Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra"

Transkript

1 Start-PM Dnr MSN/2013:1107 Kommunstyrelsen Förslag att inkludera Västra Bergsätra i planprogram för Gångsätra/Högsätra Sammanfattning Västra Bergsätra ligger tillsammans med Högsätra inom det område som i översiktsplanen från 2012 utpekas som utvecklingsområde. Kommunstyrelsen beslutade 2009, 106, att påbörja ett planprogram för Gångsätra/Högsätra. Staden ska nu återuppta programarbetet och avser inkludera Västra Bergsätra i befintligt programuppdrag. Programmet bör då benämnas Planprogram Högsätra/Bergsätra. Västra Bergsätra och Högsätra ligger centralt på Lidingö med god tillgång till infrastruktur av olika slag. En komplettering med nya bostäder är möjlig i området. Genom att i samma planprogram arbeta med Västra Bergsätra och Gångsätra/Högsätra finns möjligheten att ta ett helhetsgrepp för området och hitta kopplingar som gynnar hela området. I programarbetet ska en tidig dialog med boende, aktörer, föreningar och byggherrar eftersträvas. Då många barn och ungdomar rör sig och idrottar i området läggs extra vikt på barnens perspektiv i dialogen. Kontakten med skolor och föreningar i området blir en viktig kanal för detta. Följande delfrågor bedöms få stor tyngd i programarbetet: Medborgardialog Kopplingar mellan de olika stadsdelarna Områdets förtätningspotential och utvecklingsbehov Kopplingen till vattnet och Dalénum. Miljö- och Hälsoprofil Utveckling av idrottsområdet Kulturmiljö och grönstruktur Risk Förutsättningar och förändringar Planprogrammets läge

2 Syfte Syftet med ett planprogram för Västra Bergsätra, är att tillsammans med det redan påbörjade programmet för Gångsätra/Högsätra ta ett helhetsgrepp för områdenas fortsatta utveckling. Ambitionen är att, i enlighet med översiktsplanen 2012, möjliggöra en utveckling och förtätning av Västra Bergsätra och på så sätt skapa samband och förutsättningar för nybyggnation av bostäder. Orienteringskarta med en röd ring runt programområdet och orange ring runt delområdena. Planprogrammets exakta gräns kommer att fastställas under programfasen. Geografisk avgränsning och markägoförhållande Västra Bergsätra är högt beläget på en bergsrygg med utsikt över vattnet och är en del av stadsdelen Skärsätra. I söder avgränsas området av Södra Kungsvägen, i väster av Danske Bank ishall och Willys matbutik, i nordväst av området Gångsätra/Högsätra, i norr av parkmark och grönområden samt bostadsområden i öster. Markägare i området är Lidingö stad och Fastighets AB Hilja c/o Diligentia AB. Berörda fastigheter är Lidingö 10:294, Lidingö 10:295, Lidingö 10:564, Lidingö 9:159 som tillhör Lidingö stad. Fastigheterna Lidingö 10:485, Lidingö 10:482, Lidingö 10:579, Lidingö 10:296, Lidingö 10:298 tillhör Fastighets AB Hilja c/o Diligentia AB. Arealen för Västra Bergsätra är cirka 4 hektar. 2

3 Primärkarta som visar fastighetsgränserna i området 3

4 Planförhållanden och riktlinjer Översiktliga planer Programförslaget är förenligt med stadens gällande översiktsplan från Förslaget är också förenligt med översiktsplan 2012, antagen i augusti men överklagad. Överklagandet berör dock inte det föreslagna programområdet. I översiktsplan 2002 redovisas aktuellt område som bostadsområde. I översiktsplanen 2012 redovisas aktuellt område, tillsammans med Högsätra, som utvecklingsområde. ÖP 2012, skrafferingen redovisar de utpekade utvecklingsområdena. Bilden till höger visar Högsätra och västra Bergsätra Gällande detaljplaner Stadsplan (0186-2/1955E) för Skärsätra som fastställdes 10 december Planen anger bostadsändamål och att berget framför husen inte får bebyggas med annat än övervakningsbyggnader. Detaljplan för områdets södra del Dalénum del 1, vann laga kraft den 30 mars Planen anger lokalgata för området närmast Södra Kungsvägen. Tidigare ställningstagande och beslut Ett start-pm för planprogram för Gångsätra/Högsätra har tidigare antagits av kommunstyrelsen och arbetet med programmet har från präglats av en dialog med boende och verksamma i området. När programarbetet startar igen är tanken att plocka upp tidigare dialog, fortsätta arbetet och att Västra Bergsätra inkluderas. Detta för att visa att dialogen inte glömts bort. 4

5 Kulturmiljö I det kulturmiljöprogram Lidingös kulturhistoriska miljöer, som antogs av kommunfullmäktige 1990 och som översiktsplan 2002 hänvisar till, utpekas Bergsätra som ett område av kulturhistoriskt värde. Bebyggelsen i västra Bergsätra uppkom i och med AGA:s etablering och verksamhet på Lidingö och utgör en viktig del i både AGAs och Lidingös historia. Flerbostadshusen Lidingö 10:482 och Lidingö 10:485 ritades av HSB arkitektkontor på 1950-talet och var avsedda för anställda vid AGA. Byggnaderna är mycket goda representanter för talets folkhemsarkitektur. Området har inventerats av stadens bebyggelseantikvarie 2008 och Med stöd från dessa inventeringar bedöms bebyggelsen som särskilt värdefull. BeBR (Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister) värderar bebyggelsen som särskilt kulturhistoriskt värdefull, vilket baseras på en fint bevarad arkitektur, autentiska karaktärsdrag och kvalitet. Inga förändringar har gjorts sedan byggtiden förutom tillkomna sopskåp vid entréerna. Byggnaderna ingår som en del i AGAs verksamhet på Lidingö och är miljöskapande ur ett samhälls- och socialhistoriskt perspektiv. Stads- och landskapsbild Bebyggelseområden Bostadsbebyggelsen i Västra Bergsätra består av tre stycken tidstypiska lamellhus i tre våningar byggda på 1950-talet. Färgsättningen är enhetlig med fasader i rött tegel. De vinklade byggnaderna är grupperade runt en kulle och den västra längan trappas längs södersluttningen. Det tredje huset sträcker sig längs bergsryggens västra sida. Lidingö 10:482. Norra och västra gavlarna är sammanbundna med balkonger 5

6 Lidingö 10:485. Fasad sett från söder respektive norr Natur och grönområden Skog och natur är en del av områdets karaktär. I området består vegetationen av blandad lövskog och uppe på bergsryggen är utsikten slående. Det topografiska läget med kuperad terräng gör att området är aningen svårtillgängligt. Söder om det västra huset finns en bergknalle. I norr gränsar tätare vegetation och ett större grönstråk. I söder syns Lilla Värtan. En natur- och trädinventering kan bli aktuellt i programarbetet. Vegetation, utsikt och naturvärden 6

7 Markförhållande Enligt byggnadsgeologisk karta för Lidingö består marken i programområdet av berg, lera och morän. Gator och trafik Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägar finns inom och i anslutning till området. Vägarna är branta vilket gör det svårt att ta sig fram med cykel, särskilt vintertid. Gång- och cykelstråken ska ses över i programarbetet i syfte för att förbättra framkomligheten och stärka kopplingarna mellan stadsdelarna och områdets målpunkter. Vägar, gång- och cykelstråk, järnvägsspår, övergångsställen och busstationer 7

8 Kollektivtrafik Kollektivtrafik finns inom gångavstånd i form av busstrafik, linje 201, 206 och 233 samt Lidingöbanan. Aga station är närmsta tågstation med ca 550 meter i gångavstånd från västra Bergsätra. Båtförbindelser till Stockholms city och Nacka finns i dagsläget via Dalénum. Det finns planer på att utöka båttrafiken. Biltrafik Närheten till Södra Kungsvägen innebär goda förbindelser med övriga delar av ön samt med Stockholm. Med bil angörs programområdet från söder via avfart Söderliden på Södra Kungsvägen och från norr via avfart Sveavägen. En vägutredning mellan Bergsätra och Högsätra har tidigare gjorts och i översiktsplanen 2012 står det att möjligheten till ny vägförbindelse mellan Bergsätra och Högsätra ska utredas. Parkering Parkering finns i anslutning till flerbostadshusen. Möjlig utveckling av parkeringsytorna till nybyggnation kommer att utredas. I berget finns bergrum som eventuellt skulle kunna användas som parkering. Rekreation och friluftsliv Norr om västra Bergsätra finns ett stort rekreationsområde med stora ängar och gott om promenadstråk. Intill Högsätraskolan finns två ishallar, sporthall, utegym, skatepark, dirtbana för cyklar samt en stor konstgräsplan. Möjligheten till spontanidrott är god i anslutning till programområdet och ängarna används flitigt av skolorna, barn och boende. Stadens simhall som är belägen intill Christinaskolan är en viktig målpunkt för Lidingöborna. Västra Bergsätra och målpunkter 8

9 Teknisk försörjning Vatten och avlopp, värme, el, bredband samt kommunal avfallshämtning finns i anslutning till området. Störningar Buller Enligt trafikbullerutredning framtagen av Ramböll Sverige AB 2008, är området närmast Södra Kungsvägen bullerstört. Värdena överstiger rekommenderade riktvärden för bostäder. Utredningen omfattar inte buller från tågtrafik. I fortsatt arbete behöver en fördjupad bullerutredning tas fram. Bullerkarta från 2008 Farligt gods Området ligger inom 150 meter från vägkant till sekundär led med farligt gods. Sedan 2006 har länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands och Stockholms län enats om att risker ska beaktas och bedömas inom 150 m från farligt godsled i samband med detaljplaneprocessen. I fortsatt arbete behöver en fördjupad riskutredning tas fram. Tabellen är hämtad ur den riskbedömning som gjordes i samband med detaljplanen för Gångsätra gård (MAX) från

10 Skyddsavstånd för farligt gods blå visar 150 m från vägkant Tillgänglighet Krav på tillgänglighet kommer att utredas under programarbetet. Miljökonsekvenser En behovsbedömning kommer att göras för att utreda behovet av att göra en särskild miljökonsekvensbeskrivning. Kommunal service De förskolor som ligger närmast programområdet är lokaliserade i Gångsätra/Högsätra, Skärsätra, Larsberg och Bodal. Högstadium finns idag i Bodals skola. Christinaskolan (före detta Gångsätra gymnasium) planerar att utöka sin verksamhet med högstadium till höstterminen I samma område bredvid Christinaskolan finns Lidingös vuxenutbildning. Äldreomsorg och vård finns i Högsätra i anslutning till sjukhuset. Förslag Diligentia AB som äger att antal fastigheter i västra Bergsätra har lämnat in skisser på förtätning med flerbostadshus där bland annat bergrummen används som parkering med hissar upp till tänkta lägenheter. Frågor att utreda Miljö- och stadsbyggnadskontoret har identifierat ett antal frågor som kommer att utredas vidare inom ramen för programarbetet. 10

11 Medborgardialog Lidingö stad har tidigare i programarbetet med Centrum/Torsvik och översiktsplanen 2012 arbetat med en tidig dialog med invånarna. Staden vill fortsätta och förbättra kontakten med medborgarna. En tidig dialog med boende, aktörer och byggherrar kommer därför att prägla processen. Det genomförs genom att tidigt informera och ta del av de boendes och verksammas idéer, kunskap och synpunkter. Dialogen kommer också att fokusera på barnens perspektiv. Staden undersöker möjligheten att använda ett webbaserat dialogverktyg som komplement till andra dialogformer. Tyngdpunkten bör läggas på dialogformer som långsiktigt går att återanvända i andra projekt. Kopplingen till vattnet och Dalénum Området är beläget nära vattnet men avskärmas av Södra Kungsvägen och Lidingöbanan som fysisk barriärer. Möjligheten att skapa nya kopplingar till vattnet för att enklare kunna ta sig dit ska utredas. Parallellt pågår arbetet med en detaljplan för ny infart till Dalénum (AGA-torget) där olika passager utreds. Kopplingar mellan de olika stadsdelarna Möjligheten att utveckla goda samband och kopplingar mellan stadsdelarna Högsätra, Larsberg, Dalénum och Skärsätra ska utredas. Tillgänglighet och gång- och cykelvägar kommer att ses över. Behovet av ytterligare kollektivtrafik in i området ska också ses över. Områdets förtätningspotential och utvecklingsbehov Ett av huvudsyftena med programmet är att undersöka vilka strategiska platser och stråk som kan förstärkas och att med utgångspunkt i detta överväga kompletteringsbebyggelse bestående av främst nya bostäder och andra funktioner som bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Miljö- och Hälsoprofil Lidingö är Hälsans ö och det ska återspeglas i planprogrammet. Utveckling av idrottsområdet Stadens simhall är belägen i korsningen vid Larsbergsvägen och Läroverksvägen. Diskussioner om ett nytt badhus har lyfts i Centrum/Torsvik projektet. En lokalisering av ett nytt badhus eller utbyggnad av befintligt skulle stärka områdets attraktionskraft och idrotts- och hälsoprofil. Kulturmiljö och grönstruktur Eventuell nybyggnations anpassning till kulturmiljö och grönstruktur behöver utredas. Risk En av de konflikter i området som nämns i översiktsplanen 2012 är transporter av farligt gods, där Södra Kungsvägen, som tidigare nämnts, är sekundär led. 11

12 Genomförande och ekonomi I programarbetet bör förutsättningarna för plankostnadsavtal, markanvisningsavtal och exploateringsavtal utredas inför kommande detaljplanearbete. Planprocess och tidplan Detaljplanen för Västra Bergsätra kommer att handläggas med normalt planförfarande med program. Detta start-pm gäller uppdrag om program där förslaget är att Västra Bergsätra inkluderas i befintligt uppdrag för planprogram för Gångsätra/Högsätra. Planprogrammet för Högsätra/Bergsätra kan resultera i flera detaljplaner där Västra Bergsätra sannolikt kommer att utgöra en av dessa. Preliminär tidsplan: Programuppdrag 3 kvartalet 2013 Programsamråd 2 kvartalet 2014 Granskning 4 kvartalet 2014 Antagande 2 kvartalet 2015 Medverkande tjänstemän Louise Forsvik, Miljö och stadsbyggnadskontoret Amelie Oscarsson, Miljö- och stadsbyggnadskontoret Miljö- och stadsbyggnadskontorets sammanfattande bedömning För att på bästa sätt se till helheten i området föreslår Miljö- och stadsbyggnadskontoret att planprogrammet för västra Bergsätra och Högsätra slås ihop till ett program. Detta för att kunna skapa goda samband och kopplingar inom området och ner mot vattnet via Dalénum. Programområdets centrala läge och dess närhet till kommunikationer och rekreation skapar goda förutsättningar för en god bebyggd miljö. Området är även kulturhistoriskt intressant. Ett gestaltningsprogram bör tas fram under processen. I det fortsatta arbetet med att förbättra dialogen mellan Lidingö Stad, medborgare, byggherrar och exploatörer är intentionen att utgå från de boendes behov. Resurser bedöms på så sätt kunna användas mer effektivt. En bred dialog eftersträvas där olika dialogformer används. Tyngdpunkten bör läggas på dialogformer som långsiktigt går att återanvända i andra projekt som exempelvis olika metoder för att få med barnens perspektiv i planeringen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret Malin Lindqvist Planchef Gunnar Lunnergård Planarkitekt 12