2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008"

Transkript

1 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos

2

3 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län :3

4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete mellan RTK/SLL, SCB, USK AB och Demografikonsulten, samt adjungerade forskare. Förfrågningar: Åke Nilsson, Demografikonsulten, Ulla Moberg, RTK, Projektledare Ulla Moberg Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm läns landsting Box 4414, Stockholm Besök Västgötagatan 2 Tfn , Fax Grafisk form: Jan-Aage Haaland, Ateljén SCB Karta: RTK RTN ISSN XXXX-XXXX

5 Innehåll Sammanfattning... 4 Fördubblad folkökning procentig ökning av invandringen av utrikes födda... 7 Fler utrikes födda återutvandrar Fördubblat flyttnetto bland utrikes födda Cirka svenskar utvandrar årligen Vad beror den ökade invandringen på? Kommer migrationen att ligga kvar på den höga nivån? Migration från EU-länderna Migration från länder med konflikter och fattigdom Migration på grund av familjebildning och studier och arbetsmarknadsskäl Återvändande svenskar utrikes födda Flest från Finland trots minskning Tabeller Bilaga gruppering av länderna

6 Sammanfattning Fördubblad folkökning en har Stockholms läns folkökning uppgått till ca per år. Under 20-årsperioden ökade länets folkmängd i genomsnitt med per år. en var nivån på den årliga invandringen av utrikes födda ca över den som observerats under 3-årsperioden dessförinnan. Utvandringen av utrikes födda ökade bara med ca mellan de båda 3-årsperioderna. Invandringsöverskottet bland utrikes födda har i genomsnitt uppgått till vilket överskrider nivån med d.v.s. mer än en fördubbling. EU-anslutningen och utvidgningen har gett ökad migration Sedan Sveriges anslutning till EU har migrationen från de dåvarande EUländerna (EU15 utom Norden) ökat från ca till ca per år. Utvidgningen av EU den 1 maj 2004 med ytterligare 10 länder, bl.a. Polen och de baltiska länderna, har hittills medfört att invandringen från de 10 länderna ökat med per år till ca Det är ifrån Polen som invandringen ökat i första hand en 10-dubbling från ca 300 till år 2007 och år Den 1 januari 2007 utvidgades EU med Bulgarien och Rumänien. Även från Bulgarien och Rumänien har invandringen 10-dubblats från ca 100 personer före inträdet till år 2007 och 900 år Fördubblad invandring från Asien och Afrika Från Asien har invandringen till Stockholms län fördubblats mellan 3- årsperioderna och Invandringen har ökat från framförallt Irak men också från Iran, Kina, Thailand, Syrien, Afghanistan och Pakistan. Under den senaste 3-årsperioden har i genomsnitt personer invandrat från Asien vilket är mer än föregående 3-årsperiod. Även från Afrika har invandringen fördubblats mellan de båda 3- årsperioderna. en invandrade i genomsnitt personer från Afrika vilket är fler än föregående period. Avreglering, krig, förtryck och svält har medfört ökad invandring Före Sveriges anslutning till EU var det bara nordiska medborgare som kunde bosätta sig i landet utan att söka uppehållstillstånd. EU-medborgare måste söka tillstånd för bosättning men tillståndsprövningen är inte alls lika restriktiv som för tredjelandsmedborgare. Inflyttningen till Stockholms län från de länder som utgör EU27 exkl. Danmark och Finland har ökat med jämfört med perioderna före Sveriges anslutning och EU:s utvidgningar 2004 och Den utomeuropeiska invandringen genereras av krig, förtryck och svält. Hög migration från Irak, Iran, Syrien, Eritrea och Somalia har sin grund i detta. Återutvandringen av utrikes födda har ökat Återutvandringen av utrikes födda har ökat. en var genomsnittet för att öka till åren Mest benägna att återutvandra är arbetskraftsinvandrare och invandrare från grannländerna. Statistiken underskattar återutvandringen bland arbetskraftsinvandrare varför utvandringstalen är högre 4

7 än redovisat. Utvandringen är låg bland invandrare från konfliktområden som t.ex. Irak. Den är också låg bland invandrare från länder där flertalet anlände för några decennier sedan t.ex. Sydamerika. Flyttnetto bland utrikes födda fördubblat Kraftigt ökad invandring och svagare ökning av återutvandringen bland utrikes födda har medfört att flyttnettot ökat. en var det genomsnittliga nettot bland utrikes födda. Under perioden uppgick flyttnettot till hela d.v.s. en ökning med EU27 utom Sverige svarar för av ökningen, Asien för och Afrika för svenskar utvandrar Sedan mitten av 1990-talet har ca svenskar årligen utvandrat från länet. Drygt 1/3 flyttar till EU15 utom Norden och 1/6 till grannländerna i Norden. Därefter kommer Nordamerika och Asien i popularitet. Omkring svenskar återinvandrar varje år. Kommer invandringen att ligga kvar på den höga nivån? Frågan i rubriken ovan är svår att besvara. En invandring av personer årligen med variationer på ±5 000 kan vara ett svar på frågan. En tänkbar fördelning är från EU-länderna med årliga variationer på ± från Afrika och Asien med årliga variationer på ± från övriga världen (familjebildning, studier och arbetskraftsinvandring) med en stigande trend återvändande svenskar. Som jämförelse kan nämnas att medelvärdet på invandringen var , minvärdet år 2004 och maxvärdet var år utrikes födda i Stockholms län Under år 2008 passerade de utrikes födda gränsen i Stockholms län och uppgick till den 31 december 2008 (se tabell 4) gränsen passerades 1998 och gränsen Mellan 31 dec 1998 och 31 dec 2008 har länets folkmängd ökat med varav de utrikes födda svarar för d.v.s. 47 procent av folkökningen. En enkel tumregel säger att de utrikes födda svarar för hälften av folkökningen i länet. Som följd av att migrationen i första hand kommer från Asien, Afrika och de tio nya EU-länderna har antalet personer från Asien ökat med under den senaste 10-årsperioden till Antalet personer från Afrika har ökat med till medan antalet från de tio nya EU-länderna ökat med till I det senare fallet är ökningen koncentrerad till de tre senaste åren. Under hela efterkrigstiden har invandrare från Finland varit den största gruppen i länet var gruppen som störst med personer bosatta i länet. Därefter har den minskat med ca till år Utflyttningen och dödsfallen har genomgående varit högre än inflyttningen. 5

8 Fördubblad folkökning Folkmängden i Stockholms län har sedan 1980-talets mitt i genomsnitt ökat med ca personer årligen. Folkökningen har på det hela tagit varit jämnt fördelad mellan födelseöverskott och inflyttningsöverskott. Det har dock varit ganska stora variationer mellan åren beroende på flyttningsnettots upp- och nedgång. Under högkonjunkturår har folkökningen varit låg, drygt personer, medan den varit hög under lågkonjunkturår, t.ex år Flyttningsöverskottet bland de utrikes födda har i genomsnitt uppgått till under åren medan flyttningsunderskottet bland inrikes födda uppgått till i genomsnitt drygt 600 per år. Diagram 1 Flyttningsnetto för Stockholms län bland inrikes och utrikes födda Tusental Inrikes födda Utrikes födda Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Under de tre senaste åren, , har bilden ändrats radikalt. Folkökningen som åren uppgick till årligen har mer än fördubblats. en var den genomsnitt per år. Födelsetalen har ökat något men bara med drygt 500 per år. Den bakomliggande orsaken till den fördubblande folkökningen är en 60-procentig uppgång i inflyttning av utrikes födda. en flyttade i genomsnitt utrikes födda till länet från utlandet och övriga Sverige medan antalet steg till drygt per år En påtaglig förändring i migrationsmönstret har således inträffat. Denna stora förändring ger anledning till att ställa några frågor: Vilka grupper svarar för ökningen i migrationen? Vad beror ökningen på? Kommer migrationen att ligga kvar på den höga nivån? 6

9 Den första frågan ska vi reda ut och på den andra frågan ge några förklaringar medan den tredje är svår att besvara. Paralleller kan dock dras med tidigare skift i migrationsflödena. 75-procentig ökning av invandringen av utrikes födda När man talar om migrationen bland utrikes födda tar man ofta för givet att den är densamma som utrikes omflyttning. Av samma skäl sätter man ofta likhetstecken mellan migration av inrikes födda och inrikes omflyttning. Men det är en förenkling av bilden. Nedanstående tablå visar den kompletta bilden år 2008 för Stockholms län. Tablå 1 Inrikes och utrikes in- och utflyttning bland inrikes resp. utrikes födda år 2008 Inrikes flyttningar Utrikes flyttningar Inflyttare Utflyttare Inflyttare Utflyttare Antal Inrikes födda Utrikes födda Samtliga Procent Inrikes födda Utrikes födda Källa tablå 1 och diagram 2: SCB:s befolkningsstatistik. Var femte person som år 2008 flyttade mellan Stockholms län och övriga Sverige var utrikes född och var sjunde person som flyttade från utlandet till länet var en återvändande svensk. Bland utvandrarna var ungefär 4 av 10 födda i Sverige. 7

10 Diagram 2 Inflyttningen av utrikes födda fördelade på inrikes och utrikes flyttning Tusental Övriga Sverige Utlandet Av diagram 2 framgår att inflyttningen av utrikes födda från övriga Sverige har varit ganska konstant under de två senaste decennierna. Vi koncentrerar oss därför på att analysera hur inflyttningen från utlandet av utrikes födda har utvecklats. För att få en mer generell bild jämför vi de två senaste 3-årsperioderna. Tablå 2 Inflyttningen från utlandet av utrikes födda under treårsperioderna och medelvärden fördelade på utflyttningsområde Världsdel Land/grupper av länder Medelvärde Förändring mellan treårsperioderna Europa EU27 utom Sverige Norge Turkiet Övriga Europa OSS-länderna Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Irak Iran Övriga Asien Övriga världen Samtliga Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Nästan 40 procent av den ökade invandringen åren jämfört med föregående 3-årsperiod faller på EU-länderna. Unionen har utökats dels den 1 maj 2004 med Polen, de baltiska länderna och ytterligare 6 länder dels den 1 januari 8

11 2007 med Bulgarien och Rumänien. Ett av syftena med EU är att det ska vara lättare för medborgarna att flytta mellan medlemsländerna. Av diagram 3 på nästa sida framgår att inflyttningen från de dåvarande EU-länderna (EU15 utom Norden) fördubblades efter Sveriges EU-inträde på 1990-talet från ca till per år. Under de senaste tre åren har antalet ökat med ytterligare ca och passerat nivån år EU-utvidgningen 2004 har haft större påverkan på migrationen till länet. Från en nivå på ca 500 inflyttade per år har invandringen pendlat runt åren från de 10 nya EU-länderna. Det är från Polen som invandringen ökat i första hand. Före utvidgningen registrerades ca 300 inflyttade per år. Från 2003 till perioden har antalet 10-dubblats var antalet för att minska till år Troligen är majoriteten av de inflyttade från Polen arbetskraftsinvandrare vilket gör att migrationsströmmen är konjunkturkänslig. Inflyttningen från Bulgarien och Rumänien har också 10-dubblats sedan ländernas EU-inträde dock från en mycket låg nivå. Före inträdet fick ca 100 personer från de båda länderna årligen tillstånd att bosätta sig i Stockholms län. Sedan tillståndskraven mildrats flyttade ca till länet under de båda ländernas första EU-år för att sedan minska till ca 900 år Tidigare förekom arbetskraftsinvandring från de nordiska länderna. Senast det ägde rum i någon större omfattning var i slutet av 1980-talet. Numera torde inflyttningen från de nordiska länderna i första hand bero på att man bosätter sig i Stockholms län på grund av studier eller familjebildning. Nivån pendlar mellan och per år. Från övriga Europa 1 flyttar ca 500 personer årligen till länet. Toppen orsakades av flyktinginvandringen från Bosnien-Hercegovina. Diagram 3 Inflyttningen till Stockholms län från Europa av utrikes födda fördelade på grupper av födelseländer Tusental 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Norden EU15 utom Norden De tio nya EUländerna Turkiet, Bulgarien, Rumänien Övriga Europa 1 Med Övriga Europa avses Albanien, Andorra, forna Jugoslavien utom Slovenien, Liechtenstein, Monaco, San Marino och Schweiz. Observera att Ryssland, Ukraina, Vitryssland etc. ingår i OSS-länderna. 9

12 Invandringen från länder utanför Europa sker helt på den reglerade invandringens villkor d.v.s. tillstånd som flykting, anhörig, studerande etc. krävs för bosättning. Det är invandringen från Asien som dominerar den utomeuropeiska migrationen (se diagram 4). en runt 1990 bosatte sig i länet ca personer årligen efter att ha fått uppehållstillstånd. en efter millennieskiftet pendlade invandringen från Asien mellan och Nivån steg till år En ganska stor andel av de som fick uppehållstillstånd i slutet av år 2005 och 2006 hade varit länge i landet. Asylsökande (gömda flyktingar) som tidigare fått avslag på sin ansökan kunde åter söka tillstånd för att bosätta sig i landet i samband med att Utlänningsnämnden ersattes av migrationsdomstolar. Barnfamiljer med lång vistelsetid och personer med verkställighetshinder fick tillstånd att bosätta sig i landet tack vare en tillfällig lagändring. I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kom de flesta flyktingarna och anhöriga från Iran. Grannlandet Irak har därefter övertagit den dominerande ställningen. Innan kriget i Irak började var personer från Irak bosatta i länet. I slutet av år 2008 hade antalet ökat till Förutom från Irak och Iran förekommer det också en ganska stor invandring från Kina, Thailand, Syrien, Afghanistan och Pakistan. Invandringen från Afrika har ökat från ca åren till nästan åren d.v.s. en fördubbling. Den ökade invandringen kommer från länderna på Afrikas horn Somalia, Eritrea och Etiopien men också från Marocko. Länderna på Afrikas horn präglas av såväl interna som gränsöverskridande konflikter. Regionen är också en av världens allra fattigaste, med återkommande stora behov av humanitärt stöd. Migrationen från OSS-länderna och Sydamerika har ökat något men ligger på en låg nivå. Invandringen från Nordamerika är också låg med en svag ökningstakt. Diagram 4 Inflyttningen till Stockholms län från länder utanför Europa av utrikes födda fördelade på världsdelar Tusental Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Observera att det är olika höjdskalor i diagram 3 och 4. OSS-länderna Afrika Nordamerika Sydamerika Asien 10

13 Svar på frågan Vilka grupper svarar för ökningen i migrationen? är Ökad invandring från Asien med ca om året varav migrationen från Irak svarar för en ökning med personer. Ökad invandring från EU-länderna beroende på utvidgningen och ökad migration från de gamla EU-länderna. Ökningen fördelar sig på: o De 10 nya EU-länderna med där genomsnittet åren jämförs med för att renodla effekten av EUutvidgningen. o De gamla EU-länderna (EU15 utom Norden) med personer. (Genomsnittet jämfört med ) o Rumänien och Bulgarien med i genomsnitt 900 efter EUmedlemskapet. Ökad invandring från Afrika med ca varav merparten kommer från Afrikas horn. Fler utrikes födda återutvandrar Statistiken över återutvandringen bland utrikes födda är tyvärr inte så tillförlitlig. Enligt en kommande RTK-rapport anmäler inte ca 25 procent av de utvandrade utrikes födda sin utflyttning till skattemyndigheten. Så småningom upptäcker skatteverket att en person inte längre är bosatt i landet och avregistrerar personen som utvandrad. De variationer mellan åren som statistiken redovisar kan bero på ändrade mönster i återutvandringen men också på hur aktivt skatteverket är i folkbokföringskontrollen. Det finns därför inte så stor anledning att analysera förändringarna i återutvandringen år för år. Enligt rapporten är felen störst bland personer från Nordamerika, EU-länderna med undantag för Norden 2 och OSS-länderna d.v.s. länder varifrån det kommer arbetskraftsinvandrare. 2 Överenskommelsen mellan folkbokföringsmyndigheterna i de nordiska länderna om det internordiska flyttningsbetyget gör att statistiken över flyttningarna mellan de nordiska länderna är relativt tillförlitlig. 11

14 Tablå 3 Återutvandring bland utrikes födda medelvärden för treårsperioderna och samt utvandringen per av medelfolkmängden Världsdel Land/grupper av länder Utvandring medelvärden Förändring mellan perioderna Utvandring per av medelfolkmängden Förändring mellan perioderna Europa EU27 utom Sverige Norge Turkiet Övriga Europa OSS-länderna Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Irak Iran Övriga Asien Övriga världen Samtliga Källa: SCB:s befolkningsstatistik och egna beräkningar. Tolkningarna av tablå 3 ovan bör göras med reservationer för bristerna i kvalitén. En del av uppgången i återutvandringen kan bero på att skatteverket ägnat mer tid åt folkbokföringskontroller. Den ökade utvandringen av personer från Nordamerika torde vara en effekt av bättre kontroll. Resultaten i tabellen ovan följer dock de generella migrationsmönstren. Slutsatserna nedan refererar till frekvenstalen (utvandring per av medelfolkmängden) i tablå 3: Invandrare från närbelägna länder har hög benägenhet att återutvandra se t.ex. Norge med 40 resp. 43 återutvandrade per av folkmängden under de två senaste 3-årsperioderna. Invandrare som bosätter sig i Stockholms län av arbetsmarknadsskäl har hög benägenhet att återutvandra se t.ex. Nordamerika med 43 resp. 68 återutvandrade per nordamerikaner i länet under de två senaste 3- årsperioderna. Invandrare som nyligen eller ganska nyligen fått tillstånd att bosätta sig av flyktingskäl eller som anhöriga till flyktingar har mycket låg benägenhet att återutvandra se t.ex. Irak i tabellen ovan med 7 resp. 9 återutvandrade per irakier under de två senaste 3-årsperioderna. Invandrare med lång vistelsetid i landet har låg benägenhet att återutvandra se t.ex. Sydamerika med 14 resp. 16 återutvandrade per av antalet sydamerikaner bosatta i länet under de båda 3-årsperioderna. De flesta från Sydamerika fick uppehållstillstånd under 1980-talet och åren i anslutning till denna tioårsperiod. 12

15 Fördubblat flyttnetto bland utrikes födda Trenden för både invandring och återutvandring är stigande bland utrikes födda. Inflyttningen ökar snabbare än utflyttningen. Följden blir att flyttnettot också ökar. en har varit exceptionella för länet. Inflyttningen har ökat med drygt 75 procent jämfört med åren eller med i genomsnitt per år. Återutflyttningen har också ökat men bara med 33 procent eller i genomsnitt per år. Flyttnettot har därför mer än fördubblats. en var det utrikes nettot i genomsnitt bland de utrikes födda. Under den efterföljande 3- årsperioden ökade nettot till per år. Uppgången var hela d.v.s. mer än en fördubbling. Diagram 5 Invandring, utvandring och flyttnetto bland utrikes födda Stockholms län Tusental Invandrade Utvandrade Netto Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Det fördubblade invandringsöverskottet mellan och faller på EU27 utom Sverige med en ökning från till d.v.s. överskottet har mer än tredubblats Asien med en ökning från till drygt en fördubbling Afrika med en ökning från 900 till drygt en fördubbling. Som tidigare påpekats har statistiken över utvandringen en del kvalitetsproblem. Flyttnettot påverkas också av bristerna vilket medför att flyttnettot överskattas framförallt mot EU-länderna. 13

16 Tablå 4 Flyttnettot på den utrikes omflyttningen bland utrikes födda under treårsperioderna och medelvärden fördelade på ut/inflyttningsområde Världsdel Land/grupper av länder Medelvärde Förändring mellan treårsperioderna Europa EU27 utom Sverige Norge Turkiet Övriga Europa OSS-länderna Afrika Nordamerika Sydamerika Asien Irak Iran Övriga Asien Övriga världen Samtliga Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Cirka svenskar utvandrar årligen Sedan mitten av 1990-talet har utvandringen från Stockholms län av personer födda i Sverige uppgått till ca per år. Återinvandringen har sedan millennieskiftet legat på ca årligen. Underskottet mot utlandet uppgår till ungefär per år. En enkel tumregel är att 6 av 10 utvandrade svenskar återvänder. Variationerna mellan åren i migrationen mellan länet och utlandet följer ungefär samma mönster som migrationen mellan länet och övriga Sverige. När det är låg efterfrågan på arbetskraft ökar utvandringen från länet av svenskar på likartat sätt som inflyttningen från övriga Sverige till Stockholms län. När konjunkturbilden förbättras avtar utvandringen av svenskar i likhet med att inflyttningen från övriga Sverige avtar. Återinvandringen av svenskar har också ett mönster som överensstämmer ganska väl med återutflyttningen från länet till övriga Sverige. 14

17 Diagram 6 Utvandring och återinvandring av personer födda i Sverige Stockholms län Tusental Utvandring Återinvandring Netto Källa: SCB:s befolkningsstatistik. Det är i stort sett till 4 ländergrupper som svenskarna flyttar nämligen (diagram 7): EU15 utom Norden 37 procent av de utvandrade De nordiska grannländerna 17 procent av de utvandrade Nordamerika 13 procent av de utvandrade Asien utom OSS-länderna 11 procent av de utvandrade Redan innan ESS-avtalet (trädde i kraft 1 januari 1994) som föregick EUinträdet 1995 ökade utflyttningen till EU15 utom Norden. Svenskar kan flytta till de nordiska länderna utan att det finns några formella hinder för bosättning. Vid en flytt till EU-länderna utanför Norden krävs tillstånd och det ges under förutsättning att den inflyttade har ett arbete eller att kan försörja sig på annat sätt. Medföljande familjemedlemmar får också tillstånd. Förändringarna mellan åren styrs därför troligen i första hand av hur efterfrågan på arbetskraft utvecklas i Sverige och de övriga länderna och skillnader i lönenivån. Bosättningen i USA och Kanada kräver tillstånd men trots det ökade utflyttningen till Nordamerika under den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Därefter har utvandringen legat kvar på den nivå som etablerades i mitten på 1990-talet. 15

18 Diagram 7 Utvandring från Stockholms län av personer födda i Sverige fördelade efter inflyttningsland/grupper av länder Antal Källa: SCB:s befolkningsstatistik. EU15 utom Norden Nordamerika Danmark, Island och Norge Finland Asien utom OSSländerna Anmärkning: I underlaget till ovanstående diagram till skillnad mot i diagram 6 - har de migranter som både flyttat ut och in till länet under samma år tagits bort. Ca 75 procent av de utvandrade flyttar till de 5 ländergrupper som visas i diagrammet ovan. Vad beror den ökade invandringen på? På sidan 6 ställdes frågorna: Vilka grupper svarar för ökningen i migrationen? Vad beror ökningen på? Kommer migrationen att ligga kvar på den höga nivån? Fråga 1 har redan besvarats. Svaren på fråga 2 har antytts men sammanfattas här. På nästa sida görs ett försök att besvara fråga 3. Den ökade migrationen mellan Stockholms län och EU-länderna beror på att de hinder som funnits för bosättning har reducerats. Sveriges inträde i EU 1995 har fått konsekvenser för migrationen mellan Stockholms län och EU-länderna. o Ökad inflyttning från EU15 utom Norden med ca per år sedan Sveriges anslutning o Ökad inflyttning från de 10 nya EU-länderna med drygt per år. 16

19 o Ökad inflyttning får Rumänien och Bulgarien med knappt per år. o Ökad inflyttning ger också fler återutvandrade men hittills bara en marginell ökning enligt statistiken troligen större i verkligheten. Krig och fattigdom är en grund för migration. En stor del av den ökade migrationen från Asien och Afrika beror på att fler människor har funnit förhållandena i hemlandet så svåra att de tvingats lämna sitt hemland. o Ca av den ökade inflyttningen från Asien torde avse flyktingar och anhöriga till flyktingar. o Ca av den ökade invandringen från Afrika torde avse flyktingar och anhöriga till flyktingar Därutöver finns en ökad invandring på grund av studier och på grund av familjebildning. Kommer migrationen att ligga kvar på den höga nivån? Frågan i rubriken är svår att svara på. Men genom att studera de olika migrationsströmmarna kan man ändå dra några slutsatser: Migration från EU-länderna När hindren för migration minskar tilltar rörligheten. Sedan Sveriges inträde i EU har migrationen från de EU-länder som fanns 1995 (exkl. Danmark och Finland) tredubblats. Det är ett exempel på att Stockholmsregionen är attraktiv för européer. Migrationen från de nya EU-länderna har som väntat ökat kraftig men från en låg nivå. Det är dels en övergående effekt av att migrationshinder togs bort dels en följd av att inkomstnivån är högre i Stockholmsregionen än i de nya EUländerna. Så länge som inkomstnivån är högre i Stockholmsregionen än i de nya EU-länderna kommer arbetskraftsinvandring att förekomma. Arbetskraftsinvandring är extremt konjunkturkänslig och kommer därför att variera mellan åren. Migrationen från de nya EU-länderna kan dämpa variationerna i länets flyttningsnetto eftersom arbetskraftsinvandringen ger ett positivt netto under högkonjunkturer medan migrationen mellan övriga Sverige och länet ger ett negativt netto under sådana perioder. På sikt torde migrationen från EU-länderna ligga på nivån ± Blir Turkiet medlem i EU finns det anledning att göra en ny bedömning beroende på de villkor som kommer att gälla vid anslutningen. 17

20 Migration från länder med konflikter och fattigdom Under efterkrigstiden har flera migrationsvågor nått Sverige beroende på konflikter och svält där Ungernrevolten 1956 är exempel på en av de första och de väpnade konflikterna i Irak och Afghanistan på nu pågående. En erfarenhet från senaste decennierna är att när en konflikthärd har kylts ned har det inte dröjt så länge förrän en ny dykt upp. Tyvärr är det ganska troligt att det blir så även i framtiden. Invandring av flyktingar och anhöriga från länder där konflikter råder kommer sannolikt att förekomma under de närmaste decennierna. I så fall blir den framtida migrationen av flyktingar och anhöriga inte så olik den som observerats under de två senaste årtiondena. För att förenkla bilden sätter vi migrationen från Afrika och Asien lika med migrationen från länder med konflikter och fattigdom. En nivå på med en årlig avvikelse på torde vara en rimlig bedömning när det gäller framtiden. en var invandringen i genomsnitt per år från Afrika och Asien. Migration på grund av familjebildning och studier och arbetsmarknadsskäl Migrationen till följd av studier, familjebildning och arbetsmarknadsskäl förekommer från alla länder. Här förenklar vi dock bilden genom att kategorisera all migration från Nordamerika, Sydamerika, Oceanien och länderna i Europa utanför EU som invandring på grund av familjebildning, studier eller arbetsmarknadsskäl. en flyttade personer i genomsnitt per år från de uppräknade områdena till Stockholms län. Fler invandrare i Stockholms län ger underlag för fler anhöriginvandrare. Svenska universitet och högskolor marknadsför sig utomlands vilket gör att det är troligt att antalet studerande från utlandet även under de kommande åren kommer att kvarstå på åtminstone nuvarande nivå. Den 15 december 2008 undanröjdes hindren för arbetskraftsinvandring av tredjelandsmedborgare enligt vissa villkor. En arbetsgivare som inte hittar den arbetskraft som behövs inom Sverige eller inom övriga EU/EES eller Schweiz har möjlighet att rekrytera arbetskraft från tredje land om vissa grundläggande villkor, som till exempel anställningsvillkor, är uppfyllda. Det är också lättare att komma till Sverige för att söka arbete. Tillståndsperioderna är längre och det är enklare för gäststudenter och vissa asylsökande att stanna kvar och söka tillstånd inifrån Sverige. Vilka effekter de nya reglerna ger på den framtida migrationen till länet är svårt att veta. Enligt uppgifter från Migrationsverket 3 har personer fått tillstånd att bosätta sig i Sverige under perioden 15 december april På årsbasis ger det ca invandrare. Det är emellertid diskutabelt att dra slutsatser efter en så kort period. Personer kan ha inväntat lagändringen vilket i så fall ger en tillfällig topp. I motsatt riktning verkar den låga efterfrågan på arbetskraft under perioden. 3 Arbetskraftsinvandringen i siffror från och med 15 december 2008 till och med 1 april 2009, Rapport från verksamhetsområde Besök, bosättning och medborgarskap Migrationsverket. 18

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

In- och utvandring samt utrikes födda i Stockholms län 2009

In- och utvandring samt utrikes födda i Stockholms län 2009 2010:14 Andra rapporter i samma serie: Inledning till: Kommun- och planområdesprognoser 2010:1 Riktade flyttningar och arbetspendling 2010:2 Befolkningsframskrivning 2009 2030 2010:3 Befolkningsutvecklingen

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Invandring och utvandring för grupper av länder

Invandring och utvandring för grupper av länder 32 Efterkrigstidens invandring och utvandring Invandring och utvandring för grupper av länder I de föregående kapitlen har vi belyst olika epoker i Sveriges migration. I detta kapitel koncentrerar vi oss

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

Flyktinginvandring i samband med andra världskriget

Flyktinginvandring i samband med andra världskriget 16 Efterkrigstidens invandring och utvandring Flyktinginvandring i samband med andra världskriget Flyktingarna från grannländerna, vilka vistades tillfälligt i landet under andra världskriget, folkbokfördes

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95 PRISLISTA ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION Priser från 01.01.2013 1. Mobiltjänster Inhemska samtalsavgifter (pris euro/min. inkl. 24 % moms) Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län

2009:1. Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län 2009:1 Befolkningsutvecklingen 2008 i Stockholms län Befolkningsprognos 2009 2018 Befolkningsutvecklingen i Stockholms län 2008 När, var, hur vänder det? 2009:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8)

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd ISP:s fskr om ansökan om exporttillstånd [2651] Allmänt om ansökan om tillstånd 1 [2651] Av 8 [2458] förordningen

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Prislista Glocalnet kontantkort

Prislista Glocalnet kontantkort Prislista Glocalnet kontantkort Gäller fr o m 14 februari 2008 Innehåll Glocalnet Kontant BAS...3 Priser Ordinarie nationella samtal... 3 Glocalnet Kontant PRAT...4 Priser Ordinarie nationella samtal...

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Prislista Abonnemang - Privat

Prislista Abonnemang - Privat 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate 3Kombo Talk 3Kombo Music Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 199 kr 4 199 kr 5 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min 500 min 400 min Användning

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Beskrivning av regionala indelningar Grupperingar av världens länder skiljer sig åt mellan olika organisationer och mellan publikationer. De grupperingar

Läs mer

Efterkrigstidens invandring och utvandring Åke Nilsson

Efterkrigstidens invandring och utvandring Åke Nilsson DEMOGRAFISKA RAPPORTER 2004:5 Efterkrigstidens invandring och utvandring Åke Nilsson Statistiska centralbyrån 2004 Demographic Reports 2004:5 Immigration and emigration in the postwar period Statistics

Läs mer

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7)

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7) Sid: 1(7) Priser m m 1 IP-BASERAD TELEOPERATÖRSANSLUTNING 2 1.1 Tjänst... 2 1.1.A Typtjänst... 2 1.1.B Abonnemangsnummerserier... 2 1.1.C Nummerportering... 2 1.2 Tilläggstjänst ISDN gränssnitt till lokal

Läs mer

Välkommen... Att komma igång med startpaketet

Välkommen... Att komma igång med startpaketet 2 Välkommen... Välkommen till Universal Smart. Vi tackar dig för att du valt att ringa med Universal Telecom. Du har valt att ringa med Sveriges mest prisvärda abonnemang. Universal Smart garanterar dig

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler?

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 142 SKATTENYTT 2003 Lars-Erik Wenehed Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? Denna artikel är en förkortad version av ett föredrag, som författaren höll på TOR/

Läs mer

Svenskar bosatta utomlands

Svenskar bosatta utomlands Svenskar bosatta utomlands Folke Westling [SOM-rapport nr 2012:09] Svenskar bosatta utomlands Introduktion En ökande cirkulär migration är utmärkande för den globala utvecklingen. Omkring var 20:e svensk

Läs mer

Befolkningsprognos för Sverige 2011-2040

Befolkningsprognos för Sverige 2011-2040 211-9-26 Befolkningsprognos för Sverige 211-24 av Åke Nilsson Miljoner 14 12 Folkmängd 14 12 Födda och döda 1 1 8 8 6 6 4 2 4 2 Födda Döda 198 199 2 21 22 23 24 198 199 2 21 22 23 24 14 In- och utflyttning

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat

Prislista Röstabonnemang - Privat Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 februari 2007 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min

Läs mer