Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Justerat tisdagen den 14 december 2010 avseende 216, i övrigt onsdagen den 29 december Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 209 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat. Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades i enlighet med bilagda uppropslistor, bilagorna A och B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. 210 Kungörelse och annonsering Kungörelsen anslogs den 2 december 2010 på landstingets anslagstavla. Kungörelsen skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen Föredragningslistan infördes den 6 och 7 december 2010 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslistan anslogs den 9 december 2010 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 211 Justering Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast onsdagen den 29 december Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring mellan behandlingen av de olika nämnderna och mellan sammanträdesdagarna fick ske under 212.

2 Mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och planåren samt investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren (förslag 91) LS Ordföranden föreslog att ärendet skulle behandlas enligt följande Inledning med allmänpolitiskdebatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning. (1) Trafik (2) Kulturnämnden (3) Revisorskollegiet (4) Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl patientnämnd och tandvård) (5) Landstingsstyrelsen/Finansiering (inkl ägar-, investerings-, miljö-, personal- och regionfrågor, Locum AB samt NKS-förvaltningen) Anf I den allmänpolitiska debatten yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Ilija Batljan, Raymond Wigg, Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Gustav Andersson, Raymond Wigg och Charlotte Broberg, Inger Ros, Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Anna Starbrink, Håkan Jörnehed, Thomas Magnusson, Margaretha Åkerberg, Hans Lindqvist, Kristoffer Tamsons, Yvonne Blombäck, landstingsrådet Helene Hellmark Knutsson, Annika Hjelm, Anna Kettner samt Gunilla Roxby Cromvall. Trafik Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm och Helene Hellmark Knutsson, Yvonne Blombäck, Lennart Rohdin, Michael Stjernström, Lars Dahlberg, Vivianne Gunnarsson, Lars Carlsson, Carl Grufman, Stella Fare, Nanna Wikholm, Anna Sehlin, Jan Stefansson, landstingsrådet Ilija Batljan, Lukas Forslund, Lennart Kalderén, landstingsrådet Anna Starbrink, Sverre Launy, Gunilla Roxby Cromvall, Cecilia Löfgreen, Leif Gripestam, Staffan Holmberg, Curre Hansson, Juan Carlos Cebrian, Urban Ryadal samt Hans Lindqvist. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 4) bifall till landstingsstyrelsens förslag 5) bifall till S-ledamöternas förslag 6) bifall till MP-ledamöternas förslag

3 ) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Kulturnämnden Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Gizela Sladic, Agnetha Boström, Astrid Grufman, Aram El Khoury samt Catrin Mattsson. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till MP-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) avslag till yrkandet ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 3) bifall till landstingsstyrelsens förslag 4) bifall till S-ledamöternas förslag 5) bifall till MP-ledamöternas förslag 6) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Revisorskollegiet Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Ilija Batljan, Thomas Magnusson, Yvonne Blombäck samt landstingsrådet Stig Nyman. YRKANDEN 1) bifall till revisionens budgetberednings förslag på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till återremissyrkande av S-, MP- och V-ledamöterna med följande motivering Förslaget återremitteras till revisionens budgetberedning för att analysera konse-

4 kvenserna av neddragningen av budgetramen för landstingsrevisorernas verksamhet med 32,7 %. 4) avslag till återremissyrkandet Fullmäktige ajournerade sig inför beslutsfattandet. Återremissyrkandet togs sedan upp till behandling. Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 77 jaröster, 57 nej-röster och att 15 ledamöter varit frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2. BESLUT Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till revisionens budgetberedning. Sammanträdet avslutades kl för att återupptas nästa dag kl Upprop förrättades den 15 december 2010 varvid närvaro och frånvaro antecknades i enlighet med bilagda uppropslista B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. patientnämnd och tandvård) Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt och Ilija Batljan, Tomas Eriksson, landstingsråden Birgitta Sevefjord, Dag Larsson och Birgitta Rydberg, Helene Öberg, Catrin Mattsson, landstingsråden Stig Nyman, Lars Joakim Lundquist, Gustav Andersson och Anna Starbrink, Håkan Jörnehed, Margaretha Åkerberg, Marie Ljungberg Schött, Erika Ullberg, Ann-Sofi Matthiesen, Sara Svanström, Ylva Nork, Thorbjörn Larsson, Gunilla Helmerson, Johan Sjölander, Vivianne Gunnarsson, Lennart Rohdin, Catharina Wahlgren, Sofia Paulsson, Peter Andersson, Kerstin Pettersson, Anne-Marie Larsson, Lotta Lindblad- Söderman, Pia Helleday, Olle Reichenberg, Annika Hjelm, Lena Appelgren, Barbro Nordgren, Hans Lindqvist, Catarina Ekeståhl samt Kristina Söderlund. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

5

6 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och patientavgifter framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Landstingsstyrelsen/Finansiering Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Ilija Batljan, Raymond Wigg, Gustav Andersson, Anna Starbrink, Birgitta Rydberg, Stig Nyman, Christer G Wennerholm och Charlotte Broberg, Nanna Wikholm, Malin Appelgren, Håkan Jörnehed, Sverre Launy, Hans Lindqvist, Anna Sehlin, Annika Sandström, landstingsrådet Lars Dahlberg samt Michel Silvestri. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar inklusive investeringar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna.

7 Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat enlig landstingsstyrelsens förslag med ändring i 1:a att-satsen enligt nedan att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 samt flerårsberäkningar för åren med undantag av den del som berör budgetmedel för Revisorskollegiet. De sistnämnda medlen läggs till landstingsstyrelsen för senare omfördelning i enlighet med fullmäktiges kommande beslut. att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2011 och planer för åren att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2011 till 12,10 kronor per skattekrona att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2011 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år 2011 att medge styrelsen för Folktandvården AB göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,6 procent för år 2011 att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2012 återkomma med förslag på ny investeringsprocess att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av landstingets långsiktiga finansiella mål att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2012 i juni 2011 att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av soliditeten i landstingets samtliga verksamheter att uppdra åt trafiknämnden att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken att uppdra åt dels kulturnämnden att utarbeta förslag till nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus i samband med att gällande flerårsavtal löper ut 2010, dels landstingsstyrelsen att besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag att fastställa principer för mandatstöd, kanslistöd, villkor för landstingsråd m.m. i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan partierna representerade i Stockholms läns landstingsfullmäktige att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget

8 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 28 januari 2011 överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet i mars år RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna till förmån för respektive partigrupps budgetförslag och övriga framförda yrkanden i de fall yrkandena under ovan nämnda punkter inte bifallits av landstingsfullmäktige. 213 Bestämmelser m. m. om arvoden för landstingskommunala uppdrag mandatperioden LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anta bestämmelser m.m. om arvoden för landstingskommunala uppdrag mandatperioden Förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon samt utökad investeringsram för SL (förslag 92) LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna förslaget om förtida terminering av US-leasar avseende 88 tunnelbanevagnar av typen C14/C15 och 39 pendeltågsvagnar av typen X10 att godkänna förvärvet av de berörda vagnarna till högst bokfört värde om kronor att styrelsen för SL AB inte behöver vidta särskilda åtgärder med anledning av det försämrade resultatet att kostnader på cirka kronor för den förtida termineringen finansieras inom ramen för koncernfinansiering och regleras i samband med fastställande av årsbokslut 2010 att utöka AB Storstockholms Lokaltrafiks investeringsbudget för 2010 till kronor. 215 Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder, bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt ändring i ägarpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 93) LS Anf

9 I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck, Håkan Jörnehed, Thomas Magnusson, landstingsråden Ilija Batljan, Torbjörn Rosdahl, Stig Nyman och Raymond Wigg, Sverre Launy, landstingsråden Birgitta Sevefjord och Gustav Andersson, Urban Ryadal, Helene Öberg samt Staffan Holmberg. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till yrkande av S-, V- och MP-ledamöterna om återremiss av ärendet till den del som avser fullmäktiges arbetsordning med följande motivering att återremittera förslaget till landstingsstyrelsen för att utreda demokratiska konsekvenser av förslaget om arbetsordning för fullmäktige, framför allt när det gäller invånare som saknar tillgång till internet samt för personer med funktionsnedsättning. Därutöver ska en beskrivning av den tänkta utvärderingens genomförande redovisas till fullmäktige. 3) avslag på återremissyrkandet Återremissyrkandet togs först upp till behandling. Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 76 jaröster, 57 nej-röster och att 16 ledamöter varit frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3. BESLUT Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till den del som avser fullmäktiges arbetsordning. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till landstingsstyrelsens förslag i dess återstående delar och fann att fullmäktige bifallit förslaget. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens återstående förslag att fastställa reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilaga till landstingsstyrelsens förslag att godkänna ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilagan att godkänna att specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik fastställs i enlighet med vad som framgår av bilagan att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut

10 att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i AB Storstockholms Lokaltrafik från och med den 31 december 2010 att godkänna ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilagan att godkänna att specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB fastställs i enlighet med vad som framgår av bilagan att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i Waxholms Ångfartygs AB från och med den 31 december 2010 att ändra Stockholms läns landstings ägarpolicy enligt bilagan att uppdra åt trafiknämnden att vidta erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut att uppdra åt landstingsstyrelsen att stödja trafiknämnden vad avser erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut. 216 Påkallande av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB (förslag 94) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Lars Joakim Lundquist, Raymond Wigg, Ilija Batljan, Stig Nyman och Dag Larsson. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att påkalla köpoptionen i enlighet med optionsavtal mellan Stockholms läns landsting och Capio AB undertecknat den 19 mars 2005 för att köpa tillbaka Capio ABs aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 31 december 2012 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att påkalla köpoptionen i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut och att ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med det ovan nämnda optionsavtalet mellan Stockholms läns landsting och Capio AB att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Capio AB, bilaga till det ovan nämnda optionsavtalet att fullmäktige vid sin behandling av ärendet förklarar detta omedelbart justerat. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 217 Valärenden LS , , 0721, 0739, 0740, , 0794, 0806, 0816, 0817, 0823, 0825, 0833, , 0889, 0951, 0952, 0953, 0954, 0993, , 1000, 1024, 1044

11 Entlediganden Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att entlediga samtliga valda styrelseledamöter och suppleanter i Locum AB från och med den 1 januari 2011 att entlediga samtliga valda styrelseledamöter och suppleanter i Landstingshuset i Stockholm AB från och med den 1 januari Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att entlediga Gunilla Högbom (-) från uppdraget som suppleant i SLL Internfinans AB att medge befrielse för Georg Jönsson (M) från uppdraget som revisor och vice ordförande i revisorsgrupp I avseende granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2010 Val av partiföreträdare för ärendeberedning Lars Dahlberg (S), 50%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i produktions- och personalpolitiska frågor Nanna Wikholm (S), 25%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i regionala tillväxtoch planeringsfrågor Johan Sjölander (S), 25%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i hälso- och sjukvårdsfrågor Revisorsval Revisor och tillika vice ordförande i revisorsgrupp I för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2010 M Ingela Gardner Sundström (efter Georg Jönsson) Revisorsgrupp I för tiden 1 januari december 2014 M M FP S V Ingela Gardner Sundström Benkt Kullgard Lars Bergstig Kenneth Strömberg Gunnar Ågren Ordförande Vice ordförande S Kenneth Strömberg M Ingela Gardner Sundström Revisorsgrupp II för tiden 1 januari december 2014 M M KD S S Bernt Östh Eva Jansa Leif Hagström Göran Hammarsjö Leni Björklund

12 Ordförande Vice ordförande S Göran Hammarsjö M Bernt Östh

13 Revisorsgrupp III för tiden 1 januari december M M C S MP Berit Assarsson Karin Brodin Gunilla Hansson Gunilla Jerlinger Amir Sajadi Ordförande Vice ordförande S Gunilla Jerlinger M Berit Assarsson Revisorskollegiet för tiden 1 januari december 2014 Ledamöter Ersättare M Ingela Gardner Sundström M Eva Jansa M Berit Assarsson M Bernt Östh M Karin Brodin KD Leif Hagström M Benkt Kullgard C Gunilla Hansson FP Lars Bergstig S Leni Björklund S Kenneth Strömberg S Gunilla Jerlinger S Göran Hammarsjö V Gunnar Ågren MP Amir Sajadi Ordförande Vice ordförande M Ingela Gardner Sundström S Kenneth Strömberg Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Gardner Sundström, Assarsson, Brodin och Kullgard inträder ersättarna Jansa, Östh, Hagström och Hansson; För ledamoten Bergstig inträder ersättarna Hagström, Hansson, Jansa och Östh; För ledamöterna Strömberg och Hammarsjö inträder ersättarna Björklund, Jerlinger och Ågren; För ledamoten Sajadi inträder ersättarna Ågren, Björklund och Jerlinger. Revisionens budgetberedning för tiden 1 januari december 2014 M FP S S Inger Linge Sven-Erik Köhlin Conny Andersson Majvi Andersson Stockholmsregionens Europaförening för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström

14 Stockholmsregionens Europakontor AB för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Karin Brodin Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Tiohundranämnden från tid då revisionsberättelse avgivits för år 2010 intill motsvarande tidpunkt efter närmast följande allmänna val utse Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Tiohundra AB för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor KD Leif Hagström Samordningsförbundet för rehabilitering i Nacka för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Berit Assarsson

15 Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Berit Assarsson Samordningsförbundet för rehabilitering i Östra Södertörn för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor FP Lars Bergstig Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Karin Brodin Stiftelsen Vira Bruk för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2011 Lekmannarevisor M Benkt Kullgard Stockholms Konserthusstiftelse för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2011 Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström Övriga val Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Filippa Reinfeldt M Inger Akalla M Lars Joakim Lundquist M Eva Öhbom Ekdahl M Marie Ljungberg Schött M Pia Helleday M Gunilla Helmerson M Olle Reichenberg M Lotta Lindblad Söderman M Catharina Ekeståhl M Anne-Marie Larsson FP Sara Svanström FP Birgitta Rydberg FP Maria Bergström KD Stig Nyman KD Margaretha Åkerberg C Catrin Mattsson C Stefan Bergström S Dag Larsson S Mikael Sundesten S Erika Ullberg S Kristina Persdotter S Petra Larsson S Susanne Bergström

16 S Tove Sander S Peter Andersson MP Helene Öberg MP Jakob Dencker V Birgitta Sevefjord V Håkan Jörnehed Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Filippa Reinfeldt FP Birgitta Rydberg S Dag Larsson Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Reinfeldt, Lundquist, Ljungberg Schött, Helmerson, Lindblad Söderman och Larsson inträder ersättarna Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström, Maria Bergström, Åkerberg och Stefan Bergström; För ledamoten Rydberg inträder ersättarna Svanström, Maria Bergström, Åkerberg, Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg och Ekeståhl; För ledamoten Nyman inträder ersättarna Åkerberg, Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström och Maria Bergström; För ledamoten Mattsson inträder ersättarna Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström, Maria Bergström och Åkerberg; För ledamöterna Dag Larsson, Ullberg, Petra Larsson och Sander inträder ersättarna Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström, Andersson, Jörnehed och Dencker; för ledamoten Öberg inträder ersättarna Dencker, Jörnehed, Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström och Andersson; För ledamoten Sevefjord inträder ersättarna Jörnehed, Dencker, Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström och Andersson. Trafiknämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Christer G Wennerholm M Peter Kockum M Carl Grufman M Leif Gripestam M Lennart Kalderén M Frida Jacobsson M Cecilia Löfgreen M Pehr Granfalk M Peter Lundberg M Anette Hellström M Harry Bouveng FP Ninos Maraha FP Lennart Rohdin FP Christoffer Fagerberg FP Stella Fare KD Karl Henriksson KD Michael Stjernström C Lukas Forslund C Lars Carlsson C Christina Brofalk S Helene Hellmark Knutsson S Gun Eriksson S Nanna Wikholm S Susanne Lund S Staffan Holmberg S Niklas Palmér S Curre Hansson S Rolf Lindell S Adnan Can S Anita Johansson MP Yvonne Blombäck MP Annika Hjelm V Gunilla Roxby Cromvall V Anna Sehlin Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Christer G Wennerholm FP Lennart Rohdin S Helene Hellmark Knutsson Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna:

17 För ledamöterna Wennerholm, Grufman, Kalderén, Löfgreen, Lundberg och Bouveng inträder ersättarna Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha, Fagerberg, Henriksson, Forslund och Brofalk; För ledamöterna Rohdin och Fare inträder ersättarna Maraha, Fagerberg, Henriksson, Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk och Hellström; För ledamoten Stjernström inträder ersättarna Henriksson, Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha och Fagerberg; För ledamoten Carlsson inträder ersättarna Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha, Fagerberg och Henriksson; För ledamöterna Hellmark Knutsson, Wikholm, Holmberg, Hansson och Can inträder ersättarna Eriksson, Lund, Palmér, Lindell, Johansson, Sehlin och Hjelm; För ledamoten Blombäck inträder ersättarna Hjelm, Sehlin, Eriksson, Lund, Palmér, Lindell och Johansson; För ledamoten Roxby Cromvall inträder ersättarna Sehlin, Hjelm, Eriksson, Lund, Palmér, Lindell och Johansson. Kulturnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Astrid Grufman M Inger Granlund M Rasmus Törnblom M Winston Håkansson M Leif Bergmark M Martin Levanto FP Anna Starbrink FP Rolf Bromme C Bosse Andersson KD Monika Karlsson S Gizela Sladic S Johnny Naderus S Conny Fogelström S Jens Sjöström S Lilja Johansson Lindfors MP Konrad Breidenstein MP Tomas Melin MP Laila Fröberg Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande FP Anna Starbrink M Astrid Grufman S Gizela Sladic Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Grufman, Törnblom och Bergmark inträder ersättarna Granlund, Håkansson, Levanto, Bromme och Karlsson; För ledamoten Starbrink inträder ersättarna Bromme, Karlsson, Granlund, Håkansson och Levanto; För ledamoten Andersson inträder ersättarna Granlund, Håkansson, Levanto, Bromme och Karlsson; För ledamöterna Sladic, Fogelström och Johansson Lindfors inträder ersättarna Nadreus, Sjöström, Breidenstein och Fröberg; För ledamoten Melin inträder ersättarna Breidenstein, Fröberg, Nadreus och Sjöström. Patientnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Daniel Lassnäs M Eva Klingström FP Lena Huss M Staffan Sjödén KD Lena Appelgren C Margareta Cantell S Barbro Nordgren S Shafqat Khatana S Juan Carlos Cebrian S Ulla-Liza Blom Ordförande Vice ordförande KD Lena Appelgren S Barbro Nordgren

18

19 Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna valda ersättarna: För ledamoten Lassnäs inträder ersättarna Klingström, Sjödén och Cantell; För ledamoten Huss inträder ersättarna, Cantell, Klingström och Sjödén; För ledamoten Appelgren inträder ersättarna Cantell, Klingström och Sjödén; För ledamöterna Nordgren och Cebrian inträder ersättarna Khatana och Blom. Tiohundranämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Sofia Paulsson M Örjan Lid FP Anna-Lena Johansson KD Margaretha Åkerberg S Inger Ros C Emelie Löthgren S Monica Lindgren S Kjell Drotz MP Bridget Wedberg S Kajsa Elfström MP Ingrid Landin Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda ersättarna: För ledamoten Paulsson inträder ersättarna Lid, Åkerberg och Löthgren; För ledamoten Johansson inträder ersättarna Åkerberg, Löthgren och Lid; För ledamöterna Ros och Lindgren inträder ersättarna Drotz, Elfström och Landin; För ledamoten Wedberg inträder ersättarna Landin, Drotz och Elfström. AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter M FP S Christer G Wennerholm Lennart Rohdin Helene Hellmark Knutsson Ordförande M Christer G Wennerholm Waxholms Ångfartygs AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter M FP S Christer G Wennerholm Lennart Rohdin Helene Hellmark Knutsson Ordförande M Christer G Wennerholm

20 Almi Investeringsfond AB förlängning av förordnande t o m 31 mars 2011 Ledamöter M S Kjell Treslow Staffan Holmberg Ombud att företräda Stockholms läns landsting vid föreningsstämmor med Stockholmsregionens Europaförening - Mona Boström Locum AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter Suppleanter M Charlotte Broberg M Christer Grunder M Kjell Treslow FP Karin Westerberg M Kristoffer Tamsons KD Sara Rydefjärd FP Erik Wassén C Andreas Strömberg S Hassan Dölek S Maria Bosdotter S Anders Johansson MP Veera Jokirinne MP Viktor Morawski V Thomas Magnusson Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Charlotte Broberg FP Erik Wassén S Hassan Dölek Ordning för suppleanters inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda suppleanterna: För ledamöterna Broberg, Treslow och Tamsons inträder suppleanterna Grunder, Westerberg, Rydefjärd och Strömberg; För ledamoten Wassén inträder suppleanterna Westerberg, Rydefjärd, Strömberg och Grunder; För ledamöterna Dölek och Johansson inträder suppleanterna Bosdotter, Magnusson och Jokirinne; För ledamoten Morawski inträder suppleanterna Jokirinne, Magnusson och Bosdotter. Landstingshuset i Stockholm AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter Suppleanter M Torbjörn Rosdahl M Lars Joakim Lundquist M Christer G Wennerholm M Charlotte Broberg M Filippa Reinfeldt M Annika Sandström FP Anna Starbrink FP Birgitta Rydberg KD Stig Nyman C Gustav Andersson S Ilija Batljan S Lars Dahlberg S Dag Larsson V Birgitta Sevefjord S Helena Hellmark Knutsson

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden.

Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Valberedningen PROTOKOLL 1 (6) 2011-12-06 Valberedningen godkände föreslagen dagordning och utsåg till protokollsjusterare ordföranden och vice ordföranden. Val sgrupp III för tiden 6 december 2011 31

Läs mer

6.1. Beredningar under landstingsstyrelsen. 6.1.1 Fastighets och investeringsberedningen (PD 2) Anders Johansson, Sigtuna Erika Ullberg, Huddinge

6.1. Beredningar under landstingsstyrelsen. 6.1.1 Fastighets och investeringsberedningen (PD 2) Anders Johansson, Sigtuna Erika Ullberg, Huddinge Stockholms län Stockholm 2010-11-20 Landstingsuppdrag 6.1. Beredningar under landstingsstyrelsen 6.1.1 Fastighets och investeringsberedningen (PD 2) Anders Johansson, Sigtuna Erika Ullberg, Huddinge 6.1.2

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 114 ledamöter var närvarande och 35 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 114 ledamöter var närvarande och 35 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 157-174 Landstingsfullmäktige 2011-10-11 Justerat tisdagen den 25 oktober 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 157 Inledning och justering m. m. Ordföranden förklarade sammanträdet

Läs mer

Ledamöter i landstingsfullmäktige. Andra upplagan

Ledamöter i landstingsfullmäktige. Andra upplagan Ledamöter i landstingsfullmäktige 2011 2014 Andra upplagan Så här sitter landstingets ledamöter i landstingssalen 149. Inger Linge (M) 148. Kahin Ahmed (M) 147. Jane Gustavsson (M) 146. Lena Kanström (M)

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting 1 (2) FÖRSLAG 2012:96 LS 1211-1541 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning Revisionskollegiet har

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Yvonne Blombäck (mp) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen.

Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Yvonne Blombäck (mp) från uppdraget som ersättare i landstingsstyrelsen. Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 39) LS 0610-1661, 1729, 1771, 1777, 0611-1822, 1934, 1936, 1958, 0702-0128, 0187, 0196, 0197, 0244, 0247, 0703-0255, 0314, 0339, 0704-0378, 0379,

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

fp Mikael Trolin (efter Rickard Ydrenäs) s Kerstin Pehrsson (efter Thyra Nordström)

fp Mikael Trolin (efter Rickard Ydrenäs) s Kerstin Pehrsson (efter Thyra Nordström) Valärenden I ärendet yttrade sig Marie Ljungberg Schött och Pia Lidwall. Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Ulf Lagerström (-) från uppdraget som ledamot i styrelsen för stiftelsen Centrum för

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB PROTOKOLL 1/2017 Kl 10.00-11.20 1-11 Sammanträde med styrelsen för landstingshuset i Stockholm AB Datum för justering: 8 februari 2017 Irene Svenomus Plats Skärgårdssalen

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-26 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: ÅMÅL Plats: Mötesplats Fasetten, Trollhättan Dnr: 201-16687-2010 Rösträkningen och

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 101 ledamöter var närvarande och 48 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 34-54 Landstingsfullmäktige 2014-03-18 Justerat tisdag den 1 april 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 34 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

Läs mer

Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012.

Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012. PROTOKOLL 178-216 Landstingsfullmäktige 2012-12-04 Justerat tisdagen den 4 december 2012 beträffande 192, 193, 196, 197, 198, 203, 204, 205 och 214, i övrigt tisdagen den 18 december 2012. Inger Linge

Läs mer

Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 170-207 Landstingsfullmäktige 2013-12-03 Justerat tisdagen den 3 december beträffande 187 och 196, i övrigt tisdagen den 17 december 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 170 Inledning

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 17 10 37 Ingemar Johansson MARIESTAD Tage Axelsson MARIESTAD Birgitta Cardell MARIESTAD 2 2 10 25 Håkan Ödlund MARIESTAD Lars Marino MARIESTAD Berit Andersson MARIESTAD 3 5 8 26 Olle Johansson SKÖVDE

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA

Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Bondemilen 2010 RESULTATLISTA Startnr Klass Namn Ort Sluttid 6 M Samuelsson, Johan Falun 00:36:07 152 M Karlsson, Henric Tranemo 00:40:47 65 K Kristiansson, Frida Borås 00:43:14 121 M Algebäck, Markus

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN 2016-05-23 VD stab Vice verkställande direktör Per-Inge Buskas 12016-06-03 - ÄRENDE 03 ANMÄLAN 1(1) Diarienummer LOC 1601-0340 Styrelsen för Locum AB Informationssäkerhetsklass

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2010-12-14--15 209-218 Justerat tisdagen den 14 december 2010 avseende 216, i övrigt onsdagen den 29 december 2010. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 209 Inledning

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Kl 10.00-11.30 37-42 Sammanträde med landstingsstyrelsens ägarutskott Datum för justering: 24 september 2015 Datum för justering 42 22 september 2015 Plats Landstingshuset,

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB FÖRSLAG 2017:61 s förslag till beslut Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB 23 ( 62) PROTOKOLL 2017-0084 2017-08-29 Kl. 10:00-10:15 149-187 161 Arvode

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober Inger Linge Conny Andersson John Glas

Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL 163-179 Landstingsfullmäktige 2010-10-12 Justerat tisdagen den 12 oktober beträffande 169 och 171, i övrigt tisdagen den 26 oktober 2010 Inger Linge Conny Andersson John Glas 163 Inledning Ordföranden

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping

Plats Klass Namn Klubb S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Total 1 1 Leif Hedlund ÖPB Bernth Andersson Köping Resultatlista 2016 1 1 Leif Hedlund ÖPB 212 193 175 199 209 179 1167 2 1 Bernth Andersson Köping 215 180 184 189 212 166 1146 3 1 Roos Sandberg Fagersta 154 201 191 146 152 166 1010 4 1 Sten Andersson

Läs mer

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar

Resultatlista Plac Lag Poäng Diff Lagmedlemmar 1 6 10 37 Anita Claesson SKÖVDE Rolf Claesson SKÖVDE Clas Berg SKÖVDE 2 14 8 39 Dorothy Johansson SKÖVDE Leif Johansson SKÖVDE Peter Wallin SKÖVDE 3 27 8 36 Ulla Andersson SKÖVDE Kurt Andersson SKÖVDE

Läs mer

Resultatlista efter omgång 5

Resultatlista efter omgång 5 Resultatlista efter omgång 5 Plac Lag Lagmedlemmar 1 20 Leif Jakobsson STRÄ Lillemor Elihn STRÄ 2 66 Bo Lagerfalk ÄRLA Sixten Johansson ÄRLA 3 2 May Söderqvist HÄLL Stig Nygren HÄLL 4 78 Rene Lillelund

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Lidholm Anette Nygern Anette Persson Anita Larsson Ann Kristin

Läs mer

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista Page 1 of 6 Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista 2012-05-26 D85 2350 meter 2 anmälda 1 Anna Hermansson Skåne 48:33 0:00 2 Lena Nordahl Skåne 54:36 6:03 D80 2350 meter 10 anmälda 1 Lisa Hedström

Läs mer

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT

Hemträsket Runt 2016 OFFICIELLA RESULTAT 2016-07-09 Hemträsket Runt 2016 Löpning/gång herr Löpning 8 km 1 196 AXELSSON Erik 31:14 0 2 291 MAGNUSSON Robin 31:58 44 3 254 HOLMSTRÖM Jens 34:50 3:36 4 181 BRÄNNSTRÖM Jonatan 35:31 4:17 5 126 BERGLUND

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2009-06-09 Justerat tisdagen den 23 juni 2009 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordförandena delade före sammanträdet, utan rangordning av mottagarna, ut landstingets

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-30 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: NYNÄSHAMN Plats: Länsstyrelsens sammanräkningslokal Dnr: 201-10-12888 Rösträkningen

Läs mer

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Stockholms läns landsting 1(6) Landstingsstyrelsen PROTOKOLL Arbetsutskottet Nr 8/2011 Kl 10.30-11.20 48-59 Sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum för justering, 52: Datum för anslag

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 LS 2016-0039 Personalutskott Torsdagen den 25 februari 2016 Kl 10.00-12.00 9-16 Sammanträde med landstingsstyrelsens personalutskott Datum

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta

Kommunfullmäktige. Protokoll 2014-12-18. Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Kommunfullmäktige Tid Starttid 18:30 Sluttid:19:45 Plats Lindens samlingssal, Fjugesta Beslutande ledamöter Britt Åhsling (M), ordförande Amanda Höjer (C), vice ordförande Jette Bergström (S), 2:e vice

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Kommunhuset A-salen, Tierps köping kl. 18.00-18.40 Se Blad 2 Yvette Axelsson, kommunchef Susanne Ahlman, sekreterare Margaretha Magnusson (S) och Catharina Deremar (C) Kommunhuset, 21 oktober 2014, kl

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer