Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010"

Transkript

1 Predikan under mässan den 14 maj 2010 Biskop Czeslaw Kozons predikan vid mässan vid den Nordiska Familjekongressen i Jönköping fredagen den 14 maj 2010 Denna Mässas läsningar - speciellt valda för detta tillfälle - kan hjälpa oss att se den Guds plan som ligger bak äktenskap och familj. De två första läsningarna fokuserar på temat för vår kongress, nämligen kärlek och liv. I den första läsningen hör vi inte endast att Gud, som är källan till allt liv, skapade människan som man och kvinna, utan också om hur nära de två könen är knutna till varandra, att de måste bryta upp från deras hem för att förenas. Han gjorde de två könen, i deras olikhet, inbördes beroende av varandra, och visade hur de supplerar varandra för att så avspegla alla aspekter av människans väsen. I den andra läsningen lovprisas kärleken. Paulus tänker på kärleken som förutsättningen för varje engagemang, inte minst vårt förhållande till Gud och vårt liv i Kyrkan. Utan en kärlek som är redo till allt, kommer vår tro inte att vara verksam. Denna obegränsade kärlek är ju också en förutsättning för livet i äktenskap och familj, och därför är det mycket förståligt att denna text så ofta används vid vigslar. Evangeliet verkar kanske, vid första ögonkastet, lite mindre relevant for temat äktenskap och familj. Men vi kommer att se, att det faktiskt passar mycket bra. Vi hör här Jesus tala om sina lärjungar som jordens salt och världens ljus. Saltet är en bild på något, som sätter smak, kryddar och bevarar. Och ljuset står som symbol för det, som skall visas fram och skina på andra. Bägge delar skall vara något, man lägger märke till. Salt representerar något som är diskret, något som inte syns, men ändå gör sin verkan, medan ljuset är det som klart faller en i ögonen. När Jesus jämför sina lärjungar med salt och ljus, så vill han därmed säga att de måste se till att det sker en märkbar förändring på den plats där de verkar. Därför ser vi denna liknelse som en kallelse till lärjungarna att vara ivriga förkunnare av Jesu budskap, och vara synliga vittnesbörd om ett liv i gemenskap med honom. Med förkunnare menar vi ofta präster och andra personer som på ett särskilt sätt skall representera Kyrkan. Deras insats skall åstadkomma en förbättring och man skall inte kunna undgå att lägga märke till dem. Det kristna vittnesbördet är något som försiggår i obemärkthet, parallelt med andra aktiviteter, och på samma gång något som skall lyftas fram, något som skall inspirera och uppmuntra. I den traditionella förkunnarrollen är detta något mer eller mindre självklart. Någon som professionellt uppträder i Kyrkans namn, som till eksempel präst eller ordensperson, förväntas att ha något att bjuda på, som kan väcka intresse och göra intryck, samtidigt som man

2 försöker finna de bästa kanalerna och medlen för att få ut budskapet till så många som möjligt Det Andra Vatikankonciliet lär oss att kallelsen till helighet gäller alla kristna, och till detta hör också att ta del i Kristi tredubbla gärning som präst, profet och konung. Var och en skall därför vara jordens salt och världens ljus. Det gäller att leva ett anspråkslöst och tillbakadraget liv och på samma gång vara någon, som man inte kan undgå att lägga märke till. Liknelsen om jordens salt och världens ljus finns, trots att den är en allmän appell till alla, som vill vara Jesu lärjungar, också som ett av alternativen bland evangelietexterna till bröllopsmässor. Det är inte bara en slump, ty inte minst äkta par och familjer rymmer på en och samma gång saltets kraft och ljusets synlighet. Äkta par och familjer lever ofta ett anonymt liv i Kyrkan och samhället, där de förverkligar en personlig dröm om och längtan efter kärlek, ömhet och trygghet. Livet i familjen präglar, liksom det nästan osynliga saltet, på ett avgörande sätt de människor som är involverade, inte minst barnen. Familjen har sin egen sfär av privatliv och suveränitet, som utomstående endast har en begränsade rätt till att blanda sig i. Trots rätten till intimitet och ett liv som ofta är dolt för omvärlden, har äktenskap och familj en stor utåtriktad mission. Samhället har traditionellt beskyddat äktenskap och familj, värnat om fördelar för äkta par och barn, och stiftat lagar angående inbördes förpliktelser och rättigheter. Lagar stiftas konstant, i våra dagar ofta med ett stort signalvärde, i och med att laggivningen är med till att inte endast definiera vem som är familj, utan i stigande grad också omdefinierar vad en familj är. Även om också den nyaste familjelagstiftningen är menad som ett skydd av vissa människors intressen, är den inte längre på samma sätt ett beskydd för den familj som bygger på Guds skapelseordning. Den värnar inte längre om den sorts gemenskap har sitt upphov i att Gud skapade människan till man och kvinna. Även om våra länder i Norden stiftar lagar om familjen, verkar det som om samfundet inte har särskilda förväntningar på den. Man förväntar inte att äktenskapet och familjen och de värden, dessa instutitioner representerar, skall ha något att ge samhället, utan att det snarare är skolan som skall prägla framtidens samhällsmedborgare. Kyrkan har i nyare tid aldrig tvekat att tillmäta familjen en mycket stor betydelse, när det gäller att föra tron vidare, och för vittnesbördet om hur kärlek, omsorg och respekt för livet förverkligas i praktiken. I sitt intresse för hur det går för samhället, satsar Kyrkan också på att familjen här har en roll att spela. Liksom den enskilde kristne skall vara jordens salt och världens ljus, så skall också familjerna vara det. Även om det är samhällets uppgift att värna om individens rätt, är det beroende av en en djup förståelse för

3 gemenskap, och individens rätt kan endast garanteras av en förstående och solidarisk gemenskap. En gemenskap som genom sin omsorg för den enskilde präglar individen så att den själv blir omsorgsfull och socialt sinnad. Kyrkan har alltså förväntningar på familjen, om att den kan vara jordens salt och världens ljus. Förutsättningen för att Kyrkans förkunnelse skall lyckas är, att de människor som hör henne, tar budskapet till sig, att det präglar deras liv och att de omsätter det i handling. Den enskilda människans sätt att leva efter Evangeliet är förutsättningen för att det inte förblir ett teoretiskt budskap och en steril lära. Inte minst i familjen är föräldrarnas uppgift att föra tron vidare till barnen, och barnens erfarenheter av en konkret levd kärlek, en förlängning av Kyrkans förkunnelse, som absolut inte kan undvaras, och som är en viktig förutsättning för att Kyrkans mission skall kunna lyckas. Evangeliets kraft och hållbarhet symboliseras av saltet; dess sanning och betydelse för alla, kan liknas vid ett ljus. Ljuset skall inte döljas utan ställas så att det lyser för alla. Familjen må gärna ha ambitionen att vara ett ljus för andra. Ett ljus som ger trygghet och värme till dem som befinner sig i dess närhet, och som är en orienteringspunkt för dem som står ute i mörkret. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, säger Jesus i Evangeliet. Familjen kan även liknas vid en lysande stad, som bara är där och som andra därför inte kan undgå att se. En stad som är inbjudande, och som kan tillgodose de basala behoven, och som erbjuder trygghet och gemenskap. Det krävs medvetenhet och vilja för att leva evangeliet; men när man väl har fattat detta grundläggande beslut, kommer även det mest stillsamma vittnesbörd att ha en verkan, som man inte själv hade tänkt på, precis som man inte kan undgå att se en stad som ligger på en väl synlig plats. Nu har vi talat mycket om Kyrkans förväntningar på familjen, om dess viktiga roll i förkunnelsen, när det gäller att avlägga vittnesbörd. Men familjen får också gärna ha förväntningar på Kyrkan. Ja, Kyrkan har å sin sida förpliktelser gentemot familjen. Därför är det naturligt för familjen att vända sig till Kyrkan för att där få vägledning, för att uppleva, att man sätter värde på den, backar upp den och ger den erkänsla. Beslutet om att leva i äktenskap och stifta familj är naturligvis ett fritt och mycket personligt val. Det är uppfyllelsen av önskan om att ge och motta kärlek. De bägge parterna är också helt på det klara med att denna kärlek, både som förälskelse och som vilja till att ge sig själva, kommer att bära dem genom livet. Ändå kan varken ett äkta par eller föräldrar undgå att märka att familjelivet också bjuder på många utmaningar: som t.ex. att två personer med kanske helt olika karaktärer skall få ett samliv att fungera, eller hur äkta makar av olika konfession skall kunna enas om familjens religiösa praxis. Eller det kan röra sig om hur föräldrar skall kunna konkurrera med omgivningen i fråga om barnens uppfostran, eller

4 om hur man skall utöva auktoritet, utan att bli misstänkt för att vara alltför sträng.där kan finnas rädslan för att inte kunna få barn, svårigheter med att finna den rätta balansen mellan arbete och karriär och familjelivet, problem med bostad och ekonomi, eller det kan vara sjukdom som drabbar. Som immigranter riskerar man att känna sig främmande och oaccepterad av omgivningen. Det kan röra sig om kriser i äktenskapet med hotande skilsmässa, eller ett liv som ensamstående mor eller far efter en skillsmässa eller ett dödsfall, eller om att, efter ett havererat äktenskap, ge sig in i ett nytt förhållande. På ålderdomen kan känslor av att vara överflödig och glömd var en plåga, och fruktan för att efter den äkta makens eller makans död bli sittande i sorg och ensamhet. I alla dessa olika situationer har äkta makar och föräldrar behov av hjälp. Något av detta kan samhället råda bot på, annat kan man få hjälp med hos familjemedlemmar och vänner. Men också Kyrkan - i sin herdeomsorg och i församlingens gemenskap - har ett stort ansvar för familjens trivsel. Kyrkan betraktas ofta som en instutition som föreskriver människor, inklusive äkta makar och föräldrar, hur de skall leva, och som pålägger tunga bördor. Som förmedlare av Kristi sanning måste Kyrkan ofta förkunna saker som de flesta i samhället anser föråldrade och inaktuella, som dubbelmoral och inkonsekvens, och som den enskilda människan kan ha svårt att leva upp till. Det kommer alltid att vara Kyrkans uppgift att förkunna sanningen, försvara skapelseordningen och värna om livet. En uppgift som hon, trots motstånd och kritik, aldrig får vika av från. För att göra denna förkunnelse trovärdig och autentisk, måste alla de, som försvarar Kyrkans lära, både själva följa den och vara överseende och hjälpsamma mot dem, som lider nederlag och står där med sina stora utmaningar. Denna hjälp måste komma till uttryck genom barmhärtiga, förstående och engagerade själasörgare, och genom uppmärksamhet från de människor - inte minst familjer i församlingen - som har kapacitet nog till att ta sig an andra, och som goda exempel kan vara till uppmuntran och inspiration. De flesta själasörgare och många troende i allmänhet, ser det som en stor och naturlig uppgift att hjälpa familjerna, och gör spontant en insats. Men ni, kära familjer, kan alltid lugnt vända er till era själasörgare och övriga medkristna, och göra dem uppmärksamma på era behov. Kyrkan genomlever under dessa år en svår tid med många utmaningar, motgångar, samt förlust av sin trovärdighet och auktoritet. Denna situation kan vi endast komma till rätta med genom att sluta oss allt närmare till Kristus, Han som samtidigt är garanten för att Kyrkan inte endast kommer att överleva, utan också kommer att kunna blomstra. Under detta prästernas år ber vi särskilt för prästernas helliggörelse, om hjälp för dem i deras tjänst, om att de allvarliga svek, som några gjort sig skyldiga till, skall sonas, men också om nya kallelser. Många och goda

5 präster är nödvändiga för Kyrkan, men goda präster växer inte fram ur ingenting. Gud kallar vem, han vill, men människor skall vara med till att skapa en grogrund och en miljö för kallelserna och deras utveckling. Denna miljø av tro och gemenskap skapas av er, kära familjer. I denna miljö kan kallelser växa och främjas. Men inte nog med det. Ni, kära familjer, är Kyrkans största representant utåt. Kyrkans förnyelse, manifesteringen av hennes vitalitet, hennes plats i samhället, är något som också kommer genom er. Och inte bara Kyrkans förnyelse, utan även samhällets. Kyrkans läroämbete kan och skall predika evangeliet och dess sanning, och försvara de kristna moraliska värdena. Den officiella förkunnelse stöter, inte minst nu i vår tid, på mycket motstånd, eller också tas den inte på allvar. Därför är den kristna familjen och dess vittnesbörd så mycket viktigare. Den kristna familjen och dess liv är en tydlig konkretisering av de värden som Gudsriket står för: kärlek och trofasthet, omsorg och ömsesidigt stöd, öppenhet för det nya livet och ett värnande om både den ofödda, den lidande och den gamla människan. Trots att känslan för många moraliska värden och sanningar har minskat i vårt samhälle här i Norden, så finns där samtidigt en traditionell och omfattande social medvetenhet. Detta gäller också på många sätt i fråga om familjen. Vi kan t.ex. glädja oss över att där i våra länder finns fler barn än på många andra ställen på vår kontinent. Trots att utmaningarna för den kristna famijen är stora, är där också många goda ting att utveckla och fylla med äkthet och autenticitet. Ni, kära kristna familjer, kan med ert exempel prägla våra samhällen, göra dem ännu mänskligare och skänka hopp, där resignation och modlöshet råder. Ni är jordens - Nordens - salt och världens ljus. Hämta er kraft från livet med Gud, från gemenskapen i Kyrkan, och låt er tros och exempels ljus skina för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himmelen. Amen.

6 Download de oprindelige vedhæftede filer Biskop Czeslaw Kozons prædiken ved messen under Den nordiske Familiekongres i Jönköping fredag den 14. maj 2010 Denne messes læsninger valgt specielt til den anledning, vi fejrer kan hjælpe os med at se Guds plan bag ved ægteskab og familie. De to første læsninger fokuserer på temaet for vor kongres, nemlig kærlighed og liv. I den første læsning hører vi ikke bare, at Gud som kilden til alt liv skabte mennesket som mand og kvinde, men om, hvor nært knyttede til hinanden, de to køn er, at de skal bryde op fra deres hjem for at forenes. I de to køns forskellighed gjorde han dem indbyrdes afhængige og viste, hvordan de supplerer hinanden for derved at afspejle alle aspekter af menneskets væsen. I den anden læsning lovprises kærligheden. Paulus tænker på kærligheden som forudsætning for ethvert engagement, ikke mindst vort forhold til Gud og vort liv i Kirken. Uden en kærlighed, som er parat til alt, vil vor tro ikke være virksom. Denne ubegrænsede kærlighed er dog også en forudsætning for livet i ægteskab og familie, og derfor er det meget forståeligt, at den så ofte anvendes ved vielser. Evangeliet kan umiddelbart virke lidt mere irrelevant for temaet, ægteskab og familie; men vi vil se, at det passer ganske godt. Vi hører hér Jesus omtale sine disciple som hhv jordens salt og verdens lys. Saltet er billede på noget, der giver smag, krydrer og bevarer, og lyset står som symbol på det, der skal vises frem og skinne på andre. Begge dele skal være noget, man lægger mærke til. Salt og lys repræsenteret hhv noget, som er diskret, som ikke ses, men alligevel virker, mens lyset er det, som klart falder i øjnene. Når Jesus sammenligner sine disciple med salt og lys, er det for at fortælle, at de skal gøre en forskel, der, hvor de kommer og virker. Derfor ser vi denne lignelse, som et kald til disciplene om at være ivrige forkyndere af Jesu budskab og synlige vidnesbyrd om et liv i fællesskab med ham. Med forkyndere mener vi ofte præster og andre personer, der på en særlig måde skal repræsentere Kirken. Deres indsats skal gøre en forskel, og de skal ikke være til at overse. Det kristne vidnesbyrd er på én gang noget, der foregår i ubemærkethed, parallelt med andre aktiviteter, og samtidig noget, der skal frem, som skal inspirere og opmuntre. I den traditionelle forkynderrolle er dette mere eller mindre indlysende. Én, der professionelt optræder i Kirkens navn som f.eks. præst eller

7 ordensperson, forventes at have noget at byde på, som kan vække interesse og bevæge, samtidigt med, at man vil finde de bedste kanaler og midler til at få budskabet ud til så mange som muligt. Andet Vatikankoncil lærer os, at kaldet til hellighed gælder alle kristne, og dermed også deltagelse i Kristi tredobbelte gerning som præst, profet og konge. Enhver skal derfor være jordens salt og verdens lys, på én gang leve et beskedent liv og samtidig være én, der ikke kan overses.. Lignelsen om jordens salt og verdens lys findes trods den almene appel til alle, der vil være Jesu disciple, også som en mulighed blandt evangelieteksterne til bryllupsmesser. Det er ikke tilfældigt, for ikke mindst ægtepar og familier rummer på én gang saltets kraft og lysets synlighed. Ægtepar og familier lever i kirke og samfund ofte et anonymt liv, med realiseringen af en personlig drøm om og længsel efter kærlighed, ømhed og tryghed. Livet i familien præger som det næsten usynlige salt på afgørende måde de mennesker, der er involveret, ikke mindst børnene. Familien har sin egen sfære af privatliv og suverænitet, som udenforstående kun har en begrænset ret til at blande sig i. Trods ret til intimitet og et liv, der ofte er skjult for omverdenen, har ægteskab og familie en stor udadrettet mission. Samfundet har traditionelt beskyttet ægteskab og familie, sikret fordele for ægtefæller og børn, lovgivet vedrørende indbyrdes forpligtelser og rettigheder. Der lovgives stadig, nu til dags ofte med stor signalværdi, idet lovgivningen er med til ikke bare at definere, hvem der er familie, men i tiltagende grad også til at omdefinere, hvad en familie er. Selv om også den nyeste familielovgivning er tænkt som en beskyttelse af visse menneskers interesser, er den ikke længere på samme måde en beskyttelse af den familie, der bygger på skaberordenen, ikke længere en sikring af det fællesskab, der tager sin begyndelse i, at Gud skabte mennesket som mand og kvinde. Selv om vore lande i Norden lovgiver om familien, virker det, som om samfundet ikke har særlige forventninger til den, at ægteskabet og familien og de værdier, disse institutioner repræsenterer ikke skulle have noget at give samfundet, at det snarere er skolen, som skal præge de fremtidige samfundsborgere. Kirken har i nyere tid aldrig tøvet med at tilmåle familien en meget stor betydning for troens videregivelse og for vidnesbyrdet om, hvordan kærlighed, omsorg og respekt for livet virkeliggøres i praksis. I sin interesse for, hvordan det går samfundet, satser Kirken også på, at familien hér har en rolle at spille. Som den enkelte kristne skal være jordens salt og verdens lys, skal familierne det

8 også. Selv om det er samfundets opgave at værne om individets ret, er det afhængigt af en stor sans for fællesskab, og individets ret kan kun garanteres af et forstående og solidarisk fællesskab, et fællesskab, der gennem sin omsorg for den enkelte præger individet, så det selv bliver omsorgfuldt og socialt sindet. Kirken har således forventninger til familien om, at den kan være jordens salt og verdens lys. Forudsætningen for, at Kirkens forkyndelse lykkes er, at de mennesker, der hører den, tager budskabet til sig, at det præger deres liv, at de omsætter det i handling. Det enkelte menneskes efterlevelse af evangeliet er forudsætningen for, at det ikke forbliver et teoretisk budskab og en steril lære. Ikke mindst i familien er forældrenes videregivelse af troen til børnene og børnenes erfaringer med konkret levet kærlighed en forlængelse af Kirkens forkyndelse, som slet ikke kan undværes, og som er en vigtig forudsætning for, at Kirkens mission kan lykkes. Evangeliets kraft og holdbarhed symboliseres af saltet; dets sandhed og betydning for alle er at sammenligne med et lys. Lyset skal ikke skjules, men anbringes, så det skinner for alle. Familien må gerne have en ambition om at være et lys for andre, et lys som giver tryghed og varme for dem, der er i dets nærhed, og som er et pejlemærke for dem, der står ude i mørket. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules, siger Jesus i evangeliet. Familien kan vi også sammenligne med en lysende by, som bare er der, og som andre derfor ikke kan undgå at se, en by, som er indbydende, som dækker de basale behov, og som giver tryghed og fællesskab. Der skal bevidsthed og vilje til at leve evangeliet; men når denne grundlæggende beslutning er taget, vil selv det mest stilfærdige vidnesbyrd have en virkning, man ikke selv tænker over, akkurat som man ikke kan undgå at se en by, som har en fremtrædende beliggenhed. Nu har vi talt meget om Kirkens forventninger til familien, om dens vigtige rolle i forkyndelsen og i aflæggelsen af vidnesbyrd. Men familien må også gerne have forventninger til Kirken, ja, Kirken har også forpligtelser over for familien. Det er derfor naturligt for familien også at vende sig til Kirken for dér at få både vejledning, anerkendelse, opbakning og påskønnelse. Beslutningen om at leve i ægteskab og stifte familie er naturligvis et frit og meget personligt valg, opfyldelsen af ønsket om at give og modtage kærlighed.parterne har også en udstrakt bevidsthed om, at denne kærlighed både som forelskelse og vilje til selvhengivelse vil bære dem igennem livet. Alligevel vil ingen ægtepar og forældre kunne undgå at mærke, at familielivet også byder på mange udfordringer: Som to personer med måske forskellige karakterer at få et samliv til at fungere; som ægtefæller med forskellig konfession at enes om familiens religiøse praksis; for forældre at konkurrere med

9 omgivelsernes påvirkning af børnene; at udøve autoritet uden at blive mistænkt for strenghed.der kan være frygten for at forblive barnløs, vanskeligheden med at finde den rette balance mellem arbejde og karriere og familieliv, at stå med store boligmæssige og økonomiske problemer; at være ramt af sygdom; som immigranter at føle sig fremmedgjorte og udelukkede af omgivelserne; at opleve kriser og truende opløsning af ægteskabet; at stå som enlig mor eller far efter skilsmisse eller dødsfald; efter et ægteskabs sammenbrud at begynde et nyt forhold; i alderdommen at føle sig overflødig og glemt, og efter ægtefællens død at sidde i sorg og ensomhed. I alle disse meget forskellige situationer har ægtefæller og forældre brug for hjælp. Noget kan samfundet klare, andet kan man få hjælp til hos familiemedlemmer og venner; men også Kirken i sin hyrdeomsorg og i menighedens fællesskab har et stort ansvar for familiens trivsel. Kirken anses ofte som en institution, der foreskriver mennesker, herunder også ægtefæller og forældre, hvordan de skal leve, og som pålægger store byrder. Som formidler af Kristi sandhed må Kirken ofte forkynde ting, som de fleste i samfundet synes er forældede og uaktuelle, dobbeltmoralske og inkonsekvente, og som det enkelte menneske kan synes at være vanskelige at efterleve. Det vil altid være Kirkens opgave at forkynde sandheden, forsvare skaberordenen og værne om livet, en opgave, den trods modstand og kritik aldrig må fravige. For at gøre denne forkyndelse troværdig og autentisk må alle, der forsvarer Kirkens lære, både selv følge den og være overbærende og hjælpsomme over for dem, der lider nederlag og står med store udfordringer. Denne hjælp skal komme til udtryk gennem barmhjertige, forstående og engagerede sjælesørgere og ved opmærksomhed fra de mennesker, ikke mindst familier i menigheden, der har overskud til at tage sig af andre, og som gode eksempler kan være til opmuntring og inspiration. De fleste sjælesørgere og mange menige troende ser en stor og naturlig opgave i at hjælpe familierne, og gør spontant en stor indsats; men I, kære familier, kan altid roligt henvende jer til jeres sjælesørgere og øvrige medkristne og gøre opmærksom på jeres behov. Kirken gennemlever i disse år en vanskelig tid med mange udfordringer, tilbageslag, tab af troværdighed og autoritet. Denne situation kan kun afbødes med en tættere tilknytning til Kristus, der samtidig er garantien for, at Kirken ikke bare vil overleve, men også kunne blomstre. I dette præsternes år beder vi særligt for præsternes helliggørelse, om hjælp for dem i deres tjeneste, om soning for de alvorlige svigt, som nogle har gjort sig skyldige i, men også om nye kald. Mange og gode præster er nødvendige for Kirken, men gode præster kommer ikke af ingenting. Gud kalder, hvem han vil, men mennesker skal være med til at skabe grobund og miljø for kaldene og deres udvikling.dette troens og fællesskabets miljø skabes af jer, kære familier. I dette miljø kan kald vokse og

10 fremmes. Men meget mere end det. I, kære familier, er Kirkens største repræsentation udadtil. Kirkens fornyelse, manifesteringen af dens vitalitet, dens plads i samfundet, er noget, som også kommer gennem jer. Og ikke bare Kirkens fornyelse, men også samfundets. Kirkens læreembede kan og skal prædike evangeliet og dets sandhed, forsvare de kristne moralske værdier. Den officielle forkyndelse støder ikke mindst i denne tid på meget modstand eller tages ikke alvorligt. Derfor er den kristne familie og dens vidnesbyrd så meget destovigtigere. Den kristne familie og dens liv er en tydelig konkretisering af Gudsrigets værdier: Kærlighed og trofasthed, omsorg og gensidig støtte, åbenhed for det nye liv, og værn om både det ufødte, det lidende og det gamle menneske. Vore samfund i Norden har trods den svindende sans for mange moralske værdier og sandheder samtidig en traditionel udstrakt social bevidsthed, også på mange måder, når det gælder familien. Vi kan f.eks. glæde os over, at der i vore lande er flere børn end mange andre steder på vort kontinent. Selv om udfordringerne for den kristne familie er store, er der også mange gode ting at udvikle og fylde med ægthed og autenticitet. I, kære kristne familier, kan med jeres eksempel præge vore samfund, gøre dem endnu mere menneskelige og give håb, hvor der er resignation og modløshed. I er jordens Nordens - salt og verdens lys. Hent jeres kraft fra livet med Gud, fra fællesskabet i Kirken og lad jeres tros og eksempels lys skinne for menneskene, så de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene. Amen.

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.

Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv. Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH Mühlacker Straße 77 D-75417 Mühlacker Tel +49 (0)7041-882 0 Fax +49 (0)7041-468 82 info@gutmann-exklusiv.eu www.gutmann-exklusiv.eu INVISIBLE Der findes emfang - og så findes

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Referensbrev. Referensbrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Bäste herrn, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Bästa frun, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Bästa herr eller fru, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända Kære Hr.,

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Nyhedsbrev #1, april 2009

Nyhedsbrev #1, april 2009 Øresundsregionen som Kreativ Metapol Nyhedsbrev #1, april 2009 Indhold: Hvad sker der lige nu i grupperne? Af Søren Buhl Hornskov, sbh@herlevbibliotek.dk I leken er det lättare att hitta kreativa svar.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA 1:a Johannesbrevet skrevs till / av: 1. till den kristna församlingen (en eller flera). Mycket personlig ton: Kära barn 2. Jesus lärjunge Johannes

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET

VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET En inblick i Öresundsklassrummet 2010 2014 VÄLKOMMEN TILL ÖRESUNDSKLASSRUMMET Öresundsklassrummet arbetar gränsöverskridande med hållbar utveckling inom skola och andra lärandemiljöer i Öresundsregionen.

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den?

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den? Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden Vad är nattvarden och varför firar vi den? Ja, till dessa frågor finns inte ett enda svar. Bilden av nattvarden är som en väv, där olika trådar vävs samman

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14

33 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 1441 33 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Jer 29:11,12,14 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren: fridens tankar och inte ofärdens. Ni skall åkalla mig, och jag vill höra på er.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B

Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B 171 Maria, Guds Moders högtid 1 januari år B Ingångsantifon (Sedulius) Gläd dig, Moder till Gud, till den som i evighet råder över himmel och jord, över alla oändliga världar. Inledning Man ville i Rom

Läs mer

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort.

aldrig någon trygghet hos. Och vi vet att vi en dag måste göra räkenskap för allt vi gjort. 1 13 08 18 De uträckta händerna På nattvardsbordet längst fram i vår kyrka finns den här Kristusgestalten som, håller ut sina välsignande händer. Den finns i många kyrkor och hem, och är en kopia av en

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING

Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING Vigselgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD Procession med vigselparet kan förekomma under klockringning inledande musik. Gudstjänsten kan inledas med orgelmusik annan instrumental- vokalmusik. Fast

Läs mer

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen?

Varför tror du att de flesta människor inte känner Gud personligen? En Personlig Gud 1 Gu T de Jo Gu D de Jo 1Gud älskar dig och Han skapade dig för att du skall lära känna honom personligen Gud älskar dig Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Team Rocket Vi kommer fra Österbybruk Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 9 gutter. Vi representerer Österbyskolan

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Kan du hjælpe mig, tak? Fråga om hjälp Snakker du engelsk? Fråga om en person talar engelska snakker du _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk Jeg snakker ikke_[language]_.

Läs mer

Ordning för begravningsgudstjänst

Ordning för begravningsgudstjänst Ordning för begravningsgudstjänst Klockringning Musik Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/ eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga.

S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. S:t Görans Katolska församling Karlskoga Hösten 2009 Församlingsbladet S:t Görans Katolska Kyrka, Loviselundsvägen 71, Karlskoga. Välkomna tillbaka! Alla har vi säkert lagt märke till hur dagarna börjar

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Att gö ra skillnad i va rlden Tilltrödag

Att gö ra skillnad i va rlden Tilltrödag Att gö ra skillnad i va rlden Tilltrödag 2015 04 26 1 2 1. Vi är i Kristus och gör skillnad i världen då vi lever av källan Påven talade om kyrkan som ett fältsjukhus. I en värld som vi ser slits söder

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

D. Vid minnesstund. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. D. Vid minnesstund Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden t.ex. på årsdagen av ett dödsfall vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar. Andakten leds av

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren

De två stora buden. Predikan av pastor Göran Appelgren De två stora buden Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 34:8-16,20,23; Mark 12:28-34; SKR 579. Se sista sidan!) "Det största av alla buden... är detta: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren

Läs mer

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan

Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan Be Lyssna Handla Konstverk av Birgitta Kärnbo Bibelläsningsplan Kyrkan vid Brommaplan 5 september 2016 1 januari 2017 1 Be Lyssna Handla De tre orden är ledord för gudstjänster och bibelläsningsplanen

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer