Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter."

Transkript

1 Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland ser att bättre stöd till föräldrarna och jämlika villkor är viktigast för ett hållbart och barnvänligt Västmanland Gruvor och industrier har präglat Västmanland genom århundraden. Männen har arbetat inom industrin. Kvinnorna har vårdat och utbildat. Några kvinnor och män har studerat mycket och länge, men de allra flesta har tidigt lämnat studier för arbete och familj. Barn har följt i föräldrarnas fotspår. Så ser historien ut och så ser det på många sätt ut även idag. Mycket talar för att cirkeln är på väg att slutas då gruvnäringen tack vare ny teknik verkar kunna återupptas i nordvästra länet samtidigt som västeråsarnas unika kunskaper inom energi blir allt viktigare för Sverige och världen. Västmanland har en stor möjlighet att den här gången fördela livets goda mer jämnt över länets befolkning om vi börjar med att se till att alla barn får det stöd de behöver och ger män och kvinnor lika goda möjligheter att arbeta och leva i hela länet. Kristdemokraterna vill att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Varje län har sina utmaningar. I Västmanland behöver vi åtgärda att pojkar lämnas efter i skolan och att flickor hålls tillbaka i sina yrkesval. De västmanländska barnens föräldrar skiljer sig mer än genomsnittet och är dessutom mer sjukskrivna och har mer ohälsosamma levnadsvanor. Detta påverkar många familjers ekonomi negativt. Att barn inte behöver oroa sig för familjens ekonomi är i sin tur viktigt för att barn ska må bra och klara skolgången. Eftersom miljöarbetet går långsamt riskerar också fler barn i Västmanland att leva i miljöer med större gifthalter, strålning och buller både i hemmet och i offentliga miljöer. Utbildningsnivå är en av de faktorer som har störst betydelse för hälsa och privatekonomi, eftersom den avgör möjlighet till jobb men också hur stor kunskap man har kring hur man ska leva för att hålla sig frisk. Det handlar dels om den egna utbildningsnivån, men även föräldrarnas. Att höja utbildningsnivån hos alla är därför avgörande för att Västmanland ska lyckas bättre. Samhället ska sträva efter att motverka skillnader bland befolkningen, tyvärr är även det ett område vi halkat efter på. Jämfört med riket är vi sämre på att förebygga sjukdomar genom t ex cellprovtagning. Strukturer och värderingar behöver därför omvärderas såväl bland befolkningen som i de politiska korridorerna och bland personal inom offentlig sektor. Västmanlands län har i modern tid nästan uteslutande styrts utifrån socialdemokraternas värderingar om att det kollektiva ska gå före varje enskild människas unika behov. De stora ojämlikheter vi ser i länet är oacceptabla och måste förändras! Länet behöver därför en ny politik med andra förhållningssätt än de som hittills gällt. Utifrån Kristdemokraternas perspektiv behöver Västmanland främst satsa på bättre stöd till föräldrarna och jämlika villkor i hälsa, utbildning och arbetsmarknad för att nå ett hållbart och barnvänligt Västmanland 1

2 För att de frågor Kristdemokraterna i Västmanland ser som viktigast för vårt län ska höras till riksdagen i Stockholm behövs just en kristdemokrat från Västmanland som för vår talan. Vi behöver också kristdemokrater i varje kommun och i landstinget för att familjens och barnens frågor ska höras. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i! Sammanställning av förslag Vi har värderat förslagen utifrån tre kategorier. Ungas val Högst pris investeringskostnad Bästa miljöval Barn och föräldrar Stärk stödet till föräldrarna genom fler familjecentraler och ett 1177 via bilder. Ge två gratis-tillfällen till familjerådgivning till alla nyblivna föräldrar. Höj maxtaxan för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Ett maxtak för barngruppernas storlek ska fastställas. Familjedaghem, tidigare kallat dagmamma, ska uppmuntras och erbjudas som alternativ. Stärk samverkan mellan föräldrar, barn, skola och vård. Mer av fysisk aktivitet i skolan, både på lektioner och på raster. Barn och unga med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra fritidsutbud t ex kultur Hälsa och kultur Inrätta för högstadiet på länsnivå en skolsjukgymnast och dietist på försök. Minska antalet hyrläkare genom en rejäl satsning på ledarskap och arbetsmiljö i primärvården. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder, kulturbakgrund, utbildningsnivå eller bostadsort. Ökade krav på vård och skola att ta fram konkreta åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred barnens vistelsetider i förskolan inklusive ledigheter/ sommarlov. Föreningsliv och kultur ska vara en naturlig del i vård och omsorg. Utbildning och arbete Sommarlovsentreprenör - erbjud elever i gymnasiet sommarjobb som egenföretagare. Låt Mälardalens Högskola bygga egna studentbostäder. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor Fler arbetstillfällen med låga trösklar. Förenkla villkoren för sociala företag. Stärk utvecklingen av Västerås som ledande i Sverige inom vårdteknik. Besöksnäringens behov av infrastruktur bör beaktas vid regional och lokal planering av prioriterade infrastruktursatsningar. 2

3 Vi kan tillgodose en stor grupp av både externa besökare och länsbor genom att utveckla tillgänglig turism där personer med olika funktionsnedsättningar får tillgång till olika besöksmål. Äldres kompetens och omvårdnad Klassmorfar - hitta vägar att sammanföra pensionärer med skolelever. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder eller bostadsort. Hembesök av kommunen för alla som fyllt 75 år. Förstärkt samarbete runt äldreomsorgen mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Arbeta för att skatten för pensionär och löntagare ska vara lika. Stärk HBTQ-kompetensen inom äldrevården Utred äldreboende för missbrukare. Miljö, transport och infrastruktur Bygg fyrfilig E18 genom hela länet. Förskolor ska vara fria från gifter och WiFi (trådlöst bredband) Dubbelspårig järnväg förbi Brattheden Cykelväg mellan Köping/Kungsör Ökad kontroll av utländsk tung trafik. Bygg ut bredbandsnätet Inför licensjakt på varg. Det ojämlika Västmanland En stor satsning ska göras i länet på att uppmuntra arbetsgivare, skolor, högskolan och alla invånare - till att tänka nytt i hur vi jämnar ut könsfördelningen i länet. Etablera ett "Welcome center" i Västerås för nyanlända till länet. Komplettera länets trafikplan med jämlikhetsperspektiv beakta särskilt familjers behov. Bredda kvinnors arbetsmarknad i Västmanland. 3

4 Barn och föräldrar Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. Familjen behövs för att människor ska kunna känna trygghet och kärlek, lära sig det sociala spelet, utvecklas till en trygg individ och för att må bra. Barn som har god kontakt med sina föräldrar når bättre studieresultat, motionerar mer och är mindre stressade, enligt forskningen. Nyligen presenterades en västmanländsk rapport som visar att en fungerande familjeekonomi och sammanboende föräldrar är viktigast för barnens hälsa. Vi vet sedan tidigare att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och skolresultat, särskilt för pojkar. Eftersom västmanlänningarna motionerar för lite är det viktigt att skolan hjälper barn och föräldrar att etablera nya vanor. Mer motion och rörelse i undervisningen kan därför både höja skolresultat och minska fetma. Några goda exempel kan vara Bunkeflomodellen, Dans i skolan och Utematte. Prioriterade områden där motionsvanor är särskilt dåliga är Köping och Sala. Alla familjer går igenom svåra perioder i livet. Det kan handla om ekonomi, problem i skolan, sjukdom, uppfostringsproblem och stress. Det är av största vikt att samhället ger familjerna stöd innan problemen växt sig allt för stora. Då en skilsmässa är enda lösningen behövs stöd för alla inblandade, så familjens omställning blir så fri från konflikter som möjligt. Skilsmässor är mycket vanligare bland par som endast har grundskoleutbildning. Det kan vara en anledning till att många skiljer sig i Västmanlands län. Vi vill stärka kommunernas familjerådgivning. Ett besök ska kosta max 300 kr och två checkar ska ges till alla nyblivna föräldrar i alla kommuner. Vi vill också stärka kvaliteten och korta väntetiderna genom att införa valfrihetssystem. En av de första prövningarna nyblivna föräldrar ställs inför är amning. För en del fungerar det bra direkt, andra behöver kämpa länge innan det fungerar och för en del går det inte alls. Amning är viktigt för både mamma och barn. Stödet behöver stärkas i hela länet. Stora barngrupper i förskolan riskerar barnens hälsa och utveckling. Västerås har tidigare genomfört en stor satsning på att minska storleken på barngrupperna. Tyvärr har den satsningen kommit av sig. Vi föreslår att ökad kvalitet och minskade barngrupper i förskolan finansieras genom höjd maxtaxa. Barn och föräldrar är olika. Det ska därför i alla kommuner finnas alternativ till förskolan. Det handlar om familjedaghem, öppen förskola och stärkta möjligheter till att själv ta hand om sina barn genom barnomsorgspengen. Vi avsätter totalt sett för västmanländska barn och ungdomar enorma resurser för att de ska få det bra, ändå når inte hjälpen fram alla gånger. Bättre samverkan mellan BVC, skolhälsovård, barn och ungdomspsykiatri, skola, socialtjänst och vården är nödvändigt så föräldrar och barn får bättre stöd att klara vardag och skola. Arbetet mot ungdomars drogberoende med koppling till ungdomsbrottslighet behöver också aktualiseras och stärkas. För att lyckas med att höja länets skolresultat är bättre stöd till föräldrarna nödvändigt, i synnerhet i de familjer där föräldrarna inte har grundskoleutbildning och för de familjer där det finns någon form av problematik. Vi vill att familjecentralerna i länet utvecklas och blir fler så stöd kan ges till alla föräldrar oavsett bostadsort. På en familjecentral finns öppen förskola, BVC och socialtjänst. Ytterligare en möjlighet är att bygga ut föräldrastödet via nätet, exempelvis Kristdemokraterna anser att Stärk stödet till föräldrarna genom fler familjecentraler och 1177 via bilder. Ge två gratis-tillfällen till familjerådgivning till alla nyblivna föräldrar. Höj maxtaxan för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Ett maxtak för barngruppernas storlek ska fastställas. Familjedaghem, tidigare kallat dagmamma, ska uppmuntras och erbjudas som alternativ. Stärk samverkan mellan föräldrar, barn, skola och vård. Mer av fysisk aktivitet i skolan, både på lektioner och raster. Barn och unga med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra fritidsutbud t ex kultur 4

5 Hälsa och kultur Det finns ett antal hälsoinsatser som erbjuds alla invånare och som kan jämna ut skillnader i hälsa. Det kan handla om vaccinationer av barn, mödravård, barntandvård, cellprovtagning och mammografi. I Socialstyrelsens Öppna Jämförelser framgår att västmanlänningar löper större risk att dö av sjukdomar som kunde ha undvikits om fler utnyttjat de hälsoinsatser som erbjuds. Vi föreslår en buss som åker runt i länet och genomför vissa hälsokontroller så fler har tid och möjlighet att komma. Västmanlänningarna blir fetare, särskilt männen. 20 % av Västmanlänningarna rör på sig för lite. Minst motionerar invånarna i Skinnskatteberg, Köping, Sala och Kungsör. Dessutom är fler sjukskrivna i Västmanland jämfört med riket. Hälften av de västmanländska kvinnorna har de senaste månaderna haft ont i axlar och nacke. Onda axlar och nackar kan till viss del förebyggas genom att få lära sig redan i skolan om arbetsställningar och ergonomi. Vi föreslår därför en skolsjukgymnast på försök. Skolsjukgymnasten kan dels hjälpa idrottslärare med råd och stöd runt barn med funktionsnedsättning, men kan också undervisa i ergonomi. Flera goda exempel på skolsjukgymnast finns, bl. a i Skåne. Den i särklass vanligaste arbetsplatsen för kvinnor är inom vård och omsorg. Fackförbunden inom sjukvården menar att chefen är viktigast för att personalen ska må bra. Inom landstinget verkar problemen vara särskilt stora för personal inom primärvård och psykiatri, vilket lett till en stor andel hyrläkare. Det finns nu så många vikarierande läkare att det riskerar både patienters och personals hälsa. Vi föreslår därför en rejäl satsning på arbetsmiljö och stärkt ledarskap inom primärvården. Den psykiska ohälsan bland unga ökar i hela landet. I Västmanland genomförs vartannat år undersökningen Liv och hälsa Ung. Utifrån dessa resultat vill vi se ett bättre samarbete mellan sjukvårdens och skolans professioner samt civilsamhälle/ föreningsliv och föräldrar - för att hitta bättre vägar att stärka barnens psykiska hälsa. Det kan handla stödet till barn med inlärningsproblem, om höga sociala prestationskrav samt om mängden stimulans och valmöjligheter barn ställs inför. Vi skulle också gärna se en utredning kring hur långa vistelsetiderna är i förskolan för barnen i länet. Det är möjligt att barnen dels har längre arbetsdagar än vuxna och dessutom kortare semester. För de barn som är inskrivna hos Barn och Ungdomspsykiatrin är det särskilt viktigt att måna om en kontinuitet hos personalen för att inte rasera ett ofta skört förtroende mellan barn och vårdare. För att må bra behöver vi musik, dans, natur och gemenskap med varandra. Vården behöver fler inslag av sådana aktiviteter, som alternativ eller komplement till läkemedel, så människor fortare kan bli friska och behovet av läkemedel minskar. Trossamfunden skulle kunna i större utsträckning än idag bidra till att utveckla och berika välfärden och därmed stärka såväl människors hälsa som det viktiga kitt vårt samhälle hålls samman av. Öppna förskolor och hemtjänst är två exempel på områden. Kristdemokraterna anser att Inrätta för högstadiet på länsnivå en skolsjukgymnast och dietist på försök. Minska antalet hyrläkare genom en rejäl satsning på ledarskap och arbetsmiljö i primärvården. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder, kulturbakgrund, utbildningsnivå eller bostadsort. Ökade krav på vård och skola att ta fram konkreta åtgärder för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Utred barnens vistelsetider i förskolan inklusive ledigheter/ sommarlov. Föreningsliv och kultur ska vara en naturlig del i vård och omsorg. 5

6 Utbildning och arbete I hela landet finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det gäller utbildning. Flickor har högre betyg än pojkar i hela utbildningssystemet i alla ämnen upp till och med högskola. Flickor fortsätter också studera i högre utsträckning. Det här gäller oavsett föräldrars bakgrund och bostadsort. Skillnaderna mellan pojkar och flickor ökar dessutom i hela landet vad gäller grundskolan. På arbetsmarknaden ställs allt högre krav på utbildning. Företag placeras och växer där det finns människor med rätt utbildning och kompetens att anställa. Även inom offentlig sektor ställs högre krav på utbildning. Om det inte finns tillräckligt med utbildad personal på orten står tjänster tomma eller tvingas besättas med vikarier, vilket innebär lägre kvalité i skola, vård och omsorg. Häri ligger en mycket stor utmaning för Västmanland. Det saknas redan idag ingenjörer och specialistsjuksköterskor. Att erbjuda sjuksköterskor lön under utbildning till specialistsjuksköterska är en åtgärd som dels skulle kunna öka kvinnors möjlighet till karriär i länet och dessutom kunna locka fler studenter på Mälardalens högskolas sjuksköterskeutbildning att bosätta sig i länet. Att låta MDH bygga egna studentbostäder kan göra vår högskola än mer attraktiv bland landets studenter. I takt med att kraven på utbildning ökar blir risken allt större att de som redan står långt från arbetsmarknaden halkar efter ytterligare. Det handlar t ex om personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda eller sjukskrivna. Här har sociala företag en viktig uppgift att fylla. Målet med socialt företagande är att integrera människor som har svårt att få jobb. Företagen återinvesterar i huvudsak vinsterna i de egna eller liknande verksamheter. Några goda exempel är BSAB i Bergslagen och Strömsbacka i Sala. Vi vill se mer av socialt företagande i Västmanland. Västmanland har jämförelsevis svaga traditioner vad gäller företagande eftersom vårt län präglats av en eller ett fåtal arbetsgivare på varje ort. Å andra sidan har västmanlänningarna starka traditioner av att arbeta tillsammans på en mycket hög teknisk nivå. På flera tekniska områden är vi därför bäst i världen t ex energi. God tillgång till miljöriktig energi är centralt för världens utveckling vi kan därför räkna med att den kompetens som finns i Västerås fortsatt kommer efterfrågas. Här gäller det att Västerås såväl som övriga länet fortsätter vara en attraktiv plats för såväl arbetstagare som företag. Eftersom Västmanland har gott om erfarenhet inom vårdyrket och Sveriges största sjuksköterskeutbildning samt bland de bästa ingenjörerna i världen är det naturligt att Västmanland tagit kommandot i utveckling av medicintekniska hjälpmedel. Vårdteknik är något att bygga vidare på för att kombinera de två branscher som idag segregerar män och kvinnor, men det kräver att vi samtidigt bli bättre på att uppmuntra barn och ungdomar till att en dag starta ett eget företag. Genom att satsa ytterligare på kreativa näringar kan vi bredda utbudet av karriärvägar på arbetsmarknaden samtidigt som den kreativa näringen har positiva effekter på såväl människors hälsa som miljön. På samma gång kan landsbygden stärkas. Exempel på kreativa näringar är design, mode, musik, dataspel för att nämna några. Vacker natur, ren luft, rent vatten, en spännande historia och ett rikt kulturutbud gör Västmanland och Sverige till ett intressant resmål för både turister och affärsresenärer. Besöksnäringarna ska kunna utvecklas och locka turister även från andra länder. Kombinationen av väl utbyggd infrastruktur, en hög grad av teknologi, vår brukshistoria, tillgång till fantastisk skog, vatten och friluftsområden gör oss i länet till ett unikum och är något som allt fler i våra mest tätbefolkade regioner i Europa och övriga världen efterfrågar. Med fler besökare, ett ökat antal internationella möten i Västerås och utvecklade turistmål i hela länet ser vi att människors möjligheter till rekreation ökar, att arbetstillfällen skapas och att vår stads ekonomi får ökade möjligheter att växa. Kristdemokraterna anser att Sommarlovsentreprenör - erbjud elever i gymnasiet sommarjobb som egenföretagare. Låt Mälardalens Högskola bygga egna studentbostäder. Betald specialistutbildning för sjuksköterskor Fler arbetstillfällen med låga trösklar. Förenkla villkoren för sociala företag. Stärk utvecklingen av Västerås som ledande i Sverige inom vårdteknik. 6

7 Besöksnäringens behov av infrastruktur bör beaktas vid regional och lokal planering av prioriterade infrastruktursatsningar. Vi kan tillgodose en stor grupp av både externa besökare och länsbor genom att utveckla tillgänglig turism där personer med olika funktionsnedsättningar får tillgång till olika besöksmål. 7

8 Äldres kompetens och omvårdnad Vi kan se på ett samhälle hur det mår genom att se hur vi tar hand om våra gamla. Sverige är bäst i världen på äldreomsorg, men vår stora utmaning är att visa att en gammal människa är lika mycket värd som en ung. Här har det svenska samhället mycket att lära av andra kulturer där status ofta stiger med ålder. Att få bli gammal är ett privilegium inte alla förunnat. Att kunna leva på sin inkomst har varit och är en prioriterad fråga för kristdemokraterna i riksdagen. Därför har skatten på pension sänkts 5 gånger under våra år vid makten något som aldrig hänt tidigare och som inte hänt utan kristdemokraterna. Dessutom har bostadstillägget höjts vid flera tillfällen. Vi vill på sikt sänka skatten på pensioner som den hamnar på samma nivå som för löntagare. Att så många som möjligt arbetar är viktigast för att hålla pensionerna uppe. Därför är satsningar på utbildning och arbetsmarknad även en ekonomisk satsning på pensionärerna. Den äldre generationen besitter enorma resurser av kunskap och erfarenhet som samhället kan och bör dra nytta av. Ett sätt är att hitta fler arbetsplatser och anställningsmöjligheter som passar pensionärer, så de orkar arbeta ytterligare några år. Företag som hyr ut pensionärer är en lösning som stärker såväl pensionären som arbetsmarknaden. Vi tror också att såväl gammal som ung skulle må bra av en ökad samverkan mellan pensionärer och skola. Pensionärer skulle t ex kunna hjälpa till med läxläsning och delta under skolmåltider och på raster. Skinnskatteberg och Norberg har störst andel äldre i länet samtidigt som befolkningen minskar i dessa kommuner. Det innebär att skatteintäkterna från människor som arbetar minskar, samtidigt som utgifterna för äldreomsorgen ökar. De stora ekonomiska utmaningarna innebär en uppenbar risk för sämre kvalitet i äldreomsorgen i dessa kommuner. Samverkan över kommungränser kommer krävas liksom en satsning på att få fler unga att bosätta sig i dessa kommuner. I Västerås erbjuder kommunen på kristdemokratiskt initiativ gratis förebyggande hembesök hos alla som fyllt 75. Detta för att skapa trygghet och förebygga fallskador och andra risker och för att berätta om vilka verksamheter och stöd som finns för äldre i kommunen och landstinget. En liknande verksamhet bör finnas i alla länets kommuner. Ju äldre vi blir desto större behov har vi av att få vara unika och få en vård som passar just mig. Generellt finns idag större valmöjligheter för unga än för äldre fast behovet är det omvända. Vi önskar att HBTQkompetensen inom äldrevården stärks, liksom möjligheter att få tala sitt modersmål och minnas sin tid som ung. Vi ser också behovet av ett särskilt äldreboende i länet för personer med missbruksproblematik som inte klarar ett ordinärt äldreboende. Det krävs särskilt utbildad personal och särskilda rutiner inom missbruksvården. Även en missbrukare har rätt till ett så tryggt och värdigt avslut på livet som möjligt. Ett äldreboende av denna typ borde kunna ordnas gemensamt för hela länet i samarbete med civilsamhället. Kristdemokraterna anser att Klassmorfar - hitta vägar att sammanföra pensionärer med skolelever. Likvärdig vård och omsorg för alla oavsett ålder eller bostadsort. Hembesök av kommunen för alla som fyllt 75 år. Förstärkt samarbete runt äldreomsorgen mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Arbeta för att skatten för pensionär och löntagare ska vara lika. Stärk HBTQ-kompetensen inom äldrevården Utred äldreboende för missbrukare. 8

9 Miljö, transport och infrastruktur Miljöarbetet går trögt i Västmanland. Här krävs ett rejält uppvaknande hos var och en av oss, om vi ska kunna överlämna ett myllrande djurliv och frisk luft till våra barn och barnbarn. En av de största knutarna att lösa är vägtransporterna. Många av oss pendlar och väldigt många långtradare passerar Västmanland. Dessutom är det önskvärt att fler bosätter sig i de mindre kommunerna, vilket leder till ytterligare pendling. Att ställa om till transporter på vatten och järnväg och bättre möjligheter att arbetspendla kollektivt är därför av största vikt. Den vattenburna miljövården behöver samordnas bättre i regionen. Ytterligare ett viktigt miljöområde är att reducera energiförbrukningen. Sämre miljö mer kemikalier, dålig ventilation, buller osv får större och mer allvarliga konsekvenser för barn. Det beror dels på att barns kroppar är mindre och därför får en högre koncentration av påverkan, men också för att barn inte själva har möjlighet att välja vilka miljöer de befinner sig i och ej heller förstår vad de ska undvika. I Västmanland finns fyra vargrevir. Att vara bosatt i närheten av ett vargrevir spelar roll för människor. Västerfärnebo mellan Sala och Norberg är exempel på ett område där vargen påverkar boendesituationen. Alliansregeringen har under lång tid arbetat hårt för att upprätta en ordning där besluten via länsstyrelsen flyttas närmare dem som lever närmast vargen. Det är så vi når acceptans för rovdjuren, och uppnår en balans mellan rovdjur och människa. Riksdagen har också fattat beslut om att antalet vargar i landet ska minska. Utbyggnaden och användandet av mobila bredband har förändrat barns lekvanor och umgänget mellan barn och föräldrar kraftigt. Då tekniken är ny och det finns forskning som visar på kopplingar mellan cancer och mobiltelefoni samt mellan magnetfält och astma vill vi med stöd av försiktighetsprincipen avstå från mobila bredband i förskolor. Över hela landet sker en inflyttning till städer. I Västmanland är det i synnerhet kvinnor som väljer att flytta från länets nordvästra kommuner. En teori är att ensamstående mammor är i större behov av korta restider och därför hellre väljer att flytta dit arbetet finns, istället för att pendla. Bättre kollektivtrafik skulle kunna utjämna detta. Även god tillgång till bredband skulle kunna göra det mer attraktivt att bo utanför tätorten eftersom det möjliggör arbete och studier på distans. Bättre bytespunkter mellan bil/ cykel/ buss och tåg skulle också kunna innebära bättre möjligheter till pendling. Inför planerad nystart av gruvnäringen så snart som 2020 är det viktigt att säkerställa att länets transportnät klarar detta. Dubbelspår vid Brattheden och upprustning av järnvägen vid Norberg är två sådana åtgärder. Det förutsätter också att människor och familjer i större utsträckning vill bo och leva i norra länets kommuner. För att bredda arbetsmarknaden och för att underlätta för föräldrar att få ihop vardagen är det viktigt att bredband finns och fungerar. Med ett bättre utbyggt bredband kan fler föräldrar arbeta och studera på distans. Det möjliggör också för fler företag att etablera sig på landsbygden och kan bidra till att transporter minskar. Kristdemokraterna anser att Bygg fyrfilig E18 genom hela länet. Förskolor ska vara fria från gifter och WiFi (trådlöst bredband) Dubbelspårig järnväg förbi Brattheden Cykelväg mellan Köping/Kungsör Ökad kontroll av utländsk tung trafik. Bygg ut bredbandsnätet Inför licensjakt på varg. 9

10 Det ojämlika Västmanland Västmanland har en särskild utmaning vad gäller jämlikhet. Vi lever i ett segregerat län vad gäller män och kvinnor. I länet finns också en dominant kommun med hälften av länets befolkning. I Västerås finns betydligt bättre förutsättningar för skola, vård och omsorg. Stora traditionella skillnader finns i kommunerna gällande utbildningsnivå. Surahammar, Fagersta och Norberg har minst antal personer med eftergymnasial utbildning, ca 22 % jämfört med 41 % i Västerås. Arbetsmarknaden i länet är strikt uppdelad efter gamla könsroller. Kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg medan män arbetar inom näringslivet med maskiner, byggnation och data. Män tjänar i snitt kr mer/ år mer än kvinnor i Västmanland. Val av yrke och arbetsgivare är största anledningen till inkomstskillnaderna. Det är högre lön och mer heltid inom de traditionellt manliga branscherna. De stora inkomstskillnaderna resulterar i slutänden i att även skillnaderna i pension mellan män och kvinnor är väldigt stora i vårt län. Det yttersta uttrycket för bristen på jämställdhet i ett samhälle är våld i nära relationer. Det är helt oacceptabelt att behöva leva med risken för att utsättas för våld av sin partner. De som utsätts för våld ska få rätt stöd. Vi vill uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare. I Västmanland finns det färre bosatta kvinnor än män i åldern år. Det kan bero på att flickor lyckas bättre i skolan och sedan går vidare till studier och arbete utanför länet. Utanför Västmanland finns arbetstillfällen inom fler branscher. Därmed finns fler och större karriärmöjligheter utanför länet. Om det ska födas fler barn även i Skinnskatteberg, Norberg och Surahammar krävs en satsning så att fler kvinnor vill och kan bosätta sig där. Det handlar om såväl infrastruktur som breddning av arbetsmarknaden. Hela länet ska fungera bra att arbeta och leva i för så väl mammor som pappor. För att bryta invanda mönster och jämna ut skillnader behöver fler pojkar lockas till vården och fler flickor till teknik. Västmanland måste arbeta mera aktivt för att stimulera intresset bland ungdomar och utrikesfödda att välja vårdutbildning. Kunskaperna inom äldreomsorgen behöver också stärkas så vi får personal som tar hand om våra äldre. Drygt 15 % av västmanlänningarna är utrikes födda - en högre andel än riket i genomsnitt. Invandrarna har haft avgörande betydelse för Sverige historiskt sett och för den ekonomiska utvecklingen dels gällande kompetens, men även beträffande utlandskontakter och kapital. Västmanland har därför många anledningar till att särskilt ta tillvara de människor som flyttar hit. De har något att lära oss! Även när det gäller invandrare handlar det om att höja utbildningsnivån men framför allt att korta tiden till anställning eller företagande i synnerhet för kvinnor. För de som varit i Sverige i högst 4 år är ca 35 % av kvinnorna och ca 65 % av männen sysselsatta. Det här beror dels på starkare traditioner kring hemarbetet, men även för att kvinnor registreras senare på arbetsförmedlingen och har sämre hälsa. Ett sätt att snabba på processen för nyanlända att ta sin in på arbetsmarknaden är att starta ett Welcome Center. Här kan nyanlända enkelt komma i kontakt med det svenska samhällets olika funktioner. Welcome center kan gratis erbjuda ett brett spektrum av resurser, såsom översättning och tolkning, SFIkurser, boende och sysselsättning samt kulturella och professionella organisationer som företräder olika gemenskaper och inriktningar i regionen. Antalet födda är färre än antalet döda i länet eftersom här finns för få kvinnor i barnafödande ålder. Det gäller i synnerhet Skinnskatteberg och Fagersta där kvinnounderskottet i åldrarna år är jämförbart med kommuner i Norrlands inland. Trots detta ökar befolkningen i länet något. Det beror på inflyttning från utlandet. Vi behöver bli fler om vi ska få pengarna att räcka till skola, vård och omsorg, framför allt behöver vi locka fler unga kvinnor att bosätta sig här. Mälardalens högskola kan vara en nyckel. Många som studerar där väljer att bosätta sig i länet. I Västmanland finns det ca 2500 kvinnor med egna företag jämfört med ca 7000 män. En förklaring kan vara att kvinnor i länet främst arbetar inom och har erfarenhet av vård och omsorg. Dessa branscher är dock relativt stängda för eget företagande. Det finns också strukturer som gör det svårare för kvinnor att starta företag, t ex sämre bemötande då de söker stöd från samhället. Kvinnor får dessutom generellt sett 10

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland

ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY. abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018. Miljöpartiet de gröna Västmanland ABCDEEGGHHFFJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVXY abcdefghijklmnopqrst REGIONALPOLITISKT PROGRAM 2014-2018 Miljöpartiet de gröna Västmanland Om Programmet Det här programmet lyfter fram våra politiska idéer och

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast

Index. 1. Graviditet Tiden i mammas mage. 5 Välmående trygghet, säkerhet och god hälsa. 6. Familjen de som står dig närmast 1 Inledning Sverigedemokraterna menar att politiker bär ett ansvar för att utforma ett samhälle där stöd ges till svaga och där möjligheter öppnas upp för varje medborgare att nå sin fulla potential. Ansvaret

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande

Magdalena Andersson. Egna texter & pressmeddelande Magdalena Andersson Egna texter & pressmeddelande under 2008 Om man orkar och vill... 5 Ett starkare barnperspektiv... 5 Klart att vi stödjer regeringen!... 6 Bidrag till vit marknad... 7 Replik till Kristina

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Sverige världens bästa land att växa upp i

Sverige världens bästa land att växa upp i Handlingsprogram beslutat vid Kristdemokraternas riksting, september 2013 Sverige världens bästa land att växa upp i 1 www.kristdemokraterna.se 2 Innehåll SVERIGE VÄRLDENS BÄSTA LAND ATT VÄXA UPP I...5

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer