Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15"

Transkript

1 Regionförbundet Sömland Förbundsdirektör Göran Norberg Box Nyköping Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 1

2 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Stödförordningar Finansiering IT-infrastrukturprogram Lagen om offentlig upphandling (LOU) Inledning Upphandlingsformer Upphandlingsskyldighet Organisation för upphandlingen Förfrågningsunderlaget... 7 Upphandlingsform... 7 Anbudsformulär... 7 Anbudstid... 8 Prövning av anbud... 8 Kvalificering... 8 Anbudsutvärdering... 9 Utvärderingskriterier Anbudsöppning Den genomförda anbudsprövningen Uteslutningsprövning/ kvalificering Anbudsutvärdering Vinnande anbud Upphandlingskontraktet Utbetalning av statligt stöd Sammanfattande bedömning

3 1 Inledning Regionförbundet Sörmland genomförde under 2005 på uppdrag av kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker en upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15. Med anledning av att det riktats kritik mot regionförbundets och kommunernas sätt att hantera upphandlingen har Regionförbundet uppdragit åt Kommunakuten AB att granska förberedelser inför upphandlingen, upphandlingsprocessens olika faser, förfrågningsunderlag, anbudsprövning, tilldelningsbeslut och upphandlingskontrakt. Uppdraget har genomförts dels genom genomläsning av relevanta handlingar såsom författningstexter, förfrågningsunderlag, protokoll och kontrakt dels genom intervjuer med nyckelpersoner som deltagit i upphandlingsförfarandet. 2 Bakgrund Kommunerna i Sörmland genomförde i ett tidigare skede ( ) med stöd av regionförbundet Sörmland upphandling av utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät i de områden som inte byggts ut på kommersiella grunder. Upphandlingen resulterade i att cirka 85 procent av länets företag och hushåll fick tillgång till bredbandsanslutning. Den nu aktuella upphandlingen avsåg således kompletterande utbyggnad av s.k. vita områden. Målsättningen var att med statliga och kommunala bidrag samt upphandlad leverantörs resurser som grund åstadkomma en kompletterande bredbandsutbyggnad som skulle resultera i att resterande 15 % av länets invånare (cirka ) och företag (cirka 3000) på landsbygden ges tillgång till bredbandsanslutning. 3 Stödförordningar I förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät mm. på orter och i områden där telenätet är eftersatt (stödförordningen) anges att för att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av närings- och regionalt utvecklingspolitiska skäl får stöd lämnas till en kommun för projekt för att etablera telenät med hög överföringskapacitet på orter och i områden där telenätet är eftersatt. Stödet lämnas i form av kreditering på skattekonto enligt 1 lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät. Förutsättningar för stöd enligt stödförordningen är bland annat att kommunen upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Stöd får lämnas för ett projekt som är förenligt med kommunens IT-infrastrukturprogram och där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att programmet har upprättats och godkänts. Stödet skall avse stödberättigade åtgärder som har utförts under perioden 1 januari december Enligt 7 stödförordningen anges som ytterligare villkor för stöd att kommunen upphandlar tillhandahållandet av telenät. Upphandlingsförfarandet skall ske enligt 1 kap. 4 lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och således göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Om 3

4 upphandlingsförfarandet inte medfört skäliga anbud får nätet dock tillhandahållas av kommunen. Enligt 8 får det i det stödberättigade underlaget ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra och dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att etablera telenät. Även kostnader för att förvärva eller hyra anslutning till telenät får ingå i underlaget. Kostnader för att utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget. Enligt 9 får länsstyrelsen inom ramen för de belopp som anges i bilagan till denna förordning ( kr) lämna stöd till kommuner med högst femtio procent av det stödberättigade underlaget. Enligt 10 skall kommunen svara för att minst fem procent av det stödberättigade underlaget medfinansieras. Enligt 14 skall länsstyrelsen besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Enligt 16 får länsstyrelsen återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts slutligt om 1. Kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades, 2. Kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp, 3. Stödet använts för något annat än det som avsetts, eller 4. Kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet upphört att gälla. Stödförordningen följer tidigare förordningar; förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät, förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät mm. samt förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät. 4 Finansiering För Bredband 15 projektet erhöll kommunerna cirka 14,6 miljoner kronor i statligt stöd enligt stödförordningen SFS 2004:619. Dessutom fanns cirka 10 miljoner kronor i kvarvarande statsbidrag för ortssammanbindande nät och områdesnät som fick användas för den kompletterande utbyggnaden. Enligt stödförordningarna skulle kommunerna står för minst fem procent av kostnaden. För att erhålla maximalt statligt stöd krävdes minst följande extern finansiering: Aktör Max stödbelopp Procent Staten 24,6 MSEK 43 % Kommunerna 2,8 MSEK 5 % Privat aktör 29,7 MSEK 52 % Summa 57,1 MSEK 100 % 4

5 5 IT-infrastrukturprogram Kommunerna i Sörmland har inför upphandlingarna utarbetat och beslutat ITinfrastrukturprogram som godkänts av Länsstyrelsen. Detta innebär att det fanns en genomarbetad plan som beskriver vad man långsiktigt vill uppnå inom respektive kommun när det gäller utbyggnad av IT-infrastrukturen. Baserat på en kartläggning genomförd år 2000 definierades ett s.k. målnät för Sörmland. Målsättningen var att detta målnät skulle realiseras i kommande upphandlingar och nätutbyggnad. Den utbyggnad som genomfördes av Teracom efter det att vunnit upphandlingen 2002 resulterade i att 85 % av länets företag och hushåll fick möjlighet att ansluta sig till ett bredbandsnät genomfördes den nu aktuella kompletterande upphandlingen för resterande 15 % i de vita områden. Upphandlingen vanns av SB Broadband som 2006 byggde ut ett radiobaserat bredbandsnät. Telia byggde under tiden ut ett antal telestationer med DSL. Den totala täckningen för DSL är f.n. cirka 93 %. Nordisk Mobiltelefon och mobiloperatörerna 3, Tele2, Telenor och Telia byggde under tiden ut s.k. mobilt bredband. Täckningen varierar mellan operatörerna. Nordisk Mobiltelefon uppger att man har 100 % täckning i Sörmland. 6 Lagen om offentlig upphandling (LOU) 1.1 Inledning När upphandlingen genomfördes gällde Lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Från och med den 1 januari 2008 har denna lag ersatts med två nya lagar: en för upphandling inom den så kallade klassiska sektorn, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (klassiska lagen) och en för upphandling inom de så kallade försörjningssektorerna, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen). De bestämmelser som är relevanta för förevarande upphandling har materiellt sett ändrats i mycket liten omfattning. Begreppet affärsmässighet är avskaffat och har ersatts med en hänvisning till ett antal gemenskapsrättsliga principer. Dessa principer finns intagna i 1 kap. 9 i båda lagarna och lyder enligt följande. Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas. Det är dock inte meningen att det nya lagrummet skall innebära någon ändring av rättsläget vad gäller vilka principer som skall iakttas vid en upphandling. Det är därför inte fel att alltjämt använda begreppet affärsmässighet som ett sammanfattande krav på upphandlingsprocessen. Utgångspunkten för offentliga upphandlingar är att de sker på marknadens villkor och att det är marknaden som genom konkurrens kan ge de bästa och ekonomiskt mest fördelaktiga villkoren. Varje upphandlande enhet var och skall, med få undantag, tillämpa lagen när den står i begrepp göra en anskaffning från en extern leverantör. Avsteg från regelverket kan medföra 5

6 att upphandlingar måste göras om eller att den upphandlande enheten måste utge skadestånd till en förfördelad leverantör. 6.3 Upphandlingsformer De upphandlingsformer som fanns i gamla LOU var: 1. Öppen upphandling 2. Selektiv upphandling 3. Förhandlad upphandling 4. Förenklad upphandling 5. Urvalsupphandling 6. Direktupphandling Vid all upphandling, utom direktupphandling, krävdes att den upphandlande enheten tog fram ett förfrågningsunderlag med administrativa föreskrifter, en kravspecifikation och kommersiella villkor. En absolut nödvändighet var att förfrågningsunderlaget innehöll tydliga tilldelningskriterier. Dessa skulle normalt vara rangordnade. Förfrågningsunderlaget måste utformas på sådant sätt att inte vissa leverantörer gynnas respektive missgynnas. Skälen för samtliga beslut och vad som övrigt förekommit under upphandlingsprocessen skulle dokumenteras. LOU gällde inte vid: Köp och försäljning av fast egendom, hyra av befintlig byggnad samt arrende Anställning Myndighetsutövning Ensamrätt (juridisk) Bidragsgivning Interna avtal Äkta partnerskap 6.4. Upphandlingsskyldighet Upphandlingsskyldighet föreligger när en upphandlande enhet står i begrepp att teckna ett skriftligt avtal innefattande en ekonomisk förpliktelse att anskaffa en vara, en tjänst eller byggentreprenad. Upphandlingsskyldighet gäller inte vid upphandling för tredje man. Det finns dock inget som hindrar att lagstiftaren i stödförordningar villkorar utbetalning av statsstöd med att LOU skall tillämpas. Bredbandsupphandlingen genomfördes enligt de formkrav som föreskrivs i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) då ett sådant krav följer av 7 förordningen (2004:619) om stöd till kommuner för etablering av telenät mm. på orter och i områden där telenätet är eftersatt. I nämnda bestämmelse föreskrivs att som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av telenät. Upphandlingsförfarandet skall ske enligt 1 kap. 4 lagen (1992:1528) om offentlig upphandling och således göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn. Om upphandlingsförfarandet inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen. 6

7 Kommentar: I förfrågningsunderlaget anges att LOU inte är tillämplig på upphandlingen. Detta är enligt min mening inte korrekt med hänsyn till nämnda förordning. En intressant fråga är om domstolarna skulle kunna pröva en ansökan om överprövning från en förfördelad anbudsgivare eller om en sådan ansökan skulle komma att avvisas på grund av att upphandlingsskyldigheten följer av en statlig förordning och inte av LOU. Frågan är dock väsentligen av akademisk natur då upphandlingen i allt väsentligt genomförts i enlighet med de grundprinciper som följer av 1 kap. 4 LOU. 7 Organisation för upphandlingen Sammanhållande organisation (upphandlingsstöd) för upphandlingen var Regionförbundet Sörmland. Upphandlingen genomfördes således på uppdrag av respektive kommun i Sörmland. En utvärderingsgrupp bestående av företrädare för Sörmlandskommunerna genomförde anbudsprövningen och ställde sig bakom förslag till tilldelningsbeslut (se protokoll ). Varje kommun fattade egna tilldelningsbeslut och var formellt part i Upphandlingskontraktet. Kommentar: Upphandlingsorganisationen innehöll enligt min mening erforderlig kompetens såväl från teknisk, ekonomisk och upphandlingsrättslig synpunkt. Förutom projektledaren Ronnie Wanberg som var anställd av Regionförbundet och konsulten Hans Clasén, numera Viciom AB fanns det tillgång till expertis i form av Staffan Källstrand, jurist Katrineholms kommun, Björn Roxberger, IT-chef, Nyköpings kommun, Robert Tollén, jurist Nyköpings kommun och Carl-Gunnar Carlsson, Strängnäs kommun. 8 Förfrågningsunderlaget Upphandlingsform Som upphandlingsform valdes förhandlad upphandling med föregående annonsering enligt 5 kap. 16 LOU. Denna upphandlingsform fick användas om 1. I särskilda fall arten av tjänsterna eller därmed förknippade risker av särskilda skäl inte medger en förhandsvärdering 2. De tjänster som skall upphandlas är av den arten att förfrågningsunderlaget inte kan upprättas med tillräcklig precision för att medge att val kan göras av det bästa anbudet enligt reglerna för öppet eller selektivt förfarande. Kommentar: Valet av förhandlad upphandling var enligt min mening korrekt då en öppen eller selektiv upphandling knappast kunde ha gjorts eftersom de upphandlingsformerna inte tillåter förhandling med anbudsgivare. Anbudsformulär Under punkt 2.9 föreskrivs att anbudet skall vara uppställt i enlighet med anbudsformulär, bilaga D samt att till anbudet skall bifogas de bilagor som anges i anbudsformuläret. Av 7

8 anbudsformuläret framgår bland annat att anbudsgivaren skall lämna anbudet i pärm med flikar enligt följande innehållsförteckning. Uppgifter om företaget, Allmänna upplysningar: F-skattebevis, Registreringsbevis, Begäran om upplysningar Offentlig upphandling (Ifylld blankett RSV 4820), Information om koncernen, företaget, affärsidé, företagsledning, verksamheten, geografisk etablering, produkt- och tjänsteutbud, tekniska resurser, system för kvalitetssäkring, miljöpolicy, samarbetspartners mm., Årsredovisning för det senaste räkenskapsåret, Uppgift om omsättning mm., Anbudsgivarens kvalifikationer att genomföra leveransen på avtalsenligt sätt, Referenser. Förteckning över större leveranser av relevans för denna upphandling som gjorts de senaste tre åren med angivande av kontaktpersoner (referenser) Kommentar: De handlingar som anbudsgivarna skulle lämna in möjliggjorde en objektiv anbudsprövning och prövning av anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella ställning. Anbudstid Upphandlingen annonserades i EGT (Europeiska Gemenskapens Tidskrift) och databasen TED den 30 juni Förfrågningsunderlaget skickades ut till 28 intressenter bland TeliaSonera och Teracom. Anbudet skulle vara Regionförbundet Sörmland tillhanda senast den 31 augusti Efter begäran förlängdes anbudstiden till den 19 september Den sammanlagda anbudstiden uppgick således till omkring 80 dagar. Detta var en fullt tillräcklig anbudstid enligt LOU. Prövning av anbud Under punkt 2.11 föreskrivs att efter anbudsöppning sker granskning och prövning av de anbud som kommit in rätt tid. Anbudsprövning sker i två steg; kvalificering av anbudsgivare och anbudsutvärdering. Kvalificering Kvalificeringsfasen syftar till att genom en helhetsbedömning avgöra om en leverantör är lämpad som affärspartner för den aktuella leveransen. Kvalificeringsfasen innefattar följande delmoment: 1) Formell granskning; kontroll att anbudsgivaren utformat sitt anbud i enlighet med föreskrivet anbudsformulär och bifogat de handlingar som begärts i förfrågningsunderlaget samt att anbudsgivaren fullgör sina åligganden avseende skatter och socialförsäkringar och inte är på obestånd. Anbudsgivaren kan uteslutas från upphandlingen om man : - är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud - är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 8

9 - är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, - har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta - inte har fullgjort sina åliggande avseende socialavgifter eller skatter, - i delar som rör ovanstående i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar. 2) Prövning av att anbudsgivare har sådana strukturella förutsättningar, sådan finansiell och ekonomisk ställning, företagarkompetens och fackkompetens hos företagsledningen att anbudsgivaren kan förväntas fullgöra den leverans på vilken anbud lämnats. Kreditupplysning avseende leverantören kan komma att lämnas. 3) Prövning av att anbudsgivare har sådana processuella förutsättningar; sådan affärsidé, teknisk kompetens, inre organisation, långsiktighet, lednings- och personalpolicy och kvalitetssäkringssystem att anbudsgivaren kan förväntas fullgöra den leverans på vilken anbud lämnats. 4) Kontroll av att anbudsgivare har förmåga och tillräcklig erfarenhet att fullgöra den leverans och åtagande på vilken anbud lämnats. Kontroll kommer att ske genom kontakter med tidigare uppdragsgivare (referenser). Kommentar: Punkt 2.12 innehåller såväl kriterier för uteslutningsprövning (underpunkt 1) som urvalskriterier (underpunkt 2 och 3) samt delmoment avseende kontroll av uppgiven förmåga och erfarenhet (underpunkt 4). Något minikrav avseende ekonomisk och finansiell ställning uppställdes inte utan prövningen skulle göras huruvida anbudsgivaren kunde förväntas fullgöra uppdraget mot bakgrund av den uppgivna ekonomiska och finansiella ställningen. I en sådan situation har alltid den upphandlande enheten möjlighet att ställa krav på bankgaranti, borgen, fullgörelsegaranti eller annan säkerhet. Anbudsutvärdering Anbudsutvärderingen innefattade följande delmoment: 1. Prövning av anbudet gentemot utvärderingskriterierna (tilldelningskriterierna) med ledning av uppgifter i anbudet, 2. Prövning av anbudet efter anbudsgivarens muntliga redovisning av anbudet 3. Förnyad prövning efter eventuell förhandling med en eller flera anbudsgivare Utvärderingskriterier Det fördelaktigaste anbudet bl.a. utifrån följande kriterier, utan inbördes rangordning skulle komma antas. 1. Pris och finansiering 2. Pris för tjänster 3. Nätets öppenhet 4. Omfattning utbyggnad täckningsgrad 5. Tidplan för utbyggnad 6. Teknisk lösning med avseende på vald teknik, nybyggnation, kapacitet, säkerhet, skalbarhet, utvecklingsmöjlighet och koppling till andra nät 9

10 7. Lösning/organisation för drift av nät 8. Leverantörens kompetens, erfarenhet, resurser och förmåga att klara utbyggnad tillhandahållande under avtalstid 9. Samarbete med nätägare och tjänsteleverantörer Kommentar: Redovisningen av hur anbudsutvärderingen skulle gå till var tydlig och transparent. Förbehållet utan inbördes rangordning är möjligen tveksamt men lagtexten föreskriver i 1 kap. 22 LOU att omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med den viktigaste först. 9 Anbudsöppning Vid anbudsöppning den 21 september 2005 hade fem anbud inkommit, tre för hela länet, ett för Eskilstuna och ett för Strängnäs kommun. 1. Atenit AB 2. MIM 2002 AB 3. SB Broadband AB 4. Eskilstuna Energi & Miljö (för Eskilstuna kommun) 5. SEVAB (för Strängnäs kommun) Kommentar: Det förhållandet att inte någon av de stora aktörerna på marknaden såsom TeliaSonera eller Teracom lämnade anbud var sannolikt en indikation på att dessa aktörer gjorde en annan och möjligen mera realistisk riskbedömning av projektets kommersiella förutsättningar än de anbudsgivare som lämnade anbud för hela länet. 10 Den genomförda anbudsprövningen Uteslutningsprövning/ kvalificering Samtliga anbudsgivare ansågs kvalificerade för uppdraget. Anbudsgivare 4 och 5 utvärderades separat för varje kommun. Uppgifterna i det av Skatteverket/Kronofogdemyndighetens ifyllda SKV 4820 visade att SB Broadband inte häftade i skuld för skatter eller socialavgifter. Enligt Skatteverket var SB- Broadband nyregistrerat 0452 och hade skatteformen A-skatt, dvs. hade inte F-skatt men var registrerad för mervärdeskatt och som arbetsgivare. I samband med kvalificeringen av SB Broadband diskuterades en bankgaranti men slutligen bestämdes att mellan Regionförbundet Sörmland, SB Broadband och SEB-banken skulle det ingås ett s.k. Escrow Agreement vilket innebar att statliga och kommunala bidrag sattes in på ett konto hos SEB-banken som förräntades och utportionerades till SB Broadband i takt med att bredbandet byggdes ut. Kontot fungerade som säkerhet för parterna och ersatte bankgaranti. Uttag från kontot fick endast göras av Regionförbundet. Räntan tillföll SB Broadband. 10

11 Kommentar: Den ifyllda blanketten 4820 från Skatteverket visade att företaget var nyregistrerat och hade A-skatt. Även om det inte fanns formella anmärkningar, bortsett från avsaknad av F- skattebevis som var ett krav enligt anbudsformuläret, fanns anledning till vaksamhet. Anledningen till att SB-Broadband hade A-skatt och inte F-skatt kan ha varit att bolaget var nystartat och ännu inte fått F-skattebevis. Den ekonomiska och finansiella ställningen var hur som helst svag och måste med tanke på uppdragets omfattning stärkas genom någon ytterligare säkerhet. Enligt min bedömning måste frågan om Regionförbundet och kommunerna gjorde en korrekt bedömning av SB Broadbands ekonomiska och finansiella ställning analyseras utifrån de förutsättningar och kända fakta som förelåg vid tidpunkten för avtalets ingående, dvs. den 13 januari SB Broadband registrerades den 17 december Aktiekapitalet uppgick till kr. Behovet av förstärkt säkerhet i ett projekt av denna storleksordning kan diskuteras. Leverantören förväntades stå för 52 procent av projektets finansiering. Stat och kommun skulle svara för 48 procent av finansieringen. Leverantören förutsattes finansiera sin del via eget kapital och löpande intäkter under utbyggnaden och resterande avtalstid. Konkursförvaltaren påstår i sin inlaga till tingsrätten att Regionförbundet beslutade att teckna avtal med konkursbolaget till synes utan kontroller av bolagets ställning. Hade regionförbundet gjort detta, kunde förbundet konstatera att bolaget saknade erforderligt kapital att uppfylla åtagandena enligt avtalet. Det är inte en alltför kvalificerad gissning att Regionförbundet gjorde en chansning när man träffade avtal med konkursbolaget. Enligt de handlingar som jag har haft till förfogande och de intervjuer jag genomfört med nyckelpersoner har frågan om bolagets ekonomiska och finansiella ställning diskuterats ingående. Den valda lösningen med ett s.k. Escrow Agreement bedömdes som en tillfredsställande säkerhet och ersättning för bankgaranti. Det bör också beaktas att bolagets kalkylerade kostnader för projektet avsåg kostnader under hela avtalstiden. Om projektet hade utfallit som planerat hade intäkterna från bredbandskunderna mer än väl täckt den andel av kostnaderna som bolaget skulle svara för. Enligt min mening var Regionförbundets bedömning att SB Broadband AB uppfyllde urvalskriterierna och således var kvalificerat såväl när det gäller anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet korrekt mot bakgrund av den information som fanns tillgänglig vid tidpunkten för anbudsprövningen. Den förstärkta säkerheten i form av en Escrow Agreement samt garanterade bidragsmedel från staten och Sörmlandskommunerna borde ha varit fullt godtagbar om projektet fullföljts enligt plan. Ytterligare säkerhet i form av traditionell bankgaranti eller moderbolagsgaranti hade varit tänkbar men krav på sådana garantier hade fördyrat projektet och hade sannolikt inte varit proportionerliga mot bakgrund av den information som fanns vid beslutstillfället. Anbudsutvärdering Anbuden utvärderades därefter enligt angiva kriterier i förfrågningsunderlaget. Skillnaden var nu att utvärderingskriterierna viktades och att varje utvärderingskriterium betygsattes enligt poängskalan Anbud 4 och 5 utvärderades separat för varje kommun. 11

12 I realiteten återstod nu tre anbud. I en sammanställning redovisades hur utvärderingsgruppen betygsatt anbuden. Vinnande anbud Anbudsgivare nummer 3 från SB Broadband bedömdes bäst uppfylla kraven och fick högst viktad poäng. Vid tidpunkten för upphandlingen var SB Broadband ett dotterbolag till Simply Broadband Ltd. I anbudet uppgavs att Simply Broadband Ltd var marknadsledande i design, implementering och drift av trådlös bredbandsstruktur i ett flertal länder. SB Broadband hade tidigare implementerat trådlös bredbandsanläggning i Sverige (Uppsala). Enligt anbudet var SB Broadbands affärsidé att bygga upp en nomadisk bredbandsinfrastruktur och sälja nomadiska bredbandstjänster och tillhörande produkter till privata hushåll samt företag. SB Broadband AB fokuserar på att täcka alla vita Fläckar. Vidare uppgavs att målet var att vara ledande inom kundsupport och service genom att förse slutkund med hög tillgänglighet och kostnadseffektiva lösningar. SB Broadband skulle inom en tvåårsperiod bli den största leverantören i Sverige av Internetuppkoppling för vita fläckar. SB Broadband beräknade en omsättning på 49 MSEK för år Anbudet lämnades in i samarbete med Smarteq Wireless AB med dotterbolaget Svenska Antennspecialisten samt Azent Mobole AB. Smarteqs affärsidé är att utveckla och producera system för mobil, dvs. trådlös kommunikation, i synnerhet med inriktning på antenner. Omsättningen beräknades bli cirka 105 miljoner kronor under Svenska Antennspecialisten AB utvecklar och producerar antennsystem för enskilda användare och nätoperatörer. Bolaget strävar efter att vara den självklara källan till kunskap om tekniskt korrekta kommunikationssystem och den ledande leverantören av antenner som gör största möjliga nytta i kundens nät. Omsättningen beräknades bli cirka 10 miljoner kronor under Azent Mobile AB:s affärsidé är att välja starka affärspartners, där de fungerar som ett komplement med sin erfarenhet, tekniska kompetens och kunskap om uppbyggnad av nomadisk bredbandsinfrastruktur. I anbudet fanns en kostnadskalkyl som för offererad infrastruktur baserades på följande kostnadsslag och kostnadsfördelning: Utrustning Pris SEK Antal Belopp Basstationer Mikrovågslänkar Network operationable server Network billing server Faktureringssystem Traffic shaper

13 Cisco routrar och switch Cisco LNS Tillbehörsmateriel till design och implementering Hyreskostnader Hyra av punkt - till punkt förbindelser Hyra av antennplatser och siter Design och implementering Nätverkshantering och drift Koordineringsarbete och siteutrustning Installation Nätverksdesign och utveckling Totalsumma SB Broadband kunde enligt utvärderingsgruppen erbjuda en lösning till bäst pris och finansiella säkerhet, bäst täckningsgrad och garanti för detta, samt uppvisade hög kompetens och bäst förmåga att klara utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät under avtalstid. Resultatet av utvärderingen baserades på inkomna anbud, skriftlig begäran om kompletteringar, ingivna kompletteringar samt förhandlingar. 13

14 Kommentar: Det förhållandet att utvärderingskriterierna viktades och att varje utvärderingskriterium betygsattes vid anbudsutvärderingen, trots att detta inte framgick av förfrågningsunderlaget, torde inte vara förenligt med kravet på transparens i LOU. Enligt min bedömning har det dock inte påverkat utfallet av anbudsutvärderingen och kan inte anses utgöra ett sådant väsentligt avsteg från LOU att upphandlingen brister i affärsmässighet enligt 1 kap 4 LOU. Det förhållandet att upphandlingen resulterat i att endast tre anbud lämnats in som avsåg hela länet och att det vinnande anbudet var ett nystartat och relativt litet företag kunde inte motivera ett beslut om avbrytande av upphandlingen som måste grundas på sakliga skäl. Om det inte finns sakliga skäl för avbrytande av en upphandling finns en risk för att den upphandlande enheten drabbas av ett krav på skadestånd. 11 Upphandlingskontraktet Avtal avseende utbyggnad och tillhandahållande av radiobaserat bredbandsnät mellan kommunerna i Sörmland och SB Broadband AB tecknades den 13 januari Av avtalet framgår att SB Broadbands bruttopris var kr varav SB Broadband skulle finansiera kr och nettopriset dvs. avtalad ersättning som skulle täckas av staten och kommunerna i Sörmland var kr. Pengarna skulle utbetalas i fem etapper. Under punkten Beatalningsplan mm. (5) stadgades att SB är berättigat till Ersättningen för Etapp när den Faktiska Färdigställandedagen har inträtt för respektive Etapp Kommunerna skall betala fakturan inom fjorton (14) arbetsdagar från den dag då Kommunerna mottagit den resterande delen av stödet enligt bidragsförordningarna. Ersättning överförs från det gemensamma kontot i SEB. Under punkten villkor för statsbidrag (6) skrevs följande in i avtalet: Kommunerna finansierar (bortsett från Kommunernas medfinansiering) betalningarna av ersättningen till SB med statsbidrag, vilket medför att Kommunerna måste kunna redovisa sina kostnader gentemot Länsstyrelsen. Kommunernas kostnader består i detta sammanhang av det pris (Ersättning) som Kommunerna har att erlägga till SB enligt detta Avtal. SB är skyldigt att redovisa Ersättning fördelat på kostnadsslag enligt direktiv i bidragsförordningarna. Detta innebär att vid ansökan om statsbidrag skall SB redovisa Ersättning fördelat per kostnadsslag för respektive Etapp. Vid slutredovisning skall samma redovisning ske, inklusive med Kommunerna överenskomna och av Länsstyrelsen godkända förändringar, vilket kan förändra Ersättningen. Kommentar: Avtalets reglering av ersättningen till SB Broadband där statliga och kommunala medel garanteras under förutsättning av att SB fullföljer sin del av avtalet gav SB en mycket stark ekonomisk ställning under i vart fall utbyggnadstiden. Om marknadsföring och försäljning till slutkunder gått planenligt hade SB sannolikt fått in tillräckligt med resurser för att kunna klara sin del av finansieringen. 12 Utbetalning av statligt stöd Regionförbundet ansökte hos Länsstyrelsen om slututbetalning av statligt stöd i samband med att varje etapp redovisades. För varje etapp gjordes en teknisk slutredovisning och 14

15 framställdes protokoll från okulär stickprovsbesiktning (besiktningen genomfördes av Regionförbundets konsult Hans Clasén, Netcom Consultants) samt en ekonomisk redovisning (granskad och godkänd av auktoriserade revisorn Ulrika Klacksell, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers). Statsbidragen utbetalades utan att Länsstyrelsen hade några anmärkningar Regionförbundets hantering av projektet eller SB Broadband AB. Vid projektstarten utbetalades 50 % av statsbidraget till Regionförbundet. Resterande medel utbetalades efter det att slutredovisningen inlämnats från Regionförbundet och godkänts av Länsstyrelsen. SB fakturerade Regionförbundet sammanlagt kr exkl. moms. Kommentar: Länsstyrelsens beslut om godkännande av slutredovisning och utbetalning av statligt stöd byggde på tekniska redovisningar och ekonomiska redovisningar för respektive etapp. Länsstyrelsen förlitade sig på redovisningarna och hade inte någon anledning att ifrågasätta projektet från teknisk, ekonomisk eller upphandlingsrättslig synpunkt. Det fanns inte några tecken på oegentligheter eller brister i Regionförbundets eller kommunernas hantering av projektet. I samband med att SB Broadband AB försattes i konkurs diskuterades om det fanns förutsättningar för återkrav enligt villkoren i stödförordningarna. Länsstyrelsen bedömning var att det inte fanns anledning att rikta kritik mot Regionförbundet eller kommunerna. Länsstyrelsen anser att de bedömningar som Regionförbundet gjorde vid anbudsprövningen var korrekta. SB Broadband AB uppvisade en hög teknisk kompetens och kunde redovisa den senaste tekniska lösningen. Det fanns inte någon anledning att ifrågasätta bolagets ekonomiska ställning vid tidpunkten för avtalstecknandet. Bolaget har levererat i enlighet med ingånget avtal. De problem som visade sig i att tidplanen inte kunde hållas började märkas kort tid efter det att slutredovisningen godkänts av Länsstyrelsen. Enligt Länsstyrelsen fanns det brister i SB:s marknadsföring och en underskattning av projektets tekniska och kommersiella svårigheter. 13 Sammanfattande bedömning Regionförbundet Sörmland genomförde under 2005 på uppdrag av kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåker en upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15. Upphandlingen genomfördes i allt väsentligt enligt de grundprinciper som följer av 1 kap. 4 LOU. Upphandlingsorganisationen innehöll erforderlig kompetens såväl från teknisk, ekonomisk och upphandlingsrättslig synpunkt. Upphandlingen avslutades med att avtal avseende utbyggnad och tillhandahållande av radiobaserat bredbandsnät mellan kommunerna i Sörmland och SB Broadband AB tecknades den 13 januari Bolaget startade utbyggnaden av bredbandsnätet och fullföljde sitt åtagande om än något försenat. Av flera skäl lyckades bolaget inte få ett tillträckligt antal abonnenter och därmed intäkter för extern finansiering av projektet trots att SB Broadband levererat enligt avtal dvs. byggt ut ett kompletterande utbyggnad av bredbandsnät i Sörmland. Bolaget försattes i konkurs i november Projektet var från början ett högriskprojekt då statligt stöd får lämnas endast för ett projekt där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund. Målsättningen var att med statliga och kommunala bidrag samt upphandlad leverantörs resurser som grund åstadkomma en kompletterande bredbandsutbyggnad som skulle resultera i att resterande 15 15

16 % av länets invånare (cirka ) och företag (cirka 3000) på landsbygden ges tillgång till bredbandsanslutning. Enligt min mening var Regionförbundets bedömning att SB Broadband AB uppfyllde urvalskriterierna och således var kvalificerat såväl när det gäller anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning samt tekniska förmåga och kapacitet korrekt mot bakgrund av den information som fanns tillgänglig vid tidpunkten för anbudsprövningen. Det förhållandet att inte någon av de stora aktörerna på marknaden såsom TeliaSonera eller Teracom lämnade anbud var sannolikt en indikation på att dessa aktörer gjorde en annan och möjligen mera realistisk riskbedömning av projektets kommersiella förutsättningar än de anbudsgivare som lämnade anbud för hela länet. Om marknadsföring och försäljning till slutkunder gått planenligt hade SB sannolikt fått in tillräckligt med resurser för att kunna klara sin del av finansieringen av projektet. Problem som tillstötte var bland annat oväntade tekniska svårigheter med att foga in övergripande ITsystem hos bredbandsleverantörens system samt bristande marknadsföringsinsatser. Efter det att avtal tecknats mellan Sörmlandskommunerna och SB Broadband ökade konkurrenstrycket från andra aktörer genom bland annat att Telia byggde ut ADSL och tog på så sätt över potentiella kunder. Länsstyrelsen bedömning är att det inte fanns anledning att rikta kritik mot Regionförbundet eller kommunerna. Länsstyrelsen anser att de bedömningar som Regionförbundet gjorde vid anbudsprövningen var korrekta. SB Broadband AB uppvisade en hög teknisk kompetens och kunde redovisa den senaste tekniska lösningen. Det fanns inte någon anledning att ifrågasätta bolagets ekonomiska ställning vid tidpunkten för avtalstecknandet. Jag har ingen anledning att ifrågasätta denna bedömning. Det finns heller ingen anledning att inom ramen för denna rapport kommentera bolagets interna ekonomiska förvaltning. Från Regionförbundets och Sörmlandskommunernas perspektiv har bredbandsupphandlingen resulterat i att bredbandsnät byggts ut som når 100 procent av befolkningen i Sörmland. Thomas Hallgren 16

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling i Gotlands kommun

Upphandling i Gotlands kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Gotlands kommun gällande Etablering och drift av en konkurrensneutral IT-infrastruktur Aktuella upphandlingar publiceras löpande på www.gotland.se/upphandlingar/index.htm

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt

Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid. Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Var med och forma centrala södra Helsingborgs framtid Administrativa föreskrifter Projekttävling för H+, 2008 och framåt Innehåll Inledning 1.1 Förfrågningsunderlag 1.2 Om Projekttävlingen Upphandlings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-023 PM 2 2002-06-05 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Arvika kommun har vid selektiv upphandling

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8 sidan 1 av 8 Sid Innehållsförteckning 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 3 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 4 1.5 Rättelse och

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis

Bevis (3) för den formella prövningen. Egen beskrivning, utan formkrav. Egen beskrivning, utan formkrav. F-skattebevis. Registreringsbevis KRAV PÅ ANBUD Uppgifter som anbudet skall innehålla (1) Formella grundkrav (2) Samt grunder för uteslutning Bevis (3) för den formella prövningen Kvalificeringskrav (4) Övriga kvalificeringskrav som ställs

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Anbudsbegäran gällande byte av fönster

Anbudsbegäran gällande byte av fönster Anbudsbegäran gällande byte av fönster De Gamlas Hem, nedan kallat DGh begär härmed in anbud på byte av 39 fönster. Anbudsbegäran gäller hela arbetet, d.v.s. såväl borttagande av befintliga fönster, montering

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Upphandlings- föreskrifter 99

Upphandlings- föreskrifter 99 Upphandlings- föreskrifter 99 avseende skötsel Utemiljö Säfflebostäder AB 2011-03-03 Björn Wennerström Lindås Fastigehtskonsult AB 1 Innehållsförteckning Företal...5 Inledning...7 Råd och anvisningar...7

Läs mer