FÖRORD. Avelsvärdering av travhingstar i Sverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRORD. Avelsvärdering av travhingstar i Sverige."

Transkript

1 FÖRORD Avelsvärdering av travhingstar i Sverige. Svensk Travsport (ST) är officiellt godkänd som avelsorganisation för de båda travarraserna, varm- och kallblodig travare. De stamböcker Svensk Travsport för är moderstamböcker i enlighet med rådsdirektivet 92/353 EG (Studbooks of Origin), de vill säga är godkända som originalstamböcker för varmblodiga och kallblodiga travare. ST har i samråd med avelsföreningen bestämt att minimikrav skall användas vid avelsvärdering genom individprövning. Skälet till detta är i första hand de bevisat starka samband som finns mellan prestationer/ härstamning och kommande förärvning. Vidare finns starka samband mellan högklassig avel och stark travsport, varför det är av största vikt att upprätthålla ett fortsatt starkt avelsframsteg, vilket gagnar alla aktiva inom sporten. Efter att kallblodsavtalet blev undertecknat i oktober 2000 presenterar ST och DNT en gemensam hingstkatalog över avelsvärderade/kårade hingstar, och de hingstar som presenteras i katalogen är godkända för såväl norska som svenska enligt gällande kvoteringar. Bedömningsgrunderna vid avelsvärderingen utgörs i huvudsak av härstamning, prestationer, hållbarhet jämte veterinär beskrivning av hälsotillstånd och defekter, samt exteriör. Dessa bedömningsgrunder värderas efter deras inbördes genetiska betydelse. I förekommande fall sker också avkommebedömning. Bedömningsgrunderna presenteras enligt ett beskrivande schema. Hingstarnas avelsvärde beskrivs dessutom i form av index där det för de unga hingstarna har karaktären av ett förväntat avelsvärde, vilket efterhand övergår till ett tal som beskriver hingstens avelsresultat. En närmare presentation av avelsindex lämnas på omstående sida av huvudkonstruktören Agr. Dr. Thorvaldur Árnason. Katalogen är uppdelad i två avsnitt. I hingstavsnittet hittar du en presentation över hingstarnas härstamning och tävlingsprestationer per , det offentliga omdömet vid avelsvärderingstillfället samt avkomme- och betäckningsstatistik. I det efterföljande statistikavsnittet finner du statistikuppgifter över de avelsverksamma hingstarna och deras avkommor per Dessutom redovisas vilka som betäckts år 2011 av godkända hingstar som då löste betäckningsbevis. Dessa uppgifter redovisas sist. NYTT i detta års hingstkatalog är en förbättrad fertilitetsredovisning där bland annat dräktighet på första brunst redovisas. Stockholm i mars 2012 SVENSK TRAVSPORT Christina Olsson 3

2 FORORD Etter at kaldblodsavtalen ble undertegnet mellom Norge og Sverige i oktober 2000, regnes kaldblodstraveren i de to landene som en og samme rase. Dette har i praksis ført til et bredere utvalg av hingster å velge mellom for hoppeeierne. Hingstene kåres etter felles regler av en svensk - norsk kåringsnemnd, og vi har en felles hingstekatalog. Alle hingstene som presenteres i denne katalogen er godkjent for norsk og svensk kaldblodsavl. Hingstekatalogen har i de senere årene utviklet seg til et innholdsrikt oppslagsverk som vi håper hesteeierne er fornøyde med. Katalogen inneholder to deler. Den første delen inneholder opplysninger om hingstens stamme, løpsprestasjoner pr , veterinærbeskrivelse og uttalelse fra kåringsnemnda på kåringstidspunktet. Den andre delen tar for seg avkom, bedeknings- og avkomsstatistikk pr Utarbeidelse av en slik hingstekatalog er et omfattende arbeid. Arbeidet vært utført av ST v/ Bjørn Andersson og Therese Fernqvist. Bildene av de norske hingstene i hingstekatalogen er dels hentet fra Hesteguiden.com som har copyright på sine bilder, dels bilder tatt under kåringene av medarbeidere hos Norsk Hestesenter og DNT. Vi hadde et mål om å bruke bare oppstillingsbilder av hingstene dette året, men klarte ikke å finne gode oppstillingsbilder av alle hingstene. Hingsteeiere oppfordres herved til å sende oss gode oppstillingsbilder av hingstene sine slik at vår hingstekatalog kan bli enda bedre neste år! Vi ønsker alle lesere god fornøyelse og lykke til med valg av hingst! Oslo, mars 2012 Det Norske Travselskap Britt Helene Villand Lindheim/ Anders Järnerot Avl og næringsavdelingen Avelsindex för Kallblodstravare Avelsindex är ett genetiskt redskap för att skatta avelsdjurens förväntade avelsvärde och därmed förutsäga deras påverkan på aveln i den aktuella djurpopulationen. Avelsindexet bygger på den så kallade BLUP metoden med individ modellen, som i ett internationellt sammanhang anses vara den vetenskapligt riktigaste metoden för avelsvärdering av husdjur, inklusive hästar. BLUP är en engelsk förkortning för Best Linear Unbiased Prediction. Den beskriver BLUP metodens viktigaste statistiska egenskaper. Den berättar att BLUP metoden ger en skattning (index) som har minsta skattningsfel bland alla linjära funktioner av observationerna (härstamning och tävlingsprestationer) där skattningen och det sanna avelsvärdet har samma matematiska förväntansvärde. Avelsindex gör det möjligt att jämföra förväntade genetiska anlag för prestationsegenskaperna mellan alla individer som tillhör den gemensamma population kallblodstravare i Norge och Sverige. Indexvärdet 100 relateras till en referensbas som alltid består av alla norska och svenska kallblodstravare med egna tävlingsresultat som 3-6 åringar i materialet. Skalan för indexet är satt så att 10 indexenheter motsvarar en standardavvikelse (statistiskt mått på spridning) i index för varje ingående egenskap inom referensbsen. På det sättet hamnar de bästa individerna med indexvärde över 120 och de sämsta med indexvärde under 80. Avelsindexets säkerhet är direkt relaterat till den informationsmängd som knyter an till varje enskild individ. Mått på säkerheten uppges som ett procentuellt heltal direkt efter själva indexvärdet. Säkerhet på skattad index anges som korrelation (samband) mellan BLUPindex och det sanna avelsvärdet. Säkerheten på skattat index hos en häst med egna tävlingsprestationer men utan avkommor i startbar ålder varierar mellan 70% och 76% beroende på härstamningsinformation. För de hingstar som har flest avkommer i materialet avrundas säkerheten till 100 %. Inavelsgrad hos varje individ anges som inavelskoefficient i %. Inavelskoefficient anger i vilken grad en individ har samma anfader förekommande i olika led i sin härstamning. Inavelsgraden inom populationen är att mått på storleken av den effektiva avelspopulationen. Hög inavelsgrad betyder liten effektiv avelspo pulation som medför förlust av genetisk variation och ökat grad av homozygoter inom populationen i för hållande till heterozygoter. De senaste årgångar kallblodstravare har i genomsnitt en inavelskoefficient på drygt 4,5 %. Inavelsgraden inom populationen steg kraftigt under 70 och 80 talet men stegringen har avta git under 90 talet. Snabb stegring i inavelsgrad kan medföra förlust av genetisk variation och kan på sikt eventuellt hämma avelsframsteg i prestationsegenskaper förutom att medföra en ökat risk för nedsättning av fruktsamhet, livskraft och sundhet hos framtida generationer kallblodstravare. Uppfödare av kallblods - travare i Norge och Sverige verkar väl medvetna om inavelsriskerna och har tydligen redan ha satt in åtgär der för att stävja ökningen av inavelsgraden inom populationen. 4 5

3 SVENSK INFORMATION INFÖR 2012 Avelsindex grundas på 3-6 års tävlingsprestationer som finns i DNT:s och Svensk Travsports databaser vid varje årsskifte för alla varmblodstravare födda 1971 och senare. Alla härstamningsuppgifter i databaserna skapar nät av släktskapsband som i de flesta fall går flera generationer tillbaka i tiden. Avelsindex räknas för följande egenskaper: 1) Placeringsprocent 1-2, 2) Prissumma (standardiserat inom årgång och land), 3) Bästa rekord (volt-autorekord+2 sek) och 4) Startstatus (startprocent) (1=startande 3-6-åring; 0=icke startande 3-6- åring). Tre särskilda indextal publiceras för varje häst. 1) Avelsindex för startstatus som förutsäger en individs genetiska anlag för att komma till start som 3-6- åring. 2) Avelsindex för standardiserad prissumma som är en förutsägelse om en hästs genetiska anlag avseende tävlingskapacitet. 3) Totalindex som väger index för statstatus med 40% vikt och index för standardiserat prissumma med 60% vikt. Thorvaldur Árnason Ny passförordning Den 1 juli 2009 trädde en ny passförordning beslutad av EU i bruk. Den innebar en del förändringar. Numera måste alla hästar, oberoende av hästarnas ras, ålder eller användningsområde, ha ett giltigt hästpass. Ett godkänt pass ska bland annat innehålla hästens namn, födelseår, färg och frysmärkningsnummer. Inom Svensk Travsport har frysmärkning varit obligatoriskt sedan många år tillbaka. Frysmärkning kommer även att vara tillåtet i framtiden och det finns inget krav på chipsmärkning av redan märkta hästar. För att ett nytt pass ska vara godkänt krävs också att det innehåller ett så kallat UELN-nummer. UELN numret är ett internationellt registreringsnummer, som innehåller femton siffror. För hästar som inte har ett UELNnummer i sitt pass behöver ingen komplettering göras. Kontrollansvaret kommer i framtiden att ligga på Länsstyrelsen och den kommer att ligga på individnivå, vid besök på gårdar, stopp av transporter samt kontroll av de organisationer som utfärdar hästpassen. För de hästar som redan har ett godkänt hästpass (identitetshandling) gäller dessa och passen kommer inte att krävas in för komplettering. Fertilitetsstatistik NYTT! Nytt för i år är en förbättrad fertilitetsstatistik där dräktighet med olika betäckningsmetoder samt dräktighet på första brunst redovisas. OBS! Denna statistik finns endast för hingstar som betäckt i Sverige. Betäckta Samtliga som betäckts med avelsgodkända hingstar som löste betäckningsbevis 2011 finns namngivna och i förekommande fall visas avelsindex och inavelskoefficient. Kravet från Jordbruksverket är att fölen måste ha sina pass senast den 31 december födelseåret eller efter sex månader om fölet fötts senare än 1 juli. Detta innebär att hästägarna måste skicka in registreringshandlingarna för fölen betydligt tidigare än förr om åren. Det blir också en del ändringar i identifieringsarbetet, vilket för många innebär att frysmärkningen och identifieringen kommer att ske tidigare än vanligt. Enligt den nya förordningen ska passet alltid finnas till hands vid transport av hästen. Om hästen transporteras till fots (där körning och ridning ingår) ska passet kunna visas upp inom tre timmar. Mer information om den nya förordningen finns på Jordbruksverkets hemsida, Rapportera död häst I Svensk Travsports register finns en mängd hästar som förmodligen inte lever längre men vars ägare inte rapporterat in att hästarna är döda. Du som hästägare kan själv mycket enkelt kontrollera om en häst är dödmarkerad genom att gå in på vår hemsida under länken Sök Sportinfo -Häst. Under hästens namn står om hästen är dödmarkerad och står det inget så betraktas hästen som levande. Varje död travhäst skall anmälas och hästpasset sändas till Svensk Travsport. Om du glömt att rapportera att din häst inte längre är vid liv var snäll och meddela detta till vår eller på

4 Betäckningsbevis Från och med 2010 åligger det hingstägare/hingsthållare/agent att själv rekvirera blanketten Ansökan om betäckningsbevis. Se gällande Registreringsreglemente för Svensk Travsport. Korrekt ifylld ansökan, eventuell fullmakt samt betalning ska vara Svensk Travsport tillhanda före första betäckning, dock senast 1 april betäckningsåret för att betäckningsbevis ska utfärdas. Blanketten finns att skriva ut från eller beställs från vår kundtjänst på tel Seminstationer Då Jordbruksverket från och med 2010 tog bort sina årliga semintillstånd, de gäller nu tillsvidare, behöver man inte längre söka om semintillstånd hos Svensk Travsport Ni får själva kontrollera med den seminstation ni skickar sperma till att de har tillstånd från Jordbruksverket. Inga listor över godkända seminstationer kommer att skickas ut från Svensk Travsport. Inga stationsnummer behöver uppges på språngrullan. Observera att om seminering av svenskt sto skett i annat land med i Sverige uppstallad hingst skall detta alltid anges på språngrullan. Fruktsamhet hos hästar Ett forskningsprojekt Fruktsammare hästar har beviljats medel av Stiftelsen Hästforskning. Syftet med projektet är att studera hur fruktsamhet hos hästar och redovisningen av denna kan förbättras. Arbetet kommer att utföras av Susanne Eriksson och Åsa Viklund vid Institutionen för husdjursgenetik, SLU (Sverige Lantbruksuniversitet). Arbetet stödjs av Svensk Travsports avelsavdelning. Broschyr avelsvärdering av travhingstar En broschyr om avelsvärdering av travhingstar, både varm- och kallblod som hjälp till hästägarna har framställts. Denna kan beställas från kundtjänst tel nr eller på Svensk Travsports webbshop, Avelsframsteg och negativ effekt av inavel En studie gjord av professor Thorvaldur Arnasson har påvisat negativ effekt av inavel i form av sämre hållbarhet mätt i antal år hästarna tävlat, mindre intjänade pengar ( kr i medelprissumma för varje procent höjd inavelsgrad som 3-6 åringar) samt en signifikant negativ effekt på kilometertiden. Samma undersökning visar ett rekordstort avelsframsteg för varmbloden, större än vad som tidigare har rapporterats i någon annan hästras världen över. Import av avelsdjur samt den selektion av avelshingstar som skett via avelsvärderingen har i mycket hög grad bidragit till detta. En utförligare sammanfattning finns på Svensk Travsports hemsida, sök på Unikt avelsframsteg och negativ effekt av inavel. 8 9

5 Teckenförklaring till hingstkatalogen 2012 En hingst presenteras i samma valuta som det land den är registrerad i, d.v.s. en hingst registrerad i Sverige redovisas i SEK och en Hingst registrerad i Norge redovisas i NOK. Kursiverad text innebär att den redovisade faktan är från Norge, ex. i tabellen vinstrikaste avkommor att hästen är registrerad i Norge och i tabellen betäckningar att hingsten var uppstallad i Norge det året. Det är viktigt att ni känner till följande när ni läser statistikuppgifterna. Alla uppgifter är framtagna per

6 ADRIGO TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per per start 3 år ,0 4 år ,0 1.28,4 5 år ,9 1.27,0 6 år ,7 Totalt ,7 1.27,0 Sindy Stjerna är mor till: 05 Adrigo 1.23, h e. Qvadrigo 07 Sindyfaksa 1.31, s e. Järvsöfaks 09 Blixtsnabb h e. Järvsöfaks 10 Raffe h e. Skaffer Brunen Offentligt omdöme vid godkännandet Far: Qvadrigo, *1.23,7ak/ :-, segrade 23 gånger på 65 starter. Han vann bl a Jöns Olofssons Minne som treåring samt Hambon på Bollnäs och Sleipner Cup som fyraåring. Qvadrigos äldsta avkommor är födda 2004 och hans främsta avkommor hittills, förutom Adrigo, är Rino Dox 1.23,7a/ :-, Lapp Qvadrigo 1.25,3a/ :- och a Karelli 1.23,7a/ :- och Lykkeflicka *1.31,5a/ Nok (vinnare av Kriteriestoet). Mor: Sindy Stjerna var själv ostartad. Hon har hittills fyra avkommor varav två är i startbar ålder och förutom Adrigo har hon Sindyfaksa 1.31,4/80.800:-. Mormor: Norheim Sindy, ostartad, har 12 avkommor alla i startbar ålder. De klart främsta är Åsagnisten 1.24,5/ Nok, Skolapp 1.23,3a/ Nok och Sindy Vinter 1.27,7a/ Nok (vinnare av norskt Oaks och tvåa i Norskt Kallblodsderby). Adrigo har hittills startat 73 gånger varav 11 slutat med seger. Hans hittills främsta meriter är segrarna i STC:s kallblodiga 3-åringslopp, Dubbelcupen försök och tredjeplatsen i Erik Perssons memorial (Dubbelcupen final). Adrigos rekord är 1.23,7 volt över kort distans. Hittills har han tjänat kronor. Hingst visad i full tävlingskondition dock med något lågt hull och endast lindriga förslitningsskador. Hästen visade något nervöst temperament vid undersökningstillfället. Adrigo Född 2005, brun, reg.nr Uppfödare: Lundberg Stig, Sverige Exteriörbeskrivning: Manke 149 cm, kors 148,5 cm, längd 158 cm. Liten lågställd hingst av bra rastyp.uttrycksfullt huvud, brett ansatt hals, markerad manke. Kort svagt musklad rygg, sluttande välformat kors.korta skenor, korta mjuka framkotor. Uttåad höger framben. Något utflutna konkava hovar. Raka hasar. Låga trakter båda bakhovarna. Lediga rörelser, nystar något höger framben. Travprov Genomförde travprov med kilometertiden 1.31sista 500 m. Qvadrigo *1.23,7a Nok Sindy Stjerna Braute 1.23,1a Nordlilja *1.31,5 Spikeld *1.18,6a Norheim Sindy Haakesjur 1.28,1 Marielle 1.44,0 Barry *1.30,0 Montora 1.33,4 Elding 1.23,6a Spikdona 1.24,6 Jahn Sjur 1.35,6 Stöva 1.31,7 Norheim Sindy är mor till: 89 Schumi s e. Pilmin 90 Harjar 1.44,4 0 Nok v e. Dublan 91 Norlyn h e. Lyngsvarten 93 Skolapp 1.23,3a Nok v e. Lapp Nils 94 Sindy Vinter 1.27,7a Nok s e. Atom Vinter 95 Åsagnisten 1.24, Nok h e. Elding 96 Fröken Sindy 1.30,8a Nok s e. Elding 97 Sindy Stöva s e. Saje 99 Bottem Stöva s e. Elding 00 Sindy Linn s e. Lykke Gutten 01 Sindy Stjerna s e. Spikeld Lundberg Margith, Ola & Åke Unbyn BODEN, SVERIGE Uppgift saknas inavels koefficient ,72 I Norge & Sverige utförda betäckningar Totalt

7 ALDERMARIN TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per per start 3 år ,9 4 år *1.30,5 1.29,0 5 år *1.25,9 6 år ,8 7 år ,0 1.27,0 8 år ej startat 9 år ,9 1.24,8 10 år ,9 1.23,2 11 år ,3 1.22,0 12 år *1.21,8 1.22,4 13 år ,7 1.22,3 Totalt *1.21,8 1.22,0 Offentligt omdöme vid godkännandet Fadern Marine Svarten, e. Alm Svarten, var en ut märkt tävlingshäst som tjänade Nok och noterade rekordet 1.22,9 auto. Han är relativt ung i aveln och hans äldsta avkommor är födda 1994 (3 st). I hans första stora kull födda 1997 finns avels godkände Larisso 1.24,9/ :- och Solmarina 1.27,0ak/ :-. I 1998 års kull finns bl a sven ske rekordhållaren Aldermarin *1.25,9/ :- och bland de födda 99 återfinns norska stoet Marine Terna 1.30,2/ Nok. I årets treårskull märks främst Karmine *1.31,1/ :-, vinnare av Svenska Kriterie-stoet. Modern Alder tösen tog rekordet 1.31,2 och tjänade :- på 14 starter. Hon har tre avkommor i startbar ålder som samtliga har startat. Aldermarin är klart främst men även Aldermarten 1.31,8/78.900:- har tävlat med viss framgång. Mormodern Ida Pegg har sju avkommor och av dessa har sex startat och de främsta är Aldergutten *1.27,2/ :- och Alderjana *1.29,7/ :-. Mödernet präglas av hög startprocent på avkommorna. Aldermarin inledde sin tävlingskarriär som treåring. Han tjänade :- på sina tre starter och tog rekordet 1.34,9. Fyraårssäsongen innehöll 13 starter och han segrade i sex av dessa samt placerade sig bland de tre främsta 10 gånger. Hittills i år har han 5 segrar på 11 starter. Aldermarins främsta meriter är segrarna i försök till och i finalen av Dubbelcu p en samt andrana i STC:s Guldtäcke och i Elsa Bests lopp. Totalt har han tjänat :- på 27 starter samt segrat 11 gånger och varit placerad bland de tre främsta 20 gånger. Rekordet 1.25,9 volt är noterat i 14 Aldermarin Född 1998, stickelhårig brun, reg.nr Uppfödare: Walker Harry & Siv, Sverige år som femåring vid seger över 1660 meter och är svenskt rekord Hingst visad i tävlingskondition med endast lind riga veterinära anmärkningar Exteriörbeskrivning: Manke 159 cm, kors 157 cm, längd 162 cm. Stor, högställd långlinjerad ännu omusklad hingst av god rastyp. Väl ansatt bred hals, hög lång manke och långt sluttande kors. Omusklat grunt ländparti, smal bål. Välformade hovar. Energiska rörelser. Körprov: God körbarhet, goda draganlag Marine Svarten 1.22,9a Nok Aldertösen 1.31, Alm Svarten *1.21,5a Krumelure Finstadgutten 1.27,1a Ida Pegg 1.41,2 Granvar 1.34,1 Oleanne Dally Sjurson 1.27,2 Jerka 1.34,4 Pilmin 1.30,7 Finstadstjerna 1.39,0 Greitind 1.30,8 Peggy Lill 1.32,7 Aldertösen är mor till: 96 Aldersarpa 1.30,2a s e. Sarpen 97 Aldermarten 1.31, v e. Marine Svarten 98 Aldermarin *1.21, h e. Marine Svarten 02 Björsbergs Glitter 1.24, v e. Gullsvarten 03 Gärdsjö Alva s e. Herbjörn 04 Gärdsjö Albin v e. Bodbäckspålle 06 Gärdsjö Alfons h e. Herbjörn 07 Gärdsjö Amy s e. Lome Elden 08 Gärdsjö Aragon *1.34, v e. Herbjörn 09 Gärdsjö Prinsessa s e. Lome Kongen Ida Pegg är mor till: 83 Spiltapeggen 1.37, v e. Spiltagubben 84 Alderpojken 1.33, v e. Slogum Brage 86 Aldergutten *1.27, v e. Finstadgutten 89 Aldertösen 1.31, s e. Finstadgutten 90 Alderbrage 1.32, v e. Slogum Brage 91 Alderjana 1.29,2a s e. Troll Jahn 92 Idas Slogum h e. Slogum Brage Team Onion HB Born Hembornsvägen RÄTTVIK, SVERIGE Uppgift saknas ,94 Vinstrikaste avkommor Hingstar/valacker Grei Sol , Gärdsjö Viking , Pärlevind , Kolarbo Marin , Ston Heffa , Gärdsjö Jennie , I Sverige utförda betäckningar (inkl. Norsk reg. ) (70) 4 (40) (60) 3 (60) (100) (71) 5 (71) (57) 4 (57) (60) 2 (40) Ej klar Totalt

8 ALM VIKTOR TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,6 3 år ,2 1.27,3 4 år *1.23,0 1.27,1 5 år år ,8 *1.24,6 7 år ,9 8 år ,0 1.24,6 Totalt *1.23,0 *1.24,6 Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Rigel Jo (f. 1991) 25,7a/ debuterte i totoløp som 2-åring, og satte norgesrekord på 40,1v. Som 3-åring vant han 13 av 20 løp, bl.a. Biri Oppdretningsløp, Norsk Trav Kriterium, Sørlandets 3-års Cup og Jämtlandske Uppfödningslopp. Som 4-åring vant han 7 av 21 løp, bl.a. Svensk Travderby og Gullsmed Otterens 4-årsløp. Rigel Jo ble nr. 2 i Norsk Travderby. Mestvinnende avkom er kårings-hingstene Storm Jo, Kjøstad Jo og Frisli To Jo. Han er også far til den avdøde kåringshingsten Alm Rau Jo 26,2/ Alm Tara 24,5a/ er den mestvinnende hoppa. Moren, Bleikli Terna vant 12 av 70 starter og kjørte inn Bestetiden hennes ble 28,4a. Hittil har Bleikli Terna 11 avkom hvorav tre har vært til start. Mestvinnende er unghestfenomenet Alm Rau Jo 26,2/ som ble den første kaldblods 2-åring til å trave under Helsøskene Alm Tara 24,5a/ og Alm Viktor 23,0/ har også vist meget fine prestasjoner i banen. Prestasjoner: Alm Viktor startet en gang som 2-åring. Som 3-åring har han vunnet fem løp på 13 starter, og mest innbringende seier var i Kåre Krosbys Minneløp. I tillegg ble han nr. to i Kloster-skogens Oppdretningsløp og nr. tre i Biri Oppdretningsløp. Alm Viktor kvalifiserte seg til Norsk Travkriterium, men ble strøket i finalen. I 4-års sesongen vant han tre av ni starter, deriblant H.M. Kongens pokalløp. I tillegg ble Alm Viktor nr. fire i Derby Alm Viktor Född 2001, svart, reg.nr NK Uppfödare: Alm Knut, Norge Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i full løpskondisjon med moderate veterinære anmerkninger som overbein innvendig på høyre frampipe samt leddfylning i venstre bakkne. Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 157 cm, kors 157 cm, längd 156 cm. Stor, langlagt, harmonisk hingst av meget god rasetype. Pent hode. Vel ansatt, lang hals med god velvning. Godt markert manke. Noe toppet og hellende kryss. God muskelsetning i kroppen. Noe mjuke koder. Tåvid frambeinsstilling, spesielt HF. Brutt tåakse innover VB. Ledige, gode bevegelser i skritt og trav. Rigel Jo 1.26, Nok Bleikli Terna 1.28, Nok Alm Rigel 1.24,9 Trollenka Alm Svarten *1.21,5a Edel 1.36,9 Nilen 1.33,2a Oleanne Troll Jahn 1.26,6 Janita Viker 1.34,2a Granvar 1.34,1 Oleanne Jerker 1.31,2 Haakina Bleikli Terna är mor till: 95 Alm Prinsessa s e. Atom Vinter 96 Alm Tara 1.24,5a Nok s e. Rigel Jo 97 Alm Edel s e. Lykke Gutten 98 Alm Rau Jo *1.26, Nok h e. Rigel Jo 99 Alm Saga s e. Nilas 00 Alm Nora s e. Nordli Svarten 01 Alm Viktor 1.22,8a Nok h e. Rigel Jo 02 Alm Sentan 1.31,8a Nok v e. Vinnikvikken 03 Alm Tana s e. Prins Vinter 04 Alm Elaisa 1.38, Nok s e. Frigg Mollyn 05 Alm Monsun s e. Storm Jo 06 Alm Nor s e. Nordli Svarten Edel är mor till: 81 Bleikli Stjerna 1.47,0 800 Nok s e. Sent Best 83 Briskeby Gutten 1.26,6a Nok h e. Pettmin 84 Bleikli Ternar 1.31, Nok v e. Grans Ternar 85 Ednar v e. Grans Ternar 86 Bleikli Terna 1.28, Nok s e. Alm Svarten 87 Iddmin *1.32,2a Nok h e. Alm Svarten 88 Kong Barfodt v e. Alm Svarten 89 Bleikli Lyn 1.26,3a Nok v e. Åsrapp 90 Bleikli Edel 1.29,5a Nok s e. Åsrapp 91 Bleiklirappa 1.26,5a Nok s e. Åsrapp 92 Bleikli Ragna s e. Åsrapp Bakke Reidar Kjepperudveien YTRE ENEBAKK, NORGE Jaren Hingst AS Dvergsdal Odd Boreveien KLEPPE, NORGE Tlf ,00 Vinstrikaste avkommor Hingstar/valacker Dotterud Teddy ,3a Viktorian , Solör Stegg *1.26,0a Kolnes Viktor ,4a Vestpol Balder ,1a Åspe Viktor *1.27,2a Sjerpen , Björkekvikk *1.28,6a Kongen ,8a Smedviktor ,9a Ston Lannem Siv ,2a Ness Tjo Alma , Sylv Spika ,2a Kolnes Germa , Kleppe Bausa ,5a Häve Alma *1.28,4a Almina , Kap Viktoria *1.28, Alvine S.K ,1a Ull Vilde ,1a I Norge & Sverige utförda betäckningar (57) 19 (51) Totalt

9 AMOR EVEN TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,6 1.28,0 4 år ,9 1.23,9 5 år ,6 *1.24,5 6 år *1.23,9 1.22,3 7 år ,7 1.24,3 8 år ,3 1.22,7 Totalt ,7 1.22,3 Kongsrud Ida är mor till: 99 Pajafrökna s e. Pajaprins 00 Amor Ida 1.26,4a Nok s e. Pål Even 03 Amor Even 1.22,3a Nok. h e. Pål Even 04 Amor Svarten 1.32,8a Nok v e. Bol Elden Eva Sjur är mor till: 83 Prins Eldon 1.36,9a Nok v e. Eldon 86 Sjur Milla s e. Bayi 87 Kongsrud Ida 1.27,2a s e. Granar 90 Mjörnaren 1.27,7a Nok v e. Granar 92 Fly Svarten *1.26,0a Nok h e. Skarvar 93 Kongsrud Wiola 1.30,2a Nok s e. Alm Rigel 95 Vinter Sjur v e. Atom Vinter Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Faren Pål Even konkurrerte i 2 sesonger. På 33 starter tok han 17 seire og 24 trippelplasser. Som 3-åring vant han 15 løp på 17 starter bl.a. Biri Oppdretnings-løp, Nils A. Skjolds Æresløp og Forusbanens 3-årsserie. Som 4-åring ble han nr 2 i Kong Olav V s Æresløp. Han kvalifiserte seg til Norsk Derby og ble nr. 9 i finalen. Totalt endte Pål Even opp med bestetid 27,9M, beste vinnertid 29,5M og innkjørt. Hans eldste avkom er 6-åringer og totalt har han 176 registrerte individer i startklar alder. Av disse har 91 (51,7%) vært til start. Mestvinnende og eneste millionær så langt er kåringshingsten Lumjor 21,8aK/ I tillegg fremheves hoppene Stjerne Tinka 26,2K/ , vinner av bl.a. Hoppe-Kriteriet og Guttorm Brekkes Pokal samt Horgen Sjura 28,3aM/ , vinner av bl.a. Hoppe-Derby. Av årets 50 3-åringer har 15 vært til start. Mestvinnende og eneste med over innkjørt er Amor Even. Pål Even hadde en kåret sønn i Mora Kongsrud Ida tok 12 seire og 30 trippelplasser på 99 starter. Av 3 avkom i startklar alder er Amor Even mestvinnende. Tre år eldre Amor Ida 26,9aK/ har 7 seire og 18 trippelplasseringer på 57 starter. Mormora Eva Sjur 30,6aK/ tok 11 seire og 20 trippelplasseringer på 43 starter. Av 7 avkom har 5 vært til start og 3 har tjent over Dattera Sjur Milla var ustartet, men hun har 11 avkom i startklar alder og 6 har tjent over De beste er Grorud Max 23,4a/ og Grorud Trolla 26,0/ Løpskarrieren; Amor Even debuterte med seier i mars som 3-åring. Mest innbringende var andre i Biri Oppdretningsløp på bestetiden 18 Amor Even Född 2003, mörkbrun, reg.nr NK Uppfödare: Ödegaard Knut Arne, Norge 28,0aM. Oppnådde sjette i finalen i Norsk Kriterium. Beste seierstid er 32,0K. Totalt på 12 starter har han oppnådd 2 seire, 3 andre- og en tredjeplass og knapt innkjørt. Veterinær beskrivelse Hingst vist i full trening med veterinære anmerkninger som fylning i kodeseneskjeder på begge bakbein og stort overbein utvendig på venstre bakpipe Uttalelser fra kåringsnemnda; Manke 153 cm, kors 153 cm, längd 163 cm. Middels stor, harmonisk hingst av god type. Pent hode. Vel ansatt, bred hals. Liggende bog. Markert, lang manke. God overlinje. Rundt og godt muskelsatt kryss. Velstilte bein med gode vinkler. Ledige energiske bevegelser. Pål Even 1.27, Nok Kongsrud Ida 1.27,2a Nok Elding 1.23,6a Solbergstjerna Granar *1.23,6a Eva Sjur 1.30,6a Rappfot 1.28,0 Elnett 1.27,9 Saliff 1.32,6 Fröken Best 1.38,2a Granvar 1.34,1 Mjönissa Jahn Sjur 1.35,6 Slogum Vigri Eng Ruud Marthe Kassemveien SKIPTVET, NORGE Gjerstad Gunnar & Julie Ann Bråtnes 1816 SKIPTVET, NORGE Tlf ,62 I Norge utförda betäckningar (inkl. Svensk reg. ) Totalt

10 BLEKE KONGEN TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per per start 4 år ,3 1.25,0 5 år ,9 1.25,3 6 år ,4 1.25,9 7 år ,5 8 år ,8 1.26,8 Totalt ,9 1.25,0 Aun Lill är mor till: 03 Bleke Kongen 1.24, h e. Nordli Svarten 08 Eld Lill s e. Mörtvedt Jerkeld 09 Lill Eld h e. Mörtvedt Jerkeld 10 Tri Eld h e. Mörtvedt Jerkeld Offentligt omdöme vid godkännandet Far: Qvadrigo, *1.23,7ak/ :-, segrade 23 gånger på 65 starter. Han vann bl a Jöns Olofssons Minne som treåring samt Hambon på Bollnäs och Sleipner Cup som fyraåring. Qvadrigos äldsta avkommor är födda 2004 och hans främsta avkommor hittills, förutom Adrigo, är Rino Dox 1.23,7a/ :-, Lapp Qvadrigo 1.25,3a/ :- och a Karelli 1.23,7a/ :- och Lykkeflicka *1.31,5a/ Nok (vinnare av Kriteriestoet). Mor: Sindy Stjerna var själv ostartad. Hon har hittills fyra avkommor varav två är i startbar ålder och förutom Adrigo har hon Sindyfaksa 1.31,4/80.800:-. Mormor: Norheim Sindy, ostartad, har 12 avkommor alla i startbar ålder. De klart främsta är Åsagnisten 1.24,5/ Nok, Skolapp 1.23,3a/ Nok och Sindy Vinter 1.27,7a/ Nok (vinnare av norskt Oaks och tvåa i Norskt Kallblodsderby). Bleke Kongen inledde sin tävlingskarriär som treåring med fem segrar på tolv starter och tjänade Nok. Bleke Kongens främsta meriter hittills är andraplatsen i Prinsessans Madeleines Pokal som fyraåring samt segern i Lassos Minne. Totalt har Bleke Kongen hittills tjänat Nok på 44 starter, segrat åtta gånger samt noterat rekorden 1.24,9 volt och 1.25,0 auto. Bleke Kongens bästa vinnartid är 1.25,6 auto över kort distans. Bleke Kongen Född 2003, brun, reg.nr NK Uppfödare: Stokke Arne, Norge Hingst visad i full tävlingskondition med endast lindriga veterinära anmärkningar. Exteriörbeskrivning: Manke 156 cm, kors 154 cm, längd 159 cm. Stor högställd långlinjerad hingst av god rastyp. Väl ansatt välvd hals. Kort låg manke. Lindrigt sabelbent. Uttåad vänster fram. Lediga rörelser i skritt och trav. Travprov: Orytmisk med galoppinslag. Nordli Svarten *1.21,6a Nok Aun Lill 1.28,4a Nok Ilmin 1.22,2a Nordli Tulla 1.31,6a Elding 1.23,6a Måna Nixi 1.30,4a Pilmin 1.30,7 Il 1.31,8 Norm Best 1.26,9 Nordli Kvikna Rappfot 1.28,0 Elnett 1.27,9 Nixen 1.33,1 Plata 1.36,4 Måna Nixi är mor till: 92 Månaborken v e. Atom Vinter 93 Månami *1.25,2a Nok s e. Troll Jahn 95 Aunhild 1.34,1a Nok s e. Helmin Rigel 96 Aun Lill 1.28,4a Nok s e. Elding 97 Aure Jenta 1.31, Nok s e. Alm Svarten 98 Aun Grim 1.31, v e. Slogum Björn 99 Aun Lykke 1.28, Nok s e. Lykke Gutten 00 Aunpål 1.27,6a Nok v e. Pål Even 03 Tinixi s e. Ravn Jahn 05 Nix v e. Ravn Jahn 06 Eld Nixi 1.35, Nok s e. Lome Elden Stall Sedin HB, Arnäsvall c/o Ove Westerin Linabergsvägen HUSUM, SVERIGE Tränare: Karlsson Björn Västerbacke Moliden ,76 I Norge & Sverige utförda betäckningar Totalt

11 BOKLI BALDER TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,5 3 år ,5 1.32,1 4 år ,8 1.25,9 5 år ,0 1.25,1 6 år ,2 1.22,3 7 år *1.25,0 1.20,4 8 år ,0 *1.21,2 9 år ,7 1.20,2 10 år ,5 Totalt ,7 1.20,2 Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Bork Rigel (f. 1988) 20,4a/ pr. K. Blant mange storløpseire, vant han som treåring bl.a. Nils Østbys Minneløp, Biri Oppdretningsløp og Thorbjørn Gjølstads Æresløp. Som fireåring vant han H.M. Kongens Pokalløp, Telemarks-løpet og Svensk Trav Derby. I tillegg ble han nr. 2 i den norske utgaven. Som eldre har Bork Rigel vunnet Jacob Meyer, Lars Laumb, NM to ganger, landskampen to ganger og mange andre storløp. Han har mange gode avkom, deriblant kårings-hingstene Vinnikvikken, Ulsrud Igel og Bokli Balder. I tillegg nevnes Turbo Rigel og Komnes Glans. Moren Boklistjerna pr. 2 vant til sammen 11 av 93 starter. Hun har 12 avkom i startklar alder; sju har startet og to har tjent over 1 mill. Mor til Boklistjerna er unikumet Solbergstjerna. Solbergstjerna var selv ustartet, men har hatt en fantastisk avlskarriere. Hun har hele 18 avkom; 17 har startet, og syv av disse har tjent over Mestvinnende er Derbyvinnerne Lund Jerker og Lund Blessa, samt ungheststjernen Pål Even. Prestasjoner: Bokli Balder har foreløpig startet 110 ganger med 22 seire som resultat. Han debuterte som 2-åring, men vant ingen løp da. Som 3-åring vant han tre av ni løp og tjente knapt Bl.a. ble han nr. 2 i Leangen Grand Prix. I 4-års sesongen vant han to løp, samt ble nr. 2 i Svensk Derby. Som eldre har han bl.a. vunnet Salasprinten, Jon Olssons Minne og Svensk-Norska Loppet i Sverige, samt blitt nr. 2 i Jacob Meyers pokalløp. Bokli Balder Född 1996, svartbrun, reg.nr NK Uppfödare: Foss Tore, Norge Veterinærbeskrivelse: Hesten er i full trening med ubetydelige veterinære anmerkninger. Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 156 cm, kors 155 cm, längd 160 cm. Stor, kvadratisk, oppsynt hingst med noe svak rasetype. Pent hode. Vel ansatt hals. Kort, høy manke. Liggende bog. Noe toppa, hellende kryss. Fransk og x-beint venstre frambein. Lite markerte ledd. Bra høver Veivende frambeinsføring, ellers ledige bevegelser i både skritt og trav Bork Rigel 1.20,4a Nok Boklistjerna 1.30,4a Nok Alm Rigel 1.24,9 Linsi Haakesjur 1.28,1 Solbergstjerna Nilen 1.33,2a Oleanne Eldon 1.29,1 Melnes Tara Sjur 1.29,4 Almstjerna 1.34,1 Saliff 1.32,6 Fröken Best 1.38,2a Boklistjerna är mor till: 88 Boklisvarten v e. Alm Svarten 89 Bokliblesa s e. Pål Lunar 90 Boklibeth 1.31, Nok s e. Alm Rigel 91 Garli Frökna 1.32, Nok s e. Finstad Lars 92 Bokli Svarta 1.39, Nok s e. Alm Svarten 93 Boklitrolla 0 s e. Troll Jahn 95 Boklitor 1.30,5a Nok h e. Bork Rigel 96 Bokli Balder 1.20,2a Nok h e. Bork Rigel 97 Bokli Eld 1.19,1a Nok h e. Elding 98 Bokli Håp h e. Bork Rigel 00 Bokli Rikka s e. Elding 02 Bokli Oda 1.24,5a Nok s e. Moe Odin Solbergstjerna är mor till: 75 Pål Balder 1.37, Nok h e. Jahn Sjur 76 Pål Blesen 1.42,2a Nok h e. Jahn Sjur 77 Pål 1.36,8a Nok h e. Jerker 78 Pål Stjerna s e. Haakesjur 79 Pål Jenta *1.34, Nok s e. Haakesjur 80 Boklistjerna 1.30,4a Nok s e. Haakesjur 81 Boklisa 1.35,3a Nok s e. Toddy 82 Lund Jerker 1.23,7a Nok h e. Jerker 83 Lund Blessa *1.29,2a Nok s e. Kinge Balder 85 Stjernetine 1.40,3a Nok s e. Toddy 86 Pål Stegg *1.31, Nok h e. Barry 88 Moe Akron 1.32,2a Nok v e. Kipmin 89 Festina 1.28,5a Nok s e. Soljerker 90 Pål Rigel 1.32, Nok h e. Alm Rigel 91 Pålstjern 1.27,4a Nok h e. Alm Tiller 92 Pålgutten 1.30,3a Nok h e. Alm Svarten 93 Troll Pål 1.27,1a Nok h e. Troll Jahn 94 Pål Even 1.27, Nok h e. Elding Foss Tore Svinningen 3175 RAMNES, NORGE Garli Avlsstasjon Hammer John Olav 7580 SELBU, NORGE Tlf , ,92 Vinstrikaste avkommor Hingstar/valacker Smedbalder ,4a Tao Prins *1.24,9a Sterk Odd *1.24, Rabalder R.B , Bokli Pil , Bokli Best ,6a Suveren ,8a Baldergutt ,8a Gikling Balder *1.27,9a Isbalder ,3a Ston Schutora ,2a Solör May ,8a Ramtamtaramtata , Bokli Pia *1.26,5a Kirstjerna ,8a Ihle Smykke , Tömmer Stjerna ,8a Tangen Jenny ,9a Balderflya , Paro Sjura , I Norge & Sverige utförda betäckningar (30) (67) 32 (62) (79) 20 (71) (67) 5 (56) (80) (73) Totalt

12 BOKLI ELD TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år *1.31,2 1.31,8 4 år ,6 1.27,9 5 år ,2 1.24,2 6 år ,8 1.20,9 7 år *1.25,7 1.19,8 8 år ,1 9 år ,4 1.20,4 10 år *1.24,1 1.19,9 11 år *1.24,3 1.20,9 12 år ,5 Totalt *1.24,1 1.19,1 Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Elding (f. 1983) 23,6a pr. K. Startet til sammen 221 ganger og vant 52 løp. Ble nummer 2 i Norsk Trav Derby. Vant som eldre bl.a to av-delinger av Vintilla travet i Som avlshingst tilhører han en av landets mest betydningsfulle. Han er bl.a. far til kåringshingstene Spikeld, Moe Odin, Lome Elden, Lykke Gutten og Sjefen, samt hoppene Søstra og Mai Lotta. Moren Bokli-stjerna pr. 2 vant til sammen 11 av 93 starter. Hun har 12 avkom i startklar alder; sju har startet og to har tjent over 1 mill. Mor til Boklistjerna er unikumet Solbergstjerna. Solbergstjerna var selv ustartet, men har hatt en fantastisk avlskarriere. Hun har hele 18 avkom; 17 har startet, og syv av disse har tjent over Mestvinnende er Derby-vinnerne Lund Jerker og Lund Blessa, samt ungheststjernen Pål Even. Prestasjoner: Bokli Eld innledet karrieren lovende som 3-åring med å seire tre ganger på 12 starter og tjene drøyt Han fikk sitt virkelige gjennombrudd som 6-åring med åtte seire og snaut innkjørt. Bokli Elds største meritter er seierene i STCs kallblodiga 3-åringslopp og DNTs unghest-serie. Topp-plasseringene i Helge Solos lopp, Gaute Gudmestads æresløp, Arnt Paulsens minneløp, NM, Svensk-Norsk kallblodslandskamp og Jacob Melands æresløp er noen av hans beste prestasjoner som eldre. Veterinærbeskrivelse: Hingst visad i tävlingskondition med endast lindriga veterinära anmärkningar. 24 Bokli Eld Född 1997, svartbrun, reg.nr NK Uppfödare: Foss Tore, Norge Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 148 cm, kors 148 cm, längd 155 cm. Liten, lågställd välmusklad hingst av god rastyp. Vackert huvud. Väl ansatt välvd hals med bra övergång mellan huvud och hals. Hög manke, liggande bog, långt kluvet och något toppigt kors. Välbenad från sidan. Välformade hovar. Vägvinnande rörelser. Elding 1.23,6a Nok Boklistjerna 1.30,4a Nok Rappfot 1.28,0 Elnett 1.27,9 Haakesjur 1.28,1 Solbergstjerna Granvar 1.34,1 Stjernefrid 1.37,5 Jerker 1.31,2 Tyra 1.35,7 Sjur 1.29,4 Almstjerna 1.34,1 Saliff 1.32,6 Fröken Best 1.38,2a Boklistjerna är mor till: 88 Boklisvarten v e. Alm Svarten 89 Bokliblesa s e. Pål Lunar 90 Boklibeth 1.31, Nok s e. Alm Rigel 91 Garli Frökna 1.32, Nok s e. Finstad Lars 92 Bokli Svarta 1.39, Nok s e. Alm Svarten 93 Boklitrolla 0 s e. Troll Jahn 95 Boklitor 1.30,5a Nok h e. Bork Rigel 96 Bokli Balder 1.20,2a Nok h e. Bork Rigel 97 Bokli Eld 1.19,1a Nok h e. Elding 98 Bokli Håp h e. Bork Rigel 00 Bokli Rikka s e. Elding 02 Bokli Oda 1.24,5a Nok s e. Moe Odin Solbergstjerna är mor till: 75 Pål Balder 1.37, Nok h e. Jahn Sjur 76 Pål Blesen 1.42,2a Nok h e. Jahn Sjur 77 Pål 1.36,8a Nok h e. Jerker 78 Pål Stjerna s e. Haakesjur 79 Pål Jenta *1.34, Nok s e. Haakesjur 80 Boklistjerna 1.30,4a Nok s e. Haakesjur 81 Boklisa 1.35,3a Nok s e. Toddy 82 Lund Jerker 1.23,7a Nok h e. Jerker 83 Lund Blessa *1.29,2a Nok s e. Kinge Balder 85 Stjernetine 1.40,3a Nok s e. Toddy 86 Pål Stegg *1.31, Nok h e. Barry 88 Moe Akron 1.32,2a Nok v e. Kipmin 89 Festina 1.28,5a Nok s e. Soljerker 90 Pål Rigel 1.32, Nok h e. Alm Rigel 91 Pålstjern 1.27,4a Nok h e. Alm Tiller 92 Pålgutten 1.30,3a Nok h e. Alm Svarten 93 Troll Pål 1.27,1a Nok h e. Troll Jahn 94 Pål Even 1.27, Nok h e. Elding Foss Tore Svinningen 3175 RAMNES, NORGE Stall Dubbel-W HB Gäddträsk LYCKSELE, SVERIGE Tlf , ,25 Vinstrikaste avkommor Hingstar/valacker Pedrus ,6a Briskeby Rauen ,5a Willyne *1.27, Midgårdsormen ,7a Hövåg Loke ,6a Kalskalager ,5a Megårds knerten *1.27,4a Teigen Vinn , Korli Eld ,2a Bache X.O ,0a Ston M.G. Siri , Asteria *1.26, Myran ,2a Jarli Mai ,9a Brödsjö Blesa ,3a Solli Mai ,6a Björnli Ramona *1.28,5a Möy Linsi , Turbo Frökna *1.30,0a Möre Pia , I Norge utförda betäckningar (inkl. Svensk reg. ) (72) (65) (60) (65) (100) (47) Ej klar Totalt

13 BOL ELDEN TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,5 3 år ,3 1.27,6 4 år ,3 *1.24,3 5 år ,4 1.24,2 6 år ,5 1.22,8 7 år ,2 1.25,8 Totalt ,4 1.22,8 Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Elding (f. 1983) 23,6a / pr. K. Startet til sammen 221 ganger og vant 52 løp. Ble nummer 2 i Norsk Trav Derby. Vant som eldre bl.a to avdelinger av Vintilla travet i Som avlshingst tilhører han en av landets mest betydningsfulle. Han er bl.a. far til kåringshingstene Spikeld, Moe Odin, Lome Elden, Lykke Gutten og Sjefen, samt hoppene Søstra og Mai Lotta. Moren, Bolblesa pr. 2 vant totalt åtte av 35 starter i sin karriere, med bl.a. seier i Hoppederby. Hun har syv avkom i startklar alder; tre har startet og to har tjent over med Bol Elden som den klart beste. Mor til Bolblesa er Nesbjørg. Hun startet i 40 løp og vant seks av de. Nesbjørg har ni registrerte avkom, hvorav seks av disse har startet. De to beste er Pål Banker 1.24,8a / og Bolblesa. Prestasjoner: Bol Elden startet til sammen 62 ganger og vant 13 løp. Han debuterte som 2-åring, men vant ingen løp da. Som 3-åring vant han tre av 17 starter, bl.a. Thorbjørn Gjølstads Minneløp og kvalifiseringen til Norsk Trav Kriterium. Bol Elden ble nr. 2 i Biri Oppdretningsløp og kvalifiseringen til Svensk Trav Kriterium. I 4-års sesongen ble det syv seire på 15 starter, bl.a. i Svensk Derby og 4-års stjernen på Bjerke. I tillegg ble Bol Elden annen i Norsk Trav Derby. Som eldre har han blitt annen i Jacob Meyers pokalløp og nr. 5 i Arnt Haake-stads minneløp, samt tredje i Lars Laumb. 26 Bol Elden Född 1997, mörkbrun, reg.nr NK Uppfödare: Ödegaard Arne, Norge Veterinærbeskrivelse: Hesten er i full trening med veterinære anm-erkninger som piphas HB, røntgenforandringer i hasens glideledd og kodesenebeina BB. Hesten har for dagen litt grått slim i luftrøret (luftveisbetennelse). Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 151 cm, kors 151 cm, längd 158 cm. Snaut middels stor hingst av god type. Godt sluttet, langlagt med god dybde og god muskelsetning. Pent hode og vel ansatt hals. God overlinje. Noe tåvid høyre frambein, ellers bra beinstilling. Godt markerte ledd og gode høver. Ledige, gode bevegelser i skritt og trav. Elding 1.23,6a Nok Bolblesa 1.29, Nok Rappfot 1.28,0 Elnett 1.27,9 Pilmin 1.30,7 Nesbjörg 1.34,4 Granvar 1.34,1 Stjernefrid 1.37,5 Jerker 1.31,2 Tyra 1.35,7 Jahn Piril 1.27,1 Mindi 1.42,3 Nic 1.30,3 Neshild 1.29,9a Bolblesa är mor till: 92 Bol Fröya s e. Toddy 93 Bol Troll *1.28,4a Nok h e. Troll Jahn 94 Bol Eva s e. Elding 95 Kari Stjerna 1.33,3a Nok s e. Atom Vinter 97 Bol Elden 1.22,8a Nok h e. Elding 00 Bol Svarten 1.27,5a Nok v e. Eng Svarten 01 Bol Best 1.30,1a v e. Spang Best Nesbjörg är mor till: 83 Liffli 1.40, Nok s e. King Balder 84 Voldsstjernen v e. Slogum Tron 85 Bolblesa 1.29, Nok s e. Pilmin 86 Bolkongen 1.40, Nok v e. Alm Svarten 87 Bolsokka s e. Granar 88 Nes Blesa s e. Kilde Stjernen 91 Pål Banker 1.24,8a Nok v e. Pål Lunar 92 Mina Banker 1.40, Nok s e. Ilmin 95 Amor Vinn *1.33, v e. Auvin Ägare/ Therese Heiland Skiringssalsveien SANDEFJORD, NORGE ,01 Vinstrikaste avkommor Hingstar/valacker Can Elden , Klonk ,4a Karlängs Linus ,5a Arlin ,1a Hulte Åke *1.27,9a Lundell *1.27, Gjärlan ,9a Skarperik *1.30, H.E.C.Rigelon , Bin Elden ,9a Ston Vixie ,5a Hof Stjerna , Månestina , Haugestad Aase ,1a Nedretomta Stjerna , Logårds Bolla *1.33, Boella , Moas Bol Eviva , Cicelina , Lövliestjerna , I Norge & Sverige utförda betäckningar (75) 17 (71) (43) 6 (43) (78) 20 (74) (40) 2 (40) (100) Ej klar Totalt

14 BORK ODIN TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,3 1.28,4 4 år *1.27,1 *1.21,4 5 år ,8 1.24,8 6 år ,5 1.23,5 Totalt ,5 *1.21,4 Bork Perla är mor till: 05 Bork Odin *1.21,4a Nok h e. Moe Odin 09 Tangen Borka s e. Tangen Scott 10 Moe Frygg h e. Moe Odin 11 Odin Tor h e. Moe Odin Perle Janne är mor till: 95 Bork Perla s e. Bork Rigel Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Faren Moe Odin er en av tidenes beste norsk-fødte kaldblodshester. På hittil 124 starter har han 116 trippelplasseringer hvorav 82 seire (Seiersprosent 66). Han vant alle løp han startet i både som tre- og fireåring, deriblant Norsk Travkriterium og Norsk Travderby og var suveren årgangstopp med knapt 2,5 mill innkjørt. Dessuten satte han norges-rekord som treåring. Han tok steget opp i eliten direkte som femåring og oppnådde å vinne både Jacob Meyers Pokalløp og Lars Laumbs Løp innen han gikk på sitt første nederlag. Han har bestetider 19,3aK som andrehest og beste vinner-tid 19,4aK og står bokført med innkjørt. Moe Odin har fire årganger i startklar alder. Klart mestvinnende så langt er vinneren av Norsk Travderby Moe Brage 20,7aK/ Også fjorårets vinner av Norsk Travderby, kåringshingsten Tangen Scott samt kåringshingstene Briskeby Philip, Krageboen og Odin Tabac(S) nevnes. Av hopper er Vår Frøya 25,5K/ og Kroken Stjerna de mestvinnende. Moe Odin har fire kårede sønner. Mora Bork Perla var selv ustarta. Bork Odin er hennes eneste avkom. Mormora Perle Janne var selv ustarta. Bork Perla er hennes eneste avkom. Morlinja går gjennom Perle Braga tilbake til Gamperla (e. Steggbest), mor til bl.a. Derby-vinneren og kåringshingsten Perle Troll samt elitehesten Perle Jahn. Prestasjoner: Bork Odin har sju seire på ti starter. Sesongens to mest innbringende løp er seirene i Sørland-ets 3-års Cup og Nils Østbys Minneløp. Han vant kvalifisering til Norsk Travkriterium på sin beste seierstid 28,4aM, men ble diskvalifisert i finalen. 28 Bork Odin Född 2005, svart, reg.nr NK Uppfödare: Andersen Merethe & Torgeir, Norge Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i løpskondisjon med veterinære anmerkninger som leddfylning i høyre has og tendens til konkave framhøver. Røntgen viser liten nebbdannelse i nedre glideledd på høyre has (Adams spatt). Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 153 cm, kors 151 cm, längd 160 cm. Liten, velutviklet og harmonisk hingst av meget god type med godt hingstepreg. Pent hode. Vel ansatt, krum hals. Noe kort manke. Liggende bog. God overlinje. Velformet kryss. Velstilte bein med korte piper, markerte ledd. Noe krokete haser. Noe kort skritt Moe Odin 1.19,3a Nok Bork Perla Elding 1.23,6a Moe Vilja 1.31,0a Bork Rigel 1.20,4a Perle Janne Rappfot 1.28,0 Elnett 1.27,9 Lyngsvarten 1.26,2a Lund Blessa *1.29,2a Alm Rigel 1.24,9 Linsi Pål Best 1.25,3 Perle Braga Krageboen Tom Tujaveien HAUGESUND, NORGE Stall Blindheim Tone og John Blindheimveien NYBORG, NORGE Tlf , inavels koefficient ,23 I Norge utförda betäckningar (inkl. Svensk reg. ) (56) (65) Ej klar Totalt

15 BORK RIGEL TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,6 1.29,0 4 år ,6 1.25,9 5 år ,2 1.24,8 6 år ,6 1.22,7 7 år ,6 1.22,9 8 år ,2 1.22,0 9 år *1.23,0 1.21,7 10 år *1.21,9 1.21,4 11 år *1.22,1 1.21,3 12 år ,2 1.20,4 13 år *1.23,4 1.21,8 14 år ,1 1.21,2 15 år ,5 Totalt *1.21,9 1.20,4 Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Alm Rigel (f. 1975) 24,9/ pr.1 avpr.1, startet 10 ganger som treåring og vant fem av disse, bl.a. Vikodden Oppdretningsløp. Hans største seier tok han i Norsk Trav Derby. Som eldre vant han bl.a. St. Hallvardspokalen og Telemarkløpet. Alm Rigel er under Oleanne, og kommer dermed fra Norges mest berømte søskenflokk med Alm Svarten som det fremste avkom. I avlen har han selv satt store spor etter seg, bl.a. som far til Atom Vinter, Bork Rigel, Rigel Jo og flere andre. På hoppesiden kan nevnes Klæstad Mai, Stjerne Riga og Steins-vadjenta. Moren, Linsi er en av de mest betydnings-fulle nålevende hopper i norsk kaldblodsavl. Hun er selv ustartet, men har til gjengjeld fått 18 avkom. 11 av disse har startet, foruten Bork Rigel har hun også avlet kåringshingstene Røder 1.20,6a/ og Trollwan 1.27,6a/ begge døde. Prestasjoner: Bork Rigel startet til sammen 345 ganger med 168 seire som resultat. Blant mange storløpsseire, vant han som treåring bl.a. Nils Østbys Minneløp, Sørlandets 3 årscup, Biri Oppdretningsløp og Thorbjørn Gjølstads Æresløp. Som fireåring vant han H.M. Kongens Pokalløp og Telemarksløpet. Han vant Svensk Trav Derby, men måtte se seg slått til annen i den norske utgaven. Som eldre har han vunnet de aller fleste storløp i Norge og Sverige, bl.a. Jacob Meyer, Trøndelagspokalen (3 ganger) Lars Laumb, NM (2 ganger), Landskampen (2 ganger), Vintillatravet (2 ganger) og STC s Avelslopp (6 ganger). Bork Rigel Född 1988, bork, reg.nr NK Uppfödare: Wanvik Jens A, Norge Veterinærbeskrivelse: Ingen anmerkninger. Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 154 cm, kors 155 cm, längd 156 cm. Oppsynt hingst med godt preg. Godt muskelsatt. Gode bein og bevegelser. Alm Rigel 1.24, Nok Linsi Nilen 1.33,2a Oleanne Eldon 1.29,1 Melnes Tara Vinvar 1.33,4 Molynstjerna 1.55,1 Jerker 1.31,2 Rudstjerna 1.36,7 Donno 1.30,0 Eli Spent 1.36,1 Sentan 1.28,9 Torila 1.36,5 Linsi är mor till: 88 Bork Rigel 1.20,4a Nok h e. Alm Rigel 89 Trollwan *1.27,6a Nok h e. Troll Jahn 90 Bork Pila 1.32, Nok s e. Tom Brage 91 Bork Troll v e. Tim 92 Linder 1.34, Nok h e. Alm Svarten 93 Röder 1.20,6a Nok h e. Alm Svarten 94 Lin Silver 1.32, Nok v e. Alm Svarten 95 Kvit Vinter 1.33, Nok v e. Atom Vinter 96 Jensi 1.31,0a Nok s e. Elding 97 Rödline s e. Rigel Jo 98 Lin Björn 1.25,0a Sek h e. Slogum Björn 99 Linas v e. Nilas 00 Wanvik Stjerna 1.28,8a Nok s e. Elding 01 Linspika 1.27,8a Nok s e. Spikeld 03 Bror Odin 1.31, v e. Moe Odin 04 Fakselin *1.30, v e. Järvsöfaks 05 Lin Emma 1.34, Sek s e. Bokli Eld 06 Global Linsi 1.34,2a Nok s e. Lome Elden 07 Jens Elias v e. Lome Elden 08 Röste Borken h e. Röste Bo Melnes Tara är mor till: 83 Linsi s e. Eldon 85 Mellegårds Pila 1.33,6a Nok s e. Reitpil 86 Troll Esset 1.31,8a Nok h e. Troll Jahn 87 Ulsrud Barry 1.32,0a Nok h e. Barry 88 Ulsrud Guri 1.39, Nok s e. Jerker 90 Ulsrud Bausen *1.29,9a v e. Alm Rigel 91 Ulsrud Cora 0 s e. Alm Rigel 92 Ulsrud Driva 1.31, Nok s e. Almsbrun 93 Ulsrud Egon 1.27,9a Nok h e. Alm Svarten 95 Ulsrud Gro s e. Atom Vinter 96 Ulsrud Dinti 1.29,3a Nok v e. Atom Vinter 97 Ulsrud Ivo 1.34, Nok v e. Polar Troll 99 Ulsrud Kapp 1.28, v e. Lykke Gutten 00 Ulsrud Leik v e. Lykke Gutten 02 Ulsrud Nino 1.25,1a v e. Lykkemin Wanvik Britt S VANVIKAN, NORGE, Uppgift saknas ,19 Vinstrikaste avkommor Hingstar/valacker Slettvoll Rambo ,3a Bokli Balder ,2a Ulsrud Igel ,7a Vinnikvikken ,1a Turbo Rigel ,3a Kvikk Borken ,1a Arigel ,0a Birk Mollyn ,0a Granly Rigel ,3a Brisar ,3a Ston Maurstad Mai *1.24, Komnes Glans ,5a Splint Stjerna ,6a Venn Vara *1.27, Haukeli Stjerna ,6a Trö Flikka ,5a Fevold Kari ,2a Ruskelistjerna *1.28, Aaby Kine , Håketine , I Norge & Sverige utförda betäckningar (50) (67) (0) (0) (100) (100) Ej klar Totalt

16 BRISKEBY PHILIP TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,5 4 år ,7 *1.24,6 5 år ,8 *1.24,5 6 år ,3 1.26,8 Totalt ,3 *1.24,5 Briskeby Jenta är mor till: 01 Briskeby Lynet 1.30,1a Nok v e. Ulfrigg 03 Briskeby Philip *1.24,5a Nok h e. Moe Odin 04 Briskeby Friggen 1.32, Nok v e. Frigg Mollyn 05 Briskeby Elden 1.26,5a Nok v e. Spikeld 06 Torianna *1.27, Nok s e. Bokli Eld 08 Briskeby Rauen 1.27,5a Nok h e. Bokli Eld 10 Briskeby Frökna s e. Moe Odin Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Faren Moe Odin er en av tidenes beste norskfødte kaldblods. På 111 starter har han 105 trippelplasser-inger hvorav 76 seire (Seiersprosent 68,5). Vant alle løp han startet i både som 3- og 4-åring, satte norges-rekord som 3-åring og var suveren årgangstopp med knapt 2,5 mill innkjørt. Fortsatte i eliteløp direkte som 5-åring og vant både Jacob Meyers Pokal og Lars Laumbs Løp før han gikk på sitt første nederlag. Bestetid 19,3ak og bokført med innkjørt. Har 3 årganger i startklar alder. Mestvinnende er derbyvinne Moe Brage 21,2ak/ Av hopper nevnes Vår Frøya 25,8 ak/ og Kroken Stjerna 27,4m/ av 104 startende avkom har tjent over Mestvinnende 4-åring er derbyvinneren Tangen Scott og mestvinnende 3-åring er Krageboen. Har så langt ingen kårede sønner.mora Briskeby Jenta var ei god løpshoppe som vant 14 av 104 starter. Vant bl.a Guttorm Brekkes pokal og hevdet seg i en rekke hoppeløp. Tjente i over Alle tre avkom i startklar alder har startet. Briskeby Philip er den eneste med over innkjørt. Mormora Bleikli Stjerna utrettet lite i løpsbanen. Hun har 13 avkom og 9 har startet. Helsøstrene Briskebyrappa og Briskeby Jenta er de klart mestvinnende. Prestasjoner: Briskeby Philip debuterte i august som 3-åring og viste stor hurtighet ved to løp under 1.30 på de tre første startene. Bestetid 28,5am. Som 4-åring har han vunnet 4 av 12 starter. Mest innbringende er to V75-seire, hver med i premie. Kvalifiserte seg til finalen i Derby. Rekord 25,4 am. 32 Briskeby Philip Född 2003, fux, reg.nr NK Uppfödare: Briskeby Anne Elise, Norge Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i full løpstrening uten veterinære anmerkninger. Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 156 cm, kors 156 cm, längd 161 cm. Middels stor, oppsynt, høystilt og harmonisk hingst av meget god type. Pent hode. Velansatt, krum hals. Markert manke. Langt, toppet og hellende kryss. Tørre, gode og velstilte bein. Steile bakkoder. Romslige bevegelser Moe Odin 1.19,3a Nok Briskeby Jenta 1.24, Nok Elding 1.23,6a Moe Vilja 1.31,0a Rappfot 1.28,0 Bleikli Stjerna 1.47,0 Rappfot 1.28,0 Elnett 1.27,9 Lyngsvarten 1.26,2a Lund Blessa *1.29,2a Granvar 1.34,1 Stjernefrid 1.37,5 Sent Best 1.28,2 Edel Bleikli Stjerna är mor till: 86 Briskeby Prinsen 1.38, Nok v e. Alm Rigel 88 Briskeby Pil h e. Pilmin 89 Briskebymia 1.36, Nok s e. Alm Rigel 90 Briskeby Perla s e. Perle Troll 91 Briskeby Jenta 1.24, Nok s e. Rappfot 92 Briskeby Dokka 1.29,7a Nok s e. Briskeby Gutten 93 Briskeby Knerten *1.35, Nok v e. Briskeby Gutten 94 Briskeby Gubben 1.33,3a Nok v e. Briskeby Gutten 96 Smedsrud Jenta s e. Rappfot 97 Briskebyrappa 1.21,7a Nok s e. Rappfot 99 Briskar 1.28,6a Nok v e. Sköiar 00 Briskeby Svarten h e. Alm Svarten 01 Briskeby Kvikk 1.24, Nok v e. Eng Svarten Sönsteby Anita Volden, Strömsoddbygda 3534 SOKNA, NORGE Norsk Hestesenter NORGE Tlf ,35 I Norge & Sverige utförda betäckningar (73) (81) 32 (76) (40) Ej klar Totalt

17 B.W.GULLIVER TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per per start 3 år ,8 1.31,8 4 år ,8 1.26,4 5 år ,0 1.26,5 Totalt ,0 1.26,4 Gullan Fax är mor till: 06 B.W.Gulliver 1.26, h e. Lome Kongen 07 B.W.Matte 1.37,6 0 v e. Mörtvedt Jerkeld 08 B.W.Madde s e. Mörtvedt Jerkeld 09 B.W.Modde h e. Moe Odin 10 B.W.Blixten s e. H.G.Balder 11 B.W.Gullamaja s e. Moe Odin Diadem är mor till: 00 Gullan Fax *1.24,3a s e. Järvsöfaks 01 Mia Fax 1.36, s e. Järvsöfaks 02 Sandra Pål 1.37, s e. Bodbäckspålle 03 Mo Margot s e. Bodbäckspålle 06 Olivia Eder s e. Eder 07 Modig 1.31, v e. Moe Odin 08 Moe Per 1.30, v e. Moe Odin Offentligt omdöme vid godkännandet Far: Lome Kongen, 1.20,6ak/ Nok, har hittills 31 segrar på 103 starter och vunnit flera storlopp, bl a STC:s avelslopp, Erik Graléns Minne, Vårbjörken, Jon Olssons Minne, Erik Perssons Memorial, Siljansloppet, Sörlandets 3-års Cup, Nils A. Skjolds Äreslöp, Alm Rau Jos Äreslöp och H.M.Kongens Pokallöp. Lome Kongens första kull är född 2006 och han har 108 avkommor i startbar ålder. De främsta hittills förutom B.W.Gulliver är Tangen Mari *1.25,7ak/ Nok (2:a i norskt Hoppekriterie) och Lom Pilen 1.26,7ak/ Nok. Mor: Gullan Fax var en unghäststjärna med seger i bl a Prinsessan Madeleines Pokal där hon satte svenskt rekord med1.24,3 auto över kort distans. Hon segrade tio gånger på totalt 25 starter och tjänade kronor. Gullan Fax har fem avkommor varav två är i startbar ålder och där B.W.Gulliver startat. Mormor: Diadem 1.27,8k/ :-, har sju avkommor varav sex är i startbar ålder och tre startat, Gullan Fax är den främsta. B.W.Gulliver inledde sin tävlingskarriär som treåring med två andra på nio starter. Han har som fyraåring segrat bl a i STC:s Guldtäcke och Derbyconsolation samt slutat trea i Prinsessan Madeleines Pokal. B.W.Gulliver har rekordet 1.26,4 auto över kort distans och har hittills tjänat kronor. Hingst visad i tävlingskondition med lindriga förslitningsskador. Endoskopi visar en rodnad i svaljet och måttligt med tjockt slem i luftstrupen. 34 B.W.Gulliver Född 2006, brun, reg.nr Uppfödare: Wallström Birger, Sverige Exteriör beskrivning: Manke 154 cm, kors 152,5, längd 163 cm. Medelstor, långlinjerad och harmonisk häst av lätt typ. Uttrycksfullt huvud, lång manke, liggande bog, välmusklat kors, något vinklade hasar. Korta skenor fram, intåad båda frambenen, speciellt vänster. Konkava framhovar. Spända rörelser i skritt. Körprov: God körbarhet, goda draganlag Lome Kongen 1.20,6a Nok Gullan Fax *1.24,3a Spikeld *1.18,6a Tröpila Järvsöfaks *1.17,9a Diadem 1.27,8 Elding 1.23,6a Spikdona 1.24,6 Pilmin 1.30,7 Viri 1.33,3 Trollfaks 1.25,5 Järvsö Anna Greivin *1.26,9 Cetti *1.35,5 B W Montage AB Stjärnhovsvägen 6 A ÄLVSJÖ, SVERIGE Hudik Stallion AB Hammering HUDIKSVALL, SVERIGE Tlf , inavels koefficient ,64 I Sverige utförda betäckningar (inkl. Norsk reg. ) Ej klar Totalt

18 DALAR TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,8 4 år ,1 1.32,9 5 år ,3 1.27,8 6 år ,9 1.26,4 7 år ,8 1.23,5 8 år ,0 1.21,9 9 år ,8 *1.22,6 10 år ,1 *1.23,3 11 år ,8 1.24,9 12 år *1.25,6 1.22,5 13 år ,6 1.25,2 14 år ej startat 15 år ,3 1.23,7 Totalt ,8 1.21,9 Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Alm Rigel (f. 1975) 24,9/ pr.1 avpr.1, startet 10 ganger som treåring og vant fem av disse, bl.a. Vikodden Oppdretningsløp. Hans største seier tok han i Norsk Trav Derby. Som eldre vant han bl.a. St. Hallvardspokalen og Telemarkløpet. Alm Rigel er under Oleanne, og kommer dermed fra Norges mest berømte søskenflokk med Alm Svarten som det fremste avkom. I avlen har han selv satt store spor etter seg, bl.a. som far til Atom Vinter, Bork Rigel, Rigel Jo og flere andre. På hoppesiden kan nevnes Klæstad Mai, Stjerne Riga og Steinsvadjenta. Moren, Daltone pr. 3, startet ikke løp selv. Hun har derimot gjort sine saker bra som avlshoppe. Hun har 16 avkom, hvorav ni har startet; tre har tjent over Hennes beste avkom er kåringshingsten Dalar, samt Dalelden 23,4a/1,2 mill. Mormoren, Sirkeline pr. 1, vant bl.a. Norsk Trav Kriterium, H.M. Kongens pokalløp, og Biri Oppdretningsløp. Hun har 15 avkom, hvorav 10 har startet og tre har har tjent over Beste avkom er kåringshingsten Trons Ruggen. Prestasjoner: Dalar debuterte som 3-åring med to seire på seks starter, og fulgte opp som 4-åring med tre seire på 11 starter. Det er derimot som eldre at Dalar har tatt steget inn i eliten. Han har i store deler av karrieren vært oppstallet i Sverige, og hans beste sesong var nettopp i Sverige som 8-åring med over innkjørt. Dalar har vunnet en rekke Rikstotoløp i Sverige, samt Midnattspokalen, Sleipners elitlopp og Skeleftetravets Grand Prix. Han har også blitt annen i Jacob Meyers pokalløp og Østfoldpokalen. Stadig aktiv. 36 Dalar Född 1990, brun, reg.nr NK Uppfödare: Overn Per, Norge Veterinærbeskrivelse: Moderat fylling i høyre forkne. Hudbetennelse i venstre bakkode. Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 153 cm, kors 152 cm, längd 156 cm. Lettbygd, oppsynt med lite hingstepreg. Smalbygd. Uttryksfullt hode. Fin hals. Bra overlinje med lite markert manke. Litt fransk frambeinsstilling. Noe korte skritt. Trange bevegelser i trav med veivende frambeinsføring. Alm Rigel 1.24, Daltone Nilen 1.33,2a Oleanne Kipmin 1.31,8 Sirkeline 1.30,8 Vinvar 1.33,4 Molynstjerna 1.55,1 Jerker 1.31,2 Rudstjerna 1.36,7 Donno 1.30,0 Mindi 1.42,3 Årnsethgubben 1.33,5 Vangstjerna Daltone är mor till: 84 Dalmann 1.28,6a Nok v e. Alm Rigel 85 Jerk Junior h e. Jerker 87 Dallit 1.40, Nok v e. Granar 88 Daleka 1.33, Nok s e. Finstad Per 89 Dalletti 1.32, Nok s e. Finstad Per 90 Dalar 1.21,9a Nok h e. Alm Rigel 91 Dalsanna s e. Alm Sannar 92 Dal Mindi s e. Trons Trollmin 93 Daligator 94 Dalelden 1.23,4a h e. Elding 96 Dalander 1.40,4 0 Nok v e. Pajaprins 97 Dallapp v e. Lapp Nils 98 Dalja 1.30,6a Nok s e. Pajaprins 99 Dalprins 1.27, v e. Lykke Gutten 00 Dalgutten 1.28,7a Nok v e. Lykke Gutten Sirkeline är mor till: 76 Vang Texa s e. Texas Jan 79 Liar-Knekten 1.32,4a Nok v e. Kipmin 80 Daltone s e. Kipmin 81 Dalsine s e. Kipmin 82 Trons Ruggen 1.28,8a Nok h e. Kipmin 83 Trons Jerka 1.36, Nok s e. Jerker 84 Trons Rauen 1.39, Nok v e. Troll Jahn 85 Trons Svarten 1.35, Nok v e. Pilmingutt 86 Trons Bausen 1.32, Nok v e. Toddy 87 Trons Korban 1.25,4a Nok v e. Korbest 88 Trons Pil 1.29,6a Nok v e. Pilmin 89 Trons Fuksa 1.34, s e. Trons Trollmin 90 Trons Rigla s e. Alm Rigel 91 Trons Viking 1.33, v e. Trons Trollmin 94 Trons Marita s e. Bork Rigel Kristofferstuen Geir Arne Stasjonsveien EIDSBERG, NORGE Uppgift saknas ,53 Vinstrikaste avkommor Hingstar/valacker Röeds Gnisten ,5a Sandalen , Dalton G.L ,5a Dalex K ,5a Ettingbo Dalar ,5a Skogbryn Harry , Håksäter , Dollar , Ola Dox , Dalex , Ston Mickla Valkyria , Daljänta *1.27,1a Engas Tingeling *1.27,9a Opp Dolly , Lell Tössa ,1a Dal Bruden , Fagerdalstösen , Bäck Eva , B.A.S.Kajs , Krut Gertrud* , I Norge & Sverige utförda betäckningar (57) (33) (33) (50) (100) Totalt

19 DOTTERUD TEDDY TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,8 *1.25,9 4 år ,9 1.24,3 Totalt ,9 1.24,3 Steine Koso är mor till: 00 Anna Dorotea *1.31,3a Nok s e. Spikeld 01 Kosrappen 1.28,2a Nok v e. Spikeld 02 Lynkoso s e. Elding 03 Kos Stjernen v e. Rolex K. 04 Kjeltringen *1.23,7a Nok v e. Spikeld 05 Tres Ide 1.28, v e. Spikeld 06 Mai Kosa 1.36, Nok s e. Moe Odin 07 Dotterud Teddy 1.24, Nok h e. Alm Viktor 11 Juni Koso s e. Lome Elden Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Faren Alm Viktor (126) vant 10 av 39 starter fordelt på 7 sesonger. Han hadde sine klart beste sesonger som 3- og 4-åring med henholdsvis 5 og 3 seire på totalt 22 starter. Han seiret i Kåre Krosbys Minneløp, tok andreplass i Kloster-skogens Oppdretningsløp samt tredjeplass i Biri Oppdretn-ingsløp. Alm Viktor kvalifiserte seg til Norsk Travkriterium. Som fireåring vant han H.M. Kongens Pokalløp og tok andreplass i Gullsmed Otterens 4-årsløp. Mest innbringende løp denne sesongen var fjerdeplass i Norsk Travderby. Han satte dessuten norsk rekord 23,0K med voltestart. Alm Viktor har 2 årganger i startklar alder. Av 55 fireåringer har 30 startet og 8 tjent over Ness Tjo Alma, vinner av bl.a. Kong Olavs Æresløp samt toer i Norsk Hoppederby er mestvinnende med innkjørt. Av årets 45 treåringer har 20 startet og 3 tjent over Dotterud Teddy er klart mestvinnende. Også treeren i Norsk Hoppekriterium Lannem Siv framheves.mora Steine Koso (114) vant sine 2 starter som toåring og etablerte seg i årgangstoppen som 3- og fireåring. Av hennes prestasjoner nevnes seier i Guttorm Brekkes Pokalløp, andreplass i E.C. Koren Lunds Minneløp og fjerdeplass i Norsk Travkriterium. Totalt vant hun 17 av 61 starter og tjente knapt Av hennes 8 avkom i startklar alder har 6 startet og 4 tjent over Dotterud Teddy er klart mestvinnende, men også Kjeltringen 25,5aK/ framheves.mormora Sviund Pila (98) vant 2 av 7 starter og tjente Av hennes 11 avkom i startklar alder har 6 startet og 3 tjent over Steine Koso er den mestvinnende, men også Steine Lindi 26,3aK/ framheves. Prestasjoner: Dotterud Teddy vant sitt debutløp i februar. Han fortsatte deretter med 5 andreplasser, bl.a. i finalen av DNT s Vårserie, Klosterskogens Oppdretningsløp og Nils A. Skjolds Æresløp. Etter dette vant han Biri Oppdretningsløp og Norsk Travkriterium. Han er trippelplassert 38 Dotterud Teddy Född 2007, svart, reg.nr NK Uppfödare: Eng Fredrik & Jörgen, Norge i samtlige sine 12 starter hvorav 5 seire. Bestetiden 25,9aM er også seierstid. Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i løpskondisjon med veterinære anmerkninger som fylninger i ledd på alle bein og uttalt fylning i og fortykkelse av kodeseneskjede VF. Moderate fylninger i kodeseneskjeder BB, oppdrevne koder BF og overbein innvendig på begge frampiper. Endoskopi viser seigt slim og irritasjon i luftrøret. Røntgen u.a. Eksteriør: Manke 155 cm, kors 156 cm, längd 158 cm. Middels stor hingst av meget god type. Uttrykksfullt hode. Lang, krum, vel ansatt hals. Lang manke. Liggende bog. Kort rygg. Langt, hellende kryss. Noe spede piper og kniper under framknærne. Tåvid HF. Ledige bevegelser med bred bakbeins-føring. Travprøve: Hingsten gjennomførte travprøve etter km.tiden 1.24,2 Alm Viktor 1.22,8a Nok Steine Koso 1.25,1a Nok Rigel Jo 1.26,7 Bleikli Terna *1.29,3 Kos Knekten 1.23,9a Sviund Pila 1.38,3 Alm Rigel 1.24,9 Trollenka Alm Svarten *1.21,5a Edel Barry *1.30,0 Pål Jenta *1.34,4 Pilmin 1.30,7 Lerud Britt 1.34,2a Sviund Pila är mor till: 87 Steine Pilar 1.39, Nok h e. Lyngsvarten 92 Steine Pilo s e. Ronson 93 Steine Koso 1.25,1a Nok s e. Kos Knekten 94 Steine Lars h e. Dublan 96 Steine Lisa s e. Helmin Rigel 97 Steine Lynet 1.31,9a Nok v e. Kos Knekten 98 Steine Ljönar *1.27,6a Nok v e. Elding 99 Steine Lilja s e. Spiktoto 01 Steine Lindi 1.26,3a Nok s e. Sjefen 02 Steine Lilly 1.37, Nok s e. Elding 04 Steine Stjernar v e. Pål Even Eng Frederik & Jörgen St.Hanshaugen 13 H 2409 ELVERUM, NORGE Lörge Hestalsgard 3185 SKOPPUM, NORGE Tlf , , inavels koefficient ,73 I Norge utförda betäckningar (inkl. Svensk reg. ) Ej klar Totalt

20 EDER TÄVLINGSSTATISTIK uppgifter per år ,3 1.29,8 4 år *1.27,5 *1.25,2 5 år *1.24,2 1.29,8 6 år ,9 1.24,3 7 år ,8 Totalt *1.24,2 1.24,3 Offentligt omdöme vid godkännandet Avstamning: Elding (f. 1983) 23,6a/ pr. K. Startet til sammen 221 ganger og vant 52 løp. Ble nummer 2 i Norsk Trav Derby. Vant som eldre bl.a to av-delinger av Vintilla travet i Som avlshingst tilhører han en av landets mest betydningsfulle. Han er bl.a. far til kåringshingstene Spikeld, Moe Odin, Lome Elden, Lykke Gutten og Sjefen, samt hoppene Søstra og Mai Lotta. Moren, Media, vant ett løp av totalt ni starter og tok rekorden 35,0. Hun fikk sitt første avkom som 6-åring og har hittil fått sju avkom. Tre har vært til start. Eder er klart beste avkom. Mormoren, Alta pr. 2, vant fem av 40 starter og tjente Hun har åtte avkom, hvorav fem har startet. Av disse har to tjent over Mestvinnende er Vivendel 25,9a/ Prestasjoner: Eder debuterte som 3-åring med syv seire på 15 starter. Han vant bl.a DNT s unghestserie, STC s kallblodiga treårsserie, Värmlandstravets treårings-serie og i kvalifisering til Norsk Travkriterium. Han tok også andreplass i kvalifisering og finale i Svenskt travkriterium samt i finalen i Norsk Trav Kriterium, alle ganger slått av årgangseneren Alm Rau Jo. Som 4-åring vant han fem av 13 starter, deriblant Sleipner Cup i Sverige og kval til Norsk Derby. I Derbyfinalen ble han nr. 4. Som eldre har Eder bl.a. vunnet Lars Laumbs løp. Veterinærbeskrivelse: Hingst vist i full løpskondisjon med ubetydelige veterinære anmerkninger. Eder Född 1998, stickelhårig svart, reg.nr NK Uppfödare: Kampen Rune, Norge Uttalelse fra kåringsnemnda: Manke 153 cm, kors 152 cm, längd 160 cm. Middels stor, langlagt hingst. Pent hode. Vel ansatt hals. Lang manke. Langt, hellende kryss. Djupe lår med god muskelsetning. Tåvid beinstilling HF. Aksebrudd innover i venstre bakkode. Ordinære bevegelser i skritt og trav Elding 1.23,6a Nok Media 1.35, Nok Rappfot 1.28,0 Elnett 1.27,9 Sambo 1.26,4 Alta 1.28,3a Granvar 1.34,1 Stjernefrid 1.37,5 Jerker 1.31,2 Tyra 1.35,7 Knaust 1.28,3 Nicsana 1.41,1 Finstadmort 1.23,5a Atoma 1.29,4 Media är mor till: 96 Soria *1.32,3a Nok s e. Atom Vinter 98 Eder *1.24, Nok h e. Elding 99 Levi 1.40,4 0 Nok v e. Mentor Mollyn 01 Jard 1.38,9 0 Nok h e. Mjöner Kvikk 03 Aas Eld 1.28,9a Nok h e. Elding 04 Aas Dolly 1.31, Nok s e. Moe Odin 05 Embra 1.34, Nok s e. Spikeld Alta är mor till: 90 Media 1.35, Nok s e. Sambo 93 Nardo 1.27,5a v e. Atom Vinter 94 Vivendel 1.25,9a Nok s e. Viljesterk 95 Lapar 1.33,0a Nok v e. Lappe Troll 96 Rigelprinsen v e. Bork Rigel 97 Arga 1.34, Nok s e. Viljesterk 99 Bardun *1.26,5a Nok h e. Mentor Mollyn 00 Durban 1.29,1a Nok v e. Slogum Björn 02 Terma s e. Lome Elden Mysen Christian Gröterudveien EIDSBERG, NORGE Reuter Sofia Tlf ,13 Vinstrikaste avkommor Hingstar/valacker Egon , Edner , Nedergårds Totti ,5a Pålstegg , Sot Eld , Helge , Bork Eder *1.31, Stora Värmland , Sörbo Sixten *1.30, Lill Evert , Ston Grans Pernille ,3a Eldna ,4a Stommens Olivia , Pedra ,6a Edvina *1.32, Dans Madicken , Stenpila , Lundsokka , Hallsta Kajsa , Fina Julietta , I Sverige utförda betäckningar (inkl. Norsk reg. ) (71) 22 (65) (73) 37 (71) (52) 11 (48) (65) 11 (65) (40) 4 (40) (71) 5 (71) Ej klar Totalt

Offentligt omdöme för hingsten B.W.Gulliver 06-0262

Offentligt omdöme för hingsten B.W.Gulliver 06-0262 B.W.Gulliver 06-0262 B W Montage AB, Älvsjö Wallström Birger, Älvsjö Far: Lome Kongen, 1.20,6ak/2.445.634 Nok, har hittills 31 segrar på 103 och vunnit flera storlopp, bl a STC:s avelslopp, Erik Graléns

Läs mer

Ingemar Persson belönades 2015 med Sleipners Guldnål. Totalt har Sleipner delat ut 29 guldnålar genom åren. Betäck ditt sto!

Ingemar Persson belönades 2015 med Sleipners Guldnål. Totalt har Sleipner delat ut 29 guldnålar genom åren. Betäck ditt sto! Järvsö Björn & Ingemar, maj 2015. Ingemar Persson belönades 2015 med Sleipners Guldnål. Totalt har Sleipner delat ut 29 guldnålar genom åren. Betäck ditt sto! Bäste stoägare Detta brev ska ses som en inspiration

Läs mer

Avelsplan för den varmblodiga travhästen

Avelsplan för den varmblodiga travhästen Avelsplan för den varmblodiga travhästen Här kan du läsa ett utdrag ur den nya avelplanen: Sid Inledning 4 Avelsmål 4 Avelsframsteg 5 Hur skapas avelsframsteg 5 Utveckling av km-tider hos 3-5 åriga varmblodstravare

Läs mer

AVELSVÄRDERING FÖRE 1985. - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig.

AVELSVÄRDERING FÖRE 1985. - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig. AVELSVÄRDERING FÖRE 1985 - Intresse för avel sen vi domesticerade hästen. - Före 1985 premieringar för alla raser. - Jordbruksverket huvudansvarig. - Tonvikt på exteriör och härstamning, ej prestationer.

Läs mer

Din uppfödning. vad är målsättningen?

Din uppfödning. vad är målsättningen? Din uppfödning vad är målsättningen? Foto: Thomas Blomqvist/Kanal 75 Ett kommersiellt tänkande är viktigare än någonsin. Siktar du på eliten eller bredden, och ser du tillräckligt affärsmässigt på din

Läs mer

Avel och införsel. Stambokens indelning. Importbestämmelser för varmblodig travhäst. Allmänt. Tvångsstartsummor

Avel och införsel. Stambokens indelning. Importbestämmelser för varmblodig travhäst. Allmänt. Tvångsstartsummor Avel och införsel Stambokens indelning Hästar som är registrerade i avdelning I i stambok hos STC har fri starträtt i Sverige samt rätt att delta i premielopp och erhålla uppfödarpremie. Hästar som är

Läs mer

PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAPS VERKSAMHET SOM AVELSORGANISATION FÖR SHETLANDSPONNYER I SVERIGE 2011-01-01.

PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAPS VERKSAMHET SOM AVELSORGANISATION FÖR SHETLANDSPONNYER I SVERIGE 2011-01-01. Sidan 1 av 7 PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVERIGES SHETLANDSSÄLLSKAPS VERKSAMHET SOM AVELSORGANISATION FÖR SHETLANDSPONNYER I SVERIGE 2011-01-01. 1 1.1 ORGANISATION Sveriges Shetlandssällskap, (SSS), är en

Läs mer

INTERNA REGLER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL

INTERNA REGLER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL 1 INTERNA REGLER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL Antagna av Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avel 2012-12-20. 2 1. AVELSBEDÖMNING AV HINGSTAR 4 1:1 Domarnämnd 4 1:2 Avelsbedömning

Läs mer

Plan och riktlinjer för Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation

Plan och riktlinjer för Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation Plan och riktlinjer för Svensk Galopps verksamhet som avelsorganisation Svensk Galopp föreskriver följande med stöd av Statens Jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används till avel (SJVFS 2010:

Läs mer

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 Bakgrund och Syfte Bakgrund Att uppdatera och fördjupa den tidigare utredningen och därmed belysa

Läs mer

AVELSREGLEMENTE FÖR VARMBLODIGA RIDHÄSTAR, PONNYER, ISLANDSHÄSTAR OCH FJORDHÄSTAR

AVELSREGLEMENTE FÖR VARMBLODIGA RIDHÄSTAR, PONNYER, ISLANDSHÄSTAR OCH FJORDHÄSTAR AVELSREGLEMENTE FÖR VARMBLODIGA RIDHÄSTAR, PONNYER, ISLANDSHÄSTAR OCH FJORDHÄSTAR Reglementet har fastställts av jord- och skogsbruksministeriet den 1 februari 2006. Finlands Hippos rf - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

spelstrategier 76 GALOPP MAGASINET

spelstrategier 76 GALOPP MAGASINET 76 GALOPP MAGASINET 76-81 Spelstratergier-del-2.indd 76 08-01-16 14.04.19 Spela på Galopp! BLI RIK PÅ ATT KUNNA MER ÄN ANDRA Åldersvikter... utveckling... tränarstall... och födelsedag viktiga faktorer

Läs mer

Tränarkåren allt äldre men de yngre kvinnorna blir allt fler

Tränarkåren allt äldre men de yngre kvinnorna blir allt fler Vecka 7-2010 Tuffa damer på hemmaplan Hilda Zonett och Lundås Emelie har två saker gemensamt. De har båda två Bergsåker som hemmaadress och de har båda två tillskrivits titeln landets bästa sto. Det finns

Läs mer

PLAN & RIKTLINJER. Avelsföreningen Svensk Ridponny (ASRP) AVELSORGANISATION

PLAN & RIKTLINJER. Avelsföreningen Svensk Ridponny (ASRP) AVELSORGANISATION PLAN & RIKTLINJER Avelsföreningen Svensk Ridponny (ASRP) SOM AVELSORGANISATION FÖR SVENSK RIDPONNY Godkända from 2014-02-01 1 1 Allmänt 3 2 Organisation 3 2.1 Ekonomiska resurser 3 2.2 Styrelse 3 2.3 Registrering

Läs mer

HEMLÄXAN redovisas vid workshop (på mail och ett ex på papper)

HEMLÄXAN redovisas vid workshop (på mail och ett ex på papper) HEMLÄXAN redovisas vid workshop (på mail och ett ex på papper) Förening: SVENSKA NEW FOREST FÖRENINGEN Avelsorganisationer 4 För att bli godkänd ska avelsorganisationen vara en juridisk person och ha stadgar

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS VERKSAMHET SOM AVELS OCH STAMBOK FÖRANDE ORGANISATION samt avelsreglemente

PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS VERKSAMHET SOM AVELS OCH STAMBOK FÖRANDE ORGANISATION samt avelsreglemente 1 PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS VERKSAMHET SOM AVELS OCH STAMBOK FÖRANDE ORGANISATION samt avelsreglemente Antagna av Svenska Islandshästförbundet (SIF) 2009-06-03, samt ändringar

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 Datum Dnr 9.12.2005 5329/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2006 - tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis

Läs mer

Avel och uppfödningsenkät - ej företag

Avel och uppfödningsenkät - ej företag Avel och uppfödningsenkät - ej företag Bilaga 2a Syfte Hästavel och uppfödning med kvalitet Bakgrund Hästnäringens Avelskommitté bildades hösten 2007 genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning

TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Årsredovisning TRAVKOMPANIET STALL RÖD AB (publ) Organisationsnummer 556606-9349 Årsredovisning 2002-05-01--2002-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Travkompaniet Stall Röd AB bedriver tävlingsverksamhet med travhästar. Bolaget

Läs mer

Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2007 2011

Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2007 2011 Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 27 211 Förord Sverige är på flera sätt ett av Europas ledande hästländer. Efter Island är vi det mest

Läs mer

*1.09,4a / 16,7 milj kr.

*1.09,4a / 16,7 milj kr. Egna prestationer i världsklass Avkommor med prestationer i världsklass Far till två 1.08-travare! Far till 59 travare med rek 1.11 eller bättre Far till 25 miljonärer, varav 3 dollarmiljonärer Far till

Läs mer

3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge

3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge 3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge Deltagarinformation Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus Samarbetspartner Välkommen till årets 1:a treårstest 5 april 2012 kl 09:00

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge. Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus

3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge. Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus 3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus Välkommen till årets 1:a treårstest 12 april 2013 på Kungsgården i Flyinge Ändringar/avanmälan

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34

Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010. Avelsvärdering sid 9. Ston sid 22. Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Tidningen för alla travintresserade Nr 3 2010 Avelsvärdering sid 9 Äntligen dags för Elitauktionen! sid 34 Ston sid 22 Medlemsblad för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen. Ingår i medlemsavgiften

Läs mer

Hingstar, 2-åriga. Hingstar, 1-åriga

Hingstar, 2-åriga. Hingstar, 1-åriga SALULISTAN Svenska Haflingerföreningen Denna salulista uppdateras så snart någon häst rapporteras såld eller någon ny häst anmäls till salu. Senast uppdaterad den 19/10 2004 Svenska Haflingerföreningen,

Läs mer

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008

Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Utvärdering av Svenska Bullterrierklubbens RAS, verksamhetsåret 2008 Svenska Bullterrierklubben ansvarar för raserna Bullterrier och Miniatyrbullterrier. Klubben har under de senaste åren haft stora problem

Läs mer

Svenska Fjordhästföreningens

Svenska Fjordhästföreningens Svenska Fjordhästföreningens Avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar 2016 Antaget av Svenska Fjordhästföreningens styrelse 2015-10-17 SVENSKA FJORDHÄSTFÖRENINGENS STOREGLEMENTE 2016 Avelsvärderingsreglemente

Läs mer

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Inledning Det är en konst att skriva bra propositioner, men med fantasi och god kännedom om materialet som kan tänkas anmäla kommer man långt! Börja med

Läs mer

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras

Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Rapport angående de problem som kan uppstå i samband med att hästar av olika anledningar temporärt importeras/exporteras Producerat av: Mattias Hermansson & Knut Espen Johansen, KGH Consulting Uppdragsgivare:

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Hej publiken! Jag är en tjej på 9 år det är min pappa Ulf som ska prata idag. Nu kommer han.. Karolina

Hej publiken! Jag är en tjej på 9 år det är min pappa Ulf som ska prata idag. Nu kommer han.. Karolina Hej publiken! Jag är en tjej på 9 år det är min pappa Ulf som ska prata idag. Nu kommer han.. Karolina Välkomna till Wången! * Mitt i Sverige mellan Östersund och Åre *Riksanläggning för trav- och islandshästar

Läs mer

1 Bevisets utskriftsdatum.

1 Bevisets utskriftsdatum. Ver.2 070215 TOLKNINGSGUIDE FÖR KAPs HÄRSTAMNINGSBEVIS 1 Bevisets utskriftsdatum. 2 BESTÄLLANDE BES., NAMN & ADRESS Beställande bes: om beställningen av beviset har gjorts med typ av beställning = Bruksid.

Läs mer

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007.

Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Motion 1 Huvudstyrelsens förslag till Uppfödarstrategi Huvudstyrelsen för Springerklubben överlämnar bifogat reviderat förslag till Uppfödarstrategi för beslut vid Fullmäktigemötet 2007. Huvudstyrelsen

Läs mer

HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard)

HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Grupp 5 FCI-nummer - Interimistisk standard HÄLLEFORSHUND (interimistisk standard) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska Kennelklubben Suomen Kennelliitto

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS - Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund, september 2011 1 RAS- Rasspecifik Avelsstrategi Grönlandshund Bakgrund Föreliggande RAS är en revidering av upplagan från 2004. Rasklubbens avelsråd lämnade

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

HINGSTREGLEMENTE 2014

HINGSTREGLEMENTE 2014 Svenska Hästavelsförbundet (SH) HINGSTREGLEMENTE 2014 För de raser som Svenska Hästavelsförbundets är avelsorganisation för, inklusive rasvisa bestämmelser Antaget av SH:s styrelse 2013-11-08, 2013-12-12

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Sveriges Shetlandssällskaps STOREGLEMENTE 2015. Avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar

Sveriges Shetlandssällskaps STOREGLEMENTE 2015. Avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar Sveriges Shetlandssällskaps STOREGLEMENTE 2015 Avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar Antaget av Sveriges Shetlandssällskap (SSS) 2015-02-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1 ALLMÄNT... 3 2 SYFTET

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen Att utbilda en häst är som en lång spännande resa, med inslag av lärorika upplevelser. För att komma från en punkt till en annan måste

Läs mer

Har storleken betydelse?

Har storleken betydelse? Emma Carlén är utbildad Husdjursagronom. Hon har forskat inom ämnet husdjursgenek om hur man på bästa sä kan hia tjurar och kor som nedärver resistens mot juverinflammaon. Emma började på Svensk Mjölk

Läs mer

Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet

Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet utgiven av: Branschrekommendation gällande stuteriverksamhet utgiven av AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA TRAVHÄSTEN FÖRENINGEN SVENSKA HINGSTHÅLLARE

Läs mer

HÄSTENS FORM. När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt.

HÄSTENS FORM. När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt. HÄSTENS FORM När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt. Med ändamålsenlig form menas den form där just den här hästen

Läs mer

Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning

Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning Foto: ediblegeography.com Avel i ekologisk husdjursproduktion - nuläge och framtidsinriktning Therese Ahlman Inst. för husdjursgenetik, SLU E-post: therese.ahlman@slu.se Jordbruksverkets FoU-dag 11 april

Läs mer

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER

AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER Grupp 3 FCI-nummer 286 FCI-standard på engelska publicerad 1997-12-01 FCI-standard fastställd av FCI General Committee 1996-09-03 Översättning fastställd av SKKs Standardkommitté 2011-11-29 AMERICAN STAFFORDSHIRE

Läs mer

Erbjudande att investera i en travhäst från Broline

Erbjudande att investera i en travhäst från Broline Erbjudande att investera i en travhäst från Broline Erbjudande att investera i en travhäst från Broline...1 Att bli travhästägare...2 Privat eller i konsortier... 3 Motiv att köpa travhäst...4 Från föl

Läs mer

STALL MÅNADSRAPPORT APRIL 2014. Magnus Jakobsson. Nytorp. nytt. V75-drottningen. Conrads Elsa

STALL MÅNADSRAPPORT APRIL 2014. Magnus Jakobsson. Nytorp. nytt. V75-drottningen. Conrads Elsa STALL Magnus Jakobsson Nytorp nytt V75-drottningen Conrads Elsa SAMMANFATTNING ANTAL 1 2 3 SEGER% PLATS % INKÖRT 24 3 2 4 13% 38% 242.882:- MAGNUS HAR ORDET... Det har kanske inte blivit riktigt så mycket

Läs mer

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar

Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsregionernas och enskilda medlemmars synpunkter på förslagna nya Avels- och Uppfödaretiska Regler: Frågor och svar Avelsindex Fråga: Avelshundar i kombination bör ha ett index över 100. Är det minst

Läs mer

Tidningen för alla travintresserade Nr 1 2007. Välja hingst 10 Nytt Krafft-avtal 17 Hydro Horse till Sverige 28. Travhästen nr 1 2007 1.

Tidningen för alla travintresserade Nr 1 2007. Välja hingst 10 Nytt Krafft-avtal 17 Hydro Horse till Sverige 28. Travhästen nr 1 2007 1. Tidningen för alla travintresserade Nr 1 2007 Välja hingst 10 Nytt Krafft-avtal 17 Hydro Horse till Sverige 28 Tema: Avel Travhästen nr 1 2007 1 Innehåll OMSLAGSFOTO: Petri Johansson / Kanal 75 Travhästen

Läs mer

MENHAMMAR STUTERI 2015

MENHAMMAR STUTERI 2015 MENHAMMAR STUTERI 2015 178 90 EKERÖ MENHAMMAR STUTERI är ett av de klassiska svenska stuterierna med mer än 60 års framgångsrik verksamhet. Årets uppfödarbragd 2011 och Årets Vinstrikaste Uppfödare sju

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Det är skillnad på får och får

Det är skillnad på får och får Det är skillnad på får och får Vad för får ska man skaffa sig att träna på? Frågan kommer ofta till oss som håller kurser eller är aktiva i klubbarna. Helt grundläggande och nödvändigt är att de får vi

Läs mer

E N V Ä R L D S N Y H E T!

E N V Ä R L D S N Y H E T! EN VÄRLDSNYHET! Vinnare tar inga chanser Steget mellan människa och häst kan tyckas stor. Men samma typ av förslitnings- och belastningsskador som drabbar människor, drabbar också hästar. Det har varit

Läs mer

RAS Uppföljning 2 2014

RAS Uppföljning 2 2014 2015-02-12 1 RAS Uppföljning 2 2014 Nuläge Registreringar 1990-2009 Trenden mellan 1990 och 2009 har varit ständigt nedåtgående. År 2009 registrerades 36 buhundar, varav 2 var importerade till Sverige.

Läs mer

Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur; SJVFS 2012:6 Saknr M4

Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur; SJVFS 2012:6 Saknr M4 1 Jordbruksverket Att. David Slottner, Märta North, Bengt Larsson, Ingrid Eilertz och Helena Kättsröm Enheten för häst, fjäderfä och vilt 551 82 JÖNKÖPING Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter

Läs mer

Årjäng Lördag 11 juli 2015. V75-1 VI LÅSER PÅ TRE A: 2-11-5 B: 7-9-4-8-3-10 C: 6-1

Årjäng Lördag 11 juli 2015. V75-1 VI LÅSER PÅ TRE A: 2-11-5 B: 7-9-4-8-3-10 C: 6-1 Årjäng Lördag 11 juli 2015. V75-1 VI LÅSER PÅ TRE A: 2-11-5 B: 7-9-4-8-3-10 C: 6-1 Ett försök i Silverdivisionen och tipset till 2 Dante Boko som senast var ute i Upp till bevis, ett lopp där tränare själva

Läs mer

ROMME FREDAG 28 FEBRUARI

ROMME FREDAG 28 FEBRUARI ROMME FREDAG 28 FEBRUARI Södra Dalarnas Dag med Eivin Erlandssons Minne! KVÄLLSTRAV MED V64 7 Första start 18.20 Dalatravet Romme. Bankod 23. Pris 20 kr. År 2014 Romme Telefon 0243-23 95 00 www.dalatravet.se

Läs mer

Hingstreglemente för fjordhingstar i avel

Hingstreglemente för fjordhingstar i avel Svenska Fjordhästföreningens Hingstreglemente för fjordhingstar i avel 2011 Antaget av Svenska Fjordhästföreningens styrelse 2010 11 13 Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1. Allmänt.. 3 2. Syftet med avelsvärdering

Läs mer

Projekt Hästägaren Slutrapport

Projekt Hästägaren Slutrapport Projekt Hästägaren Slutrapport Svenska Travsportens Centralförbund Sidan 2 av 20 Innehållsförteckning Projekt Hästägaren Bakgrund...3 Syfte och mål...3 Resultat...3 Webbplats: hastagaren.se...3 Köpa travhäst...4

Läs mer

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01

Föl på väg. Gäller från 2013-01-01 Föl på väg Gäller från 2013-01-01 1 Försäkringar för avel och uppfödning I samarbete med ASVH, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, har Agria tagit fram försäkringar som är särskilt anpassade

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks

V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks Vecka 45 V75-finaler på Gävletravet: Dubbeljackpot, Commander Crowe och Järvsöfaks På lördag finns chansen att slå vinstrekord i spelet som skapar flest miljonärer. Det är dubbeljackpot på V75 och en ensam

Läs mer

Förenings Aktuellt April 2015

Förenings Aktuellt April 2015 Förenings Aktuellt April 2015 April 2015 Föreningens Styrelse Styrelsen 2015 Föreningen Nordsvenska Hästen i Kalmar län Per-Arne Ytterbring Ordförande, fullmäktigeledamot, länskommittérepresentant, extern

Läs mer

ATG arrangerar även spel på Trio och Tvilling, men då handlar det om svensk spelpool.

ATG arrangerar även spel på Trio och Tvilling, men då handlar det om svensk spelpool. Vecka 4 Vinn 46 miljoner när Halmstad kör V75 och skrällekipaget är med igen Förra veckan skrällde det rejält på Åbys V75:a. Redan innan sista avdelningen skulle köras stod det klart att inget system skulle

Läs mer

FIRST LEGO League. Östersund 2012

FIRST LEGO League. Östersund 2012 FIRST LEGO League Östersund 2012 Presentasjon av laget Nyheden 8a Vi kommer fra Östersund Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 9 jenter og 10 gutter. Vi representerer Nyhedens skola

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Samtliga avelsgodkända Lipizzanerhingstar i Sverige:

Samtliga avelsgodkända Lipizzanerhingstar i Sverige: SLF s styrelse 2013 Ordförande: Toini Pettersson, Enhörna tel: 070-984 27 99 Vice Ordförande: Therese Bjerketorp, Mölnbo Tel: 070-200 97 17 Sekreterare: Helena Hammarskjöld, Mora tel: 0250-20471 Kassör:

Läs mer

Fölets och unghästens benställning vad kan påverkas och när ska det göras? Fördjupningsarbete under Steg 3-kursen våren 2004

Fölets och unghästens benställning vad kan påverkas och när ska det göras? Fördjupningsarbete under Steg 3-kursen våren 2004 Fölets och unghästens benställning vad kan påverkas och när ska det göras? Fördjupningsarbete under Steg 3-kursen våren 2004 Lisa Morgenstjerne Johnsson och Pia Påhlstorp 2 Inledning Efter en intressant

Läs mer

Soft Step. NO: Øvelser

Soft Step. NO: Øvelser Soft Step NO: Øvelser Her får du en komplett trening av styrke, stabilitet, utholdenhet, bevegelighet, koordinasjon, kroppskontroll og en flott kroppsholdning! 1 Magemuskulatur, stabilitet i bekken og

Läs mer

Försäkring för hästen 1 oktober 2005

Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Är din häst rätt försäkrad? Det är inte ovanligt att många hästar är för mycket eller för lite försäkrade. Folksams filosofi är inte att sälja försäkringar till varje

Läs mer

3-å rstestet 2015 i siffror

3-å rstestet 2015 i siffror -å rstestet 2015 i siffror Allmän information Antal visade -åringar 799 Andel i förhållande till antal i årgången 4 % Antal bedömningsplatser 2 (Inklusive 2 visningshelger på Flyinge) Antal avkommor per

Läs mer

POLSKI OWCZAREK NIZINNY

POLSKI OWCZAREK NIZINNY Grupp 1 FCI-nummer 251 Originalstandard 1998-08-07 FCI-Standard 1998-08-07; engelska SKKs Standardkommitté 1999-10-05 POLSKI OWCZAREK NIZINNY Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundaræktarfélag Íslands

Läs mer

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN?

VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? VARFÖR VÄLJA LIMOUSIN? Limousin - Den gyllenbruna eliten Historia, egenskaper och utveckling Limousinrasen härstammar från det centralfranska höglandet, med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet.

Läs mer

Svenska Hästavelsförbundets STOREGLEMENTE 2008. Avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar Antaget av SH 2007-12-11

Svenska Hästavelsförbundets STOREGLEMENTE 2008. Avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar Antaget av SH 2007-12-11 Svenska Hästavelsförbundets STOREGLEMENTE 2008 Avelsvärderingsreglemente för ston och unghästar Antaget av SH 2007-12-11 Rasvisa bestämmelser Antaget av SH 2007-11-14 & 2007-12-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att lyckas med parningen.

Att lyckas med parningen. Att lyckas med parningen. Catharina Linde Forsberg Det finns många möjliga anledningar till att en tik inte blir dräktig efter parning. En av de vanligaste är att den helt enkelt parades på fel dag i löpningen.

Läs mer

Plan och riktlinjer för Föreningen Gotlandskaninens verksamhet som registerförande förening för gotlandskanin

Plan och riktlinjer för Föreningen Gotlandskaninens verksamhet som registerförande förening för gotlandskanin Plan och riktlinjer för Föreningen Gotlandskaninens verksamhet som registerförande förening för gotlandskanin 1 Beslutad av Föreningen Gotlandskaninens styrelse 24 maj 2009 INNEHÅLL 1. Verksamhet 2. Organisation

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

Lopp 1 (V4-1) Auto 2140. Lopp 2 (V4-2, LD-1) Auto 2640. Bollnäs - Lördag 7 September. Rank. Rank

Lopp 1 (V4-1) Auto 2140. Lopp 2 (V4-2, LD-1) Auto 2640. Bollnäs - Lördag 7 September. Rank. Rank Lopp 1 (V4-1) Auto 2140 2 New Esterel har mest startat i monté i år och varit framgångsrikt. I de åtta senaste starterna har det blivit fyra segrar och enda gången hästen var sämre än tvåa under denna

Läs mer

Allsang med Terje og Ann-Kristin

Allsang med Terje og Ann-Kristin Allsang med Terje og Ann-Kristin E - dur DE NÆRE TING DITT SINN MONNE FLYVE SÅ VIDE OMKRING DET ER SOM DU GLEMMER DE NÆRE TING DET ER SOM DU ALDRI EN TIME HAR FRED DU LENGTER BESTANDIG ET ANNET STED DU

Läs mer

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira)

FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Grupp 5 FCI-nummer 189 Originalstandard 1996-11-16 SKKs Standardkommitté 2002-06-05 FINSK LAPPHUND (Suomenlapinkoira) Nordisk Kennel Union Dansk Kennel Klub Hundarxktarfélag Íslands Norsk Kennel Klub Svenska

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - Helt suveränt, fint upplagt, trevlig servicepersonal, matupplevelse

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - Helt suveränt, fint upplagt, trevlig servicepersonal, matupplevelse Namn: Anne Mohr Resa: Hemsida Datum: 5-8 september 2013 Kommentar mottagande: - Jätte bra service och välkomnande Kommentar boende: - Överförväntan, dom hade tänkt på allt Kommentar maten: - Helt suveränt,

Läs mer

Genetik. Så förs arvsanlagen vidare från föräldrar till avkomma. Demokrati och struktur inom och mellan anlagspar

Genetik. Så förs arvsanlagen vidare från föräldrar till avkomma. Demokrati och struktur inom och mellan anlagspar Genetik Så förs arvsanlagen vidare från föräldrar till avkomma Hunden har 78st kromosomer i varje cellkärna, förutom i könscellerna (ägg och spermier) där antalet är hälften, dvs 39st. Då en spermie och

Läs mer

V75-Jackpot med 44 miljoner på PEAB-travet. Nordiska Elitlopp med svenska chanser. Vecka 24-09

V75-Jackpot med 44 miljoner på PEAB-travet. Nordiska Elitlopp med svenska chanser. Vecka 24-09 Vecka 24-09 V75-Jackpot med 44 miljoner på PEAB-travet Det är många om budet i Norrbottens Stora Pris (V75-3) med 600 000 kronor till vinnaren på PEAB-travet i Boden på lördag. Elitloppshästarna Scarlets

Läs mer

Presentation av föreslagna personer till val vid SAAF Årsmöte 8/3 2014

Presentation av föreslagna personer till val vid SAAF Årsmöte 8/3 2014 Presentation av föreslagna personer till val vid SAAF Årsmöte 8/3 2014 Ordförande: Väljs på 1 år Ledamöter: väljs på mandatperiod 2 år Maud Delling Maria Molin, Kristinehamn Foto: privat Maud Delling är

Läs mer

V75 med Giant Superman på Bollnäs. Läget just nu: + 6,5 % Vecka 40

V75 med Giant Superman på Bollnäs. Läget just nu: + 6,5 % Vecka 40 Vecka 40 V75 med Giant Superman på Bollnäs Bollnäs tar över V75-stafetten med en högklassig omgång på lördag. Höstens häst Giant Superman är just nu tvåa bakom Camilla Highness som den vinstrikaste svenskfödda

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Sammanställning av uppfödarenkät.

Sammanställning av uppfödarenkät. Sammanställning av uppfödarenkät. 1 = Stämmer 5 = Stämmer inte Antal svar: 47 1. Lagottohanar har bra könsdrift 1 26 55 % 2 13 28 % 3 4 9 % 4 3 6 % 5 1 2 % 2. Lagottohanar har lätt för att para tikar 1

Läs mer

Försäkring för dolda fel hos katter

Försäkring för dolda fel hos katter Försäkring för dolda fel hos katter Ibland behövs mer än nio liv Som uppfödare har man mycket att tänka på då man planerar att ta en kull. Vilken hane passar honan? Kommer dräktigheten att gå bra? Kommer

Läs mer

SVENSKA FINULLSFÖRENINGEN

SVENSKA FINULLSFÖRENINGEN AVELSPLAN Plan för avel med får av rasen Svensk Finull SVENSKA FINULLSFÖRENINGEN 2013 Svenska Finullsföreningen Föreningen är rasförening för enskilda och företag med intresse för det svenska finullsfåret.

Läs mer