Bredband ur användarnas perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband ur användarnas perspektiv"

Transkript

1 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 1 Institutionen för Ekonomi och Informatik Mälardalens Högskola Institutionen för Ekonomi och Informatik Kurs: Uppsatsarbete i Informatik, EI0040, 10p, VT2000 Handledare: Gunnar Lemon Seminariedatum: Seminarieledare: Michaël Le Duc Bredband ur användarnas perspektiv En intervjuundersökning angående hushållens uppfattning om bredband och dess konsekvenser Grupp E21 Anders Bengtsson Anders Levin David Tenser

2 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 2 Institutionen för Ekonomi och Informatik Sammanfattning Allt fler människor och företag i Sverige förväntas ha ett allt högre kapacitetsbehov beträffande sin anslutning mot Internet. I den offentliga debatten utmålas bredband som lösningen för detta och som en garanti för en fortsatt ekonomisk tillväxt och bättre levnadsvillkor. Bredband är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika tekniker vilka alla ger en hög överföringskapacitet av digitala signaler. Författarna definierar bredband som en fast uppkoppling med en överföringskapacitet överstigande ISDN d.v.s. 128 kbit/s i en ledning (trådburet) eller bärvåg (trådlöst), i båda riktningarna. Denna uppsats utgår från Everett M. Rogers teori om hur en innovation sprids och undersöker vilken uppfattning hemanvändarna har om sina bredbandsuppkopplingar, vilken typ av innovationsbeslut som låg till grund för införskaffandet av bredband samt vilka konsekvenser den högre överföringskapaciteten fört med sig enligt hemanvändarnas åsikt. Faktainsamling har skett med hjälp av tio halvstrukturerade intervjuer i en selektivt utvald grupp av hemanvändare. Uppsatsen tar inte upp hela Rogers teori och berör inte olika företags och organisationers syn på bredband. För att underlätta för läsaren finns övergripande beskrivningar av några olika tekniker med i arbetet. Resultatet visar att den främsta anledningen till att skaffa bredband är den fasta uppkopplingen. Detta var enligt respondenterna även efter en tids användning den största fördelen. I de allra flesta fall var det respondenternas hyresvärdar som tog initiativet till bredbandsanslutningen genom att installera bredband i fastigheten. Samtliga respondenter i undersökningen bor i hyresfastigheter. Den tydligaste konsekvensen av bredbandsuppkopplingen är den ökade användningen av Internet som samtliga respondenter uppvisar. I undersökningen framgår att innovationens fördelar är klart fler än nackdelarna och jämfört med Rogers teori verkar den ökade tillfredsställelsen vara den viktigaste relativa fördelen. De övriga exemplen på relativa fördelar som Rogers nämner verkar ha mindre betydelse för våra respondenter. Utmärkande för bredband är även den höga kompatibiliteten och den låga komplexiteten. Införandet av bredband har väckt intresse hos bekanta och respondenterna har i de flesta fall haft en möjlighet att testa bredband innan införskaffandet, vilket har gett möjlighet till observation och en utvärderingsmöjlighet. I en avslutande diskussion tar författarna upp den tendens till missbruk och beroende av bredbandstekniken som observerats.

3 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 3 Institutionen för Ekonomi och Informatik Innehållsförteckning INLEDNING VAD ÄR BREDBAND? Vår definition av bredband PROBLEMATISERING Nationella frågeställningar Uppsatsens frågeställningar SYFTE AVGRÄNSNING TEORI TIDIGARE UTREDNINGAR Users and Uses of the Internet: The Case of Singapore Internetanvändningen i Sveriges befolkning VETENSKAPLIG MODELL Innovation Kommunikationskanaler Tid Sociala system EGEN MODELL METOD VAL AV INTERVJUFORM URVAL AV RESPONDENTER VAL AV INTERVJUFRÅGOR GENOMFÖRANDET AV INTERVJUUNDERSÖKNINGEN KÄLLKRITIK Primärkällor Sekundärkällor ETISKA ASPEKTER TEKNISK BAKGRUND INTERNETS HISTORIA BESKRIVNING AV NÅGRA TILLGÄNGLIGA TEKNIKER ADSL LAN med internetanslutning Internet via kabel-tv RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN BESKRIVNING AV RESPONDENTERNA SAMMANSTÄLLNING AV RESPONDENTERNAS SVAR Bakgrundsfrågor Frågor rörande innovationsbeslut Frågor rörande kompatibilitet Komplexitet Relativa fördelar Frågor rörande möjligheten att observera Frågor rörande utvärderingsmöjlighet Frågor rörande innovationens konsekvenser ANALYS INNOVATIONSBESLUTET ANVÄNDARNAS UPPFATTNING OM INNOVATIONEN Relativa fördelar Kompatibilitet och komplexitet Utvärderingsmöjlighet Möjlighet till observation... 40

4 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 4 Institutionen för Ekonomi och Informatik ANVÄNDARNAS UPPFATTNING OM INNOVATIONENS KONSEKVENSER Direkta och indirekta konsekvenser Önskvärda och icke önskvärda konsekvenser SLUTSATSER DISKUSSION FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING KÄLLFÖRTECKNING BILAGA 1: MALL FÖR INTERVJUER BILAGA 2: BREV FRÅN JORGE DE SOUSA PIRES

5 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 1 Institutionen för Ekonomi och Informatik Inledning Vår värld förändras och informationssamhällets konturer blir mer och mer tydliga. Allt fler människor i Sverige använder sig av det världsomspännande kommunikationsnätet Internet både i arbetet och på fritiden. Av den svenska befolkningen mellan år var , eller 53,4 procent uppkopplade någon gång under mars (MMXI Nordic, 2000) Hittills har denna access mot Internet för privatpersoner vanligtvis skett med modem via telenätet. Denna anslutningsform är relativ långsam och varje uppkoppling kostar användaren en större eller mindre avgift beroende på uppkopplingens längd. Sedan några år tillbaka har man dock börjat tala om en rad nya tekniker för högre överföringshastighet över Internet som går under samlingsnamnen bredband och höghastighetsinternet. Utmärkande för dessa är att användaren ständigt ska kunna vara uppkopplad på Internet mot en rimlig månadskostnad. Bredband kan även innebära en markant ökning av överföringskapaciteten Sverige har idag en tätposition i världen när det gäller den nya informationstekniken och detta försprång ger möjlighet till stark ekonomisk tillväxt, varför man från statens sida gärna ser en snabb utbyggnad av bredband. (Regeringens skrivelse 1998/99:2) Hur har livet förändrats för användare av bredband och höghastighetsinternet?denna uppsats har undersökt en grupp hemanvändare med bredband och intervjuat dem om deras uppfattning om bredband. Med hemanvändare avses i denna uppsats privatpersoner som har tillgång till en bredbandsuppkoppling i hemmet. I vårt arbete har vi utgått från E. Rogers teori för hur en innovation sprids i ett samhälle. En innovation är i det här fallet en idé, utövning eller produkt som en individ eller en grupp inom ett socialt system uppfattar som ny. (Rogers 1995) Vi räknar företeelsen bredband som en innovation trots att det egentligen rör sig om en mängd olika tekniker. 1.1 Vad är bredband? Vi har börjat med att söka efter en definition av begreppet. Enligt den statliga offentliga utredningen (Bredband för tillväxt i hela landet, SOU 1999:85, även kallad bredbandsutredningen) är definitionen på bredband följande: En överföringskapacitet på minst 2 Mbit/s 1 i en ledning (trådburet) eller bärvåg (trådlöst), i båda riktningarna. 1 En megabit per sekund, en miljon bitar per sek, ett vanligt mått när man talar om överföringskapacitet i en ledning.

6 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 2 Denna hastighet avser det nätet som är närmast användaren (accessnätet). Observera dock att det inte är någon speciell teknik som avses utan alla tekniska lösningar med högre överföringskapacitet än ovan räknas hit. Frågan är hur snabbt bredband är jämfört med modem. Vi har med utgångspunkt från ett räkneexempel i InternetWorld kommit fram till att en överföringshastighet på 2 Mbit/s är ca 35 ggr snabbare än ett modems. Det finns dock faktorer som reducerar hastigheten. Ett sådant exempel är hur många som delar på en anslutning till Internet. Det är därför svårt att uppskatta hur snabb anslutningen kommer att bli, men hastigheten förväntas bli avsevärt högre än med modem. (Mattsson, 2000) En annan åsikt om vad som är bredband nämns i boken Glädjen att veta hur det faktiskt hänger ihop! av Jorge de Sousa Pires. Definitionen där var inte förklarad varför vi kontaktade författaren via e-post. Författaren avråder i sitt svar oss från att använda en preciserad siffra i antalet kbit/s, då han menar att termen bredband inte är en vetenskapligt definierad term (se bilaga 2). Han drar istället slutsatsen att då kabeloperatörerna gärna vill kalla sina tjänster för bredbandstjänster och då de använder sig av hastigheter på kbit/s i ena riktningen måste bredbandsgränsen gå vid en hastighet under dessa värden. ISDN 2 däremot marknadsförs inte som bredband, vilket gör att gränsen går någonstans ovanför ISDN enligt författaren. Vi anser att det är viktigt att definiera bredbandsbegreppet för att alla ska kunna kommunicera om samma sak. Samtidigt tror vi att definitionen på bredband i framtiden kommer att förändras med den tekniska utvecklingen, på samma sätt som kriterierna för en superdator 3 har förändrats. ITkommissionen vill till exempel att samtliga bostäder i Sverige ska ha en bredbandskapacitet på 5 Mbit/s inom fem år. (IT-kommissionen, 2000) Vår definition av bredband I detta arbete utgår vi därför från en egen definition av bredband som innebär hastigheter som överstiger den för ISDN-anslutningar, d.v.s. 128 kbit/s. Denna definition använder vi för att det fortfarande finns många bredbandsoperatörer som inte uppnår den av bredbandsutredningen uppsatta definitionen 2 Mbit/s. Vi poängterar även att uppkopplingen är fast, d.v.s. ständig access mot Internet till en fast avgift. Vår definition lyder: En fast uppkoppling med en överföringskapacitet överstigande ISDN, d.v.s. 128 kbit/s i en ledning (trådburet) eller bärvåg (trådlöst), i båda riktningarna. 2 3 ISDN, Integrated Service Digital Network. En överföringsteknik som möjliggör hastigheter i 128 kbit/s. Apples G4-dator lanserades som superdator vilket fick USAs myndigheter att ändra definitionen. (MacPressen, 2000)

7 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 3 Höghastighetsinternet är ett ord som används av vissa operatörer som säljer fasta anslutningslösningar till Internet vilka överstiger hastigheten för ISDN men inte når upp till bredbandsutredningens definition av bredband. Vår egen definition innefattar således både bredband och höghastighetsinternet. 1.2 Problematisering Under senare år har termen bredband varit flitigt använt i svensk debatt, och nästan dagligen syns eller hörs ordet i olika massmedier. Bredband rör många av dagens samhällsområden och eftersom bredbandsutbyggnaden ännu inte är avslutad, finns det möjlighet att problematisera och diskutera frågeställningar inom många områden (IT-kommissionen, 2000). Politiker och samhällsdebattörer har hävdat att en utbyggnad av ett nationellt bredbandsnät är en förutsättning för att Sverige ska kunna bibehålla sin frontposition bland världens IT-nationer. Frågan är vad en sådan utbyggnad av ett fiberoptiskt nät till samtliga hushåll i Sverige skulle kosta. I SOU 1999:85 nämns summan miljarder för ett rikstäckande fibernät inkluderat överföringsutrustning och stomnät mellan kommunerna 4. När det gäller prognoser av så stora investeringar så finns alltid en osäkerhet om deras riktighet. Jämför t ex med JAS-projektet som 1982 budgeterades till 25,7 miljarder i dåvarande penningvärde framtill sekelskiftet. I början av 1990-talet ändrades planeringsramen till över 60 miljarder kronor. (SOU 1999:85) En snabb utbyggnad och en stor tillgänglighet är dock nödvändig för att Sverige ska fortsätta att vara en konkurrenskraftig IT-nation. Behovet av hög överföringskapacitet beräknas öka dramatisktför att referera till samma utredning. I ett räkneexempel från SOU 1999:85 visas att det genomsnittliga kapacitetsbehovet nationellt kommer att öka från 8,7 Gbit/sekund till 632 Gbit/sekund Då räknar utredarna inte med ett realtidskrav, vilket är nödvändigt för exempelvis videokonferenser med hög kvalitet. Med realtidskrav menas i detta fall att data (bild och ljud) skickas och tas emot utan märkbar fördröjning. Räknar utredarna med realtidskravet ökar det genomsnittliga nationella dagsbehovet från 8,7 till 8256 Gbit/sekund. (SOU 1999:85) IT-kommissionen och bredbandsutredningen tror att bredbandskapacitet kommer att förändra en rad olika samhällsområden. De talar till exempel om möjligheten att hyra videofilmer och dataprogram över nätet, att använda sig av bildtelefoni och att distansarbete underlättas. En ökad användning av virtual reality är också trolig menar de, något som beräknas underlätta för bl a rörelsehindrade att upptäcka nya platser. 4 5 Enligt beräkningar i rapporten Bredband för tillväxt i hela landet (SOU 1999:85) En gigabit per sekund, en miljard bitar per sek.

8 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA Nationella frågeställningar Några viktiga frågor idag angående bredband är enligt bredbandsutredningen följande: Vem ska finansiera svenska folkets tillgång till bredband? Är det staten eller det privata näringslivet? Vem ska finansiera bredband i mindre lönsamma områden och vem bestämmer vad som är mindre lönsamma områden? Vilken överföringsteknik ska användas? Vad ska bredband användas till? Hur snabb överföringskapacitet behövs i Sverige? Vilka behöver bredband i Sverige? Kommer det att bildas en IT-elit, där t ex äldre och handikappade utestängs? Uppsatsens frågeställningar Ett område som bredbandsutredningen inte studerat närmare är vad bredband innebär för privatpersoner. Detta mikroperspektiv är också en viktig aspekt, eftersom individernas uppfattning påverkar bredbandsuppkopplingens popularitet. Vi väljer därför att i vår uppsats undersöka hemanvändarnas uppfattning om sin bredbandsanslutning och utgår från tre egna frågeställningar, baserade på Rogers teori om innovationsspridning: Vilken syn har användare på sin bredbandsuppkoppling, d.v.s. vad upplever användarna som bra och dåligt med sin bredbandsuppkoppling? Vilken typ av beslut låg bakom användarnas införskaffande av bredband? Vad får en bredbandsuppkoppling för konsekvenser för användaren? 1.3 Syfte Syftet är att undersöka vilken uppfattning som privatpersoner med bredband i hemmet har om sin bredbandsuppkoppling. 1.4 Avgränsning De delar av Rogers teori om innovationsspridning som uppsatsen berör är innovationens egenskaper och konsekvenser samt den delen som rör innovationsbeslutet. Användarnas sociala system, vilken kategori av adoptanter de tillhör eller vilka kommunikationskanaler som används kommer endast att behandlas mycket övergripande i resultatet, analysen och uppsatsens slutsatser. Dessa delar tas dock med i beskrivningen av Rogers teori, för att ge läsaren en uppfattning om teorin som helhet. Uppsatsen behandlar inte företag eller organisationers syn på ämnet. När det gäller innovationens konsekvenser behandlas endast de undersökta personernas egna åsikter i frågan. Vad bredband innebär för konsekvenser

9 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 5 för individernas familjemedlemmar, arbete och samhället i stort berörs ytterst översiktligt. Den undersökta gruppen bygger på ett av uppsatsförfattarna framtaget selektivt urval av bredbandsanvändare. Uppsatsens undersökning avgränsas därför till den specifika gruppen och skall inte ses som ett vetenskapligt grundat stickprov ur populationen av användare. Några olika tekniska lösningar för bredband beskrivs överskådligt i informativt syfte. Någon jämförelse och analys mellan olika operatörer görs inte.

10 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 6 2 Teori I detta kapitel beskrivs tidigare utredningar som har undersökt internetanvändare, samt den vetenskapliga modell som vi har haft som utgångspunkt i vårt arbete. 2.1 Tidigare utredningar Vi har inte hittat någon utredning om användarnas syn på bredband. Det finns många tekniskt inriktade vetenskapliga artiklar om bredband men ämnet sett ur användarnas perspektiv är troligtvis fortfarande för nytt för att ha utgjort underlag för vetenskaplig forskning. I kursinformationen står att när det gäller kopplingen till litteratur är informatikämnet i så snabb utveckling att man ibland måste använda referenser av generell natur (Le Duc, 2000). Närmaste substitut för att studera bredbandsanvändarna torde vara att undersöka internetanvändarna och deras syn på Internet. Att använda sig av Internet är i dagsläget en förutsättning för att ha nytta av bredband. Det finns flera undersökningar om användare och Internet. Här nedan presenteras två olika undersökningar om användarna och Internet. Det är två undersökningar, en från Singapore och en från Sverige Users and Uses of the Internet: The Case of Singapore I denna artikel från 1997, undersöker författarna Thompson S. H. Teo et al, internetanvändningen i Singapore med syfte att ge en bättre bild av dess användning i landet.(thompson,1997) Författarna undersöker om det finns mönster i hur Internet används samt vilka faktorer som användaren anser vara viktiga för en behaglig internetupplevelse. Undersökningens intressenter utgörs i första hand av beslutsfattare (policy makers), internetoperatörer (eng. Internet Service Provider, ISP) samt webbdesigners. Vilken modell för undersökningen som använts är oklart Undersökningens metod Som förstudie till undersökningen gjordes 16 intervjuer med internetanvändare. Detta gjordes för att få en generell bild av Internets användningsområden. Utifrån denna förstudie skapades sedan de frågor som låg till grund för undersökningen. Frågorna var t ex vilken ålder och utbildning respondenten har samt hur ofta han eller hon använder Internet och vad det främst används till. Enkäten testades nu i flera omgångar och publiceras sedan både på Internet och i ett antal lokala tidningar. För att uppmuntra deltagande i undersökningen skänkte man två dollar till de hundra först svarande. Antalet användbara svar från undersökningen uppgick till 1370 st Undersökningens resultat Undersökningen resultat visar att den typiske internetanvändaren i Singapore är en man mellan år med minst gymnasieutbildning. Han har dock inte nödvändigtvis utbildning inom IT-området.

11 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 7 Den genomsnittlige internetanvändaren kopplar upp sig från hemmet i första hand och jobbet i andra. Han anser att överföringshastigheten är den viktigaste faktorn för att få en behaglig internetupplevelse medan animationer eller filmer har låg prioritet. Han använder Internet främst till att skicka e-post samt titta på hemsidor och inte lika ofta till online-köp eller nedladdning av filer Undersökningens slutsats Författarna anser att det finns ett stort behov av att öka överföringshastigheten på Internet. Detta kan enligt författarna göras genom att öka bandbredden och antalet proxyservrar Internetanvändningen i Sveriges befolkning Detta är en undersökning gjord av forskarna Torsten Österman och Joachim Timander vid forskningsgruppen vid samhälls- och informationsstudier (FSI). Forskningen återges i en Teldokrapport (Teldok,1997). Teldok startades av Telia AB för att kunna dokumentera, publicera information om framförallt IT-användningen i arbetslivet. Utgivningen av rapporten är således bekostat av ett kommersiellt företag som har ekonomiska intressen i ämnesområdet Undersökningens metod Undersökningen är en del i en långtidsstudie av svenska folket från 1955 och fram till när boken gavs ut Sedan 1995 genomfördes undersökningar om internetanvändning. Forskarna hävdar även att metodiken man använder sig av ger stora fördelar i vetenskaplig kvalitet. Undersökningsmaterialet är till största delen insamlat via postenkät och Österman och Timander skriver att svarsfrekvensen är hög. Inga siffror nämns för att bekräfta detta Undersökningens resultat Undersökningen publicerades 1997 och rör internetanvändningen endast i Sverige. Den beskriver antalet användare och skillnader i regioner, åldersgrupper och kön. Forskarna konstaterar att skillnaden när det gäller förtrogenheten med nätet är stor mellan olika befolkningsgrupper. Samtidigt säger de att det är svårt att förespå ett framtida spridningsförlopp. I undersökningen har forskarna också undersökt människors vilja att använda Internet för vissa ärenden och tjänster samt användarnas attityder. Utredarna tror sig av resultatet kunna dra slutsatsen att medborgarna är mycket intresserade att utnyttja tjänster elektroniskt. Drygt 60 procent kunde till exempel tänka sig att utföra bankärenden över Internet. Något mer än hälften räknade med att kunna hämta information och blanketter från olika myndigheter. Många kan också tänka sig att använda Internet som ett informationsbibliotek. Generellt sett så är det nyttoaspekten som står högst på listan över tjänster. Människorna vill använda tekniken för att göra vardagen enklare. Att få 6 En server som bl a sparar de senast besökta sidorna vilket ökar snabbheten vid access.

12 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 8 dagstidningen direkt till datorn var dock den informationstjänst som hade lägst efterfrågan bland de olika svarsalternativen. Knappt var femte tillfrågad var intresserad av denna tjänst. Undersökningen visade att de yngre läsarna har en större vilja att läsa tidningen på datorn än äldre läsare. Därför menar utredarna att det på sikt kan leda till förändringar för tidningsbranschen. Skillnader mellan äldre och yngre personer kunde också ses på frågan om huruvida man var intresserad av att göra nya bekantskaper/ha diskussioner med andra som har samma intressen som jag (Teldok 1997, sid. 33). Bland de yngre var nästan hälften intresserade av detta mot 20% av hela den undersökta gruppen Undersökningens slutsatser Forskarna motsäger en uppfattning om att internetspridningen ska nå en mättnad när den nått strax över femtio procent av befolkningen. I bokens summering anser forskarna detta som osannolikt då Internet som innovation kommer att ge förändringar i hela infrastrukturen när det gäller tjänste- och informationsutbudet. Forskarna tror därför att hela befolkningen i framtiden kommer att ha tillgång till Internet eller något motsvarande. Däremot uttalar de sig inte för hur fort detta kommer att gå. 2.2 Vetenskaplig modell Vårt arbete utgår från Everett M. Rogers teori för innovationsspridning kallad Diffusion of innovation. (Rogers, 1995) Denna teori har använts på innovationer av skilda slag för att visa hur innovationerna sprids eller inte sprids. Rogers har forskat i ämnet sedan tidigt 1960-tal. En fjärde upplaga av en bok med samma titel som teorin kom ut Rogers var när boken skrevs professor vid ett universitet i New Mexico. Le Duc (1999, A) nämner Rogers som the most eminent scholar in the field of innovation diffusion. Innovationsspridningen definieras av Rogers som en process där en innovation kommuniceras genom olika kanaler över tid och mellan medlemmar av ett socialt system. Spridningen av en innovation kännetecknas under optimala förutsättningar av en s-formad kurva. Först går processen långsamt för att sedan öka i hastighet när fler och fler individer eller organisationer tar till sig innovationen. Spridningen når sedan en hög stabil nivå eller sjunker igen beroende på att innovationen ersätts av någonting som uppfattas som bättre eller bara överges. Många idéer, utövningar eller produkter kommer aldrig att anammas av alla medlemmar av det sociala systemet.

13 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 9 Diagram 1, S-kurvan visar graden av spridning i förhållande till tiden. (Källa: Rogers, 1995, sid 11) Innovation Rogers definierar en innovation som en idé, utövning eller produkt som en individ eller en grupp inom ett socialt system uppfattar som ny. Detta innebär att även om en grupp har använts sig av en produkt så kan den ses som en innovation av en annan grupp. Det räcker inte med att en innovation är ny för att den ska spridas i det sociala systemet utan det krävs även ett antal egenskaper för detta. Rogers forskning har visat på fem viktiga kriterier som påverkar adoptionens spridningshastighet: relativa fördelar, kompatibilitet, komplexitet, utvärderingsmöjlighet och möjlighet till observation. En innovation sprids alltså fortast om den av individer uppfattas ha många relativa fördelar, vara kompatibel med tidigare innovationer, ha en låg komplexitet, samt om individen har möjlighet att i förhand utvärdera och observera innovationen inklusive dess resultat. Relativa fördelar (Relative advantage) Hastigheten ökar för adoption av en innovation ju fler fördelar produkten har jämfört med tidigare lösningar. Exempel på sådana fördelar är lägre kostnader, tidsbesparingar, högre social status och tillfredsställelse. Det är viktigare för en innovations spridning att individen uppfattar det nya som fördelaktigt än att innovationen verkligen är det, ur ett objektivt perspektiv. Kompatibilitet (Compatibility) En innovation sprids fortare om den anses överensstämma med tidigare erfarenheter och värderingar som finns hos användarna. Innovationen måste också motsvara de tänkta användarnas behov. Ju mer kompatibel en innovation är desto mindre förändringar och desto lägre inlärningskrav krävs av användarna. Rogers hävdar dock att en fullständigt kompatibel produkt inte kan räknas som en innovation.

14 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 10 Komplexitet (Complexity) Om en innovation eller en del av en innovation uppfattas som svår att förstå och använda kommer adoptionen att gå långsammare. Användarna vill oftast inte lägga ned för mycket tid på att lära sig nya funktioner. Utvärderingsmöjlighet (Trialability) Med utvärderingsmöjlighet menas i vilken grad som möjliga användare kan testa en innovation före en eventuell adoption. Denna egenskap är speciellt viktig i början av spridningsprocessen då användarantalet är litet. Om man adopterar innovationen vid ett senare stadium av spridningsprocessen finns redan en stor kunskap om innovationen i det sociala systemet. Om användarna har möjlighet att testa en innovation sprids adoptionen i regel snabbare. Möjlighet till observation (Observability) Med detta begrepp menas i vilken utsträckning som innovationens resultat är märkbart för andra personer i det sociala systemet. Om ett stort antal människor redan adopterat en innovation och dess fördelar är synliga, har andra lättare att följa efter Kommunikationskanaler En kommunikationskanal är det sätt som individen erhåller information från en annan individ. Via olika kommunikationskanaler påverkas människors vilja att adoptera innovationer. Rogers forskning visar att påverkan skiljer sig åt om kommunikationskanalerna är personliga eller om massmedia används. Vanligtvis sprider massmedia snabbare medvetandet om innovationen medan de personliga kanalerna är bättre på att övertala människor i ena eller andra riktningen. Detta faktum förstärks ytterligare om informationen i den personliga kanalen kommer från en individ med liknade sociala förhållanden, utbildning och ekonomiska förutsättningar Tid Rogers menar att tidsfaktorn är viktigt för tre olika aspekter som alla påverkar spridningen: beslutsprocessen, kategorier av adoptanter och graden av adoption Beslutprocessen Detta är en individuell process som inleds med medvetenhet och som sedan resulterar i adoption eller att innovationen förkastas. Processen består av fem steg som individen, eller annan enhet i beslutsposition, går igenom i ordningsföljd. Beslutsprocessen binds härigenom till tidsfaktorn. Först måste man erhålla kunskap som möjliggör en medvetenhet om att innovationen finns. Rogers diskuterar i sin bok vad som kommer först; medvetenheten om en innovation eller behovet av den? Rogers menar att en individ mycket väl kan utveckla ett behov efter att ha fått kunskap om att en innovation existerar, men att behov även kan leda till att innovationen uppmärksammas. (Jämför exempelvis modekläder och antibiotika; modekläder skapar behov medan antibiotika är resultatet av ett behov.)

15 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 11 Individerna väljer till viss grad själva vilken information de vill erhålla och om ett behov finns använder individen sina kommunikationskanaler för att söka efter innovativa lösningar på detta problem. När kunskap har erhållits bildar sig individen (eller annan enhet med beslutsrätt) en uppfattning om innovationens fördelar och nackdelar för sin egen person/enhet. Det är detta underlag som sedan resulterar i ett beslut om huruvida innovationen adopteras eller ej. Endast om adoption sker går adoptanten till nästa steg i beslutsprocessen genom att implementera den nya innovationen. Implementeringen följs av en sökning på bekräftelse, d.v.s. bevis på att individen fattat ett riktigt beslut. Även om en innovation förkastas kan behovet att söka bekräftelse finnas. Detta kan in sin tur leda till ny kunskap ledande till innovationsadoption eller att en redan adopterad innovation förkastas eller ersätts Kategorier av adoptanter Ett socialt system förklarar Roger kan bestå av individer, informella grupper samt organisationer. Alla som ingår i ett socialt system kan i sin tur delas in i fem olika kategorier baserat på hur tidigt de tar till sig en idé: Innovatörer, tidiga adoptanter, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrare. Diagram 2, Kategorisering av adoptanterna efter förmåga att till sig innovationer mätt över tid. (Källa: Rogers, 1995, sid 262) Innovatörer (Innovators) Den första gruppen är innovatörerna som bara måste testa nya idéer. Rogers (1995) talar om dem som besatta och äventyrliga. Dessa individer kan hantera komplexa innovationer och är inte rädda för motgångar. Gruppen kännetecknas av att den har goda ekonomiska förutsättningar och stor vilja för risktagning. Medlemmar av innovatörsgruppen skiljer sig ofta från mängden på grund av sin inställning. Det är vanligt att de odlar vänskapsband med likasinnade även om de befinner sig på skilda geografiska platser.

16 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 12 Tidiga adoptanter (Early adopters) Innovatörerna följs i sin tur av tidiga adoptanter, en grupp som har högre social rang än sina föregångare. Dessa kan på grund av den respekt de besitter agera både som medvetna och omedvetna marknadsförare för innovationen. När även denna grupp anammat innovationen minskas osäkerheten bland de följande kategorierna. Tidig majoritet (Early majority) De mer försiktiga och betänksamma bildar nästa grupp, den tidiga majoriteten. Till denna kategori hör ca 1/3 av det sociala systemet enligt Rogers. Sen majoritet (Late majority) Först därefter kommer gruppen sen majoritet att ta till sig innovationen men bara om de är övertygade om att nymodigheten ger dem något tillbaka, exempelvis lägre driftkostnader. Den sena majoriteten består även den av ca 1/3 av gruppens medlemmar. Gruppen har vanligtvis begränsade ekonomiska förutsättningar, vilket måste vägas mot adoption av en innovation. Eftersläntrare (Laggards) Eftersläntrarna är misstänksamma mot innovationer och vill helst att saker och ting ska förbli oförändrade. De har också ofta en ekonomisk situation som gör att de måste planera varje inköp noga Graden av adoption Graden av adoption är en beteckning på hur fort eller långsamt en innovation sprids till en viss procent i det sociala systemet. Spridningen börjar med att den första kategorin av adoptanter tar till sig innovationen. Därefter följer andra grupper efter. Graden av adoption kan skilja mellan olika typer av sociala system när det gäller samma innovation. Normer, det vill säga vad som är tillåtet, i en social grupp kan påverka spridningen likväl som gruppens struktur också kan inverka. Exempelvis kan en enhet med en auktoritär ledare medföra en snabbare adoption om ledaren ger order om detta. De flesta innovationerna som adopteras följer en s-formad kurva. För vissa nya produkter är denna kurva brant medan den för andra är mer utslätad Sociala system Ett socialt system definieras av Rogers som en grupp enheter som står i relation till varandra och där enheterna samverkar för att uppnå gemensamma mål. Medlemmarna i ett sådant system kan utgöras av individer, informella grupper, organisationer och/eller undergrupper. Exempel på sociala system är boende på en ort, alla sjuksköterskor på ett sjukhus eller alla pensionärer i Sverige. Systemets struktur och vilka värderingar som återfinns bland medlemmarna i systemet påverkar adoptionsspridningen. En annan viktig faktor är opinionsbildarna, det vill säga att varje system har de som förespråkar adoption och de som motverkar

17 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 13 den. I sin teori säger Rogers att det finns primärt tre olika sätt att besluta om huruvida adoption av en innovation skall fullföljas eller inte. Individuellt beslut Det första är att individen självständigt fattar sitt beslut. Detta innebär dock att individens beslut kan ha påverkats av exempelvis systemets normer eller av information från personliga kommunikationskanaler. Kollektivt beslut Den andra typen sker när ett kollektivt beslut fattas gemensamt av medlemmarna i ett socialt system. Auktoritärt beslut Ett auktoritetsbeslut är av den tredje typen och innebär att någon eller några individer fattar beslut som kommer att gälla för övriga medlemmar av det sociala systemet på grund av sin makt, status eller överlägsna kunskap. Individerna har lite eller mycket lite inflytande i beslutet. Förutom dessa tre finns också en fjärde form av beslut som innebär en kombination av de tre ovanstående i olika former Innovationens konsekvenser Konsekvenserna av att adoptera en innovation eller inte göra det, berör hela det sociala systemet likväl som den påverkar den enskilda medlemmen. Rogers talar om minst tre olika klassificeringar av konsekvenserna. Dessa är önskvärda gentemot icke önskvärda konsekvenser, direkta mot indirekta konsekvenser och slutligen förväntade kontra oväntade konsekvenser. En innovation förutsätts ha önskvärda, direkta och förväntade konsekvenser, men nästan alltid medför en förändring även oväntade konsekvenser som inte är önskvärda och som slår indirekt mot det sociala systemet. Rogers tar som exempel när stålyxan infördes bland urbefolkningen i Australien. Tanken var att innovationen skulle förbättra levnadsstandarden men den innebar också att familjestrukturen bröts sönder, prostitutionen ökade och att yxan användes som vapen. 2.3 Egen modell Detta arbete kommer endast ytterst överskådligt behandla tidsfaktorn, användarnas sociala system, vilken kategori av adoptanter de tillhör samt vilka kommunikationskanaler som används. Anledningen till detta är den i dagsläget relativt låga spridningen av bredband. De adoptanter som finns idag borde alla räknas till den första (innovatörerna) eller andra kategorien (tidiga adoptanter) av användarna. Eftersom få hemanvändare har bredband är kommunikationskanalen i huvudsak massmedia, t ex reklam och nyhetsprogram. Undersökningen är inte tillräckligt omfattande i sin karaktär för att vi ska kunna kartlägga ett helt socialt system. I vår modell utgår vi ifrån en mindre del av Rogers teori om innovationsspridning då vi tror att dessa delar har störst betydelse för användarens uppfattning om bredband.

18 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 14 De delar som kommer att behandlas i undersökningen är: Innovationens definition Relativa fördelar Kompatibilitet Komplexitet Utvärderingsmöjlighet Möjlighet till observation Typ av innovationbeslut (Individuellt, kollektivt eller auktoritärt) Innovationens konsekvenser Vi hävdar att bredband är en innovation som är relativt ny och fortfarande har låg spridning. För att en innovation ska kunna få en omfattande spridning bör den uppfylla de av Rogers framtagna kriterierna. Dessa är relativa fördelar, kompatibilitet, komplexitet, utvärderingsmöjlighet och möjlighet till observation. En omfattande spridning av en innovation skulle enligt vår mening kunna tyda på att den uppfattas som övervägande positivt av användarna. En negativ uppfattning hos användarna skulle omvänt leda till en lägre spridning. Vi vill göra ett tillägg till begreppet kompatibilitet. Att den nya uppfinningen kan användas tillsammans med redan existerande produkter är också en viktig del för hög kompatibilitet. En innovations spridning kan också påverkas av vem som tar beslutet att införa innovationen. Slutligen kan de konsekvenser som innovationen för med sig både direkt och indirekt påverka spridningen av innovationen till andra medlemmar.

19 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 15 3 Metod I sökningen av vetenskapliga artiklar och litteratur om vårt ämnesområde har vi använt följande sökord ensamt eller i olika kombinationer: Broadband; broad-band; wideband och bredband Användare; user, enduser och end-user Survey; investigation; scientific; undersökning Rogers; Rogers, Everett och Rogers M. Everett Diffusion och innovation Definition Förutom de vetenskapliga artiklar och den vetenskapliga modell som ligger till grund för arbetet har vi använt oss av andra källor för att öka vår kunskap om bredband. Till dessa hör ett antal skriftliga publikationer, men också TV- och radioprogram. De källor som inte finns i skriftlig form redovisas inte i källförteckningen. Detta då dessa källor bara har använts för att skaffa bakgrundsmaterial och källorna är svåra att få tillgång till. För att ytterligare fördjupa vår kunskap har vi haft kontakt med olika personer via e-post. Bland annat kontaktades Jorge de Sousa Pires som har en avvikande uppfattning mot bredbandsutredningen om vad som bör vara definitionen av bredband. Övriga kontakter ledde inte vidare. Den delen av bredbandsområdet som vi ansåg mest intressant, ur egen synvinkel, var hur den nya innovationen uppfattades av hemanvändarna. Gruppen bedrev långa diskussioner om bästa sätt att få underlag till den sortens undersökning. Vi valde slutligen att göra en intervjuundersökning. Detta därför att antalet privatpersoner med bredbandsuppkoppling i hemmet är lågt i dagsläget, vilket begränsar möjligheten att hitta underlag till en enkätundersökning. Både intervjuer och enkäter har sina för- respektive nackdelar. Besöks- eller telefonintervjuer tar i regel kort tid i anspråk under förutsättning att det är lätt att boka en tid för intervjun. Ett annat skäl att välja intervjuer är att man kan ställa mer komplicerade frågor och att frågorna kan följas upp. Det finns även vissa problem med att göra intervjuer. Exempelvis kan intervjuareffekter uppstå, det vill säga att den som intervjuar och respondenten påverkar varandra på ett sådant sätt att svarens riktighet blir lidande. Känsliga frågor kan också vara svårare att ställa eftersom den som svarar inte är anonym för frågeställarna. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991) Fördelen med enkäter är att man har möjlighet att göra undersökningen i en större grupp. En svårighet med enkäter är att få en hög svarsfrekvens och en annan att enkätundersökning i regel tar betydligt längre tid att genomföra. (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991) Om vi hade valt att göra en enkätundersökning tror vi att dessa faktorer skulle vållat oss stora problem med den tidsram vi har till vårt förfogande.

20 MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA Val av intervjuform Vår uppsats handlar om användarnas uppfattning om sin bredbandsuppkoppling. För att möjliggöra vår undersökning finner vi att den halvstrukturerade intervjuformen är mest lämplig, eftersom den möjliggör både kvalitativa och kvantitativa svar. Det är svårt att i en strukturerad intervjuform få kvalitativa svar på de frågor som handlar om personliga åsikter. (Lantz, 1993) Den öppna intervjuformen bör inte användas då vi vill styra respondenten mot frågor grundade på Rogers teori. Vissa frågor förväntas ge underlag för en jämförelse mellan de olika respondenterna, varför den riktat öppna intervjuformen inte heller är lämplig. Den del som innefattar personliga åsikter om bredbandsuppkopplingen och som går djupare ner på varför dessa åsikter finns använder sig av öppna svarsalternativ, vilket leder till kvalitativa svar. Därutöver finns frågor för att kunna jämföra de olika respondenternas svar, vilket kommer att utgöra en kvantitativ del i undersökningen. Besöksintervjuer var vårt förstahandsval, men ett antal telefonintervjuer blev nödvändiga, för att vissa respondenter bodde på en för oss avlägsen ort. 3.2 Urval av respondenter En undersökning av en grupp kan göras på flera sätt. En metod är att hela populationen eller gruppen undersöks, d.v.s. en totalundersökning. En annan lösning är att göra ett stickprov på en mindre grupp som är representativ för populationen eller gruppen. Att välja ut den representativa andelen för stickprovsundersökning kräver omfattande vetskap om statistiska urvalsmetoder (Svensson, 1987). Då vi inte har denna kunskap och på grund av utredningens tidsram gjorde vi inte ett slumpmässigt urval. Istället har vi gjort ett bekvämlighetsurval (eng. Convenience sampling, Trost, 1997) bestående av vänner, bekanta och människor i vår närmiljö. Detta innebär att vi själva har valt ut de som ingick i studien. Skälet till denna urvalsmetod beror på de faktorer som nämnts ovan samt att antalet privatpersoner som har bredband hemma är begränsat. På grund av att undersökningen bygger på besöksintervjuer i första hand, är avståndet till respondenterna också något vi tar hänsyn till i vår urvalsmetod. En viktig aspekt beträffande urvalet är att det inte finns något centralt register över vilka hushåll som har bredband i hemmet, vilket försvårar ett statistiskt urval av användarna. De olika operatörerna vill naturligtvis inte lämna ut adresslistor på sina kunder för ett arbete av denna art. Ett sådant beteende skulle troligtvis leda till extern kritik. 3.3 Val av intervjufrågor De frågor som ingår i intervjun är utformade av gruppen och är baserade på Rogers teori. Frågorna är kategoriserade efter de olika delarna av teorin som vi arbetar efter. Se bilaga 1 för den fullständiga intervjumallen.