Goda kundrelationer genom mångkulturell rekrytering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Goda kundrelationer genom mångkulturell rekrytering"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen D-uppsats Goda kundrelationer genom mångkulturell rekrytering -En fallstudie av Föreningssparbankens anpassning till den etniskt heterogena marknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul Författare: Sara Holmberg Carolina Ståhlsten

2 SAMMANDRAG Sveriges marknad blir allt mer heterogen utifrån ett etniskt och kulturellt perspektiv. Detta innebär att olika behov och konsumtionsmönster går att urskilja. Ett sätt att studera marknaden är utifrån ett kulturellt perspektiv med utgångspunkt att kulturella variabler påverkar individers och gruppers köpbeteenden. Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om Föreningssparbanken kan skapa och upprätthålla goda kundrelationer med svenskar med utländsk bakgrund genom att anställa personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Under arbetets gång har det framkommit att kunder med annan etnisk bakgrund tenderar att identifiera sig med personer av samma ursprung. Slutsatsen blev att denna typ av anpassning leder till ökad tillit, trygghet och tillfredställelse hos kunden, vilket vidare ligger till grund för goda och långsiktiga relationer. Företaget erhåller en ökad kompetens i form av utökade språkkunskaper, kulturell kompetens, kännedom om den mångkulturella marknaden samt en ökad kundnöjdhet bland svenskar med utländsk bakgrund. Den främsta svårigheten förknippad med denna typ av anpassning är problem med samstämmighet i den mångkulturella arbetsgruppen. 1

3 ABSTRACT The Swedish market is becoming more heterogeneous from an ethnical and cultural perspective. This means that it is possible to identify different demands and consumption patterns. One way of studying the market is from a cultural perspective, with the startingpoint that cultural variables have an impact on individuals and groups consumption pattern. Our intention is to investigate whether Föreningssparbanken can establish and maintain good customer relations with Swedes with foreign origin by employing personnel with foreign origin. In our research it has become evident that customers with different ethnical backgrounds have a tendency to identify themselves with persons of the same origin. The conclusion was that this type of adaptation leads to increased confidence, safety and satisfaction for the customer, which creates a base for longterm relations. The company, furthermore, gains an increased knowledge in the form of language- and cultural competence, knowledge about the multicultural markets and a greater satisfaction among Swedish customers with another ethnical background than Swedish. The major difficulty associated with this form of adaptation is a problem with consensus in the multicultural workgroup. 2

4 INNEHÅLL ÖVERSIKT PRESENTATION AV PROBLEMOMRÅDET Svenskar med utländsk bakgrund en underskattad källa till konsumtion Detta vill vi med studien Avgränsning INVANDRINGENS BETYDELSE FÖR SVENSK TILLVÄXT Den dynamiska invandringens effekter som kom av sig Den framtida arbetsmarknaden TIDIGARE FORSKNING OCH PUBLICERAT MATERIAL Kultur Kulturella skillnader Den mångkulturella marknaden Det interkulturella mötet Kulturens inverkan på kundmötet Svenska företag på den mångkulturella marknaden Framgångsfaktorer med att rekrytera mångkulturellt Utmaningar för det mångkulturella företaget Mångkulturella grupper Tjänstemarknadsföring Bank en tjänstesektor Relationsmarknadsföring Restriktions- och hängivenhetsbaserade relationer Relationers psykologiska aspekter Intern marknadsföring SÅ GICK VI TILLVÄGA Vår ansats Hur vi angripit problemområdet Därför Föreningssparbanken Så samlade vi in vårt material Kritik mot källor och tillvägagångssätt Trovärdighet FÖRENINGSSPARBANKENS MÅNGKULTURELLA BANKKONTOR Föreningssparbanken Mångkulturella bankkontor Intervjuer Projektsamordnare Patrik Cedemar, telefonintervju, berättar: Affärsansvarig Birgitta Andersson, telefonintervju, berättar: Biträdande kontorschef Emma Brixer, telefonintervju, berättar: Kontorschef Christina Berggren, intervju via e-post, berättar Föreningssparbanken i Uppsala

5 6. EFFEKTERNA AV MÅNGKULTURELL REKRYTERING Mångkulturella bankkontor en positiv satsning Tre kriterier för att utveckla goda kundrelationer Föreningssparbankens anpassning till den mångkulturella marknaden Långsiktiga relationer en konkurrensfördel Mångkulturella grupper Mångkulturell anpassning rätt i tiden Framtiden Mångkulturell anpassning i ett vidare perspektiv SLUTSATS REFERENSER BILAGOR

6 ÖVERSIKT Avsnitt 1 Presentation av problemområdet: Här ges en introduktion till det valda ämnesområdet. Detta för att göra fortsatt läsning mer lättförstålig. Även syftet med arbetet samt avgränsningar specificeras här. Avsnitt 2 Invandringens betydelse för svensk tillväxt: Här ges läsaren en bakgrund till hur invandringen till Sverige har sett ut det senaste decennierna samt hur den har påverkat svensk tillväxt. Vi redogör vidare för hur den demografiska utvecklingen i Sverige förväntas påverka arbetskraftens sammansättning. Avsnitt 3 Tidigare forskning och publicerat material: Följande avsnitt presenterar de teorier, tidigare forskning och annat relevant material som vi grundar arbetet på. Avsnittets huvudsakliga begrepp behandlar kultur, svenska företag på den mångkulturella marknaden, utmaningar för det mångkulturella företaget, tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring och intern marknadsföring. Avsnitt 4 Så gick vi tillväga: I detta avsnitt ges en beskrivning av hur vi gått tillväga med arbetet: Forskningsansats, angreppssätt, val av företag, datainsamlingsmetod, kritik mot källor och tillvägagångssätt och slutligen kommentarer kring studiens trovärdighet. Avsnitt 5 Föreningssparbankens mångkulturella bankkontor: Avsnittet återger det empiriskt insamlade materialet. Först ges en kort presentation av Föreningssparbanken och sedan återges vad som framkommit under intervjuerna med bankens representanter. Här återges också en intervju som publicerats på Svenskt Näringslivs hemsida. Avsnitt 6 Effekterna av mångkulturell rekrytering: I detta avsnitt knyter vi samman valda teorier med det empiriskt insamlade materialet genom att tolka och reflektera kring resultaten av undersökningen. Avsnitt 7 Slutsats: Här presenteras kortfattat de slutsatser vi kommit fram till i arbetet. 5

