Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit. Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit. Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020"

Transkript

1 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020

2 2 Tre perspektiv Tillväxt Växande Tillsammans Livskvalitet Tillit Trygghet

3 3 Innehåll Vi vill mer 4 Sävsjö kommuns vision 5 Vårt övergripande strategiska mål 5 Tillväxt - Växande 6 Tillsammans - Livskvalitet 10 Tillit - Trygghet 14 Texter och textbearbetning: Ywonne Gill och Per Thörnqvist. Layout: Ida Bengtsson Foto: Ida Bengtsson, Samuel Bengtsson, Ywonne Gill, Etelka Huber Utvecklingsstrategin samt bildspelet som hör till, kan du också läsa på

4 4 Vi vill mer Tankarna i denna utvecklingsstrategi har sin grund i kommunallagens likställighetsprincip. Det är det samlade medborgarbehovet som ska stå i fokus för kommunens framtida utveckling. Alla verksamheter måste bedömas lika viktiga, och alla medborgare måste ges samma service och samma grad av behovstillfredsställelse oavsett boendeort inom kommunen. Vid införandet av kostnads- och utjämningssystemet blev varje enskild medborgare en viktig del i finansieringen av det kommunala serviceutbudet, och antalet kommunmedborgare en avgörande förutsättning för kommunernas tillväxt. Genom Ansvarskommitténs förslag att i framtiden helt slopa riktade statsbidrag blir förhållandet än mer accentuerat. Ovanstående förutsättningar leder sammantaget till att det för att främja tillväxten är viktigt att stimulera till inflyttning i kommunen. Men också, att det är minst lika viktigt att minimera utflyttningen. Det är här den stora utmaningen finns. Och det här är en viktig del av vårt uppdrag. Kommunen måste stimulera till bredd i såväl näringslivets utbud som i de kommunala verksamheterna, men också tillfredsställa efterfrågat behov med högsta möjliga kvalitet i allt utbud och i all verksamhet. Vår vision är att varje medborgare ska trivas och finna skäl för att inte flytta från vår kommun. Vi måste då våga vända på alla stenar, gamla som nya, och fråga oss hur den gemensamma vägen för att möta Sävsjö kommuns framtid ska se ut. Under våren 2011 genomfördes en lyssnarkampanj Vad tycker du?. Syftet med kampanjen var att få veta vilka frågor medborgarna tycker är viktiga, men också för att på detta sätt få underlag till denna utvecklingsstrategi. Gensvaret av kampanjen var fantastiskt och flera goda förslag har färgat strategierna. Med glädje, optimism och kraftfulla handlingar ska vi tillsammans möta framtidens utmaningar och göra vårt yttersta för att kommunen ska blomma utifrån sina egna förutsättningar och invånarnas bästa. Sävsjö Ingvar Jarfjord Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Gustafsson Kommunstyrelsens ordförande Mats Hermansson Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anna-Karin Yngvesson Barn och utbildningsnämndens ordförande Lilian Sjöberg-Wärn Socialnämndens ordförande Ingvar Svensson Myndighetsnämndens ordförande Lars-Ejert Steifeldt Kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Frej Ordförande i SavMAN AB Per Danielsson Överförmyndarnämndens ordförande Stefan Hjälmeby Ordförande i Sävsjö Industribyggnader AB Therese Pettersson Ordförande i Sävebo AB

5 Sävsjö kommuns vision 5 Sävsjö kommun växer genom att vi, tillsammans, skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva och gröna livsmiljöer för människor och företag. Vårt övergripande strategiska mål År 2020 ska vi vara medborgare Bildbeskrivning från vänster till höger: Torghandel i Sävsjö Eksjöhofgårds slottsruin Hantverkaren Parken Kronan Göransgården God kommunikation Första spadtaget Sävsjö biogasanlägginig 2011 Barnvänligt Sävsjö SkytteCenter Sävsjös trädgård Sockerklaras park Mässan Grönt är skönt Hög service

6 6 Tillväxt Växande Vi vill ha ett samhälle där människor och företag har skaparkraft och känner att de kan växa och utvecklas. Ett öppet samhälle där vi välkomnar alla människor och där det goda samtalet ger kraft och näring i samhällsdebatten och fungerar som en grund för entreprenörskap och innovationer. Våra barn och unga ska växa upp med en känsla av att allt är möjligt. Därför är det viktigt att de får stöd och hjälp i skola och förskola så att de kan gå ut i livet med förutsättningar att skapa sig en ljus framtid och ett gott liv. Fler kommuninvånare Fler invånare skapar möjligheter för bättre service och handel och ger ett ökat skatteunderlag. Medelskattekraften, som även påverkar intäkten, beror främst på näringslivsstrukturen i kommunen. Industrisektorn har generellt en lägre lönenivå än i tjänste- och till viss del, servicesektorerna. I Sävsjö kommun är andelen tjänsteföretag 18 % jämfört med riksgenomsnittet på 30 %. Befolkningsförändring brukar anges i mortalitet, nativitet och inflyttning. Inflyttning beror främst på relationer, utbildning och tillgången till arbete. Under 1990-talet förlorade vi drygt 1000 invånare. Därefter har kurvan planat ut och befolkningssiffrorna har i stort sett legat på samma nivå under 2000-talet. Marknadsföringsinsatser behövs för att öka inflyttningen och det är viktigt att dessa visar på kommunens attraktivitet och möjligheter till ett gott liv. Näringsliv I ambitionen att stimulera skapandet av nya jobb är det betydelsefullt att kommunen bedriver ett aktivt näringslivsarbete och är lyhörd för bland annat näringslivets önskemål om kommunikations- och infrastrukturutbyggnad. Man ska även se till behovet av byggandet av industrihotell för företag som inte kan eller inte vill äga företagslokaler. Sveriges industrisektor som byggdes upp under främst förra seklet, minskar i genomsnitt 1% av sin arbetskraft per år. Detta beror på den allt ökande produktivitet som krävs i den globala konkurrensen. Tjänstesektorn ökar i ungefär motsvarande grad (turismen ungefär 3% per år). För att vända trenden i industrisektorn krävs nya innovationer och förädling av producerade varor och tjänster. Företag som inte har möjlighet att finansiera egna utvecklingsenheter, är helt beroende av interna idéer eller att köpa produktförslag och patent. Industrisektorns behov av ett starkt och brett nyföretagande är tydligt, och blir än mer accentuerat i framtiden. Nyföretagandet i Sverige är lägst i Europa och bland det lägsta i världen. Enligt Svenskt Näringsliv hade Sävsjö 2009 ett lågt nyföretagande, plats 283, men förbättrade detta resultat under 2010 till plats 180. I de kommunala verksamheterna är entrepre- nadiseringsgraden 10,7 %. Därmed finns vi på plats 191 i Svenskt Näringslivs statistik. För att stimulera möjligheterna till alternativa driftsformer ska en samlad informationssatsning genomföras om LOV valfrihetssystem inom hemtjänsten, utmaningsrätten och intraprenad. Enligt SCB är kommunen på 208:e plats när det gäller att använda RUT-avdraget men på plats 13 när det gäller ROT-avdrag. En av slutsatserna man kan dra av detta är att det finns potential för att utveckla tjänsteföretag för hushållsnära tjänster i kommunen. Sävsjö kommun har ett stort ansvar mot företagen genom sin myndighetsutövning, såsom miljö och hälsoskyddstillsyn, bygglovshantering, alkoholtillsyn, markupplåtelser och brandtillsyn. Kontakten med kommunens företrädare ska upplevas som snabb, enkel, nära och effektiv. Kommunens arbetsmarknadsenhet, Jobbhuset, har en viktig uppgift när det gäller att ge stöd till människor som av sociala och andra skäl hamnat utanför arbetsmarknaden. Genom arbetsträning, arbetspraktik, utbildningsinsatser, jobbcoachning och andra åtgärder ska Jobbhuset offensivt och kreativt motarbeta utanförskap på arbetsmarknaden. Särskilda målgrupper är bland andra ungdomar, flyktingar och grupper som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska sträva efter en öppen arbetslöshet på under 100 personer år Skola och utbildning Grundskolan behöver förbättras när det gäller andelen elever som går ut med godkända betyg. År 2009 låg kommunen på 279:e plats i sammanvägt värde och för 2010 var siffran plats 195. Ett kraftfullt arbete har därför inletts för att förbättra dessa siffror. Om man väger in alla parametrar är Aleholmsgymnasiet bland de tio bästa i Sverige och 2008 blev Sävsjö årets gymnasiekommun. Andelen ungdomar från Sävsjö kommun som söker till det egna gymnasiet är 55 %. Ambitionen är att denna siffra ska höjas till 70 %. Gymnasieskolan ska aktivt uppmuntra ungdomar till att delta i Ung Företagsamhets verksamhet. Om man redan som ung får hjälp och uppmuntran att prova på företagande så blir steget inte lika stort att ta när man blir vuxen. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är i Sävsjö 18 % att jämföra med riksgenomsnittet på 27 %. Trenden i riket är vidare att allt fler kvinnor (63%) och allt färre män (37%) väljer

7 7 Växtkraft högskolestudier. En satsning på stimulans till högre utbildning bör ske, och en inventering av företagens behov av kompetenshöjande utbildningar måste göras. Eftersom var fjärde högskoleelev studerar på distans är det viktigt att det finns tillgång till bredband med hög kapacitet i hela kommunen. Bygga och bo En betydelsefull tillväxtparameter är tillgången till attraktiva och lockande bostäder. För att villa och fritidshusbebyggelse ska kunna skapas krävs att kommunen inventerar lämplig mark, gärna i sjönära lägen, för exploatering. Ambitionen är att kunna presentera minst en exploateringsbar detaljplan per år. Här krävs en aktiv markförvärvspolitik och utarbetandet av en markförvärvsplan. Medelpriset för en villa i Sävsjö kommun är kronor och därmed ligger vi plats 277 i statistiken från SCB. En ökad nyproduktion av villor kommer att påverka medelpriset till en högre nivå. Den ökade efterfrågan på arbetskraft har medfört att även efterfrågan på lägenheter har ökat. Sävebo har få lediga lägenheter och bygger nu ett nytt flerbostadshus i centrala Sävsjö. För att lägenhetsförsörjningen ska vara fullgod krävs att en flerårsplan för utbyggnad arbetas fram. Kommunikation och infrastruktur Tågtrafik mellan Jönköping och Växjö med stopp i Sävsjö och Stockaryd, kommer att starta under hösten 2011 med sex dubbelturer per dag. Målet är dubbelturer per dag. Denna utbyggnad kommer att få stor betydelse för möjligheterna till in och utpendling för jobb, studier och besök. (2010: inpendling 824, utpendling 1412 personer). Den skapar också förutsättningar för ett större arbetsmarknadsområde, vilket är särskilt viktigt för kvinnor eftersom de generellt har tillgång till mindre arbetsmarknadsregioner än män. Genom förstärkningen av tågtrafiken och Sävsjö kommuns beslut om resebidrag för studerande, blir det intressantare att bo kvar i Sävsjö och studera i Jönköping eller Växjö. Kommunikationerna mellan Sävsjö och Värnamo behöver byggas upp. Det pågår ett samarbete med länstrafiken som syftar till att förbättra resmöjligheterna mellan orterna. Betydelsefullt för ett modernt resande är ett resecentrum som fyller kraven på tillgänglighet och god information. Under 2012 planeras att en sådan byggnation påbörjas. Ett snabbt och säkert bredband underlättar för företag att bedriva verksamhet, kan ge effektivare samhällstjänster och bidra till att ge ökad frihet för alla invånare i vår landsbygdskommun. Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska baseras på optofiber eftersom denna teknik är en förutsättning för att kunna nå målen i den nationella bredbandsstrategin. Ambitionen för Sävsjö kommun är att hälften av alla medborgare och företag år 2014, som etappmål, ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling med hög hastighet.

8 8 Övergripande mål Varje år, fram till år 2020, - Ska 30 nya jobb skapas. - Ska 20 nya bostäder byggas. - Ska vi ha en befolkningsökning på minst 50 personer. Prioriterade arbetsområden Nyföretagandet i Sävsjö kommun ska vara bland de 100 bästa i landet. Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska öka med 0,5 procentenheter per år, från 18 % till 22 % år Vi ska vara bland de 50 bästa i Sverige vad gäller det sammanvävda resultatet från grundskolan (enligt SKL:s öppna jämförelser). Minst 90 % av kommunens medborgare och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög kapacitet. (Delmål 2014: 50%) En exploateringsbar detaljplan för villa och fritidshusbebyggelse ska framställas varje år. I genomsnitt 2 hektar mark per år för villabeyggelse och 4 hektar mark per år för industribebyggelse ska förvärvas. Sävebo AB ska ha en till efterfrågan följsam utbyggnadstakt av flerbostadshus, och en vakansgrad på 2 %, exklusive trygghetsboenden. AB Sävsjö Industribyggnader ska ha ett brett utbud på företagslokaler och en vakansgrad på 3 %, exklusive fastigheter där hela fastigheten är uthyrd till enskilda hyresgäster. Andelen verksamheter som bedrivs med alternativa driftsformer ska öka med cirka 0,5 procentenheter per år från 11 % till 15 % år Konstnären Eva Spångbergs staty på Vrigstad torg.

9 Företagande, totala antalet privata arbetsplatser med minst 1 anställd per inv. Antal arbetsställen räknas istället för antal företag eftersom ett företag kan vara registrerat i en kommun men ha arbetsställen i andra regioner. Statistiken visar hur många arbetsplatser det finns i kommunen/länet justerat för befolkningsstorlek. Detta gör att olika stora regioner kan jämföras. 9

10 10 Tillsammans Livskvalitet Alla människors unika och okränkbara värde är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Respekten för allas åsikter ska genomsyra de kommunala besluten och tillsammans ska vi arbeta för att kommunens ekologiska avtryck ska vara så litet som möjligt. Tillsammans ska vi också forma en attraktiv bild av vår kommun där det ska vara lätt att leva ett gott liv och där samhällsmiljön skapar stolthet hos medborgarna. Kommun och demokrati Det är den representativa demokratin som är grundbulten i samhället och det är det samlade medborgarbehovet som ska stå i fokus för kommunens service och åtaganden. Kommunens utdebitering ska ligga i mitten av länets kommuner och kommunens taxor ska vara rankade bättre än hälften av Sveriges kommuner. Grunden för kommunikationen med kommuninvånarna är att informationen är lättillgänglig och saklig. Vårt huvudsakliga verktyg för detta är vår webbplats I de undersökningar SKL (Sveriges kommuner och landsting) regelbundet genomför på kommunernas webbplatser ligger Sävsjö på plats 150 i Sverige. Kommunfullmäktiges sammanträden TV-sänds på webben och denna kommunikationsform bör utvecklas vidare. Ambitionen är att sprida de politiska uppdragen på så många personer som möjligt. I rikstatistiken ligger Sävsjö kommun på 1,69 uppdrag per person och önskvärt är att komma ner till 1,5. Ungdomars inflytande i politiken ska uppmuntras och insatser för att öka valdeltagandet ska genomföras. Som arbetsgivare ska kommunen vara ett föredöme och resultaten från medarbetarenkäterna ska spegla detta. Sävsjö kommuns anställda ska uppleva att deras arbete är meningsfullt och uppskattat och att det finns rimlig tid avsatt för arbetsuppgifterna. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och vilja till förändring i ambitionen att utveckla vår service och vårt bemötande. Sjukfrånvaron bland de kommunanställda är 2011 lägre än 4,3 %, vilket ger en 20:e plats i riket. Medelvärdet för hela riket är 5,2 %. Ett grönt samhälle Satsningen på Stockarydsterminalen innebar ett stort kliv på vägen mot ett mer ekologiskt och hållbart samhälle. Genom Naturvårdsverkets bidrag till kommunens klimatinvesteringsprogram, KLIMP, kommer en biogasanläggning att byggas i Sävsjö. En tankstation planeras också. Arbetet med de regionala miljömålen ska prioriteras och minskningen av koldioxidutsläpp och övriga miljömåls uppfyllande ska redovisas. Kommunen ska aktivt verka för ökat utnyttjande av förnyelsebara energikällor och för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och vindkraft. Vi ska sträva efter att minska såväl energi- och resursförbrukning som avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Den lagstadgade energiplanen och översiktsplanen ska revideras minst en gång under varje mandatperiod. Kommunens sjöar och vattendrag och viktiga grundvattenförekomster ska skyddas. Åtgärder som motverkar förorening eller försurning ska genomföras. Detta är viktigt, i synnerhet för de vattenområden som används som dricksvattentäkter. En strategisk plan för hur alla tätorter ska ha tillgång till ett gott dricksvatten av hög kvalitet ska arbetas fram. Vårt personliga ansvar för ett hållbart samhälle är stort. Regelbundna informationsinsatser om källsortering och återvinning ska genomföras. Vi ska utreda hur vi kan bli en ännu mer miljövänlig kommun och skapa ett samhälle med grön teknologi. I MiljöAktuellts kommunranking låg Sävsjö under 2010 på plats 105 (2009 var siffran 191), och i SKL:s undersökning, Insikt, rankades Sävsjö 2011 som nr 74 bland 166 kommuner. Genomsnittligt NKI värde var 66, och Sävsjö fick 67 poäng. Sävsjö är sedan 1996 en av Sveriges nu 78 Ekokommuner. Attraktivitet För att möjliggöra goda relationer, kan skapandet av attraktiva besöksmiljöer och evenemang, men också arenor och mötesplatser, vara intressanta sätt att locka besökare. Såväl utifrån, som inifrån kommunen. I mitten av 1990-talet påbörjades en satsning på kommunala planteringar och parker. Då växte begreppet Sävsjös Trädgård fram. Numera är detta ett välkänt begrepp i trädgårdssverige och vi har många besökare i våra parker och planteringar. För att utveckla turismen ytterligare bör projekt för destinationsutveckling skapas i dialog med turistföretagen. En viktig förutsättning för att skapa attraktivitet i vår kommun är att samhällsföreningar och byalag får vara med och forma sin närmiljö. Regelbundna dialogträffar ska anordnas. Flera kommunala verksamheter måste kraftfullt marknadsföras. Därför ska ett marknadsföringsråd inrättas och en marknadsplan ska vara vägledande för rådets arbete. I tidskriften Fokus kommunranking Var i Sverige det är bäst att bo, kom Sävsjö år 2010 på plats 44 och 2011 på plats 155. Projektet Barnvänliga Sävsjö, med barnkonventionen som ledstjärna, har framgångsrikt bidragit

11 11 Familjebadet en attraktiv mötesplats till att skapa barnvänligare verksamheter i kommunen, samtidigt som det stimulerat och intresserat barnfamiljer för att flytta hit. Levande landsbygd Byalagen på landsbygden påvisar stort engagemang för bygdens utveckling och många ideella insatser genomförs i syfte att hela landsbygden ska leva. Deras arbete, hand i hand med en god samhällsservice med handel och kommunikationer borgar för en hållbar utveckling. En hög underhållsnivå av gårdsbelysning och det småskaliga vägnätet på landsbygden ska upprätthållas. Den anropsstyrda närtrafiken ska fortsatt vara en viktig länk i tätorternas serviceutbud. Förutsättningarna för den marknadsdrivna utbyggnaden av bredband skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Därför är det en utmaning för kommunen att tillsammans med det kommunala bredbandsbolaget arbeta för en ökad bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det strategiska landsbygdsarbetet ska fortsätta att vara en viktig del i kommunens övergripande framtidsplanering. Berikande fritid Kommunen ska målmedvetet skapa goda förutsättningar för idrott och rekreation för kommuninvånarna, med särskild inriktning mot barn och ungdomar. År 2009 låg vi på plats 193 i landet när det gäller antal deltagartillfällen i idrottsföreningars aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Detta är en bra placering. Fritidsgårdarna har möjligheter att skapa miljöer där ungdomar kan utveckla positiva förmågor och bygga upp en sund självkänsla. Det är också viktigt att ungdomar utanför de etablerade organisationerna får möjlighet att utveckla sina intressen, då allt fler ungdomar väljer att inte organisera sig i föreningslivet. Jönköpings län omnämns ibland som ett slutet län och att det tar tid att för nya invånare att komma in i samhällsgemenskapen. I Sävsjö kommun finns ett brett föreningsliv.,framförallt många aktiva kyrkliga församlingar. Men för att ge fler möjligheter till mänskliga möten bör ytterligare öppna mötesplatser skapas. Satsningar bör göras för att bibehålla de kommunala anläggningarnas, exempelvis Familjebadets attraktivitet. Områden för motions- och friluftsverksamhet i anslutning till de större fyra större tätorterna ska säkerställas genom att kommunen äger berörda markområden eller har långsiktiga nyttjanderättsavtal på dessa. Ett nyskapande, aktivt kulturliv är en stor tillgång som förbättrar livskvaliteten för invånare och ökar kommunens attraktivitet. Genom ett aktivt kulturliv stärks människors identitet och självkänsla. Biblioteken är självklara mötesplatser liksom Kulturhuset i Sävsjö. Barn och ungdomar ska prioriteras som en särskilt viktig målgrupp för olika kulturaktiviteter. Det goda livet i Sävsjö kommun ska också vara en viktig del av upplevelsen när man lämnar arbetslivet för ett aktivt pensionärsliv. Genom att kommunen erbjuder goda möjligheter till kulturupplevelser, friluftsliv och sociala mötesplatser skapas den goda trivsel som gör att människor väljer att bo kvar i kommunen hela livet.

12 12 Övergripande mål Utflyttningen från Sävsjö kommun, inklusive ungdomar som flyttar för högre studier (men sedan förhoppningsvis flyttar tillbaka), ska understiga 350 personer per år. Prioriterade arbetsområden I SKL:s undersökning om kommunala webbplatser ska vi ligga bland de 100 bästa kommunerna i landet. Valdeltagandet ska fortsatt vara högre än riksgenomsnittet. I medarbetarenkäterna ska alla anställda vara nöjda med kommunen som arbetsgivare. Kommunens dricksvatten ska vara bättre än hälften av landets kommuner i Svenskt Vattens ranking. Sävsjö ska vara rankad bättre än 50:e plats i MiljöAktuellts kommunranking och i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) undersökning, Insikt, ska kommunen vara bättre än genomsnittet av jämförande kommuner I tidskriften Fokus kommunranking om Var det är bäst att bo ska Sävsjö ha bästa placeringen på Höglandet. Föreningslivet ska stimuleras till att regelbundet arrangera Öppet hus i sina verksamhetslokaler. Kultur och fritidsnämnden ska säkra nyttjanderätten för mark som används för fritidsaktiviteter. Sjön Allgunnen vid Rörvik, är en oas för alla

13 13

14 14 Tillit Trygghet Vi vill att invånarna i vår kommun ska känna glädje och stolthet över att bo här. Historien ska vara en del av identiteten samtidigt som lusten att skapa framtiden ska finnas med. Att känna trygghet är en central del och det är i upplevelsen av trygghet som medborgarnas tillit och förtroendekapital till kommunen vilar. Tillsammans skapar vi det goda livet i Sävsjö kommun. Nöjda medborgare Under våren 2011 genomfördes en medborgarundersökning tillsammans med Statistiska Centralbyrån. Genom att ett antal frågor ställs om dels kommunala verksamheter och dels mer övergripande områden får man fram en helhetsbild över hur invånarna ser på kommunen. De tre helhetsbetygen är: Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, ranking 61 (61 i riket). Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter, ranking 58, (55 i riket). Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter, Ranking 45 ( 42 i riket). God omsorg Som äldre ska man känna tillit till kommunens möjligheter att erbjuda trygg vård och service av hög kvalitet när man på grund av ålder eller av hälsoskäl behöver särskilt stöd. Det ska finnas bra anpassade bostäder för äldre i form av trygghetsboenden och seniorboenden. När behov uppstår ska man få hjälp via hemtjänst eller i goda vårdboenden, och av kompetent personal. Anhörigas viktiga roll i vården ska uppmärksammas. Enligt rapporten Öppna Jämförelser från SKL och Socialstyrelsen får Sävsjö kommun en sammanvägd ranking på plats 73 för hemtjänsten och plats 38 för kommunens äldreboenden. Sävsjö kommun ska arbeta för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Säkerhet och trafik Räddningstjänstens nivå på antalet utryckningar har historiskt sett pendlat mellan 150 och 167 larm per år. Ambitionen är att genom preventiva insatser ska nivån år 2020 ligga under 150 larm per år. Räddningstjänsten är rankad på 14:e plats i landet när det gäller antalet genomförda utbildningar per invånare som handlar om att förebygga eller hantera bränder eller andra olyckor. En utmaning för kommunen är att minska antalet sjukhusvårdade personer (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador. Här ligger vi i mitten av statistiken i landet. I brottsstatistiken ligger vi tyvärr högst på Höglandet. Insatser behöver göras för att stärka invånarnas trygghet och säkerhet. Vi behöver fler synliga poliser. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan kommunen och polisen för att på ett konkret sätt arbeta gemensamt med dessa frågor. Antalet anmälda brott per hundra tusen invånare var år 2010, st. Kampanjen Vad tycker du? visar att fler belysta gång och cykelbanor efterfrågas. Såväl av trafiksäkerhetsskäl som av motionsskäl. Barnen i fokus Miljön i förskolor och skolor ska vara säker och trygg och stimulera till lek och lärande. Vi ska eftersträva att familjerna ges möjlighet till valfrihet i val av barnomsorgsform. Ett klart och tydligt ledarskap ska hantera mobbingproblem och utanförskap. Familjecentralen är navet för en god hälsa och omsorg för våra barn och ungdomar. Där ska ges möjligheter till stöd, utbildning och samtal för hela familjen, liksom tidiga insatser när så krävs. Integration Sävsjö kommun ska arbeta aktivt för att motverka alla former av social utslagning och utanförskap. Det sociala perspektivet ska ha genomslag i det förebyggande arbetet inom förskola, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst. Genom aktiva integrationsåtgärder ska kommunen verka för att flyktingar och nya svenskar ges goda möjligheter att komma in i lokalsamhället, både på arbetsmarknaden och inom övrigt samhällsliv, samt att deras resurser tas väl tillvara. Friskvård och hälsa Statistiskt sett (SCB) minskar antalet sjukdagar med ökad utbildningsnivå. I arbeten som endast kräver grundskolekompetens har man (2010) i genomsnitt 63 sjukdagar, medan man i arbeten med krav på gymnasieutbildning har 33 sjukdagar och i arbeten med krav på eftergymnasial utbildning, 13 sjukdagar i genomsnitt per år.

15 15 Glada barn i Socker-Klaras lekpark Genom satsningar på att höja den generella utbildningsnivån i kommunen kan sannolikt antalet sjukdagar totalt sett minska. Ett gemensamt krafttag mot alla former av droger är mer angeläget än någonsin. Tillgängligheten till droger tilltar och tyvärr verkar också attityderna förändras så att allt fler i allt yngre åldrar prövar på. Trots stora satsningar som gjorts nationellt, regionalt och kommunalt har vi inte lyckats hindra denna utveckling. Det drogförebyggande arbetet ska ha sitt främsta fokus på ungdomar. Detta är inte minst viktigt eftersom en tidig alkoholdebut är en av de allvarligaste riskfaktorerna för ett senare drogmissbruk. Det finns också ett tydligt samband mellan droger och kriminalitet. Nära 40 procent av alla våldsbrott begås av gärningsmän mellan 15 och 25 år. I åtta fall av tio är droger med i bilden. Genom att sätta gränser vill vi att Sävsjö ska vara en kommun där alla barns och ungdomars uppväxt blir fri från tobak, alkohol och andra droger. Vi ska alla tillsammans ta ansvar och som goda förebilder skapa en miljö där ungdomar själva väljer bort droger. Jämställdhet och jämlikhet Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet, och avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället. Jämlikhet utgår ifrån alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet etc. Jämställdhet mellan könen är den viktigaste jämlikhetsfrågan. Sävsjö kommun ska eftersträva mesta möjliga jämlikhet. Medellivslängd Den förväntade medellivslängden för de som föds 2006 till 2010 prognostiseras enligt nedan Män Kvinnor Riket 79,13 83,19 Jönköpings län 79,52 83,40 Sävsjö kommun 78,99 82,99 Medellivslängden beror på en mängd faktorer bland annat arv, miljö, social gemenskap, civilstånd, arbete, graden av jämställdhet med mera, men fram för allt utbildningsnivå och medelinkomst. God etik Etik handlar om vad som är rätt och orätt när vi gör saker som påverkar andra. God etik handlar bland annat om att förvalta våra resurser på ett bra sätt, att vara hänsynsfull och omtänksam och att försöka sätta helheten framför egenintresset. Vad som är rätt och fel är ibland självklart men andra gånger svårare att bedöma. Skolans och socialtjänstens värdegrundsarbete ska ha den etiska diskussionen som utgångspunkt. Inom all kommunal verksamhet ska ett gott etiskt förhållningssätt prägla personalens bemötande i all kontakt med kommuninnevånarna. För Sävsjö kommun innebär en god etik även att vi exempelvis vid upphandlingar ska vara vaksamma mot företag som ägnar sig åt tvångsarbete, barnarbete, korruption, utpressning och bestickning.

16 16 Övergripande mål Medellivslängden för män och kvinnor ska överstiga genomsnittet i riket. Prioriterade arbetsområden Nöjd-Region-Index (NRI), ska överstiga genomsnittet av jämförande kommuner. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), ska överstiga genomsnittet av jämförande kommuner. Nöjd-Inflytande-Index (NII), ska överstiga genomsnittet av jämförande kommuner. Gång och cykelvägar ska byggas ut till ett tätortssammanbindande nät. Det totala antalet sjukdagar för kommunens invånare ska i genomsnitt understiga 25 dagar (etappmål år 2014 är 29 dagar). Välfärdsrådet ska minst en gång per mandatperiod redovisa ett välfärdsbokslut som också innehåller ett barnbokslut Antalet anmälda brott ska understiga 7000 brott per hundra tusen invånare år För att förhindra droganvändning i skolan ska förebyggande insatser prioriteras och arbetet aktivt följas upp på gymnasiet och högstadieskolorna. Musikfestival i Stockaryd

17 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12 månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. 17

18 18 Egna anteckningar

19 19

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 SÄFFLE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2015-04-17 2 ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 4 Omvärld, arbetsmarknad och befolkning 6 Kommunens

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41

Års redovisning 2013. Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Års redovisning 2013 Godkänd av Kommunfullmäktige den 26 mars 2014, 41 Grafisk form (baserad på Alingsås kommuns grafiska profil) och original: Adekvat Form AB, Tollered Bilder där inget annat anges: Alingsås

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun

Foto Arkeologikonsult. Årsredovisning 2013. Enköpings kommun Foto Arkeologikonsult Årsredovisning 2013 Enköpings kommun INNEHÅLL 3 Spadtag och bandklippning 4-40 4 FörvaltningsberättelseR 5 Kommunens målstyrning 21 Ekonomi 25 Personal 28 Händelser av betydelse 32

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer