansvar som en direkt eller indirekt följd av: a) biologisk eller kemisk förorening. Hit räknas förgiftnig eller hindrad eller begränsad användning av ett föremål på grund av effekterna av ett biologiskt eller kemiskt ämne, eller b) avbrott i försörjningen med gas, vatten, el eller telefon i hemmet, och som förorsakas av terrorhandlingar. 6 Ditt ansvar på grund av en vara eller produkt som du utformat, framställt, konstruerat, ändrat, reparerat, utfört service på, behandlat, sålt, levererat eller distribuerat. 7 Krav som följer av en behandling, felaktig specifikation eller professionell rådgivning eller tjänst som du eller en anställd tillhandahållit en tredje man mot ersättning. 8 Ditt ansvar för böter eller straffavgifter eller för skadestånd som endast syftar till att bestraffa dig eller att använda ditt fall för att statuera exempel. 9 Ansvaret för en person som är bosatt i USA eller Kanada. 20

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor

Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Fine Art by Hiscox Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 4 Vår garanti 4 Allmänna villkor

Läs mer

Musical Instruments Försäkringsvillkor

Musical Instruments Försäkringsvillkor Musical Instruments Försäkringsvillkor Innehåll Inledning 2 Definitioner 3 Försäkringsskyddet 3 Övrigt försäkringsskydd 4 Undantag 4 Så här gör du när en skada inträffar 5 Vår garanti 5 Allmänna villkor

Läs mer

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN

VILLKOR. Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN VILLKOR Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet GÄLLER FRÅN 2010-09-01 Ansvar- & rättskyddsförsäkringen kan tecknas av Dig som har kennel och har hundarna försäkrade i Sveland Försäkringar.

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Sverige 2015-04-01 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:1 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Pajalagatan 56 162 65 Vällingby TVISTER 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING MILJÖBROTT SRF 1009:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01

SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD. Särskilt villkor. Ansvar & Rättsskydd 2012-01-01. Gäller fr.o.m. 2012-01-01 SÄRSKILT VILLKOR ANSVAR OCH RÄTTSSKYDD Särskilt villkor 2012-01-01 Ansvar & Rättsskydd Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Ansvar- & Rättsskyddsförsäkring för Kennelverksamhet... 4 Ansvarsförsäkring... 4 Försäkrad

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1

ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 ALLMÄNNA VILLKOR H00:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET En smidig integrerad försäkringslösning för

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB

KRISFÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01. Stockholmsregionens Försäkring AB ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR KRISFÖRSÄKRING SRF 1008:2 GÄLLER FRÅN 2013-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 11 111 60 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR

VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. VILLKOR rättsskyddsförsäkring på båtägarens sida sedan 1938. Villkor Rättsskyddsförsäkring Finland 01-02-2015 1 Bästa försäkringstagare! I Alandias båtförsäkring ingår även rättsskydd.

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01

Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4. Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Allmänt villkor - Gäller från 2009-08-01 Rättsskyddsförsäkring inkl Skattemål R 1:4 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING INKL SKATTEMÅL SRF 1010:2 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor VRS 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring för företag

Rättsskyddsförsäkring för företag GJK 706:4 Rättsskyddsförsäkring för företag Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING

ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING ALLMÄNT ANSVAR - H25:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för detta avsnitt De

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6. Allmänt villkor - Gäller från

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6. Allmänt villkor - Gäller från Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6 Allmänt villkor - Gäller från 2016-04-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID

Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Försäkringsvillkor 2017 FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING, GARANTITID Villkor Färdigställandeförsäkring, Garantitid - 2017 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) 204acb8f-45d1-495e-8bbb-77102cf28934 Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR VÅRDVERKSAMHET - TILLÄGG N53:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 7.2 Vårdverksamhet - tillägg 7.2.1 Ansvarsförsäkring Övriga skadehändelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

6.5 Rättsskyddsförsäkring

6.5 Rättsskyddsförsäkring 6.5 Rättsskyddsförsäkring 6.5.1 Rättsskyddsför- Med hänvisning till Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) och med tillsäkring för rörelse lämpning av övriga villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR RÄTTSKYDDSFÖRSÄKRING FASTIGHET F10:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.5 Rättsskyddsförsäkring 3 6.5.1 Rättsskyddsförsäkring för rörelse 3 6.5.1.15

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Offert Verksamhetsansvar

Offert Verksamhetsansvar Offert Verksamhetsansvar 2 (8) Verksamhetsansvar Självrisk Var försäkringen gäller När försäkringen gäller 10 000 000 kr 20 000 000 kr Norden Vid skada som inträffar under avtalstiden (Inträffande, se

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

NORDEUROPA FÖRSÄKRING

NORDEUROPA FÖRSÄKRING PI AFFÄRS- OCH MANAGEMENTKONSULTER H30:1 NORDEUROPA FÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON) DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET Särskilda definitioner för

Läs mer

Styrelseansvar för förening och stiftelse

Styrelseansvar för förening och stiftelse GJAF 66:2 Styrelseansvar för förening och stiftelse Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 1 (5) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för styrelseledamot i förening eller

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Ansvarsförsäkring Konsultansvar

Ansvarsförsäkring Konsultansvar Ansvarsförsäkring Konsultansvar GL 134:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg telefon:

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 2. När försäkringen gäller... 2 3. Vad försäkringen gäller för... 2 4. Försäkringsbelopp...

Läs mer

Rättskyddsförsäkring

Rättskyddsförsäkring Rättskyddsförsäkring Tvister 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 1.1 Den försäkrade och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för

Läs mer

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01

VILLKOR. Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 VILLKOR Särskilt villkor Förmögenhetsbrottsförsäkring GÄLLER FRÅN 2007-01-01 Detta särskilda villkor gäller i anslutning till de allmänna villkoren för Företags- respektive Fastighetsförsäkring. Försäkringen

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor

Allmänt ansvar. - för God Man och Förvaltare. Allmänt försäkringsvillkor Allmänt ansvar - för God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (7) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6

Rättsskyddsförsäkring inklusive Skattemål R 1:6 Kommentar till ny villkorsedition gällande från 2016-04-01 Villkoret har fått utökad geografisk omfattning och omfattar nu även tvist eller mål med motpart som har hemvist inom EU eller Efta. Undantaget

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag hemförsäkring produktblad Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2010-01-01 Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna ger

Läs mer

Konst- och utställningsförsäkring

Konst- och utställningsförsäkring Konst- och utställningsförsäkring Försäkringsvillkor 2012:2 S&P Underwriting Agency, Gustav III:s boulevard 46, Box 3145, 169 03 Solna INNEHÅLL A. KONST- OCH UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 4 1. VAD FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Vad är rättshjälp? Innehåll

Vad är rättshjälp? Innehåll Rättshjälp 1 Innehåll Vad är rättshjälp? Vad är rättshjälp?... 3 Rättsskydd i din försäkring... 5 Rådgivning... 6 Ung i rättssamhället... 7 Ny i Sverige... 7 Snabbguide till rättshjälp... 8 Vem kan få

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring

Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring Ansvarsförsäkring Patientansvars- försäkring GL 136:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF

Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF Försäkringsvillkor 2016 Entreprenadsäkerhet, Entreprenadtid BRF - Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 1 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 1 1.2 Ändringar och

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VFB2012:1 Giltigt från 2012-08-01 FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen

Läs mer

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4

FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 FAR Ansvarsförsäkring för revisionsföretag FAR 1:4 Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning av försäkringens omfattning, så kallad förköpsinformation.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: FritidshusBAS och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring 1 Vem är jag? Desideria Westman-Soltesz 2 Vanliga typer av tvister (företag) Tvist med kontraktspart Exempel: - tvist angående betalning för utfört uppdrag (fordran) - tvist angående avtalsvillkor - tvist

Läs mer