Bokslutskommuniké Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009."

Transkript

1 Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

2 Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter (2 991) MSEK Rörelseresultat 496 (635) MSEK Resultat efter skatt 269 (460) MSEK Resultat per aktie, före och efter utspädning (1 840) SEK Ovanstående siffror avser kvarvarande verksamhet. KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Under 2009 renodlade Teracom-koncernen sin verksamhet för att fokusera på kärnverksamheten inom betal-tv och nättjänster. Målet är att utifrån den svenska och nordiska basen bli en spelare på den europeiska tv-marknaden, dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv. Parallellt med utlandssatsningar fortsätter vi också att utveckla verksamheterna på hemmamarknaden i Sverige. Strategin med expansion och förvärv kräver goda finanser och soliditeten uppgick till 40 procent i slutet av året. Koncernen omsatte MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med Teracom och Boxers underliggande verksamhet i Sverige fortsatte att generera ett positivt resultat, som låg i linje med förgående år. Rörelseresultatet för koncernen försämrades emellertid med 22 procent jämfört med föregående år. Resultatet belastades av att betal-tv-verksamheten på våra nya marknader krävt och kommer att fortsätta kräva stora investeringar framöver. Den positiva marginalutvecklingen inom segment Tv och radio är glädjande inte minst med tanke på att det gjorts stora investeringar i marknätet. Under 2009 slutförde Teracom AB utbyggnaden av det femte sändarnätet och utbyggnaden av det sjätte nätet påbörjades i slutet av året. Detta innebär att Boxers kunder nu kan få tillgång till fler kanaler. Under 2010 kommer koncernen att intensifiera arbetet med att sända i hdtv i marknätet. Den stabila grunden från affärsverksamheten i Sverige är en förutsättning för den internationella expansionen. Därför fortsatte arbetet med effektiviseringar av bolagen samt utvecklingen av nya närliggande tjänster. En sådan tjänst är Boxers triple play, vilken innebär att vi nu kombinerar tv, bredband och telefoni och därmed kan erbjuda kunderna en helhetslösning av medietjänster. Vi välkomnar också regeringens förslag till ny radio- och tv-lag, vilken förordar en digitalisering av radion. Det är min förhoppning att de sista pusselbitarna kring digitalradion faller på plats, så nätet kan utvecklas så även radiolyssnarna kan få tillgång till fler kanaler och nya tjänster. Även inom segmentet Kapacitet, inplaceringar och service görs satsningar och Kaknästornets roll som nav i distributionen av tv i Norden är två tillväxtområden. Den internationella satsningen fortsatte under året genom förvärvet av majoriteten av finländska PlusTV och lanseringen av Boxer i Danmark. Satsningarna innebar stora investeringar, framförallt i Danmark, där omfattande kommunikationsinsatser genomförts för att bygga upp en betal-tvverksamhet i marknätet. Under 2009 blev cirka hushåll kunder i Danmark, vilket var en något lägre nivå än förväntat. Erfarenheten från den svenska marknaden visar emellertid att det tar lång tid att bygga upp en stor och lönsam kundstock. I Finland, där PlusTV nu fått en ny vd, fortsätter vi göra satsningar för att öka andelen betal-tv kunder. 2 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

3 Totalt är hushåll i Sverige, Danmark och Finland kunder till oss. Att tv-tittarna trots den ekonomiska oron fortsatte att lägga ner allt mer pengar på betal-tv, visar att de uppskattar utbudet och enkelheten i erbjudandet från koncernens bolag. Svenska Boxers topplacering i Svenskt Kvalitetsindex är ett kvitto på det och den positiva utvecklingen av vår ARPU (genomsnittlig intäkt per kund) är ett annat. Crister Fritzson, koncernchef Teracom VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER - DECEMBER 2009 Teracom AB fattade i oktober beslut om att bygga ut det sjätte sändarnätet (mux 6) i det svenska digitala marknätet. Post- och telestyrelsens (PTS) förslag till ny reglering möjliggör investeringar i nätet för att erbjuda tv-tittarna nya tv-kanaler. Beslutet stärker marknätet och ökar tv-tittarnas valmöjligheter på den hårt konkurrensutsatta tv-marknaden. Totalt handlar det om fem nya kanaler som från och med den 1 december började sända i marknätet via Boxers utbud. Kanalerna är Showtime, Star!, TV7, BBC World samt Disney XD. Den 1 november 2009 släcktes det analoga tv-nätet i Danmark. I samband med övergången har stora investeringar gjorts i marknadsföring av Boxers olika programpaket på den danska marknaden. Under kvartalet lanserade Boxer bredband och telefoni tillsammans med digital-tv och erbjuder därmed så kallad Triple Play i Sverige. Boxer Trippel, som erbjudandet kallas, innebär digital-tv via en vanlig antenn samt bredband och telefoni via ADSL. Jyri Ratia har utsetts till ny vd för den finska betal-tv-operatören PlusTV. Jyri Ratia, som kommer från medieföretaget Swelcom, tillträdde den 1 januari Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Teracom har tecknat ett nytt avtal. Avtalet omfattar utsändning av FM-radio i Sverige och löper under kommande tillståndsperiod, vilken förväntas bli fyra år. Därefter finns möjlighet till förlängning av avtalet med två år. UTSIKTER I december 2009 fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag till ny radiooch tv-lag, vilken bland annat innehåller regler för tillståndsgivning för digital kommersiell radio. Det öppnar upp för en omfattande digitalisering av radion i Sverige, vilket Teracom ser som ett steg i rätt riktning för mediets utveckling. Våren 2010 lämnas regeringens proposition till riksdagen och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser finns att rapportera. 3 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

4 AVYTTRAD VERKSAMHET Koncernens verksamhet inom segment Bredband avyttrades i början av september Verksamheten uppvisade under perioden ett negativt rörelseresultat samt en förlust vid avyttringen med 66 MSEK. Avyttringen gjordes med syftet att renodla verksamheten. I enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter har periodens resultat för den avyttrade verksamheten i segment Bredband redovisats i koncernens resultaträkning inom posten Periodens resultat från avvecklad verksamhet. Det innebär att intäkterna och kostnaderna för segment Bredband exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseende den aktuella perioden och tidigare perioder Koncernens kassaflödesanalys redovisas inklusive den avyttrade verksamheten. Koncernen genomförde en förändring av segmentens sammansättning vid årsskiftet 2008/2009 vilket försvårar framtagandet av en kassaflödesanalys för avyttrad verksamhet. Kassaflödet från den avyttrade verksamheten har under 2008 och 2009 utgjort en mindre del av koncernens kassaflöde då en stor del av investeringarna och intäkterna har betalats före I balansräkningen per den 31 december 2009 är segmentet Bredband exkluderad. Balansräkningen för jämförbara perioder 2008 är de tidigare publicerade, dvs inklusive Bredband. 4 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

5 FINANSIELL ÖVERSIKT Koncernen Nyckeltal Q Q Q Q Q Q Q Q Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Rörelsemarginal (%) Resultat efter finansiella poster (MSEK) Soliditet (%) Kassaflöde (MSEK) Antal nya digital-tv-abonnemang, tusental * *) Inkl förvärvade abonnemang i Finland. Nyckeltal Q1-Q Q1-Q Förändring Intäkter (MSEK) % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal* Resultat efter finansiella poster (MSEK) % Soliditet* Kassaflöde (MSEK) % Antal digital-tv-abonnemang, tusental** *) Förändringen avser procentenheter. **) Siffrorna avser totalt antal vid periodens utgång. From Q ingår förvärvade abonnemang i Finland. Intäkter och resultat Intäkterna för den kvarvarande verksamheten i koncernen uppgick till (2 991) MSEK per den 31 december 2009, en förbättring med 14 procent jämfört med föregående år. Den finska betal-tv verksamheten som förvärvades i juni 2009 stod för 84 procent av den totala intäktsökningen. Rörelseresultatet försämrades med 22 procent till 496 (635) MSEK, främst på grund av satsningar i Danmark och Finland. Koncernens rörelsemarginal, 15 (21) procent, försämrades med 6 procentenheter jämfört med Resultat efter finansiella poster uppgick till 483 (622) MSEK, en nedgång med 22 procent. Under fjärde kvartalet förändrades det orealiserade resultatet hänförligt till elderivat från en orealiserad förlust om -10 MSEK till en orealiserad vinst om 4 MSEK. Förändringen påverkade således finansnettot i kvartalet positivt med 14 MSEK. Årets finansnetto var oförändrat jämfört med föregående år och bestod av kostnader för den ökade upplåningen, negativa valutakursdifferenser hänförliga till den danska verksamheten samt nämnda orealiserade resultat av elderivat. 5 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

6 Resultatet efter skatt uppgick till 269 (460) MSEK, en nedgång med 42 procent. Den redovisade skatten ökade och uppgick till -214 (-162) MSEK. Ingen uppskjuten skattefordran avseende uppkomna skattemässiga underskott i Danmark har aktiverats. Resultat per segment Segment * Q Q Förändring Q1-Q Q1-Q Betal-tv Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) ** -5% 22% -27 5% 20% Tv och Radio Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) ** 39% 16% 23 30% 13% Kapacitet, Inplaceringar och Service Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) ** 13% 35% % 32% Koncernelimineringar Intäkter (MSEK) Rörelseresultat (MSEK) Koncernens intäkter % Koncernens rörelseresultat % Koncernens rörelsemarginal (%) ** 8% 24% % 21% Bredband (avyttrad verksamhet) Intäkter (MSEK), inkl. intern försäljning % Rörelseresultat (MSEK) % Rörelsemarginal (%) ** 0% -6% 6-60% -27% Koncernens intäkter inkl avyttrad verksamhet % Koncernens rörelseresultat inkl avyttrad verksamhet % Koncernens rörelsemarginal (%) ** 8% 22% % 18% *) Segmentsinformation i enlighet med IFRS 8 redovisas i not 2. **) Avser förändring i procentenheter. Segment Betal-tv stod för 71 (66) procent av den kvarvarande verksamhetens totala externa intäkter Intäkterna i segmentet ökade med 22 procent jämfört med 2008 till (1 981) MSEK. Den finska verksamheten som förvärvades i juni 2009 stod för 80 procent av segmentets intäktsökning. Rörelsemarginalen minskade med 15 procentenheter och uppgick till 5 (20) procent. Den försämrade rörelsemarginalen orsakades främst av etableringskostnader i Danmark samt ett negativt resultat på den finska marknaden. Under fjärde kvartalet 2009 släcktes det analoga tv-nätet i Danmark. I samband 6 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

7 med släckningen intensifierades marknadsaktiviteterna på den danska marknaden vilket bidrog till segmentets negativa rörelsemarginal om -5 procent under kvartalet. Vid utgången av 2009 redovisade verksamheterna i Sverige, Danmark och Finland ( ) betal-tv-abonnemang. Ökningen av abonnemang tillkom huvudsakligen från förvärvet av Digi TV Plus Oy i Finland. Antalet abonnemang i respektive land uppgick till i Sverige, i Finland och i Danmark. Segment Tv och Radio utgjorde 18 (23) procent av den kvarvarande verksamhetens totala externa intäkter Segmentets intäkter uppgick till 989 (978) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 30 (13) procent. Fjärde kvartalets rörelseresultat påverkades positivt av värderingen av koncernens pensionsskuld, där segmentets andel av den positiva resultateffekten uppgick till 35 MSEK. Rationaliseringar under föregående år har medfört betydande kostnadsminskningar under 2009 vilket starkt bidragit till segmentets förbättrade rörelseresultat. Resultatet föregående år var belastat med betydande engångskostnader. Segment Kapacitet, Inplaceringar och Service svarade för 11 (11) procent av den kvarvarande verksamhetens totala externa intäkter Intäkterna ökade med 25 procent jämfört med 2008 och uppgick till 424 (340) MSEK. Rörelsemarginalen minskade med 15 procentenheter till 17 (32) procent. Segmentet inkluderar produkter som, efter utbrytningen av Comet Networks, får bära större andel av gemensamma nätkostnader vilket var den huvudsakliga orsaken till försämringen av rörelsemarginalen. Därtill råder en stark konkurrens på marknaden för kapacitets- och servicetjänster vilket pressar marginalerna nedåt. Fjärde kvartalets rörelseresultat påverkades positivt av värderingen av koncernens pensionsskuld, där segmentets andel uppgick till 7 MSEK. Verksamheten inom Segment Bredband avyttrades i september Intäkterna per den 4 september 2009 uppgick till 136 (197) MSEK. Rörelsemarginalen var negativ och uppgick till -60 (-27) procent. Rörelseresultatet har belastats med en realisationsförlust om -66 MSEK. Finansiell ställning I andra kvartalet 2009 förvärvade Teracom 51 procent av aktierna i den finska betal-tv-operatören Digi TV Plus Oy. Köpeskillingen inklusive förvärvskostnader uppgick till 365 MSEK. Teracom har dessutom möjlighet att förvärva resterande 49 procent från minoritetsägarna och minoritetsägarna har rätt att sälja sina aktier till Teracom. Teracoms åtagande att köpa minoritetens aktier har redovisats som en tilläggsköpeskilling. Enligt den preliminära förvärvsanalysen har 484 MSEK av bolagets totala värde allokerats till varumärke, kundrelationer och goodwill. I tredje kvartalet 2009 avyttrades 100 procent av Comet Networks, verksamheten inom segment Bredband, till CSIT AB. Verksamheten har uppvisat negativt rörelseresultat och CSIT övertog verksamheten och dess kontrakterade framtida åtaganden. Den avtalade köpeskillingen om 1 krona skall betraktas sammantaget med de omfattande åtaganden som CSIT tar över. Realisationsförlusten uppgick till 66 MSEK, vilket har redovisats i rörelseresultatet för avyttrad verksamhet. Skuldsättningen ökade till följd av det senaste årets bolagsförvärv. Koncernens räntebärande skulder uppgick till (306) MSEK. Balansomslutningen ökade med 425 MSEK till (3 765) MSEK. Koncernens soliditet minskade med 4 procentenheter och uppgick till 40 (44) procent. 7 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

8 Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 260 (581) MSEK. Nedgången med 55 procent jämfört med 2008 orsakades främst av en högre kapitalbindning i varulager och kundfordringar samt en ökning av betald inkomstskatt. Under 2009 investerade koncernen 267 (310) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Koncernens likvida medel påverkades med -201 MSEK vid förvärvet av Digi TV Plus Oy. Likvida medel i avyttrad verksamhet (segment Bredband) uppgick till 9 MSEK vid tidpunkten för avyttringen. Under andra kvartalet lämnade koncernbolagen utdelning till aktieägarna med 150 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 6 (-841) MSEK. Vid utgången av året uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar, inklusive outnyttjade externa krediter i bank, till 998 (855) MSEK. Under 2009 utökades kreditfaciliteten i bank med 600 MSEK. MODERBOLAGET Moderbolagets intäkter under 2009 uppgick till (1 515) MSEK, en nedgång med 5 procent jämfört med Rörelseresultatet förbättrades med 73 procent till 311 (180) MSEK. Resultatökningen är hänförlig till föregående års rationaliseringar som medfört betydande kostnadsminskningar under Dessutom genomfördes den 1 mars 2009 en inkråmsöverlåtelse av verksamhet (segment Bredband) från moderbolaget till det helägda dotterbolaget Comet Networks. Överlåtelsen skedde till bokförda värden. Kostnadsminskningarna och inkråmsöverlåtelsen medförde en förbättring i moderbolagets rörelsemarginal med 10 procentenheter till 22 (12) procent. Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 34 procent och uppgick till 463 (346) MSEK. Till resultatökningen bidrog utdelning från dotterbolag, vilken var 31 MSEK högre än erhållen utdelning föregående år. Avyttringen av dotterbolaget Comet Networks gav upphov till en realisationsförlust som påverkade finansnettot negativt med 65 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 55 procent och uppgick till 470 (303) MSEK under Moderbolaget investerade 187 (282) MSEK i materiella och immateriella anläggningstillgångar, främst avseende digital-tv-nätet. Köpeskillingen för förvärvet av 51 procent av aktierna i den finska betal-tv-operatören Digi TV Plus Oy, inklusive förvärvskostnader, uppgick till 365 MSEK. Under andra kvartalet lämnades utdelning till aktieägarna med 150 MSEK. Aktieägartillskott lämnades till dotterbolaget Comet Networks med 53 MSEK under tredje kvartalet. Periodens kassaflöde uppgick till 28 (-511) MSEK. Långfristiga skulder uppgick vid utgången av fjärde kvartalet till 934 (1 067) MSEK. Moderbolaget redovisade en förstärkt soliditet om 56 (49) procent. MEDARBETARE Vid utgången av 2009 uppgick antalet tillsvidareanställda i koncernen till 622 (639). Av dessa var 481 (569) anställda inom moderbolaget Teracom AB. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I juni 2009 förvärvades den finska betal-tv-operatören Digi TV Plus Oy. Förvärvsanalysen är fortfarande preliminär. Bolagsförvärvet i Finland och den expanderande verksamheten i Danmark har inneburit att koncernens valutaexponering ökat. För ytterligare beskrivning av risker och riskhantering hänvisas till Teracoms årsredovisning för år 2008, sidorna respektive not (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

9 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Baserat på bolagets resultatutveckling och finansiella ställning kommer styrelsen att föreslå årsstämman att fatta beslut om en total utdelning uppgående till 110 MSEK för räkenskapsåret 2009, vilket uppgår till 440 SEK per aktie. 9 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

10 RESULTATRÄKNING OCH RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT RESULTATRÄKNING, MSEK Koncernen Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Materialkostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Återföring nedskrivningar/nedskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat för den kvarvarande verksamheten Periodens resultat från avvecklad verksamhet Periodens resultat Hänförs till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Periodens resultat DATA PER AKTIE Kvarvarande verksamhet Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK Totalt, inklusive avvecklad verksamhet Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT, MSEK Koncernen Periodens resultat kvarvarande verksamhet Periodens resultat avvecklad verksamhet "Övrigt totalresultat": * Omräkningsdifferenser Inkomstskatt relaterad till "Övrigt totalresultat" poster 0 0 Summa "Övrigt totalresultat" Totalresultat för perioden Periodens totalresultat hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse 0 91 *Övrigt totalresultat avser i sin helhet den kvarvarande verksamheten. 11 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

12 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG (MSEK) Koncernen Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Koncernen EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Skulder till kreditinstitut Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder och avsättningar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter 0 0 Eventualförpliktelser 0 0 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Totalt eget kapital Övrigt hänförligt till Minoritetens Totalt Koncernen Aktie- tillskjutetomräknings- Intjänade moderbolagets andel av eget MSEK kapital kapital reserv vinstmedel aktieägare eget kapital kapital Ingående balans Förvärv av minoritetsandelar Utdelning Årets totalresultat Utgående balans Utdelning Årets totalresultat Utgående balans (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

13 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG (MSEK) Koncernen Not Resultat efter finansiella poster *) Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Företagsförvärv Avyttring av verksamhet Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning Upptagna lån Amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/årets början Likvida medel vid periodens slut *) Inklusive avyttrad verksamhet 13 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

14 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Materialkostnader Kostnader för ersättning till anställda Avskrivningar Återföring nedskrivningar/nedskrivningar Övriga kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

15 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristig fordran hos koncernbolag Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Långfristiga skulder till koncernbolag Långfristiga skulder Kortfristiga skulder till koncernbolag 6 18 Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter 0 0 Eventualförpliktelser 0 0 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK) Moderbolaget Eget kapital vid periodens början Periodens resultat Utdelning Lämnade koncernbidrag, netto -1 0 Eget kapital vid periodens slut (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

16 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, (MSEK) Moderbolaget Not Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Betald inkomstskatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Utdelning från dotterbolag Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar Företagsförvärv Kassaflöde från övrig investeringsverksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Utdelning Amortering/Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid perioden/årets början Likvida medel vid periodens slut NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Koncernens rapportering följer statens ägarpolitik. Denna bokslutskommuniké är därmed upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen för koncernen samt för moderbolagets del i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2008 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som har antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen. Nya eller omarbetade standarder som påverkat Teracoms delårsrapport: 16 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

17 IFRS 8 Rörelsesegment Denna standard kräver upplysningar om koncernens rörelsesegment och ersätter kravet på att bestämma primära och sekundära segment i koncernen. Implementeringen av denna standard har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning. Information om segment visas i Not 2, inklusive omarbetade jämförelsetal. Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Därutöver introducerar standarden begreppet Rapport över totalresultat (statement of comprehensive income) som visar alla poster avseende intäkter och kostnader som tidigare redovisades i eget kapitalräkningen, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har valt att presentera rapport över totalresultat i en enskild uppställning. IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, tillämpas för den under 2009 avvecklade verksamheten inom segment Bredband. Det innebär att intäkterna och kostnaderna för segmentet har exkluderats från alla poster i resultaträkningen avseende den aktuella perioden och tidigare perioder 2008 och redovisats separat i resultaträkningen som periodens resultat från avvecklade verksamheter. Not 2 Segmentinformation IFRS 8 Rörelsesegment, som ersätter IAS 14, har tillämpats från och med 1 januari 2009 i koncernen. Till skillnad från IAS 14 kräver denna standard att upplysningar lämnas utifrån ledningens perspektiv. Med ledningens perspektiv avses rapporteringen till högsta verkställande beslutsfattaren (HVB), vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den presenteras internt. För Teracom har koncernledningen identifierats som HVB. Koncernen är organiserad i och styrs i första hand utifrån affärsområden. Koncernen har, jämfört med tidigare primära segment, identifierat två nya rapporterbara rörelsesegment som tidigare utgjorde ett primärt segment (Telekom). Följande segment har identifierats utifrån IFRS 8; Betal-tv, Tv och Radio, Kapacitet, Inplaceringar och Service, samt Bredband (numera avyttrad). Segmenten redovisas enligt samma redovisningsprinciper som koncernen. Försäljning mellan segment sker till priser som är goda uppskattningar av gällande marknadspriser. Koncernledningen använder rörelseresultaten för dessa segment för att fatta beslut om fördelning av resurser och för resultatanalys. Segmentens prestationer bedöms utifrån rörelseresultaten. Finansiella kostnader, finansiella intäkter och inkomstskatt hanteras på koncernnivå. 17 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

18 Q1-Q Koncernen, rörelsesegment Intäkter Betal-tv TV och Radio Kapacitet, Inplacering och Service Summa kvarvarande verksamhet Bredband Summa inkl. avyttrad verksamhet Försäljning till externa kunder Försäljning mellan segment Summa intäkter Resultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Tillgångar Segmentens tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Q1-Q Koncernen, rörelsesegment Intäkter Betal-tv TV och Radio Kapacitet, Inplacering och Service Eliminering Eliminering Summa kvarvarande verksamhet Bredband Summa inkl. avyttrad verksamhet Försäljning till externa kunder Försäljning mellan segment Summa intäkter Resultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Tillgångar Segmentens tillgångar Ofördelade tillgångar Summa tillgångar Not 3 Nedskrivningar Koncernen Moderbolaget Tillgångar Nedskrivningar/återföring av nedskrivningar Summa Återföring av nedskrivningar av maskiner och andra tekniska anläggningar, 12 MSEK, skedde i första kvartalet och avsåg kundspecifik utrustning inom segmentet Kapacitet, Inplaceringar och Service. Kundens verksamhet har förvärvats av ny ägare och kommer att bedrivas vidare i motsvarande omfattning. 18 (21) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009