TEKNISKT DATABLAD Protecta EX Brandskyddsmassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISKT DATABLAD Protecta EX Brandskyddsmassa"

Transkript

1 TEKNISKT DATABLAD Protecta EX Brandskyddsmassa Allmän produktbeskrivning Protecta EX Brandskyddsmassa är ett torrt vitt pulver, bestående av oorganiska komponenter och perlit. När det blandas med vatten, bildas en härdad termisk brandtätningsmassa som används vidl tätning av tekniska genomföringar som bryter brandklassade väggar och plan. Protecta EX Brandskyddsmassa expanderar med cirka 1 % under härdning och gör att övergången mellan tekniska genomföringar och angränsande vägg eller plan blir tät. Protecta EX Brandskyddsmassa kan enkelt slipas ned eller borras i. Massan torkar till en gråvit färg, som kan övermålas vid behov. Egenskaper Klassad för väggar och plan av betong, mur, gips etc. Kan användas för kabel, kablar i buntar, kabelstegar, stålrör, kopparrör, ventilationskanaler och plaströr. Enkel att applicera till en snygg yta. Mekaniskt motståndskraftig men är ej bärande utan armering. Ingen grundning är nödvändig före applicering på de flesta material, metall bör dock skyddas mot rost. Passar till de flesta ytor, inkluderat betong, tegel, leca, stål, plast etc. men är inte avsedd för montering av dörrar eller i andra konstruktioner med stor rörelse. I gipsväggar rekommenderas användning av Protecta FR Brandskiva trots att Protecta EX Brandskyddsmassa är godkänd för gipsväggar. Härdar på mindre än en timme. Brandmotstånd enligt testade värden uppnås när massan är helt torrt (upptill en månad). Nästan obegränsad lagringstid. Emissionsdata Ämnesbeteckning Protecta EX Brandskyddsmassa Emissionsnivå 4 v. [ g/m 2 xh] Emissionsnivå 26 v. [ g/m 2 xh] TVOC < 6,00 < 2,00 H2CO < 3,00 < 0,50 NH3 < 2,00 < 0,20 Cancer-IARC kat.1 0,00 0,00 AllergiCLIMPAQ 0,00 0,00 Tekniska data Akustiska data (laboratorievärden) Djup vid gjutning Ensidig gjutning 50 mm på gjutskiva Ensidig gjutning 75 mm på gjutskiva Ensidig gjutning 100 mm på gjutskiva Ensidig gjutning 125 mm på gjutskiva Ensidig gjutning 150 mm på gjutskiva Ensidig gjutning 200 mm på gjutskiva Ensidig gjutning 50 mm på gjutskiva med skum 1) Ljudklass 45 db 48 db 51 db 52 db 53 db 56 db 62 db 1) 100 mm Protecta FR Skum Total tjocklek blir 210 mm Värmeisolation Värmekonduktiviteten för Protecta EX Brandskyddsmassa har uppmätts enligt EN till 0,051 W/m. K. Tillstånd Densitet Flampunkt Härdning Genomhärdat Flexibilitet Lagring Kompatibilitet Begränsningar Belastning Färg Förpackning Pallar Pulver, klart till att blandas med vatten Cirka 900 kg/m 3 efter härdning Ingen, In1 Mindre än en timme, beroende av lokalt klimat Inom 30 dagar, beroende av tjocklek och temperatur Ingen Ingen begränsning med oöppnade säckar i torr miljö och en temperatur mellan 5 C och 30 C Kan användas tillsammans med de flesta material, men bör inte användas i direkt kontakt med metall som kan rosta Bör inte användas i ständigt fuktiga lokaler eller i utsparningar med rörelse Produkten kan inte belastas utan armering. Med 75mm djup och armering: Upptill 1,5 kn/m 2 om punktlastens yta är minst 0,09 m 2. Maximal utsparning är 1,44 m 2 vid >200 mm l/b. Gråvit Säckar á 20 liter Spann á 10 liter Säckar: 56 st på pallen, ger 700 kg Spann: Efter beställning Som en del i vår policy att ständigt förbättra produkterna, förbehåller vi oss rättigheten att ändra eller förändra produktspecifikationer utan varsel. Produktillustrationerna är endast illustrerande. All information i detta dokument är endast vägledande, och eftersom Protecta AS inte har någon kontroll över själva installationerna eller byggprojekten, ges inga garantier för klassificering av de färdiga brandtätningarna och tas inget ansvar för förlust eller skada som en följd av användningen av produkter som beskrivs i detta dokument. Protecta AS Tel.: Fax.: Produktansvarlig: Protecta AS (v.1.00)

2 "#$%&'#()*#+')#'#(, -./ ,%5,6.3789:;889<3993 "##$%&'()*+,-./0,(12&1&3 F5,:.7:9 WZ [59/0;B800;-9;;9 <5.:: :,55: 32:: 93,,5=9/2;B9 D< :.B/2;B9 F5,:.7:9 WZ [59/0;B800;-9;;9.O69/ B9 "T& \ A/0.5 D<50/2/=C 0.: =?5 9::?3.5=4/=./ -.119/ :.B/2;B9 F5,:.7:9 WZ [59/0;B800;-9;;9 B9/./B.1: 4(5&*,#500&1&3675./## "#"$%$&%'()*+#"",-".$&./0,-".$& " (5:;<37=> -% "#$%&'()*+',* '*$%-./0*'*-+&./1% ('* 2"34"5%6%77%((% 78%((%35"*&+9$("++"% :;8% 2"34"5%'%3/*0%6%<=%((% 78%((%35"*&+9$("++"% >8%?)*,(-$%9"3)4+0)-)% 78%((%35"*&+9$("++"% 78%((%35"*&+9$("++"% >8% 2,11"55B5%6%7C%((% 78%((%35"*&+9$("++"% :;8% D4"+05B5%6%C8%((% 78%((%35"*&+9$("++"% :;8% 2"*"4%:888#:888%((% 78%((%35"*&+9$("++"% <8% 2"*"4%6%::88%((% 78%((%35"*&+9$("++"% <8% E"3)44)*%,F"*% -G44)5% 0G0*'*-% ()&% 35"*&+9H&&+("++"% 1A% 78% ((% -./014"00"% "F% +0)*/44% ()&% &)*+'0)0% IJ% :78% 9-K( = % L1)5("*)*0M$% NB5%,OP% 9"*"4)5% (A+0)% 35"*&'+,4)5"+Q%,OP% &)0%,F"*% "*-'F*"% 35"*&(,0+0A*&)0% 3)-5G*+"+% 0'44% &)*% F"4&"% '+,4"0',*+0H1)*+%)-*"%-,&9G**"*&)*$%R(%("*%+9"44%94"5"%&)% 35"*&(,0+0A*&% +,(% "*-)00+%,F"*% SB5% ()0"445B5% (A+0)% &)% '+,4)5"+%)*4'-0%SB4."*&)T% % 2,11"55B5%,OP%+0A45B5%'+,4)5"+%<8%O(%1A%F"5%+'&"%()&%;7%((% % U0+1"5*'*-"5% 15,F"&)% '% (/5Q% 4G003)0,*-%,OP% 3)0,*-% G5% :;88#:;88% ((% SB5% 9"*"4)5%,OP% <88#:;88% ((% SB5% "*&5"% -)*,(SB5'*-"5$%U0+1"5*'*-"5%15,F"&)%'%-'1+FG--"5%G5%7>8#VC8% +'&,5*"%;%0'44%C%SB5%H00)54'-"5)%4B+*'*-"5Q%+"(0%D5,0)O0"%2*'1"5)*%,OP%NB5+05H1"5)$% 8()2&1&300-5&*5(*/( F5,:.7:9^WZ[59/0;B800;-9;;9D9565,39:; -.0D</;8/:211-.:,0.5,7DB5932L WX"*QQT* F5,3/2/=;5.>EL +RXKWN"'*'V'E&' +FF'')V)Q +RXKWN"'*'V'E&Q ]<5B2/=L 7A'10,*/-5#B(1-&1&3 :&0-5##5-1)& "E "#$%&''(")* &E _- :<:/2/=./ ;B ;4-4;: /= 2/;:911.59;./12=: 2/;:5AB:2,/.5>54/F5,:.7:9G+E *E _-5?5;,-<5A:;9::9>?5B,55,;2,/<5-,/:.590.=./,-A:;695/2/=./;4-4;:. 0.>?5;:;B8009;-,:5,;:9/=5.66E $E =26; 64./09;:./ ;209 >?1H; 9/32;/2/=95/9 >?5 =26;3<== 64 ;209/ -.0 =26;;B23,5E ]9/ -4;:. 04 ;. :211 9:: ;7D9B:3<==95/9 >? /2/=95 :<:9; 64 ;9--9;<::E PE 93 D410<7B;.1.-./: 2 A/0.5B9/: 93 2/2B9/91.5/9-.00HA612B9;:,5:;,-619/.:;:H,7B1.BEG1:.5/9:23:B9/0.::<:9; QE G/69;;9,7D 2/;: =HA:619::9C =HA:>, B/9/0. 2 A:;695/2/=./C;4 9:: 2.3./:A.119;6527B,5E )E ;4 9::?/;B90 B,/;2;:./; /4;E a?5,-,50./:12=: ;4 9:: B1A-695/9 >?5;32//.5E K211;<::911:206A135.::21139::/.:C2/:.:3<5:,-E VE 64=HA:;B239/C=HA:>,5-./ B/9/0.:211;0.:0HA6;,-B5<3;/4;E (E 64 5?5,7D B9/91.5 -,/:.59;./12=: 9/32;/2/=95 >?5 2;,1.5-9:.5291.:,7D 5.;6.B:23. -,/:.52/=;9/32;/2/=C =,0B</ RXKWN X[cEF5,:.7:9G+.=/91?;/2/=95>?52;,1.52/=>2//;9/=23/964;20,5/9&d$E "'Ee9/91.5 ;,- 64 "''' / 93 ;20,5/9C -4;:. D9 >?5;:<5B/2/=;65,>21 c*'op' -- 5A/: D.19 B9/91./ ;20,5-9O2-91: "P' -->54/:<:/2/=./C><;: ,66/2: A/B:;3.:;90.>?59::A/032B99:: 32,;;5<::2=D.:./9::</ >?5</05965,0AB:;6.72>2B9:2,/.5A:9/ 395;.1EF5,0AB:211A;:59:2,/.5/9<5./09;:211A;:5.59/0.EG112/>,5-9:2,/ +F+RKGSFT-<5B.,7DKUT/A--.5+S''V&T'( F5,39:;./12=:WX"*QQT* Y9:A- &''(T")T* F5,:.7:9G+ IIIE65,:.7:9E/, 6,;:J65,:.7:9E/, K.1ELM$)'&($$ N9OELM$)***P("Q" F5,0AB:9/;3952=LF5,:.7:9G+#3E"E''%

3 "#$%&'(#)()*$'+,-./01/2 3 "#$%"&&'()* +" :778;2882 "#$%#&'()"#$*%+,*-#&$&#./0',+,1./*2345 %6,,$*,'.-'()$*,' #&'()9%#. "#$%&'()*+((),&))&# (-./#01#,,# BCD#*&>67)36:6# "#$%#&2$:.,$&#./0',+,1./*2;5 %6,,$*,'.-'()$*,' #&'()9%#. "#$%&'()*+((),&))&# (-./#01#,,# 2-.3)*45&#&5#)36'.77#(-./#,4')3# 01#,,8#(6')4363#901#*:;, < 8# &736%'&3453#.3&'#:-.3)*45&#,6(# "#$%&'()*+((),&))&#(-./# 911#,,# "#$%#&'()$:.,#/*"#$%#&$&#./0',+,1./*2;5 %6,,$*,'.-'()$*,' #&'()9%# )*45&#&5#)36'.77# (-./#,4')3#01#,,8# (6')4363#901#*:;, < # +,1%&<&$&#./0',+,1./*2345 %6,,$*,'.-'()$*,' #&'()9%#. "#$%&'()*+((),&))&# (-./#911#,,# +,1%&<&$&#./0',+,1./*2;5 %6,,$*,'.-'()$*,' #&'()9%#. "#$%&'()*+((),&))&# (-./#01#,,# J0#,,#L%B36C3&# M4'6%&7N4>6%8#,4')3#E1#C,# /H#>H(&#)4(B%O#PQ)36)#,6(#L%B36C3&#G563))34N3#4# )*&%56'#&5)3H'(#,&R4,&73#J11#,,# "#$%&'()*+((),&))&# (-./#911#,,# +,1%7'()"'99#&&<&$&#./0',+,1./*2345 %6,,$*,'.-'()$*,' #&'()9%#. "#$%&'()*+((),&))&# (-./#01#,,# J0#,,#L%B36C3&# M4'6%&7N4>6%8#,4')3#E1#C,# /H#>H(&#)4(B%O#PQ)36)#,6(#L%B36C3&#G563))34N3#4# )*&%56'#&5)3H'(#,&R4,&73#J11#,,# 2-.3)*45&#&5#)36'.77#(-./#,4')3# 01#,,8#(6')4363#901#*:;, < 8# &736%'&3453#.3&'#:-.3)*45&#,6(# "#$%&'()*+((),&))&#(-./# 911#,,# SQ7-)#6'#&''&'#3+/#&5#%I%)*H78# >6:%Q')&)#>%&'(,B3)3H'(63#3477# (6'#5&7(&#4)B76%,63B(6'# 2-.3)*45&#&5#)36'.77#(-./#,4')3# 01#,,8#(6')4363#901#*:;, < 8# &736%'&3453#.3&'#:-.3)*45&#,6(# "#$%&'()*+((),&))&#(-./# 911#,,# SQ7-)#6'#&''&'#3+/#&5#%I%)*H78# >6:%Q')&)#>%&'(,B3)3H'(63#3477# (6'#5&7(&#4)B76%,63B(6'#

4 "#$%&'(#)()*$'+,-./01/2 3 +" :778;2882 "#$%&''()*" "#$%&'('")*+)"+""+",+-'.$"/012'$1340&%&513,.678 #9&&2,&01:0*/2,&01:;)9::$'0*/"#$1 ),1&.#$&.01%<$1$#,'2'$1340&%&513,.=8 #9&&2,&01:0*/2,&01:;)9::$'0*/"#$1 ),1&.#$&.01%<$1$#,'2'$1340&%&513,.678 #9&&2,&01:0*/2,&01:;)9::$'0*/"#$1 <$2#$'0*/<$2,#%&,:,2'$1340&%&513,.>8 <$2#$'0*/<$2#$'.2C1&2'$1340&%&513,.=8 %&5#;0*/<0""$''('2'$1340&%&513,.>8 "#$%&'()*+((),&))&# (-./#01#,,#/2#32(&# )4(5%# *5//&%%9%#:;#<#AB#,,# 0A#,,#C%57D?7&# E4'D%&8F43D%G#,4')7#1H#?,# /2#32(&#)4(5%I#JK)7D)#,D(# C%57D?7&#6LD7))74F7#4# )*&%LD'#,&M4,&87#&L)72'(# 0HH#,, NK8-)#D'#&''&'#7+/#&L# %9%)*28G#3DO%K')&)# 3%&'(,57)72'(D7#7488#(D'# L&8(&#4)58D%,D75(D'# "#$%&'()*+((),&))&# (-./#AH#,,#/2#32(&# )4(5%# P&38&%#:;#<#AH#,,# :;#<#=HH#,,# "#$%&'()*+((),&))&# (-./#=A#,,#/2#32(&# )4(5%# P&38&%#:;#<#=0#,,# "#$%&'()*+((),&))&# (-./#=HH#,,# ND'748&745')*&'&8# :;#AHHM=HHH#,,# D88D%#<#QAH#,,# AH#,,#C%57D?7&#E4'D%&8F43D%G#,4')7#=0H#?,#/2#32(&#)4(5%I# JK)7D)#,D(#C%57D?7&#6LD7))74F7#?R?#SHH#,, NK8-)#D'#&''&'#7+/#&L# 4)58D%4'OG#3DO%K')&)# 3%&'(,57)72'(D7#&L#(D'# L&8(&#4)58D%,D75(D'# "#$%&'()*+((),&))&# (-./#AH#,,# ND'748&745')*&'&8#:;#=HHHM=HHH#,,# D88D%#<#==HH#,,# T-.7)*4L&#&L#)7D'.88#,4')7&#(-./#AH#,,G#(D')47D7#=AH#*OR, S G#&87D%'&74L7#.7&'#O-.7)*4L&#,D(#"# $%&'()*+((),&))&#(-./#=HH#,,I# T5(*K'(#4)58D%4'OG#)5,# DMD,/D8#'K7,&77&G# 3%&'()/-K88#D88D%#84*'&'(DI# $%&'(,57)72'(D7#3DO%K')&)# &L#(D'#L&8(&#4)58D%,D75(D'I# "#$%&'()*+((),&))&# (-./#AH#,,# C8&)7%9%#:;#<#BH#,,# T-.7)*4L&#&L#)7D'.88#(-./#,4')7# AH#,,G#(D')47D7#=AH#*OR, S G# &87D%'&74L7#.7&'#O-.7)*4L&#,D(# "#$%&'()*+((),&))&# (-./=HH#,,#

5 "#$%&'(#)()*$'+,-./01/2 3 "#"$%&&'()* +" :778;2882 "#$%&'('")*+)",'$-./0&%& "%0*7,2&0-68)966$'/2.&:0*;#2;<=>?5// 63"%0*7,2&0-68)966$'/2.&:0*;#2;<=>?5// 45+67'#8)*988)3'))'+ 8:;<+F/+33+<>+?>8'+ )%8(7+ "#$%&'$%(#)*'#'&+,-+.//012/ '#8)*988)3'))'+ 8:;<+1=+33+<>+?>8'+ )%8(7+ "0"3<"&+#A$3'$$'C+?7'#8)<:A&&+"&&"7+ &%*#'#8"D+ 67'#83($)$>#8"$+?"B7A#)')+$%&&+8"#+E'&8'+ F1*(&J.K;AI64D.6B6L7;M&%'"" N?OM***J'(G(

6

7

8 HMS - DATABLAD Protecta EX Brandskyddsmassa 1 Identifikation av Kemikalier och ansvarig firma Produkt och Ansvarig firma Protecta EX Brandsyddsmassa Protecta AS Postboks 1283 N-3105 Tønsberg Tel Fax: Upplysningar om Kemisk Sammansättning Gips (CAS ), Perlite og Glasfiber. EJ farlig kemikalie. Ingen faresymboler 3 Viktig information Ej klassad som farlig. Tillsättning av vatten till torrt pulver frigör alkalier som kan förorsaka irritation på hud och ögon. Vid inhalering av damm över längre tid, kan detta orsaka skada på hälsan. 4 Första hjälpen Innandning: Svalg: Hudkontakt: Ögonkontakt: Gå til område med frisk luft och om irritation fortsätter, uppsök läkare. Framkalla inte kräkning drick mycket vatten eller mjölk. Uppsök läkare. Tvätta med såpa och vatten. Skölj ögonen med vatten i 10 minuter. Vid fortsatta besvär uppsök läkare. 5 Åtgärd vid Brand Produkten är inte brännbar 6 Åtgärd vid olyckligt Utsläpp Åtgärd för att säkra personal: Undgå kontakt med hud och ögon. Åtgärd för att skydda miljö: Förhindra utsläpp till grundvatten och avlopp och kloak. Metoder for rensing: Minimera utsläpp av damm i luft. Fjernes i h.h.t pkt Handhavande och Lagring Handhavande: Se monteringsanvisning Lagringsanvisning: Förvaras torrt. 8 Personlig skyddsutrustning Personlig Skyddsutrustningr: Använd förkläde, handskar,skyddsmask och skyddsglasögon. Revison 1 EX Brandskyddsmassa l dato : Mars av 2

9 9 Fysiska och Kemiska Egenskaper Form: Fritt pulver Färg: Off-white Spes. egenvikt: Cirka kg/m 3, torr Flammpunkt: -- Löslig i vatten: Löslig ph 6,5-7,5 Tryckmotstånd (härdad massa) Ca. 9 MPa 10 Stabilitet och Reaktivitet Stabilitet: Stabil under anvisad lagringsomständigheter Undvik : Inget specielt Farliga spaltningsprodukter: Ingen 11 Upplysningar om hälsofara Kan orsaka irritation om inte skyddsutrustning används, för längre tid möjlig hälsoskada 12 Upplysninger om miljöfara Inga kända faror. Förhindra utsläpp till grundvatten och avlopp och kloak 13 Avfalls hantering Produkten skall levereras i h.h.t gällende lokala och nationella bestämmelser. 14 Upplysningar om transport Transportsätt Tåg Båt Flyg I Merknader Inga restriktioner Inga restriktioner Inga restriktioner 15 Upplysningar om Lagar och föreskrifter Produkten är klassad som EJ farlig. Använd i h.h.t. nationella regler, märkt med NBL godkänningsnummer (Norge), SITAC godkänningsnummer (Sverige) och MK godkänningsnummer (Danmark). Installeras i h.h.t. lokal montageanvisning. 16 Andra upplysningar Informationen beskrivet i HMS Datablad är gjord i h.h.t CHIP Regulations, UK. Denne informationen är baserat på nuvarande kunskap och gällande regler. Den ger vägledning på hälse, säkerhet och miljömässiga aspektermed produkten.användaren förblir ansvarig för att produkten passar till den enskilda applikation Revison 1 EX Brandskyddsmassa l dato : Mars av 2

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA

SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2009-12-14 Internt nr: Ersätter datum: Neodisher FA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE och Dental Laboratoriekemikalie. Rengöringsmedel Artikelnummer N121E Inhemsk tillverkare/importör Företag

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD för Ha Cut CFL AF Sid. 1/5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användningsområden: Leverantör: Kontaktperson: Tillverkare: Nödtelefonnummer: Ha Cut CFL AF,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN

3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN 3M Svenska AB Bollstanaesvaegen 3 S-191 89 SOLLENTUNA SWEDEN ======================================================================== S Ä K E R H E T S D A T A B L A D ========================================================================

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG skapat den: 04.96 ändrad: 26.04.2011 Utgivet av: QEM Sidan 1 av 5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: KAESER kylolja för skruvkompressorer Sigma Fluid FG-460 (FGL), Leverantör

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04

SÄKERHETSDATABLAD 1907/2006/EG. Ändrad av: 08.06.2012 V-04 godkänd: QESEM Sida 1 QUM av 8 1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktens handelsnamn: KAESER DPF-specialmotorolja 1.2 Relevant identifierbar användning av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P

SÄKERHETSDATABLAD Equs AB Omarbetad: 2010 12 Version 4.0 Ersätter: 2007-07-09 Detia-Gas-Ex-P 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Mot skadeinsekter i kvarnar, silos, lagerlokaler och byggnader samt på museiföremål och trävaror för export. Räddningstjänsten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer