Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen."

Transkript

1 Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet har antalet delresor för Västtrafik totalt ökat med ca 8 % jämfört med föregående år. Det totala resandet under de senaste tre åren har varit positivt, med en ökning motsvarande drygt 20 %. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet ligger antalet resor med Västtrafik väl till inför I förhållande till de mål som föreslås i det nya trafikförsörjningsprogrammet är resultatet för närvarande något lägre än måltalen innehåller leverans av nya tåg och historiskt stora satsningar i utökad trafik. Västtrafiks utfall resulterade i en negativ avvikelse mot budget med -32 mnkr. Kostnadsmassan avviker positivt främst beroende på den, för Västtrafik, positiva utvecklingen av de kostnadsindex som styr trafikkostnadernas utveckling. Det är intäkternas utveckling som medför den större negativa avvikelse. Biljettintäkterna avvek för helåret negativt motsvarande ca -179 mnkr. Försäljningen av SMS-biljetter medförde netto en negativ avvikelse på ca -90 mnkr, en förändring kopplat till att teleoperatörerna slutade erbjuda betalning av dessa biljetter via mobilfaktura eller kontantkort. Helårseffekten av det lägre resandet 2012 beräknas till ca -40 mnkr. Tillkommande är den negativa påverkan från resenärernas ändrade val av färdbevis samt resmönster, som samtidigt motverkas till viss del av nya intäkter kopplat till det ökade resandet (-48 mnkr). 2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik driver kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen. Västtrafik är en utförarorganisation och Kollektivtrafiknämnden är en beställarorganisation. Anpassningen till de nya förutsättningarna fortsätter successivt. Västtrafiks mission är att förenkla vardagen för de många människorna genom att erbjuda kollektiva resor till arbete, studier och fritid. Därigenom är Västtrafik aktör i att utveckla det goda livet i Västra Götaland. Västtrafiks affärsidé är att i nära samarbete med företagets partners, utveckla, marknadsföra och leverera attraktiva och kostnadseffektiva kollektivtrafikresor och tjänster för de många människorna i Västra Götaland. Utgångspunkten för utvecklingen av kollektivtrafiken inom Västra Götalandsregionen är Trafikförsörjningsprogrammet, som beslutas av Regionfullmäktige. Däri återfinns Västtrafiks mål över en fyraårsperiod samt på längre sikt. Kollektivtrafiknämnden ger, med programmet som bas, Västtrafik ett årligt uppdrag. Västtrafik har avtal med Hallandstrafiken AB att operativt sköta kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun. Västtrafik har även enskilda avtal med 41 kommuner om att tillgodose

2 Sida 2(21) dess invånare med färdtjänst. Verksamheten finansieras huvudsakligen av biljettintäkter, driftsbidrag från Västra Götalandsregionen, ersättning från berörda kommuner och statliga bidrag. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Ett prioriterat mål är att resandet med kollektivtrafiken ska öka. För Västtrafiks uppdrag finns ett delmål att minst % av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken 2025, vilket bland annat syftar till att uppnå ett ökat resande. En av Västtrafiks strategier för att uppnå målet om ett fördubblat resande till 2025, är att Västtrafik ska låta kunden vara med och prioritera. Det kräver att hela verksamheten är lyhörd för kundsynpunkter. Dialogen med Västra Götalandsregionens medborgare i allmänhet och Västtrafiks kunder i synnerhet är därför en viktig del för att utveckla verksamheten. Kollektivtrafikbarometern mäter på en mer övergripande nivå bland annat hur nöjd medborgaren är med Västtrafik som helhet, men även nöjdhet med senaste resan. I syfte att lättare kunna göra åtgärder utifrån kundernas åsikter kring resan har Västtrafik tagit fram en ny modell för att mäta kundnöjdheten närmare upplevelsen av resan. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Delmål 2: Minst procent av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Invånare och kunders nöjdhet med Västtrafik En viktig input för Västtrafiks verksamhet och dess utveckling är att kontinuerligt ta reda på vad kunderna och allmänheten tycker om företaget och hur dess verksamhet bedrivs och vad det resulterar i. Det är viktigt för Västtrafik att ta kunderna till hjälp när prioriteringar behöver göras. Ett av de verktyg som används är Kollektivtrafikbarometern där personer i regionen (kunder och potentiella kunder), uppdelat jämnt per månad, svarar på frågor om Västtrafik och hur företaget presterar. Bland de variabler som idag mäts i Kollektivtrafikbarometern finns bland annat: Hur nöjd är du som helhet med Västtrafik? Detta mått är ett helhetsbetyg som inte bara bedömer Västtrafiks verksamhet utan också delvis bedömer varumärkets status. Det gör att betyget påverkas av allt som händer kring Västtrafik. Alltså inte bara sådant som Västtrafik själv gör, utan även t ex vad som skrivs i media och hur samarbetspartners, underleverantörer och ägare agerar. I samband med införandet av kontoresor (2009) sjönk nöjdheten (från ca 65%) fram till 2011 då nöjdheten var knappt 50%. Under slutet av 2011 påbörjades en återhämtning som avbröts under 2012 då kundnöjdhetens lägsta värde noterades (nov 2012: 44%). Efter införandet av trängselskatter och av ny trafik har nöjdheten åter vänt uppåt. Vid summering av 2013 kan det konstateras att Västtrafik har fem raka kvartal bakom sig med positiv utveckling av

3 Sida 3(21) kundnöjdheten som nu ligger över 55% (motsvarande resultat har företaget inte haft sedan 2010). Trenden är för närvarande fortsatt positivt. Om du tänker på din senaste resa med Västtrafik, hur nöjd var du med den? Efter ett år med stabila, men relativt sett sämre resultat (ca 75%) avslutas 2013 bra med ett jämnt kvartal på knappt 80%. Det kan konstateras att 2013 varit ett något sämre år än 2012 men att trenden för närvarande är försiktigt positiv. Nu har Västtrafik börjat mäta kundnöjdhet närmare upplevelsen av resan Från och med januari 2013 arbetar Västtrafik enligt en ny modell för att mäta kundnöjdhet ombord i syfte att mäta kundnöjdheten närmare reseupplevelsen, för att den ska påverkas av så få andra faktorer som möjligt. Det primära syftet med detta nya sätt att mäta nöjdheten är att vara ett förändringsorienterat verktyg för att nå fler och nöjdare kunder i samarbetet mellan Västtrafik och dess samarbetsparter. Det är viktigt att betona att benägenheten att välja Västtrafik är mer än nöjdheten med enskilda resor. Då spelar bland annat saker som resebehov, alternativa kostnader, betalsystem, varumärke, restidskvot etc roll. Under 2013 inkluderades fler avtal i denna nya typ av mätning. Helåret 2013 är nöjdheten med senaste resan mätt ombord 93%. I och med de milda vintrarna blev det en låg variation mellan kvartalen (90-94%). Nöjdheten med senaste resan ligger på samtliga avtal i spannet 85-96%. 3.2 Insatser för kommunikation En av Västtrafiks strategier för att uppnå målet om ett fördubblat resande till 2025, är att Västtrafik ska låta kunden vara med och prioritera. Det kräver att hela verksamheten är lyhörd för kundsynpunkter. Dialogen med medborgarna i Västra Götalandsregionen är därför en viktig del för att utveckla verksamheten. Västtrafik har idag flera olika kanaler för dialog och kommunikation med sina kunder. Kundservice via telefon (över samtal per år) är en direkt väg in till Västtrafik, där resenären kan framföra sina ärenden och få svar. Västtrafik deltar också i många olika typer av möten och sammankomster, där dialog förs med olika intressegrupper och där funderingar och önskemål ger värdefull information för det fortsatta utvecklingsarbetet. Fokusgrupper används bland annat vid olika tekniska pilottester, och kan också utgöra diskussionspartner kring till exempel strategiska dokument vilket ger Västtrafiks medarbetare god inblick i kundens och allmänhetens syn på verksamheten. Västtrafiks hemsida (www.vasttrafik.se) är mycket välbesökt med ca dagliga besökare, vilket gör den till en av de mest använda i Västsverige. Västtrafiks reseplanerarappar har ca nedladdningar och det ställs ca 2 miljoner frågor till reseplaneraren varje dag (hemsida + appar) gällande resvägsfrågor, men också information om trafikförändringar, uppgifter om priser och biljetter. Mer än personer har anslutit sig till Mina Sidor

4 Sida 4(21) som är Västtrafiks kunddatabas på hemsidan, där det varje månad skickas ut ett nyhetsbrev med e-post. Västtrafik finns sedan 2011 även på Facebook för den som har enklare frågor som kan besvaras med korta, snabba svar. På Twitter kan all störningsinformation fås som går ut, och Västtrafiks VD twittrar dagligen. Kollektivtrafik är ett intressant ämne för medborgarna och därmed även för media. Västtrafik arbetar aktivt både med en presstjänst för daglig service till journalister, liksom med egna pressmeddelanden och presseminarier för att proaktivt föra ut aktuella frågeställningar kring kollektivtrafik. Under 2013 skrevs och gjordes drygt artiklar och inslag om Västtrafik i media (varav 58 % i tryckt press, 37 % för webb och 5 % i etermedia). Av dessa hade 72 % en neutral eller positiv vinkling. I samband med de stora satsningarna i trafiken i Göteborgsområdet 2013 har Västtrafik gjort flera stora kampanjer, både för att informera befintliga kunder om förändringar men också för att aktivt värva nya kunder. Vid tre olika tillfällen under har totalt bilägare fått erbjudande om att prova kollektivtrafiken gratis under två veckor med provåkarkort. Det har även genomförts kampanjer för Företagskortet i syfte att göra det enklare att välja kollektivtrafiken. Försäljningen av Företagskort startade 2012 och under 2013 såldes Företagskort för nästan 90 miljoner kronor. 3.3 Rättighetsfrågor Funktionshinder Delmål 3: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra resan. Som en del i arbetet med att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder ska Västtrafik under 2014 fortsätta anpassningen av tillgängligheten av hållplatser och terminaler. Målet att de ca 800 hållplatser/terminaler med mer än 100 påstigande per dygn ska vara fullt tillgängliga bedöms uppnås först år En översyn av ledsagarservice pågår och kommer att redovisas under Därefter tas ställning till om dagens 65 platser skall förändras och eller nya komma till. Tidigare utveckling för ökad tillgänglighet för kunderna följs kontinuerligt upp genom uppföljning av befintliga trafikavtal och genom samverkan med väghållarna och övriga aktörer. 4. Verksamhets-/Processperspektivet Den strategiska inriktningen angiven i uppdraget från Kollektivtrafiknämnden samt det övergripande målet i trafikförsörjningsprogrammet är att kollektivtrafikens marknadsandel

5 Sida 5(21) ska öka för en konkurrenskraftig och attraktiv region. Enligt Kollektivtrafiknämndens uppdrag är kollektivtrafiken ett verktyg för att bidra till ett hållbart transportsystem i hela regionen, och därmed närma sig visionen om det goda livet. Målet är att var tredje motoriserade resa år 2025 ska ske med kollektivtrafik. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till I enlighet med Kollektivtrafiknämndens uppdrag är delmål 1 det som givits högst prioritet under Det totala resandet under de senaste tre åren har varit positivt, med en ökning motsvarande drygt 20 %. Jämfört med målen för det långsiktiga fördubblingsarbetet ligger antalet resor med Västtrafik väl till inför I förhållande till de mål som finns i trafikförsörjningsprogrammet är utfallet av resor något lägre. Under 2013 har trängselskatter införts i Göteborgsområdet som medfört ökad efterfrågan av kollektivtrafik. För att möta upp ett ökat resande har trafiken i och kring Göteborg byggts ut med stärkt kapacitet och förbättrad framkomlighet. Västtrafik har från nämnden även i uppdrag att göra en översyn av linjernas utbud i förhållande till utvecklingen av efterfrågan. Utbudet ska justeras och trimmas för att ge största

6 Sida 6(21) möjliga nytta per insatt skattekrona. Översynen ska ta hänsyn till samhällets behov av grundläggande basutbud och samordningsvinster med skolskjuts. Uppdragen ska även beakta att effektiviseringar som görs i en delregion i första hand ska föras tillbaka och användas till samma delregion. Västtrafik har i trafikplanen för 2014 tagit beslut om sådana effektiviseringar. 4.4 Prestationer I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet gjordes bedömningen om ett stort ökat resande. Under perioden 2013 har antalet delresor i Västtrafik totalt ökat med ca 8 % jämfört med I Göteborgsregionen är ökningen vid samma jämförelse ca 10 % medan resandet i övriga delregioner är oförändrat. Resorna i tågtrafiken har ökat med 15 % och i spårvagnstrafiken med 11%. I trafiken med buss och båt är ökningen lägre. Antalet delresor för hela 2013 är 283 miljoner vilket är drygt 20 miljoner högre än 2012 motsvarande ca 8 %. Förutom att nya kunder strömmat till syns även ett ökat resande hos de resenärer som sedan tidigare åker kollektivt. Jämfört med målen i trafikförsörjningsprogrammet är resandet 2013 något lägre. 4.5 Miljömål Delmål 4: Kollektivtrafiken skall utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till Ställa krav Västtrafik ställer omfattande miljökrav i trafikavtalen med entreprenörer. Att följa upp så att entreprenören följer de krav som Västtrafik ställt är en förutsättning för att få till stånd en trovärdighet mellan Västtrafik och entreprenören. Av konkurrensskäl, men kanske viktigast för att säkerställa leverans är det också väsentligt att en uppföljning genomförs. Uppföljningen ska även inkludera avgasmätningar. Västtrafik ställer krav på energieffektivisering på alla nya reseanläggningar, till hjälp används ett miljöprogram med tillhörande handlingsplaner. Uppdatering av plan för minskat fossilberoende Enligt målet för minskat fossilberoende som är fastställt i Trafikförsörjningsprogrammet ska kollektivtrafiken år 2025 utföras med 95 % förnybar energi. Västtrafik håller på att ta fram en Miljö- och klimatplan. Planen ska beskriva de åtgärder som krävs för att uppnå målen i Trafikförsörjningsprogrammet. Planen omfattar åtgärder för Västtrafiks samtliga trafikslag och fastighetsbestånd. Planen ska fastställas under Databasen Frida har utvecklats för att ge möjlighet att följa upp utsläpp och energiförbrukning per personkilometer, arbetet att förfina underlaget för beräkningen av nyckeltalen pågår.

7 Sida 7(21) 5. Medarbetarperspektivet Västtrafik har en bra situation i de flesta av de prioriterade målen. Utöver detta har bolaget tre huvudmål för medarbetarperspektivet i verksamheten; tydliga och individuella mål, tydligt och kommunikativt ledarskap samt goda relationer och gott medarbetarskap. Dessa mål följs löpande genom medarbetarundersökningar. Organisationen har tagit stora steg framåt och förväntas inom kort uppnå de mål som sattes i början av Under 2013 påbörjades ett systematiskt arbete kopplat till kompetensplanering. Arbetet har utgått ifrån att analysera nuläge samt önskat läge vad beträffar befintlig samt önskad kompetens. Kompetensplaneringen är tänkt att genomföras i samband med det årliga utvecklingssamtalet och kommer att ligga till grund för det kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Västtrafik fortsätter att fokusera på: Tydliga och individuella mål Tydligt och kommunikativt ledarskap Goda relationer och gott medarbetarskap Medarbetarundersökning har sedan 2010 genomförts 2-4 gånger per år. Motsvarande gäller för 2013 där första gjordes under april månad och andra gången görs i oktober. Redan under 2012 framkom en del förbättringar inom medarbetarperspektivet, som exempelvis information från ledningen, regelbundna avstämningssamtal mellan chef och medarbetare. Ett av de områden som behöver arbetas vidare med är ett förbättrat samarbete mellan avdelningarna. 5.3 Personalstruktur Västtrafik har 282 anställda, fördelat på 279 tillsvidareanställda och 3 visstidsanställda. Av Västtrafiks 282 anställda är, oavsett anställningsform, 165 kvinnor och 117 män. Antalet årsarbetare är Personalvolym Personalvolymen har angivits i den statistik som parallellt med denna skickas in till regionen. Volymen ökar i den takt som är planerad och omfattar framförallt specialistfunktioner inom enheterna Utveckling och IT för att arbeta med Västsvenska paketet (VP). 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2013 Utfall 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt

8 Sida 8(21) Ökningen av bemanningsföretag beror bland annat på att det varit inhyrd personal i den nya Västtrafikbutik som öppnades under 2013 i Frölunda. 5.7 Jämställdhet och mångfald Jämställdhet och mångfald är en förutsättning för en demokratisk utveckling och en hållbar ekonomisk tillväxt. För att kvinnor och män ska uppleva Västtrafik som attraktivt krävs fortsatt arbete med jämställda villkor och möjligheter. Västtrafik arbetar aktivt med att integrera kunskaper om mångfald och jämställdhet i verksamheten. Dessa perspektiv belyser och genomsyrar exempelvis allt rekryteringsarbete, lönesättningar, hänsynstagande till könsfördelning i beslutsfattande positioner samt avtalsfrågor. Under 2014 ska en mångfalds- och jämställdhetsplan arbetas fram för att synliggöra det redan pågående arbete samt planerade åtgärder. Ambitionen är att under 2014 börja mäta jämställdhet via JÄMIX, som består av nio mätbara nyckeltal. Genom att mäta och jämföra Västtrafiks egna verksamheter internt och externt samt över tid kan osakliga skillnader mellan könen synliggöras. Västtrafik har under 2013 inte deltagit i regionens webbaserade genusutbildning. 7. Ekonomiperspektivet Övergripande ska verksamheten utföras med god kostnadskontroll och ekonomi i balans. Västtrafik strävar efter att uppfylla detta krav löpande innehåller leverans av nya tåg och historiskt stora satsningar i utökad trafik. Västtrafiks utfall uppgick till en negativ avvikelse mot budget med -32 mnkr. Kostnadsmassan avviker positivt. Det är främst intäkternas utveckling som medfört den negativa avvikelsen. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Västtrafik redovisar ett resultat före driftsbidrag för helåret 2013 motsvarande mnkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse mot budget med -32 mnkr.

9 Sida 9(21) Intäktsutveckling Biljettintäkterna under perioden januari december 2013 understiger budget med mnkr. Det ökade resandet beräknas bidra med en ökning av biljettintäkterna motsvarande + 60 mnkr, men samtidigt minskar de jämfört med budget, dels beroende på minskad försäljning av SMSbiljetter (-91 mnkr) såväl som från att resandet under 2012 inte motsvarade förväntningarna (- 40 mnkr). Det har även under året visat sig att resenärens val av färdbevis och resmönster har ändrats. Resenärerna väljer i större utsträckning att resa med periodkort samt reser oftare på varje kort, vilket påverkar snittintäkten och därmed intäkterna negativt (- 108 mnkr.) I jämförelse med föregående år har intäkterna för perioden ökat med cirka 6 % (+155 mnkr). Prisökningen var tidigarelagd till slutet av september Den beräknas i snitt motsvara +6,4 %, men påverkar då 2013 motsvarande cirka 4,5 % (+120 mnkr). Resandet har under perioden ökat med + 8 %, medan intäkterna exklusive prisökning ökat motsvarande drygt 1,5 %. De stora faktorer som påverkar även i jämförelsen med föregående år är dels den negativa avvikelsen för SMS-biljetter, vilken netto motsvarar nästan -3 % (-75 mnkr). Dels förändringen på snittintäkten beroende på att resenärerna i större utsträckning väljer att resa

10 Sida 10(21) med periodkort samt reser oftare på varje kort, vilket beräknas medföra en negativ effekt motsvarande drygt -3 % (-85 mnkr). Utifrån detta perspektiv bidrar den positiva resandeökningen med en intäktsökning på drygt 7,5 % (+195 mnkr). Under 2012 blev det klart att Västtrafik från den 1 februari 2013 inte längre skulle få sälja SMS-biljetter via mobilfaktura eller kontantkort. Det berodde på att teleoperatörerna slutade att erbjuda betalning av SMS-biljetter direkt via mobilfaktura eller kontantkort. En upphandling inklusive utveckling av ny betallösning genomfördes. Den nya lösningen fungerar tillfredsställande, men medför oavsett det ett mer komplicerat tillvägagångssätt för Västtrafiks kunder. Västtrafik har brutto tappat drygt 50 % av intäkterna från SMS biljetter i jämförelse med föregående år. I syfte att öka Västtrafiks intäkter pågår en rad olika aktiviter. Västrafik arbetar även sedan en tid tillbaka med ett antal aktiviteter under rubriken förenklade biljettköp. Västtrafik bedriver försäljning både med personlig service (Försäljningsombud, Västtrafikbutiker, Ombordförsäljning och Företagsförsäljning) och genom självbetjäning (Sms-biljetter, e- tjänsterna Autoladda konto och period, enkelbiljett via reseplaneraren samt automater). Bland aktiviteter inom området personlig service kan nämnas: Under 2013 har försök gjorts med mobila försäljningsenheter på resecentrum och liknande, för att minska köerna, avlasta förare vid ombordförsäljning samt säkra intäkter för Västtrafik. Försöken gav goda resultat särskilt vid helgkvällar och liknande. För framtiden arbetar Västtrafik med att underlätta och snabba upp köp ombord i bankkortsterminal och med ny försäljningsutrustning för försäljningsombud som skall underlätta bättre, snabbare och säkrare service till kunderna. Exempel på åtgärder inom området självbetjäning: Vid årsskiftet utökades sortimentet av SMS- biljetter med koder som möjliggör resor inom samtliga kommuner i regionen. En ny version av SMS-appen har också tagits fram för att underlätta för kunderna och den finns nu ute för nedladdning. E-tjänsterna Autoladda konto och Autoladda period har utvecklats framför allt vad beträffar betalningsflöden och information till kunderna. Detta har medfört att tillströmningen av kunder till dessa tjänster ökar. I januari 2014 är nästan kunder anslutna och 2013 genererade e-tjänsterna nästan 50 Mkr i försäljning, en positiv utveckling som förväntas fortsätta under Under 2014 planeras lansering av möjligheten att köpa enkelbiljett via reseplanerarappen i en smartphone. Köp kan då göras för en vald resa och biljetten levereras till telefonen, betalas med bankkort och ingen förhandsregistrering behövs. På lite längre sikt planeras en ny digital och mobil försäljningskanal. Kunden skall då kunna genomföra val av färdbevis, beställning, betalning, validering och visering mobilt i sin smartphone.

11 Sida 11(21) Utfall januari-december 2013 jämfört med budget Totalt visar Västtrafik ett utfall för perioden som understiger budget med -32 mnkr. Biljettintäkterna avviker negativt med -179 mnkr, medan kostnadsmassan avviker positivt med +133 mnkr. (Den sistnämnda måste dock bedömas ihop med övriga intäkter). Avvikelsen redovisas utifrån tre olika grupperingar och avser nettoeffekter. Det medför att posterna ibland avser både intäkter, kostnadsminskningar och kostnadsökningar. Oförutsedda faktorer Oförutsedda faktorer avser förändringar mot budget som antingen skett efter det att budgeten beslutats alternativt när utfallet avviker mot de bedömningar som gjorts i budgetarbetet. Som tidigare beskrivits understiger biljettintäkterna budget med -179 mnkr för perioden. Avvikelsen kommer främst från lägre SMS-biljetter (-91 mnkr) såväl som från att resandet under 2012 inte motsvarade förväntningarna (-40mnkr). Den positiva effekten på intäkterna av det ökade resandet dämpas av resenärens val av färdbevis samt ökat resande per kort vilket netto ger en negativ avvikelse (-48 mnkr). Samtliga index har utvecklats med en positiv trend i relation till budget, men det är främst AKI-indexet och PPI-indexet för diesel som ger upphov till den positiva avvikelsen (+90 mnkr). Rörliga kostnader för resande avviker positivt (+7 mnkr). Posten avser främst lägre

12 Sida 12(21) kostnader för biljettgiltighet på SJs tåg (+20 mnkr), samt negativ avvikelse för ökade kostnader för förstärkningstrafik, (-10 mnkr). Förändrad trafik avser förändringar mot budget, som exempel kan nämnas ej genomförd utökning av spårvagnstrafiken (+13 mnkr). Del av ökade kostnader för tågtrafik avser kostnadsökning som inte är kopplade till avtalsskiftet. Det är främst kostnader för högre el- och banavgifter (-14 mnkr), samt hyra av extra tåg (-13 mnkr). Minskade kostnader för spårvagnstrafiken avser lägre kostnader för drift och underhåll av banan, leasingkostnad med mera (+24 mnkr). Det avser även en engångseffekt från avstämning av drift och underhåll bana utifrån genomförd skatteväxling (+25 mnkr). Den positiva avvikelsen av avskrivningarna kan delas upp i tre delar. En del är kopplad till att nyanskaffade tåg inte levererats helt enligt plan (+4 mnkr), utöver det påverkar även den slutliga uppdelningen i komponenter såväl som förlängningen av stommen från 25 år till 30 år (-1 mnkr). De två övriga större delarna avser avskrivningar kopplat till infrastruktur investeringar samt IT investeringar där det skett förskjutningar (+7 mnkr respektive +4 mnkr). Det finansiella nettot avviker positivt mot budget på grund av tågens leverans under året. Posten övrigt består av ett stort antal poster som exempel kan nämnas ökade hyror för depåer (-17 mnkr), ökat antal resegarantiärenden (-4 mnkr), projekt för ny upphandling av tågtrafik (- 2,5 mnkr) med mera. Det finns även positiva avvikelser som minskade försäljningsomkostnader för bland annat SMS (+15 mnkr), minskade reparation- och underhållskostnader för fastigheter samt hållplatser (+10 mnkr), minskade personalkostnader (+9 mnkr) med mera. Beslut i verksamheten Ingen påverkan i dagsläget. Finansiella beslut Utfallet av upplösning av överavskrivningar avser dels den generella delen (+30 mnkr) samt dels kopplat till merkostnader i tågtrafiken (+100 mnkr). Kostnaderna för tågtrafiken har haft en bättre utveckling än förväntat vilket medfört en lägre upplösning än budgeterat och att kvarvarande del för 2014 ökar. Sammanlagt finns kvarvarande obeskattade reserver vid utgången av året motsvarande 75 mnkr. En finansiell frågeställning som varit under utredning under året är konsekvensen av komponentsfördelningen på de nya pendeltågen Coradia Lirex X61 i kombination med det nya K3 regelverket. Avskrivningarna är nu anpassade utifrån beslutad fördelning. 7.2 Ekonomiskt resultat Bolag: Västtrafik AB Period: dec Blankett RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB Konto Namn Ack utfall i tkr Specialdestinerade statsbidrag, externt

13 Sida 13(21) Investeringsbidrag EU-bidrag, externt Ägarbidrag från kommuner, externt Övrig försäljning av tjänster, externt Övrig försäljning av tjänster, internt Driftbidrag från nämnd inom regionen, avt int, mp Övriga bidrag, externt Övriga bidrag, internt Hyrsintäkter lokaler/bostäder, externt Försäljning material och varor, externt Försäljning material och varor, internt Biljettintäkter, externt Övriga intäkter, externt Övriga intäkter, internt 0 SVI Summa verksamhetens intäkter Lön arbetad tid Lön ej arbetad tid DSK1 Summa löner Pensionskostnader, externt Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt Övriga personalkostnader, externt Övriga personalkostnader, internt 0 DSK3 Summa övriga personalkostnader Sociala avgifter enl lag och avtal, externt DSKL Personalkostnader totalt

14 Sida 14(21) Inhyrd personal, övrigt, externt Direkta trafikkostnader, externt Köp av verksamhetsanknutna tjänster, externt Material och varor, externt Material och varor, internt Övriga lämnade bidrag, externt Övriga lämnade bidrag, internt Hyra av lokal/bostad, externt Hyra av lokal/bostad, internt Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, externt Köp av utbildn, kultur, övr reg verksamh, internt Övriga lokalkostnader inkl. energi, externt Förbrukningsmaterial, externt Förbrukningsmaterial, internt Kostnader för transportmedel externt Kostnader för transportmedel internt Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt Övriga kostnader, externt Övriga kostnader, internt Utrangering av anläggningstillgångar

15 Sida 15(21) Nedskrivning av anläggningstillgångar Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar Avskrivning på byggnader och markanläggningar Avskrivning leasingavtal byggnader Avskrivning på maskiner och inventarier Avskrivning leasingavtal maskiner och inventarier DSK11 Summa avskrivningar SVK Summa verksamhetens kostnader SRES 1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Ränteintäkter bank, externt Ränteintäkter lån, externt Övriga finansiella intäkter, externt DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt Ränteintäkter bank, internt, motpart Ränteintäkter lån, internt, motpart Övriga finansiella intäkter, internt 0 DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt Räntekostnader bank, externt Räntekostnader lån, externt Övriga finansiella kostnader, externt Räntedel på leasingskuld, externt 624 DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt Räntekostnader bank, internt, motpart Räntekostnader lån, internt, motpart Övriga finansiella kostnader, internt 0 DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt SRES2 RESULTAT FÖRE EXTRAORD POSTER O SPEC BESLUT Obeskattade reserver

16 Sida 16(21) Uppskjuten skatt Årets skatt Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader SRES3 ÅRETS RESULTAT Åtgärder vid ekonomisk obalans Västtrafik har tillsammans med styrelsen under året tagit fram olika åtgärder för att nå en budget i balans. Västtrafik har på kort sikt svårt att ställa om sina kostnader, då stora delar av kostnadsmassan är trögrörlig. De större posterna är bundna i avtal, möjliga att förändra men det krävs ett längre perspektiv. Allmänna kostnadsbesparingar Utifrån vårens prognos har genomgångar skett för att försöka ha en allmän återhållsamhet samt se över möjlig besparingspotential. Där så är möjligt har Västtrafik försökt skjuta på vissa åtgärder i syfte att göra besparingar. Några exempel är återhållsamhet i anställningar, utbildning och andra personalrelaterade kostnader, förskjuta underhåll, vissa projekt m m. Generellt sett ger denna typ av besparingar, relativt sett, låg effekt. Då större delen av kostnadsmassan är bunden i avtal. Intäktspotential samt förenklade biljettköp I syfte att öka Västtrafiks intäkter pågår en rad olika aktiviter. Dessa kan delas in i större samlingsområden. Ett sådant område som är mer kortsiktigt och en direkt åtgärd mot främst reduceringen av SMS biljetter, syftar till att marknadsföra såväl som att informera om hur den nya lösningen fungerar. Det rör sig även om vilka andra alternativ som finns redan idag, såsom 1-dygns- och 3-dygnsbiljetter för turister med mera. En annan del som varit pågående under en längre period och som rubriceras förenklade biljettköp avser en rad olika aktiviter för att utöka kundens möjlighet till biljettköp. Tidigarelagd prisjustering Förslag att tidigarelägga prisförändringen med 3 månader beräknades ge en positiv effekt på 2013 med cirka +30 mnkr. Ingen tidigareläggning genomfördes. Obeskattade reserver Västtrafik har vid utgången av 2013 kvar obeskattade reserver motsvarande 75 mnkr. De obeskattade reserverna avser enligt tidigare beslut 30 mnkr reserverade för 2014 samt ytterligare 45 mnkr reserverade för merkostnader i samband med skifte av tågoperatör. Dessa kan nyttjas för att få ett utfall i balans med budget 2013, men medför motsvarande obalans Investeringar Avskrivningarna avviker positivt i utfallet mot budget med ca +13 mnkr, vilket är kopplat till leverans av nya tåg samt investeringar i infrastruktur och IT enligt tidigare beskrivning.

17 Sida 17(21) Förskjutningar i investeringar har skett mellan åren. Det avser stationerna längs med Alependeln, Frölunda resecentrum med mera. 8. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokument../../userfiles/1/documents/1953_2661_90CE7.xlsx REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Regionfullmäktige har ett antal prioriterade budgetmål och tillkommande under hösten har även större delen av Trafikförsörjningsprogrammet beslutats av Regionfullmäktige. De prioriterade budgetmålen överensstämmer i stort med målen enligt programmet. Västtrafik har utifrån detta erhållet ett uppdrag från Kollektivtrafiknämnden för 2013 innehållande ett övergripande mål och fyra delmål. Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål att Kollektivtrafikens marknadsandel ska öka för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Motsvarande är Västtrafiks övergripande mål i uppdraget för Detta stämmer väl överens med Regionfullmäktiges budgetmål: Andelen som åker kollektivt i stället för med bil ska öka. Resterande fyra delmål har sammanfattats nedan men beskrivs inom de fyra perspektiven i enlighet med den regiongemensamma mallen. Delmål 1: Resandet med kollektivtrafiken 2025 ska fördubblas i förhållande till Delmål 2: Minst 85-90% av resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Delmål 3: Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat för att möjliggöra hela resan. Delmål 4: Kollektivtrafiken skall utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025.

18 Sida 18(21) Västra Götalands satsningar på infrastruktur ska vara hållbara Utmärkt Alla satsningar på infrastruktur som Västtrafik gör har höga krav på hållbarhet, exempelvis följs alltid Byggvarubedömningen vid nyproduktion. Företaget optimerar energiförbrukningen för nuvarande och nya byggnader. Västtrafik ansöker dels om GreenBuilding-certifiering för nuvarande och nya byggnader samt dels miljöbyggdnadsklassificering för nya byggnader (silver eller guld). Investeringar som förbättrar samordningen av transportslag ska prioriteras Bra De investeringar som Västtrafik ansvarar för ska uppfylla förbättrad samordning av transportslag. En kraftig utbyggnad av pendelparkeringar och förbättrade knutpunkter samt resecentrum främjar förbättrad samordning. För infrastruktur med annan huvudman finns en förbättringspotential, exempelvis stationsområden, bryggor etc. Resandet med kollektivtrafiken ska öka Under 2013 har de kollektiva resorna totalt i Västra Götaland ökat med 8% till 283 miljoner delresor. Utmärkt Kollektivtrafiken ska anpassas till både mäns och kvinnors resbehov Genom de trafikökningar som gjorts har fler resmöjligheter skapats för fler medborgare. Bra Andelen som reser kollektivt istället för att åka bil ska öka Resandeökningen i kollektivtrafiken sker parallellt med att bilåkandet minskar i främst Göteborgsområdet, som ett resultat av arbetet med Västsvenska Paketet. Bra

19 Sida 19(21) Användningen av fossil energi i Västra Götaland ska minska Andel av Västtrafiks kilometerproduktion för buss och icke eldrivna tåg som är förnybar. Mål 2013: 35 procent. Detta är uppnått (41 % år 2012). Bra Antalet resta mil i tjänsten ska minska Bra Totalt antal resta mil med bil per årsarbetare uppgår 2013 till 56, vilket är en minskning med 5% jämfört med Totalt antal resta mil med flyg per årsarbetare uppgår 2013 till 123, vilket är en ökning med 28% jämfört med Västtrafiks anställda ska i möjligaste mån åka kollektivt i tjänsten, endast i undantagsfall kan bil användas. Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Detta mål är uppnått, alla årsarbetare omfattas av miljöledningssystem. Bra Alla verksamheter som Västra Götalandsregionen bedriver i egen regi eller finansierar ska ingå i tillgänglighetsdatabasen Bra De hållplatser och terminaler som är och planeras vara tillgänglighetsanpassade till år 2016 finns inventerade i Västtrafiks geografidatabas. Uppdatering sker allteftersom ombyggnad sker. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Medellön Kvinnor VT kr. OK Medellön Män VT kr. Procentuell differens är 81% VGR:s mål är 77,7%. Det är en skillnad i medellön på ca kr mellan Västtrafiks kvinnor och män, en minskning med 3% sedan förra årets mätning. Minskningen kan till viss del tillskrivas den lönekartläggning som genomfördes hösten 2012 tillsammans med Vision och SACO där osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor kartlades. Parterna analyserade både lika och likvärdiga arbeten. Till stöd används BAS som är Västtrafiks verktyg för arbetsvärdering. Ett

20 Sida 20(21) antal osakliga löneskillnader som inte går att förklara identifierades och har redan åtgärdats med strukturtillägg under hösten 2013 och ligger även med i planeringen för 2014 och Heltid ska vara norm vid tillsvidareanställning Inom Västtrafik är heltid normen. Endast ett fåtal medarbetare (8 st) har lägre sysselsättningsgrad. Bra Västra Götalandsregionen ska klara sin egen kompetensförsörjning Bra Västtrafik arbetar aktivt med kompetensförsörjningsfrågorna. Långsiktigt finns politiskt uttalat att Västtrafik ska fördubbla sin verksamhet vilket innebär att kort- och långsiktig kompetensförsörjning är en fokusfråga. Under 2013 påbörjades arbetet med att upprätta ett kompetenshjul där chefer, utifrån sina årliga utvecklingssamtal, ställer samman det samlade kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsbehovet. Inga kända bristkompetenser finns men dialog kring behovet av nya kompetenser har påbörjats. Utifrån Västtrafiks varumärkesarbete finns dessutom en ambition att vidareutveckla dialogen kring kompetensförsörjningsfrågorna gentemot entreprenörerna. Detta arbete kommer att få ytterligare fokus under REGIONFULLMÄKTIGES UPPDRAG Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Västtrafik har tillsammans med styrelsen under året tagit fram olika åtgärder för att nå en budget i balans. Västtrafik har på kort sikt svårt att ställa om sina kostnader, då stora delar av kostnadsmassan är trögrörlig. De större posterna är bundna i avtal, möjliga att förändra men det krävs ett längre perspektiv. Det är årets intäktsutveckling som är den främsta orsaken till den negativa avvikelsen. Alla verksamheter ska öka sin produktivitet och effektivitet Slutsummeringen vid årsskiftet är att vissa effektiviseringar har överskridit estimeringen

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18)

Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet. Sida 1(18) Sida 1(18) Delårsrapport augusti 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(18)

Årsredovisning 2012 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning och slutsats. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(18) Sida 1(18) Årsredovisning 2012 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats Det totala resandet under de senaste tre åren har varit väldigt positivt, då ökningen är nästan 20%. 2012 har visat på en avmattning

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Västtrafik AB

Delårsrapport augusti 2015 Västtrafik AB Sida 1(14) Delårsrapport augusti 2015 Västtrafik AB 1. Sammanfattning Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB

Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB Sida 1(13) Delårsrapport mars 2015 Västtrafik AB 1. Sammanfattning Efter ett ökat resande under 2013 har resorna stabiliserats på en oförändrad nivå under 2014, det vill säga totalt cirka 276 miljoner

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(16) Detaljbudget 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats Västtrafik hade under 2011 en kraftig resandeutveckling. Under det året ökade resandet med ca 18 %. (Om effekten avseende öppen

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(17)

Delårsrapport augusti 2014 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(17) Sida 1(17) Delårsrapport augusti 2014 Västtrafik AB 1. Sammanfattning I uppdraget inför 2014-2015 har Kollektivtrafiknämnden beslutat att Västtrafiks högst prioriterade mål under perioden är delmål nummer

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning. Sida 1(16)

Årsredovisning 2014 Västtrafik AB. 1. Sammanfattning. Sida 1(16) Sida 1(16) Årsredovisning 2014 Västtrafik AB 1. Sammanfattning I uppdraget inför 2014-2015 har Kollektivtrafiknämnden beslutat att Västtrafiks högst prioriterade mål under perioden är delmål nummer 2.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer