Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1"

Transkript

1 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 1 Uppdaterad Uppsök hemsidan för senaste version: Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 1 Kursens upplägg Att lära sig projektplanering och projektstyrning innebär att lära sig hur man metodiskt bearbetar problem, som man inte arbetat med tidigare. Kursen TEIO04 Projektledning baseras dels på teoretiska studier, dels på praktiska övningar. Tonvikten ligger på praktisk upplevelse av att arbeta i grupp. Vi behandlar främst två aspekter som är centrala inom projektledning. Dels en teknisk; det gäller att kontrollera utfört arbete i relation till målet och planeringen för att kunna se om ingångna kontrakt, utlovade leveranstider etc. kan hållas. Dels en personell, arbetsledande; det gäller att få alla i arbetslaget motiverade att jobba, och jobba mot samma mål och att kunna hantera de motsättningar som alltid uppstår i lagarbete. En enkel modell för projektförloppet är: TÄNKA => PLANERA => GENOMFÖRA => FÖLJA UPP Kursen är på 4p, vilket motsvarar 160 tim totalarbetstid. En av dina första uppgifter på kursen blir att göra en plan på hur du vill använda dessa timmar. Utgångspunkten är de gängse kraven på en projektledare (kravprofil) som ställs i samband med certifiering av projektledare. När du funderar på hur du fyller upp till de kraven (din kompetensprofil), så finner du områden och egenskaper som du behöver utveckla färdigheter inom. Inom kursen står så ett antal resurser dig till buds. Du går på föreläsningar, lektioner, genomför uppgifter individuellt och i grupp, studerar litteratur etc. Du håller själv ordning på vad du har gjort och noterar tid. Utförda moment dokumenteras i personliga reflexioner, referat, rapporter mm. LÄRARE och GÄSTFÖRELÄSARE TM Thomas Magnusson, LiU Examinator RO Rune Olsson, LiU BF Bertil Franzén DS Dag Swartling, LiU JD Jörgen Dahlgren, LiU KG Kim Granroth LT Lars Taxén NL Nicolette Lakemond, LiU SO Stig Ottosson TW Tommy Wedlund, LiU ADMINISTRATÖR Vänd dig till Ann-Christine Forsberg, om allmänna frågor om kursen, frågor om införande av betyg m m. SYFTE Kursens syfte är att ge de studerande övning i att planera, leda, styra, genomföra och presentera tekniska och/eller administrativa projekt. INNEHÅLL Kursinnehållet fördelas på de arbetsområden, som ingår i normalt lednings- och projektarbete och därvid upptar projektledningens intresse i väsentlig grad. Planering: Metoddiskussion som utgår från ramar för tid, personal, pengar, arbetsrum, utrustning etc. och resulterar i tids- och resursplanering, olika typer av nätverksplanering - manuellt respektive datorstödd. Riskhantering, Intressentanalys mm Genomförande: Organisation av projektgrupp, arbetsledning, samverkan inom arbetsgrupp, personlig effektivitet, stresshantering Uppföljning. Kontroll av måluppfyllnad och utvärdering av arbetsresultat (milstolpar etc.) och arbetsformer. På kursens hemsida (http://www.iei.liu.se/pie/teio04 kommer allt material som finns i elektronisk form att finnas tillgängligt.

2 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 2 2 Föreläsningar 2.1 Introduktion Kursintroduktion, samt genomgång av grundläggande projektmetodik och förfarande vid certifiering av projektledare. (TM) 2.2 Projektmodeller och projektbegrepp Föreläsningen tar upp ett antal vanligt förekommande begrepp som används inom projektstyrning, projektplanering och projektorganisering, samt diskuterar olika projektmodeller och deras tillämpbarhet. (TM+RO) 2.3 Att starta rätt Team anses av många vara motorn i projektarbete. Vid en föreläsning lär du dig att lägga grunden för att starta upp ett effektivt teamarbete med speciellt fokus på sammansättning av roller och kompetenser. (RO) 2.4 Personlig effektivitet Övning i planering av egen tid och framtidsplanering samt träning i avspänning och i att bemästra stress. (RO) 2.5 Datorstödd projektplanering Introduktion till datorhjälpmedel för projektplanering och övning i nätplanering. (RO) 2.6 Ekonomistyrning i projekt Föreläsningen tar upp olika metoder för att kalkylera, följa upp, presentera och redovisa kostnader i projekt. (JD) 2.7 Förändringsprojekt och konflikthantering Att man har olika åsikter om förändringar och hur problem ska lösas kan skapa kraftiga störningar i projektarbetet. Vi ser på olika modeller för att hantera konflikter i projekt. Skriv reflexion efter. (RO) 2.8 Dynamisk projektledning Stig Ottosson berättar om sina erfarenheter från många projekt inom produktutveckling. Hans modell skiljer sig på några punkter från den projektmodell som vanligen presenteras i böcker om projektledning. Skriv reflexion efter. 2.9 Att hantera komplexa utvecklingsprojekt. Kim Granroth, som arbetar med processutveckling på Scanias projektkontor, berättar om deras projektmodell och ger tips om vad en blivande projektledare bör kunna. Skriv reflexion efter IT-projekt Tommy Wedlund presenterar metodik och modeller som används inom IT-projekt, samt resonerar om vilka svårigheter IT-projektledare måste bemästra Projektutvärdering Föreläsningen belyser vikten av att skapa rutiner som uppmuntrar lärande och kunskapsöverföring i projektorienterade organisationer. Ta med utskrifter av reflexioner från föreläsning 7, 8 och 9. (RO+TM) 3 Lektioner 3.1 Idépresentation Projektplan Presentation av idéer till examinationsuppgift Projektplan (se nedan under Examinationsmoment). Varje grupp har 5 min till sitt förfogande. (TM, BF) 3.2 Litteraturseminarium Seminarium som behandlar ett antal vetenskapliga artiklar inom projektområdet. (BF, NL) 3.3 Kreativitet Övningar i kreativa metoder och problemlösarstrategier. (DS) 3.4 Projektanatomier och integrationsdriven utveckling Övning där deltagarna får prova på planeringsmetoder som används vid komplex systemutveckling. (LT)

3 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid Redovisning Projektplan Redovisning av examinationsuppgift Projektplan; varje grupp har 20 min till sitt förfogande inklusive tid för frågor. Lektionen används även till att kontrollera att övriga examinationsmoment är genomförda (se nedan under Examinationsmoment) (BF, RO, NL) 4 Kursschema 2008 NÄR LOKAL Föreläsning (Fö), Lektion (Le), Innehåll, Grupp (Gr) LÄRARE LÄS Kap. V3 Tor A2 Fö 1 Kursintroduktion, grundläggande projektmetodik TM 1,18 och certifiering av projektledare V4 Mån 8-10 A1 Fö 2 Projektmodeller och projektbegrepp TM+ RO 2,3,11,16, 17 Tis A1 Fö 3 Att starta rätt RO 4,7,10 Tor R35 Le GrA Idépresentation Projektplan (5 min/grp) FÖRBERED PRESENTATION TM R37 Le GrB Idépresentation Projektplan (5 min/grp) DS FÖRBERED PRESENTATION R35 Le GrC Idépresentation Projektplan (5 min/grp) FÖRBERED PRESENTATION TM R37 Le GrD Idépresentation Projektplan (5 min/grp) DS FÖRBERED PRESENTATION V5 Mån 8-10 A1 Fö 4 Personlig effektivitet RO 8,13,15 Tis A2 Fö 5 Datorstödd projektplanering RO 5 Tor P36 Le GrA Litteraturseminarium BF Artiklar R18 Le GrC Litteraturseminarium NL Artiklar R19 Le GrD Kreativitet DS V6 Mån 8-10 A1 Fö 6 Ekonomistyrning i projekt JD 6,9,12 Tor R19 Le GrD Litteraturseminarium NL Artiklar R18 Le GrB Litteraturseminarium BF Artiklar S10 Le GrC Kreativitet DS P22 Le GrA Kreativitet DS V7 Mån 8-10 A1 Fö 7 Förändringsprojekt och konflikthantering RO 14 SKRIV REFLEXION Tis Dugga Tor R22 Le GrB Kreativitet DS R19 Le GrC Projektanatomier och integrationsdriven utveckling LT R19 Le GrA Projektanatomier och integrationsdriven LT utveckling V8 Mån 8-10 A1 Fö 8 Produktutveckling och dynamisk projektledning SO SKRIV REFLEXION Tis A1 Fö 9 Att leda komplexa utvecklingsprojekt KG (gästföreläsare från Scania) SKRIV REFLEXION Tor R18 Le GrD Projektanatomier och integrationsdriven utveckling LT R18 Le GrB Projektanatomier och integrationsdriven LT utveckling V9 Mån 8-10 A1 Fö 10 IT-projekt: metodik och modeller TW Tis A2 Fö 11 Projektutvärdering TM+RO TA MED REFLEXION FRÅN FÖ 7, 8, 9 Tor R23 GrB Redovisning Projektplan (20 min/grp) RO R22 GrD Redovisning Projektplan (20 min/grp) DS R18 GrC Redovisning Projektplan (20 min/grp) NL R19 GrA Redovisning Projektplan (20 min/grp) BF Kapitelnummer i läsanvisningar hänvisar till Tonnquist, B (2006): Projektledning, Bonnier Utbildning, andra upplagan

4 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 4 5 Examinationsmoment 5.1 Inlärningsplan Kursen är på 4p, vilket motsvarar 160 tim totalarbetstid. Med utgångspunkt i de krav som ställs på projektledare/- arbetare idag utvärderar kursdeltagarna sina egna förmågor och kunskaper, samt upprättar mål för sin egen inlärning. Utifrån målen upprättas en individuell plan, dvs en aktivitetslista för hur tiden skall användas (160 tim). Planen kan även inkludera aktiviteter utanför kursens ramar, t ex projekt som genomförs i kurser som läses parallellt. Var och en håller själv ordning på vad man har gjort och noterar tid. Utförda moment dokumenteras i anteckningar, reflexioner, referat, mm. Utskrift tas med till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.2 Dugga och närvoro Duggan säkerställer att du har läst och tagit till dig innehållet i kurslitteraturen och föreläsningarna. Den innehåller frågor där du skall definiera begrepp och beskriva teorier, samt även essäfrågor som efterfrågar ett mer utförligt resonemang. Det finns två tillfällen för omdugga under läsperiod 2. Vid lektionerna arbetar vi mycket med praktiska övningar för att utveckla förståelsen för, och förmågan att tillämpa teorier och modeller inom ämnesområdet. Dessa övningar är en viktig del av kursen som är svår att tillägna sig på egen hand, därför krävs närvaro vid lektionerna. Skulle du vara förhindrad att närvara vid något lektionstillfälle, kontrollera om du kan delta i motsvarande lektion i en annan grupp. Vid frånvaro kan examinator tilldela kompletteringsuppgifter. 5.3 Reflexioner Skriftliga reflexioner tränar ett viktigt moment i allt projektarbete: att kunna sammanfatta och kommunicera vad man anser vara viktiga lärdomar efter ett utfört arbetsmoment. Målgrupp för reflektionen är en kurskamrat (dvs projektmedlem). De kan skrivas en gemensam för hela gruppen eller enskilt efter diskussion i grupp. Omfattningen är ca 1-3 A4-sidor med följande rubriker: 1 Kort sammanfattning. Här kan man hänvisa till egna anteckningar under seminariet, som alltså inte behöver renskrivas. 2 Vad fick vi insikt om. Koppla så mycket som möjligt till egna erfarenheter: från egna gruppen, hemma, tidigare erfarenheter från yrkesliv eller föreningsliv etc. Koppla även till ditt inlärningskontrakt: vad under denna föreläsning hade koppling till det du verkligen vill lära? 3 Vad kan vi koppla till framtida situationer T ex senare projektarbeten på skolan eller tänkt yrkesverksamhet. Beskriv situationer. 4 Vad kan vi koppla till litteratur. Hänvisa till bok/böcker. Ange fullständig referens. 5 Följande frågor väcktes och är hittills obesvarade. Reflexioner skrivs efter föreläsning nr. 7, 8 och 9. Utskrifter tas med till föreläsning nr. 11, samt till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.4 Övningsuppgift MS Project Uppgiften Arbetsboden ger övning i att använda datorbaserade planeringsverktyg. Både uppgiften och en trialversion av MSProject finns att hämta från kurshemsidan under Allmänna filer. Uppgiften utförs lämpligen parvis eller i mindre grupper. Utskrift tas med till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.5 Projektplan Momentet syftar till att tillämpa centrala projektbegrepp och projektmetoder. Detta sker genom att kursdeltagarna i grupper om fyra studenter arbetar med ett fiktivt projekt. Gruppen ska författa en genomarbetad och heltäckande projektplan för ett fiktivt projekt. Projekten kan t.ex. handla om att bygga ett hus, att utveckla en produkt, förändra en organisation eller att genomföra ett kulturevenemang/studentevenemang. Ni skall vara så pass specifika att åhörarna förstår varför projektet genomförs, vad målet är, vilka aktiviteter det innefattar, hur projektet skall organiseras, vilka intressenterna är, osv. Tänk på vad du själv skulle behöva för information för att kunna bedöma ett projekts hållbarhet och genomförbarhet. Gruppen ska visa hur det tänkta projektet ska struktureras, planeras och organiseras. Dessutom bör planen innehålla beskrivning och analys av intressenter, intressenthantering, risker, riskhantering och om möjligt tankar och idéer om lämpligt ledarskap och aktiviteter för att uppnå ett väl fungerade teamarbete. En förteckning över vad som bör ingå i en projektplan hittar ni i kursboken (Tonnquist 2006, sid ).

5 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 5 I det fall ni har svårt att hitta på ett lämpligt projekt, föreslår vi att ni väljer att analysera ett projekt som någon av gruppmedlemmarna själv deltagit i eller som man på något annat sätt enkelt kan få information om (t.ex. genom vänner och bekanta, tidigare kontakter i utbildningen). Det är också viktigt att det valda projektet (påhittat eller verkligt) är tillräckligt omfattande så att olika metoder är poängfulla. Planen bör ej överstiga 5000 ord (ca.10 sidor) plus bilagor. Den laddas upp på kurshemsidan senast onsdag 27 februari kl (klicka på Inlämningsuppgifter och aktuell lektionsgrupp: A, B, C eller D). Presentationen sker inför en utvald målgrupp. Här väljer respektive grupp själv om man tänker sig att presentationen görs inför en ledningsgrupp, styrgrupp, intressent/er eller för de som ska arbeta projektet. Auditoriet agerar sedan i denna roll genom att ställa frågor efter presentationen och utifrån den distribuerade rapporten. Presentationen ska göras på ett professionellt sätt inför den valda målgruppen och användningen av projektverktyg och projektbegrepp ska vara tydlig. Den får ej överstiga 20 min (inklusive tid för frågor). Varje lektionstillfälle omfattar 2x2 timmar. Varje grupp närvarar under ett 2-timmarspass. Respektive grupp förväntas ha läst och granskat de övriga gruppernas rapporter, dvs. de grupper som presenterar under samma 2-timmarspass. Se detta som ett roligt och fritt sätt att fundera på ett projekt som ni tycker skulle vara skoj att genomföra och på detta sätt tillämpa grundläggande projektbegrepp och metoder! 5.6 Examination och Betyg I kursen tillämpas ett likartat system för betygsättning som i TEIO61 Industriell organisation, grundkurs. Graderade betyg sätts på två av examinationsmomenten: duggan och på projektplanen och slutbetyget bygger på en jämn sammanvägning av resultat från dessa moment. På duggan kan man maximalt få 50 poäng. För godkänt krävs minst 25 poäng. Projektplanen bedöms i sju poängnivåer: Underkänt, 28 (betyg 3), 33 (betyg 3+), 37 (betyg 4), 42 (betyg 4+), 46 (betyg 5) och 48 (betyg 5+). Betyget baseras på prestation enligt följande: Ämnesvalets kreativitet Applicering av relevanta och välmotiverade projektverktyg och metoder Analytisk förhållningssätt Rapportens utformning, struktur, läsvänlighet och formalia (inkl. litteraturreferenser) Muntlig presentation Godkänt resultat på Dugga och Projektplan adderas och slutbetyg sätts enligt följande: Mindre än 53 poäng U poäng ,5 poäng 4 Mer än 82 poäng 5 För inlämningsuppgifter som blir underkända (inklusive Projektplan) ges en möjlighet till komplettering upp till godkänd nivå. 6 Litteratur 6.1 Obligatorisk litteratur Tonnquist, B. (2005): Projektledning, Stockholm: Bonniers Artiklar till Litteraturseminarium (laddas ned via kurshemsidan) Berggren, C., Söderlund, S. & Andersson, C. (2001): Clients, Contractors, and Consultants, Project Management Journal, Vol. 32, No. 3, pp Clark, K.B.; Wheelwright, S.C. (1992): Organizing and Leading 'Heavyweight' Development Teams. California Management Review, Vol. 34 Issue 3, p9, Engwall, M (2003): No project is an island: linking projects to history and context, Research Policy, Volume 32, Issue 5, Pages Shenhar, A.J. and Dvir, D (1996): Toward a typological theory of project management, Research Policy, Volume 25, Issue 4, Pages Rolf A. Lundin and Anders Söderholm: A theory of the temporary organization, Scandinavian Journal of Management, Volume 11, Issue 4, December 1995, Pages Vid flera övningar delas dessutom kopierat material ut.

6 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid Annan litteratur om projektledning Andersen, E. S., K. Grude & T. Haug (1998) Målinriktad projektstyrning, Lund: Studentlitteratur. Andersen E S & Schwencke, E (1998): Projektarbete en vägledning för studenter, Studentlitteratur Berggren, C. & L. Lindkvist (Red.), Projekt: organisation för målorientering och lärande, Lund: Studentlitteratur. Briner, W., M. Geddes & C. Hastings (1993), Projektledaren, Stockholm: SvD Förlag. Christensen, S. & K. Kreiner (1997): Projektledning: Att leda och lära i en ofullkomlig värld, Lund: Academia Adacta. Engwall, M (2004): Produktutveckling bortom kunskapens gränser, Studentlitteratur Eriksson, M & Lilliesköld, J (2004): Handbok för mindre projekt, Liber Frame, J. D. (1994): The new project management, San Fransisco: Jossey-Bass Publ. Gido, J. & J. Clements (2003): Successful project management, Mason: Thomson. Gray, C. F. & E. W. Larson (2003): Project management: the managerial approach, New York: McGraw Hill. Jacobowsky, B. (1991): Projektekonomi i verkligheten, Uppsala: Konsultförlaget. Jansson, T. & L. Ljung (2004): Projektledningsmetodik, Lund: Studentlitteratur. Lewén, B. & H. Philip (1998): Ledande projektledning, Stockholm: Santérus Förlag. Lööw, M (2003): Att leda och arbeta i projekt, Liber Ekonomi Macheridis, N. (2005): Projektaspekter: Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, Lund: Studentitteratur. Meredith, J. R. & S. J. Mantel (1995): Project management: a managerial approach, New York: John Wiley & Sons. Mikkelsen, H. & J. Riis (1996): Grundbog i projektledelse, Holte: Promet. PMI: A guide to the Project Management Body of Knowledge (En pdf-version finns på kursens hemsida) Ottosson, Stig (1999): Dynamisk projektverksamhet. Tervix förlag. Stampe, S. & B. Tonnquist (1999): Förstå och leda projekt, Göteborg: IHM Förlag. Svensson, L. & C. von Otter (1999): Projektarbete: teori och praktik, Stockholm: Santérus förlag. Söderlund, J (2005): Projektledning och projektkompetens, Liber Turner, J. R. (1999): Handbook of project-based management, London : McGraw-Hill. Wenell, T. (2001): Wenell om projekt, Uppsala: Konsultförlaget (2001). Wisén, J. &. B. Lindblom (2001): Effektivt projektarbete, Stockholm: Publica. 6.3 Annan litteratur om grupper, ledarskap och personlig effektivitet Adizes, I. (1979): Ledarskapets fallgropar, Liber Baron, R S & Kerr, N L (2003): Group process, group decisions, group action, Open University Press Björsne m fl: Gruppen, SAF. Engqvist, A (1984): Om konsten att samtala Granér, R (1991): Arbetsgruppen den professionella gruppens psykologi, Studentlitteratur Hagberg, B. & A. Ljung (2000): Projekt är människor: hur du driver framgångsrika projekt genom att skapa goda relationer i projektgruppen, Uppsala: Konsultförlaget. Jirby, S. (1992): Ledarskap för kvalitet och produktivitet Mgruppen, SALF, AmuGruppen Lennéer-Axelsson, B och Thylefors, I (1998): Arbetsgruppens psykologi, Natur och Kultur Maltén, A. (1992): Grupputveckling. Studentlitteratur Olsson, R.: Projekt och Grupp - en handledning, LiU (kompendium) Svedberg, L (2007): Gruppsykologi, Studentlitteratur Wiberg: Vilja Välja Verklighet, Norstedts 4:e uppl. Wiberg (1982): Våga Välja Väg: Norstedts. Wiberg (1987): Målförverkligande ledarskap Norstedts Wiberg (1992): Teori 3, Ledarskap för delaktighet i lärande organisationer, Nerenius. 6.4 Adresser på INTERNET Projektforum: Wenell Management: Project Management Institute: Svenskt Projektforum: klicka vidare på Litteratur (på svenska). 7 Diplom inom projektkunskap Vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap utfärdar vi diplom för de studenter som läst kurser som tillsammans svarar mot certifierande kunskap och erfarenhet om projekt enligt IPMAs krav. Man ska ha läst följande kurser (sammanlagt minst 12p): Projektledning, 4p (eller Teknikutvecklingsprojekt, 4p); Avancerad projektverksamhet, 4p; Ledarskap och industriellt förändringsarbete, 4p;

7 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 7 samt deltagit i samverkansövning (se nedan), Kurserna motsvarar de krav som IPMA ställer på certifiering av projektledare motsvarande D-nivå och delar av C-nivå. (www.ipma.ch och Våra kurser täcker IPMAs klassificering av Metodkunskap och större delen av Beteendekunskap. 7.1 Samverkansövning (Internat). (Frivilligt moment) Observera att deltagarantalet är begränsat. Du måste få OK från Rune. Under två och en halv dag genomförs övningar i samverkan för att illustrera bl a följande: Att vara i grupp: Hur egna och andras personliga resurser utvecklas Hur meningsmotsättningar hanteras Problemlösning i grupp Hur samarbete i grupp kan utvecklas Att leda grupp: Hur ansvar och medansvar byggs upp Planering av arbete andra skall utföra Vi övar enkel avspänningsteknik. Vid dessa övningar kommer deltagare från andra kurser som går just då. Under april ges möjlighet för ca 20 teknologer att genomföra övningarna tillsammans med folk från Scania i Södertälje och teknologer från Norrköping samt eventuellt ekonomer från avslutningsåret. Om det finns fler som är intresserade att delta i samverkansövningarna kommer fler tillfällen att ordnas, troligen veckoslut (lördag-måndag) i november. Anmälan till Ange om du har tillgång till bil för resan till Storgården. Du ska ha lästminst 100 sidor ur böcker från lista B t ex Björsne m fl; Gruppen Ta med Kurspärm Lakan Handduk Tandborste Inneskor Varma kläder och skor Tider Omg 1: sept Bilar fördelar ni er i på egen hand efter en billista som Ann-Christine ordnar. Åk senast 8.30 från Linköping. Vi startar med fika i matsalen. Vi avslutar med lunch sista dagen och beräknar vara tillbaka i Linköping strax efter kl 13. Resväg: Det tar ca 40 min att köra från högskolan. Väg 34 mot Vimmerby. I Rimforsa tar du vänster, över en järnvägsbro och i en T-korsning till höger. Åk ut ur samhället (förbi en annan kursgård) till skylt: STORGÅRDEN. Sväng vänster. Samling i matsalen. Rum fördelas under första dagen (2-3 bäddsrum). Ta med din väska till kurslokalen tills rumsfördelningen är klar. Betalning Ta med 800 kr för boendet. (bilförare 700 kr). Om du inte kan komma måste du omedelbart meddela Ann-Christine. Och se till att någon annan kan gå. Meddela även Rune: E-post eller telefon Hem

8 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 8 8 Tidkort Namn... För din egen löpande bokföring av använd tid. Ska redovisa 160 tim. Dag Aktivitet Tid för momentet Ackumulerad Tid

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Traditionell projektledning och Scrum

Traditionell projektledning och Scrum Institutionen för informatik Jämförelse av roller inom olika projekt: Traditionell projektledning och Scrum Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: juni 2009 Författare: Johan

Läs mer