Regionala beredningens verksamhetsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala beredningens verksamhetsrapport 2012"

Transkript

1 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2012

2 Innehåll Uppdraget och avgränsningar Metod och utvärdering 1 IT i Norrbotten 2 Telekom i Norrbotten 3 Flyget i Norrbotten 6 Slutsatser om morgondagens kommunikationer 7 Debattfrågor till fullmäktige 8 Förslag 9 Tack till 9 Ledamöter i beredningen 9 Återkoppling 9 Ekonomisk redovisning 9 Ledamöternas aktiviteter 10 Källor 10

3 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2012 Regionala beredningens uppdrag är att öka fullmäktiges kunskaper inom det regionala utvecklingsområdet. Disposition På följande sätt är innehållet i rapporten disponerat: Uppdrag och avgränsningar Metod och utvärdering IT i Norrbotten Telekom i Norrbotten Flyget i Norrbotten Slutsatser om morgondagens kommunikationer Debattfrågor till landstingsfullmäktige Förslag Tack till Återkoppling Ekonomisk redovisning Ledamöternas aktiviteter Källor Uppdrag och avgränsningar Under 2012 har regionala beredningen arbetat med uppdraget morgondagens kommunikationer: Fokus ska ligga på vilken betydelse kommunikationerna har för tillväxten i länet samt för förverkligandet av landstingets vision om att norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. I uppdraget ingår också att belysa vad konsumenter och producenter anser om befintliga och framtida behov av kommunikationer samt hur frågan kan kopplas till miljöaspekten och landstingsplanens mål om en attraktiv region. För att göra uppdraget hanterbart både för ledamöterna i beredningen och för de producenter och konsumenter som man träffat i dialogen har uppdraget avgränsats av beredningen. Avgränsningen innebär att fokus för årets uppdrag har varit IT/Telekom och flyget i länet. Metod och utvärdering Beredningen har haft som ambition att ägna den största delen av de tilldelade 15 dagarna åt dialog runt om i länet precis som tidigare år, vilket man lyckats med. Under beredningens första möte beslutades hur uppdraget skulle avgränsas för att bli hanterbart att arbeta med samt vilka som skulle besökas och samtidigt fördela besöken runt om i länet. Beredningen hade en omfattande kunskapsintroduktion av olika aktörer inom kommunikationsproduktionen i lä- 1

4 net tillsammans med landstingets regionala enhet. Regionala enheten har också stöttat beredningen på olika sätt genom hela uppdraget. Dialogen har innefattat besök hos olika aktörer, producenter och konsumenter av kommunikation, med fokus på IT/Telekom och flyget (se tacklista i slutet). Dialogtillfällena har i några fall kombinerats med interna beredningsmöten, andra gånger har ledamöterna bjudit in gäster från olika verksamheter till beredningsmötet eller själva åkt runt i länet för besök. Beredningens arbetssätt innebär att kunskapsuppbyggnaden skett löpande genom hela uppdraget. Regionala beredningen har i år haft ett särskilt uppdrag att även belysa konsumenternas aspekt. Beredningen har därför genomfört ett dialogtillfälle där man intervjuat resenärer med en enklare enkät på Luleå Airport med frågor som berört det aktuella ämnet. Beredningen kan konstatera att det har varit ett lärorikt uppdrag och att det fortfarande finns mycket att lära och upptäcka inom kommunikationen i Norrbotten.Vad gäller arbetet i beredningen finns fortfarande en del smådetaljer i arbetet som går att utveckla och arbeta vidare med inför kommande uppdrag. Beredningen har som ambition att bli ännu bättre på att täcka in hela länet med dialogtillfällen. Beredningen ser också en möjlighet att utveckla och höja kvalitén av sin dokumentation vid de olika dialogtillfällerna. Under året har ett par av beredningens ledamöter lämnat sina uppdrag av olika anledningar och därigenom skapat ett visst tomrum innan ersättare har valts in igen. Aktiviteten bland ledamöterna vid dialogtillfällen kan höjas ytterligare inför de framtida uppdragen. IT 1 i Norrbotten Nio av tio svenska hushåll har idag uppkoppling till Internet 2. I vårt glest befolkade län är avstånden mellan orterna stora och resvägen lång till skolor, tjänster, vård etcetera. Det gör bredband särskilt betydelsefullt, för att enskilda och företag ska kunna delta och utvecklas i samhället. Ett rundare Norrbotten innebär att avstånden minskar, inte bara inom regionen utan även nationellt och internationellt. Det nationella målet är att 90 procent av alla hushåll och fasta verksamhetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s senast Senast 2013 ska alla i Sverige ha tillgång till grundläggande bredband 1 Mbit/s (LEK) 3. Som bredband räknas här en internetuppkoppling med en bithastighet på 1 Mbit/sekund. Uppkopplingen kan vara antingen fast (via exempelvis teleuttaget eller fiber) eller mobil (via mobilnätet). Ibland kan det behövas en antenn på utsidan av huset för att få bredbandstäckning 4. 1 IT,informationsteknik, (engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation (www.ne.se) 2 Internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (transmission controlprotocol/internet protocol). I slutet av 2010 var 5 miljarder datorer runt världen anslutna till Internet. Tillväxttakten är enorm, inte minst sedan genombrottet utanför universitets- och forskningsvärlden i mitten av 1990-talet (www.ne.se) 3 LEK = 1 Mbit/s. 4 2

5 Idag har 99,48 procent av befolkningen i Norrbotten tillgång till bredband med minst 1 Mbit/s. 5 I den regionala utvecklingsstrategin för 2020 har det regionala partnerskapet fastställt målet att alla i länet ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet, med strävan mot 100 Mbit/s senast Framtiden för IT Det analoga nätet är nedlagt och de digitala näten (bredbandsnäten) har tagit över. Målet för IT-politiken i Sverige är att vara bäst i världen på att använda digitaliserade möjligheter och att IT-tjänsterna ska skapa nytta. Det finns ambitiösa mål för bredbandsutvecklingen i Europa och många stora investeringar genomförs för att förverkliga målen. Även i Norrbotten genomförs stora investeringar för att utveckla och upprätthålla en bra bredbandstäckning för invånarna i länet. Telekom 6 i Norrbotten Det finns i dag över elva miljoner mobilabonnemang och över fem miljoner fasta teleabonnemang i Sverige. 7 Länets bredbandsinfrastruktur via fiber skapar nya förutsättningar även för ökad trådlös kommunikation både avseende mobiltelefoni och bredband. Bredband med hög överföringshastighet är en förutsättning för ett utvecklat informationssamhälle och för att möta utmaningar i form av globalisering, klimatförändringar och demografiska utmaningar i ett glest befolkat område. 8 För att ytterligare förstärka och förbättra mobiltelefoni- och bredbandstäckningen i Norrbotten så undersöker It Norrbotten även möjligheten att eventuellt erbjuda så kallade samhällsmaster. Detta blir en ny modell där olika operatörer erbjuds tillgång till en konkurrensneutral grundläggande infrastruktur för att nå områden som inte är av ekonomiska skäl intressanta för operatörerna. I detta arbete kommer vi även att pröva om utbyggnaden av vindkraft i länet kan användas det vill säga om vindkraftspelarna kan nyttjas som master för mobil telefoni och bredband. Framtiden för telekom Alla kommuner i Norrbotten har berörts av neddragningen avfast telefoni då vissa delar av det så kallade kopparnätet rivs och i stället får abonnenterna trådlös fast mobiltelefoni. Ungefär abonnenter i olika delar av landet berörs när Telia ersätter delar av kopparnätet med mobil teknik. Telia startade teknikskiftet under 2010 och beräknar att det ska pågå i fem år. Beredningens analys Beredningen anser generellt att Norrbotten verkligen finns på kartan vad gäller utvecklingen av IT. Länet är beroende av både IT och telekom med tanke på de stora avstånden. Länet ligger långt fram i utvecklingen med en av landets bästa förbindelser via bredband. Satsningen på It Norrbotten 9 är en av orsakerna till att förbindelsen är så bra och utvecklad, då man tidigt började arbetet med att samordna bredbandsutbyggnaden. 5 Källa: It Norrbotten (www.itnorrbotten.se) 6 telekommunikation, sammanfattande term för kommunikation över stora avstånd som avser text, ljud, bild, data och liknande (www.ne.se) Det öppna regionala bredbandsnätet drivs av det kommun och landstingsägda företaget IT Norrbotten 3

6 Beredningen anser att det inte finns något hinder för utvecklingen av ITfrågor och teknik i Norrbotten, alla är intresserade av att denna utveckling ska fungera både regionalt, nationellt och internationellt för länets tillväxt. Trots att länet ligger i spetsen av IT-utvecklingen är det fortfarande tätorterna som ligger bäst till, glesbygden och inlandet hänger fortfarande inte med i utvecklingen på samma sätt. Utvecklingen inom detta område sker snabbt men det finns stora skillnader i satsningar mellan de olika kommunerna i länet. Näten byggs med offentliga medel och stora investeringar kommer att behövas fortlöpande för att hänga med i teknikutvecklingen. Lika villkor och konkurrens Regionala beredningen befarar att resultatet av att kommunerna satsar så olika kan innebära att aktörer stängs ute från marknaden, då man inte är stationerad i rätt kommun. Beredningen vill särskilt trycka på vikten av att länet bör göra stora, grundläggande satsningar på både IT och telekom då dessa kommer att bli än viktigare i framtiden. Svårigheten för utvecklingen av IT och telekom ligger också i att det inte finns tillräckligt många konkurrenter som kan förse länet med exempelvis bredband, därav en risk för mindre konkurrens om priser och prestanda för konsumenterna. Ett exempel kan vara gruvan i Kiruna, där beredningen gjort ett studiebesök. Gruvan har ett eget nät under jorden för att säkerställa kommunikationen mellan de olika funktionerna inom gruvbrytningen. I gruvan sker nästan all kommunikation via detta nät och det är därför väsentligt för både driften och säkerheten i gruvan att denna fungerar. För att nätet i gruvan i Kiruna och Malmberget ska ha den höga kvalitén som krävs finns ingen annan operatör än Telia. Att öppna upp för nationell roaming10 kunde vara en lösning uppgav företagare i inlandet. De andra aktörer som finns på marknaden satsar inte i tillräcklig utsträckning på utvecklingen av sitt nät i norra Sverige av ekonomiska skäl. Därför finns heller ingen direkt konkurrens vad gäller priser och prestanda. Hög belastning Allt ifrån länets företagare, både stora och mindre företag, till skolelever kommer att använda sig av tekniken allt mer i framtiden. Idag ska de flesta elever ha datorer i skolan, det finns också ett allt större utbud av så kallade smarta telefoner och allt fler applikationer för dessa. Nätet har redan idag en hög belastning, det är trångt i datatrafiken och risken finns att leverantörerna av datatrafik inte klarar av att leverera den produkt man betalar för som konsument. Samma svårigheter står även telekom inför. När det blir trångt i datatrafiken finns det risk för att samtal bryts eller att det inte går att ringa i vissa delar av länet där antalet master inte är utbyggt på samma sätt som i tätbebyggda områden. 10 roaming [ro u miŋ] (engelska, av roam 'ströva (omkring)'), teleteknisk term för möjligheten för en mobil terminal (t.ex. en mobiltelefon) att förflytta sig inom täckningsområdet för ett eller flera cellbaserade radionät. Källa: 4

7 Outnyttjad kapacitet och samverkan Inom datatrafiken, både vad gäller IT och telekom, så finns mycket kapacitet som ligger och vilar, alltså outnyttjad kapacitet. Även här är det ofta en fråga om pengar och investeringar, då utvecklingen måste vara lukrativ. Småföretagare är ofta alldeles för små för att exempelvis ha möjlighet att koppla in sig på nät som ägs av större företag. Större företag har ofta egna nät som används uteslutande för den egna verksamheten, exempelvis Vattenfall och Trafikverket. Här anser beredningen att politiken har chans att påverka då man för att nå de uppsatta, lagstiftade målen, bör få igång ett samarbete för att nyttja bredbandsnätet på ett bättre sätt. Idag driver kommunerna själva utvecklingen och investeringarna inom datatrafiken i sina egna kommuner, det finns ingen samordning mellan länets kommuner, vilket beredningen ser som ett stort problem både idag och för framtiden. Det finns också många aktörer inom branschen som behöver samordnas. Renspårningsteknik Beredningen har under uppdraget exempelvis besökt företaget Tannak som utvecklat en renspårningsteknik för att fungera i områden där vanlig GSMtäckning helt eller delvis saknas. Du kan identifiera och spåra enskilda renar och grupper av renar med modern teknologi. Med hjälp av några enkla basstationer skickas signalerna säkert och heltäckande och tas emot på en mobiltelefon eller en dator som är ansluten till Internet. Genom direktanslutning till en basstation kan man också ladda hem renarnas positioner till en dator i områden där GSM-täckning helt saknas. Informationen redovisas på en karta. Hjorden övervakas på distans och du kan snabbt se om renarna uppehåller sig i farliga eller olämpliga områden så att åtgärder behöver sättas in. Du slipper alltså leta renarna över stora arealer utan kan snabbt se på en mobiltelefon eller dator exakt var de befinner sig. Tids- och kostnadskrävande arbete med bil, skoter, motorcykel eller helikopter kan minskas. I stället kan du sitta hemma och följa renarnas rörelser via Internet. Den egna arbetsinsatsen i fält kan optimeras och ensidiga arbetsuppgifter med risk för arbetsskador minskas 11. Utveckling Regionala beredningen ser många fördelar och utvecklingsmöjligheter med datatrafiken. Det är ett relativt miljövänligt sätt att kommunicera med omvärlden. Gällivare och Jokkmokk är exempelvis de två kommuner där befolkningen handlar mest via nätet (näthandeln) i Sverige. Länet har också unika miljötillgångar (bra energitillgång och klimat) för att locka hit aktörer i datakommunikationsbranschen, inte minst Facebook-projektet, vilket genererar arbetstillfällen och tillväxt för länet. Beredningen ser också andra påverkansfaktorer med datatrafikens utbredning. Den allt snabbare tekniken har gjort det möjligt att exempelvis konferera på distans via videokonferens, detta innebär i sin tur att man kanske slipper onödiga och tidsödande resor. Även distansutbildningar följer med i utvecklingen och kan göras möjlig för fler studenter i länet

8 Den tekniska utvecklingen möjliggör också fortsatta satsningar för e-hälsa och därigenom en ökad kvalité inom hälso- och sjukvården i hela länet. Flyget i Norrbotten I Norrbotten finns fem flygplatser: Luleå Airport och Kiruna Airport (statligt ägda) Gällivare, Pajala och Arvidsjaur flygplatser (kommunala). Det finns även ett antal mindre flygfält runt om i länet. Av länets flygtrafik finns ett 50 tal mindre flygplan och helikoptrar som möjliggör exempelvis fjäll- och fisketurism, som är privata eller ägs av mindre flygbolag. Luleå Airport är Sveriges sjätte största flygplats sett till antalet passagerare. Totalt sysselsätter flygplatsen personer tillsammans med Försvarsmakten. Sju reguljära flygbolag och nio charterbolag trafikerar flygplatsen. Det planeras också att återuppta de nedlagda fraktflygningarna mellan Asien och Luleå Airport. Beredningens analys Beredningen anser generellt att flygtrafiken i länet är en viktig del av kommunikationen som måste fungera, inte minst med tanke på avstånden. Det är viktigt för tillväxten i länet att stora som små aktörer blir kvar i Norrbotten. Mindre flygbolag Ledamöterna anser att mindre flygbolag skulle kunna göras mer bärkraftiga och deras kapacitet skulle kunna marknadsföras på ett bättre sätt än de gör idag. De mindre flygbolagen skulle kunna användas i exempelvis fjällräddningen, transport av varor, turister och inom rennäringen i större utsträckning än idag. Flygbolagen är också viktiga för den lokala infrastrukturen och exempelvis bättre täckning för datatrafiken skulle underlätta deras expansion och möjligheterna till bättre marknadsföring för att kunna nå fler turister. Flygplatserna i Arjeplog och Arvidsjaur bärs till stor del upp av testverksamheten i kommunerna, vilket är livsviktigt för näringslivet på orterna, ett ömsesidigt beroende mellan flygplatsen och kommunen. Koncentrerad satsning I framtiden tror beredningen att järnvägen, och satsningarna som görs på person- och godstrafik kommer att vara viktiga. Vidare anser ledamöterna att tågen skulle kunna fungera som ett komplement till flygtrafiken och transportera resanden mellan bostadsorten och flygplatsen. Tåget ska också komplettera flygtrafiken på ett bättre och effektivare sätt än den gör idag (tåganslutning till flygplatserna), dessa transportsätt skulle komplettera varandra för länets bästa. I Kiruna planerar man för ett framtida resecenter på flygplatsen där tåget från Narvik i norr och från kusteni söder stannar upp och släpper av passagerare. Samma tanke drivs från Swedavia vid Luleå Airport om en framtida stäckning av Norrbottniabanan förbi flygplatsen. Någon större expansion för flyget är inte planerad i närtid då underlaget av resenärer är begränsat. De mindre flygplatserna löper stor risk för exempelvis färre avgångar eller osäkra avgångar.beredningen villväcka tanken om en koncentration av flygtrafiken i Norrbotten till Luleå- och Kiruna flygplats för att få ett ökat passagerantalet och förstärka bra avgångar för boende i länet. Även samordningen mellan drift och trafik samt kostnader (mer kommersiellt lukrativt) för flygplatserna skulle gynnas genom att koncentrera trafiken. En bättre kommuni- 6

9 kation till och från de större flygplatserna innebär ett bättre underlag av människor som reser. Chartertrafik En del av uppdraget har inneburit att beredningen haft en dialog med chartertrafiken (flyget) till och från länet. Charterbolagen kämpar ständigt med att hitta nya destinationer för att locka resenärer i länet. Norrbotten är det enda länet i landet där charterverksamheten går på sparlåga under sommaren, vilken i andra delar av landet räknas som högsäsong. Länsborna stannar alltså gärna hemma under sommarmånaderna. Charterbolagen anser att marknaden i länet är ganska mättad för närvarande och ser inte någon utökning sommartid av destinationer, då de flesta resenärer åker på charterresor under vinterhalvåret. Beredningen anser att en satsning på turismen i länet och charterresor till länet istället för från, skulle innebära tillväxt och stora möjligheter för regionala och lokala aktörer. Beredningen anser att turismens betydelse för länet kommer att stärkas i framtiden. Konsumenter av flyg Regionala beredningen har i år haft ett särskilt uppdrag att även belysa konsumenternas aspekt av flyg och IT och telekom frågor. Detta har beredningen valt att belysa genom att i dialogen samtala med resenärer kring dessa frågor. Konsumenterna intervjuades med en enkel enkät i samband med två avgångar vid Luleå Airport. De som tillfrågadesi beredningens undersökning flyger ganska frekvent, de allra flesta flyger en eller flera gånger per månad. Man flyger både i tjänsten och på fritiden. De flesta efterlyser fler avgångar inrikes, exempelvis Göteborg och Sundsvall. Resenärerna efterfrågar också fler avgångar inrikes på kvällar och helger. Resenärerna är nöjda med utbudet av flygresor till utlandsdestinationer. Samtliga intervjuade upplever att flyget är en viktig tillgång för länet. De anser att flyget är viktigt för kommunikationerna både från länet och till länet, det ses som en förutsättning för en bra tidsplanering för arbetspendlare och företagare. De intervjuade resenärerna tycker inte att miljön är en prioritering inom flygtrafiken. Medvetenheten om miljöpåverkan är stor men man tycker inte att detta ska vara ett hinder för fortsatt utveckling av flygtrafiken i länet. Samtliga intervjuade använder sig av IT och/eller telekom dagligen. Det är av yttersta vikt för de intervjuade att denna kommunikation fungerar, i stort sätt felfritt, då det påverkar bådearbets- och vardagslivet i stor utsträckning. Det anses likvärdigt viktigt att datatrafiken såväl som telefonkommunikation fungerar för konsumenterna i länet. Beredningen vill gärna utveckla dialogen med konsumenterna under kommande uppdrag. Slutsatser om morgondagens kommunikationer Vilken betydelse har kommunikationerna för tillväxten i länet? Kommunikationerna har en storbetydelse för tillväxten i länet. Beredningen kan tydligt se att länsborna är väldigt beroende av att kunna kommunicera med omvärlden genom IT, telekom och flyg, både i sitt yrkesliv och på sin 7

10 fritid. Beredningen anser att det dock fortfarande finns mycket att utveckla inom kommunikationen i Norrbotten för att ytterligare förstärka och förbättra förutsättningarna för länsborna, särskilt för de som bor i glesbygd. Vad anser konsumenter och producenter av kommunikation? Både producenter och konsumenter av kommunikation i länet är beroende av detta sätt att kommunicera, både regionalt och nationellt. Producenterna av kommunikation ligger i framkant, särskilt vad gäller exempelvis bredband men anser att det fortfarande finns utvecklingspotential för framtiden. Konsumenterna är likvärdigt beroende av kommunikationerna precis som producenterna och använder dessa på dagligbasis. Det finns ett behov av att säkerställa en bättre kapacitet för konsumenterna. Hur kopplas frågan om kommunikationer till miljöfrågan? IT och telekom är förhållandevis ganska miljövänliga alternativ till kommunikation i länet. Beredningen kan konstatera att miljöaspekten är viktig för producenterna av kommunikation (alla former av kommunikation som uppdraget behandlat). Beredningen kan notera att miljöaspekten är mindre viktig för konsumenterna av flygtrafik (som svarade på enkäten), här är miljöfrågan sekundär till vilka förutsättningar flygtrafiken innebär för konsumenten i arbetet såväl som på fritiden. Hur ser framtidens behov av kommunikation i länet ut? Regionala beredningen kan konstatera att framtiden innebär en utveckling av kommunikationen i Norrbotten. Stora investeringar och en hel del samordning kring kommunikationerna kommer att krävas av både producenter och konsumenter i framtiden. Det finns behov av att verka för en bättre kommunikation till och från de större flygplatserna i länet. Det finns också ett behov av att öppna upp för olika aktörer i det befintliga och delvis outnyttjade bredbandsnätet.länet bör säkerställa att alla medborgare ska nås av bredband med hög kapacitet. Vidare finns ett behov av en ökad samordning för att marknadsföra mindre aktörer inom flyget, för exempelvis turism- och besöksnäringen. Detta för att möta den ökade efterfrågan inom besöksnäringen och för att dessa ska bli mer konkurrenskraftiga. Debattfrågor till LFU Är IT/Telekom jämförbart med övrig infrastruktur till exempel vägar och järnvägar? Bör det vara det eller inte? Hur har utvecklingen inom IT/Telekom-kommunikationen gynnat Norrbotten? Innebär den nya tekniken att företagen är mer lättrörliga? Är detta positivt eller negativt för Norrbotten? Behöver vi alla flygplatser? Var ska man satsa? Vem ska satsa? 8

11 Bör man satsa mer på andra transportmedel? Kommer flygandet att fortsätta öka eller inte? Förslag Regionala beredningen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar att uppdra åt landstingsstyrelsen: Att föreslå de åtgärder som möter upp mot de behov beredningen uppmärksammat Ledamöter i beredningen Beredningen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: Lennart Thörnlund (S), ordförande Mats Dahlberg (MP) Pernilla Lundqvist/ Erkki Haarala (S) Anders Sundström (NS) Jan ÄgeMikalsen (S) Sead Maglic (NS) Bente Moen Åkerholm (S) Bo Hultin (M) Roland Nirlén (S) Anders Josefsson (M) Kristina Yacoub/Lars Renberg (S) Gunnar Selberg (C) Kati Jääskeläinen (V) Tack till Trafikverket Radiotjänst Norwegian Länsstyrelsen It Norrbotten Internet Bay Tulldata Tannaka Facebook projektet LTU Ving SwedaviaCargo LKAB Nenet PICAB Luleå Airport Lulnet Fiskeflyg Kiruna Airport PTS Esrange SSC Swedavia Återkoppling Regionala beredningen kommer att delta på återkopplingsdagen som gemensamt anordnas för samtliga beredningen. Beredningen kommer att via utskick av vykort till de aktörer men fört dialog med tacka för deras medverkan till verksamhetsrapporten Ekonomisk redovisning Beredning öst Budget Utfall Resultat Arvoden och övriga personalomkostnader Omkostnader för möte, information, återkoppling mm. Summa

12 Ledamöternas aktiviteter Antal dagar som ledamöterna ägnat åt Genomsnittligt använda dagar beredningsarbete 123,50 dagar 9, Källor Tidigare uppdrag 2011: Kultur hinder och möjligheter samt betydelse för tillväxten : Tillväxtbranscher 2020? Slutrapport: Hinder och möjligheter för länets test- och övningsverksamhet, 2009 Delrapport: Hinder och möjligheter för länets upplevelsenäring och energiutveckling, : Norrbotten - en attraktiv region för alla? Ett arbete om könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder och ålder 2007: Integrationens och mångfaldens betydelse för tillväxten Ett arbete om nya svenskar i länet 2006: Återkoppling : Hur skapas förutsättningar för branscher som uppfattas som framgångsrika eller har potential att bli det? Hur ska villkoren utvecklas för att både män och kvinnor ska ha samma förutsättningar att bo kvar eller flytta till regionen? 2003: Nyföretagandets villkor samt kulturutbudet i länet 2002: Att kvalitativt utvärdera landstingets satsningar inom näringslivsutveckling respektive kultur. 2001: Att ta reda på norrbottningarnas åsikter i regionala utvecklingsfrågor 10

13 Anteckningar

14

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21

YTTRANDE 2014-09-15 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 YTTRANDE 2014-09-15 Rapportnummer: N2014/1927/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM REMISSVAR TILL NÄRINGSDEPARTEMENTETS BETÄNKANDE BREDBAND FÖR SVERIGE FÖR SVERIGE IN I FRAMTIDEN SOU 2014:21 IT Norrbotten

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Regionala beredningen Verksamhetsrapport 2016 Region Norrbotten

Regionala beredningen Verksamhetsrapport 2016 Region Norrbotten Regionala beredningen Verksamhetsrapport 2016 Region Norrbotten Innehållsförteckning Landstingsfullmäktiges regionala beredning... 2 Uppdrag 2016... 2 Om dialogen... 2 Disposition... 3 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13

Inledning. By keeron Published: 2007-10-20 19:13 Inledning Published: 2007-10-20 19:13 Förutsättningarna för tillväxt på Säffles landsbygd är goda. Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö. För att ta tillvara

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten. STADSNÄTEN OCH POLITIKEN LOKALT REGIONALT Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ANTALET INVÅNARE

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

- En möjligheternas utmaning. via fiber

- En möjligheternas utmaning. via fiber Bredband i Skinnskatteberg - En möjligheternas utmaning via fiber Skinnskattebergs kommun Box 101 739 22 Skinnskatteberg Tel: 0222-450 00 bredband@skinnskatteberg.se www.skinnskatteberg.se/bredband 2015

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2008

Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsplan 2008 Programberedningen Vision Programberedningen ska bidra till att patienters och deras närståendes åsikter och behov förmedlas till landstingsfullmäktige. Beredningen har även ansvar

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden

Tillsammans bygger vi en levande landsbygd. fiber för framtiden Tillsammans bygger vi en levande landsbygd fiber för framtiden Den digitala infrastrukturen lika viktig som vägar, vatten och elnät Teknikskifte framtidens kommunikation En allt viktigare del av samhällets

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse och Trafikverkets upphandling Världens snabbast växande näring Upphandlad flygtrafik Konsekvenser

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Regionala beredningen

Regionala beredningen Regionala beredningen Delrapport 2004 Roller och uppdrag Beredningarnas roll I Landstingsplanen 2004 står att fullmäktiges beredningar är en länk mellan medborgarna och fullmäktige och ett komplement till

Läs mer

NLL Norrbottens läns landsting 2014

NLL Norrbottens läns landsting 2014 NLL-2014-01 Norrbottens läns landsting 2014 Norrbotten ett län i förändring Industri med skog och malm som råvarubas Forskning och utbildning i världsklass Nya branscher breddar näringslivet (Facebookhallar)

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21)

Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) PM 2014: RI (Dnr 001-751/2014) Bredband för Sverige in i framtiden (SOU 2014:21) Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 30 september 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Sammanfattning besvarade frågor referensgruppen (28 svar) September 2016

Sammanfattning besvarade frågor referensgruppen (28 svar) September 2016 Sammanfattning besvarade frågor referensgruppen (28 svar) September 2016 Kommuner Fastnar i bidragsproblematik; bidragen är begränsade, olika vid olika tidpunkter, komplicerat. Kommuner skulle kunna försöka

Läs mer

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband

Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Sida 1 av 12 Aktuellt läge telekommunikationer/bredband Med tidigare känt underlag som grund och med kompletteringar och förtydliganden efter PTS besök redovisas följande sammanställning kring telekommunikationer

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN. Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten

FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN. Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten FIBERBASERAT HÖGHASTIGHETSNÄT I NORRBOTTEN Anne-Mari Angeria, IT Norrbotten AFFÄRSIDÉ Vi erbjuder Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service vilket skapar

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04

Dialogmöte. Åseda 2014 06 04 2014-06-24 Dialogmöte Åseda 2014 06 04 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Lars Gunnar Serell, ansvarig för

Läs mer

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller?

Bredbandsnät Rydebäck. Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Bredbandsnät Rydebäck Använda nuvarande teknik på redan gjorda investeringar eller? Hur ser nuvarande nät ut? Vi har idag ett blandat bredbandsnät för TV, Bredband och Telefoni som Comhem levererar tjänster

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin

Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin YTTRANDE 1 (1) Datum 2010-11-26 Diarienummer 341-7620-10 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Post- och Telestyrelsens rapport PTS förslag på indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin Länsstyrelsen

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

En svensk flygskatt (SOU 2016:83) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-03-10 Sektionen för infrastruktur och fastigheter Peter Haglund Finansdepartementet 10333 STOCKHOLM En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Sammanfattning (SKL) ser positivt på utredningens

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer