Projekt E Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt E84-275 Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus 2013-01-29"

Transkript

1 Metodhandbok Projekt E Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus

2 Innehållsförteckning Sida Vanliga ord och begrepp 2 Lagrum 6 Förordningar 6 Föreskrifter 6 Inledning 7 Ankomstkommun 8 Anvisningskommun 10 Ansvariga för ensamkommande barns angelägenheter: - god man 12 - särskilt förordnad vårdnadshavare 17 Asylprocess 23 Asylsökande barn som avviker 27 Boende i annat hem än det egna 31 Boendeformer för ensamkommande barn 32 Ekonomi 35 Faderskap och moderskap 39 Familjehemsvård för ensamkommande barn 42 Familjeåterförening 48 Handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn 51 Hälsa 57 När barnet blir myndigt 61 Resor 64 Skolgång 66 Smittskydd 68 Tolk 70 Vårdnadsöverflytt 72 Åldersbedömning 77 Återsökning av statsbidrag 78 Återvändande 81 Sökordsregister (baserat på underrubriker) 82 Källförteckning 83 1

3 Vanliga ord och begrepp Här följer förklaring till ord, begrepp och förkortningar som nämns i denna bok eller som ofta förekommer i arbetet kring ensamkommande barn. Anknytning - Den relation en person har till ett land, en stad eller en person. Ankomstkommun - Den kommun dit barnet anländer, ger sig till känna för svenska myndigheter och söker asyl. Ankomstkommunen ordnar tillfälligt boende. Anläggningsboende [ABO] - Boende som Migrationsverket, i form av lägenhet eller anläggning av olika slag, erbjuder asylsökande under väntetiden. Anvisningskommun - Den kommun som enligt överenskommelse med Migrationsverket tar emot ensamkommande barn. Asyl - Uppehållstillstånd som beviljas en utländsk medborgare på grund av att han eller hon är flykting enligt utlänningslagen. Asyl betyder skydd. Asylkvitto - Kvitto på asylansökan som asylsökande kan använda i väntan på LMA-kort. Asylsökande - En person som kommit till Sverige och ansökt om skydd men som ännu inte fått ett slutligt svar på sin ansökan. Asylprocess - Alla de steg som en asylsökande går igenom från ansökan till beslut. Avslag på asylansökan - När en person fått nej på sin ansökan om asyl. Avviken - En person som lämnar sitt boende utan att meddela sig registreras som avviken. Avvisning - Avlägsnandebeslut som en person kan få inom tre månader från den dag han eller hon ansökte om uppehållstillstånd. Beslutet fattas av Migrationsverket om det gäller asylärenden och i andra fall av polis. Barns Behov I Centrum [BBIC] - Enhetligt handläggnings- och dokumentationssystem för Socialtjänstens arbete med barn och unga i åldrarna 0-20 år. Dagersättning - Bidrag som asylsökande kan ansöka om hos Migrationsverket om han eller hon inte har egna pengar. Dublinförordningen - Reglerar vilket land som ska ansvara för en asylansökan då endast ett land ska pröva ansökan. Förordningen gäller i EU:s medlemsländer samt Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz. Eget boende [EBO] - En asylsökande kan under väntetiden välja att ordna boende på egen hand hos exempelvis en släkting eller nära anhörig. Ensamkommande barn - Barn under 18 år som söker asyl i Sverige och som vid ankomsten till Sverige är skilda från sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. 2

4 Etableringsreformen - En reform som innebar förändrade eller nya ansvarsområden för kommunerna, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, Försäkringskassan samt Migrationsverket och som syftar till att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Lagen trädde i kraft den 1 december Etableringslots - Lotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och ska stödja den nyanlända att realisera och utveckla sin etableringsplan. Eurodac - Databas med uppgifter om en person sökt asyl i något EU-land, Norge, Island eller Schweiz. Extra tillägg - Ekonomiskt bidrag som gymnasiestuderande barn med låg inkomst kan ansöka om hos CSN. Familjeanknytning - Familjeband som en sökande hänvisar till när han eller hon söker uppehållstillstånd. Flykting - Person som sökt asyl och fått ett tillstånd att stanna i Sverige på grund av flyktingskäl. Främlingspass - Pass som Migrationsverket kan utfärda till person som inte har någon handling som kan gälla som pass och inte heller har möjlighet att skaffa sådan handling. God man för ensamkommande barn - Huvudregeln är att varje ensamkommande barn ska ha en god man som under asyltiden kan företräda barnet i Sverige. God man inträder i barnets föräldrars ställe, såsom vårdnadshavare och förmyndare, och ansvarar därmed för barnets alla angelägenheter; personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Gömda - Personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning. Hem för vård eller boende [HVB-hem] - Verksamhet som på professionell basis tar emot enskilda personer för vård eller behandling i kombination med boende. HVB-hem drivs av privata vårdgivare, kommuner eller landsting och kräver tillstånd ifrån socialstyrelsen. Hemlandspass - Passhandling som utfärdas av det land där en person är medborgare. Ica-kontantkort - Bankkort till asylsökande. Den ekonomiska ersättning som Migrationsverket beviljar asylsökande sätts in på ett bankkonto. Inhibition - Ett beslut om att tillfälligt eller varaktigt avbryta genomförandet av ett beslut. LMA-kort - En tillfällig handling med foto som utfärdas av Migrationsverket och som visar att innehavaren är asylsökande i Sverige. Migrationsverket - Statlig myndighet som beslutar om personer som kommer till Sverige från andra länder får stanna, arbeta och bli medborgare. Migrationsverket hjälper de personer som inte får stanna i Sverige att resa tillbaka. Migrationsverket kan också hjälpa de personer som vill återvända till hemlandet i ett senare skede med resan tillbaka. 3

5 Migrationsdomstol - Beslut som fattats av Migrationsverket kan överklagas till Migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstol - Beslut som fattats i Migrationsdomstol kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Nöjdförklaring - När en utländsk medborgare accepterar ett negativt beslut och avstår från att överklaga det. Offentligt biträde - Person som företräder det ensamkommande barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Papperslösa - Personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för att vistas här. Permanent uppehållsrätt - En EU-medborgare som vistats lagligt i Sverige under fem år har permanent uppehållsrätt. Detta ska registreras hos Migrationsverket. Permanent uppehållstillstånd [PUT] - tillstånd som efter prövning ger en utländsk medborgare rätt att bo och arbeta i Sverige på obestämd tid. Preskription - Ett beslut om avvisning eller utvisning gäller i fyra år för att sedan upphöra om det inte verkställts. Provisoriskt främlingspass - Utfärdas av Migrationsverket för att möjliggöra enstaka resa till eller från Sverige. Resedokument - Personer som fått uppehållstillstånd som flyktingar kan få ett resedokument som är en slags passhandling. Migrationsverket utfärdar resedokument. Särskilt bidrag - Bidrag för särskilda behov som asylsökande kan ansöka om hos Migrationsverket. Särskilt förordnad vårdnadshavare - Så snart ett ensamkommande barn fått uppehållstillstånd ska socialnämnden väcka talan eller anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstol. Särskilt förordnad vårdnadshavare inträder i barnets föräldrars ställe, såsom vårdnadshavare och förmyndare, och ansvarar därmed för barnets alla angelägenheter; personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Tidsbegränsat uppehållstillstånd [TUT] - Ett uppehållstillstånd som utfärdas för enskilda grupper under en begränsad tid, exempelvis vid en massflyktsituation. Transitboende - Ett tillfälligt boende där nyanlända ensamkommande barn bor i väntan på att bli placerad i en anvisningskommun. Tredjelandsmedborgare - Person som är medborgare i ett land beläget utanför EU, Norge, Island eller Schweiz. Uppehålls- och arbetstillstånd [UAT] - Gäller för personer som kommer från andra länder än de inom EU samt Norge, Island och Schweiz och som ska arbeta i Sverige under längre tid 4

6 än tre månader. För att få tillstånd krävs giltigt pass och att inkomsten täcker den dagliga försörjningen. Tillståndet är giltigt under en tidsbegränsad anställning men som mest två år i taget. Efter fyra år är det möjligt att få permanent uppehållstillstånd. Uppehållsrätt - En rätt för medborgare i EU, Norge, Island samt Schweiz och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader. I motsatts till uppehållstillstånd räcker det att registrera en uppehållsrätt hos Migrationsverket. Uppehållstillstånd [UT] - En utländsk medborgare som vill stanna längre än tre månader i Sverige måste ha uppehållstillstånd. Uppehållstillståndskort [UT-kort] - Ett bevis på att en person har uppehållstillstånd. Utlänningsnämnden [UN] - Prövade tidigare de beslut som överklagats. Ersattes i mars 2006 av migrationsdomstolar. Utvisning - Avlägsnandebeslut som en person kan få från och med tre månader efter den dag han eller hon har ansökt om uppehållstillstånd och saknar pass eller de tillstånd som krävs för att uppehålla sig i Sverige. Beslutet kan bara fattas av Migrationsverket. Verkställighetshinder - Av- eller utvisning skjuts upp på grund av svårigheter att skicka tillbaka en person till hemlandet eller det land som han eller hon ska återföras till. Åldersbedömning - Migrationsverket gör efter utredning en uppskattning av hur gammal en person är. 5

7 Lagrum BrB - Brottsbalken (1962:700) FB - Föräldrabalken (1949:381) FL - Förvaltningslagen (1986:223) HSL - Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) LMA - Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera. Lgeb - lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVM - Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall RB - Rättegångsbalken (2006:458) SoL - Socialtjänstlagen (2001:453) UtL - Utlänningslagen (2005:716) Folkbokföringslagen (1991:481) Kommunallagen (1991:900) Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare Lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Lag (1996:1620) om offentligt biträde Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Skollagen (2010:800) Smittskyddslagen (2004:168) Tandvårdslagen (1985:125) Ärvdabalken (1958:637) Förordningar Asylersättningsförordningen (2002:1118) Dublinförordningen (EG) nr 343/2003 ErsF - Ersättningsförordningen (1990:927) Förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. Förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande Förordningen (2001:976) om utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för asylsökande barn m.fl. Förordning (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare Förordning (2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare NyErsF - Nya ersättningsförordningen (2010:1122) Smittskyddsförordningen (2004:255) Socialtjänstförordning (2001:937) Utlänningsförordningen (2006:97) Föreskrifter MIGRFS 2003:3 - Migrationsverkets föreskrifter om mottagande av asylsökande m.fl. 6

8 Inledning Eskilstuna har en lång tradition av att ta emot flyktingar och är en av de kommuner som tar emot flest flyktingar i Sverige. Sedan år 2007 har Eskilstuna kommun en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla trettio boendeplatser för ensamkommande barn varav fem av platserna ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Ända sedan starten har det inom kommunen funnits olika direktiv för hur arbetet kring målgruppen ska bedrivas och det var anledningen till att arbetsmarknads- och familjenämnden år 2010 beslutade sig för att ansöka om medfinansiering från Europeiska flyktingfonden, för att i projektform strukturera upp mottagandet. Ansökan beviljades och med en medfinansiering på 75 % startade 1 januari 2011 projekt Mottagande av ensamkommande asylsökande barn med barnet i fokus. Syftet med projektet har varit att rättssäkra och effektivisera kommunens mottagande av ensamkommande barn och både de barn som placeras i eget boende och de som placeras i kommunens uppbyggda boenden har omfattats av arbetet. Målsättningen har under hela projekttiden varit att de ensamkommande barnen ska behandlas så lika övriga barn som är aktuella inom socialtjänsten som möjligt och att de rutiner och riktlinjer som tas fram ska medföra ett mer förutsägbart flöde. Europeiska flyktingfonden skrev i motiveringen till sitt beslut att det är av vikt att de resultat som kommer fram inom ramen för projektet ska dokumenteras genom exempelvis en metodhandbok då det kan vara av värde för andra kommuner. Den här boken är resultatet av två års arbete och bygger på projektgruppens samlade kunskap och erfarenhet i kombination med andra kommuners kunnande, aktuell forskning, gällande lagstiftning och de rekommendationer Socialstyrelsen har kring handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Boken är skriven innan Socialstyrelsen kommit med sina riktlinjer för handläggning av ensamkommande barn men eftersom lagar, rutiner och riktlinjer är levande dokument kommer det finns anledning att revidera metodhandboken vid ett flertal tillfällen framöver. Eskilstuna, Anna Westberg, projektledare Anneli Stenberg, socialsekreterare Hanna Berggren, socialsekreterare Elin Svensson, familjehemssekreterare Eva Andersson, familjehemssekreterare 7

9 Ankomstkommun Den kommun där ett ensamkommande barn ger sig till känna för en svensk myndighet för första gången kallas ankomstkommun. Den första myndighetskontakten för ensamkommande barn sker vanligtvis med någon av Migrationsverkets enheter som hanterar asylansökningar. Dessa enheter finns för närvarande i Gävle, Malmö, Mölndal, Norrköping, Sigtuna, Skellefteå, Solna, Umeå samt Örebro och de kommunerna har särskilda avtal med Migrationsverket om ett tillfälligt mottagande av ensamkommande barn. 1 Kommuner med ett sådant avtal kan ha särskilda boenden där ensamkommande barn kan bo tillfälligt tills de blivit anvisade till en kommun, så kallade transitboenden. Vilken kommun som helst kan emellertid bli ankomstkommun eftersom den första kontakten med myndigheter kan ske på andra sätt än genom ansökan om asyl hos Migrationsverket. När en myndighet kommer i kontakt med ett barn som inte finns registrerad hos någon myndighet och inte har någon vårdnadshavare i landet ska de göra en anmälan enligt SoL kap till socialtjänsten i den kommun barnet befinner sig. Det kan handla om barn som vistas hos släktingar eller andra bekanta och om barn som inte har någon anknytning till kommunen men som av någon anledning hamnat där ändå. Med hänvisning till vistelsebegreppet enligt SoL kap. 2 a 1 har ankomstkommunen ansvar för att se till att barnet får vad det behöver. 2 Ett barn i den här situationen står helt utan skydd från vuxenvärlden och har ingen som företräder henne inför myndigheterna. Det är därför av största vikt att säkerställa barnets skydd och samtidigt trygga barnet i vad som sker. Ibland kan det vara oklart om barnet ska ses som ensamkommande och om vårdnadshavare finns i landet eller inte och fram tills att detta är fullt klarlagt måste socialtjänsten agera som om barnet stod utan vårdnadshavare. För att kunna klarlägga vad som gäller för det enskilda barnet och för att kunna ta reda på vad som är barnets behov och hur dessa ska tillgodoses måste utredning enligt SoL kap inledas. Ensamkommande barn som dyker upp på torget Ibland händer det att exempelvis polisen gör en anmälan till socialtjänsten om att de kommit i kontakt med ett barn som förefaller vara ensamkommande. Samma dag anmälan inkommer ska socialsekreterare göra en förhandsbedömning genom att träffa barnet för en skyddsbedömning samt för att klarlägga om barnet har några akuta behov av exempelvis sjukvård. Har kommunen inga särskilda boenden för akuta placeringar av ensamkommande barn och det visar det sig att barnet inte har ett tryggt boende ska barnet jourhemsplaceras samma dag barnet påträffas. Är barnet boende hos släktingar eller bekanta se vidare avsnittet nedan. Migrationsverket ska omgående informeras om att barnet vistas i kommunen och vilken adress barnet finns på. Migrationsverket kommer sedan att anvisa barnet till en kommun som inom ramen för överenskommelse (anvisningskommun) har en ledig plats. Det kan hända att anvisningen blir till samma kommun som barnet gett sig till känna i om kommunen har en ledig plats eller om barnet har en anknytning dit. Tills dess att den nya kommunen tagit över ärendet har socialtjänsten i ankomstkommunen ansvar för barnet. Ensamkommande barn som vistas hos släktingar eller bekanta (EBO) När asylsökande personer är boende hos släktingar kallas detta för EBO - Eget BOende. När det inkommit en anmälan om att ett ensamkommande barn vistas hos släktingar eller bekanta 1 Migrationsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (2009) Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 2 Migrationsverket (2012) Överenskommelser med kommunerna: [online, 5 november 2012] 8

10 gäller inledningsvis samma förfarande som i ovan beskrivna situation. Det ska göras en förhandsbedömning med skyddsbedömning samma dag där socialsekreterare träffar både barnet och de släktingar eller bekanta barnet vistas hos. Det är viktigt att tala enskilt med barnet för att säkerställa att barnet inte är utsatt för exempelvis trafficking och att barnet inte vistas i hemmet mot sin vilja. Om barnet inte bedöms kunna bo kvar ska barnet omplaceras till ett jour- eller familjehem. Bedömer socialsekreterare däremot att barnet kan få sina grundläggande behov tillgodosedda i det hem barnet befinner sig och både barnet och de som är boende i bostaden uttrycker en önskan om att barnet fortsatt bor där kan socialsekreterare besluta om en tillfällig placering i det hemmet. Placeringsbeslutet ska fattas så snart det står klart att barnet kan vistas där under de närmaste månaderna. Under tiden kommer barnet att utredas enligt SoL kap och de barnet är boende hos kommer att utredas som familjehem. Migrationsverket ska omgående informeras om barnet och dess vistelseadress. Om barnet vill stanna i kommunen kommer Migrationsverket att anvisa barnet dit och ankomstkommunen blir då anvisningskommun. Att tänka på: Asylsökande personer har inte ett fullständigt personnummer utan saknar de fyra sista siffrorna. När personen läggs in i socialtjänstens verksamhetssystem kommer ett tillfälligt personnummer att skapas som endast är giltigt i detta datasystem 3. Var noggrann med att det födelsedatum som registreras är korrekt och överensstämmer med eventuell registrering hos annan myndighet. Notera Migrationsverkets dossiernummer väl synligt i barnets personakt då det många gånger är dessa siffror som anges i kontakt med andra myndigheter. Alla ensamkommande barn har rätt till en god man, även om de vistas tillfälligt i kommunen. Ta kontakt med överförmyndaren och informera dem om barnets kön, ålder och språk för att ge dem möjlighet att omgående börja leta efter god man. Migrationsverket har en särskild samordningsfunktion för anvisning av nyanlända ensamkommande asylsökande barn, telefonnumret dit är Dagtid är det dit man ringer för att informera om att ett barn befinner sig i kommunen, vilket födelsedatum barnet uppgett samt vilken adress barnet vistas på. Utanför kontorstid kontaktas polismyndigheten på vistelseorten som i sin tur kontaktar Migrationsverkets jour på Arlanda. Om barnet inte ansökt om asyl måste detta ske snarast. Om inte god man eller släkting/bekant kan göra detta ska socialsekreterare följa med barnet till Migrationsverket. Asylansökan kan endast göras på vissa enheter hos Migrationsverket. Tidsbokning kan ske på Migrationsverkets hemsida 5. Vid (akut) placering i jourhem och familjehem som inte talar samma språk som barnet är det viktigt att använda tolk och även att boka en telefontolk som familjehemmet kan använda de nästkommande dagarna för att kunna kommunicera med barnet om viktiga frågor. 3 Eskilstuna kommun, Rutinpärm VIVA, IFO - rutinbeskrivningar, Tillfälligt personnummer 4 Migrationsverket (2012) Kontaktuppgifter 5 Migrationsverket (2012) Boka tid för besök 9

11 Anvisningskommun Anvisningskommun kallas den kommun som har överenskommelse med Migrationsverket om att ordna med boende för ensamkommande barn, avtalet som kan se olika ut och skrivs mellan kommun och Länsstyrelse. En anvisning är en underrättelse från Migrationsverket om att ett barn anvisats till kommunen. Det kan antingen vara att ett barn anvisats plats inom ramen för överenskommelsen med Migrationsverket eller så kan det vara att ett barn har flyttat in hos en släkting eller vän till familjen. Den kommun som har anvisats boende anses enligt 2 kap. 2 SoL vara barnets vistelsekommun. Ansvaret ligger på vistelsekommunen att ge barnet det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen, alltså att utreda vilka behov som finns, fatta beslut om insatser, placera i lämpligt boende med mera. Ett barn kan även anvisas till en kommun utan att en överenskommelse finns, då är det utifrån barnets önskan att bo hos släkting eller nära anhörig på så kallad anknytning. Anvisning är något som Migrationsverket skickar kring i stort sett alla barn. Skillnaden är kring de barn som ordnat med eget boende, så kallat EBO, då skickar Migrationsverket istället en anmälan enligt 14 kap. 1 SoL. Anvisningen ska också ses som en anmälan enligt SoL 14:1 och i båda fallen upprättas en förhandsbedömning som avslutas med att inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL 6. Att tänka på: Skriv in anvisningen som en anmälan/förhandsbedömning, öppna sedan utredning och fatta beslut om placering. Kontakta ansvarig socialsekreterare i ankomstkommunen samt personal på transitboendet för att få information om praktiska saker som exempelvis hälsotillstånd, hur barnet har fungerat i grupp på transit och hur mycket bagage som finns. Skicka kopia på anvisningen till Överförmyndaren samt mejla dit om vilket kön barnet har liksom ålder, språk, vilken dag barnet anländer och vart barnet kommer att bo. Boka färdsätt samt tolk till mötet vid hämtningen. Oavsett vart barnet placeras boka en tolk för mötet vid avlämningen, följ med barnet in och sitt ner för att prata kring det som sker de närmaste dagarna. Om barnet kommer till ett av kommunens HVB-hem skickas kopia på anvisningen till den ansvarige för boendet. Skicka ett mejl till Migrationsverket med uppgifter om beteckningsnummer och ny adress till: Boka in ett placeringsmöte på boendet alternativt i familjehemmet. Det ska äga rum senast nästkommande vardag. Skriv en första vårdplan som presenteras på placeringsmötet. Vårdplanen kan även innehålla ett uppdrag till vårdgivarna om att, som en del i utredningen, hjälpa till med observationer av barnet under utredningstiden. Observationerna kan sedan inhämtas i slutet av utredningstiden för att vägas in i den samlade bedömningen. Så gör vi i Eskilstuna När en plats inom överenskommelsen blir ledig anmäler teamledare för Team ensamkommande barn och ungdomar på utredningsenheten ungdom det till Migrationsverket. Migrationsverket faxar sedan en anvisning till ansvarig teamledare som fördelar ärendet till en socialsekreterare. När ärendet fördelats kontaktar socialsekreteraren ansvarig socialtjänst i 6 SKL - Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, april

12 ankomstkommunen för att inhämta den information som kan finnas tillgänglig liksom eventuell utredning. Transitboendet kan också ha viktig information om barnet som är bra att känna till. Om barnet vistats en kortare tid tas en telefonkontakt med transitpersonal för att höra om barnet behöver akut fysisk- eller psykisk läkarvård, hur barnet har fungerat i grupp och i kontakten med andra, hur mycket bagage som finns, vilka språk barnet talar samt om barnet har relevant klädsel för årstiden. Om barnet vistats en längre tid (flera dagar eller längre) faxas dokumentet informationsinhämtning till transit. Migrationsverket skickar alltid en begäran om god man till Överförmyndaren i anvisningskommunen. Det är bra om socialsekreteraren så snart det är möjligt mejlar information om bland annat ålder, kön och språk så att överförmyndarhandläggarna på detta sätt får informationen snabbare och kan börja leta efter en passande god man. Detta är extra viktigt om barnet placeras i en annan kommun än anvisningskommunen eftersom Migrationsverkets ansökan kommer fördröjas av att överförmyndaren i anvisningskommunen måste vidarebefordra handlingarna till barnets vistelsekommun. Eskilstuna kommun hämtar ensamkommande barn på det transitboende barnet vistas efter att ansvarig socialsekreterare har bokat tåg- eller flygbiljetter via enhetens kansli. Det kan även vara så att barnet hämtas på en flygplats eller tågstation i närheten av transitboendet och barnet har då körts dit av transitboendets personal. Om barnet ska till HVB hämtas denne av socialsekreterare och personal från HVB-hemmet eller om placering ska ske i familjehem hämtar socialsekreterare och familjehemssekreterare. När socialtjänstens personal hämtar barnet bör ett kort samtal med tolk genomföras för att informera barnet om vilka som hämtar barnet, vart barnet är på väg, resvägen, ungefär hur lång tid resan kommer att ta och annat som kan vara aktuellt. Exempel kan vara att prata om säkerhetskontrollen vid flygning, eventuell kost mm. Tolk bör även bokas till ankomsten till boendet eller familjehemmet för att informera om vad som kommer att hända de närmaste dagarna och vilka rutiner som är nödvändiga att känna till i ett första skede. Det kan även finnas information som boende eller familjehem vill förmedla till barnet. 11

13 Ansvariga för ensamkommande barns angelägenheter God man När ett barn anländer till Sverige utan vårdnadshavare eller någon annan vuxen som anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe eller när ett barn haft vårdnadshavare i Sverige som försvunnit eller på annat sätt är förhindrad att utöva vårdnad och förmyndarskap ska en god man utses skyndsamt. Den gode mannen ansvarar för att på kort sikt tillvarata barnets personliga intressen och när den lag som reglerar ovanstående trädde i kraft vid halvårsskiftet 2005 stärktes de ensamkommande barnens skydd så att hela livssituationen inkluderas till skillnad från tidigare då enbart ekonomiska spörsmål kunde komma i fråga. Vilka situationer Det kan finnas flera skäl till att både barn och vuxna behöver god man därför förekommer flera typer av godmanskap inom överförmyndarens verksamhet. Att vara god man innebär att man utför uppgifter för någon annans räkning då personen själv på grund av exempelvis hälsoskäl eller att det finns motstridiga intressen själv inte kan utföra uppgifterna. Det kan också vara så att ett barn av flyktingskäl eller andra orsaker kommer ensamt till Sverige för att söka uppehållstillstånd och då behöver en god man som träder in i vårdnadshavares och förmyndares ställe. I dessa fall ska en god man tillsättas skyndsamt och kvarstå fram tills barnet fyller 18 år och blir egen juridisk person, beviljas någon form av uppehållstillstånd och en särskild förordnad vårdnadshavare utses alternativt barnet lämnar landet på permanent basis. En god man ska även utses om ett utlandsfött barn kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar eller annan vuxen person som anses ha trätt i vårdnadshavares ställe och den vuxne av olika anledningar inte kan utöva vårdnadshavarskapet - till exempel insjuknar, avviker eller avlider. Det finns tillfällen när det inte behöver förordnas god man för ett utlandsfött barn som vistas i Sverige utan vårdnadshavare. Det är om barnet ska vistas tillfälligt i Sverige för att genomföra en resa eller besöka släktingar, om barnet är utbytesstudent, om barnet inom kort tid fyller 18 år eller om barnets föräldrar har möjlighet att från sin aktuella vistelseort utöva vårdnadshavarskapet 7. Förälder under 18 år En minderårig person kan vara vårdnadshavare till sitt eget barn. Däremot kan inte en minderårig person vara förmyndare för sitt eget barn 8. Vem ansöker Det är Migrationsverket eller socialnämnden som ansöker om god man hos överförmyndaren i barnets vistelsekommun. Överförmyndaren kan själv ta upp frågan om information inkommer på annat sätt 9. Uppdraget I uppdraget som god man ingår flera betydelsefulla uppgifter som måste utföras under ett ensamkommande barns första tid i Sverige. Detta innebär att den gode mannen har en mycket viktig roll genom sin rätt och skyldighet att fatta beslut i alla frågor som rör barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Det är också gode mannens skyldighet att bekräfta barnets ansökan om asyl hos Migrationsverket och att berätta för barnet vad som kommer ske under asylprövningen. Även om gode mannen måste ge barnets offentliga biträde fullmakt att agera för barnets bästa i asylärendet är det i första hand gode mannen som stöttar barnet i kontakten med Migrationsverket under tiden asylansökan prövas. Det kan bland annat 7 overformyndarnamnden.se/allt-om-god-man/god-man [online, 21 november 2012] 8 Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s Prop. 2004/05, s.25 12

14 röra sig om att närvara under utredningssamtalen, att hjälpa barnet ansöka om dagersättning och särskild ersättning samt att besluta om hur barnets tillgångar ska användas. Det är också gode mannens ansvar att bistå barnet i efterforskningen av anhöriga, att fungera som stöd vid kontakt med föräldrar eller andra anhöriga samt att bistå i eventuella förberedelser vid ett återväntande till hemlandet 10. Utöver detta ska god man meddela överförmyndaren om barnet flyttar samt förmedla till överförmyndare och socialtjänst om barnet beviljats uppehållstillstånd samt anmäla om barnets föräldrar kommit till Sverige. Enligt skl s hemsida ingår utöver ovanstående följande uppgifter i en god mans uppdrag 11 ; - se till att barnet får komma på en läkarundersökning - företräda barnet vid hälso-, sjuk- och tandvårdsbesök - se till att barnet får en fungerande skolgång - delta i utvecklingssamtal - besluta om skolresor - kontrollera att ersättningar och bidrag kommer barnet till godo - efter PUT teckna hyreskontrakt - företräda barnet vid köp av varor och tjänster - besluta om barnets boende - ansöka om kontaktperson eller annat bistånd hos socialtjänsten - företräda barnet om det utsätts för brott - företräda barnet om det begår brott Förmyndare Alla minderåriga personer ska ha en förmyndare. Anledningen till detta är att även ett barns rätt ska bevakas i olika frågor. Vanligen är barnets föräldrar även förmyndare och förvaltar på så sätt barnets egendom. Från 16 års ålder ska barnet emellertid ha möjlighet att påverka viktiga beslut som ska fattas 12. Om ett barn avviker Det är i första hand god man som anmäler till polisen att ett minderårigt barn avvikit. Om det inte är möjligt är det ansvarig socialsekreterare eller den som utför den dagliga omsorgen som kontaktar polismyndigheten 13. Vem kan utses För att kunna bli god man ska en person utöver kunskaper i svenska språket även ha goda kunskaper om det svenska samhället och då framför allt om hur skolan och vården fungerar men likväl om vilket ansvar olika myndigheter har även om gode mannen själv ska vara opartisk i förhållande till myndigheter. Den gode mannen ska också ha kunskaper om barn och barns behov i olika åldrar samt ha förståelse för deras livssituation. Det är dessutom en fördel om personen som blir god man har en särskild lämplighet att arbeta med barn i utsatta situationer. Av föräldrabalkens 11 kap. framgår också att en person som företräder ett barn ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget 14. Förordnandet Det är överförmyndaren i den kommun barnet varaktigt vistas som förordnar god man. Förordnande ska enligt lagen om god man ske snarast vilket i praktiken innebär inom [online, 21 november 2012] 11 ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande [online, 20 november 2012] 12 overformyndarnamnden.se/allt-om-god-man/god-man [online, 21 november 2012] 13 Rutin fastställd av Eskilstuna kommun september ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande [online, 20 november 2012] 13

15 dagar 15. En god man för ett ensamkommande barn har till uppgift att i stället för barnets föräldrar utöva vårdnad och förmyndarskap. Det innebär att den gode mannen har både en skyldighet och en rättighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Den gode mannen har ingen försörjningsplikt för barnet men ansvarar för att barnet har sin försörjning tryggad på annat sätt. Den gode mannen har heller inget ansvar för daglig vård, omsorg eller fostran av barnet men har ett avgörande inflytande över besluten kring vem som ska utföra detta 16. Sekretess för god man En god man omfattas inte av sekretesslagen eller någon annan form av tystnadsplikt. Däremot bör en god man vara försiktig med vilka upplysningar som förs vidare då informationen antingen kan vara berättad av barnet i förtroende eller vara av en känslig karaktär som kan skada barnet. Att en god man inte omfattas av vare sig sekretess eller tystnadsplikt innebär inte heller att den gode mannen kan förvägras ta del av information om barnet utan förr att information från exempelvis myndigheter ska delges så att uppdraget kan utföras till barnets bästa 17. God mans ansvar vid Dublinärenden Alla ensamkommande barn får ett offentligt biträde förordnat i samband med att de ansöker om asyl och det är det offentliga biträdet, inte god man, som företräder barnet vid den rättsliga prövningen av asylärendet. Om barnet redan sökt asyl i ett annat land kan det landet enligt Dublinförordningen tillfrågas om de kan pröva asylansökan, så kallade Dublinärenden. Om landet accepterar förfrågan utses inget juridiskt biträde utan det är gode mannens skyldighet att följa barnet till samtal och förberedelser på Migrationsverket 18. Barnets ekonomi En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet vilket innebär att gode mannen inte har barnet i sin faktiska vård. Det får till följd att barnet inte är berättigat till barnbidrag eftersom det är en socialförsäkringsförmån som är till för dem som utövar vårdnadshavarskapet och alltså inte är barnets egna pengar. Från den dag barnet fått uppehållstillstånd fram till den dag en särskilt förordnad vårdnadshavare förordnats kan endast en socialnämnd med stöd av 16 kap. 18 socialförsäkringsbalken begära att barnbidraget betalas ut till nämnden själv eller annan lämplig person om synnerliga skäl föreligger. Försäkringskassan har emellertid ingen enhetlig praxis för hur den nya bestämmelsen ska tolkas vilket kan innebära att begäran avslås 19. Bankkonton Under asyltiden kan en god man inte öppna något bankkonto till barnet. Anledningen är att barnet inte fått sina fyra sista siffror i personnumret och bankernas regler inte tillåter att personer utan fullständigt personnummer innehar bankkonto. I stället får barnets gode man ett ICA-kort där dagsersättningen sätt sin. Det är först när barnet beviljats uppehållstillstånd och folkbokförts som bankkonto kan öppnas [online, 21 november 2012] 16 ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande [online, 20 november 2012] 17 Ibid. 18 [online, 21 november 2012] 19 ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande [online, 20 november 2012] 20 Källa: minnesanteckningar från länsombudsträff för överförmyndare, Stockholm; skl, 30 november

16 Redovisning av barnets ekonomi Som god man ska uppdraget redovisas till överförmyndaren i kommunen. 21 Samma bestämmelser gäller för en god man för ett ensamkommande barn som för andra förordnade ställföreträdare vilket innebär att förteckning, årsräkning och sluträkning enligt 14 kap. FB ska lämnas in till överförmyndaren 22. Fri förvaltning När det kommer till barns tillgångar finns det något som heter fri föräldraförvaltning. Det innebär att föräldrar, utan kontroll från överförmyndaren, får avgöra hur ett barns tillgångar ska användas och/eller placeras. Föräldrar får emellertid inte låna barnets pengar för egna syften utan barnets tillgångar ska användas för barnets bästa. Eftersom föräldrar förvaltar ett barns tillgångar under skadeståndsansvar kan barnet kräva skadestånd om förvaltningen misskötts grovt 23. Förordnandets upphörande Att vara god man för ett ensamkommande barn är ett temporärt uppdrag. Uppdraget avslutas när barnet fyller 18 år eller får permanent uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts 24. I vissa fall kan godmanskapet kvarstå en tid efter att barnet beviljats permanent uppehållstillstånd. Det händer till exempel om barnet blir myndigt ett par månader efter att uppehållstillstånd beviljats eller om barnet ska flytta till annan ort och särskilt förordnad vårdnadshavare ska förordnas på nya vistelseorten 25. Ett förordnande som god man kan också upphöra om det är uppenbart att god man inte längre behövs och detta kan ske om barnets föräldrar anlänt till Sverige och kan utöva vårdnaden igen eller den dag barnet fått avslag på sin asylansökan och varaktigt lämnat landet. Det är överförmyndaren som beslutar om förordnandets upphörande 26. Det finns även andra tillfällen då ett godmanskap ska upphöra. En god man har å ena sidan rätt att själv begära sig entledigad från sitt uppdrag men måste vid dessa tillfällen finnas kvar fram tills det att en ny god man förordnats. En överförmyndare kan å andra sidan besluta att entlediga en god man som försummat eller misskött sitt uppdrag alternativt hamnat i egna ekonomiska svårigheter som gör det olämpligt att fortsätta uppdraget. Det är i alla dessa fall överförmyndaren som beslutar om entledigande men i de sista exemplen ska en bedömning även göras om eventuella dröjsmål av entledigandet kan vara till skada för barnet 27. Om ett barn på grund av missnöje vill byta god man besvaras sådana spörsmål av överförmyndaren 28. Återflyttning av vårdnaden till föräldrarna Om ett ensamkommande barns föräldrar eller någon annan vuxen som anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och bedömer att de kan överta utövandet av vårdnaden av barnet kan de ansöka hos överförmyndaren om att godmanskapet ska upphöra eller att den gode mannen ska bli entledigad. Överförmyndaren kan själv ta upp frågan om sådana uppgifter inkommer för kännedom. Oavsett på vilket sätt överförmyndaren inleder ett agerande i frågan ska barnet ges tillfälle att yttra sig ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande [online, 20 november 2012] 22 [online, 20 november 2012] 23 overformyndarnamnden.se/allt-om-god-man/god-man [online, 21 november 2012] 24 ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande [online, 20 november 2012] 25 [online, 21 november 2012] 26 ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande [online, 20 november 2012] 27 [online, 20 november 2012] 28 [online, 21 november 2012] 29 [online, 20 november 2012] 15

17 Tillsyn Det är överförmyndaren i den kommun som förordnat den gode mannen som ansvarar för tillsynen. Tillsynen sker med stöd av kapitel 12, 14, 16 och i Föräldrabalken 30. Efter att barnet fått uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare utsett utöver överförmyndaren endast tillsyn över förmyndarskapet 31. Ersättning En god man har rätt till arvode för uppdraget samt ersättning för de utgifter som följt med utövande av uppdraget. Det är överförmyndaren som beslutar om arvode och ersättning samt betalar ut det till den gode mannen. Ersättningen följer skl s riktlinjer 32. Att tänka på: Det är Migrationsverket eller socialnämnden som hos överförmyndaren ansöker om god man. Överförmyndaren kan själv ta upp frågan om information inkommer på annat sätt. Den gode mannen har både rätt och skyldighet att i stället för barnets föräldrar fatta beslut i alla frågor som rör barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Den gode mannen har också skyldighet att bekräfta barnets ansökan om asyl hos Migrationsverket. En god man omfattas inte av sekretesslagen eller någon annan form av tystnadsplikt men bör vara försiktig med vilka upplysningar som förs vidare då informationen kan vara berättad i förtroende eller vara av sådan karaktär att det kan skada barnet. Under asyltiden kan en god man inte öppna något bankkonto till barnet eftersom barnet inte fått sina fyra sista siffror i personnumret. Bankernas regler tillåter inte att personer utan fullständigt personnummer innehar bankkonto. Att vara god man för ensamkommande barn är ett temporärt uppdrag och upphör vanligen när barnet fyller 18 år eller får permanent uppehållstillstånd och en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts. Ibland kvarstår uppdraget under en längre tid på grund av att barnet blir myndigt inom ett par månader eller ska flytta till annan ort och särskilt förordnad vårdnadshavare ska förordnas på nya vistelseorten. Om ett barns förälder anländer till Sverige kan denne ansöka hos överförmyndaren om att godmanskapet ska upphöra. Barnet ska i dessa fall ges möjlighet att yttra sig. 30 Källa för lagtext: [online, 20 november 2012] 31 Källa: minnesanteckningar från länsombudsträff för överförmyndare, Stockholm; skl, 30 november Ibid. 16

18 Särskilt förordnad vårdnadshavare I samband med reformen om gemensam vårdnad för ogifta och frånskilda föräldrar togs möjligheten att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare vid en förälders varaktiga förhinder bort. År 2005 infördes begreppet igen men då i form av en bestämmelse i föräldrabalken och anledningen var att möjliggöra förordnandet av särskilda vårdnadshavare för ensamkommande barn som får uppehållstillstånd i Sverige. Grunden för att kunna utse särskilt förordnad vårdnadshavare med anledning av att barnets egna vårdnadshavare är varaktigt förhindrade att själv utöva vårdnaden är även användbar på svenska förhållanden. Vilka situationer En förälder som är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden kan enligt 6 kap. 8 a FB fråntas vårdnaden. Bestämmelsen gäller generellt och innebär att barnets förälder under överskådlig tid inte kommer ha möjlighet att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga förhållanden. Hindret kan komma av att föräldern försvunnit eller lider av någon allvarlig sjukdom som gör det omöjligt att tillgodose barnets behov. Hindret kan också komma av att föräldern är skild från barnet och därigenom inte kan ta ställning kring vad som behöver göras för att tillgodose barnets behov av daglig vård och fostran. I och med detta anses föräldrar till ensamkommande barn vara varaktigt förhindrade att praktiskt utöva vårdnaden varför bestämmelsen är tillämplig på målgruppen efter att permanent uppehållstillstånd beviljats 33. Lagen om god man för ensamkommande barn reglerar situationen för de barn som anlänt till Sverige utan vårdnadshavare eller person som anses trätt i vårdnadshavares ställe och utifrån det förordnats en god man 34. Lagen reglerar inte situationen för de utlandsfödda barn som lämnas ensamma eller vars föräldrar blir varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden efter det att uppehållstillståndet beviljats. Anledningen är att dessa barn faller under föräldrabalkens allmänna regler om hur förordnande av särskilt förordnade vårdnadshavare kan praktiseras 35. Utreda vårdnadshavarnas varaktiga förhinder Innan talan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare väcks ska föräldrarnas varaktiga förhinder utredas. Utredningen bör utöver de eventuella uppgifter som finns om hur förälderns aktuella situation ser ut klargöra på vilket sätt hindret påverkar vårdnadens utförande samt redogöra för om det finns någon uppfattning om under hur lång tid hindret väntas pågå. Om den finns kännedom om en förälder som inte har någon aktiv del i vårdnadens utförande bör dennes uppfattning också finnas med i utredningen. Information till utredningen kan i vissa fall inhämtas från Migrationsverket 36. Uppdraget En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran är tillgodosedda (Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, s.16). Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter (Ibid., s.16) men ska samtidigt väga in barnets tankar och önskemål allt utifrån ålder och mognad 37. Sammantaget innebär det att den särskilt förordnade vårdnadshavaren företräder barnet i kontakter med bland annat skola, hälso- och sjukvård, tandvård, myndigheter och andra 33 Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s Prop. 2004/05:136 s Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s

19 samhällsinstanser där långsiktig planering och/eller beslut om barnets framtid kan komma i fråga. Detta inkluderar således beslut och ställningstaganden kring exempelvis barnets boende eftersom den särskilt förordnade vårdnadshavaren inte behöver bo tillsammans med barnet men är skyldig att försäkra sig om att den aktuella boendeformen är den rätta för barnet 38. Utöver detta ansvarar även vårdnadshavaren för att i förhållande till barnets utveckling och erfarenheter säkerställa att de som utövar den dagliga vården och omsorgen har den tillsyn som krävs för att barnet inte riskerar skada sig själv, någon annan eller annans egendom 39. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ska också säkerställa att barnet har sin försörjning tryggad men är själv inte försörjningspliktig 40. Det innebär också att ett barn inte har någon arvsrätt efter en särskilt förordnad vårdnadshavare 41. Utöver ovanstående ska den särskilt förordnade vårdnadshavaren ansvara för att barnet registreras i folkbokföringen efter att det permanenta uppehållstillståndet beviljats och att barnet tilldelas de fyra sista siffrorna i personnumret samt ansöka om svenskt medborgarskap den dag barnet önskar detta 42. Förmyndare Ett förmyndarskap rör i första hand ett barnens ekonomiska angelägenheter. En person som är vårdnadshavare och myndig är per automatik även förmyndare vilket enligt 10 kap. 3 FB även gäller särskilt förordnade vårdnadshavare. En skillnad är dock att, om särskilda skäl föreligger, kan ytterligare en person enligt 10 kap. 3 andra stycket FB utses till förmyndare vid sidan av den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Det kan exempelvis ske om den särskilt förordnade vårdnadshavaren inte har kunskap om hur man förvaltar ett barns förmögenhet. Det kan då finnas möjlighet att utse en medförmyndare som stöd och hjälp för att särskilja vårdnadshavarskapet och förmyndarskapet 43. Redovisning av barnets ekonomi En särskilt förordnad vårdnadshavare är skyldig att lämna både en förteckning över barnets tillgångar samt att redovisa hur denne har förvaltat barnets tillgångar. Redovisningen lämnas till överförmyndaren i den kommun barnet vistas i. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren är även skyldig att lämna in en sluträkning när uppdraget upphör 44. Förälder under 18 år En minderårig person kan vara vårdnadshavare för sitt eget barn. Däremot kan inte en minderårig person vara förmyndare för sitt eget barn 45. Om ett barn avviker Det är i första hand särskilt förordnad vårdnadshavare som anmäler till polisen att ett minderårigt barn avvikit. Om inte det är möjligt är det ansvarig socialsekreterare eller den som utför den dagliga vården som kontaktar polismyndigheten [online, 15 november 2012] 39 Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s brs.skl.se/skbibl/cirkdok.jsp [online, 15 november 2012] 42 [online, 15 november 2012] 43 Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s [online, 15 november 2012] 45 Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s Rutin fastställd av Eskilstuna kommun september

20 Vem kan utses I frågan om vem som kan utses som särskilt förordnad vårdnadshavare är FB regler tillämpliga. Det är lika viktigt att den som föreslås som uppdragstagare har kunskap om vad uppdraget innebär som att den bedöms vara lämplig för uppdraget. Vid valet av vårdnadshavare ska hänsyn tas till barnets önskemål och synpunkter men rekommendationen är också att ta barnets ålder, mognad och utveckling i beaktande. Barnets eventuella personliga anknytning till den föreslagna uppdragstagaren kan också vägas in men det finns inte något företräde för släktingar eller andra närstående 47. Bedöma uppdragstagarens lämplighet Enligt 6 kap. 10 a FB ska den som utses till särskilt förordnad vårdnadshavare vara lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. (Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, s. 47) För att bedöma om en person är lämplig för ett uppdrag bör den tilltänktes förmåga att tillgodose ett barns behov klargöras och det görs lämpligen genom ett personligt samtal där exempelvis uppdragstagarens sociala situation, förmåga att samarbeta och inställning till vilka möjligheter det finns att tillgodose barnets behov av kontakt med eventuellt nätverk klargörs 48. Utöver detta bör uppdragstagarens kunskaper i svenska språket och i hur svenska samhället fungerar, fallenhet för att se barns behov och möta barns i stressade situationer samt förmåga att kunna se barnets bästa i förhållande till myndigheter och organisationer utredas. Även teman så som hur man stärker barn i att bli självständiga individer för att kunna ta egna beslut bör utforskas parallellt med den blivande vårdnadshavarens egna förståelse för sin och andra parters funktioner och ansvarsfördelningar 49. När det gäller ensamkommande barn är det extra viktigt att utreda hur den särskilt förordnade vårdnadshavaren och barnet ska kunna kommunicera med varandra då de många gånger pratar olika språk 50. Väcka talan i annan kommun Det är socialnämnden i barnets vistelsekommun som har huvudansvaret för att få till stånd ett förordnade av en särskild vårdnadshavare. Enligt 3 LMA ses den kommun Migrationsverket anvisat att ordna ett boende för ett ensamkommande barn som vistelsekommun men ibland placerar den kommunen barnet på annan ort och övergår då till att vara placeringskommun. Den nya orten blir då barnets vistelsekommun och övertar ansvaret för att vid permanent uppehållstillstånd väcka talan i närmaste Tingsrätt 51. Placeringskommunen ansvarar emellertid för att påtala för vistelsekommunen att behov av särskild vårdnadshavare finns och ska bevaka att talan i Tingsrätt väcks. Förälders talerätt i mål Om en förälder avser väcka talan enligt 6 kap. 10 FB i Tingsrätt för att återfå vårdnaden om sitt barn står föräldern för de kostnader i form av advokatstöd och ansökan som processen medför 52. Föräldern kan ansöka om ekonomiskt bistånd för kostnaderna hos socialtjänsten. Om socialnämnden väcker talan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare hos Tingsrätten åligger det rätten att utse en god man för den part i processen som inte kan 47 ensamkommandebarn.skl.se/kommunensansvarensamkommande [online, 15 november 2012] 48 Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s [online, 15 november 2012] 50 Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s Socialstyrelsen, Om barnet behöver ny vårdnadshavare, (Lindesberg: Bergslagens grafiska, 2006), s

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg

G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg G u i d e för dig som är god man för ensamkommande barn i Göteborg 0 Guide för gode män för ensamkommande barn Denna guide är till för dig som är god man för ensamkommande barn. I uppdragets början kommer

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista. God man för ensamkommande barn Materialet är framtaget av Harry Lindberg, god man i Mjölby kommun, tillsammans med det regionala nätverket för gode män inom Regionförbundet Östsam, juni 2014. Färg & form: hillevi@kreatens.se 2 Innehåll

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man fo r ensamkommande flyktingbarn KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man för

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK

ENHETEN FÖR NYANLÄNDA HANDBOK ENHETEN FÖR NYANLÄNDA MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE BARN HANDBOK 2015-01-16 Innehåll INLEDING... 3 BARNKONVENTIONEN... 3 LAGSTIFTNING... 5 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)... 5 Föräldrabalken (1949:381)...

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. en vägledning

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar. en vägledning Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar en vägledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Beslutade i kommunfullmäktige i Stockholm 2009-11-30 Reviderade 2010-10-27 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Eva von Schéele. Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen Cirkulärnr: 2001:32 Diarienr: 2001/0564 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Eva von Schéele Datum: 2001-03-14 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Kommunalrättssektionen

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Information till ställföreträdare för ensamkommande barn

Information till ställföreträdare för ensamkommande barn Information till ställföreträdare för ensamkommande barn 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förtydligande av text/förkortningar i nedanstående text sid 3 God man för ensamkommande barn sid 4 Rollfördelning mellan

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN

BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN 1(62) BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen Antagna av socialnämnden 2009-08-26, 78, Dnr 2009/132 1 2(62) INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. BARNETS

Läs mer

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21

HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER. Antagen av socialnämnden 2011-09-21 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AV BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN RIKTLINJER Antagen av socialnämnden 2011-09-21 2 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION AVSEENDE BARN OCH UNGDOMSÄRENDEN 5 Inledning 5

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn

Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn 2013-10-01 Rev. Vägledning och checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Vägledning och checklista Varje ensamkommande asylsökande barn har rätt att få en god man som kan företräda barnet i Sverige. Det är överförmyndaren i den kommun som barnet

Läs mer