7 1. PRESENTATION AV PROBLEMOMRÅDET 1.1 Svenskar med utländsk bakgrund 1 en underskattad källa till konsumtion Sveriges invandrare har en köpkraft på sammanlagt 185 miljarder kronor. Men trots att invandrarna står för mer än 11 procent av den totala köpkraften i Sverige (2004) missar många företag denna stora och snabbt växande konsumentgrupp. (Sydsvenskan, 2005) Debatten om svenskar med utländsk bakgrund kretsar oftast kring problem med segregation, arbetslöshet, diskriminering och andra sociala problem. Det är i dag få aktörer på den svenska marknaden som ser invandringen som en positiv tillväxtfaktor för svenskt näringsliv (Bijan Fahimi & Anja Fridholm, 2004, s. 6). Allra sämst är bank- och försäkringsbranschen, bilhandeln, resebranschen och telebolagen (Sydsvenskan, 2005). Kunskapen kring den mångkulturella marknaden i Sverige är begränsad, något som troligtvis delvis kan förklaras av det faktum att Sverige har en relativt kort historia beträffande invandring från utomeuropeiska länder och kulturer. (Fahimi & Fridholm, 2004, s. 4) Omkring en femtedel av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund och härstammar från en annan kultur (Fahimi & Fridholm 2004, s. 8). Konsumtionsmönstret hos svenskar med utländsk bakgrund skiljer sig från det traditionellt svenska. Det kan bland annat handla om vilka produkter och tjänster som efterfrågas, exempelvis inom bank- och försäkringsbranschen, men också sättet på vilket tjänster förmedlas och vilket bemötande kunden förväntar sig. (Svenskt Näringsliv 2005, 1) Vi vet att kulturella variabler påverkar individers och gruppers köpbeteenden, men inte i vilken utsträckning eller på vilket sätt. Vilken roll spelar kulturen i ett tjänstemöte? För att försöka operationalisera begreppet kultur har vi valt att fokusera på språk, då språk formar sättet som människan uppfattar världen på. Vi har vidare koncentrerat kulturbegreppet till hur människor från olika kulturer förhåller sig till relationer. För att utveckla ytterligare, vilken betydelse har ett gemensamt språk i tjänstemötet och vilken roll spelar det faktum att människor från olika kulturer upplever relationer som mer eller mindre centrala vid en affär. 1 År 2003 bestämde Integrationsverket att benämningen invandrare ska ersättas med svenskar med utländsk bakgrund. Från och med detta år inkluderas personer som är utrikes födda samt de som har två utrikes födda föräldrar till denna grupp. (Fahimi & Fridholm, s. 6) 6

8 Invandrargruppers konsumtionskraft är betydande och framförallt på frammars i Sverige. Ett sätt för svenska företag att öka sina konkurrensfördelar är att få upp ögonen för den ekonomiska potential som dessa konsumentgrupper utgör, samt urskilja olika behov och anpassa sig därefter. Att sälja till och upprätthålla relationer med svenskar med utländsk bakgrund kräver kulturell och språklig kompetens. Denna kompetens erhåller företagen förslagsvis genom att anställa personal med annan etnisk bakgrund. (Fahimi & Fridholm, 2004, s. 5) 1.2 Detta vill vi med studien Vårt syfte är att undersöka om och hur Föreningssparbanken (FSB) kan skapa och upprätthålla goda relationer med svenskar med utländsk bakgrund genom att rekrytera personal med annan etnisk bakgrund. Vi vill vidare ta reda på vilka fördelar respektive svårigheter som är förknippade med denna typ av anpassning. 1.3 Avgränsning I detta arbete kommer den mångkulturella marknaden att betraktas endast utifrån ett kulturellt perspektiv, där grundtanken är att olika delar av marknaden har vissa kulturella gemensamma drag, vilket skapar grupper eller segment med skiljande behov och konsumtionsmönster (Fahimi & Fridholm, 2004, s. 9). 7

9 2. INVANDRINGENS BETYDELSE FÖR SVENSK TILLVÄXT Här ges läsaren en bakgrund till hur invandringen till Sverige har sett ut det senaste decennierna samt hur den har påverkat svensk tillväxt. Vi redogör vidare för hur den demografiska utvecklingen i Sverige förväntas påverka arbetskraftens sammansättning. 2.1 Den dynamiska invandringens effekter som kom av sig Knappast något avgörande steg i den svenska ekonomiska historien har tagits utan medverkan av människor som har invandrat till vårt land. (Anders Johnsson, Smedjan, 2005) Sett ur ett historiskt perspektiv har svenskar med utländsk bakgrund bidragit till Sveriges positiva utveckling och tillväxt. Sedan 70-talet har dock invandringen kommit att förknippas med arbetslöshet och utanförskap och invandringens dynamiska effekter har mer eller mindre uteblivit sedan dess. Detta till trots att de inflyttade varit både välutbildade och företagsamma. (Smedjan, 2005) Under 70-talet tilltog flykting- och anknytningsinvandringen 2 medan den utomnordiska arbetskraftsinvandringen nästan upphörde helt och hållet. Mellan 1970 och 1998 ökade antalet födda utomlands från till , och antalet födda i exempelvis Afrika, Asien och Latinamerika ökade från till Svenskar med utländsk bakgrund är idag klart underrepresenterade på den svenska arbetsmarknaden. 3 (Hrcentrum, 2005) 2.2 Den framtida arbetsmarknaden Från och med i år (2005) ökar andelen inaktiva bland den svenska befolkningen, vilket innebär att vi får en allt större åldrande population. Följaktligen kommer Sverige snart att vara i behov av nästan all tillgänglig etniskt svensk arbetskraft. En del reserver finns bland kvinnor, äldre och bland handikappade, och outnyttjad kapacitet finns också bland svenskar med utländsk bakgrund och deras barn, som hittills varit underrepresenterade på arbetsmarknaden i mycket högre grad än etniskt svenskar. Det är vidare inte osannolikt att stora delar av Europa, som också präglas av en åldrande befolkning, så småningom kommer att vara i behov av all arbetskraft som kan tillgås. (Rådet för arbetslivsforskning, 2000, s. 20) 2 Anknytningsinvandring kan t ex vara familjemedlemmar som återförenas med sin familj, men det kan också vara en svensk medborgare som vill bilda familj med en utländsk medborgare och sedan bosätta sig i Sverige. 3 Se bilaga 1. 8

10 3. TIDIGARE FORSKNING OCH PUBLICERAT MATERIAL I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp som vi grundar denna studie på. Begreppen som behandlas är kultur, svenska företag på den mångkulturella marknaden, utmaningar för det mångkulturella företaget, tjänstemarknadsföring, relationsmarknadsföring och intern marknadsföring. 3.1 Kultur Många forskare anser att människan är förprogrammerad att tänka i termer av mallar människor är med andra ord mentalt förprogrammerade. Detta innebär att vi är formade av våra erfarenheter, vilket också påverkar vårt sätt att tolka nya händelser. Det handlar om det förhållningsmönster som vi delar med nationens, regionens och gruppens övriga medlemmar, men inte med andra nationers, regioners eller gruppers medlemmar. (Geert Hofstede, 1983, s. 76 f.) Det finns ingen enkel, rätt eller enstaka definition av begreppet kultur. Antropologen Edward Tylor, definierade 1870 kultur som den komplexa helheten som består av kunskap, tro, konst, moral, lagstiftning, sedvana och andra färdigheter som krävs av en individ för att vara medlem i ett visst samhälle. Därefter har hundratals andra definitioner uppstått. (Charles W.L. Hill, 2003) Kulturella skillnader Att diskutera hur personer som tillhör en specifik grupp är kan leda till att det utvecklas mentalt fastlåsta uppfattningar, vilket i nästa steg genererar fördomar om personer från andra nationer. Kritik mot samtal om kulturella skillnader är att detta sätt att gruppera människor inte tar individuella variationer i beaktande. Det går inte att bestämma hur en särskild grupp människor är och ingen enstaka person kan representera hela sin nations härskande kultur (Sussi Yildiz Dag, 2002, s.19) Kultur är vidare inget statiskt fenomen, utan utvecklas med tiden (Hill, 2003). En persons förhållande till sig själv och sin kultur ändras hela tiden med anledning av livshändelser, lärdomar och erfarenheter (Rådet för arbetslivsforskning, 2000). För att förstå olika folkgrupper som lever i Sverige, krävs en medvetenhet kring de skilda kulturmönster och traditioner som existerar på den mångkulturella marknaden. Det som motiverar många forskare att diskutera kulturella skillnader är det faktum att det finns olika tendenser åt ett visst håll inom en grupp. Svenskar med utländsk bakgrund har i dag blivit ett samlingsbegrepp, när det i själva verket handlar om människor med bland annat olika språk och kulturer. Det finns emellertid vissa kulturella gemensamma drag som binder samman olika 9

11 folkgrupper, exempelvis svenskarna i deras egenskap som svenskar. Förutom ett gemensamt språk innefattar det kulturella kapitalet exempelvis administrativ och juridisk apparat såväl som interna och diffusa koder som följer landets gränser. (Yildiz Dag, 2002, s. 20) Det går vidare att urskilja olikheter i hur människor från olika kulturer ser på relationer och förhåller sig till andra människor. Olika kulturer kan vara mer eller mindre affärsfokuserade (deal-focused) vs. relationsfokuserade (relation-focused). (Richard Gesteland, 2002) I detta arbete görs inget anspråk på att detta skulle vara det bästa sättet att operationalisera begreppet kultur, men vi anser att denna klassificering passar syftet med arbetet. En uppenbar skillnad mellan länder är vilket språk man talar. Med språk menas både verbal och ickeverbal kommunikation. Språk (verbalt) innebär mycket mer än att bara kunna kommunicera med varandra. Språket strukturerar också sättet vi uppfattar världen på. Eftersom språk formar sättet som människan uppfattar världen på, så bidrar det också till att definiera kulturen. I länder med mer än ett språk förekommer det ofta mer än en kultur. (Hill, 2003) Skillnader mellan relationsfokuserade och affärsfokuserade beteendemönster påverkar människor från olika kulturer, inte minst hur dessa ser på relationer. Största delen av världens marknader är relationsfokuserade. Det här är marknader där människor undviker att göra affärer med främlingar. De bygger sina affärsrelationer på komplicerade nätverk utav personliga kontakter. Relationsfokuserade människor föredrar att göra affärer med familj, vänner och personer eller grupper som de känner väl folk de kan lita på. På grund av denna kulturella nyckelvärdering föredrar relationsorienterade människor att känna deras potentiella företagspartner väl, innan en affär kan uppstå. Den affärsfokuserade ansatsen, å andra sidan, förekommer endast i få delar av världen, bland annat i Sverige, och innebär att människor har en relativt öppen inställning till att göra affärer med främlingar. Den skarpa distinktionen mellan världens kulturer påverkar med andra ord sättet på vilket vi gör affärer. Den första kontakten med potentiella affärspartners färgas av huruvida det är i en affärsfokuserad- eller relationsfokuserad kultur som affären uppstår. (Gesteland, 2002) I internationella affärssammanhang är det inom företagsekonomisk forskning allmänt vedertaget att kulturen är en påverkande variabel för affärer och kundrelationer. När det gäller kulturens inverkan på dessa inom ett land, givet att den etniska och kulturella sammansättningen förändras med tiden, är det empiriska materialet begränsat. (Yildiz Dag, 2004, s. 5) I detta arbete kommer vi 10

12 att utgå från att kulturen är en påverkande variabel också i nationella affärssammanhang, där marknaden i ett och samma land representeras av olika etniciteter och kulturer. 3.2 Den mångkulturella marknaden I dag kan man, utan att överdriva, hävda att svenskarna kommer från hela världen. Fler svenskar är födda i Afrika, Latinamerika och Asien än i Malmö. Det finns lika många iranier i Sverige som det finns trelleborgare, och det vanligaste namnet i Malmö är inte Sven, utan Mohammed. (Svenskt Näringsliv, 2005, 2) Sverige är ett mångkulturellt samhälle, det vill säga; ett samhälle där flera kulturer eller fler individer med skild etnisk och/eller kulturell bakgrund existerar. (Bosse Bergstedt & Hans Lorentz, 2004, s. 8) Den mångkulturella marknaden innebär att människor har olika språkliga, kulturella och religiösa bakgrunder, oavsett om man använder den svenska normkulturen 4 som måttstock, eller om man gör en jämförelse mellan olika etniska grupper i samhället. (Fahimi & Fridholm, 2004, s. 4) Det interkulturella mötet På en mångkulturell marknad ökar kontakterna med andra kulturer, och det blir allt viktigare att kunna hantera interkulturella möten. (Yildiz Dag, 2002, s.27) Ett interkulturellt perspektiv betecknar ett perspektiv utifrån flera skilda kulturella perspektiv som har interagerats med varandra eller ett perspektiv som vill betrakta kulturmöten utifrån skilda kulturella perspektiv (Bergstedt & Lorentz, 2004, s. 8). Det interkulturella mötet handlar om en förmåga att skapa och utväxla mening och betydelse mellan människor. Detta meningssammanhang består i alla kulturer av symboler, tecken och beteenden, som på olika sätt sammanlänkas i ett kodsystem. En effektiv kommunikation blir möjlig först då människor från olika kulturer skapar en förståelse för varandras beteendeuttryck. Det handlar om att kunna avläsa syftet och motivet bakom en individs agerande. (Yildiz Dag, 2002, s. 27) Kulturens inverkan på kundmötet Kunskap och hantering av kulturella olikheter är av stor vikt för internationella tjänsteföretag eftersom de sociala sammankomster som tjänster inbegriper tenderar att variera i olika kulturer. Exempel på olikheter är språkkunskaper, internationell sakkunskap, kulturell- och regelmässig 4 Den svenska normkulturen: Personer som är födda i Sverige och har två svenskfödda föräldrar. (Fahimi & Fridholm, s. 7) 11

13 kunskap och erfarenhet. Alla dessa kräver relevanta kunskapsflöden in och ut ur företagets verksamheter på utlandsmarknader och moderbolaget. (Valerie Lindsay m.fl., 2003, s. 10) Kulturella skillnader i landet där företagets utlandsverksamhet residerar, tillfogar komplexitet till dess omgivning. Multinationella tjänsteföretag kan hamna i obekanta kulturella kontexter, vilket kan påverka kundens grad av acceptans och anpassning av tjänster. Ett företags framgång är beroende av individens förmåga att anpassa sig efter den utländska kulturen, i vilken företaget verkar. Individen är av särskild vikt när det gäller att skapa acceptans och tillit i lokala nätverk. När kulturella barriärer är närvarande i verksamheten på en utlandsmarknad, beror informationsutbytets framgång på individens förmåga att gränsa mellan moderbolaget, verksamheten på utlandsmarknaden, och kunden. (Lindsay m.fl., 2003, s. 12) Litteraturen om tjänsteföretags internationalisering framhåller att kunskap är en viktig del när det gäller tjänsteföretags komparativa fördelar och att individens roll i att bygga goda relationer är en central del i kunskapsutbytesprocessen (Lindsay m.fl., 2003, s. 13). 3.3 Svenska företag på den mångkulturella marknaden Företag befinner sig i dag i en alltmer mångkulturell miljö där olika intressenter, medborgare och leverantörer har olika nationell, etnisk och kulturell bakgrund. Genom att bättre återspegla samhällets mångkulturella befolkning, kan företag bemöta kraven på hög kompetens och bra service. (KKR, 2005) För företag och organisationer handlar det om att uppmärksamma samt tillvarata den etniska mångfalden som uppstår på en mångkulturell marknad. (Svenskt näringsliv, 2005, 2) För att möjliggöra en anpassning är det vidare nödvändigt för företaget att skaffa sig fördjupade kunskaper om seder och bruk, som gäller för det specifika landet som företaget verkar i (Gesteland, 2002) Framgångsfaktorer med att rekrytera mångkulturellt Den demografiska förändring som Sverige går igenom, bland annat med avseende på etnicitet, innebär att befolkningen blir mer heterogen beträffande språk, kultur, livsstil, värderingar och köpkraft. För att bli mer konkurrenskraftiga bör svenska företag, myndigheter och organisationer bli mer öppna för den alltmer heterogena kundkretsen och de behov som uppstår. (Mångfald, 2005) 12

14 I olika slags verksamheter, företag och organisationer, är framgången många gånger förknippad med förmågan att kommunicera med sina anställda, kunder, klienter och medborgare. De anställdas etniska bakgrund kan medverka till större konkurrenskraft, och deras kunskaper leder till att organisationens kunskapsnivå höjs, vilket kan resultera i bättre service. Det kan handla om kännedom om och en förmåga att förmedla rätt varu- eller serviceutbud. Effekten av att rekrytera mångkulturellt kan därför leda till förbättrad lönsamhet och en ökad servicenivå. (Hrcentrum, 2005) Mångfald leder till ökad dynamik, kreativitet och utveckling. Om alla tänker på samma sätt, är det svårt att komma fram till något nytt. Genom att kombinera olika synsätt och erfarenheter för att hitta nya lösningar på problem, blir lösningarna mer kreativa. Personer med utländsk bakgrund kan på så sätt tillföra ett nytt perspektiv och en kompetens som tidigare inte varit representerad eller traditionell hos företaget. Att tillämpa ett strategiskt mångfaldsarbete ur ett etniskt perspektiv kan följaktligen skapa konkurrensfördelar och bli källan till fortsatt utveckling. (Hrcentrum, 2005) 3.4 Utmaningar för det mångkulturella företaget När människor med ursprung från olika länder ska göra ett jobb gemensamt så uppstår ofta problem. Det kan exempelvis handla om irritation, missförstånd, misstänksamhet mot varandra, avsaknad av samförstånd och extra behov av kommunikation om den ska bli verkningsfull. Många människor som arbetar i en personalstyrka bestående av många olika nationaliteter känner ofta frustration, stress, och upplever att de inte kan arbeta produktivt, allt detta som en följd av skillnader i kultur. Detta innebär gömda kostnader för företag som verkar på en internationell marknad. (Yildiz Dag, 2002, s. 27) Mångkulturella grupper Grupper med en heterogen sammansättning är positivt associerade med kvaliteten på problemlösning. Det har gjorts många undersökningar grundade på innebörden av gruppheterogenitet, dock med varierande resultat. En del forskare hävdar att heterogenitet leder till bättre kvalitet på beslut och att organisationen presterar bättre, medan andra påstår att gruppheterogenitet har negativa effekter på gruppens prestationsförmåga. Fördelar och nackdelar med gruppheterogenitet beror på uppgiftens karaktär. De relativa fördelarna respektive nackdelarna med gruppheterogenitet beror på graden av heterogenitet. Att en grupp bli mer 13

15 heterogen kan vara bra för gruppens fungerande, men efter en viss punkt kommer nackdelarna att överväga fördelarna. (Donald C. Hambrick, 1998, s ) De negativa effekterna av multikulturella grupper, liknar de som observerats av forskare som undersöker gruppheterogenitet generellt, nämligen: ogillande, misstro, stereotypisering, kommunikationssvårigheter och interpersonell stress. Även fördelarna går i linje med andra forskares uppfattningar: fler- och bättre idéer, samt mindre grupptänkande. Multikulturella grupper tenderar att vara väldigt effektiva alternativt väldigt ineffektiva, medan grupper bestående av en enda kultur tenderar att vara måttligt effektiva. Vad som måste tas i beaktning när det gäller mångkulturella grupper är graden av olikheter. (Hambrick, 1998, s ) En trovärdig teori om multinationella grupper måste uppmärksamma varierande avstånd mellan nationaliteter, såväl som det faktum att det ökande avståndet i gruppen växer som en funktion av antalet nationaliteter som finns representerade. Vissa nationaliteter är mer lika varandra, medan andra är väldigt olika. En återkommande idé är att rutinmässig problemlösning bäst sköts av en homogen grupp, medan mer svårdefinierade, nya och okända uppgifter bäst sköts av en heterogen grupp. Detta har dock inte kunnat bekräftas med konsekventa resultat. Många globala företag kommer trots vissa svårigheter att använda sig av multinationella grupper, då företagen är fokuserade på en större, mer långsiktig bild. De investerar vidare i utvecklandet av en kapabel, mångsidig och globaltänkande grund av ledare och anställda. (Hambrick, 1998, s ) 3.5 Tjänstemarknadsföring Tjänster utgör den snabbast växande delen av internationell handel. Hursomhelst så står exporten av tjänster för en mycket liten del av den totala tjänsteproduktionen. Den relativt långsamma tillväxten av internationaliseringen av tjänster beror bland annat på att tjänster är relativt komplexa till sin natur. Det råder vidare en allmän uppfattning bland branschfolk om att tjänster är svåra att marknadsföra utanför lokala/inrikes marknader. Exempel på faktorer som rent generellt upplevs som ett hinder mot internationalisering är en tro på att språkliga och kulturella olikheter gör en internationalisering för krävande. (Christian Grönroos, 1999, s. 290) Bank en tjänstesektor Sveriges Konsumentråd tog år 2002 fram en rapport som påvisade att vardagliga banktjänster inte är tillgängliga för alla och en av de grupper som har särskilda svårigheter är personer med annan etnisk bakgrund. (Yildiz Dag, 2002, s. 11) En tjänst är av naturen ett tämligen komplicerat 14

16 fenomen, och en hel rad av definitioner föreslås och diskuteras i litteraturen. Det finns emellertid en grundläggande karaktäristika som definierar en tjänst, nämligen att kunden deltar i produktionen av tjänsten, i alla fall till en viss mån. (Grönroos, 2000) Tjänster skiljer sig från varandra och vissa tjänster är mer komplexa än andra. Banktjänster räknas till de mer komplexa. Dessa karaktäriseras av att det är svårt för tjänstekonsumenten att bedöma tjänstens värde både före såväl som efter köp och konsumtion. Ett exempel är finansiell rådgivning där det är svårt för en kund, med bristfällig kunskap om investeringar, att avgöra om en investering leder till maximal avkastning till en rimlig risknivå. (Neeru Sharma & Paul G. Pattersson, s. 151) Ett sätt att komma runt de problem som förknippas med denna osäkerhet är att bygga upp effektiva och framgångsrika relationer med kunden (Grönroos, 2000). 3.6 Relationsmarknadsföring Att bygga upp tillit och nära förbindelser till sina kunder är viktigt i alla delar av världen, oavsett om ett land karaktäriseras av relations- eller affärsfokuserade kulturer (Gesteland, 2002). När det handlar om tjänstesektorn är utvecklandet av effektiva kundrelationer en nyckelstrategi. En relation existerar när ett utbyte mellan kund och företag inte ses som en isolerad interaktion, utan som en vidareutveckling av tidigare interaktioner och händelser, med intentionen att fortsätta relationen även i framtiden. (Neeli Bendapudi & Leonard L. Berry, 1997, s. 16) Relationsmarknadsföringsperspektivet baseras på uppfattningen om att existerandet av en relation mellan två parter skapar mervärde för kunden, det vill säga ett ökat värde utöver vad själva produkten eller tjänsten erbjuder. En pågående relation kan till exempel erbjuda kunden trygghet och en känsla av tillit, vilket minimerar den upplevda risken med köpet. (Grönroos, 2000) Detta leder vidare till kundnöjdhet, lojalitet och återköp. (Christine T. Ennew & Martin R. Binks, s. 5) För att upprätta och bibehålla goda relationer måste tjänsteleverantören och dess kunder dela information och underrätta varandra om olika behov och förväntningar. En relation innefattar minst två parter, och för att relationen ska utvecklas framgångsrikt så måste parterna kunna kommunicera för att tillsammans skapa och uppnå lösningar till kundens behov. Denna process inkluderar båda parters vilja, samt förmåga att lyssna, kommunicera och resonera för att uppnå ett gemensamt mål. (Grönroos, 2000) 15

17 3.6.1 Restriktions- och hängivenhetsbaserade relationer För att kunna förstå kundrelationer är det viktigt att vara medveten om att det finns olika skäl till varför en kund väljer att stanna kvar i en relation. Kunder bibehåller en relation för att de upplever det som att de måste (på grund av restriktioner) eller för att de vill (av hängivenhet). Anledningen till varför en kund stannar kvar i en relation har vidare effekter på vad relationen leder till. Typen av relationer som kunden eftersträvar med ett serviceföretag varierar beroende av företag, men också beroende av olika tjänstesituationer. Vid tjänster där kunden upplever stor osäkerhet, söker kunden i högre utsträckning en kontinuerlig relation med tjänsteleverantören. Eftersom det kostar att bygga upp och bibehålla relationer med en kund kan det vara eftersträvansvärt att från företagets sida försöka komma underfund med vilka kunder som är mest mottagliga för att stanna kvar i en relation. (Bendapudi & Berry, s. 17) Restriktionsbaserade relationer uppstår då en kund känner att han/hon, på grund av ekonomiska eller psykologiska kostnader, inte kan avbryta relationen. Medan kunder i en restriktionsbaserad relation bibehåller relationen på grund av att de känner att de inte har några andra alternativ, så önskar kunder i hängivenhetsbaserade relationer en fortsatt relation. Tillit i en relation är en av de viktigaste faktorerna. Tillit är viljan att förlita sig på en utbytespartner till vilken man har förtroende för. Förtroende innebär med andra ord att man har tilltro för en parts reliabilitet och integritet. En kund som känner tillit till en tjänsteförmedlare bli också en mer hängiven kund. (Bendapudi & Berry, s. 21) Relationers psykologiska aspekter Det är möjligt att studera en relation utifrån två olika aspekter, ekonomiska och psykologiska. Ekonomiska aspekter behandlar kostnader och fördelar med att bibehålla eller avbryta en relation. Det psykologiska perspektivet innebär att det finns andra faktorer som påverkar en relation. Dessa kan vara tillfredställelse, att kunna identifiera sig med den andra parten, samt att man har likvärdiga attityder och värderingar vilket påverkar huruvida en kund stannar kvar eller inte i relationen. (Bendapudi & Berry, s. 17) En bidragande faktor som påverkar huruvida en kund vill stanna kvar i relationen är till vilken grad denne kan identifiera sig med tjänsteleverantören. En stor del av litteraturen som behandlar interpersonella relationer pekar på att personer som vi kan identifiera oss med upplevs som mer attraktiva. De uppfattas vidare som mer omtyckta och mer tillitsfulla än andra som vi inte kan identifiera oss med. Det finns också studier som föreslår att attityds- och värderingslikheter 16

18 gynnar tilliten för den andre parten. (Bendapudi & Berry s. 24) Liknande värderingar kan spela en viktig roll när det gäller en kunds identifiering med en enskild anställd, vilket kan leda till att kunden upplever det som att denne kan identifiera sig med hela företaget. Om kunden upplever en samhörighet med företaget kan det leda till två olika effekter. För det första kan det öka kundens upplevelse av att vara beroende av tjänsteleverantören, samtidigt som det kan påverka kundens tillit för tjänsteförmedlaren. (Bendapudi och Berry s. 25) 3.7 Intern marknadsföring De anställda spelar en mycket viktig roll i uppbyggandet och upprätthållandet av goda relationer med kunden. Det finns också en koppling mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder. (Ennew & Binks, 1996, s. 5) Relationsmarknadsföringens framgång är bland annat beroende av de anställdas attityder, engagemang och prestationer. Framgången på den externa marknaden är beroende av den interna framgången av att kunna motivera de anställda. (Grönroos, 2000) Intern marknadsföring grundar sig på konceptet att de anställda är organisationens första marknad, det vill säga den interna marknaden. Om varor, tjänster, marknadsförings kommunikation, nya teknologier, operationssystem och så vidare inte kan marknadsföras till/förstås av den interna målgruppen, så kan inte heller den externa marknadsföringen ske på ett framgångsrikt sätt. Intern marknadsföring är en grundförutsättning för framgångsrik extern och interaktiv marknadsföring. (Grönroos, 2000) 17

19 4. SÅ GICK VI TILLVÄGA I detta avsnitt ges en beskrivning av hur vi gått tillväga med arbetet: Forskningsansats, angreppssätt, val av företag, datainsamlingsmetod, kritik mot källor och tillvägagångssätt och slutligen kommentarer kring studiens trovärdighet. 4.1 Vår ansats Under arbetets gång har vi gjort löpande tolkningar av det insamlade materialet, samtidigt som vår kunskap för ämnet fördjupats och satts in i ett större perspektiv. Vår utgångspunkt för undersökningen har varit sekundärdata i form av befintlig forskning och annat material som vi ansett relevant för ämnet. Vi har vidare genomfört en empirisk undersökning, primärdata, för att utveckla en förståelse för problemområdet. I detta arbete föreligger vidare ett samspel mellan tidigare forskning och det material vi samlat in genom vår empiriska undersökning. Vi har valt att göra en kvalitativ studie då det vi studerar inte är kvantifierbart utan syftet med vårt arbete snarare är att belysa, ge insikt om, öka förståelsen för och tolka problemområdet utifrån valda teorier och empiriskt material. 4.2 Hur vi angripit problemområdet Strategin som fått ligga till grund för vår undersökning är fallstudien. Genom att undersöka fallet, Föreningssparbankens agerande i att bygga och upprätthålla relationer med svenskar med utländsk bakgrund på den kulturellt heterogena maknaden, hoppas vi kunna öka förståelsen för företeelsen mångkulturell rekrytering och dess effekter. Vi har genomfört vår fallstudie med syfte att förstå innebörden av den studerade företeelsen. Vi har tillämpat en kombination av beskrivande och tolkande fallstudie. Ansatsen var att på ett relevant sätt återge det empiriskt insamlade materialet och vidare genomföra en tolkande sammanställning som presenteras under diskussionsavsnittet. 4.3 Därför Föreningssparbanken Med hänsyn till syftet var det av naturliga skäl relevant att välja ett företag som representeras av en mångkulturell arbetsstyrka. Föreningssparbanken var ett intressant fallföretag då vi genom Towns Together 5 blev varse om att FSB har en medvetenhet kring mångkulturell rekrytering. 5 Towns Together är ett partnerskap som hjälper företag att identifiera olika kulturella och etniska gruppers behov, önskemål och konsumtionsmönster. (www.townstogether.info) 18

20 Vårt fall har belysts med hjälp av kontorschefer på FSB:s lokalkontor i invandrartäta områden där banken satsar på mångkulturella bankkontor samt satsningens projektsamordnare. Vi gjorde från början ett riktat urval och valde ut fyra av de sex bankkontor som ingått i Föreningssparbankens satsning på mångkulturella bankkontor, på grund av att det på två av orterna finns två kontor representerade. De kontor vi kontaktade var Rosengård (Malmö), Skärholmen (Stockholm), Angered (Göteborg) och Råslätt (Jönköping). Vi valde att genomföra fallstudien inom ett och samma företag för att få en uppfattning om alla kontor präglas av en enhetlig policy, eller om det förekommer lokala variationer i hur FSB ser på rekrytering av personer med utländsk bakgrund. Vi återger i detta arbete endast hur respondenterna kan tänkas uppleva en situation, utan att hävda att respondenterna bidrar med exakt fakta kring hur någonting är. Det bör påpekas att befolkningens sammansättning och den demografiska utvecklingen skiljer sig från område till område på grund av att kontoren är belägna i geografiskt skilda regioner. Detta kan självfallet ha betydelse för lokala variationer. 4.4 Så samlade vi in vårt material Primärdata har samlats in med hjälp av telefonintervjuer med Birgitta Andersson på Rosengård, Emma Brixer i Skärholmen, och Patrik Cedemar, projektsamordnare för Föreningssparbankens arbete med mångkulturella bankkontor. Vi har också genomfört en intervju via e-post med Christina Berggren i Angered. Råslättskontoret uteblev på grund av att den berörda kontorschefen inte hade möjlighet att medverka i denna studie. Samtliga respondenter kontaktades per telefon för överenskommelse om en framtida intervju. Intervjufrågor samt en kort presentation av ämnesval och syfte (se bilaga 2) skickades över per e-post. I stora drag formulerade vi våra frågor som öppna frågor, med önskan att få mer komplexa och djupgående svar. Samtliga intervjuer utgick från intervjuguiden (se bilaga 3) innehållande 12 frågor, baserade på undersökningens syfte och teoridel. Eftersom en del intervjufrågor formulerades på ett sätt öppna för tolkning och följaktligen besvarades olika av de olika intervjupersonerna, kunde följdfrågor anpassas efter respondentens svar vid telefonintervjuerna. Denna möjlighet fanns inte vid intervjun via e-post, där respondenten i stället ombads att skriva ner ytterligare tankar och funderingar. 4.6 Kritik mot källor och tillvägagångssätt Den litteratur vi använt oss av har olika objektivitetsgrad och trovärdighet. Eftersom det inom detta område saknas färdigdefinierade teorier har vi till viss mån använt oss av källor ifrån 19

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter

Flickor, pojkar och samma MöjliGheter Malin Gustavsson Flickor, pojkar och samma MöjliGheter hur du som förälder kan bidra till mer jämställda barn Alla barn har rätt att uppleva att de duger precis som de människor de är. Det ska inte göra

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet

Redovisning av uppdraget Utvärdering av fadderverksamhet Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flykting och nationella minoritetsfrågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-06-02 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08-508 35480 Karolina Landowska Telefon: 08-508

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

SERVICE OCH BEMÖTANDE

SERVICE OCH BEMÖTANDE SERVICE OCH BEMÖTANDE Ämnet service och bemötande behandlar hur man i servicesituationer möter kunder eller gäster på ett yrkesmässigt sätt. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet service och bemötande ska

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kompetens. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun

Kompetens. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun Kompetens Utmaning Sammanhang Aktivitet Förväntningar är grunden för vår pedagogiska plattform. Varje utvalt ord i vår plattform vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Läs mer om detta

Läs mer

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten

kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten kulturer är inte vad man ser, utan vad man ser med. en saltvattensfisk i sötvatten Kommunikation är kultur, kultur är kommunikation. 3 February 1932) (Stuart McPhail Hall 1932-2014) Kultur Samspelet i

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön

PRESENTATIONSSTÖD. Ledarnas syn på lön PRESENTATIONSSTÖD Ledarnas syn på lön Målet är utveckling för individ och verksamhet Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter.

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform

TALLKROGENS SKOLA. Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLA Tallkrogens skolas ledord och pedagogiska plattform TALLKROGENS SKOLAS Ledord och pedagogiska plattform Tallkrogens skola Innehåll Tallkrogens skolas långsiktiga mål 3 Våra utgångspunkter

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor

Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor Bakgrund Att förstå och förklara vad som händer i mångkulturella skolkontexter när föräldrar, lärare, skolledning förväntas samverka. Vidare är Laids intresse

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

I följande bilaga beskriver vi genomförandet av uppdraget. Vi diskuterar också vissa metodologiska överväganden.

I följande bilaga beskriver vi genomförandet av uppdraget. Vi diskuterar också vissa metodologiska överväganden. Bilaga 2 Metod Uppdrag och genomförande Statskontoret har i uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan. I uppdraget ingår att kartlägga medborgares och företags behov

Läs mer

Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling

Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt E-post: katrien@arenafortillvaxt.se Tel: 08-4527515 Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling Arena för Tillväxt En oberoende

Läs mer

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data

5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data 5. Att fylla modell och indikatorer med innehåll hur fånga kvantitativa och kvalitativa data Inledning En bärande idé i Mälardalen Innovation Index (MII) är att innovationsdriven tillväxt skapas i ett

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald

REKRYTERA MERA. Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald REKRYTERA MERA Inspiration för dig som vill rekrytera etnisk mångfald Etnisk mångfald inom arbetslivet Etnisk mångfald utgörs av människor med olika etnicitet. Det är inte olikheterna i sig utan samspelet

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Kursplan för Moderna språk

Kursplan för Moderna språk Kursplan för Moderna språk Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i moderna språk syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Att kunna använda

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Hur erfarenhet av interkulturell mobilitet och social kompetens kan bidra till emotionell intelligens

Hur erfarenhet av interkulturell mobilitet och social kompetens kan bidra till emotionell intelligens Hur erfarenhet av interkulturell mobilitet och social kompetens kan bidra till emotionell intelligens Workshop den 19 maj 2014 under ledning av Hans Lorentz, fil dr Forskare och lektor i pedagogik vid

Läs mer

nya värden för ditt företag

nya värden för ditt företag Mångfald kan skapa Andreas Carlgren, Integrationsverket nya värden för ditt företag Mångfald för utveckling och affärskraft Allt fler företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer börjar

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt Om ämnet Modersmål Ämnesplanen utgår från att kunskaper i och om det egna modersmålet är avgörande för lärande och intellektuell utveckling. EU betonar vikten av modersmål som en av sina åtta nyckelkompetenser.

Läs mer

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation Interkulturell kommunikation Kompetensutveckling Föreläsningar som förändrar. Interkulturell kommunikation Gör ni affärer med andra länder? Har ni många olika nationaliteter i ert arbetsteam? Vill ni nå

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun

Kommunikation. Sammanhang. Utmaning. Östra Göinge kommun Kommunikation Utmaning Sammanhang Motivation Förväntningar är grunden för vår pedagogiska plattform. Varje utvalt ord i vår plattform vilar på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Läs mer om detta

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015).

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015). Sammanfattning År 2015 var mer än 1,5 miljoner personer, eller över 16 procent av den totala befolkningen som bodde i Sverige, födda utomlands. Därutöver hade mer än 700 000 personer födda i Sverige minst

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg

En delutvärdering av integrationsprojektet. Mitt nya land. Christin Holmberg En delutvärdering av integrationsprojektet Mitt nya land Christin Holmberg Utvärderingen bygger på en längre intervju med projektledaren, tre telefonintervjuer med klienter samt intervjuer med två faddrar

Läs mer

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting

Upphandling. Kvalité, innovation, sociala krav. Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Upphandling Kvalité, innovation, sociala krav Thomaz Ohlsson Sveriges kommuner och landsting Kvalité? Vad är kvalitet för dig? Hur ska du formulera detta för att få ut det du vill av en upphandling? Hur

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Landstinget Sörmland Fullmäktigemötet den 11 juni 2013 LANDSTINGETSÖRMLAND den2013-06- 1 1 D.nr.L-5-1-6P0-101 MOTIONfrån Vänsterpartiet Kommunikationsstöd i förlossningsvården Kvinnor från utomeuropeiska

Läs mer

Skolans/ förskolans sätt att hantera värdegrundsfrågor.

Skolans/ förskolans sätt att hantera värdegrundsfrågor. Skolans/ förskolans Värdegrunds arbete i den mångkulturella förskolan Sven-Göran Isaksson 2010-04-29 Sammanfattning; Rapporten du har framför dig handlar om värdegrundsarbete på en mångkulturell förskola.

Läs mer

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se

ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING. Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se ATTITYDER, VÄRDERINGAR, LIVSSTIL OCH FÖRÄNDRING Sociolog Tuula Eriksson tuula.eriksson@slu.se KOMPONENTER SOM DELVIS HÄNGER SAMMAN Attityder Värderingar Kultur Identitet Livstil (statiskt föränderligt)

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Vem kan man lita på? - Ett projekt inom Naturvårdsverkets program Hållbar sanering

Vem kan man lita på? - Ett projekt inom Naturvårdsverkets program Hållbar sanering Vem kan man lita på? - Ett projekt inom Naturvårdsverkets program Hållbar sanering WSP Environmental Fredrik Lundgren fredrik.lundgren@wspgroup.se 040-699 63 49 25 oktober 2007 Projektupplägg Syfte: Identifiera

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel

YA-delegationens handledarutbildning Upplägg för studiecirkel Upplägg för studiecirkel YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar: Grundutbildning innehållande avsnitten Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen samt Avsluta handledningen

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Mångfald som affärsstrategi

Mångfald som affärsstrategi Mångfald som affärsstrategi Vad är interkulturell kommunikation? Vem/vilka Behöver det? Den stora köpkraften Rätt attityd är lönsam! Kompetens i stället för etnicitet Payvand marketing presentation mars

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Kulturella skillnader

Kulturella skillnader Kulturella skillnader Sida 1 Kulturella skillnader mellan länder är tydliga, de finns även mellan organisationer och grupper. Kulturella skillnader kan förklaras som skillnader i folks så kallade mentala

Läs mer

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration Solna stad Integrationspolicy utbildning arbete integration 2 (5) Inledning övergripande utgångspunkt Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer