Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1"

Transkript

1 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 1 Uppdaterad Uppsök hemsidan för senaste version: Projektledning, TEIO04 Kursinformation PL801, kursstart 2008vt1 1 Kursens upplägg Att lära sig projektplanering och projektstyrning innebär att lära sig hur man metodiskt bearbetar problem, som man inte arbetat med tidigare. Kursen TEIO04 Projektledning baseras dels på teoretiska studier, dels på praktiska övningar. Tonvikten ligger på praktisk upplevelse av att arbeta i grupp. Vi behandlar främst två aspekter som är centrala inom projektledning. Dels en teknisk; det gäller att kontrollera utfört arbete i relation till målet och planeringen för att kunna se om ingångna kontrakt, utlovade leveranstider etc. kan hållas. Dels en personell, arbetsledande; det gäller att få alla i arbetslaget motiverade att jobba, och jobba mot samma mål och att kunna hantera de motsättningar som alltid uppstår i lagarbete. En enkel modell för projektförloppet är: TÄNKA => PLANERA => GENOMFÖRA => FÖLJA UPP Kursen är på 4p, vilket motsvarar 160 tim totalarbetstid. En av dina första uppgifter på kursen blir att göra en plan på hur du vill använda dessa timmar. Utgångspunkten är de gängse kraven på en projektledare (kravprofil) som ställs i samband med certifiering av projektledare. När du funderar på hur du fyller upp till de kraven (din kompetensprofil), så finner du områden och egenskaper som du behöver utveckla färdigheter inom. Inom kursen står så ett antal resurser dig till buds. Du går på föreläsningar, lektioner, genomför uppgifter individuellt och i grupp, studerar litteratur etc. Du håller själv ordning på vad du har gjort och noterar tid. Utförda moment dokumenteras i personliga reflexioner, referat, rapporter mm. LÄRARE och GÄSTFÖRELÄSARE TM Thomas Magnusson, LiU Examinator RO Rune Olsson, LiU BF Bertil Franzén DS Dag Swartling, LiU JD Jörgen Dahlgren, LiU KG Kim Granroth LT Lars Taxén NL Nicolette Lakemond, LiU SO Stig Ottosson TW Tommy Wedlund, LiU ADMINISTRATÖR Vänd dig till Ann-Christine Forsberg, om allmänna frågor om kursen, frågor om införande av betyg m m. SYFTE Kursens syfte är att ge de studerande övning i att planera, leda, styra, genomföra och presentera tekniska och/eller administrativa projekt. INNEHÅLL Kursinnehållet fördelas på de arbetsområden, som ingår i normalt lednings- och projektarbete och därvid upptar projektledningens intresse i väsentlig grad. Planering: Metoddiskussion som utgår från ramar för tid, personal, pengar, arbetsrum, utrustning etc. och resulterar i tids- och resursplanering, olika typer av nätverksplanering - manuellt respektive datorstödd. Riskhantering, Intressentanalys mm Genomförande: Organisation av projektgrupp, arbetsledning, samverkan inom arbetsgrupp, personlig effektivitet, stresshantering Uppföljning. Kontroll av måluppfyllnad och utvärdering av arbetsresultat (milstolpar etc.) och arbetsformer. På kursens hemsida (http://www.iei.liu.se/pie/teio04 kommer allt material som finns i elektronisk form att finnas tillgängligt.

2 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 2 2 Föreläsningar 2.1 Introduktion Kursintroduktion, samt genomgång av grundläggande projektmetodik och förfarande vid certifiering av projektledare. (TM) 2.2 Projektmodeller och projektbegrepp Föreläsningen tar upp ett antal vanligt förekommande begrepp som används inom projektstyrning, projektplanering och projektorganisering, samt diskuterar olika projektmodeller och deras tillämpbarhet. (TM+RO) 2.3 Att starta rätt Team anses av många vara motorn i projektarbete. Vid en föreläsning lär du dig att lägga grunden för att starta upp ett effektivt teamarbete med speciellt fokus på sammansättning av roller och kompetenser. (RO) 2.4 Personlig effektivitet Övning i planering av egen tid och framtidsplanering samt träning i avspänning och i att bemästra stress. (RO) 2.5 Datorstödd projektplanering Introduktion till datorhjälpmedel för projektplanering och övning i nätplanering. (RO) 2.6 Ekonomistyrning i projekt Föreläsningen tar upp olika metoder för att kalkylera, följa upp, presentera och redovisa kostnader i projekt. (JD) 2.7 Förändringsprojekt och konflikthantering Att man har olika åsikter om förändringar och hur problem ska lösas kan skapa kraftiga störningar i projektarbetet. Vi ser på olika modeller för att hantera konflikter i projekt. Skriv reflexion efter. (RO) 2.8 Dynamisk projektledning Stig Ottosson berättar om sina erfarenheter från många projekt inom produktutveckling. Hans modell skiljer sig på några punkter från den projektmodell som vanligen presenteras i böcker om projektledning. Skriv reflexion efter. 2.9 Att hantera komplexa utvecklingsprojekt. Kim Granroth, som arbetar med processutveckling på Scanias projektkontor, berättar om deras projektmodell och ger tips om vad en blivande projektledare bör kunna. Skriv reflexion efter IT-projekt Tommy Wedlund presenterar metodik och modeller som används inom IT-projekt, samt resonerar om vilka svårigheter IT-projektledare måste bemästra Projektutvärdering Föreläsningen belyser vikten av att skapa rutiner som uppmuntrar lärande och kunskapsöverföring i projektorienterade organisationer. Ta med utskrifter av reflexioner från föreläsning 7, 8 och 9. (RO+TM) 3 Lektioner 3.1 Idépresentation Projektplan Presentation av idéer till examinationsuppgift Projektplan (se nedan under Examinationsmoment). Varje grupp har 5 min till sitt förfogande. (TM, BF) 3.2 Litteraturseminarium Seminarium som behandlar ett antal vetenskapliga artiklar inom projektområdet. (BF, NL) 3.3 Kreativitet Övningar i kreativa metoder och problemlösarstrategier. (DS) 3.4 Projektanatomier och integrationsdriven utveckling Övning där deltagarna får prova på planeringsmetoder som används vid komplex systemutveckling. (LT)

3 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid Redovisning Projektplan Redovisning av examinationsuppgift Projektplan; varje grupp har 20 min till sitt förfogande inklusive tid för frågor. Lektionen används även till att kontrollera att övriga examinationsmoment är genomförda (se nedan under Examinationsmoment) (BF, RO, NL) 4 Kursschema 2008 NÄR LOKAL Föreläsning (Fö), Lektion (Le), Innehåll, Grupp (Gr) LÄRARE LÄS Kap. V3 Tor A2 Fö 1 Kursintroduktion, grundläggande projektmetodik TM 1,18 och certifiering av projektledare V4 Mån 8-10 A1 Fö 2 Projektmodeller och projektbegrepp TM+ RO 2,3,11,16, 17 Tis A1 Fö 3 Att starta rätt RO 4,7,10 Tor R35 Le GrA Idépresentation Projektplan (5 min/grp) FÖRBERED PRESENTATION TM R37 Le GrB Idépresentation Projektplan (5 min/grp) DS FÖRBERED PRESENTATION R35 Le GrC Idépresentation Projektplan (5 min/grp) FÖRBERED PRESENTATION TM R37 Le GrD Idépresentation Projektplan (5 min/grp) DS FÖRBERED PRESENTATION V5 Mån 8-10 A1 Fö 4 Personlig effektivitet RO 8,13,15 Tis A2 Fö 5 Datorstödd projektplanering RO 5 Tor P36 Le GrA Litteraturseminarium BF Artiklar R18 Le GrC Litteraturseminarium NL Artiklar R19 Le GrD Kreativitet DS V6 Mån 8-10 A1 Fö 6 Ekonomistyrning i projekt JD 6,9,12 Tor R19 Le GrD Litteraturseminarium NL Artiklar R18 Le GrB Litteraturseminarium BF Artiklar S10 Le GrC Kreativitet DS P22 Le GrA Kreativitet DS V7 Mån 8-10 A1 Fö 7 Förändringsprojekt och konflikthantering RO 14 SKRIV REFLEXION Tis Dugga Tor R22 Le GrB Kreativitet DS R19 Le GrC Projektanatomier och integrationsdriven utveckling LT R19 Le GrA Projektanatomier och integrationsdriven LT utveckling V8 Mån 8-10 A1 Fö 8 Produktutveckling och dynamisk projektledning SO SKRIV REFLEXION Tis A1 Fö 9 Att leda komplexa utvecklingsprojekt KG (gästföreläsare från Scania) SKRIV REFLEXION Tor R18 Le GrD Projektanatomier och integrationsdriven utveckling LT R18 Le GrB Projektanatomier och integrationsdriven LT utveckling V9 Mån 8-10 A1 Fö 10 IT-projekt: metodik och modeller TW Tis A2 Fö 11 Projektutvärdering TM+RO TA MED REFLEXION FRÅN FÖ 7, 8, 9 Tor R23 GrB Redovisning Projektplan (20 min/grp) RO R22 GrD Redovisning Projektplan (20 min/grp) DS R18 GrC Redovisning Projektplan (20 min/grp) NL R19 GrA Redovisning Projektplan (20 min/grp) BF Kapitelnummer i läsanvisningar hänvisar till Tonnquist, B (2006): Projektledning, Bonnier Utbildning, andra upplagan

4 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 4 5 Examinationsmoment 5.1 Inlärningsplan Kursen är på 4p, vilket motsvarar 160 tim totalarbetstid. Med utgångspunkt i de krav som ställs på projektledare/- arbetare idag utvärderar kursdeltagarna sina egna förmågor och kunskaper, samt upprättar mål för sin egen inlärning. Utifrån målen upprättas en individuell plan, dvs en aktivitetslista för hur tiden skall användas (160 tim). Planen kan även inkludera aktiviteter utanför kursens ramar, t ex projekt som genomförs i kurser som läses parallellt. Var och en håller själv ordning på vad man har gjort och noterar tid. Utförda moment dokumenteras i anteckningar, reflexioner, referat, mm. Utskrift tas med till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.2 Dugga och närvoro Duggan säkerställer att du har läst och tagit till dig innehållet i kurslitteraturen och föreläsningarna. Den innehåller frågor där du skall definiera begrepp och beskriva teorier, samt även essäfrågor som efterfrågar ett mer utförligt resonemang. Det finns två tillfällen för omdugga under läsperiod 2. Vid lektionerna arbetar vi mycket med praktiska övningar för att utveckla förståelsen för, och förmågan att tillämpa teorier och modeller inom ämnesområdet. Dessa övningar är en viktig del av kursen som är svår att tillägna sig på egen hand, därför krävs närvaro vid lektionerna. Skulle du vara förhindrad att närvara vid något lektionstillfälle, kontrollera om du kan delta i motsvarande lektion i en annan grupp. Vid frånvaro kan examinator tilldela kompletteringsuppgifter. 5.3 Reflexioner Skriftliga reflexioner tränar ett viktigt moment i allt projektarbete: att kunna sammanfatta och kommunicera vad man anser vara viktiga lärdomar efter ett utfört arbetsmoment. Målgrupp för reflektionen är en kurskamrat (dvs projektmedlem). De kan skrivas en gemensam för hela gruppen eller enskilt efter diskussion i grupp. Omfattningen är ca 1-3 A4-sidor med följande rubriker: 1 Kort sammanfattning. Här kan man hänvisa till egna anteckningar under seminariet, som alltså inte behöver renskrivas. 2 Vad fick vi insikt om. Koppla så mycket som möjligt till egna erfarenheter: från egna gruppen, hemma, tidigare erfarenheter från yrkesliv eller föreningsliv etc. Koppla även till ditt inlärningskontrakt: vad under denna föreläsning hade koppling till det du verkligen vill lära? 3 Vad kan vi koppla till framtida situationer T ex senare projektarbeten på skolan eller tänkt yrkesverksamhet. Beskriv situationer. 4 Vad kan vi koppla till litteratur. Hänvisa till bok/böcker. Ange fullständig referens. 5 Följande frågor väcktes och är hittills obesvarade. Reflexioner skrivs efter föreläsning nr. 7, 8 och 9. Utskrifter tas med till föreläsning nr. 11, samt till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.4 Övningsuppgift MS Project Uppgiften Arbetsboden ger övning i att använda datorbaserade planeringsverktyg. Både uppgiften och en trialversion av MSProject finns att hämta från kurshemsidan under Allmänna filer. Uppgiften utförs lämpligen parvis eller i mindre grupper. Utskrift tas med till lektion nr. 5 (Redovisning projektplan) för kontroll. 5.5 Projektplan Momentet syftar till att tillämpa centrala projektbegrepp och projektmetoder. Detta sker genom att kursdeltagarna i grupper om fyra studenter arbetar med ett fiktivt projekt. Gruppen ska författa en genomarbetad och heltäckande projektplan för ett fiktivt projekt. Projekten kan t.ex. handla om att bygga ett hus, att utveckla en produkt, förändra en organisation eller att genomföra ett kulturevenemang/studentevenemang. Ni skall vara så pass specifika att åhörarna förstår varför projektet genomförs, vad målet är, vilka aktiviteter det innefattar, hur projektet skall organiseras, vilka intressenterna är, osv. Tänk på vad du själv skulle behöva för information för att kunna bedöma ett projekts hållbarhet och genomförbarhet. Gruppen ska visa hur det tänkta projektet ska struktureras, planeras och organiseras. Dessutom bör planen innehålla beskrivning och analys av intressenter, intressenthantering, risker, riskhantering och om möjligt tankar och idéer om lämpligt ledarskap och aktiviteter för att uppnå ett väl fungerade teamarbete. En förteckning över vad som bör ingå i en projektplan hittar ni i kursboken (Tonnquist 2006, sid ).

5 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 5 I det fall ni har svårt att hitta på ett lämpligt projekt, föreslår vi att ni väljer att analysera ett projekt som någon av gruppmedlemmarna själv deltagit i eller som man på något annat sätt enkelt kan få information om (t.ex. genom vänner och bekanta, tidigare kontakter i utbildningen). Det är också viktigt att det valda projektet (påhittat eller verkligt) är tillräckligt omfattande så att olika metoder är poängfulla. Planen bör ej överstiga 5000 ord (ca.10 sidor) plus bilagor. Den laddas upp på kurshemsidan senast onsdag 27 februari kl (klicka på Inlämningsuppgifter och aktuell lektionsgrupp: A, B, C eller D). Presentationen sker inför en utvald målgrupp. Här väljer respektive grupp själv om man tänker sig att presentationen görs inför en ledningsgrupp, styrgrupp, intressent/er eller för de som ska arbeta projektet. Auditoriet agerar sedan i denna roll genom att ställa frågor efter presentationen och utifrån den distribuerade rapporten. Presentationen ska göras på ett professionellt sätt inför den valda målgruppen och användningen av projektverktyg och projektbegrepp ska vara tydlig. Den får ej överstiga 20 min (inklusive tid för frågor). Varje lektionstillfälle omfattar 2x2 timmar. Varje grupp närvarar under ett 2-timmarspass. Respektive grupp förväntas ha läst och granskat de övriga gruppernas rapporter, dvs. de grupper som presenterar under samma 2-timmarspass. Se detta som ett roligt och fritt sätt att fundera på ett projekt som ni tycker skulle vara skoj att genomföra och på detta sätt tillämpa grundläggande projektbegrepp och metoder! 5.6 Examination och Betyg I kursen tillämpas ett likartat system för betygsättning som i TEIO61 Industriell organisation, grundkurs. Graderade betyg sätts på två av examinationsmomenten: duggan och på projektplanen och slutbetyget bygger på en jämn sammanvägning av resultat från dessa moment. På duggan kan man maximalt få 50 poäng. För godkänt krävs minst 25 poäng. Projektplanen bedöms i sju poängnivåer: Underkänt, 28 (betyg 3), 33 (betyg 3+), 37 (betyg 4), 42 (betyg 4+), 46 (betyg 5) och 48 (betyg 5+). Betyget baseras på prestation enligt följande: Ämnesvalets kreativitet Applicering av relevanta och välmotiverade projektverktyg och metoder Analytisk förhållningssätt Rapportens utformning, struktur, läsvänlighet och formalia (inkl. litteraturreferenser) Muntlig presentation Godkänt resultat på Dugga och Projektplan adderas och slutbetyg sätts enligt följande: Mindre än 53 poäng U poäng ,5 poäng 4 Mer än 82 poäng 5 För inlämningsuppgifter som blir underkända (inklusive Projektplan) ges en möjlighet till komplettering upp till godkänd nivå. 6 Litteratur 6.1 Obligatorisk litteratur Tonnquist, B. (2005): Projektledning, Stockholm: Bonniers Artiklar till Litteraturseminarium (laddas ned via kurshemsidan) Berggren, C., Söderlund, S. & Andersson, C. (2001): Clients, Contractors, and Consultants, Project Management Journal, Vol. 32, No. 3, pp Clark, K.B.; Wheelwright, S.C. (1992): Organizing and Leading 'Heavyweight' Development Teams. California Management Review, Vol. 34 Issue 3, p9, Engwall, M (2003): No project is an island: linking projects to history and context, Research Policy, Volume 32, Issue 5, Pages Shenhar, A.J. and Dvir, D (1996): Toward a typological theory of project management, Research Policy, Volume 25, Issue 4, Pages Rolf A. Lundin and Anders Söderholm: A theory of the temporary organization, Scandinavian Journal of Management, Volume 11, Issue 4, December 1995, Pages Vid flera övningar delas dessutom kopierat material ut.

6 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid Annan litteratur om projektledning Andersen, E. S., K. Grude & T. Haug (1998) Målinriktad projektstyrning, Lund: Studentlitteratur. Andersen E S & Schwencke, E (1998): Projektarbete en vägledning för studenter, Studentlitteratur Berggren, C. & L. Lindkvist (Red.), Projekt: organisation för målorientering och lärande, Lund: Studentlitteratur. Briner, W., M. Geddes & C. Hastings (1993), Projektledaren, Stockholm: SvD Förlag. Christensen, S. & K. Kreiner (1997): Projektledning: Att leda och lära i en ofullkomlig värld, Lund: Academia Adacta. Engwall, M (2004): Produktutveckling bortom kunskapens gränser, Studentlitteratur Eriksson, M & Lilliesköld, J (2004): Handbok för mindre projekt, Liber Frame, J. D. (1994): The new project management, San Fransisco: Jossey-Bass Publ. Gido, J. & J. Clements (2003): Successful project management, Mason: Thomson. Gray, C. F. & E. W. Larson (2003): Project management: the managerial approach, New York: McGraw Hill. Jacobowsky, B. (1991): Projektekonomi i verkligheten, Uppsala: Konsultförlaget. Jansson, T. & L. Ljung (2004): Projektledningsmetodik, Lund: Studentlitteratur. Lewén, B. & H. Philip (1998): Ledande projektledning, Stockholm: Santérus Förlag. Lööw, M (2003): Att leda och arbeta i projekt, Liber Ekonomi Macheridis, N. (2005): Projektaspekter: Kunskapsområden för ledning och styrning av projekt, Lund: Studentitteratur. Meredith, J. R. & S. J. Mantel (1995): Project management: a managerial approach, New York: John Wiley & Sons. Mikkelsen, H. & J. Riis (1996): Grundbog i projektledelse, Holte: Promet. PMI: A guide to the Project Management Body of Knowledge (En pdf-version finns på kursens hemsida) Ottosson, Stig (1999): Dynamisk projektverksamhet. Tervix förlag. Stampe, S. & B. Tonnquist (1999): Förstå och leda projekt, Göteborg: IHM Förlag. Svensson, L. & C. von Otter (1999): Projektarbete: teori och praktik, Stockholm: Santérus förlag. Söderlund, J (2005): Projektledning och projektkompetens, Liber Turner, J. R. (1999): Handbook of project-based management, London : McGraw-Hill. Wenell, T. (2001): Wenell om projekt, Uppsala: Konsultförlaget (2001). Wisén, J. &. B. Lindblom (2001): Effektivt projektarbete, Stockholm: Publica. 6.3 Annan litteratur om grupper, ledarskap och personlig effektivitet Adizes, I. (1979): Ledarskapets fallgropar, Liber Baron, R S & Kerr, N L (2003): Group process, group decisions, group action, Open University Press Björsne m fl: Gruppen, SAF. Engqvist, A (1984): Om konsten att samtala Granér, R (1991): Arbetsgruppen den professionella gruppens psykologi, Studentlitteratur Hagberg, B. & A. Ljung (2000): Projekt är människor: hur du driver framgångsrika projekt genom att skapa goda relationer i projektgruppen, Uppsala: Konsultförlaget. Jirby, S. (1992): Ledarskap för kvalitet och produktivitet Mgruppen, SALF, AmuGruppen Lennéer-Axelsson, B och Thylefors, I (1998): Arbetsgruppens psykologi, Natur och Kultur Maltén, A. (1992): Grupputveckling. Studentlitteratur Olsson, R.: Projekt och Grupp - en handledning, LiU (kompendium) Svedberg, L (2007): Gruppsykologi, Studentlitteratur Wiberg: Vilja Välja Verklighet, Norstedts 4:e uppl. Wiberg (1982): Våga Välja Väg: Norstedts. Wiberg (1987): Målförverkligande ledarskap Norstedts Wiberg (1992): Teori 3, Ledarskap för delaktighet i lärande organisationer, Nerenius. 6.4 Adresser på INTERNET Projektforum: Wenell Management: Project Management Institute: Svenskt Projektforum: klicka vidare på Litteratur (på svenska). 7 Diplom inom projektkunskap Vid avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap utfärdar vi diplom för de studenter som läst kurser som tillsammans svarar mot certifierande kunskap och erfarenhet om projekt enligt IPMAs krav. Man ska ha läst följande kurser (sammanlagt minst 12p): Projektledning, 4p (eller Teknikutvecklingsprojekt, 4p); Avancerad projektverksamhet, 4p; Ledarskap och industriellt förändringsarbete, 4p;

7 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 7 samt deltagit i samverkansövning (se nedan), Kurserna motsvarar de krav som IPMA ställer på certifiering av projektledare motsvarande D-nivå och delar av C-nivå. (www.ipma.ch och Våra kurser täcker IPMAs klassificering av Metodkunskap och större delen av Beteendekunskap. 7.1 Samverkansövning (Internat). (Frivilligt moment) Observera att deltagarantalet är begränsat. Du måste få OK från Rune. Under två och en halv dag genomförs övningar i samverkan för att illustrera bl a följande: Att vara i grupp: Hur egna och andras personliga resurser utvecklas Hur meningsmotsättningar hanteras Problemlösning i grupp Hur samarbete i grupp kan utvecklas Att leda grupp: Hur ansvar och medansvar byggs upp Planering av arbete andra skall utföra Vi övar enkel avspänningsteknik. Vid dessa övningar kommer deltagare från andra kurser som går just då. Under april ges möjlighet för ca 20 teknologer att genomföra övningarna tillsammans med folk från Scania i Södertälje och teknologer från Norrköping samt eventuellt ekonomer från avslutningsåret. Om det finns fler som är intresserade att delta i samverkansövningarna kommer fler tillfällen att ordnas, troligen veckoslut (lördag-måndag) i november. Anmälan till Ange om du har tillgång till bil för resan till Storgården. Du ska ha lästminst 100 sidor ur böcker från lista B t ex Björsne m fl; Gruppen Ta med Kurspärm Lakan Handduk Tandborste Inneskor Varma kläder och skor Tider Omg 1: sept Bilar fördelar ni er i på egen hand efter en billista som Ann-Christine ordnar. Åk senast 8.30 från Linköping. Vi startar med fika i matsalen. Vi avslutar med lunch sista dagen och beräknar vara tillbaka i Linköping strax efter kl 13. Resväg: Det tar ca 40 min att köra från högskolan. Väg 34 mot Vimmerby. I Rimforsa tar du vänster, över en järnvägsbro och i en T-korsning till höger. Åk ut ur samhället (förbi en annan kursgård) till skylt: STORGÅRDEN. Sväng vänster. Samling i matsalen. Rum fördelas under första dagen (2-3 bäddsrum). Ta med din väska till kurslokalen tills rumsfördelningen är klar. Betalning Ta med 800 kr för boendet. (bilförare 700 kr). Om du inte kan komma måste du omedelbart meddela Ann-Christine. Och se till att någon annan kan gå. Meddela även Rune: E-post eller telefon Hem

8 PROJEKTLEDNING TEIO04 Sid 8 8 Tidkort Namn... För din egen löpande bokföring av använd tid. Ska redovisa 160 tim. Dag Aktivitet Tid för momentet Ackumulerad Tid

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012

KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Karlstads universitet 2012-08-27 Fakulteten för teknik och naturvetenskap Avd. Energi-, miljö- och byggteknik KURS-PM INGENJÖRSARBETE 2012 Syfte Kursen Ingenjörsarbete skall introducera dig till de krav

Läs mer

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2/ELE2/BI3. Kursinformation. TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Uppdaterad 2010-01-22 ITN DT2//BI3 Kursinformation TNIU03 Industriella styrsystem, 6 hp VT1 2010 Mål Kursen skall ge grundläggande kunskaper i styrteknik och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 150506 150707 Smärre fix

Läs mer

Certifiera dig som Projektledare?

Certifiera dig som Projektledare? Certifiera dig som Projektledare? Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. I denna artikel ger Robert Ek, Senior Consultant, en del råd och tips. Robert är

Läs mer

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen

Kursplan. Organization, Leadership and Educational Working Life. Kursen är en fristående och en valbar kurs inom lärarutbildningsprogrammen Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod PEA218 Dnr 134/2001-51 Beslutsdatum 2001-04-24 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Organisation, ledarskap och arbetslivspedagogik I Organization,

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 Smärre fix 1 Välkommen till

Läs mer

Projektkunskap, företagande, entreprenörskap LS10a lektion 5 Dagens lektion Gruppdynamik Teambuilding Icke-agila projekt Presentationsteknik inför presentationen Maslow Behov av självförverkligande Behov

Läs mer

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp

Studiehandledning. Programvarukonstruktion B, 15 hp Bilaga I:8d Studiehandledning Programvarukonstruktion B, 15 hp Studieform: Campus Studieperiod: Vårterminen, läsperiod 3-4 Kurskod: DV032B Anmälningskod: HIG-23232 2009-06-02, mbm 2 Förord Varmt välkommen

Läs mer

» TEIE53 Industriell ekonomi

» TEIE53 Industriell ekonomi » TEIE53 Industriell ekonomi FÖ3 Kursintroduktion Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ3 Kursintroduktion» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Magnus Moberg 2 Vem är du?» Medarbetare??

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

IT-projektledning - introduktion 725G62

IT-projektledning - introduktion 725G62 IEI Tommy Wedlund Läsanvisningar, IT-projektledning introduktion, 725G62 IT-projektledning - introduktion 725G62 Läsanvisningar tentamen inför tentamen I tentamen ingår följande kurslitteratur: The IBM

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare

Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kursöversikt Certifierad Mjukvarutestare Kurs Poäng (5 yh poäng/vecka) Examensarbete 20 Grunderna inom test 20 Kommunikation i arbetslivet 15 Lärande i arbete 1 60 Lärande i arbete 2 60 Projektarbete 15

Läs mer

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten

Innehåll: Obligatoriska föreläsningar och grupparbeten Version 10-11-08 SCHEMA Kandidatprogrammet i Podiatri Ekonomi, juridik, organisation och ledarskap (5p/ECTS 7.5) Kursledare: Roland och Bjarne Jansson (webbansvarig) Webbansvarig: bjarne.jansson@ki.se

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10

EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 EKONOMIHÖGSKOLAN KURSPLAN Dnr:EHVd vid Högskolan i Växjö 1997-05-23 1997:10 KURSPLAN FÖR FÖRETAGSEKONOMI, SYSTEM FÖR EKONOMISK STYRNING, FEC 335, 10 POÄNG 1. Fastställande och giltighet Kursplanen har

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i = Att leda i förändring systemiskt ledarskap 15 högskolepoäng, Ht 08 - Vt 09 Att leda i förändring systemiskt ledarskap, 15 högskolepoäng Inledning

Läs mer

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning!

Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! 1 (5) Välkommen till Magisterprogrammet i utbildningsledning! Varmt välkommen till Stockholms universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. Du har blivit antagen till magisterprogrammet i utbildningsledning

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål. Ekonomihögskolan. Kunskap och förståelse. kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan SYSA12, Informatik: Informationssystem och verksamhet, 30 högskolepoäng Informatics: Information Systems and Business, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng

Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Kvalificerad Yrkesutbildning i Projektledning 80 poäng Projektledarutbildning, 2 år med examen Vill du bli projektledare och skapa tillväxt? Vill du utveckla ditt ledarskap, skaffa en verktygslåda och

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Från idé till projektplan

Från idé till projektplan Från idé till projektplan Detta är ett bakgrundsmaterial som hjälper dig koka ner din idé till en projektplan. Detta tar inte hänsyn till projektplanens formalia dvs hur den rent konkret är strukturerad.

Läs mer

Projektkunskap & ledning Lektion 1

Projektkunskap & ledning Lektion 1 Projektkunskap & ledning Lektion 1 Tobias Landén tobias.landen@chas.se Om kursen Lärare: Tobias Landén, Charlie Hansson, Max Dyga Klass: LUKaug07 Kursperiod: v48 v51 Kursmål Kursen ska ge kunskaper i hur

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHVd 6:23 Beslutsdatum 6-06-30 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising

Läs mer

Erfarenhetsutveckling för projektledare År av erfarenhet på nio månader

Erfarenhetsutveckling för projektledare År av erfarenhet på nio månader Erfarenhetsutveckling för projektledare År av erfarenhet på nio månader Hur kommer det sig att utvecklingsprojekt så ofta drar ut på tiden? Och varför överstiger kostnaderna nästan alltid budget? Ett skäl

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer