Vi räddar dem till livet men sedan då?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi räddar dem till livet men sedan då?"

Transkript

1 September 2012 cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ N Vi räddar dem till livet men sedan då? Om för tidigt födda barns rätt till stöd

2 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 3 De nya överlevarna... 4 Bristande medicinsk uppföljning och habilitering... 4 Behov av nationella riktlinjer... 5 Omhändertagandet i Tyskland ett gott exempel... 5 Allt fler för tidigt födda barn i specialisthabiliteringen... 5 Vi anser att... 6 Bristande stöd till barnen i förskola och skola... 6 Efterfrågan på metoder och resurser... 6 Skolorna behöver tillgång till kunskap... 6 Den nya skollagen stärker barnets rätt till stöd... 7 Ta tillvara forskningsresultat i skolans praktiska verklighet... 7 Vi anser att... 8 Försäkringar för för tidigt födda barn... 8 Konsumentombudsmannen drev ett ärende till domstol... 9 Vi anser att... 9 cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ O

3 Förord Din son har slutat andas. Han är helt grå. Vi har fullt pådrag. Du kan inte besöka honom nu. De långa minuterna innan läkarna kommer ut igen känns som oändliga timmar. Ibland kommer inget lugnande besked. Men eftersom neonatalvården i Sverige är av så hög kvalitet kan de flesta prematurföräldrar pusta ut. Ett tag. För som förälder till ett för tidigt fött barn, lever man mer eller mindre i ovisshet under lång tid. Ingen är förberedd på den chock det innebär att ens bebis, som kanske inte väger mer än ett halvt kilo, väljer att komma ut, under dramatiska former, tidigare än beräknat. Frågorna är oändliga: kommer barnet att växa normalt? Hur infektionskänslig är sonen egentligen? Hur länge pågår sondmatning eller matning med knapp? Kommer hon att få koncentrationssvårigheter och få problem med att klara skolan? Vilka sjukdomar kan han drabbas av senare i livet? Den viktigaste frågan som många föräldrar ställer sig är givetvis vad de själva kan göra. Och vart de ska vända sig med sina frågor. Vi anordnade den 16 februari 2012 ett välbesökt kunskapsseminarium i riksdagen med rubriken Vi räddar för tidigt födda barn till livet - men sedan då? Där diskuterade barnläkare, föräldrar, habiliteringschefer och representanter från försäkringsbranschen sina erfarenheter av för tidigt födda barns situation. Syftet var att hämta in kunskap och ställa frågan om det krävs politiska åtgärder för att säkerställa att för tidigt födda barn får sina behov och rättigheter tillgodosedda, precis som andra barn. Vår slutsats är att politiska åtgärder behövs. Vi vill tacka alla som bidrog till att ge kunskapsseminariet både bredd och djup. I den här rapporten sammanfattar vi våra lärdomar från seminariet och lägger fram politiska förslag för att stärka för tidigt födda barns rättigheter. Tina Acketoft, riksdagsledamot (FP) och ledamot i riksdagens utbildningsutskott Jan Ertsborn, riksdagsledamot (FP) och vice ordförande i riksdagens civilutskott Barbro Westerholm, riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson (FP) Sekreterare: Susanne Hagard Karin Liljeblad cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ P

4 De nya överlevarna Totalt föds cirka barn för tidigt i Sverige varje år, vilket motsvarar ungefär sex procent av alla barn. Av dem är ungefär 400 extremt för tidigt födda (födda i vecka 28 eller tidigare). Antalet för tidigt födda barn ökar, bland annat på grund av förbättrade fertilitetsbehandlingar och för att mödrarna är äldre än tidigare. De allra flesta av de för tidigt födda barnen kan idag få och får ett mycket bra liv. När president Kennedys son föddes för tidigt med lungproblem år 1962 gick hans liv inte rädda. Sedan dess har neonatalvården förbättrats enormt och fler och fler för tidigt födda barn överlever, trots svåra förutsättningar. Av de barn som vägde mindre än ett kilo när de föddes överlever i dag åtta barn av tio, vilket är en fantastisk utveckling. I dag finns det omkring barn och ungdomar under 18 år som har fötts för tidigt. 1 Barn som fötts för tidigt är inte färdigutvecklade. Hos de extremt för tidigt födda barnen, det vill säga barn som föds före graviditetsvecka 28, är vitala organ som lungor och hjärnan omogna. De har svårt att syresätta sin kropp. Hjärnans signaler går långsamt och den är känslig för förändringar i blodtrycket. Var tredje av de extremt för tidigt födda barnen drabbas av hjärnblödning, men de flesta av dem klarar detta utan men. För att skydda barnen så mycket som möjligt försöker neonatalvården efterlikna miljön i livmodern så långt det bara går, så att det är mörkt, varmt och ombonat samt relativt tyst. 2 Forskningen visar att det inte alls är självklart att ett barn behöver få hjärnskador av att barnets hjärna har utvecklats utanför livmodern. En forskargrupp på Karolinska Institutet har följt för tidigt födda barns utveckling och visat att barnens IQ-värde ligger på en normalfördelningskurva, men som är något förskjuten nedåt. Det innebär att gruppen som helhet har något lägre IQ än barn i stort, men att det finns för tidigt födda barn med såväl högt som normalt IQ-värde. 3 Majoriteten av de för tidigt födda barnen klarar sig som sagt relativt väl. Men ungefär var femte barn drabbas av allvarliga funktionsnedsättningar i form av till exempel cp-skador, synnedsättningar samt neuropsykiatriska problem som adhd och autism. Många av barnen får olika former av inlärningssvårigheter som dyskalkyli, det vill säga svårigheter att förstå matematik. Det finns också exempel på mer sällsynta funktionsnedsättningar hos extremt tidigt födda barn i form av syntolkningsproblem, som ansiktsblindhet, det vill säga svårigheter att känna igen personer. De för tidigt födda barnen löper också ökad risk att drabbas av diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och högt blodtryck samt psykoser som vuxna, jämfört med andra barn. 4 Bristande medicinsk uppföljning och habilitering Stora resurser satsas på neonatalvård i början av det för tidigt födda barnets liv för att hon eller han ska överleva och utvecklas utanför sin mammas livmoder. Den svenska neonatalvården synes ur ett internationellt perspektiv vara mycket framgångsrik. Enligt Hugo Lagercrantz, professor i pediatrik, är vår neonatalvård bland de bästa i världen, både när det gäller överlevnaden för barn med mycket låg födelsevikt och att förebygga att barnen drabbas av funktionsnedsättningar. 5 1 Hugo Lagercrantz vid Folkpartiets seminarium i riksdagen om för tidigt födda barn 16 febr Fredrik Hedlund: Från överlevnad till en vision om livslång hälsa. Tema: För tidigt född. Medicinsk Vetenskap Nr 2/ ibid 4 ibid samt Jacobsen och Lagercrantz DN Debatt Extremt för tidigt födda barn måste få hjälp senare i livet 5 Hugo Lagercrantz vid Folkpartiets seminarium i riksdagen om för tidigt födda barn 16 febr 2012 cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ Q

5 Fortsatt utvecklingsarbete är dock viktigt för att minska hälsoriskerna för barnet. Mikael Norman, professor i barnmedicin med särskild inriktning på nyföddhetsvård, ser framför allt tre utvecklingsområden: bättre näringstillförsel, att minska riskerna för vårdrelaterade infektioner samt att utveckla omvårdnaden för att minska stressen för barnet under tiden som nyfödd. Forskningen visar att för tidigt födda barn har en större stresskänslighet än andra barn, vilket kan bero på att de har varit utsatta för stress under den första känsliga vårdtiden i sitt liv. 6 Lena Jacobson, överläkare och docent, samt Hugo Lagercrantz, professor vid Astrid Lindgrens barnsjukhus uppmärksammade i en debattartikel i Dagens Nyheter ( ) att de för tidigt födda barnen efter den första tiden med avancerad barnsjukvård inte får tillräckligt stöd för att hantera sina neuropsykologiska funktionsnedsättningar. De menade att det saknas kunskaper, resurser och organisation inom habiliteringen för att möta dessa barns behov. Jacobsen och Lagercrantz pekade på behovet att utveckla nya metoder för träning, specialpedagogik i skolan och stöd i vuxenlivet. 7 Behov av nationella riktlinjer Vid Folkpartiets kunskapsseminarium i riksdagen berättade professor Hugo Lagercrantz om vilka medicinska problem och svårigheter som en del av de för tidigt födda barnen drabbas av och menade att sjukvården måste följa upp barnen bättre. Han såg behov av nationella riktlinjer för neonatalvården och för medicinsk uppföljning av de för tidigt födda barnen. Han pekade också på att neonatalvården innebär svåra etiska ställningstaganden, vilket förstärker behovet av riktlinjer för vården. Under vårdtiden på neonatalavdelningen, har föräldrarna specialistteam att ställa frågor till. All vårdpersonal de träffar där är experter på för tidigt födda barn. När barnet väl är hemma, är det svårare att veta vart man som förälder ska vända sig. Husläkaren eller barnavårdscentralen har inte alltid rätt kompetens för att svara på prematurföräldrarnas frågor och tar inte alltid tillräckligt ansvar för att slussa vidare till rätt specialist. Som förälder kan det också vara svårt att veta vilka frågor man bör ställa, eftersom det är svårt att veta vilka eventuella komplikationer som kan inträffa. Omhändertagandet i Tyskland ett gott exempel Charlotte Nauter, dåvarande ordförande i Stockholms föräldraförening för prematurfödda barn, kunde vid seminariet vittna om vilka problem det innebär för en förälder att försöka navigera i sjukvårdsdjungeln. Som förälder har man inte tillräckligt stöd i detta, utan efter hand som föräldern upptäcker nya problem hos sitt växande barn får han eller hon försöka hantera det. Många av de närvarande neonatalläkarna och föräldrar till för tidigt födda barn bekräftade erfarenheterna av att det efter den första vårdintensiva sjukhustiden inte finns någon koordination eller sammanhållen medicinsk uppföljning av barnens fortsatta utveckling. När familjen saknar en fast, fungerande vårdkontakt hamnar familjen därför ofta på barnakuten, eftersom för tidigt födda barn ofta är känsliga för infektioner. Det är inte ett adekvat omhändertagande, menade barnläkarna. Föräldraföreningen lyfte fram det fortsatta omhändertagandet av för tidigt födda barn i Tyskland som ett gott exempel. Där kan barnet och dess föräldrar få en egen kontaktperson/koordinator i vården som håller samman familjens vårdkontakter. Allt fler för tidigt födda barn i specialisthabiliteringen Flera menade att barnhabiliteringen dels är underdimensionerad, dels saknar kunskap om en del av de funktionsnedsättningar som för tidigt födda barn kan drabbas av. Många av dessa barn behöver specialisthabilitering. Lena Dahlman, som är ordförande i Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, bekräftade på seminariet behovet av att utveckla stödet till för tidigt födda barn. När 6 Fredrik Hedlund: Från överlevnad till en vision om livslång hälsa. Tema: För tidigt född. Medicinsk Vetenskap Nr 2/ Jacobsen och Lagercrantz DN Debatt Extremt för tidigt födda barn måste få hjälp senare i livet cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ R

6 intensivvårdsperioden är över kommer många för tidigt födda barn behöva medicinsk uppföljning. Huvudansvaret för detta bör, enligt Lena Dahlman, ligga hos en barnneurolog. Allt fler för tidigt födda barn finns inom specialisthabiliteringen och där behövs såväl föräldrastöd som kognitiva och beteendeterapeutiska insatser samt hjälpmedelsutprovning. Lena Dahlman pekade på att en del barn får livslånga funktionsnedsättningar med omfattande behov av stöd från samhället. Det är också viktigt att uppmärksamma föräldrarna, som ger sina barn stöd och omvårdnad långt utöver det vanliga föräldraansvaret under barnets hela uppväxt och många gånger också under vuxenlivet. Vi anser att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för neonatalvården, samt för fortsatt medicinsk uppföljning och habilitering av för tidigt födda barn. föräldrar till för tidigt födda barn bör redan före utskrivningen från neonatalavdelningen erbjudas en vårdcoach/vårdkoordinator som är familjens kontaktperson i vården. Vårdcoachen ska fungera som spindeln i nätet vid de vård- och habiliteringskontakter som familjen behöver för sitt barn. barnavårdscentralerna, BVC, har ofta inte tillräcklig kunskap att möta behoven hos för tidigt födda barn och deras föräldrar. Varje landsting bör ha särskild barnläkarkompetens knuten till BVC för att möta dessa barns och föräldrars behov. I större städer bör det finnas underlag för en barnavårdscentral som är särskilt specialiserad på för tidigt födda barns behov. Bristande stöd till barnen i förskola och skola Charlotte Nauter berättade om den okunskap och/eller oförståelse som familjerna ofta möter hos förskola och skola. Som förälder får man vara expert på sitt barns särskilda behov och ofta kämpa för barnets rätt till stöd. Det är inte heller självklart att barnet får stöd och hjälp. Föräldraföreningen pekade också på att det är vanligt att de extremt för tidigt födda barnen är mer infektionskänsliga än fullgångna barn. En del barn har koncentrationssvårigheter eller är känsliga för höga ljudnivåer. Den vanliga förskolemiljön kan därför vara påfrestande. Efterfrågan på metoder och resurser Hugo Lagercrantz skrev, tillsammans med sin kollega Lena Jacobson på DN-debatt, om sina erfarenheter av att förskolan och skolan ofta inte möter behoven hos för tidigt födda barn. Dessa barn kan ibland drabbas av neuropsykologiska komplikationer som skapar svårigheter i vardagen i förskolan och skolan. Det kan handla om autism, adhd och olika former av koncentrationsstörningar. Det kan också handla om andra problem som ansiktsblindhet, som gör att barnet har svårt att känna igen sina klasskompisar eller sin lärare, eller bristande förmåga att orientera sig, vilket gör det svårt för barnet att hitta till skolan och till sitt klassrum. Barnen kan även drabbas av andra komplikationer som ger svårigheter i skolan. Dessa båda forskare pekade på att det i skolan saknas både specialpedagogiska metoder och resurser att ta hand om dem, och de är inte förväntade att ha några särskilda behov. 8 Skolorna behöver tillgång till kunskap Åsa Karle, regionchef hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättade på Folkpartiets seminarium att det inte finns någon samlad bild av stöd till för tidigt födda barn i skolan. Det är stora skillnader mellan olika skolor och kommuner när det gäller stöd till barn med särskilda behov. Hon betonade att barn är individer med olika behov och att det därför är omöjligt att göra en manual för stödinsatser. Erfarenheten från Specialpedagogiska skolmyndigheten är dock att alltför många 8 ibid cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ S

7 skolor använder sig av den förödande strategin vänta och se. Det är viktigt att sätta in stödresurser tidigt till de barn som behöver det. 9 Skolorna behöver kunskap, menade Åsa Karle. Rektor måste, som skolledare, ha tillgång till kompetens. Specialpedagogiska skolmyndigheten är en viktig samtalspart för förskolor, skolor och kommuner som behöver råd när det gäller specialpedagogik och pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar. Hon pekade på vikten av att pedagogerna i förskolan och skolan är vaksamma på vad som kan vara hinder för det enskilda barnet och att stödja, agera, men också utmana barnet. Åsa Karle betonade avslutningsvis rektors och förskolechefers ansvar, enligt den nya skollagen, att säkra att varje barn får det stöd som hon eller han behöver. Hon menade att det finns goda exempel på förskolor och skolor som lyckas se varje barns särart och agera därefter. Den nya skollagen stärker barnets rätt till stöd Den nya skollagen, som gäller sedan den 1 juli 2011, har stärkt rätten till särskilt stöd. Reglerna har också förtydligats om rektors ansvar att utreda behov och upprätta åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd. Om föräldrar upplever att deras barn inte får det stöd som hon eller han behöver kan skolans beslut om åtgärdsprogram, eller beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram, numera överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Där har en del viktiga vägledande beslut fattats sedan den nya lagen trädde i kraft, till exempel om att kommunens ekonomi inte kan vara skäl att dra ner på det särskilda stödet till en elev. Den nya skollagen tydliggör också att det hos elevhälsan ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Vår bedömning är att skärpningarna och förtydligandena i skollagen kan ha stor betydelse för de föräldrar som upplever att deras barns skola inte vidtar tillräckliga åtgärder till stöd för barnets skolgång. Ta tillvara forskningsresultat i skolans praktiska verklighet Hugo Lagercrantz och hans kollega Lena Jacobsen menar att för tidigt födda barn har begåvningsreserver som kan stimuleras på ett tidigt stadium med särskilda interventionsprogram. Det finns exempel på för tidigt födda barn som har allvarliga funktionsnedsättningar, men samtidigt unika begåvningar. Om dessa unika begåvningar uppmuntras och tas tillvara på rätt sätt, kan de vara en stor tillgång, inte bara för det enskilda barnet, utan också för samhället. Lagercrantz och Jacobsen pekar på att det går att öva upp barnens inlärningsförmåga under förskoleåldern, helt enkelt träna barnens hjärnor under kritiska perioder, eller så kallade fönster för inlärning. 10 Forskningsresultat behöver komma till större användning i skolans värld och då inte bara från den traditionellt pedagogiska forskningen. Det är därför utmärkt att det nu i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté ingår representanter från olika vetenskapliga discipliner. Att öka kunskapen om nycklarna till inlärning är viktigt för alla barn, inte minst för de för tidigt födda barnen. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, pekar i boken Den lärande hjärnan - om barns minne och utveckling på att den kognitiva neurovetenskapen kan bidra till att hitta de barn som kan få inlärningssvårigheter i skolan så att de tidigt kan få rätt träning. Det finns till exempel datoriserade träningsprogram utvecklade för barn med dyskalkyli och olika arbetsminnesträningsmetoder som för tidigt födda barn - och förstås också andra barn - skulle kunna ha stor nytta av om de fick spridning. 11 Den finska modellen med tidig identifiering av barn med inlärningssvårigheter i samarbete mellan barnavårdscentral, förskola och skola och ett omedelbart intensivt stöd när svårigheter noteras, är intressant att studera. Tyngdpunkten läggs på tal-, läs- och skrivutveckling och under de senaste åren har även matematik lagts till som ämne inom den tidiga specialundervisningen. En multiprofessionell elevvårdsgrupp följer upp elever som får specialundervisning och individuella 9 Åsa Karle vid Folkpartiets seminarium i riksdagen om för tidigt födda barn 16 febr Jacobsen och Lagercrantz, DN Debatt Extremt för tidigt födda barn måste få hjälp senare i livet 11 Torkel Klingberg(2011) Den lärande hjärnan - om barns minne och utveckling. Natur och Kultur cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ T

8 planer görs för alla elever som överförs till specialundervisning. Utvecklingen och framstegen följs löpande upp och övergången från förskola till skola förbereds och följs upp noggrant. Av resultaten att döma har Sverige uppenbarligen mer att lära av Finland. 12 Vi anser att det blir en viktig uppgift för den vårdcoach, som vi föreslår ovan, att stötta barnet och dess föräldrar när det gäller att föra över kunskap till förskolan och skolan om barnets förutsättningar och behov. alla kommuner bör säkerställa att de kan erbjuda för tidigt födda barn, liksom andra barn med särskilda behov möjlighet till förskoleverksamhet i liten grupp, eller vistelse hos dagbarnvårdare. det i varje kommun ska finnas en resursenhet/kontaktperson som själv har, eller kan nyttja, specialistkompetens när det gäller barn som behöver särskilt stöd i förskolan och skolan. den Specialpedagogiska skolmyndigheten bör få i uppdrag att initiera pilotprojekt för att utveckla specialpedagogiska metoder och interventionsprogram utifrån forskningsrön om hur förskolan och skolan kan ta tillvarata barns inlärningsfönster. lärdomar bör dras från de finländska erfarenheterna av att med hjälp av multiprofessionella team tidigt identifiera och ge stöd till barn i förskolan med inlärningssvårigheter. Försäkringar för för tidigt födda barn Den 1 januari 2006 trädde en ny försäkringsavtalslag i kraft. Syftet var bland annat att stärka rätten till försäkring också vid personförsäkring, till exempel barn- och ungdomsförsäkringar som omfattar både olycksfall och sjukdom. Den s.k. kontraheringsplikten det vill säga försäkringsbolagens skyldighet att erbjuda en försäkring till den som ansöker om en sådan utökades från att tidigare endast ha avsett konsumentskadeförsäkring till att nu även omfatta personförsäkringar. Detta innebär att försäkringsbolagen måste göra en individuell bedömning av varje ansökan och inte längre kan avböja en försäkring schablonmässigt och utan motivering. Försäkringsbolagen ska bara kunna vägra någon att teckna personförsäkring om det finns särskilda skäl. Om någon vägras en försäkring, ska hon eller han kunna få sin rätt prövad i domstol. Många barn som fötts för tidigt nekas sjukförsäkring. Skälet kan till exempel vara för låg födelsevikt. Det finns skäl att tro att barnen nekas på schablonmässiga grunder, vilket är emot försäkringsavtalslagens syfte. I media har framkommit uppgifter om att den förändrade lagstiftningen inte fått genomslag hos försäkringsbolagen. För att utröna läget har riksdagens civilutskott beslutat följa upp reformen och givit riksdagens utredningstjänst i uppdrag att kartlägga hur de största försäkringsbolagen hanterar frågorna kring barn- och ungdomsförsäkringar. Erbjuds överhuvud sådana försäkringar till barn som fötts för tidigt och motiveras de avslag som förekommer? På seminariet deltog Gunnar Larsson, Konsumentombudsman, KO, och tillika generaldirektör på Konsumentverket. Barn och unga är en prioriterad grupp för Konsumentverket. Gunnar Larsson påpekade att även för tidigt födda barn har rätt till försäkring. Alla ärenden måste prövas individuellt. Bolag får inte hänvisa till att barnet är för tidigt fött, vilket sker idag. 12 Rydelius, Fischbein, Lahtinen m fl, SvD Brännpunkt Extra stöd bör sättas in tidigare cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ U

9 Konsumentombudsmannen drev ett ärende till domstol Konsumentombudsmannen, KO, kan företräda konsumenter i principiellt viktiga fall. I december 2011 förde KO ett ärende till domstol, där en för tidigt född flicka hade nekats sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn (barnförsäkring) av försäkringsbolaget Skandia, eftersom hennes födelsevikt var för låg. Efter att ansökan om stämning lämnats in till Stockholms tingsrätt, backade Skandia och gav flickan rätt att teckna en barnförsäkring. Sannolikt hade försäkringsbolaget gjort en otillåten schablonbedömning i strid mot försäkringsavtalslagen. Vi tror att även andra försäkringsbolag gör schablonbedömningar, eftersom de flesta för tidigt födda barn nekas barnförsäkringar. Det är bara ett fåtal försäkringsbolag som försäkrar för tidigt födda barn och då erbjuds försäkringar med särskilda villkor. Redan vid framläggandet av lagförslaget 2003/04 angav den dåvarande regeringen att framförallt frågan om kontraheringsplikten måste följas upp så att den verkligen får genomslag i praktiken. Regeringen avsåg att ge Konsumentverket i uppdrag att följa försäkringsbolagens praxis. Det angavs också att det kunde bli fråga för försäkringsbolagen att vara skyldiga att rapportera sina avslagsbeslut. Sådana föreskrifter kom emellertid inte att lämnas. Det står klart att syftet med försäkringsavtalslagen i dessa delar inte uppfylls som det var tänkt och det finns därför skäl till att fundera på om lagen bör ändras/skärpas ytterligare. Utöver den kartläggning som civilutskottet nu gör bör den aviserade översynen av kontraheringsplikten i försäkringsavtalslagen snarast bli föremål för en statlig utredning. Vi anser att försäkringsbolagen måste tvingas att följa försäkringsavtalslagen och erbjuda alla barn olycksfalls- och sjukförsäkringar samt att avslag motiveras efter en individuell prövning. konsumentverket måste övervaka att försäkringsbolagen följer försäkringsavtalslagen och dess syften. en statlig utredning bör tillsättas för att göra en översyn av kontraheringsplikten och försäkringsbolagens praktiska hantering av den. cçäâé~êíáéíiáäéê~äéêå~ V

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 4 2013 TEMA: Barn & unga Prickig korv förändrade Jessicas liv GODTYCKLIG HJÄRNSKADEREHAB 4 ALLA ELEVER HAR RÄTT ATT NÅ MÅLEN 10 Hjärnkraft

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse

Kromosom 18-förändringar, familjevistelse Dokumentation nr 476 Kromosom 18-förändringar, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2014 www.agrenska.se Kromosom 18-förändringar

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer