BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna 6 och 7 för en säker användning. SVENSKA

2 Snabbguide Ladda batteriet innan du spelar in Stäng av videokameran och anslut batteripaketet. Åtkomstlampa blinkar: Filåtkomst Ta inte bort nätadaptern, batteripaketet eller microsd-kortet medan lampan blinkar. Ström/laddningslampa blinkar: Laddar släcks: Laddning klar Öppna luckan Batteripaket Batteripaketet är inte laddat vid köpet. Nätadapter Till vägguttag (110 V till 240 V) OBS! Var noga med att använda batteripaket från JVC. Om du använder andra batteripaket som inte är från JVC, kan säkerhet och prestanda inte garanteras. Justering av greppet Justera remmen och fäst den. Fäst remmen när du tar tag i videokameran. Var försiktig så du inte tappar videokameran när du bär den. Grepprem Fäst SW

3 Inställningar för datum/tid Q Öppna Strömknapp LCD-skärmen för att aktivera videokameran T Välj den stad som ligger närmast det område där du använder videokameran R Välj LCD-skärm [JA] inom 10 sekunder Rör fingret uppåt och nedåt på sensorn. Vidrör sedan OK. U Välj [PÅ] om sommartid gäller När meddelandet försvinner ska du trycka på strömknappen i minst 2 sekunder för att stänga av strömmen och sedan trycka på den igen i minst 2 sekunder. Vidrör sensorerna med fingret. Sensorerna fungerar inte om du vidrör dem med naglarna eller med handskar. S Välj [KLOCKINSTÄLLNING] V Ställ in datum och tid Touchsensor: Ställer in datum och tid }: Flyttar markören åt höger OK: Klockan startar SW

4 Videoinspelning OBS! Vi rekommenderar att du gör en provinspelning innan du spelar in en viktig scen. Q Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge R Välj inspelningsläge (REC) Läget ändras när du trycker på knappen. Indikatorn för automatisk inspelning visas. S Starta inspelning Återstående utrymme på hårddisken Standbyläge vid Videokvalitet inspelning Tryck på knappen START/ STOP för att påbörja inspelning och tryck igen för att stoppa. Inspelning SW

5 Spela upp Q Välj uppspelningsläge (PLAY) Läget ändras när du trycker på knappen. R Välj önskad fil Indexskärm S Välj F (vidrör OK) Uppspelningsskärm Utför åtgärder som sökning framåt eller sökning bakåt (Z s. 24) Visa filer på TV (Z s. 32) OBS! Glöm inte att göra kopior efter inspelning! Kopiera filer till skivor (Z s. 47) Kopiera filer till en VCR/DVD-spelare (Z s. 53) Spela upp en skiva som du har skapat (Z s. 50) Redigera filer på din dator (Z s. 54) SW

6 Säkerhetsföreskrifter VARNING: UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG. OBSERVERA: Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det finns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla reparationer till kvalificerad personal. Om du inte använder nättillsatsen under en längre period rekommenderar vi att du drar ut sladden ur nätuttaget. AR: Märkskylt och säkerhetsföreskrifter sitter på huvudenhetens undersida och/eller baksida. Serienummerskylten finns på batteriets monteringsenhet. Information om spänning och säkerhetsföreskrifter för nättillsatsen återfinns på dess ovansida och undersida. VARNING: Batteripaketet, kameran med batteriet installerat, och fjärrkontrollen med batteriet installerat bör inte utsättas för extrem hetta som t.ex. direkt solljus, eld eller liknande. OBSERVERA: Huvudströmkontakten ska vara funktionell. Rikta aldrig objektivet rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar. OBSERVERA! Iakttag noga nedanstående punkter för att undvika skador på såväl digitalmediakameran som användaren. Om du bär eller håller digitalmediakameran i LCD-skärmen kan du tappa den eller skada den på andra sätt. Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran. OBSERVERA! Kameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Någon kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas. Att observera angående litiumbatteriet Batteriet i denna apparat kan vid felbehandling orsaka brand eller kemiska brännskador. Batteriet får inte laddas, plockas isär, upphettas över 100 grader eller brännas upp. Använd endast ett batteri av typ CR2025 från Panasonic, Sanyo, Sony eller Maxell. Det föreligger risk för explosion eller brand vid felaktigt batteribyte. Gör dig snabbt av med ett gammalt batteri. Förvara det oåtkomligt för barn. Plocka inte isär det och kasta det inte i öppen eld. Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det finns tillräckligt friutrymme på alla sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan). Undvik att blockera ventilationshålen. (Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.) Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten. Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande lagar och lokala föreskrifter. Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk. Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen. Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser, krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten. (Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.) OBSERVERA: Undvik elstötar eller skador på enheten genom att först ansluta den smala ändan av nätkabeln till nätadaptern tills den sitter ordentligt, och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett vägguttag. SW SÄKERHET1

7 Information för användare gällande bortskaffning av gammal utrustning och batterier Produkter Batteri Observera! Märkningen Pb under symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly. [Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier med denna symbol inte ska hanteras som hushållsavfall när de är uttjänta. Istället ska produkterna överlämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektronisk utrustning samt batterier, för rätt hantering, återanvändning och återvinning i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC. Genom att bortskaffa dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshantering. Om du behöver mer information om uppsamlingsplatser och återvinning av dessa produkter kontaktar du ditt lokala kommunkontor för avfallshantering eller affären där du köpte produkten. Straffavgifter kan i enlighet med nationell lagstiftning användas vid felaktig bortskaffning av produkterna. [Företag] Om du vill bortskaffa denna produkt, besöker du vår webbsida för att få information om återtagning av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler gäller endast i den Europeiska unionen. Om du vill bortskaffa dessa enheter gör du det i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i ditt land för hantering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier. Kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show, uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.) Varumärken AVCHD och logotypen AVCHD är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Tillverkat under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. x.v.colourtm är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. HDMI är ett varumärke som tillhör HDMI Licensing, LLC. Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. itunes, imovies, iphoto är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. YouTube och logotypen YouTube är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör YouTube LLC. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. SÄKERHET2 SW

8 Innehåll KOMMA IGÅNG Tillbehör...10 Förbereda fjärrkontrollen Index...12 Indikatorer på LCD-skärmen...14 Nödvändiga inställningar före användning...16 Ladda batteripaketet Inställningar för datum/tid Språkinställning Andra inställningar...18 Justering av greppet Montering av stativ Användning av ett microsd-kort INSPELNING/UPPSPELNING Spela in filer...20 Videoinspelning Inspelning av stillbild Zoomning LED-lampa Kontrollera återstående batteriladdning Kontrollera återstående utrymme på inspelningsenheten Registrera filer till händelser Aktivera ansiktsigenkänning Spela upp filer...24 Videouppspelning Uppspelning av stillbild Uppspelning med specialeffekter Filsökningsfunktion Spela upp MTS-filer Manuell inspelning...29 Ändra till manuellt inspelningsläge Manuell inställning i menyn ANVÄNDA MED TV Visa filer på TV...32 Anslutning till TV Uppspelningsfunktioner Användning tillsammans med TV via HDMI...34 REDIGERA Hantera filer...35 Ta en stillbild från en video Radera filer Skydda filer Visa filinformation Ändra händelseregistrering Dela upp filer Trimma filer Zoom för ansiktsigenkänning Spellistor...43 Skapa spellistor Spela upp spellistor Andra funktioner för spellistor KOPIERA Kopiera filer...46 Kopiera/flytta filer Användning av BD-/DVD-brännare Använda en extern USB-hårddisk Kopiera filer till en VCR/DVD-inspelare DATORFUNKTIONER Skapa en skiva med en dator...54 Användning med bärbar mediaspelare...59 Starta exportläget Ändra exportinställningen Överföra filer till dator Ladda upp filer till webbplatser...61 Starta uppladdningsläget Trimma uppladdning Ladda upp filer MER INFORMATION Ändra menyinställningarna...63 Felsökning...69 Varningsindikationer...73 Rengöring...75 Specifikationer...76 Varningar...78 Termer...84 SW

9 Så här använder du touchsensorn När menyn visas på LCD-skärmen: Q Rör fingret uppåt och nedåt på sensorn. R Välj [STÄLL]. (Vidrör OK.) A När du vill välja en knapp till vänster på skärmen trycker du på den del av sensorn som är i nivå med knappen. B När du vill välja en knapp nedtill på skärmen trycker du på knappen nedanför. Läs detta först! Säkerhetskopiera viktiga inspelade data Vi rekommenderar att du kopierar din viktiga inspelade data till en DVD eller annan inspelningsmedia för lagring. JVC ansvarar inte för förlorade data. Gör en provinspelning Innan du spelar in viktiga data bör du göra en provinspelning och spela upp inspelade data för att kontrollera att video och ljud har spelats in på rätt sätt. Återställ videokameran om den inte fungerar korrekt Stäng LCD-skärmen och koppla från strömförsörjningen (batteripaketet eller nätadaptern) från videokameran och anslut den sedan igen. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batterier Använd JVC BN-VF808U/VF815U/VF823Ubatteripaket. Denna produkt innehåller patenterad teknik och teknik som skyddas av upphovsrättslagen, och skall användas med JVC-batteriet, inte med andra batterier. JVC kan inte garantera produktens säkerhet eller prestanda om den används med andra batterier. Om videokameran utsätts för elektrostatisk urladdning, stänger du av den innan du använder den igen. Sluta omedelbart att använda videokameran om det uppstår ett fel och kontakta närmaste JVC-återförsäljare Inspelade data kan raderas då videokameran repareras eller kontrolleras. Säkerhetskopiera alla data innan du begär reparation eller översyn. Eftersom videokameror kan användas i demonstrationssyfte i butiken är demonstrationsläget aktiverat som standard Avaktivera demonstrationsläget genom att ställa [DEMO.LÄGE] till [AV]. (Z s. 65) SW

10 KOMMA IGÅNG Tillbehör AP-V20E BN-VF808U Nätadapter Batteripaket Komponentkabel AV-kabel RM-V751U CR2025 USB-kabel Fjärrkontroll Litiumbatteri Redan insatt i fjärrkontrollen. CD-ROM Använd medföljande kablar för anslutning. Använd inga andra kablar. 10 SW

11 Förbereda fjärrkontrollen Ett batteri medföljer inuti fjärrkontrollen vid köptillfället. Avlägsna isoleringsfilmen före användning. Strålens effektiva yta Fjärrkontrollsensor Effektiv räckvidd: Max. 5 m Den utsända strålen kanske inte är effektiv, eller orsakar felaktig funktion om fjärrkontrollsensorn är utsatt för direkt solljus eller stark belysning. Sätta i batteriet igen Dra ut batterihållaren genom att trycka på låsningsfliken. Låsningsflik Litiumbatteri (CR2025) SW 11

12 Index Se till att du inte täcker över 3, 4, 5 och 6 under inspelning. LCD-skärmen kan vridas SW

13 Videokamera! Strömknapp # HDMI Minianslutning (Z s. 32) $ Komponentanslutning (Z s. 32) % DISPLAY-knapp (Z s. 15) & Högtalare ( Ventilationsöppning ) Zoomreglage (Z s. 22) Volymkontroll för högtalare * SNAPSHOT-knapp (Z s. 21) + Touchsensor, OK-knapp - MENU-knapp. Lägesväljare [!, #] / UPLOAD-knapp (Z s. 61) TITLE-knapp (Z s. 44) 0 EXPORT-knapp (Z s. 59) 1 DIRECT DISC-knapp (Z s. 48) INFO-knapp (Z s. 22, 38) 2 PLAY/REC-knapp (Z s. 20, 21, 24, 25) 3 LED-lampa (Z s. 22) 4 Fjärrkontrollsensor 5 Objektiv 6 Stereomikrofon 7 DC-anslutning 8 START/STOP-knapp (Z s. 20) 9 AV-anslutning (Z s. 33, 53) : USB-anslutning (Z s. 47, 51, 55) Fjärrkontroll Q Sändarfönster för infraröd stråle R ZOOM (T/W)-knappar (Zooma in/ut) S Upp-knapp T Hoppa bakåt-knapp U Vänsterknapp V Bakåtknapp W PLAYLIST-knapp X START/STOP-knapp Y S.SHOT(SNAPSHOT)-knapp Z INFO-knapp a Hoppa över framåt-knapp b PLAY/PAUSE/SET-knapp c Högerknapp d Nästa-knapp e Ned-knapp f INDEX-knapp* g DISP-knapp * Varje gång du trycker på INDEX byter du skärm enligt nedan:!-läge: Indexskärm «Gruppindexskärm #-läge: Indexskärm «Datumindexskärm ; Monteringssockel för stativ < microsd-kortplats = Frigöringsknapp för batteri SW 13

14 Indikatorer på LCD-skärmen Under inspelning av både video och stillbild Endast under videoinspelning : 5 5! Indikator för valt inspelningsläge (Z s. Autoläge 3: Manuellt läge # Effektlägesindikator (Z s. 31) $ Indikator för Tele Makro-läge (Z s. 31) % LED-indikator (Z s. 22) & Indikator för scenval (Z s. 30) ( Zoomindikator (Z s. 22) ) Indikator för inspelningsenhet (Z s. 68) * Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställd på [AV].) (Z s. 66) + Vitbalansindikator (Z s. 31), Indikator för kompensering av bakgrundsljus (Z s. 65) - Batteriindikator. Datum/tid (Z s. 16) / Ansiktsigenkänningsindikator (Z s. 23) 0 Manuell fokusjusteringsindikator (Z s. 30) 1 Bakgrundsljus för skärm (Z s. 31) 2 Kontrollindikator för ljusstyrka (Z s. 30).: Kontrollindikator för fotometriområde (Z s. 31) 3 Slutarhastighet (Z s. 30)! Lägesindikator # EXPORT-lägesindikator (Z s. 59) $ Räknare % Indikator för uppladdningsläge (Z s. 61) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Återstående tid ) MREC: (Visas under inspelning.) MQ: (Visas när inspelningen är i vänteläge.) * Indikatorn för digital bildstabilisering (DIS) (Visas när [BILDSTABILISERING] är inställt på [AV].) (Z s. 64) + Bildtagningsindikator (Z s. 20), Indikator för vindreducering (Z s. 64) - Händelseindikator (Z s. 23). x.v.colour (Z s. 64) Endast vid inspelning av stillbilder! Lägesindikator # Fokusindikator (Z s. 21) $ Bildstorlek (Z s. 64) % Bildkvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) (Z s. 64) & Återstående antal bilder ( Bildtagningsindikator (Z s. 21) ) Indikator för slutarläge (Z s. 63) * Indikator för självutlösare (Z s. 63) 14 SW

15 Under uppspelning av video Under uppspelning av stillbilder : 5 5! Lägesindikator # Indikator för svepeffekt/tonad effekt (Z s. 26) $ Indikator för uppspelning av spellista (visas under uppspelning av en spellista.) (Z s. 44) % Indikator för snabbgranskning (Z s. 20) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Räknare ) Uppspelningsläge F : Uppspelning Q : Paus K : Sök framåt J : Sök bakåt QF: Slowmotion framåt PQ: Slowmotion bakåt (Siffran till vänster visar hastigheten.) * Batteriindikator + Datum/tid (Z s. 16), Indikator för volymnivå - x.v.colour (Z s. 64). Utmatning med 1080p (Z s. 67) : 5 5! Lägesindikator # Indikator för snabbgranskning (Z s. 21) $ Mapp-/filnummer % Indikator för uppspelning av bildspel & Batteriindikator ( Datum/tid (Z s. 16) ) Utmatning med 1080p (Z s. 67) Byta indikatorlägen på LCD-skärm Varje gång du trycker på DISPLAY ändras indikeringarna på LCD-skärmen enligt nedan: I inspelningsläge: Alla indikeringar/indikeringar för utvalda funktioner I uppspelningsläge: Alla indikeringar/endast datum och tid/inga indikeringar SW 15

16 Nödvändiga inställningar före användning Ladda batteripaketet Koppla från batteripaketet 1 Stäng LCD-skärmen för att stänga av videokameran. 2 Fäst batteripaketet, anslut sedan nätadaptern. Nätadapter Till vägguttag (110 V till 240 V) Ström-/laddningslampan blinkar för att ange att laddning har startat. När lampan släcks, är laddningen avslutad. Kontrollera återstående batteriladdning Se sida 22. Du kan också använda videokameran med ändast nätadaptern. Den verkliga inspelningstiden kan bli kortare beroende på inspelningsmiljö, t.ex. vid inspelning av snabba scener med mycket rörelse. Böj eller dra inte i nätadapterkontakten och kabeln. Detta kan skada nätadaptern. Inställningar för datum/tid 1 Öppna LCD-skärmen för att aktivera videokameran. 2 Tryck på MENU. Batteripaket BN-VF808U (medföljer) BN-VF815U BN-VF823U Laddningstid 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 3 Välj [VISA INSTÄLLNINGAR]. 4 Välj [JUSTERA KLOCKA]. 16 SW

17 5 Välj [KLOCKINSTÄLLNING]. 6 Välj den stad som är närmast det område där du reser omkring. 6 Välj den stad som ligger närmast det område där du använder videokameran. Det valda området markeras Huvudstaden i det markerade området Tidsskillnaden mot GMT 7 Välj [PÅ] om sommartid gäller. Återgå till föregående skärm Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Språkinställning Skärmspråket kan ändras. 1 Öppna LCD-skärmen för att aktivera videokameran. 2 Tryck på MENU. 8 Ställ in datum och tid. Ändra inställningen med touchsensorn och välj [&] för att ange inställningen. 3 Välj [VISA INSTÄLLNINGAR]. 4 Välj [LANGUAGE]. 9 Välj [SPARA]. Återställ inställningen genom att välja [AVSLUT]. Ställa in klockan på lokaltid under resor Efter att steg 1-4 har utförts (Z s. 16) 5 Välj [OMRÅDESINST.]. 5 Välj önskat språk. Återgå till föregående skärm Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. SW 17

18 Andra inställningar Justering av greppet Montering av stativ För videokamerans stativhål i linje med stativstiftet, och stativfästet med skruven. Rotera sedan videokameran medsols för att fästa den till stativet. Fäst remmen när du tar tag i videokameran. Var försiktig så du inte tappar videokameran när du bär den. Använd inte stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla omkull och orsaka allvarliga skador på videokameran. 18 SW

19 Användning av ett microsd-kort Videokameran är programmerad för att spela in på den inbyggda hårddisken när den levereras från fabriken. Du kan ändra det för att spela in på microsd-kortet istället. Nedanstående microsd-kort fungerar med videokameran. - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videoinspelning: microsdhc-kort (4 GB till 8 GB) kompatibelt med klass 4 eller högre Använd Klass 6 eller högre för UXP-läge. Inspelning av stillbild: microsd-kort (256 MB till 2 GB) eller microsdhc-kort (4 GB till 8 GB) Om du använder annan media spelas kanske data inte in på rätt sätt, eller så kan data som redan spelats in försvinna. MultiMediaCards stöds inte. Videodata kan inte spelas in på microsd-kort där videodata redan har spelats in med hjälp av apparater från andra tillverkare. Sätt i ett microsd-kort Förberedelse: Stäng LCD-skärmen för att stänga av videokameran. Ta ut ett microsd-kort Tryck en gång på microsd-kortet. När kortet kommer ut en liten bit, drar du ut det helt. Sätt bara i och ta ur microsd-kort med avstängd kamera. Annars kan data på kortet skadas. Rör inte vid terminalerna på etikettens motsatta sida. Ändra inspelningsenhet Ställ in [INSP.MEDIA FÖR VIDEO] och [INSP.MEDIA FÖR BILD] till [SD]. (Z s. 68) Formatera ett microsd-kort när du använder det för första gången Välj [FORMATERA SD-KORT] för att formatera kortet. (Z s. 68) 1 Öppna microsd-kortfacket. 2 För med fast hand in kortet med den klippta kanten först. 3 Stäng microsd-kortfacket. SW 19

20 INSPELNING/UPPSPELNING Spela in filer Videoinspelning Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge. Tryck på PLAY/REC för att välja inspelningsläge. SNAPSHOT Tryck på START/STOP för att starta inspelning. Ungefärlig tid som återstår för inspelning Du kan även starta/stoppa inspelning genom att välja [REC] på LCD-skärmen. (Inspelningskontroll på skärmen) Stoppa inspelning Tryck på START/STOP igen. Visa den senast inspelade scenen Välj A medan inspelningen är pausad. Om du trycker på $ under uppspelning raderas den aktuella scenen. Spela in en stillbild under videoinspelning Tryck på SNAPSHOT. Ändra videokvaliteten Ändra inställningarna i [VIDEOKVALITET]. (Z s. 64) Videoinspelningsläget väljs automatiskt när du stänger av videokameran och sedan sätter på den igen. Om videokameran är påslagen och inte används under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara ström. Utsätt inte videokameran för plötsliga rörelser eller skakningar under inspelningen. Om du gör det kan ljudet av hårddisken (brummande) spelas in. 20 SW

21 Inspelning av stillbild Använd lägesväljaren för att välja # (stillbildsläge). Tryck på PLAY/REC för att välja inspelningsläge. Tryck och håll ned SNAPSHOT halvvägs. Indikatorn? blir grön när bilden har fokuserats. Visa den senast inspelade bilden Välj A efter fotografering. Välj $ under uppspelning om du vill radera den bilden. Ändra bildkvalitet Ändra inställningarna i [BILDKVALITET]. (Z s. 64) Ändra bildstorlek Ändra inställningarna i [BILDFORMAT]. (Z s. 64) Spela in stillbilder kontinuerligt Ställ in på [OAVBRUTEN FOTOGR.] i [SLUTARLÄGE]. (Z s. 63) Tryck SNAPSHOT hela vägen her för att ta en stillbild. DIS (Digital Image Stabilizer - digital bildstabilisering) fungerar inte när stillbilder tas. Om videokameran är påslagen och inte används under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara ström. Sidorna på stillbilder som spelas in i storleken 16:9 klipps eventuellt bort när bilderna skrivs ut. Hör efter om det går att göra utskrifter i storleken 16:9 i din fotobutik. SW 21

22 Spela in filer (Forts.) Zoomning Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. Zooma ut Zooma in Kontrollera återstående batteriladdning!-läge: Tryck på INFO två gånger eller på INFO och välj sedan ;. #-läge: Tryck på INFO. W: Vidvinkel T: Telefoto Du kan även zooma ut/in genom att välja [W] eller [T] på LCD-skärmen. (Zoomkontroll på skärmen) Zoomkvot (fabriksinställning)!-läge #-läge [20X / OPTISK] [20X / OPTISK] Ändra maximal zoomkvot (endast!-läge) Ändra inställningarna i [ZOOM]. (Z s. 64) Makrofotografering är möjlig på så korta avstånd som 5 cm från motivet, när zoomreglaget är inställt helt till W. LED-lampa Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [LJUS]. 3 Välj önskad inställning. PÅ AUTO AV LED-lampan fortsätter att lysa oberoende av omgivande förhållanden. LED-lampan tänds automatiskt när du tar bilder med otillräckligt ljus. Avaktiverar funktionen. Stänga skärmen Välj [AVSLUT] eller tryck på INFO. Den återstående inspelningstiden som visas ska endast ses som en fingervisning. Den visas i enheter om 10 minuter. Kontrollera återstående utrymme på inspelningsenheten Förberedelse: Välj läget!. Välj inspelningsläget. Tryck på INFO. Maximal inspelningstid visas för varje videokvalitetsläge. Ändra videokvaliteten 1) Välj videokvalitet. 2) Välj [STÄLL]. Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. 22 SW

23 Registrera filer till händelser Det blir lättare att hitta filen vid uppspelning om du väljer en händelse att registrera filen till innan du startar inspelningen. Förberedelse: Välj läget!. Välj inspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [REGISTRERA HÄNDELSE]. Välj. Stänga av ansiktsigenkänning Välj igen. Spela in stillbilder med ansiktsigenkänning aktiverad 1) Tryck och håll ned SNAPSHOT halvvägs. 3 Välj händelsen. 2) Tryck på SNAPSHOT. Använda självutlösaren i ansiktsigenskänningsläget Den valda händelsen visas på skärmen. Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Söka efter händelse Se sida 28. Har du valt att koppla en fil till en viss händelse kommer inställningen att bevaras även om du stänger av videokameran. Förberedelse: Ställ in [SJÄLVUTLÖSARE] på [ANSIKTSAVKÄNNING]. 1) Tryck på SNAPSHOT. Ansikten identifieras. 2) Stillbilden spelas in 3 sekunder efter det att fotoansiktet har identifierats. Fotograf Aktivera ansiktsigenkänning. Om detta läge är på känner videokameran igen ansikten och justerar ljusstyrka och fokus så att ansikten spelas in tydligt. Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. Om LCD-skärmen vänds upp och ned visas inte. Ändra inställningen när LCD skärmen är i normalläget. Du kan aktivera ansiktsigenkänning om [SJÄLVUTLÖSARE] är inställd på [ANSIKTSAVKÄNNING]. (Detta indikeras av att blinkar.) Beroende på förhållandet identifieras eventuellt inte ansikten. Om inte ansiktsigenkänning fungerar korrekt stänger du av läget innan du spelar in. SW 23

24 Spela upp filer Videouppspelning Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge. Tryck på PLAY/REC för att välja uppspelningsläge. Indexskärmen visas. Välj önskad fil. Gå till föregående eller nästa sida Tryck på [ ] eller [ ] i mer än en sekund. Spela upp några sekunder från början av varje video Tryck på [ ]. I vissa fall kan delar av en videofilm som inte är i början spelas upp. Vissa videofilmer går inte att spela upp alls. Radera en video Välj $ när uppspelningen har stoppats. Ändra antalet miniatyrer (6 miniatyrer/12 miniatyrer) Flytta zoomreglaget till [W]. Zooma in videon under paus (endast fjärrkontroll) Tryck på T på fjärrkontrollen. Tryck på,,, på fjärrkontrollen för att flytta zoomområdet. Tryck och håll ned W på fjärrkontrollen för att avbryta inzoomning. Funktioner under videouppspelning - knappar på skärmen N : Återgå till filens första scen O : Gå till den första scenen i nästa fil L : Återgå till indexskärmen J : Sökning bakåt (under uppspelning) E : Uppspelning bild för bild bakåt (under paus)* F : Uppspelning Q : Paus K : Sökning framåt (under uppspelning) G : Uppspelning bild för bild framåt (under paus)* * Långsam uppspelning startar om du trycker på sensorknappen under E / G en liten stund. Högtalarvolym : Sänka volymen + : Höja volymen 24 SW

25 Uppspelning av stillbild Använd lägesväljaren för att välja # (stillbildsläge). Tryck på PLAY/REC för att välja uppspelningsläge. Indexskärmen visas. Välj önskad fil. Gå till föregående eller nästa sida Tryck på [ ] eller [ ] i mer än en sekund. Ta bort en stillbild Välj $. Ändra antalet miniatyrer (6 miniatyrer/12 miniatyrer) Flytta zoomreglaget till [W]. Zooma in bilden under uppspelning (endast fjärrkontroll) Tryck på T på fjärrkontrollen. Tryck på,,, på fjärrkontrollen för att flytta zoomområdet. Tryck och håll ned W på fjärrkontrollen för att avbryta inzoomning. Funktioner under stillbildsuppspelning - knappar på skärmen P : Ändra uppspelningsordning på bildspel till bakåt F : Ändra uppspelningsordning på bildspel till framåt L : Återgå till indexskärmen N : Visa föregående fil F : Starta bildspelet Q : Avsluta bildspelet O : Visa nästa fil SW 25

26 Spela upp filer (Forts.) Uppspelning med specialeffekter Svepeffekt eller tonade effekter Lägg till effekter i början och slutet av en video. Dessa effekter kan inte tillämpas på stillbilder. Förberedelse: Välj läget!. Välj uppspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [STRYKA/TONA]. 3 Välj önskad effekt. Se den högra spalten för information om alla effekter. Alternativ för STRYKA/TONA inställning O TONA-VIT: Tonar in eller ut med en vit skärm. P TONA-SVART: Tonar in eller ut med en svart skärm. T STRYKA-SIDA: Sveps in från höger till vänster eller sveps ut åt andra hållet. U STRYKA-DÖRR: Sveps in som två halvor av en svart skärm som öppnas åt vänster och höger och visar scenen, eller sveps ut åt andra hållet. V STRYKA-BLÄDDRA: Sveps in underifrån och upp på en svart skärm eller sveps ut åt andra hållet. W STRYKA-LUCKA: Sveps in från mitten av en svart skärm mot skärmens övre och nedre del eller sveps ut åt andra hållet. Ingen effekt tillämpas på filer med en speltid på under 7 sekunder. 4 Välj filen som du vill spela upp. Stänga skärmen Tryck på MENU. Stänga av effekten Välj [AV] i steg SW

27 Filsökningsfunktion Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj uppspelningsläget. Gruppindexskärm! Du kan söka efter önskad fil enligt grupp. Gruppen skapas automatiskt baserat på inspelningsdatum och -tid. Och innehållet i gruppen ändras när scener läggs till/tas bort eller redigeras. 1 Välj. 2 Välj [GRUPP]. Datumindexskärm Du kan söka efter önskad fil efter inspelningsdatum. 1 Välj. För läget #, gå till steg 3. 2 Välj [SÖKDATUM]. 3 Välj inspelningsdatum. 3 Välj filen som du vill spela upp. 4 Välj filen som du vill spela upp. Antalet filer i gruppen visas i miniatyrerna. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Innehållet i gruppen kan ändras beroende på längden på inspelningstiden. Ändra innehåll genom att registrera händelsen. (Z s. 23) De skapade grupperna är kanske inte ordnade enligt inspelningsdatum, som när filer kopieras till ett microsd-kort. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. SW 27

28 Spela upp filer (Forts.) Händelseskärm! Du kan söka efter önskad fil via händelsen som du kopplade filen till vid inspelningen. (Z s. 23) Efter sökningen efter händelse kan du söka efter inspelningsdatum för att minska sökningens omfattning. 1 Välj. 2 Välj [SÖK HÄNDELSE]. Spela upp MTS-filer MTS-filer (demonstrationsfiler, osv.) är lagrade i EXTMOV-mappen. Följ proceduren nedan för att spela upp MTSfilerna i EXTMOV-mappen. Förberedelse: Välj läget!. Välj uppspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [SPELA ANNAN FIL]. 3 Välj händelsen. 3 Välj filen som du vill spela upp. 4 Välj inspelningsdatum. Visa alla filer genom att välja [ALLA]. Återgå till vanligt filuppspelningsläge 5 Välj filen som du vill spela upp. En MTS-fil skapas i EXTMOV-mappen när hanteringsinformation är skadad. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Ändra lagrad händelse för en fil Se sida SW

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-91(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 8 Inspelning/ uppspelning 20 Använda menyn 36 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 59 Felsökning 69 Övrig

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-VX715/GZ-VX700 LYT2463-042A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 5 Laddning 5 Inspelning 5 Uppspelning 5 Tips för tagning 5 Semestern/Julen 6 Bröllop 7 Resor 8 Nöjesparker

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364

Din manual PIONEER DVR-LX61D http://sv.yourpdfguides.com/dref/1239364 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER DVR-LX61D. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer