2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008"

Transkript

1 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos

2

3 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län :3

4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan RTK/SLL, SCB, USK AB och Demografikonsulten, samt adjungerade forskare. Förfrågningar: Åke Nilsson, Demografikonsulten, Ulla Moberg, RTK, Projektledare Ulla Moberg Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm läns landsting Box 4414, Stockholm Besök Västgötagatan 2 Tfn , Fax Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén SCB Karta: RTK RTN ISSN XXXX-XXXX

5 Innehåll Sammanfattning... 4 Fördubblad folkökning procentig ökning av invandringen av utrikes födda... 7 Fler utrikes födda återutvandrar Fördubblat flyttnetto bland utrikes födda Cirka svenskar utvandrar årligen Vad beror den ökade invandringen på? Kommer migrationen att ligga kvar på den höga nivån? Migration från EU-länderna Migration från länder med konflikter och fattigdom Migration på grund av familjebildning och studier och arbetsmarknadsskäl Återvändande svenskar utrikes födda Flest från Finland trots minskning Tabeller Bilaga gruppering av länderna

6 Sammanfattning Fördubblad folkökning en har Stockholms läns folkökning uppgått till ca per år. Under 20-årsperioden ökade länets folkmängd i genomsnitt med per år. en var nivån på den årliga invandringen av utrikes födda ca över den som observerats under 3-årsperioden dessförinnan. Utvandringen av utrikes födda ökade bara med ca mellan de båda 3-årsperioderna. Invandringsöverskottet bland utrikes födda har i genomsnitt uppgått till vilket överskrider nivån med d.v.s. mer än en fördubbling. EU-anslutningen och utvidgningen har gett ökad migration Sedan Sveriges anslutning till EU har migrationen från de dåvarande EUländerna (EU15 utom Norden) ökat från ca till ca per år. Utvidgningen av EU den 1 maj 2004 med ytterligare 10 länder, bl.a. Polen och de baltiska länderna, har hittills medfört att invandringen från de 10 länderna ökat med per år till ca Det är ifrån Polen som invandringen ökat i första hand en 10-dubbling från ca 300 till år 2007 och år Den 1 januari 2007 utvidgades EU med Bulgarien och Rumänien. Även från Bulgarien och Rumänien har invandringen 10-dubblats från ca 100 personer före inträdet till år 2007 och 900 år Fördubblad invandring från Asien och Afrika Från Asien har invandringen till Stockholms län fördubblats mellan 3- årsperioderna och Invandringen har ökat från framförallt Irak men också från Iran, Kina, Thailand, Syrien, Afghanistan och Pakistan. Under den senaste 3-årsperioden har i genomsnitt personer invandrat från Asien vilket är mer än föregående 3-årsperiod. Även från Afrika har invandringen fördubblats mellan de båda 3- årsperioderna. en invandrade i genomsnitt personer från Afrika vilket är fler än föregående period. Avreglering, krig, förtryck och svält har medfört ökad invandring Före Sveriges anslutning till EU var det bara nordiska medborgare som kunde bosätta sig i landet utan att söka uppehållstillstånd. EU-medborgare måste söka tillstånd för bosättning men tillståndsprövningen är inte alls lika restriktiv som för tredjelandsmedborgare. Inflyttningen till Stockholms län från de länder som utgör EU27 exkl. Danmark och Finland har ökat med jämfört med perioderna före Sveriges anslutning och EU:s utvidgningar 2004 och Den utomeuropeiska invandringen genereras av krig, förtryck och svält. Hög migration från Irak, Iran, Syrien, Eritrea och Somalia har sin grund i detta. Återutvandringen av utrikes födda har ökat Återutvandringen av utrikes födda har ökat. en var genomsnittet för att öka till åren Mest benägna att återutvandra är arbetskraftsinvandrare och invandrare från grannländerna. Statistiken underskattar återutvandringen bland arbetskraftsinvandrare varför utvandringstalen är högre 4

7 än redovisat. Utvandringen är låg bland invandrare från konfliktområden som t.ex. Irak. Den är också låg bland invandrare från länder där flertalet anlände för några decennier sedan t.ex. Sydamerika. Flyttnetto bland utrikes födda fördubblat Kraftigt ökad invandring och svagare ökning av återutvandringen bland utrikes födda har medfört att flyttnettot ökat. en var det genomsnittliga nettot bland utrikes födda. Under perioden uppgick flyttnettot till hela d.v.s. en ökning med EU27 utom Sverige svarar för av ökningen, Asien för och Afrika för svenskar utvandrar Sedan mitten av 1990-talet har ca svenskar årligen utvandrat från länet. Drygt 1/3 flyttar till EU15 utom Norden och 1/6 till grannländerna i Norden. Därefter kommer Nordamerika och Asien i popularitet. Omkring svenskar återinvandrar varje år. Kommer invandringen att ligga kvar på den höga nivån? Frågan i rubriken ovan är svår att besvara. En invandring av personer årligen med variationer på ±5 000 kan vara ett svar på frågan. En tänkbar fördelning är från EU-länderna med årliga variationer på ± från Afrika och Asien med årliga variationer på ± från övriga världen (familjebildning, studier och arbetskraftsinvandring) med en stigande trend återvändande svenskar. Som jämförelse kan nämnas att medelvärdet på invandringen var , minvärdet år 2004 och maxvärdet var år utrikes födda i Stockholms län Under år 2008 passerade de utrikes födda gränsen i Stockholms län och uppgick till den 31 december 2008 (se tabell 4) gränsen passerades 1998 och gränsen Mellan 31 dec 1998 och 31 dec 2008 har länets folkmängd ökat med varav de utrikes födda svarar för d.v.s. 47 procent av folkökningen. En enkel tumregel säger att de utrikes födda svarar för hälften av folkökningen i länet. Som följd av att migrationen i första hand kommer från Asien, Afrika och de tio nya EU-länderna har antalet personer från Asien ökat med under den senaste 10-årsperioden till Antalet personer från Afrika har ökat med till medan antalet från de tio nya EU-länderna ökat med till I det senare fallet är ökningen koncentrerad till de tre senaste åren. Under hela efterkrigstiden har invandrare från Finland varit den största gruppen i länet var gruppen som störst med personer bosatta i länet. Därefter har den minskat med ca till år Utflyttningen och dödsfallen har genomgående varit högre än inflyttningen. 5

8 Fördubblad folkökning Folkmängden i Stockholms län har sedan 1980-talets mitt i genomsnitt ökat med ca personer årligen. Folkökningen har på det hela tagit varit jämnt fördelad mellan födelseöverskott och inflyttningsöverskott. Det har dock varit ganska stora variationer mellan åren beroende på flyttningsnettots upp- och nedgång. Under högkonjunkturår har folkökningen varit låg, drygt personer, medan den varit hög under lågkonjunkturår, t.ex år Flyttningsöverskottet bland de utrikes födda har i genomsnitt uppgått till under åren medan flyttningsunderskottet bland inrikes födda uppgått till i genomsnitt drygt 600 per år. Diagram 1 Flyttningsnetto för Stockholms län bland inrikes och utrikes födda Tusental Inrikes födda Utrikes födda Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Under de tre senaste åren, , har bilden ändrats radikalt. Folkökningen som åren uppgick till årligen har mer än fördubblats. en var den genomsnitt per år. Födelsetalen har ökat något men bara med drygt 500 per år. Den bakomliggande orsaken till den fördubblande folkökningen är en 60-procentig uppgång i inflyttning av utrikes födda. en flyttade i genomsnitt utrikes födda till länet från utlandet och övriga Sverige medan antalet steg till drygt per år En påtaglig förändring i migrationsmönstret har således inträffat. Denna stora förändring ger anledning till att ställa några frågor: Vilka grupper svarar för ökningen i migrationen? Vad beror ökningen på? Kommer migrationen att ligga kvar på den höga nivån? 6

9 Den första frågan ska vi reda ut och på den andra frågan ge några förklaringar medan den tredje är svår att besvara. Paralleller kan dock dras med tidigare skift i migrationsflödena. 75-procentig ökning av invandringen av utrikes födda När man talar om migrationen bland utrikes födda tar man ofta för givet att den är densamma som utrikes omflyttning. Av samma skäl sätter man ofta likhetstecken mellan migration av inrikes födda och inrikes omflyttning. Men det är en förenkling av bilden. Nedanstående tablå visar den kompletta bilden år 2008 för Stockholms län. Tablå 1 Inrikes och utrikes in- och utflyttning bland inrikes resp. utrikes födda år 2008 Inrikes flyttningar Utrikes flyttningar Inflyttare Utflyttare Inflyttare Utflyttare Antal Inrikes födda Utrikes födda Samtliga Procent Inrikes födda Utrikes födda Källa tablå 1 och diagram 2: SCB:s befolkningsstatistik. Var femte person som år 2008 flyttade mellan Stockholms län och övriga Sverige var utrikes född och var sjunde person som flyttade från utlandet till länet var en återvändande svensk. Bland utvandrarna var ungefär 4 av 10 födda i Sverige. 7

10 Diagram 2 Inflyttningen av utrikes födda fördelade på inrikes och utrikes flyttning Tusental Övriga Sverige Utlandet Av diagram 2 framgår att inflyttningen av utrikes födda från övriga Sverige har varit ganska konstant under de två senaste decennierna. Vi koncentrerar oss därför på att analysera hur inflyttningen från utlandet av utrikes födda har utvecklats. För att få en mer generell bild jämför vi de två senaste 3-årsperioderna. Tablå 2 Inflyttningen från utlandet av utrikes födda under treårsperioderna och medelvärden fördelade på utflyttningsområde Världsdel Land/grupper av länder Medelvärde Förändring mellan treårsperioderna Europa EU27 utom Sverige Norge Turkiet Övriga Europa OSS-länderna Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Irak Iran Övriga Asien Övriga världen Samtliga Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Nästan 40 procent av den ökade invandringen åren jämfört med föregående 3-årsperiod faller på EU-länderna. Unionen har utökats dels den 1 maj 2004 med Polen, de baltiska länderna och ytterligare 6 länder dels den 1 januari 8

11 2007 med Bulgarien och Rumänien. Ett av syftena med EU är att det ska vara lättare för medborgarna att flytta mellan medlemsländerna. Av diagram 3 på nästa sida framgår att inflyttningen från de dåvarande EU-länderna (EU15 utom Norden) fördubblades efter Sveriges EU-inträde på 1990-talet från ca till per år. Under de senaste tre åren har antalet ökat med ytterligare ca och passerat nivån år EU-utvidgningen 2004 har haft större påverkan på migrationen till länet. Från en nivå på ca 500 inflyttade per år har invandringen pendlat runt åren från de 10 nya EU-länderna. Det är från Polen som invandringen ökat i första hand. Före utvidgningen registrerades ca 300 inflyttade per år. Från 2003 till perioden har antalet 10-dubblats var antalet för att minska till år Troligen är majoriteten av de inflyttade från Polen arbetskraftsinvandrare vilket gör att migrationsströmmen är konjunkturkänslig. Inflyttningen från Bulgarien och Rumänien har också 10-dubblats sedan ländernas EU-inträde dock från en mycket låg nivå. Före inträdet fick ca 100 personer från de båda länderna årligen tillstånd att bosätta sig i Stockholms län. Sedan tillståndskraven mildrats flyttade ca till länet under de båda ländernas första EU-år för att sedan minska till ca 900 år Tidigare förekom arbetskraftsinvandring från de nordiska länderna. Senast det ägde rum i någon större omfattning var i slutet av 1980-talet. Numera torde inflyttningen från de nordiska länderna i första hand bero på att man bosätter sig i Stockholms län på grund av studier eller familjebildning. Nivån pendlar mellan och per år. Från övriga Europa 1 flyttar ca 500 personer årligen till länet. Toppen orsakades av flyktinginvandringen från Bosnien-Hercegovina. Diagram 3 Inflyttningen till Stockholms län från Europa av utrikes födda fördelade på grupper av födelseländer Tusental 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Norden EU15 utom Norden De tio nya EUländerna Turkiet, Bulgarien, Rumänien Övriga Europa 1 Med Övriga Europa avses Albanien, Andorra, forna Jugoslavien utom Slovenien, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Schweiz. Observera att Ryssland, Ukraina, Vitryssland etc. ingår i OSS-länderna. 9

12 Invandringen från länder utanför Europa sker helt på den reglerade invandringens villkor d.v.s. tillstånd som flykting, anhörig, studerande etc. krävs för bosättning. Det är invandringen från Asien som dominerar den utomeuropeiska migrationen (se diagram 4). en runt 1990 bosatte sig i länet ca personer årligen efter att ha fått uppehållstillstånd. en efter millennieskiftet pendlade invandringen från Asien mellan och Nivån steg till år En ganska stor andel av de som fick uppehållstillstånd i slutet av år 2005 och 2006 hade varit länge i landet. Asylsökande (gömda flyktingar) som tidigare fått avslag på sin ansökan kunde åter söka tillstånd för att bosätta sig i landet i samband med att Utlänningsnämnden ersattes av migrationsdomstolar. Barnfamiljer med lång vistelsetid och personer med verkställighetshinder fick tillstånd att bosätta sig i landet tack vare en tillfällig lagändring. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kom de flesta flyktingarna och anhöriga från Iran. Grannlandet Irak har därefter övertagit den dominerande ställningen. Innan kriget i Irak började var personer från Irak bosatta i länet. I slutet av år 2008 hade antalet ökat till Förutom från Irak och Iran förekommer det också en ganska stor invandring från Kina, Thailand, Syrien, Afghanistan och Pakistan. Invandringen från Afrika har ökat från ca åren till nästan åren d.v.s. en fördubbling. Den ökade invandringen kommer från länderna på Afrikas horn Somalia, Eritrea och Etiopien men också från Marocko. Länderna på Afrikas horn präglas av såväl interna som gränsöverskridande konflikter. Regionen är också en av världens allra fattigaste, med återkommande stora behov av humanitärt stöd. Migrationen från OSS-länderna och Sydamerika har ökat något men ligger på en låg nivå. Invandringen från Nordamerika är också låg med en svag ökningstakt. Diagram 4 Inflyttningen till Stockholms län från länder utanför Europa av utrikes födda fördelade på världsdelar Tusental Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Observera att det är olika höjdskalor i diagram 3 och 4. OSS-länderna Afrika Nordamerika Sydamerika Asien 10

13 Svar på frågan Vilka grupper svarar för ökningen i migrationen? är Ökad invandring från Asien med ca om året varav migrationen från Irak svarar för en ökning med personer. Ökad invandring från EU-länderna beroende på utvidgningen och ökad migration från de gamla EU-länderna. Ökningen fördelar sig på: o De 10 nya EU-länderna med där genomsnittet åren jämförs med för att renodla effekten av EUutvidgningen. o De gamla EU-länderna (EU15 utom Norden) med personer. (Genomsnittet jämfört med ) o Rumänien och Bulgarien med i genomsnitt 900 efter EUmedlemskapet. Ökad invandring från Afrika med ca varav merparten kommer från Afrikas horn. Fler utrikes födda återutvandrar Statistiken över återutvandringen bland utrikes födda är tyvärr inte så tillförlitlig. Enligt en kommande RTK-rapport anmäler inte ca 25 procent av de utvandrade utrikes födda sin utflyttning till skattemyndigheten. Så småningom upptäcker skatteverket att en person inte längre är bosatt i landet och avregistrerar personen som utvandrad. De variationer mellan åren som statistiken redovisar kan bero på ändrade mönster i återutvandringen men också på hur aktivt skatteverket är i folkbokföringskontrollen. Det finns därför inte så stor anledning att analysera förändringarna i återutvandringen år för år. Enligt rapporten är felen störst bland personer från Nordamerika, EU-länderna med undantag för Norden 2 och OSS-länderna d.v.s. länder varifrån det kommer arbetskraftsinvandrare. 2 Överenskommelsen mellan folkbokföringsmyndigheterna i de nordiska länderna om det internordiska flyttningsbetyget gör att statistiken över flyttningarna mellan de nordiska länderna är relativt tillförlitlig. 11

14 Tablå 3 Återutvandring bland utrikes födda medelvärden för treårsperioderna och samt utvandringen per av medelfolkmängden Världsdel Land/grupper av länder Utvandring medelvärden Förändring mellan perioderna Utvandring per av medelfolkmängden Förändring mellan perioderna Europa EU27 utom Sverige Norge Turkiet Övriga Europa OSS-länderna Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Irak Iran Övriga Asien Övriga världen Samtliga Källa: SCB:s befolkningsstatistik och egna beräkningar. Tolkningarna av tablå 3 ovan bör göras med reservationer för bristerna i kvalitén. En del av uppgången i återutvandringen kan bero på att skatteverket ägnat mer tid åt folkbokföringskontroller. Den ökade utvandringen av personer från Nordamerika torde vara en effekt av bättre kontroll. Resultaten i tabellen ovan följer dock de generella migrationsmönstren. Slutsatserna nedan refererar till frekvenstalen (utvandring per av medelfolkmängden) i tablå 3: Invandrare från närbelägna länder har hög benägenhet att återutvandra se t.ex. Norge med 40 resp. 43 återutvandrade per av folkmängden under de två senaste 3-årsperioderna. Invandrare som bosätter sig i Stockholms län av arbetsmarknadsskäl har hög benägenhet att återutvandra se t.ex. Nordamerika med 43 resp. 68 återutvandrade per nordamerikaner i länet under de två senaste 3- årsperioderna. Invandrare som nyligen eller ganska nyligen fått tillstånd att bosätta sig av flyktingskäl eller som anhöriga till flyktingar har mycket låg benägenhet att återutvandra se t.ex. Irak i tabellen ovan med 7 resp. 9 återutvandrade per irakier under de två senaste 3-årsperioderna. Invandrare med lång vistelsetid i landet har låg benägenhet att återutvandra se t.ex. Sydamerika med 14 resp. 16 återutvandrade per av antalet sydamerikaner bosatta i länet under de båda 3-årsperioderna. De flesta från Sydamerika fick uppehållstillstånd under 1980-talet och åren i anslutning till denna tioårsperiod. 12

15 Fördubblat flyttnetto bland utrikes födda Trenden för både invandring och återutvandring är stigande bland utrikes födda. Inflyttningen ökar snabbare än utflyttningen. Följden blir att flyttnettot också ökar. en har varit exceptionella för länet. Inflyttningen har ökat med drygt 75 procent jämfört med åren eller med i genomsnitt per år. Återutflyttningen har också ökat men bara med 33 procent eller i genomsnitt per år. Flyttnettot har därför mer än fördubblats. en var det utrikes nettot i genomsnitt bland de utrikes födda. Under den efterföljande 3- årsperioden ökade nettot till per år. Uppgången var hela d.v.s. mer än en fördubbling. Diagram 5 Invandring, utvandring och flyttnetto bland utrikes födda Stockholms län Tusental Invandrade Utvandrade Netto Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Det fördubblade invandringsöverskottet mellan och faller på EU27 utom Sverige med en ökning från till d.v.s. överskottet har mer än tredubblats Asien med en ökning från till drygt en fördubbling Afrika med en ökning från 900 till drygt en fördubbling. Som tidigare påpekats har statistiken över utvandringen en del kvalitetsproblem. Flyttnettot påverkas också av bristerna vilket medför att flyttnettot överskattas framförallt mot EU-länderna. 13

16 Tablå 4 Flyttnettot på den utrikes omflyttningen bland utrikes födda under treårsperioderna och medelvärden fördelade på ut/inflyttningsområde Världsdel Land/grupper av länder Medelvärde Förändring mellan treårsperioderna Europa EU27 utom Sverige Norge Turkiet Övriga Europa OSS-länderna Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Irak Iran Övriga Asien Övriga världen Samtliga Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Cirka svenskar utvandrar årligen Sedan mitten av 1990-talet har utvandringen från Stockholms län av personer födda i Sverige uppgått till ca per år. Återinvandringen har sedan millennieskiftet legat på ca årligen. Underskottet mot utlandet uppgår till ungefär per år. En enkel tumregel är att 6 av 10 utvandrade svenskar återvänder. Variationerna mellan åren i migrationen mellan länet och utlandet följer ungefär samma mönster som migrationen mellan länet och övriga Sverige. När det är låg efterfrågan på arbetskraft ökar utvandringen från länet av svenskar på likartat sätt som inflyttningen från övriga Sverige till Stockholms län. När konjunkturbilden förbättras avtar utvandringen av svenskar i likhet med att inflyttningen från övriga Sverige avtar. Återinvandringen av svenskar har också ett mönster som överensstämmer ganska väl med återutflyttningen från länet till övriga Sverige. 14

17 Diagram 6 Utvandring och återinvandring av personer födda i Sverige Stockholms län Tusental Utvandring Återinvandring Netto Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Det är i stort sett till 4 ländergrupper som svenskarna flyttar nämligen (diagram 7): EU15 utom Norden 37 procent av de utvandrade De nordiska grannländerna 17 procent av de utvandrade Nordamerika 13 procent av de utvandrade Asien utom OSS-länderna 11 procent av de utvandrade Redan innan ESS-avtalet (trädde i kraft 1 januari 1994) som föregick EUinträdet 1995 ökade utflyttningen till EU15 utom Norden. Svenskar kan flytta till de nordiska länderna utan att det finns några formella hinder för bosättning. Vid en flytt till EU-länderna utanför Norden krävs tillstånd och det ges under förutsättning att den inflyttade har ett arbete eller att kan försörja sig på annat sätt. Medföljande familjemedlemmar får också tillstånd. Förändringarna mellan åren styrs därför troligen i första hand av hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas i Sverige och de övriga länderna och skillnader i lönenivån. Bosättningen i USA och Kanada kräver tillstånd men trots det ökade utflyttningen till Nordamerika under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Därefter har utvandringen legat kvar på den nivå som etablerades i mitten på 1990-talet. 15

18 Diagram 7 Utvandring från Stockholms län av personer födda i Sverige fördelade efter inflyttningsland/grupper av länder Antal Källa: SCB:s befolkningsstatistik. EU15 utom Norden Nordamerika Danmark, Island och Norge Finland Asien utom OSSländerna Anmärkning: I underlaget till ovanstående diagram till skillnad mot i diagram 6 - har de migranter som både flyttat ut och in till länet under samma år tagits bort. Ca 75 procent av de utvandrade flyttar till de 5 ländergrupper som visas i diagrammet ovan. Vad beror den ökade invandringen på? På sidan 6 ställdes frågorna: Vilka grupper svarar för ökningen i migrationen? Vad beror ökningen på? Kommer migrationen att ligga kvar på den höga nivån? Fråga 1 har redan besvarats. Svaren på fråga 2 har antytts men sammanfattas här. På nästa sida görs ett försök att besvara fråga 3. Den ökade migrationen mellan Stockholms län och EU-länderna beror på att de hinder som funnits för bosättning har reducerats. Sveriges inträde i EU 1995 har fått konsekvenser för migrationen mellan Stockholms län och EU-länderna. o Ökad inflyttning från EU15 utom Norden med ca per år sedan Sveriges anslutning o Ökad inflyttning från de 10 nya EU-länderna med drygt per år. 16

19 o Ökad inflyttning får Rumänien och Bulgarien med knappt per år. o Ökad inflyttning ger också fler återutvandrade men hittills bara en marginell ökning enligt statistiken troligen större i verkligheten. Krig och fattigdom är en grund för migration. En stor del av den ökade migrationen från Asien och Afrika beror på att fler människor har funnit förhållandena i hemlandet så svåra att de tvingats lämna sitt hemland. o Ca av den ökade inflyttningen från Asien torde avse flyktingar och anhöriga till flyktingar. o Ca av den ökade invandringen från Afrika torde avse flyktingar och anhöriga till flyktingar Därutöver finns en ökad invandring på grund av studier och på grund av familjebildning. Kommer migrationen att ligga kvar på den höga nivån? Frågan i rubriken är svår att svara på. Men genom att studera de olika migrationsströmmarna kan man ändå dra några slutsatser: Migration från EU-länderna När hindren för migration minskar tilltar rörligheten. Sedan Sveriges inträde i EU har migrationen från de EU-länder som fanns 1995 (exkl. Danmark och Finland) tredubblats. Det är ett exempel på att Stockholmsregionen är attraktiv för européer. Migrationen från de nya EU-länderna har som väntat ökat kraftig men från en låg nivå. Det är dels en övergående effekt av att migrationshinder togs bort dels en följd av att inkomstnivån är högre i Stockholmsregionen än i de nya EUländerna. Så länge som inkomstnivån är högre i Stockholmsregionen än i de nya EU-länderna kommer arbetskraftsinvandring att förekomma. Arbetskraftsinvandring är extremt konjunkturkänslig och kommer därför att variera mellan åren. Migrationen från de nya EU-länderna kan dämpa variationerna i länets flyttningsnetto eftersom arbetskraftsinvandringen ger ett positivt netto under högkonjunkturer medan migrationen mellan övriga Sverige och länet ger ett negativt netto under sådana perioder. På sikt torde migrationen från EU-länderna ligga på nivån ± Blir Turkiet medlem i EU finns det anledning att göra en ny bedömning beroende på de villkor som kommer att gälla vid anslutningen. 17

20 Migration från länder med konflikter och fattigdom Under efterkrigstiden har flera migrationsvågor nått Sverige beroende på konflikter och svält där Ungernrevolten 1956 är exempel på en av de första och de väpnade konflikterna i Irak och Afghanistan på nu pågående. En erfarenhet från senaste decennierna är att när en konflikthärd har kylts ned har det inte dröjt så länge förrän en ny dykt upp. Tyvärr är det ganska troligt att det blir så även i framtiden. Invandring av flyktingar och anhöriga från länder där konflikter råder kommer sannolikt att förekomma under de närmaste decennierna. I så fall blir den framtida migrationen av flyktingar och anhöriga inte så olik den som observerats under de två senaste årtiondena. För att förenkla bilden sätter vi migrationen från Afrika och Asien lika med migrationen från länder med konflikter och fattigdom. En nivå på med en årlig avvikelse på torde vara en rimlig bedömning när det gäller framtiden. en var invandringen i genomsnitt per år från Afrika och Asien. Migration på grund av familjebildning och studier och arbetsmarknadsskäl Migrationen till följd av studier, familjebildning och arbetsmarknadsskäl förekommer från alla länder. Här förenklar vi dock bilden genom att kategorisera all migration från Nordamerika, Sydamerika, Oceanien och länderna i Europa utanför EU som invandring på grund av familjebildning, studier eller arbetsmarknadsskäl. en flyttade personer i genomsnitt per år från de uppräknade områdena till Stockholms län. Fler invandrare i Stockholms län ger underlag för fler anhöriginvandrare. Svenska universitet och högskolor marknadsför sig utomlands vilket gör att det är troligt att antalet studerande från utlandet även under de kommande åren kommer att kvarstå på åtminstone nuvarande nivå. Den 15 december 2008 undanröjdes hindren för arbetskraftsinvandring av tredjelandsmedborgare enligt vissa villkor. En arbetsgivare som inte hittar den arbetskraft som behövs inom Sverige eller inom övriga EU/EES eller Schweiz har möjlighet att rekrytera arbetskraft från tredje land om vissa grundläggande villkor, som till exempel anställningsvillkor, är uppfyllda. Det är också lättare att komma till Sverige för att söka arbete. Tillståndsperioderna är längre och det är enklare för gäststudenter och vissa asylsökande att stanna kvar och söka tillstånd inifrån Sverige. Vilka effekter de nya reglerna ger på den framtida migrationen till länet är svårt att veta. Enligt uppgifter från Migrationsverket 3 har personer fått tillstånd att bosätta sig i Sverige under perioden 15 december april På årsbasis ger det ca invandrare. Det är emellertid diskutabelt att dra slutsatser efter en så kort period. Personer kan ha inväntat lagändringen vilket i så fall ger en tillfällig topp. I motsatt riktning verkar den låga efterfrågan på arbetskraft under perioden. 3 Arbetskraftsinvandringen i siffror från och med 15 december 2008 till och med 1 april 2009, Rapport från verksamhetsområde Besök, bosättning och medborgarskap Migrationsverket. 18

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer