Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Justerat tisdagen den 14 december 2010 avseende 216, i övrigt onsdagen den 29 december Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 209 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat. Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades i enlighet med bilagda uppropslistor, bilagorna A och B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. 210 Kungörelse och annonsering Kungörelsen anslogs den 2 december 2010 på landstingets anslagstavla. Kungörelsen skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen Föredragningslistan infördes den 6 och 7 december 2010 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslistan anslogs den 9 december 2010 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 211 Justering Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast onsdagen den 29 december Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring mellan behandlingen av de olika nämnderna och mellan sammanträdesdagarna fick ske under 212.

2 Mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och planåren samt investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren (förslag 91) LS Ordföranden föreslog att ärendet skulle behandlas enligt följande Inledning med allmänpolitiskdebatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning. (1) Trafik (2) Kulturnämnden (3) Revisorskollegiet (4) Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl patientnämnd och tandvård) (5) Landstingsstyrelsen/Finansiering (inkl ägar-, investerings-, miljö-, personal- och regionfrågor, Locum AB samt NKS-förvaltningen) Anf I den allmänpolitiska debatten yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Ilija Batljan, Raymond Wigg, Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Gustav Andersson, Raymond Wigg och Charlotte Broberg, Inger Ros, Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Anna Starbrink, Håkan Jörnehed, Thomas Magnusson, Margaretha Åkerberg, Hans Lindqvist, Kristoffer Tamsons, Yvonne Blombäck, landstingsrådet Helene Hellmark Knutsson, Annika Hjelm, Anna Kettner samt Gunilla Roxby Cromvall. Trafik Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm och Helene Hellmark Knutsson, Yvonne Blombäck, Lennart Rohdin, Michael Stjernström, Lars Dahlberg, Vivianne Gunnarsson, Lars Carlsson, Carl Grufman, Stella Fare, Nanna Wikholm, Anna Sehlin, Jan Stefansson, landstingsrådet Ilija Batljan, Lukas Forslund, Lennart Kalderén, landstingsrådet Anna Starbrink, Sverre Launy, Gunilla Roxby Cromvall, Cecilia Löfgreen, Leif Gripestam, Staffan Holmberg, Curre Hansson, Juan Carlos Cebrian, Urban Ryadal samt Hans Lindqvist. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 4) bifall till landstingsstyrelsens förslag 5) bifall till S-ledamöternas förslag 6) bifall till MP-ledamöternas förslag

3 ) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Kulturnämnden Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Gizela Sladic, Agnetha Boström, Astrid Grufman, Aram El Khoury samt Catrin Mattsson. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till MP-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) avslag till yrkandet ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 3) bifall till landstingsstyrelsens förslag 4) bifall till S-ledamöternas förslag 5) bifall till MP-ledamöternas förslag 6) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Revisorskollegiet Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Ilija Batljan, Thomas Magnusson, Yvonne Blombäck samt landstingsrådet Stig Nyman. YRKANDEN 1) bifall till revisionens budgetberednings förslag på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till återremissyrkande av S-, MP- och V-ledamöterna med följande motivering Förslaget återremitteras till revisionens budgetberedning för att analysera konse-

4 kvenserna av neddragningen av budgetramen för landstingsrevisorernas verksamhet med 32,7 %. 4) avslag till återremissyrkandet Fullmäktige ajournerade sig inför beslutsfattandet. Återremissyrkandet togs sedan upp till behandling. Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 77 jaröster, 57 nej-röster och att 15 ledamöter varit frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2. BESLUT Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till revisionens budgetberedning. Sammanträdet avslutades kl för att återupptas nästa dag kl Upprop förrättades den 15 december 2010 varvid närvaro och frånvaro antecknades i enlighet med bilagda uppropslista B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. patientnämnd och tandvård) Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt och Ilija Batljan, Tomas Eriksson, landstingsråden Birgitta Sevefjord, Dag Larsson och Birgitta Rydberg, Helene Öberg, Catrin Mattsson, landstingsråden Stig Nyman, Lars Joakim Lundquist, Gustav Andersson och Anna Starbrink, Håkan Jörnehed, Margaretha Åkerberg, Marie Ljungberg Schött, Erika Ullberg, Ann-Sofi Matthiesen, Sara Svanström, Ylva Nork, Thorbjörn Larsson, Gunilla Helmerson, Johan Sjölander, Vivianne Gunnarsson, Lennart Rohdin, Catharina Wahlgren, Sofia Paulsson, Peter Andersson, Kerstin Pettersson, Anne-Marie Larsson, Lotta Lindblad- Söderman, Pia Helleday, Olle Reichenberg, Annika Hjelm, Lena Appelgren, Barbro Nordgren, Hans Lindqvist, Catarina Ekeståhl samt Kristina Söderlund. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

5

6 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och patientavgifter framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Landstingsstyrelsen/Finansiering Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Ilija Batljan, Raymond Wigg, Gustav Andersson, Anna Starbrink, Birgitta Rydberg, Stig Nyman, Christer G Wennerholm och Charlotte Broberg, Nanna Wikholm, Malin Appelgren, Håkan Jörnehed, Sverre Launy, Hans Lindqvist, Anna Sehlin, Annika Sandström, landstingsrådet Lars Dahlberg samt Michel Silvestri. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar inklusive investeringar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna.

7 Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat enlig landstingsstyrelsens förslag med ändring i 1:a att-satsen enligt nedan att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 samt flerårsberäkningar för åren med undantag av den del som berör budgetmedel för Revisorskollegiet. De sistnämnda medlen läggs till landstingsstyrelsen för senare omfördelning i enlighet med fullmäktiges kommande beslut. att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2011 och planer för åren att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2011 till 12,10 kronor per skattekrona att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2011 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år 2011 att medge styrelsen för Folktandvården AB göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,6 procent för år 2011 att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2012 återkomma med förslag på ny investeringsprocess att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av landstingets långsiktiga finansiella mål att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2012 i juni 2011 att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av soliditeten i landstingets samtliga verksamheter att uppdra åt trafiknämnden att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken att uppdra åt dels kulturnämnden att utarbeta förslag till nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus i samband med att gällande flerårsavtal löper ut 2010, dels landstingsstyrelsen att besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag att fastställa principer för mandatstöd, kanslistöd, villkor för landstingsråd m.m. i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan partierna representerade i Stockholms läns landstingsfullmäktige att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget

8 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 28 januari 2011 överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet i mars år RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna till förmån för respektive partigrupps budgetförslag och övriga framförda yrkanden i de fall yrkandena under ovan nämnda punkter inte bifallits av landstingsfullmäktige. 213 Bestämmelser m. m. om arvoden för landstingskommunala uppdrag mandatperioden LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anta bestämmelser m.m. om arvoden för landstingskommunala uppdrag mandatperioden Förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon samt utökad investeringsram för SL (förslag 92) LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna förslaget om förtida terminering av US-leasar avseende 88 tunnelbanevagnar av typen C14/C15 och 39 pendeltågsvagnar av typen X10 att godkänna förvärvet av de berörda vagnarna till högst bokfört värde om kronor att styrelsen för SL AB inte behöver vidta särskilda åtgärder med anledning av det försämrade resultatet att kostnader på cirka kronor för den förtida termineringen finansieras inom ramen för koncernfinansiering och regleras i samband med fastställande av årsbokslut 2010 att utöka AB Storstockholms Lokaltrafiks investeringsbudget för 2010 till kronor. 215 Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder, bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt ändring i ägarpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 93) LS Anf

9 I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck, Håkan Jörnehed, Thomas Magnusson, landstingsråden Ilija Batljan, Torbjörn Rosdahl, Stig Nyman och Raymond Wigg, Sverre Launy, landstingsråden Birgitta Sevefjord och Gustav Andersson, Urban Ryadal, Helene Öberg samt Staffan Holmberg. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till yrkande av S-, V- och MP-ledamöterna om återremiss av ärendet till den del som avser fullmäktiges arbetsordning med följande motivering att återremittera förslaget till landstingsstyrelsen för att utreda demokratiska konsekvenser av förslaget om arbetsordning för fullmäktige, framför allt när det gäller invånare som saknar tillgång till internet samt för personer med funktionsnedsättning. Därutöver ska en beskrivning av den tänkta utvärderingens genomförande redovisas till fullmäktige. 3) avslag på återremissyrkandet Återremissyrkandet togs först upp till behandling. Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 76 jaröster, 57 nej-röster och att 16 ledamöter varit frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3. BESLUT Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till den del som avser fullmäktiges arbetsordning. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till landstingsstyrelsens förslag i dess återstående delar och fann att fullmäktige bifallit förslaget. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens återstående förslag att fastställa reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilaga till landstingsstyrelsens förslag att godkänna ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilagan att godkänna att specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik fastställs i enlighet med vad som framgår av bilagan att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut

10 att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i AB Storstockholms Lokaltrafik från och med den 31 december 2010 att godkänna ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilagan att godkänna att specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB fastställs i enlighet med vad som framgår av bilagan att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i Waxholms Ångfartygs AB från och med den 31 december 2010 att ändra Stockholms läns landstings ägarpolicy enligt bilagan att uppdra åt trafiknämnden att vidta erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut att uppdra åt landstingsstyrelsen att stödja trafiknämnden vad avser erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut. 216 Påkallande av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB (förslag 94) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Lars Joakim Lundquist, Raymond Wigg, Ilija Batljan, Stig Nyman och Dag Larsson. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att påkalla köpoptionen i enlighet med optionsavtal mellan Stockholms läns landsting och Capio AB undertecknat den 19 mars 2005 för att köpa tillbaka Capio ABs aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 31 december 2012 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att påkalla köpoptionen i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut och att ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med det ovan nämnda optionsavtalet mellan Stockholms läns landsting och Capio AB att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Capio AB, bilaga till det ovan nämnda optionsavtalet att fullmäktige vid sin behandling av ärendet förklarar detta omedelbart justerat. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 217 Valärenden LS , , 0721, 0739, 0740, , 0794, 0806, 0816, 0817, 0823, 0825, 0833, , 0889, 0951, 0952, 0953, 0954, 0993, , 1000, 1024, 1044

11 Entlediganden Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att entlediga samtliga valda styrelseledamöter och suppleanter i Locum AB från och med den 1 januari 2011 att entlediga samtliga valda styrelseledamöter och suppleanter i Landstingshuset i Stockholm AB från och med den 1 januari Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att entlediga Gunilla Högbom (-) från uppdraget som suppleant i SLL Internfinans AB att medge befrielse för Georg Jönsson (M) från uppdraget som revisor och vice ordförande i revisorsgrupp I avseende granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2010 Val av partiföreträdare för ärendeberedning Lars Dahlberg (S), 50%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i produktions- och personalpolitiska frågor Nanna Wikholm (S), 25%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i regionala tillväxtoch planeringsfrågor Johan Sjölander (S), 25%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i hälso- och sjukvårdsfrågor Revisorsval Revisor och tillika vice ordförande i revisorsgrupp I för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2010 M Ingela Gardner Sundström (efter Georg Jönsson) Revisorsgrupp I för tiden 1 januari december 2014 M M FP S V Ingela Gardner Sundström Benkt Kullgard Lars Bergstig Kenneth Strömberg Gunnar Ågren Ordförande Vice ordförande S Kenneth Strömberg M Ingela Gardner Sundström Revisorsgrupp II för tiden 1 januari december 2014 M M KD S S Bernt Östh Eva Jansa Leif Hagström Göran Hammarsjö Leni Björklund

12 Ordförande Vice ordförande S Göran Hammarsjö M Bernt Östh

13 Revisorsgrupp III för tiden 1 januari december M M C S MP Berit Assarsson Karin Brodin Gunilla Hansson Gunilla Jerlinger Amir Sajadi Ordförande Vice ordförande S Gunilla Jerlinger M Berit Assarsson Revisorskollegiet för tiden 1 januari december 2014 Ledamöter Ersättare M Ingela Gardner Sundström M Eva Jansa M Berit Assarsson M Bernt Östh M Karin Brodin KD Leif Hagström M Benkt Kullgard C Gunilla Hansson FP Lars Bergstig S Leni Björklund S Kenneth Strömberg S Gunilla Jerlinger S Göran Hammarsjö V Gunnar Ågren MP Amir Sajadi Ordförande Vice ordförande M Ingela Gardner Sundström S Kenneth Strömberg Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Gardner Sundström, Assarsson, Brodin och Kullgard inträder ersättarna Jansa, Östh, Hagström och Hansson; För ledamoten Bergstig inträder ersättarna Hagström, Hansson, Jansa och Östh; För ledamöterna Strömberg och Hammarsjö inträder ersättarna Björklund, Jerlinger och Ågren; För ledamoten Sajadi inträder ersättarna Ågren, Björklund och Jerlinger. Revisionens budgetberedning för tiden 1 januari december 2014 M FP S S Inger Linge Sven-Erik Köhlin Conny Andersson Majvi Andersson Stockholmsregionens Europaförening för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström

14 Stockholmsregionens Europakontor AB för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Karin Brodin Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Tiohundranämnden från tid då revisionsberättelse avgivits för år 2010 intill motsvarande tidpunkt efter närmast följande allmänna val utse Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Tiohundra AB för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor KD Leif Hagström Samordningsförbundet för rehabilitering i Nacka för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Berit Assarsson

15 Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Berit Assarsson Samordningsförbundet för rehabilitering i Östra Södertörn för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor FP Lars Bergstig Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Karin Brodin Stiftelsen Vira Bruk för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2011 Lekmannarevisor M Benkt Kullgard Stockholms Konserthusstiftelse för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2011 Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström Övriga val Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Filippa Reinfeldt M Inger Akalla M Lars Joakim Lundquist M Eva Öhbom Ekdahl M Marie Ljungberg Schött M Pia Helleday M Gunilla Helmerson M Olle Reichenberg M Lotta Lindblad Söderman M Catharina Ekeståhl M Anne-Marie Larsson FP Sara Svanström FP Birgitta Rydberg FP Maria Bergström KD Stig Nyman KD Margaretha Åkerberg C Catrin Mattsson C Stefan Bergström S Dag Larsson S Mikael Sundesten S Erika Ullberg S Kristina Persdotter S Petra Larsson S Susanne Bergström

16 S Tove Sander S Peter Andersson MP Helene Öberg MP Jakob Dencker V Birgitta Sevefjord V Håkan Jörnehed Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Filippa Reinfeldt FP Birgitta Rydberg S Dag Larsson Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Reinfeldt, Lundquist, Ljungberg Schött, Helmerson, Lindblad Söderman och Larsson inträder ersättarna Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström, Maria Bergström, Åkerberg och Stefan Bergström; För ledamoten Rydberg inträder ersättarna Svanström, Maria Bergström, Åkerberg, Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg och Ekeståhl; För ledamoten Nyman inträder ersättarna Åkerberg, Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström och Maria Bergström; För ledamoten Mattsson inträder ersättarna Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström, Maria Bergström och Åkerberg; För ledamöterna Dag Larsson, Ullberg, Petra Larsson och Sander inträder ersättarna Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström, Andersson, Jörnehed och Dencker; för ledamoten Öberg inträder ersättarna Dencker, Jörnehed, Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström och Andersson; För ledamoten Sevefjord inträder ersättarna Jörnehed, Dencker, Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström och Andersson. Trafiknämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Christer G Wennerholm M Peter Kockum M Carl Grufman M Leif Gripestam M Lennart Kalderén M Frida Jacobsson M Cecilia Löfgreen M Pehr Granfalk M Peter Lundberg M Anette Hellström M Harry Bouveng FP Ninos Maraha FP Lennart Rohdin FP Christoffer Fagerberg FP Stella Fare KD Karl Henriksson KD Michael Stjernström C Lukas Forslund C Lars Carlsson C Christina Brofalk S Helene Hellmark Knutsson S Gun Eriksson S Nanna Wikholm S Susanne Lund S Staffan Holmberg S Niklas Palmér S Curre Hansson S Rolf Lindell S Adnan Can S Anita Johansson MP Yvonne Blombäck MP Annika Hjelm V Gunilla Roxby Cromvall V Anna Sehlin Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Christer G Wennerholm FP Lennart Rohdin S Helene Hellmark Knutsson Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna:

17 För ledamöterna Wennerholm, Grufman, Kalderén, Löfgreen, Lundberg och Bouveng inträder ersättarna Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha, Fagerberg, Henriksson, Forslund och Brofalk; För ledamöterna Rohdin och Fare inträder ersättarna Maraha, Fagerberg, Henriksson, Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk och Hellström; För ledamoten Stjernström inträder ersättarna Henriksson, Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha och Fagerberg; För ledamoten Carlsson inträder ersättarna Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha, Fagerberg och Henriksson; För ledamöterna Hellmark Knutsson, Wikholm, Holmberg, Hansson och Can inträder ersättarna Eriksson, Lund, Palmér, Lindell, Johansson, Sehlin och Hjelm; För ledamoten Blombäck inträder ersättarna Hjelm, Sehlin, Eriksson, Lund, Palmér, Lindell och Johansson; För ledamoten Roxby Cromvall inträder ersättarna Sehlin, Hjelm, Eriksson, Lund, Palmér, Lindell och Johansson. Kulturnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Astrid Grufman M Inger Granlund M Rasmus Törnblom M Winston Håkansson M Leif Bergmark M Martin Levanto FP Anna Starbrink FP Rolf Bromme C Bosse Andersson KD Monika Karlsson S Gizela Sladic S Johnny Naderus S Conny Fogelström S Jens Sjöström S Lilja Johansson Lindfors MP Konrad Breidenstein MP Tomas Melin MP Laila Fröberg Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande FP Anna Starbrink M Astrid Grufman S Gizela Sladic Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Grufman, Törnblom och Bergmark inträder ersättarna Granlund, Håkansson, Levanto, Bromme och Karlsson; För ledamoten Starbrink inträder ersättarna Bromme, Karlsson, Granlund, Håkansson och Levanto; För ledamoten Andersson inträder ersättarna Granlund, Håkansson, Levanto, Bromme och Karlsson; För ledamöterna Sladic, Fogelström och Johansson Lindfors inträder ersättarna Nadreus, Sjöström, Breidenstein och Fröberg; För ledamoten Melin inträder ersättarna Breidenstein, Fröberg, Nadreus och Sjöström. Patientnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Daniel Lassnäs M Eva Klingström FP Lena Huss M Staffan Sjödén KD Lena Appelgren C Margareta Cantell S Barbro Nordgren S Shafqat Khatana S Juan Carlos Cebrian S Ulla-Liza Blom Ordförande Vice ordförande KD Lena Appelgren S Barbro Nordgren

18

19 Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna valda ersättarna: För ledamoten Lassnäs inträder ersättarna Klingström, Sjödén och Cantell; För ledamoten Huss inträder ersättarna, Cantell, Klingström och Sjödén; För ledamoten Appelgren inträder ersättarna Cantell, Klingström och Sjödén; För ledamöterna Nordgren och Cebrian inträder ersättarna Khatana och Blom. Tiohundranämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Sofia Paulsson M Örjan Lid FP Anna-Lena Johansson KD Margaretha Åkerberg S Inger Ros C Emelie Löthgren S Monica Lindgren S Kjell Drotz MP Bridget Wedberg S Kajsa Elfström MP Ingrid Landin Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda ersättarna: För ledamoten Paulsson inträder ersättarna Lid, Åkerberg och Löthgren; För ledamoten Johansson inträder ersättarna Åkerberg, Löthgren och Lid; För ledamöterna Ros och Lindgren inträder ersättarna Drotz, Elfström och Landin; För ledamoten Wedberg inträder ersättarna Landin, Drotz och Elfström. AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter M FP S Christer G Wennerholm Lennart Rohdin Helene Hellmark Knutsson Ordförande M Christer G Wennerholm Waxholms Ångfartygs AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter M FP S Christer G Wennerholm Lennart Rohdin Helene Hellmark Knutsson Ordförande M Christer G Wennerholm

20 Almi Investeringsfond AB förlängning av förordnande t o m 31 mars 2011 Ledamöter M S Kjell Treslow Staffan Holmberg Ombud att företräda Stockholms läns landsting vid föreningsstämmor med Stockholmsregionens Europaförening - Mona Boström Locum AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter Suppleanter M Charlotte Broberg M Christer Grunder M Kjell Treslow FP Karin Westerberg M Kristoffer Tamsons KD Sara Rydefjärd FP Erik Wassén C Andreas Strömberg S Hassan Dölek S Maria Bosdotter S Anders Johansson MP Veera Jokirinne MP Viktor Morawski V Thomas Magnusson Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Charlotte Broberg FP Erik Wassén S Hassan Dölek Ordning för suppleanters inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda suppleanterna: För ledamöterna Broberg, Treslow och Tamsons inträder suppleanterna Grunder, Westerberg, Rydefjärd och Strömberg; För ledamoten Wassén inträder suppleanterna Westerberg, Rydefjärd, Strömberg och Grunder; För ledamöterna Dölek och Johansson inträder suppleanterna Bosdotter, Magnusson och Jokirinne; För ledamoten Morawski inträder suppleanterna Jokirinne, Magnusson och Bosdotter. Landstingshuset i Stockholm AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter Suppleanter M Torbjörn Rosdahl M Lars Joakim Lundquist M Christer G Wennerholm M Charlotte Broberg M Filippa Reinfeldt M Annika Sandström FP Anna Starbrink FP Birgitta Rydberg KD Stig Nyman C Gustav Andersson S Ilija Batljan S Lars Dahlberg S Dag Larsson V Birgitta Sevefjord S Helena Hellmark Knutsson

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden.

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Valberedningen PROTOKOLL 1 (6) 2011-12-06 Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Val sgrupp III för tiden 6 december 2011 31

Läs mer

6.1. Beredningar under landstingsstyrelsen. 6.1.1 Fastighets och investeringsberedningen (PD 2) Anders Johansson, Sigtuna Erika Ullberg, Huddinge

6.1. Beredningar under landstingsstyrelsen. 6.1.1 Fastighets och investeringsberedningen (PD 2) Anders Johansson, Sigtuna Erika Ullberg, Huddinge Stockholms län Stockholm 2010-11-20 Landstingsuppdrag 6.1. Beredningar under landstingsstyrelsen 6.1.1 Fastighets och investeringsberedningen (PD 2) Anders Johansson, Sigtuna Erika Ullberg, Huddinge 6.1.2

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-21 Tid och plats: Ledamöter: Tisdag den 21 augusti 2007 kl 08.30-10.45, Quality Park Hotel i Södertälje Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 126 ledamöter var närvarande och 23 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 87-97 Landstingsfullmäktige 2012-06-12--13 Justerat onsdagen den 20 juni 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 87 Inledning, närvaro och beslutsförhet Inleddes kl. 09.32 och avslutades

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016

K U N G Ö R E L S E. 4. Mål och budget 2013-2016 samt ekonomisk plan för 2014-2016 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 14 november 2012, kl 15.00, varvid följande ärenden behandlas: 1. Upprop och anmälningar

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen)

Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 2013-10-13 Förslag på riksdagslista (ålder på valdagen) 1. Sven-Erik Bucht, Haparanda, 59 år 2. Hannah Bergstedt, Piteå, 37 år 3. Fredrik Lundh Sammeli, Luleå, 37 år 4. Ida Karkainen, Haparanda, 26 år

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 107-141 Landstingsfullmäktige 2013-09-17 Justerat tisdagen den 17 september beträffande 139, i övrigt tisdagen den 1 oktober 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 107 Inledning och

Läs mer

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders

Övriga Andréason, Sven Lönn, Anders Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 10/2002 185-204 Sammanträdesdag Kl 10.00 10.05 Justerat den 5 oktober 2002. Ralph Lédel Elwe Nilsson Ingela Nylund Watz Närvarande Ordföranden Lédel, Ralph (m) 1:e vice ordföranden

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32) LS. I ärendet yttrade sig Urban Ryadal. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för

Vissa fyllnadsval samt bordlagda val (förslag 32) LS. I ärendet yttrade sig Urban Ryadal. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Via fyllnadal amt bordlagda al (förlag 32) LS I ärendet yttrade ig Urban Ryadal. Fullmäktige belutade att medge befriele för Per Thullberg (-) från uppdraget om erättare i tyrelen för tiftelen Centrum

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Landstingsfullmäktige 1-41

Landstingsfullmäktige 1-41 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-03-31 Landstingsfullmäktige 1-41 Tid: Måndagen den 31 mars 2008 kl 10:00-12:25, 13:15-15:00, 15:20-18:10 Plats: Länssjukhuset i Halmstad 1 Sammanträdets öppnande Landstingsfullmäktiges

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-25 Dnr: 201-06-72203 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: VAXHOLM Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Rösträkningen

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S)

Daniel Mörner (M) Åke Niklasson (C) Mahlin Engstrand (S) Mohammed Bitar (S) PROTOKOLL 1(5) Plats och tid A-salen Medborgarhuset Alafors, kl 18:00-20:20 Närvarande ledamöter Klas Nordh (FP), ordförande Mikael Berglund (M) Inge Nilsson (M) Jan Skog (M) Dan Björk (M) Rose-Marie Fihn

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare

Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Barn och utbildningsnämnden 13 nämnd Vice ordf + 4 ord 4 ersättare Johnny Wiberg 78 Källunge Gruppledare Lena Eneqvist 52 Stånga Syd-Östra S, Västra S, Hoburgs S, 65 S Anders Gustafsson 82 Hemse Valberedningen

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-12-09 Justerat onsdagen den 17 december 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordförandena och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-17 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: LEKEBERG Plats: Länshuset, Stortorget 22, Örebro Dnr: 201-5361-2014 Rösträkningen och

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 100 ledamöter var närvarande och 49 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 100 ledamöter var närvarande och 49 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 27-54 Landstingsfullmäktige 2012-03-20 Justerat tisdagen den 3 april 2012 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 27 Inledning och justering m. m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (290) Landstingsfullmäktige 2015-06-16--17 107-116 Justerat onsdag den 17 juni beträffande 114, i övrigt måndag den 22 juni 2015 Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 107 Inledning,

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm

som ersätter Lars-Olof Bårström som ersätter Ann-Margaret Stenholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kyrkans gård-lockörn. kl 19.00 20.00 Beslutande Kjell Hjalmarsson Holger Gustavsson Gertrud Ulleryd Greger Ulleryd Mari Ann Stensdotter-Pettersson

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa

Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Assistenter & sekreterare inom Habilitering & Hälsa Ingela Askelind Hjärnskadecenter för barn ungdom och vuxna Talia Astifan Habiliteringscenter Stockholm för ungdom och vuxna ingela.askelind@sll.se 123

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer