Bokslutskommuniké Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009."

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

2 Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter (2 991) MSEK Rörelseresultat 496 (635) MSEK Resultat efter skatt 269 (460) MSEK Resultat per aktie, före och efter utspädning (1 840) SEK Ovanstående siffror avser kvarvarande verksamhet. KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Under 2009 renodlade Teracom-koncernen sin verksamhet för att fokusera på kärnverksamheten inom betal-tv och nättjänster. Målet är att utifrån den svenska och nordiska basen bli en spelare på den europeiska tv-marknaden, dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv. Parallellt med utlandssatsningar fortsätter vi också att utveckla verksamheterna på hemmamarknaden i Sverige. Strategin med expansion och förvärv kräver goda finanser och soliditeten uppgick till 40 procent i slutet av året. Koncernen omsatte MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med Teracom och Boxers underliggande verksamhet i Sverige fortsatte att generera ett positivt resultat, som låg i linje med förgående år. Rörelseresultatet för koncernen försämrades emellertid med 22 procent jämfört med föregående år. Resultatet belastades av att betal-tv-verksamheten på våra nya marknader krävt och kommer att fortsätta kräva stora investeringar framöver. Den positiva marginalutvecklingen inom segment Tv och radio är glädjande inte minst med tanke på att det gjorts stora investeringar i marknätet. Under 2009 slutförde Teracom AB utbyggnaden av det femte sändarnätet och utbyggnaden av det sjätte nätet påbörjades i slutet av året. Detta innebär att Boxers kunder nu kan få tillgång till fler kanaler. Under 2010 kommer koncernen att intensifiera arbetet med att sända i hdtv i marknätet. Den stabila grunden från affärsverksamheten i Sverige är en förutsättning för den internationella expansionen. Därför fortsatte arbetet med effektiviseringar av bolagen samt utvecklingen av nya närliggande tjänster. En sådan tjänst är Boxers triple play, vilken innebär att vi nu kombinerar tv, bredband och telefoni och därmed kan erbjuda kunderna en helhetslösning av medietjänster. Vi välkomnar också regeringens förslag till ny radio- och tv-lag, vilken förordar en digitalisering av radion. Det är min förhoppning att de sista pusselbitarna kring digitalradion faller på plats, så nätet kan utvecklas så även radiolyssnarna kan få tillgång till fler kanaler och nya tjänster. Även inom segmentet Kapacitet, inplaceringar och service görs satsningar och Kaknästornets roll som nav i distributionen av tv i Norden är två tillväxtområden. Den internationella satsningen fortsatte under året genom förvärvet av majoriteten av finländska PlusTV och lanseringen av Boxer i Danmark. Satsningarna innebar stora investeringar, framförallt i Danmark, där omfattande kommunikationsinsatser genomförts för att bygga upp en betal-tvverksamhet i marknätet. Under 2009 blev cirka hushåll kunder i Danmark, vilket var en något lägre nivå än förväntat. Erfarenheten från den svenska marknaden visar emellertid att det tar lång tid att bygga upp en stor och lönsam kundstock. I Finland, där PlusTV nu fått en ny vd, fortsätter vi göra satsningar för att öka andelen betal-tv kunder. 2 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

3 Totalt är hushåll i Sverige, Danmark och Finland kunder till oss. Att tv-tittarna trots den ekonomiska oron fortsatte att lägga ner allt mer pengar på betal-tv, visar att de uppskattar utbudet och enkelheten i erbjudandet från koncernens bolag. Svenska Boxers topplacering i Svenskt Kvalitetsindex är ett kvitto på det och den positiva utvecklingen av vår ARPU (genomsnittlig intäkt per kund) är ett annat. Crister Fritzson, koncernchef Teracom VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER - DECEMBER 2009 Teracom AB fattade i oktober beslut om att bygga ut det sjätte sändarnätet (mux 6) i det svenska digitala marknätet. Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till ny reglering möjliggör investeringar i nätet för att erbjuda tv-tittarna nya tv-kanaler. Beslutet stärker marknätet och ökar tv-tittarnas valmöjligheter på den hårt konkurrensutsatta tv-marknaden. Totalt handlar det om fem nya kanaler som från och med den 1 december började sända i marknätet via Boxers utbud. Kanalerna är Showtime, Star!, TV7, BBC World samt Disney XD. Den 1 november 2009 släcktes det analoga tv-nätet i Danmark. I samband med övergången har stora investeringar gjorts i marknadsföring av Boxers olika programpaket på den danska marknaden. Under kvartalet lanserade Boxer bredband och telefoni tillsammans med digital-tv och erbjuder därmed så kallad Triple Play i Sverige. Boxer Trippel, som erbjudandet kallas, innebär digital-tv via en vanlig antenn samt bredband och telefoni via ADSL. Jyri Ratia har utsetts till ny vd för den finska betal-tv-operatören PlusTV. Jyri Ratia, som kommer från medieföretaget Swelcom, tillträdde den 1 januari Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Teracom har tecknat ett nytt avtal. Avtalet omfattar utsändning av FM-radio i Sverige och löper under kommande tillståndsperiod, vilken förväntas bli fyra år. Därefter finns möjlighet till förlängning av avtalet med två år. UTSIKTER I december 2009 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag till ny radiooch tv-lag, vilken bland annat innehåller regler för tillståndsgivning för digital kommersiell radio. Det öppnar upp för en omfattande digitalisering av radion i Sverige, vilket Teracom ser som ett steg i rätt riktning för mediets utveckling. Våren 2010 lämnas regeringens proposition till riksdagen och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser finns att rapportera. 3 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

4 AVYTTRAD VERKSAMHET Koncernens verksamhet inom segment Bredband avyttrades i början av september Verksamheten uppvisade under perioden ett negativt rörelseresultat samt en förlust vid avyttringen med 66 MSEK. Avyttringen gjordes med syftet att renodla verksamheten. I enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter har periodens resultat för den avyttrade verksamheten i segment Bredband redovisats i koncernens resultaträkning inom posten Periodens resultat från avvecklad verksamhet. Det innebär att intäkterna och kostnaderna för segment Bredband exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseende den aktuella perioden och tidigare perioder Koncernens kassaflödesanalys redovisas inklusive den avyttrade verksamheten. Koncernen genomförde en förändring av segmentens sammansättning vid årsskiftet 2008/2009 vilket försvårar framtagandet av en kassaflödesanalys för avyttrad verksamhet. Kassaflödet från den avyttrade verksamheten har under 2008 och 2009 utgjort en mindre del av koncernens kassaflöde då en stor del av investeringarna och intäkterna har betalats före I balansräkningen per den 31 december 2009 är segmentet Bredband exkluderad. Balansräkningen för jämförbara perioder 2008 är de tidigare publicerade, dvs inklusive Bredband. 4 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

5 FINANSIELL ÖVERSIKT Koncernen Nyckeltal Q Q Q Q Q Q Q Q Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) Resultat efter finansiella poster (MSEK) Soliditet (%) Kassaflöde (MSEK) Antal nya digital-tv-abonnemang, tusental * *) Inkl förvärvade abonnemang i Finland. Nyckeltal Q1-Q Q1-Q Förändring Intäkter (MSEK) % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal* Resultat efter finansiella poster (MSEK) % Soliditet* Kassaflöde (MSEK) % Antal digital-tv-abonnemang, tusental** *) Förändringen avser procentenheter. **) Siffrorna avser totalt antal vid periodens utgång. From Q ingår förvärvade abonnemang i Finland. Intäkter och resultat Intäkterna för den kvarvarande verksamheten i koncernen uppgick till (2 991) MSEK per den 31 december 2009, en förbättring med 14 procent jämfört med föregående år. Den finska betal-tv verksamheten som förvärvades i juni 2009 stod för 84 procent av den totala intäktsökningen. Rörelseresultatet försämrades med 22 procent till 496 (635) MSEK, främst på grund av satsningar i Danmark och Finland. Koncernens rörelsemarginal, 15 (21) procent, försämrades med 6 procentenheter jämfört med Resultat efter finansiella poster uppgick till 483 (622) MSEK, en nedgång med 22 procent. Under fjärde kvartalet förändrades det orealiserade resultatet hänförligt till elderivat från en orealiserad förlust om -10 MSEK till en orealiserad vinst om 4 MSEK. Förändringen påverkade således finansnettot i kvartalet positivt med 14 MSEK. Årets finansnetto var oförändrat jämfört med föregående år och bestod av kostnader för den ökade upplåningen, negativa valutakursdifferenser hänförliga till den danska verksamheten samt nämnda orealiserade resultat av elderivat. 5 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

6 Resultatet efter skatt uppgick till 269 (460) MSEK, en nedgång med 42 procent. Den redovisade skatten ökade och uppgick till -214 (-162) MSEK. Ingen uppskjuten skattefordran avseende uppkomna skattemässiga underskott i Danmark har aktiverats. Resultat per segment Segment * Q Q Förändring Q1-Q Q1-Q Betal-tv Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) ** -5% 22% -27 5% 20% Tv och Radio Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) ** 39% 16% 23 30% 13% Kapacitet, Inplaceringar och Service Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) ** 13% 35% % 32% Koncernelimineringar Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Koncernens intäkter % Koncernens rörelseresultat % Koncernens rörelsemarginal (%) ** 8% 24% % 21% Bredband (avyttrad verksamhet) Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) ** 0% -6% 6-60% -27% Koncernens intäkter inkl avyttrad verksamhet % Koncernens rörelseresultat inkl avyttrad verksamhet % Koncernens rörelsemarginal (%) ** 8% 22% % 18% *) Segmentsinformation i enlighet med IFRS 8 redovisas i not 2. **) Avser förändring i procentenheter. Segment Betal-tv stod för 71 (66) procent av den kvarvarande verksamhetens totala externa intäkter Intäkterna i segmentet ökade med 22 procent jämfört med 2008 till (1 981) MSEK. Den finska verksamheten som förvärvades i juni 2009 stod för 80 procent av segmentets intäktsökning. Rörelsemarginalen minskade med 15 procentenheter och uppgick till 5 (20) procent. Den försämrade rörelsemarginalen orsakades främst av etableringskostnader i Danmark samt ett negativt resultat på den finska marknaden. Under fjärde kvartalet 2009 släcktes det analoga tv-nätet i Danmark. I samband 6 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

7 med släckningen intensifierades marknadsaktiviteterna på den danska marknaden vilket bidrog till segmentets negativa rörelsemarginal om -5 procent under kvartalet. Vid utgången av 2009 redovisade verksamheterna i Sverige, Danmark och Finland ( ) betal-tv-abonnemang. Ökningen av abonnemang tillkom huvudsakligen från förvärvet av Digi TV Plus Oy i Finland. Antalet abonnemang i respektive land uppgick till i Sverige, i Finland och i Danmark. Segment Tv och Radio utgjorde 18 (23) procent av den kvarvarande verksamhetens totala externa intäkter Segmentets intäkter uppgick till 989 (978) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 30 (13) procent. Fjärde kvartalets rörelseresultat påverkades positivt av värderingen av koncernens pensionsskuld, där segmentets andel av den positiva resultateffekten uppgick till 35 MSEK. Rationaliseringar under föregående år har medfört betydande kostnadsminskningar under 2009 vilket starkt bidragit till segmentets förbättrade rörelseresultat. Resultatet föregående år var belastat med betydande engångskostnader. Segment Kapacitet, Inplaceringar och Service svarade för 11 (11) procent av den kvarvarande verksamhetens totala externa intäkter Intäkterna ökade med 25 procent jämfört med 2008 och uppgick till 424 (340) MSEK. Rörelsemarginalen minskade med 15 procentenheter till 17 (32) procent. Segmentet inkluderar produkter som, efter utbrytningen av Comet Networks, får bära större andel av gemensamma nätkostnader vilket var den huvudsakliga orsaken till försämringen av rörelsemarginalen. Därtill råder en stark konkurrens på marknaden för kapacitets- och servicetjänster vilket pressar marginalerna nedåt. Fjärde kvartalets rörelseresultat påverkades positivt av värderingen av koncernens pensionsskuld, där segmentets andel uppgick till 7 MSEK. Verksamheten inom Segment Bredband avyttrades i september Intäkterna per den 4 september 2009 uppgick till 136 (197) MSEK. Rörelsemarginalen var negativ och uppgick till -60 (-27) procent. Rörelseresultatet har belastats med en realisationsförlust om -66 MSEK. Finansiell ställning I andra kvartalet 2009 förvärvade Teracom 51 procent av aktierna i den finska betal-tv-operatören Digi TV Plus Oy. Köpeskillingen inklusive förvärvskostnader uppgick till 365 MSEK. Teracom har dessutom möjlighet att förvärva resterande 49 procent från minoritetsägarna och minoritetsägarna har rätt att sälja sina aktier till Teracom. Teracoms åtagande att köpa minoritetens aktier har redovisats som en tilläggsköpeskilling. Enligt den preliminära förvärvsanalysen har 484 MSEK av bolagets totala värde allokerats till varumärke, kundrelationer och goodwill. I tredje kvartalet 2009 avyttrades 100 procent av Comet Networks, verksamheten inom segment Bredband, till CSIT AB. Verksamheten har uppvisat negativt rörelseresultat och CSIT övertog verksamheten och dess kontrakterade framtida åtaganden. Den avtalade köpeskillingen om 1 krona skall betraktas sammantaget med de omfattande åtaganden som CSIT tar över. Realisationsförlusten uppgick till 66 MSEK, vilket har redovisats i rörelseresultatet för avyttrad verksamhet. Skuldsättningen ökade till följd av det senaste årets bolagsförvärv. Koncernens räntebärande skulder uppgick till (306) MSEK. Balansomslutningen ökade med 425 MSEK till (3 765) MSEK. Koncernens soliditet minskade med 4 procentenheter och uppgick till 40 (44) procent. 7 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

8 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260 (581) MSEK. Nedgången med 55 procent jämfört med 2008 orsakades främst av en högre kapitalbindning i varulager och kundfordringar samt en ökning av betald inkomstskatt. Under 2009 investerade koncernen 267 (310) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Koncernens likvida medel påverkades med -201 MSEK vid förvärvet av Digi TV Plus Oy. Likvida medel i avyttrad verksamhet (segment Bredband) uppgick till 9 MSEK vid tidpunkten för avyttringen. Under andra kvartalet lämnade koncernbolagen utdelning till aktieägarna med 150 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 6 (-841) MSEK. Vid utgången av året uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar, inklusive outnyttjade externa krediter i bank, till 998 (855) MSEK. Under 2009 utökades kreditfaciliteten i bank med 600 MSEK. MODERBOLAGET Moderbolagets intäkter under 2009 uppgick till (1 515) MSEK, en nedgång med 5 procent jämfört med Rörelseresultatet förbättrades med 73 procent till 311 (180) MSEK. Resultatökningen är hänförlig till föregående års rationaliseringar som medfört betydande kostnadsminskningar under Dessutom genomfördes den 1 mars 2009 en inkråmsöverlåtelse av verksamhet (segment Bredband) från moderbolaget till det helägda dotterbolaget Comet Networks. Överlåtelsen skedde till bokförda värden. Kostnadsminskningarna och inkråmsöverlåtelsen medförde en förbättring i moderbolagets rörelsemarginal med 10 procentenheter till 22 (12) procent. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 34 procent och uppgick till 463 (346) MSEK. Till resultatökningen bidrog utdelning från dotterbolag, vilken var 31 MSEK högre än erhållen utdelning föregående år. Avyttringen av dotterbolaget Comet Networks gav upphov till en realisationsförlust som påverkade finansnettot negativt med 65 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 55 procent och uppgick till 470 (303) MSEK under Moderbolaget investerade 187 (282) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar, främst avseende digital-tv-nätet. Köpeskillingen för förvärvet av 51 procent av aktierna i den finska betal-tv-operatören Digi TV Plus Oy, inklusive förvärvskostnader, uppgick till 365 MSEK. Under andra kvartalet lämnades utdelning till aktieägarna med 150 MSEK. Aktieägartillskott lämnades till dotterbolaget Comet Networks med 53 MSEK under tredje kvartalet. Periodens kassaflöde uppgick till 28 (-511) MSEK. Långfristiga skulder uppgick vid utgången av fjärde kvartalet till 934 (1 067) MSEK. Moderbolaget redovisade en förstärkt soliditet om 56 (49) procent. MEDARBETARE Vid utgången av 2009 uppgick antalet tillsvidareanställda i koncernen till 622 (639). Av dessa var 481 (569) anställda inom moderbolaget Teracom AB. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I juni 2009 förvärvades den finska betal-tv-operatören Digi TV Plus Oy. Förvärvsanalysen är fortfarande preliminär. Bolagsförvärvet i Finland och den expanderande verksamheten i Danmark har inneburit att koncernens valutaexponering ökat. För ytterligare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Teracoms årsredovisning för år 2008, sidorna respektive not (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Baserat på bolagets resultatutveckling och finansiella ställning kommer styrelsen att föreslå årsstämman att fatta beslut om en total utdelning uppgående till 110 MSEK för räkenskapsåret 2009, vilket uppgår till 440 SEK per aktie. 9 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

10 RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT RESULTATRÄKNING, MSEK Koncernen Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Materialkostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Återföring nedskrivningar/nedskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat för den kvarvarande verksamheten Periodens resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Hänförs till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Periodens resultat DATA PER AKTIE Kvarvarande verksamhet Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK Totalt, inklusive avvecklad verksamhet Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MSEK Koncernen Periodens resultat kvarvarande verksamhet Periodens resultat avvecklad verksamhet "Övrigt totalresultat": * Omräkningsdifferenser Inkomstskatt relaterad till "Övrigt totalresultat" poster 0 0 Summa "Övrigt totalresultat" Totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse 0 91 *Övrigt totalresultat avser i sin helhet den kvarvarande verksamheten. 11 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG (MSEK) Koncernen Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter 0 0 Eventualförpliktelser 0 0 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Totalt eget kapital Övrigt hänförligt till Minoritetens Totalt Koncernen Aktie- tillskjutetomräknings- Intjänade moderbolagets andel av eget MSEK kapital kapital reserv vinstmedel aktieägare eget kapital kapital Ingående balans Förvärv av minoritetsandelar Utdelning Årets totalresultat Utgående balans Utdelning Årets totalresultat Utgående balans (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

13 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG (MSEK) Koncernen Not Resultat efter finansiella poster *) Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Företagsförvärv Avyttring av verksamhet Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning Upptagna lån Amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/årets början Likvida medel vid periodens slut *) Inklusive avyttrad verksamhet 13 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

14 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Materialkostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Återföring nedskrivningar/nedskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

15 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristig fordran hos koncernbolag Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder till koncernbolag Långfristiga skulder Kortfristiga skulder till koncernbolag 6 18 Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter 0 0 Eventualförpliktelser 0 0 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget Eget kapital vid periodens början Periodens resultat Utdelning Lämnade koncernbidrag, netto -1 0 Eget kapital vid periodens slut (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

16 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, (MSEK) Moderbolaget Not Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Utdelning från dotterbolag Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Företagsförvärv Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning Amortering/Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/årets början Likvida medel vid periodens slut NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Koncernens rapportering följer statens ägarpolitik. Denna bokslutskommuniké är därmed upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2008 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som har antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen. Nya eller omarbetade standarder som påverkat Teracoms delårsrapport: 16 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

17 IFRS 8 Rörelsesegment Denna standard kräver upplysningar om koncernens rörelsesegment och ersätter kravet på att bestämma primära och sekundära segment i koncernen. Implementeringen av denna standard har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning. Information om segment visas i Not 2, inklusive omarbetade jämförelsetal. Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Därutöver introducerar standarden begreppet Rapport över totalresultat (statement of comprehensive income) som visar alla poster avseende intäkter och kostnader som tidigare redovisades i eget kapitalräkningen, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har valt att presentera rapport över totalresultat i en enskild uppställning. IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, tillämpas för den under 2009 avvecklade verksamheten inom segment Bredband. Det innebär att intäkterna och kostnaderna för segmentet har exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseende den aktuella perioden och tidigare perioder 2008 och redovisats separat i resultaträkningen som periodens resultat från avvecklade verksamheter. Not 2 Segmentinformation IFRS 8 Rörelsesegment, som ersätter IAS 14, har tillämpats från och med 1 januari 2009 i koncernen. Till skillnad från IAS 14 kräver denna standard att upplysningar lämnas utifrån ledningens perspektiv. Med ledningens perspektiv avses rapporteringen till högsta verkställande beslutsfattaren (HVB), vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. För Teracom har koncernledningen identifierats som HVB. Koncernen är organiserad i och styrs i första hand utifrån affärsområden. Koncernen har, jämfört med tidigare primära segment, identifierat två nya rapporterbara rörelsesegment som tidigare utgjorde ett primärt segment (Telekom). Följande segment har identifierats utifrån IFRS 8; Betal-tv, Tv och Radio, Kapacitet, Inplaceringar och Service, samt Bredband (numera avyttrad). Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Försäljning mellan segment sker till priser som är goda uppskattningar av gällande marknadspriser. Koncernledningen använder rörelseresultaten för dessa segment för att fatta beslut om fördelning av resurser och för resultatanalys. Segmentens prestationer bedöms utifrån rörelseresultaten. Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras på koncernnivå. 17 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

18 Q1-Q Koncernen, rörelsesegment Intäkter Betal-tv TV och Radio Kapacitet, Inplacering och Service Summa kvarvarande verksamhet Bredband Summa inkl. avyttrad verksamhet Försäljning till externa kunder Försäljning mellan segment Summa intäkter Resultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Tillgångar Segmentens tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Q1-Q Koncernen, rörelsesegment Intäkter Betal-tv TV och Radio Kapacitet, Inplacering och Service Eliminering Eliminering Summa kvarvarande verksamhet Bredband Summa inkl. avyttrad verksamhet Försäljning till externa kunder Försäljning mellan segment Summa intäkter Resultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Tillgångar Segmentens tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Not 3 Nedskrivningar Koncernen Moderbolaget Tillgångar Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar Summa Återföring av nedskrivningar av maskiner och andra tekniska anläggningar, 12 MSEK, skedde i första kvartalet och avsåg kundspecifik utrustning inom segmentet Kapacitet, Inplaceringar och Service. Kundens verksamhet har förvärvats av ny ägare och kommer att bedrivas vidare i motsvarande omfattning. 18 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

19 Not 4 Förvärvade verksamheter Den 5 juni förvärvade Teracom 51 procent av aktierna i den finska betal-tv operatören Digi TV Plus Oy. Dessutom har Teracom ställt ut en säljoption gällande resterande 49 procent av aktierna och Teracom har även en option att förvärva samma andel. Åtagandet enligt säljoptionen värderas till 138 MSEK vid förvärvstillfället och ingår i den totala anskaffningskostnaden. Skulden har upptagits till ett värde som är Teracoms bästa bedömning med hänsyn till tidsvärdet. Optionspriset är beroende av det framtida resultatet i bolaget och kan förändras om antagandena för Teracoms bedömning förändras. Förvärvsanalysen är fortfarande preliminär då värdet på lång- och kortfristiga fordringar är under utredning. De tillgångar och skulder som ingick i förvärvet av Digi TV Plus Oy är enligt den preliminära förvärvsanalysen följande: MSEK Redovisat värde i det förvärvade bolaget Värden enligt förvärvsanalys Materiella anläggningstillgångar 1 1 Varumärke 89 Kundrelationer 88 Immateriella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar (uppskjutna skattefordringar) 0 46 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Avsättningar (uppskjutna skatteskulder) -46 Långfristiga skulder -6-6 Kortfristiga skulder Förvärvade identifierbara nettotillgångar Goodwill Köpeskilling för aktier i dotterbolag 355 Förvärvskostnader 10 Skuld avseende utställd säljoption avseende 49% 138 Total anskaffningskostnad 503 Anskaffningskostnad för årets förvärv -365 Likvida medel i förvärvade dotterföretag 164 Förändring av koncernens likvida medel vid årets förvärv -201 Digi TV Plus Oy har ingått med 350 MSEK i koncernens totala intäkter efter förvärvstillfället. De totala intäkterna i koncernen skulle ha uppgått till MSEK om bolaget ingått i koncernen från 1 januari Resultat efter skatt i Digi TV Plus Oy under perioden 5 juni-31 december, det vill säga efter förvärvstidpunkten, uppgick till -54 MSEK. Föregående år förvärvades minoritetsandelen i Boxer TV-Access AB till köpeskillingen 900 MSEK. 19 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

20 ÅRSSTÄMMA Årsstämma kommer att hållas i Stockholm onsdagen 31 mars, klockan Lokal: Summit Hitechbuilding, Sveavägen 9, plan 17, Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Teracoms webbplats den 17 mars, KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport 1 januari 31 mars april 2010 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av Teracom-koncernens och moderbolaget Teracom AB:s verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Sundbyberg den 5 februari 2010 Åsa Sundberg Maria Curman Ingrid Engström Ordförande Ledamot Ledamot Lars Grönberg Tobias Henmark Kristina Axberg Bohman Ledamot Ledamot Ledamot Urban Lindskog John-Olof Blomkvist Claes-Göran Persson Ledamot Ledamot Ledamot Crister Fritzson Vd och koncernchef 20 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008.

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008. Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Teracom-koncernen visar ett fortsatt stabilt resultat under andra kvartalet 2008. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 APRIL JUNI 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 801 (830)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008. Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv

Bokslutskommuniké 2008. Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv Bokslutskommuniké 2008 Teracom-koncernen 2008 - Första året med enbart digital-tv Bokslutskommuniké 2008 OKTOBER - DECEMBER 2008 I SAMMANDRAG Intäkter 818 (859) MSEK Rörelseresultat 184 (174) MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009 Teracom-koncernen visade en fortsatt stabil resultatutveckling och förvärvade majoriteten av den finska betal-tv-operatören PlusTV. Delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Ett positivt första kvartal för Teracom-koncernen där moderbolaget initierar ett effektiviseringsprogram för att öka intäkterna och minska kostnaderna. Stabilt första

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari mars JANUARI MARS I SAMMANDRAG Intäkter 1118 (963) EBITDA 171 (171) EBITDA marginal 15% (18%) Rörelseresultat 75 (67) Rörelsemarginal 7% (7%) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Teracom-koncernen redovisar ett förbättrat resultat för 2006 och styrelsen kommer att föreslå årsstämman en återbetalning av aktieägartillskott med 350 MSEK. Positivt resultat för

Läs mer

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 T 2 Fortsatt uppåt för Teracomkoncernen FÖRSTA KVARTALET 2005 I SAMMANDRAG Intäkter 613 (460) MSEK Rörelseresultat 65 (26)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké OKTOBER - DECEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - DECEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 125 (1 74) Intäkter 4 478 (4 59) EBITDA 222 (185) EBITDA 833 (799) EBITDA marginal 2% (17%)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer