MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~"

Transkript

1 = MQKOMNN uflp mäìë =rp_jãççìä _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå pîéåëâ~

2 Sirona Dental Systems GmbH 2 D

3 Sirona Dental Systems GmbH Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bästa kund, Dokumentationens innehåll Allmänna konventioner Dokumentationens struktur Riskbeteckningar Formateringar och tecken Ytterligare dokumentation som skall beaktas Varnings- och säkerhetsanvisningar ESD-skyddsåtgärder Den elektrostatiska uppladdningens fysik Teknisk beskrivning Allmänna uppgifter USB-modul USB-kabel (levereras av Sirona) Omgivningsvillkor Minimikrav på PC-systemen Krav på USB-hub (tillval) Manöver- och indikeringselement Systemuppbyggnad XIOS Plus USB-modul LED-displayer Installering Före installationen Installera den andra skyddsledaren Installera USB-moduler Maskinvaruförutsättningar Installationsanvisningar Installera en USB-modul på en dator Installera ytterligare USB-mouler till en dator D

4 Innehållsförteckning Sirona Dental Systems GmbH 5.4 Installation av sensor Maskinvaruinstallation Efter installationen Tillbehör och reservdelar Hantering Allmänt Anvisningar Bildbearbetning Anvisningar Förberedelse Upprätta exponeringsberedskap Placering av sensor Utlösa exponering Underhåll av ytan Vård- och rengöringsmedel Rengöring Desinficera Inspektion och underhåll Regelmässiga inspektions- och underhållsarbeten Månadskontroller som ska utföras av systemansvarig eller av utsedda personer 9.3 Årlig inspektion av den systemansvariga eller av personer som fått detta i uppdrag Elektromagnetisk kompatibilitet Tillbehör Elektromagnetisk emission Interferensimmunitet Skyddsavstånd D

5 Sirona Dental Systems GmbH Bästa kund, Dokumentationens innehåll 1 Bästa kund, XIOS Plus USB-modul Vi tackar för dig för köpet av XIOS Plus intraoralt röntgensystem. Med XIOS Plus USB-modul tillsammans med en XIOS Plus röntgensensor blir det möjligt att visa intraorala röntgenexponeringar i digital form. Allmänt Ditt XIOS-team 1.1 Dokumentationens innehåll XIOS Plus USB-modul Innehåll Denna bruksanvisning behandlar hanteringen av XIOS Plus USB-modul. Se motsvarande bruksanvisning för instruktioner om hur man hanterar XIOS Plus intraoralsensor. 1.2 Allmänna konventioner Allmänna konventioner Tag bruksanvisningen till hjälp för att lära känna produkten innan patientexponeringar utförs. Respektera därvid alltid de gällande strålskyddsdirektiven och säkerhetsanvisningarna i denna anvisning. Bruksanvisningen förutsätter säker hantering av SIDEXIS XG-programvaran. Om man hamnar i en situation där man inte kommer vidare trots att bruksanvisningen studerats noggrant så kontaktas ansvarig dentaldepå. För undvikande av person- och materialskador skall speciell uppmärksamhet dels ägnas anvisningar som är markerade med fet stil men också påpekanden i form av VIKTIGT, FÖRSIKTIGHET eller VAR- NING. 1.3 Dokumentationens struktur Riskbeteckningar Beakta varnings- och säkerhetsanvisningarna i detta dokument för att undvika person- och materialskador. Dessa är speciellt markerade: FARA Omedelbart hotande fara som leder till svåra kroppsskador eller dödsfall. FARA Eventuellt farlig situation som kan leda till svåra kroppsskador eller till dödsfall. VARNING Eventuellt farlig situation som kan leda till lätta kroppsskador. D

6 Bästa kund, Ytterligare dokumentation som skall beaktas Sirona Dental Systems GmbH Eventuellt skadlig situation där produkten eller ett föremål i dess omgivning kan skadas. VIKTIGT Anvisningar till användning och annan viktig information. Tips: Informationer som underlättar arbetet Formateringar och tecken De formateringar och skrifttecken som används i handboken har följande betydelse: Förutsättning 1. Första handlingssteget VARNING! Varning till ett handlingssteg 2. Andra handlingssteget eller Alternativ handling Resultat se Formateringar och tecken [ 6] Uppmanar till utförande av åtgärd. Betecknar ett samband med ett annat textställe och anger antalet sidor. Uppräkning Betecknar uppräkning. "Kommando / menypunkt" Betecknar kommandon / menypunkter eller ett citat. 1.4 Ytterligare dokumentation som skall beaktas Dokumentation XIOS Plus USB-modul Du behöver följande dokumentation för att använda XIOS Plus USB-modul: XIOS Plus Sensorer Bruksanvisning SIDEXIS XG Installationsbeskrivning (följer inte med leveransen) SIDEXIS XG användarhandbok (för arbete med SIDEXIS XG-programvaran följer inte med leveransen) Röntgenutrustningsbok Förvara alltid dessa dokument så att de är lätt tillgängliga (i Förbundsrepubliken Tyskland i utrustningens röntgenbok). Medföljande konformitetsförklaring ska fyllas i av systemintegratören. Fyll i det medföljande dokumentet"installationsprotokoll / Garantipass" i direkt anslutning till monteringsarbetet tillsammans med teknikern för att tillvarata dina garantianspråk. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Varnings- och säkerhetsanvisningar 2 Varnings- och säkerhetsanvisningar Använda tecken Använda tecken Använda tecken Beakta medföljande dokumentation (på typskylten) Avsedd användning intraoralt Avsedd användning Instrumentet är avsett för digital bildregistrering av intraorala röntgenexponeringar. Detta instrument får inte användas inom områden med risk för explosion. Indikationer i delområden: Indikation intraoral Konserverande tandmedicin Kariesdiagnostik, speciellt av approximalskador Endodonti Parodontologi Tandmedicinsk protetik Funktionsdiagnostik och terapi craniomandibulära dysfunktioner Kirurgisk tandmedicin Implantologi Mun-, käk- och ansiktskirurgi Käkortopedi Kontraindikationer: Kontraindikation intraoral Bild av broskstrukturen Bild av mjukdelsvävnad Begränsad kundkrets (USA) Endast USA: Observera! Enligt lagstiftningen i USA får instrumentet endast säljas till läkare, tandläkare eller licensierade branschrepresentanter resp. på uppdrag av dessa. Underhålls- och servicerekommendationer Underhålls- och servicerekommendationer För patienternas, användarnas eller utomstående personers säkerhet och hälsa är det nödvändigt att utföra inspektioner och underhållsarbeten inom fastlagda tidsintervaller för att garantera drifts- och funktionssäkerheten hos produkten. Enligt IEC Den driftansvarige ansvarar för att inspektioner och underhåll utförs. Om inte den driftansvarige uppfyller sina förpliktelser beträffande genomförandet av inspektioner och underhållsarbeten, eller om ingen hänsyn tas till störningsmeddelanden, övertar Sirona Dental Systems GmbH resp. försäljningsrepresentanten inget ansvar för skador som uppstår på grund av detta. D

8 Varnings- och säkerhetsanvisningar Sirona Dental Systems GmbH Som tillverkare av elektromedicinska instrument påtager vi oss endast ansvar för instrumentets säkerhetstekniska egenskaper när underhåll och reparationer på instrumentet utförs av oss själva eller hos av oss auktoriserade representanter och när komponenter som påverkar instrumentets säkerhet ersätts av originalreservdelar när de går sönder. Vi rekommenderar att vid utförandet av dessa arbeten begära ett intyg över arbetets typ och omfattning, eventuellt med uppgifter över ändring av märkdata eller arbetsområdet, samt försett med datum, uppgift över firman och underskrift. Ändringar på instrumentet Ändringar på instrumentet På grund av produktsäkerheten får denna produkt endast användas med original-tillbehör från Sirona, eller med tillbehör från annan leverantör som godkänts av Sirona. Användaren bär ansvaret vid användning av icke godkända tillbehör. FARA! Om datorn byggs ut kan detta påverka systemets funktionssäkerhet (t.ex. patientsäkerhet och EMC-kompatibilitet). Den som utför ett utvidgningsarbete som inte uttryckligen godkänts av Sirona övertar ansvaret för systemets funktionssäkerhet. Ändringar på instrumentet / patientexponeringar - XIOS Plus USB-modul Bruksanvisning Använd bara XIOS Plus USB-modul enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Kombination med andra instrument Kombination med andra instrument Systemintegratören har lagt fast tillåtna kombinationer i konformitetsförklaringen. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Varnings- och säkerhetsanvisningar Patientomgivningar Patientomgivningar 1500mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 59 I patientomgivningen (A) får endast instrument och delar av system som är godkända för användning inom patientomgivningen (A) kunna vidröras. Detta gäller för alla tänkbara patientpositioner (B) under undersökningen eller behandlingen. Patientexponeringar Patientexponeringar Patientexponeringar får enbart genomföras när instrumentet arbetar utan störningar. Detta instrument får enbart användas av utbildad resp. instruerad fackpersonal. Lämna inte patienten utan uppsyn vid instrumentet. Ändringar på instrumentet / patientexponeringar - XIOS Plus USB-modul Bruksanvisning Använd bara XIOS Plus USB-modul enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. D

10 Varnings- och säkerhetsanvisningar ESD-skyddsåtgärder Sirona Dental Systems GmbH Hygienanvisningar - se bruksanvisning för sensorer Hygienanvisningar Hygienanvisningarna för sensorer beskrivs i dokumentationen "XIOS Plus sensorer Bruksanvisning". Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) XIOS Plus USB-modul Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) XIOS Plus USB-modulen uppfyller kraven i norm IEC För medicinska elektriska instrument gäller speciella försiktighetsåtgärder med avseende på EMC. De måste installeras och drivas i enlighet med uppgifterna i dokumentet Förutsättningar för installation. Bärbara och mobila HF-kommunikationsanordningar kan påverka medicinska elektriska instrument. Användning av mobiltelefoner ska därför förbjudas på mottagningar och kliniker. Samband mellan registreringssystem och patient Samband mellan registreringssystem och patient Mottagningens rutiner måste vara sådana att det finns en tydlig koppling mellan registreringssystemet och den patient som skall undersökas så att det kan garanteras att röntgenbilder och patientdata som sparats av SI- DEXIS kombineras på ett säkert sätt! Störning hos elektronisk utrustning som patienten bär på sig Störning hos elektronisk utrustning som patienten bär på sig För att undvika funktionsavbrott hos elektronisk utrustning och databärare, som t.ex. radiostyrd klocka och telefonkort o.s.v., måste dessa avlägsnas före röntgenexponeringen. Miljöanpassad skrotning Din produkt är märkt med vidstående symbol. Inom Europeiska ekonomiska gemenskapen omfattas denna produkt av direktiv 2002/96/EG och motsvarande nationella lagar. Detta direktiv kräver att produkten återvinns/bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Produkten får inte sorteras som hushållsavfall! Följ de nationella avfallsbestämmelserna som gäller i ditt land. 2.1 ESD-skyddsåtgärder ESD ESD-skyddsåtgärder Utbildning ESD är en förkortning för ElectroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning). ESD-skyddsåtgärderna omfattar: Åtgärder för undvikande av elektrostatisk uppladdning (t.ex. genom luftkonditionering, luftfuktighet, ledande golvbeläggning, ej syntetisk klädsel) den egna kroppens urladdning på INSTRUMENT-ramen, på skyddsledaren eller på stora metallföremål egen jordning med hjälp av ett armband. Vi rekommenderar därför att alla som arbetar med detta instrument görs uppmärksamma på denna varningsskylts betydelse. Vi rekommenderar även att dessa personer informeras om elektrostatisk uppladdningsfysik som kan förekomma i praktiken och om förstörelse på elektroniska komponenter som kan uppstå vid beröring av elektrostatiskt uppladdad ANVÄNDARE. Utbildningens innehåll kan läsas i avsnittetet "Elektrostatiska uppladdningens fysik [ 11]. 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH Varnings- och säkerhetsanvisningar Den elektrostatiska uppladdningens fysik 2.2 Den elektrostatiska uppladdningens fysik Vad är en elektrostatisk uppladdning? Så skapas elektrostatisk uppladdning En elektrostatisk uppladdning är ett spänningsfält som skyddas mot ledning till jord av, och i, ett objekt (t.ex. en människokropp) via ett ej ledande skikt (t.ex. en skosula). Elektrostatiska uppladdningar uppstår alltid när två kroppar rör sig mot varandra, alltså t.ex. när man går (skosula mot golv) eller när man åker (däck mot vägbeläggning). Uppladdningens styrka Uppladdningens styrka är beroende av olika faktorer: Uppladdningen är kraftigare vid låg luftfuktighet än vid hög och den är kraftigare hos syntetiska material än hos naturmaterial (kläder, golvbeläggningar). En urladdning förutsätter en tidigare uppladdning. För att få en överblick över styrkan i spänningar som utjämnas vid elektrostatisk urladdning kan man använda följande tumregel. En elektrostatisk urladdning är: märkbar från Volt hörbar (knarrande, knistrande) från Volt synlig (gnistöverslag) från Volt De flytande utjämningsströmmarna som uppstår vid dessa urladdningar ligger i en storleksordning om 10 Ampère. För människor är de ofarliga eftersom de endast varar under några nanosekunder. Bakgrund För att kunna realisera olika funktioner i ett dentalt-/röntgen-/cad/cam instrument används integrerade kopplingskretsar (logikkopplingar, mikroprocessorer). För att få plats med så många funktioner som möjligt på chipen måste kopplingarna minimeras i mycket stor omfattning. Detta leder till skikttjokklekar i storleksordning av några tiotusendels millimeter. Det är enkelt att inse att integrerade kopplingskretsar, som är anslutna till utåt riktade kontakter med kablar, är känsliga för elektrostatiska urladdningar. Redan spänningar som användaren inte känner av kan leda till genomslag av skikten och den urladdningsström som då flyter smälter de drabbade delarna hos chipen. Skadorna på enstaka integrerade kretsar kan då leda till störningar eller till att instrumentet slutar fungera. D

12 Varnings- och säkerhetsanvisningar Den elektrostatiska uppladdningens fysik Sirona Dental Systems GmbH För att undvika detta uppmärksammar ESD-varningsskylten bredvid kontakten denna fara. ESD är en förkortning för ElectroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning). 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivning Allmänna uppgifter 3 Teknisk beskrivning 3.1 Allmänna uppgifter XIOS Plus USB-modul XIOS Plus USB-modulen, typ D3495, har testats enligt IEC Den uppfyller kraven som fastställs i den normen. Detta dokument skrevs ursprungligen på: 0123 Tyska Denna produkt bär CE-märket i överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Patent US 5,912,942 US 5,434,418 US 6,811,312 US 6,069,935 US 6,134,298 US 5,841,126; US 6,549,235; US 6,570,617 US 5,513,252 Fler patent är anmälda. 3.2 USB-modul Skyddstyp mot elektrisk stöt: Skyddsgrad mot inträngande av vatten: Tillverkningsår Mått H x B x D (i mm): Vikt: USB-port till USB-modulen: Kapslingsklass II Vanligt instrument (utan skydd mot inträngande vatten) 20XX 132 x 80 x g Version 2.0 eller 1.1 (på typskylten) D

14 Teknisk beskrivning USB-kabel (levereras av Sirona) Sirona Dental Systems GmbH 3.3 USB-kabel (levereras av Sirona) Längd: USB version 2.0 USB (Universal Serial Bus) är ett seriellt bussystem för anslutning av en dator till externa apparater. 3 m Specialkabel! Vanliga USB-kablar är inte lämpliga att använda tillsammans med en USB-modul. Beställ alltid den USB kabel (3 m) som anges i avsnittet Tillbehör och reservdelar när du behöver byta. 3.4 Omgivningsvillkor Omgivningstemperatur: Lagringstemperatur: Relativ luftfuktighet (lager och transport) Relativ luftfuktighet vid användning Lufttryck (lager och transport) Lufttryck (användning) Driftshöjd: 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) 10% 95% 10% 75% hpa hpa m 3.5 Minimikrav på PC-systemen USB Processor: 32-bit (x86), min. 1GHz Hårddisk: > 5 GByte / dataregister > 50 MByte / SIDEXIS-installation RAM: minst 1 GB Enheter: CD-ROM-brännare Operativsystem: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 32-bit Windows Vista Professional SP1 32-bit Windows 7 Professional 32-bit (64-bit not tested) Windows 7 Ultimate 32-bit and 64-bit 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivning Krav på USB-hub (tillval) Grafiksystem: Datorsystemets USBport: Upplösning minst 1024 x 768 pixlar, 16,7 miljoner färger ( TrueColor ) Version 1.1 eller 2.0 Säkerhet: Datorn måste motsvara standarden IEC En andra skyddsledare måste vara monterad enligt beskrivningen i denna anvisning [ 19]. 3.6 Krav på USB-hub (tillval) Skyddstyp mot elektrisk stöt: Kapslingsklass II USB-standard: minst USB 1.1 Strömförsörjning: Separat strömförsörjning (inte busförsörjning!) Säkerhet: USB-hubben måste motsvara norm , eller vara certifierad av ett kontrollorgan som förutsätter denna norm (t.ex. VDE-märkning, UL, CSA) D

16 Manöver- och indikeringselement Systemuppbyggnad Sirona Dental Systems GmbH 4 Manöver- och indikeringselement 4.1 Systemuppbyggnad XIOS Plus USB-modul SIDEXIS XG A USB-modul B USB-kabel C Sensor med kabel och stickkontakt (storhet 1 eller storhet 2) D E F Dator med inbyggt USB-gränssnitt och installerat operativsystem Windows inkl. programvaran SIDEXIS XG (från version 2.4) XIOS-sensorhållarsats med visirringar och styrskenor USB-hub (tillval) 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Manöver- och indikeringselement XIOS Plus USB-modul 4.2 XIOS Plus USB-modul XIOS Plus XIOS Plus USB-modulen ansluts mellan sensorn och datorn. Bilddata överförs via USB-modulen och med USB-kabeln till en vanlig dator, utrustad med operativsystemet Windows. Här bearbetas dessa data sedan med programvaran SIDEXIS XG. Driftsberedskaps-LED (orange) (A) Signal-LED (grön) (B) Sensorport (C) USB-anslutningsport (D) Endast för serviceändamål: På undersidan sitter en kontroll-led (orange) (E). Under normal drift lyser kontroll-led. 4.3 LED-displayer XIOS Plus Förklaring XIOS Plus USB-modul visar aktuellt driftstillstånd med två LED:er (grön och orange). En översikt över olika driftstillstånd visas här. Grön LED Grön LED-indikering av: USB-modulen matas inte med spänning. Grön LED-indikering på: USB-modulen matas med spänning. D

18 Manöver- och indikeringselement LED-displayer Sirona Dental Systems GmbH Orangefärgad LED Den orangefärgade LED:n har endast en funktion när USB-modulen försörjs med spänning (grön LED på). Orange LED-indikering av: Ingen sensor är kopplad till USB-modulen. Orange LED-indikering på: Sensor är ansluten till USB-modulen. Orange LED-indikering blinkar: Sensorerna är klara för exponering. På SIDEXIS XG-skärmen visas fönstret för exponeringsberedskap. I exponeringsberedskapsfönstret blinkar gröna staplar. 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Installering Före installationen 5 Installering USB Installation på flera SIDEXIS XG-datorer Installationen måste genomföras i sin helhet på varje SIDEXIS XG-dator där USB-moduler skall anslutas! Standby-modus När USB-modulen används får datorn aldrig ställas i standby-modus. Tidsbegränsad deaktivering av systemet kan annars bli följden. 5.1 Före installationen Datorn Datorn måste vara färdig att använda innan XIOS intraoralsystemet installeras. Övertyga dig om att maskinvara och operativsystem är installerade enligt föreskrifterna. Beakta dessutom dokumenten "Installationsbeskrivning" och "Handbok för användaren" från SIDEXIS samt handböckerna till dator och dess operativsystem. FARA Fara genom elektrisk stöt Datorn måste drivas från ett jordat uttag. FARA Fara genom elektrisk stöt Datorn får inte drivas utan en andra, extra skyddsledare i området runt patienten [ 9]. Se dokumentation Installationsbeskrivning. 5.2 Installera den andra skyddsledaren D

20 Installering Installera USB-moduler Sirona Dental Systems GmbH Framställningen är ett exempel på ett fall. Förberedelse Öppning Alla pågående program avslutades. Datorn och alla anslutna komponenter stängdes av. Nätkabeln togs bort. 1. Tag på ett ESD-armband eller ladda ur kroppen genom att beröra potentialutjämningen. 2. Lossa skruvarna till datorkåpan (A) (se datorhandboken) och lyft bort skyddet på datorn. Skaderisk Var vid borrningen noga med att inte skada delar i datorn! Kortslutningsrisk Kontrollera att inte spån tränger in i datorns inre vid borrning. 1. Leta upp en plats för skyddsledaranslutningen (B), lätt att nå både inifrån och utifrån, på baksidan av metallchassit. 2. Borra ett hål som passar skruv M4 på detta ställe (B). 3. Avlägsna lacken runt hålet (C) för att uppnå en god metallisk kontakt. Montering 1. Skruva fast den bifogade anslutningsskruven med en tandad låsbricka och mutter. 2. Skruva fast skyddsledaren (D) så som visas. 3. Klistra på medföljande klisterremsa (E) bredvid skyddsledaranslutningen. 4. Anslut skyddsledaren till potentialutjämningen. 5.3 Installera USB-moduler Maskinvaruförutsättningar Förklaring En USB-modul kan antingen anslutas direkt till en dator eller via en USBhub. Funktionssäkerhet När flera USB-moduler ansluts samtidigt måste lämplig USB-hub med separat strömförsörjning användas! 20 D

21 Sirona Dental Systems GmbH Installering Installera USB-moduler FARA USB-hubben får bara ställas upp och användas utanför området runt patienten [ 9]. Förutsättningar Det USB-gränssnitt på datorn som valts för USB-modulerna får inte delas med andra USB-komponenter! Skall flera USB-moduler anslutas till en dator måste alla modulerna anslutas via en gemensam USB-hub med separat strömförsörjning! De tekniska kraven på den gemensamma USB-hubben beskrivs i kapitlet Teknisk beskrivning. USB-hubben måste installeras innan en USB-modul läggs in. Installera USB-hubben enligt beskrivning i bruksanvisningen till denna Installationsanvisningar Driftsäkerhet När USB-kablar dras och enskilda komponenter läggs in måste man tänka på att anslutningarna inte kan lossna eller skadas oavsiktligt (till exempel på grund av att man snubblar, av misstag får tag i komponenten eller kabeln, eller liknande). D

22 Installering Installation av sensor Sirona Dental Systems GmbH Installera en USB-modul på en dator Förutsättningar Datorn är driftsklar. SIDEXIS XG från version 2.4 är installerad. Tillval: En USB-hub har installerats enligt instruktion från Sirona. Installation Anslut USB-modulen till datorn, eller till USB-hubben, först när du ombeds göra detta. 1. Lägg installations-cd:n i aktuell dator. 2. Välj "XIOS Plus Installation". 3. Klicka på fältet "Next". 4. Följ anvisningarna i dialogen till installationsprogrammet och klicka däremellan på fältet "Next" tills fältet"finish" visas. 5. Klicka på fältet "Finish". 6. Anslut USB-modulen till datorn eller USB-hubben med hjälp av medföljande USB-kabel. Nu är USB-modulen installerad Installera ytterligare USB-mouler till en dator Förutsättningar Datorn är driftsklar. En USB-hub har installerats enligt instruktion från Sirona. En USB-modul har redan installerats. Installation Anslut den nya USB-modulen till USB-hubben med den medföljande USB-kabeln. Drivsystemet identifierar den nya USB-modulen och installerar automatiskt den passande drivrutinen. 5.4 Installation av sensor XIOS Plus USB-modul Förklaring Sensordata förvaltas centralt. Sensorerna installeras automatiskt en gång före första exponeringen. På så sätt installeras varje enskild sensor bara en gång i ett SIDEXIS XGnätverk Maskinvaruinstallation XIOS Plus USB-modul Stick in sensorkontakten i en färdiginstallerad XIOS Plus USB-modul. Risk för skador på sensor och sensorkabel - Sensorkabeln får inte böjas, vikas eller vridas, eller utsättas för andra,mekaniska belastningar. - Dra alltid ut sensorn i kabelkontakten, aldrig i själva kabeln. - Undersök sensorkabeln visuellt varje dag. 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Installering Efter installationen 5.5 Efter installationen XIOS Plus USB-modul Testexponering Efter följande installeringar kan testexponering genomföras: Efter att XIOS Plus USB-modul har installerats första gången. Efter att en ny XIOS Plus sensor har installerats första gången. D

24 Tillbehör och reservdelar Sirona Dental Systems GmbH 6 Tillbehör och reservdelar XIOS Plus USB-modul Tillbehör USB kabel (3 m) Beställnr Fler tillbehör finns i dokumentationen "XIOS Plus sensorer Bruksanvisning". 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Hantering Allmänt 7 Hantering 7.1 Allmänt Anvisningar Skaderisk XIOS Plus USB Skaderisk - Hantera sensor varsamt. - Låt inte sensor falla ner! - Håll inte fast sensorn i kabeln och slunga den genom luften. - Böj inte sensor- och USB-kablar och kör inte heller över dem (t. ex. med stol)! - Sensor- och USB-kablar skall helst inte ligga på golvet. - Var noga med att patienten inte biter på sensor eller sensorkabel. - Drag inte i kabeln utan håll i kontakten när den skall dras ut ur USBmodulen. Kontrollera regelbundet, men minst en gång i månaden, att alla etiketter är intakta och läsbara samt att de sitter fast ordentligt på underlaget. Undersök också om det finns skador på XIOS Plus USB-modul och på kablarna som är anslutna till den. Kontakta inköpsstället om du upptäcker synliga skador på XIOS Plus USB-moduler, kablar eller etiketter. 7.2 Bildbearbetning Anvisningar Risk för programkrasch vid bildbearbetningen Medan bildbearbetningen pågår kan program som körs i bakgrunden (exempelvis: mediaplayer, skrivarhantering, backup-programvara etc.) göra att SIDEXIS XG slutar fungera. Stäng alla program som inte behövs för att köra SIDEXIS XG innan bildbearbetningen påbörjas. Be systemadministratören om hjälp om du är osäker Förberedelse USB-modul och sensor har installerats och anslutits till datorn enligt beskrivning i kapitel "Installation". D

26 Hantering Bildbearbetning Sirona Dental Systems GmbH Upprätta exponeringsberedskap USB Plus SIDEXIS XG programmet har startats. 1. Börja med att anmäla en patient i SIDEXIS XG. 2. För en enkelexponering klickar man på den intraorala exponeringsknappen. Exponeringsberedskapen aktiveras. Indikering av exponeringsberedskap På SIDEXIS XG skärmen visas fönstret för exponeringsberedskap. Den gröna indikeringen för fönstret exponeringsberedskap börjar blinka. Det kan dröja tio sekunder eller mer beroende på effekten hos den anslutna datorn. Meddelandet "Väntar på exponering..." visas i fönstret för exponeringsberedskap. På USB-modulen lyser den gröna signal-led:n (B). Den orangefärgade beredskaps-led:n (A) på USB-modulen blinkar Placering av sensor 1. Positionera sensorn och hållaren i patientens munn. 2. För det intraorala röntgeninstrumentet till rätt position Utlösa exponering Användningshänvisningar Sensorkabel och USB-kabel Böj inte kabeln. Kläm inte fast kabeln (till exempel i lådor). Rulla inte över kablarna. Låt inte patienten bita på sensorkabeln. Dra inte i kabeln. Drag alltid i kontakten, aldrig någon annanstans, när kablarna skall dras ut ur portarna. 26 D

27 Sirona Dental Systems GmbH Hantering Bildbearbetning Sensor Låt inte patienten bita på sensorn. Låt inte sensorn falla ner. Sensorhållare Sensorhållarna är engångsartiklar. Enbart till samma patient: Sensorhållarna kan lossas och återfästas flera gånger under ett exponeringsförlopp, även när sensorhållaren varit i kontakt med saliv. Exponering 1. Kontrollera före exponeringen att den orangefärgade beredskaps- LED:n (B) till USB-modulen och den gröna indikeringen i fönstret för exponeringsberedskap på överdelen till SIDEXIS XG blinkar. Fem sekunder före slutet på exponeringsberedskapen ljuder en signal från datorn. 2. Gör en röntgenexponering ( beakta kapitlet "Exponeringstider"). 3. Tag bort hygienskyddet enligt anvisning i avsnitt "Tag bort hygienskyddshölje från sensor. 4. Placera sensorn på säker plats efter röntgenexponeringen så att den inte kan falla ner. Förvara exempelvis sensorn i vägghållaren. 5. Desinficera sensorn om detta behövs. 6. Desinficera styrskena och visirring. 7. Fortsätt med bildbearbetningen. D

28 Underhåll av ytan Vård- och rengöringsmedel Sirona Dental Systems GmbH 8 Underhåll av ytan 8.1 Vård- och rengöringsmedel VIKTIGT: Godkända vård- och rengöringsmedel Tillåtna vård- och rengöringsmedel Använd vård- och rengöringsmedel som godkänts av Sirona! Vård - och rengöringsmedel ww En lista som uppdateras kontinuerlig över de godkända vård- och rengöringsmedlet finns på Internet på adressen "www.sirona.com". Följ i navigationslisten menypynkterna "SERVICE" / "Care and cleaning" och öppna dokumentet "Care and cleaning agents". Om du inte har någon tillgång till internet, vänd dig till Dentaldepoten för att beställa listan. Best.nr.: Skötsel - och rengöringsmedel, tillägg för USA Det är bara utvändiga ytor som får desinficeras med ett testat, kemiskt desinficeringsmedel. Använd enbart desinficeringsmedel som uppfyller myndigheters krav i det egna landet och vars baktericida, fungicida och bakteriedödande egenskaper har testas och certifierats. Följande kan exempelvis användas: MinutenSpray classic, ALPRO MinutenWipes, ALPRO I USA och Canada: CaviCide eller CaviWipes. 8.2 Rengöring USB USB-modul Rengöring Avlägsna smuts och rester av desinfektionsmedel regelbundet med milda i handeln vanligt förekommande rengöringsmedel. Kortslutningsrisk Låt inte vätska rinna in i stickkontaktanslutningarna! Torka genast bort läkemedel som hamnar på ytan. PC och bildskärm När dator och bildskärm skall rengöras måste bruksanvisningen för dessa komponenter beaktas. 28 D

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1

SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK. www.icaretonometer.com 1 SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK 1 Icare tonometer PRO handbok Icare PRO (modell: TA03) ANVÄNDARHANDBOK TA03-003 SV-3.0 Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. I händelse

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Svenska. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 ÖVERTRYCKSAPPARAT Bruksanvisning 2008 ResMed Ltd. 268224-Swe/1 08 09 Innehåll Inledning..................................................

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

Holter-mätare HR100/300/1200

Holter-mätare HR100/300/1200 Holter-mätare HR100/300/1200 HR100- mätare HR300 - eller HR1200 - mätare Bruksanvisning ii Welch Allyn Holter-mätare Copyright 2006 Welch Allyn. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet att i någon form reproducera

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

Generator G11 (GEN11) Användarmanual

Generator G11 (GEN11) Användarmanual Generator G11 (GEN11) Användarmanual Ska användas med programvaruversion 2013_1 Denna sida ska lämnas tom. Innehållsförteckning Översikt 1 Standardkonventioner som används 1 Kapitel 1 - Allmän information

Läs mer

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Användarhäfte 253107569-A_SVE Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

Basstation med icom. Bruksanvisning

Basstation med icom. Bruksanvisning Basstation med icom Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.se 0678! 029-1013-09/V2.01/2011-01/A+W/FO

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok

700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM. Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page i Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Aptiva Referenshandbok 700reus.book Page ii Thursday, September 9, 1999 1:20 PM Andra utgåvan (augusti 1999) Följande stycke gäller endast i stater

Läs mer

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning

Digital MacroView -otoskop. Bruksanvisning Digital MacroView -otoskop Bruksanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Med ensamrätt. Ingen äger rätt att reproducera eller duplicera denna handbok eller en del därav, i vad form det vara må, utan tillstånd

Läs mer

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok

SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla. Användarhandbok SMART Board 480 Interaktiv skrivtavla Användarhandbok Produktregistrering Om du registrerar din SMART-produkt, informerar vi dig om nya funktioner och programuppgraderingar. Registrera online på smarttech.com/registration.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning

CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg. Bruksanvisning CP 150 EKG-apparat med 12 avledningar för vilo-ekg Bruksanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Som ett stöd för avsedd användning av den produkt som beskrivs i denna publikation tillåts inköparen av produkten

Läs mer

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser Innehåll Förord...4 Avsedd användning...5 Säkerhetsföreskrifter...6 Förberedelser...7 Delarnas namn...8 Produktbeskrivning/funktioner...10 Nedfällningsfunktion...10 Lyftfunktion, upp/ned...10 Care Raiser...10

Läs mer

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok

Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM. Personal Computer. Typerna 2193, 2194 och 6345. Användarhandbok Vegas.book Page i Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Personal Computer Typerna 2193, 2194 och 6345 Användarhandbok Vegas.book Page ii Tuesday, April 4, 2000 3:52 PM Anm: Läs den allmänna informationen i Bilaga

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

Veriton 7600 series Användarhandbok

Veriton 7600 series Användarhandbok Veriton 7600 series Användarhandbok Copyright 2003 Acer Incorporated Med ensamrätt. Veriton 7600 series Användarhandbok Originalutgåva: April 2003 Informationen i den här publikationen kan ändras utan

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer