Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter."

Transkript

1 Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland ser att bättre stöd till föräldrarna och jämlika villkor är viktigast för ett hållbart och barnvänligt Västmanland Gruvor och industrier har präglat Västmanland genom århundraden. Männen har arbetat inom industrin. Kvinnorna har vårdat och utbildat. Några kvinnor och män har studerat mycket och länge, men de allra flesta har tidigt lämnat studier för arbete och familj. Barn har följt i föräldrarnas fotspår. Så ser historien ut och så ser det på många sätt ut även idag. Mycket talar för att cirkeln är på väg att slutas då gruvnäringen tack vare ny teknik verkar kunna återupptas i nordvästra länet samtidigt som västeråsarnas unika kunskaper inom energi blir allt viktigare för Sverige och världen. Västmanland har en stor möjlighet att den här gången fördela livets goda mer jämnt över länets befolkning om vi börjar med att se till att alla barn får det stöd de behöver och ger män och kvinnor lika goda möjligheter att arbeta och leva i hela länet. Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Varje län har sina utmaningar. I Västmanland behöver vi åtgärda att pojkar lämnas efter i skolan och att flickor hålls tillbaka i sina yrkesval. De västmanländska barnens föräldrar skiljer sig mer än genomsnittet och är dessutom mer sjukskrivna och har mer ohälsosamma levnadsvanor. Detta påverkar många familjers ekonomi negativt. Att barn inte behöver oroa sig för familjens ekonomi är i sin tur viktigt för att barn ska må bra och klara skolgången. Eftersom miljöarbetet går långsamt riskerar också fler barn i Västmanland att leva i miljöer med större gifthalter, strålning och buller både i hemmet och i offentliga miljöer. Utbildningsnivå är en av de faktorer som har störst betydelse för hälsa och privatekonomi, eftersom den avgör möjlighet till jobb men också hur stor kunskap man har kring hur man ska leva för att hålla sig frisk. Det handlar dels om den egna utbildningsnivån, men även föräldrarnas. Att höja utbildningsnivån hos alla är därför avgörande för att Västmanland ska lyckas bättre. Samhället ska sträva efter att motverka skillnader bland befolkningen, tyvärr är även det ett område vi halkat efter på. Jämfört med riket är vi sämre på att förebygga sjukdomar genom t ex cellprovtagning. Strukturer och värderingar behöver därför omvärderas såväl bland befolkningen som i de politiska korridorerna och bland personal inom offentlig sektor. Västmanlands län har i modern tid nästan uteslutande styrts utifrån socialdemokraternas värderingar om att det kollektiva ska gå före varje enskild människas unika behov. De stora ojämlikheter vi ser i länet är oacceptabla och måste förändras! Länet behöver därför en ny politik med andra förhållningssätt än de som hittills gällt. Utifrån Kristdemokraternas perspektiv behöver Västmanland främst satsa på bättre stöd till föräldrarna och jämlika villkor i hälsa, utbildning och arbetsmarknad för att nå ett hållbart och barnvänligt Västmanland 1

2 För att de frågor Kristdemokraterna i Västmanland ser som viktigast för vårt län ska höras till riksdagen i Stockholm behövs just en kristdemokrat från Västmanland som för vår talan. Vi behöver också kristdemokrater i varje kommun och i landstinget för att familjens och barnens frågor ska höras. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i! Sammanställning av förslag Vi har värderat förslagen utifrån tre kategorier. Ungas val Högst pris investeringskostnad Bästa miljöval Barn och föräldrar Stärk stödet till föräldrarna genom fler familjecentraler och ett 1177 via bilder. Ge två gratis-tillfällen till familjerådgivning till alla nyblivna föräldrar. Höj maxtaxan för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Ett maxtak för barngruppernas storlek ska fastställas. Familjedaghem, tidigare kallat dagmamma, ska uppmuntras och erbjudas som alternativ. Stärk samverkan mellan föräldrar, barn, skola och vård. Mer av fysisk aktivitet i skolan, både på lektioner och på raster. Barn och unga med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra fritidsutbud t ex kultur Hälsa och kultur Inrätta för högstadiet på länsnivå en skolsjukgymnast och dietist på försök. Minska antalet hyrläkare genom en rejäl satsning på ledarskap och arbetsmiljö i primärvården. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder, kulturbakgrund, utbildningsnivå eller bostadsort. Ökade krav på vård och skola att ta fram konkreta åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred barnens vistelsetider i förskolan inklusive ledigheter/ sommarlov. Föreningsliv och kultur ska vara en naturlig del i vård och omsorg. Utbildning och arbete Sommarlovsentreprenör - erbjud elever i gymnasiet sommarjobb som egenföretagare. Låt Mälardalens Högskola bygga egna studentbostäder. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor Fler arbetstillfällen med låga trösklar. Förenkla villkoren för sociala företag. Stärk utvecklingen av Västerås som ledande i Sverige inom vårdteknik. Besöksnäringens behov av infrastruktur bör beaktas vid regional och lokal planering av prioriterade infrastruktursatsningar. 2

3 Vi kan tillgodose en stor grupp av både externa besökare och länsbor genom att utveckla tillgänglig turism där personer med olika funktionsnedsättningar får tillgång till olika besöksmål. Äldres kompetens och omvårdnad Klassmorfar - hitta vägar att sammanföra pensionärer med skolelever. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder eller bostadsort. Hembesök av kommunen för alla som fyllt 75 år. Förstärkt samarbete runt äldreomsorgen mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Arbeta för att skatten för pensionär och löntagare ska vara lika. Stärk HBTQ-kompetensen inom äldrevården Utred äldreboende för missbrukare. Miljö, transport och infrastruktur Bygg fyrfilig E18 genom hela länet. Förskolor ska vara fria från gifter och WiFi (trådlöst bredband) Dubbelspårig järnväg förbi Brattheden Cykelväg mellan Köping/Kungsör Ökad kontroll av utländsk tung trafik. Bygg ut bredbandsnätet Inför licensjakt på varg. Det ojämlika Västmanland En stor satsning ska göras i länet på att uppmuntra arbetsgivare, skolor, högskolan och alla invånare - till att tänka nytt i hur vi jämnar ut könsfördelningen i länet. Etablera ett "Welcome center" i Västerås för nyanlända till länet. Komplettera länets trafikplan med jämlikhetsperspektiv beakta särskilt familjers behov. Bredda kvinnors arbetsmarknad i Västmanland. 3

4 Barn och föräldrar Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. Familjen behövs för att människor ska kunna känna trygghet och kärlek, lära sig det sociala spelet, utvecklas till en trygg individ och för att må bra. Barn som har god kontakt med sina föräldrar når bättre studieresultat, motionerar mer och är mindre stressade, enligt forskningen. Nyligen presenterades en västmanländsk rapport som visar att en fungerande familjeekonomi och sammanboende föräldrar är viktigast för barnens hälsa. Vi vet sedan tidigare att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och skolresultat, särskilt för pojkar. Eftersom västmanlänningarna motionerar för lite är det viktigt att skolan hjälper barn och föräldrar att etablera nya vanor. Mer motion och rörelse i undervisningen kan därför både höja skolresultat och minska fetma. Några goda exempel kan vara Bunkeflomodellen, Dans i skolan och Utematte. Prioriterade områden där motionsvanor är särskilt dåliga är Köping och Sala. Alla familjer går igenom svåra perioder i livet. Det kan handla om ekonomi, problem i skolan, sjukdom, uppfostringsproblem och stress. Det är av största vikt att samhället ger familjerna stöd innan problemen växt sig allt för stora. Då en skilsmässa är enda lösningen behövs stöd för alla inblandade, så familjens omställning blir så fri från konflikter som möjligt. Skilsmässor är mycket vanligare bland par som endast har grundskoleutbildning. Det kan vara en anledning till att många skiljer sig i Västmanlands län. Vi vill stärka kommunernas familjerådgivning. Ett besök ska kosta max 300 kr och två checkar ska ges till alla nyblivna föräldrar i alla kommuner. Vi vill också stärka kvaliteten och korta väntetiderna genom att införa valfrihetssystem. En av de första prövningarna nyblivna föräldrar ställs inför är amning. För en del fungerar det bra direkt, andra behöver kämpa länge innan det fungerar och för en del går det inte alls. Amning är viktigt för både mamma och barn. Stödet behöver stärkas i hela länet. Stora barngrupper i förskolan riskerar barnens hälsa och utveckling. Västerås har tidigare genomfört en stor satsning på att minska storleken på barngrupperna. Tyvärr har den satsningen kommit av sig. Vi föreslår att ökad kvalitet och minskade barngrupper i förskolan finansieras genom höjd maxtaxa. Barn och föräldrar är olika. Det ska därför i alla kommuner finnas alternativ till förskolan. Det handlar om familjedaghem, öppen förskola och stärkta möjligheter till att själv ta hand om sina barn genom barnomsorgspengen. Vi avsätter totalt sett för västmanländska barn och ungdomar enorma resurser för att de ska få det bra, ändå når inte hjälpen fram alla gånger. Bättre samverkan mellan BVC, skolhälsovård, barn och ungdomspsykiatri, skola, socialtjänst och vården är nödvändigt så föräldrar och barn får bättre stöd att klara vardag och skola. Arbetet mot ungdomars drogberoende med koppling till ungdomsbrottslighet behöver också aktualiseras och stärkas. För att lyckas med att höja länets skolresultat är bättre stöd till föräldrarna nödvändigt, i synnerhet i de familjer där föräldrarna inte har grundskoleutbildning och för de familjer där det finns någon form av problematik. Vi vill att familjecentralerna i länet utvecklas och blir fler så stöd kan ges till alla föräldrar oavsett bostadsort. På en familjecentral finns öppen förskola, BVC och socialtjänst. Ytterligare en möjlighet är att bygga ut föräldrastödet via nätet, exempelvis Kristdemokraterna anser att Stärk stödet till föräldrarna genom fler familjecentraler och 1177 via bilder. Ge två gratis-tillfällen till familjerådgivning till alla nyblivna föräldrar. Höj maxtaxan för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Ett maxtak för barngruppernas storlek ska fastställas. Familjedaghem, tidigare kallat dagmamma, ska uppmuntras och erbjudas som alternativ. Stärk samverkan mellan föräldrar, barn, skola och vård. Mer av fysisk aktivitet i skolan, både på lektioner och raster. Barn och unga med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra fritidsutbud t ex kultur 4

5 Hälsa och kultur Det finns ett antal hälsoinsatser som erbjuds alla invånare och som kan jämna ut skillnader i hälsa. Det kan handla om vaccinationer av barn, mödravård, barntandvård, cellprovtagning och mammografi. I Socialstyrelsens Öppna Jämförelser framgår att västmanlänningar löper större risk att dö av sjukdomar som kunde ha undvikits om fler utnyttjat de hälsoinsatser som erbjuds. Vi föreslår en buss som åker runt i länet och genomför vissa hälsokontroller så fler har tid och möjlighet att komma. Västmanlänningarna blir fetare, särskilt männen. 20 % av Västmanlänningarna rör på sig för lite. Minst motionerar invånarna i Skinnskatteberg, Köping, Sala och Kungsör. Dessutom är fler sjukskrivna i Västmanland jämfört med riket. Hälften av de västmanländska kvinnorna har de senaste månaderna haft ont i axlar och nacke. Onda axlar och nackar kan till viss del förebyggas genom att få lära sig redan i skolan om arbetsställningar och ergonomi. Vi föreslår därför en skolsjukgymnast på försök. Skolsjukgymnasten kan dels hjälpa idrottslärare med råd och stöd runt barn med funktionsnedsättning, men kan också undervisa i ergonomi. Flera goda exempel på skolsjukgymnast finns, bl. a i Skåne. Den i särklass vanligaste arbetsplatsen för kvinnor är inom vård och omsorg. Fackförbunden inom sjukvården menar att chefen är viktigast för att personalen ska må bra. Inom landstinget verkar problemen vara särskilt stora för personal inom primärvård och psykiatri, vilket lett till en stor andel hyrläkare. Det finns nu så många vikarierande läkare att det riskerar både patienters och personals hälsa. Vi föreslår därför en rejäl satsning på arbetsmiljö och stärkt ledarskap inom primärvården. Den psykiska ohälsan bland unga ökar i hela landet. I Västmanland genomförs vartannat år undersökningen Liv och hälsa Ung. Utifrån dessa resultat vill vi se ett bättre samarbete mellan sjukvårdens och skolans professioner samt civilsamhälle/ föreningsliv och föräldrar - för att hitta bättre vägar att stärka barnens psykiska hälsa. Det kan handla stödet till barn med inlärningsproblem, om höga sociala prestationskrav samt om mängden stimulans och valmöjligheter barn ställs inför. Vi skulle också gärna se en utredning kring hur långa vistelsetiderna är i förskolan för barnen i länet. Det är möjligt att barnen dels har längre arbetsdagar än vuxna och dessutom kortare semester. För de barn som är inskrivna hos Barn och Ungdomspsykiatrin är det särskilt viktigt att måna om en kontinuitet hos personalen för att inte rasera ett ofta skört förtroende mellan barn och vårdare. För att må bra behöver vi musik, dans, natur och gemenskap med varandra. Vården behöver fler inslag av sådana aktiviteter, som alternativ eller komplement till läkemedel, så människor fortare kan bli friska och behovet av läkemedel minskar. Trossamfunden skulle kunna i större utsträckning än idag bidra till att utveckla och berika välfärden och därmed stärka såväl människors hälsa som det viktiga kitt vårt samhälle hålls samman av. Öppna förskolor och hemtjänst är två exempel på områden. Kristdemokraterna anser att Inrätta för högstadiet på länsnivå en skolsjukgymnast och dietist på försök. Minska antalet hyrläkare genom en rejäl satsning på ledarskap och arbetsmiljö i primärvården. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder, kulturbakgrund, utbildningsnivå eller bostadsort. Ökade krav på vård och skola att ta fram konkreta åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred barnens vistelsetider i förskolan inklusive ledigheter/ sommarlov. Föreningsliv och kultur ska vara en naturlig del i vård och omsorg. 5

6 Utbildning och arbete I hela landet finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller utbildning. Flickor har högre betyg än pojkar i hela utbildningssystemet i alla ämnen upp till och med högskola. Flickor fortsätter också studera i högre utsträckning. Det här gäller oavsett föräldrars bakgrund och bostadsort. Skillnaderna mellan pojkar och flickor ökar dessutom i hela landet vad gäller grundskolan. På arbetsmarknaden ställs allt högre krav på utbildning. Företag placeras och växer där det finns människor med rätt utbildning och kompetens att anställa. Även inom offentlig sektor ställs högre krav på utbildning. Om det inte finns tillräckligt med utbildad personal på orten står tjänster tomma eller tvingas besättas med vikarier, vilket innebär lägre kvalité i skola, vård och omsorg. Häri ligger en mycket stor utmaning för Västmanland. Det saknas redan idag ingenjörer och specialistsjuksköterskor. Att erbjuda sjuksköterskor lön under utbildning till specialistsjuksköterska är en åtgärd som dels skulle kunna öka kvinnors möjlighet till karriär i länet och dessutom kunna locka fler studenter på Mälardalens högskolas sjuksköterskeutbildning att bosätta sig i länet. Att låta MDH bygga egna studentbostäder kan göra vår högskola än mer attraktiv bland landets studenter. I takt med att kraven på utbildning ökar blir risken allt större att de som redan står långt från arbetsmarknaden halkar efter ytterligare. Det handlar t ex om personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda eller sjukskrivna. Här har sociala företag en viktig uppgift att fylla. Målet med socialt företagande är att integrera människor som har svårt att få jobb. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. Några goda exempel är BSAB i Bergslagen och Strömsbacka i Sala. Vi vill se mer av socialt företagande i Västmanland. Västmanland har jämförelsevis svaga traditioner vad gäller företagande eftersom vårt län präglats av en eller ett fåtal arbetsgivare på varje ort. Å andra sidan har västmanlänningarna starka traditioner av att arbeta tillsammans på en mycket hög teknisk nivå. På flera tekniska områden är vi därför bäst i världen t ex energi. God tillgång till miljöriktig energi är centralt för världens utveckling vi kan därför räkna med att den kompetens som finns i Västerås fortsatt kommer efterfrågas. Här gäller det att Västerås såväl som övriga länet fortsätter vara en attraktiv plats för såväl arbetstagare som företag. Eftersom Västmanland har gott om erfarenhet inom vårdyrket och Sveriges största sjuksköterskeutbildning samt bland de bästa ingenjörerna i världen är det naturligt att Västmanland tagit kommandot i utveckling av medicintekniska hjälpmedel. Vårdteknik är något att bygga vidare på för att kombinera de två branscher som idag segregerar män och kvinnor, men det kräver att vi samtidigt bli bättre på att uppmuntra barn och ungdomar till att en dag starta ett eget företag. Genom att satsa ytterligare på kreativa näringar kan vi bredda utbudet av karriärvägar på arbetsmarknaden samtidigt som den kreativa näringen har positiva effekter på såväl människors hälsa som miljön. På samma gång kan landsbygden stärkas. Exempel på kreativa näringar är design, mode, musik, dataspel för att nämna några. Vacker natur, ren luft, rent vatten, en spännande historia och ett rikt kulturutbud gör Västmanland och Sverige till ett intressant resmål för både turister och affärsresenärer. Besöksnäringarna ska kunna utvecklas och locka turister även från andra länder. Kombinationen av väl utbyggd infrastruktur, en hög grad av teknologi, vår brukshistoria, tillgång till fantastisk skog, vatten och friluftsområden gör oss i länet till ett unikum och är något som allt fler i våra mest tätbefolkade regioner i Europa och övriga världen efterfrågar. Med fler besökare, ett ökat antal internationella möten i Västerås och utvecklade turistmål i hela länet ser vi att människors möjligheter till rekreation ökar, att arbetstillfällen skapas och att vår stads ekonomi får ökade möjligheter att växa. Kristdemokraterna anser att Sommarlovsentreprenör - erbjud elever i gymnasiet sommarjobb som egenföretagare. Låt Mälardalens Högskola bygga egna studentbostäder. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor Fler arbetstillfällen med låga trösklar. Förenkla villkoren för sociala företag. Stärk utvecklingen av Västerås som ledande i Sverige inom vårdteknik. 6

7 Besöksnäringens behov av infrastruktur bör beaktas vid regional och lokal planering av prioriterade infrastruktursatsningar. Vi kan tillgodose en stor grupp av både externa besökare och länsbor genom att utveckla tillgänglig turism där personer med olika funktionsnedsättningar får tillgång till olika besöksmål. 7

8 Äldres kompetens och omvårdnad Vi kan se på ett samhälle hur det mår genom att se hur vi tar hand om våra gamla. Sverige är bäst i världen på äldreomsorg, men vår stora utmaning är att visa att en gammal människa är lika mycket värd som en ung. Här har det svenska samhället mycket att lära av andra kulturer där status ofta stiger med ålder. Att få bli gammal är ett privilegium inte alla förunnat. Att kunna leva på sin inkomst har varit och är en prioriterad fråga för kristdemokraterna i riksdagen. Därför har skatten på pension sänkts 5 gånger under våra år vid makten något som aldrig hänt tidigare och som inte hänt utan kristdemokraterna. Dessutom har bostadstillägget höjts vid flera tillfällen. Vi vill på sikt sänka skatten på pensioner som den hamnar på samma nivå som för löntagare. Att så många som möjligt arbetar är viktigast för att hålla pensionerna uppe. Därför är satsningar på utbildning och arbetsmarknad även en ekonomisk satsning på pensionärerna. Den äldre generationen besitter enorma resurser av kunskap och erfarenhet som samhället kan och bör dra nytta av. Ett sätt är att hitta fler arbetsplatser och anställningsmöjligheter som passar pensionärer, så de orkar arbeta ytterligare några år. Företag som hyr ut pensionärer är en lösning som stärker såväl pensionären som arbetsmarknaden. Vi tror också att såväl gammal som ung skulle må bra av en ökad samverkan mellan pensionärer och skola. Pensionärer skulle t ex kunna hjälpa till med läxläsning och delta under skolmåltider och på raster. Skinnskatteberg och Norberg har störst andel äldre i länet samtidigt som befolkningen minskar i dessa kommuner. Det innebär att skatteintäkterna från människor som arbetar minskar, samtidigt som utgifterna för äldreomsorgen ökar. De stora ekonomiska utmaningarna innebär en uppenbar risk för sämre kvalitet i äldreomsorgen i dessa kommuner. Samverkan över kommungränser kommer krävas liksom en satsning på att få fler unga att bosätta sig i dessa kommuner. I Västerås erbjuder kommunen på kristdemokratiskt initiativ gratis förebyggande hembesök hos alla som fyllt 75. Detta för att skapa trygghet och förebygga fallskador och andra risker och för att berätta om vilka verksamheter och stöd som finns för äldre i kommunen och landstinget. En liknande verksamhet bör finnas i alla länets kommuner. Ju äldre vi blir desto större behov har vi av att få vara unika och få en vård som passar just mig. Generellt finns idag större valmöjligheter för unga än för äldre fast behovet är det omvända. Vi önskar att HBTQkompetensen inom äldrevården stärks, liksom möjligheter att få tala sitt modersmål och minnas sin tid som ung. Vi ser också behovet av ett särskilt äldreboende i länet för personer med missbruksproblematik som inte klarar ett ordinärt äldreboende. Det krävs särskilt utbildad personal och särskilda rutiner inom missbruksvården. Även en missbrukare har rätt till ett så tryggt och värdigt avslut på livet som möjligt. Ett äldreboende av denna typ borde kunna ordnas gemensamt för hela länet i samarbete med civilsamhället. Kristdemokraterna anser att Klassmorfar - hitta vägar att sammanföra pensionärer med skolelever. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder eller bostadsort. Hembesök av kommunen för alla som fyllt 75 år. Förstärkt samarbete runt äldreomsorgen mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Arbeta för att skatten för pensionär och löntagare ska vara lika. Stärk HBTQ-kompetensen inom äldrevården Utred äldreboende för missbrukare. 8

9 Miljö, transport och infrastruktur Miljöarbetet går trögt i Västmanland. Här krävs ett rejält uppvaknande hos var och en av oss, om vi ska kunna överlämna ett myllrande djurliv och frisk luft till våra barn och barnbarn. En av de största knutarna att lösa är vägtransporterna. Många av oss pendlar och väldigt många långtradare passerar Västmanland. Dessutom är det önskvärt att fler bosätter sig i de mindre kommunerna, vilket leder till ytterligare pendling. Att ställa om till transporter på vatten och järnväg och bättre möjligheter att arbetspendla kollektivt är därför av största vikt. Den vattenburna miljövården behöver samordnas bättre i regionen. Ytterligare ett viktigt miljöområde är att reducera energiförbrukningen. Sämre miljö mer kemikalier, dålig ventilation, buller osv får större och mer allvarliga konsekvenser för barn. Det beror dels på att barns kroppar är mindre och därför får en högre koncentration av påverkan, men också för att barn inte själva har möjlighet att välja vilka miljöer de befinner sig i och ej heller förstår vad de ska undvika. I Västmanland finns fyra vargrevir. Att vara bosatt i närheten av ett vargrevir spelar roll för människor. Västerfärnebo mellan Sala och Norberg är exempel på ett område där vargen påverkar boendesituationen. Alliansregeringen har under lång tid arbetat hårt för att upprätta en ordning där besluten via länsstyrelsen flyttas närmare dem som lever närmast vargen. Det är så vi når acceptans för rovdjuren, och uppnår en balans mellan rovdjur och människa. Riksdagen har också fattat beslut om att antalet vargar i landet ska minska. Utbyggnaden och användandet av mobila bredband har förändrat barns lekvanor och umgänget mellan barn och föräldrar kraftigt. Då tekniken är ny och det finns forskning som visar på kopplingar mellan cancer och mobiltelefoni samt mellan magnetfält och astma vill vi med stöd av försiktighetsprincipen avstå från mobila bredband i förskolor. Över hela landet sker en inflyttning till städer. I Västmanland är det i synnerhet kvinnor som väljer att flytta från länets nordvästra kommuner. En teori är att ensamstående mammor är i större behov av korta restider och därför hellre väljer att flytta dit arbetet finns, istället för att pendla. Bättre kollektivtrafik skulle kunna utjämna detta. Även god tillgång till bredband skulle kunna göra det mer attraktivt att bo utanför tätorten eftersom det möjliggör arbete och studier på distans. Bättre bytespunkter mellan bil/ cykel/ buss och tåg skulle också kunna innebära bättre möjligheter till pendling. Inför planerad nystart av gruvnäringen så snart som 2020 är det viktigt att säkerställa att länets transportnät klarar detta. Dubbelspår vid Brattheden och upprustning av järnvägen vid Norberg är två sådana åtgärder. Det förutsätter också att människor och familjer i större utsträckning vill bo och leva i norra länets kommuner. För att bredda arbetsmarknaden och för att underlätta för föräldrar att få ihop vardagen är det viktigt att bredband finns och fungerar. Med ett bättre utbyggt bredband kan fler föräldrar arbeta och studera på distans. Det möjliggör också för fler företag att etablera sig på landsbygden och kan bidra till att transporter minskar. Kristdemokraterna anser att Bygg fyrfilig E18 genom hela länet. Förskolor ska vara fria från gifter och WiFi (trådlöst bredband) Dubbelspårig järnväg förbi Brattheden Cykelväg mellan Köping/Kungsör Ökad kontroll av utländsk tung trafik. Bygg ut bredbandsnätet Inför licensjakt på varg. 9

10 Det ojämlika Västmanland Västmanland har en särskild utmaning vad gäller jämlikhet. Vi lever i ett segregerat län vad gäller män och kvinnor. I länet finns också en dominant kommun med hälften av länets befolkning. I Västerås finns betydligt bättre förutsättningar för skola, vård och omsorg. Stora traditionella skillnader finns i kommunerna gällande utbildningsnivå. Surahammar, Fagersta och Norberg har minst antal personer med eftergymnasial utbildning, ca 22 % jämfört med 41 % i Västerås. Arbetsmarknaden i länet är strikt uppdelad efter gamla könsroller. Kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg medan män arbetar inom näringslivet med maskiner, byggnation och data. Män tjänar i snitt kr mer/ år mer än kvinnor i Västmanland. Val av yrke och arbetsgivare är största anledningen till inkomstskillnaderna. Det är högre lön och mer heltid inom de traditionellt manliga branscherna. De stora inkomstskillnaderna resulterar i slutänden i att även skillnaderna i pension mellan män och kvinnor är väldigt stora i vårt län. Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Vi vill uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare. I Västmanland finns det färre bosatta kvinnor än män i åldern år. Det kan bero på att flickor lyckas bättre i skolan och sedan går vidare till studier och arbete utanför länet. Utanför Västmanland finns arbetstillfällen inom fler branscher. Därmed finns fler och större karriärmöjligheter utanför länet. Om det ska födas fler barn även i Skinnskatteberg, Norberg och Surahammar krävs en satsning så att fler kvinnor vill och kan bosätta sig där. Det handlar om såväl infrastruktur som breddning av arbetsmarknaden. Hela länet ska fungera bra att arbeta och leva i för så väl mammor som pappor. För att bryta invanda mönster och jämna ut skillnader behöver fler pojkar lockas till vården och fler flickor till teknik. Västmanland måste arbeta mera aktivt för att stimulera intresset bland ungdomar och utrikesfödda att välja vårdutbildning. Kunskaperna inom äldreomsorgen behöver också stärkas så vi får personal som tar hand om våra äldre. Drygt 15 % av västmanlänningarna är utrikes födda - en högre andel än riket i genomsnitt. Invandrarna har haft avgörande betydelse för Sverige historiskt sett och för den ekonomiska utvecklingen dels gällande kompetens, men även beträffande utlandskontakter och kapital. Västmanland har därför många anledningar till att särskilt ta tillvara de människor som flyttar hit. De har något att lära oss! Även när det gäller invandrare handlar det om att höja utbildningsnivån men framför allt att korta tiden till anställning eller företagande i synnerhet för kvinnor. För de som varit i Sverige i högst 4 år är ca 35 % av kvinnorna och ca 65 % av männen sysselsatta. Det här beror dels på starkare traditioner kring hemarbetet, men även för att kvinnor registreras senare på arbetsförmedlingen och har sämre hälsa. Ett sätt att snabba på processen för nyanlända att ta sin in på arbetsmarknaden är att starta ett Welcome Center. Här kan nyanlända enkelt komma i kontakt med det svenska samhällets olika funktioner. Welcome center kan gratis erbjuda ett brett spektrum av resurser, såsom översättning och tolkning, SFIkurser, boende och sysselsättning samt kulturella och professionella organisationer som företräder olika gemenskaper och inriktningar i regionen. Antalet födda är färre än antalet döda i länet eftersom här finns för få kvinnor i barnafödande ålder. Det gäller i synnerhet Skinnskatteberg och Fagersta där kvinnounderskottet i åldrarna år är jämförbart med kommuner i Norrlands inland. Trots detta ökar befolkningen i länet något. Det beror på inflyttning från utlandet. Vi behöver bli fler om vi ska få pengarna att räcka till skola, vård och omsorg, framför allt behöver vi locka fler unga kvinnor att bosätta sig här. Mälardalens högskola kan vara en nyckel. Många som studerar där väljer att bosätta sig i länet. I Västmanland finns det ca 2500 kvinnor med egna företag jämfört med ca 7000 män. En förklaring kan vara att kvinnor i länet främst arbetar inom och har erfarenhet av vård och omsorg. Dessa branscher är dock relativt stängda för eget företagande. Det finns också strukturer som gör det svårare för kvinnor att starta företag, t ex sämre bemötande då de söker stöd från samhället. Kvinnor får dessutom generellt sett 10

11 lägre bidrag/ företagsstöd än män. Kristdemokraterna i Västmanlands län är helt för LOV en Lagen om valfrihet och vill stärka den och utvidga den till att gälla fler områden. Kristdemokraterna anser att: En stor satsning ska göras i länet på att uppmuntra arbetsgivare, skolor, högskolan och alla invånare - till att tänka nytt i hur vi jämnar ut könsfördelningen i länet. Etablera ett "Welcome center" i Västerås för nyanlända till länet. Komplettera länets trafikplan med jämlikhetsperspektiv beakta särskilt familjers behov. Bredda kvinnors arbetsmarknad i Västmanland. 11

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:334 av Berit Högman m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Värmland Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Med ansvar för framtiden

Med ansvar för framtiden Med ansvar för framtiden En politik för goda relationer i en tid som ofta präglas av kortsiktighet, egoism och ovilja att ta ansvar behövs ett parti som vågar säga att det finns rätt och fel. Det handlar

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa

Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa Hellre rik och frisk - om familjebakgrund och barns hälsa Eva Mörk*, Anna Sjögren** & Helena Svaleryd* * Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet ** Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Jämställt? Så här ser det ut i Hedemora kommun. Sammanställning gjord 2015 av kommunens Jämställdhetsnätverk.

Jämställt? Så här ser det ut i Hedemora kommun. Sammanställning gjord 2015 av kommunens Jämställdhetsnätverk. Jämställt? Så här ser det ut i Hedemora kommun Sammanställning gjord 2015 av kommunens Jämställdhetsnätverk. . Befolkning I Hedemora kommun bor 7.556 kvinnor och 7.508 män, totalt 15.064 personer. Drygt

Läs mer

Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15

Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15 Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15 I ett kristdemokratiskt Dalarna är utgångspunkten alla människors absoluta, lika, unika och okränkbara värde - Ett tryggt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013

Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013 Välkommen till VKL:s gemensamma presidiekonferens 28-29 november 2013 Vill du ställa en fråga? Skicka ett SMS till nummer 71550 inled SMS:et med texten FRÅGA skriv därefter din fråga. Framtidens utmaningar

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg

Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg Genom vår samverkan i ett handlingskraftigt nätverk ska de äldre i Gävleborg uppleva trygghet och oberoende. Inledning och bakgrund

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Funktionshindrade i välfärdssamhället

Funktionshindrade i välfärdssamhället Funktionshindrade i välfärdssamhället Traditionellt sett har frågor om funktionsnedsättning hanterats inom socialpolitisk kontext -vård, stöd, försörjningshjälp mm Funktionshinder Konsekvens av det samhälle

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Skellefteå en plats för kvinnor. Ett program med idéer och förslag på hur vi gör Skellefteå till en bättre plats bo och verka på som kvinna.

Skellefteå en plats för kvinnor. Ett program med idéer och förslag på hur vi gör Skellefteå till en bättre plats bo och verka på som kvinna. Skellefteå en plats för kvinnor Ett program med idéer och förslag på hur vi gör Skellefteå till en bättre plats bo och verka på som kvinna. Skellefteå en plats för kvinnor Idéer och förslag på hur vi gör

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Leka jämt. en del av hållbar utveckling

Leka jämt. en del av hållbar utveckling Leka jämt JÄMSTÄLLDHET en del av hållbar utveckling Kvinnor och mäns makt och inflytande på Gotland Är det sant eller falskt att kvinnor och män på Gotland har samma möjlighet till makt och inflytande

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer