FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR"

Transkript

1 FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME

2

3 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN

4 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB

5 FÖRORD Denna rapport är initierad av Svenska Fjärrvärme föreningens Produktionsgrupp. Avsikten med rapporten är att öka kunskapen om införandet av fjärrstyrning av produktionsanläggningar och där igenom möjligheten att minska kostnaden för driften. Många "närvärme"-anläggningar planeras också i den närmsta framtiden. Fjärrstyrning av dessa från ett bemannat kontrollrum eller från jourpersonals hem bör även ge konkurrensfördelar. I arbetsgruppen har ingått sakkunniga personer från några medlemsföretag, Göran Englund Jämtkraft, Bernt Jonsson Värmeverket i Bollnäs, Bill Karlsson Tekniska Verken i Linköping, Morgan Romvall Vattenfall AB samt Mikael Gustafsson Svenska Fjärrvärmeföreningen och konsulten Bengt Myrberger Birka Teknik och Miljö.

6

7 INNEHALLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING INLEDNING VARFÖR FJÄRRSTYRNING? Bemanning Systemoptimering Tillgänglighet LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter Föreskrifter för periodisk övervakning Ensamarbete Dispensmöjligheter Kontrollorgan CE-märkning SYSTEMUPPBYGGNAD Utrustning i produktionsanläggning Lokal manöverdator Larmgruppering Säkerhetssystem Sammankoppling av olika fabrikat År 2000 problematiken Fjärröverföringsutrustning Åskskydd Operatörsutrustning Överföring av ljud och bild Tillgänglighet Datasäkerhet Utbildning på fjärrstyrsystemet Utvecklingstendenser UTBILDNING EKONOMI MARKNADSÖVERSIKT Några leverantörer Support och service Kravspecifikation för upphandling Tips och kommentarer FJÄRRSTYRNING I FINLAND OCH DANMARK Finland Humppila sågverk Obbnäs fjärrvärme... 42

8 9.1.3 Rauhalahti kraftvärmeverk Danmark Rödovre Herning Århus REFERENSLISTA bilaga 1 bilaga 2 bilaga 3 bilaga 4 Definitioner Sammanställning enkät Leverantörslista Rödovre fjärrstyrnätverk

9 1. SAMMANFATTNING Syftet med denna rapport är att beskriva olika sätt att fjärrstyra små bioeldade pannanlägg-ningar. Rapporten behandlar endast små pannanläggningar mellan 0,5 och 15 MW. Målsättningen är även att ge en orientering om de föreskrifter och lagar som finns inom området. Antalet små pannanläggningar som är fjärrstyrda ökar nu snabbt. Den gjorda enkäten bland vissa energibolag visar dock att antalet energiverk som för tillfället har fungerande fjärrstyrning är ganska litet. Anledningen till att många energibolag idag har planer på att införa fjärrstyrning är både ekonomiska och konkurrensmässiga. Det går idag att få ekonomi på fjärrstyrsystem för många olika typer av pannanläggningar och det är en klar konkurrensfördel gentemot andra typer av uppvärmning genom att man får en bättre tillgänglighet. De ekonomiska vinsterna med fjärrstyrning består dels av en minskad personal åtgång och dels av att det är lättare att samordna och optimera driften av pannanläggningarna. Den ökade tillgängligheten som följer med fjärrstyrning uppstår genom att driftproblem upptäcks tidigare och att åtgärder kan sättas in snabbare. Fjärrstyrning kan dock aldrig helt ersätta ronderingar på platsen. Rapporten visar att en investering i ett fj ärrstyrsystem i de flesta fall är lönsam. På marknaden finns idag ett stort utbud av fj ärrstyrsystem i olika storlekar. Utvecklingen går fort och de flesta system bygger nu på någon form av persondator. Windows NT blir allt mer dominerande som bas i fjärrstyrprogrammen. Prestanda och datalagringsmöjligheterna ökar snabbt i takt med datorutveckligen. Telefonlinjen börjar få hård konkurrens som dataöverföringsmedium, nytt är överföring via Internet och satellit. I rapporten finns även några exempel på fjärrstyrningssystem från Danmark och Finland.

10 2. INLEDNING Många energiföretag har eller bygger nu små bioeldade produktionsanläggningar. På grund av storleken är det inte alltid motiverat att ha personal ständigt på anläggningen. Intresset för att ha periodisk tillsyn har därmed ökat, och i samband med det intresset för fjärrstyrning. Tillsynen på platsen kommer man aldrig från, men intervallerna mellan ronderingarna kan ibland bli längre. Med fjärrövervakning menar vi att larm och eventuellt några mätvärden överförs till en annan plats. Fjärrstyrning innebär att man från annan plats kan styra pannanläggningen t ex genom att ändra bör värden, starta pumpar m m. Syftet med den här rapporten är att ge en orientering om vad man ska tänka på och vad marknaden har att erbjuda. Vi har gjort en rundringning till ett antal energibolag som har fjärrstyrning eller övervakning och intervjuat dem, för att få reda på erfarenheter. Ett antal pannan-läggningar i Danmark och Finland har besökts för att få reda på om det finns några nya infallsvinklar och erfarenheter. Rapporten begränsar sig till att behandla fjärrstyrning och övervakning av bioeldade pannan-läggningar i storlek mellan 0,5 - ca 15 MW. Den pannbundna styrutrustningen ingår inte i rapporten. I rapporten redovisas lagar och föreskrifter. För den fullständiga texten hänvisas till respektive lag eller föreskrift. De priser som anges skall ses som ungefärliga eftersom de kan variera mycket mellan olika anläggningar. De utrustningar som behandlas är endast ett urval av förekommande fabrikat. Vad finns på energibolagen idag! Fjärrvärmeföreningen gjorde hösten 1996 en enkät angående användningen av fj ärrkommunikation bland medlemmarna. Resultatet av den undersökningen visade att ett tjugofemtal energibolag uppgivit sig ha fjärrövervakning av panncentraler. Dessa energibolag har intervjuats på nytt för att få fram mera fakta. Fullt utbyggd fjärrstyrning visar det att endast ca tio energibolag har. De anläggningar som har komplett fjärrstyrning övervakas och styrs oftast från ett bemannat centralt kontrollrum. Det verkar däremot som om ett stort antal bolag funderar på att installera eller håller på att handla upp någon form av fj ärrstyrsystem. Ett av energiverken har utvecklat ett eget persondatorbaserat system. Resultatet av enkäten visar att de flesta verk som har obemannade pannanläggningar enbart övervakar dessa genom rondering två gånger per dygn dvs. 16 timmars mellanrum. I större produktionsenheter finns bemanning under dagtid från vilken renderande personal utgår till de små pannanläggningar som är belägna längre ut i nätet eller har eget fjärrvärmenät När dagtidsgående personal inte finns på plats överförs fellarm från de små pannanläggningarna, via MiniCall, GSM-telefon eller vanligast via MBS sökare. På ett flertal platser utnyttjas länets Larmcentral som vidarebefordrar larmet till jourhavande operatör. De verk som har centralt kontrollrum överför all tillgänglig information dit och presenterar där på bildskärm. Start och stopp av de externa produktionsenheterna görs dock ute i respektive produktionsenhet, trots att förutsättningar finns för fj ärrstart. Styrning av lasten görs via börvärden till pumpar och shuntventiler i produktionsanläggningarna.

11 Checklista för genomförande Några saker man bör tänka på när det är aktuellt att införa fjärrstyrning. * Utse någon som tar ansvaret för projektet * Finns det tillstånd för periodisk tillsyn? Annars sök ett. * Vad vill man uppnå med fjärrstyrningen? Analysera. * Vad behöver fjärrstyras? Inhämta drifterfarenheter. * Passar anläggningen för fjärrstyrning? - Finns det tillräckligt med instrumentering som går att fj ärravläsa? - Är ställdon och motorstyrsningar anpassade för fj ärrstart? - Finns det ett styrsystem som passar att ansluta till fjärrstyrning? * Varifrån skall fjärrstyrning ske? * Ta del av andras erfarenheter. Gör studiebesök. * Välj teknik. Vad kan behövas i framtiden, påverkar det valet? * Skaffa offerter, ta referenser. * Kontrollera ekonomin.

12 3. VARFÖR FJÄRRSTYRNING? Energibolagen blir nu mer och mer marknadsinriktade, med allt större krav på service och lönsamhet. Det innebär att många bolag idag tittar på eller har infört fjärravläsning av debiteringsmätare m m. Det betyder att man bygger upp ett centralt datasystem för lagring och bearbetning av kunddata. Nästa naturliga steg är att samla in motsvarande data från produktionsanläggningarna, för att få bättre kontroll av hela fjärrvärmenätet. Har man redan ett fungerande system för att samla in mätvärden från de olika pannanläggningarna, så blir kostnaden inte så stor att införa fjärrstyrning. Med fjärrstyrning menar vi allt från att i det enklaste fallet kunna ändra börvärdet för t ex framlednings-temperaturen till det kompletta fjärrstyrsystemet där allt går att styra och påverka från annan plats. Vinsterna med fjärrstyrning är dels av servicekaraktär, säkrare leverans av värme, dels av ekonomisk art i form av lägre driftkostnader. Fördelarna för energibolag att införa fjärrstyrning på de anläggningar som idag har tillstånd för periodisk tillsyn kan sammanfattas som: * Övervakningspersonalen kan utnyttjas effektivare genom att besöken på anläggningarna kan minskas till de som föreskrifterna kräver. * Optimeringsvinster i form av bättre utnyttjande av pannanläggningarna. * Tillgänglighet och leveranssäkerhet. * Produktionsoptimeringen blir enklare och rationellare, dyr alternativproduktion undviks. * Snabbare felavhjälpning. * Arbetsmiljön blir bättre genom att övervakningen underlättas. 3.1 Bemanning Genom att fjärrstyra produktionsenheter som är placerade ute i ett fjärrvärmenät kan övervakningen effektiviseras genom att en operatör kan övervaka och styra flera anläggningar. Med fjärrstyrning/övervakning kan mer och bättre information förmedlas från anläggningen och det blir enklare att bedöma eventuella personalinsatser vid fel, vilket leder till att rätt personal snabbare kan skickas dit. Enbart överföring av ett summalarm till jourhavande operatör innebär att personal tillbringar mycket tid i bil på väg mellan de olika produktionsenheterna, för att kontrollera vad larmet innebär och vilka åtgärder som behövs, något som kan minskas med fjärrstyrning.

13 3.2 Systemoptimering I fjärrvärmesystem med flera anläggningar kan fjärrstyrning användas till att optimera systemet med avseende på kostnaden för bränsle och tillsyn. Finns p det flera olika bränslen i systemet är det lättare att välja den bränslemix som r^p~ för stunden är den mest lönsamma, om det finns fjärrstyrning på pannornas ' «' effektstyrning. Utan fjärrstyrning kan det vara praktiskt för operatören att starta upp en olje-, gas-, elpanna innan operatören går hem, eftersom man av erfarenhet vet att pannan behövs någon gång under natten eller morgontimmarna. Detta medför att lasten från startad panna (normalt pannans min effekt) trycker tillbaks ordinarie panna vilket medför extra kostnader så länge pannan ej behövs. Med fj ärrstart kan produktionsenheterna startas när de behövs. Operatören kan påverka processen snabbare vid störningar. Vid larmer som t.ex. för luft bränsleförhållande, kan operatören ändra bör värdet vilket medför bättre kontroll över miljövärden, verkningsgrad mm. Med fj ärrstyrsystem får man även bättre statistik över bränsleförbrukning, drifttider, temperaturer, tryck, verkningsgrad, mm. Man får även en bättre logistik över anskaffning av bränsle, kostnader, transporter, m m. 3.3 Tillgänglighet Driftsäkerheten spelar idag, vid sidan av priset, en stor roll när det gäller fjärrvärmens konkurrenssituation gentemot andra typer av uppvärmning. Genom fjärrstyrning av obemannade p annanläggningar ökar driftsäkerheten och därmed leverans säkerheten. Kan en pannutlösning undvikas genom ett snabbt ingripande via fjärrstyrning är mycket vunnet. Med fjärrstyrning är det lättare att hålla rätt framledningstemperatur och tryck mot kunden, eftersom ett fel snabbt kan åtgärdas innan besvärliga störningar uppstår.

14 4. LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I och med att Sverige är med i EU så skall våra lagar harmonieras med övriga EU-staters. Detta påverkar hur nya standarder och föreskrifter tillkommer. Inom EU är det kommissionen som formulerar ett direktiv där de grundläggande säkerhets- och hälsokraven fastställs. Dessa direktiv skall sen överföras till svenska nationella regler med exakt samma kravnivå. Arbetarskyddsstyrelsen ASS och Elsäkerhetsverket är två av de myndigheter som fastställer de svenska föreskrifterna. Fastställandet av dessa föreskrifter sker nationellt och påverkan från EU sker endast i de fall där EU fastställer nya högre krav på utförandet av pannanläggningar, och om dessa krav ger säkrare anläggningar. Om så är fallet anpassas Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. När direktiven är klara börjar ett arbete med standarder, detta arbete skall ge de tekniska lösningarna som uppfyller de krav som finns i direktivet. Framtagandet av olika standarder bedrivs i internationella arbetsgrupper. Resultatet blir en CEN-standard, som översätts till svensk standard. Inom CEN pågår för tillfället arbete på ett antal europeiska standarder som berör utrustning och uppbyggnad av nya pannanläggningar. När dessa standarder blir klara måste alla nya pannanläggningar uppfylla dessa. Reglerna ställer i vissa fall högre krav på exempelvis uppbyggnaden av givare, katastrofskydd och övervakningsutrustning. 4.1 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) är den myndighet som i Sverige fastställer de föreskrifter som en pannanläggning ska uppfylla. Grunden är arbetsmiljöförordningen SFS 1977:1166. För pannanläggningar gäller i huvudsak: * AFS 1994:39 Tryckkärlskungörelsen * AFS 1994:48 Maskinkungörelsen (gäller pannans kringutrustning) * AFS 1987:17 Övervakning av pannanläggningar * AFS: 1994:37 Övervakning av pannanläggningar. (detta är ett tillägg till AFS 1987:17 och skall läsas tillsammans med den.) Dessa kungörelser gäller för pannanläggningar över 0,1 MW och ger krav på nödvändig utrustning och tillsyn. I den här rapporten behandlas endast de regler som gäller pannor större än 0,5 MW. Kontroll av att anläggningar uppfyller kraven och uppställandet av anläggningsspecifika krav görs av ackrediterat kontrollorgan (i Sverige SAQ, ÅF-Kontroll. STK-Intertest) Kommande föreskrifter från ASS EU har antagit ( ) ett direktiv angående tryckbärande anordningar (97/23/EG).

15 Detta direktiv skall vara i kraft 29 november detta ställs bland annat vissa högre krav på komponenter och utrustning. Ett krav är att tillverkande företag skall kunna visa testresultat och någon form av typgodkännande för t.ex. tryckvakter och katastrof skydd. När detta direktiv träder i kraft ( ) kommer den ut som ny föreskrift från Arbetarskyddsstyrelsen Föreskrifter för periodisk övervakning Pannanläggningar med större effekt än 0,5 MW kräver tillstånd från kontrollorgan för att få användas med periodisk tillsyn. De regler och föreskrifter som redovisas är ett sammandrag och för den fullständiga texten hänvisas till ASS publikationer, (se referenslistan) Tillstånd för periodisk tillsyn söks hos ASS (AFS 87:17 11), se vidare Övervakning av pannanläggningar. Vid ansökan för tillstånd för periodisk tillsyn görs en genomgång av anläggningen och en analys av de möjliga riskerna. Utgångspunkten är att inga skador skall kunna ske varken på anläggning eller personal. Krav som berör styrutrustningen finns exempelvis på: * att pannan är utrustad med ett nedeldningssystem och/eller nödkylnings system som garanterar att den ackumulerade energin i pannan inte kan orsaka skador vid t. ex. strömavbrott. * att minsta vattengenomströmning i panna uppfylls, denna uppgift skall finnas på panntillverkarens skylt. * att katastrofskyddet är av godkänt utförande. * att A-larm (fel som kan orsaka personskada ) och B - larm ( övriga driftavvikelser) finns och att dessa är kopplade till driftpersonal. Inställelse tid för A-larm är normalt 30 minuter, se även kap 4.2. * personalens utbildning. * att säkerhetsinstruktioner finns. Om alla krav är uppfyllda kan tillstånd ges för periodisk övervakning. Generellt gäller för fastbränslepannor följande tillsynskrav: * Sluten anläggning / ånganläggning 0,5-1,5 MW 1 gång per dygn >1,5 MW 2 gånger per dygn * Öppen anläggning skall ha erforderlig tillsyn för att garantera säker drift. ( 8) ASS 1987:17 Tiden mellan två tillsynstillfällen under ett dygn får inte överskrida 16 timmar.

16 Pannor som eldas med fast bränsle får generellt inte fj ärrstartas. För övriga pannor, t ex. olje-och elpannor, kan man få tillstånd för fj ärrstart, men aldrig för en kall panna, dvs pann vattentemperatur < 50 grader. Vid ny eller ombyggnader av pannanläggningar är det viktigt med en nära dialog med kontrollorgan eller i vissa komplicerade fall ASS. Det är mycket viktigt att föra dialogen under hela projekttiden så att man kan ta del av deras krav och synpunkter innan anläggningen är färdigbyggd. Deras synpunkter och bedömning bygger på att man gör en riskanalys och inventerar alla risker samt om möjligt bygger bort dem. Ett säkert styr och övervakningssystem kan innebära att riskerna kan bedömas vara försumliga Ensamarbete I pannanläggningar med periodisk tillsyn förekommer ofta ensamarbete. Anläggningsägaren har ansvaret att se till att de arbeten som utförs inte innebär risk för olycksfall eller andra skador. Vid ensamarbete skall det finnas ett personlarm så att hjälp lätt kan tillkallas om olyckan är framme. Larmet kan bestå av mobiltelefon som kan användas för att ringa efter hjälp. Det finns även automatiska larm som aktiveras efter en viss tid om personen ramlar och ligger horisontellt. Dessa larm kan ge upphov till falska larm om personen av andra anledningar intar en horisontal position. Kostnaden är dessutom relativt hög Dispensmöjligheter Endast Arbetarskyddsstyrelsen kan ge dispens från gällande föreskrifter angående ronde-ringsintervall, inställelsetid mm. Det skall finnas mycket goda skäl för att dispens från föreskrifterna skall ges. Ansökan om dispens skall göras av anläggningsägaren. Om man förbättrar säkerheten genom val av utrustning och uppbyggnad av systemet kan det vara ett skäl. Införandet av fjärrstyrning ger i sig ingen möjlighet att söka dispens. Ronderingar och tillsyn på platsen enligt ASS's krav kan aldrig ersättas av fjärrövervakning. Däremot kan intervallerna mellan de ronderingar som görs av andra skäl ökas. Vissa katastrofskydd uppfyller ASS's särskilda och högre krav. I dag gäller att om pannorna är utrustade med ett sådant skydd kan man få dispens på upp till 72 timmar mellan två ronderingar. Denna dispens gäller endast under normalhelger (fredag em till måndag fm). Varje enskilt ärende prövas dock och någon generell dispens finns inte. Någon generell gräns för detta med avseende på pannstorleken finns ej. 4.2 Kontrollorgan Kontrollorgan (i Sverige SAQ, ÅF-Kontroll, STK-Intertest) har till uppgift att kontrollera Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter, gällande standarder och övriga regler följs. Kontrollorgan är ackrediterat av SVEDAC, som även är tillsynsmyndighet. Även utländska företag kan vara ackrediterade. Alla pannanläggningar skall godkännas av ett kontrollorgan. Det är kontrollorgan som fastställer att en pannanläggning uppfyller ASS's krav för periodisk tillsyn. Vid bedömningen av om tillstånd skall medgivas skall det även göras ett driftprov. 14

17 Kontrollorgan får medge tillstånd för ökning av inställelse tiden vid A-larm från 30 minuter till maximalt 1 timme. Tillstånd ges om anläggningen är försedd med fungerande nödkylsystem eller om anläggningen är utförd så att höga temperaturer eller tryck som kan medföra person eller annan skada inte kan uppkomma. Att öka inställelsetiden från 30 min till en timme är inte en dispens. Kontrollorgan har ingen möjlighet att bevilja dispenser. 4.3 CE-märkning EU har infört en CE-märkning av komponenter, maskiner, leksaker mm. CEmärkning eller deklaration om överensstämmelse innebär att tillverkaren eller f leverantören garanterar att varan uppfyller de EU-direktiv som finns och är I t tillämpbara på varan. Vid nyanläggning skall hela pannanläggningen vara CEmärkt, normalt gör pannleverantören det. Om man vid nyinstallation av en pannanläggning köper upp den i delar från olika leverantörer övergår ansvaret att CE-certifiera anläggningen till beställaren. Det gäller då för beställaren att visa att hela anläggningen är säker, uppfyller gällande föreskrifter och att dokumentation och drift och underhållsinstruktioner finns. En säkerhetsanalys av hela anläggningen skall göras och do kumenteras. Den sammanbyggda anläggningen skall ha en separat försäkran om överens stämmelse och förses med CE-skylt. Försäkran och märkning skall göras av den som är ansva rig för hela anläggningen. Vid ombyggnad av en befintlig pannanläggning är det i dagsläget svårt att säga hur stor del av pannan som får byggas om utan att hela anläggningen behöver CE-certifieras på nytt. Alla nya komponenter skall givetvis vara CE-märkta. Man skall även göra en dokumenterad säkerhetsanalys. Det är sedan en bedömningsfråga om en ny deklaration om överensstämmelse måste 15

18 5. SYSTEMUPPBYGGNAD Ett system för fjärrstyrning av pannanläggningar kan delas upp i tre huvuddelar: * Utrustning i pannanläggning Styrsystemet för pannan (PLC) har till uppgift att mäta, styra, reglera och övervaka pannanläggningen. Alla givare för temperatur, tryck, flöden mm. ansluts till styrsystemet. Det samma gäller manöverkretsarna för motorer, ventiler mm. I styrsystemet kon-figureras de funktioner som krävs för anläggningen. * Fjärröverföringsutrustning är det system som sammankopplar styrsystemet (PLC) med presentationsystemet. Exempel på fjärröverföringsutrustning kan vara radiolänk, tele linje, mm. * Operatörssystemet är det system som operatören övervakar och styr anläggningen från. Normalt är det en persondator men kan även integreras med huvudanläggningens ope ratörssystem. Bärbar dator Sandar ; Modem Styrsystem Matning Till givare, motorer Till givare, motorer Säkerhetssystem Fig. 1 Fj ärr styr systemets huvuddelar 16

19 Hur de olika delarna av fj ärrstyrsystemet ser ut beror till stor del på de lokala förutsättningarna. * hur många pannanläggningar finns det? * hur många pannor finns på anläggningen? * skall p annanläggningen alltid fj ärrstyr as från ett bemannat kontrollrum? eller dagtid från kontrollrum och övrig tid via av bärbar dator? Nedan redovisas några förslag på uppbyggnad på fj ärrstyrsystem av olika storlekar. Bärbar dator Pannanläggning MBS mottagare Styrsystem Uppringd telelinje MBS sökning eller dylikt Figur 2 Enkelt fj ärr styrsystem, typfall 1 Figuren visar ett enkelt fj ärrstyrsystem för en pannanläggning med endast en panna. Larmen från pannanläggningen skickas det ut t.ex. via MBS-sökning till operatören. Operatören kan via telenätet ringa upp och kontrollera tillståndet i anläggningen eller kontrollera de larm som har kommit. Han får då kontakt med styrsystemet och kan göra de ma-növrar som behövs.

20 Bärbar dator mottagare Pannanläggning Styrsystem Styrsystem Modem Uppringd telelinje MBS sökning eller dylikt Styrsystem t Figur 3 Fjärrstyrsystem pannanläggning med flera pannor i samma p annanläggning, typfall 2 Figuren visar ett fjärrstyrsystem för en pannanläggning men med flera pannor. Skillnaden från typfall 1 är att det behövs en dator/server lokalt i pannanläggningen. Den skall vara en kommunikationslänk mot operatören och en länk till de olika pannornas styrsystem. Funktionen är annars identisk med typfall 1. 18

21 Bärbar dator Pannanläggning 1 mottagare Styrsysten i Pannanläggning 2 Styrsyster i Bemannat Kontrollrum Uppringd telelinje Modem MBS sökning eller dyli Pannanläggning 3 Styrsystem Figur 4 Större fjärrstyrsystem, typfall 3 Typfall 3 visar en lite mer kvalificerad systemlösning där det finns flera geografiskt skilda p annanläggningar som ska fj ärrs ty ras. Ofta finns då någonstans ett, i varje fall dagtid, bemannat kontrollrum varifrån man normalt övervakar och fj ärrstyr de olika pannanläggningarna. Datorn i kontrollrummet ska då kunna kommunicera med flera olika pannanläggningar. Dessa kan vara utrustade med olika fabrikat på styrutrustningar. Kravet är att det den mottagande datorn i kontrollrummet skall kunna kommunicera med alla de olika fabrikaten på styrutrustningarna. De flesta system kräver att det ska vara en fast uppkopplad förbindelse mellan kontrollrummet och pannanläggningarna. Om kontrollrummet är obemannat under kvällar och helger fungerar anläggningen på samma sätt som typfall 1 och 2. 19

22 5.1 Utrustning i produktionsanläggning För att fjärrstyra en pannanläggning krävs att anläggningen är godkänd för periodisk övervakning. Både fjärrstyrning och periodisk övervakning ställer vissa krav på utrustningen i pannanläggningen. Det är viktigt att tänka på vad man vill uppnå med fjärrstyrning eller övervakning. Detta påverkar utformningen av utrustningen i pannanläggningen. Vill man ha tillgång till samtliga signaler och objekt så ska alla signaler anslutas till styrsystemet som är placerat i pannanläggningen. Det är inte möjligt att med enbart fjärrmanöversystemet komma åt signaler och objekt i pannanläggningen. Signalerna och objekten måste vara anslutna till styrsystemet för att det ska vara möjligt att fjärrstyra Lokal manöverdator I anläggningen ska det alltid finnas möjlighet till lokal manöver. Ska anläggningen fjärrstyras är det lämpligt med en bildskärm lokalt i anläggningen. Detta underlättar vid start och stopp av pannan samt vid eventuella fel. Även vid rondering är det en fördel att ha bildskärm då driftpersonalen lättare kan läsa och journalföra viktiga värden. Om anläggningen fjärröverva-kas kan ett alternativ vara symbolschema med driftindikering och larmtablå. Det är viktigt att tänka på driftpersonalen som normalt ska använda systemet. Presentationen på bildskärm eller symbolschema ska utformas på ett logiskt och riktigt sätt. Bilder eller symbolschema bör därför göras i samråd med driftpersonalen. På bildskärm ska man inte ha för mycket information på en och samma bild. Det underlättar för driftpersonalen om man använder en standardiserade bilder för samtliga regulatorer, ventiler, pumpar mm. Ett förslag är att man gör en översiktsbild över anläggningen. Från översiktsbilder gör man ett antal underbilder. Dessa underbilder används för manövrering mm. Exempel på underbilder kan vara bränsle, rökgas eller fjärrvärme. Normalt räcker det med ca två till fyra bilder. Systemet ska ha trendhanterings-verktyg för nutid och historik. Historik hantering är ett bra verktyg för att gå tillbaka och titta på gamla värden. Nutids hantering kan vara ett utmärkt hjälpmedel vid optimering och trimning av regulatorer Larmgruppering Det är viktigt att man grupperar larmerna rätt. Larmer som inte påverkar pannan ska inte påkalla jour under kvällar och nätter. Larm som påverkar anläggningen ska ha högre larmprioritering (A eller B-larm). Vid A-larm finns det bestämmelse på inställelsetider enligt ASS (30-60 minuter). Det skall finnas en provningsinstruktion för A-larm. Minst två nivåer på larmer (A, B) ska finnas: * A-larm ska vara av den art att pannan har utlöst. * B-larm ska vara av den art att om ingenting görs leder till pannutlösning. Utöver dessa två nivåer är det lämpligt med ytterligare en nivå C -larm. C-larm ska vara av sådan art att anläggningen ej påverkas om dessa larmer inte åtgärdas omgående (komfortlarm m m). Det finns inga krav från ASS gällande C-larm. 20

23 5.1.3 Säkerhetssystem Säkerhetssystemet ska styra ner pannan till säkert läge utan att fara för person eller anläggning uppkommer. Det är mycket viktigt att man gör en riskanalys på hela anläggningen och att den följer ASS föreskrifter och i god tid förankras hos kontrollorganet och eventuellt ASS. Vid eldning med fasta bränslen är i allmänhet en stormängd energi lagrad i det bränsle som finns i pannans eldstad och i murverket. Denna energimängd kan, även när bränsletillförseln har avbrutits överföra sin värme till pannan vilket kan medföra skador på pannan. Exempel på sådana faror är om pannans kylning upphör. Exempel på krav som ASS ställer: * Förreglingsschema för nedeldning och eventuell nödkylning. * Beskrivning av nedeldning- och nödkylning avsedda att starta vid bortfall av t ex hjälp energi. * Uppgifter som visar att katastofskydd uppfyller gällande krav. * Säkerhetsinstruktioner över utrustning för fastbränsleeldade anläggningar samt över föreskrivna larm för övriga anläggningar. * Uppgifter för bedömning av säkerhetsfunktionen hos brännarutrustning vid gas- och oljeeldning. Det finns flera tekniska lösningar på säkerhetssystemets utformning. Nedan följer tre exempel: 1 Fast förtrådat system som är oberoende av styrsystemet, med fast förtrådat system menas konventionell reläteknik. I det systemet kopplas säkerhetsrelaterade givare, motorer mm in i en lång "kedja". Om något fel uppstår bryts kedjan och säkerhetssystemet styr ner anläggningen till ett säkert läge. Det kan vara bra att "spegla" säkerhetssystemet i styrsystemet, vilket underlättar vid eventuella fel och utlösningar av anläggningen. Driftpersonalen kan då se hela kedjan från exempelvis bildskärm och konstatera vad som har löst ut anläggningen. Vid start kan de se vilka villkor som fattas för att kunna starta anläggningen. 2. Redundans på styrsystemet. Denna lösning är kostsam och man måste tänka på att re dundans på själva CPU kortet inte medför redundans om ingångs- eller utgångskorten går sönder. Många leverantörer har inga färdiga koncept på redundans. Dessutom får inte katastrofskydd och flamvakt styras via styrsystemet. 3. Oberoende system i faile-safe utförande (självövervåkande system). Systemet består normalt av två datorer som arbetar parallellt och om slutsatsen mellan dessa datorer inte blir lika, styr anläggningen ner till säkert läge. Denna lösning används normalt bara på större anläggningar och rekommenderas inte till mindre anläggningar beroende på att faile-safe tekniken är mycket dyr. Nödstopp skall finnas när elektriskt drivna rörliga delar kan medföra fara. Utformningen på nödstopp ska vara sådan att en enda åtgärd räcker för att bryta matningen till objekten.

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008

värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 värmemätare tekniska branschkrav och råd om mätarhantering Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 VÄRMEMÄTARE TEKNISKA BRANSCHKRAV OCH RÅD OM MÄTARHANTERING Tekniska bestämmelser F:104 April 2008 ISSN

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Stäng fönstret för objudna gäster

Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Stäng fönstret för objudna gäster Stäng fönstret för objudna gäster IT-säkerhet för småföretag Boken Stäng fönstret för objudna gäster. IT-säkerhet

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten Rapportnummer PTS-ER-2010:11 Datum 2010-05-18 Effektivare samordning kring planerade grävarbeten - En utredning kring behovet av samordning för att främja marknadsaktörernas tillgång till kanalisation

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen

Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förebygg stölder på byggarbetsplatsen Förord 2000-2002 genomförde FoU-Väst en studie om stölder på byggarbetsplatser med stöd från SBUF. Projektet finns dokumenterat som Stoppa tjuven! Brott och brottsförebyggande

Läs mer

Införandet av AMS system i Sverige och Europa

Införandet av AMS system i Sverige och Europa Införandet av AMS system i Sverige och Europa Stockholm 007-- EME Analys AB www.emeanalys.se Sammanfattning... Uppdrag... 5 Sverige... 6. Översikt av den svenska elmarknaden... 6. Förutsättning interjuver...

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

Automation i distributionsnät

Automation i distributionsnät 2011-12-16 Automation i distributionsnät Mathias Mård EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Automation i distributionsnät Sammanfattning

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Övervakning i tele- och datanätverk

Övervakning i tele- och datanätverk Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik Övervakning i tele- och datanätverk Rapporten redogör för problematiken vid övervakning av tjänster i tele- och datanätverk. Syftet

Läs mer

Val av Kommunikationslösning

Val av Kommunikationslösning BILAGA 1 Val av Kommunikationslösning TRYGGHETSLARM - KOMMUNAL ehälsa Val av Kommunikationslösning 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 3 Problemställning... 4 Förutsättningar för

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

IP TELEFONI I STADSNÄT

IP TELEFONI I STADSNÄT Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 040615 IP TELEFONI I STADSNÄT Abstrakt Inom många städer har det de senaste åren skett en omfattande utbyggnad av stadsnäten. I takt

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Informationssystem inom VA-sektorn Projektpublikation nr 4 R nr 32, november 2001 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Informationssystem inom VA-sektorn En förstudie för projekt Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp

Läs mer