Budget 2014 för Vellinge kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014 för Vellinge kommun"

Transkript

1 Budget 2014 för Vellinge kommun Oförändrad kommunalskatt Nya Listan i Vellinge yrkar på oförändrad skatt under Nedan följer vår budget i balans, som ska ses som en kompletteringsbudget. Sänkt avfallstaxa Vellingeborna bör få lägre avfallstaxa, då införandet av separation av matavfall har gått bättre än förväntat med totalt mindre sopor som följd. Vellinge kommuns invånare ska få del av denna besparing. Det finns dessutom resurser lagrade efter att kommunen under tidigare år har tagit ut för hög avfallstaxa. Vi föreslår en sänkning med 10 procent på hushållens avfallstaxor, vilket ger en lägre hushållskostnad på knappt 400 kr/år. Reformen med särskild hantering av hushållsavfall har utfallit så bra att separationen har blivit bättre än budget. Detta har också lett till totalt mindre sopor. Totalt ger det en besparing på 1 Mkr. Dessutom kan sänkningen finansieras över balansräkningen, där 2 Mkr av fonderade medel används. Det är fonderade medel för för mycket uttagna avgifter under tidigare år. Så fort som möjligt bör Vellinge kommun dessutom gå ur Sysavsamarbetet och sälja aktierna i Sysav - allt för att bryta Sysavs monopol, som har blivit kostsamt för medborgarna. Detta skulle på sikt ge lägre avgifter. Hela avfallshanteringen ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Totalt: 0 Mkr Sveriges bästa skola Nya Listan vill satsa på de kommunalt ägda skolorna och friskolorna genom att förbättra lärarlönerna utöver de förbättringar som nu aviserade statliga medel kommer att ge till ett antal förstelärare. Vi vill genomföra Skollyftet på nyinvesteringsbudgeten riktat främst till de kommunala skolorna. För att hitta en bättre lösning för skolorna på Näset bör det satsas cirka 10 Mkr på en bättre utemiljö och förbättrade idrottsmöjligheter för bl a Skanörs skola. Totalt vill vi göra en investering i skollokaler på 25 mkr. Vilket skulle medföra en årlig kostnad på en halv miljon kronor. Nya Listan vill också se över ledarskapet för de kommunala skolorna. Konflikten på Näset mellan de två kommunala skolorna och Montessori blottlade ledarskapsproblem, där föräldrar och barn användes som tillhyggen. Kommunen bör initiera en ledarskapsutbildning för de kommunala skolorna. En satsning på imagehöjande marknadsföring och förstärkt identitet för de kommunala skolorna bör genomföras för att öka skolornas attraktionskraft. Detta gäller inte minst Sundsgymnasiet som idag konkurrerar med andra gymnasier i Sydvästskåne. Här kan 1

2 till exempel ske en viss ämnesprofilering som kan vara genomgående i hela skolsystemet, till exempel en satsning på språk, miljö eller marint. Nya Listan i Vellinge satsar på att Vellinges skolor ska bli Sveriges bästa skolor. Vi konkurrerar med friskolor i kommunen och gymnasieskolor utanför kommunen. För detta ska tillskjutas totalt 10 Mkr till utbildningsbudgeten. Totalt: 10 Mkr Sänkt och höjt kommunalrådsarvode Heltidsarvodet till kommunstyrelsens ordförande och Vellinges kommunalråd ska sänkas från drygt kr till kr i månaden, vilket fortfarande ligger över nivån i till exempel Malmö, som är en nästan 10 gånger större kommun. Det könsdiskriminerande lägre arvodet till kommunstyrelsens heltidsarbetande vice ordförande ska höjas från kr till kr och anses motsvara en heltidsarvodering och befattningen ska fortsättningsvis rubriceras som kommunalråd. Analogt med detta bör pensionsinbetalningarna till kommunstyrelsens ordförande sänkas till ett basbelopp per år, vilket blir samma som för kommunstyrelsens vice ordförande. Totalt: kr Produktivitetshöjning Vi vill genomföra en produktivitetshöjning i kommunen med målet att totalt spara 8 Mkr. En plan bör utarbetas av tjänstemännen för att möjliggöra denna besparing. I näringslivet pågår en ständig kostnadsjakt. Motsvarande måste vara möjligt i en kommun med en omslutning av Vellinges storlek. Totalt: - 8 Mkr Näringslivs- och centrumutveckling Nya Listan har tagit fram ett näringslivsprogram vari centrumutveckling ingår. Vi anser att de medel som planeras läggas på en centrumutvecklare i stället bör gå till investeringar och marknadssatsningar i Skanörs centrum och Vellinge centrum. Arbetet bör genomföras i befintlig organisation och i samverkan med näringen. De kommunala bolagen och särskilt Vexab bör här få en särskild roll. I Nya Listans näringslivsprogram ingår också åtgärder för att locka företag att i ökad omfattning etablera verksamhet i kommunen. Många mindre företag som idag ligger i Malmö skulle kunna lockas etablera sig i Vellinge. Det skulle minska inpendlingen till Malmö och öka underlaget för restauranger och övrig handel i Vellinge. Det skulle också öka attraktionen att bo i Vellinge kommun. Ett försök att öka lantbrukets försäljning lokalt inom kommunen bör göras. En plan bör tas fram med odlarna, där till exempel ett projekt som kallas Bondens marknad, som prövats med framgång på andra håll skulle kunna ske. Projektet Söderslättsmärkt bör läggas ner, då det inte har förankring i näringen. Satsning på Skanörs hamn, Falsterbokanalen, Skanörs och Vellinge Centrum Nya Listan vill göra en satsning för att förbättra möjligheterna till etableringar i Skanörs hamn, Skanörs centrum, Falsterbokanalen och Vellinge Centrum. Vi vill göra detta för att skapa levande orter för både invånare och besökare. 2

3 En satsning kommunalt bör göras för att skapa möjligheter att gå vidare med planeringen av kallbadhus i Skanör. Förhoppningen är att processen då kan skyndas på. Förändringarna kring ICA i Skanör bör tidigareläggas och kommunen bör möjliggöra att ICA redan under året byggs om enligt plan för att bättre öppna upp mot torget. Detta kan ske genom att kommunen förskotterar den satsning som ICA planerar för 2015/16. Åtgärder bör vidtas för att få igång planeringen för Badhytten i Skanörs hamn. Detta är en viktig ungdomssatsning men också en satsning för att skapa ett större intresse för att besöka Skanör. Kommunen bör snarast ta tillbaka förfoganderätten av marken. Dödläget i förhandlingarna med Sjöfartsverket bör brytas. En uppgörelse bör göras med Sjöfartsverket för att planeringen kring Falsterbokanalen ska kunna komma igång med målet att utveckla miljön kring kanalen till förmån för boende och besökare. Totalt vill Nya Listan lägga upp till 2 Mkr på Näringslivs- och centrumutveckling. Totalt: 2 Mkr Försäljning av Strandbaden Subventioneringen av Strandbaden med 2,1 Mkr måste upphöra. Avtalet med entreprenören bör inte förlängas över sommaren En satsning på att hitta en ny entreprenör bör inledas omedelbart! Samtidigt bör undersökas möjligheten att hitta ny ägare till Strandbaden genom att möjlighet att ansluta ett hotell bör utredas och marknaden bör undersökas. Läget för ett hotell i kombination med att Strandbaden byggs om för att uppfylla grundläggande krav på vad anläggningen ska användas till måste göras. Detta trots att kommunens invånare redan har förlorat i storleksordningen 30 Mkr på denna historiskt sett gigantiska felsatsning, vilket motsvarar en skattesänkning under ett år med 50 öre. Förhoppningen är att kostnader och intäkter ska ta ut varandra. Satsning på att Skanörs ljung bevaras öppen genom betning Kommunen bör vara herre i egen hage. En upphandling bör ske för att få fram en boskapsskötare som kan placera Highland Cattles på Skanörs Ljung. Kommunen lägger idag minst 1 Mkr på Ljungen utan att uppnå målet att få bort slyn för att bibehålla Näsets positiva öväder. Med rätt boskapsskötare och EU-bidrag uppnås åsyftat mål till 1 Mkr lägre kostnader. Omsorgsnämnden Kommunen bör se vilka ytterligare krav som går att ställa på de vårdföretag som kommunen upphandlar. För många invånare är det stötande att företag som arbetar med offentlig verksamhet som skattefinansieras undviker svensk skatt genom olika etableringar i skatteparadis. Färdtjänsten som nu har lagts på Skånetrafiken måste utvärderas. Upphör inte problem som nu upplevs bör kommunen så fort som möjligt ta tillbaka ledningen av färdtjänsten. Allt detta kan ske över befintlig budget. 3

4 Miljöcontroller Kommunens satsning på en miljöcontroller bör fullföljas och medel avsättas för Medlen bör tas från Miljö och Byggnad. Totalt: 0 kr De kommunala bolagen Tydligare mål och strategier för de kommunala bolagen behöver utarbetas. Varför är kommunens fastigheter idag uppdelade på dels två bolag och dels ägs vissa fastigheter direkt av kommunen? Här bör snarast en utredning ske för att skapa en effektivare verksamhet. IT och Bredband Vellinge kommun har inte hängt med i satsningen på IT och bredband. Kommunen ligger cirka 10 år efter sin tid. 53 procent av landets hushåll har tillgång till bredband med kapacitet på 100 Mbit. I Vellinge kommun är siffran cirka 4 procent. Nu har kommunen arbetat fram en strategi som går ut på att skapa ett kommunalt bredbandsbolag för att i desperation överskyla dessa underlåtelsesynder. Bättre är att komplettera nu pågående bredbandssatsningar genom att på motsvarande sätt köpa upp bredbandstjänster i form av nedgrävning av fiber och köpa service och drift av fibernäten. Kommunens och de kommunala bolagens mål bör vara: att komplettera den bredbandsutbyggnad som sker på privat initiativ. att se till att kommunens egen verksamhet får bredband så fort som möjligt. att bistå där det inte är kommersiellt möjligt att dra fiber. Att skapa ett eget bredbandsbolag betyder att man går in och konkurrerar på olika villkor på marknaden, men framför allt blir detta en dyrare lösning för kommunens invånare. Budgeten i sammandrag: Vi yrkar på: Att skatten hålls oförändrad under 2014 och 2015 Att avfallstaxan sänks med 10 procent Att kommunen satsar på att bli Sveriges bästa skolkommun genom Bättre lärarlöner Ökade investeringar i skollokaler Ledarskapsutbildning Marknadsföring av de kommunala skolorna Att politikerarvodena till de högst betalda politikerna revideras Att kommunen satsar på en Näringslivs- och centrumutveckling genom 4

5 Investeringar och marknadssatsningar i Skanör, Vellinge och i Falsterbokanalen i stället för satsningen på en centrumutvecklare Att de kommunala bolagen får en ökad roll i centrumutvecklingen Att ombyggnaden av Skanörs centrum kring ICA tidigareläggs Att stimulera etablering av småföretag i Vellinge Ett ökat samarbete med jordbruket för stimulera köp av närodlat Att kommunen breddar vägen för ett kallbadhus i Skanörs hamn Att få igång bygget av Badhytten Att utveckla Falsterbokanalen Att stoppa subventioneringen av Strandbaden som redan kostat skattebetalarna många miljoner kronor Att undersöka möjligheten att få en hotellkedja att etablera sig vid Strandbaden Att satsa på fortsatt boskapsskötsel på Skanörs ljung för att rädda Näsets öklimat Att inom omsorgsnämnden Ställa krav på vårdföretagen att de ska betala skatt i Sverige Utvärdera färdtjänsten som nu är i Skånetrafikens regi Att bibehålla en centralt placerad miljöcontroller Att ge tydligare mål och strategier till de kommunala bolagen Att satsa på bredbandsutbyggnaden som borde skett för 10 år sedan genom Att samarbeta med de privata bredbandsinitiativen och komplettera dessa Att arbeta för att kommunens verksamheter får bredband så fort som möjligt Att bistå i utbyggnaden där det inte är kommersiellt möjligt att dra fram bredband Att vi säger nej till ett kommunalt bredbandsbolag då det både fördyrar och innebär otillbörlig konkurrens Slutligen! De ekonomiska prognoserna för nästa år är osäkra. Skulle en sämre ekonomisk utveckling för kommunen ske måste ovan nämnda satsningar prioriteras och allt kan inte då genomföras under 2014 utan genomförandet kan dra över till Grunden för Nya Listans budget är att bibehålla oförändrad skatt och högt prioriterat är också sänkt avfallstaxa. Nya Listan i Vellinge 5

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Till förbundsstämman 14 15/6 2014 Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen år 2015 2016 För gemensamma

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2008 Det lokala alternativet för botkyrkaborna 2 Innehåll Inledning... 3 God ekonomisk hushållning... 3 Skatteunderlagets utveckling... 3 Skattesänkningsprocess kan inledas 2008... 4 Låneram,

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Centerpartiets landsbygdsmanifest

Centerpartiets landsbygdsmanifest Centerpartiets landsbygdsmanifest Foto: Hildur Valgeirsdottir 28 förslag för landsbygdutveckling Maj 2014 Närodlad politik ger växtkraft i hela landet Centerpartiets kamp för att hela landet ska leva går

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län

Kraftsamling Kalmar län. Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur. Kraftsamling Kalmar län Lägesrapport 2009-02-02 Kraftsamling Kalmar län Kraftsamling Kalmar län Förslag på åtgärder som kan stärka Kalmar län under finanskris och lågkonjunktur 1 Sammanfattning Under kort tid har vi haft omfattande

Läs mer