KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref. 81199"

Transkript

1 KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION.0 Ref. 899

2 Copyright 000 Dataföreningen i Sverige Eftertryck förbjudes. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas i någon form, utan tillstånd från Dataföreningen i Sverige. Förfrågningar om tillstånd ska riktas direkt till utgivaren. Tryckt i Sverige 000. Ref. 899

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING.... ECDL DATAKÖRKORTET.... SYFTET MED ECDL.... FÖRDELAR MED ECDL MÅLGRUPP SVÅRIGHETSNIVÅ ECDL-STANDARD MODULOMRÅDEN KUNSKAPSKRAV EQTB FRÅGE- OCH TESTUNDERLAG ECDL-TESTER SPRIDNING AV ECDL ECDL-PRODUKTEN KUNSKAPSKRAV FÖR ECDL UTVECKLING AV KUNSKAPSKRAV FÖR ECDL BESKRIVNINGSMODELL FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP...9 BESKRIVNING AV MODULERNA Modul Allmän IT-kunskap Modul - Användning av datorn och filhantering, Operativsystem Modul - Ordbehandling Modul 4 - Kalkylering Modul 5 - Databaser....6 Modul 6 - Presentation Modul 7 - Information och kommunikation, Internet och E-post... 7 Ref. 899

4 INLEDNING. ECDL Datakörkortet ECDL [European Computer Driving Licence] är ett bevis på att innehavaren känner till grundbegreppen inom informationsteknologi (IT), kan använda en persondator samt behärskar datorns vanligaste användningsområden. ECDL är ett intyg på kunskap och kompetens och bygger på kunskapskraven som specificeras i detta dokument. ECDL är ett internationellt accepterat certifikat. Det övergripande syftet med ECDL är att höja den grundläggande kompetensnivån inom IT, att öka människors förmåga att använda persondatorer och att hantera de vanligaste dataprogrammen. ECDL övervakas av stiftelsen European Computer Driving Licence Foundation (ECDL-F), i fortsättningen kallad Stiftelsen. Stiftelsens uppgift är att främja och samordna utvecklingen av ECDL-konceptet. Stiftelsen är garant för ECDLstandarden samt ser till att ECDL administreras på ett likartat sätt både inom och utom Europa. Stiftelsen kontrollerar och administrerar också ICDL [International Computer Driving Licence]. Stiftelsen är en ideell organisation som grundades för att samordna introduktionen och genomförandet av ECDL-konceptet i Europa. Stiftelsen äger ECDL-konceptet. I de länder som är intresserade av att använda ECDLkonceptet utser stiftelsen en licensinnehavare som får använda ECDL-konceptet och etablera ett spridningsprogram för ECDL inom det egna landet. Inom Europa ska licensinnehavaren vara medlem i CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies). Utanför Europa ges licens till organisationer som enligt stiftelsens bedömning innehar lämpliga kvalifikationer.. Syftet med ECDL Att främja och uppmuntra grundläggande datorkunskap hos alla Att höja kunskapsnivån inom IT och kompetensnivån beträffande användning av persondatorer och arbete med vanliga dataprogram hos alla medborgare i och utanför Europa Att öka förståelsen för hur datorerna bäst kan användas i praktiken och ge insikt om fördelarna med användning av persondatorer Att öka produktiviteten hos dem som använder datorer i sitt dagliga arbete Att öka avkastningen från IT-investeringar Att tillhandahålla ett kompetensbevis på grundkunskaper inom IT som gör det möjligt för alla, oavsett bakgrund, att bli medlemmar i informationssamhället I referenser till ECDL inkluderas det Internationella Datakörkortet (ICDL). Kunskapskrav för ECDL Version.0 är de officiella kunskapskrav som ligger till grund för både ECDL och ICDL. Med termen persondator i detta dokument avses alla fabrikat av skrivbordsdatorer eller bärbara datorer. Ref. 899

5 . Fördelar med ECDL Datakunskaper blir allt viktigare för människor i alla samhällsgrupper. ECDL är ett certifikat som är tillgängligt för alla. Det är avsett för all som behöver eller önskar veta hur man använder en persondator. Det passar människor inom alla yrken, människor som arbetar, studerar eller som söker arbete, oavsett ålder. Några av fördelarna med ECDL: Ett kompetensbevis inom IT som är tillgängligt för alla En effektiv metod för att mäta resultatet av utbildning Ökat medvetande om fördelarna med att aktivt medverka i informationssamhället.4 Målgrupp Alla människor som vill kunna använda en persondator på ett effektivt sätt utgör målgruppen för ECDL. Med ECDL kan innehavaren visa att han eller hon har grundläggande IT-kunskaper och kan använda en persondator. Alla som vill ha ett formellt bevis på sin förmåga att arbeta med persondatorer kan göra ECDL-testerna och få ett kvitto på sina kunskaper. Ett formellt bevis på datorkompetens är också värdefullt för arbetsgivare som vill bedöma en anställds eller en blivande medarbetares kunskaper..5 Svårighetsnivå ECDL är ett intyg på kunskap och kompetens vid användning av persondatorer på grundnivå. I detta dokument beskrivs vilka kunskaper som krävs för att klara testerna med godkänt resultat. Kunskapskraven anses av experter inom de olika områdena som nödvändiga baskunskaper vid användning av persondatorer och vid arbete med de vanligaste dataprogrammen..6 ECDL-standard Kunskapskraven för ECDL utgör grunden för ECDL-standarden. ECDLstandarden omfattar följande: Kunskapskrav för ECDL - en detaljerad beskrivning av kunskapen som krävs för att utföra ECDL-testerna med godkänt resultat European Question and Test Base (EQTB) - frågor och test Riktlinjer för ECDL-certifiering De dokument som testtagaren kommer i kontakt med är Datakunskapskortet [European Computer Skills Card (ECSC)] och ECDL Datakörkortet. Överensstämmelse med ECDL-standarden och spridningsprogrammet för ECDL övervakas och garanteras av stiftelsen ECDL Foundation..6. Modulområden Modul Allmän IT-kunskap Testtagaren ska i stora drag känna till hur en dator är uppbyggd samt förstå några av grundbegreppen inom IT, t ex datalagring och minne och hur datorer och informationsnätverk används i samhället. Testtagaren ska också vara medveten om vilken roll IT-system spelar I Sverige kallas Datakunskapskortet allmänt för Skills Card. Ref

6 i vardagssituationer och hur de kan påverka hälsan. Testtagaren ska även känna till vissa säkerhets- och rättsfrågor som har att göra med datorer. Modul Användning av dator och filhantering, Operativsystem Testtagaren ska känna till grundläggande funktioner för ett effektivt användande av datorn: hantera och organisera filer och kataloger/mappar, kunna kopiera, flytta och radera filer och kataloger/mappar. Testtagaren ska kunna arbeta med ikoner och fönster, sökverktyg, enkla redigeringsverktyg och hjälpmedel för utskrift som finns i operativsystemet. Modul Ordbehandling Testtagaren ska kunna använda ett ordbehandlingsprogram och utföra de grundläggande handgrepp som behövs för att skapa, formatera och avsluta ett dokument och göra det klart för utskrift. Testtagaren ska ha kunskap om vissa mer avancerade funktioner inom ordbehandling, t ex tabeller, använda figurer och bilder i dokument, importera objekt. Modul 4 Kalkylering Testtagaren ska behärska de grundläggande funktioner i kalkylprogram som behövs för att skapa, formatera och använda kalkylblad. Testtagaren ska kunna utföra matematiska och logiska standardoperationer med grundläggande formler. Testtagaren ska ha kunskap om vissa mer avancerade handgrepp som t ex importera objekt och skapa/redigera diagram. Modul 5 Databaser I modulen kontrolleras testtagarens förmåga att hantera grundläggande funktioner i en databasprogramvara alternativt databas i en standardprogramvara. Testtagaren ska känna till begrepp som t ex databas, tecken, fält, post, fil, register. Modul 6 Presentation Testtagaren ska kunna utföra enklare uppgifter, som t ex att skapa, formatera och framställa presentationer för utskrift och visning på skärm. Testtagaren ska kunna utföra enklare handgrepp med grafik och diagram, samt använda olika bildspelseffekter. Modul 7 Information och kommunikation, Internet och E-post I modulen kontrolleras testtagarens förståelse för nätverksbegrepp, användning av e-post och vilka tjänster som finns tillgängliga i nätverk. Testtagaren ska kunna skicka och ta emot e-post med bifogade dokument/filer, vidarebefordra, kopiera, flytta och svara på e-postmeddelanden. Testtagaren ska också kunna utföra enkla sökningar på Internet med ett webbläsningsprogram (eng. browser) och tillgängliga sökverktyg..6. Kunskapskrav Ref

7 I Kunskapskrav för ECDL specificeras den kunskap och de färdigheter som krävs för att ta ECDL Datakörkortet. Kunskaperna är indelade i kategorier, områden och moment. Testtagaren måste känna till vissa elementära fakta om IT samt ha kunskap och förmåga att använda en persondator och de vanligaste datorprogrammen..6. EQTB Fråge- och Testunderlag Det Europeiska Fråge- och Testunderlaget (EQTB) omfattar de frågor och test som används vid ECDL-certifiering. EQTB ägs av ECDL-Foundation. ECDLtesterna är oberoende av mjukvaruleverantörer. ECDL-certifiering kan erhållas efter manuell eller automatisk bedömning 4 av fullgjorda test. Standarden för manuell bedömning av test hämtas från det manuella Europeiska Fråge- och Testunderlaget (EQTB; MTB). Standarden för automatisk bedömning av test hämtas från det automatiska Europeiska Fråge- och Testunderlaget (EQTB; ATB). EQTB för såväl manuell som automatisk bedömning bygger på kunskapskraven. Alla ändringar av Kunskapskrav för ECDL avspeglas i nya versioner av EQTB för manuell respektive automatisk bedömning..6.4 ECDL-tester Certifieringsprocessen för ECDL består antingen av en uppsättning testuppgifter som görs vid datorn och sedan bedöms manuellt eller av en uppsättning testfrågor som besvaras vid datorn och sedan rättas automatiskt. Avsikten är att alltmer övergå till tester med automatisk bedömning. I Sverige sker all testbedömning automatiskt. De manuella testerna är uppgiftsorienterade. För att bli godkänd krävs att testtagaren utför % av uppgifterna på ett korrekt sätt. De automatiska testerna är mer kunskapsbaserade eller bygger på simulering av uppgifter. Här krävs det att testtagaren besvarar 75-76% av frågorna korrekt. I EQTB Version.0 finns ytterligare information om de betygssättningssystem som tillämpas vid manuell respektive automatisk bedömning.6.5 Spridning av ECDL ECDL sprids och övervakas av stiftelsen ECDL Foundation. För att upprätthålla ECDL-standarden ska alla länder ha en av stiftelsen auktoriserad organisation som övervakar att testerna bygger på Kunskapskrav för ECDL. Procedurer för undervisning och examination kan vara olika i olika länder. ECDL-F kräver dock att en effektiv och väldefinierad examinationsprocess tillsammans med en på ett tillförlitligt sätt genomförd testningsprocedur tillämpas vid alla godkända testcentra. För att upprätthålla standarden granskas proceduren för utfärdande av ett ECDL av ECDL-Foundation. Testerna kan se olika ut i olika länder men samma kunskapskrav tillämpas överallt. Spridningsprogrammet för ECDL avviker från de flesta nationella och internationella utbildningsprogram eftersom det utgörs av standardtester, eller examinationer, istället för undervisningsmetoder. Med ECDL garanteras alltid samma kunskaps- och kompetensstandard, oberoende av innehavarens 4 I Sverige används uteslutande automatiskt testförfarande. Ref

8 nationalitet, utbildning, ålder eller kön. Ett ECDL som är utfärdat i ett land gäller därför även i ett annat..6.6 ECDL-produkten ECDL-produkten består för användarens del av två fysiska objekt: Datakörkortet ECDL och Datakunskapskortet ECSC (European Computer Skills Card), som är en officiell registrering av godkända test för ECDL. ECDL Datakörkortet är ett certifikat som visar innehavarens förmåga att använda en persondator och dataprogram, och som intygar att han/hon utfört ECDL-testerna med godkänt resultat. För testtagaren är ECDL uppbyggt kring Datakunskapskortet ECSC (Skills Card). Testtagaren får ett Datakunskapskort innan han eller hon gör det första testet. Datakunskapskortet är ett officiellt formulär som används för notering av varje godkänt test. Datakunskapskortet uppdateras allteftersom testtagaren får godkänt resultat i de olika testerna. När testtagaren fått godkänt resultat i samtliga sju moduler utfärdas ECDL Datakörkortet. Modulerna kan avverkas i vilken ordningsföljd som helst, testerna kan avläggas vid olika testcentra och även i olika länder. Ett ECDL och ett ECSC som utfärdats i ett land gäller också i alla de andra länderna där ECDL-konceptet används. Både ECDL och ECSC är internationellt erkända certifikat. ECDL Start är ett certifikat som kan utfärdas efter godkännande av fyra valfria testmoduler..7 Kunskapskrav för ECDL Kunskapskrav för ECDL version.0 började användas i september Utveckling av Kunskapskrav för ECDL Kunskapsbredden och svårighetsnivån är densamma i Kunskapskrav för ECDL version.0 som i tidigare versioner. Det har skett en viss utveckling av kunskapskraven för att följa marknadstrenderna. Det som ändrats är stil och presentationsformat - fler detaljer har presenterats och precisionen är större..9 Beskrivningsmodell Kunskapskraven delas in i moduler, kategorier, områden och moment. Modulerna innehåller mellan 5 och 8 kategorier vardera. Kategorierna i sin tur delas in i områden och varje område består av ett antal moment. Exempel: Kategorin. Enkla handgrepp omfattar 4 områden:.. Skriva in data.. Markera data.. Kopiera, flytta, radera..4 Sök och Ersätt Området.. Skriva in data omfattar 5 moment:... Skriva in ett tecken, ord, mening eller ett kort stycke text Ref

9 ... Använda kommandot Ångra... Lägga till ett nytt textavsnitt...4 Lägga till specialtecken/symboler...5 Göra en sidbrytning i ett dokument Kategorier skrivs med fetstil på gråtonad bakgrund, områden med kursiv stil på gråtonad bakgrund och momenten med normal stil. Ref

10 .0 Förkortningar och begrepp Följande förkortningar och begrepp används i dokumentet: CEPIS Council of European Professional Informatics Societies Datakunskapskort eng. Skills Card ECDL European Computer Driving Licence ECDL-F European Computer Driving Licence Foundation ECSC European Computer Skills Card EQTB European Question and Test Base EQTB; ATB European Question and Test Base, Automatiska tester EQTB; MTB European Question and Test Base, Manuella tester ICDL International Computer Driving Licence IT Kunskapskrav Stiftelsen Testtagare Informationsteknologi eng. Syllabus. En förteckning över kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ECDL-testerna med godkänt resultat. Avser European Computer Driving Licence Foundation Person som tänker göra tester i syfte att erhålla ECDL Datakörkortet Ref

11 BESKRIVNING AV MODULERNA Här följer en beskrivning av modulerna. Varje modul presenteras med en beskrivning av målsättningen åtföljt av en detaljerad beskrivning av de kategorier, områden och moment som ingår.. Modul Allmän IT-kunskap Här följer kunskapskraven för Modul, Allmän IT-kunskap, som utgör grunden för det teoretiska testet. Modulen består av åtta kategorier, och testet kan innehålla frågor ur alla dessa kategorier. Målsättning för modul Här krävs det att testtagaren känner till den grundläggande fysiska uppbyggnaden av en persondator, och förstår några av grundbegreppen inom IT, såsom datalagring och minne, de sammanhang där datorbaserade mjukvaruprogram förekommer i samhället och användning av datanätverk för information. Testtagaren ska också vara medveten om vilken roll IT-system spelar i vardagssituationer och om hur IT-system kan påverka hälsan. Dessutom ska testtagaren vara medveten om vissa säkerhets- och rättsliga frågor som hänger samman med datorer och handhavandet av dem.. Att komma igång.. Hårdvara och mjukvara... Förstå grundbegreppen avseende hårdvara, mjukvara.... och IT Datortyper... Förstå och kunna skilja mellan dator med centralenhet, minidator, nätverksdator, persondator och bärbar dator när det gäller kapacitet, hastighet, kostnad och typiska användare Förstå termerna intelligent och dum terminal Persondatorns huvuddelar... Känna till persondatorns huvuddelar, centralenheten (CPU), hårddisken, vanliga in- och utenheter, minnestyper, löstagbara lagringsenheter såsom diskett, zipdiskett, CD-ROM etc. Förstå termen kringutrustning. Hårdvara.... Centralenhet... Förstå termen centralenhet (CPU) och veta vad centralenheten gör - beräkningar, logisk kontroll, direktminne etc. Känna till att centralenhetens hastighet mäts i megahertz (MHz) Inenheter... Känna till några av huvudverktygen för inmatning av data t ex mus, tangentbord, styrkula, skanner (bildläsare), tryckplatta, ljuspenna, joystick Ref

12 .. Utenheter... Känna till de vanligaste utenheterna för presentation av data, t ex bildskärmar, skrivare, plotters, högtalare, talsyntes Känna till var och hur dessa enheter används. Lagring Lagringsmedia... Jämföra lagringsmedia med avseende på hastighet, kostnad och kapacitet, t ex intern/extern hårddisk, zipdiskett, datakassetter, CD-ROM, diskett etc. Minnestyper... Förstå skillnaden mellan olika typer av datorminnen och när dessa använda, t ex RAM, ROM Minneskapacitet... Veta hur datorminne mäts (bit, byte, KB, MB, GB) Relatera mått på datorminne till tecken, fält, block, filer och kataloger/mappar Datorns prestanda..4. Känna till några av de faktorer som påverkar datorns prestanda, t ex CPU-hastighet, RAM-storlek, hårddiskhastighet och -kapacitet.4 Mjukvara Typer av mjukvara.4.. Känna till betydelsen av och skillnaden mellan mjukvara till operativsystem och mjukvara till applikationsprogram Mjukvara till operativsystem.4.. Förstå huvudfunktionerna i ett operativsystem Förstå termen grafiskt användargränssnitt [Graphical User Interface (GUI)] och ge exempel Vara medveten om fördelarna med ett grafiskt användargränssnitt Mjukvara till applikationsprogram.4.. Räkna upp några vanliga mjukvaruprogram och ange hur de används, t ex ordbehandlingsprogram, kalkylering, databas, löneprogram, presentationsverktyg, desktop publishing, multimedia-applikationer Systemutveckling.4.4. Förstå hur databaserade system utvecklas Känna till processen vid systemutveckling med förstudie, analys, programmering och testning.5 Informationsnätverk.5. LAN och WAN.5.. Känna till definitionerna på lokalt nätverk [Local Area Network (LAN)] och större datanät [Wide Area Network (WAN)] Känna till fördelarna med grupparbete och Ref. 899

13 resursdelning via ett nätverk Telefonnätets funktion vid datorarbete.5.. Förstå hur telefonnätet kan användas vid datorarbete Förstå termerna Allmänna datanätet [Public Switched Data Network (PSDN)], Allmänna digitala datanätet [Integrated Service Digital Network (ISDN)] och satellitkommunikation Förstå termerna fax, telex, modem, digital, analog, baud (mäts i bps - bits per sekund) E-post.5.. Förstå termen e-post och känna till hur e-post används Förstå vad som behövs för att skicka och ta emot e-post Beskriva en del av den informations- /kommunikationsutrustning som behövs för att använda e-post Internet.5.4. Veta vad Internet är Förstå begreppet Internet och vissa av dess huvudanvändningsområden Förstå skillnaden mellan e-post och andra system för postdistribution Känna till vad en sökmotor är Förstå skillnaden mellan Internet och World Wide Web (WWW).6 Datorer i vardagen Datorer i hemmet.6.. Känna till några användningsområden för persondatorer i hemmet t ex hobby, hushållsekonomi, arbete hemifrån, projekt, e-post, Internet Datorer i arbete och utbildning.6.. Känna till användning av kontorsprogramvaror Ge exempel på typer av datorbaserade system som förekommer i affärsvärlden, industrin, hos myndigheter och i utbildning Vara medveten om var en dator kan vara lämpligare än en person för att utföra ett arbete, och var detta inte är fallet Datorer i det dagliga livet.6.. Vara medveten om användning av datorer i vardagslivet, t ex i varuhus, bibliotek, på läkarmottagningar, användning av smarta kort.7 IT och samhället En föränderlig värld.7.. Förstå termen Informationssamhället Förstå begreppet elektronisk handel (e-handel, e- commerce) En bra arbetsplats Ref. 899

14 Förstå vilka faktorer och vanor som kan hjälpa till att skapa en bra arbetsmiljö t ex regelbundna pauser på avstånd från datorn, lämplig placering av skärmar, stolar och tangentbord, lämplig belysning och ventilation Hälsa och säkerhet.7.. Vara medveten om åtgärder för hälsa och säkerhet vid användning av datorer, t ex säkra elkablar och eluttag Känna till vilka skador man kan ådra sig i en dålig arbetsmiljö, t ex skada på rygg och nacke vid felaktig arbetsställning, musarm, ansträngda ögon p g a strålning från skärmen.8 Säkerhet, upphovsrätt och lag Säkerhet.8.. Känna till v ärdet av säkerhetskopiering till löstagbara lagringsmedia t ex diskett, CD Känna till hur en persondator kan skyddas mot intrång Känna till sekretessfrågor i samband med persondatorer t ex skydd av datorn, hantering av lösenord Känna till vad som händer med data och filer i händelse av strömavbrott Datavirus.8.. Känna till termen virus i datasammanhang Vara medveten om hur virus kan ta sig in i ett datasystem Förstå riskerna med att ladda ner filer till datorn Känna till hur man kan skydda datorn mot virus Upphovsrätt.8.. Förstå innebörden av upphovsrätt till mjukvara och några av de viktigaste säkerhets- och rättsfrågorna i samband med kopiering, utbyte och lån av disketter/cd Förstå några av följderna av överföring av filer via nätverk Förstå termerna shareware, freeware och användarlicens Dataskyddslagen.8.4. Känna till dataskyddslagen i det egna landet Förstå konsekvenserna av dataskyddslagen Beskriva några användningsområden för persondata Ref. 899

15 . Modul - Användning av datorn och filhantering, Operativsystem Här följer kunskapskraven för Modul, Användning av datorn och filhantering, Operativsystem, som utgör grunden för det teoretiska testet. Modulen består av fem kategorier, och testet kan innehålla frågor ur alla dessa kategorier. Målsättning för modul Här krävs det att testtagaren ska visa kunskap och kompetens vid användning av basfunktioner och operativ system i datorn. Testtagaren ska kunna arbeta effektivt i skrivbordsmiljö. Han eller hon ska kunna hantera och organisera filer och kataloger/mappar och känna till hur man kopierar, flyttar och raderar filer och kataloger/mappar. Testtagaren ska kunna arbeta med ikoner och hantera fönster. Han eller hon ska kunna använda sökverktyg, enkla redigeringsverktyg och hjälpmedel för utskrift.. Att komma igång.. De första stegen... Starta datorn... Stänga av datorn på rätt sätt... Starta om datorn...4 Visa systeminformation, t ex operativsystem, typ av processor, installerat RAM (direktminne)...5 Visa datorns skrivbordskonfiguration: datum och klockslag, volyminställningar, bildskärmsinställningar (t ex bakgrundsalternativ, skärminställningar, skärmsläckaralternativ)...6 Formatera en diskett...7 Använda hjälp. Skrivbordsmiljö.... Arbeta med ikoner... Välja och flytta skrivbordsikoner Känna igen de vanligaste ikonerna t ex hårddisk, katalog/mappträd, kataloger/mappar och filer, papperskorgen Skapa en genvägsikon och kunna anpassa Startmenyn Arbeta med fönster... Känna igen de olika delarna i ett skrivbordsfönster: titelrad, verktygsfält, menyrad, statusrad, rullningslist etc.... Hantera skrivbordsfönster t ex ändra storlek, flytta, minimera, maximera stänga... Känna igen de olika delarna av ett programfönster: titelrad, verktygsfält, menyrad, statusrad, rullningslist etc....4 Hantera programfönster: storleksändra, flytta, minimera, maximera samt stänga programfönster. Organisera filer.. Kataloger/ Mappar... Förstå den grundläggande katalog-/mappstrukturen i datorn Ref

16 Skapa katalog/mapp och underkatalog/undermapp... Undersöka en katalog/mapp Visa katalogens/mappens attribut: namn, storlek, datum för senaste uppdatering etc....4 Känna igen de vanligaste filformaten i en mapp/katalog t ex ordbehandlingsfiler, kalkylfiler, databasfiler, presentationsfiler, Rich Text Format-filer (rtf), bildfiler...5 Visa filattribut, t ex namn, storlek, filtyp, senast ändrade data...6 Ändra namn på filer och kataloger/mappar Kopiera, flytta, radera... Markera filer individuellt eller som en del av en angränsande eller inte angränsande grupp... Kopiera och klistra in filer i kataloger/mappar... Överföra säkerhetskopior av data till diskett...4 Använda funktionerna Klipp ut och Klistra in för att flytta filer inom kataloger/mappar...5 Radera filer från en eller flera kataloger/mappar...6 Radera valda kataloger/mappar Sökning... Använda verktyget Sök för att hitta en fil eller en katalog/mapp... Söka med hjälp av namn, datum då filen/katalogen/mappen skapades, typ av fil/katalog/mapp etc..4 Enkel redigering.4. Använda redigerings- eller ordbehandlingsprogram.4.. Starta ett redigerings- eller ordbehandlingsprogram och skapa en fil.4.. Spara fil i en katalog/mapp.4.. Spara fil på en diskett.4..4 Stänga redigerings- eller ordbehandlingsprogram.5 Utskriftshantering.5. Utskrift.5.. Skriva ut från en installerad skrivare.5.. Ändra standardskrivaren från en installerad skrivarlista.5.. Följa en utskrifts förlopp från en utskriftshanterare Ref

17 . Modul - Ordbehandling Här följer kunskapskraven för Modul, Ordbehandling, som utgör grunden för det teoretiska testet. Modulen består av sex kategorier, och testet kan innehålla frågor ur alla dessa kategorier. Målsättning för modul Här krävs det att testtagaren kan använda ett ordbehandlingsprogram på en persondator. Han eller hon ska förstå och kunna utföra de grundläggande handgrepp som behövs för att skapa, formatera och avsluta ett dokument och göra det klart för utskrift. Testtagaren ska kunna utföra vissa mer avancerade funktioner inom ordbehandling som t ex skapa tabeller, använda figurer och bilder i ett dokument, importera objekt.. Att komma igång De första stegen... Öppna ett ordbehandlingsprogram... Öppna ett befintligt dokument - göra ändringar och spara... Öppna flera dokument...4 Skapa ett nytt dokument och spara...5 Spara ett befintligt dokument på hårddisken eller diskett...6 Stänga dokumentet...7 Använda hjälp...8 Stäng ordbehandlingsprogrammet Justera grundinställningar... Ändra sidvisningsalternativ... Använda verktyget Förstoring /zoomningskontroll vid granskning av sida... Ändra visning av verktygsfälten Växling av dokument... Spara ett befintligt dokument under ett annat filformat t ex txt-fil, /Rich Text Format (rtf), dokumentmall, mjukvarutyp eller versionsnummer etc.... Spara ett dokument i ett lämpligt format, t ex html, för postning till en webbsida. Enkla handgrepp Skriva in data... Skriva in ett tecken, ord, mening eller ett kort stycke text... Använda kommandot Ångra... Lägga till ett nytt textavsnitt...4 Lägga till specialtecken/symboler...5 Göra en sidbrytning i ett dokument Markera data... Markera tecken, ord, mening, textavsnitt eller ett helt dokument Kopiera, flytta, radera... Använda verktygen Kopiera och Klistra in för att flerfaldiga text inne i ett dokument Använda verktygen Klipp ut och Klistra in för att Ref

18 .. 4 flytta text i ett dokument... Kopiera och flytta text mellan aktiva dokument... Radera text Sök och Ersätt..4. Använda kommandot Sök för att hitta ett ord eller en mening i ett dokument..4. Använda kommandot Ersätt för att byta ut ord eller meningar i ett dokument Ref

19 . Formatering Textformatering... Byta teckensnitt, storlekar och typer.... Använda kursivering, fetstil, understrykning... Ändra textfärg...4 Använda funktionen Marginaljusteringar...5 Använda bindestreck...6 Indragen text...7 Ändra radavstånd...8 Kopiera formateringen från ett valt textavsnitt Allmän formatering... Använda och sätta tabbar t ex vänstertabb, högertabb, decimaltabb... Lägga till kantlinjer i ett dokument... Använda punkt- och numrering i en lista Mallar... Välja en lämplig dokumentmall för användning i en specificerad uppgift... Arbeta i en mall i en specificerad uppgift.4 Avsluta ett dokument Formatmallar och sidnumrering.4.. Applicera befintliga formatmallar på ett dokument.4.. Lägga in sidnumrering i ett dokument Sidhuvud/Sidfot.4.. Lägga in sidhuvud och sidfot i ett dokument.4.. Infoga datum, författare, sidnummer etc. i sidhuvud/sidfot.4.. Applicera enklare textformateringsalternativ i sidhuvud/sidfot Stavning och grammatik.4.. Använda ett program för stavningskontroll.4.. Använda ett grammatikverktyg Dokumentformat.4.4. Ändra dokumentformat: sidorientering, sidstorlek etc Ändra dokumentets marginaler.5 Utskrift.5. Förbereda utskrift.5.. Förhandsgranska ett dokument.5.. Använda vanliga utskriftsalternativ.5.. Skriva ut ett dokument på en installerad skrivare.6 Mer avancerade funktioner.6. Tabeller.6.. Skapa standardtabeller.6.. Ändra cellattribut, t ex formatering, cellstorlek, färg.6.. Infoga och radera kolumner eller rader.6..4 Lägga in linjer i en tabell.6..5 Använda det automatiska tabellformateringsverktyget Ref

20 Figurer och bilder.6.. Lägga till en bild- eller grafikfil i ett dokument.6.. Lägga till figurer i ett dokument: ändra linjefärg och utfyllnadsfärg.6.. Flytta bilder eller ritade objekt i ett dokument.6..4 Ändra storlek på grafik Import av objekt.6.. Importera ett kalkylblad till ett dokument.6.. Importera en bildfil eller ett diagram till ett dokument Ref

21 .4 Modul 4 - Kalkylering Här följer kunskapskraven för Modul 4, Kalkylering, som utgör grunden för det teoretiska testet. Modulen består av sex kategorier, och testet kan innehålla frågor ur alla dessa kategorier. Målsättning för modul 4 Här krävs det att testtagaren ska förstå grundbegreppen som används i kalkylblad samt visa förmåga att använda ett kalkyleringsprogram på en persondator. Han eller hon ska förstå och kunna utföra grundläggande handgrepp som har att göra med utveckling, formatering och användning av kalkylblad samt utskrift. Testtagaren ska kunna utföra matematiska och logiska standardoperationer med grundläggande formler och funktioner. Testtagaren ska också kunna använda vissa mer avancerade funktioner t ex import av objekt och skapa diagram. 4. Att komma igång De första stegen 4... Öppna ett kalkylprogram 4... Öppna ett befintligt kalkylblad, göra ändringar och spara 4... Öppna flera kalkylblad Skapa ett nytt kalkylblad och spara Spara ett befintligt kalkylblad på hårddisken eller på en diskett Stänga ett kalkylblad Använda hjälp Stäng kalkylprogrammet Justera grundinställningar 4... Ändra visningssätt för kalkylblad 4... Använda förstorings-/zoomningsverktyget vid granskning av ett kalkylblad 4... Ändra visning av verktygsfälten Ändring av filformat för ett kalkylblad 4... Spara ett befintligt kalkylblad i ett annat filformat t ex txt-fil, dokumentmall, mjukvarutyp eller versionsnummer etc Spara ett kalkylblad i ett lämpligt format, t ex html, för postning till en webbsida 4. Enkla handgrepp Lägga in data 4... Lägga in siffror i en cell 4... Lägga in text i en cell 4... Lägga in specialtecken/symboler i en cell Lägga in enkla formler i en cell Använda kommandot Ångra Markera data 4... Markera en cell eller ett cellområde bestående av angränsande eller inte angränsande celler 4... Välja en rad eller kolumn Välja ett kolumnområde bestående av angränsande eller inte angränsande kolumner Ref

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2010 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Under de mer än 20 år som Docendo har utvecklat läromedel för datoranvändning, har vi kunnat se hur datorns roll i samhället förändrats

Läs mer

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT

DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT LÄROMEDEL 2011 DET MESTA ÄR ENKELT OM DET FÖRKLARAS PÅ RÄTT SÄTT Vi är ett förlag som är specialiserat på böcker och interaktiva läromedel inom områden där datorn har en central roll. I 25 år har våra

Läs mer

Smartcloud Docs. Version 1.0.5

Smartcloud Docs. Version 1.0.5 Smartcloud Docs Version 1.0.5 ii Smartcloud Docs Innehåll Hanterade webbläsare........ 3 Hjälpmedelsfunktioner för SmartCloud Docs................ 5 Ordlista............... 7 A.................. 7 B..................

Läs mer

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel 1 - Specialtecken, radavstånd och Autokorrigering... 5 Nedsänkt text... 5 Upphöjd text... 5 Hårt blanksteg... 5 Normal text... 5 Autokorrigering... 5 Kapitel 2 - Numrerad

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Numbers 09 Användarhandbok

Numbers 09 Användarhandbok Numbers 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

STUDIEMATERIAL. Webbpublicering. Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser

STUDIEMATERIAL. Webbpublicering. Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser STUDIEMATERIAL Webbpublicering Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho Mars 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, Sweden. Det material

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För PC 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Pages 09 Användarhandbok

Pages 09 Användarhandbok Pages 09 Användarhandbok KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Den här handboken och de program som beskrivs i den är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet

Dataövningar. Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Dataövningar Introduktionskurs 7.5 hp (INR200) Receptarieprogrammet Reviderad augusti 2013 Innehåll Introduktion... 2 Innan du börjar... 3 Vad är GUL?... 3 Ladda ner och spara övningsuppgifterna.... 4

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer