Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt"

Transkript

1 forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på e x c e l l e n s, h a n ä r n y ledamot i knut och alice wa l l e n b e r g s s t i f t e l s e testbä ddar bcrc i linköping ligger i frontlinjen med ny snabb testmetod minskat spill blodflöde i realtid kalendarium

2 LEDARE Innovation och förnyelse stärker svensk konkurrenskraft Charlotte Brogren Det känns mycket bra att i dessa tider vara Sveriges innovationsmyndighet. Vi känner oss väldigt inne och noterar att begreppet innovation framhävs som ett av de viktigaste verktygen för att stärka Sverige i den ökade globala konkurrensen. Framför allt lyfts de framtida jobben fram, insikten om att utan ökad innovation och förnyelse skapas inga nya jobb. Ett exempel är en nyligen presenterad rapport från forskningsberedningen som betonar vikten av innovation kopplad till forskningen. Ett annat exempel är arbetet med Kunskapstriangeln där innovation kopplas till forskning och utbildning för att genom en ökad samverkan mellan de tre komponenterna skapa förutsättning för ökad konkurrens och tillväxt. Men med den samlade erfarenhet VINNOVA har byggt kring att främja effektiviteten i Sveriges innovationssystem vet vi att det krävs mer än bara ord det krävs också handling. För att innovation ska kunna bli ett svenskt styrkeområde krävs ett flertal åtgärder som får olika finansiella instrument och olika aktörer att samverka. Singulära åtgärder som att stärka universitetens forskning är mycket bra, men räcker inte för att skapa innovation och tillväxt. Vi bidrar gärna till den nya regeringens arbete med några exempel på viktiga åtgärder för att skapa ett konkurrenskraftigt innovationsklimat. En riktad satsning på offentlig innovationsupphandling där staten uppmuntrar till innovationsutveckling genom att en del av all upphandling innehåller krav på innovation. En ökad satsning på samverkan mellan akademi och näringsliv. De stora statliga insatserna som gjorts på universiteten kräver ökad koppling till näringslivet, och dess behov av kompetens och forskning från akademin, för att skapa innovation och förnyelse i företagen. Ökade kontakter mellan små- och medelstora företag (SMF ) och akademin, utan ökad innovation och förnyelse skapas inga nya jobb. så att fler SMF kan stärka sin konkurrensförmåga och växa på en global marknad. Implementering av den nyligen presenterade tjänsteinnovationsstrategin. Det finns ett stort behov av innovationsutveckling för att vässa den globala konkurrenskraften hos svenska aktörer. VINNOVA bistår gärna i ovanstående aktiviteter, både som kunskapspartner till andra myndigheter och med expertkompetens till regeringens arbete med att utforma riktlinjer för olika satsningar. Vi utvecklar gärna vår roll som en förändringsagent i det svenska innovationssystemet som utvecklar och testar nya sätt att jobba med innovation kopplat till FoU, med målet ökad konkurrenskraft för Charlotte Brogren, GD för VINNOVA Innehåll NR Kort & koncist Läs om forskningssystem, sysselsättning och om logistik i världsklass. 06 Tema TESTBÄDDAR Möjligheten att testa sin produkt eller tjänst är avgörande för innovationsprocessen. 11 grafik: blodflöde I Lund testas ny metod att mäta blodflöde efter stroke eller annan skallskada. 12 innovativa företag Materialspill, stopp för barnporr och enkel diagnos för personer med hjärtflimmer. 15 utblick Internationellt samarbete tar svenska testbäddar ett steg längre. 16 Profilen Göran Sandberg ägnar sig åt vetenskaplig excellens. 18 vinnova i almedalen Tre olika seminarier och många andra evenemang under välbesökt Almedalsvecka. REDAKTIONEN: Ansvarig utgivare Charlotte Brogren, VINNOVA Redaktion Krystyna Nilsson, Vinnova samt Anders Nordner och Petra Lodén, Appelberg Art Director Erich Blunck, Appelberg Tryck Edita Västra Aros Papper Arctic Volume Omslagsfoto Oskar Lüren Adress Telefon ISSN Tidningen ges ut fem gånger per år. För prenumeration gå in på 19 LÄStips Publikationer från VINNOVA och kalendarium. 20 dansande svanrobot Mälardalens högskola utforskar gränsen för vad en robot kan göra. 2 vinnova-nytt oktober 2010

3 Kort & Koncist internationalisering nya jobb Logistik i världsklass Sverige kan bättre Det finns idag inga tecken på att Sverige är på väg att hämta upp den eftersläpning i välståndsutvecklingen som ägde rum under talen. Trenden pekar nedåt och det finns faktorer som tyder på att Sverige kan få svårt att återhämta sin förlorade position. Det skriver Jan Edling, analytiker på VINNOVA, i boken Agenda för Sverige. Det är storföretagen som hållit det svenska välståndet uppe. De har svarat för en dryg tredjedel av sysselsättningen, hälften av förädlingsvärdet och fyra femtedelar av exporten. Men Sverige får allt mindre betydelse för storföretagen och den tillväxt de skapar innebär i första hand att sysselsättning skapas utomlands, skriver Jan Edling. Vårt hopp står nu till små och medelstora företag. Trots att de står för hälften av BNP svarar de bara för 22 procent av all export. De har blivit underleverantörer och när storföretagen går egna vägar visar det sig att de mindre företagen saknar kunskap om hur man finner nya marknader. Om den svenska exporten hade följt utvecklingen i EU15 hade exportvärdet varit ungefär 225 miljarder högre än idag. BNP skulle ha varit sju procent högre och sysselsättningen skulle ha legat på 84 procent i stället för 78 procent. Vad är detta om inte ett marknadsmisslyckande eller politikmisslyckande, frågar sig Jan Edling. Och är det ett marknadsmisslyckande eller politikmisslyckande att långt över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden i stället för att bidra till den ekonomiska tillväxten? personer har ersättning från olika socialförsäkringssystem och ett växande antal tvingas klara sig på socialbidrag. Om sysselsättningsgraden hade legat på 84 procent i stället för 78 procent skulle fler ha haft ett jobb att gå till. I boken ges förslag på ett antal viktiga reformer som Sverige bör genomföra för att återupprätta välstånd och full sysselsättning: Innovationspolitiken en del av den ekonomiska politiken. Politik för växande små och medelstora företag. Stärkt kompetensförsörjning i starkare regioner. Socialförsäkring för det livslånga lärandet. En sammanhållen arbetslivsförsäkring. I boken Agenda för Sverige ges förslag på hur Sverige kan återupprätta välstånd och full sysselsättning. FOTO: kai tirkkonen/folio vinnova-nytt oktober

4 Kort & Koncist Forskning formar framtiden Forskningsberedningen har gjort en översyn av det svenska forskningssystemet och lägger i rapporten Forskning formar framtiden ett antal förslag avseende utbildning, forskarrekrytering, forskares karriärvägar, riktade forskningssatsningar och hur kvaliteten på svensk forskning kan höjas. Förslagen kommer att vara underlag för nästa forsknings- och innovationspolitiska proposition. Bland de 20 förslagen för att stärka Sverige som forskningsnation nämns: Bygg ut forskningen i Sverige. Stärk innovationskraften i svensk forskning. Stärk institutsektorn. Stärk forskarutbildningen förbättra doktorandernas villkor. Skapa förutsägbara karriärvägar för yngre forskare. Genomför en särskild satsning på att locka internationella toppforskare till Sverige. Inför avdragsrätt för donationer till forskning. Inför en skatterabatt för forskning och utveckling. Intensifiera ansträngningarna att få fler att söka sig till naturvetenskap och teknik. FOTO: istockphoto VINNOVA föreslås få nyckelroll inom innovationsupphandling I Innovationsupphandlingsutredningens betänkande föreslås att VINNOVA ska få ett övergripande ansvar för att främja innovationsupphandling. Åtgärder föreslås för att göra offentlig upphandling i allmänhet mera innovationsvänlig. Dessutom föreslås en särskild lag för att statliga och kommunala myndigheter lättare ska kunna upphandla innovationsarbete från företag. Utredaren anser också att en ny upphandlingsform som kallas förkommersiell upphandling bör införas i Sverige. En sådan kan användas för att upphandla forsknings- och utvecklingsarbete för specifika problem som en offentlig myndighet vill hitta lösningar på. VINNOVA föreslås få till uppgift att bygga upp ett kompetenscenter för innovationsupphandling och rekommenderas även få ge bidrag till myndigheter för merkostnaderna att genomföra innovationsupphandlingar. Under vissa omständigheter bör VINNOVA också få ge bidrag till del av en myndighets kontraktskostnader vid förkommersiell upphandling, heter det i betänkandet. Deklaration för en logistik i världsklass Vid regeringens Logistikforums öppna möte i Jönköping nyligen undertecknade representanter från stat, däribland VINNOVA, och näringsliv en deklaration om samarbete för att utveckla svensk logistik. Några av de särskilt angelägna åtgärder som nämns i Jönköpingsdeklarationen är: En offensiv och långsiktig svensk godstransportstrategi där de olika trafikslagen samverkar. Ett harmoniserat och tidsenligt regelverk som stödjer utvecklingen av effektiva transporter. Ett fördjupat samarbete mellan näringslivet och akademin för en effektivare transportforskning. Att säkra logistikbranschens kompetensförsörjning. En samlad översyn av den svenska transportnäringens kostnadsläge och konkurrensförmåga för att stärka konkurrenskraften. Ett aktivt svenskt agerande i EU och andra internationella fora nya jobb FOTO: iistockphoto nya jobb kan skapas nästa år då EU-kommissionen satsar mer än någonsin på forskning och utveckling. Omkring 60 miljarder kronor ska fördelas på projekt som drivs av forskare och industriföretag. 5,5 miljarder kronor av anslaget går till hälsosektorn varav en tredjedel kommer att satsas på forskardrivna kliniska tester så att läkemedel kan komma ut på marknaden snabbare. 4 vinnova-nytt oktober 2010

5 Hans Wigzell vinnare av Diamantpriset SNITTS, Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support, har delat ut det svenska innovationspriset Diamantpriset i samband med branschveckan Innovation by Collaboration, som föreningen arrangerade tillsammans med VINNOVA. Professor Hans Wigzell tar emot SNITTS Diamantpris 2010 för att han under sin tid som rektor för Karolinska Institutet visat stor insikt i nyttiggörandet av forskningsresultat genom uppbyggandet av Karolinska Institutet Innovations AB, KIAB. Dessutom har Hans Wigzell visat att kreativt ledarskap är möjligt även i en akademisk miljö. Han har banat väg i Sverige för hur man driver och genomför strategiskt arbete under akademiska förhållanden. Fortet vann Öppet manus Tävlingen Öppet manus 2010 har vunnits av pjäsen Fortet, som är en absurd berättelse med vilda västerntema och litterära referenser. Pjäsen har skapats av nio författare som aktivt deltagit i skrivandet med hjälp av en speciell IT-tjänst. Pjäsen har premiär den 2 december på Norrbottensteatern i Luleå. Tävlingen Öppet manus ingår i VINNOVAsatsningen Var Dags IT i samarbete med bland andra Luleå tekniska universitet. FOTO: istockphoto EU:s Innovation Union på Facebook Häng med i senaste utvecklingen och diskussionen om EU:s forskningsoch innovationspolitik via Innovation Union på Facebook. EU-kommissionens generaldirektorat för forskning respektive näringsliv står bakom Facebook-gruppen Innovation Union. Om du väljer att gilla gruppen Innovation Union via ditt Facebook-konto kan du på ett enkelt sätt ta del av de senaste forskningsrönen samt delta i diskussioner och evenemang om forskning och innovationer i EU. Ny projektledare för Innovation för tillväxt Johan Carlstedt är ny huvudprojektledare för det fleråriga projektet Innovation för tillväxt. Projektet drivs i samverkan mellan VINNOVA, Svenskt Näringsliv, Tillväxtverket och IVA. Han har ett förflutet som igångsättare av Ung Företagsamhet och har också arbetat på Svenskt Näringsliv. Snabbkoppling till internationella nätverk För att underlätta svenska forskares väg in i de internationella programmen för hållbar utveckling, upprättar FAS, Formas, Vetenskapsrådet, VINNOVA och Vetenskapsakademien ett nytt sekretariat, Swedish Secretariat for Global Environmental Earth System Sciences (SSEESS). Det finns ett behov av nya tankesätt, nya allianser och tvärvetenskapliga initiativ för att möta utmaningarna på miljö-, resurs- och hälsoområdena. SSEESS ska se till att svensk forskning i globala miljöoch resursfrågor blir bättre integrerad i internationella program. Utöver detta ska sekretariatet också uppmuntra till bildandet av tvärvetenskapliga nätverk. FOTO: istockphoto Första numret av Euraxess Magazine I det första numret av Euraxess Magazine finns nyheter, fakta och information om vilka möjligheter som finns inom Euraxessinitiativet. Euraxess är portalen för forskare som önskar gå vidare i sin karriär i ett annat europeiskt land och för vetenskapliga organisationer som letar efter internationell kompetens. Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och består av 200 informationscenter i 35 länder. Euraxess Sweden ger online-information till de forskare som kommer till Sverige. VINNOVA är ansvarig organisation för Euraxess Sweden och i styrgruppen finns även representanter från Vetenskapsrådet, FAS och Formas. ec.europa.eu/euraxess/euraxess_ magazine/#0. vinnova-nytt oktober

6 tema // Testbäddar Testbäddar en förutsättning för tillväxt Testbäddar för att testa, certifiera och demonstrera produkter och tjänster är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och framtid som forsknings- och utvecklingsnation. TEXT jan lindroth FOTO esrange, acreo Ett slagkraftigt och väl fungerande innovationssystem lägger grunden för såväl nya företag som för fortsatt utveckling av existerande företag, vilket genererar exportinkomster och ekonomisk tillväxt. Men om innovationssystemet ska fungera måste det finnas möjligheter att testa och certifiera produkter, tjänster och tekniker. Ofta hamnar fokus på den första, eller tidiga, delen i en innovationsprocess, det vill säga forskning och utveckling. Men för att nå hela vägen fram med nya produkter och tjänster måste hela processen vara effektiv. Kedjan är inte starkare än sin svagaste länk, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA. Sverige har en lång och framgångsrik tradition med testbäddar i olika former men med tuffare konkurrens och globalisering ökar kraven snabbt. Inom den för Sverige så viktiga fordonsindustrin är det idag fler länder som har förmåga att ta fram hela fordonssystem än tidigare och antalet väntas öka med länder som Ryssland och Brasilien. Sverige har idag bra möjligheter för testning och certifiering men ska vi kunna behålla vår framskjutna position internationellt måsta vi satsa ännu mer, säger Jan-Eric Sundgren som ansvarar för omvärlds- och miljöfrågor på Volvo. Processen att testa och certifiera produkter klarar stora företag delvis av med interna resurser, men det krävs också större enheter och system, inte minst när det gäller transport-, energi- och IT-sektorerna. I Sverige finns redan framgångsrika testbäddar inom bland annat fordons- och IT-sektorerna liksom inom läkemedelssektorn med sina kliniska prövningar. Enligt Per Eriksson, rektor för Lunds universitet, handlar det om att kraftsamla. Man kan inte göra allt, men Sverige har ett antal starka kluster och där finns det bra underlag för framgångsrika testbäddar. Finns det inte möjlighet till test och certifiering på hemmaplan finns det risk att forskningen och utvecklingen utarmas, sade han på ett seminarium som anordnades av VINNOVA under Almedalsveckan i Visby. Förutom sin roll i det nationella innovationssystemet kan testbäddar också generera jobb och tillväxt i sig själva. Ett exempel är den omfattande vintertestningen av däck och fordon i norra Sverige som attraherar fordonstillverkare från hela världen. Verksamhet som testbäddar sker bäst genom ett samarbete mellan den akademiska världen, näringslivet och myndigheter och andra offentliga organ. VINNOVA spelar en mycket aktiv roll i arbetet med att stärka och utveckla testbäddar i Sverige genom delfinansiering av olika projekt som Berzelius Clinical Research Center, Test Site Sweden och Acreo. i korthet En testbädd är en mötesplats eller anläggning för vidareutveckling och verifiering av nya koncept, tjänster, produkter och underliggande teknik. Det kan röra sig om en anläggning eller existerande infrastruktur som till exempel ett mobileller bredbandsnät. Testbäddar kan också utgöras av en avgränsad marknad. Till exempel kan Sverige ses som en testbädd för biobränslen och hur de fungerar i större skala. Testbäddar finansieras och drivs ofta gemensamt av näringsliv, myndigheter och akademin. De är som regel öppna för alla och drivs kommersiellt. 6 vinnova-nytt oktober 2010

7 Testmiljö bakom internationell framgång För Transmode har Acreo och den nationella testbädden för bredband varit en viktig faktor i framgångarna på den internationella marknaden där man slåss mot de stora teknikjättarna. TEXT JAN LINDROTH FOTO Anna storm Det svenska teknikföretaget Transmode har nått framgångar på marknaden för utrustning till optiska nätverk. På en marknad dominerad av jättar som Cisco och Ericsson har tillgången och närheten till Acreo och dess testbäddar för bredbandskommunikation spelat en viktig roll. Som relativt liten aktör har vi ju ingen möjlighet att ha några egna sådana resurser. Då har samarbetet med Acreo gett oss möjlighet att testa våra produkter för fortsatt utveckling och visa upp dem för kunder, säger Ulf Persson, projektledare på Transmode. Transmodes kunder är framför allt stora operatörer av fiberoptiska nät, som hela tiden behöver höja kapaciteten och hastigheten i näten för att bland annat möta den snabbt ökande konsumtionen av rörliga bilder via internet och distribution av tv. Konkurrensen är knivskarp och det är avgörande för kunderna att tekniken ligger i framkant men också att den är beprövad, och testad. Det gäller både för produkterna i sig och att de fungerar tillsammans med andra före- tags produkter och som en del i nätverket. Vi har kunnat köra våra egna produkter i testbäddarna för att se hur de står sig men viktigt är också att kunna styrka interoperabilitet, alltså att de fungerar tillsammans med andra företags produkter. I sådana sammanhang är oberoende testbäddar som Acreo en viktig mötesplats, säger Ulf Persson. Samarbetet med Acreo ger Transmode resurser att möta stora internationella kunder, som förutom en bra produkt också är beroende av stabila leverantörer med resurser att fortsätta utveckla teknologin. Närheten till Acreo är i det sammanhanget en stor fördel. Samarbetet i sig är en styrka för Transmode. När vi haft viktiga kunder på besök, från till exempel Japan, har det varit väldigt värdefullt att kunna visa upp samarbetet med Acreo och vad vi gör där. Det ger trovärdighet och demonstrerar också att vi har tillgång till resurser som sträcker sig utanför vårt eget företag, säger Ulf Persson. Att Acreo hyser avancerad forskning tillsammans med testbäddarna i en relativt öppen miljö är en annan positiv faktor för Transmode. Det tillför hög teknisk kompetens. Det finns alltid en risk att man blir för introvert och Acreo fungerar som en bra katalysator i Sverige inom nätverksteknik, säger Ulf Persson. acreo i ett nötskal acreo är ett forskningsbolag som ägs av två intressentföreningar samt det statliga holdingbolaget RISE. Acreo bedriver kontraktsforskning och agerar inom hela kedjan från design och simulering till processning och tillverkning. inom Acreo finns också den nationella testbädden för bredband där medlemmar och andra företag kan testa och utveckla teknik och tjänster för bredbandsnät. En stor del av testbädden finns i Hudiksvall med runt 60 hushåll anslutna. VINNOVA är en av huvudfinansiärerna av den nationella testbädden. sedan starten 1999 har 17 företag knoppats av från Acreo som ett resultat av olika projekt. Bolaget har nästan 200 anställda och omsätter knappt 200 miljoner kronor. En stor del av Acreos testbädd för att utveckla bredbandstjänster finns i Hudiksvall med runt 60 hushåll anslutna. vinnova-nytt oktober

8 tema // Testbäddar Kliniska tester ju förr desto bättre Att forska fram nya läkemedel och sedan få dem godkända och lanserade på marknaden är bland det mest kostnadskrävande ett företag kan göra. En svensk metod kan sänka kostnaderna rejält. TEXT jan lindroth FOTO OSKAR LÜREN 8 vinnova-nytt oktober 2010

9 ddet är en klar konkurrensfördel med tillgång till den här typen av tester på nära håll. Det hjälper också till att behålla kompetens inom landet. Testbäddar i Sverige Det finns många testbäddar, testanläggningar, testmiljöer eller testlabb i Sverige. Flera är öppna medan andra är interna resurser hos företag och i vissa fall myndigheter. Nedan följer ett axplock av några av de mer kända testbäddarna i Sverige. Inom Test Site Sweden pågår för närvarande en inventering av testanläggningar i Sverige, främst med avseende på transportsektorn. Den beräknas vara klar under hösten. PPå Berzelius Clinical Research Center (BCRC) i Linköping ligger man i frontlinjen i jakten på en effektivare utvärdering och test av nya substanser, något som också är till stor nytta för den viktiga svenska läkemedels- och biotechindustrin. BCRC är verksamt inom tidiga kliniska prövningar (kliniska tester på människor i fas 0/I/IIa) vilket är läkemedelsindustrins variant av testbäddar. Många av de stora läkemedels- och biotechföretagen har egna resurser för att testa nya substanser, men även där känner man av tidspressen och de höga kostnaderna. Det har blivit mycket dyrare att ta fram läkemedel, bland annat på grund av att dåliga läkemedelskandidater inte stoppas tidigt nog. Att behöva lägga ner ett projekt i fas III eller senare blir mycket dyrt då flera miljarder kronor redan kan ha investerats, säger Stig Blom, vd på BCRC. BCRC startade 2003, är helägt av Östergötlands landsting och omsätter mellan 20 och 30 miljoner kronor, med 16 anställda. Med den nya satsningen på en ny klinisk metod kallad mikrodosering och mikrodialys hoppas Stig Blom att kunna fördubbla verksamheten inom ett par år. Med finansiellt stöd från VINNOVA håller man nu på att kalibrera och finslipa metoden. Med mikrodialysen kan läkemedelsföretagen få besked om en substans är effektiv på ett mycket tidigare stadium än idag. Det sker genom att en minimal dos av läkemedlet testas på en begränsad del av kroppen med hjälp av en kateter som förs in under huden. Det kan reducera kostnad och risk rejält eftersom man då kan lägga ner dåliga projekt tidigare än idag, säger Stig Blom. Tillgången till ett kliniskt prövningscenter som BCRC i Sverige tror Stig Blom stärker den inhemska läkemedels- och biotechindustrin både genom att erbjuda avancerade tester i närområdet men också genom att man drar till sig kliniska prövningar internationellt. Vi blir i stort sett ensamma om den här metoden och för svenska företag tror jag det är en klar konkurrensfördel med tillgång till den här typen av tester på nära håll. Det hjälper också till att behålla kompetens inom landet, säger Stig Blom. OM BCRC Berzelius Clinical Research Center AB (BCRC) ägs av Landstinget i Östergötland. BCRC gör kliniska studier av nya läkemedel och medicinteknisk utrustning. Centret är specialiserat på tidiga kliniska test och utför prövningar av läkemedel både på egen klinik och i nära samarbete med andra kliniker och vårdcentraler på uppdrag av läkemedelsindustrin. Acreo Forsknings- och utvecklingscenter som bland annat driver den nationella testbädden för bredband. Berzelius Clinical Research Center Kliniska prövningar för biotech- och läkemedelsindustrin. Test Site Sweden Utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för intelligenta transportsystem (ITS). Körsimulator Göteborg En av världens största körsimulatorer för fordon öppnar i Göteborg hösten 2010 med VTI som ansvarig. Vintertester i norra Sverige Världsledande kluster med vintertester för fordon i norra Sverige. Omsätter mer än en halv miljard kronor. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Statligt forskningsbolag med flera olika testanläggningar inom bland annat miljö, elektronik, bygg, livsmedel och brandsäkerhet. Open Living Labs Nätverk av testmiljöer för teknik och relaterade tjänster inom en rad områden som bredband, mobilitet, äldreomsorg och transport. VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Förutom körsimulatorer har VTI flera andra laboratorier och testanläggningar för bland annat krocksäkerhet och vägmaterial. vinnova-nytt oktober

10 tema // Testbäddar Behovet av infrastruktur ökar kraftigt och här finns en möjlighet att flytta fram positionerna. Peter Öhman, projektledare på Test Site Sweden Samverkan & timing ger konkurrenskraft Sverige har redan i dagsläget en bra infrastruktur för test och demonstration inom transportsektorn. Den snabba utvecklingen i branschen öppnar för att etablera Sverige som en ledande testnation. TEXT jan lindroth Svensk fordonsindustri står väldigt stark i ett internationellt perspektiv, i synnerhet när Sveriges lilla inhemska marknad beaktas. En viktig faktor för att kunna bygga vidare på den styrkan är att Sverige behåller sin kapacitet att utveckla nya fordon från början till slut. Sverige är ett av få länder i världen som klarar det och ett av ännu färre som har kompetens inom både lätta och tunga fordon. Hela transportindustrin går nu in i en fas där vi ser stora förändringar mot el och hybrid och inom kommunikation. I båda fallen blir fordonet i ännu högre grad en del av ett komplext system, säger Peter Öhman, projekt ledare på Test Site Sweden. Den svenska infrastrukturen för tester och demonstrationer inom transportsektorn är redan i världsklass med kluster som vintertestning i norra Sverige där man är världsledande och omsätter mer än en halv miljard kronor. Andra viktiga delar är körsimulatorer i Linköping och Göteborg, anläggningen för att testa elektronik FOTO test site sweden och kommunikation i Borås samt inte minst företagens egna betydande interna resurser som testbanor, vindtunnlar och krocklabb. Behovet av infrastruktur ökar kraftigt och här finns en möjlighet att flytta fram positionerna, men Sverige är ju inte ensamt om det behovet och det gäller att inte vara för långsam. Vi har ibland ett problem med att fatta beslut om den här typen av investeringar tillräckligt snabbt. Timing är viktigt, säger Peter Öhman. Test Site Swedens uppdrag syftar till att stärka demonstrations- och testdelen i utvecklingskedjan och se till att bra projekt inom testverksamhet blir verklighet. Något som har blivit tydligt med Test Site Sweden är behovet av gemensamma resurser som testlabb och testbäddar. Insikten om nyttan av att dela resurser är också stor och behovet växer hela tiden på grund av den marknads- och teknikutveckling vi ser inom transportområdet, säger Niklas Wahlberg, vd för Lindholmens Science Park varifrån Test Site Sweden drivs. När det handlar om nya projekt menar Wahlberg att en av de viktigaste aspekterna är att tydligt se till den totala nyttan av en anläggning. Den måste kunna nyttjas av flera olika aktörer och skapa verklig affärsnytta, säger Wahlberg. om test site sweden Test Site Sweden, TSS, drivs på uppdrag av VINNOVA som ett nationellt program inom Lindholmen Science Park i Göteborg. TSS utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för att stödja utvecklingen av hållbara transportsystem. TSS erbjuder också industri, akademi och samhällsorganisationer en gemensam mötesplats. Projekt som startats inom ramen för TSS är bland andra: ASTA (Active Safety Test Area) som är under uppbyggnad; en ny körsimulator i Göteborg; ett projekt med infrastruktur för laddstolpar för elbilar och en bilpool med elbilar. 10 vinnova-nytt oktober 2010

11 LTH // mäta blodflöde Blodflöde 1 i realtid Professor Boris Magnusson från Lunds tekniska högskola har tillsammans med Medicinsk teknik och läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund utvecklat en metod som gör det möjligt att mäta hjärnans blodflöde direkt och kontinuerligt. TEXT petra lodén illustration alexander rauscher Vid hjärnblödning mäts idag blodflödet med hjälp av magnetröntgen, men det ger bara ett värde på blodflödet just vid undersökningstillfället. Denna metod är dessutom tidsödande, dyr och ger osäkra data. Den nya metoden samlar data från patienten oavbrutet och ger därmed ett värde i realtid. Värdena går också att spara i en databas. Fördelen med den nya tekniken är att läkarna snabbare kan sätta in rätt behandling vid allvarliga skallskador och stroke. Metoden testas nu på neurointensivvårdsavdelningen i Lund. Kontakt: Jonas Bjarne, Tryckmätare hjärnan 1 När en patient med skallskada som misstänks ge upphov till blödning (på grund av stroke eller efter slag mot huvudet) kommer till sjukhuset förs en tryckmätare in i hjärnans hålrum för att mäta trycket. Patienten kopplas till en skärm, en IntelliVue-monitor En matematisk algoritm kopplar samman befintliga patientdata från IntelliVue-monitorn om blodtryck med information om blodvolym och blodflöde vid varje hjärtslag. IntelliVue GUI 3 Med den nya metoden kopplas ytterligare en skärm in där blodflödet visas i realtid. Trots att metoden är ny har man redan upptäckt att blodflödet varierar mer över tid än man tidigare trott. 4 Den nya metoden innebär att den enskilda patienten kan få behandling mycket snabbare när förändringar i blodflödet upptäckts.

12 tomologic Slut på Tomologics kunder kan reducera dagens materialspill med upp till 50 procent. materialspill Det låter så självklart och enkelt utnyttja råmaterialet så optimalt som möjligt för att undvika spill. Men ändå är materialspill ett stort problem i industrin. Därför är Tomologics produkt, som än så länge är i utvecklingsfasen, redan högt efterfrågad på en internationell marknad. TEXT petra lodén FOTO tomologic Företaget Tomologic startade förra året men idén, att på ett effektivt sätt minimera spill i samband med tillskärning av olika material, har under lång tid utvecklats i grundaren och vd:n Magnus Norberg Ohlssons huvud. Redan som 15-åring funderade han på hur tillverkningsindustrin skulle kunna producera plåtdetaljer effektivare. Magnus Norberg Ohlsson, idag 27 år, är från Vara-slätten och har jobbat på många olika tillverkningsföretag, både som anställd och som egenföretagare. Nu har han en masterexamen från KTH i bagaget och hans företag har redan vunnit flera prestigefyllda priser för metoderna som sparar dyrbara råmaterial åt tillverkningsindustrin. Materialspill är ett allmängiltigt problem, ofta kan det uppgå till mellan 20 och 50 procent av det råmaterial som används, vilket innebär stora kostnader och slöseri med energi. Vi får ofta frågan varför ingen har utvecklat en sådan här tjänst tidigare. Men det är inte så enkelt som man kan tro. Det handlar om att samordna geometriska optimeringsalgoritmer med operatörserfarenhet och skärmaskinens styr system, vilket gör att problemet är mycket Magnus Norberg Ohlsson fick sin idé redan som tonåring att producera plåtdetaljer effektivare. komplext och kräver avancerad teknikutveckling, förklarar Magnus Norberg Ohlsson. Det är just det som Tomologic lyckats med att ta fram unika metoder som optimerar tillskärningen av olika material (bland annat stål, rostfritt stål, aluminium, koppar och titan). I förhållande till befintlig teknik kan kunden spara upp till 50 procent av dagens materialspill. Den färdiga produkten ska säljas som en software as a service vilket innebär att kunderna abonnerar på en webbaserad tjänst. Teamet bakom Tomologic består av åtta personer, varav hälften jobbar heltid inom företaget. Idag arbetar de flesta med teknikutveckling, varav tre har doktorsexamen. Magnus Norberg Ohlsson berättar att han gärna vill anställa fler, framför allt personer som kan utveckla och sälja företagets produkter samt sköta administrationen, som han tycker tar alltför mycket tid. Att skriva ansökningar om finansiering är i sig ett heltidsjobb, säger han med en suck. Det är enklare att visa och prata om tekniken som skapat Tomologics affärsidé än att beskriva den skriftligt. Vi har fått pengar från VINNOVA och det har verkligen betytt mycket, det har gjort att vi kunnat anställa forskarutbildad personal, vilket har tagit oss ett rejält steg framåt. Nu förhandlar vi med stora internationella distributionskanaler samtidigt som vi söker mer kapital för att kunna bygga en organisation och vidareutveckla vår produkt. Företaget har fått förfrågningar och erbjudanden från både när och fjärran, många stora industriföretag har hört av sig och marknaden för Tomologics produkt finns över hela världen. Kontakt: Anders Marén, TOMOLOGIC tomologics webbaserade tjänst kan styra tillskärningsmaskinerna med hänsyn till vilket material som de skär i, och vilken skärteknik som används. Hänsyn tas till hur varje enskild maskinmodell arbetar eftersom olika maskintyper har olika egenskaper. optimeringsalgoritmerna är förinställda med data för olika skärtekniker, maskinmodeller och materialtyper, vilket gör att kunden endast behöver trycka på en knapp och optimeringen sker helt automatiskt. tomologic har fått finansiering via VINN NU och Forska&Väx. I juni vann de Venture Cup för bästa affärsplan och tidigare har de vunnit pris för Europas mest hållbara affärsidé. 12 vinnova-nytt oktober 2010

13 NetClean Technologies är en av de stora aktörerna när det gäller att förhindra att bilder och filmer där det förekommer övergrepp mot barn sprids på nätet. TEXT PETRA LODÉN FOTO istockphoto netclean technologies Stoppar spridningen av barnporr Dessvärre publiceras allt mer material med övergrepp på barn på internet. Men missbrukarna har en tuff motståndare i företaget NetClean Technologies. För fem år sedan lanserades företagets produkt NetClean ProActive som identifierar barnpornografiska bilder. Idag finns den installerad på hundratusentals datorer världen över. Produkten är helt unik och bygger på en algoritm som identifierar olagligt material. Många program blockerar URL-adresser. NetCleans produkt tittar istället på bildmaterialet och känner igen identifierat material från tidigare. Det är en mycket effektiv metod eftersom material ofta flyttas runt och det är viktigt att hitta och blockera själva bilden, förklarar Mattias Shamlo, teknisk chef på NetClean Technologies Sweden. NetClean ProActive riktar sig till företag, offentlig sektor och organisationer som vill försäkra sig om att det inte finns barnpornografiskt material på deras datorer. I produkten ingår även support och möjlighet att få hjälp att utveckla en handlingsplan för att hantera den fortsatta processen i form av polisanmälan och så vidare. Tanken är att kunden ska veta vad han ska göra när han hittar förbjudna bilder och filmer, säger Mattias Shamlo. NetClean tillhandahåller också ett chattskydd för hem-, skol- och elevdatorer samt en produkt för internetoperatörer som blockerar barnpornografiska webbsidor. NetClean erbjuder också ett analysverktyg som polismyndigheter använder sig av vid utredning av barnporr. Kampen mot dem som använder och lägger ut material med övergrepp mot barn pågår ständigt. Varje dag kommer nytt material ut på nätet så det gäller för företag som NetClean att hänga med. Nyligen fick företaget 1,6 miljoner från VINNOVA via Forska&Väx. De nya höghastighetsnäten ställer nya krav. Vi måste bli snabbare och kunna blockera material i högre hastigheter. Vi är ett litet företag netclean technologies NetClean Technologies Sweden AB grundades 2003 och lanserade sin första produkt Huvudkontoret ligger i Göteborg. Företaget har också representationskontor i Köpenhamn och öppnar ett kontor i Storbritannien samt har agenter i flera andra länder. Företaget har 28 anställda och omsatte 24 miljoner kronor Samarbetar med polismyndigheter över hela världen, World Childhood Foundation, BRIS, ECPAT med flera. och i stort behov av stöd från olika finansiärer för att hänga med i utvecklingen, VINNOVAs anslag är viktigt för oss och gör att vi kan utveckla nästa generations produkter snabbare. Kontakt: Ann-Louise Persson, vinnova-nytt oktober

14 zenicor ummen upp för bättre hjärtdiagnostik Sju år efter företagsstarten används Zenicors Tum-EKG på 100 sjukhus i Sverige, Finland och Norge. Nu lanseras generation två av produkten och entreprenörerna bakom den medicintekniska innovationen siktar på en vidare exportsatsning i Europa. TEXT susanna lidström illustration johan nohr Hjärtrytmrubbningar är en av de mest spridda hjärtåkommorna. Problemet är att de ofta är svåra att diagnosticera. Med den kunskapen i ryggen bestämde sig Zenicors tre grundare för att inrikta sin utveckling på att försöka förbättra sjukhusens arytmiutredningar. De såg ett behov av ny utrustning. Vi är inte medicinare själva, men etablerade tidigt kontakter med såväl hjärtforskare som läkare och sjuksköterskor som arbetar praktiskt med att utreda patienterna. Idén växte fram i samklang mellan sjukhusens behov och teknikens möjligheter, säger Zenicors vd Mats Palerius som är civilingenjör och startade företaget 2003 tillsammans med en civilekonom och en ITspecialist som han tidigare samarbetat med i olika utvecklingsprojekt på Ericsson. Traditionellt utreds en person med misstänkt hjärtrytmrubbning med hjälp av elektroder som fästs på kroppen och kopplas till en bandspelare. Vår apparat är enkel att bära med sig, vilket möjliggör längre utredningsperioder. Och det leder till bättre och mer noggrann diagnostik, säger Mats Palerius. Att göra tekniken lättanvänd var a och o i utvecklingsarbetet. Resultatet är en plånboksstor platta som patienten plockar fram för att regelbundet eller vid symptom mäta sitt EKG. Håll tummarna på apparaten i 10 till 30 sekunder, och tryck på Send. Sedan är det klart, förklarar Mats Palerius. Via en inbyggd mobiltelefon med Internetuppkoppling skickas EKG-kurvan till en databas på sjukhuset, och kontrolleras där av läkare eller sjuksköterska. Detta är nu en etablerad metod som används vid omkring 100 sjukhus i Sverige, Norge och Finland. Hittills har produkten främst använts för att diagnosticera patienter som då och då känner av hjärtklappning. Nu ligger fokus på att vidga användningsområdet till en speciell typ av arytmi, nämligen förmaksflimmer. Det är en folksjukdom som omkring personer i Sverige har, främst äldre. Problemet är att man kan ha det utan att känna av det, och att det är en stark riskfaktor för svåra följdsjukdomar som stroke, säger Mats Palerius. Tanken är att använda Tum-EKG för att aktivt leta efter personer med förmaksflimmer som också har andra riskfaktorer, exempelvis högt blodtryck och diabetes. I Europa är det runt personer som varje dag får stroke på grund av obehandlat förmaksflimmer. Genom att fånga upp dessa människor i tid kan samhället spara miljardbelopp förutom det personliga lidande som kan undvikas, säger Mats Palerius. Han poängterar att det är inom detta område han ser den stora tillväxtpotentialen för Zenicors produkt på lång sikt: Det måste finnas både ekonomisk och medicinsk drivkraft för att den här typen av forskningsbaserade innovationer ska få genomslag i vården. Utmaningen för oss som litet svenskt privatägt företag är att få ekonomisk balans, så att vi klarar de stora investeringar som behövs. Därför har stödet från Vinnova, Nutek och Almi Företagspartner betytt mycket. Kontakt: Monica Winge, ZENICOR Zenicor startades Företaget har fyra anställda, men sysselsätter cirka tio personer i utveckling och försäljning. Företaget omsatte 5 miljoner kronor Tillväxtprognosen är 50 procent per år. Företaget finns etablerat i Sverige, Norge och Finland. Exportplanerna är i första hand inställda på Tyskland, Spanien och Österrike. 14 vinnova-nytt oktober 2010

15 utblick // samarbete Samarbete sveriges styrka Samarbetet mellan myndighet, industri och akademi är den enskilt viktigaste faktorn bakom Sveriges framgångar inom testbäddsområdet. Det anser Eva Boethius, nationell expert vid EU-kommissionen. TEXT Ylva Carlsson FOTO Staffan gustavsson/redakta En europeisk testbädd ITS Testbeds (Intelligent Transport Systems) är ett europeiskt forskningsprojekt som startades i februari Deltagande länder är Belgien, Frankrike, Norge och Holland. Det övergripande målet är att utifrån forskningsresultat bygga upp en testmiljö, som kan användas som underlag av olika länder för så kallade Field Operational Tests. Syftet är att bygga upp ett nätverk där de deltagande länderna kan dela erfarenheter om bland annat infrastruktur, organisation och tekniska specifikationer. Projektet avslutas i juli Läs mer här: På europeisk nivå har det blivit allt vanligare med testbäddar för att testa och validera forskningsresultat innan storskaliga projekt kan bli aktuella. Eva Boethius nämner bland annat att det pågår flera forskningsprojekt för att testa så kallade cooperative systems, där fordonen kommunicerar med varandra eller vägsidan. Sverige har traditionellt sett hävdat sig särskilt väl inom trafiksäkerhet, men nu blir också energieffektiva transportsystem en allt viktigare fråga. Det geografiska läget kan innebära viktiga fördelar för testbäddar. Tack vare det svenska vinterklimatet kan system och bilar testas under extrema förhållanden. I Sverige ingår redan många av testbäddarna i regionala och nationella kluster. Nästa steg blir att skapa fler kluster på europeisk nivå för att bygga en gemensam kunskapsbas över nationsgränserna. Också globalt, framför allt i USA och Asien, växer testbäddsverksamheten. Genom att samarbeta kan vi också utnyttja varandras styrkor och profilera oss starkare. På transportområdet tror hon att frågor om säkerhet, miljö och framkomlighet kommer att vara fortsatt viktiga. Under hösten väntas EU:s nya transportvitbok med riktlinjer för den framtida Eva Boethius transportpolitiken. Ett annat viktigt dokument är Innovation Union 2020 Flagship Initiative, som EUkommissionen presenterade i början av oktober. Syftet är att förbättra ramvillkor och tillgång till finansiering för forskning och innovation. En fråga som bör prioriteras är kompetensförsörjningen. Det gäller särskilt inom fordonsforskningen och på IT-området där Sverige redan ligger långt framme. vinnova-nytt oktober

16 profilen // Göran Sandberg Göran Sandberg är cellbiolog och har ägnat sig åt grundforskning hela sitt liv, både i Sverige och i USA. Efter fem år som rektor för Umeå universitet tillträdde han den 1 juli i år på posten som verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. TEXT petra lodén FOTO andreas nilsson GE UNGA forskar 16 vinnova-nytt oktober 2010

17 personalia Namn: Göran Sandberg, ny verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse Ålder: 55 Bor: Stockholm Familj: Gift med Gun Lövdahl, fem vuxna barn och fyra barnbarn Utbildning: Fil kand i biologi och kemi; doktor i växtfysiologi Läser: Mycket av allt möjligt Livsfilosofi: Att oftare göra rätt än fel Det här driver mig: Att försöka göra rätt Var det svårt att lämna posten som rektor för Umeå universitet? Nej, att vara rektor är ett rätt jobbigt uppdrag. Under mina fem år har jag varit med om att omstrukturera universitetet. Nu är det bra att någon annan tar över. Verksamheten går in i en ny fas och min efterträdare, Lena Gustafsson, blir en utmärkt resurs i det arbetet eftersom hon har en annan bakgrund än jag. Hur står sig Umeå universitet internationellt? Flera av våra forskningsmiljöer har utvecklats till världsklass. Ett av våra forskningsinstitut, Umeå Plant Science Centre, har till exempel av tidskriften The Scientist fått bästa betyg när det gäller postdoc-forskning utanför usa. Det är vi stolta över. Flera av Umeås bästa forskningsmiljöer har 60 procent forskare som kommer från länder utanför Skandinavien. Många av dem är unga och stannar här efter att deras forskningsprojekt tagit slut. Umeå universitet har de sista åren satsat alla sina nya pengar på just unga forskare. Hur kan Sverige lyckas bättre när det gäller forskning och innovationer? Min filosofi är att man ska välja de bästa forskarna, man ska satsa på de unga och ge dem rikligt med resurser. Och framför allt ska man ge dem frihet. Forskare är lite som konstnärer och behöver få styra själva över sin tid. Kreativitet och forskning ligger väldigt nära varandra. Vetenskaplig forskning kan jämföras med idrott. Det är många som deltar, men få är stora stjärnor. Välj de bästa, satsa på de unga och ge dem resurser och maximal frihet det är min filosofi när det gäller hur vi ska få fram bästa möjliga forskningsresultat. e frihet FAKTA En av Sveriges största forskningsfinansiärer Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades Det ursprungliga donationsbeloppet var 20 miljoner kronor. Fram till idag har stiftelsen lämnat anslag om sammanlagt cirka 13,5 miljarder kronor, varav nästan fyra miljarder under de senaste fem åren. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Anslag kan sökas av enskilda forskare eller forskargrupper knutna till landets universitet eller motsvarande. Hur ser du på forskningspolitiken idag? Jag tycker inte att grundforskning och tillämpad forskning ska skiljas åt utan det är bättre att tala om forskning som är bra eller forskning som inte är bra. Det här har varit två världar, men går nu mot att bli en. Innovationssystemet behöver stärkas, det är proportionellt alldeles för lite forskningsresultat som kommer ut i industrin och till företag i Sverige. Jag ser framför mig att universitet och näringsliv i mycket större utsträckning samarbetar än de gör idag, att representanter för företag tillåts sitta bredvid forskarna, att man till exempel bygger vartannat hus på universitetsområdet för forskare och vartannat för industrin. Finns det något konkret du saknar? Politikerna bör ta fram en handlingsplan för forskning och innovation. När jag var i Finland nyligen fick jag ta del av hur de arbetar och de har en tydlig agenda för landets forskningspolitik och de har tagit fram en handlingsplan. Det görs många bra saker här i Sverige, men vi tar bara en bit i taget. Det finns öar i vårt land med bra exempel, men vi behöver en forsknings- och innovationspolitik som ser helheten. Vad innebär uppdraget inom Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse? För första gången i mitt liv kan jag enbart ägna mig åt vetenskaplig excellens. Det är oerhört stimulerande. Det finns ett tydligt uppdrag att stiftelsen bara ska finansiera den bästa forskningen samt att den ska vara till gagn för landet Sverige. Arbetet i Wallenberg-stiftelsen innebär att det blir enklare att bedöma forskningsprojekt än vad som gällde vid arbetet på universitetet eftersom det är så tydligt att det är excellens som gäller. Ska du fortsätta forska också? Ja, 20 procent av min tid ska jag ägna åt min forskning, resterande 80 procent åt stiftelsen. Min forskning handlar om hur stamceller i träd utvecklas och varför träd kan bli så gamla. vinnova-nytt oktober

18 VINNOVA SYNS // Almedalen ESOF 2010 Passion for Science Niklas Wahlberg, Lindholmen Science Park, Torbjörn Sunesson, Trafikverket, och Tomas Kåberger, Energimyndigheten, diskuterade testbäddar. VINNOVA deltog i en gemensam monter tillsammans med de andra svenska forsk- ningsfinansiärerna (FAS, FORMAS och Vetenskapsrådet) med temat Swedish Research and Innovation for a better living environment på ESOF (EuroScience Open Forum) den 2 7 juli i Turin. Den nästan helt växtbeklädda montern lockade närmare 300 besökare under mässan. I montern visades VINNOVAfinansierade projekt och produkter som dataspelet SymbioCity Scenarios, vattenrenaren Solvatten och iphoneapplikationen GreenIT Homes. I anslutning till ESOF arrangerade forskningsfinansiärerna också två pressfrukostar där följande svenska forskare presenterade nya intressanta forskningsrön: Cecilia Åse, Peter Byass, Elin Ekblom Bak, Stephan Barthel och Björn-Ola Linnér. Totalt lockade ESOF drygt besökare och 300 journalister från 80 länder. Jan Edling, VINNOVA, gav sin syn på varför Sverige behöver en innovationspolitik. Monica Wikström-Johansson, Partnerinvest Norr, och Sven-Erik Österberg, Socialdemokraterna, diskuterade hur tjänsteerbjudanden kan stärka företags konkurrenskraft. VINNOVA arrangerade tre seminarier i almedalen 1 Därför behöver innovationspolitiken utvecklas Vilka är de stora politiska utmaningarna för att säkra att innovationer bidrar till ekonomisk tillväxt, jobbskapande och välfärd i Sverige? Stefan Löfven, IF Metall, Karin Pilsäter, Utbildningsdepartementet, Charlotte Brogren, VINNOVA samt Jan Edling, VINNOVA var bland dem som gav sin syn på vad som behöver göras. I samband med seminariet lanserades också broschyren Därför behöver Sverige en innovationspolitik. VINNOVA i Almedalen Almedalsveckan 2010 drog rekordstor publik och var den största hittills då antalet registrerade evenemang ökade med 34 procent jämfört med TEXT OCH FOTO VINNOVA 2 Testbäddar är vägen framåt Fordonsbranschen visar hur Test, provning och certifiering krävs allt oftare för att produkter och tjänster skall kunna nå marknaden. För detta krävs ofta samverkan mellan olika aktörer från industri, forskningsutförare och offentliga verksamheter. Olika perspektiv på området redovisades, och frågan ställdes om detta är ett område för framtida kraftfulla satsningar. 3 Tjänsteerbjudanden en väg till ökad konkurrens i industriföretag Frågor som Hur ser den förändrade industridynamiken ut? Hur väl är Sverige rustat för denna förändring? diskuterades. Utöver dessa seminarier deltog VINNOVA, som talare, medarrangör eller paneldebattör i 14 andra evenemang. Läs mer om seminarierna på 18 vinnova-nytt oktober 2010

19 V I N N O VA R A p p O R t V R : 1 2 H a n s M a l M q v i s t & P e r a n d e r s s o n V I N N O VA A N A l y s VA : 0 5 T O m A s Å s T r ö m, T O m m y J A N s s O N, P A u l I N e m A T T s s O N, s V e N F A u g e r T, J A k O b H e l l m A N & e r I k A r N O l d VINNOVA Information VI 2010:10 V I N N O VA I N f O r m A t I O N V I : 0 9 K A r I N N y g å r d S K A l m A N LÄSTIPS I VINNOVAs senaste publikationer kan du läsa om hur man blir en bättre ledare och varför Sverige behöver en innovationspolitik. ILLUSTRATION ISTOCKPHOTO V INNOVA RAPPORT VR 2010:18 UPPDRAG LEDARE OM KONSTEN ATT BLI EN BÄTTRE CENTRUMFÖRESTÅNDARE ELIZABETH NEU MORÉN & PEDER HÅRD AF SEGERSTAD UPPDRAG LEDARE En sammanfattning, beskrivning och fördjupning av VINNOVAs utvecklingsprogram Uppdrag Ledare som genomfördes under , riktat till ledare för starka forsknings- och innovationsmiljöer. HANDBOK FÖR PROCESSLEDNING VID TJÄNSTEUTVECKLING Boken är baserad på erfarenheten från det av VINNOVA finansierade projektet Användarorienterad tjänsteutveckling och dynamiska affärsmodeller, genomfört på Handelshögskolan i Stockholm under perioden Handbok för processledning vid tjänsteutveckling EffEktanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri EFFEKTANALYS av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri Denna rapport behandlar effekter av fem program under perioden inom produktframtagningsområdet, med stöd från VINNOVA och Nutek. SAMVERKAN FÖR INNOVATION OCH TILLVÄXT vinnova VINNOVA INFORMATION VI 2010:05 SAMVERKAN FÖR INNO- VATION OCH TILLVÄXT populärversion av VINNOVAs årsredovisning Samtliga rapporter beställs på 1 DÄRFÖR BEHÖVER SVERIGE EN INNOVA- TIONSPOLITIK Med denna skrift vill VIN- NOVA inleda en dialog mellan de olika intressenter som har ett intresse av att Sverige kan växa som föregångsland. NO WRONG DOOR Ett erbjudande från nationella aktörer till små och medelstora företag som vill veta vilka möjligheter till offentligt stöd och finansiering som finns. Kalendarium OKTOBER 26 Stora teknikpriset Priset har instiftats av Ny Teknik, VINNOVA och delas i år ut för sjätte gången i Stockholm. Förstapriset är på kronor. 28 ForestBeyond Arrangemanget är en interaktiv mötesplats mellan forskare, framtida användare av nya skogsbaserade konstruktionsmaterial samt aktörer som engagerar sig i skogsråvarans förädling till nya material. Arrangörer är Innventia och KTH. D ä r f r b e h ö v e r S v e r i e g e i n n - o v NOVEMBER a S- t i o n p o l i t i k No wrong door alla ingångar leder dig rätt erbjudande från NatioNella aktörer till SMf - SMå och MedelStora företag E-days Gothenburg Svensk-amerikanska handelskammaren är huvudarrangör för dessa entreprenördagar med handelsutbyte, seminarier och nätverkande mellan de båda länderna och där VINNOVA är en av sponsorerna. sacc-edays.org/goteborg/ e-förvaltningsdagarna Här kan du som arbetar med verksamhetsutveckling i offentlig sektor få tips om smarta tjänster, konkreta lösningar och verktyg som kan påverka förändringsarbetet inom din organisation. Plats: Kistamässan. Arrangörer är bland andra Svenskt Näringsliv, SKL, Regeringskansliet och VINNOVA. 25 Teknik och tillväxt En konferensdag som verkar i gränslandet mellan företagsutveckling, teknisk forskning/ utbildning och utvecklingen i det svenska samhället. När KTH för tredje gången arrangerar Teknik och Tillväxt står branscherna Medicinsk teknik och Modern telekommunikation i fokus. vinnova-nytt oktober

20 till sist // Robotkoreografi Den döende svanen rör sig ömsom harmoniskt och böljande, ömsom dramatiskt och hetsigt i takt till Tjajkovskijs mäktiga musik från baletten Svansjön. Men det är ingen vanlig balettdansös utan en robot i form av en svan, skapad vid Mälardalens högskola och koreograferad av en professionell dansare. Svanrobotens cirka 4,5 minuter långa dansnummer har än så länge bara setts av ett fåtal. Men den har redan gjort stort intryck. Tårfyllda ögon och ord som gripande, fascinerande och vackert är några av reaktionerna. Vi vill utforska var gränsen går för vad en robot kan göra, vilka mänskliga uttryck den kan ta sig och hur det påverkar människors upplevelse av roboten när den finns med i konsten och dansen, säger Lars Asplund, professor i datavetenskap vid Mälardalens högskola i Västerås. Mälardalens högskola är en del av Robotdalen, en VINNVÄXT-vinnare. Dansande svanrobot väcker känslor TEXT sanna berg FOTO sanna berg Han forskar inom robotik och har konstruerat den dansande svanen med utgångspunkt i en robot som tidigare varit ett examensarbete. Den är byggd av ett så kallat legosystem och i de vita vingarna, halsen, näbben och fötterna finns totalt 19 olika leder, vilket gör den mycket böjlig. Idén till svanroboten kläcktes gemensamt av Lars Asplund och hans kollega Kerstin Gauffin, som arbetar med teater på Mälardalens högskola. Med vår svan visar vi att man kan använda robotar på nya sätt: helt enkelt för att de är vackra och ger publikupplevelser, menar Kerstin Gauffin, som vill se robotar inta teaterscener tillsammans med vanliga skådespelare. Koreografin lagrad i dator Dansaren och koreografen Åsa Unander-Scharin har utformat robotens dans. Genom att systematiskt utföra varje enskild rörelse för sig höger vinge upp, halsen ned etcetera har Unander- Scharin lärt svanroboten sin koreo grafi då datorn inne i den minns rörelsemönstret och sedan spelar upp det som ett helt dansprogram. Roboten premiärvisades under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. 20 vinnova-nytt oktober 2010

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34

Grafenforskning för miljarder. EU:s FLAGGSKEPP. Doldisen som är en. Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 IVA maktfaktor AKTUELLT NUMMER 4 2013 Doldisen som är en i forskningen 8 Misstagen som slumpade fram ett genombrott 34 EU:s FLAGGSKEPP Grafenforskning för miljarder Wetterberg om Wallenbergs betydelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

VR 2012:10. Den Innovativa Vården

VR 2012:10. Den Innovativa Vården VINNOVA Rapport VR 2012:10 Den Innovativa Vården Nima Sanandaji Titel: Den Innovativa Vården Författare : Nima Sanandaji Serie : Vinnova Rapport VR 2012:10 ISBN: 978-91-86517-73-1 ISSN: 1650-3104 Utgiven:

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland

UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland IVA slog AKTUELLT NUMMER 6 2013 Linköpingsdatorn som världen med häpnad 34 Årets bästa forskning och teknik i Sverige 2013 18 UNIVERSITET SOM STIFTELSE Självständigt Aalto lockar forskare till Finland

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer