KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref. 81199"

Transkript

1 KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION.0 Ref. 899

2 Copyright 000 Dataföreningen i Sverige Eftertryck förbjudes. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas i någon form, utan tillstånd från Dataföreningen i Sverige. Förfrågningar om tillstånd ska riktas direkt till utgivaren. Tryckt i Sverige 000. Ref. 899

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING.... ECDL DATAKÖRKORTET.... SYFTET MED ECDL.... FÖRDELAR MED ECDL MÅLGRUPP SVÅRIGHETSNIVÅ ECDL-STANDARD MODULOMRÅDEN KUNSKAPSKRAV EQTB FRÅGE- OCH TESTUNDERLAG ECDL-TESTER SPRIDNING AV ECDL ECDL-PRODUKTEN KUNSKAPSKRAV FÖR ECDL UTVECKLING AV KUNSKAPSKRAV FÖR ECDL BESKRIVNINGSMODELL FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP...9 BESKRIVNING AV MODULERNA Modul Allmän IT-kunskap Modul - Användning av datorn och filhantering, Operativsystem Modul - Ordbehandling Modul 4 - Kalkylering Modul 5 - Databaser....6 Modul 6 - Presentation Modul 7 - Information och kommunikation, Internet och E-post... 7 Ref. 899

4 INLEDNING. ECDL Datakörkortet ECDL [European Computer Driving Licence] är ett bevis på att innehavaren känner till grundbegreppen inom informationsteknologi (IT), kan använda en persondator samt behärskar datorns vanligaste användningsområden. ECDL är ett intyg på kunskap och kompetens och bygger på kunskapskraven som specificeras i detta dokument. ECDL är ett internationellt accepterat certifikat. Det övergripande syftet med ECDL är att höja den grundläggande kompetensnivån inom IT, att öka människors förmåga att använda persondatorer och att hantera de vanligaste dataprogrammen. ECDL övervakas av stiftelsen European Computer Driving Licence Foundation (ECDL-F), i fortsättningen kallad Stiftelsen. Stiftelsens uppgift är att främja och samordna utvecklingen av ECDL-konceptet. Stiftelsen är garant för ECDLstandarden samt ser till att ECDL administreras på ett likartat sätt både inom och utom Europa. Stiftelsen kontrollerar och administrerar också ICDL [International Computer Driving Licence]. Stiftelsen är en ideell organisation som grundades för att samordna introduktionen och genomförandet av ECDL-konceptet i Europa. Stiftelsen äger ECDL-konceptet. I de länder som är intresserade av att använda ECDLkonceptet utser stiftelsen en licensinnehavare som får använda ECDL-konceptet och etablera ett spridningsprogram för ECDL inom det egna landet. Inom Europa ska licensinnehavaren vara medlem i CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies). Utanför Europa ges licens till organisationer som enligt stiftelsens bedömning innehar lämpliga kvalifikationer.. Syftet med ECDL Att främja och uppmuntra grundläggande datorkunskap hos alla Att höja kunskapsnivån inom IT och kompetensnivån beträffande användning av persondatorer och arbete med vanliga dataprogram hos alla medborgare i och utanför Europa Att öka förståelsen för hur datorerna bäst kan användas i praktiken och ge insikt om fördelarna med användning av persondatorer Att öka produktiviteten hos dem som använder datorer i sitt dagliga arbete Att öka avkastningen från IT-investeringar Att tillhandahålla ett kompetensbevis på grundkunskaper inom IT som gör det möjligt för alla, oavsett bakgrund, att bli medlemmar i informationssamhället I referenser till ECDL inkluderas det Internationella Datakörkortet (ICDL). Kunskapskrav för ECDL Version.0 är de officiella kunskapskrav som ligger till grund för både ECDL och ICDL. Med termen persondator i detta dokument avses alla fabrikat av skrivbordsdatorer eller bärbara datorer. Ref. 899

5 . Fördelar med ECDL Datakunskaper blir allt viktigare för människor i alla samhällsgrupper. ECDL är ett certifikat som är tillgängligt för alla. Det är avsett för all som behöver eller önskar veta hur man använder en persondator. Det passar människor inom alla yrken, människor som arbetar, studerar eller som söker arbete, oavsett ålder. Några av fördelarna med ECDL: Ett kompetensbevis inom IT som är tillgängligt för alla En effektiv metod för att mäta resultatet av utbildning Ökat medvetande om fördelarna med att aktivt medverka i informationssamhället.4 Målgrupp Alla människor som vill kunna använda en persondator på ett effektivt sätt utgör målgruppen för ECDL. Med ECDL kan innehavaren visa att han eller hon har grundläggande IT-kunskaper och kan använda en persondator. Alla som vill ha ett formellt bevis på sin förmåga att arbeta med persondatorer kan göra ECDL-testerna och få ett kvitto på sina kunskaper. Ett formellt bevis på datorkompetens är också värdefullt för arbetsgivare som vill bedöma en anställds eller en blivande medarbetares kunskaper..5 Svårighetsnivå ECDL är ett intyg på kunskap och kompetens vid användning av persondatorer på grundnivå. I detta dokument beskrivs vilka kunskaper som krävs för att klara testerna med godkänt resultat. Kunskapskraven anses av experter inom de olika områdena som nödvändiga baskunskaper vid användning av persondatorer och vid arbete med de vanligaste dataprogrammen..6 ECDL-standard Kunskapskraven för ECDL utgör grunden för ECDL-standarden. ECDLstandarden omfattar följande: Kunskapskrav för ECDL - en detaljerad beskrivning av kunskapen som krävs för att utföra ECDL-testerna med godkänt resultat European Question and Test Base (EQTB) - frågor och test Riktlinjer för ECDL-certifiering De dokument som testtagaren kommer i kontakt med är Datakunskapskortet [European Computer Skills Card (ECSC)] och ECDL Datakörkortet. Överensstämmelse med ECDL-standarden och spridningsprogrammet för ECDL övervakas och garanteras av stiftelsen ECDL Foundation..6. Modulområden Modul Allmän IT-kunskap Testtagaren ska i stora drag känna till hur en dator är uppbyggd samt förstå några av grundbegreppen inom IT, t ex datalagring och minne och hur datorer och informationsnätverk används i samhället. Testtagaren ska också vara medveten om vilken roll IT-system spelar I Sverige kallas Datakunskapskortet allmänt för Skills Card. Ref

6 i vardagssituationer och hur de kan påverka hälsan. Testtagaren ska även känna till vissa säkerhets- och rättsfrågor som har att göra med datorer. Modul Användning av dator och filhantering, Operativsystem Testtagaren ska känna till grundläggande funktioner för ett effektivt användande av datorn: hantera och organisera filer och kataloger/mappar, kunna kopiera, flytta och radera filer och kataloger/mappar. Testtagaren ska kunna arbeta med ikoner och fönster, sökverktyg, enkla redigeringsverktyg och hjälpmedel för utskrift som finns i operativsystemet. Modul Ordbehandling Testtagaren ska kunna använda ett ordbehandlingsprogram och utföra de grundläggande handgrepp som behövs för att skapa, formatera och avsluta ett dokument och göra det klart för utskrift. Testtagaren ska ha kunskap om vissa mer avancerade funktioner inom ordbehandling, t ex tabeller, använda figurer och bilder i dokument, importera objekt. Modul 4 Kalkylering Testtagaren ska behärska de grundläggande funktioner i kalkylprogram som behövs för att skapa, formatera och använda kalkylblad. Testtagaren ska kunna utföra matematiska och logiska standardoperationer med grundläggande formler. Testtagaren ska ha kunskap om vissa mer avancerade handgrepp som t ex importera objekt och skapa/redigera diagram. Modul 5 Databaser I modulen kontrolleras testtagarens förmåga att hantera grundläggande funktioner i en databasprogramvara alternativt databas i en standardprogramvara. Testtagaren ska känna till begrepp som t ex databas, tecken, fält, post, fil, register. Modul 6 Presentation Testtagaren ska kunna utföra enklare uppgifter, som t ex att skapa, formatera och framställa presentationer för utskrift och visning på skärm. Testtagaren ska kunna utföra enklare handgrepp med grafik och diagram, samt använda olika bildspelseffekter. Modul 7 Information och kommunikation, Internet och E-post I modulen kontrolleras testtagarens förståelse för nätverksbegrepp, användning av e-post och vilka tjänster som finns tillgängliga i nätverk. Testtagaren ska kunna skicka och ta emot e-post med bifogade dokument/filer, vidarebefordra, kopiera, flytta och svara på e-postmeddelanden. Testtagaren ska också kunna utföra enkla sökningar på Internet med ett webbläsningsprogram (eng. browser) och tillgängliga sökverktyg..6. Kunskapskrav Ref

7 I Kunskapskrav för ECDL specificeras den kunskap och de färdigheter som krävs för att ta ECDL Datakörkortet. Kunskaperna är indelade i kategorier, områden och moment. Testtagaren måste känna till vissa elementära fakta om IT samt ha kunskap och förmåga att använda en persondator och de vanligaste datorprogrammen..6. EQTB Fråge- och Testunderlag Det Europeiska Fråge- och Testunderlaget (EQTB) omfattar de frågor och test som används vid ECDL-certifiering. EQTB ägs av ECDL-Foundation. ECDLtesterna är oberoende av mjukvaruleverantörer. ECDL-certifiering kan erhållas efter manuell eller automatisk bedömning 4 av fullgjorda test. Standarden för manuell bedömning av test hämtas från det manuella Europeiska Fråge- och Testunderlaget (EQTB; MTB). Standarden för automatisk bedömning av test hämtas från det automatiska Europeiska Fråge- och Testunderlaget (EQTB; ATB). EQTB för såväl manuell som automatisk bedömning bygger på kunskapskraven. Alla ändringar av Kunskapskrav för ECDL avspeglas i nya versioner av EQTB för manuell respektive automatisk bedömning..6.4 ECDL-tester Certifieringsprocessen för ECDL består antingen av en uppsättning testuppgifter som görs vid datorn och sedan bedöms manuellt eller av en uppsättning testfrågor som besvaras vid datorn och sedan rättas automatiskt. Avsikten är att alltmer övergå till tester med automatisk bedömning. I Sverige sker all testbedömning automatiskt. De manuella testerna är uppgiftsorienterade. För att bli godkänd krävs att testtagaren utför % av uppgifterna på ett korrekt sätt. De automatiska testerna är mer kunskapsbaserade eller bygger på simulering av uppgifter. Här krävs det att testtagaren besvarar 75-76% av frågorna korrekt. I EQTB Version.0 finns ytterligare information om de betygssättningssystem som tillämpas vid manuell respektive automatisk bedömning.6.5 Spridning av ECDL ECDL sprids och övervakas av stiftelsen ECDL Foundation. För att upprätthålla ECDL-standarden ska alla länder ha en av stiftelsen auktoriserad organisation som övervakar att testerna bygger på Kunskapskrav för ECDL. Procedurer för undervisning och examination kan vara olika i olika länder. ECDL-F kräver dock att en effektiv och väldefinierad examinationsprocess tillsammans med en på ett tillförlitligt sätt genomförd testningsprocedur tillämpas vid alla godkända testcentra. För att upprätthålla standarden granskas proceduren för utfärdande av ett ECDL av ECDL-Foundation. Testerna kan se olika ut i olika länder men samma kunskapskrav tillämpas överallt. Spridningsprogrammet för ECDL avviker från de flesta nationella och internationella utbildningsprogram eftersom det utgörs av standardtester, eller examinationer, istället för undervisningsmetoder. Med ECDL garanteras alltid samma kunskaps- och kompetensstandard, oberoende av innehavarens 4 I Sverige används uteslutande automatiskt testförfarande. Ref

8 nationalitet, utbildning, ålder eller kön. Ett ECDL som är utfärdat i ett land gäller därför även i ett annat..6.6 ECDL-produkten ECDL-produkten består för användarens del av två fysiska objekt: Datakörkortet ECDL och Datakunskapskortet ECSC (European Computer Skills Card), som är en officiell registrering av godkända test för ECDL. ECDL Datakörkortet är ett certifikat som visar innehavarens förmåga att använda en persondator och dataprogram, och som intygar att han/hon utfört ECDL-testerna med godkänt resultat. För testtagaren är ECDL uppbyggt kring Datakunskapskortet ECSC (Skills Card). Testtagaren får ett Datakunskapskort innan han eller hon gör det första testet. Datakunskapskortet är ett officiellt formulär som används för notering av varje godkänt test. Datakunskapskortet uppdateras allteftersom testtagaren får godkänt resultat i de olika testerna. När testtagaren fått godkänt resultat i samtliga sju moduler utfärdas ECDL Datakörkortet. Modulerna kan avverkas i vilken ordningsföljd som helst, testerna kan avläggas vid olika testcentra och även i olika länder. Ett ECDL och ett ECSC som utfärdats i ett land gäller också i alla de andra länderna där ECDL-konceptet används. Både ECDL och ECSC är internationellt erkända certifikat. ECDL Start är ett certifikat som kan utfärdas efter godkännande av fyra valfria testmoduler..7 Kunskapskrav för ECDL Kunskapskrav för ECDL version.0 började användas i september Utveckling av Kunskapskrav för ECDL Kunskapsbredden och svårighetsnivån är densamma i Kunskapskrav för ECDL version.0 som i tidigare versioner. Det har skett en viss utveckling av kunskapskraven för att följa marknadstrenderna. Det som ändrats är stil och presentationsformat - fler detaljer har presenterats och precisionen är större..9 Beskrivningsmodell Kunskapskraven delas in i moduler, kategorier, områden och moment. Modulerna innehåller mellan 5 och 8 kategorier vardera. Kategorierna i sin tur delas in i områden och varje område består av ett antal moment. Exempel: Kategorin. Enkla handgrepp omfattar 4 områden:.. Skriva in data.. Markera data.. Kopiera, flytta, radera..4 Sök och Ersätt Området.. Skriva in data omfattar 5 moment:... Skriva in ett tecken, ord, mening eller ett kort stycke text Ref

9 ... Använda kommandot Ångra... Lägga till ett nytt textavsnitt...4 Lägga till specialtecken/symboler...5 Göra en sidbrytning i ett dokument Kategorier skrivs med fetstil på gråtonad bakgrund, områden med kursiv stil på gråtonad bakgrund och momenten med normal stil. Ref

10 .0 Förkortningar och begrepp Följande förkortningar och begrepp används i dokumentet: CEPIS Council of European Professional Informatics Societies Datakunskapskort eng. Skills Card ECDL European Computer Driving Licence ECDL-F European Computer Driving Licence Foundation ECSC European Computer Skills Card EQTB European Question and Test Base EQTB; ATB European Question and Test Base, Automatiska tester EQTB; MTB European Question and Test Base, Manuella tester ICDL International Computer Driving Licence IT Kunskapskrav Stiftelsen Testtagare Informationsteknologi eng. Syllabus. En förteckning över kunskaper och färdigheter som krävs för att klara ECDL-testerna med godkänt resultat. Avser European Computer Driving Licence Foundation Person som tänker göra tester i syfte att erhålla ECDL Datakörkortet Ref

11 BESKRIVNING AV MODULERNA Här följer en beskrivning av modulerna. Varje modul presenteras med en beskrivning av målsättningen åtföljt av en detaljerad beskrivning av de kategorier, områden och moment som ingår.. Modul Allmän IT-kunskap Här följer kunskapskraven för Modul, Allmän IT-kunskap, som utgör grunden för det teoretiska testet. Modulen består av åtta kategorier, och testet kan innehålla frågor ur alla dessa kategorier. Målsättning för modul Här krävs det att testtagaren känner till den grundläggande fysiska uppbyggnaden av en persondator, och förstår några av grundbegreppen inom IT, såsom datalagring och minne, de sammanhang där datorbaserade mjukvaruprogram förekommer i samhället och användning av datanätverk för information. Testtagaren ska också vara medveten om vilken roll IT-system spelar i vardagssituationer och om hur IT-system kan påverka hälsan. Dessutom ska testtagaren vara medveten om vissa säkerhets- och rättsliga frågor som hänger samman med datorer och handhavandet av dem.. Att komma igång.. Hårdvara och mjukvara... Förstå grundbegreppen avseende hårdvara, mjukvara.... och IT Datortyper... Förstå och kunna skilja mellan dator med centralenhet, minidator, nätverksdator, persondator och bärbar dator när det gäller kapacitet, hastighet, kostnad och typiska användare Förstå termerna intelligent och dum terminal Persondatorns huvuddelar... Känna till persondatorns huvuddelar, centralenheten (CPU), hårddisken, vanliga in- och utenheter, minnestyper, löstagbara lagringsenheter såsom diskett, zipdiskett, CD-ROM etc. Förstå termen kringutrustning. Hårdvara.... Centralenhet... Förstå termen centralenhet (CPU) och veta vad centralenheten gör - beräkningar, logisk kontroll, direktminne etc. Känna till att centralenhetens hastighet mäts i megahertz (MHz) Inenheter... Känna till några av huvudverktygen för inmatning av data t ex mus, tangentbord, styrkula, skanner (bildläsare), tryckplatta, ljuspenna, joystick Ref

12 .. Utenheter... Känna till de vanligaste utenheterna för presentation av data, t ex bildskärmar, skrivare, plotters, högtalare, talsyntes Känna till var och hur dessa enheter används. Lagring Lagringsmedia... Jämföra lagringsmedia med avseende på hastighet, kostnad och kapacitet, t ex intern/extern hårddisk, zipdiskett, datakassetter, CD-ROM, diskett etc. Minnestyper... Förstå skillnaden mellan olika typer av datorminnen och när dessa använda, t ex RAM, ROM Minneskapacitet... Veta hur datorminne mäts (bit, byte, KB, MB, GB) Relatera mått på datorminne till tecken, fält, block, filer och kataloger/mappar Datorns prestanda..4. Känna till några av de faktorer som påverkar datorns prestanda, t ex CPU-hastighet, RAM-storlek, hårddiskhastighet och -kapacitet.4 Mjukvara Typer av mjukvara.4.. Känna till betydelsen av och skillnaden mellan mjukvara till operativsystem och mjukvara till applikationsprogram Mjukvara till operativsystem.4.. Förstå huvudfunktionerna i ett operativsystem Förstå termen grafiskt användargränssnitt [Graphical User Interface (GUI)] och ge exempel Vara medveten om fördelarna med ett grafiskt användargränssnitt Mjukvara till applikationsprogram.4.. Räkna upp några vanliga mjukvaruprogram och ange hur de används, t ex ordbehandlingsprogram, kalkylering, databas, löneprogram, presentationsverktyg, desktop publishing, multimedia-applikationer Systemutveckling.4.4. Förstå hur databaserade system utvecklas Känna till processen vid systemutveckling med förstudie, analys, programmering och testning.5 Informationsnätverk.5. LAN och WAN.5.. Känna till definitionerna på lokalt nätverk [Local Area Network (LAN)] och större datanät [Wide Area Network (WAN)] Känna till fördelarna med grupparbete och Ref. 899

13 resursdelning via ett nätverk Telefonnätets funktion vid datorarbete.5.. Förstå hur telefonnätet kan användas vid datorarbete Förstå termerna Allmänna datanätet [Public Switched Data Network (PSDN)], Allmänna digitala datanätet [Integrated Service Digital Network (ISDN)] och satellitkommunikation Förstå termerna fax, telex, modem, digital, analog, baud (mäts i bps - bits per sekund) E-post.5.. Förstå termen e-post och känna till hur e-post används Förstå vad som behövs för att skicka och ta emot e-post Beskriva en del av den informations- /kommunikationsutrustning som behövs för att använda e-post Internet.5.4. Veta vad Internet är Förstå begreppet Internet och vissa av dess huvudanvändningsområden Förstå skillnaden mellan e-post och andra system för postdistribution Känna till vad en sökmotor är Förstå skillnaden mellan Internet och World Wide Web (WWW).6 Datorer i vardagen Datorer i hemmet.6.. Känna till några användningsområden för persondatorer i hemmet t ex hobby, hushållsekonomi, arbete hemifrån, projekt, e-post, Internet Datorer i arbete och utbildning.6.. Känna till användning av kontorsprogramvaror Ge exempel på typer av datorbaserade system som förekommer i affärsvärlden, industrin, hos myndigheter och i utbildning Vara medveten om var en dator kan vara lämpligare än en person för att utföra ett arbete, och var detta inte är fallet Datorer i det dagliga livet.6.. Vara medveten om användning av datorer i vardagslivet, t ex i varuhus, bibliotek, på läkarmottagningar, användning av smarta kort.7 IT och samhället En föränderlig värld.7.. Förstå termen Informationssamhället Förstå begreppet elektronisk handel (e-handel, e- commerce) En bra arbetsplats Ref. 899

14 Förstå vilka faktorer och vanor som kan hjälpa till att skapa en bra arbetsmiljö t ex regelbundna pauser på avstånd från datorn, lämplig placering av skärmar, stolar och tangentbord, lämplig belysning och ventilation Hälsa och säkerhet.7.. Vara medveten om åtgärder för hälsa och säkerhet vid användning av datorer, t ex säkra elkablar och eluttag Känna till vilka skador man kan ådra sig i en dålig arbetsmiljö, t ex skada på rygg och nacke vid felaktig arbetsställning, musarm, ansträngda ögon p g a strålning från skärmen.8 Säkerhet, upphovsrätt och lag Säkerhet.8.. Känna till v ärdet av säkerhetskopiering till löstagbara lagringsmedia t ex diskett, CD Känna till hur en persondator kan skyddas mot intrång Känna till sekretessfrågor i samband med persondatorer t ex skydd av datorn, hantering av lösenord Känna till vad som händer med data och filer i händelse av strömavbrott Datavirus.8.. Känna till termen virus i datasammanhang Vara medveten om hur virus kan ta sig in i ett datasystem Förstå riskerna med att ladda ner filer till datorn Känna till hur man kan skydda datorn mot virus Upphovsrätt.8.. Förstå innebörden av upphovsrätt till mjukvara och några av de viktigaste säkerhets- och rättsfrågorna i samband med kopiering, utbyte och lån av disketter/cd Förstå några av följderna av överföring av filer via nätverk Förstå termerna shareware, freeware och användarlicens Dataskyddslagen.8.4. Känna till dataskyddslagen i det egna landet Förstå konsekvenserna av dataskyddslagen Beskriva några användningsområden för persondata Ref. 899

15 . Modul - Användning av datorn och filhantering, Operativsystem Här följer kunskapskraven för Modul, Användning av datorn och filhantering, Operativsystem, som utgör grunden för det teoretiska testet. Modulen består av fem kategorier, och testet kan innehålla frågor ur alla dessa kategorier. Målsättning för modul Här krävs det att testtagaren ska visa kunskap och kompetens vid användning av basfunktioner och operativ system i datorn. Testtagaren ska kunna arbeta effektivt i skrivbordsmiljö. Han eller hon ska kunna hantera och organisera filer och kataloger/mappar och känna till hur man kopierar, flyttar och raderar filer och kataloger/mappar. Testtagaren ska kunna arbeta med ikoner och hantera fönster. Han eller hon ska kunna använda sökverktyg, enkla redigeringsverktyg och hjälpmedel för utskrift.. Att komma igång.. De första stegen... Starta datorn... Stänga av datorn på rätt sätt... Starta om datorn...4 Visa systeminformation, t ex operativsystem, typ av processor, installerat RAM (direktminne)...5 Visa datorns skrivbordskonfiguration: datum och klockslag, volyminställningar, bildskärmsinställningar (t ex bakgrundsalternativ, skärminställningar, skärmsläckaralternativ)...6 Formatera en diskett...7 Använda hjälp. Skrivbordsmiljö.... Arbeta med ikoner... Välja och flytta skrivbordsikoner Känna igen de vanligaste ikonerna t ex hårddisk, katalog/mappträd, kataloger/mappar och filer, papperskorgen Skapa en genvägsikon och kunna anpassa Startmenyn Arbeta med fönster... Känna igen de olika delarna i ett skrivbordsfönster: titelrad, verktygsfält, menyrad, statusrad, rullningslist etc.... Hantera skrivbordsfönster t ex ändra storlek, flytta, minimera, maximera stänga... Känna igen de olika delarna av ett programfönster: titelrad, verktygsfält, menyrad, statusrad, rullningslist etc....4 Hantera programfönster: storleksändra, flytta, minimera, maximera samt stänga programfönster. Organisera filer.. Kataloger/ Mappar... Förstå den grundläggande katalog-/mappstrukturen i datorn Ref

16 Skapa katalog/mapp och underkatalog/undermapp... Undersöka en katalog/mapp Visa katalogens/mappens attribut: namn, storlek, datum för senaste uppdatering etc....4 Känna igen de vanligaste filformaten i en mapp/katalog t ex ordbehandlingsfiler, kalkylfiler, databasfiler, presentationsfiler, Rich Text Format-filer (rtf), bildfiler...5 Visa filattribut, t ex namn, storlek, filtyp, senast ändrade data...6 Ändra namn på filer och kataloger/mappar Kopiera, flytta, radera... Markera filer individuellt eller som en del av en angränsande eller inte angränsande grupp... Kopiera och klistra in filer i kataloger/mappar... Överföra säkerhetskopior av data till diskett...4 Använda funktionerna Klipp ut och Klistra in för att flytta filer inom kataloger/mappar...5 Radera filer från en eller flera kataloger/mappar...6 Radera valda kataloger/mappar Sökning... Använda verktyget Sök för att hitta en fil eller en katalog/mapp... Söka med hjälp av namn, datum då filen/katalogen/mappen skapades, typ av fil/katalog/mapp etc..4 Enkel redigering.4. Använda redigerings- eller ordbehandlingsprogram.4.. Starta ett redigerings- eller ordbehandlingsprogram och skapa en fil.4.. Spara fil i en katalog/mapp.4.. Spara fil på en diskett.4..4 Stänga redigerings- eller ordbehandlingsprogram.5 Utskriftshantering.5. Utskrift.5.. Skriva ut från en installerad skrivare.5.. Ändra standardskrivaren från en installerad skrivarlista.5.. Följa en utskrifts förlopp från en utskriftshanterare Ref

17 . Modul - Ordbehandling Här följer kunskapskraven för Modul, Ordbehandling, som utgör grunden för det teoretiska testet. Modulen består av sex kategorier, och testet kan innehålla frågor ur alla dessa kategorier. Målsättning för modul Här krävs det att testtagaren kan använda ett ordbehandlingsprogram på en persondator. Han eller hon ska förstå och kunna utföra de grundläggande handgrepp som behövs för att skapa, formatera och avsluta ett dokument och göra det klart för utskrift. Testtagaren ska kunna utföra vissa mer avancerade funktioner inom ordbehandling som t ex skapa tabeller, använda figurer och bilder i ett dokument, importera objekt.. Att komma igång De första stegen... Öppna ett ordbehandlingsprogram... Öppna ett befintligt dokument - göra ändringar och spara... Öppna flera dokument...4 Skapa ett nytt dokument och spara...5 Spara ett befintligt dokument på hårddisken eller diskett...6 Stänga dokumentet...7 Använda hjälp...8 Stäng ordbehandlingsprogrammet Justera grundinställningar... Ändra sidvisningsalternativ... Använda verktyget Förstoring /zoomningskontroll vid granskning av sida... Ändra visning av verktygsfälten Växling av dokument... Spara ett befintligt dokument under ett annat filformat t ex txt-fil, /Rich Text Format (rtf), dokumentmall, mjukvarutyp eller versionsnummer etc.... Spara ett dokument i ett lämpligt format, t ex html, för postning till en webbsida. Enkla handgrepp Skriva in data... Skriva in ett tecken, ord, mening eller ett kort stycke text... Använda kommandot Ångra... Lägga till ett nytt textavsnitt...4 Lägga till specialtecken/symboler...5 Göra en sidbrytning i ett dokument Markera data... Markera tecken, ord, mening, textavsnitt eller ett helt dokument Kopiera, flytta, radera... Använda verktygen Kopiera och Klistra in för att flerfaldiga text inne i ett dokument Använda verktygen Klipp ut och Klistra in för att Ref

18 .. 4 flytta text i ett dokument... Kopiera och flytta text mellan aktiva dokument... Radera text Sök och Ersätt..4. Använda kommandot Sök för att hitta ett ord eller en mening i ett dokument..4. Använda kommandot Ersätt för att byta ut ord eller meningar i ett dokument Ref

19 . Formatering Textformatering... Byta teckensnitt, storlekar och typer.... Använda kursivering, fetstil, understrykning... Ändra textfärg...4 Använda funktionen Marginaljusteringar...5 Använda bindestreck...6 Indragen text...7 Ändra radavstånd...8 Kopiera formateringen från ett valt textavsnitt Allmän formatering... Använda och sätta tabbar t ex vänstertabb, högertabb, decimaltabb... Lägga till kantlinjer i ett dokument... Använda punkt- och numrering i en lista Mallar... Välja en lämplig dokumentmall för användning i en specificerad uppgift... Arbeta i en mall i en specificerad uppgift.4 Avsluta ett dokument Formatmallar och sidnumrering.4.. Applicera befintliga formatmallar på ett dokument.4.. Lägga in sidnumrering i ett dokument Sidhuvud/Sidfot.4.. Lägga in sidhuvud och sidfot i ett dokument.4.. Infoga datum, författare, sidnummer etc. i sidhuvud/sidfot.4.. Applicera enklare textformateringsalternativ i sidhuvud/sidfot Stavning och grammatik.4.. Använda ett program för stavningskontroll.4.. Använda ett grammatikverktyg Dokumentformat.4.4. Ändra dokumentformat: sidorientering, sidstorlek etc Ändra dokumentets marginaler.5 Utskrift.5. Förbereda utskrift.5.. Förhandsgranska ett dokument.5.. Använda vanliga utskriftsalternativ.5.. Skriva ut ett dokument på en installerad skrivare.6 Mer avancerade funktioner.6. Tabeller.6.. Skapa standardtabeller.6.. Ändra cellattribut, t ex formatering, cellstorlek, färg.6.. Infoga och radera kolumner eller rader.6..4 Lägga in linjer i en tabell.6..5 Använda det automatiska tabellformateringsverktyget Ref

20 Figurer och bilder.6.. Lägga till en bild- eller grafikfil i ett dokument.6.. Lägga till figurer i ett dokument: ändra linjefärg och utfyllnadsfärg.6.. Flytta bilder eller ritade objekt i ett dokument.6..4 Ändra storlek på grafik Import av objekt.6.. Importera ett kalkylblad till ett dokument.6.. Importera en bildfil eller ett diagram till ett dokument Ref

21 .4 Modul 4 - Kalkylering Här följer kunskapskraven för Modul 4, Kalkylering, som utgör grunden för det teoretiska testet. Modulen består av sex kategorier, och testet kan innehålla frågor ur alla dessa kategorier. Målsättning för modul 4 Här krävs det att testtagaren ska förstå grundbegreppen som används i kalkylblad samt visa förmåga att använda ett kalkyleringsprogram på en persondator. Han eller hon ska förstå och kunna utföra grundläggande handgrepp som har att göra med utveckling, formatering och användning av kalkylblad samt utskrift. Testtagaren ska kunna utföra matematiska och logiska standardoperationer med grundläggande formler och funktioner. Testtagaren ska också kunna använda vissa mer avancerade funktioner t ex import av objekt och skapa diagram. 4. Att komma igång De första stegen 4... Öppna ett kalkylprogram 4... Öppna ett befintligt kalkylblad, göra ändringar och spara 4... Öppna flera kalkylblad Skapa ett nytt kalkylblad och spara Spara ett befintligt kalkylblad på hårddisken eller på en diskett Stänga ett kalkylblad Använda hjälp Stäng kalkylprogrammet Justera grundinställningar 4... Ändra visningssätt för kalkylblad 4... Använda förstorings-/zoomningsverktyget vid granskning av ett kalkylblad 4... Ändra visning av verktygsfälten Ändring av filformat för ett kalkylblad 4... Spara ett befintligt kalkylblad i ett annat filformat t ex txt-fil, dokumentmall, mjukvarutyp eller versionsnummer etc Spara ett kalkylblad i ett lämpligt format, t ex html, för postning till en webbsida 4. Enkla handgrepp Lägga in data 4... Lägga in siffror i en cell 4... Lägga in text i en cell 4... Lägga in specialtecken/symboler i en cell Lägga in enkla formler i en cell Använda kommandot Ångra Markera data 4... Markera en cell eller ett cellområde bestående av angränsande eller inte angränsande celler 4... Välja en rad eller kolumn Välja ett kolumnområde bestående av angränsande eller inte angränsande kolumner Ref

KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref. 81199

KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref. 81199 KUNSKAPSKRAV /SYLLABUS VERSION 3.0 Ref. 81199 Copyright 2000 Dataföreningen i Sverige Eftertryck förbjudes. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas i någon form, utan tillstånd från Dataföreningen

Läs mer

Datakörkortet. www.dfs.se/datakorkortet. Dataföreningen Det Europeiska Datakörkortet, Maj 2003

Datakörkortet. www.dfs.se/datakorkortet. Dataföreningen Det Europeiska Datakörkortet, Maj 2003 Datakörkortet av sig för att ta Varför Datakörkortet ECDL? Förkortningen ECDL står för European Computer I bara Datakörkortet.Datakörkortet vänder sig till både företag och privatpersoner. Datakörkortet

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Innehåll Datorkunskap

Innehåll Datorkunskap Innehåll Datorkunskap Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 5 Kapitel 2 Allmän IT-Kunskap 1 Datorn i Samhället...

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 I Innehåll Kapitel 1 Allmän IT-kunskap Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 1 Datorn i Samhället... 4 1.1 Informationssamhället... 4 1.2 Elektronisk handel... 5 2 Ergonomi... 5 2.1 Arbetsställning... 5 2.2

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows XP Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10 Digitalt och binärt...10 Programmeringsspråk...10 Bitar,

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Microsoft Word 2003 ADM1205 Offi ce 2003 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfi ler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n...

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller mus...12 Optisk

Läs mer

Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ

Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ Modul AM3, Ordbehandling - Modul AM4, Kalkylering EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Copyright 2001 The ECDL Foundation Ltd. Eftertryck

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

European Computer Driving Licence (ECDL) Kunskapskrav - SYLLABUS 4.0. Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

European Computer Driving Licence (ECDL) Kunskapskrav - SYLLABUS 4.0. Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd European Computer Driving Licence (ECDL) Kunskapskrav - SYLLABUS 4.0 Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Ref.SWG110158 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE KUNSKAPSKRAV, VERSION

Läs mer

IT-TRAPPAN 2008-2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Falköpings kommun

IT-TRAPPAN 2008-2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 2 IT-TRAPPAN 2008-2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Falköpings kommun Avsikten med IT-utbildning inom barn- och utbildningsförvaltningen är att ge barn och unga en likvärdig IT-utbildning

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN

LATHUND WORD XP/2002 SV/EN LATHUND WORD XP/2002 SV/EN RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

SKILLNADER MELLAN DATAKÖRKORTETS KUNSKAPSKRAV, version 3.0 och 4.0

SKILLNADER MELLAN DATAKÖRKORTETS KUNSKAPSKRAV, version 3.0 och 4.0 SKILLNADER MELLAN DATAKÖRKORTETS KUNSKAPSKRAV, version 3.0 och 4.0 DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER EN DETALJERAD ANALYS AV DESSA SKILLNADER. OBS! I Modul 5 (Databaser) finns en anpassning till List- och registerhantering

Läs mer

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WORD 2000. RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WORD 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB. Mångfaldigande

Läs mer

ITför. alla av Eva Ansell

ITför. alla av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Presentation med OpenOffice.org Impress

Presentation med OpenOffice.org Impress Presentation med OpenOffice.org Impress Inte bara PowerPoint Version 1.A 28.11.2005 Ralf Rehn Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Beteckningar och begrepp...4 2 Att komma igång med OpenOffice Impress...5

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND POWERPOINT 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö Officepaketet Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hela Office. Paketet antingen tar du hela paketet och sparar in pengar eller så tar du en kurs som du är intresserad av Word

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000 Datorkunskap DAA 1203 Innehåll Läs detta först 1 Kursens Mål...XVI 2 Kursmaterialets uppläggning...xvi 3 Kursmaterialets utformning...xvi 4 Installation av övningsfiler...xvi 5 Facit...XVII 6 Innehåll

Läs mer

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer

Läs mer

StarOffice 7 Office Suite Grunder

StarOffice 7 Office Suite Grunder Kapitel 1 Introduktion till StarOffice 7 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-1 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

LATHUND POWERPOINT 2000

LATHUND POWERPOINT 2000 LATHUND POWERPOINT 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel Mångfaldigande

Läs mer

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning...

1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6. 1 PC:n en Beskrivning... Innehåll Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion till Datorn 1 PC:n en Beskrivning... 12

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd.

Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Det Europeiska datakörkortet (ECDL) Modul AM5, Databaser, Avancerad nivå Copyright 2002 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd. Eftertryck förbjudes. Ingen del av denna publikation får mångfaldigas

Läs mer

Inledning. Datorkunskap DAA1201

Inledning. Datorkunskap DAA1201 Inledning Datorkunskap DAA1201 Boken är skriven utifrån de riktlinjer som anges i Statens skolverks kursplaner för kursen Datorkunskap (kurskod DAA1201), men lämpar sig lika bra för studieförbund, komvux,

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Lathund MS OFFICE XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

Lathund MS OFFICE XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. Lathund MS OFFICE XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

ÖVNINGAR TILL OFFICE 2000

ÖVNINGAR TILL OFFICE 2000 ÖVNINGAR TILL OFFICE 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Övningar till Office 2000 Introduktion Utbildningsmaterialet

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Kunskapskrav Core Syllabus 5.0

Kunskapskrav Core Syllabus 5.0 Det Europeiska Datakörkortet European Computer Driving Licence (ECDL) Kunskapskrav Core Syllabus 5.0 Copyright 2009 The ECDL Foundation Ltd. / ECDL Finland ECDL / ICDL Syllabus - V5.0 1 / 35 EUROPEAN COMPUTER

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

ITför. alla. av Eva Ansell

ITför. alla. av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

LATHUND POWERPOINT RXK Läromedel Tel: , Fax: e-post:

LATHUND POWERPOINT RXK Läromedel Tel: , Fax: e-post: LATHUND POWERPOINT 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886-08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post:

LATHUND OUTLOOK XP/2002. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan Järfälla Tel: , Fax: e-post: LATHUND OUTLOOK XP/2002 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Video Tutorial Collection CONTENT LIST

Video Tutorial Collection CONTENT LIST Video Tutorial Collection CONTENT LIST The Video Tutorial Collection is a service provided to Dream Broker customers. The collection covers tutorials on a wide range of popular business software. The contents

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

SÖKORD -Lägga till program i Autostart 35 -Ta bort program från Autostart 36 Avaktivera -Avaktivera Active Desktop 27 -Avaktivera personligt anpassade

SÖKORD -Lägga till program i Autostart 35 -Ta bort program från Autostart 36 Avaktivera -Avaktivera Active Desktop 27 -Avaktivera personligt anpassade SÖKORDSREGISTER A Active Desktop 17 -Lägg till ett Active Desktop-objekt 18 -Lägg till ett Active Desktop-objekt direkt från webbläsaren 20 -Flytta ett Active Desktop-objekt 21 -Låsa position på ett Active

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress

Anvisningar. till rapportmall version /Lotta Selander, e-postadress Anvisningar till rapportmall version 1.0 /, e-postadress lotta.selander@uadm.uu.se Viktig information om rapportmallen Hur innehållsförteckningen ser ut: se sidan 6 Hur formatmallarna ser ut: se sidan

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND LOTUS NOTES 6 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer