Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin"

Transkript

1 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige Justerat tisdagen den 14 december 2010 avseende 216, i övrigt onsdagen den 29 december Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 209 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat. Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder antecknades i enlighet med bilagda uppropslistor, bilagorna A och B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. 210 Kungörelse och annonsering Kungörelsen anslogs den 2 december 2010 på landstingets anslagstavla. Kungörelsen skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare samt till länsstyrelsen Föredragningslistan infördes den 6 och 7 december 2010 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. Tillägg till föredragningslistan anslogs den 9 december 2010 på landstingets anslagstavla och skickades samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare. Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning. 211 Justering Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste och andre vice ordföranden. Protokollet skall justeras senast onsdagen den 29 december Fullmäktige beslutade enligt ordförandens förslag att växeltjänstgöring mellan behandlingen av de olika nämnderna och mellan sammanträdesdagarna fick ske under 212.

2 Mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 och planåren samt investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren (förslag 91) LS Ordföranden föreslog att ärendet skulle behandlas enligt följande Inledning med allmänpolitiskdebatt om ärendet i dess helhet. Därefter med följande uppdelning. (1) Trafik (2) Kulturnämnden (3) Revisorskollegiet (4) Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl patientnämnd och tandvård) (5) Landstingsstyrelsen/Finansiering (inkl ägar-, investerings-, miljö-, personal- och regionfrågor, Locum AB samt NKS-förvaltningen) Anf I den allmänpolitiska debatten yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Ilija Batljan, Raymond Wigg, Birgitta Rydberg, Birgitta Sevefjord, Stig Nyman, Gustav Andersson, Raymond Wigg och Charlotte Broberg, Inger Ros, Vivianne Gunnarsson, landstingsrådet Anna Starbrink, Håkan Jörnehed, Thomas Magnusson, Margaretha Åkerberg, Hans Lindqvist, Kristoffer Tamsons, Yvonne Blombäck, landstingsrådet Helene Hellmark Knutsson, Annika Hjelm, Anna Kettner samt Gunilla Roxby Cromvall. Trafik Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Christer G Wennerholm och Helene Hellmark Knutsson, Yvonne Blombäck, Lennart Rohdin, Michael Stjernström, Lars Dahlberg, Vivianne Gunnarsson, Lars Carlsson, Carl Grufman, Stella Fare, Nanna Wikholm, Anna Sehlin, Jan Stefansson, landstingsrådet Ilija Batljan, Lukas Forslund, Lennart Kalderén, landstingsrådet Anna Starbrink, Sverre Launy, Gunilla Roxby Cromvall, Cecilia Löfgreen, Leif Gripestam, Staffan Holmberg, Curre Hansson, Juan Carlos Cebrian, Urban Ryadal samt Hans Lindqvist. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 4) bifall till landstingsstyrelsens förslag 5) bifall till S-ledamöternas förslag 6) bifall till MP-ledamöternas förslag

3 ) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och taxor framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Kulturnämnden Anf I ärendet yttrade sig landstingsrådet Anna Starbrink, Gizela Sladic, Agnetha Boström, Astrid Grufman, Aram El Khoury samt Catrin Mattsson. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till MP-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) avslag till yrkandet ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 3) bifall till landstingsstyrelsens förslag 4) bifall till S-ledamöternas förslag 5) bifall till MP-ledamöternas förslag 6) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Revisorskollegiet Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl och Ilija Batljan, Thomas Magnusson, Yvonne Blombäck samt landstingsrådet Stig Nyman. YRKANDEN 1) bifall till revisionens budgetberednings förslag på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall M-, FP-, KD- och C-ledamöternas förslag på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till återremissyrkande av S-, MP- och V-ledamöterna med följande motivering Förslaget återremitteras till revisionens budgetberedning för att analysera konse-

4 kvenserna av neddragningen av budgetramen för landstingsrevisorernas verksamhet med 32,7 %. 4) avslag till återremissyrkandet Fullmäktige ajournerade sig inför beslutsfattandet. Återremissyrkandet togs sedan upp till behandling. Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 77 jaröster, 57 nej-röster och att 15 ledamöter varit frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2. BESLUT Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till revisionens budgetberedning. Sammanträdet avslutades kl för att återupptas nästa dag kl Upprop förrättades den 15 december 2010 varvid närvaro och frånvaro antecknades i enlighet med bilagda uppropslista B. Fullmäktige godkände de anmälda förhindren. Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl. patientnämnd och tandvård) Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Filippa Reinfeldt och Ilija Batljan, Tomas Eriksson, landstingsråden Birgitta Sevefjord, Dag Larsson och Birgitta Rydberg, Helene Öberg, Catrin Mattsson, landstingsråden Stig Nyman, Lars Joakim Lundquist, Gustav Andersson och Anna Starbrink, Håkan Jörnehed, Margaretha Åkerberg, Marie Ljungberg Schött, Erika Ullberg, Ann-Sofi Matthiesen, Sara Svanström, Ylva Nork, Thorbjörn Larsson, Gunilla Helmerson, Johan Sjölander, Vivianne Gunnarsson, Lennart Rohdin, Catharina Wahlgren, Sofia Paulsson, Peter Andersson, Kerstin Pettersson, Anne-Marie Larsson, Lotta Lindblad- Söderman, Pia Helleday, Olle Reichenberg, Annika Hjelm, Lena Appelgren, Barbro Nordgren, Hans Lindqvist, Catarina Ekeståhl samt Kristina Söderlund. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1

5

6 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag och patientavgifter framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna. Landstingsstyrelsen/Finansiering Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Torbjörn Rosdahl, Ilija Batljan, Raymond Wigg, Gustav Andersson, Anna Starbrink, Birgitta Rydberg, Stig Nyman, Christer G Wennerholm och Charlotte Broberg, Nanna Wikholm, Malin Appelgren, Håkan Jörnehed, Sverre Launy, Hans Lindqvist, Anna Sehlin, Annika Sandström, landstingsrådet Lars Dahlberg samt Michel Silvestri. YRKANDEN Framställda säryrkanden togs först upp till behandling. 1) bifall till S-ledamöternas säryrkande på sätt som framgår av bilaga 1 2) bifall till MP-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 3) bifall till V-ledamöternas säryrkanden på sätt som framgår av bilaga 1 4) avslag till yrkandena ovan på sätt som framgår av bilaga 1 Härefter behandlades de olika budgetförslagens återstående delar inklusive investeringar. 5) bifall till landstingsstyrelsens förslag 6) bifall till S-ledamöternas förslag 7) bifall till MP-ledamöternas förslag 8) bifall till V-ledamöternas förslag Fullmäktige beslutade bifalla landstingsstyrelsens förslag. Behandling av och beslut med anledning av ovan ställda säryrkanden samt beslut avseende landstingsbidrag framgår av bilaga 1. RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna.

7 Fullmäktige hade sammanfattningsvis beslutat enlig landstingsstyrelsens förslag med ändring i 1:a att-satsen enligt nedan att fastställa landstingsstyrelsens förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2011 samt flerårsberäkningar för åren med undantag av den del som berör budgetmedel för Revisorskollegiet. De sistnämnda medlen läggs till landstingsstyrelsen för senare omfördelning i enlighet med fullmäktiges kommande beslut. att fastställa landstingsstyrelsens förslag till resultatbudget, balansbudget och finansieringsbudget för år 2011 och planer för åren att fastställa landstingsstyrelsens förslag till investeringsbudget för år 2011 med inriktningsnivåer för planåren att fastställa skattesatsen för Stockholms läns landsting för år 2011 till 12,10 kronor per skattekrona att fastställa Stockholms läns landstings driftbudget för år 2011 enligt upprättat förslag till landstingsbidrag/tillskott och resultat- och avkastningskrav för respektive nämnd/styrelse och bolag att fastställa landstingsstyrelsens förslag till taxor och avgifter för år 2011 att medge styrelsen för Folktandvården AB göra en justering av prislistan för vuxentandvård med +2,6 procent för år 2011 att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2012 återkomma med förslag på ny investeringsprocess att uppdra åt landstingsstyrelsen att genomföra en översyn av landstingets långsiktiga finansiella mål att uppdra åt landstingsstyrelsen att utforma tidsplan och de förutsättningar som behövs för att landstingsfullmäktige ska kunna fatta beslut om budget 2012 i juni 2011 att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av soliditeten i landstingets samtliga verksamheter att uppdra åt trafiknämnden att upphandla ett helhetsansvar för skärgårdstrafiken att uppdra åt dels kulturnämnden att utarbeta förslag till nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus i samband med att gällande flerårsavtal löper ut 2010, dels landstingsstyrelsen att besluta om nytt flerårsavtal mellan Stockholms läns landsting och Stiftelsen Stockholms Konserthus att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att till landstingsstyrelsen avlämna månadsbokslut, prognoser, delårsbokslut, årsbokslut, personalbokslut, miljöbokslut, årsredovisning och övriga erforderliga underlag till landstingets koncernbokslut och övrig uppföljning i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag att fastställa principer för mandatstöd, kanslistöd, villkor för landstingsråd m.m. i enlighet med den överenskommelse som träffats mellan partierna representerade i Stockholms läns landstingsfullmäktige att bemyndiga landstingsstyrelsen att göra justeringar av teknisk art avseende denna budget

8 att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att utforma sina respektive slutliga budgetar i enlighet med vad denna budget medger att uppdra åt nämnder, styrelser och bolagsstyrelser att senast den 28 januari 2011 överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen i enlighet med de anvisningar som landstingsstyrelsens förvaltning utfärdar på landstingsstyrelsens uppdrag att uppdra åt landstingsstyrelsen att anmäla slutlig budget till landstingsfullmäktige vid fullmäktigesammanträdet i mars år RESERVATIONER Reservationer anfördes av S-ledamöterna, V-ledamöterna och MP-ledamöterna till förmån för respektive partigrupps budgetförslag och övriga framförda yrkanden i de fall yrkandena under ovan nämnda punkter inte bifallits av landstingsfullmäktige. 213 Bestämmelser m. m. om arvoden för landstingskommunala uppdrag mandatperioden LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att anta bestämmelser m.m. om arvoden för landstingskommunala uppdrag mandatperioden Förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon samt utökad investeringsram för SL (förslag 92) LS Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att godkänna förslaget om förtida terminering av US-leasar avseende 88 tunnelbanevagnar av typen C14/C15 och 39 pendeltågsvagnar av typen X10 att godkänna förvärvet av de berörda vagnarna till högst bokfört värde om kronor att styrelsen för SL AB inte behöver vidta särskilda åtgärder med anledning av det försämrade resultatet att kostnader på cirka kronor för den förtida termineringen finansieras inom ramen för koncernfinansiering och regleras i samband med fastställande av årsbokslut 2010 att utöka AB Storstockholms Lokaltrafiks investeringsbudget för 2010 till kronor. 215 Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder, bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt ändring i ägarpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 93) LS Anf

9 I ärendet yttrade sig Yvonne Blombäck, Håkan Jörnehed, Thomas Magnusson, landstingsråden Ilija Batljan, Torbjörn Rosdahl, Stig Nyman och Raymond Wigg, Sverre Launy, landstingsråden Birgitta Sevefjord och Gustav Andersson, Urban Ryadal, Helene Öberg samt Staffan Holmberg. YRKANDEN 1) bifall till landstingsstyrelsens förslag 2) bifall till yrkande av S-, V- och MP-ledamöterna om återremiss av ärendet till den del som avser fullmäktiges arbetsordning med följande motivering att återremittera förslaget till landstingsstyrelsen för att utreda demokratiska konsekvenser av förslaget om arbetsordning för fullmäktige, framför allt när det gäller invånare som saknar tillgång till internet samt för personer med funktionsnedsättning. Därutöver ska en beskrivning av den tänkta utvärderingens genomförande redovisas till fullmäktige. 3) avslag på återremissyrkandet Återremissyrkandet togs först upp till behandling. Omröstning genomfördes enligt följande godkända voteringsproposition. Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet. Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade 76 jaröster, 57 nej-röster och att 16 ledamöter varit frånvarande. Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3. BESLUT Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till den del som avser fullmäktiges arbetsordning. Ordföranden ställde sedan propositioner om bifall till landstingsstyrelsens förslag i dess återstående delar och fann att fullmäktige bifallit förslaget. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens återstående förslag att fastställa reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder i enlighet med vad som framgår av bilaga till landstingsstyrelsens förslag att godkänna ändringar i bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik i enlighet med vad som framgår av bilagan att godkänna att specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik fastställs i enlighet med vad som framgår av bilagan att utfärda instruktion till stämmoombudet att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut

10 att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i AB Storstockholms Lokaltrafik från och med den 31 december 2010 att godkänna ändringar i bolagsordning för Waxholms Ångfartygs AB i enlighet med vad som framgår av bilagan att godkänna att specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB fastställs i enlighet med vad som framgår av bilagan att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att utse stämmoombud med uppdrag att på bolagsstämma i Waxholms Ångfartygs AB rösta för ändring av bolagsordning samt antagande av specifika ägardirektiv enligt detta beslut att entlediga samtliga valda styrelseledamöter i Waxholms Ångfartygs AB från och med den 31 december 2010 att ändra Stockholms läns landstings ägarpolicy enligt bilagan att uppdra åt trafiknämnden att vidta erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut att uppdra åt landstingsstyrelsen att stödja trafiknämnden vad avser erforderliga åtgärder med anledning av landstingsfullmäktiges beslut. 216 Påkallande av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB (förslag 94) LS Anf I ärendet yttrade sig landstingsråden Birgitta Sevefjord, Lars Joakim Lundquist, Raymond Wigg, Ilija Batljan, Stig Nyman och Dag Larsson. BESLUT Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att påkalla köpoptionen i enlighet med optionsavtal mellan Stockholms läns landsting och Capio AB undertecknat den 19 mars 2005 för att köpa tillbaka Capio ABs aktier i Capio S:t Görans sjukhus AB med tillträde den 31 december 2012 att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att påkalla köpoptionen i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut och att ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med det ovan nämnda optionsavtalet mellan Stockholms läns landsting och Capio AB att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för erforderliga åtgärder i enlighet med aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Capio AB, bilaga till det ovan nämnda optionsavtalet att fullmäktige vid sin behandling av ärendet förklarar detta omedelbart justerat. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 217 Valärenden LS , , 0721, 0739, 0740, , 0794, 0806, 0816, 0817, 0823, 0825, 0833, , 0889, 0951, 0952, 0953, 0954, 0993, , 1000, 1024, 1044

11 Entlediganden Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att entlediga samtliga valda styrelseledamöter och suppleanter i Locum AB från och med den 1 januari 2011 att entlediga samtliga valda styrelseledamöter och suppleanter i Landstingshuset i Stockholm AB från och med den 1 januari Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag att entlediga Gunilla Högbom (-) från uppdraget som suppleant i SLL Internfinans AB att medge befrielse för Georg Jönsson (M) från uppdraget som revisor och vice ordförande i revisorsgrupp I avseende granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2010 Val av partiföreträdare för ärendeberedning Lars Dahlberg (S), 50%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i produktions- och personalpolitiska frågor Nanna Wikholm (S), 25%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i regionala tillväxtoch planeringsfrågor Johan Sjölander (S), 25%, särskild partiföreträdare för ärendeberedning i hälso- och sjukvårdsfrågor Revisorsval Revisor och tillika vice ordförande i revisorsgrupp I för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2010 M Ingela Gardner Sundström (efter Georg Jönsson) Revisorsgrupp I för tiden 1 januari december 2014 M M FP S V Ingela Gardner Sundström Benkt Kullgard Lars Bergstig Kenneth Strömberg Gunnar Ågren Ordförande Vice ordförande S Kenneth Strömberg M Ingela Gardner Sundström Revisorsgrupp II för tiden 1 januari december 2014 M M KD S S Bernt Östh Eva Jansa Leif Hagström Göran Hammarsjö Leni Björklund

12 Ordförande Vice ordförande S Göran Hammarsjö M Bernt Östh

13 Revisorsgrupp III för tiden 1 januari december M M C S MP Berit Assarsson Karin Brodin Gunilla Hansson Gunilla Jerlinger Amir Sajadi Ordförande Vice ordförande S Gunilla Jerlinger M Berit Assarsson Revisorskollegiet för tiden 1 januari december 2014 Ledamöter Ersättare M Ingela Gardner Sundström M Eva Jansa M Berit Assarsson M Bernt Östh M Karin Brodin KD Leif Hagström M Benkt Kullgard C Gunilla Hansson FP Lars Bergstig S Leni Björklund S Kenneth Strömberg S Gunilla Jerlinger S Göran Hammarsjö V Gunnar Ågren MP Amir Sajadi Ordförande Vice ordförande M Ingela Gardner Sundström S Kenneth Strömberg Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Gardner Sundström, Assarsson, Brodin och Kullgard inträder ersättarna Jansa, Östh, Hagström och Hansson; För ledamoten Bergstig inträder ersättarna Hagström, Hansson, Jansa och Östh; För ledamöterna Strömberg och Hammarsjö inträder ersättarna Björklund, Jerlinger och Ågren; För ledamoten Sajadi inträder ersättarna Ågren, Björklund och Jerlinger. Revisionens budgetberedning för tiden 1 januari december 2014 M FP S S Inger Linge Sven-Erik Köhlin Conny Andersson Majvi Andersson Stockholmsregionens Europaförening för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström

14 Stockholmsregionens Europakontor AB för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Karin Brodin Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes sjukvård och omsorg för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Tiohundranämnden från tid då revisionsberättelse avgivits för år 2010 intill motsvarande tidpunkt efter närmast följande allmänna val utse Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Tiohundra AB för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet Lekmannarevisorer M S Bernt Östh Göran Hammarsjö Samordningsförbundet för rehabilitering i Botkyrka för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor KD Leif Hagström Samordningsförbundet för rehabilitering i Nacka för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Berit Assarsson

15 Samordningsförbundet för rehabilitering i Värmdö för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Berit Assarsson Samordningsförbundet för rehabilitering i Östra Södertörn för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor FP Lars Bergstig Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje för tiden 1 januari december 2014 Lekmannarevisor M Karin Brodin Stiftelsen Vira Bruk för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2011 Lekmannarevisor M Benkt Kullgard Stockholms Konserthusstiftelse för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2011 Lekmannarevisor M Ingela Gardner Sundström Övriga val Hälso- och sjukvårdsnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Filippa Reinfeldt M Inger Akalla M Lars Joakim Lundquist M Eva Öhbom Ekdahl M Marie Ljungberg Schött M Pia Helleday M Gunilla Helmerson M Olle Reichenberg M Lotta Lindblad Söderman M Catharina Ekeståhl M Anne-Marie Larsson FP Sara Svanström FP Birgitta Rydberg FP Maria Bergström KD Stig Nyman KD Margaretha Åkerberg C Catrin Mattsson C Stefan Bergström S Dag Larsson S Mikael Sundesten S Erika Ullberg S Kristina Persdotter S Petra Larsson S Susanne Bergström

16 S Tove Sander S Peter Andersson MP Helene Öberg MP Jakob Dencker V Birgitta Sevefjord V Håkan Jörnehed Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Filippa Reinfeldt FP Birgitta Rydberg S Dag Larsson Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Reinfeldt, Lundquist, Ljungberg Schött, Helmerson, Lindblad Söderman och Larsson inträder ersättarna Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström, Maria Bergström, Åkerberg och Stefan Bergström; För ledamoten Rydberg inträder ersättarna Svanström, Maria Bergström, Åkerberg, Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg och Ekeståhl; För ledamoten Nyman inträder ersättarna Åkerberg, Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström och Maria Bergström; För ledamoten Mattsson inträder ersättarna Stefan Bergström, Akalla, Öhbom Ekdahl, Helleday, Reichenberg, Ekeståhl, Svanström, Maria Bergström och Åkerberg; För ledamöterna Dag Larsson, Ullberg, Petra Larsson och Sander inträder ersättarna Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström, Andersson, Jörnehed och Dencker; för ledamoten Öberg inträder ersättarna Dencker, Jörnehed, Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström och Andersson; För ledamoten Sevefjord inträder ersättarna Jörnehed, Dencker, Sundesten, Persdotter, Susanne Bergström och Andersson. Trafiknämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Christer G Wennerholm M Peter Kockum M Carl Grufman M Leif Gripestam M Lennart Kalderén M Frida Jacobsson M Cecilia Löfgreen M Pehr Granfalk M Peter Lundberg M Anette Hellström M Harry Bouveng FP Ninos Maraha FP Lennart Rohdin FP Christoffer Fagerberg FP Stella Fare KD Karl Henriksson KD Michael Stjernström C Lukas Forslund C Lars Carlsson C Christina Brofalk S Helene Hellmark Knutsson S Gun Eriksson S Nanna Wikholm S Susanne Lund S Staffan Holmberg S Niklas Palmér S Curre Hansson S Rolf Lindell S Adnan Can S Anita Johansson MP Yvonne Blombäck MP Annika Hjelm V Gunilla Roxby Cromvall V Anna Sehlin Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Christer G Wennerholm FP Lennart Rohdin S Helene Hellmark Knutsson Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet valda ersättarna:

17 För ledamöterna Wennerholm, Grufman, Kalderén, Löfgreen, Lundberg och Bouveng inträder ersättarna Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha, Fagerberg, Henriksson, Forslund och Brofalk; För ledamöterna Rohdin och Fare inträder ersättarna Maraha, Fagerberg, Henriksson, Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk och Hellström; För ledamoten Stjernström inträder ersättarna Henriksson, Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha och Fagerberg; För ledamoten Carlsson inträder ersättarna Forslund, Brofalk, Kockum, Gripestam, Jacobsson, Granfalk, Hellström, Maraha, Fagerberg och Henriksson; För ledamöterna Hellmark Knutsson, Wikholm, Holmberg, Hansson och Can inträder ersättarna Eriksson, Lund, Palmér, Lindell, Johansson, Sehlin och Hjelm; För ledamoten Blombäck inträder ersättarna Hjelm, Sehlin, Eriksson, Lund, Palmér, Lindell och Johansson; För ledamoten Roxby Cromvall inträder ersättarna Sehlin, Hjelm, Eriksson, Lund, Palmér, Lindell och Johansson. Kulturnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Astrid Grufman M Inger Granlund M Rasmus Törnblom M Winston Håkansson M Leif Bergmark M Martin Levanto FP Anna Starbrink FP Rolf Bromme C Bosse Andersson KD Monika Karlsson S Gizela Sladic S Johnny Naderus S Conny Fogelström S Jens Sjöström S Lilja Johansson Lindfors MP Konrad Breidenstein MP Tomas Melin MP Laila Fröberg Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande FP Anna Starbrink M Astrid Grufman S Gizela Sladic Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda ersättarna: För ledamöterna Grufman, Törnblom och Bergmark inträder ersättarna Granlund, Håkansson, Levanto, Bromme och Karlsson; För ledamoten Starbrink inträder ersättarna Bromme, Karlsson, Granlund, Håkansson och Levanto; För ledamoten Andersson inträder ersättarna Granlund, Håkansson, Levanto, Bromme och Karlsson; För ledamöterna Sladic, Fogelström och Johansson Lindfors inträder ersättarna Nadreus, Sjöström, Breidenstein och Fröberg; För ledamoten Melin inträder ersättarna Breidenstein, Fröberg, Nadreus och Sjöström. Patientnämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Daniel Lassnäs M Eva Klingström FP Lena Huss M Staffan Sjödén KD Lena Appelgren C Margareta Cantell S Barbro Nordgren S Shafqat Khatana S Juan Carlos Cebrian S Ulla-Liza Blom Ordförande Vice ordförande KD Lena Appelgren S Barbro Nordgren

18

19 Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna valda ersättarna: För ledamoten Lassnäs inträder ersättarna Klingström, Sjödén och Cantell; För ledamoten Huss inträder ersättarna, Cantell, Klingström och Sjödén; För ledamoten Appelgren inträder ersättarna Cantell, Klingström och Sjödén; För ledamöterna Nordgren och Cebrian inträder ersättarna Khatana och Blom. Tiohundranämnden för tiden 1 januari december 2011 Ledamöter Ersättare M Sofia Paulsson M Örjan Lid FP Anna-Lena Johansson KD Margaretha Åkerberg S Inger Ros C Emelie Löthgren S Monica Lindgren S Kjell Drotz MP Bridget Wedberg S Kajsa Elfström MP Ingrid Landin Ordning för ersättares inträde mellan de för Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet valda ersättarna: För ledamoten Paulsson inträder ersättarna Lid, Åkerberg och Löthgren; För ledamoten Johansson inträder ersättarna Åkerberg, Löthgren och Lid; För ledamöterna Ros och Lindgren inträder ersättarna Drotz, Elfström och Landin; För ledamoten Wedberg inträder ersättarna Landin, Drotz och Elfström. AB Storstockholms Lokaltrafik för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter M FP S Christer G Wennerholm Lennart Rohdin Helene Hellmark Knutsson Ordförande M Christer G Wennerholm Waxholms Ångfartygs AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter M FP S Christer G Wennerholm Lennart Rohdin Helene Hellmark Knutsson Ordförande M Christer G Wennerholm

20 Almi Investeringsfond AB förlängning av förordnande t o m 31 mars 2011 Ledamöter M S Kjell Treslow Staffan Holmberg Ombud att företräda Stockholms läns landsting vid föreningsstämmor med Stockholmsregionens Europaförening - Mona Boström Locum AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter Suppleanter M Charlotte Broberg M Christer Grunder M Kjell Treslow FP Karin Westerberg M Kristoffer Tamsons KD Sara Rydefjärd FP Erik Wassén C Andreas Strömberg S Hassan Dölek S Maria Bosdotter S Anders Johansson MP Veera Jokirinne MP Viktor Morawski V Thomas Magnusson Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande M Charlotte Broberg FP Erik Wassén S Hassan Dölek Ordning för suppleanters inträde mellan de för Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valda suppleanterna: För ledamöterna Broberg, Treslow och Tamsons inträder suppleanterna Grunder, Westerberg, Rydefjärd och Strömberg; För ledamoten Wassén inträder suppleanterna Westerberg, Rydefjärd, Strömberg och Grunder; För ledamöterna Dölek och Johansson inträder suppleanterna Bosdotter, Magnusson och Jokirinne; För ledamoten Morawski inträder suppleanterna Jokirinne, Magnusson och Bosdotter. Landstingshuset i Stockholm AB för tiden 1 januari 2011 intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2011 Ledamöter Suppleanter M Torbjörn Rosdahl M Lars Joakim Lundquist M Christer G Wennerholm M Charlotte Broberg M Filippa Reinfeldt M Annika Sandström FP Anna Starbrink FP Birgitta Rydberg KD Stig Nyman C Gustav Andersson S Ilija Batljan S Lars Dahlberg S Dag Larsson V Birgitta Sevefjord S Helena Hellmark Knutsson

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (14) 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning och justering m.m. Ordföranden

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-04-08 Justerat tisdagen den 22 april 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas 46 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades och närvaro

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007

Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2007-04-17 1 (184) Justerat tisdagen den 17 april beträffande val till Almi Företagspartner AB under 83, i övrigt torsdagen den 26 april 2007 Inger Linge Conny Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2005-11-22--23 Justerat onsdagen den 7 december 2005. Conny Andersson Inger Linge Tore Lidbom 287 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 1-16 Landstingsfullmäktige 2011-01-18 Justerat tisdagen den 1 februari 2011 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Anf. 1-7 Ordföranden, 1: och 2:e vice ordföranden samt landstingsrådet

Läs mer

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (137) Landstingsfullmäktige 2015-05-19 75-106 Justerat tisdag den 19 maj beträffande 102 och 103, i övrigt tisdag den 2 juni 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 75 Inledning

Läs mer

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom

Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom PROTOKOLL 1 (98) Landstingsfullmäktige 2015-02-17 21-41 Justerat tisdag den 17 februari beträffande 30 och 39, i övrigt tisdag den 3 mars 2015. Annika Sandström Mikael Sundesten Inger Strömbom 21 Inledning

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson John Glas

Inger Linge Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2008-02-12 Justerat tisdagen den 26 februari 2008 Inger Linge Conny Andersson John Glas Ordföranden och landstingsrådet Stig Nyman delade ut landstingets bemötandepris 2007

Läs mer

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas

PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13. Inger Linger Conny Andersson John Glas PROTOKOLL Landstingsfullmäktige 2006-12-12--13 Justerat onsdagen den 20 december 2006 Inger Linger Conny Andersson John Glas 274 Inledning Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Upprop förrättades

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

Adborn, Daniel förordnad t.o.m. 2016-10-31 Nås enbart via Nynäshamns kommun: 08-520 680 00

Adborn, Daniel förordnad t.o.m. 2016-10-31 Nås enbart via Nynäshamns kommun: 08-520 680 00 Adamsson, Bengt - förordnad t.o.m. 2019-01-31 Nedre Torekällgatan 12 151 73 SÖDERTÄLJE 070-625 76 85 08-550 628 56 bengt.adamsson@sodertalje.se eller via Södertälje kommun: 08-523 010 00 Adborn, Daniel

Läs mer

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 35-61 Landstingsfullmäktige 2013-03-19 Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 35 Inledning och justering

Läs mer

Startnr Förnamn Efternamn Förening / företag 583 Björn Larsson --- 689 Daniel Andersson 12hundra Produktion 31 Calle Cypriansen Abetong 176 Lars

Startnr Förnamn Efternamn Förening / företag 583 Björn Larsson --- 689 Daniel Andersson 12hundra Produktion 31 Calle Cypriansen Abetong 176 Lars 583 Björn Larsson --- 689 Daniel Andersson 12hundra Produktion 31 Calle Cypriansen Abetong 176 Lars Björk Addilon AB 1081 Per Belander Adecco 1082 Carl Cypriansen Adecco 1379 Elin Faltin Adecco 1382 Sandra

Läs mer

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen

1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen 1 1 Protokoll från Socialdemokraternas kongress år 2000 i Folket Hus, Stockholm --- Del 1 Fredagen den 10 mars Lördagen den 11 mars, förmiddagen Gemensam innehållsförteckning, del 1 och 2 Hälsningsanförande

Läs mer

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01

Startlista Karnevalsloppet - 2012-06-01 Utskrivet 12-06-01 Herrar 8 km 1. Sammy Holm Märsta 2. Per Stålhand Krylbo 3. Jonas Sjögren Avesta 4. Kent Johansson BKFC Märsta 5. Fredrik Retander BKFC Märsta 6. Cristian Olofsson BKFC Märsta 7. Viktor Ranerfors Rembos

Läs mer

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS

PROTOKOLL EXTRAKONGRESS 25 27 MARS PROTOKOLL 2011 EXTRAKONGRESS 25 27 MARS Fredag 25 mars Extrakongressens öppnande... 1 Formaliapunkter... 10 Allmänpolitisk diskussion Vår omvärld... 28 Val av partiordförande... 59 Allmänpolitisk diskussion

Läs mer

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28

Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 2007/08:SkU28 Skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU28 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål Läs betänkande 2007/08:SkU28 Redovisning förslagspunkter 1. Beskattning

Läs mer

Göteborg Simmet 2014 Resultat

Göteborg Simmet 2014 Resultat Abild Louise 1000 m Damer Norek.se 00:31:24.6 427 Ackebjer Frida 1000 m Damer Torslanda 00:27:43.9 210 Adebahr Josefina 1000 m Damer Rigeleje-gänget 00:27:52.3 213 Adolfsson Sandra 1000 m Damer 4fun 00:29:16.8

Läs mer

Ulricehamns Kommun. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelse

Ulricehamns Kommun. Kommunfullmäktige. Kommunstyrelse Ulricehamns Kommun Kommunfullmäktige Politiker Karlsson Roland Ordförande... 5022 0766-435022 Frändås Berit Vice ordförande... 5043 0766-435043 Revision Revision Kommunfullmäktige... 5037 Kommunstyrelse

Läs mer

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Verksamhetsberättelse 2009 1 Torvild Aakvaag Bjarne Aamodt Olav Aarna Lars-Eric Aaro Kent Abbås Enno Abel Egil Abrahamsen Erik Agerman Gunnar Agfors Carlos Augusto Lira

Läs mer

Deltagarlista mäklarmässan 2013

Deltagarlista mäklarmässan 2013 Deltagarlista mäklarmässan 2013 Namn Företag Ort Mässa Galamiddag Årsmöte Abdi, Georges SkandiaMäklarna Vällingby Vällingby x Abou-Sweid, Lina Malmö Högskola x Abrahamsson, Emelie Högskolan i Gävle x Abrizeh,

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16

Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16 Handlingar till sammanträde med GRs förbundsfullmäktige valda för 2015-2018 2014-12-16 Ärende 2 2014-12-01 GRs förbundsfullmäktige 2015-2018 Ledamöter Ersättare Göteborg Anneli Hulthén (S) Johan Nyhus

Läs mer

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd

32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd 32. Samråd 2007 Inbjudan till samråd Innehåller: Inbjudan Sändlistor Samrådsplan Annons Förteckning över införda annonser Förteckning över information på hemsida 2007-10-01 ENLIGT SÄNDLISTA STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d!

Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS. Du har väl uppdaterat din DISGEN 7 till senaste versionen DISGEN 7.0d! DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 45, Juni 1998 ISSN 1101-3826 (c) Föreningen DIS Rapport från släktforskarnas DATARIKSDAG i Linköping En av höjdpunkterna var databasen om Söder i Stockholm som kommer på

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-24 Dnr: 201-06-72153 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: NACKA Plats: Tegen konferens, Sundbybergsvägen

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-28 Dnr: 201-06-72164 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: SOLNA Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen

Läs mer

Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse

Kommunal. stockholms län. Verksamhetsberättelse Kommunal stockholms län Verksamhetsberättelse avkortad version 2003 2 Avdelningsstyrelsens verksamheter Konflikten var den stora händelsen under verksamhetsåret 2003, men det genomfördes även ett stort

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer