Idrottsskador: Skadeförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsskador: Skadeförsäkringar"

Transkript

1 1 Idrottsskador: Skadeförsäkringar Svenska Baseboll och Softboll Förbundets Licensförsäkring och Ungdomsförsäkring. Riksidrottsförbundets Grundförsäkring. Folksams Elitidrottsförsäkring. Privata olycksfallsförsäkringar. Fackliga Gruppförsäkringar: Folksams TFF - Trygghetsförsäkringsfritidsskador. Exempel: Försäkringsskydd vid bestående skada under idrottsutövning. Olycksfallskador. Allvarliga och livshotande skador. Kyla. Anmälan om skada. Licensförsäkring och Ungdomsförsäkring Gäller för alla licensierade, vuxna såväl som ungdom och endast för olycksfallskador som inträffar under matcher, organiserade träningar och under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Gäller även om aktivitet sker på annan ort än hemorten och för resor och vistelse i samband med denna. Ger endast ersättning för medicinsk invaliditet, täcker därmed alltså inte ekonomisk invaliditet till följd av skada. ( Mycket viktig aspekt för det är där man förlorar mest pengar vid sjukskrivning till följd av skada. ) Ger ersättning för följande: Medicinsk invaliditet i procent av kr, dödsfallsersättning kr, tandskadekostnader max kr ( år 2000), akutersättning mellan kr, Skadade idrottskläder och glasögon max med självrisk på 1 098, gäller ej för sportskor. Exempel: Om invaliditetsgraden till följd av skada bedöms till 10 % betalar försäkringen endast kr i ersättning. Detta är allt du får för en bestående skada du kommer ha livet ut. Den inkomstförlust du kanske gör om du blir sjukskriven länge eller till och med om det är så allvarligt att du blir förtidspensionerad eller får sjukbidrag, ersätter inte försäkringen. Riksidrottsförbundets Grundförsäkring Som medlem i SBSF och därmed RF erhåller föreningen en grundförsäkring hos Folksam. I denna ingår: Ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, rättsskyddsförsäkring och olycksfallförsäkring för förtroendevalda, ledare och funktionärer.

2 2 Ansvarsförsäkringen går in om skadeståndsskyldighet mot annan part uppstår. Högsta ersättningsbelopp är 5 miljoner kronor. Förmögenhetsbrottsdelen omfattar förskingring eller bedrägeri som anställd eller förtroendevald begår mot föreningen. Polisanmälan måste göras och lagakraftvunnen dom måste föreligga innan ersättning betalas ut. Högsta ersättning kr ( år 2000 ). Rättskyddet täcker advokat och rättegångskostnader vid tvist. 4 basbelopp, kr ( år 2000 ). Olycksfalldelen gäller förtroendevalda, funktionärer, tränare och domare. Den omfattar även andra som ideellt utför uppdrag år föreningen, även om de ej är medlemmar i föreningen. Gäller under den tid då de försäkrade utför uppdrag för föreningens räkning och vid resor till och från dessa uppdrag. Försäkringen ersätter vid både medicinsk och ekonomisk invaliditet, ( till skillnad mot licensförsäkringen ). Ger ersättning för följande: Medicinsk invaliditet i procent av kr, ekonomisk invaliditet upp till kr, dödsfallersättning kr, sveda och värk enligt tabell, rehabilitering max kr, läkar-, tandskade- och resekostnader med nödvändiga och skäliga belopp och för merkostnader kr ( år 2000 ). Folksams Elitidrottsförsäkring Elitidrottsförsäkringen är främst till för de som har inkomst från idrotten eller är elitaktiv. Men det står dock även andra fritt att teckna den, men då måste man ha gott ställt, för premierna är ordentligt höga. Försäkringen består av olika delar där man själv kan plocka ihop det paket man vill ha, och man väljer också själv hur högt försäkringsbelopp man vill vara tecknad för. De delar som den innehåller är vårdkostnader, tillfällig avbrottsersättning, bestående avbrottsersättning, invaliditetsersättning och dödsfallersättning. Som sagt, utav dessa väljer du själv vilka delar du vill ha försäkring för och hur många basbelopp försäkringsbeloppet skall utgöra. Personligen tycker jag den är krånglig och dyr. Minsta premiebeloppet är kr/år och gäller det bara för vårdkostnader. Från det kan den bli hur dyr som helst, du kan hamna långt över kr/år i sammanlagd premie. Privata olycksfallsförsäkringar Privata olycksfallsförsäkringar ser olika ut i olika bolag. Alla försäkringsbolag har heller inte dessa försäkringar. Olycksfallsförsäkringar ingår som regel inte i hemförsäkringen. Försäkringen kan vara uppdelad i två delar, en grunddel som bara täcker medicinsk invaliditet och en tilläggsdel som även täcker vid ekonomisk invaliditet. Detta framgår på försäkringsbeskedet om man redan är tecknad. Privata olycksfallsförsäkringar gäller inte vid idrottsskador ( kolla med varje bolag ). Vill man ha skydd för idrottsskador måste man teckna en tilläggsdel som kallas Sporttillägg och då blir premien naturligtvis högre. Premien för den vanliga olycksfallförsäkringen beror på hur många basbelopp man är tecknad för. ett premieexempel är Trygg Hansa med ett försäkringsbelopp på 20 basbelopp: 725 kr för ett

3 3 helår med grund och tillägg för ekonomisk invaliditet och kr med sporttillägget på detta. ( sporttillägget 553 kr ). Ersättningarna ser olika ut från bolag till bolag och beror även på hur många basbelopp man är tecknad för. Som exempel har Trygg Hansas vuxenolycksfallförsäkring ett försäkringsbelopp på kr. Fackliga gruppförsäkringar: Folksams TFF - Trygghetsförsäkring-Fritidsskador. Via sin fackförening kan man teckna förmånliga försäkringar i det bolag fackföreningen har avtal med. HTF har till exempel avtal med Folksam som erbjuder en TFF. Folksams olycksfallsförsäkring gäller för skador vid idrottsutövning, men ej för idrottare som uppbär betalning för sitt utövande. Man är dock inte automatiskt försäkrad bara för att man är medlem i ett fackförbund, utan dessa är frivilliga försäkringar. Även här gäller att en hemförsäkring inte ger skydd för skador. TFF försäkringsbelopp är kr. ( 25 basbelopp ) Folksams TFF ger ersättning för följande: Akutersättning, merkostnader, tandskadekostnader, Olycksfallkapital vid mer än 30 dagars arbetsoförmåga, medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, dödsfall och handikappfordon. Skolornas försäkringar Studenter omfattas av skolornas gruppförsäkringar. Dock är det så att dessa försäkringar bara gäller under skoltiden och för resor till och från skolan. En del förnuftiga skolor har även sina elever tecknade i en Trygghets-Fritidsförsäkring, som då även gäller på elevens fritid. Om en sådan omfattar deltagande av organiserad idrott känner jag inte till, eftersom alla försäkringar varierar. Om du är student och vill veta vad skolans försäkring täcker, så skall du kontakta någon på skolans expedition. Där bör de kunna svara på dina frågor eller åtminstone hänvisa dig någon annanstans. Vissa kommuner försäkrar också sina invånarbarn från vissa åldrar. Informationen fås från ansvarig på resp. kommunkontor. Exempel: Försäkringsskydd vid bestående skada under idrottsutövning Till skillnad mot hemförsäkring och trafikförsäkring, som du bara får ha en av, kan man aldrig ha för många olycksfallsförsäkringar. Du kan ha så många du vill och har råd med. Har du många och till dyra premiekostnader kan det vara en fördel för dig om något skulle hända. Licensförsäkringen täcker inte på något sätt de konsekvenser en skada kan få. För att belysa vad detta kan få för ekonomiska konsekvenser tar jag upp två exempel. Exempel 1: Kvinna, 25 år, aktiv spelare och förtroendevald. Försäkringsskydd: Licensförsäkringen, RF:s Grundförsäkring och fackets TFF.

4 4 Knäskada under träning med bestående men för resten av livet vilket påverkar arbetsförmågan, privat och fritiden, invaliditetsgrad 10 %. Ersättning för medicinsk invaliditet: Dödsfall: Licensförsäkringen kr kr Grundförsäkringen kr kr TFF kr kr Totalt kr Totalt kr ( till dödsboet ) Exempel 2: Kvinna, 25 år, aktiv spelare och förtroendevald. Försäkringsskydd: Licensförsäkringen, RF:s Grundförsäkring, fackets TFF och privat olycksfallsförsäkring med sporttillägg. Samma skada och invaliditetsgrad som ovan. Ersättning för medicinsk invaliditet: Dödsfall: Licensförsäkringen kr kr Grundförsäkringen kr kr TFF kr kr Trygg Hansa kr kr Totalt kr Totalt kr ( till dödsboet ) Ytterligare en aspekt kan läggas till. Knäskadan uppstod under en krock på väg till träningen. Då träder även bilens trafikförsäkring in och ger även den ersättning för medicinsk invaliditet. Exemplen visar bara medicinsk invaliditet och berör inte den eventuella ekonomiska invaliditet som kan uppstå, eller de merkostnader eller kostnader och olägenhet som ersättning också utgår för. Olycksfallskador Definition av olycksfallskada: Kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Som olycksfallsskada räknas även om du blir drabbad av solsting, värmeslag, förfrysning och om du drabbas av en total hälseneruptur även om ingen yttre påverkan har skett. Förslitningar, överbelastningar eller överansträngningar anses ej som olycksfallsskador. Ledare eller någon annan skall ha så pass god kunskap om skador och omhändertagande att en översiktlig bedömning av skadan kan göras på plats för rätt behandling. Skadebedömning: 1. Översiktlig bedömning av skadans omfattning och olycksfallets art. 2. Vitala funktioner såsom andning och blodcirkulation skall säkras. 3. Kroppsundersökning. 4. Eventuell behandling påbörjas. 5. Hos svårt skadade ( se nedan ) skall de livsviktiga funktionerna säkras genom ABCprincipen. A - Andning, B - Blödning, C - Chock.

5 5 Allvarliga skador och livshotande skador De flesta skador är inte av allvarlig eller livshotande art. Inom vissa idrotter är risken för dem större. Men det innebär inte att de inte kan inträffa inom idrotter som anses ha låg skaderisk. Och, allvarliga och livshotande skador kan inträffa vid trafikolyckor på väg till och från träningar och matcher. Jag tar upp dessa skador för de skall inte och får inte tas för lätt på eller behandlas ovarsamt, då det kan uppstå tragiska konsekvenser. Dessa skador är också svåra att upptäcka och fastställa och de är inte uppenbara eftersom de inte syns. En liten tumregel: Om någon är skadad och gapar och skriker, så är personen ganska ok. Rygg- och nackskador. Kan innebära skador på ryggmärg och nerver. Om halsrygg skadats kan andningshinder uppstå. Flytta aldrig på en skadad person om halsryggen ej stabiliserats i ett neutralt läge. Vid oförsiktigt omhändertagande finns risk för större skador på ryggmärg och nerver. Skadorna kan uppstå från lättare krockar mellan personer, vid fall till värre olyckor samt om skallskada föreligger. "Whiplash" är ett nackskadesyndrom och kan uppstå vid fall och krockar, alltså inte bara vid bilkrockar. Skallskador En blödning från skallen behöver inte betyda en omfattande skada. En blödning från skallen är ganska ymnig och "kletig" på grund av håret.. Det ser ut som det är mer blod än vad det är ibland. Blödningen måste dock stoppas innan man kan få en uppfattning om skadans omfattning. Om en hård boll med mycket kraft eller ett slagträ träffar skallen, kan en impressionsfraktur uppstå. Det ger ett brott på skallbenet och en del av skallbenet kan tryckas in och ge skada på underliggande hjärnvävnad. Vid alla slags skallskador kan en blödning i hjärnan förekomma och likaså allt från lättare till svåra hjärnskakningar. Hjärnskakning Den lindrigaste formen av hjärnskador, men kan ge upphov till post-commotionellt syndrom, vilket är en livslångt hjärnskadesyndrom. En hjärnskakning kan ha varierande tid av medvetslöshet - allt från sekunder till timmar. Symptomen är huvudvärk, trötthet, yrsel och vid svårare hjärnskakning, kräkning. Om man har kvarvarande symptom efter några dygn tyder det på att en allvarligare hjärnskada. Det kan vara en blödning inuti hjärnan eller mellan hjärnans hinnor. Huvudet behöver inte slå i något för att en hjärnskakning skall uppstå. Vid kraftigt våld mot kroppen så att nacken far runt är det inte ovanligt med hjärnskakning. Detta på grund av hjärnan inte sitter kloss an mot skallbenet, utan "flyter" runt i en vätska som finns mellan skallbenet och hjärnan. Detta ger hjärnan utrymme att fara in i skallbenet även vid lindrigare våld. Om hjärnan far in i skallbenet med våld kan hjärnsubstansen tryckas in lite eller mycket. Vilket kan lämna bestående hjärnskador. Tandskador Hela eller delar av tänder kan slås ut. Uppsök jourhavande tandläkare. Om en tand med rot slagits ut och återfunnits skall den förvaras i munnen tills man kommer till tandläkaren.

6 6 Sårskador För att stilla blödningen används kompression när det gäller kapillärer, artärer eller pulsåder. Om en ven är avsliten gör man en åtsnörning så nära sårkanten som möjligt. Såret kan vara djupt och behövas sys och större blodkärl kan vara av. Vilket slags blodkärl det rör sig om ser man på blodets färg. Artär eller pulsåder är ljusrött och pulserande och ven är mörkrött och vällande. Blödningar från vener och kapillärer är lätta att stoppa men de andra nämnda kräver större tryck med tryckförband. Efter blödningsstoppet måste såret göras rent för att undersökas ordentligt och förhindra infektion. Såpalösning eller tvållösning är alldeles utmärkt för det ändamålet. Mindre sårskador i ansiktet tejpas med särskild tejp. Anledningen till att det kan uppfattas som "mycket" blod, är att blod är väldigt tjockt i sin konsistens. Som kuriosa kan nämnas att det behövs bara 1 dl blod för att måla ett kök. Halsskador Vid slag eller träff på halsen kan frakturer uppstå. En sådan skada kännetecknas av andningspåverkan, sväljsvårigheter och röstförändringar. Andnöd kan inträffa. Bröstskador Själva bröstskadan i sig är inte allvarlig, det rör sig kanske om revbenen eller sår, men däremot kan inre organ som lunga, lungsäck och hjärta drabbas. I lungorna kan en blödning uppstå och även luft i lungsäcken. Vid luft i lungsäcken uppstår ett tryck som är livshotande. Förloppet går mycket fort. Bukskador Inre skador på bukvägg eller underliggande organ kan förekomma. Bukorganen det handlar om är mjälte, lever, bukspottskörtel och tarmar. Visar sig som smärta, illamående och kräkningar. Kan vara livshotande. I värsta fall kan buken eller tarmarna spricka, och då sker en mycket snabb förgiftning då deras innehåll rinner ut i kroppen. Detta är dödligt. Chock och akut stressyndrom. Psykisk chock eller skadechock. Om en person blivit skadad kan en skadechock uppstå och är ett inre autonomt och cirkulatoriskt förlopp och livshotande. Det samma gäller för om någon befinner sig i psykisk chock. Livslånga "chockskador" kan uppstå. Tydliga signaler är blek, kallsvettig och tyst. Andning och hjärtstillestånd kan inträda utan några föregående tydliga signaler. Vid chock drar sig blodet inåt mot de livsviktiga organen varvid de yttre extremiteterna blir utan värme och syreförsörjning. Kallbrand kan uppstå av detta. Akuta stressyndrom skall man också vara vaksam på men uppstår oftast under speciella omständigheter. Jag nämner det för att utifrån ett akut stressyndrom kan posttraumatiskt stressyndrom utvecklas ( PTSD ) och är en livslång psykisk och autonomisk nervsystemsskada.. En allvarligt eller livshotad skadad person kan lätt hamna i skadechock eller akut stressyndrom, därför är detta mycket farligt läge och skall inte förbises. Hjärtat Hjärtstopp. Hjärtat kan bl. a. stanna vid infarkt, elstöt eller syrebrist ( andnöd eller att andningsvägarna är blockerade). Ta alltid pulsen vid vänstra sidan av halsen på grund av att där är sista kommunikationen mellan hjärtat och hjärnan. Så fort hjärtat slutar pumpa blod får hjärnan inget syre. Inblåsningarna vid HLR gör att man syresätter blodet vilket är nödvändigt för hjärnans funktion. Du har bara några minuter på dig innan bestående hjärnskador inträffar. 6-7 minuter innebär kris ( död ) och efter 10 minuter utan luft inträffar bestående hjärnskador,

7 7 även om du lyckas få igång hjärtat. Om du påbörjar HLR får du inte sluta förrän ambulanspersonal är på plats och kan ta över. Du får aldrig förklara någon död. Vid skallskador, hjärnskakning och halsskador måste man utgå från att även halsryggen kan vara skadad och den skadade skall behandlas därefter. Kyla Kyla påverkar mest smärta och har bara mindre effekt på blödning och svullnad, och skall användas med omdöme och kunskap. Annars är risken stor att man åsamkar personen frostskador vilka kan leda till kallbrand. Kylförband får aldrig läggas direkt på huden, utan en handduk emellan är bra, och kylförbandet får heller inte ligga på för länge. Kylspray skall man vara mycket försiktig med. En djup frostskada kan uppstå snabbt om man sprayar för nära och för mycket. Vad som händer när man kyler ner ett område är att man stoppar blodflödet för tillfället. När kylan sedan avtar återkommer blodflödet. Om man då sprayat med kylspray sker ett snabbt blodstopp, en kortvarig nedkylning som snabbt går över och sedan kommer blodflödet tillbaka snabbt. Detta är inte önskvärt vid behandling av akut skada utan då är kylförband som ligger på en stund en bättre behandlingsform. Anmälan av skada Uppsök läkare så snart som möjligt för att få en första dokumentation av skadan. Helst skall du uppsöka en idrottsmedicinskt utbildad läkare. När det gäller Licensförsäkringen och RF:s Grundförsäkring kontaktar du Folksams Idrottsenhet för att få blankett Anmälan om idrottsskada ( S 0590 ). Adressen är: Folksam, Idrottsenheten, Stockholm, Tel ( Skador ) Svenska Baseboll och Softboll Förbundet handlägger inte skadeanmälningarna. Anmälan sänds in till Folksams adress ovan, tillsammans med kvitto från första läkarbesöket och intyg från läkare med uppgift om diagnos. Sker skadan i tidigare nämnd trafikolycka på väg till eller från idrottsaktivitet anmäls också skadan till bilens trafikförsäkringsbolag, som då blir huvudregleringsbolag. Bilens trafikförsäkring omfattar alla som färdas i bilen. ( Även djur om de blir skadade ) Om ytterligare olycksfallsförsäkringar finns kontaktas dessa för anmälan av skadan även hos dem. Sedan börjar hela försäkringskarusellen. Om ett trafikförsäkringsbolag blir indraget råder jag dig att ta kontakt med ett advokat eller ombud som är specialist på personskadeärenden. Detta skall trafikförsäkringen stå för, såvida det inte anges i deras villkor att de inte står för det. En del försäkringsbolag har börjat skriva in detta i försäkringsvillkoren. Det har tidigare alltid varit din rätt att kunna anlita ett ombud. Anledningen till att de nu gör inskränkningar i den rätten, är att i de många trafikskadereglerings ärenden bolagen handlägger, så har försäkringstagare utnyttjat sin rättighet så flitigt att bolagen tycker det blivit för dyrt.

8 8 Var inte förhastade med att få en skada färdigbedömd alltför snart. Om det blivit bestående men kan konsekvenser inte överblickas förrän några år senare. Nerver och hjärnskador har ett läkningsförlopp på två år, en ryggmärgsskada läker aldrig, andra skador ett år, några månader o.s.v. dessutom kan komplikationer tillstöta under läkningsförloppet. Och det är först efter att läkningsförlopp haft sin gång, som men, restskador och övrig påverkan kan uppskattas. För invaliditetsintyg gäller att ett sådant skall tidigast utfärdas ett år efter inträffad skada, helst tidigast då två år förflutit. Intyget är ett viktigt underlag för skaderegleringen och kontrollera därför noga att det som står i det stämmer med verkligheten. Många läkare är oerhört slarviga och försäkringsbolagens handläggare ännu värre. Godkänn aldrig att försäkringsbolaget gör sin bedömning utifrån dina sjukjournaler, då får du problem. Avsluta aldrig ett skadeärende och skriv inte på några papper från försäkringsbolagen förrän du vet vad det verkligen innebär. En ersättning på kr kanske låter väldigt bra, men det gör den inte om du upptäcker att du faktiskt kunde fått mer. Förhoppningsvis behöver du aldrig råka ut för en skada, men man kan inte alltid styra över det som händer. Ju bättre försäkrad du är desto tryggare blir det om du skadas. Som du upptäckt, är inte Licensförsäkringen så omfattande. Om du inte redan är bra försäkrad, så se över det nu. Innan skadan är skedd. Detta uppmanar jag inte till för att försäkringsbolagen skall tjäna mer pengar på premier, utan jag säger det för din skull, så att du kommer få mer i ersättning om något händer. Jag hoppas den här informationen varit dig till nytta eller kommer vara dig till nytta. Det var min förhoppning när jag skrev den. Lev väl, må väl och farväl. Research och författare Ann Pettersson

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa

Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Ledarnas seniorförsäkring i Bliwa DÖDSFALL OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 BLIWA I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformation LEDARNAS SENIORFÖRSÄKRING Liv till 85 år och olycksfall Gäller

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring - Licensförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer SP262723. Höörs kommun har tecknat försäkring hos If för barn, ungdom och vissa andra grupper som anges nedan. Försäkringsperiod: Från och med

Läs mer

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid

Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Svenska Sjö Olycksfallsförsäkring heltid Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara denna

Läs mer

Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2007

Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Gäller från och med 1 januari 2007 Försäkringsinformation för Svemo Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Gäller från och med 1 januari 2007 2 Omslagsfoto Johan Persson 3 Olycksfallsförsäkring Försäkringsnummer K 64920 Detta är en

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Habo Kommun Habo kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom och vissa andra

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Lekebergs Kommun Lekebergs kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring

För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring För- och efterköpsinformation SLAO:s Utförsåkarförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01

FÖRSÄKRINGSBESKED Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun 2016-01-01 Försäkringsbesked Kollektiv Olycksfallsförsäkring för Jokkmokks Kommun Jokkmokks kommun har tecknat försäkring hos Svedea för barn, ungdom

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus

ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01. Olycksfall Plus ALLMÄNNA VILLKOR 80:4 2008-10-01 Olycksfall Plus 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt. Vår försäkring

Läs mer

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960

Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Sid. 1(7) Elitföreningen Damfotboll Vårdkostnadsförsäkring - K 64960 Villkor nr K 64960 som gäller från och med 2008-04-01 Allmänt Vilka ersättningar som gäller för varje enskild försäkring framgår av

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01

Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Olycksfallsförsäkring Villkor VOY 2013 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3 3. Var försäkringen gäller 3 4. Vad försäkringen gäller för 3 5.

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande 13400dc5-06d1-4b4d-96fc-f89ddd83cbaf Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och studerande Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Geting- och bistick Sid 2 Hjärnskakning hos barn Sid 4 Frakturer hos barn (benbrott hos barn) Sid 6 Näsblod Sid 7 Skavsår (blåsor) Sid 8 Stukning eller vrickning Sid 9 Sår/Skärsår

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.

Olycksfallsförsäkring 2015. Svenska Volleybollförbundet. Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ. Olycksfallsförsäkring 2015 Svenska Volleybollförbundet Försäkringsbrev utfärdat av If (Underavdelning/filial till If Skadeförsäkring AB (publ.) 1 Innehåll 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR...3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT IN. Statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT IN Statens försäkring för utländska studenter i Sverige Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900

ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Sid. 1(7) ELITIDROTTSFÖRSÄKRING K 64900 Villkor nr 741 från och med 1 januari, 2006 Allmänt Detta försäkringsvillkor innehåller samtliga ersättningar som kan ingå i försäkringen. Vilka ersättningar som

Läs mer

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:4 Villkor 2006-01-01 Kollektiv olycksfallsförsäkring Länsförsäkringar Bergslagen......................021-19 01 00, 019-19 46 00 Blekinge Länsförsäkringsbolag......................................0454-30

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor från 2010-12-16 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Startklar och Startklar Plus

Startklar och Startklar Plus 1(6) Startklar och Startklar Plus Villkor som gäller från och med den 1 april 2008. Avbeställningsförsäkring och olycksfallsförsäkring Villkoret gäller för varje person som tecknat Startklar eller Startklar

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+

Allmänna villkor 85:4 2011-09-01. Olycksfall 55+ Allmänna villkor 85:4 2011-09-01 Olycksfall 55+ 2 Olycksfall 55+ 85:4 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! Vår strävan är att erbjuda ett så bra försäkringsskydd och så stor trygghet som möjligt.

Läs mer

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar

Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar Svenska Seglarförbundets medlemsförsäkringar 2016 Stödjer svensk segling Vi seglare äger Svenska Sjö Svenska Sjö stödjer svensk segling Det här ger oss direkta fördelar som omfattande villkor, låga premier

Läs mer

RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring

RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring 2003 RF:s Grundförsäkring och Kompletteringsförsäkring 2 RF:s Grundförsäkring är en försäkring som ger alla idrottsföreningar och andra organisationer anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) ett

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Skallskador inom fotbollen.

Skallskador inom fotbollen. Skallskador inom fotbollen. Ett handläggningsprogram. Yelverton Tegner Docent i Idrottsmedicin. Läkare för F18 landslaget. Skallskador utgör mellan 0 och 10% av alla rapporterade skador inom fotboll. Det

Läs mer

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam.

Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Elrullstol Försäkringsvillkor 1 maj 2010 Vilket objekt försäkringen gäller för 1. Försäkringen gäller för elektriskt driven rullstol som enligt försäkringsbeskedet är försäkrad i Folksam. Var försäkringen

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2810893 Organisationsnr: 212000-1132 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-12-03 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Lunds kommun

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS

HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS BK Kt.- ngen. U 112 (är personer >dstäude. HJÄLP ÅT MEDVETSLÖS SOM EJ ANDAS Det här avsnittet handlar om vad du ska göra när en olycka har inträffat och du ser att personen är medvetslös och inte andas.

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-04 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-04 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2054128 Organisationsnr: 212000-1363 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2013-12-04 2014-01-01-2014-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Mölndals

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Lilla. för årskurs 8 & 9

Lilla. för årskurs 8 & 9 Lilla för årskurs 8 & 9 Vardaglig fysisk aktivitet Vardaglig fysisk aktivitet innebär all rörelse du utför under en dag såsom att promenera till skolan eller att ta trapporna istället för hissen. Denna

Läs mer

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13

HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13 1 HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr NEDRE NORRLAND 2011-11-11 T 1271-09 Sundsvall Rotel 2:13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 12 november 2009 i mål nr T 290-06 och T 1893-06, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01

Olycksfallsförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016 01 01 Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2016 01 01 2/17 Olycksfallsförsäkring Privat Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Begränsningar i försäkringarnas giltighet...4 Sport och idrott...4 Vistelse

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Verksamhetsområde Kirurgi Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Vad är en gallblåsa? Gallblåsan är en liten blåsa, reservoar, som sitter fast på gallgången. Den

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2325436 Organisationsnr: 212000-0589 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2016-01-07 2016-01-01-2016-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Eksjö kommun

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Sammanfattning skelettet och muskler

Sammanfattning skelettet och muskler Sammanfattning skelettet och muskler Skelettet Om du inte hade något skelett skulle din kropp vara som en stor klump, men benen i ditt skelett är starka och hårda. Därför klarar de att hålla upp din kropp.

Läs mer

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu

DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu SNACKA OM IDROTT DELTAGARHÄFTE TILLHÖR: www.alkoholfri.nu Alkoholproblem sånt som händer när man dricker alkohol Visst skadar man kroppen om man dricker alkohol. Hjärnan, levern och andra organ tar mycket

Läs mer

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 Sid 1 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 18.1 Bestämmelser för försäkringsskydd mm 2 Inledning 2 18.1.1. Statligt försäkringsskydd 2 18.1.1.1 Sjukvårdsförmåner. 2 18.1.1.2 Begravningshjälp. 2 18.1.1.3 Myndighetsansvar

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

BADA SÄKERT. Sjöräddningssällskapet undsätter. i Göteborg som simmat för långt ut och fått kramp.

BADA SÄKERT. Sjöräddningssällskapet undsätter. i Göteborg som simmat för långt ut och fått kramp. BADA SÄKERT Sjöräddningssällskapet undsätter en badare vid Lillebybadet i Göteborg som simmat för långt ut och fått kramp. VI BEHÖVER DIN HJÄLP! Vi på Sjöräddningssällskapet har som huvuduppgift att rädda

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott

Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott. Robert Rentsch, Folksam Idrott Olycksfallsförsäkring för nyanlända & spontanidrott Robert Rentsch, Folksam Idrott 070-373 01 82 BAKGRUND till INTEGRATIONSFÖRSÄKRING Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina spelare/ungdomar

Läs mer

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning)

Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Skallskador (lindrig och allvarlig hjärnskakning) Betrakta alltid en skallskada som allvarlig Avbryt träning eller tävling! Kontrollera puls andning fria luftvägar pupiller (ge konstgjord andning vid behov)

Läs mer

Barn- och ungdomsförsäkring

Barn- och ungdomsförsäkring OSB 625:9 Barn- och ungdomsförsäkring Skydda Barn Översiktlig information om Barn- och ungdomsförsäkringen På dessa inledande sidor ger vi dig en kortfattad information om vad du bör känna till om Barn-

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Välkommen till ett Bondespel i tiden.

Välkommen till ett Bondespel i tiden. 2-5 SPELARE FRÅN 10 ÅR Välkommen till ett Bondespel i tiden. Spelplanen och kortillustrationerna i denna jubileumsutgåva kommer från en svunnen tid. Penningsvärdet har däremot räknats upp till en nivå

Läs mer

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01

Försäkringsvillkor. Olycksfall 2016-01-01 Försäkringsvillkor Olycksfall 2016-01-01 Innehåll Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Var försäkringen gäller... 3 A2 Vem försäkringen gäller för...

Läs mer

Skador. Viktigt att tänka på! Gör något ont är det aldrig bra! Tejpa skador

Skador. Viktigt att tänka på! Gör något ont är det aldrig bra! Tejpa skador Skador Att som tränare kunna hantera olika skadesituationer som kan komma att uppstå kan vara räddningen på dina spelares karriärer. Efter att ha forskat en del kring ämnet märker vi att kunskapen inom

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta

Gruppförsäkring. telefon 08-555 802 60. försäkringsvillkor 2012 Hjerta Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Hjerta Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten

Ont i halsen. Råd och fakta om ont i halsen på grund av halsfluss. Läs mer på 1177.se/vasterbotten Ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själva inom en vecka, oavsett om besvären orsakas av virus eller bakterier. Har du eller ditt barn halsont och feber utan hosta, heshet eller

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL

KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL KOSTNAD OCH SKYDD FÖR SPELPASSFÖRSÄKRING, FÖRSÄKRINGSPERIOD 1.1. - 31.12.2016 FÖRSÄKRINGSBELOPPSTABELL TÄVLINGSVERKSAMHET / FULLVUXNA TÄVLINGSVERKSAMHET /UNGDOMAR OCH BARN HOBBY ACTIVITY * - födda 1996

Läs mer

Butiks- och partihandelsförsäkring

Butiks- och partihandelsförsäkring Butiks- och partihandelsförsäkring En förmånlig, skräddarsydd försäkring för dig som är medlem i Svensk Handel Nyhet! Sjukvårdsförsäkring I samarbete med Sidan 2 Vad händer om din butik tvingas stänga

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101

ALLMÄNNA VILLKOR 85:5. Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 ALLMÄNNA VILLKOR 85:5 Olycksfall 55+ Gäller för nya försäkringar från 141115 och för gällande försäkringar tidigast från 150101 2 Olycksfall 55+ 85:5 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR OLYCKSFALL 1 Gäller fr.o.m. 1.3.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 3 1.1 Giltighet 3 1.2 Giltighetstid och -område 3 1.3 Hur en vistelse utomlands påverkar försäkringarnas

Läs mer

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

TB förpliktas att av kostnaden för SGs rättshjälp återbetala sjutusensjuhundrasextio YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2006 T 3692-04 KLAGANDE 1. SBE 2. TB Ombud för 1 och 2: Advokat MLS MOTPART SG Ombud och rättshjälpsbiträde: Advokat JM SAKEN Skadestånd

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj

Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj Personförsäkring Ett ekonomiskt skydd för dig och din familj Med Sumer Personförsäkring erbjuder vi olika försäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Paketen

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen.

75102 Anatomiset. Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. 75102 Anatomiset Människokroppen är den mest komplicerade maskinen i världen. Ta detta tillfället att lära dig mer om människokroppen. Andningssystemet För att delar av kroppen ska fungera krävs det näring

Läs mer

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01

personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 personförsäkring Olycksfall Plus 2013 Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor Olycksfall Plus OLP 2013 Innehåll A Försäkringsavtalet...3 A.1 Allmänna bestämmelser...3 A.2 Vem försäkringen gäller för...3

Läs mer

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort!

Hjälpen kan vara allt från fem minuter till en timme bort! Slide 1 Första hjälpen samlingsnamn för livräddande insatser, ska kunna upprätthålla livsfunktioner som den skadade inte klarar av själv! Ju fler som kan första hjälpen desto fler liv kan räddas! Slide

Läs mer

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring

Förköpsinformation 2016. Sjukvårdsförsäkring Företag. Sjukvårdsförsäkring via SH Pension. Så här fungerar vår Sjukvårdsförsäkring Förköpsinformation 2016 Sjukvårdsförsäkring Företag Sjukvårdsförsäkring via SH Pension Med Sjukvårdsförsäkring* slipper du onödig väntan i vårdköer och ökar dina möjligheter till rätt vård direkt. Du har

Läs mer

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING VILLKOR OL 2002 Gäller från 2001-11-01 Innehållsförteckning sida Viktigt om vår olycksfallsförsäkring 2 A. Försäkringsavtalet 4 1. Allmänna bestämmelser 4 2. Försäkrad person 4 3.

Läs mer

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen

Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Om du blir skadad i vården...... kan du i vissa fall ha rätt till ersättning från patientförsäkringen Besök vår hemsida för mer information: www.patientforsakring.se Om du skadas i vården... Om du drabbas

Läs mer

Styrketräning Vad är styrka? Hur fungerar musklerna? Varför behöver du styrka?

Styrketräning Vad är styrka? Hur fungerar musklerna? Varför behöver du styrka? Styrketräning Vad är styrka? Kroppen är en fantastisk maskin. Den anpassar sig efter mängden och typen av arbete som du utsätter den för, både fysiskt och psykiskt. Om du t ex brukar lyfta tunga vikter

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring

Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Förköpsinformation Privattandläkarnas Sjukförsäkring Detta informationsblad innehåller information om Privattandläkarnas sjukförsäkring som är nyttig att känna till inför ansökan och under försäkringstiden.

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen.

Artärer de ådror som för syresatt blod från lungorna ut i kroppen. Pressmaterial Ordlista Ablation en metod för behandling av förmaksflimmer som innebär att läkaren går in med en kateter från ljumsken till hjärtat och på elektrisk väg försöker häva störningen i hjärtats

Läs mer