Kommunledningskontoret onsdag 1 december Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åke Andersson. Conny Tyrberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström (M) Jörgen Andersson (M) Sara Brink (S) Bo Andersson (M) Malin Sjölander (M) Bo Lundgren (M) Leif Rosenblad (M) Axel Nilsson (M) Anders Björkman (M) Thomas Svensson (C) Yvonne Nilsson (M) Karin Löwenborg (M) Mats Hugosson (C) Kenneth Hardy Axelsson (FP) Tomas Markljung (V) Veikko Kärki (S) Sverker Thorén (FP) Mariann Gustafsson (V) Krister Örnfjäder (S) Ewa Ståhl (S) Berit Thall (S) Tomas Kronståhl (S) Margareta Fredriksson (S) Nina Örnfjäder (S) Susanne Hultman (S) Sharad Bhatt (S) Lars Bertilsson (S) Peter Johansson (M) Helena Prenitz Gärdinge (S) Ronny Pettersson (S) Katarina Andersson (M) Anders Helderud (M) Margareta Nilsson (M) Rebecca Adolfsson (M) Emma Johansson (M) Bengt Lennhammar (M) Jonas Törngård (M) Magdalena Lidestam (M) Margareta Andersson (SD) Conny Tyrberg (C) Mary Lundbäck (M) Kenneth Siekas (SD) Lotti Jilsmo (C) Olof Nimhed (VDM) Johannes Regell (SP) Angelica Katsanidou (S) Maria Dubari (KD) Dan Nilsson (S) Ingegerd Karlsson (S) Gunnar Jansson (S) Akko Karlsson (MP) Åke Jägerö (S) Ulf Jonsson (S) Anna Bodjo (MP) Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Se nästa sida Harald Hjalmarsson (M) och Tomas Kronståhl (S) jämte ordföranden Conny Tyrberg (C) Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åke Andersson Ordförande Justerande Conny Tyrberg Harald Hjalmarsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Tomas Kronståhl Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 24 november 2010 Anslaget sätts upp 3 december 2010 Anslaget tas ned 27 december 2010 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Åke Andersson Utdragsbestyrkande Revisorerna Inger Wiman, Bertil Lycke, Bert Green, Pehr-Evald Axelsson, Lennart Fredriksson, Lennart Petersson, Lars-Erik Cederlöf samt kommunrevisionen

2 Kommunfullmäktige 2 (44) Tjänstgörande ersättare Nils-Erik Karlsson (S) för Krister Örnfjäder Göran Oscarsson (S) för Åke Jägerö Birgitta Zeed (M) för Jörgen Andersson Bertil Gyllenram (M) för Malin Sjölander Waldemar Koch (S) för Margareta Fredriksson Anna Melstedt Ottosson (S) för Helena Preinitz Gärdinge Viktor Fransson (M) för Magdalena Lidestam Madelene Ståhl (S) för Ulf Jonsson Dan Strömberg (M) för Bo Lundgren Leif Aringstam (M) för Anders Björkman Inger Karlsson (S) för Nina Örnfjäder Bo Karlsson (SD) för Kenneth Siekas Poul Larsen (S) för Dan Nilsson Johnny Wiman (MP) för Akko Karlsson Övriga närvarande Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Helena Sjöholm, kommundirektör Ewa Grönwall, informationschef Närvarande inte tjänstgörande ersättare Owe Gustavsson (SP) Ivar Svensson (FP) Yngve Nilsson (S) Hans Ellervik (VDM) Gunnel Ohlin (KD)

3 Kommunfullmäktige 3 (44) Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 Upprop och val av justerare 11 Allmänhetens frågestund 12 Översyn av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för förskola och grundskola 13 Delårsrapport januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län 14 Antalet kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län 15 Redovisning av uppdrag om utvärdering av hemsjukvården i Kalmar län 16 Svar på motion om att uppföra ett nytt äldreboende vid Korallen i Västervik 17 Begäran om tilläggsanslag från kommunens revisorer 18 Svar på motion om ekoturism som profilområde för Västerviks kommun 19 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från 1 januari Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1 januari Renhållningstaxa från 1 januari Ansvar för tillsyn av ny lag om brandfarliga och explosiva varor 23 Delårsrapport för kommunen januari augusti Kontrollstation för strategisk plan Skattesats för år Ordningsfråga 27 Reglemente för överförmyndaren från 1 januari Kommunala befattningar, avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

4 Kommunfullmäktige 4 (44) Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde, forts 29 Medborgarförslag om utveckling av Västerviks kommun som ekokommun. 30 Medborgarförslag om målning av mittlinje på delar av Albert Tengers väg i Västervik. 31 Medborgarförslag om att en utomstående konsult anlitas för att granska om korruption förekommer inom den kommunala verksamheten. 32 Medborgarförslag om att Västerviks kommun ansluter sig till nätverket Cittaslow Sverige 33 Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten genom omplacering av övergångsställen vid slottsruinen i Västervik. 34 Medborgarförslag om att anlägga en naturgasmack i samband med den nya busshållplatsen vid Kammartorp, Ankarsrum 35 Medborgarförslag om att göra vägen till skolan säkrare för barnen i Västralund, särskilt i korsningen Allén Albert Tengers väg. 36 Medborgarförslag om att lagen om valfrihetssystem även bör omfatta lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Västerviks kommun. 37 Anmälningar

5 Kommunfullmäktige 5 (44) Kf 10 Upprop och val av justerare Efter uppropet utser fullmäktige Harald Hjalmarsson (M) och Tomas Kronståhl (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum onsdagen den 1 december kl på kommunledningskontoret.

6 Kommunfullmäktige 6 (44) Kf 11 Allmänhetens frågestund Ordföranden informerar om att ett stort antal frågor kommit in och att därför frågestunden utsträckts till cirka 45 minuter. Frågorna rör ärendet om översynen av verksamhetsområdet för skola och förskola, som behandlas senare under sammanträdet. Överenskommelse om uppläggningen av frågestunden har skett med frågeställarna. Samtliga frågor har tillställts ledamöterna vid sammanträdet och där framgår vilka som utsetts att besvara frågorna. Martin Danielsson ställer frågor från Lofta skola. Dessa besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M) och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl (S). Gunnar Greek ställer frågor från Odensvi skola. Dessa besvaras av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi. Anna Helmersson ställer frågor från Almviks skola. Frågorna besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson. Sakupplysningar lämnas av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi. Jan Selling, John William Momark, Jutta Leukel och Henning Håkansson ställer frågor från Blankaholms skola. Jan Sellings fråga besvaras kommunalrådet Harald Hjalmarsson. John William Momarks fråga besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Jutta Leukels fråga besvaras av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi samt kommenteras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Henning Håkanssons fråga besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Ordföranden tackar alla representanter från skolorna och frågeställarna för det stora engagemang som visats i denna fråga. Samtliga frågor som ställts bifogas denna paragraf.

7

8

9

10

11 Kommunfullmäktige 7 (44) Kf 12 Översyn av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för förskola och grundskola Dnr 2010/ Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde i februari 2010 att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av förvaltningens organisation enligt ett antal direktiv. Utredningen skulle omfatta samtliga förskolor och grundskolor inklusive fritidshem, särskilda undervisningsgrupper, administration, ledningsorganisation, elevhälsan och övrig pedagogisk verksamhet i kommunal regi. En projekt- och styrgrupp har arbetat fram ett antal förslag om ny organisation och redovisningen av dessa har remitterats till ett stort antal intressenter för yttrande. Remissvaren har bearbetats och sammanställts av projektgruppen och kommunledningskontoret. Barn- och utbildningskontoret redovisar i skrivelse 2 november 2010 beslutsunderlag i ärendet. Förslaget är indelat i verksamheterna i fyra olika delar av kommunen vilka benämns: norra land, södra land, norra staden och södra staden. Dessutom finns förslag gällande de särskilda undervisningsgrupperna. Till beslutsförslagen finns även tidplaner för genomförandet redovisade. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 94 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att efter inarbetande av redovisade redaktionella ändringar, i enlighet med barn- och utbildningskontorets beslutsunderlag daterat 2 november 2010 med följande ändring: att högstadieskolan i Överum inte ska avvecklas utan organiseras gemensamt med Åbyskolan i Gamleby. Nämnden beslutade också att avsnittet om särskilda undervisningsgrupper lyfts ur ärendet tillsvidare för att belysa den specialpedagogiska kompetensen som finns inom barn- och utbildningsförvaltningen. De särskilda undervisningsgrupperna ska istället under våren 2011 behandlas som ett eget ärende. Inget intagningsstopp införs under pågående utredning. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 10 november 2010 kommunledningskontorets bedömningar i ärendet. Utöver det förslag som finns från barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen i januari 2011 återkomma med förslag till riktlinjer för landsbygdsutvecklingsinsatserna där även riktlinjer för lokalernas hantering formuleras, samt att kommunlednings-

12 Kommunfullmäktige 8 (44) Kf 12 forts. kontoret inom ramen för strategisk plan beaktar ramjusteringar till följd av investeringarna i översynen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Norra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidsverksamhet i Lofta samt att avveckling av skola och fritidsverksamhet i Almvik genomförs, - att förskoleverksamheten säkerställs genom att alternativa barnomsorgsformer undersöks på de orter där skolan läggs ner (exempelvis utveckling av övrig pedagogisk verksamhet såväl i privat som i kommunal regi, ta med sig barnomsorgspengen till annan kommun etc. Nuvarande lokaler ska inte användas för förskoleverksamhet.), - att för barnen i Almvik speciellt beakta situationen utanför skoltid, - att högstadiet i Överum samordnas med högstadiet i Gamleby. Verksamheten samlas i ett gemensamt högstadium i Gamleby när nybyggnationen är klar, preliminärt 2013, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan, - att den nya skolan i Gamleby bör innehålla såväl förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet, - att storleken på skolan i Gamleby beräknas efter anpassade upptagningsområden. Södra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidshemsverksamhet i Totebo och Blankaholm genomförs, - att förskoleverksamheten säkerställs genom att alternativa barnomsorgsformer undersöks på de orter där skolan läggs ner (exempelvis utveckling av övrig pedagogisk verksamhet såväl i privat som i kommunal regi, ta med sig barnomsorgspengen till annan kommun etc. Nuvarande lokaler ska inte användas för förskoleverksamhet.), - att för barnen i Blankaholm och Totebo speciellt beakta situationen utanför skoltid, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan. Södra staden: - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan, - att Karstorpskolan övergår till förskoleverksamhet, - att förskolan Lindblomman flyttas till Karstorp och därmed avvecklas externt förhyrda lokaler, - att Fågelbärets förskola flyttar till Karstorp och att Karstorp skola flyttar till Fågelbäret,

13 Kommunfullmäktige 9 (44) Kf 12 forts. - att Näktergalen byggs ut till en F-6 skola och Ekbacken byggs till med fyra avdelningar och blir enbart förskola. Norra staden: - att riva och bygga ett nytt Arabia på samma plats och med samma kvalitet, - att anpassa/bygga till Kvännarens lokaler (exempelvis: personalutrymme saknas, verksamhet i källarlokaler), - att etablera en skolpaviljong till Marieborg med kapacitet för två klasser, - att Ängslyckans förskola blir kvar och kan användas som buffertlokal vid behov, - att i samband med byggnation av nya förskolelokaler beakta att ändamålsenliga administrativa lokaler saknas, - att Skogshaga förskola utökas med två avdelningar, enligt redovisad tidplan. Generella beslut för alla områden: - att inga familjedaghem (övrig pedagogisk verksamhet) avvecklas förrän alternativa barnomsorgsformer har undersökts, - att nya upptagningsområden kan innebära att elever skiljs från sina klasskamrater. Under omställningsperioden bör flexibilitet i önskemål om att följa en klasskamrat beaktas i möjligaste mån., - att personal inom annan pedagogisk verksamhet ska erbjudas utbildning i enlighet med ny lagstiftning, - att närhetsprincipen för placering i förskola ska omfatta ett helt geografiskt område vad staden beträffar, dvs. norra staden för sig och södra staden för sig. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i januari 2011 återkomma med förslag till riktlinjer för landsbygdsutvecklingsinsatserna, att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i januari 2011 formulera riktlinjer för lokalernas hantering, samt att kommunledningskontoret inom ramen för strategisk plan beaktar ramjusteringar till följd av investeringarna i översynen. Kf 12 Inför fullmäktiges behandling av ärendet noteras till protokollet att den första strecksatsen under Södra staden i kommunstyrelsens beslutsförslag ska lyda:

14 Kommunfullmäktige 10 (44) Kf 12 forts. - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan. Inför ärendets behandling föreligger även protokoll från överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanter angående samhälls- och ekonomiperspektiv gällande översynsarbetet inom förskola och skola i Västerviks kommun. Vidare har de skrivelser och synpunkter som inkommit i ärendet från till dags dato sammanställts och tillställts ledamöterna vid sammanträdet. Yrkanden Harald Hjalmarsson (M) yrkar att följande ändringar sker i kommunstyrelsens förslag: Under rubriken Norra Land: ska den andra att-satsen ersättas med: - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Almvik, ska den nuvarande tredje att-satsen utgå. Under rubriken Södra Land: ska den första att-satsen ersättas med: - att avveckling genomförs av skola och fritidsverksamhet i Totebo och Blankaholm, ska den andra att-satsen ersättas med: - att förskola och skolbarnomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Totebo och Blankaholm, ska den nuvarande tredje att-satsen utgå. Mariann Gustafsson (V) yrkar att skolorna i Blankaholm och Totebo läggs ner och verksamheten flyttas till Hjorted. Förskolorna ska vara kvar, att skolorna i Lofta och Almvik läggs ner. Ukna och Odensvi skolor behålls. Förskolorna ska vara kvar, högstadierna i Överum och Gamleby behålls under en gemensam organisation,

15 Kommunfullmäktige 11 (44) Kf 12, forts. att Nattis införs på Karstorpsskolan, samt i övrigt bifall till barn- och utbildningskontorets förslag. Bo Karlsson (SD) yrkar att ärendet i sin helhet återremitteras till barnoch utbildningsnämnden. Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till bifall till barn- och utbildningskontorets beslutsunderlag 2 november 2010 med följande ändringar: - skolorna i Blankaholm och Totebo läggs ner och flyttas till Hjorted skola, förskolorna ska vara kvar, verksamheten kan dock vara i andra lokalen än idag, - skolorna i Lofta, Odensvi och Almvik läggs ner, skolan i Ukna ska vara kvar tillsvidare, kan här vara aktuellt att samverka över kommungränsen för att hitta bra framtida lösningar, förskolorna ska vara kvar, kan dock vara i andra lokaler än idag, - både Överums och Gamlebys högstadieskolor behålls, men organiseras i en gemensam organisation, - Karstorpskolan omvandlas till förskola och eleverna som går där idag överförs till i huvudsak Fågelbärets skola. Olof Nimhed (VDM) med instämmande av Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive ändringsyrkandena från Harald Hjalmarsson. Johannes Regell (SV) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag. Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anna Bodjo (MP) yrkar att samtliga förskolor ska vara kvar, att högstadiet i Överum samordnas organisatoriskt med högstadiet i Gamleby, att ett tydligt offensivt uppdrag ges till kommunledningskontoret och att utvecklingsmedel avsätts för att marknadsföra landsbygdsorterna, med målet att öka antalet inflyttade familjer till landsbygden med riktad PR till storstadsregionerna ned Down shift-tema och livskvalitet,

16 Kommunfullmäktige 12 (44) Kf 12 forts. att uppdra åt BUN att utreda möjligheterna med IT-baserad undervisning med t ex smart board och distansstudios med syfte att bredda utbildningsmöjligheterna, att en avdelning med barnomsorg dygnet runt etableras på Karstorp, att särskilt tillgången till bibliotek, gympasal m.m. på de orter som drabbas av nedläggning. I debatten deltar även Gunnar Jansson (S). Ajournering Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för kaffepaus och enskilda överläggningar mellan kl och Propositionsordning Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa yrkandet om återremiss från (SD) och (SV) under proposition. Om detta avslås kommer samtliga fem huvudyrkanden att ställas under proposition, d.v.s. - kommunstyrelsens förslag inklusive de ändringsyrkanden som framförts av Harald Hjalmarsson, - yrkandet från (S) framfört av Tomas Kronståhl, - yrkandet från (MP) framfört av Anna Bodjo, - yrkandet från (V) framfört av Mariann Gustafsson, samt - yrkandet om avslag från (SV) framfört av Johannes Regell Slutligen kommer tilläggsyrkandet från (V) om införande av Nattis på Karstorp att ställas under proposition. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen. Propositioner Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.

17 Kommunfullmäktige 13 (44) Kf 12 forts. Omröstningen utfaller, se bilaga 1 till denna paragraf, med 49 ja-röster och 3 nej-röster. 3 ledamöter antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att de röstat ja. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 51 ja-röster och 3 nej-röster. 3 ledamöter antecknas som frånvarande. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter de fem yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag inklusive framförda ändringsyrkanden. Omröstning begärs och för att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden återstående fyra förslag under proposition och finner att fullmäktige bifallit yrkandet från (S) som motförslag i huvudomröstningen. Följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens och majoritetens förslag röstar ja. Den som vill bifalla (S)-yrkandet röstar nej. Omröstningen utfaller, se bilaga 2 till denna paragraf, med 27 ja-röster och 19 nej-röster. 6 ledamöter avstår från att rösta och 5 antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att röstat ja. Inger Karlsson (S) och Poul Larsen (S) anmäler att de röstat nej. Johnny Wiman anmäler att han avstått från att rösta. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 29 ja-röster och 21 nej-röster. 7 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag med de ändringsyrkanden som framförts av Harald Hjalmarsson. Ordföranden ställer slutligen yrkandet om Nattis från (V) under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.

18 Kommunfullmäktige 14 (44) Kf 12 forts. Omröstningen utfaller, se bilaga 3 till denna paragraf, med 27 ja-röster och 23 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta och 5 ledamöter antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att de röstat ja. Johnny Wiman (MP), Inger Karlsson (S) och Poul Larsen (S) anmäler att de röstat nej. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 29 ja-röster och 26 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet om Nattis på Karstorp. Kommunfullmäktige har således beslutat Norra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidshemsverksamhet i Lofta samt att avveckling av skola och fritidshemsverksamhet i Almvik genomförs, - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass skall finnas i Almvik, - att högstadiet i Överum samordnas med högstadiet i Gamleby. Verksamheten samlas i ett gemensamt högstadium i Gamleby när nybyggnationen är klar, preliminärt 2013, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan, - att den nya skolan i Gamleby bör innehålla såväl förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet, - att storleken på skolan i Gamleby beräknas efter anpassade upptagningsområden. Södra land: - att avveckling genomförs av skola och fritidshemsverksamhet i Totebo och Blankaholm, - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Totebo och Blankaholm - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan. Södra staden: - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan, - att Karstorpskolan övergår till förskoleverksamhet, - att förskolan Lindblomman flyttas till Karstorp och därmed avvecklas externt förhyrda lokaler, - att Fågelbärets förskola flyttar till Karstorp och att Karstorp skola flyttar till Fågelbäret,

19 Kommunfullmäktige 15 (44) Kf 12 forts. - att Näktergalen byggs ut till en F-6 skola och Ekbacken byggs till med fyra avdelningar och blir enbart förskola. Norra staden: - att riva och bygga ett nytt Arabia på samma plats och med samma kvalitet, - att anpassa/bygga till Kvännarens lokaler (exempelvis: personalutrymme saknas, verksamhet i källarlokaler), - att etablera en skolpaviljong till Marieborg med kapacitet för två klasser, - att Ängslyckans förskola blir kvar och kan användas som buffertlokal vid behov, - att i samband med byggnation av nya förskolelokaler beakta att ändamålsenliga administrativa lokaler saknas, - att Skogshaga förskola utökas med två avdelningar, enligt redovisad tidplan. Generella beslut för alla områden: - att inga familjedaghem (övrig pedagogisk verksamhet) avvecklas förrän alternativa barnomsorgsformer har undersökts, - att nya upptagningsområden kan innebära att elever skiljs från sina klasskamrater. Under omställningsperioden bör flexibilitet i önskemål om att följa en klasskamrat beaktas i möjligaste mån., - att personal inom annan pedagogisk verksamhet ska erbjudas utbildning i enlighet med ny lagstiftning, - att närhetsprincipen för placering i förskola ska omfatta ett helt geografiskt område vad staden beträffar, dvs. norra staden för sig och södra staden för sig. Reservationer Partireservationer anmäls från (S), (MP) och (V) till förmån för de yrkanden som inte vunnit gehör. Skriftlig reservation från (SV) så lydande: Socialisterna-Välfärdspartiet deltar inte i denna avveckling av Västerviks kommun. Vi tar skarpt avstånd från att Västerviks kommun avsäger sig ansvaret för sina kommunmedborgare. Johannes Regell, Socialisterna- Välfärdspartiet. Skriftlig reservation från (SD), se bilaga 4 till denna paragraf Paragrafen expedieras till Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen

20

21

22

23

24 Kommunfullmäktige 16 (44) Kf 13 Delårsrapport januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2010/ Regionförbundet i Kalmar län begär i skrivelse 22 oktober 2010, enligt beslut av förbundsstyrelsen, att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten för januari juni Revisorerna har översiktligt granskat rapporten och bedömer att - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, - förbundet enligt prognosen inte kommer att klara balanskravet, - resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen, - delårsrapporten redovisar uppföljning av verksamhetsmässiga mål. Vi rekommenderar en fortsatt utveckling med kommentarer till eventuella avvikelser. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 28 oktober 2010 att delårsrapporten godkänns. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län. På grund av jäv deltar inte Harald Hjalmarsson (M), Mats Hugosson (C) och Tomas Kronståhl (S) i handläggning och beslut i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar

25 Kommunfullmäktige 17 (44) Kf 14 Antalet kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län Dnr 2010/2-042 För närvarande är antalet har Samordningsförbundet i Kalmar län 14 revisorer, dvs. en för varje medlem (12 kommuner, staten och landstinget). Efter en lagändring som trädde ikraft 1 juli 2010 tillåter nu lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser kommuner och landsting att träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Enligt Regionförbundets i Kalmar län skrivelse 18 oktober 2010 har landstingets chefsrevisor tagit fram ett förslag som innebär att antalet revisorer minskas till tre, där staten har en revisor, landstinget har en och kommunerna har en gemensam revisor. Primärkommunala nämnden (PKN) föreslår kommunfullmäktige besluta om att en gemensam revisor för länets kommuner utses och att PKN får i uppdrag att utse den gemensamma revisorn. Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 46 ställt sig bakom förslaget om en minskning av antalet revisorer för samordningsförbundet. Då fanns dock inget förslag om hur många revisorerna skulle vara. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 28 oktober 2010 att PKN:s förslag om en gemensam kommunal revisor godkänns och att PKN får i uppdrag att utse revisorn. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna förslaget om en gemensam revisor för länets kommuner för Samordningsförbundet i Kalmar län, samt att godkänna förslaget att primärkommunala nämnden får i uppdrag att utse en gemensam kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar

26 Kommunfullmäktige 18 (44) Kf 15 Utvärdering av hemsjukvården i Kalmar län redovisning av uppdrag Dnr 2007/ Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 om kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. I samband med det fick socialnämnden i uppdrag att redovisa konsekvenserna, vad avser ekonomi, kvalitet och ambition för införandeperioden 1 januari 2008 till 31 december Förslaget skulle även innehålla alternativa lösningar och alternativa organisationsformer. Socialnämnden har vid sammanträde , 99 överlämnat en utvärdering av hemsjukvården till kommunstyrelsen som svar på uppdraget. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 4 oktober 2010 att utvärderingen godkänns som svar på uppdraget. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt socialnämnden att göra en utvärdering av socialnämndens organisation och redovisa den för kommunstyrelsen, samt att syftet med utvärderingen är att hitta sätt att rationalisera verksamheten för att göra den mer effektiv. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna socialnämndens utvärdering av hemsjukvården som svar på uppdraget. Kommunfullmäktige beslutar at bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Socialnämnden

27 Kommunfullmäktige 19 (44) Kf 16 Svar på motion om att uppföra ett nytt äldreboende vid Korallen i Västervik Dnr 2009/ Solveig Torngren och Angelica Katsanidou har 11 november 2009 väckt en motion för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att det nya äldreboendet i Västervik ska placeras vid Korallen i Västervik. Socialnämnden beslutade vid sammanträde , 19 att motionen bör besvaras med att ett nytt boende placeras på Stenhamra där de äldre kan njuta av närheten till vattnet, möjligheten att promenera längs strandkanten, inte alltför långt bort från ett levande affärscentrum och möjlighet att besöka kyrkan och stadsparken. Det nya särskilda boendet kopplas samman med Gertrudsgårdens särskilda boende och Treklöverns hemtjänst för att uppnå samordningsvinster. Kommunstyrelsen har därefter i ärendet handlingsplan för särskilt boende vid sammanträde , 210 beslutat att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med socialnämnden i den fördjupade översiktsplanen för Västervik identifiera ett område för ett särskilt boende med ca 30 platser under 2010 samt att uppdra åt socialnämnden, att tillsammans med Västerviks Bostads AB, som ett första led, iordningsställa ca 20 platser i Västervik i trygghetsboende som kan komma ifråga för statligt investeringsstöd. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 6 oktober 2010 är en av grunderna för beslutet att socialförvaltningen gjort bedömningen att det inte finns något akut behov av platser idag och att det är viktigt att förutsättningarna för de olika alternativen utreds grundligt. Det är även viktigt att utvärdera hur arbetet med hemrehabilitering påverkar behovet av platser i särskilt boende på sikt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ovanstående redovisning av hantering och beslut i ärendet handlingsplan för särskilt boende förklara motionen besvarad. Kf 16 Ingegerd Karlsson (S) med instämmande av Angelica Katsanidou (S) och Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till att ett nytt särskilt boende med 30 platser uppförs vid Korallen. Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Axel Nilsson (M) och Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Kommunfullmäktige 1 (34) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 153, 155-165, 167-175 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg

Läs mer

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl

Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Lokal Utsikten, Västerviks Stadshotell, Västervik 21 november 2016 kl. 15.55-16.35 Tomas Kronståhl (S), ordf. Gunnar Jansson (S) Angelica Katsanidou (S) Sharad

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 20 december 2010 kl. 16.00 16.25 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Eva Ahlström (M) Peter Johansson (M) Mats

Läs mer

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/

6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 11 (41) 2016-05-23 Kf Ks 159 6. Hyresavtal för utslusslägenheter/stödboende Dnr 2015/368-133 Socialförvaltningen redovisar i skrivelse 3 maj 2016 att under det akuta

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 maj 2012 kl

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 maj 2012 kl Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 maj 2012 kl 18 00 21 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 77-78, 80- Solveig Thorngren (S) 77-80, 82- Denny Åsberg

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte

Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl Ajournering f lunch och gruppmöte 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 6 februari 2013 kl. 09.30 13.50 Ajournering 11.15-13.30 f lunch och gruppmöte Tanja Pålsson (M) tjg.ers. ersättare Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 29 oktober 2012 kl

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 29 oktober 2012 kl Kommunfullmäktige 1 (38) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 29 oktober 2012 kl 18 00 20 50 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00 Kommunstyrelsen 1 (30) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 2 maj 2011 kl. 8.00 13.50 ajournering kl. 8.15-13.00

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl 1 (11) 2013-03-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 mars 2013 kl. 16.30 17.50 Christin Rampeltin Molin (M), ordförande Margareta Nilsson (M) Bo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 13 juni 2011 kl. 8.00 14.10 Ajournering kl. 10.00-13.00

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 november 2011 kl Kommunledningskontoret 7 december 2011

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 november 2011 kl Kommunledningskontoret 7 december 2011 Kommunfullmäktige 1 (31) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 28 november 2011 kl. 18 00 22 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl

Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl ajournering f gruppmöten kl 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 26 november 2015, kl. 13.00-14.35 ajournering f gruppmöten kl.14.05-14.20 Angelica Katsanidou (S) Susanne Hultman (S) tjg.ers. Ewa Ståhl (S) Peter

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 1(45) 2010-02-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 1(45) 2010-02-01 Sammanträdesdatum Sid 1(45) Plats och tid Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 4-32 Jonas Törngård (M) Jörgen Andersson (M) 4-32 Margareta Sjöstrand (M) Anne Jacobsson (C) Mats Hugosson (C) Krister Örnfjäder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl Ajournering, 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 27 november 2013 kl. 08.30 10.40 Ajournering,10.00 10.30 för gruppmöten Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ersättare tanja Pålsson (M)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl

Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl Kommunstyrelsen 1 (11) Plats och tid Beslutande Bostadsbolagets konferensrum, Bryggaren, Västervik 10 maj 2010 kl. 10.00-11.35 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Axel Nilsson (M) Eva Ahlström (M) Peter Johansson

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-12-14 kl. 18.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-12-06 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 oktober 2014 kl ajornering

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 oktober 2014 kl ajornering Kommunfullmäktige 1 (38) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 oktober 2014 kl 18 00 21 15 ajornering 18.20-18.30 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Madelene Ståhl (S) Maud Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 februari 2012 kl. 18 00 21 50. Kommunledningskontoret 7 mars 2012

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 februari 2012 kl. 18 00 21 50. Kommunledningskontoret 7 mars 2012 Kommunfullmäktige 1 (42) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 februari 2012 kl. 18 00 21 50 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 1-16 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Renhållningstaxa from

Renhållningstaxa from Kommunfullmäktige 2009-12-21 213 496 Kommunstyrelsen 2009-12-07 224 580 2010-03-15 54 123 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 237 509 2010-02-08 24 46 Dnr 09.683-320 deckf11 Renhållningstaxa from

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Gröna rummet 14:00-16:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00. Kommunledningskontoret 20 januari 2011 Kommunstyrelsen 1 (41) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 17 januari 2011 kl. 13.00 15.00 Beslutande Harald Hjalmarsson (M), ordf. 1-26, 28-31 Eva Ahlström (M) Mats Hugosson (C) Sverker

Läs mer