BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna 6 och 7 för en säker användning. SVENSKA

2 Snabbguide Ladda batteriet innan du spelar in Stäng av videokameran och anslut batteripaketet. Åtkomstlampa blinkar: Filåtkomst Ta inte bort nätadaptern, batteripaketet eller microsd-kortet medan lampan blinkar. Ström/laddningslampa blinkar: Laddar släcks: Laddning klar Öppna luckan Batteripaket Batteripaketet är inte laddat vid köpet. Nätadapter Till vägguttag (110 V till 240 V) OBS! Var noga med att använda batteripaket från JVC. Om du använder andra batteripaket som inte är från JVC, kan säkerhet och prestanda inte garanteras. Justering av greppet Justera remmen och fäst den. Fäst remmen när du tar tag i videokameran. Var försiktig så du inte tappar videokameran när du bär den. Grepprem Fäst SW

3 Inställningar för datum/tid Q Öppna Strömknapp LCD-skärmen för att aktivera videokameran T Välj den stad som ligger närmast det område där du använder videokameran R Välj LCD-skärm [JA] inom 10 sekunder Rör fingret uppåt och nedåt på sensorn. Vidrör sedan OK. U Välj [PÅ] om sommartid gäller När meddelandet försvinner ska du trycka på strömknappen i minst 2 sekunder för att stänga av strömmen och sedan trycka på den igen i minst 2 sekunder. Vidrör sensorerna med fingret. Sensorerna fungerar inte om du vidrör dem med naglarna eller med handskar. S Välj [KLOCKINSTÄLLNING] V Ställ in datum och tid Touchsensor: Ställer in datum och tid }: Flyttar markören åt höger OK: Klockan startar SW

4 Videoinspelning OBS! Vi rekommenderar att du gör en provinspelning innan du spelar in en viktig scen. Q Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge R Välj inspelningsläge (REC) Läget ändras när du trycker på knappen. Indikatorn för automatisk inspelning visas. S Starta inspelning Återstående utrymme på hårddisken Standbyläge vid Videokvalitet inspelning Tryck på knappen START/ STOP för att påbörja inspelning och tryck igen för att stoppa. Inspelning SW

5 Spela upp Q Välj uppspelningsläge (PLAY) Läget ändras när du trycker på knappen. R Välj önskad fil Indexskärm S Välj F (vidrör OK) Uppspelningsskärm Utför åtgärder som sökning framåt eller sökning bakåt (Z s. 24) Visa filer på TV (Z s. 32) OBS! Glöm inte att göra kopior efter inspelning! Kopiera filer till skivor (Z s. 47) Kopiera filer till en VCR/DVD-spelare (Z s. 53) Spela upp en skiva som du har skapat (Z s. 50) Redigera filer på din dator (Z s. 54) SW

6 Säkerhetsföreskrifter VARNING: UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN OCH FUKT FÖR ATT UNDVIKA BRAND OCH ELEKTRISKT ÖVERSLAG. OBSERVERA: Fara för elektrisk stöt. Öppna inte höljet! Det finns inga delar inuti apparaten som konsumenten kan åtgärda. Överlämna alla reparationer till kvalificerad personal. Om du inte använder nättillsatsen under en längre period rekommenderar vi att du drar ut sladden ur nätuttaget. AR: Märkskylt och säkerhetsföreskrifter sitter på huvudenhetens undersida och/eller baksida. Serienummerskylten finns på batteriets monteringsenhet. Information om spänning och säkerhetsföreskrifter för nättillsatsen återfinns på dess ovansida och undersida. VARNING: Batteripaketet, kameran med batteriet installerat, och fjärrkontrollen med batteriet installerat bör inte utsättas för extrem hetta som t.ex. direkt solljus, eld eller liknande. OBSERVERA: Huvudströmkontakten ska vara funktionell. Rikta aldrig objektivet rakt mot solen. Detta kan skada ögonen och leda till fel på enhetens inre delar. Det föreligger också risk för brand eller elstötar. OBSERVERA! Iakttag noga nedanstående punkter för att undvika skador på såväl digitalmediakameran som användaren. Om du bär eller håller digitalmediakameran i LCD-skärmen kan du tappa den eller skada den på andra sätt. Använd inte ett stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla och orsaka allvarliga skador på kameran. OBSERVERA! Kameran bör inte lämnas ovanpå TV:n när kablar (Audio/Video, S-videokabel, osv.) är anslutna. Någon kan snubbla på kablarna och göra att kameran faller ned och skadas. Att observera angående litiumbatteriet Batteriet i denna apparat kan vid felbehandling orsaka brand eller kemiska brännskador. Batteriet får inte laddas, plockas isär, upphettas över 100 grader eller brännas upp. Använd endast ett batteri av typ CR2025 från Panasonic, Sanyo, Sony eller Maxell. Det föreligger risk för explosion eller brand vid felaktigt batteribyte. Gör dig snabbt av med ett gammalt batteri. Förvara det oåtkomligt för barn. Plocka inte isär det och kasta det inte i öppen eld. Om enheten installeras i ett skåp eller på en hylla ska du försäkra att det finns tillräckligt friutrymme på alla sidor för god ventilation (minst 10 cm på båda sidor, ovansidan och baksidan). Undvik att blockera ventilationshålen. (Värmen inuti enheten kan inte tränga ut om ventilationshålen blockeras av en tidning, en duk el.dyl.) Placera inga öppna värmekällor, t.ex. ett stearinljus, ovanpå enheten. Av miljöskäl får batterier inte slängas med det övriga avfallet utan ska göras av med i enlighet med gällande lagar och lokala föreskrifter. Utsätt inte enheten för droppar eller vattenstänk. Använd inte enheten i ett badrum eller andra fuktiga ställen. Placera aldrig en behållare fylld med vatten eller annan vätska (t.ex. smink, läkemedel, blomvaser, krukväxter, koppar el.dyl.) ovanpå enheten. (Det uppkommer risk för brand eller elstötar om vatten eller annan vätska tränger in i enheten.) OBSERVERA: Undvik elstötar eller skador på enheten genom att först ansluta den smala ändan av nätkabeln till nätadaptern tills den sitter ordentligt, och anslut sedan nätkabelns breda ända till ett vägguttag. SW SÄKERHET1

7 Information för användare gällande bortskaffning av gammal utrustning och batterier Produkter Batteri Observera! Märkningen Pb under symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly. [Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier med denna symbol inte ska hanteras som hushållsavfall när de är uttjänta. Istället ska produkterna överlämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektriskt och elektronisk utrustning samt batterier, för rätt hantering, återanvändning och återvinning i enlighet med nationell lagstiftning och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC. Genom att bortskaffa dessa produkter på rätt sätt hjälper du till att förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig avfallshantering. Om du behöver mer information om uppsamlingsplatser och återvinning av dessa produkter kontaktar du ditt lokala kommunkontor för avfallshantering eller affären där du köpte produkten. Straffavgifter kan i enlighet med nationell lagstiftning användas vid felaktig bortskaffning av produkterna. [Företag] Om du vill bortskaffa denna produkt, besöker du vår webbsida för att få information om återtagning av produkten. [Övriga länder utanför den Europeiska unionen] Dessa symboler gäller endast i den Europeiska unionen. Om du vill bortskaffa dessa enheter gör du det i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning eller andra bestämmelser i ditt land för hantering av gammal elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier. Kom ihåg att kameran bara är avsedd att användas av privatpersoner. Kommersiell användning utan tillstånd är förbjuden. (Vi rekommenderar att tillstånd inhämtas även om du spelar in en show, uppträdande, utställning el.dyl. enbart för personligt bruk.) Varumärken AVCHD och logotypen AVCHD är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Tillverkat under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. x.v.colourtm är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. HDMI är ett varumärke som tillhör HDMI Licensing, LLC. Windows är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Macintosh är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. itunes, imovies, iphoto är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. YouTube och logotypen YouTube är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör YouTube LLC. Andra varumärken och företagsnamn i den här handboken är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. SÄKERHET2 SW

8 Innehåll KOMMA IGÅNG Tillbehör...10 Förbereda fjärrkontrollen Index...12 Indikatorer på LCD-skärmen...14 Nödvändiga inställningar före användning...16 Ladda batteripaketet Inställningar för datum/tid Språkinställning Andra inställningar...18 Justering av greppet Montering av stativ Användning av ett microsd-kort INSPELNING/UPPSPELNING Spela in filer...20 Videoinspelning Inspelning av stillbild Zoomning LED-lampa Kontrollera återstående batteriladdning Kontrollera återstående utrymme på inspelningsenheten Registrera filer till händelser Aktivera ansiktsigenkänning Spela upp filer...24 Videouppspelning Uppspelning av stillbild Uppspelning med specialeffekter Filsökningsfunktion Spela upp MTS-filer Manuell inspelning...29 Ändra till manuellt inspelningsläge Manuell inställning i menyn ANVÄNDA MED TV Visa filer på TV...32 Anslutning till TV Uppspelningsfunktioner Användning tillsammans med TV via HDMI...34 REDIGERA Hantera filer...35 Ta en stillbild från en video Radera filer Skydda filer Visa filinformation Ändra händelseregistrering Dela upp filer Trimma filer Zoom för ansiktsigenkänning Spellistor...43 Skapa spellistor Spela upp spellistor Andra funktioner för spellistor KOPIERA Kopiera filer...46 Kopiera/flytta filer Användning av BD-/DVD-brännare Använda en extern USB-hårddisk Kopiera filer till en VCR/DVD-inspelare DATORFUNKTIONER Skapa en skiva med en dator...54 Användning med bärbar mediaspelare...59 Starta exportläget Ändra exportinställningen Överföra filer till dator Ladda upp filer till webbplatser...61 Starta uppladdningsläget Trimma uppladdning Ladda upp filer MER INFORMATION Ändra menyinställningarna...63 Felsökning...69 Varningsindikationer...73 Rengöring...75 Specifikationer...76 Varningar...78 Termer...84 SW

9 Så här använder du touchsensorn När menyn visas på LCD-skärmen: Q Rör fingret uppåt och nedåt på sensorn. R Välj [STÄLL]. (Vidrör OK.) A När du vill välja en knapp till vänster på skärmen trycker du på den del av sensorn som är i nivå med knappen. B När du vill välja en knapp nedtill på skärmen trycker du på knappen nedanför. Läs detta först! Säkerhetskopiera viktiga inspelade data Vi rekommenderar att du kopierar din viktiga inspelade data till en DVD eller annan inspelningsmedia för lagring. JVC ansvarar inte för förlorade data. Gör en provinspelning Innan du spelar in viktiga data bör du göra en provinspelning och spela upp inspelade data för att kontrollera att video och ljud har spelats in på rätt sätt. Återställ videokameran om den inte fungerar korrekt Stäng LCD-skärmen och koppla från strömförsörjningen (batteripaketet eller nätadaptern) från videokameran och anslut den sedan igen. Försiktighetsåtgärder vid hantering av batterier Använd JVC BN-VF808U/VF815U/VF823Ubatteripaket. Denna produkt innehåller patenterad teknik och teknik som skyddas av upphovsrättslagen, och skall användas med JVC-batteriet, inte med andra batterier. JVC kan inte garantera produktens säkerhet eller prestanda om den används med andra batterier. Om videokameran utsätts för elektrostatisk urladdning, stänger du av den innan du använder den igen. Sluta omedelbart att använda videokameran om det uppstår ett fel och kontakta närmaste JVC-återförsäljare Inspelade data kan raderas då videokameran repareras eller kontrolleras. Säkerhetskopiera alla data innan du begär reparation eller översyn. Eftersom videokameror kan användas i demonstrationssyfte i butiken är demonstrationsläget aktiverat som standard Avaktivera demonstrationsläget genom att ställa [DEMO.LÄGE] till [AV]. (Z s. 65) SW

10 KOMMA IGÅNG Tillbehör AP-V20E BN-VF808U Nätadapter Batteripaket Komponentkabel AV-kabel RM-V751U CR2025 USB-kabel Fjärrkontroll Litiumbatteri Redan insatt i fjärrkontrollen. CD-ROM Använd medföljande kablar för anslutning. Använd inga andra kablar. 10 SW

11 Förbereda fjärrkontrollen Ett batteri medföljer inuti fjärrkontrollen vid köptillfället. Avlägsna isoleringsfilmen före användning. Strålens effektiva yta Fjärrkontrollsensor Effektiv räckvidd: Max. 5 m Den utsända strålen kanske inte är effektiv, eller orsakar felaktig funktion om fjärrkontrollsensorn är utsatt för direkt solljus eller stark belysning. Sätta i batteriet igen Dra ut batterihållaren genom att trycka på låsningsfliken. Låsningsflik Litiumbatteri (CR2025) SW 11

12 Index Se till att du inte täcker över 3, 4, 5 och 6 under inspelning. LCD-skärmen kan vridas SW

13 Videokamera! Strömknapp # HDMI Minianslutning (Z s. 32) $ Komponentanslutning (Z s. 32) % DISPLAY-knapp (Z s. 15) & Högtalare ( Ventilationsöppning ) Zoomreglage (Z s. 22) Volymkontroll för högtalare * SNAPSHOT-knapp (Z s. 21) + Touchsensor, OK-knapp - MENU-knapp. Lägesväljare [!, #] / UPLOAD-knapp (Z s. 61) TITLE-knapp (Z s. 44) 0 EXPORT-knapp (Z s. 59) 1 DIRECT DISC-knapp (Z s. 48) INFO-knapp (Z s. 22, 38) 2 PLAY/REC-knapp (Z s. 20, 21, 24, 25) 3 LED-lampa (Z s. 22) 4 Fjärrkontrollsensor 5 Objektiv 6 Stereomikrofon 7 DC-anslutning 8 START/STOP-knapp (Z s. 20) 9 AV-anslutning (Z s. 33, 53) : USB-anslutning (Z s. 47, 51, 55) Fjärrkontroll Q Sändarfönster för infraröd stråle R ZOOM (T/W)-knappar (Zooma in/ut) S Upp-knapp T Hoppa bakåt-knapp U Vänsterknapp V Bakåtknapp W PLAYLIST-knapp X START/STOP-knapp Y S.SHOT(SNAPSHOT)-knapp Z INFO-knapp a Hoppa över framåt-knapp b PLAY/PAUSE/SET-knapp c Högerknapp d Nästa-knapp e Ned-knapp f INDEX-knapp* g DISP-knapp * Varje gång du trycker på INDEX byter du skärm enligt nedan:!-läge: Indexskärm «Gruppindexskärm #-läge: Indexskärm «Datumindexskärm ; Monteringssockel för stativ < microsd-kortplats = Frigöringsknapp för batteri SW 13

14 Indikatorer på LCD-skärmen Under inspelning av både video och stillbild Endast under videoinspelning : 5 5! Indikator för valt inspelningsläge (Z s. Autoläge 3: Manuellt läge # Effektlägesindikator (Z s. 31) $ Indikator för Tele Makro-läge (Z s. 31) % LED-indikator (Z s. 22) & Indikator för scenval (Z s. 30) ( Zoomindikator (Z s. 22) ) Indikator för inspelningsenhet (Z s. 68) * Indikator för fallavkänning (visas när [FALLDETEKTERING] är inställd på [AV].) (Z s. 66) + Vitbalansindikator (Z s. 31), Indikator för kompensering av bakgrundsljus (Z s. 65) - Batteriindikator. Datum/tid (Z s. 16) / Ansiktsigenkänningsindikator (Z s. 23) 0 Manuell fokusjusteringsindikator (Z s. 30) 1 Bakgrundsljus för skärm (Z s. 31) 2 Kontrollindikator för ljusstyrka (Z s. 30).: Kontrollindikator för fotometriområde (Z s. 31) 3 Slutarhastighet (Z s. 30)! Lägesindikator # EXPORT-lägesindikator (Z s. 59) $ Räknare % Indikator för uppladdningsläge (Z s. 61) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Återstående tid ) MREC: (Visas under inspelning.) MQ: (Visas när inspelningen är i vänteläge.) * Indikatorn för digital bildstabilisering (DIS) (Visas när [BILDSTABILISERING] är inställt på [AV].) (Z s. 64) + Bildtagningsindikator (Z s. 20), Indikator för vindreducering (Z s. 64) - Händelseindikator (Z s. 23). x.v.colour (Z s. 64) Endast vid inspelning av stillbilder! Lägesindikator # Fokusindikator (Z s. 21) $ Bildstorlek (Z s. 64) % Bildkvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) (Z s. 64) & Återstående antal bilder ( Bildtagningsindikator (Z s. 21) ) Indikator för slutarläge (Z s. 63) * Indikator för självutlösare (Z s. 63) 14 SW

15 Under uppspelning av video Under uppspelning av stillbilder : 5 5! Lägesindikator # Indikator för svepeffekt/tonad effekt (Z s. 26) $ Indikator för uppspelning av spellista (visas under uppspelning av en spellista.) (Z s. 44) % Indikator för snabbgranskning (Z s. 20) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Räknare ) Uppspelningsläge F : Uppspelning Q : Paus K : Sök framåt J : Sök bakåt QF: Slowmotion framåt PQ: Slowmotion bakåt (Siffran till vänster visar hastigheten.) * Batteriindikator + Datum/tid (Z s. 16), Indikator för volymnivå - x.v.colour (Z s. 64). Utmatning med 1080p (Z s. 67) : 5 5! Lägesindikator # Indikator för snabbgranskning (Z s. 21) $ Mapp-/filnummer % Indikator för uppspelning av bildspel & Batteriindikator ( Datum/tid (Z s. 16) ) Utmatning med 1080p (Z s. 67) Byta indikatorlägen på LCD-skärm Varje gång du trycker på DISPLAY ändras indikeringarna på LCD-skärmen enligt nedan: I inspelningsläge: Alla indikeringar/indikeringar för utvalda funktioner I uppspelningsläge: Alla indikeringar/endast datum och tid/inga indikeringar SW 15

16 Nödvändiga inställningar före användning Ladda batteripaketet Koppla från batteripaketet 1 Stäng LCD-skärmen för att stänga av videokameran. 2 Fäst batteripaketet, anslut sedan nätadaptern. Nätadapter Till vägguttag (110 V till 240 V) Ström-/laddningslampan blinkar för att ange att laddning har startat. När lampan släcks, är laddningen avslutad. Kontrollera återstående batteriladdning Se sida 22. Du kan också använda videokameran med ändast nätadaptern. Den verkliga inspelningstiden kan bli kortare beroende på inspelningsmiljö, t.ex. vid inspelning av snabba scener med mycket rörelse. Böj eller dra inte i nätadapterkontakten och kabeln. Detta kan skada nätadaptern. Inställningar för datum/tid 1 Öppna LCD-skärmen för att aktivera videokameran. 2 Tryck på MENU. Batteripaket BN-VF808U (medföljer) BN-VF815U BN-VF823U Laddningstid 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 3 Välj [VISA INSTÄLLNINGAR]. 4 Välj [JUSTERA KLOCKA]. 16 SW

17 5 Välj [KLOCKINSTÄLLNING]. 6 Välj den stad som är närmast det område där du reser omkring. 6 Välj den stad som ligger närmast det område där du använder videokameran. Det valda området markeras Huvudstaden i det markerade området Tidsskillnaden mot GMT 7 Välj [PÅ] om sommartid gäller. Återgå till föregående skärm Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Språkinställning Skärmspråket kan ändras. 1 Öppna LCD-skärmen för att aktivera videokameran. 2 Tryck på MENU. 8 Ställ in datum och tid. Ändra inställningen med touchsensorn och välj [&] för att ange inställningen. 3 Välj [VISA INSTÄLLNINGAR]. 4 Välj [LANGUAGE]. 9 Välj [SPARA]. Återställ inställningen genom att välja [AVSLUT]. Ställa in klockan på lokaltid under resor Efter att steg 1-4 har utförts (Z s. 16) 5 Välj [OMRÅDESINST.]. 5 Välj önskat språk. Återgå till föregående skärm Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. SW 17

18 Andra inställningar Justering av greppet Montering av stativ För videokamerans stativhål i linje med stativstiftet, och stativfästet med skruven. Rotera sedan videokameran medsols för att fästa den till stativet. Fäst remmen när du tar tag i videokameran. Var försiktig så du inte tappar videokameran när du bär den. Använd inte stativ på ostadiga eller sluttande ytor. Det kan falla omkull och orsaka allvarliga skador på videokameran. 18 SW

19 Användning av ett microsd-kort Videokameran är programmerad för att spela in på den inbyggda hårddisken när den levereras från fabriken. Du kan ändra det för att spela in på microsd-kortet istället. Nedanstående microsd-kort fungerar med videokameran. - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videoinspelning: microsdhc-kort (4 GB till 8 GB) kompatibelt med klass 4 eller högre Använd Klass 6 eller högre för UXP-läge. Inspelning av stillbild: microsd-kort (256 MB till 2 GB) eller microsdhc-kort (4 GB till 8 GB) Om du använder annan media spelas kanske data inte in på rätt sätt, eller så kan data som redan spelats in försvinna. MultiMediaCards stöds inte. Videodata kan inte spelas in på microsd-kort där videodata redan har spelats in med hjälp av apparater från andra tillverkare. Sätt i ett microsd-kort Förberedelse: Stäng LCD-skärmen för att stänga av videokameran. Ta ut ett microsd-kort Tryck en gång på microsd-kortet. När kortet kommer ut en liten bit, drar du ut det helt. Sätt bara i och ta ur microsd-kort med avstängd kamera. Annars kan data på kortet skadas. Rör inte vid terminalerna på etikettens motsatta sida. Ändra inspelningsenhet Ställ in [INSP.MEDIA FÖR VIDEO] och [INSP.MEDIA FÖR BILD] till [SD]. (Z s. 68) Formatera ett microsd-kort när du använder det för första gången Välj [FORMATERA SD-KORT] för att formatera kortet. (Z s. 68) 1 Öppna microsd-kortfacket. 2 För med fast hand in kortet med den klippta kanten först. 3 Stäng microsd-kortfacket. SW 19

20 INSPELNING/UPPSPELNING Spela in filer Videoinspelning Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge. Tryck på PLAY/REC för att välja inspelningsläge. SNAPSHOT Tryck på START/STOP för att starta inspelning. Ungefärlig tid som återstår för inspelning Du kan även starta/stoppa inspelning genom att välja [REC] på LCD-skärmen. (Inspelningskontroll på skärmen) Stoppa inspelning Tryck på START/STOP igen. Visa den senast inspelade scenen Välj A medan inspelningen är pausad. Om du trycker på $ under uppspelning raderas den aktuella scenen. Spela in en stillbild under videoinspelning Tryck på SNAPSHOT. Ändra videokvaliteten Ändra inställningarna i [VIDEOKVALITET]. (Z s. 64) Videoinspelningsläget väljs automatiskt när du stänger av videokameran och sedan sätter på den igen. Om videokameran är påslagen och inte används under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara ström. Utsätt inte videokameran för plötsliga rörelser eller skakningar under inspelningen. Om du gör det kan ljudet av hårddisken (brummande) spelas in. 20 SW

21 Inspelning av stillbild Använd lägesväljaren för att välja # (stillbildsläge). Tryck på PLAY/REC för att välja inspelningsläge. Tryck och håll ned SNAPSHOT halvvägs. Indikatorn? blir grön när bilden har fokuserats. Visa den senast inspelade bilden Välj A efter fotografering. Välj $ under uppspelning om du vill radera den bilden. Ändra bildkvalitet Ändra inställningarna i [BILDKVALITET]. (Z s. 64) Ändra bildstorlek Ändra inställningarna i [BILDFORMAT]. (Z s. 64) Spela in stillbilder kontinuerligt Ställ in på [OAVBRUTEN FOTOGR.] i [SLUTARLÄGE]. (Z s. 63) Tryck SNAPSHOT hela vägen her för att ta en stillbild. DIS (Digital Image Stabilizer - digital bildstabilisering) fungerar inte när stillbilder tas. Om videokameran är påslagen och inte används under 5 minuter, stängs den av automatiskt för att spara ström. Sidorna på stillbilder som spelas in i storleken 16:9 klipps eventuellt bort när bilderna skrivs ut. Hör efter om det går att göra utskrifter i storleken 16:9 i din fotobutik. SW 21

22 Spela in filer (Forts.) Zoomning Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. Zooma ut Zooma in Kontrollera återstående batteriladdning!-läge: Tryck på INFO två gånger eller på INFO och välj sedan ;. #-läge: Tryck på INFO. W: Vidvinkel T: Telefoto Du kan även zooma ut/in genom att välja [W] eller [T] på LCD-skärmen. (Zoomkontroll på skärmen) Zoomkvot (fabriksinställning)!-läge #-läge [20X / OPTISK] [20X / OPTISK] Ändra maximal zoomkvot (endast!-läge) Ändra inställningarna i [ZOOM]. (Z s. 64) Makrofotografering är möjlig på så korta avstånd som 5 cm från motivet, när zoomreglaget är inställt helt till W. LED-lampa Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [LJUS]. 3 Välj önskad inställning. PÅ AUTO AV LED-lampan fortsätter att lysa oberoende av omgivande förhållanden. LED-lampan tänds automatiskt när du tar bilder med otillräckligt ljus. Avaktiverar funktionen. Stänga skärmen Välj [AVSLUT] eller tryck på INFO. Den återstående inspelningstiden som visas ska endast ses som en fingervisning. Den visas i enheter om 10 minuter. Kontrollera återstående utrymme på inspelningsenheten Förberedelse: Välj läget!. Välj inspelningsläget. Tryck på INFO. Maximal inspelningstid visas för varje videokvalitetsläge. Ändra videokvaliteten 1) Välj videokvalitet. 2) Välj [STÄLL]. Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. 22 SW

23 Registrera filer till händelser Det blir lättare att hitta filen vid uppspelning om du väljer en händelse att registrera filen till innan du startar inspelningen. Förberedelse: Välj läget!. Välj inspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [REGISTRERA HÄNDELSE]. Välj. Stänga av ansiktsigenkänning Välj igen. Spela in stillbilder med ansiktsigenkänning aktiverad 1) Tryck och håll ned SNAPSHOT halvvägs. 3 Välj händelsen. 2) Tryck på SNAPSHOT. Använda självutlösaren i ansiktsigenskänningsläget Den valda händelsen visas på skärmen. Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Söka efter händelse Se sida 28. Har du valt att koppla en fil till en viss händelse kommer inställningen att bevaras även om du stänger av videokameran. Förberedelse: Ställ in [SJÄLVUTLÖSARE] på [ANSIKTSAVKÄNNING]. 1) Tryck på SNAPSHOT. Ansikten identifieras. 2) Stillbilden spelas in 3 sekunder efter det att fotoansiktet har identifierats. Fotograf Aktivera ansiktsigenkänning. Om detta läge är på känner videokameran igen ansikten och justerar ljusstyrka och fokus så att ansikten spelas in tydligt. Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj inspelningsläget. Om LCD-skärmen vänds upp och ned visas inte. Ändra inställningen när LCD skärmen är i normalläget. Du kan aktivera ansiktsigenkänning om [SJÄLVUTLÖSARE] är inställd på [ANSIKTSAVKÄNNING]. (Detta indikeras av att blinkar.) Beroende på förhållandet identifieras eventuellt inte ansikten. Om inte ansiktsigenkänning fungerar korrekt stänger du av läget innan du spelar in. SW 23

24 Spela upp filer Videouppspelning Använd lägesväljaren för att välja! (video)-läge. Tryck på PLAY/REC för att välja uppspelningsläge. Indexskärmen visas. Välj önskad fil. Gå till föregående eller nästa sida Tryck på [ ] eller [ ] i mer än en sekund. Spela upp några sekunder från början av varje video Tryck på [ ]. I vissa fall kan delar av en videofilm som inte är i början spelas upp. Vissa videofilmer går inte att spela upp alls. Radera en video Välj $ när uppspelningen har stoppats. Ändra antalet miniatyrer (6 miniatyrer/12 miniatyrer) Flytta zoomreglaget till [W]. Zooma in videon under paus (endast fjärrkontroll) Tryck på T på fjärrkontrollen. Tryck på,,, på fjärrkontrollen för att flytta zoomområdet. Tryck och håll ned W på fjärrkontrollen för att avbryta inzoomning. Funktioner under videouppspelning - knappar på skärmen N : Återgå till filens första scen O : Gå till den första scenen i nästa fil L : Återgå till indexskärmen J : Sökning bakåt (under uppspelning) E : Uppspelning bild för bild bakåt (under paus)* F : Uppspelning Q : Paus K : Sökning framåt (under uppspelning) G : Uppspelning bild för bild framåt (under paus)* * Långsam uppspelning startar om du trycker på sensorknappen under E / G en liten stund. Högtalarvolym : Sänka volymen + : Höja volymen 24 SW

25 Uppspelning av stillbild Använd lägesväljaren för att välja # (stillbildsläge). Tryck på PLAY/REC för att välja uppspelningsläge. Indexskärmen visas. Välj önskad fil. Gå till föregående eller nästa sida Tryck på [ ] eller [ ] i mer än en sekund. Ta bort en stillbild Välj $. Ändra antalet miniatyrer (6 miniatyrer/12 miniatyrer) Flytta zoomreglaget till [W]. Zooma in bilden under uppspelning (endast fjärrkontroll) Tryck på T på fjärrkontrollen. Tryck på,,, på fjärrkontrollen för att flytta zoomområdet. Tryck och håll ned W på fjärrkontrollen för att avbryta inzoomning. Funktioner under stillbildsuppspelning - knappar på skärmen P : Ändra uppspelningsordning på bildspel till bakåt F : Ändra uppspelningsordning på bildspel till framåt L : Återgå till indexskärmen N : Visa föregående fil F : Starta bildspelet Q : Avsluta bildspelet O : Visa nästa fil SW 25

26 Spela upp filer (Forts.) Uppspelning med specialeffekter Svepeffekt eller tonade effekter Lägg till effekter i början och slutet av en video. Dessa effekter kan inte tillämpas på stillbilder. Förberedelse: Välj läget!. Välj uppspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [STRYKA/TONA]. 3 Välj önskad effekt. Se den högra spalten för information om alla effekter. Alternativ för STRYKA/TONA inställning O TONA-VIT: Tonar in eller ut med en vit skärm. P TONA-SVART: Tonar in eller ut med en svart skärm. T STRYKA-SIDA: Sveps in från höger till vänster eller sveps ut åt andra hållet. U STRYKA-DÖRR: Sveps in som två halvor av en svart skärm som öppnas åt vänster och höger och visar scenen, eller sveps ut åt andra hållet. V STRYKA-BLÄDDRA: Sveps in underifrån och upp på en svart skärm eller sveps ut åt andra hållet. W STRYKA-LUCKA: Sveps in från mitten av en svart skärm mot skärmens övre och nedre del eller sveps ut åt andra hållet. Ingen effekt tillämpas på filer med en speltid på under 7 sekunder. 4 Välj filen som du vill spela upp. Stänga skärmen Tryck på MENU. Stänga av effekten Välj [AV] i steg SW

27 Filsökningsfunktion Förberedelse: Välj läget! eller #. Välj uppspelningsläget. Gruppindexskärm! Du kan söka efter önskad fil enligt grupp. Gruppen skapas automatiskt baserat på inspelningsdatum och -tid. Och innehållet i gruppen ändras när scener läggs till/tas bort eller redigeras. 1 Välj. 2 Välj [GRUPP]. Datumindexskärm Du kan söka efter önskad fil efter inspelningsdatum. 1 Välj. För läget #, gå till steg 3. 2 Välj [SÖKDATUM]. 3 Välj inspelningsdatum. 3 Välj filen som du vill spela upp. 4 Välj filen som du vill spela upp. Antalet filer i gruppen visas i miniatyrerna. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Innehållet i gruppen kan ändras beroende på längden på inspelningstiden. Ändra innehåll genom att registrera händelsen. (Z s. 23) De skapade grupperna är kanske inte ordnade enligt inspelningsdatum, som när filer kopieras till ett microsd-kort. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. SW 27

28 Spela upp filer (Forts.) Händelseskärm! Du kan söka efter önskad fil via händelsen som du kopplade filen till vid inspelningen. (Z s. 23) Efter sökningen efter händelse kan du söka efter inspelningsdatum för att minska sökningens omfattning. 1 Välj. 2 Välj [SÖK HÄNDELSE]. Spela upp MTS-filer MTS-filer (demonstrationsfiler, osv.) är lagrade i EXTMOV-mappen. Följ proceduren nedan för att spela upp MTSfilerna i EXTMOV-mappen. Förberedelse: Välj läget!. Välj uppspelningsläget. 1 Tryck på MENU. 2 Välj [SPELA ANNAN FIL]. 3 Välj händelsen. 3 Välj filen som du vill spela upp. 4 Välj inspelningsdatum. Visa alla filer genom att välja [ALLA]. Återgå till vanligt filuppspelningsläge 5 Välj filen som du vill spela upp. En MTS-fil skapas i EXTMOV-mappen när hanteringsinformation är skadad. Återgå till indexskärmen Stänga skärmen Välj [AVSLUT]. Ändra lagrad händelse för en fil Se sida SW

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25

GZ-MC500E DIGITAL MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 SVENSKA KOMMA IGÅNG 7 DIGITAL MEDIAKAMERA GZ-MC500E VIDEOINSPELNING & UPPSPELNING 20 INSPELNING & UPPSPELNING AV STILLBILD 25 RÖSTINSPELNING & UPPSPELNING 29 AVANCERADE FUNKTIONER 31 MENYINSTÄLLNINGAR

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Wi-Fi View actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus

Vy framifrån. Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång. Landskaps-/ makrofokus Vy framifrån Landskaps-/ makrofokus Objektiv Inspelningsljus Mikrofon (mono) Mottagare för infraröd Extern (stereo-) mikrofonuttag, 3,5 mm Ljud-/videoutgång SVENSKA HDMI -utgång 5 V likströmsingång Batterifack

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E100 GZ-E105

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E100 GZ-E105 VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E100 GZ-E105 LYT2522-014A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 3 Laddning 3 Inspelning 3 Uppspelning 3 Tips för tagning 3 Semestern/Julen 4 Bröllop 5 Resor 6 Nöjesparker

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-MS150

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-MS150 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-MS150 LYT2368-014A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor 7 Nöjesparker 9 Komma

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209

VIDEOKAMERA Detaljerad användarhandbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209 VIDEOKAMERA ad användarhandbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209 LYT2431-017A Innehållsförteckning Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor 7 Nöjesparker

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt har ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Om Digital Camera används oförsiktigt eller öppnas upphör garantin att gälla. Data som lagras på enheten och

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

VIDEOKAMERA GZ-HM550BE. Detaljerad användarhandbok LYT2119-016A

VIDEOKAMERA GZ-HM550BE. Detaljerad användarhandbok LYT2119-016A VIDEOKAMERA GZ-HM550BE ad användarhandbok LYT2119-016A Contents Nybörjarhandbok 4 Laddning 4 Inspelning 4 Uppspelning 4 Tips för tagning 4 Praktiska tekniker vid tagning Semestern/Julen 5 Bröllop 6 Resor

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1

Bruksanvisning. i-loview 7 Full HD. Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Bruksanvisning i-loview 7 Full HD Bruksanvisning I-LOVIEW-FHD 20150325 1 Innehållsförteckning Säkerhetsinformation Uppackning Innan du börjar Konfiguration Funktioner och kommandon Tekniska specifikationer

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor:

Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Minimum datorsystemkrav för uppspelning av 3D-innehåll på en BenQ projektor: Hur man tittar på 3D-innehåll på en BenQ projektor: Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt (3D) innehåll som överförs via D-Sub, Component, HDMI, Video och S-Video. Dock behöver du de

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

Manual för videoredigering

Manual för videoredigering imovie- Manual för videoredigering Författad av Anna Sabelström i samarbete med Film Stockholm och Ungdomsstyrelsen Får fritt användas och kopieras inom Stockholms län vid angivande av källan. Film Stockholm,

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-13(1) DVD Writer. Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-13(1) DVD Writer Bruksanvisning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Säkerhetsföreskrifter VARNING Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att undvika risk för brand eller elektriska

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 1 Användarmanual Version 1.0 Notera: Den här manualen är skriven för PLANO 10 Pro och Media. En del funktioner är inte tillgängliga på båda modellerna. 2 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV

Nokia N76-1. Kom igång. 9254307 Utgåva 2 SV Nokia N76-1 Kom igång 9254307 Utgåva 2 SV Knappar och delar (luckan och telefonen öppen) Nedan kallad Nokia N76. 1 Höger yttre knapp 2 Mittenknapp 3 Vänster yttre knapp 4 Sekundär kamera med lägre upplösning

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Svenska........................ 73 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Innehåll 1 2 3 4 5 1. Huvudenhet med kamera och högtalartelefon

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Översikt av produkten

Översikt av produkten Användarhandbok 1 Tack för att du har köpt GoXtreme Quantum actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd.

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Programvaruguide. Swedish

Programvaruguide. Swedish Programvaruguide Swedish Inledning Översikt av MediaBrowser Vad du kan göra med MediaBrowser 4 Innan MediaBrowser tas i bruk 5 Filer som stöds 7 Starta 8 Avsluta 9 Redigera videor Klippa ut scener som

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide

LEOGICS digitalt ritbord. Snabbinstallationsguide LEOGICS digitalt ritbord Snabbinstallationsguide Välkommen Tack för ditt köp av LEOGICS PT-1001 digitala ritbord. Du kommer att upptäcka hur enkelt det är att kontrollera datorn med en digital penna i

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

Lathund Windows Movie Maker

Lathund Windows Movie Maker Redigera film med Movie Maker Lägg in det filmade materialet på datorn och samla det i en ny mapp med lämpligt namn. Det är viktigt att du har en backup på ditt material. Backupen ska finnas på en annan

Läs mer

Burrel Full HD kamera med 2.0 display

Burrel Full HD kamera med 2.0 display Burrel Full HD kamera med 2.0 display VARNING För att förhindra brand och elektriska stötar, använd inte kameran vid regn eller fukt. Observera Elektromagnetiska fält vid vissa frekvenser kan påverka bilder

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer