Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter."

Transkript

1 Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland ser att bättre stöd till föräldrarna och jämlika villkor är viktigast för ett hållbart och barnvänligt Västmanland Gruvor och industrier har präglat Västmanland genom århundraden. Männen har arbetat inom industrin. Kvinnorna har vårdat och utbildat. Några kvinnor och män har studerat mycket och länge, men de allra flesta har tidigt lämnat studier för arbete och familj. Barn har följt i föräldrarnas fotspår. Så ser historien ut och så ser det på många sätt ut även idag. Mycket talar för att cirkeln är på väg att slutas då gruvnäringen tack vare ny teknik verkar kunna återupptas i nordvästra länet samtidigt som västeråsarnas unika kunskaper inom energi blir allt viktigare för Sverige och världen. Västmanland har en stor möjlighet att den här gången fördela livets goda mer jämnt över länets befolkning om vi börjar med att se till att alla barn får det stöd de behöver och ger män och kvinnor lika goda möjligheter att arbeta och leva i hela länet. Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Varje län har sina utmaningar. I Västmanland behöver vi åtgärda att pojkar lämnas efter i skolan och att flickor hålls tillbaka i sina yrkesval. De västmanländska barnens föräldrar skiljer sig mer än genomsnittet och är dessutom mer sjukskrivna och har mer ohälsosamma levnadsvanor. Detta påverkar många familjers ekonomi negativt. Att barn inte behöver oroa sig för familjens ekonomi är i sin tur viktigt för att barn ska må bra och klara skolgången. Eftersom miljöarbetet går långsamt riskerar också fler barn i Västmanland att leva i miljöer med större gifthalter, strålning och buller både i hemmet och i offentliga miljöer. Utbildningsnivå är en av de faktorer som har störst betydelse för hälsa och privatekonomi, eftersom den avgör möjlighet till jobb men också hur stor kunskap man har kring hur man ska leva för att hålla sig frisk. Det handlar dels om den egna utbildningsnivån, men även föräldrarnas. Att höja utbildningsnivån hos alla är därför avgörande för att Västmanland ska lyckas bättre. Samhället ska sträva efter att motverka skillnader bland befolkningen, tyvärr är även det ett område vi halkat efter på. Jämfört med riket är vi sämre på att förebygga sjukdomar genom t ex cellprovtagning. Strukturer och värderingar behöver därför omvärderas såväl bland befolkningen som i de politiska korridorerna och bland personal inom offentlig sektor. Västmanlands län har i modern tid nästan uteslutande styrts utifrån socialdemokraternas värderingar om att det kollektiva ska gå före varje enskild människas unika behov. De stora ojämlikheter vi ser i länet är oacceptabla och måste förändras! Länet behöver därför en ny politik med andra förhållningssätt än de som hittills gällt. Utifrån Kristdemokraternas perspektiv behöver Västmanland främst satsa på bättre stöd till föräldrarna och jämlika villkor i hälsa, utbildning och arbetsmarknad för att nå ett hållbart och barnvänligt Västmanland 1

2 För att de frågor Kristdemokraterna i Västmanland ser som viktigast för vårt län ska höras till riksdagen i Stockholm behövs just en kristdemokrat från Västmanland som för vår talan. Vi behöver också kristdemokrater i varje kommun och i landstinget för att familjens och barnens frågor ska höras. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i! Sammanställning av förslag Vi har värderat förslagen utifrån tre kategorier. Ungas val Högst pris investeringskostnad Bästa miljöval Barn och föräldrar Stärk stödet till föräldrarna genom fler familjecentraler och ett 1177 via bilder. Ge två gratis-tillfällen till familjerådgivning till alla nyblivna föräldrar. Höj maxtaxan för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Ett maxtak för barngruppernas storlek ska fastställas. Familjedaghem, tidigare kallat dagmamma, ska uppmuntras och erbjudas som alternativ. Stärk samverkan mellan föräldrar, barn, skola och vård. Mer av fysisk aktivitet i skolan, både på lektioner och på raster. Barn och unga med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra fritidsutbud t ex kultur Hälsa och kultur Inrätta för högstadiet på länsnivå en skolsjukgymnast och dietist på försök. Minska antalet hyrläkare genom en rejäl satsning på ledarskap och arbetsmiljö i primärvården. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder, kulturbakgrund, utbildningsnivå eller bostadsort. Ökade krav på vård och skola att ta fram konkreta åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred barnens vistelsetider i förskolan inklusive ledigheter/ sommarlov. Föreningsliv och kultur ska vara en naturlig del i vård och omsorg. Utbildning och arbete Sommarlovsentreprenör - erbjud elever i gymnasiet sommarjobb som egenföretagare. Låt Mälardalens Högskola bygga egna studentbostäder. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor Fler arbetstillfällen med låga trösklar. Förenkla villkoren för sociala företag. Stärk utvecklingen av Västerås som ledande i Sverige inom vårdteknik. Besöksnäringens behov av infrastruktur bör beaktas vid regional och lokal planering av prioriterade infrastruktursatsningar. 2

3 Vi kan tillgodose en stor grupp av både externa besökare och länsbor genom att utveckla tillgänglig turism där personer med olika funktionsnedsättningar får tillgång till olika besöksmål. Äldres kompetens och omvårdnad Klassmorfar - hitta vägar att sammanföra pensionärer med skolelever. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder eller bostadsort. Hembesök av kommunen för alla som fyllt 75 år. Förstärkt samarbete runt äldreomsorgen mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Arbeta för att skatten för pensionär och löntagare ska vara lika. Stärk HBTQ-kompetensen inom äldrevården Utred äldreboende för missbrukare. Miljö, transport och infrastruktur Bygg fyrfilig E18 genom hela länet. Förskolor ska vara fria från gifter och WiFi (trådlöst bredband) Dubbelspårig järnväg förbi Brattheden Cykelväg mellan Köping/Kungsör Ökad kontroll av utländsk tung trafik. Bygg ut bredbandsnätet Inför licensjakt på varg. Det ojämlika Västmanland En stor satsning ska göras i länet på att uppmuntra arbetsgivare, skolor, högskolan och alla invånare - till att tänka nytt i hur vi jämnar ut könsfördelningen i länet. Etablera ett "Welcome center" i Västerås för nyanlända till länet. Komplettera länets trafikplan med jämlikhetsperspektiv beakta särskilt familjers behov. Bredda kvinnors arbetsmarknad i Västmanland. 3

4 Barn och föräldrar Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. Familjen behövs för att människor ska kunna känna trygghet och kärlek, lära sig det sociala spelet, utvecklas till en trygg individ och för att må bra. Barn som har god kontakt med sina föräldrar når bättre studieresultat, motionerar mer och är mindre stressade, enligt forskningen. Nyligen presenterades en västmanländsk rapport som visar att en fungerande familjeekonomi och sammanboende föräldrar är viktigast för barnens hälsa. Vi vet sedan tidigare att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och skolresultat, särskilt för pojkar. Eftersom västmanlänningarna motionerar för lite är det viktigt att skolan hjälper barn och föräldrar att etablera nya vanor. Mer motion och rörelse i undervisningen kan därför både höja skolresultat och minska fetma. Några goda exempel kan vara Bunkeflomodellen, Dans i skolan och Utematte. Prioriterade områden där motionsvanor är särskilt dåliga är Köping och Sala. Alla familjer går igenom svåra perioder i livet. Det kan handla om ekonomi, problem i skolan, sjukdom, uppfostringsproblem och stress. Det är av största vikt att samhället ger familjerna stöd innan problemen växt sig allt för stora. Då en skilsmässa är enda lösningen behövs stöd för alla inblandade, så familjens omställning blir så fri från konflikter som möjligt. Skilsmässor är mycket vanligare bland par som endast har grundskoleutbildning. Det kan vara en anledning till att många skiljer sig i Västmanlands län. Vi vill stärka kommunernas familjerådgivning. Ett besök ska kosta max 300 kr och två checkar ska ges till alla nyblivna föräldrar i alla kommuner. Vi vill också stärka kvaliteten och korta väntetiderna genom att införa valfrihetssystem. En av de första prövningarna nyblivna föräldrar ställs inför är amning. För en del fungerar det bra direkt, andra behöver kämpa länge innan det fungerar och för en del går det inte alls. Amning är viktigt för både mamma och barn. Stödet behöver stärkas i hela länet. Stora barngrupper i förskolan riskerar barnens hälsa och utveckling. Västerås har tidigare genomfört en stor satsning på att minska storleken på barngrupperna. Tyvärr har den satsningen kommit av sig. Vi föreslår att ökad kvalitet och minskade barngrupper i förskolan finansieras genom höjd maxtaxa. Barn och föräldrar är olika. Det ska därför i alla kommuner finnas alternativ till förskolan. Det handlar om familjedaghem, öppen förskola och stärkta möjligheter till att själv ta hand om sina barn genom barnomsorgspengen. Vi avsätter totalt sett för västmanländska barn och ungdomar enorma resurser för att de ska få det bra, ändå når inte hjälpen fram alla gånger. Bättre samverkan mellan BVC, skolhälsovård, barn och ungdomspsykiatri, skola, socialtjänst och vården är nödvändigt så föräldrar och barn får bättre stöd att klara vardag och skola. Arbetet mot ungdomars drogberoende med koppling till ungdomsbrottslighet behöver också aktualiseras och stärkas. För att lyckas med att höja länets skolresultat är bättre stöd till föräldrarna nödvändigt, i synnerhet i de familjer där föräldrarna inte har grundskoleutbildning och för de familjer där det finns någon form av problematik. Vi vill att familjecentralerna i länet utvecklas och blir fler så stöd kan ges till alla föräldrar oavsett bostadsort. På en familjecentral finns öppen förskola, BVC och socialtjänst. Ytterligare en möjlighet är att bygga ut föräldrastödet via nätet, exempelvis Kristdemokraterna anser att Stärk stödet till föräldrarna genom fler familjecentraler och 1177 via bilder. Ge två gratis-tillfällen till familjerådgivning till alla nyblivna föräldrar. Höj maxtaxan för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Ett maxtak för barngruppernas storlek ska fastställas. Familjedaghem, tidigare kallat dagmamma, ska uppmuntras och erbjudas som alternativ. Stärk samverkan mellan föräldrar, barn, skola och vård. Mer av fysisk aktivitet i skolan, både på lektioner och raster. Barn och unga med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra fritidsutbud t ex kultur 4

5 Hälsa och kultur Det finns ett antal hälsoinsatser som erbjuds alla invånare och som kan jämna ut skillnader i hälsa. Det kan handla om vaccinationer av barn, mödravård, barntandvård, cellprovtagning och mammografi. I Socialstyrelsens Öppna Jämförelser framgår att västmanlänningar löper större risk att dö av sjukdomar som kunde ha undvikits om fler utnyttjat de hälsoinsatser som erbjuds. Vi föreslår en buss som åker runt i länet och genomför vissa hälsokontroller så fler har tid och möjlighet att komma. Västmanlänningarna blir fetare, särskilt männen. 20 % av Västmanlänningarna rör på sig för lite. Minst motionerar invånarna i Skinnskatteberg, Köping, Sala och Kungsör. Dessutom är fler sjukskrivna i Västmanland jämfört med riket. Hälften av de västmanländska kvinnorna har de senaste månaderna haft ont i axlar och nacke. Onda axlar och nackar kan till viss del förebyggas genom att få lära sig redan i skolan om arbetsställningar och ergonomi. Vi föreslår därför en skolsjukgymnast på försök. Skolsjukgymnasten kan dels hjälpa idrottslärare med råd och stöd runt barn med funktionsnedsättning, men kan också undervisa i ergonomi. Flera goda exempel på skolsjukgymnast finns, bl. a i Skåne. Den i särklass vanligaste arbetsplatsen för kvinnor är inom vård och omsorg. Fackförbunden inom sjukvården menar att chefen är viktigast för att personalen ska må bra. Inom landstinget verkar problemen vara särskilt stora för personal inom primärvård och psykiatri, vilket lett till en stor andel hyrläkare. Det finns nu så många vikarierande läkare att det riskerar både patienters och personals hälsa. Vi föreslår därför en rejäl satsning på arbetsmiljö och stärkt ledarskap inom primärvården. Den psykiska ohälsan bland unga ökar i hela landet. I Västmanland genomförs vartannat år undersökningen Liv och hälsa Ung. Utifrån dessa resultat vill vi se ett bättre samarbete mellan sjukvårdens och skolans professioner samt civilsamhälle/ föreningsliv och föräldrar - för att hitta bättre vägar att stärka barnens psykiska hälsa. Det kan handla stödet till barn med inlärningsproblem, om höga sociala prestationskrav samt om mängden stimulans och valmöjligheter barn ställs inför. Vi skulle också gärna se en utredning kring hur långa vistelsetiderna är i förskolan för barnen i länet. Det är möjligt att barnen dels har längre arbetsdagar än vuxna och dessutom kortare semester. För de barn som är inskrivna hos Barn och Ungdomspsykiatrin är det särskilt viktigt att måna om en kontinuitet hos personalen för att inte rasera ett ofta skört förtroende mellan barn och vårdare. För att må bra behöver vi musik, dans, natur och gemenskap med varandra. Vården behöver fler inslag av sådana aktiviteter, som alternativ eller komplement till läkemedel, så människor fortare kan bli friska och behovet av läkemedel minskar. Trossamfunden skulle kunna i större utsträckning än idag bidra till att utveckla och berika välfärden och därmed stärka såväl människors hälsa som det viktiga kitt vårt samhälle hålls samman av. Öppna förskolor och hemtjänst är två exempel på områden. Kristdemokraterna anser att Inrätta för högstadiet på länsnivå en skolsjukgymnast och dietist på försök. Minska antalet hyrläkare genom en rejäl satsning på ledarskap och arbetsmiljö i primärvården. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder, kulturbakgrund, utbildningsnivå eller bostadsort. Ökade krav på vård och skola att ta fram konkreta åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred barnens vistelsetider i förskolan inklusive ledigheter/ sommarlov. Föreningsliv och kultur ska vara en naturlig del i vård och omsorg. 5

6 Utbildning och arbete I hela landet finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller utbildning. Flickor har högre betyg än pojkar i hela utbildningssystemet i alla ämnen upp till och med högskola. Flickor fortsätter också studera i högre utsträckning. Det här gäller oavsett föräldrars bakgrund och bostadsort. Skillnaderna mellan pojkar och flickor ökar dessutom i hela landet vad gäller grundskolan. På arbetsmarknaden ställs allt högre krav på utbildning. Företag placeras och växer där det finns människor med rätt utbildning och kompetens att anställa. Även inom offentlig sektor ställs högre krav på utbildning. Om det inte finns tillräckligt med utbildad personal på orten står tjänster tomma eller tvingas besättas med vikarier, vilket innebär lägre kvalité i skola, vård och omsorg. Häri ligger en mycket stor utmaning för Västmanland. Det saknas redan idag ingenjörer och specialistsjuksköterskor. Att erbjuda sjuksköterskor lön under utbildning till specialistsjuksköterska är en åtgärd som dels skulle kunna öka kvinnors möjlighet till karriär i länet och dessutom kunna locka fler studenter på Mälardalens högskolas sjuksköterskeutbildning att bosätta sig i länet. Att låta MDH bygga egna studentbostäder kan göra vår högskola än mer attraktiv bland landets studenter. I takt med att kraven på utbildning ökar blir risken allt större att de som redan står långt från arbetsmarknaden halkar efter ytterligare. Det handlar t ex om personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda eller sjukskrivna. Här har sociala företag en viktig uppgift att fylla. Målet med socialt företagande är att integrera människor som har svårt att få jobb. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. Några goda exempel är BSAB i Bergslagen och Strömsbacka i Sala. Vi vill se mer av socialt företagande i Västmanland. Västmanland har jämförelsevis svaga traditioner vad gäller företagande eftersom vårt län präglats av en eller ett fåtal arbetsgivare på varje ort. Å andra sidan har västmanlänningarna starka traditioner av att arbeta tillsammans på en mycket hög teknisk nivå. På flera tekniska områden är vi därför bäst i världen t ex energi. God tillgång till miljöriktig energi är centralt för världens utveckling vi kan därför räkna med att den kompetens som finns i Västerås fortsatt kommer efterfrågas. Här gäller det att Västerås såväl som övriga länet fortsätter vara en attraktiv plats för såväl arbetstagare som företag. Eftersom Västmanland har gott om erfarenhet inom vårdyrket och Sveriges största sjuksköterskeutbildning samt bland de bästa ingenjörerna i världen är det naturligt att Västmanland tagit kommandot i utveckling av medicintekniska hjälpmedel. Vårdteknik är något att bygga vidare på för att kombinera de två branscher som idag segregerar män och kvinnor, men det kräver att vi samtidigt bli bättre på att uppmuntra barn och ungdomar till att en dag starta ett eget företag. Genom att satsa ytterligare på kreativa näringar kan vi bredda utbudet av karriärvägar på arbetsmarknaden samtidigt som den kreativa näringen har positiva effekter på såväl människors hälsa som miljön. På samma gång kan landsbygden stärkas. Exempel på kreativa näringar är design, mode, musik, dataspel för att nämna några. Vacker natur, ren luft, rent vatten, en spännande historia och ett rikt kulturutbud gör Västmanland och Sverige till ett intressant resmål för både turister och affärsresenärer. Besöksnäringarna ska kunna utvecklas och locka turister även från andra länder. Kombinationen av väl utbyggd infrastruktur, en hög grad av teknologi, vår brukshistoria, tillgång till fantastisk skog, vatten och friluftsområden gör oss i länet till ett unikum och är något som allt fler i våra mest tätbefolkade regioner i Europa och övriga världen efterfrågar. Med fler besökare, ett ökat antal internationella möten i Västerås och utvecklade turistmål i hela länet ser vi att människors möjligheter till rekreation ökar, att arbetstillfällen skapas och att vår stads ekonomi får ökade möjligheter att växa. Kristdemokraterna anser att Sommarlovsentreprenör - erbjud elever i gymnasiet sommarjobb som egenföretagare. Låt Mälardalens Högskola bygga egna studentbostäder. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor Fler arbetstillfällen med låga trösklar. Förenkla villkoren för sociala företag. Stärk utvecklingen av Västerås som ledande i Sverige inom vårdteknik. 6

7 Besöksnäringens behov av infrastruktur bör beaktas vid regional och lokal planering av prioriterade infrastruktursatsningar. Vi kan tillgodose en stor grupp av både externa besökare och länsbor genom att utveckla tillgänglig turism där personer med olika funktionsnedsättningar får tillgång till olika besöksmål. 7

8 Äldres kompetens och omvårdnad Vi kan se på ett samhälle hur det mår genom att se hur vi tar hand om våra gamla. Sverige är bäst i världen på äldreomsorg, men vår stora utmaning är att visa att en gammal människa är lika mycket värd som en ung. Här har det svenska samhället mycket att lära av andra kulturer där status ofta stiger med ålder. Att få bli gammal är ett privilegium inte alla förunnat. Att kunna leva på sin inkomst har varit och är en prioriterad fråga för kristdemokraterna i riksdagen. Därför har skatten på pension sänkts 5 gånger under våra år vid makten något som aldrig hänt tidigare och som inte hänt utan kristdemokraterna. Dessutom har bostadstillägget höjts vid flera tillfällen. Vi vill på sikt sänka skatten på pensioner som den hamnar på samma nivå som för löntagare. Att så många som möjligt arbetar är viktigast för att hålla pensionerna uppe. Därför är satsningar på utbildning och arbetsmarknad även en ekonomisk satsning på pensionärerna. Den äldre generationen besitter enorma resurser av kunskap och erfarenhet som samhället kan och bör dra nytta av. Ett sätt är att hitta fler arbetsplatser och anställningsmöjligheter som passar pensionärer, så de orkar arbeta ytterligare några år. Företag som hyr ut pensionärer är en lösning som stärker såväl pensionären som arbetsmarknaden. Vi tror också att såväl gammal som ung skulle må bra av en ökad samverkan mellan pensionärer och skola. Pensionärer skulle t ex kunna hjälpa till med läxläsning och delta under skolmåltider och på raster. Skinnskatteberg och Norberg har störst andel äldre i länet samtidigt som befolkningen minskar i dessa kommuner. Det innebär att skatteintäkterna från människor som arbetar minskar, samtidigt som utgifterna för äldreomsorgen ökar. De stora ekonomiska utmaningarna innebär en uppenbar risk för sämre kvalitet i äldreomsorgen i dessa kommuner. Samverkan över kommungränser kommer krävas liksom en satsning på att få fler unga att bosätta sig i dessa kommuner. I Västerås erbjuder kommunen på kristdemokratiskt initiativ gratis förebyggande hembesök hos alla som fyllt 75. Detta för att skapa trygghet och förebygga fallskador och andra risker och för att berätta om vilka verksamheter och stöd som finns för äldre i kommunen och landstinget. En liknande verksamhet bör finnas i alla länets kommuner. Ju äldre vi blir desto större behov har vi av att få vara unika och få en vård som passar just mig. Generellt finns idag större valmöjligheter för unga än för äldre fast behovet är det omvända. Vi önskar att HBTQkompetensen inom äldrevården stärks, liksom möjligheter att få tala sitt modersmål och minnas sin tid som ung. Vi ser också behovet av ett särskilt äldreboende i länet för personer med missbruksproblematik som inte klarar ett ordinärt äldreboende. Det krävs särskilt utbildad personal och särskilda rutiner inom missbruksvården. Även en missbrukare har rätt till ett så tryggt och värdigt avslut på livet som möjligt. Ett äldreboende av denna typ borde kunna ordnas gemensamt för hela länet i samarbete med civilsamhället. Kristdemokraterna anser att Klassmorfar - hitta vägar att sammanföra pensionärer med skolelever. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder eller bostadsort. Hembesök av kommunen för alla som fyllt 75 år. Förstärkt samarbete runt äldreomsorgen mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Arbeta för att skatten för pensionär och löntagare ska vara lika. Stärk HBTQ-kompetensen inom äldrevården Utred äldreboende för missbrukare. 8

9 Miljö, transport och infrastruktur Miljöarbetet går trögt i Västmanland. Här krävs ett rejält uppvaknande hos var och en av oss, om vi ska kunna överlämna ett myllrande djurliv och frisk luft till våra barn och barnbarn. En av de största knutarna att lösa är vägtransporterna. Många av oss pendlar och väldigt många långtradare passerar Västmanland. Dessutom är det önskvärt att fler bosätter sig i de mindre kommunerna, vilket leder till ytterligare pendling. Att ställa om till transporter på vatten och järnväg och bättre möjligheter att arbetspendla kollektivt är därför av största vikt. Den vattenburna miljövården behöver samordnas bättre i regionen. Ytterligare ett viktigt miljöområde är att reducera energiförbrukningen. Sämre miljö mer kemikalier, dålig ventilation, buller osv får större och mer allvarliga konsekvenser för barn. Det beror dels på att barns kroppar är mindre och därför får en högre koncentration av påverkan, men också för att barn inte själva har möjlighet att välja vilka miljöer de befinner sig i och ej heller förstår vad de ska undvika. I Västmanland finns fyra vargrevir. Att vara bosatt i närheten av ett vargrevir spelar roll för människor. Västerfärnebo mellan Sala och Norberg är exempel på ett område där vargen påverkar boendesituationen. Alliansregeringen har under lång tid arbetat hårt för att upprätta en ordning där besluten via länsstyrelsen flyttas närmare dem som lever närmast vargen. Det är så vi når acceptans för rovdjuren, och uppnår en balans mellan rovdjur och människa. Riksdagen har också fattat beslut om att antalet vargar i landet ska minska. Utbyggnaden och användandet av mobila bredband har förändrat barns lekvanor och umgänget mellan barn och föräldrar kraftigt. Då tekniken är ny och det finns forskning som visar på kopplingar mellan cancer och mobiltelefoni samt mellan magnetfält och astma vill vi med stöd av försiktighetsprincipen avstå från mobila bredband i förskolor. Över hela landet sker en inflyttning till städer. I Västmanland är det i synnerhet kvinnor som väljer att flytta från länets nordvästra kommuner. En teori är att ensamstående mammor är i större behov av korta restider och därför hellre väljer att flytta dit arbetet finns, istället för att pendla. Bättre kollektivtrafik skulle kunna utjämna detta. Även god tillgång till bredband skulle kunna göra det mer attraktivt att bo utanför tätorten eftersom det möjliggör arbete och studier på distans. Bättre bytespunkter mellan bil/ cykel/ buss och tåg skulle också kunna innebära bättre möjligheter till pendling. Inför planerad nystart av gruvnäringen så snart som 2020 är det viktigt att säkerställa att länets transportnät klarar detta. Dubbelspår vid Brattheden och upprustning av järnvägen vid Norberg är två sådana åtgärder. Det förutsätter också att människor och familjer i större utsträckning vill bo och leva i norra länets kommuner. För att bredda arbetsmarknaden och för att underlätta för föräldrar att få ihop vardagen är det viktigt att bredband finns och fungerar. Med ett bättre utbyggt bredband kan fler föräldrar arbeta och studera på distans. Det möjliggör också för fler företag att etablera sig på landsbygden och kan bidra till att transporter minskar. Kristdemokraterna anser att Bygg fyrfilig E18 genom hela länet. Förskolor ska vara fria från gifter och WiFi (trådlöst bredband) Dubbelspårig järnväg förbi Brattheden Cykelväg mellan Köping/Kungsör Ökad kontroll av utländsk tung trafik. Bygg ut bredbandsnätet Inför licensjakt på varg. 9

10 Det ojämlika Västmanland Västmanland har en särskild utmaning vad gäller jämlikhet. Vi lever i ett segregerat län vad gäller män och kvinnor. I länet finns också en dominant kommun med hälften av länets befolkning. I Västerås finns betydligt bättre förutsättningar för skola, vård och omsorg. Stora traditionella skillnader finns i kommunerna gällande utbildningsnivå. Surahammar, Fagersta och Norberg har minst antal personer med eftergymnasial utbildning, ca 22 % jämfört med 41 % i Västerås. Arbetsmarknaden i länet är strikt uppdelad efter gamla könsroller. Kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg medan män arbetar inom näringslivet med maskiner, byggnation och data. Män tjänar i snitt kr mer/ år mer än kvinnor i Västmanland. Val av yrke och arbetsgivare är största anledningen till inkomstskillnaderna. Det är högre lön och mer heltid inom de traditionellt manliga branscherna. De stora inkomstskillnaderna resulterar i slutänden i att även skillnaderna i pension mellan män och kvinnor är väldigt stora i vårt län. Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Vi vill uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare. I Västmanland finns det färre bosatta kvinnor än män i åldern år. Det kan bero på att flickor lyckas bättre i skolan och sedan går vidare till studier och arbete utanför länet. Utanför Västmanland finns arbetstillfällen inom fler branscher. Därmed finns fler och större karriärmöjligheter utanför länet. Om det ska födas fler barn även i Skinnskatteberg, Norberg och Surahammar krävs en satsning så att fler kvinnor vill och kan bosätta sig där. Det handlar om såväl infrastruktur som breddning av arbetsmarknaden. Hela länet ska fungera bra att arbeta och leva i för så väl mammor som pappor. För att bryta invanda mönster och jämna ut skillnader behöver fler pojkar lockas till vården och fler flickor till teknik. Västmanland måste arbeta mera aktivt för att stimulera intresset bland ungdomar och utrikesfödda att välja vårdutbildning. Kunskaperna inom äldreomsorgen behöver också stärkas så vi får personal som tar hand om våra äldre. Drygt 15 % av västmanlänningarna är utrikes födda - en högre andel än riket i genomsnitt. Invandrarna har haft avgörande betydelse för Sverige historiskt sett och för den ekonomiska utvecklingen dels gällande kompetens, men även beträffande utlandskontakter och kapital. Västmanland har därför många anledningar till att särskilt ta tillvara de människor som flyttar hit. De har något att lära oss! Även när det gäller invandrare handlar det om att höja utbildningsnivån men framför allt att korta tiden till anställning eller företagande i synnerhet för kvinnor. För de som varit i Sverige i högst 4 år är ca 35 % av kvinnorna och ca 65 % av männen sysselsatta. Det här beror dels på starkare traditioner kring hemarbetet, men även för att kvinnor registreras senare på arbetsförmedlingen och har sämre hälsa. Ett sätt att snabba på processen för nyanlända att ta sin in på arbetsmarknaden är att starta ett Welcome Center. Här kan nyanlända enkelt komma i kontakt med det svenska samhällets olika funktioner. Welcome center kan gratis erbjuda ett brett spektrum av resurser, såsom översättning och tolkning, SFIkurser, boende och sysselsättning samt kulturella och professionella organisationer som företräder olika gemenskaper och inriktningar i regionen. Antalet födda är färre än antalet döda i länet eftersom här finns för få kvinnor i barnafödande ålder. Det gäller i synnerhet Skinnskatteberg och Fagersta där kvinnounderskottet i åldrarna år är jämförbart med kommuner i Norrlands inland. Trots detta ökar befolkningen i länet något. Det beror på inflyttning från utlandet. Vi behöver bli fler om vi ska få pengarna att räcka till skola, vård och omsorg, framför allt behöver vi locka fler unga kvinnor att bosätta sig här. Mälardalens högskola kan vara en nyckel. Många som studerar där väljer att bosätta sig i länet. I Västmanland finns det ca 2500 kvinnor med egna företag jämfört med ca 7000 män. En förklaring kan vara att kvinnor i länet främst arbetar inom och har erfarenhet av vård och omsorg. Dessa branscher är dock relativt stängda för eget företagande. Det finns också strukturer som gör det svårare för kvinnor att starta företag, t ex sämre bemötande då de söker stöd från samhället. Kvinnor får dessutom generellt sett 10

11 lägre bidrag/ företagsstöd än män. Kristdemokraterna i Västmanlands län är helt för LOV en Lagen om valfrihet och vill stärka den och utvidga den till att gälla fler områden. Kristdemokraterna anser att: En stor satsning ska göras i länet på att uppmuntra arbetsgivare, skolor, högskolan och alla invånare - till att tänka nytt i hur vi jämnar ut könsfördelningen i länet. Etablera ett "Welcome center" i Västerås för nyanlända till länet. Komplettera länets trafikplan med jämlikhetsperspektiv beakta särskilt familjers behov. Bredda kvinnors arbetsmarknad i Västmanland. 11

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år?

Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Befolkning & Hälsa Västerbottens län utgör / av Sveriges yta, men vet du hur stor del av Sveriges befolkning som bodde i länet år? Svar: % eller personer bor i länet, varav kvinnor och män. Av dessa har

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013

Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013 Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013 Vill du ställa en fråga? Skicka ett SMS till nummer 71550 inled SMS:et med texten FRÅGA skriv därefter din fråga. Framtidens utmaningar

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten

BARNENS KRISPAKET. Arbetslösheten stiger, skyddsnäten BARNENS KRISPAKET Arbetslösheten stiger, skyddsnäten brister, fattigdomen växer. Det talas om branscher, aktiekurser och räntor. När familjer blir arbetslösa riskerar barns trygghet att slås sönder. De

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg

Jämlik hälsa. Utmaningar i Nordöstra Göteborg. Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Jämlik hälsa Utmaningar i Nordöstra Göteborg Håkan Werner Linnarsson (s) Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden för nordöstra Göteborg Nordöstra Göteborg 3 stadsdelar Angered Östra Götebog Örgryte-Härlanda

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering

Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering Jämställdhetsutbildning inklusive certifiering 8 november 2012 Lena Aune JÄMLIKHET - JÄMSTÄLLDHET Jämlikhet avser alla människors lika värde, dvs rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Hälsan i Sala kommun 2014

Hälsan i Sala kommun 2014 Bilaga RS 2014/247/1 l (7) 20 14-11-14 INFORMATION KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Perskog Kommunstyrelsen Ink. 2014-12- O B Hälsan i kommun 2014 Kompetenscentrum för Hälsa drivs av Landstinget med uppdrag

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige

Att bilda familj och leva med barn. i Sverige Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att gifta sig I Sverige kan två personer gifta sig. Man kan välja att gifta sig inom ett trossamfund. Man kan också välja att gifta sig borgerligt. en person

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst

Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhetsanalys biståndsbedömning hemtjänst Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Lycksele kommun arbetar sedan 2009

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

centerpartiet Karlstad

centerpartiet Karlstad centerpartiet Karlstad Kommunens kandidater Landsbygd: satsa på vägar, bygdegårdar och bredband. Mat: prioritera närproducerad och bra mat i skolor och vårdboenden. Fritid: bevara våra parker och grönområden

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice

80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice 80+ i ett nötskal Kommunals förslag om seniorservice Kommunal. 1 Kommunal föreslår Seniorsevice Det är inte rimligt att gamla människor, som inte anses behöva någon vård och omsorg, inte ska få någon som

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar

Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar Psynk psykisk hälsa barn och unga Psykisk hälsa i framtiden säkra kort och utmaningar 2015-04-16 ing-marie.wieselgren@skl.se www.psynk.se Psykisk hälsa hos barn och unga. Vad kommer hända framöver? Förväntningar

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer