Kommunledningskontoret onsdag 1 december Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åke Andersson. Conny Tyrberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström (M) Jörgen Andersson (M) Sara Brink (S) Bo Andersson (M) Malin Sjölander (M) Bo Lundgren (M) Leif Rosenblad (M) Axel Nilsson (M) Anders Björkman (M) Thomas Svensson (C) Yvonne Nilsson (M) Karin Löwenborg (M) Mats Hugosson (C) Kenneth Hardy Axelsson (FP) Tomas Markljung (V) Veikko Kärki (S) Sverker Thorén (FP) Mariann Gustafsson (V) Krister Örnfjäder (S) Ewa Ståhl (S) Berit Thall (S) Tomas Kronståhl (S) Margareta Fredriksson (S) Nina Örnfjäder (S) Susanne Hultman (S) Sharad Bhatt (S) Lars Bertilsson (S) Peter Johansson (M) Helena Prenitz Gärdinge (S) Ronny Pettersson (S) Katarina Andersson (M) Anders Helderud (M) Margareta Nilsson (M) Rebecca Adolfsson (M) Emma Johansson (M) Bengt Lennhammar (M) Jonas Törngård (M) Magdalena Lidestam (M) Margareta Andersson (SD) Conny Tyrberg (C) Mary Lundbäck (M) Kenneth Siekas (SD) Lotti Jilsmo (C) Olof Nimhed (VDM) Johannes Regell (SP) Angelica Katsanidou (S) Maria Dubari (KD) Dan Nilsson (S) Ingegerd Karlsson (S) Gunnar Jansson (S) Akko Karlsson (MP) Åke Jägerö (S) Ulf Jonsson (S) Anna Bodjo (MP) Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Se nästa sida Harald Hjalmarsson (M) och Tomas Kronståhl (S) jämte ordföranden Conny Tyrberg (C) Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åke Andersson Ordförande Justerande Conny Tyrberg Harald Hjalmarsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Tomas Kronståhl Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 24 november 2010 Anslaget sätts upp 3 december 2010 Anslaget tas ned 27 december 2010 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Åke Andersson Utdragsbestyrkande Revisorerna Inger Wiman, Bertil Lycke, Bert Green, Pehr-Evald Axelsson, Lennart Fredriksson, Lennart Petersson, Lars-Erik Cederlöf samt kommunrevisionen

2 Kommunfullmäktige 2 (44) Tjänstgörande ersättare Nils-Erik Karlsson (S) för Krister Örnfjäder Göran Oscarsson (S) för Åke Jägerö Birgitta Zeed (M) för Jörgen Andersson Bertil Gyllenram (M) för Malin Sjölander Waldemar Koch (S) för Margareta Fredriksson Anna Melstedt Ottosson (S) för Helena Preinitz Gärdinge Viktor Fransson (M) för Magdalena Lidestam Madelene Ståhl (S) för Ulf Jonsson Dan Strömberg (M) för Bo Lundgren Leif Aringstam (M) för Anders Björkman Inger Karlsson (S) för Nina Örnfjäder Bo Karlsson (SD) för Kenneth Siekas Poul Larsen (S) för Dan Nilsson Johnny Wiman (MP) för Akko Karlsson Övriga närvarande Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Helena Sjöholm, kommundirektör Ewa Grönwall, informationschef Närvarande inte tjänstgörande ersättare Owe Gustavsson (SP) Ivar Svensson (FP) Yngve Nilsson (S) Hans Ellervik (VDM) Gunnel Ohlin (KD)

3 Kommunfullmäktige 3 (44) Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 Upprop och val av justerare 11 Allmänhetens frågestund 12 Översyn av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för förskola och grundskola 13 Delårsrapport januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län 14 Antalet kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län 15 Redovisning av uppdrag om utvärdering av hemsjukvården i Kalmar län 16 Svar på motion om att uppföra ett nytt äldreboende vid Korallen i Västervik 17 Begäran om tilläggsanslag från kommunens revisorer 18 Svar på motion om ekoturism som profilområde för Västerviks kommun 19 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från 1 januari Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1 januari Renhållningstaxa från 1 januari Ansvar för tillsyn av ny lag om brandfarliga och explosiva varor 23 Delårsrapport för kommunen januari augusti Kontrollstation för strategisk plan Skattesats för år Ordningsfråga 27 Reglemente för överförmyndaren från 1 januari Kommunala befattningar, avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

4 Kommunfullmäktige 4 (44) Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde, forts 29 Medborgarförslag om utveckling av Västerviks kommun som ekokommun. 30 Medborgarförslag om målning av mittlinje på delar av Albert Tengers väg i Västervik. 31 Medborgarförslag om att en utomstående konsult anlitas för att granska om korruption förekommer inom den kommunala verksamheten. 32 Medborgarförslag om att Västerviks kommun ansluter sig till nätverket Cittaslow Sverige 33 Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten genom omplacering av övergångsställen vid slottsruinen i Västervik. 34 Medborgarförslag om att anlägga en naturgasmack i samband med den nya busshållplatsen vid Kammartorp, Ankarsrum 35 Medborgarförslag om att göra vägen till skolan säkrare för barnen i Västralund, särskilt i korsningen Allén Albert Tengers väg. 36 Medborgarförslag om att lagen om valfrihetssystem även bör omfatta lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Västerviks kommun. 37 Anmälningar

5 Kommunfullmäktige 5 (44) Kf 10 Upprop och val av justerare Efter uppropet utser fullmäktige Harald Hjalmarsson (M) och Tomas Kronståhl (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum onsdagen den 1 december kl på kommunledningskontoret.

6 Kommunfullmäktige 6 (44) Kf 11 Allmänhetens frågestund Ordföranden informerar om att ett stort antal frågor kommit in och att därför frågestunden utsträckts till cirka 45 minuter. Frågorna rör ärendet om översynen av verksamhetsområdet för skola och förskola, som behandlas senare under sammanträdet. Överenskommelse om uppläggningen av frågestunden har skett med frågeställarna. Samtliga frågor har tillställts ledamöterna vid sammanträdet och där framgår vilka som utsetts att besvara frågorna. Martin Danielsson ställer frågor från Lofta skola. Dessa besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M) och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl (S). Gunnar Greek ställer frågor från Odensvi skola. Dessa besvaras av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi. Anna Helmersson ställer frågor från Almviks skola. Frågorna besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson. Sakupplysningar lämnas av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi. Jan Selling, John William Momark, Jutta Leukel och Henning Håkansson ställer frågor från Blankaholms skola. Jan Sellings fråga besvaras kommunalrådet Harald Hjalmarsson. John William Momarks fråga besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Jutta Leukels fråga besvaras av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi samt kommenteras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Henning Håkanssons fråga besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Ordföranden tackar alla representanter från skolorna och frågeställarna för det stora engagemang som visats i denna fråga. Samtliga frågor som ställts bifogas denna paragraf.

7

8

9

10

11 Kommunfullmäktige 7 (44) Kf 12 Översyn av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för förskola och grundskola Dnr 2010/ Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde i februari 2010 att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av förvaltningens organisation enligt ett antal direktiv. Utredningen skulle omfatta samtliga förskolor och grundskolor inklusive fritidshem, särskilda undervisningsgrupper, administration, ledningsorganisation, elevhälsan och övrig pedagogisk verksamhet i kommunal regi. En projekt- och styrgrupp har arbetat fram ett antal förslag om ny organisation och redovisningen av dessa har remitterats till ett stort antal intressenter för yttrande. Remissvaren har bearbetats och sammanställts av projektgruppen och kommunledningskontoret. Barn- och utbildningskontoret redovisar i skrivelse 2 november 2010 beslutsunderlag i ärendet. Förslaget är indelat i verksamheterna i fyra olika delar av kommunen vilka benämns: norra land, södra land, norra staden och södra staden. Dessutom finns förslag gällande de särskilda undervisningsgrupperna. Till beslutsförslagen finns även tidplaner för genomförandet redovisade. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 94 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att efter inarbetande av redovisade redaktionella ändringar, i enlighet med barn- och utbildningskontorets beslutsunderlag daterat 2 november 2010 med följande ändring: att högstadieskolan i Överum inte ska avvecklas utan organiseras gemensamt med Åbyskolan i Gamleby. Nämnden beslutade också att avsnittet om särskilda undervisningsgrupper lyfts ur ärendet tillsvidare för att belysa den specialpedagogiska kompetensen som finns inom barn- och utbildningsförvaltningen. De särskilda undervisningsgrupperna ska istället under våren 2011 behandlas som ett eget ärende. Inget intagningsstopp införs under pågående utredning. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 10 november 2010 kommunledningskontorets bedömningar i ärendet. Utöver det förslag som finns från barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen i januari 2011 återkomma med förslag till riktlinjer för landsbygdsutvecklingsinsatserna där även riktlinjer för lokalernas hantering formuleras, samt att kommunlednings-

12 Kommunfullmäktige 8 (44) Kf 12 forts. kontoret inom ramen för strategisk plan beaktar ramjusteringar till följd av investeringarna i översynen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Norra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidsverksamhet i Lofta samt att avveckling av skola och fritidsverksamhet i Almvik genomförs, - att förskoleverksamheten säkerställs genom att alternativa barnomsorgsformer undersöks på de orter där skolan läggs ner (exempelvis utveckling av övrig pedagogisk verksamhet såväl i privat som i kommunal regi, ta med sig barnomsorgspengen till annan kommun etc. Nuvarande lokaler ska inte användas för förskoleverksamhet.), - att för barnen i Almvik speciellt beakta situationen utanför skoltid, - att högstadiet i Överum samordnas med högstadiet i Gamleby. Verksamheten samlas i ett gemensamt högstadium i Gamleby när nybyggnationen är klar, preliminärt 2013, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan, - att den nya skolan i Gamleby bör innehålla såväl förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet, - att storleken på skolan i Gamleby beräknas efter anpassade upptagningsområden. Södra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidshemsverksamhet i Totebo och Blankaholm genomförs, - att förskoleverksamheten säkerställs genom att alternativa barnomsorgsformer undersöks på de orter där skolan läggs ner (exempelvis utveckling av övrig pedagogisk verksamhet såväl i privat som i kommunal regi, ta med sig barnomsorgspengen till annan kommun etc. Nuvarande lokaler ska inte användas för förskoleverksamhet.), - att för barnen i Blankaholm och Totebo speciellt beakta situationen utanför skoltid, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan. Södra staden: - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan, - att Karstorpskolan övergår till förskoleverksamhet, - att förskolan Lindblomman flyttas till Karstorp och därmed avvecklas externt förhyrda lokaler, - att Fågelbärets förskola flyttar till Karstorp och att Karstorp skola flyttar till Fågelbäret,

13 Kommunfullmäktige 9 (44) Kf 12 forts. - att Näktergalen byggs ut till en F-6 skola och Ekbacken byggs till med fyra avdelningar och blir enbart förskola. Norra staden: - att riva och bygga ett nytt Arabia på samma plats och med samma kvalitet, - att anpassa/bygga till Kvännarens lokaler (exempelvis: personalutrymme saknas, verksamhet i källarlokaler), - att etablera en skolpaviljong till Marieborg med kapacitet för två klasser, - att Ängslyckans förskola blir kvar och kan användas som buffertlokal vid behov, - att i samband med byggnation av nya förskolelokaler beakta att ändamålsenliga administrativa lokaler saknas, - att Skogshaga förskola utökas med två avdelningar, enligt redovisad tidplan. Generella beslut för alla områden: - att inga familjedaghem (övrig pedagogisk verksamhet) avvecklas förrän alternativa barnomsorgsformer har undersökts, - att nya upptagningsområden kan innebära att elever skiljs från sina klasskamrater. Under omställningsperioden bör flexibilitet i önskemål om att följa en klasskamrat beaktas i möjligaste mån., - att personal inom annan pedagogisk verksamhet ska erbjudas utbildning i enlighet med ny lagstiftning, - att närhetsprincipen för placering i förskola ska omfatta ett helt geografiskt område vad staden beträffar, dvs. norra staden för sig och södra staden för sig. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i januari 2011 återkomma med förslag till riktlinjer för landsbygdsutvecklingsinsatserna, att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i januari 2011 formulera riktlinjer för lokalernas hantering, samt att kommunledningskontoret inom ramen för strategisk plan beaktar ramjusteringar till följd av investeringarna i översynen. Kf 12 Inför fullmäktiges behandling av ärendet noteras till protokollet att den första strecksatsen under Södra staden i kommunstyrelsens beslutsförslag ska lyda:

14 Kommunfullmäktige 10 (44) Kf 12 forts. - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan. Inför ärendets behandling föreligger även protokoll från överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanter angående samhälls- och ekonomiperspektiv gällande översynsarbetet inom förskola och skola i Västerviks kommun. Vidare har de skrivelser och synpunkter som inkommit i ärendet från till dags dato sammanställts och tillställts ledamöterna vid sammanträdet. Yrkanden Harald Hjalmarsson (M) yrkar att följande ändringar sker i kommunstyrelsens förslag: Under rubriken Norra Land: ska den andra att-satsen ersättas med: - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Almvik, ska den nuvarande tredje att-satsen utgå. Under rubriken Södra Land: ska den första att-satsen ersättas med: - att avveckling genomförs av skola och fritidsverksamhet i Totebo och Blankaholm, ska den andra att-satsen ersättas med: - att förskola och skolbarnomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Totebo och Blankaholm, ska den nuvarande tredje att-satsen utgå. Mariann Gustafsson (V) yrkar att skolorna i Blankaholm och Totebo läggs ner och verksamheten flyttas till Hjorted. Förskolorna ska vara kvar, att skolorna i Lofta och Almvik läggs ner. Ukna och Odensvi skolor behålls. Förskolorna ska vara kvar, högstadierna i Överum och Gamleby behålls under en gemensam organisation,

15 Kommunfullmäktige 11 (44) Kf 12, forts. att Nattis införs på Karstorpsskolan, samt i övrigt bifall till barn- och utbildningskontorets förslag. Bo Karlsson (SD) yrkar att ärendet i sin helhet återremitteras till barnoch utbildningsnämnden. Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till bifall till barn- och utbildningskontorets beslutsunderlag 2 november 2010 med följande ändringar: - skolorna i Blankaholm och Totebo läggs ner och flyttas till Hjorted skola, förskolorna ska vara kvar, verksamheten kan dock vara i andra lokalen än idag, - skolorna i Lofta, Odensvi och Almvik läggs ner, skolan i Ukna ska vara kvar tillsvidare, kan här vara aktuellt att samverka över kommungränsen för att hitta bra framtida lösningar, förskolorna ska vara kvar, kan dock vara i andra lokaler än idag, - både Överums och Gamlebys högstadieskolor behålls, men organiseras i en gemensam organisation, - Karstorpskolan omvandlas till förskola och eleverna som går där idag överförs till i huvudsak Fågelbärets skola. Olof Nimhed (VDM) med instämmande av Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive ändringsyrkandena från Harald Hjalmarsson. Johannes Regell (SV) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag. Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anna Bodjo (MP) yrkar att samtliga förskolor ska vara kvar, att högstadiet i Överum samordnas organisatoriskt med högstadiet i Gamleby, att ett tydligt offensivt uppdrag ges till kommunledningskontoret och att utvecklingsmedel avsätts för att marknadsföra landsbygdsorterna, med målet att öka antalet inflyttade familjer till landsbygden med riktad PR till storstadsregionerna ned Down shift-tema och livskvalitet,

16 Kommunfullmäktige 12 (44) Kf 12 forts. att uppdra åt BUN att utreda möjligheterna med IT-baserad undervisning med t ex smart board och distansstudios med syfte att bredda utbildningsmöjligheterna, att en avdelning med barnomsorg dygnet runt etableras på Karstorp, att särskilt tillgången till bibliotek, gympasal m.m. på de orter som drabbas av nedläggning. I debatten deltar även Gunnar Jansson (S). Ajournering Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för kaffepaus och enskilda överläggningar mellan kl och Propositionsordning Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa yrkandet om återremiss från (SD) och (SV) under proposition. Om detta avslås kommer samtliga fem huvudyrkanden att ställas under proposition, d.v.s. - kommunstyrelsens förslag inklusive de ändringsyrkanden som framförts av Harald Hjalmarsson, - yrkandet från (S) framfört av Tomas Kronståhl, - yrkandet från (MP) framfört av Anna Bodjo, - yrkandet från (V) framfört av Mariann Gustafsson, samt - yrkandet om avslag från (SV) framfört av Johannes Regell Slutligen kommer tilläggsyrkandet från (V) om införande av Nattis på Karstorp att ställas under proposition. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen. Propositioner Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.

17 Kommunfullmäktige 13 (44) Kf 12 forts. Omröstningen utfaller, se bilaga 1 till denna paragraf, med 49 ja-röster och 3 nej-röster. 3 ledamöter antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att de röstat ja. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 51 ja-röster och 3 nej-röster. 3 ledamöter antecknas som frånvarande. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter de fem yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag inklusive framförda ändringsyrkanden. Omröstning begärs och för att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden återstående fyra förslag under proposition och finner att fullmäktige bifallit yrkandet från (S) som motförslag i huvudomröstningen. Följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens och majoritetens förslag röstar ja. Den som vill bifalla (S)-yrkandet röstar nej. Omröstningen utfaller, se bilaga 2 till denna paragraf, med 27 ja-röster och 19 nej-röster. 6 ledamöter avstår från att rösta och 5 antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att röstat ja. Inger Karlsson (S) och Poul Larsen (S) anmäler att de röstat nej. Johnny Wiman anmäler att han avstått från att rösta. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 29 ja-röster och 21 nej-röster. 7 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag med de ändringsyrkanden som framförts av Harald Hjalmarsson. Ordföranden ställer slutligen yrkandet om Nattis från (V) under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.

18 Kommunfullmäktige 14 (44) Kf 12 forts. Omröstningen utfaller, se bilaga 3 till denna paragraf, med 27 ja-röster och 23 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta och 5 ledamöter antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att de röstat ja. Johnny Wiman (MP), Inger Karlsson (S) och Poul Larsen (S) anmäler att de röstat nej. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 29 ja-röster och 26 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet om Nattis på Karstorp. Kommunfullmäktige har således beslutat Norra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidshemsverksamhet i Lofta samt att avveckling av skola och fritidshemsverksamhet i Almvik genomförs, - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass skall finnas i Almvik, - att högstadiet i Överum samordnas med högstadiet i Gamleby. Verksamheten samlas i ett gemensamt högstadium i Gamleby när nybyggnationen är klar, preliminärt 2013, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan, - att den nya skolan i Gamleby bör innehålla såväl förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet, - att storleken på skolan i Gamleby beräknas efter anpassade upptagningsområden. Södra land: - att avveckling genomförs av skola och fritidshemsverksamhet i Totebo och Blankaholm, - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Totebo och Blankaholm - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan. Södra staden: - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan, - att Karstorpskolan övergår till förskoleverksamhet, - att förskolan Lindblomman flyttas till Karstorp och därmed avvecklas externt förhyrda lokaler, - att Fågelbärets förskola flyttar till Karstorp och att Karstorp skola flyttar till Fågelbäret,

19 Kommunfullmäktige 15 (44) Kf 12 forts. - att Näktergalen byggs ut till en F-6 skola och Ekbacken byggs till med fyra avdelningar och blir enbart förskola. Norra staden: - att riva och bygga ett nytt Arabia på samma plats och med samma kvalitet, - att anpassa/bygga till Kvännarens lokaler (exempelvis: personalutrymme saknas, verksamhet i källarlokaler), - att etablera en skolpaviljong till Marieborg med kapacitet för två klasser, - att Ängslyckans förskola blir kvar och kan användas som buffertlokal vid behov, - att i samband med byggnation av nya förskolelokaler beakta att ändamålsenliga administrativa lokaler saknas, - att Skogshaga förskola utökas med två avdelningar, enligt redovisad tidplan. Generella beslut för alla områden: - att inga familjedaghem (övrig pedagogisk verksamhet) avvecklas förrän alternativa barnomsorgsformer har undersökts, - att nya upptagningsområden kan innebära att elever skiljs från sina klasskamrater. Under omställningsperioden bör flexibilitet i önskemål om att följa en klasskamrat beaktas i möjligaste mån., - att personal inom annan pedagogisk verksamhet ska erbjudas utbildning i enlighet med ny lagstiftning, - att närhetsprincipen för placering i förskola ska omfatta ett helt geografiskt område vad staden beträffar, dvs. norra staden för sig och södra staden för sig. Reservationer Partireservationer anmäls från (S), (MP) och (V) till förmån för de yrkanden som inte vunnit gehör. Skriftlig reservation från (SV) så lydande: Socialisterna-Välfärdspartiet deltar inte i denna avveckling av Västerviks kommun. Vi tar skarpt avstånd från att Västerviks kommun avsäger sig ansvaret för sina kommunmedborgare. Johannes Regell, Socialisterna- Välfärdspartiet. Skriftlig reservation från (SD), se bilaga 4 till denna paragraf Paragrafen expedieras till Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen

20

21

22

23

24 Kommunfullmäktige 16 (44) Kf 13 Delårsrapport januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2010/ Regionförbundet i Kalmar län begär i skrivelse 22 oktober 2010, enligt beslut av förbundsstyrelsen, att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten för januari juni Revisorerna har översiktligt granskat rapporten och bedömer att - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, - förbundet enligt prognosen inte kommer att klara balanskravet, - resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen, - delårsrapporten redovisar uppföljning av verksamhetsmässiga mål. Vi rekommenderar en fortsatt utveckling med kommentarer till eventuella avvikelser. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 28 oktober 2010 att delårsrapporten godkänns. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län. På grund av jäv deltar inte Harald Hjalmarsson (M), Mats Hugosson (C) och Tomas Kronståhl (S) i handläggning och beslut i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar

25 Kommunfullmäktige 17 (44) Kf 14 Antalet kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län Dnr 2010/2-042 För närvarande är antalet har Samordningsförbundet i Kalmar län 14 revisorer, dvs. en för varje medlem (12 kommuner, staten och landstinget). Efter en lagändring som trädde ikraft 1 juli 2010 tillåter nu lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser kommuner och landsting att träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Enligt Regionförbundets i Kalmar län skrivelse 18 oktober 2010 har landstingets chefsrevisor tagit fram ett förslag som innebär att antalet revisorer minskas till tre, där staten har en revisor, landstinget har en och kommunerna har en gemensam revisor. Primärkommunala nämnden (PKN) föreslår kommunfullmäktige besluta om att en gemensam revisor för länets kommuner utses och att PKN får i uppdrag att utse den gemensamma revisorn. Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 46 ställt sig bakom förslaget om en minskning av antalet revisorer för samordningsförbundet. Då fanns dock inget förslag om hur många revisorerna skulle vara. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 28 oktober 2010 att PKN:s förslag om en gemensam kommunal revisor godkänns och att PKN får i uppdrag att utse revisorn. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna förslaget om en gemensam revisor för länets kommuner för Samordningsförbundet i Kalmar län, samt att godkänna förslaget att primärkommunala nämnden får i uppdrag att utse en gemensam kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar

26 Kommunfullmäktige 18 (44) Kf 15 Utvärdering av hemsjukvården i Kalmar län redovisning av uppdrag Dnr 2007/ Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 om kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. I samband med det fick socialnämnden i uppdrag att redovisa konsekvenserna, vad avser ekonomi, kvalitet och ambition för införandeperioden 1 januari 2008 till 31 december Förslaget skulle även innehålla alternativa lösningar och alternativa organisationsformer. Socialnämnden har vid sammanträde , 99 överlämnat en utvärdering av hemsjukvården till kommunstyrelsen som svar på uppdraget. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 4 oktober 2010 att utvärderingen godkänns som svar på uppdraget. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt socialnämnden att göra en utvärdering av socialnämndens organisation och redovisa den för kommunstyrelsen, samt att syftet med utvärderingen är att hitta sätt att rationalisera verksamheten för att göra den mer effektiv. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna socialnämndens utvärdering av hemsjukvården som svar på uppdraget. Kommunfullmäktige beslutar at bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Socialnämnden

27 Kommunfullmäktige 19 (44) Kf 16 Svar på motion om att uppföra ett nytt äldreboende vid Korallen i Västervik Dnr 2009/ Solveig Torngren och Angelica Katsanidou har 11 november 2009 väckt en motion för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att det nya äldreboendet i Västervik ska placeras vid Korallen i Västervik. Socialnämnden beslutade vid sammanträde , 19 att motionen bör besvaras med att ett nytt boende placeras på Stenhamra där de äldre kan njuta av närheten till vattnet, möjligheten att promenera längs strandkanten, inte alltför långt bort från ett levande affärscentrum och möjlighet att besöka kyrkan och stadsparken. Det nya särskilda boendet kopplas samman med Gertrudsgårdens särskilda boende och Treklöverns hemtjänst för att uppnå samordningsvinster. Kommunstyrelsen har därefter i ärendet handlingsplan för särskilt boende vid sammanträde , 210 beslutat att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med socialnämnden i den fördjupade översiktsplanen för Västervik identifiera ett område för ett särskilt boende med ca 30 platser under 2010 samt att uppdra åt socialnämnden, att tillsammans med Västerviks Bostads AB, som ett första led, iordningsställa ca 20 platser i Västervik i trygghetsboende som kan komma ifråga för statligt investeringsstöd. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 6 oktober 2010 är en av grunderna för beslutet att socialförvaltningen gjort bedömningen att det inte finns något akut behov av platser idag och att det är viktigt att förutsättningarna för de olika alternativen utreds grundligt. Det är även viktigt att utvärdera hur arbetet med hemrehabilitering påverkar behovet av platser i särskilt boende på sikt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ovanstående redovisning av hantering och beslut i ärendet handlingsplan för särskilt boende förklara motionen besvarad. Kf 16 Ingegerd Karlsson (S) med instämmande av Angelica Katsanidou (S) och Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till att ett nytt särskilt boende med 30 platser uppförs vid Korallen. Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Axel Nilsson (M) och Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer