MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MQKOMNN. uflp mäìë =rp_jãççìä. _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå. pîéåëâ~"

Transkript

1 = MQKOMNN uflp mäìë =rp_jãççìä _êìâë~åîáëåáåö=çåü=áåëí~ää~íáçå pîéåëâ~

2 Sirona Dental Systems GmbH 2 D

3 Sirona Dental Systems GmbH Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bästa kund, Dokumentationens innehåll Allmänna konventioner Dokumentationens struktur Riskbeteckningar Formateringar och tecken Ytterligare dokumentation som skall beaktas Varnings- och säkerhetsanvisningar ESD-skyddsåtgärder Den elektrostatiska uppladdningens fysik Teknisk beskrivning Allmänna uppgifter USB-modul USB-kabel (levereras av Sirona) Omgivningsvillkor Minimikrav på PC-systemen Krav på USB-hub (tillval) Manöver- och indikeringselement Systemuppbyggnad XIOS Plus USB-modul LED-displayer Installering Före installationen Installera den andra skyddsledaren Installera USB-moduler Maskinvaruförutsättningar Installationsanvisningar Installera en USB-modul på en dator Installera ytterligare USB-mouler till en dator D

4 Innehållsförteckning Sirona Dental Systems GmbH 5.4 Installation av sensor Maskinvaruinstallation Efter installationen Tillbehör och reservdelar Hantering Allmänt Anvisningar Bildbearbetning Anvisningar Förberedelse Upprätta exponeringsberedskap Placering av sensor Utlösa exponering Underhåll av ytan Vård- och rengöringsmedel Rengöring Desinficera Inspektion och underhåll Regelmässiga inspektions- och underhållsarbeten Månadskontroller som ska utföras av systemansvarig eller av utsedda personer 9.3 Årlig inspektion av den systemansvariga eller av personer som fått detta i uppdrag Elektromagnetisk kompatibilitet Tillbehör Elektromagnetisk emission Interferensimmunitet Skyddsavstånd D

5 Sirona Dental Systems GmbH Bästa kund, Dokumentationens innehåll 1 Bästa kund, XIOS Plus USB-modul Vi tackar för dig för köpet av XIOS Plus intraoralt röntgensystem. Med XIOS Plus USB-modul tillsammans med en XIOS Plus röntgensensor blir det möjligt att visa intraorala röntgenexponeringar i digital form. Allmänt Ditt XIOS-team 1.1 Dokumentationens innehåll XIOS Plus USB-modul Innehåll Denna bruksanvisning behandlar hanteringen av XIOS Plus USB-modul. Se motsvarande bruksanvisning för instruktioner om hur man hanterar XIOS Plus intraoralsensor. 1.2 Allmänna konventioner Allmänna konventioner Tag bruksanvisningen till hjälp för att lära känna produkten innan patientexponeringar utförs. Respektera därvid alltid de gällande strålskyddsdirektiven och säkerhetsanvisningarna i denna anvisning. Bruksanvisningen förutsätter säker hantering av SIDEXIS XG-programvaran. Om man hamnar i en situation där man inte kommer vidare trots att bruksanvisningen studerats noggrant så kontaktas ansvarig dentaldepå. För undvikande av person- och materialskador skall speciell uppmärksamhet dels ägnas anvisningar som är markerade med fet stil men också påpekanden i form av VIKTIGT, FÖRSIKTIGHET eller VAR- NING. 1.3 Dokumentationens struktur Riskbeteckningar Beakta varnings- och säkerhetsanvisningarna i detta dokument för att undvika person- och materialskador. Dessa är speciellt markerade: FARA Omedelbart hotande fara som leder till svåra kroppsskador eller dödsfall. FARA Eventuellt farlig situation som kan leda till svåra kroppsskador eller till dödsfall. VARNING Eventuellt farlig situation som kan leda till lätta kroppsskador. D

6 Bästa kund, Ytterligare dokumentation som skall beaktas Sirona Dental Systems GmbH Eventuellt skadlig situation där produkten eller ett föremål i dess omgivning kan skadas. VIKTIGT Anvisningar till användning och annan viktig information. Tips: Informationer som underlättar arbetet Formateringar och tecken De formateringar och skrifttecken som används i handboken har följande betydelse: Förutsättning 1. Första handlingssteget VARNING! Varning till ett handlingssteg 2. Andra handlingssteget eller Alternativ handling Resultat se Formateringar och tecken [ 6] Uppmanar till utförande av åtgärd. Betecknar ett samband med ett annat textställe och anger antalet sidor. Uppräkning Betecknar uppräkning. "Kommando / menypunkt" Betecknar kommandon / menypunkter eller ett citat. 1.4 Ytterligare dokumentation som skall beaktas Dokumentation XIOS Plus USB-modul Du behöver följande dokumentation för att använda XIOS Plus USB-modul: XIOS Plus Sensorer Bruksanvisning SIDEXIS XG Installationsbeskrivning (följer inte med leveransen) SIDEXIS XG användarhandbok (för arbete med SIDEXIS XG-programvaran följer inte med leveransen) Röntgenutrustningsbok Förvara alltid dessa dokument så att de är lätt tillgängliga (i Förbundsrepubliken Tyskland i utrustningens röntgenbok). Medföljande konformitetsförklaring ska fyllas i av systemintegratören. Fyll i det medföljande dokumentet"installationsprotokoll / Garantipass" i direkt anslutning till monteringsarbetet tillsammans med teknikern för att tillvarata dina garantianspråk. 6 D

7 Sirona Dental Systems GmbH Varnings- och säkerhetsanvisningar 2 Varnings- och säkerhetsanvisningar Använda tecken Använda tecken Använda tecken Beakta medföljande dokumentation (på typskylten) Avsedd användning intraoralt Avsedd användning Instrumentet är avsett för digital bildregistrering av intraorala röntgenexponeringar. Detta instrument får inte användas inom områden med risk för explosion. Indikationer i delområden: Indikation intraoral Konserverande tandmedicin Kariesdiagnostik, speciellt av approximalskador Endodonti Parodontologi Tandmedicinsk protetik Funktionsdiagnostik och terapi craniomandibulära dysfunktioner Kirurgisk tandmedicin Implantologi Mun-, käk- och ansiktskirurgi Käkortopedi Kontraindikationer: Kontraindikation intraoral Bild av broskstrukturen Bild av mjukdelsvävnad Begränsad kundkrets (USA) Endast USA: Observera! Enligt lagstiftningen i USA får instrumentet endast säljas till läkare, tandläkare eller licensierade branschrepresentanter resp. på uppdrag av dessa. Underhålls- och servicerekommendationer Underhålls- och servicerekommendationer För patienternas, användarnas eller utomstående personers säkerhet och hälsa är det nödvändigt att utföra inspektioner och underhållsarbeten inom fastlagda tidsintervaller för att garantera drifts- och funktionssäkerheten hos produkten. Enligt IEC Den driftansvarige ansvarar för att inspektioner och underhåll utförs. Om inte den driftansvarige uppfyller sina förpliktelser beträffande genomförandet av inspektioner och underhållsarbeten, eller om ingen hänsyn tas till störningsmeddelanden, övertar Sirona Dental Systems GmbH resp. försäljningsrepresentanten inget ansvar för skador som uppstår på grund av detta. D

8 Varnings- och säkerhetsanvisningar Sirona Dental Systems GmbH Som tillverkare av elektromedicinska instrument påtager vi oss endast ansvar för instrumentets säkerhetstekniska egenskaper när underhåll och reparationer på instrumentet utförs av oss själva eller hos av oss auktoriserade representanter och när komponenter som påverkar instrumentets säkerhet ersätts av originalreservdelar när de går sönder. Vi rekommenderar att vid utförandet av dessa arbeten begära ett intyg över arbetets typ och omfattning, eventuellt med uppgifter över ändring av märkdata eller arbetsområdet, samt försett med datum, uppgift över firman och underskrift. Ändringar på instrumentet Ändringar på instrumentet På grund av produktsäkerheten får denna produkt endast användas med original-tillbehör från Sirona, eller med tillbehör från annan leverantör som godkänts av Sirona. Användaren bär ansvaret vid användning av icke godkända tillbehör. FARA! Om datorn byggs ut kan detta påverka systemets funktionssäkerhet (t.ex. patientsäkerhet och EMC-kompatibilitet). Den som utför ett utvidgningsarbete som inte uttryckligen godkänts av Sirona övertar ansvaret för systemets funktionssäkerhet. Ändringar på instrumentet / patientexponeringar - XIOS Plus USB-modul Bruksanvisning Använd bara XIOS Plus USB-modul enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. Kombination med andra instrument Kombination med andra instrument Systemintegratören har lagt fast tillåtna kombinationer i konformitetsförklaringen. 8 D

9 Sirona Dental Systems GmbH Varnings- och säkerhetsanvisningar Patientomgivningar Patientomgivningar 1500mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 59 I patientomgivningen (A) får endast instrument och delar av system som är godkända för användning inom patientomgivningen (A) kunna vidröras. Detta gäller för alla tänkbara patientpositioner (B) under undersökningen eller behandlingen. Patientexponeringar Patientexponeringar Patientexponeringar får enbart genomföras när instrumentet arbetar utan störningar. Detta instrument får enbart användas av utbildad resp. instruerad fackpersonal. Lämna inte patienten utan uppsyn vid instrumentet. Ändringar på instrumentet / patientexponeringar - XIOS Plus USB-modul Bruksanvisning Använd bara XIOS Plus USB-modul enligt anvisningarna i denna bruksanvisning. D

10 Varnings- och säkerhetsanvisningar ESD-skyddsåtgärder Sirona Dental Systems GmbH Hygienanvisningar - se bruksanvisning för sensorer Hygienanvisningar Hygienanvisningarna för sensorer beskrivs i dokumentationen "XIOS Plus sensorer Bruksanvisning". Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) XIOS Plus USB-modul Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) XIOS Plus USB-modulen uppfyller kraven i norm IEC För medicinska elektriska instrument gäller speciella försiktighetsåtgärder med avseende på EMC. De måste installeras och drivas i enlighet med uppgifterna i dokumentet Förutsättningar för installation. Bärbara och mobila HF-kommunikationsanordningar kan påverka medicinska elektriska instrument. Användning av mobiltelefoner ska därför förbjudas på mottagningar och kliniker. Samband mellan registreringssystem och patient Samband mellan registreringssystem och patient Mottagningens rutiner måste vara sådana att det finns en tydlig koppling mellan registreringssystemet och den patient som skall undersökas så att det kan garanteras att röntgenbilder och patientdata som sparats av SI- DEXIS kombineras på ett säkert sätt! Störning hos elektronisk utrustning som patienten bär på sig Störning hos elektronisk utrustning som patienten bär på sig För att undvika funktionsavbrott hos elektronisk utrustning och databärare, som t.ex. radiostyrd klocka och telefonkort o.s.v., måste dessa avlägsnas före röntgenexponeringen. Miljöanpassad skrotning Din produkt är märkt med vidstående symbol. Inom Europeiska ekonomiska gemenskapen omfattas denna produkt av direktiv 2002/96/EG och motsvarande nationella lagar. Detta direktiv kräver att produkten återvinns/bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Produkten får inte sorteras som hushållsavfall! Följ de nationella avfallsbestämmelserna som gäller i ditt land. 2.1 ESD-skyddsåtgärder ESD ESD-skyddsåtgärder Utbildning ESD är en förkortning för ElectroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning). ESD-skyddsåtgärderna omfattar: Åtgärder för undvikande av elektrostatisk uppladdning (t.ex. genom luftkonditionering, luftfuktighet, ledande golvbeläggning, ej syntetisk klädsel) den egna kroppens urladdning på INSTRUMENT-ramen, på skyddsledaren eller på stora metallföremål egen jordning med hjälp av ett armband. Vi rekommenderar därför att alla som arbetar med detta instrument görs uppmärksamma på denna varningsskylts betydelse. Vi rekommenderar även att dessa personer informeras om elektrostatisk uppladdningsfysik som kan förekomma i praktiken och om förstörelse på elektroniska komponenter som kan uppstå vid beröring av elektrostatiskt uppladdad ANVÄNDARE. Utbildningens innehåll kan läsas i avsnittetet "Elektrostatiska uppladdningens fysik [ 11]. 10 D

11 Sirona Dental Systems GmbH Varnings- och säkerhetsanvisningar Den elektrostatiska uppladdningens fysik 2.2 Den elektrostatiska uppladdningens fysik Vad är en elektrostatisk uppladdning? Så skapas elektrostatisk uppladdning En elektrostatisk uppladdning är ett spänningsfält som skyddas mot ledning till jord av, och i, ett objekt (t.ex. en människokropp) via ett ej ledande skikt (t.ex. en skosula). Elektrostatiska uppladdningar uppstår alltid när två kroppar rör sig mot varandra, alltså t.ex. när man går (skosula mot golv) eller när man åker (däck mot vägbeläggning). Uppladdningens styrka Uppladdningens styrka är beroende av olika faktorer: Uppladdningen är kraftigare vid låg luftfuktighet än vid hög och den är kraftigare hos syntetiska material än hos naturmaterial (kläder, golvbeläggningar). En urladdning förutsätter en tidigare uppladdning. För att få en överblick över styrkan i spänningar som utjämnas vid elektrostatisk urladdning kan man använda följande tumregel. En elektrostatisk urladdning är: märkbar från Volt hörbar (knarrande, knistrande) från Volt synlig (gnistöverslag) från Volt De flytande utjämningsströmmarna som uppstår vid dessa urladdningar ligger i en storleksordning om 10 Ampère. För människor är de ofarliga eftersom de endast varar under några nanosekunder. Bakgrund För att kunna realisera olika funktioner i ett dentalt-/röntgen-/cad/cam instrument används integrerade kopplingskretsar (logikkopplingar, mikroprocessorer). För att få plats med så många funktioner som möjligt på chipen måste kopplingarna minimeras i mycket stor omfattning. Detta leder till skikttjokklekar i storleksordning av några tiotusendels millimeter. Det är enkelt att inse att integrerade kopplingskretsar, som är anslutna till utåt riktade kontakter med kablar, är känsliga för elektrostatiska urladdningar. Redan spänningar som användaren inte känner av kan leda till genomslag av skikten och den urladdningsström som då flyter smälter de drabbade delarna hos chipen. Skadorna på enstaka integrerade kretsar kan då leda till störningar eller till att instrumentet slutar fungera. D

12 Varnings- och säkerhetsanvisningar Den elektrostatiska uppladdningens fysik Sirona Dental Systems GmbH För att undvika detta uppmärksammar ESD-varningsskylten bredvid kontakten denna fara. ESD är en förkortning för ElectroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning). 12 D

13 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivning Allmänna uppgifter 3 Teknisk beskrivning 3.1 Allmänna uppgifter XIOS Plus USB-modul XIOS Plus USB-modulen, typ D3495, har testats enligt IEC Den uppfyller kraven som fastställs i den normen. Detta dokument skrevs ursprungligen på: 0123 Tyska Denna produkt bär CE-märket i överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter. Patent US 5,912,942 US 5,434,418 US 6,811,312 US 6,069,935 US 6,134,298 US 5,841,126; US 6,549,235; US 6,570,617 US 5,513,252 Fler patent är anmälda. 3.2 USB-modul Skyddstyp mot elektrisk stöt: Skyddsgrad mot inträngande av vatten: Tillverkningsår Mått H x B x D (i mm): Vikt: USB-port till USB-modulen: Kapslingsklass II Vanligt instrument (utan skydd mot inträngande vatten) 20XX 132 x 80 x g Version 2.0 eller 1.1 (på typskylten) D

14 Teknisk beskrivning USB-kabel (levereras av Sirona) Sirona Dental Systems GmbH 3.3 USB-kabel (levereras av Sirona) Längd: USB version 2.0 USB (Universal Serial Bus) är ett seriellt bussystem för anslutning av en dator till externa apparater. 3 m Specialkabel! Vanliga USB-kablar är inte lämpliga att använda tillsammans med en USB-modul. Beställ alltid den USB kabel (3 m) som anges i avsnittet Tillbehör och reservdelar när du behöver byta. 3.4 Omgivningsvillkor Omgivningstemperatur: Lagringstemperatur: Relativ luftfuktighet (lager och transport) Relativ luftfuktighet vid användning Lufttryck (lager och transport) Lufttryck (användning) Driftshöjd: 10 (50 F) 40 C (104 F) -40 C (-40 F) 70 C (158 F) 10% 95% 10% 75% hpa hpa m 3.5 Minimikrav på PC-systemen USB Processor: 32-bit (x86), min. 1GHz Hårddisk: > 5 GByte / dataregister > 50 MByte / SIDEXIS-installation RAM: minst 1 GB Enheter: CD-ROM-brännare Operativsystem: Windows 2000 SP4 Windows XP SP3 32-bit Windows Vista Professional SP1 32-bit Windows 7 Professional 32-bit (64-bit not tested) Windows 7 Ultimate 32-bit and 64-bit 14 D

15 Sirona Dental Systems GmbH Teknisk beskrivning Krav på USB-hub (tillval) Grafiksystem: Datorsystemets USBport: Upplösning minst 1024 x 768 pixlar, 16,7 miljoner färger ( TrueColor ) Version 1.1 eller 2.0 Säkerhet: Datorn måste motsvara standarden IEC En andra skyddsledare måste vara monterad enligt beskrivningen i denna anvisning [ 19]. 3.6 Krav på USB-hub (tillval) Skyddstyp mot elektrisk stöt: Kapslingsklass II USB-standard: minst USB 1.1 Strömförsörjning: Separat strömförsörjning (inte busförsörjning!) Säkerhet: USB-hubben måste motsvara norm , eller vara certifierad av ett kontrollorgan som förutsätter denna norm (t.ex. VDE-märkning, UL, CSA) D

16 Manöver- och indikeringselement Systemuppbyggnad Sirona Dental Systems GmbH 4 Manöver- och indikeringselement 4.1 Systemuppbyggnad XIOS Plus USB-modul SIDEXIS XG A USB-modul B USB-kabel C Sensor med kabel och stickkontakt (storhet 1 eller storhet 2) D E F Dator med inbyggt USB-gränssnitt och installerat operativsystem Windows inkl. programvaran SIDEXIS XG (från version 2.4) XIOS-sensorhållarsats med visirringar och styrskenor USB-hub (tillval) 16 D

17 Sirona Dental Systems GmbH Manöver- och indikeringselement XIOS Plus USB-modul 4.2 XIOS Plus USB-modul XIOS Plus XIOS Plus USB-modulen ansluts mellan sensorn och datorn. Bilddata överförs via USB-modulen och med USB-kabeln till en vanlig dator, utrustad med operativsystemet Windows. Här bearbetas dessa data sedan med programvaran SIDEXIS XG. Driftsberedskaps-LED (orange) (A) Signal-LED (grön) (B) Sensorport (C) USB-anslutningsport (D) Endast för serviceändamål: På undersidan sitter en kontroll-led (orange) (E). Under normal drift lyser kontroll-led. 4.3 LED-displayer XIOS Plus Förklaring XIOS Plus USB-modul visar aktuellt driftstillstånd med två LED:er (grön och orange). En översikt över olika driftstillstånd visas här. Grön LED Grön LED-indikering av: USB-modulen matas inte med spänning. Grön LED-indikering på: USB-modulen matas med spänning. D

18 Manöver- och indikeringselement LED-displayer Sirona Dental Systems GmbH Orangefärgad LED Den orangefärgade LED:n har endast en funktion när USB-modulen försörjs med spänning (grön LED på). Orange LED-indikering av: Ingen sensor är kopplad till USB-modulen. Orange LED-indikering på: Sensor är ansluten till USB-modulen. Orange LED-indikering blinkar: Sensorerna är klara för exponering. På SIDEXIS XG-skärmen visas fönstret för exponeringsberedskap. I exponeringsberedskapsfönstret blinkar gröna staplar. 18 D

19 Sirona Dental Systems GmbH Installering Före installationen 5 Installering USB Installation på flera SIDEXIS XG-datorer Installationen måste genomföras i sin helhet på varje SIDEXIS XG-dator där USB-moduler skall anslutas! Standby-modus När USB-modulen används får datorn aldrig ställas i standby-modus. Tidsbegränsad deaktivering av systemet kan annars bli följden. 5.1 Före installationen Datorn Datorn måste vara färdig att använda innan XIOS intraoralsystemet installeras. Övertyga dig om att maskinvara och operativsystem är installerade enligt föreskrifterna. Beakta dessutom dokumenten "Installationsbeskrivning" och "Handbok för användaren" från SIDEXIS samt handböckerna till dator och dess operativsystem. FARA Fara genom elektrisk stöt Datorn måste drivas från ett jordat uttag. FARA Fara genom elektrisk stöt Datorn får inte drivas utan en andra, extra skyddsledare i området runt patienten [ 9]. Se dokumentation Installationsbeskrivning. 5.2 Installera den andra skyddsledaren D

20 Installering Installera USB-moduler Sirona Dental Systems GmbH Framställningen är ett exempel på ett fall. Förberedelse Öppning Alla pågående program avslutades. Datorn och alla anslutna komponenter stängdes av. Nätkabeln togs bort. 1. Tag på ett ESD-armband eller ladda ur kroppen genom att beröra potentialutjämningen. 2. Lossa skruvarna till datorkåpan (A) (se datorhandboken) och lyft bort skyddet på datorn. Skaderisk Var vid borrningen noga med att inte skada delar i datorn! Kortslutningsrisk Kontrollera att inte spån tränger in i datorns inre vid borrning. 1. Leta upp en plats för skyddsledaranslutningen (B), lätt att nå både inifrån och utifrån, på baksidan av metallchassit. 2. Borra ett hål som passar skruv M4 på detta ställe (B). 3. Avlägsna lacken runt hålet (C) för att uppnå en god metallisk kontakt. Montering 1. Skruva fast den bifogade anslutningsskruven med en tandad låsbricka och mutter. 2. Skruva fast skyddsledaren (D) så som visas. 3. Klistra på medföljande klisterremsa (E) bredvid skyddsledaranslutningen. 4. Anslut skyddsledaren till potentialutjämningen. 5.3 Installera USB-moduler Maskinvaruförutsättningar Förklaring En USB-modul kan antingen anslutas direkt till en dator eller via en USBhub. Funktionssäkerhet När flera USB-moduler ansluts samtidigt måste lämplig USB-hub med separat strömförsörjning användas! 20 D

21 Sirona Dental Systems GmbH Installering Installera USB-moduler FARA USB-hubben får bara ställas upp och användas utanför området runt patienten [ 9]. Förutsättningar Det USB-gränssnitt på datorn som valts för USB-modulerna får inte delas med andra USB-komponenter! Skall flera USB-moduler anslutas till en dator måste alla modulerna anslutas via en gemensam USB-hub med separat strömförsörjning! De tekniska kraven på den gemensamma USB-hubben beskrivs i kapitlet Teknisk beskrivning. USB-hubben måste installeras innan en USB-modul läggs in. Installera USB-hubben enligt beskrivning i bruksanvisningen till denna Installationsanvisningar Driftsäkerhet När USB-kablar dras och enskilda komponenter läggs in måste man tänka på att anslutningarna inte kan lossna eller skadas oavsiktligt (till exempel på grund av att man snubblar, av misstag får tag i komponenten eller kabeln, eller liknande). D

22 Installering Installation av sensor Sirona Dental Systems GmbH Installera en USB-modul på en dator Förutsättningar Datorn är driftsklar. SIDEXIS XG från version 2.4 är installerad. Tillval: En USB-hub har installerats enligt instruktion från Sirona. Installation Anslut USB-modulen till datorn, eller till USB-hubben, först när du ombeds göra detta. 1. Lägg installations-cd:n i aktuell dator. 2. Välj "XIOS Plus Installation". 3. Klicka på fältet "Next". 4. Följ anvisningarna i dialogen till installationsprogrammet och klicka däremellan på fältet "Next" tills fältet"finish" visas. 5. Klicka på fältet "Finish". 6. Anslut USB-modulen till datorn eller USB-hubben med hjälp av medföljande USB-kabel. Nu är USB-modulen installerad Installera ytterligare USB-mouler till en dator Förutsättningar Datorn är driftsklar. En USB-hub har installerats enligt instruktion från Sirona. En USB-modul har redan installerats. Installation Anslut den nya USB-modulen till USB-hubben med den medföljande USB-kabeln. Drivsystemet identifierar den nya USB-modulen och installerar automatiskt den passande drivrutinen. 5.4 Installation av sensor XIOS Plus USB-modul Förklaring Sensordata förvaltas centralt. Sensorerna installeras automatiskt en gång före första exponeringen. På så sätt installeras varje enskild sensor bara en gång i ett SIDEXIS XGnätverk Maskinvaruinstallation XIOS Plus USB-modul Stick in sensorkontakten i en färdiginstallerad XIOS Plus USB-modul. Risk för skador på sensor och sensorkabel - Sensorkabeln får inte böjas, vikas eller vridas, eller utsättas för andra,mekaniska belastningar. - Dra alltid ut sensorn i kabelkontakten, aldrig i själva kabeln. - Undersök sensorkabeln visuellt varje dag. 22 D

23 Sirona Dental Systems GmbH Installering Efter installationen 5.5 Efter installationen XIOS Plus USB-modul Testexponering Efter följande installeringar kan testexponering genomföras: Efter att XIOS Plus USB-modul har installerats första gången. Efter att en ny XIOS Plus sensor har installerats första gången. D

24 Tillbehör och reservdelar Sirona Dental Systems GmbH 6 Tillbehör och reservdelar XIOS Plus USB-modul Tillbehör USB kabel (3 m) Beställnr Fler tillbehör finns i dokumentationen "XIOS Plus sensorer Bruksanvisning". 24 D

25 Sirona Dental Systems GmbH Hantering Allmänt 7 Hantering 7.1 Allmänt Anvisningar Skaderisk XIOS Plus USB Skaderisk - Hantera sensor varsamt. - Låt inte sensor falla ner! - Håll inte fast sensorn i kabeln och slunga den genom luften. - Böj inte sensor- och USB-kablar och kör inte heller över dem (t. ex. med stol)! - Sensor- och USB-kablar skall helst inte ligga på golvet. - Var noga med att patienten inte biter på sensor eller sensorkabel. - Drag inte i kabeln utan håll i kontakten när den skall dras ut ur USBmodulen. Kontrollera regelbundet, men minst en gång i månaden, att alla etiketter är intakta och läsbara samt att de sitter fast ordentligt på underlaget. Undersök också om det finns skador på XIOS Plus USB-modul och på kablarna som är anslutna till den. Kontakta inköpsstället om du upptäcker synliga skador på XIOS Plus USB-moduler, kablar eller etiketter. 7.2 Bildbearbetning Anvisningar Risk för programkrasch vid bildbearbetningen Medan bildbearbetningen pågår kan program som körs i bakgrunden (exempelvis: mediaplayer, skrivarhantering, backup-programvara etc.) göra att SIDEXIS XG slutar fungera. Stäng alla program som inte behövs för att köra SIDEXIS XG innan bildbearbetningen påbörjas. Be systemadministratören om hjälp om du är osäker Förberedelse USB-modul och sensor har installerats och anslutits till datorn enligt beskrivning i kapitel "Installation". D

26 Hantering Bildbearbetning Sirona Dental Systems GmbH Upprätta exponeringsberedskap USB Plus SIDEXIS XG programmet har startats. 1. Börja med att anmäla en patient i SIDEXIS XG. 2. För en enkelexponering klickar man på den intraorala exponeringsknappen. Exponeringsberedskapen aktiveras. Indikering av exponeringsberedskap På SIDEXIS XG skärmen visas fönstret för exponeringsberedskap. Den gröna indikeringen för fönstret exponeringsberedskap börjar blinka. Det kan dröja tio sekunder eller mer beroende på effekten hos den anslutna datorn. Meddelandet "Väntar på exponering..." visas i fönstret för exponeringsberedskap. På USB-modulen lyser den gröna signal-led:n (B). Den orangefärgade beredskaps-led:n (A) på USB-modulen blinkar Placering av sensor 1. Positionera sensorn och hållaren i patientens munn. 2. För det intraorala röntgeninstrumentet till rätt position Utlösa exponering Användningshänvisningar Sensorkabel och USB-kabel Böj inte kabeln. Kläm inte fast kabeln (till exempel i lådor). Rulla inte över kablarna. Låt inte patienten bita på sensorkabeln. Dra inte i kabeln. Drag alltid i kontakten, aldrig någon annanstans, när kablarna skall dras ut ur portarna. 26 D

27 Sirona Dental Systems GmbH Hantering Bildbearbetning Sensor Låt inte patienten bita på sensorn. Låt inte sensorn falla ner. Sensorhållare Sensorhållarna är engångsartiklar. Enbart till samma patient: Sensorhållarna kan lossas och återfästas flera gånger under ett exponeringsförlopp, även när sensorhållaren varit i kontakt med saliv. Exponering 1. Kontrollera före exponeringen att den orangefärgade beredskaps- LED:n (B) till USB-modulen och den gröna indikeringen i fönstret för exponeringsberedskap på överdelen till SIDEXIS XG blinkar. Fem sekunder före slutet på exponeringsberedskapen ljuder en signal från datorn. 2. Gör en röntgenexponering ( beakta kapitlet "Exponeringstider"). 3. Tag bort hygienskyddet enligt anvisning i avsnitt "Tag bort hygienskyddshölje från sensor. 4. Placera sensorn på säker plats efter röntgenexponeringen så att den inte kan falla ner. Förvara exempelvis sensorn i vägghållaren. 5. Desinficera sensorn om detta behövs. 6. Desinficera styrskena och visirring. 7. Fortsätt med bildbearbetningen. D

28 Underhåll av ytan Vård- och rengöringsmedel Sirona Dental Systems GmbH 8 Underhåll av ytan 8.1 Vård- och rengöringsmedel VIKTIGT: Godkända vård- och rengöringsmedel Tillåtna vård- och rengöringsmedel Använd vård- och rengöringsmedel som godkänts av Sirona! Vård - och rengöringsmedel ww En lista som uppdateras kontinuerlig över de godkända vård- och rengöringsmedlet finns på Internet på adressen "www.sirona.com". Följ i navigationslisten menypynkterna "SERVICE" / "Care and cleaning" och öppna dokumentet "Care and cleaning agents". Om du inte har någon tillgång till internet, vänd dig till Dentaldepoten för att beställa listan. Best.nr.: Skötsel - och rengöringsmedel, tillägg för USA Det är bara utvändiga ytor som får desinficeras med ett testat, kemiskt desinficeringsmedel. Använd enbart desinficeringsmedel som uppfyller myndigheters krav i det egna landet och vars baktericida, fungicida och bakteriedödande egenskaper har testas och certifierats. Följande kan exempelvis användas: MinutenSpray classic, ALPRO MinutenWipes, ALPRO I USA och Canada: CaviCide eller CaviWipes. 8.2 Rengöring USB USB-modul Rengöring Avlägsna smuts och rester av desinfektionsmedel regelbundet med milda i handeln vanligt förekommande rengöringsmedel. Kortslutningsrisk Låt inte vätska rinna in i stickkontaktanslutningarna! Torka genast bort läkemedel som hamnar på ytan. PC och bildskärm När dator och bildskärm skall rengöras måste bruksanvisningen för dessa komponenter beaktas. 28 D

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet

Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Riktlinjer och tillverkardeklaration Elektromagnetiska emissioner & immunitet Svenska Sidan AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 y S8 Serie

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA

Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Användarinstruktion/ Larmenhet, Förlängningsfiber & sensorplåster SVENSKA Tillverkare: Redsense Medical AB Gyllenhammars väg 26 302 92 HALMSTAD SWEDEN www.redsensemedical.com Denna handledning frisläpptes

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem

Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Bruksanvisning Mobilt Bredband ZTE MF821D 4G Modem Innehållsförteckning Komma igång med MF821D...4 Ansluta MF821D till dator... 6 Installation av programvara...8 Ansluta till Internet...9 Avancerade inställningar

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

PosPlus. Användarmanual för butik

PosPlus. Användarmanual för butik PosPLUS Användarmanual för butik 1 (8) PosPlus Användarmanual för butik sid. 1 PosPLUS Användarmanual för butik 2 (8) Innehållsförteckning 1 Dokument revision... 2 2 PosPlus... 2 3 Översikt... 3 4 Relaterade

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Compal CH7486e 1 Introduktion Så ska det se ut när det är klart! På bilden ser du hur det ska se ut när du har

Läs mer

iloq P10S-programmeringsenhet Manual

iloq P10S-programmeringsenhet Manual iloq P10S-programmeringsenhet Manual INNEHÅLL ALLMÄNT... 3 ATT ANVÄNDA PROGRAMMERINGSENHETEN... 5 Strömanslutning... 5 Programmera cylinder... 5 Programmera nyckel... 5 Läsa av händelseloggen... 6 Batteribyte...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Quha Zono. Bruksanvisning

Quha Zono. Bruksanvisning Quha Zono Bruksanvisning 2 Strömbrytare / signallampa USB-port Förtöjnings spår Välkommen att använda Quha Zono datormusen! Den här bruksanvisningen beskriver produktens egenskaper och hur du använder

Läs mer

GREEN BUTTON SOFTWARE

GREEN BUTTON SOFTWARE HANDBOK SOFTWARE FÖR EXTERNA FREECOM-HÅRDDISKAR Rev. 030 Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs

Läs mer

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Svensk version. Inledning. Maskinvara. Installation i Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282

Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code no. 20 751 282 Generalagent Sverige - 08-574 103 50 www.toleka.se MI 3123 Smartec, mäter jordmotstånd med 4-polsmetoden, jordtag (1 eller 2 tänger) samt ström Earth / Clamp MI 3123 Instruction manual Version 1.0, Code

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan:

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card. Före installation, kontrollera om följande delar finns. Följande delar måste finnas i lådan: PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex 2 Port Serial PCI Card. Med detta kort kan du enkelt lägga till två seriella portar till din dator.

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE

VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION VIDA ALL-IN-ONE VIDA ALL-IN-ONE INNEHÅLL 1 OM VERKTYG FÖR BILKOMMUNIKATION... 3 1.1 DiCE... 3 1.2 J2534... 3 1.3 VCT2000... 3 1.4 Volvo System Tester (VST)... 3 2 DICE... 4 2.1 Support... 4 2.2 Komponenter... 4 2.3 Produktöversikt...

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99

CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL. Art. 5462. Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY INSTALLATIONSMANUAL Art. 5462 Cod. 06DE1321B del 12/99 CAR SECURITY Satsen innehåller Anslutning Anslutningskabel för alla moduler med telefonkontakt. + 30 Anslutning till alla larmsystems

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital

Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital Monterings- och bruksanvisning VistaCam Digital 9000-618- 63/ 31 2006/05 2 Innehåll Viktig information 1. Allmänt... 4 1.1 Försäkran om överensstämmelse... 4 1.2 Allmänna anvisningar... 4 1.3. Avfallshantera

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Installationsguide Huawei E367

Installationsguide Huawei E367 TA 00 000 Installationsguide Huawei E367 Med vårt mobila bredband ansluter du dig mycket enkelt till internet. Sätt in ditt SIM-kort i modemet Huawei E367 och anslut det till datorns USB-port. Installationsprogrammet

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini

FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini FUMK50020 Secvest trådlös öppningsdetektor mini SE Installationsanvisning Trådlös öppningsdetektor mini 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 100 - Innehåll Förord...- 102 - Batterivarningsanvisningar...- 103

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Hur man införskaffar e-böcker till Reader

Hur man införskaffar e-böcker till Reader Hur man införskaffar e-böcker till Reader 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Hämta e-böcker Hämta e-böcker e-bokhandel Reader Library-programvara Läsare Med programvaran Sony Reader Library (Reader

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1

Användarhandbok för Medallion I. 9362377 Utgåva 1 Användarhandbok för Medallion I 9362377 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RX-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.Det

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer