Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010"

Transkript

1 Predikan under mässan den 14 maj 2010 Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010 Denna Mässas läsningar - speciellt valda för detta tillfälle - kan hjälpa oss att se den Guds plan som ligger bak äktenskap och familj. De två första läsningarna fokuserar på temat för vår kongress, nämligen kärlek och liv. I den första läsningen hör vi inte endast att Gud, som är källan till allt liv, skapade människan som man och kvinna, utan också om hur nära de två könen är knutna till varandra, att de måste bryta upp från deras hem för att förenas. Han gjorde de två könen, i deras olikhet, inbördes beroende av varandra, och visade hur de supplerar varandra för att så avspegla alla aspekter av människans väsen. I den andra läsningen lovprisas kärleken. Paulus tänker på kärleken som förutsättningen för varje engagemang, inte minst vårt förhållande till Gud och vårt liv i Kyrkan. Utan en kärlek som är redo till allt, kommer vår tro inte att vara verksam. Denna obegränsade kärlek är ju också en förutsättning för livet i äktenskap och familj, och därför är det mycket förståligt att denna text så ofta används vid vigslar. Evangeliet verkar kanske, vid första ögonkastet, lite mindre relevant for temat äktenskap och familj. Men vi kommer att se, att det faktiskt passar mycket bra. Vi hör här Jesus tala om sina lärjungar som jordens salt och världens ljus. Saltet är en bild på något, som sätter smak, kryddar och bevarar. Och ljuset står som symbol för det, som skall visas fram och skina på andra. Bägge delar skall vara något, man lägger märke till. Salt representerar något som är diskret, något som inte syns, men ändå gör sin verkan, medan ljuset är det som klart faller en i ögonen. När Jesus jämför sina lärjungar med salt och ljus, så vill han därmed säga att de måste se till att det sker en märkbar förändring på den plats där de verkar. Därför ser vi denna liknelse som en kallelse till lärjungarna att vara ivriga förkunnare av Jesu budskap, och vara synliga vittnesbörd om ett liv i gemenskap med honom. Med förkunnare menar vi ofta präster och andra personer som på ett särskilt sätt skall representera Kyrkan. Deras insats skall åstadkomma en förbättring och man skall inte kunna undgå att lägga märke till dem. Det kristna vittnesbördet är något som försiggår i obemärkthet, parallelt med andra aktiviteter, och på samma gång något som skall lyftas fram, något som skall inspirera och uppmuntra. I den traditionella förkunnarrollen är detta något mer eller mindre självklart. Någon som professionellt uppträder i Kyrkans namn, som till eksempel präst eller ordensperson, förväntas att ha något att bjuda på, som kan väcka intresse och göra intryck, samtidigt som man

2 försöker finna de bästa kanalerna och medlen för att få ut budskapet till så många som möjligt Det Andra Vatikankonciliet lär oss att kallelsen till helighet gäller alla kristna, och till detta hör också att ta del i Kristi tredubbla gärning som präst, profet och konung. Var och en skall därför vara jordens salt och världens ljus. Det gäller att leva ett anspråkslöst och tillbakadraget liv och på samma gång vara någon, som man inte kan undgå att lägga märke till. Liknelsen om jordens salt och världens ljus finns, trots att den är en allmän appell till alla, som vill vara Jesu lärjungar, också som ett av alternativen bland evangelietexterna till bröllopsmässor. Det är inte bara en slump, ty inte minst äkta par och familjer rymmer på en och samma gång saltets kraft och ljusets synlighet. Äkta par och familjer lever ofta ett anonymt liv i Kyrkan och samhället, där de förverkligar en personlig dröm om och längtan efter kärlek, ömhet och trygghet. Livet i familjen präglar, liksom det nästan osynliga saltet, på ett avgörande sätt de människor som är involverade, inte minst barnen. Familjen har sin egen sfär av privatliv och suveränitet, som utomstående endast har en begränsade rätt till att blanda sig i. Trots rätten till intimitet och ett liv som ofta är dolt för omvärlden, har äktenskap och familj en stor utåtriktad mission. Samhället har traditionellt beskyddat äktenskap och familj, värnat om fördelar för äkta par och barn, och stiftat lagar angående inbördes förpliktelser och rättigheter. Lagar stiftas konstant, i våra dagar ofta med ett stort signalvärde, i och med att laggivningen är med till att inte endast definiera vem som är familj, utan i stigande grad också omdefinierar vad en familj är. Även om också den nyaste familjelagstiftningen är menad som ett skydd av vissa människors intressen, är den inte längre på samma sätt ett beskydd för den familj som bygger på Guds skapelseordning. Den värnar inte längre om den sorts gemenskap har sitt upphov i att Gud skapade människan till man och kvinna. Även om våra länder i Norden stiftar lagar om familjen, verkar det som om samfundet inte har särskilda förväntningar på den. Man förväntar inte att äktenskapet och familjen och de värden, dessa instutitioner representerar, skall ha något att ge samhället, utan att det snarare är skolan som skall prägla framtidens samhällsmedborgare. Kyrkan har i nyare tid aldrig tvekat att tillmäta familjen en mycket stor betydelse, när det gäller att föra tron vidare, och för vittnesbördet om hur kärlek, omsorg och respekt för livet förverkligas i praktiken. I sitt intresse för hur det går för samhället, satsar Kyrkan också på att familjen här har en roll att spela. Liksom den enskilde kristne skall vara jordens salt och världens ljus, så skall också familjerna vara det. Även om det är samhällets uppgift att värna om individens rätt, är det beroende av en en djup förståelse för

3 gemenskap, och individens rätt kan endast garanteras av en förstående och solidarisk gemenskap. En gemenskap som genom sin omsorg för den enskilde präglar individen så att den själv blir omsorgsfull och socialt sinnad. Kyrkan har alltså förväntningar på familjen, om att den kan vara jordens salt och världens ljus. Förutsättningen för att Kyrkans förkunnelse skall lyckas är, att de människor som hör henne, tar budskapet till sig, att det präglar deras liv och att de omsätter det i handling. Den enskilda människans sätt att leva efter Evangeliet är förutsättningen för att det inte förblir ett teoretiskt budskap och en steril lära. Inte minst i familjen är föräldrarnas uppgift att föra tron vidare till barnen, och barnens erfarenheter av en konkret levd kärlek, en förlängning av Kyrkans förkunnelse, som absolut inte kan undvaras, och som är en viktig förutsättning för att Kyrkans mission skall kunna lyckas. Evangeliets kraft och hållbarhet symboliseras av saltet; dess sanning och betydelse för alla, kan liknas vid ett ljus. Ljuset skall inte döljas utan ställas så att det lyser för alla. Familjen må gärna ha ambitionen att vara ett ljus för andra. Ett ljus som ger trygghet och värme till dem som befinner sig i dess närhet, och som är en orienteringspunkt för dem som står ute i mörkret. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, säger Jesus i Evangeliet. Familjen kan även liknas vid en lysande stad, som bara är där och som andra därför inte kan undgå att se. En stad som är inbjudande, och som kan tillgodose de basala behoven, och som erbjuder trygghet och gemenskap. Det krävs medvetenhet och vilja för att leva evangeliet; men när man väl har fattat detta grundläggande beslut, kommer även det mest stillsamma vittnesbörd att ha en verkan, som man inte själv hade tänkt på, precis som man inte kan undgå att se en stad som ligger på en väl synlig plats. Nu har vi talat mycket om Kyrkans förväntningar på familjen, om dess viktiga roll i förkunnelsen, när det gäller att avlägga vittnesbörd. Men familjen får också gärna ha förväntningar på Kyrkan. Ja, Kyrkan har å sin sida förpliktelser gentemot familjen. Därför är det naturligt för familjen att vända sig till Kyrkan för att där få vägledning, för att uppleva, att man sätter värde på den, backar upp den och ger den erkänsla. Beslutet om att leva i äktenskap och stifta familj är naturligvis ett fritt och mycket personligt val. Det är uppfyllelsen av önskan om att ge och motta kärlek. De bägge parterna är också helt på det klara med att denna kärlek, både som förälskelse och som vilja till att ge sig själva, kommer att bära dem genom livet. Ändå kan varken ett äkta par eller föräldrar undgå att märka att familjelivet också bjuder på många utmaningar: som t.ex. att två personer med kanske helt olika karaktärer skall få ett samliv att fungera, eller hur äkta makar av olika konfession skall kunna enas om familjens religiösa praxis. Eller det kan röra sig om hur föräldrar skall kunna konkurrera med omgivningen i fråga om barnens uppfostran, eller

4 om hur man skall utöva auktoritet, utan att bli misstänkt för att vara alltför sträng.där kan finnas rädslan för att inte kunna få barn, svårigheter med att finna den rätta balansen mellan arbete och karriär och familjelivet, problem med bostad och ekonomi, eller det kan vara sjukdom som drabbar. Som immigranter riskerar man att känna sig främmande och oaccepterad av omgivningen. Det kan röra sig om kriser i äktenskapet med hotande skilsmässa, eller ett liv som ensamstående mor eller far efter en skillsmässa eller ett dödsfall, eller om att, efter ett havererat äktenskap, ge sig in i ett nytt förhållande. På ålderdomen kan känslor av att vara överflödig och glömd var en plåga, och fruktan för att efter den äkta makens eller makans död bli sittande i sorg och ensamhet. I alla dessa olika situationer har äkta makar och föräldrar behov av hjälp. Något av detta kan samhället råda bot på, annat kan man få hjälp med hos familjemedlemmar och vänner. Men också Kyrkan - i sin herdeomsorg och i församlingens gemenskap - har ett stort ansvar för familjens trivsel. Kyrkan betraktas ofta som en instutition som föreskriver människor, inklusive äkta makar och föräldrar, hur de skall leva, och som pålägger tunga bördor. Som förmedlare av Kristi sanning måste Kyrkan ofta förkunna saker som de flesta i samhället anser föråldrade och inaktuella, som dubbelmoral och inkonsekvens, och som den enskilda människan kan ha svårt att leva upp till. Det kommer alltid att vara Kyrkans uppgift att förkunna sanningen, försvara skapelseordningen och värna om livet. En uppgift som hon, trots motstånd och kritik, aldrig får vika av från. För att göra denna förkunnelse trovärdig och autentisk, måste alla de, som försvarar Kyrkans lära, både själva följa den och vara överseende och hjälpsamma mot dem, som lider nederlag och står där med sina stora utmaningar. Denna hjälp måste komma till uttryck genom barmhärtiga, förstående och engagerade själasörgare, och genom uppmärksamhet från de människor - inte minst familjer i församlingen - som har kapacitet nog till att ta sig an andra, och som goda exempel kan vara till uppmuntran och inspiration. De flesta själasörgare och många troende i allmänhet, ser det som en stor och naturlig uppgift att hjälpa familjerna, och gör spontant en insats. Men ni, kära familjer, kan alltid lugnt vända er till era själasörgare och övriga medkristna, och göra dem uppmärksamma på era behov. Kyrkan genomlever under dessa år en svår tid med många utmaningar, motgångar, samt förlust av sin trovärdighet och auktoritet. Denna situation kan vi endast komma till rätta med genom att sluta oss allt närmare till Kristus, Han som samtidigt är garanten för att Kyrkan inte endast kommer att överleva, utan också kommer att kunna blomstra. Under detta prästernas år ber vi särskilt för prästernas helliggörelse, om hjälp för dem i deras tjänst, om att de allvarliga svek, som några gjort sig skyldiga till, skall sonas, men också om nya kallelser. Många och goda

5 präster är nödvändiga för Kyrkan, men goda präster växer inte fram ur ingenting. Gud kallar vem, han vill, men människor skall vara med till att skapa en grogrund och en miljö för kallelserna och deras utveckling. Denna miljø av tro och gemenskap skapas av er, kära familjer. I denna miljö kan kallelser växa och främjas. Men inte nog med det. Ni, kära familjer, är Kyrkans största representant utåt. Kyrkans förnyelse, manifesteringen av hennes vitalitet, hennes plats i samhället, är något som också kommer genom er. Och inte bara Kyrkans förnyelse, utan även samhällets. Kyrkans läroämbete kan och skall predika evangeliet och dess sanning, och försvara de kristna moraliska värdena. Den officiella förkunnelse stöter, inte minst nu i vår tid, på mycket motstånd, eller också tas den inte på allvar. Därför är den kristna familjen och dess vittnesbörd så mycket viktigare. Den kristna familjen och dess liv är en tydlig konkretisering av de värden som Gudsriket står för: kärlek och trofasthet, omsorg och ömsesidigt stöd, öppenhet för det nya livet och ett värnande om både den ofödda, den lidande och den gamla människan. Trots att känslan för många moraliska värden och sanningar har minskat i vårt samhälle här i Norden, så finns där samtidigt en traditionell och omfattande social medvetenhet. Detta gäller också på många sätt i fråga om familjen. Vi kan t.ex. glädja oss över att där i våra länder finns fler barn än på många andra ställen på vår kontinent. Trots att utmaningarna för den kristna famijen är stora, är där också många goda ting att utveckla och fylla med äkthet och autenticitet. Ni, kära kristna familjer, kan med ert exempel prägla våra samhällen, göra dem ännu mänskligare och skänka hopp, där resignation och modlöshet råder. Ni är jordens - Nordens - salt och världens ljus. Hämta er kraft från livet med Gud, från gemenskapen i Kyrkan, och låt er tros och exempels ljus skina för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himmelen. Amen.

6 Download de oprindelige vedhæftede filer Biskop Czeslaw Kozons prædiken ved messen under Den nordiske Familiekongres i Jönköping fredag den 14. maj 2010 Denne messes læsninger valgt specielt til den anledning, vi fejrer kan hjælpe os med at se Guds plan bag ved ægteskab og familie. De to første læsninger fokuserer på temaet for vor kongres, nemlig kærlighed og liv. I den første læsning hører vi ikke bare, at Gud som kilden til alt liv skabte mennesket som mand og kvinde, men om, hvor nært knyttede til hinanden, de to køn er, at de skal bryde op fra deres hjem for at forenes. I de to køns forskellighed gjorde han dem indbyrdes afhængige og viste, hvordan de supplerer hinanden for derved at afspejle alle aspekter af menneskets væsen. I den anden læsning lovprises kærligheden. Paulus tænker på kærligheden som forudsætning for ethvert engagement, ikke mindst vort forhold til Gud og vort liv i Kirken. Uden en kærlighed, som er parat til alt, vil vor tro ikke være virksom. Denne ubegrænsede kærlighed er dog også en forudsætning for livet i ægteskab og familie, og derfor er det meget forståeligt, at den så ofte anvendes ved vielser. Evangeliet kan umiddelbart virke lidt mere irrelevant for temaet, ægteskab og familie; men vi vil se, at det passer ganske godt. Vi hører hér Jesus omtale sine disciple som hhv jordens salt og verdens lys. Saltet er billede på noget, der giver smag, krydrer og bevarer, og lyset står som symbol på det, der skal vises frem og skinne på andre. Begge dele skal være noget, man lægger mærke til. Salt og lys repræsenteret hhv noget, som er diskret, som ikke ses, men alligevel virker, mens lyset er det, som klart falder i øjnene. Når Jesus sammenligner sine disciple med salt og lys, er det for at fortælle, at de skal gøre en forskel, der, hvor de kommer og virker. Derfor ser vi denne lignelse, som et kald til disciplene om at være ivrige forkyndere af Jesu budskab og synlige vidnesbyrd om et liv i fællesskab med ham. Med forkyndere mener vi ofte præster og andre personer, der på en særlig måde skal repræsentere Kirken. Deres indsats skal gøre en forskel, og de skal ikke være til at overse. Det kristne vidnesbyrd er på én gang noget, der foregår i ubemærkethed, parallelt med andre aktiviteter, og samtidig noget, der skal frem, som skal inspirere og opmuntre. I den traditionelle forkynderrolle er dette mere eller mindre indlysende. Én, der professionelt optræder i Kirkens navn som f.eks. præst eller

7 ordensperson, forventes at have noget at byde på, som kan vække interesse og bevæge, samtidigt med, at man vil finde de bedste kanaler og midler til at få budskabet ud til så mange som muligt. Andet Vatikankoncil lærer os, at kaldet til hellighed gælder alle kristne, og dermed også deltagelse i Kristi tredobbelte gerning som præst, profet og konge. Enhver skal derfor være jordens salt og verdens lys, på én gang leve et beskedent liv og samtidig være én, der ikke kan overses.. Lignelsen om jordens salt og verdens lys findes trods den almene appel til alle, der vil være Jesu disciple, også som en mulighed blandt evangelieteksterne til bryllupsmesser. Det er ikke tilfældigt, for ikke mindst ægtepar og familier rummer på én gang saltets kraft og lysets synlighed. Ægtepar og familier lever i kirke og samfund ofte et anonymt liv, med realiseringen af en personlig drøm om og længsel efter kærlighed, ømhed og tryghed. Livet i familien præger som det næsten usynlige salt på afgørende måde de mennesker, der er involveret, ikke mindst børnene. Familien har sin egen sfære af privatliv og suverænitet, som udenforstående kun har en begrænset ret til at blande sig i. Trods ret til intimitet og et liv, der ofte er skjult for omverdenen, har ægteskab og familie en stor udadrettet mission. Samfundet har traditionelt beskyttet ægteskab og familie, sikret fordele for ægtefæller og børn, lovgivet vedrørende indbyrdes forpligtelser og rettigheder. Der lovgives stadig, nu til dags ofte med stor signalværdi, idet lovgivningen er med til ikke bare at definere, hvem der er familie, men i tiltagende grad også til at omdefinere, hvad en familie er. Selv om også den nyeste familielovgivning er tænkt som en beskyttelse af visse menneskers interesser, er den ikke længere på samme måde en beskyttelse af den familie, der bygger på skaberordenen, ikke længere en sikring af det fællesskab, der tager sin begyndelse i, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde. Selv om vore lande i Norden lovgiver om familien, virker det, som om samfundet ikke har særlige forventninger til den, at ægteskabet og familien og de værdier, disse institutioner repræsenterer ikke skulle have noget at give samfundet, at det snarere er skolen, som skal præge de fremtidige samfundsborgere. Kirken har i nyere tid aldrig tøvet med at tilmåle familien en meget stor betydning for troens videregivelse og for vidnesbyrdet om, hvordan kærlighed, omsorg og respekt for livet virkeliggøres i praksis. I sin interesse for, hvordan det går samfundet, satser Kirken også på, at familien hér har en rolle at spille. Som den enkelte kristne skal være jordens salt og verdens lys, skal familierne det

8 også. Selv om det er samfundets opgave at værne om individets ret, er det afhængigt af en stor sans for fællesskab, og individets ret kan kun garanteres af et forstående og solidarisk fællesskab, et fællesskab, der gennem sin omsorg for den enkelte præger individet, så det selv bliver omsorgfuldt og socialt sindet. Kirken har således forventninger til familien om, at den kan være jordens salt og verdens lys. Forudsætningen for, at Kirkens forkyndelse lykkes er, at de mennesker, der hører den, tager budskabet til sig, at det præger deres liv, at de omsætter det i handling. Det enkelte menneskes efterlevelse af evangeliet er forudsætningen for, at det ikke forbliver et teoretisk budskab og en steril lære. Ikke mindst i familien er forældrenes videregivelse af troen til børnene og børnenes erfaringer med konkret levet kærlighed en forlængelse af Kirkens forkyndelse, som slet ikke kan undværes, og som er en vigtig forudsætning for, at Kirkens mission kan lykkes. Evangeliets kraft og holdbarhed symboliseres af saltet; dets sandhed og betydning for alle er at sammenligne med et lys. Lyset skal ikke skjules, men anbringes, så det skinner for alle. Familien må gerne have en ambition om at være et lys for andre, et lys som giver tryghed og varme for dem, der er i dets nærhed, og som er et pejlemærke for dem, der står ude i mørket. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules, siger Jesus i evangeliet. Familien kan vi også sammenligne med en lysende by, som bare er der, og som andre derfor ikke kan undgå at se, en by, som er indbydende, som dækker de basale behov, og som giver tryghed og fællesskab. Der skal bevidsthed og vilje til at leve evangeliet; men når denne grundlæggende beslutning er taget, vil selv det mest stilfærdige vidnesbyrd have en virkning, man ikke selv tænker over, akkurat som man ikke kan undgå at se en by, som har en fremtrædende beliggenhed. Nu har vi talt meget om Kirkens forventninger til familien, om dens vigtige rolle i forkyndelsen og i aflæggelsen af vidnesbyrd. Men familien må også gerne have forventninger til Kirken, ja, Kirken har også forpligtelser over for familien. Det er derfor naturligt for familien også at vende sig til Kirken for dér at få både vejledning, anerkendelse, opbakning og påskønnelse. Beslutningen om at leve i ægteskab og stifte familie er naturligvis et frit og meget personligt valg, opfyldelsen af ønsket om at give og modtage kærlighed.parterne har også en udstrakt bevidsthed om, at denne kærlighed både som forelskelse og vilje til selvhengivelse vil bære dem igennem livet. Alligevel vil ingen ægtepar og forældre kunne undgå at mærke, at familielivet også byder på mange udfordringer: Som to personer med måske forskellige karakterer at få et samliv til at fungere; som ægtefæller med forskellig konfession at enes om familiens religiøse praksis; for forældre at konkurrere med

9 omgivelsernes påvirkning af børnene; at udøve autoritet uden at blive mistænkt for strenghed.der kan være frygten for at forblive barnløs, vanskeligheden med at finde den rette balance mellem arbejde og karriere og familieliv, at stå med store boligmæssige og økonomiske problemer; at være ramt af sygdom; som immigranter at føle sig fremmedgjorte og udelukkede af omgivelserne; at opleve kriser og truende opløsning af ægteskabet; at stå som enlig mor eller far efter skilsmisse eller dødsfald; efter et ægteskabs sammenbrud at begynde et nyt forhold; i alderdommen at føle sig overflødig og glemt, og efter ægtefællens død at sidde i sorg og ensomhed. I alle disse meget forskellige situationer har ægtefæller og forældre brug for hjælp. Noget kan samfundet klare, andet kan man få hjælp til hos familiemedlemmer og venner; men også Kirken i sin hyrdeomsorg og i menighedens fællesskab har et stort ansvar for familiens trivsel. Kirken anses ofte som en institution, der foreskriver mennesker, herunder også ægtefæller og forældre, hvordan de skal leve, og som pålægger store byrder. Som formidler af Kristi sandhed må Kirken ofte forkynde ting, som de fleste i samfundet synes er forældede og uaktuelle, dobbeltmoralske og inkonsekvente, og som det enkelte menneske kan synes at være vanskelige at efterleve. Det vil altid være Kirkens opgave at forkynde sandheden, forsvare skaberordenen og værne om livet, en opgave, den trods modstand og kritik aldrig må fravige. For at gøre denne forkyndelse troværdig og autentisk må alle, der forsvarer Kirkens lære, både selv følge den og være overbærende og hjælpsomme over for dem, der lider nederlag og står med store udfordringer. Denne hjælp skal komme til udtryk gennem barmhjertige, forstående og engagerede sjælesørgere og ved opmærksomhed fra de mennesker, ikke mindst familier i menigheden, der har overskud til at tage sig af andre, og som gode eksempler kan være til opmuntring og inspiration. De fleste sjælesørgere og mange menige troende ser en stor og naturlig opgave i at hjælpe familierne, og gør spontant en stor indsats; men I, kære familier, kan altid roligt henvende jer til jeres sjælesørgere og øvrige medkristne og gøre opmærksom på jeres behov. Kirken gennemlever i disse år en vanskelig tid med mange udfordringer, tilbageslag, tab af troværdighed og autoritet. Denne situation kan kun afbødes med en tættere tilknytning til Kristus, der samtidig er garantien for, at Kirken ikke bare vil overleve, men også kunne blomstre. I dette præsternes år beder vi særligt for præsternes helliggørelse, om hjælp for dem i deres tjeneste, om soning for de alvorlige svigt, som nogle har gjort sig skyldige i, men også om nye kald. Mange og gode præster er nødvendige for Kirken, men gode præster kommer ikke af ingenting. Gud kalder, hvem han vil, men mennesker skal være med til at skabe grobund og miljø for kaldene og deres udvikling.dette troens og fællesskabets miljø skabes af jer, kære familier. I dette miljø kan kald vokse og

10 fremmes. Men meget mere end det. I, kære familier, er Kirkens største repræsentation udadtil. Kirkens fornyelse, manifesteringen af dens vitalitet, dens plads i samfundet, er noget, som også kommer gennem jer. Og ikke bare Kirkens fornyelse, men også samfundets. Kirkens læreembede kan og skal prædike evangeliet og dets sandhed, forsvare de kristne moralske værdier. Den officielle forkyndelse støder ikke mindst i denne tid på meget modstand eller tages ikke alvorligt. Derfor er den kristne familie og dens vidnesbyrd så meget destovigtigere. Den kristne familie og dens liv er en tydelig konkretisering af Gudsrigets værdier: Kærlighed og trofasthed, omsorg og gensidig støtte, åbenhed for det nye liv, og værn om både det ufødte, det lidende og det gamle menneske. Vore samfund i Norden har trods den svindende sans for mange moralske værdier og sandheder samtidig en traditionel udstrakt social bevidsthed, også på mange måder, når det gælder familien. Vi kan f.eks. glæde os over, at der i vore lande er flere børn end mange andre steder på vort kontinent. Selv om udfordringerne for den kristne familie er store, er der også mange gode ting at udvikle og fylde med ægthed og autenticitet. I, kære kristne familier, kan med jeres eksempel præge vore samfund, gøre dem endnu mere menneskelige og give håb, hvor der er resignation og modløshed. I er jordens Nordens - salt og verdens lys. Hent jeres kraft fra livet med Gud, fra fællesskabet i Kirken og lad jeres tros og eksempels lys skinne for menneskene, så de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene. Amen.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands

Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Fördjupningsuppgift VBEA05 - Arkitekturteknik 6 VT2015 Arkitektens roll i Sverige jämfört med utomlands Ludvig von Hofsten Emanuel Mettmann Michael Schæfer Eric Bjerkborn Inledning I vår grupp finns en

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund

Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare. Erfarenheter med Produktionsledare. Egen Bakgrund Erfarenheter av danska och svenska produktionsledare Erfarenheter med Produktionsledare Elev 3 steder 79 83 Grönt bevis 83 84 Egen Bakgrund Marienborg 84 92 + Merkonom 89 92 Bregentved 92 06 SAB 07 nov07

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00

Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Protokoll fört vid telefonmöte med JPK den 9/6 2015 kl. 19:00 Närvarande: Dick Wedin, Lars-Gunnar Svensson (f.o.m 9), Björn Aspelin, Inga-Lill Håkansson ( 1-6), Bo Ynger och Folke Johansson (sammankallande).

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna

www.cumap.se CuMap support - under julhelgenrna Årgång 3, nr 3, December 2009 Julen närmar sig och vi börjar redan tänka på ledighet Eller kanske inte! Under julhelgerna kör ni föreningar så många cumap-cuper att det knappt går att hålla räkningen på

Läs mer

Lyt, hør og forstå. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson, Ill Eva Lindström

Lyt, hør og forstå. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson, Ill Eva Lindström Lyt, hør og forstå Skultuna har længe været forbun med messingfremstilling. Nu er snarere kunsten at lytte og reflektere der er den gamle industribys særpræg. Tekst Marie Bengts, Foto Mats Erlandsson,

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Familierettslige spørsmål ved inseminasjon. Onsdag 15. august 1984 kl. 14 Seksjonsmøte. Referat: Del I s. 9 fig.

Familierettslige spørsmål ved inseminasjon. Onsdag 15. august 1984 kl. 14 Seksjonsmøte. Referat: Del I s. 9 fig. Familierettslige spørsmål ved inseminasjon 55 Onsdag 15. august 1984 kl. 14 Seksjonsmøte Familierettslige spørsmål ved inseminasjon Referat: Del I s. 9 fig. Debattleder: Justitieombudsman Tor Sverne, Sverige

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Nummer 19, 2013: Uppväxt och framtid

Nummer 19, 2013: Uppväxt och framtid Nummer 19, 2013: Uppväxt och framtid Arvastson G., Hartman T., Pripp O. & Waldén S. Inledning 1 3 Pless M. Fortællinger fra kanten: Udsatte unges fremtidsdrømme og uddannelsesveje 4 12 Nygren G. Högstadieelever

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

MED HISTORIEN SOM KOMPASS

MED HISTORIEN SOM KOMPASS MED HISTORIEN SOM KOMPASS MUSUND, Lunds universitet och Riksantikvarieämbetet bjuder in till konferens på LUX, LUNDS UNIVERSITET 25-27 AUGUSTI 2015 Musund samlar chefer och medarbetare från ABM-sektorn

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

26 28 29.2 33 37 40.3 47

26 28 29.2 33 37 40.3 47 26 28 29.2 33 37 40.3 47 33 VARV VÆRFT Delphia, som ägs av två bröder, startade att bygga båtar 1990. Idag har man Polens och en utav Europas modernaste produktionsanläggningar för att bygga både motor-

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad

Tro Hopp - Kärlek TRO. Gåvorna som bygger upp: (1 Kor. 14:1 14:40) Genom var och en till församlingens uppbyggnad Tro Hopp - Kärlek TRO Gåvorna som bygger upp: Genom var och en till församlingens uppbyggnad (1 Kor. 14:1 14:40) Den rätta förståelsen av Andens gåvor går via kärleken (kap 14) Det är först när korinthierna

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet.

Och Gud är här. Gud som är kärlek och som var med er på vägen hit och som kommer att följa er på er vandring genom livet. Vigsel Anvisningar I skapelsens morgon skapades människan till Guds avbild, skapad för att växa till likhet med sin skapare. Grunden i detta växande är kärleken. Gud älskade oss först, och i det gensvar

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP

TANKAR OM. BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP TANKAR OM BARN FÖRÄLDRASKAP TRO och DOP Barn-En gåva vi fått att ta hand om. Ett barn är oftast efterlängtat och en stor förmån som naturen och Gud gett oss. Det är stort att ett nytt liv kan få födas

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999).

Vissa liturgiska texter ur Missale för Stockholms katolska stift (1987). Bibeltexter ur Bibel 2000. Bibelkommissionens översättning (1999). STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT RITUALE FÖR VUXENDOP PROVMANUS Förlaga: Rituale Romanum: Ordo initiationis christianae adultorum. Editio typica (1969) Svensk provupplaga Vissa liturgiska texter ur Missale för

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer