Kommunledningskontoret onsdag 1 december Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åke Andersson. Conny Tyrberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström (M) Jörgen Andersson (M) Sara Brink (S) Bo Andersson (M) Malin Sjölander (M) Bo Lundgren (M) Leif Rosenblad (M) Axel Nilsson (M) Anders Björkman (M) Thomas Svensson (C) Yvonne Nilsson (M) Karin Löwenborg (M) Mats Hugosson (C) Kenneth Hardy Axelsson (FP) Tomas Markljung (V) Veikko Kärki (S) Sverker Thorén (FP) Mariann Gustafsson (V) Krister Örnfjäder (S) Ewa Ståhl (S) Berit Thall (S) Tomas Kronståhl (S) Margareta Fredriksson (S) Nina Örnfjäder (S) Susanne Hultman (S) Sharad Bhatt (S) Lars Bertilsson (S) Peter Johansson (M) Helena Prenitz Gärdinge (S) Ronny Pettersson (S) Katarina Andersson (M) Anders Helderud (M) Margareta Nilsson (M) Rebecca Adolfsson (M) Emma Johansson (M) Bengt Lennhammar (M) Jonas Törngård (M) Magdalena Lidestam (M) Margareta Andersson (SD) Conny Tyrberg (C) Mary Lundbäck (M) Kenneth Siekas (SD) Lotti Jilsmo (C) Olof Nimhed (VDM) Johannes Regell (SP) Angelica Katsanidou (S) Maria Dubari (KD) Dan Nilsson (S) Ingegerd Karlsson (S) Gunnar Jansson (S) Akko Karlsson (MP) Åke Jägerö (S) Ulf Jonsson (S) Anna Bodjo (MP) Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Se nästa sida Harald Hjalmarsson (M) och Tomas Kronståhl (S) jämte ordföranden Conny Tyrberg (C) Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åke Andersson Ordförande Justerande Conny Tyrberg Harald Hjalmarsson Bevis om att justerat protokoll är anslaget Tomas Kronståhl Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 24 november 2010 Anslaget sätts upp 3 december 2010 Anslaget tas ned 27 december 2010 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Åke Andersson Utdragsbestyrkande Revisorerna Inger Wiman, Bertil Lycke, Bert Green, Pehr-Evald Axelsson, Lennart Fredriksson, Lennart Petersson, Lars-Erik Cederlöf samt kommunrevisionen

2 Kommunfullmäktige 2 (44) Tjänstgörande ersättare Nils-Erik Karlsson (S) för Krister Örnfjäder Göran Oscarsson (S) för Åke Jägerö Birgitta Zeed (M) för Jörgen Andersson Bertil Gyllenram (M) för Malin Sjölander Waldemar Koch (S) för Margareta Fredriksson Anna Melstedt Ottosson (S) för Helena Preinitz Gärdinge Viktor Fransson (M) för Magdalena Lidestam Madelene Ståhl (S) för Ulf Jonsson Dan Strömberg (M) för Bo Lundgren Leif Aringstam (M) för Anders Björkman Inger Karlsson (S) för Nina Örnfjäder Bo Karlsson (SD) för Kenneth Siekas Poul Larsen (S) för Dan Nilsson Johnny Wiman (MP) för Akko Karlsson Övriga närvarande Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör Helena Sjöholm, kommundirektör Ewa Grönwall, informationschef Närvarande inte tjänstgörande ersättare Owe Gustavsson (SP) Ivar Svensson (FP) Yngve Nilsson (S) Hans Ellervik (VDM) Gunnel Ohlin (KD)

3 Kommunfullmäktige 3 (44) Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 10 Upprop och val av justerare 11 Allmänhetens frågestund 12 Översyn av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för förskola och grundskola 13 Delårsrapport januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län 14 Antalet kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län 15 Redovisning av uppdrag om utvärdering av hemsjukvården i Kalmar län 16 Svar på motion om att uppföra ett nytt äldreboende vid Korallen i Västervik 17 Begäran om tilläggsanslag från kommunens revisorer 18 Svar på motion om ekoturism som profilområde för Västerviks kommun 19 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område från 1 januari Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel från 1 januari Renhållningstaxa från 1 januari Ansvar för tillsyn av ny lag om brandfarliga och explosiva varor 23 Delårsrapport för kommunen januari augusti Kontrollstation för strategisk plan Skattesats för år Ordningsfråga 27 Reglemente för överförmyndaren från 1 januari Kommunala befattningar, avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

4 Kommunfullmäktige 4 (44) Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde, forts 29 Medborgarförslag om utveckling av Västerviks kommun som ekokommun. 30 Medborgarförslag om målning av mittlinje på delar av Albert Tengers väg i Västervik. 31 Medborgarförslag om att en utomstående konsult anlitas för att granska om korruption förekommer inom den kommunala verksamheten. 32 Medborgarförslag om att Västerviks kommun ansluter sig till nätverket Cittaslow Sverige 33 Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten genom omplacering av övergångsställen vid slottsruinen i Västervik. 34 Medborgarförslag om att anlägga en naturgasmack i samband med den nya busshållplatsen vid Kammartorp, Ankarsrum 35 Medborgarförslag om att göra vägen till skolan säkrare för barnen i Västralund, särskilt i korsningen Allén Albert Tengers väg. 36 Medborgarförslag om att lagen om valfrihetssystem även bör omfatta lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Västerviks kommun. 37 Anmälningar

5 Kommunfullmäktige 5 (44) Kf 10 Upprop och val av justerare Efter uppropet utser fullmäktige Harald Hjalmarsson (M) och Tomas Kronståhl (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen äger rum onsdagen den 1 december kl på kommunledningskontoret.

6 Kommunfullmäktige 6 (44) Kf 11 Allmänhetens frågestund Ordföranden informerar om att ett stort antal frågor kommit in och att därför frågestunden utsträckts till cirka 45 minuter. Frågorna rör ärendet om översynen av verksamhetsområdet för skola och förskola, som behandlas senare under sammanträdet. Överenskommelse om uppläggningen av frågestunden har skett med frågeställarna. Samtliga frågor har tillställts ledamöterna vid sammanträdet och där framgår vilka som utsetts att besvara frågorna. Martin Danielsson ställer frågor från Lofta skola. Dessa besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson (M) och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl (S). Gunnar Greek ställer frågor från Odensvi skola. Dessa besvaras av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi. Anna Helmersson ställer frågor från Almviks skola. Frågorna besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson. Sakupplysningar lämnas av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi. Jan Selling, John William Momark, Jutta Leukel och Henning Håkansson ställer frågor från Blankaholms skola. Jan Sellings fråga besvaras kommunalrådet Harald Hjalmarsson. John William Momarks fråga besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Jutta Leukels fråga besvaras av barn- och utbildningschef Kjell Fernandi samt kommenteras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Henning Håkanssons fråga besvaras av kommunalrådet Harald Hjalmarsson och kommenteras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Tomas Kronståhl. Ordföranden tackar alla representanter från skolorna och frågeställarna för det stora engagemang som visats i denna fråga. Samtliga frågor som ställts bifogas denna paragraf.

7

8

9

10

11 Kommunfullmäktige 7 (44) Kf 12 Översyn av barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde för förskola och grundskola Dnr 2010/ Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträde i februari 2010 att ge barn- och utbildningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn av förvaltningens organisation enligt ett antal direktiv. Utredningen skulle omfatta samtliga förskolor och grundskolor inklusive fritidshem, särskilda undervisningsgrupper, administration, ledningsorganisation, elevhälsan och övrig pedagogisk verksamhet i kommunal regi. En projekt- och styrgrupp har arbetat fram ett antal förslag om ny organisation och redovisningen av dessa har remitterats till ett stort antal intressenter för yttrande. Remissvaren har bearbetats och sammanställts av projektgruppen och kommunledningskontoret. Barn- och utbildningskontoret redovisar i skrivelse 2 november 2010 beslutsunderlag i ärendet. Förslaget är indelat i verksamheterna i fyra olika delar av kommunen vilka benämns: norra land, södra land, norra staden och södra staden. Dessutom finns förslag gällande de särskilda undervisningsgrupperna. Till beslutsförslagen finns även tidplaner för genomförandet redovisade. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde , 94 och beslutat att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att efter inarbetande av redovisade redaktionella ändringar, i enlighet med barn- och utbildningskontorets beslutsunderlag daterat 2 november 2010 med följande ändring: att högstadieskolan i Överum inte ska avvecklas utan organiseras gemensamt med Åbyskolan i Gamleby. Nämnden beslutade också att avsnittet om särskilda undervisningsgrupper lyfts ur ärendet tillsvidare för att belysa den specialpedagogiska kompetensen som finns inom barn- och utbildningsförvaltningen. De särskilda undervisningsgrupperna ska istället under våren 2011 behandlas som ett eget ärende. Inget intagningsstopp införs under pågående utredning. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse 10 november 2010 kommunledningskontorets bedömningar i ärendet. Utöver det förslag som finns från barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att till kommunstyrelsen i januari 2011 återkomma med förslag till riktlinjer för landsbygdsutvecklingsinsatserna där även riktlinjer för lokalernas hantering formuleras, samt att kommunlednings-

12 Kommunfullmäktige 8 (44) Kf 12 forts. kontoret inom ramen för strategisk plan beaktar ramjusteringar till följd av investeringarna i översynen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Norra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidsverksamhet i Lofta samt att avveckling av skola och fritidsverksamhet i Almvik genomförs, - att förskoleverksamheten säkerställs genom att alternativa barnomsorgsformer undersöks på de orter där skolan läggs ner (exempelvis utveckling av övrig pedagogisk verksamhet såväl i privat som i kommunal regi, ta med sig barnomsorgspengen till annan kommun etc. Nuvarande lokaler ska inte användas för förskoleverksamhet.), - att för barnen i Almvik speciellt beakta situationen utanför skoltid, - att högstadiet i Överum samordnas med högstadiet i Gamleby. Verksamheten samlas i ett gemensamt högstadium i Gamleby när nybyggnationen är klar, preliminärt 2013, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan, - att den nya skolan i Gamleby bör innehålla såväl förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet, - att storleken på skolan i Gamleby beräknas efter anpassade upptagningsområden. Södra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidshemsverksamhet i Totebo och Blankaholm genomförs, - att förskoleverksamheten säkerställs genom att alternativa barnomsorgsformer undersöks på de orter där skolan läggs ner (exempelvis utveckling av övrig pedagogisk verksamhet såväl i privat som i kommunal regi, ta med sig barnomsorgspengen till annan kommun etc. Nuvarande lokaler ska inte användas för förskoleverksamhet.), - att för barnen i Blankaholm och Totebo speciellt beakta situationen utanför skoltid, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan. Södra staden: - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan, - att Karstorpskolan övergår till förskoleverksamhet, - att förskolan Lindblomman flyttas till Karstorp och därmed avvecklas externt förhyrda lokaler, - att Fågelbärets förskola flyttar till Karstorp och att Karstorp skola flyttar till Fågelbäret,

13 Kommunfullmäktige 9 (44) Kf 12 forts. - att Näktergalen byggs ut till en F-6 skola och Ekbacken byggs till med fyra avdelningar och blir enbart förskola. Norra staden: - att riva och bygga ett nytt Arabia på samma plats och med samma kvalitet, - att anpassa/bygga till Kvännarens lokaler (exempelvis: personalutrymme saknas, verksamhet i källarlokaler), - att etablera en skolpaviljong till Marieborg med kapacitet för två klasser, - att Ängslyckans förskola blir kvar och kan användas som buffertlokal vid behov, - att i samband med byggnation av nya förskolelokaler beakta att ändamålsenliga administrativa lokaler saknas, - att Skogshaga förskola utökas med två avdelningar, enligt redovisad tidplan. Generella beslut för alla områden: - att inga familjedaghem (övrig pedagogisk verksamhet) avvecklas förrän alternativa barnomsorgsformer har undersökts, - att nya upptagningsområden kan innebära att elever skiljs från sina klasskamrater. Under omställningsperioden bör flexibilitet i önskemål om att följa en klasskamrat beaktas i möjligaste mån., - att personal inom annan pedagogisk verksamhet ska erbjudas utbildning i enlighet med ny lagstiftning, - att närhetsprincipen för placering i förskola ska omfatta ett helt geografiskt område vad staden beträffar, dvs. norra staden för sig och södra staden för sig. Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i januari 2011 återkomma med förslag till riktlinjer för landsbygdsutvecklingsinsatserna, att uppdra åt kommunledningskontoret att till kommunstyrelsen i januari 2011 formulera riktlinjer för lokalernas hantering, samt att kommunledningskontoret inom ramen för strategisk plan beaktar ramjusteringar till följd av investeringarna i översynen. Kf 12 Inför fullmäktiges behandling av ärendet noteras till protokollet att den första strecksatsen under Södra staden i kommunstyrelsens beslutsförslag ska lyda:

14 Kommunfullmäktige 10 (44) Kf 12 forts. - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan. Inför ärendets behandling föreligger även protokoll från överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarrepresentanter angående samhälls- och ekonomiperspektiv gällande översynsarbetet inom förskola och skola i Västerviks kommun. Vidare har de skrivelser och synpunkter som inkommit i ärendet från till dags dato sammanställts och tillställts ledamöterna vid sammanträdet. Yrkanden Harald Hjalmarsson (M) yrkar att följande ändringar sker i kommunstyrelsens förslag: Under rubriken Norra Land: ska den andra att-satsen ersättas med: - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Almvik, ska den nuvarande tredje att-satsen utgå. Under rubriken Södra Land: ska den första att-satsen ersättas med: - att avveckling genomförs av skola och fritidsverksamhet i Totebo och Blankaholm, ska den andra att-satsen ersättas med: - att förskola och skolbarnomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Totebo och Blankaholm, ska den nuvarande tredje att-satsen utgå. Mariann Gustafsson (V) yrkar att skolorna i Blankaholm och Totebo läggs ner och verksamheten flyttas till Hjorted. Förskolorna ska vara kvar, att skolorna i Lofta och Almvik läggs ner. Ukna och Odensvi skolor behålls. Förskolorna ska vara kvar, högstadierna i Överum och Gamleby behålls under en gemensam organisation,

15 Kommunfullmäktige 11 (44) Kf 12, forts. att Nattis införs på Karstorpsskolan, samt i övrigt bifall till barn- och utbildningskontorets förslag. Bo Karlsson (SD) yrkar att ärendet i sin helhet återremitteras till barnoch utbildningsnämnden. Tomas Kronståhl (S) yrkar bifall till bifall till barn- och utbildningskontorets beslutsunderlag 2 november 2010 med följande ändringar: - skolorna i Blankaholm och Totebo läggs ner och flyttas till Hjorted skola, förskolorna ska vara kvar, verksamheten kan dock vara i andra lokalen än idag, - skolorna i Lofta, Odensvi och Almvik läggs ner, skolan i Ukna ska vara kvar tillsvidare, kan här vara aktuellt att samverka över kommungränsen för att hitta bra framtida lösningar, förskolorna ska vara kvar, kan dock vara i andra lokaler än idag, - både Överums och Gamlebys högstadieskolor behålls, men organiseras i en gemensam organisation, - Karstorpskolan omvandlas till förskola och eleverna som går där idag överförs till i huvudsak Fågelbärets skola. Olof Nimhed (VDM) med instämmande av Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag inklusive ändringsyrkandena från Harald Hjalmarsson. Johannes Regell (SV) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag. Sverker Thorén (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anna Bodjo (MP) yrkar att samtliga förskolor ska vara kvar, att högstadiet i Överum samordnas organisatoriskt med högstadiet i Gamleby, att ett tydligt offensivt uppdrag ges till kommunledningskontoret och att utvecklingsmedel avsätts för att marknadsföra landsbygdsorterna, med målet att öka antalet inflyttade familjer till landsbygden med riktad PR till storstadsregionerna ned Down shift-tema och livskvalitet,

16 Kommunfullmäktige 12 (44) Kf 12 forts. att uppdra åt BUN att utreda möjligheterna med IT-baserad undervisning med t ex smart board och distansstudios med syfte att bredda utbildningsmöjligheterna, att en avdelning med barnomsorg dygnet runt etableras på Karstorp, att särskilt tillgången till bibliotek, gympasal m.m. på de orter som drabbas av nedläggning. I debatten deltar även Gunnar Jansson (S). Ajournering Kommunfullmäktige beslutar om ajournering för kaffepaus och enskilda överläggningar mellan kl och Propositionsordning Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa yrkandet om återremiss från (SD) och (SV) under proposition. Om detta avslås kommer samtliga fem huvudyrkanden att ställas under proposition, d.v.s. - kommunstyrelsens förslag inklusive de ändringsyrkanden som framförts av Harald Hjalmarsson, - yrkandet från (S) framfört av Tomas Kronståhl, - yrkandet från (MP) framfört av Anna Bodjo, - yrkandet från (V) framfört av Mariann Gustafsson, samt - yrkandet om avslag från (SV) framfört av Johannes Regell Slutligen kommer tilläggsyrkandet från (V) om införande av Nattis på Karstorp att ställas under proposition. Kommunfullmäktige godkänner den föreslagna propositionsordningen. Propositioner Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss under proposition och finner att fullmäktige beslutat avslå yrkandet. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.

17 Kommunfullmäktige 13 (44) Kf 12 forts. Omröstningen utfaller, se bilaga 1 till denna paragraf, med 49 ja-röster och 3 nej-röster. 3 ledamöter antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att de röstat ja. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 51 ja-röster och 3 nej-röster. 3 ledamöter antecknas som frånvarande. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter de fem yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag inklusive framförda ändringsyrkanden. Omröstning begärs och för att utse ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden återstående fyra förslag under proposition och finner att fullmäktige bifallit yrkandet från (S) som motförslag i huvudomröstningen. Följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill bifalla kommunstyrelsens och majoritetens förslag röstar ja. Den som vill bifalla (S)-yrkandet röstar nej. Omröstningen utfaller, se bilaga 2 till denna paragraf, med 27 ja-röster och 19 nej-röster. 6 ledamöter avstår från att rösta och 5 antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att röstat ja. Inger Karlsson (S) och Poul Larsen (S) anmäler att de röstat nej. Johnny Wiman anmäler att han avstått från att rösta. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 29 ja-röster och 21 nej-röster. 7 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag med de ändringsyrkanden som framförts av Harald Hjalmarsson. Ordföranden ställer slutligen yrkandet om Nattis från (V) under proposition och finner att fullmäktige avslagit yrkandet. Omröstning begärs och följande omröstningsproposition föredras och godkänns: Den som vill avslå yrkandet röstar ja. Den som vill bifalla yrkandet röstar nej.

18 Kommunfullmäktige 14 (44) Kf 12 forts. Omröstningen utfaller, se bilaga 3 till denna paragraf, med 27 ja-röster och 23 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta och 5 ledamöter antecknas som frånvarande. Conny Tyrberg (C) och Karin Löwenborg (M) anmäler att de röstat ja. Johnny Wiman (MP), Inger Karlsson (S) och Poul Larsen (S) anmäler att de röstat nej. Kommunfullmäktige justerar resultatet till 29 ja-röster och 26 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har därmed avslagit yrkandet om Nattis på Karstorp. Kommunfullmäktige har således beslutat Norra land: - att en total avveckling av förskola, skola, fritidshemsverksamhet i Lofta samt att avveckling av skola och fritidshemsverksamhet i Almvik genomförs, - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass skall finnas i Almvik, - att högstadiet i Överum samordnas med högstadiet i Gamleby. Verksamheten samlas i ett gemensamt högstadium i Gamleby när nybyggnationen är klar, preliminärt 2013, - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan, - att den nya skolan i Gamleby bör innehålla såväl förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet samt fritidshemsverksamhet, - att storleken på skolan i Gamleby beräknas efter anpassade upptagningsområden. Södra land: - att avveckling genomförs av skola och fritidshemsverksamhet i Totebo och Blankaholm, - att förskola och skolbarnsomsorg upp till och med tredje klass ska finnas i Totebo och Blankaholm - att upptagningsområdena justeras i enlighet med redovisad tidplan. Södra staden: - att all skolverksamhet F-6 förläggs till Näktergalen, Fågelbäret samt Lidhemsskolan, - att Karstorpskolan övergår till förskoleverksamhet, - att förskolan Lindblomman flyttas till Karstorp och därmed avvecklas externt förhyrda lokaler, - att Fågelbärets förskola flyttar till Karstorp och att Karstorp skola flyttar till Fågelbäret,

19 Kommunfullmäktige 15 (44) Kf 12 forts. - att Näktergalen byggs ut till en F-6 skola och Ekbacken byggs till med fyra avdelningar och blir enbart förskola. Norra staden: - att riva och bygga ett nytt Arabia på samma plats och med samma kvalitet, - att anpassa/bygga till Kvännarens lokaler (exempelvis: personalutrymme saknas, verksamhet i källarlokaler), - att etablera en skolpaviljong till Marieborg med kapacitet för två klasser, - att Ängslyckans förskola blir kvar och kan användas som buffertlokal vid behov, - att i samband med byggnation av nya förskolelokaler beakta att ändamålsenliga administrativa lokaler saknas, - att Skogshaga förskola utökas med två avdelningar, enligt redovisad tidplan. Generella beslut för alla områden: - att inga familjedaghem (övrig pedagogisk verksamhet) avvecklas förrän alternativa barnomsorgsformer har undersökts, - att nya upptagningsområden kan innebära att elever skiljs från sina klasskamrater. Under omställningsperioden bör flexibilitet i önskemål om att följa en klasskamrat beaktas i möjligaste mån., - att personal inom annan pedagogisk verksamhet ska erbjudas utbildning i enlighet med ny lagstiftning, - att närhetsprincipen för placering i förskola ska omfatta ett helt geografiskt område vad staden beträffar, dvs. norra staden för sig och södra staden för sig. Reservationer Partireservationer anmäls från (S), (MP) och (V) till förmån för de yrkanden som inte vunnit gehör. Skriftlig reservation från (SV) så lydande: Socialisterna-Välfärdspartiet deltar inte i denna avveckling av Västerviks kommun. Vi tar skarpt avstånd från att Västerviks kommun avsäger sig ansvaret för sina kommunmedborgare. Johannes Regell, Socialisterna- Välfärdspartiet. Skriftlig reservation från (SD), se bilaga 4 till denna paragraf Paragrafen expedieras till Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsen

20

21

22

23

24 Kommunfullmäktige 16 (44) Kf 13 Delårsrapport januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län Dnr 2010/ Regionförbundet i Kalmar län begär i skrivelse 22 oktober 2010, enligt beslut av förbundsstyrelsen, att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun ska behandla delårsrapporten för januari juni Revisorerna har översiktligt granskat rapporten och bedömer att - delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen, - förbundet enligt prognosen inte kommer att klara balanskravet, - resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella målen, - delårsrapporten redovisar uppföljning av verksamhetsmässiga mål. Vi rekommenderar en fortsatt utveckling med kommentarer till eventuella avvikelser. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 28 oktober 2010 att delårsrapporten godkänns. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapporten januari juni 2010 för Regionförbundet i Kalmar län. På grund av jäv deltar inte Harald Hjalmarsson (M), Mats Hugosson (C) och Tomas Kronståhl (S) i handläggning och beslut i ärendet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar

25 Kommunfullmäktige 17 (44) Kf 14 Antalet kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar län Dnr 2010/2-042 För närvarande är antalet har Samordningsförbundet i Kalmar län 14 revisorer, dvs. en för varje medlem (12 kommuner, staten och landstinget). Efter en lagändring som trädde ikraft 1 juli 2010 tillåter nu lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser kommuner och landsting att träffa överenskommelse om att utse en eller flera gemensamma revisorer. Enligt Regionförbundets i Kalmar län skrivelse 18 oktober 2010 har landstingets chefsrevisor tagit fram ett förslag som innebär att antalet revisorer minskas till tre, där staten har en revisor, landstinget har en och kommunerna har en gemensam revisor. Primärkommunala nämnden (PKN) föreslår kommunfullmäktige besluta om att en gemensam revisor för länets kommuner utses och att PKN får i uppdrag att utse den gemensamma revisorn. Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 46 ställt sig bakom förslaget om en minskning av antalet revisorer för samordningsförbundet. Då fanns dock inget förslag om hur många revisorerna skulle vara. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 28 oktober 2010 att PKN:s förslag om en gemensam kommunal revisor godkänns och att PKN får i uppdrag att utse revisorn. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för sin del godkänna förslaget om en gemensam revisor för länets kommuner för Samordningsförbundet i Kalmar län, samt att godkänna förslaget att primärkommunala nämnden får i uppdrag att utse en gemensam kommunal revisor för Samordningsförbundet i Kalmar län. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Regionförbundet i Kalmar län, Box 762, Kalmar

26 Kommunfullmäktige 18 (44) Kf 15 Utvärdering av hemsjukvården i Kalmar län redovisning av uppdrag Dnr 2007/ Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 om kommunalisering av hemsjukvården i Kalmar län. I samband med det fick socialnämnden i uppdrag att redovisa konsekvenserna, vad avser ekonomi, kvalitet och ambition för införandeperioden 1 januari 2008 till 31 december Förslaget skulle även innehålla alternativa lösningar och alternativa organisationsformer. Socialnämnden har vid sammanträde , 99 överlämnat en utvärdering av hemsjukvården till kommunstyrelsen som svar på uppdraget. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse 4 oktober 2010 att utvärderingen godkänns som svar på uppdraget. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt socialnämnden att göra en utvärdering av socialnämndens organisation och redovisa den för kommunstyrelsen, samt att syftet med utvärderingen är att hitta sätt att rationalisera verksamheten för att göra den mer effektiv. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna socialnämndens utvärdering av hemsjukvården som svar på uppdraget. Kommunfullmäktige beslutar at bifalla kommunstyrelsens förslag Paragrafen expedieras till Socialnämnden

27 Kommunfullmäktige 19 (44) Kf 16 Svar på motion om att uppföra ett nytt äldreboende vid Korallen i Västervik Dnr 2009/ Solveig Torngren och Angelica Katsanidou har 11 november 2009 väckt en motion för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen om att det nya äldreboendet i Västervik ska placeras vid Korallen i Västervik. Socialnämnden beslutade vid sammanträde , 19 att motionen bör besvaras med att ett nytt boende placeras på Stenhamra där de äldre kan njuta av närheten till vattnet, möjligheten att promenera längs strandkanten, inte alltför långt bort från ett levande affärscentrum och möjlighet att besöka kyrkan och stadsparken. Det nya särskilda boendet kopplas samman med Gertrudsgårdens särskilda boende och Treklöverns hemtjänst för att uppnå samordningsvinster. Kommunstyrelsen har därefter i ärendet handlingsplan för särskilt boende vid sammanträde , 210 beslutat att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med socialnämnden i den fördjupade översiktsplanen för Västervik identifiera ett område för ett särskilt boende med ca 30 platser under 2010 samt att uppdra åt socialnämnden, att tillsammans med Västerviks Bostads AB, som ett första led, iordningsställa ca 20 platser i Västervik i trygghetsboende som kan komma ifråga för statligt investeringsstöd. Enligt kommunledningskontorets skrivelse 6 oktober 2010 är en av grunderna för beslutet att socialförvaltningen gjort bedömningen att det inte finns något akut behov av platser idag och att det är viktigt att förutsättningarna för de olika alternativen utreds grundligt. Det är även viktigt att utvärdera hur arbetet med hemrehabilitering påverkar behovet av platser i särskilt boende på sikt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ovanstående redovisning av hantering och beslut i ärendet handlingsplan för särskilt boende förklara motionen besvarad. Kf 16 Ingegerd Karlsson (S) med instämmande av Angelica Katsanidou (S) och Mariann Gustafsson (V) yrkar bifall till att ett nytt särskilt boende med 30 platser uppförs vid Korallen. Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Axel Nilsson (M) och Mats Hugosson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55

Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Kommunfullmäktige 1 (34) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 27 juni 2011 kl 18 00 20 55 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 153, 155-165, 167-175 Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 1(45) 2010-02-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 1(45) 2010-02-01 Sammanträdesdatum Sid 1(45) Plats och tid Beslutande Harald Hjalmarsson (M) 4-32 Jonas Törngård (M) Jörgen Andersson (M) 4-32 Margareta Sjöstrand (M) Anne Jacobsson (C) Mats Hugosson (C) Krister Örnfjäder

Läs mer

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10.

Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. 1 (5) 2013-11-26 Plats och tid Beslutande Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 26 november 2013 kl. 16.00 17.10. Christin Rampeltin Molin (M) ordförande Rickard Åberg (M) Bertil Gyllenram,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 1 (5) 2014-12-01 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 december 2014 kl. 16.00 17.30 Christin Rampeltin

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Kommunstyrelsen 1 (19) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 27 februari 2012 kl. 8.00 13.30 ajournering kl. 11.00-13.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Västervik Ajournering,11.30-13.30 för lunch och gruppmöten 8 maj 2013 kl. 09.00 13.45 Beslutande Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Tanja Pålsson (M) tjg.ers

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Kommunstyrelsen 1 (20) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 september 2015 kl. 8.30-14.40 ajournering kl. 11.17-13.00, 13.24-14.10, 14.25-14.35 Tomas Kronståhl (S), ordf.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00, 14.30-14.40 Kommunstyrelsen 1 (28) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 30 januari 2012 kl. 8.00 15.30 ajournering kl. 11.30-14.00,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Förvaltnings AB 2015-06-03 Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 3 juni 2015 kl. 8.15 8.40 Beslutande Tomas Kronståhl (S), ordf. Mats Hugosson (C) Gunnar Jansson (S) Harald

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november 2013

Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november 2013 Ärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 november 2013 1. Upprop och val av justerare 2. Allmänhetens frågestund 3. Redovisning av granskningsrapporter från Kommunens revisorer 4. Tjustbanans nuläge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. 4. Information om aktuella verksamheter inom skolan. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer