Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för Utkast 22 oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober"

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för Utkast 22 oktober 1

2 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av de uppdrag som vi ska arbeta med och de förhållningssätt och värderingar som vi inom Kalmar kommun ska ha. Verksamhetsplanen med budget beslutas av kommunens folkvalda politiker i kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet. Den största delen av kommunens verksamhet bedrivs genom den ansvarsfördelning som kommunfullmäktige gjort till respektive nämnd och bolagsstyrelse via reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv och tidigare beslut. Verksamheten ska hålla hög kvalitet, vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Vi mäter och jämför därför vår verksamhet med andra kommuner. Mätningen sker genom att jämföra nyckeltal (indikatorer) bl.a. i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. För den del av verksamheten där vi vill ha förändring eller särskild uppmärksamhet sätter kommunfullmäktige mål och ger uppdrag. De skrivningar som följer inom avsnitten Ett grönare Kalmar, Ordning och reda i ekonomin, Ett växande attraktivt Kalmar, Hög kvalitet i välfärden samt Verksamhet och medarbetare ska läsas som en färdriktning för Kalmar. Texterna ska i sin helhet betraktas som inriktningar för hela verksamheten tillsammans med politikens inledningstext. Vill du veta mer om hur kommunen står sig i olika undersökningar läs gärna mer på 1

3 Vision 2020 Beslutad av kommunfullmäktige den 28 maj 2012, 104 Varför Kalmar 2020? Kalmar står inför stora utmaningar. Mycket sannolikt kommer vår roll som residensstad förändras, samtidigt som strukturomvandling i näringslivet, Linnéuniversitetets fortsatta etablering, urbanisering och globalisering kontinuerligt påverkar våra villkor. Mot den bakgrunden tog kommunfullmäktige i juni 2011 beslut att under 2012 ta fram en ny vision för Kalmar. Medborgarna liksom kommunfullmäktiges partier har haft möjlighet att delta i processen. Ambitionen med visionen är att ge uttryck för vår önskade färdriktning. Den ligger till grund för såväl budget som organisatoriska förändringar de kommande åren. Samtidigt är Kalmar 2020 som titeln antyder endast ett steg på en lång väg. Delar av visionen kommer att vara lika giltig även efter Mycket kommer att vara uppnått, men utvecklingen liksom ambitionen att bygga vidare på Kalmar kommer aldrig att upphöra. Framtidstro Kalmar är ett attraktivt centrum i en region präglad av framtidstro. Med Linnéuniversitetet som motor utvecklas vi i ett kunskapsdrivet kluster av universitetsstäder runt södra Östersjön. Kalmar är en populär kommun att växa upp, bo och åldras i. I kombinationen av den stora stadens möjligheter och den lilla stadens charm skapar vi en livsmiljö präglad av trygghet, tillgänglighet, kvalitet, mångfald, öppenhet och nyfikenhet. Optimism och framtidstro är signum för ett Kalmar där vi söker lösningar. Hållbart och tillåtande Kalmar är en del av Kalmarsundsregionen som erbjuder hög livskvalitet. I vår roll som regionalt centrum utövar vi ett ödmjukt ledarskap i samspel med andra aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle. Genom målmedvetenhet, tydlig målstyrning och hållbar bostadsproduktion är Kalmar mer attraktivt och expansivt. Hos oss erbjuds människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, kön eller sexuell orientering, goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar. Vår strävan efter kulturell och mänsklig mångfald bidrar till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet. Vi möter människor med en genuint välkomnande och tillåtande attityd. Vi är en av de ledande kommunerna i arbetet för en friskare Östersjö och arbetar aktivt mot målet att vara en helt fossilbränslefri region år Allt detta innebär att vi år 2020 är invånare i kommunen. Kunskap, lärande och entreprenörskap I Kalmarsundsregionen är vi stolta över att leva i en miljö som hela vägen från förskola till universitet sätter fokus på kunskap och livslångt lärande. Vi gläds åt att vara en av landets bästa skolkommuner och är stolta över att vara kända för kreativet och entreprenörskap. En förutsättning för detta har varit vår nära samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv. Expansiv arbetsmarknadsregion Kalmar är en motor i en gemensam arbetsmarknadsregion där också Växjö, Oskarshamn och Karlskrona ingår. Genom utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och ett utbyggt bredbandsnät inom hela Sydost kan människor bo och arbeta var de vill. Näringslivet betraktar Kalmars företagsklimat som ett av de bästa i landet. Detta tack vare nära och djup samverkan med Kalmars näringsliv och dess tydliga kluster. 2

4 Linnéuniversitetet fortsätter att vara grogrund för innovationer, forskning och nya företag, inte minst tack vare familjen Kamprads forskningsstiftelse. Kalmar flygplats fortsätter ge näringslivet goda möjligheter att utvecklas genom flygförbindelser med såväl Stockholm som Europa. Ständiga förbättringar I Kalmar utövas ett öppet politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och delaktighet. Den kommunala verksamheten utvecklas under ständiga förbättringar med bästa möjliga service till invånarna som främsta ledmotiv. All skattefinansierad verksamhet bedrivs i ekonomiskt hållbara former med kompromisslös respekt för medborgarnas krav på kostnadseffektivitet och kvalitet. Nyfikenhet och upplevelser Kalmar har gott om platser där naturliga, spontana möten bidrar till att fylla kulturlivet med nyfikenhet och experimentlusta. I det stadsintegrerade universitet och vårt nya Kulturcentrum möts studenter och andra kalmarbor i ett brett utbud av aktiviteter och upplevelser. Besöksnäringen utvecklas väl i hela Kalmarsundsregionen och bidrar inte bara med arbetstillfällen, utan även till regionens marknadsföring mot nya potentiella invånare. Tack vare våra satsningar på att lyfta fram Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd samt idrotts- och kulturevenemang har vi utvecklats till ett av landets mest frekventa besöksmål. Detta har också bidragit till att stimulera det lokala idrotts- och kulturlivet. 3

5 Attraktiva Kalmar Kalmar är nu igenom strukturomvandlingen. Vi har den lägsta arbetslösheten av våra jämförelsekommuner, vi har blivit en universitetsstad och bostadsproduktionen ökar kraftigt. Infrastrukturen förbättras och vi nosar på rekord i befolkningstillväxt. Kalmar har med detta som grund mycket goda förutsättningar att bli än mer attraktivt för invånare men också för de som besöker oss. Sedan knappt två år tillbaks styrs Kalmar av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Vi har trots grundläggande ideologiska skillnader valt att samarbeta för Kalmars bästa. Vid valet i september 2014 fick våra tre partier förnyat förtroende. I många av landets kommuner har man, efter det senaste valet, haft svårt att få ihop ett fungerande styre. Vi tror att vårt samarbete ger en stabil grund och en långsiktighet i beslutsfattandet. Vi kommer att göra allt för att Kalmar ska fortsätta växa och bli mer attraktivt. Utmaningen de kommande åren blir att förena ett växande Kalmar med de ekonomiska utmaningar som hela kommunsektorn och samhällsekonomin står inför. Nedskrivna tillväxtprognoser, 0-ränta, hot om deflation och en hög arbetslöshet påverkar oss rejält. Kombinerar man detta med stora behov av investeringar, krav på högre kvalitet inom välfärden och en växande befolkning så inser alla att utmaningarna är stora. I den budget som nu presenteras ökar de samlade intäkterna från skatter och kommunal utjämning med 418 mnkr, från miljoner kronor 2014 till miljoner kronor Samtidigt ökar verksamhetens nettokostnader mellan 2014 och 2017 med 340 miljoner kronor. I denna summa ingår kompensation till befintlig verksamhet för löneökningar, demografiska förändringar och övriga volymökningar. Till detta läggs en årlig effektivisering motsvarande en procent av nämndernas ramar, vilket ger en förstärkning av resultatet med cirka 90 miljoner kronor. De investeringar som budgeteras under perioden innebär ökade finansiella kostnader. Förändringen av finansnettots resultatpåverkan mellan 2014 och 2017 är 37 miljoner kronor. Den sammantagna effekten är att resultatet höjs från ett bedömt nollresultat 2014 till 41 miljoner kronor Resultatnivån 2017 motsvarar då en procent av skatter och utjämning. Ett uppdrag ges till budgetchefen att leda en grupp av tjänstemän som ska gå igenom förvaltningar och bolag med syfte att frigöra resurser genom effektiviseringar och samordning. De förändringar som den nya regeringen föreslagit i sin budgetproposition läggs till följd av det parlamentariska läget inte in i budgeten. Majoritetens inriktning är att ökade statsbidrag till framförallt äldreomsorgen, cirka 13 miljoner, och skolan, cirka 50 miljoner, också ska tillföras verksamheten. Detta förutsatt att regeringens budget går igenom riksdagen. Majoriteten återkommer senast i mars med exakt fördelning. Trots de utmaningar vi och övriga kommunsektorn står inför så ser vi goda förutsättningar för Kalmar. Vi växer rejält, bostadsproduktionen är nu mycket högre än tidigare. Vi rankas som nummer två bland landets sommarstäder. Vårt näringsliv är igenom strukturomvandlingen och är därmed väl differentierat. Arbetet med att förstora vår arbetsmarknadsregion tar stora kliv framåt. Linneuniversitetet kommer under perioden bygga ett helt nytt universitet i Ölandshamnen, redan under nästa år startar en läkarutbildning. Kalmar Öland Airport utvecklas väl och är nu Smålands största flygplats. Vi har tagit initiativ tillsammans med Växjö och Karlskrona för att samla Sydöstra Sverige när det gäller sträckningen av de framtida höghastighetstågen. Kollektivtrafiken byggs ut. Vi ska erbjuda hög kvalitet i den kommunala verksamheten. Arbetet med att bli en av Sveriges bästa skolkommuner fortsätter. Vi fortsätter med stora investeringar i förskolor och skolor till exempel Hagby, Djurängen och Lindsdal. Äldreomsorgen byggs ut med fler platser och helt nya boenden. Under perioden 4

6 kommer det skapas cirka 70 nya platser på vård- och omsorgsboenden i Kalmar. Detta är en del i arbetet med att skapa en äldreomsorg som ligger i nationell framkant. Kalmar ska vara en jämställd kommun med en jämställhetssäkrad kommunal verksamhet. Jämställdhet är fortsatt en prioriterad fråga. Under de kommande månaderna kommer utredningar att presenteras när det gäller simhall och det samlade behovet när det gäller idrottsanläggningar. Detta kommer beredas under första halvåret När det gäller Kulturcentrum pågår arbetet med en lokalisering på Tullslätten. Investeringar i kultur är viktigt för hela regionen. För oss är det viktigt att hela Kalmar växer och utvecklas. Viktiga ingredienser för att uppnå detta är den satsning som nu görs på vägar och bredband till hela kommunen. Vi kommer också fortsätta arbeta för god samhällsservice i hela kommunen. Vi har nu äntligen fått fart på bostadsbyggandet och vi har kvar vår höga ambition med att anta fler detaljplaner för att möjliggöra bostäder till alla. Under de kommande åren ska vi årligen planlägga för minst 300 bostäder. Behovet av bostäder kommer vara mycket stort de kommande åren, fler platser på Linnéuniversitetet och ökat flyktingmottagande ökar behoven ytterligare. Ett mångkulturellt och rättvist samhälle är en förutsättning för social och ekonomisk tillväxt. En positiv och välkomnade attityd till invandring är självklar eftersom denna i hög grad bidrar till en positiv samhällsoch befolkningsutveckling. Vi är stolta över att arbetslösheten är lägre än i våra jämförelsekommuner och vi ska gå vidare och bli ännu bättre. Kalmar kommun ska vara aktivt i arbetet med att få nya företag att etablera sig i kommunen samtidigt som vi ska stödja redan befintliga företag. Vi ska ha en nära och god dialog med vårt näringsliv och fortsätta arbetet med att förenkla rutiner och regler. Detta är en avgörande förutsättning för att lyckas skapa fler jobb. Vi ska också aktivt verka för att andelen statliga jobb i Kalmar växer. Det är inte rimligt att den statliga närvaron i form av arbetstillfällen är lägre i Kalmar än i många andra residensstäder. Vi vill medverka till att en ny statlig myndighet etableras i Kalmar. Vi fortsätter arbetet med att stärka det gröna Kalmar. Under perioden planeras för nytt reningsverk, utbyggt kommunalt VA, insatser för bättre kustmiljö, ökade satsningar på cykel och kollektivtrafik. Vi kommer erbjuda alla kommunalt anställda en möjlighet till förmånsbil som drivs på el/biogas. Detta för att stödja omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Vår vision är en kommun som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Visionen grundar sig på miljötänkande, jämställdhet och en stark framtidsoptimism. Vi vill ha ett växande, integrerat och framgångsrikt Kalmar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Kommunen levererar de tjänster och verksamheter vi har lovat att vi ska göra och vi gör det inom den budget som angivits. Vi som politiker är alltid intresserade av vad ni, Kalmars invånare, tycker och tänker och har för synpunkter. Vi växer med er kunskap! Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Anders Andersson (C) Bertil Dahl (V) 5

7 Ordning och reda i ekonomin I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Generell genomlysning för en stabil ekonomi Under förra mandatperioden har följande insatser gjorts: 2010 genomfördes överflyttningen av LSS-verksamheten från omsorgsnämnden till socialnämnden och servicenämnden bildades. Gata- och parknämndens ansvar delades mellan samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. Ansvaret för brandkåren fördes över till servicenämnden. Förändringarna gjordes för att ytterligare förbättra kvaliteten, effektiviteten och samordningen i den kommunala verksamheten. Fyra förvaltningschefer minskades till två. Under har en extern konsult gått igenom och tagit fram kostnad per brukare inom omsorgsnämndens, socialnämndens och Södermöre kommundelsnämnds verksamheter. Vid jämförelser med liknande kommuner ligger Kalmar kommuns kostnader högt inom delar av denna verksamhet. För att närma sig standardkostnaden har nämnderna arbetat med att anpassa kostnaderna och budgetramen har minskats under åren 2012 till januari 2013 genomfördes ytterligare förändringar då viss del av kommunstyrelsens ansvar fördes över till andra nämnder. Syftet var att formera ett kommunledningskontor som var mer inriktat på att stödja ärendeprocessen samt på strategi och ledning. I samma beslut som ovan så gavs ett uppdrag om översyn av den fysiska planprocessen. Den resulterade i inrättandet av ett planutskott inom kommunstyrelsen för att förtydliga ansvaret att prioritera arbetet med fysisk planering. Tuffa förutsättningar Kalmar kommun står, i likhet med övriga kommunsektorn, inför en situation med ansträngda ekonomiska förutsättningar kommande år. Resultat motsvarande två procent av skatter och bidrag ser inte ut att uppnås och samhällsekonomin i stort bedöms få en mer negativ utveckling än vad som tidigare prognostiserats. Sveriges kommuner och landsting, SKL, bedömer att kommunsektorns resultat kommer att hamna runt en procent av skatter och bidrag fram till år Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt. I den budget som nu presenteras ökar de samlade intäkterna från skatter och kommunal utjämning med 418 mnkr, från miljoner kronor 2014 till miljoner kronor Samtidigt ökar verksamhetens nettokostnader mellan 2014 och 2017 med 340 miljoner kronor. I denna summa ingår kompensation till befintlig verksamhet för löneökningar, demografiska förändringar och övriga volymökningar. I dessa siffror ingår en årlig effektivisering motsvarande en procent av nämndernas ramar, vilket ger en förstärkning av resultatet med cirka 90 miljoner kronor. De investeringar som budgeteras under perioden innebär ökade finansiella kostnader. Förändringen av finansnettots resultatpåverkan mellan 2014 och 2017 är 37 miljoner kronor. Den sammantagna effekten är att resultatet höjs från ett bedömt nollresultat 2014 till 41 miljoner kronor Resultatnivån 2017 motsvarar då en procent av skatter och utjämning. För att kunna hushålla med våra resurser krävs ett tydligt beslutsfattande. Vi kan uppnå flera ekonomiska vinster genom ökad samverkan med bland annat andra kommuner. Möjligheten till EU- och annan extern finansiering ska alltid undersökas. En hög effektivitet och hög kvalitet per skattekrona är nödvändigt för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Ett särskilt projekt, under ledning av budgetchefen, har startats och kommer under de närmaste åren att arbeta med att ytterligare granska och komma med förslag på effektiviseringar för en stabil ekonomi. Kalmar växer och det ska hanteras utifrån de ekonomiska utmaningar som hela kommunsektorn och samhällsekonomin står inför. Vi väljer därför, likt flera av våra jämförelsekommuner samt SKL, att justera våra ekonomiska prognoser till en procents överskott. Nedskrivna tillväxtprognoser, 0-ränta, hot om deflation och en hög arbetslöshet påverkar förutsättningarna. Vi är i stora behov av investeringar och det 6

8 ställs krav på högre kvalitet inom välfärden. I kombination med ett ansträngt ekonomiskt läge inser alla att utmaningarna är stora. En växande kommun kräver investeringar. Demografiska förändringar ska kompenseras men trycket omöjliggör att självfinansiera alla investeringarna fullt ut. AFA-pengar, utjämning och statsbidrag I samband med krisen i världsekonomin så höjde den dåvarande regeringen statsbidragen till kommunsektorn med 12 miljarder Budgetåret 2011 togs 9 miljarder tillbaka, vilket motsvarar cirka 59 miljoner kronor för Kalmar kommun. Under 2012 och 2013 fick kommunsektorn en återbetalning från AFA med 15,5 miljarder, vilket innebär 105,6 miljoner för Kalmar kommun. Dessa återbetalningar förstärkte resultatnivåerna i sektorn som helhet. För 2014 följde Kalmar och många andra kommunerna signalerna från SKL om ytterligare återbetalning. Något sådant beslut har inte tagits detta år. Nästa beslut väntas inte förrän februari I den budget som nu presenteras finns inga AFA-pengar med. Prognosen för den kommunalekonomiska utjämningen är en minskning med 29,5 mnkr mellan 2014 och Kommunens befolkningsökning ger ökade egna skatteintäkter men en mer gynnsam kostnadsstruktur jämfört med riket i övrigt påverkar samtidigt negativt i utjämningssystemet. Prognosen för LSSutjämningsbidraget är en ökning med 10,9 mnkr mellan 2014 och Samtidigt bedöms volymökningen inom verksamheten för samma period generera ökade kostnader med 38,9 mnkr. Den sammantagna resultatpåverkan av dessa två effekter är 57,5 mnkr mellan 2014 och Statsbidrag I regeringens budget föreslås satsningar på 10,7 miljarder för kommunsektorn. De största satsningarna sker inom skolans område och inom äldreomsorgen. Kalmar kommuns totala andel av satsningen är cirka 70 miljoner kronor. Majoritetens inriktning är att statsbidrag för avsett ändamål i huvudsak ska gå till att förstärka verksamheten. Detta givet att en verksamhet tidigare budgetår inte fått förstärkning för att genomföra sådant som man nu kan få nationellt stöd för. För äldreomsorgens del handlar det om 13,2 miljoner kronor. Medel som är avsedda för bemanning och hantering av trainee-tjänster inom äldreomsorgen. Inom skolans område finns satsningar på mindre barngrupper, specialpedagogiskt stöd, förstärkning av elevhälsan, läxhjälp, höjda lärarlöner, utbildning av nyanlända, kompetensutveckling för lärare, mindre klasser i lågstadiet m.m. Skulle samtliga dessa statsbidrag fördelas efter vår befolkning så handlar det om satsningar på cirka 50 miljoner. Det finns också stöd för järnvägsinfrastruktur, kollektivtrafiksatsningar i tätort och energieffektivisering på ytterligare 1,9 miljarder, omräknat till vår andel av befolkningen blir det 12,9 miljoner. Mot bakgrund av att riksdagen ännu inte tagit beslut om budgeten föreslås kommunfullmäktige bemyndiga kommunstyrelsen att ta beslut om dessa medel. Detta efter dialog med berörda nämnder och kontroll av regelverk för hur medel fördelas. Mål 2015 Begränsa nettokostnaderna till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Självfinansiera investeringarna till 50 procent över en rullande femårsperiod. Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Uppdrag till verksamheten Kommunstyrelsen får i uppdrag att koncernövergripande, utreda förutsättningar för och effekter av att koncentrera administrativa stödfunktioner som t.ex. ekonomi och löner. Servicenämnden får i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och IT i vår kommunala organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar. 7

9 Ett grönare Kalmar Under de senaste åren har flera tydliga steg tagits när det gäller klimat- och miljöarbetet. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och på lång sikt. Bland de insatser som haft avgörande betydelse för vårt arbete finns: Byggnationen av Moskogens kraftvärmeverk. Genom denna investering på cirka 1,2 miljarder kunde fossila bränslen fasas ut. Uppvärmning och produktion av el från Moskogen sker nu helt genom biobränslen. Etablering av More Biogas. Genom denna investering skapas förutsättningar för kraftigt ökad biogasproduktion. Inom lantbruket skapas förutsättningar för att sluta kretsloppet. Vi ser gärna motsvarande investering i södra Kalmar kommun. Kalmarsundsregionens renhållare har i november 2014 infört sortering av hushållsavfall. Avfallet blir biogas. Kalmar Vatten har kraftigt byggt ut det kommunala VA-nätet. En satsning som kommer fortsätta de kommande åren. Antalet enskilda avlopp minskar till följd av detta vilket gynnar miljön. Kalmar vatten planerar nu att bygga en helt ny vattenreningsdel för rening av avloppsvatten i Tegelviken Kalmar kommun har genomfört stora satsningar på Kalmar som cykelstad. Kollektivtrafiken har byggts ut och växer nu kraftigt. Kalmar har satsat stora resurser på kustmiljöarbetet och också tagit initiativ till Kalmarsundskommissionen. Vi genomför just nu ett av landets största energieffektiviseringsprojekt. En ökad andel av den mat vi konsumerar är närproducerad och ekologisk. Beslut om samlastningscentral är på plats. Vi deltar aktivt i projekt för att bygga mer i trä. Vi har investerat i egen vindkraft som täcker cirka 20 procent av kommunens elkonsumtion. Vi satsar på el- och biogasbilar i kommunens fordonspark. Ett interaktivt miljöutbildningspaket är framtaget för alla kommunanställda för att höja miljömedvetenheten i verksamheten, för att "leva som vi lär". Detta är några exempel på insatser som visar hur Kalmar kommun och våra bolag arbetar för att vi ska bli en grönare kommun. Vi vill nu gå vidare i detta arbete och samtidigt värna de arbeten som redan är i full gång. Miljövänliga transporter I Kalmar ska vi utveckla transportsystem som är långsiktigt hållbara, snabba, miljövänliga och effektiva. Vår satsning på mötesstationer och pendeltåg är en viktig del i detta arbete. Vi ska hitta former för en samexistens mellan trafikslagen där vart och ett fyller sin uppgift på sin plats. Vi ska arbeta för att öka transporter med cykel och kollektivtrafik men i vårt glest befolkade omland kommer bilen även i framtiden att vara ett viktigt transportmedel. Vi ska jobba på bred front för att stimulera bilägare att välja förnyelsebara bränslen. Vi ska bekämpa utsläppen och inte bilarna. Kvarnholmen har i dag nästan parkeringsplatser, när nu stadskärnan förtätas måste antalet parkeringsplatser behållas. Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun I regional samverkan ska vi skapa hållbara transporter och en samhällsplanering som ger god tillgänglighet och minskat transportbehov. Att kollektivtrafiken ökar är en förutsättning för att minska våra fossila koldioxidutsläpp. Cykelkommunen Kalmar Arbetet med att utveckla cykelstaden Kalmar ska fortsätta och uppdraget förlängs nu fram till mars Vi ska fortsatta att mäta cykeltrafiken, skapa fler och säkra cykelvägar inte minst till våra skolor, bygga 8

10 bort felande länkar, skapa säkra cykelparkeringar, utveckla huvudcykelvägnätet, med mera. Projektet Kalmar cykelstad, som omfattar hela kommunen, ska fortsatt placera Kalmar högt i nationell rankning av cykelstäder. Cykelarbetet ska ses som en del i arbetet med olika trafikslag. Ekologisk och närproducerad mat Vi ska fortsätta att ligga i frontlinjen när det gäller att ställa krav vid upphandling. Vi ska öka användningen av ekologiska, etiskt godtagbara och närproducerade varor i den egna verksamheten. När det gäller kött och ägg ska kommunen ställa krav motsvarande svensk djurskyddslagstiftning vid såväl uppfödning som vid slakt och att det under produktionen inte har använts förebyggande antibiotika- eller hormonbehandlingar. Den beslutade samlastningscentralen ska öka möjligheterna att köpa in mer ekologiskt och närproducerat. Vi ska arbeta för att upphandlingar ska delas upp i mindre delar så att småskaliga producenter ges chansen att vara med. Kustmiljöarbete Vi behöver fortsätta vårt arbete med en reducering av fosfor och kväve i vår kustmiljö. HELCOM:s Baltic Sea Action Plan är ett internationellt program för att återställa den marina miljön i Östersjön till god ekologisk status till Kalmar har inom det regionala samarbetet Kalmarsundskommissionen åtagit sig att ta vår del i åtgärdsprogrammet. Vår del innebär 60 procent reducering av fosfor och 30 procent reducering av kväve. Minskningen av tillförseln av närsalter kan förverkligas genom förbättrade avloppssystem, anläggande av våtmarker och musselodlingar. Kalmars arbete har ett tydligt underifrånperspektiv och det finns en stor styrka i det lokala och ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. Deras arbete ska aktivt stödjas från Kalmar kommun. Satsning på elbilar Kalmar kommuns hälftenägda bolag Kalmar Energi är aktiva i samverkan kring infrastrukturen kopplad till elbilar. Elbilspooler och en infrastruktur anpassad för laddning är konkreta områden och viktiga delar i samhällsansvaret. Att forma övergripande planer för stadsplanering och hitta enkla betalningsformer kommer naturligt när elbilar går från test till mer standardiserade lösningar. En plan för laddstruktur och stadsplanering ligger med som en av huvudaktiviteterna för verksamheten Kalmar kommun vill påskynda övergången till miljöbilar i regionen. Därför kommer samtliga anställda, mot ett bruttolöneavdrag, att erbjudas personalbilar i form av biogas-, el- eller laddhybridbilar. Fler beslut om bruttolöneavdrag kommer inte att tas. Mål 2015 Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Cykeltrafiken ska årligen öka. Resandet med kollektivtrafik ska årligen öka. Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år Uppdrag till verksamheten Regeringen föreslår i den senaste budgeten en möjlighet till stöd för klimat- och energiåtgärder. Går budgeten genom riksdagen får kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka vilka stöd som kan vara aktuella för Kalmar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut som bland annat omfattar de nationella miljökvalitetsmålen. Med det som utgångspunkt beslutar respektive nämnd om miljöåtgärder. För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag till alla anställda. Inga andra bruttolöneavdrag är aktuella. Samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att fortsätta projektet Kalmar cykelstad. Uppdraget förlängs fram till och med Servicenämnden får i uppdrag att öka vår användning av solenergi. Servicenämnden ska aktivt stödja det lokala ideella engagemanget från de nyetablerade vattenråden och kustmiljögrupperna. 9

11 Servicenämnden får i uppdrag att verka för anläggandet av en större musselodling i Kalmarsund. Kalmar Vatten AB får i uppdrag att planera för ett nytt reningsverk med höga ambitioner när det gäller rening. Uttalanden: Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR är minoritetsdelägare i eventuella nya biogasanläggningar. Kalmar kommun uttalar att vi är positiva till att KSRR tar ledning och ansvar för att etablera ett Miljöteknikforum. 10

12 Ett växande attraktivt Kalmar Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Kalmar är i dag ett av Sveriges mest attraktiva besöksmål och vi fortsätter att utveckla detta. Men attraktiviteten ska också finnas i vardagen. För det behöver vi bra och varierade bostäder och en väl utbyggd infrastruktur i hela vår region. Vi ska fortsätta att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsutbud och vi utvecklar att vi redan är ett spännande besöksmål. Vi berättar gärna om allt bra vi gör och allt det positiva om Kalmar. Bland de insatser som haft avgörande betydelse för vårt arbete finns: Satsning på en attraktiv stad för såväl invånare som besökare. Satsning på evenemang vilket har lett till att Kalmar rankas som Sveriges näst bästa sommarstad när Reseguiden listade 2014 års favoritresmål. Om- och tillbyggnad på Kalmar slott. Satsning på fler ställplatser för husbilar mitt i staden. Satsning på kustnära projekt. Kalmarsundsbadet har invigts. Produktion och utgivning av tre Kalmarmagasin för att förmedla vad som händer i vår stad och vår kommun. Upprustning av kommunens vägnät och cykelvägar, inklusive bidrag till enskilda vägar Kalmar kommun och Teliasonera har tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunen. Två nya flyglinjer till Berlin och Göteborg. Fler tågturer till och från Kalmar. Detaljplaner för bostäder. Detaljplan som möjliggör ett nytt Linnéuniversitet i Ölandshamnen. Lägst arbetslöshet bland jämförelsekommunerna. Kalmarhem tar ett stort bostadsansvar för studenterna på Linneuniversitetet och har under många år garanterat att alla nyinflyttade studenter får en bostad. Kalmarhem har under åren byggt speciella studentbostäder och planerar att fortsätta utöka antalet smålägenheter tillgängliga för studenter. Näringslivsutveckling Kalmar har en lägre arbetslöshet än våra jämförelsekommuner, men vi kan bli ännu bättre och vi kan ännu mer använda oss av vad hela länet erbjuder. Vi behöver en utvidgad arbetsmarknadsregion, bra näringslivsklimat och en förmåga att använda möjligheterna med olika typer av elektroniska tjänster. Kalmar kommun ska vara aktivt i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera sig i kommunen samtidigt som vi stödjer redan befintliga företag. Nyföretagarcentrum, Kalmar Science Park och våra egna företagslotsar är exempel på insatser som kommunen satsar på. En öppen och tolerant kommun är en förutsättning för tillväxt och hur vi hanterar HBTQ-frågorna kommer att bli en viktig framgångsfaktor. Nyföretagandet har avgörande betydelse för nya jobb och tillväxt. Kalmar kommun har de senaste åren kraftigt ökat resurserna till Kalmar Science Park. Nyföretagarcentrum har etablerat sig kring Kalmarsund. Linnéuniversitetet har bestämt sig för att entreprenörskap ska genomsyra hela universitetets arbete. Även familjen Kamprads stiftelse har denna inriktning. Vi stödjer på olika sätt det arbete som bedrivs genom Ung Företagssamhet och vill därför ge Kalmarsunds gymnasieförbund i uppdrag att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieleverna ska pröva att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent. 11

13 KIFAB har fortsatt fokus på anpassning av lokalbeståndet för verksamheters växlande behov. Målsättningen är beredskap och kapacitet för att kunna genomföra större satsningar avseende etableringar, som t.ex. planerad tågservicedepå, men även på andra expansiva näringsgrenar som till exempel e-handel. Kalmar kommun som ägare till Kalmar Hamn är positiva till de planer som finns kring Tjärhovet. Investeringen i energihamnen på Tjärhovet har säkerställt flera kunders möjliga tillväxt och vi stödjer planerna på en ny multikaj för att möta en ökande marknad för kryssningsfartyg samt utlastning av djupgående fartyg. Fler tänkta insatser är en igenfyllnad av Lotshamnen för att frigöra nya strategiska ytor, en ny oljekaj samt upplagsytor för att möta en ny marknad där flis och massaved söker nya logistikvägar. Topp 100 I de undersökningar som mäter företagsklimatet ska Kalmar i ett första steg bli en av de hundra bästa kommunerna. När det är uppnått ska vi klättra ytterligare. För att åstadkomma detta är dialog viktigt men också den typ av servicegarantier som införts när det gäller byggande. Kalmar kommun har varit framgångsrik med att förenkla rutiner och regler vid olika former av tillståndsgivning. Vi kommer att titta vidare på hur regelverket ytterligare kan förenklas. Kalmar Science Park Kalmar Science Park koncentrerar sin verksamhet till Varvsholmen. Inriktningen fortskrider med att främja tillkomsten av nystartade kunskapsintensiva bolag via inkubatorn, att på olika sätt och med olika aktörer arbeta med tillväxt i befintliga och etablerade kunskapsintensiva bolag via medlemsnätverket samt att arbeta med utvecklingen av e-handel. Ett arbete har påbörjats kring möjligheten att etablera samarbete med intresserade kommuner i form av en inkubatorfunktion i syfte att öka antalet kunskapsintensiva tillväxtbolag i regionen. Vi är som ägare till Kalmar Science Park positiva till samarbeten med andra kommuner och uppmuntrar till utökad samverkan med vår omkringliggande arbetsmarknadsregion. Flyget En väl utbyggd infrastruktur är en grundpelare i vår utveckling. Kollektivtrafiken byggs ut och allt fler åker kollektivt. Kalmar Öland Airport är vår väg ut i världen. Vi har under 2014 startat upp nya flyglinjer till Berlin och Göteborg. En stark flygplats är helt avgörande för våra nationella och internationella samarbeten. Vi ska fokusera på att hitta lösningar för att i framtiden binda samman de kollektiva resalternativen på ett effektivt sett. Arbete har påbörjats för att skapa förutsättningar för inkommande besök med flyg från norra Sverige och norra Tyskland samt vidareutveckla Stockholmstrafiken, linjen till norra Tyskland samt övriga Europa. Kalmar Öland Airport har en positiv passagerarutveckling och destinationsutbud. Flygplatsen ska aktivt delta i utvecklingen när det gäller möjligheten att erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar. Vi ser flygplatsen som en viktig strategisk funktion inte minst genom sitt geografiska läge i sydöstra Sverige. Flyget kommer att vara ett viktigt komplement till den planerade höghastighetsbanan för tåg, Europabanan, som planeras längre inåt landet. Bredband via fiber Genom ett nytt samverkansavtal med Teliasonera kommer minst 90 procent av företag och hushåll i kommunen att ha tillgång till fiber inom fem år vilket blir en konkurrensfördel för både företag och invånare. För att påskynda utbyggnaden i mindre tätorter och på landsbygd ska kommunen anta en aktiv roll genom att till exempel samverka vad gäller kommunens utbyggnad av fiber till kommunala fastigheter. Dessutom ska kommunen vara en aktiv part när det gäller stöd till byalagen. Vägar och cykelvägar Det finns ett stort behov av att rusta upp våra vägar och cykelvägar. Under 2013 och 2014 har stora insatser gjorts för att åtgärda bristerna. Denna satsning kommer att fortsätta. När riksdagen och AFA ger besked om vilka ekonomiska villkor som gäller kommer en avstämning att göras för att fortsätta upprustningsarbetet på våra enskilda och kommunala vägar och cykelvägar. Nya kommunala pengar är en förutsättning för att få delfinansiering från Trafikverket. 12

14 Linnéuniversitetet För att bli en mer attraktiv kommun behövs ett nära samarbete med Linnéuniversitetet och de forskare och studenter som finns där. Tillsammans kan vi utveckla Kalmar genom att nya innovationer och mer spetskompetens tillförs vårt näringsliv. Genom fler samarbeten och gemensamma aktiviteter med Linnéuniversitetet stärker vi Kalmar som en modern universitets- och studentstad. Linnéuniversitetets samlade etablering, som politiskt och detaljplanemässigt har möjliggjorts i Ölandshamnen, öppnar för flera spännande förändringar. Ett starkare universitet är viktigt för näringslivets utveckling och den kommunala välfärdsverksamheten. Linnéuniversitetet kan bidra till utveckling inom internationell handel och även locka den kompeten som behövs. Det är viktigt att vi fortsätter vår samverkan med Linnéuniversitetet både i vardagen och för framtiden. Forskning och utbildning skapar nya dimensioner för samhällsutvecklingen. Det är i just universitetsstäder som den stora utvecklingen sker. Inom kommunen för vi dialog kring hur vi kan nyttja Linnéuniversitetet som resurs för verksamheternas utveckling. Att arbeta med kunskapsutveckling och forskningsanknytning är viktigt för att erbjuda en god samhällsservice och en välfärd av hög kvalité i nationell framkant. Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning så att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. I första hand stöds forskning och utbildning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnéuniversitetet och vår förmåga att samarbeta med universitetet blir avgörande för den verksamhetsutveckling som kan få stöd från stiftelsen. Förutom Linnéuniversitetet finns samarbeten med andra universitet. Kalmar blir exempelvis ny studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Att läkarutbildning etableras i Kalmar stärker regionen som en akademisk utbildnings- och forskningsmiljö vilket även främjar den regionala utvecklingen. Fullt utbyggd kommer Kalmar årligen att ha 100 studenter och de båda universiteten, Linköping och Linnéuniversitetet, kommer att samverka inom utbildning och forskning vilket ytterligare stärker den tvärprofessionella kompetensen och forskningen vid Linnéuniversitetet. Besöksnäring Kalmar är en upplevelsestad med rikt kulturellt utbud. Konserter och teaterföreställningar ges året om och vi lyckas locka både sverigeelit och världsartister till vår region. Under en 10-årsperiod har omsättningen mångdubblats och sysselsättningen har hängt med. Vi kan konstatera att kommunens insatser har betalat sig och vi fortsätter våra satsningar på att göra Kalmar attraktivt året om. De strandnära projekten med Kalmarsundsbadet som den klarast lysande stjärnan får en fortsättning med nya bryggor i Vita Sand och Norrliden. Vi går vidare med att utveckla beachvolleybollanläggningen vid Långviken för att bland annat kunna hysa fler beachsporter så som handboll och fotboll. Till Svenska Fotbollförbundet har också en intresseanmälan om att anordna SM i beachfotboll kommande tre år lämnats in och vi hyser stora förhoppningar om att få stå värd för arrangemanget somrarna Intresset för vår region bara ökar och en fortsatt viktig utveckling är arbetet med de digitala arenorna, både i våra möten med besökaren som planerar att resa till oss, men också de som är på plats och vill planera sin dag. I framtiden kommer det att vara helt avgörande att vara tillgänglig på nätet och Destination Kalmar ska lägga fortsatt vikt vid utvecklingen av den mobila tekniken och sociala medier för att hålla en inspirerande och intressant dialog om aktiviteter, evenemang och strategiska händelser. Vi ser också att samarbetet med näringslivet måste öka. Fler partners måste vara med om vi ska kunna behålla det utbud Kalmar erbjuder i dag och för fortsatt utveckling. Inom idrottsturismen ser vi att satsningen på friskvård och hälsa blir allt viktigare. Därför kommer Destination Kalmar att fortsätta att satsa på bland annat löplopp, cykellopp och Ironman. För 2015 tar vi som tidigare år ett samlat grepp om vad som händer i Kalmar genom vårt Kalmarmagasin som skickas ut i exemplar. Magasinen är en mycket viktig del i marknadsföringen av Kalmar. 13

15 Fler bostäder Ett Kalmar som växer behöver fler bostäder både i staden och på den omkringliggande landsbygden. En attraktiv kommun erbjuder bra bostäder och hela Kalmar ska vara en del av befolkningsökningen. Vi har fått fart på byggandet och vår höga ambition med att anta fler detaljplaner och möjliggöra bostäder för alla kvarstår. Kalmar ska ha en blandad bebyggelse där vi värnar hyresrätten och prioriterar aktörer som satsar på denna boendeform. Under de kommande åren vill vi i dialog med fastighetsägare och byggbolag fortsätta bygga en planberedskap som medger en årlig produktion av minst 300 bostäder, oavsett konjunktur. Vi vill medverka till att det byggs i hela kommunen och vi har en generös syn på byggande på landsbygden. Det är viktigt att hela kommunen får del av befolkningsökningen för att säkra underlaget för offentlig och privat service. Kalmars fantastiska boendemiljöer är ett av våra främsta argument för att locka hit fler invånare. De nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga, barnanpassade och bidra till ett varierat bestånd. Fler tomter för egnahemsbyggare ska skapas i områden där söktrycket är stort. Vårt kommunala bostadsbolag Kalmarhem har ett särskilt ansvar för att byggtakten hålls på en hög nivå och Kalmarhems andel av byggandet är 75 hyreslägenheter per år. Förstorad arbetsmarknadsregion Kalmar är en motor i en gemensam arbetsmarknadsregion där också Växjö, Oskarshamn och Karlskrona ingår. Genom en väl utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och ett utbyggt bredbandsnät inom hela sydost kan människor bo och arbeta var de vill. Det är en framtidsfråga för att hela Kalmar ska kunna utvecklas. Det goda och framgångsrika samarbetet mellan kommunen och näringslivet har lett fram till många nya företag och arbetstillfällen. Arbetslösheten har också varit lägre i Kalmar än i våra jämförelsekommuner de senaste åren. Samarbetet kommer att fortsätta eftersom det är helt avgörande för att Kalmar ska kunna fortsätta den positiva utvecklingen. Differentierat näringsliv Vår bredd av företag är en styrka. Vi vilar vår verksamhet på tre ben: tillverkning och industri, tjänsteföretag och handel. Eftersom vi har flera ben blir vi i olika konjunkturförändringar inte lika sårbara. Kalmar kommun ska vara aktivt i arbetet med att få nya företag att starta verksamhet och etablera sig i kommunen samtidigt som vi stöder redan befintliga företag. Det är särskilt viktigt att arbeta med etableringar med utgångspunkt i de kompetensförsörjningsmöjligheter som finns på och genom Linnéuniversitetet. Statliga jobb Kalmar har en styrka i bredden på vår arbetsmarknad och för att vidga ytterligare ska vi verka för att få fler statliga jobb till vår region. Den statliga närvaron i Kalmar vad gäller arbetstillfällen är klart lägre än i andra residensstäder och vi ska arbeta för att etablera en statlig myndighet till Kalmar. Ungdomar och arbete Kalmar har en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bland annat ge ungdomar en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. För de flesta ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet. Vi ska genom utbildning och olika åtgärder pressa tillbaka den öppna arbetslösheten. Gröna näringar De gröna näringarna i vår kommun tillhör de mest framgångsrika i hela vårt land. Vi kommer genom ett nära samarbete med näringen och LRF att arbeta för att livsmedelsproduktionen och lönsamheten ska öka ytterligare i vår kommun för att på så sätt öka tillgången på miljövänliga och bra livsmedel. Grön näring utgör en betydande del av den lokala arbetsmarknaden och en positiv utveckling ger spin offeffekter i flera led. Denna fördel för vår region ska vi fortsätta att stötta och utveckla. 14

16 Samlastningscentralen kommer att göra det möjligt för småskaliga livsmedelsproducenter att vara med vid upphandling av livsmedel. Vi kommer att arbeta för att upphandlingar bryts ner till mindre volymer för att öppna för den småskaliga livsmedelsproduktionens möjligheter att leverera närproducerade varor till våra kommunala kök. Attraktiv stadskärna Kalmar har en av Sveriges mest attraktiva stadskärnor. Inte minst har vi en fantastisk kulturhistorisk miljö med många intressanta byggnader. Stadskärnan omgärdas också av flera vattenrum som alla bidrar till att öka attraktiviteten. Mitt i centrum finns både lek- och badplatser i direkt anslutning till stadsrummet. Detta är en styrka att kunna erbjuda och något vi både ska värna och utveckla. Att ta sig in till staden och att hitta i staden ska underlättas med ett nytt parkeringsledningssystem och ett utvecklat skyltprogram. Vi vill i samarbete med Kalmar City utveckla stadskärnan med plats för kultur, upplevelser, möten, aktiviteter och handel. Vi vill också se hur vi på bästa sätt ska ta tillvara allt bra som redan finns och allt bra som redan görs. Tillsammans ska vi arbeta för att bli årets stadskärna under denna mandatperiod. Trygghet Trygghet blir en allt viktigare faktor för människor som funderar på att byta bostadsort. Att det är tryggt att leva och bo i Kalmar är således en viktig faktor för vår tillväxt. Forskning och undersökningar visar att en upplevd trygghet är viktigt när människor står i valet av bostadsort. Kalmar har, trots ökad befolkning och ökad besöksnäring, minskat brottsligheten rejält de senaste åren. Att Kalmar, både i upplevelse och faktiska siffror, är tryggt är en konkurrensfördel. Att den fysiska miljön ska vara tillgänglig är en trygghetsfråga för alla. Vi ska fortsätta vårt arbete med att identifiera brister i den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet men även se över utemiljöerna. Vi vill att alla kommunens lokaler ska vara tillgängliga och att Kalmar i sin helhet är en tillgänglig stad där vi ständigt arbetar med att förbättra och förfina tillgängligheten vid till exempel övergångsställen, trottoarer och allmänna plaster. Gatubelysning skapar både trygghet och trivsel. Gatubelysningen är ganska väl utbyggd i centrala Kalmar men det är betydligt mörkare utanför centralorten. Vi vill under en tioårsperiod bygga ut gatubelysningen, främst utanför de centrala delarna, och anslår en miljon kronor årligen för detta. Varje invånare ska känna att det är möjligt att påverka och förändra. De förtroendevaldas samspel med kommunens invånare ska därför stärkas ännu mer. Det ideella föreningslivet är en viktig resurs i arbetet för ett ökat brukarinflytande. En effektiv brandkår är en viktig del i ett tryggt samhälle och vi fortsätter att utveckla den verksamheten med nya lokaler och investeringar i utrustningar för att få bättre arbetsmiljö, mindre klimatpåverkan och en tryggare stad. Integration Vi arbetar med vår förmåga att ta emot flyktingar, erbjuda dem bra och utvecklande boenden samt möjlighet att snabbt kunna komma in i det svenska samhället. Vi ska ta vara på den kompetens och erfarenhet som våra nya invånare ha med sig. Vi ska i samhällets alla delar förebygga och motverka segregation, diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Inte bara Kalmar som kommun men hela länet står inför nya utmaningar och möjligheter. En av de viktigaste komponenterna är befolkningen, dess trivsel, välmående och möjlighet att vara en aktiv del av regionen. De som flyttar till området ska känna att de är välkomna och har samma möjligheter som de som redan lever här. Med det regionala programmet Integrationsstrategin för Kalmar län som grund ska ett konkret handlingsprogram för Kalmar kommun arbetas fram. 15

17 Mål 2015 Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen, varav 100 villatomter. Uppdrag till verksamheten Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i den regionala integrationsstrategin för Kalmar län utarbeta en konkret handlingsplan för arbetet de kommande åren. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden ordna lagliga graffittiväggar. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City arbeta för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med bostadsmarknadens aktörer utreda förutsättningarna för en regional bomässa år Servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheter till att skapa bryggor i Vita Sand och Norrliden som ska förbättra upplevelsen vid bad och rekreation. Servicenämnden får i uppdrag att anlägga en bullervall i Djurängen. Detta för att dämpa bullret från Ölandsleden. Kalmar Öland Airport AB får i uppdrag att undersöka de praktiska och ekonomiska möjligheter att etablera en depå för biobränsle på flygplatsen för att därigenom kunna erbjuda biobränsle för flyg till och från Kalmar. 16

18 Hög kvalitet i välfärden I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Den fattigdom som drabbar barn ska med alla tillgängliga medel speciellt bekämpas. Varje barn och elev i Kalmar kommun ska utvecklas allsidigt, såväl socialt och emotionellt som kunskapsmässigt. Våra förskolor och skolor ska hålla en hög kvalitet. Bland de insatser som haft avgörande betydelse för vårt arbete finns: 60 nya förskoleavdelningar En fjärde nattförskola öppnade under året Renovering av skolor och sporthallar Multiplaner på högstadieskolor Nya boenden inom äldreomsorgen På 20:e plats när det gäller bästa skolkommunen. Sänkt kostnaderna för försörjningsstöd. Sjunker i Kalmar men ökar annars Bäst i Sverige när det gäller hur elever i årskurs åtta uppfattar skolan och dess undervisning Möjligt att ringa och sms:a kommunens kontaktcenter dygnet runt för att sjukanmäla sitt barn Ungdomshuset UNIK Nybyggd förskola, konstgräsplan (och snart sporthall) i Ljungbyholm Nybyggd förskola (2013) i Tvärskog Planerad byggnation av nya klassrum i Halltorp Planerad byggnation förskola, klassrum och bibliotek i Hagby Två nya boenden enligt LSS har startats upp under året för personer med funktionsnedsättning, ett på Lindsdalsvägen och ytterligare ett boende på Esplanaden Satsning på livsstilsidrotter genom projekt MOBI, Mobil Spontanidrottsplats Utveckling av Kalmar teater genom digitalisering av anläggningen Satsning på nya idrottsanläggningar såsom ishall, Gasten IP, Falkenbergs sporthall, Rockneby sporthall/allaktivitetshus, näridrottsplatser i Lindsdal och i Funkabo och utegym på Skälby Extra satsning på ridsporten i Kalmar, vilken startade 2013 Utveckling och satsning på kulturfestivalen Ljus på kultur. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete Satsningen på digital kompetens inom Kalmarsunds Gymnasieförbund Attraktiv skola I Kalmar kommun har alla barn och elever rätt att få de bästa förutsättningarna att nå sin maximala förmåga. Förskolan, skolan och fritidshemmen ska fånga alla barns och elevers lust att lära sig och uppmana varje individ att vilja utvecklas. Hela verksamheten ska samarbeta i ett 1 16-årsperspektiv för att förbättra kunskapsresultaten. Kommunens barn och elever ska ha höga och positiva förväntningar på sig. Barn- och ungdomsnämndens målsättning är att alla elever som går ut grundskolan ska vara behöriga i samtliga ämnen. Vi ska vara en av landets bästa skolkommuner. Därför fortsätter arbetet med att utveckla kvaliteten i förskolor, fritidshem och skolor. En del i detta är att bygga fler klassrum, förskolor, en ny särskola, med mera. En annan del är att öka möjligheten till utveckling, till inflytande och delaktighet för elever och trygghet i form av goda utvecklings- och studiemöjligheter, trygga och säkra skolvägar, en giftfri vardag och kunskap om kommande arbetsliv och en jämställd skola. Utbildningen ska självklart vara avgiftsfri. I våra ambitioner att vara en av landets bästa skolkommuner ingår självklart gymnasieskolan. I Kalmar är det Kalmarsunds gymnasieförbund, ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995, som är huvudman för utbildningarna. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. 17

19 Gymnasieförbundet gör att vi kan erbjuda ett smörgåsbord av utbildningar och vi har en hög ambition för gymnasieskolan i vår kommun. Goda resultat där eleverna ges kunskaper och färdigheter för att nå en så hög måluppfyllelse som möjligt är självklara för oss. Vi vill att våra gymnasieskolor förbereder våra ungdomar på såväl högre studier som ett inträde på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen och SFI, som har tillförts drygt 11 miljoner i extra medel, är viktiga inrättningar vad gäller både sysselsättning och integration. Alla vuxna ska ges möjlighet att vidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, livslångt lärande och sysselsättning. Vuxenutbildning ska ha fokus på resultat i form av arbete och utbildning med de studerande och näringslivets behov i centrum. Svenska för invandrare ska uppnå goda resultat i ett nationellt perspektiv. Undervisningen ska utgå från individens utbildningsbakgrund och kopplas till tidigare arbetslivserfarenhet för att främja snabbare etablering på arbetsmarknaden. I ett gränslöst utbildningssystem som är öppet dygnet runt och där omfattande information finns snabbt och enkelt tillgängligt på internet, räcker inte längre den traditionella synen på lärande. Därför är förbundets fortsatta satsning på digital kompetens nödvändig och ytterst viktig. Kvaliteten i utbildningen ökar, nya arbetsformer och metoder växer fram och elevernas måluppfyllelse och resultat ökar. Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara och förbundet ska ligga i framkant. Ett varierat utbud av boende och stöd Omsorgsverksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stöd- och hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten står inför stora utmaningar med ökat antal äldre samt stora rekryterings- och resursbehov. Det är några exempel på faktorer som påverkar utvecklingen. Vi vill därför göra en framtidsspaning och ta fram en långsiktig plan för hur omsorgsverksamheten ska se ut om 15 år. Hur bor vi, hur ser vården ut och vilket innehåll har verksamheten? Arbetet ska leda till att hitta faktorer som gör att vi kan ha en äldreomsorg som ligger i nationell framkant. Inriktningen för äldreomsorgen i Kalmar är att man ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen integritet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg. Genom mångfald av attraktiva boendeformer ska äldre och funktionsnedsatta kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Det görs också stora satsningar inom äldreboendena och det pågår en omfattande strukturomvandling där vi avvecklar små boenden och satsar på större och modernare. Berga Backe, Varvsholmens nya boende Varvet och det ut- och ombyggda Jungmansgården är några exempel. I Kalmar kommun ska personer med funktionsnedsättning kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra. Omsorgstagare ska känna sig trygga med kommunens insatser och veta vad man får hjälp med utifrån sina behov och vad som ingår i goda levnadsvillkor. Omsorg utifrån individen Verksamheten ska alltid se till helheten runt människan och se till att stöd- och hjälpinsatser ges utifrån individens fokus. Verksamheten är i ständig utveckling genom samarbete med landstinget och universitet. I verksamhetsplanering ska äldres inflytande tas till vara och aktivt stödjas genom bland annat pensionärsrådet. Kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas oavsett ålder. På samma sätt ska inflytandet för personer med olika former av funktionsnedsättning säkras genom tillgänglighetsrådet och stöd till handikapporganisationer. Kalmar kommun arbetar aktivt med att eliminera hinder i lokaler och allmänna miljöer så att ingen ska gå miste om möjligheten att delta i aktiviteter på grund av bristande tillgänglighet. Föreningslivet Ett väl fungerande föreningsliv är en viktig del i vår demokrati. Det är också en möjlighet till fysisk aktivitet och bättre folkhälsa. För föreningslivet behövs bra ändamålsenliga lokaler. Satsningar på att bygga 18

20 nytt/rusta upp simhall, ishall och friidrottshall är några exempel på behov som finns de närmaste åren. Det är investeringar som ger dubbel effekt, både genom ökad folkhälsa och arbetstillfällen, och under de kommande månaderna kommer utredningar att presenteras både vad gäller simhall och det samlade behovet av andra idrottsanläggningar. Utredningarna ska beredas under första halvåret En viktig förutsättning för föreningslivet och deras möjligheter att arrangera evenemang är att medlemmar och andra privatpersoner ställer upp med frivilligarbete. För att underlätta rekryteringen av frivilliga ska en volontärpool inrättas. Kulturcentrum Ett aktivt kulturliv är en viktig konkurrensfaktor när människor ska välja bostadsort. Ett samlat kulturcentrum är inte bara ett lyft för vårt eget kulturliv utan också en avgörande del i Kalmars fortsatta utveckling. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att godkänna förslaget till det fortsatta arbetet med ett Kulturcentrum vid Tullslätten. Målsättningen är att en byggstart ska kunna ske Arbetet med detaljplan för området pågår och den beräknas vara färdigt under Alkohol, narkotika, doping och tobak Kalmar är känt i hela riket för sitt arbete med ANDT-frågorna (alkohol, narkotika, doping och tobak) och vi ska fortsätta utveckla arbetet med Kalmar mot droger inom hela ANDT-området. Utvecklingsarbetet bedrivs i samverkan mellan socialförvaltningen, Kalmarsunds gymnasieförbund, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, Kalmars friskolor och polismyndigheten. Ett nytt drogpolitiskt program ska tas fram under året. Mål 2015 Barn och ungas bruk av tobak, alkohol, dopingpreparat och narkotika ska minska. Bruket av droger ska aktivt bekämpas på alla nivåer men speciellt fokus ska riktas på förebyggande insatser bland barn och ungdomar. Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Uppdrag till verksamheten Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd på lämpligt sätt informera om villkor i arbetslivet och arbetsrättsfrågor till de sista årskurserna i skolan. Samarbete kan ske med Kalmarsunds gymnasieförbund. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och bolag upprätta en volontärpool där frivilliga privatpersoner kan registrera sig för frivilligarbete till föreningslivets registrerade evenemang. Omsorgsnämnden får i uppdrag att under 2015 och 2016 planera och upphandla ett boende för vård- och omsorg i södra området av Kalmar tätort. Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund, forma en gemensam grupp som särskilt ska fokusera på förebyggande sociala insatser i utsatta bostadsområden. Socialnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt drogpolitiskt program med särskilt fokus på ungdomars användning av narkotika. 19

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för 2016 2017. Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016 2017 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019

Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-05-10 KS 2016/0343 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018

Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-05-18 KS 2015/0191 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för Utkast 22 oktober

Verksamhetsplan. med budget. och ekonomisk planering för Utkast 22 oktober Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017 2018 Utkast 22 oktober 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Så fungerar vår verksamhetsplanering

Så fungerar vår verksamhetsplanering 1 Så fungerar vår verksamhetsplanering Den här verksamhetsplaneringen innehåller de mål som vi vill nå, en del av de uppdrag som vi ska arbeta med och de förhållningssätt och värderingar som vi inom Kalmar

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens. Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsen redovisas i bilaga.

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens. Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsen redovisas i bilaga. KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(11) Rev 2014-12-11 Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 december 2014 kl. 09:00 OBS tiden! Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015

Övergripande mål och strategisk plan för Tranemo kommun 2012-2015 Vision TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination med naturskön omgivning

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Budget 2013. Ekonomisk planering 2014-2015

Budget 2013. Ekonomisk planering 2014-2015 Budget 2013 Ekonomisk planering 2014-2015 Kommunfullmäktige 18 juni 2012 Fotograf är Jan Magnusson om inget annan anges. 2 Budget 2013 och ekonomisk planering 2014-2015 Innehållsförteckning Budget 2013

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

3 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

3 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 Beslutsnivå: Kommunfullmäktige KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(11) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1 Information

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden

ÖVERENSKOMMELSE. Valteknisk samverkan vid val till kommunala nämnder och styrelser m m i Kalmar kommun för mandatperioden ÖVERENSKOMMELSE Mellan Socialdemokraterna i Kalmar, Vänsterpartiet i Kalmar och Miljöpartiet i Kalmar har följande överenskommelse om samverkan under mandatperioden 2011 2014 träffats: Överenskommelsen

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer