Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit. Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit. Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2015, med sikte på 2020"

Transkript

1 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun , med sikte på 2020

2 2 Tre perspektiv Tillväxt Växande Tillsammans Livskvalitet Tillit Trygghet

3 3 Innehåll Vi vill mer 4 Sävsjö kommuns vision 5 Vårt övergripande strategiska mål 5 Tillväxt - Växande 6 Tillsammans - Livskvalitet 10 Tillit - Trygghet 14 Texter och textbearbetning: Ywonne Gill och Per Thörnqvist. Layout: Ida Bengtsson Foto: Ida Bengtsson, Samuel Bengtsson, Ywonne Gill, Etelka Huber Utvecklingsstrategin samt bildspelet som hör till, kan du också läsa på

4 4 Vi vill mer Tankarna i denna utvecklingsstrategi har sin grund i kommunallagens likställighetsprincip. Det är det samlade medborgarbehovet som ska stå i fokus för kommunens framtida utveckling. Alla verksamheter måste bedömas lika viktiga, och alla medborgare måste ges samma service och samma grad av behovstillfredsställelse oavsett boendeort inom kommunen. Vid införandet av kostnads- och utjämningssystemet blev varje enskild medborgare en viktig del i finansieringen av det kommunala serviceutbudet, och antalet kommunmedborgare en avgörande förutsättning för kommunernas tillväxt. Genom Ansvarskommitténs förslag att i framtiden helt slopa riktade statsbidrag blir förhållandet än mer accentuerat. Ovanstående förutsättningar leder sammantaget till att det för att främja tillväxten är viktigt att stimulera till inflyttning i kommunen. Men också, att det är minst lika viktigt att minimera utflyttningen. Det är här den stora utmaningen finns. Och det här är en viktig del av vårt uppdrag. Kommunen måste stimulera till bredd i såväl näringslivets utbud som i de kommunala verksamheterna, men också tillfredsställa efterfrågat behov med högsta möjliga kvalitet i allt utbud och i all verksamhet. Vår vision är att varje medborgare ska trivas och finna skäl för att inte flytta från vår kommun. Vi måste då våga vända på alla stenar, gamla som nya, och fråga oss hur den gemensamma vägen för att möta Sävsjö kommuns framtid ska se ut. Under våren 2011 genomfördes en lyssnarkampanj Vad tycker du?. Syftet med kampanjen var att få veta vilka frågor medborgarna tycker är viktiga, men också för att på detta sätt få underlag till denna utvecklingsstrategi. Gensvaret av kampanjen var fantastiskt och flera goda förslag har färgat strategierna. Med glädje, optimism och kraftfulla handlingar ska vi tillsammans möta framtidens utmaningar och göra vårt yttersta för att kommunen ska blomma utifrån sina egna förutsättningar och invånarnas bästa. Sävsjö Ingvar Jarfjord Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Gustafsson Kommunstyrelsens ordförande Mats Hermansson Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anna-Karin Yngvesson Barn och utbildningsnämndens ordförande Lilian Sjöberg-Wärn Socialnämndens ordförande Ingvar Svensson Myndighetsnämndens ordförande Lars-Ejert Steifeldt Kultur och fritidsnämndens ordförande Jörgen Frej Ordförande i SavMAN AB Per Danielsson Överförmyndarnämndens ordförande Stefan Hjälmeby Ordförande i Sävsjö Industribyggnader AB Therese Pettersson Ordförande i Sävebo AB

5 Sävsjö kommuns vision 5 Sävsjö kommun växer genom att vi, tillsammans, skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva och gröna livsmiljöer för människor och företag. Vårt övergripande strategiska mål År 2020 ska vi vara medborgare Bildbeskrivning från vänster till höger: Torghandel i Sävsjö Eksjöhofgårds slottsruin Hantverkaren Parken Kronan Göransgården God kommunikation Första spadtaget Sävsjö biogasanlägginig 2011 Barnvänligt Sävsjö SkytteCenter Sävsjös trädgård Sockerklaras park Mässan Grönt är skönt Hög service

6 6 Tillväxt Växande Vi vill ha ett samhälle där människor och företag har skaparkraft och känner att de kan växa och utvecklas. Ett öppet samhälle där vi välkomnar alla människor och där det goda samtalet ger kraft och näring i samhällsdebatten och fungerar som en grund för entreprenörskap och innovationer. Våra barn och unga ska växa upp med en känsla av att allt är möjligt. Därför är det viktigt att de får stöd och hjälp i skola och förskola så att de kan gå ut i livet med förutsättningar att skapa sig en ljus framtid och ett gott liv. Fler kommuninvånare Fler invånare skapar möjligheter för bättre service och handel och ger ett ökat skatteunderlag. Medelskattekraften, som även påverkar intäkten, beror främst på näringslivsstrukturen i kommunen. Industrisektorn har generellt en lägre lönenivå än i tjänste- och till viss del, servicesektorerna. I Sävsjö kommun är andelen tjänsteföretag 18 % jämfört med riksgenomsnittet på 30 %. Befolkningsförändring brukar anges i mortalitet, nativitet och inflyttning. Inflyttning beror främst på relationer, utbildning och tillgången till arbete. Under 1990-talet förlorade vi drygt 1000 invånare. Därefter har kurvan planat ut och befolkningssiffrorna har i stort sett legat på samma nivå under 2000-talet. Marknadsföringsinsatser behövs för att öka inflyttningen och det är viktigt att dessa visar på kommunens attraktivitet och möjligheter till ett gott liv. Näringsliv I ambitionen att stimulera skapandet av nya jobb är det betydelsefullt att kommunen bedriver ett aktivt näringslivsarbete och är lyhörd för bland annat näringslivets önskemål om kommunikations- och infrastrukturutbyggnad. Man ska även se till behovet av byggandet av industrihotell för företag som inte kan eller inte vill äga företagslokaler. Sveriges industrisektor som byggdes upp under främst förra seklet, minskar i genomsnitt 1% av sin arbetskraft per år. Detta beror på den allt ökande produktivitet som krävs i den globala konkurrensen. Tjänstesektorn ökar i ungefär motsvarande grad (turismen ungefär 3% per år). För att vända trenden i industrisektorn krävs nya innovationer och förädling av producerade varor och tjänster. Företag som inte har möjlighet att finansiera egna utvecklingsenheter, är helt beroende av interna idéer eller att köpa produktförslag och patent. Industrisektorns behov av ett starkt och brett nyföretagande är tydligt, och blir än mer accentuerat i framtiden. Nyföretagandet i Sverige är lägst i Europa och bland det lägsta i världen. Enligt Svenskt Näringsliv hade Sävsjö 2009 ett lågt nyföretagande, plats 283, men förbättrade detta resultat under 2010 till plats 180. I de kommunala verksamheterna är entrepre- nadiseringsgraden 10,7 %. Därmed finns vi på plats 191 i Svenskt Näringslivs statistik. För att stimulera möjligheterna till alternativa driftsformer ska en samlad informationssatsning genomföras om LOV valfrihetssystem inom hemtjänsten, utmaningsrätten och intraprenad. Enligt SCB är kommunen på 208:e plats när det gäller att använda RUT-avdraget men på plats 13 när det gäller ROT-avdrag. En av slutsatserna man kan dra av detta är att det finns potential för att utveckla tjänsteföretag för hushållsnära tjänster i kommunen. Sävsjö kommun har ett stort ansvar mot företagen genom sin myndighetsutövning, såsom miljö och hälsoskyddstillsyn, bygglovshantering, alkoholtillsyn, markupplåtelser och brandtillsyn. Kontakten med kommunens företrädare ska upplevas som snabb, enkel, nära och effektiv. Kommunens arbetsmarknadsenhet, Jobbhuset, har en viktig uppgift när det gäller att ge stöd till människor som av sociala och andra skäl hamnat utanför arbetsmarknaden. Genom arbetsträning, arbetspraktik, utbildningsinsatser, jobbcoachning och andra åtgärder ska Jobbhuset offensivt och kreativt motarbeta utanförskap på arbetsmarknaden. Särskilda målgrupper är bland andra ungdomar, flyktingar och grupper som av olika skäl har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska sträva efter en öppen arbetslöshet på under 100 personer år Skola och utbildning Grundskolan behöver förbättras när det gäller andelen elever som går ut med godkända betyg. År 2009 låg kommunen på 279:e plats i sammanvägt värde och för 2010 var siffran plats 195. Ett kraftfullt arbete har därför inletts för att förbättra dessa siffror. Om man väger in alla parametrar är Aleholmsgymnasiet bland de tio bästa i Sverige och 2008 blev Sävsjö årets gymnasiekommun. Andelen ungdomar från Sävsjö kommun som söker till det egna gymnasiet är 55 %. Ambitionen är att denna siffra ska höjas till 70 %. Gymnasieskolan ska aktivt uppmuntra ungdomar till att delta i Ung Företagsamhets verksamhet. Om man redan som ung får hjälp och uppmuntran att prova på företagande så blir steget inte lika stort att ta när man blir vuxen. Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är i Sävsjö 18 % att jämföra med riksgenomsnittet på 27 %. Trenden i riket är vidare att allt fler kvinnor (63%) och allt färre män (37%) väljer

7 7 Växtkraft högskolestudier. En satsning på stimulans till högre utbildning bör ske, och en inventering av företagens behov av kompetenshöjande utbildningar måste göras. Eftersom var fjärde högskoleelev studerar på distans är det viktigt att det finns tillgång till bredband med hög kapacitet i hela kommunen. Bygga och bo En betydelsefull tillväxtparameter är tillgången till attraktiva och lockande bostäder. För att villa och fritidshusbebyggelse ska kunna skapas krävs att kommunen inventerar lämplig mark, gärna i sjönära lägen, för exploatering. Ambitionen är att kunna presentera minst en exploateringsbar detaljplan per år. Här krävs en aktiv markförvärvspolitik och utarbetandet av en markförvärvsplan. Medelpriset för en villa i Sävsjö kommun är kronor och därmed ligger vi plats 277 i statistiken från SCB. En ökad nyproduktion av villor kommer att påverka medelpriset till en högre nivå. Den ökade efterfrågan på arbetskraft har medfört att även efterfrågan på lägenheter har ökat. Sävebo har få lediga lägenheter och bygger nu ett nytt flerbostadshus i centrala Sävsjö. För att lägenhetsförsörjningen ska vara fullgod krävs att en flerårsplan för utbyggnad arbetas fram. Kommunikation och infrastruktur Tågtrafik mellan Jönköping och Växjö med stopp i Sävsjö och Stockaryd, kommer att starta under hösten 2011 med sex dubbelturer per dag. Målet är dubbelturer per dag. Denna utbyggnad kommer att få stor betydelse för möjligheterna till in och utpendling för jobb, studier och besök. (2010: inpendling 824, utpendling 1412 personer). Den skapar också förutsättningar för ett större arbetsmarknadsområde, vilket är särskilt viktigt för kvinnor eftersom de generellt har tillgång till mindre arbetsmarknadsregioner än män. Genom förstärkningen av tågtrafiken och Sävsjö kommuns beslut om resebidrag för studerande, blir det intressantare att bo kvar i Sävsjö och studera i Jönköping eller Växjö. Kommunikationerna mellan Sävsjö och Värnamo behöver byggas upp. Det pågår ett samarbete med länstrafiken som syftar till att förbättra resmöjligheterna mellan orterna. Betydelsefullt för ett modernt resande är ett resecentrum som fyller kraven på tillgänglighet och god information. Under 2012 planeras att en sådan byggnation påbörjas. Ett snabbt och säkert bredband underlättar för företag att bedriva verksamhet, kan ge effektivare samhällstjänster och bidra till att ge ökad frihet för alla invånare i vår landsbygdskommun. Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska baseras på optofiber eftersom denna teknik är en förutsättning för att kunna nå målen i den nationella bredbandsstrategin. Ambitionen för Sävsjö kommun är att hälften av alla medborgare och företag år 2014, som etappmål, ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling med hög hastighet.

8 8 Övergripande mål Varje år, fram till år 2020, - Ska 30 nya jobb skapas. - Ska 20 nya bostäder byggas. - Ska vi ha en befolkningsökning på minst 50 personer. Prioriterade arbetsområden Nyföretagandet i Sävsjö kommun ska vara bland de 100 bästa i landet. Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska öka med 0,5 procentenheter per år, från 18 % till 22 % år Vi ska vara bland de 50 bästa i Sverige vad gäller det sammanvävda resultatet från grundskolan (enligt SKL:s öppna jämförelser). Minst 90 % av kommunens medborgare och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög kapacitet. (Delmål 2014: 50%) En exploateringsbar detaljplan för villa och fritidshusbebyggelse ska framställas varje år. I genomsnitt 2 hektar mark per år för villabeyggelse och 4 hektar mark per år för industribebyggelse ska förvärvas. Sävebo AB ska ha en till efterfrågan följsam utbyggnadstakt av flerbostadshus, och en vakansgrad på 2 %, exklusive trygghetsboenden. AB Sävsjö Industribyggnader ska ha ett brett utbud på företagslokaler och en vakansgrad på 3 %, exklusive fastigheter där hela fastigheten är uthyrd till enskilda hyresgäster. Andelen verksamheter som bedrivs med alternativa driftsformer ska öka med cirka 0,5 procentenheter per år från 11 % till 15 % år Konstnären Eva Spångbergs staty på Vrigstad torg.

9 Företagande, totala antalet privata arbetsplatser med minst 1 anställd per inv. Antal arbetsställen räknas istället för antal företag eftersom ett företag kan vara registrerat i en kommun men ha arbetsställen i andra regioner. Statistiken visar hur många arbetsplatser det finns i kommunen/länet justerat för befolkningsstorlek. Detta gör att olika stora regioner kan jämföras. 9

10 10 Tillsammans Livskvalitet Alla människors unika och okränkbara värde är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Respekten för allas åsikter ska genomsyra de kommunala besluten och tillsammans ska vi arbeta för att kommunens ekologiska avtryck ska vara så litet som möjligt. Tillsammans ska vi också forma en attraktiv bild av vår kommun där det ska vara lätt att leva ett gott liv och där samhällsmiljön skapar stolthet hos medborgarna. Kommun och demokrati Det är den representativa demokratin som är grundbulten i samhället och det är det samlade medborgarbehovet som ska stå i fokus för kommunens service och åtaganden. Kommunens utdebitering ska ligga i mitten av länets kommuner och kommunens taxor ska vara rankade bättre än hälften av Sveriges kommuner. Grunden för kommunikationen med kommuninvånarna är att informationen är lättillgänglig och saklig. Vårt huvudsakliga verktyg för detta är vår webbplats I de undersökningar SKL (Sveriges kommuner och landsting) regelbundet genomför på kommunernas webbplatser ligger Sävsjö på plats 150 i Sverige. Kommunfullmäktiges sammanträden TV-sänds på webben och denna kommunikationsform bör utvecklas vidare. Ambitionen är att sprida de politiska uppdragen på så många personer som möjligt. I rikstatistiken ligger Sävsjö kommun på 1,69 uppdrag per person och önskvärt är att komma ner till 1,5. Ungdomars inflytande i politiken ska uppmuntras och insatser för att öka valdeltagandet ska genomföras. Som arbetsgivare ska kommunen vara ett föredöme och resultaten från medarbetarenkäterna ska spegla detta. Sävsjö kommuns anställda ska uppleva att deras arbete är meningsfullt och uppskattat och att det finns rimlig tid avsatt för arbetsuppgifterna. Arbetet ska präglas av nyfikenhet och vilja till förändring i ambitionen att utveckla vår service och vårt bemötande. Sjukfrånvaron bland de kommunanställda är 2011 lägre än 4,3 %, vilket ger en 20:e plats i riket. Medelvärdet för hela riket är 5,2 %. Ett grönt samhälle Satsningen på Stockarydsterminalen innebar ett stort kliv på vägen mot ett mer ekologiskt och hållbart samhälle. Genom Naturvårdsverkets bidrag till kommunens klimatinvesteringsprogram, KLIMP, kommer en biogasanläggning att byggas i Sävsjö. En tankstation planeras också. Arbetet med de regionala miljömålen ska prioriteras och minskningen av koldioxidutsläpp och övriga miljömåls uppfyllande ska redovisas. Kommunen ska aktivt verka för ökat utnyttjande av förnyelsebara energikällor och för fortsatt utbyggnad av fjärrvärme och vindkraft. Vi ska sträva efter att minska såväl energi- och resursförbrukning som avfall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Den lagstadgade energiplanen och översiktsplanen ska revideras minst en gång under varje mandatperiod. Kommunens sjöar och vattendrag och viktiga grundvattenförekomster ska skyddas. Åtgärder som motverkar förorening eller försurning ska genomföras. Detta är viktigt, i synnerhet för de vattenområden som används som dricksvattentäkter. En strategisk plan för hur alla tätorter ska ha tillgång till ett gott dricksvatten av hög kvalitet ska arbetas fram. Vårt personliga ansvar för ett hållbart samhälle är stort. Regelbundna informationsinsatser om källsortering och återvinning ska genomföras. Vi ska utreda hur vi kan bli en ännu mer miljövänlig kommun och skapa ett samhälle med grön teknologi. I MiljöAktuellts kommunranking låg Sävsjö under 2010 på plats 105 (2009 var siffran 191), och i SKL:s undersökning, Insikt, rankades Sävsjö 2011 som nr 74 bland 166 kommuner. Genomsnittligt NKI värde var 66, och Sävsjö fick 67 poäng. Sävsjö är sedan 1996 en av Sveriges nu 78 Ekokommuner. Attraktivitet För att möjliggöra goda relationer, kan skapandet av attraktiva besöksmiljöer och evenemang, men också arenor och mötesplatser, vara intressanta sätt att locka besökare. Såväl utifrån, som inifrån kommunen. I mitten av 1990-talet påbörjades en satsning på kommunala planteringar och parker. Då växte begreppet Sävsjös Trädgård fram. Numera är detta ett välkänt begrepp i trädgårdssverige och vi har många besökare i våra parker och planteringar. För att utveckla turismen ytterligare bör projekt för destinationsutveckling skapas i dialog med turistföretagen. En viktig förutsättning för att skapa attraktivitet i vår kommun är att samhällsföreningar och byalag får vara med och forma sin närmiljö. Regelbundna dialogträffar ska anordnas. Flera kommunala verksamheter måste kraftfullt marknadsföras. Därför ska ett marknadsföringsråd inrättas och en marknadsplan ska vara vägledande för rådets arbete. I tidskriften Fokus kommunranking Var i Sverige det är bäst att bo, kom Sävsjö år 2010 på plats 44 och 2011 på plats 155. Projektet Barnvänliga Sävsjö, med barnkonventionen som ledstjärna, har framgångsrikt bidragit

11 11 Familjebadet en attraktiv mötesplats till att skapa barnvänligare verksamheter i kommunen, samtidigt som det stimulerat och intresserat barnfamiljer för att flytta hit. Levande landsbygd Byalagen på landsbygden påvisar stort engagemang för bygdens utveckling och många ideella insatser genomförs i syfte att hela landsbygden ska leva. Deras arbete, hand i hand med en god samhällsservice med handel och kommunikationer borgar för en hållbar utveckling. En hög underhållsnivå av gårdsbelysning och det småskaliga vägnätet på landsbygden ska upprätthållas. Den anropsstyrda närtrafiken ska fortsatt vara en viktig länk i tätorternas serviceutbud. Förutsättningarna för den marknadsdrivna utbyggnaden av bredband skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Därför är det en utmaning för kommunen att tillsammans med det kommunala bredbandsbolaget arbeta för en ökad bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det strategiska landsbygdsarbetet ska fortsätta att vara en viktig del i kommunens övergripande framtidsplanering. Berikande fritid Kommunen ska målmedvetet skapa goda förutsättningar för idrott och rekreation för kommuninvånarna, med särskild inriktning mot barn och ungdomar. År 2009 låg vi på plats 193 i landet när det gäller antal deltagartillfällen i idrottsföreningars aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Detta är en bra placering. Fritidsgårdarna har möjligheter att skapa miljöer där ungdomar kan utveckla positiva förmågor och bygga upp en sund självkänsla. Det är också viktigt att ungdomar utanför de etablerade organisationerna får möjlighet att utveckla sina intressen, då allt fler ungdomar väljer att inte organisera sig i föreningslivet. Jönköpings län omnämns ibland som ett slutet län och att det tar tid att för nya invånare att komma in i samhällsgemenskapen. I Sävsjö kommun finns ett brett föreningsliv.,framförallt många aktiva kyrkliga församlingar. Men för att ge fler möjligheter till mänskliga möten bör ytterligare öppna mötesplatser skapas. Satsningar bör göras för att bibehålla de kommunala anläggningarnas, exempelvis Familjebadets attraktivitet. Områden för motions- och friluftsverksamhet i anslutning till de större fyra större tätorterna ska säkerställas genom att kommunen äger berörda markområden eller har långsiktiga nyttjanderättsavtal på dessa. Ett nyskapande, aktivt kulturliv är en stor tillgång som förbättrar livskvaliteten för invånare och ökar kommunens attraktivitet. Genom ett aktivt kulturliv stärks människors identitet och självkänsla. Biblioteken är självklara mötesplatser liksom Kulturhuset i Sävsjö. Barn och ungdomar ska prioriteras som en särskilt viktig målgrupp för olika kulturaktiviteter. Det goda livet i Sävsjö kommun ska också vara en viktig del av upplevelsen när man lämnar arbetslivet för ett aktivt pensionärsliv. Genom att kommunen erbjuder goda möjligheter till kulturupplevelser, friluftsliv och sociala mötesplatser skapas den goda trivsel som gör att människor väljer att bo kvar i kommunen hela livet.

12 12 Övergripande mål Utflyttningen från Sävsjö kommun, inklusive ungdomar som flyttar för högre studier (men sedan förhoppningsvis flyttar tillbaka), ska understiga 350 personer per år. Prioriterade arbetsområden I SKL:s undersökning om kommunala webbplatser ska vi ligga bland de 100 bästa kommunerna i landet. Valdeltagandet ska fortsatt vara högre än riksgenomsnittet. I medarbetarenkäterna ska alla anställda vara nöjda med kommunen som arbetsgivare. Kommunens dricksvatten ska vara bättre än hälften av landets kommuner i Svenskt Vattens ranking. Sävsjö ska vara rankad bättre än 50:e plats i MiljöAktuellts kommunranking och i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) undersökning, Insikt, ska kommunen vara bättre än genomsnittet av jämförande kommuner I tidskriften Fokus kommunranking om Var det är bäst att bo ska Sävsjö ha bästa placeringen på Höglandet. Föreningslivet ska stimuleras till att regelbundet arrangera Öppet hus i sina verksamhetslokaler. Kultur och fritidsnämnden ska säkra nyttjanderätten för mark som används för fritidsaktiviteter. Sjön Allgunnen vid Rörvik, är en oas för alla

13 13

14 14 Tillit Trygghet Vi vill att invånarna i vår kommun ska känna glädje och stolthet över att bo här. Historien ska vara en del av identiteten samtidigt som lusten att skapa framtiden ska finnas med. Att känna trygghet är en central del och det är i upplevelsen av trygghet som medborgarnas tillit och förtroendekapital till kommunen vilar. Tillsammans skapar vi det goda livet i Sävsjö kommun. Nöjda medborgare Under våren 2011 genomfördes en medborgarundersökning tillsammans med Statistiska Centralbyrån. Genom att ett antal frågor ställs om dels kommunala verksamheter och dels mer övergripande områden får man fram en helhetsbild över hur invånarna ser på kommunen. De tre helhetsbetygen är: Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, ranking 61 (61 i riket). Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter, ranking 58, (55 i riket). Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter, Ranking 45 ( 42 i riket). God omsorg Som äldre ska man känna tillit till kommunens möjligheter att erbjuda trygg vård och service av hög kvalitet när man på grund av ålder eller av hälsoskäl behöver särskilt stöd. Det ska finnas bra anpassade bostäder för äldre i form av trygghetsboenden och seniorboenden. När behov uppstår ska man få hjälp via hemtjänst eller i goda vårdboenden, och av kompetent personal. Anhörigas viktiga roll i vården ska uppmärksammas. Enligt rapporten Öppna Jämförelser från SKL och Socialstyrelsen får Sävsjö kommun en sammanvägd ranking på plats 73 för hemtjänsten och plats 38 för kommunens äldreboenden. Sävsjö kommun ska arbeta för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Insatserna ska bekämpa diskriminering och ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Säkerhet och trafik Räddningstjänstens nivå på antalet utryckningar har historiskt sett pendlat mellan 150 och 167 larm per år. Ambitionen är att genom preventiva insatser ska nivån år 2020 ligga under 150 larm per år. Räddningstjänsten är rankad på 14:e plats i landet när det gäller antalet genomförda utbildningar per invånare som handlar om att förebygga eller hantera bränder eller andra olyckor. En utmaning för kommunen är att minska antalet sjukhusvårdade personer (inskrivna på sjukhus minst ett dygn) till följd av oavsiktliga skador. Här ligger vi i mitten av statistiken i landet. I brottsstatistiken ligger vi tyvärr högst på Höglandet. Insatser behöver göras för att stärka invånarnas trygghet och säkerhet. Vi behöver fler synliga poliser. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan kommunen och polisen för att på ett konkret sätt arbeta gemensamt med dessa frågor. Antalet anmälda brott per hundra tusen invånare var år 2010, st. Kampanjen Vad tycker du? visar att fler belysta gång och cykelbanor efterfrågas. Såväl av trafiksäkerhetsskäl som av motionsskäl. Barnen i fokus Miljön i förskolor och skolor ska vara säker och trygg och stimulera till lek och lärande. Vi ska eftersträva att familjerna ges möjlighet till valfrihet i val av barnomsorgsform. Ett klart och tydligt ledarskap ska hantera mobbingproblem och utanförskap. Familjecentralen är navet för en god hälsa och omsorg för våra barn och ungdomar. Där ska ges möjligheter till stöd, utbildning och samtal för hela familjen, liksom tidiga insatser när så krävs. Integration Sävsjö kommun ska arbeta aktivt för att motverka alla former av social utslagning och utanförskap. Det sociala perspektivet ska ha genomslag i det förebyggande arbetet inom förskola, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst. Genom aktiva integrationsåtgärder ska kommunen verka för att flyktingar och nya svenskar ges goda möjligheter att komma in i lokalsamhället, både på arbetsmarknaden och inom övrigt samhällsliv, samt att deras resurser tas väl tillvara. Friskvård och hälsa Statistiskt sett (SCB) minskar antalet sjukdagar med ökad utbildningsnivå. I arbeten som endast kräver grundskolekompetens har man (2010) i genomsnitt 63 sjukdagar, medan man i arbeten med krav på gymnasieutbildning har 33 sjukdagar och i arbeten med krav på eftergymnasial utbildning, 13 sjukdagar i genomsnitt per år.

15 15 Glada barn i Socker-Klaras lekpark Genom satsningar på att höja den generella utbildningsnivån i kommunen kan sannolikt antalet sjukdagar totalt sett minska. Ett gemensamt krafttag mot alla former av droger är mer angeläget än någonsin. Tillgängligheten till droger tilltar och tyvärr verkar också attityderna förändras så att allt fler i allt yngre åldrar prövar på. Trots stora satsningar som gjorts nationellt, regionalt och kommunalt har vi inte lyckats hindra denna utveckling. Det drogförebyggande arbetet ska ha sitt främsta fokus på ungdomar. Detta är inte minst viktigt eftersom en tidig alkoholdebut är en av de allvarligaste riskfaktorerna för ett senare drogmissbruk. Det finns också ett tydligt samband mellan droger och kriminalitet. Nära 40 procent av alla våldsbrott begås av gärningsmän mellan 15 och 25 år. I åtta fall av tio är droger med i bilden. Genom att sätta gränser vill vi att Sävsjö ska vara en kommun där alla barns och ungdomars uppväxt blir fri från tobak, alkohol och andra droger. Vi ska alla tillsammans ta ansvar och som goda förebilder skapa en miljö där ungdomar själva väljer bort droger. Jämställdhet och jämlikhet Jämlikhet är ett vidare begrepp än jämställdhet, och avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället. Jämlikhet utgår ifrån alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet etc. Jämställdhet mellan könen är den viktigaste jämlikhetsfrågan. Sävsjö kommun ska eftersträva mesta möjliga jämlikhet. Medellivslängd Den förväntade medellivslängden för de som föds 2006 till 2010 prognostiseras enligt nedan Män Kvinnor Riket 79,13 83,19 Jönköpings län 79,52 83,40 Sävsjö kommun 78,99 82,99 Medellivslängden beror på en mängd faktorer bland annat arv, miljö, social gemenskap, civilstånd, arbete, graden av jämställdhet med mera, men fram för allt utbildningsnivå och medelinkomst. God etik Etik handlar om vad som är rätt och orätt när vi gör saker som påverkar andra. God etik handlar bland annat om att förvalta våra resurser på ett bra sätt, att vara hänsynsfull och omtänksam och att försöka sätta helheten framför egenintresset. Vad som är rätt och fel är ibland självklart men andra gånger svårare att bedöma. Skolans och socialtjänstens värdegrundsarbete ska ha den etiska diskussionen som utgångspunkt. Inom all kommunal verksamhet ska ett gott etiskt förhållningssätt prägla personalens bemötande i all kontakt med kommuninnevånarna. För Sävsjö kommun innebär en god etik även att vi exempelvis vid upphandlingar ska vara vaksamma mot företag som ägnar sig åt tvångsarbete, barnarbete, korruption, utpressning och bestickning.

16 16 Övergripande mål Medellivslängden för män och kvinnor ska överstiga genomsnittet i riket. Prioriterade arbetsområden Nöjd-Region-Index (NRI), ska överstiga genomsnittet av jämförande kommuner. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), ska överstiga genomsnittet av jämförande kommuner. Nöjd-Inflytande-Index (NII), ska överstiga genomsnittet av jämförande kommuner. Gång och cykelvägar ska byggas ut till ett tätortssammanbindande nät. Det totala antalet sjukdagar för kommunens invånare ska i genomsnitt understiga 25 dagar (etappmål år 2014 är 29 dagar). Välfärdsrådet ska minst en gång per mandatperiod redovisa ett välfärdsbokslut som också innehåller ett barnbokslut Antalet anmälda brott ska understiga 7000 brott per hundra tusen invånare år För att förhindra droganvändning i skolan ska förebyggande insatser prioriteras och arbetet aktivt följas upp på gymnasiet och högstadieskolorna. Musikfestival i Stockaryd

17 Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12 månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) från socialförsäkringen relaterat till antal registrerade försäkrade (befolkningen) år. Alla dagar är omräknade till nettodagar, t.ex. TVÅ dagar med halv ersättning blir EN dag. 17

18 18 Egna anteckningar

19 19

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020

Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Tillsammans skapar vi tillväxt och tillit Utvecklingsstrategi (US) för Sävsjö kommun 2011-2014, med sikte på 2020 Vår kommun växer genom att vi tillsammans skapar en av Sveriges mest trygga, attraktiva

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är

Övergripande mål för Olofströms kommun. t är bb till 10 jo 0 i Övergripande mål för Olofströms kommun 0 barnen n ill all at t är rum nt ce Visionen - Heja Olofström Olofströms kommun ska vara expansivt och stolt! År 2025 är vi 14000 invånare. Utifrån

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Vision för Ronneby Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål

Vision: Övergripande mål på kommunfullmäktigenivå med nyckeltal/verksamhetsmått. Bilaga 1. Nämndsvisa mål på kommunfullmäktigenivå Verksamhetsmål Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem Avsiktsförklaring Piteås framtid attraktiv och uthållig Världen förändras och vi möter

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 7 9 7 3 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer