Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1"

Transkript

1 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 1 Uppdaterad Uppsök hemsidan för senaste version: Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 1 Kursens upplägg Att lära sig projektplanering och projektstyrning innebär att lära sig hur man metodiskt bearbetar problem, som man inte arbetat med tidigare. Kursen TEIO04 Projektledning baseras dels på teoretiska studier, dels på praktiska övningar. Tonvikten ligger på praktisk upplevelse av att arbeta i grupp. Vi behandlar främst två aspekter som är centrala inom projektledning. Dels en teknisk; det gäller att kontrollera utfört arbete i relation till målet och planeringen för att kunna se om ingångna kontrakt, utlovade leveranstider etc. kan hållas. Dels en personell, arbetsledande; det gäller att få alla i arbetslaget motiverade att jobba, och jobba mot samma mål och att kunna hantera de motsättningar som alltid uppstår i lagarbete. En enkel modell för projektförloppet är: TÄNKA => PLANERA => GENOMFÖRA => FÖLJA UPP Kursen är på 4p, vilket motsvarar 160 tim totalarbetstid. En av dina första uppgifter på kursen blir att göra en plan på hur du vill använda dessa timmar. Utgångspunkten är de gängse kraven på en projektledare (kravprofil) som ställs i samband med certifiering av projektledare. När du funderar på hur du fyller upp till de kraven (din kompetensprofil), så finner du områden och egenskaper som du behöver utveckla färdigheter inom. Inom kursen står så ett antal resurser dig till buds. Du går på föreläsningar, lektioner, genomför uppgifter individuellt och i grupp, studerar litteratur etc. Du håller själv ordning på vad du har gjort och noterar tid. Utförda moment dokumenteras i personliga reflexioner, referat, rapporter mm. LÄRARE och GÄSTFÖRELÄSARE TM Thomas Magnusson, LiU Examinator RO Rune Olsson, LiU BF Bertil Franzén DS Dag Swartling, LiU JD Jörgen Dahlgren, LiU KG Kim Granroth LT Lars Taxén NL Nicolette Lakemond, LiU SO Stig Ottosson TW Tommy Wedlund, LiU ADMINISTRATÖR Vänd dig till Ann-Christine Forsberg, om allmänna frågor om kursen, frågor om införande av betyg m m. SYFTE Kursens syfte är att ge de studerande övning i att planera, leda, styra, genomföra och presentera tekniska och/eller administrativa projekt. INNEHÅLL Kursinnehållet fördelas på de arbetsområden, som ingår i normalt lednings- och projektarbete och därvid upptar projektledningens intresse i väsentlig grad. Planering: Metoddiskussion som utgår från ramar för tid, personal, pengar, arbetsrum, utrustning etc. och resulterar i tids- och resursplanering, olika typer av nätverksplanering - manuellt respektive datorstödd. Riskhantering, Intressentanalys mm Genomförande: Organisation av projektgrupp, arbetsledning, samverkan inom arbetsgrupp, personlig effektivitet, stresshantering Uppföljning. Kontroll av måluppfyllnad och utvärdering av arbetsresultat (milstolpar etc.) och arbetsformer. På kursens hemsida (http://www.iei.liu.se/pie/teio04 kommer allt material som finns i elektronisk form att finnas tillgängligt.

2 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 2 2 Föreläsningar 2.1 Introduktion Kursintroduktion, samt genomgång av grundläggande projektmetodik och förfarande vid certifiering av projektledare. (TM) 2.2 Projektmodeller och projektbegrepp Föreläsningen tar upp ett antal vanligt förekommande begrepp som används inom projektstyrning, projektplanering och projektorganisering, samt diskuterar olika projektmodeller och deras tillämpbarhet. (TM+RO) 2.3 Att starta rätt Team anses av många vara motorn i projektarbete. Vid en föreläsning lär du dig att lägga grunden för att starta upp ett effektivt teamarbete med speciellt fokus på sammansättning av roller och kompetenser. (RO) 2.4 Personlig effektivitet Övning i planering av egen tid och framtidsplanering samt träning i avspänning och i att bemästra stress. (RO) 2.5 Datorstödd projektplanering Introduktion till datorhjälpmedel för projektplanering och övning i nätplanering. (RO) 2.6 Ekonomistyrning i projekt Föreläsningen tar upp olika metoder för att kalkylera, följa upp, presentera och redovisa kostnader i projekt. (JD) 2.7 Förändringsprojekt och konflikthantering Att man har olika åsikter om förändringar och hur problem ska lösas kan skapa kraftiga störningar i projektarbetet. Vi ser på olika modeller för att hantera konflikter i projekt. Skriv reflexion efter. (RO) 2.8 Dynamisk projektledning Stig Ottosson berättar om sina erfarenheter från många projekt inom produktutveckling. Hans modell skiljer sig på några punkter från den projektmodell som vanligen presenteras i böcker om projektledning. Skriv reflexion efter. 2.9 Att hantera komplexa utvecklingsprojekt. Kim Granroth, som arbetar med processutveckling på Scanias projektkontor, berättar om deras projektmodell och ger tips om vad en blivande projektledare bör kunna. Skriv reflexion efter IT-projekt Tommy Wedlund presenterar metodik och modeller som används inom IT-projekt, samt resonerar om vilka svårigheter IT-projektledare måste bemästra Projektutvärdering Föreläsningen belyser vikten av att skapa rutiner som uppmuntrar lärande och kunskapsöverföring i projektorienterade organisationer. Ta med utskrifter av reflexioner från föreläsning 7, 8 och 9. (RO+TM) 3 Lektioner 3.1 Idépresentation Projektplan Presentation av idéer till examinationsuppgift Projektplan (se nedan under Examinationsmoment). Varje grupp har 5 min till sitt förfogande. (TM, BF) 3.2 Litteraturseminarium Seminarium som behandlar ett antal vetenskapliga artiklar inom projektområdet. (BF, NL) 3.3 Kreativitet Övningar i kreativa metoder och problemlösarstrategier. (DS) 3.4 Projektanatomier och integrationsdriven utveckling Övning där deltagarna får prova på planeringsmetoder som används vid komplex systemutveckling. (LT)

3 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid Redovisning Projektplan Redovisning av examinationsuppgift Projektplan; varje grupp har 20 min till sitt förfogande inklusive tid för frågor. Lektionen används även till att kontrollera att övriga examinationsmoment är genomförda (se nedan under Examinationsmoment) (BF, RO, NL) 4 Kursschema 2008 NÄR LOKAL Föreläsning (Fö), Lektion (Le), Innehåll, Grupp (Gr) LÄRARE LÄS Kap. V3 Tor A2 Fö 1 Kursintroduktion, grundläggande projektmetodik TM 1,18 och certifiering av projektledare V4 Mån 8-10 A1 Fö 2 Projektmodeller och projektbegrepp TM+ RO 2,3,11,16, 17 Tis A1 Fö 3 Att starta rätt RO 4,7,10 Tor R35 Le GrA Idépresentation Projektplan (5 min/grp) FÖRBERED PRESENTATION TM R37 Le GrB Idépresentation Projektplan (5 min/grp) DS FÖRBERED PRESENTATION R35 Le GrC Idépresentation Projektplan (5 min/grp) FÖRBERED PRESENTATION TM R37 Le GrD Idépresentation Projektplan (5 min/grp) DS FÖRBERED PRESENTATION V5 Mån 8-10 A1 Fö 4 Personlig effektivitet RO 8,13,15 Tis A2 Fö 5 Datorstödd projektplanering RO 5 Tor P36 Le GrA Litteraturseminarium BF Artiklar R18 Le GrC Litteraturseminarium NL Artiklar R19 Le GrD Kreativitet DS V6 Mån 8-10 A1 Fö 6 Ekonomistyrning i projekt JD 6,9,12 Tor R19 Le GrD Litteraturseminarium NL Artiklar R18 Le GrB Litteraturseminarium BF Artiklar S10 Le GrC Kreativitet DS P22 Le GrA Kreativitet DS V7 Mån 8-10 A1 Fö 7 Förändringsprojekt och konflikthantering RO 14 SKRIV REFLEXION Tis Dugga Tor R22 Le GrB Kreativitet DS R19 Le GrC Projektanatomier och integrationsdriven utveckling LT R19 Le GrA Projektanatomier och integrationsdriven LT utveckling V8 Mån 8-10 A1 Fö 8 Produktutveckling och dynamisk projektledning SO SKRIV REFLEXION Tis A1 Fö 9 Att leda komplexa utvecklingsprojekt KG (gästföreläsare från Scania) SKRIV REFLEXION Tor R18 Le GrD Projektanatomier och integrationsdriven utveckling LT R18 Le GrB Projektanatomier och integrationsdriven LT utveckling V9 Mån 8-10 A1 Fö 10 IT-projekt: metodik och modeller TW Tis A2 Fö 11 Projektutvärdering TM+RO TA MED REFLEXION FRÅN FÖ 7, 8, 9 Tor R23 GrB Redovisning Projektplan (20 min/grp) RO R22 GrD Redovisning Projektplan (20 min/grp) DS R18 GrC Redovisning Projektplan (20 min/grp) NL R19 GrA Redovisning Projektplan (20 min/grp) BF Kapitelnummer i läsanvisningar hänvisar till Tonnquist, B (2006): Projektledning, Bonnier Utbildning, andra upplagan

4 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 4 5 Examinationsmoment 5.1 Inlärningsplan Kursen är på 4p, vilket motsvarar 160 tim totalarbetstid. Med utgångspunkt i de krav som ställs på projektledare/- arbetare idag utvärderar kursdeltagarna sina egna förmågor och kunskaper, samt upprättar mål för sin egen inlärning. Utifrån målen upprättas en individuell plan, dvs en aktivitetslista för hur tiden skall användas (160 tim). Planen kan även inkludera aktiviteter utanför kursens ramar, t ex projekt som genomförs i kurser som läses parallellt. Var och en håller själv ordning på vad man har gjort och noterar tid. Utförda moment dokumenteras i anteckningar, reflexioner, referat, mm. Utskrift tas med till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.2 Dugga och närvoro Duggan säkerställer att du har läst och tagit till dig innehållet i kurslitteraturen och föreläsningarna. Den innehåller frågor där du skall definiera begrepp och beskriva teorier, samt även essäfrågor som efterfrågar ett mer utförligt resonemang. Det finns två tillfällen för omdugga under läsperiod 2. Vid lektionerna arbetar vi mycket med praktiska övningar för att utveckla förståelsen för, och förmågan att tillämpa teorier och modeller inom ämnesområdet. Dessa övningar är en viktig del av kursen som är svår att tillägna sig på egen hand, därför krävs närvaro vid lektionerna. Skulle du vara förhindrad att närvara vid något lektionstillfälle, kontrollera om du kan delta i motsvarande lektion i en annan grupp. Vid frånvaro kan examinator tilldela kompletteringsuppgifter. 5.3 Reflexioner Skriftliga reflexioner tränar ett viktigt moment i allt projektarbete: att kunna sammanfatta och kommunicera vad man anser vara viktiga lärdomar efter ett utfört arbetsmoment. Målgrupp för reflektionen är en kurskamrat (dvs projektmedlem). De kan skrivas en gemensam för hela gruppen eller enskilt efter diskussion i grupp. Omfattningen är ca 1-3 A4-sidor med följande rubriker: 1 Kort sammanfattning. Här kan man hänvisa till egna anteckningar under seminariet, som alltså inte behöver renskrivas. 2 Vad fick vi insikt om. Koppla så mycket som möjligt till egna erfarenheter: från egna gruppen, hemma, tidigare erfarenheter från yrkesliv eller föreningsliv etc. Koppla även till ditt inlärningskontrakt: vad under denna föreläsning hade koppling till det du verkligen vill lära? 3 Vad kan vi koppla till framtida situationer T ex senare projektarbeten på skolan eller tänkt yrkesverksamhet. Beskriv situationer. 4 Vad kan vi koppla till litteratur. Hänvisa till bok/böcker. Ange fullständig referens. 5 Följande frågor väcktes och är hittills obesvarade. Reflexioner skrivs efter föreläsning nr. 7, 8 och 9. Utskrifter tas med till föreläsning nr. 11, samt till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.4 Övningsuppgift MS Project Uppgiften Arbetsboden ger övning i att använda datorbaserade planeringsverktyg. Både uppgiften och en trialversion av MSProject finns att hämta från kurshemsidan under Allmänna filer. Uppgiften utförs lämpligen parvis eller i mindre grupper. Utskrift tas med till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.5 Projektplan Momentet syftar till att tillämpa centrala projektbegrepp och projektmetoder. Detta sker genom att kursdeltagarna i grupper om fyra studenter arbetar med ett fiktivt projekt. Gruppen ska författa en genomarbetad och heltäckande projektplan för ett fiktivt projekt. Projekten kan t.ex. handla om att bygga ett hus, att utveckla en produkt, förändra en organisation eller att genomföra ett kulturevenemang/studentevenemang. Ni skall vara så pass specifika att åhörarna förstår varför projektet genomförs, vad målet är, vilka aktiviteter det innefattar, hur projektet skall organiseras, vilka intressenterna är, osv. Tänk på vad du själv skulle behöva för information för att kunna bedöma ett projekts hållbarhet och genomförbarhet. Gruppen ska visa hur det tänkta projektet ska struktureras, planeras och organiseras. Dessutom bör planen innehålla beskrivning och analys av intressenter, intressenthantering, risker, riskhantering och om möjligt tankar och idéer om lämpligt ledarskap och aktiviteter för att uppnå ett väl fungerade teamarbete. En förteckning över vad som bör ingå i en projektplan hittar ni i kursboken (Tonnquist 2006, sid ).

5 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 5 I det fall ni har svårt att hitta på ett lämpligt projekt, föreslår vi att ni väljer att analysera ett projekt som någon av gruppmedlemmarna själv deltagit i eller som man på något annat sätt enkelt kan få information om (t.ex. genom vänner och bekanta, tidigare kontakter i utbildningen). Det är också viktigt att det valda projektet (påhittat eller verkligt) är tillräckligt omfattande så att olika metoder är poängfulla. Planen bör ej överstiga 5000 ord (ca.10 sidor) plus bilagor. Den laddas upp på kurshemsidan senast onsdag 27 februari kl (klicka på Inlämningsuppgifter och aktuell lektionsgrupp: A, B, C eller D). Presentationen sker inför en utvald målgrupp. Här väljer respektive grupp själv om man tänker sig att presentationen görs inför en ledningsgrupp, styrgrupp, intressent/er eller för de som ska arbeta projektet. Auditoriet agerar sedan i denna roll genom att ställa frågor efter presentationen och utifrån den distribuerade rapporten. Presentationen ska göras på ett professionellt sätt inför den valda målgruppen och användningen av projektverktyg och projektbegrepp ska vara tydlig. Den får ej överstiga 20 min (inklusive tid för frågor). Varje lektionstillfälle omfattar 2x2 timmar. Varje grupp närvarar under ett 2-timmarspass. Respektive grupp förväntas ha läst och granskat de övriga gruppernas rapporter, dvs. de grupper som presenterar under samma 2-timmarspass. Se detta som ett roligt och fritt sätt att fundera på ett projekt som ni tycker skulle vara skoj att genomföra och på detta sätt tillämpa grundläggande projektbegrepp och metoder! 5.6 Examination och Betyg I kursen tillämpas ett likartat system för betygsättning som i TEIO61 Industriell organisation, grundkurs. Graderade betyg sätts på två av examinationsmomenten: duggan och på projektplanen och slutbetyget bygger på en jämn sammanvägning av resultat från dessa moment. På duggan kan man maximalt få 50 poäng. För godkänt krävs minst 25 poäng. Projektplanen bedöms i sju poängnivåer: Underkänt, 28 (betyg 3), 33 (betyg 3+), 37 (betyg 4), 42 (betyg 4+), 46 (betyg 5) och 48 (betyg 5+). Betyget baseras på prestation enligt följande: Ämnesvalets kreativitet Applicering av relevanta och välmotiverade projektverktyg och metoder Analytisk förhållningssätt Rapportens utformning, struktur, läsvänlighet och formalia (inkl. litteraturreferenser) Muntlig presentation Godkänt resultat på Dugga och Projektplan adderas och slutbetyg sätts enligt följande: Mindre än 53 poäng U poäng ,5 poäng 4 Mer än 82 poäng 5 För inlämningsuppgifter som blir underkända (inklusive Projektplan) ges en möjlighet till komplettering upp till godkänd nivå. 6 Litteratur 6.1 Obligatorisk litteratur Tonnquist, B. (2005): Projektledning, Stockholm: Bonniers Artiklar till Litteraturseminarium (laddas ned via kurshemsidan) Berggren, C., Söderlund, S. & Andersson, C. (2001): Clients, Contractors, and Consultants, Project Management Journal, Vol. 32, No. 3, pp Clark, K.B.; Wheelwright, S.C. (1992): Organizing and Leading 'Heavyweight' Development Teams. California Management Review, Vol. 34 Issue 3, p9, Engwall, M (2003): No project is an island: linking projects to history and context, Research Policy, Volume 32, Issue 5, Pages Shenhar, A.J. and Dvir, D (1996): Toward a typological theory of project management, Research Policy, Volume 25, Issue 4, Pages Rolf A. Lundin and Anders Söderholm: A theory of the temporary organization, Scandinavian Journal of Management, Volume 11, Issue 4, December 1995, Pages Vid flera övningar delas dessutom kopierat material ut.

6 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid Annan litteratur om projektledning Andersen, E. S., K. Grude & T. Haug (1998) Målinriktad projektstyrning, Lund: Studentlitteratur. Andersen E S & Schwencke, E (1998): Projektarbete en vägledning för studenter, Studentlitteratur Berggren, C. & L. Lindkvist (Red.), Projekt: organisation för målorientering och lärande, Lund: Studentlitteratur. Briner, W., M. Geddes & C. Hastings (1993), Projektledaren, Stockholm: SvD Förlag. Christensen, S. & K. Kreiner (1997): Projektledning: Att leda och lära i en ofullkomlig värld, Lund: Academia Adacta. Engwall, M (2004): Produktutveckling bortom kunskapens gränser, Studentlitteratur Eriksson, M & Lilliesköld, J (2004): Handbok för mindre projekt, Liber Frame, J. D. (1994): The new project management, San Fransisco: Jossey-Bass Publ. Gido, J. & J. Clements (2003): Successful project management, Mason: Thomson. Gray, C. F. & E. W. Larson (2003): Project management: the managerial approach, New York: McGraw Hill. Jacobowsky, B. (1991): Projektekonomi i verkligheten, Uppsala: Konsultförlaget. Jansson, T. & L. Ljung (2004): Projektledningsmetodik, Lund: Studentlitteratur. Lewén, B. & H. Philip (1998): Ledande projektledning, Stockholm: Santérus Förlag. Lööw, M (2003): Att leda och arbeta i projekt, Liber Ekonomi Macheridis, N. (2005): Projektaspekter: Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, Lund: Studentitteratur. Meredith, J. R. & S. J. Mantel (1995): Project management: a managerial approach, New York: John Wiley & Sons. Mikkelsen, H. & J. Riis (1996): Grundbog i projektledelse, Holte: Promet. PMI: A guide to the Project Management Body of Knowledge (En pdf-version finns på kursens hemsida) Ottosson, Stig (1999): Dynamisk projektverksamhet. Tervix förlag. Stampe, S. & B. Tonnquist (1999): Förstå och leda projekt, Göteborg: IHM Förlag. Svensson, L. & C. von Otter (1999): Projektarbete: teori och praktik, Stockholm: Santérus förlag. Söderlund, J (2005): Projektledning och projektkompetens, Liber Turner, J. R. (1999): Handbook of project-based management, London : McGraw-Hill. Wenell, T. (2001): Wenell om projekt, Uppsala: Konsultförlaget (2001). Wisén, J. &. B. Lindblom (2001): Effektivt projektarbete, Stockholm: Publica. 6.3 Annan litteratur om grupper, ledarskap och personlig effektivitet Adizes, I. (1979): Ledarskapets fallgropar, Liber Baron, R S & Kerr, N L (2003): Group process, group decisions, group action, Open University Press Björsne m fl: Gruppen, SAF. Engqvist, A (1984): Om konsten att samtala Granér, R (1991): Arbetsgruppen den professionella gruppens psykologi, Studentlitteratur Hagberg, B. & A. Ljung (2000): Projekt är människor: hur du driver framgångsrika projekt genom att skapa goda relationer i projektgruppen, Uppsala: Konsultförlaget. Jirby, S. (1992): Ledarskap för kvalitet och produktivitet Mgruppen, SALF, AmuGruppen Lennéer-Axelsson, B och Thylefors, I (1998): Arbetsgruppens psykologi, Natur och Kultur Maltén, A. (1992): Grupputveckling. Studentlitteratur Olsson, R.: Projekt och Grupp - en handledning, LiU (kompendium) Svedberg, L (2007): Gruppsykologi, Studentlitteratur Wiberg: Vilja Välja Verklighet, Norstedts 4:e uppl. Wiberg (1982): Våga Välja Väg: Norstedts. Wiberg (1987): Målförverkligande ledarskap Norstedts Wiberg (1992): Teori 3, Ledarskap för delaktighet i lärande organisationer, Nerenius. 6.4 Adresser på INTERNET Projektforum: Wenell Management: Project Management Institute: Svenskt Projektforum: klicka vidare på Litteratur (på svenska). 7 Diplom inom projektkunskap Vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap utfärdar vi diplom för de studenter som läst kurser som tillsammans svarar mot certifierande kunskap och erfarenhet om projekt enligt IPMAs krav. Man ska ha läst följande kurser (sammanlagt minst 12p): Projektledning, 4p (eller Teknikutvecklingsprojekt, 4p); Avancerad projektverksamhet, 4p; Ledarskap och industriellt förändringsarbete, 4p;

7 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 7 samt deltagit i samverkansövning (se nedan), Kurserna motsvarar de krav som IPMA ställer på certifiering av projektledare motsvarande D-nivå och delar av C-nivå. (www.ipma.ch och Våra kurser täcker IPMAs klassificering av Metodkunskap och större delen av Beteendekunskap. 7.1 Samverkansövning (Internat). (Frivilligt moment) Observera att deltagarantalet är begränsat. Du måste få OK från Rune. Under två och en halv dag genomförs övningar i samverkan för att illustrera bl a följande: Att vara i grupp: Hur egna och andras personliga resurser utvecklas Hur meningsmotsättningar hanteras Problemlösning i grupp Hur samarbete i grupp kan utvecklas Att leda grupp: Hur ansvar och medansvar byggs upp Planering av arbete andra skall utföra Vi övar enkel avspänningsteknik. Vid dessa övningar kommer deltagare från andra kurser som går just då. Under april ges möjlighet för ca 20 teknologer att genomföra övningarna tillsammans med folk från Scania i Södertälje och teknologer från Norrköping samt eventuellt ekonomer från avslutningsåret. Om det finns fler som är intresserade att delta i samverkansövningarna kommer fler tillfällen att ordnas, troligen veckoslut (lördag-måndag) i november. Anmälan till Ange om du har tillgång till bil för resan till Storgården. Du ska ha lästminst 100 sidor ur böcker från lista B t ex Björsne m fl; Gruppen Ta med Kurspärm Lakan Handduk Tandborste Inneskor Varma kläder och skor Tider Omg 1: sept Bilar fördelar ni er i på egen hand efter en billista som Ann-Christine ordnar. Åk senast 8.30 från Linköping. Vi startar med fika i matsalen. Vi avslutar med lunch sista dagen och beräknar vara tillbaka i Linköping strax efter kl 13. Resväg: Det tar ca 40 min att köra från högskolan. Väg 34 mot Vimmerby. I Rimforsa tar du vänster, över en järnvägsbro och i en T-korsning till höger. Åk ut ur samhället (förbi en annan kursgård) till skylt: STORGÅRDEN. Sväng vänster. Samling i matsalen. Rum fördelas under första dagen (2-3 bäddsrum). Ta med din väska till kurslokalen tills rumsfördelningen är klar. Betalning Ta med 800 kr för boendet. (bilförare 700 kr). Om du inte kan komma måste du omedelbart meddela Ann-Christine. Och se till att någon annan kan gå. Meddela även Rune: E-post eller telefon Hem

8 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 8 8 Tidkort Namn... För din egen löpande bokföring av använd tid. Ska redovisa 160 tim. Dag Aktivitet Tid för momentet Ackumulerad Tid

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs

Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 2015-01-19 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Projekt, Innovationer och Kursinformation - TEIO 61, Industriell organisation grundkurs Välkomna

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Dugga i TEIO04 Projektledning

Dugga i TEIO04 Projektledning Dugga i TEIO04 Projektledning 2008-02-12 Namn Personnr A Faktafrågor I denna del finns totalt 8 huvudfrågor som maximalt ger 4 poäng per fråga. Skriv korta svar på anvisad plats (fortsätt på baksidan om

Läs mer

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se

Kursansvarig: Margareta Kesselberg, Rum: B320, Tel: 018-471 10 18, E-post: margareta.kesselberg@dis.uu.se Kursinformation Välkommen till delkursen i Planerad kommunikation (5p) som ges inom ramen för MKV A. Kursen ger en introduktion till informationshanteringen hos organisationer och företag. Den ger grundläggande

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Kursinformation Tets 37 HT -2013

Kursinformation Tets 37 HT -2013 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2013-08-25 Logistik Ekdahl/KD Kursinformation Tets 37 HT -2013 Välkommen till kursen Grundläggande Logistik. Kursen innehåller

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Kursintroduktion Tillämpat IT-projektarbete. Mikael Söderström

Kursintroduktion Tillämpat IT-projektarbete. Mikael Söderström Kursintroduktion Tillämpat IT-projektarbete micke@informatik.umu.se Dagens agenda Varför organiserar man sig i projekt? Om kursen Kursplanen Förväntade studieresultat Arbetsformer Schema Examination Litteratur

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser.

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser. 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD322 Dnr EHVd 4:8 Beslutsdatum 4-01-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Etablering av affärsprocesser The Establishing of Business Processes Tematiska studier

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Internationell politik, 7.5 hp

Internationell politik, 7.5 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET 2010-05-06 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Våren 2010 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Internationell politik, 7.5 hp Vecka

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniska fakultetskansliet FÖRSLAG TILL PROGRAMNÄMND INFÖR ÅR 2008 NÄMND/NÄMNDER: EF, DM, IL Förslagsställare (Namn, funktion, Inst/Enhet) Nicolette Lakemond, studierektor,

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr.o.m. Höstterminen 2013 Poäng: Delkursen omfattar 3 hp Ansvarig lärare Thomas Florén, Fil

Läs mer

Jag kan inte förstå hur ofta vi upprepar samma misstag i våra projekt. Det verkar av någon anledning vara svårt för oss att lära av tidigare misstag.

Jag kan inte förstå hur ofta vi upprepar samma misstag i våra projekt. Det verkar av någon anledning vara svårt för oss att lära av tidigare misstag. Jag kan inte förstå hur ofta vi upprepar samma misstag i våra projekt. Det verkar av någon anledning vara svårt för oss att lära av tidigare misstag. Projektledare, industriföretag ur: Berggren & Lindkvist

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng

Studiehandledning FYSIOTERAPI. Grundnivå. FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sjukgymnastprogrammet Studiehandledning FYSIOTERAPI Grundnivå FYS 018 Barn, ungdom, äldre/teamarbete 4,5 högskolepoäng HT 11 A-LL, CSO Kursen är en grundkurs

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan ENTA70, Entreprenörskap och projektledning, 15 högskolepoäng Entrepreneurship and Project Management, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Problemlösning och samarbete i designprocesser PROSA (725A29)

Problemlösning och samarbete i designprocesser PROSA (725A29) LINKÖPINGS UNIVERSITET 2013-09-02 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Göran Goldkuhl Annie Röstlinger Problemlösning och samarbete i designprocesser PROSA (725A29) Kursinformation

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU

Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Kursbeskrivning och studieplan för UM83UU Matematikens didaktik för senare skolår och gymnasiet, kompletteringskurs 15 hp Ht 2013 130811 1 / 6 Innehållsförteckning Lärare, kursansvarig och administrativ

Läs mer

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS

TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Ladokkod TGTRÄ2 Fastställd 2007-12-12 1 (5) TRÄNARSKAP II, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORTS SPECIFIC METHODOLOGY, 30 HIGHER EDUCATION CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Tränarprogrammet vid Gymnastik-

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs.

Kursplan. Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng. Human Resource Management and Development, 20 points. Kursen läses som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOB592 Dnr 1999:58 Beslutsdatum 1999-05-27 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Personal- och kompetensutveckling, 20 poäng Human Resource Management

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Kursplan. Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning, 20 poäng. Evaluation methods and project management

Kursplan. Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning, 20 poäng. Evaluation methods and project management Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SNC 533 Dnr 2003:1D Beslutsdatum 2003-01-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Utvärderingsmetodik, temastudier samt projektkunskap och projektledning,

Läs mer

Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM

Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Kurs- PM Välkommen till kursen Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering! Kursen ges av avdelningen för Projekt, innovation och entreprenörskap

Läs mer

Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp

Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Linköping 2009-08-21 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för Statsvetenskap Hösten 2009 Kursansvarig: Rickard Mikaelsson, FD Politiska system i jämförande

Läs mer

Ekonomisk sociologi 6 hp.

Ekonomisk sociologi 6 hp. 1 Sociologiska institutionen Ekonomisk sociologi 6 hp. Kursbeskrivning VT 2016 Den här specialkursen ger en introduktion till ämnet ekonomisk sociologi. Kursen syftar till att ge en översikt av hur sociologiska

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, Företagets affärer och styrning, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course, 30 Credits

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Handelshögskolan vid Örebro universitet 1(5) Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi, Företagets affärer och styrning, grundkurs, 30 högskolepoäng Business Administration, Corporate Business and Control, Basic Course,

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I, HT11 Delkursansvarig lärare Reza Azarian Rum B972 Tel. 16 31 91 Reza.azarian@sociology.su.se

Läs mer

EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet

EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet Industriella informations och styrsystem EH2030 (7,5p) Verksamhetsutveckling & kvalitet Kurs-PM hösten 2007 Kursledning Torsten Cegrell torsten.cegrell@ ics.kth.se 790 68 21 Examinator Judith Westerlund

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206)

KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) UPPSALA UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONSVETENSKAP MEDIER OCH KOMMUNIKATION VETENSKAPSKOMMUNIKATION II, VT07 KURS PM INDIVIDUELLT PROJEKTARBETE (2IV206) 2007-01-19 Syfte Delkursen syftar till

Läs mer

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp

Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Institutionen för beteendevetenskap och lärande Vuxenpedagogik, grundkurs, 15hp HT-2016 Studiehandling för vuxenpedagogik Grundkurs/halvfart, 15hp Ansvarig lärare: Karolina Muhrman karolina.muhrman@liu.se

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej,

Teknisk fysik Institutionen för fysik Maria Hamrin Krister Wiklund. Hej, 008 01 5 Hej, I detta dokument finner du en anpassad modell för projektstyrning. Modellen kan ses som en sammanfattning av de viktigaste moment som ingår i de mer omfattande projektstyrningsmodeller som

Läs mer

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp

LÄRARPROGRAMMET. Vid LiU. Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341 31-60 hp Institutionen för kultur och kommunikation Augusti 2011 Ann-Kari Sundberg ann-kari.sundberg@liu.se LÄRARPROGRAMMET Vid LiU Kursbeskrivning i franska: Didaktik och VFU 9FR211/9FR311 1-30 hp 9FR241/9FR341

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08

Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-05-04 till 2014-06-08 STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN DANILO BROZOVIĆ 2015-03-25 Studieanvisning SAFFK FE1625 Namn: Företagsekonomi Ledning och Marknad (LOM) Högskolepoäng: 7,5 hp Datum: 2015-05-04 till

Läs mer

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Handelshögskolan vid Örebro universitet Företagsekonomi A, 30 högskolepoäng Business Administration,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514

KURSPLAN. Strategisk ledning. Strategical Management. Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 Institutionen för samhällsvetenskap Dnr: SVI 2008/31-514 KURSPLAN Strategisk ledning Strategical Management Kurskod LO 5412 Beslutsdatum 2008-05-19 Beslutande organ Styrelsen vid institutionen för samhällsvetenskap

Läs mer

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information Systems Kurskod: 1MT013 Gäller

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 170125 Akademin för Lärande Humaniora och Samhälle Mia Paulsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits

SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1203, Organisationsteori och ledarskap, 15,0 högskolepoäng Organization and Management Theory, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer

Namn: Företagsekonomi Styrning och Strategi (SOS) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-11-02 till 2016-01-16

Namn: Företagsekonomi Styrning och Strategi (SOS) Högskolepoäng: 7,5 hp. Datum: 2015-11-02 till 2016-01-16 STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN DANILO BROZOVIC 2015-08-19 Studieanvisning SAFFK FE1626 Namn: Företagsekonomi Styrning och Strategi (SOS) Högskolepoäng: 7,5 hp Datum: 2015-11-02

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN

Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN Delkursplan för Sociologi I, Introduktion, 3 hp, GN (engelsk benämning Introduction, FL, 3 ECTS) Utbildningsnivå: Delkursen ges i kursen Sociologi I Giltig fr o m: Vårterminen 2009 Poäng: Delkursen omfattar

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

KURSINFORMATION METODER OCH VERKTYG FÖR DATAVETARE, 5P. HT2006 INNEHÅLL. Augusti 2006

KURSINFORMATION METODER OCH VERKTYG FÖR DATAVETARE, 5P. HT2006 INNEHÅLL. Augusti 2006 UMEÅ UNIVERSITET Datavetenskap rie Nordström Augusti 2006 KURSINFORMATION METODER OCH VERKTYG FÖR DATAVETARE, 5P. HT2006 INNEHÅLL Schema Kursbeskrivning Responsgrupper Kursinslag Examination Organisation

Läs mer

Beteendevetenskap, 15 hp

Beteendevetenskap, 15 hp Sociologiska institutionen Beteendevetenskap, moment 1, 7,5 hp Ht 2013 Josefin Eman Sofia Norlund 2013-10-15 Studiehandbok för kursen: Beteendevetenskap, 15 hp Moment 1: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete,

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP400, Specialpedagogik - lärares och organisationers lärande, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Teachers Competence and Organizational Development, 15.0 higher education

Läs mer

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp

Kursbeskrivning. Muntlig framställning, 5 hp Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Muntlig framställning, 5 hp Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning, 180 hp (HTOTK): Teckenspråk i teori och praktik II, GN, 30 hp, termin 2 (LITU20)

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm

Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete påbyggnadsutbildning/fördjupning 15 högskolepoäng avancerad nivå, Vt 2017 Ht 2017 Stockholm Handledarutbildning i psykosocialt arbete, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

Kursinformation och lektionsplanering BML402

Kursinformation och lektionsplanering BML402 Kursinformation och lektionsplanering Matematik specialisering för basår, 7 hp. Syfte och organisation Kursen är valbar och bygger vidare på tidigare matematikkurser på basåret. Syftet är att ge en god

Läs mer

Kursinformation. Statistik och geometri, 7 hp. inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6

Kursinformation. Statistik och geometri, 7 hp. inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6 Kursinformation Statistik och geometri, 7 hp inom kursen 973G10, 15 hp för Lärare i årskurs 4-6 Kursen startar vecka 15 den 7 april 2014 Kursperiod Vecka 15-20 (7 april 17 maj) 2014 Lärare (kursansvarig

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma)

SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma) 1 SOCIOLOGISK TEORI (7,5 hp), Sociologi III Kursinformation VT 2017 (Mindre ändringar kan förekomma) Kursen utgör en fortsättning fördjupning av vissa områden inom modern sociologisk teori som fortfarande

Läs mer

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SW2250 Handledning i psykosocialt arbete, 45 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work, 45 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Karlstads universitet 2012-08-27 Fakulteten för teknik och naturvetenskap Avd. Energi-, miljö- och byggteknik KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Syfte Kursen Ingenjörsarbete skall introducera dig till de krav

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer