Prisdiskriminering på den skandinaviska bredbandsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prisdiskriminering på den skandinaviska bredbandsmarknaden"

Transkript

1 Prisdiskriminering på den skandinaviska bredbandsmarknaden Författare: Ivan Adzaip, & KaWing Leung, Handledare: Jerker Holm VT 2011

2 Abstract This paper examines the broadband market in the Scandinavian countries (Sweden, Norway, Denmark and Finland). We will show that all mentioned countries have had similar developments in the usage of this technology. An analysis of the market shares in each country will be performed in order to find the main companies in each country. This will be followed by a regression analysis to explain the prices in this market. The theories that will mainly be focused are different forms of price discrimination and product differentiation to explain why the prices for broadband look as they do. Keyword: price discrimination, product differentiation, two-part pricing, bundling, fixed broadband, mobile broadband, OLS, Telia, Telenor, TDC, Sonera 2

3 Innehållsförteckning Abstract Inledning Syfte Frågeställning Avgränsningar Metod Tidigare forskning Bakgrund Bredband Mobilt bredband Sverige Marknadsandelar Danmark Marknadsandelar Norge Marknadsandelar Finland Marknadsandelar Teori Prisdiskriminering Tudelad prissättning Block Pricing Andra gradens prisdiskriminering Tredje gradens prisdiskriminering Produktdifferentiering Paketerbjudande Empiri Sveriges priser Fasta nätet Mobila nätet Danmarks priser

4 4.2.1 Fasta nätet Mobila nätet Norges priser Fasta nätet Mobila nätet Finlands priser Fasta nätet Mobila nätet Den skandinaviska bredbandsmarknaden Slutsats Referenser

5 1 Inledning Under det senaste decenniet har bredbandsanvändningen ökat världen över. De skandinaviska länderna tillhör de länder som använder bredband mest i världen vilket har lett till att denna marknad har ökat enormt mycket. (itu.org) Ny teknologi har medfört att kostnaderna för att leverera bredband har minskat vilket i sin tur har ökat konkurrensen och pressat ner priserna. Den nya tekniken har även gjort det möjligt att surfa i upp till 1000 gånger högre hastigheter, vilket har tagit surfandet till en helt ny nivå jämfört med tio år sedan. De fyra skandinaviska länderna: Sverige, Finland, Norge och Danmark har alla haft en liknande bredbandsutveckling. Samtliga länder har fram till 1990 talet haft ett statligt ägt televerk som har skött bland annat tele- och bredbands- kommunikationen. Idag har samtliga monopol i länderna avskaffats och länderna har öppnat upp för konkurrens på dessa marknader. I alla dessa länder är det fortfarande det före detta statligt ägda företag som har de största marknadsandelarna. Två megabits bredband hos Telia i Sverige kostar 252 SEK när kunden väljer att teckna 18 månaders abonnemang. Samma hastighet hos samma leverantör kostar motsvarande 209 SEK i Danmark med sex månaders abonnemang. I Norge erbjuder Telia inget två megabits bredband, företaget erbjuder istället fem megabits till priset av 353 SEK. I Finland är åtta megabits den lägsta hastigheten som Telia erbjuder till priset av 110 SEK vid tecknande av 24 månaders abonnemang. Detta är ett exempel på att olika priser erbjuds i de olika länderna vilket gör det intressant att analysera djupare i bredbandsmarknaden. Vi ska i denna uppsats försöka lyfta fram och förklara dessa priser. 1.1 Syfte Syftet med denna uppsats är att ge en inblick i hur priserna på mobilt och fast bredband ser ut på den skandinaviska marknaden. Vi skall noggrant redogöra vad produktdifferentiering och prisdiskriminering är och hur dessa teorier kan tillämpas i verkligheten. För att kunna förklara prisdiskriminering som en förklarande faktor kommer vi genomföra regressioner på priser som vi samlat in från olika bredbandsföretag. 1.2 Frågeställning Uppsatsens fokus kommer att ligga på företagens användning av prisdiskriminering och produktdifferentiering på den skandinaviska bredbandsmarknaden. Vi kommer undersöka följande frågor: - Använder företag på bredbandsmarknaden i Skandinavien sig av prisdiskriminering och produktdifferentiering? - Om så är fallet, hur ser denna prisdiskriminering ut och varför är den möjlig? - Finns det några likheter eller skillnader mellan olika företags användning av prisdiskriminering samt produktdifferentiering i Skandinavien? 5

6 1.3 Avgränsningar Vi kommer i denna uppsats att avgränsa oss till den skandinaviska marknaden: Sverige, Danmark, Norge och Finland. Anledning till valet av dessa länder beror främst på intresse men även ländernas geografiska närhet till varandra. Ytterligare en fördel med denna avgränsning är att vi har möjlighet att i stor utsträckning förstå företagens hemsidor när vi samlar in data. 1.4 Metod Vårt empiriska material kommer bestå av data från post och televerk, från de olika länderna samt olika prisjämförande webbsidor för bredband. Den data som kommer inhämtas är framförallt priser och marknadsandelar. Detta kommer att analyseras både ur ett historiskt och nationalekonomiskt perspektiv och förklaras av de teorier som vi anser lämpliga för inhämtad data. De teorier som vi kommer fokusera på är olika grader av prisdiskriminering samt produktdifferentiering. Vi kommer även under analysen att särskilja mellan olika länders priser för att jämföra länderna emellan. Dessa priser kommer att användas i en regressionsanalys. I en regressionsanalys skall vissa antaganden vara uppfyllda för att de värden som genereras skall vara riktiga. I de fallen då dessa antaganden inte är uppfyllda kommer värdena att vara missvisande på olika sätt, beroende på vilket antagande som inte uppfylls. Regressionsmodellen kommer förklara varför och hur priserna påverkas av hastigheter, datavolymer eller av andra faktorer, vilket därefter kommer att analyseras och förklaras på bästa möjliga sätt. Avslutningsvis kommer vi att utifrån våra analyser och observationer kunna dra slutsatser och svara på våra frågeställningar. 1.5 Tidigare forskning De nordiska regleringsverken (televerken) publicerade år 2006 en sammanställd rapport som fokuserar på att visa likheter och skillnader på bredbandsmarknaden. I denna rapport läggs fokus på framförallt priser och marknader för att testa konkurrensen bland bredbandsleverantörerna i Norden. I slutsatsen av rapporten lyfts sampaketering och kombinationserbjudanden fram som faktorer som missgynnar konkurrensen i Norden. Om företag har möjlighet att skapa kombinationserbjudanden ökar detta företagets marknadskraft gentemot sina konkurrenter och konkurrensen minskar. (ficora.fi) 6

7 2 Bakgrund 2.1 Bredband Det finns flera typer av bredband. De mest vanliga idag är DSL, kabel-tv och fiber. (PTS.se). Digital Subscriber Line (DSL) är en beteckning för flera olika DSL-uppkopplingar där den vanligaste är Assymetric Digital Subscriber Line (ADSL). Tekniken går ut på att via telejackets kopparlina kunna få tillgång till bredband. Denna sortens bredbandsuppkoppling spred sig väldigt snabbt eftersom man fick tillgång till betydligt högre nedladdningshastigheter än vanlig uppringt internet. Dessutom är denna teknik billigare än andra bredbandstekniker. Beroende på vilken DSL teknik som används kan man uppnå hastigheter upp till 50 Mbit/s. (fiberforall.org) Bredband via kabel-tv är en teknologi som bygger på kabelanslutningar. I och med att man inte skickar data via frekvenser i luften som DSL gör, kan bredband via kabel ge högre hastigheter än DSL. Säkerheten med denna teknik är lägre eftersom man ofta delar samma kablar med flera personer (grannar i en byggnad). Ytterligare en nackdel med denna teknik är dyrare etableringskostnader i jämförelse med DSL. Ett vanligt misstag är att tro att bredband via kabel är detsamma som bredband via fiber. Fibertekniken är den mest avancerade av alla fasta bredbandstyperna. Fiberkablarna är mycket mindre och lättare samt gjorda av glas. Detta gör att överföringshastigheterna är mycket snabbare än både kabel och DSL. Dessutom tål fiberkablarna mycket mer än en vanlig kopparkabel som används i kabel-tv vilket sänker underhållningskostnaderna. Fibertekniken kan ge hastigheter som är högre än kabel-tv tekniken samtidigt som den kostar ungefär lika mycket som DSL. Dock så finns denna teknik inte tillgänglig i lika stor utsträckning som DSL och kabel-tv. De skandinaviska länderna har alla haft en positiv tillväxt när det gäller användandet av bredband sedan Sverige är det land som har haft mest ojämn tillväxt, medan de andra länderna har haft en likartad tillväxt. Idag är det Danmark som har flest fasta bredbandsabonnenter per 100 personer, följt av Norge sedan Sverige. I Finland har antalet fasta bredbandsabonnenter minskat under de senaste åren. (Ibid.) Figur 1 Antalet fasta bredbandsanvändare per 100 invånare Antal 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Fast bredband - per 100 invånare År Sverige Norge Danmark Finland Källa: International Telecommunication Union (ITU) 7

8 2.2 Mobilt bredband Sedan 1980 har det lanserats fyra olika generationers mobila bredband. Mellan åren 1981 och 1991 kom det första mobila telefonnätet som fick namnet 1G (första generationens mobilnät). Under 1990-talet lanserades 2G som förutom det mobila nätet även hanterade digital dataöverföring. Efter millennieskiftet kom 3G nätet som gjorde det möjligt att surfa och överföra data snabbare än vad man tidigare kunnat. Idag har vi kommit till lanseringen av fjärde generationens bredband. (Ieeexplore.ieee.org). 4G bygger på en teknik som kallas Long Term Evolution (Lte). Denna teknik har sitt ursprung i 3G nätet, men till skillnad ifrån 3G nätet kommer 4G lanseras med samma radioteknik och våglängder över hela världen. 4G är mer utvecklat med snabbare hastigheter och högre kapacitet som enligt experter kommer att kunna mäta sig med det fasta nätet. Tabell 1 Olika generationer för mobilt bredband Generation Tekniska egenskaper Funktioner 1G Avancerad mobilanvändning Endast analogt röstsamtal 2G Globalt system för mobilkommunikation Digitalt röstsamtal, nummerpresentation, enkelriktad dataöverföring 3G WCDMA Högre kvalité på röstsamtal, dataöverföring med hastigheter upp till 2 Mbit/s 4G LTE All överföring sker digitalt, vilket ger hastigheter upp till 100 Mbit/s (Källa: Santhi m fl.) Mobilt bredband (det vi framförallt använder idag) började bli aktuellt när 3G lanserades eftersom hastigheterna innan dess var för låga och datastorleken som sändes var alldeles för liten. Näten innan var uppbyggda för det mobila telenätet som då endast krävde små mängder data. 2G hade som syfte att ersätta 1G:s analoga nät med ett digitalt nät för röstsamtal. 2G kunde utöver detta även ge nummerpresentation, telefonsvarare samt surf i mobilen, så kallad wap. (ehow.com). 3G var ett ytterligare led av förbättring av 2G nätet. Fokus låg då på att försöka utöka hastigheten för surfing i mobiltelefonen, där målet för hastigheterna låg på DSL-nivå (2 Mbit/s). Detta mobilnät var alltså för mobilsurf och inte för datorer, men det fanns redan planer på att göra det möjligt för datorer att kunna surfa mobilt. Resultatet blev högre hastigheter som nådde upp till 16 Mbit/s (teoretiskt) och en teknik som gjorde att datorer kunde fungera tillsammans med 3G nätet, nämligen USB-modemet. Detta modem fungerar i grund och botten som en mobil med SIM-kort och ger på samma sätt tillgång till det mobila nätverket. Data skickas sedan via modemet in i datorn och visas i webbläsaren. Därmed föddes det mobila bredbandet. (wisegeek.com). 8

9 2.3 Sverige Enligt PTS Statistikportalen började utvecklingen av bredband cirka år Utbyggnaden har successivt pågått genom åren från 2001 till idag för olika typer av bredbandsteknik. Det mobila bredbandet som började byggas ut och lanserades runt år 2007, fick sitt stora genombrott år 2008 och utökades successivt från år 2009 och År 2010 fanns det cirka 4,8 miljoner internetabonnemang, inkluderat fast och mobil abonnemang. Av dessa bestod cirka 1,5 miljoner som använder mobilt bredband i slutet av år Enligt data från Post och Telestyrelsens (PTS) har uppringt internet varit den dominerande användningstypen i början av decenniet medan de övriga typerna av bredband började eller skulle börja byggas ut. DSL har haft snabbast utveckling och har därmed varit den största konkurrenten till uppringt internet. Trenden visar på att DSL har varit en av de större ersättarna till uppringt internet allteftersom allmänheten har fått tillgång till nätet och gått över till snabbare hastigheter. Samtidigt med lanseringen av DSL kom även kabel-tv. Marknadsutvecklingen för denna har varit konstant och inte haft lika stort genombrott som för DSL. Detta kan bero på att utbyggnaden av kabel-tv-nätet inte har varit lika smidigt och billigt att genomföra som DSL, eftersom DSL använde sig av det befintliga kopparnätet för telefoner. Inte desto mindre har även kabel-tv-nätet med sina högre hastigheter bidragit till ersättandet av det uppringda internet. Något år senare efter lansering av kabel-tv introduceras även fiber på marknaden. Dess marknadsutveckling har varit liknande kabel-tv och har alltså stadigt ökat genom åren. Fibermarknaden har varit mest överlägsen vad gäller hastigheter och säkerhet vid användning av nätet, eftersom fiberkablarna förblir relativ opåverkat vid till exempel blixtnedslag. Fibernätets utveckling kan förklaras av att en stor del av befolkning inte har kunnat få tillgång till nätet på grund av att utbyggnaden har gått långsamt. Utbyggnaden var i början mer koncentrerad runt storstäder och har successivt gått ner till mindre städer och glesbygder. Mobilt bredband introducerades på marknaden år Av alla bredbandstyper har mobilt bredband haft störst genombrott och utveckling på marknaden. Antal användare som har anslutit sig till mobilt bredband har varit dubbelt så många i jämförelse med fiber eller kabeltv. En förklarande faktor till detta kan vara tillgängligheten för mobilt bredband som baserar sig på det mobila telenätet, där väldigt många som har mobiler har täckning i Sverige och därmed också har täckning för mobilt bredband. En stor fördel för mobilt bredband har alltså varit dess flexibilitet och täckning över landet. Inte minst har troligtvis även hastigheterna spelat en stor roll för användarna. Dessa hastigheter kunde teoretiskt mäta sig med DSLs hastigheter på 2 Mbit/s. Mobilt bredband kan därför vara en bidragande faktor till DSLs fallande kurva som uppvisas under slutet av decenniet. Diagrammet nedan visar olika bredbandstypers marknadsutveckling för åren 2001 till 2010, med antalet användare i tusental. (PTS.se). 9

10 Figur 2 Sveriges fördelning av bredbandsanvändare Antal Sveriges bredbandsfördelning Uppringt internet xdsl Kabel-tv Övrigt Fiber Mobilt bredband År Källa: PTS Statistik Marknadsandelar I Sverige står de stora telebolagen för den största delen av utbudet av bredbandsabonnemang. Detta har sin anledning i att kopparnätet som byggts ut och används för det fasta bredbandet även formar dagens utveckling av den fasta bredbandsmarknaden. I en historisk överblick av kopparnätet har Telia haft den dominanta positionen som telenätets operatör, vilket också har haft en stor inverkan på det fasta bredbandets marknadsandelar. Efter öppnandet av det fasta telenätet har flera företag som Telenor och Comhem successivt etablerat sig genom åren och tagit åt sig andelar på marknaden. Lanseringen av det mobila bredbandet har haft en annorlunda utveckling än vad det fasta bredbandet har haft. Här har operatörerna etablerat sig på marknaden allteftersom de har byggt ut 3G nätet och gjort det tillgängligt för konsumenterna. Det mest märkbara har varit Telias utveckling, där man inte har haft ett eget befintligt nät utan fick köpa in sig hos Tele2 för att kunna erbjuda 3G. Även företaget Hi3G har varit ett av de företag som efter lanseringen av mobilt bredband blivit en av de mest kända och etablerade på den svenska marknaden. Även Tele2 och Telenor har fått betydligt större marknadsandelar på det mobila bredbandsnätet jämfört med det fasta bredbandsnätet. Men fortfarande är det TeliaSonera som totalt sett har den största andelen med cirka 40 procent av marknaden. 10

11 Figur 3 Marknadsandelar med alla bredbandsabonnemang i Sverige 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bredbandsabonnemangens marknadsandelar 1H H H H H 2010 Övriga Comhem Hi3G Telenor Tele2 TeliaSonera Källa: PTS Statistik 2.4 Danmark Bredbandsanvändningen i Danmark har haft en stark och snabb utveckling. Den största skillnaden mellan Danmark och de andra skandinaviska länderna är landets storlek. Danmark har en yta på cirka km 2 i jämförelse med Sveriges yta på cirka km 2. (landguiden.se). Trots att kostnaderna har varit eller beräknas vara mycket lägre, har de flesta företag ändå koncentrerat sig på att utveckla DSL i stället för kopparnätet. Detta kan alltså förklara varför majoriteten av den danska befolkningen använder DSL i dagsläget. Detta är också anledningen till varför vi i diagrammet nedan har valt att lägga ihop DSL, fiber och kabelmodem som fast bredband. (itst.dk) Utbyggnaden av mobilt bredband har som de andra skandinaviska länderna skett av teleoperatörerna i landet. Trots en till synes jämn start har TDC dominerat på marknaden för mobilt bredband och tagit de större andelarna av marknaden. Detta kan bero på ett välkänt och tillitsfullt tankesätt som allmänheten har för TDC. Då företaget har levererat telefoni under en lång period i Danmark har kunderna valt att fortsätta med TDC när man tecknade bredbandsavtal. Men även andra anledningar som speciella erbjudanden eller lägre priser för de som byter från fast till mobilt bredband gör att företaget erhåller större marknadsandelar.(itst.dk) 11

12 Figur 4 Antal bredbandsanvändare i Danmark Danmark Mobilt bredband Fast bredband Källa: ITU Marknadsandelar Som alla andra nordiska länder här även Danmark haft ett statligt ägt kopparnät. I samband med avvecklingen av monopolet i Danmark 1993, har flera andra operatörer fått tillgång till kopparnätet. TDC som tidigare var det statligt ägda företaget i Danmark, hade enormt stora marknadsandelar. Dessa sjönk när operatörer som Telenor, Tele2 och Telia började komma in på den danska telemarknaden. I dagsläget har TDC fortfarande en stor del av marknadsandelarna. Effekten av den mobila bredbandsmarknaden har inte haft lika stor effekt som i Finland, utan TDC har lyckats behålla sin starka position på marknaden. Utbyggnaden av det mobila bredbandsnätet har tagit längre tid för Danmark jämfört med de andra nordiska länderna och lanseringen av mobilt bredband började först i slutet av Danmark har förutom de större företagen även ett stort antal mindre företag som totalt sett tar upp en stor del av marknaden. Flera av dessa företag har på den senaste tiden genomgått flera sammanslagningar och namnbyten, varvid diagrammet nedan visar alla dessa övriga företag som ett enda. (itst.dk) Figur 5 Marknadsandelar i Danmark 120,0% Marknadsandelar Procent 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 1. H H H Övriga Telia Stofa YouSee Telenor TDC År Källa: ITST 12

13 2.5 Norge Norge är som de andra skandinaviska länderna ett land med hög internetanvändning. Enligt ITU så använde cirka 95 % av landets 4,7 miljoner invånare internet år Användandet tog fart i början av 2000-talet och har sedan dess ökat. (ITU.org) Efterfrågan på mobiltelefoner samt bredband under 2000-talet har lett till att allt fler leverantörer etablerat sig på den norska marknaden. I och med den höga efterfrågan på mobilkommunikation har efterfrågan på det fasta nätet minskat. Tabellen nedan visar antalet användare på 100 invånare för mobilabonnemang, bredbandsabonnemang samt fasta telefonlinor mellan åren 2000 till (WDI.org). Totalt finns det cirka tre miljoner fasta bredbandsabonnemang (1,53 miljoner privata och 1,41 miljoner företags) i Norge där DSL bredband är den typ av bredband som används mest. DSL användes år 2010 av privata användare och nästan 1,3 miljoner företagsanvändare. Användandet av mobilt bredband började under mitten av talet och har sedan dess ökat markant fanns det cirka mobila bredbandsabonnemang i Norge vilket kan jämföras med dagens abonnemang. När tjänsten introducerades var det framförallt företag som använde sig av den, idag är det tvärtom. (NPT.no). Figur 6 Norges utveckling av bredbandsanvändning Antal användare per 100 inv Mobilabonnemang per 100 inv. Bredbandabonne mang per 100 inv. Fasta telefonlinor per 100 inv. År Källa: Norwegian Ecomreport Marknadsandelar Det finns ett fåtal ledande leverantörer som erbjuder bredbandstjänster i Norge och ett fåtal mindre som verkar på framförallt lokal nivå. Det tidigare statligt ägda Telenor är det klart största. Telenor hade innan år 1994 monopol på telemarknaden. Televerket som det hette under monopolet bytte namn till Telenor år 1995 och fem år efter namnbytet börsnoterades företaget. Idag finns Telenor över hela världen och företaget öppnar upp på nya marknader hela tiden. Enligt den norska Post och Telestyrelsen äger Telenor över 50 procent av den mobila bredbandsmarknaden och cirka 50 procent av det fasta bredbandsnätet. Netcom, NextGenTel och Chess är tre företag som ägs av Telia Sonera. Som diagrammet nedan visar så ägs cirka 25 procent av den mobila bredbandsmarknaden av Netcom. Cirka elva procent av den mobila bredbandsmarknaden i Norge ägs av Ice, vilket gör Ice till den tredje största leverantören av mobila bredband. (Npt.no) 13

14 Figur 7 Marknadsandelar i Norge 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % Marknadsandelar Norge Övriga ICE NetCom Telenor Källa: Norwegian Ecomreport Finland Finlands utveckling av fast bredbandsteknologi har inte haft samma verkan som i Sverige. Idag finns totalt cirka 2,5 miljoner bredbandsanvändare i Finland. Det före detta statligt ägda kopparnät har haft högsta prioritet för tele-/bredbandsoperatörerna och har varit det enklaste sättet för producenterna att nå ut till sina befintliga samt nya konsumenter. Vid utbyggandet har företagen koncentrerat sig på DSL tekniken för att leverera fast bredband till de finska hushållen, vilket också har varit det billigaste alternativet för producenterna. De andra fasta bredbandsalternativen som kabelmodem och fiber har varit få och otillgängliga för många finska hushåll, vilket kan bero på höga kostnader för att dra kablar till nya hushåll. Detta har lett till mindre genomslagskraft för dessa alternativ än för DSL. Det effektivaste sättet att leverera fast bredband till hushållen har alltså varit med DSL tekniken, vilket även visas genom att majoriteten av den finska befolkningen använder sig av den. (Markkinakatsauksen_vuosiraportti_2009_ruotsi). Lanseringen av det mobila bredbandet i slutet av 2007 kom som en stor succé för bredbandsmarknaden i stort. Den enorma ökningen av mobilt bredbandsanvändande berodde framförallt på bra tillgänglighet och attraktiva hastigheter. Medan det fasta bredbandsantalet har legat runt 1,2 miljoner användare i mer än 5 år, har det mobila nätet ökat kraftigt till cirka en miljon användare på endast tre år. En del av dessa mobila bredbandsanvändare har antagligen även gått över från DSL till mobilt bredband eftersom priserna för fast och mobilt bredband nästan är densamma. (ficora.fi) 14

15 Figur 8 Antal bredbandsanvändare i Finland Antal Bredbandsutveckling Tid DSL Fastighets-och bostadsbolagsanslutni ngar Kabelmodem Mobilt bredband Trådlöst bredband Källa: Markkinakatsauksen_vuosiraportti_2009_ruotsi, sec1: Marknadsandelar Även i Finland har man haft ett statligt ägt kopparnät. Detta kopparnät ägs dock av lokala delföretag med samma namn. Dessa företag har alltså varit självständiga men tillhört samma företag med samma namn. Detta har inneburit att dessa lokala företag har därför inte haft standardiserade priser eller hastigheter även om företagen har haft samma namn. Medan Telia hade den dominerande positionen i Sverige, hade operatören Sonera motsvarande roll i Finland. Detta var innan avskaffande av de facto monopolet. (Bredbandspriser i norden ER 2007, sid 29) Efter avskaffande har även andra företag som till exempel Elisa och Finnet-gruppen fått tillgång till den finska telemarknaden och gradvis tagit åt sig marknadsandelar. I dagsläget enligt en rapport från kommunikationsverket (finska motsvarigheten till svenska Post och Telestyrelsen) har operatören Elisa i princip hunnit ikapp Sonera och blivit marknadsledande på den finska telemarknaden. (Telecommunication Markets in the Nordic Countries, sid 24) 15

16 Figur 9 Marknadsandelar för bredbandsoperatörerna i Finland Procent Marknadsandelar för Finland Welho Finnet-gruppen Elisa TeliaSonera År Källa: Bredbandspriser i Norden ER 2007, sid 30 16

17 3 Teori 3.1 Prisdiskriminering Målet med prisdiskriminering är att försöka få ut maximal vinst för producenterna på bekostnad av konsumenterna, det vill säga öka producentöverskott och minska konsumentöverskottet. Eftersom olika konsumenter har olika nyttofunktioner och därmed även olika höga betalningsviljor, försöker producenterna att skilja på dessa konsumenter och ta olika mycket betalt för varje konsument, trots att det fortfarande handlar om samma produkt. Ett företag med marknadsandelar möter en neråtlutande efterfrågekurva. Detta betyder att ett företag som inte använder sig av någon sorts prisdiskriminering måste sänka priset till alla konsumenter om företaget vill ha flera kunder och öka sin kvantitet. Att öka kvantiteten och inte vinsten är inte ett troligt alternativ för ett företag. Istället kommer företaget att försöka behålla priset på en så hög nivå som möjligt samtidigt som man försöker öka kvantiteten. Producentöverskottet är den area som uppstår när producenten tar ett högre pris för varan än vad producenten själv betalar för varan. Om det kostar producenten Pc kr att tillverka en vara och producenten säljer denna varan för P kr (P > Pc) så är producentöverskottet arean mellan Pc och P. Konsumentöverskottet är area mellan det priset producenten säljer för, P i detta fall, och det priset som den högst villiga konsumenten är beredd att betala för varan. För att prisdiskriminering skall vara möjligt krävs det att företaget först identifierar efterfrågekurvan för produkten företaget säljer. Målet med identifieringen är att ta reda på hur konsumenternas betalningsvilja ändras när kvantiteten ökar och/eller minskar. För att göra detta kan företaget använda sig av olika metoder. Pepall med flera (2008, s. 88 ff.) tar som exempel i sin bok upp om olika matkedjors medlemskort som gör det möjligt för företag att kartlägga vad olika målgrupper handlar. Därefter kan de olika matkedjorna locka till sig kunder genom att ge kampanjerbjudanden på de varorna som handlas mycket och på så sätt diskriminera. (Pepall, m fl. s. 88 ff.). Det andra som krävs av företag som använder sig av prisdiskriminering är att företaget förhindrar arbitragemöjligheter bland kunderna. Om en grupp kunder (studenter etc.) kan sälja sin produkt vidare till icke-studenter till ett högre eller lägre pris kommer företagets prisdiskriminering att misslyckas. Givetvis är det olika svårt att uppfylla detta krav beroende på vad det är för produkt en försäljare säljer. Personliga köp som livförsäkringar i USA är en produkt som kan vara väldigt svår att sälja vidare till någon annan. Böcker är det motsatta exemplet. Studenter som studerar vid Lunds universitet har rabatt på böcker på Akademibokhandeln. Inget hindrar studenterna för att använda sin rabatt och sedan sälja vidare boken till icke-studenter för ett högre pris än vad man själv betalade och till ett lägre pris än vad icke-studenter betalar. Klarar företaget av att både identifiera efterfrågekurvan och förhindra arbitragemöjligheter kan företaget använda sig av tre olika sorters prisdiskriminering som används inom nationalekonomisk teori, nämligen första, andra och tredje gradens prisdiskriminering. Dessa tre kallas även för personlig, meny och grupprissättning. (Ibid.). 17

18 3.2 Tudelad prissättning Denna sortens prisdiskriminering går, enkelt sagt, ut på att sälja sin produkt i två delar. Många träningsklubbar som Fitness 24/7 och Friskis och Svettis är typexempel på producenter som använder sig av tudelad prissättning. För att få tillgång till träning hos någon av dessa träningskubbar krävs det först att kunden köper ett medlemskort som ofta betalas som en engångsavgift och därefter skall kunden betala för hur lång tid man vill träna. Kunden köper sig med andra ord rätten att kunna handla träningstid. Det förekommer också väldigt ofta att medlemskortet och/eller träningslängden kostar olika mycket beroende på vad kunden har för preferenser. En pensionär betalar ofta mindre än en icke-pensionär och så vidare. Notera att denna sortens prisdiskriminering inte skall blandas ihop med tredje gradens som vi kommer behandla längre ner. (Pepall, m fl. s. 114 ff.). 3.3 Block Pricing Genom att använda sig av block pricing försöker producenten utöka sitt producentöverskott genom att erbjuda paketpriser. Istället för att sälja medlemskort och träningstid separat (som i tudelad prissättning) så slår man ihop dessa och erbjuder kunder ett erbjudande, köp medlemskort för X kr och få Y dagar träning på köpet, är ett exempel. Pepall med flera menar på att maximal vinst med block pricing uppnås genom att: a) identifiera och ge ut den mängd kvantitet som folk efterfrågar vid perfekt konkurrens. b) inför en fast avgift/summa som varje individ skall betala. Individen tvingas alltså till att antigen köpa den mängd till det priset som producenten bestämt eller att inte köpa någon kvantitet alls. Producenten kommer även i detta fall erhålla en vinst som är lika stor som prisdiskriminering med tudelad prissättning. (Ibid. s. 117 ff.). 3.4 Andra gradens prisdiskriminering Andra gradens prisdiskriminering är precis som första gradens en form av icke-linjär prissättning. Den andra gradens prisdiskriminering kallas även för meny prissättning och bygger på att prisdiskriminera genom att låta kunder själva bestämma hur stor kvantitet kunden vill köpa. Ju mer kunden köper desto mindre betalar kunden på marginalen. Ett vanligt exempel är choklad i matbutiker, en chokladbit kostar 5 kr, tre kostar 12 kr till exempel. Menyprissättning används framförallt av producenter som har svårt att identifiera konsumenternas betalningsviljor. Ett annat exempel är en nattklubb. Ägaren av denna nattklubb vet att det kommer olika typer av gäster till nattklubben med olika preferenser. Ägaren får reda på att det kommer kunder med hög inkomst som är beredda att betala 100 kronor för inträde och två drinkar medan kunderna med lägre inkomst är villiga att betala 60 kronor för samma erbjudande. Ägaren som i detta fall sysslar med prisdiskriminering kommer erbjuda kunderna två olika erbjudanden. Det första är inträde plus tre drinkar för 100 kronor och det andra är inträde plus två drinkar för 60 kronor. Detta gör att gruppen med hög inkomst kommer att välja det första alternativet medan den andra gruppen det andra alternativet. Ägaren har genom dessa erbjudanden lyckats kombinera andra gradens prisdiskriminering med blockprissättning. Utan blockprissättning i detta fall skulle samtliga kunder påstått sig vara låginkomsttagare och betalat ett lägre inträdespris. Notera att det är 18

Mobilabonnemangsmarknaden i Europa ur ett konkurrensperspektiv

Mobilabonnemangsmarknaden i Europa ur ett konkurrensperspektiv Mobilabonnemangsmarknaden i Europa ur ett konkurrensperspektiv Hur ser prisbilden ut idag och vad påverkar den? Kandidatuppsats VT 2010 Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds Universitet

Läs mer

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden

En branschanalys av den svenska mobilmarknaden En branschanalys av den svenska mobilmarknaden Strategi, konkurrenssituationen och 4G:s påverkan Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats Vårterminen

Läs mer

Varför all inclusive?

Varför all inclusive? Nationalekonomiska Instutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet Varför all inclusive? - En teoretisk och empirisk analys av marknaden för semesterresor Christian Bladh Kandidatuppsats vt 2010 Handledare:

Läs mer

Går priset ner på bredband med fler tjänsteleverantörer i ett stadsnät?

Går priset ner på bredband med fler tjänsteleverantörer i ett stadsnät? Går priset ner på bredband med fler tjänsteleverantörer i ett stadsnät? Författare: Gustav Nipe Personnummer: 880713-3999 Ekonomihögskolan Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Handledare: Jerker

Läs mer

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013

Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Datum 2014-02-13 Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:4 Diarienummer 14-823 ISSN 1650-9862 Författare Karin Fransén och Linn Berggren

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Franchise påverkan på marknadskoncentrationen. En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden

EXAMENSARBETE. Franchise påverkan på marknadskoncentrationen. En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden EXAMENSARBETE Franchise påverkan på marknadskoncentrationen En ekonometrisk studie på den svenska fastighetsmäklarmarknaden Alexander Johansson Max Wann-Hansson 2015 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

Läs mer

E-handel och mp-3 filernas påverkan på cd-marknaden

E-handel och mp-3 filernas påverkan på cd-marknaden 2002:121 SHU EXAMENSARBETE E-handel och mp-3 filernas påverkan på cd-marknaden CAMILLA HÄGGSTRÖM ULRIKA NYGÅRD Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag?

Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag? Företagsekonomiska Institutionen Ekonomihögskolan i Lund Magisteruppsats Strategic Management Vårterminen 2006 Hur ska tjänsteleverantörer nå framgång på den svenska IP-telefonimarknaden för företag? Författare:

Läs mer

C-UPPSATS. Byteskostnader på den svenska bankmarknaden

C-UPPSATS. Byteskostnader på den svenska bankmarknaden C-UPPSATS 2009:091 Byteskostnader på den svenska bankmarknaden Elin Spegel Luleå tekniska universitet C-uppsats Nationalekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Minusränta reagerar vi olika?

Minusränta reagerar vi olika? Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats vårterminen 2015 Minusränta reagerar vi olika? Sammanfattning Minusränta har blivit ett högaktuellt ämne i dagens ekonomiska situation runt om i världen.

Läs mer

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet

Ds 2013:9. Lätt byte. Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster. Näringsdepartementet Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Prisgaranti & Omteckningsrätt

Prisgaranti & Omteckningsrätt Magisteruppsats 15 hp HT 2008 Prisgaranti & Omteckningsrätt -en studie av slutkundpriser på elmarknaden- Författare: Andreas Runnberg* Katya Johnston** *Lunds Universitet **Stockholms Universitet Handledare

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Blanknings påverkan på volatiliteten Handledare: Erik Norrman Skriven av: Magnus Lantz Sammanfattning Titel: Blanknings påverkan

Läs mer

Varumärkets betydelse för marknadsledande företag

Varumärkets betydelse för marknadsledande företag EXAMENSARBETE 2004:267 SHU Varumärkets betydelse för marknadsledande företag En fallstudie av Telia JOAKIM WIGERBÄCK DANIEL SJÖBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv

V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI. En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 3 IP-TELEFONI En studie av den svenska privatmarknaden ur konsument- & operatörsperspektiv P E R A N D E R S S O N, J O H A N J I L B O R N, C H R I S T I A

Läs mer

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M

Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för

Läs mer

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie Om Internet och marknader i förändring Konkurrensverkets A4-serie Konkurrensverket mars 2002 ISSN 1650-8181 Innehållsförteckning 1 Förändring är tidens väsen 7 Referenser 17 2 Att beskriva och analysera

Läs mer

Strategisk analys av den svenska inrikesmarknaden vid lågkostnadsflygets inträde

Strategisk analys av den svenska inrikesmarknaden vid lågkostnadsflygets inträde Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats i industriell organisation/mikroekonomi Strategisk analys av den svenska inrikesmarknaden vid lågkostnadsflygets inträde Författare: Joel Gustafsson Höstterminen

Läs mer

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-12-02 Meddelad i Stockholm 1 PARTER Kärande Konkurrensverket 103 85 Stockholm Meddelad i Stockholm Mål nr Genom chefsjuristen Per Karlsson och processrådet Eva Persson, biträdda av chefsekonomen Sten Nyberg, biträdande chefsekonomen

Läs mer

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst Unga vuxnas val av bank Robin Holst Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2012 EXAMENSARBETE Författare: Robin Holst Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

Marknadsföring inom sociala medier

Marknadsföring inom sociala medier VASA YRKESHÖGSKOLA Philip Molander Marknadsföring inom sociala medier Företagsekonomi och turism 2010 1 FÖRORD Mitt lärdomsprov handlar om marknadsföring inom sociala medier. Detta arbete utgör en marknadsundersökning

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp

Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp Örebro University Örebro University School of Businesss Nationalekonomi, Uppsats avancerad nivå Handledare: Lars Hultkrantz Examinator: Daniela Andrén 14-1-8 Stormarknad eller e-handel vid livsmedelsinköp

Läs mer