Nordeuropa Försäkring AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordeuropa Försäkring AB"

Transkript

1 Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt för annan ägare av försäkrad egendom då denne inte kan få ersättning genom annan försäkring. 2. När försäkringen gäller Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden förutsatt att Försäkringsgivarens ansvar föreligger enligt villkoren. 3. Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom de geografiska områden som anges i försäkringsbeviset. 4. Försäkrat intresse Försäkringen gäller för sådant intresse som består i att värdet av den försäkrade egendomen inte minskar eller går förlorat. 5. Försäkrad egendom Försäkringen gäller för utrustning som anges i försäkringsbeviset. Dock gäller försäkringen inte för utrustning under tid då den hyrts eller lånats ut till annan än försäkringstagarens familjemedlem, anställd hos försäkringstagaren eller annan därmed jämförlig person. Försäkringen omfattar dessutom, även om den inte utsatts i försäkringsbeviset, utrustning som hyrts eller lånats för visst arbete. Detta gäller under förutsättning att det totala värdet av det som hyrts/lånats inte överskrider kr och den avsedda hyres-/lånetiden inte överskrider 30 dagar. Försäkringen gäller inom ordinarie försäkringsområde. 6. Försäkrade skadehändelser 6.1 Försäkringsgivaren ersätter skada på eller förlust av försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. För bärbar dator yngre än tre (3) år ersätts även annan plötslig och oförutsedd fysisk skada i form av s.k. hårddiskkrasch. För digital kamera yngre än tre (3) år ersätts även annan plötslig och oförutsedd fysisk skada som motsvarar en dators hårddiskkrasch Inbrottsskyddskrav Krav på inbrottsskydd i disponerade lokaler; Enligt i försäkringsbeviset utsatt särskilt villkor Undantag Ersättning lämnas inte för: egendom som tappas bort, glöms kvar eller förläggs, även om den sedermera blir stulen skada som uppkommit vid bearbetning, reparation eller rengöring såvida inte sådan åtgärd varit betingad av ersättningsbar skada; skada som beror på fabrikations- eller materialfel, ålder, slitage, korrosion, skadedjur, fukt, värme, kyla eller elektrisk/mekanisk störning*, utan särskilt avtal ersättes ej skada som uppkommit vid deltagande i särskilt riskfylld verksamhet som vetenskapliga experiment och expeditioner, fotografering under vatten och liknande,

3 6.1.3 Särskilda aktsamhetskrav Försäkrad egendom skall omhänderhas med normal aktsamhet och omsorg, Med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt skall den försäkrade vidta rimliga säkerhetsåtgärder. Småbilds-, mellanformats- och datorutrustning får inte lämnas kvar i bil som nattparkerats eller annat än temporärt parkerats. Annan utrustning får inte lämnas kvar i bil som nattparkerats, eller annat än temporärt parkerats, vid den försäkrades bostad eller verksamhetslokal. Vid överföring av bilder från kamera/minneschip till externt datamedium får bilderna inte raderas från ursprungsmediet förrän det konstaterats att kopieringen lyckats. Om vid skada ovanstående aktsamhetskrav inte uppfyllts, lämnas normalt ingen ersättning. Dock, om särskilda omständigheter föreligger och oaktsamheten ej varit grov, kan ersättning komma att lämnas, helt eller delvis. 6.2 Råfilm/oframkallad film (särskilt avtal) Om så särskilt anges i försäkringsbeviset gäller försäkringen för skada på eller förlust av råfilm och exponerad oframkallad film genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. Ersättning lämnas för skäliga merkostnader för omfotografering eller, då uppdraget inte kunnat levereras, de för uppdraget uppkomna merkostnader. Med råfilm jämställs även minneschip till kamera. Med exponerad oframkallad film jämställs digitala bilder lagrade på kamerans minneschip och/eller medförd datamedia. Detta gäller till dess bilderna förts över på annan media än den medförda. Detta skall göras så snart den försäkrade har möjlighet till det. Skada som uppkommer vid överföring från ett medium till annat ersätts endast då den beror på yttre händelse som ej är att anse som handhavandefel. Anm. Med medförd datamedia förstås här bärbar dator, extern hårddisk e.dyl. 6.3 Labbskadeförsäkring (särskilt avtal) Om så särskilt anges i försäkringsbeviset gäller försäkringen om film skadas under framkallning. Ersättning lämnas för skäliga merkostnader för omfotografering eller, då uppdraget inte kunnat levereras, de för uppdraget uppkomna merkostnaderna. 6.4 Transportförsäkring (särskilt avtal) Om så särskilt anges i försäkringsbeviset gäller försäkringen om film skadas eller förkommer under befordran med eget fordon, med post eller annat transportföretag. För att försäkringen skall gälla vid postbefordran måste försändelsen vara rekommenderad eller skickad på motsvarande sätt. Vid skada på film avseende ännu ej levererat uppdrag, lämnas ersättning för skäliga merkostnader för omfotografering eller, då detta inte är görligt, de för uppdraget uppkomna merkostnader. Vid skada på arkivbild ersätts skadan enligt 6.7. Om skada inträffar skall reklamation även göras till post eller transportföretaget och ersättning lämnas inte som motsvarar den ersättning som kan utgå från post eller transportföretaget. Ersättning lämnas dock inte för: * stöld ur bil vid transport med eget fordon, * skadeståndsskyldighet gentemot tredje man, * skada på eller förlust av försäkrad egendom som förorsakats av eller består i

4 - att egendomen transporterats eller fordonet framförts i strid mot gällande transport och trafikbestämmelser - självantändning, förruttnelse, avdunstning, kyla, värme, temperaturväxlingar, luftens inverkan eller egendomens egenskaper att lätt fördärvas. 6.5 Kamerafunktionsförsäkring (särskilt avtal) Om så särskilt anges i försäkringsbeviset gäller försäkringen för skador som i samband med filmning uppstår på film till följd av bristande funktion hos försäkrad utrustning. För att ersättning skall kunna lämnas skall funktionskontroll ha skett innan arbetets påbörjande. Ersättning lämnas för skäliga merkostnader för omfotografering eller, då uppdraget inte kunnat levereras, för uppdraget uppkomna merkostnader. Med film jämställs digitala bilder lagrade på kamerans minneschip och/eller medförd datamedia. Detta gäller till dess bilderna förts över på annan media än den medförda. Detta skall göras så snart den försäkrade har möjlighet till det. Skada som uppkommer vid överföring från ett medium till annat ersätts endast då den ej är att anse som handhavandefel. Anm. Med medförd datamedia förstås här bärbar dator, extern hårddisk e.dyl. 6.6 Extrakostnadsförsäkring (särskilt avtal) Om så särskilt anges i försäkringsbeviset ersätter försäkringen skäliga extrakostnader som kan uppstå när försäkrad utrustning drabbas av en ersättningsbar skada och försäkringstagaren måste fullfölja sina uppdrag, t ex oförutsedda hotellkostnader, resor och kamerahyror. Detsamma gäller då incheckad utrustning drabbas av försening. Anm. Med skäliga extrakostnader förstås exempelvis hyra av motsvarande utrustning under skälig reparationstid då den egna utrustningen skadats, eller hyra av motsvarande utrustning för fullföljande av pågående uppdrag vid förlust av försäkrad utrustning. Vid förlust eller totalskada lämnas inte ersättning för hyra av ersättningsutrustning annat än för fullföljande av pågående uppdrag, d v s inte i väntan på försäkringsersättning för den förlorade utrustningen. 6.7 Bild- och negativförsäkring (särskilt avtal) När försäkringen gäller Om så särskilt anges i försäkringsbeviset, gäller försäkringen även för täckningsbidragsbortfall under ansvarstiden, till följd av skadehändelse enligt 6.1 ovan, på bild- och negativarkiv som förvaras i Norden, intill det i försäkringsbeviset angivna beloppet. Med bild- och negativarkiv avses förutom fysiska diabilder, negativ och kopior, även bilder lagrade på datamedia i form av CD-ROM. Då arkivet, eller delar därav, förvaras på annan plats än ordinarie försäkringslokal, och denna andra plats ej uppfyller kraven enligt i försäkringsbeviset angivet inbrottsskyddsvillkor, är Försäkringsgivarens ansvar begränsat till kr vid inbrottsskada Försäkrat intresse Försäkringen gäller för sådan inskränkning, i den del av rörelsen som avser arkivbildsförsäljning, som föranleder bortfall av täckningsbidrag under ansvarstiden. Med täckningsbidrag förstås här försäljningsvärdet av såld, levererad bild - exkl. mervärdesskatt och särskilda varuskatter - minskat med häremot svarande kostnader för

5 transportförsäkringspremier och frakt lämnade kassa- och varurabatter royalties och provisioner försäljning Ansvarstiden är - om inte annat anges i försäkringsbeviset - 24 månader och räknas från den tidpunkt egendomsskadan inträffade Räddningsplikt/kostnader Den försäkrade skall, efter förmåga, vidtaga åtgärder för att avvärja och/eller begränsa skada. Räddningskostnader ersätts, dock högst med belopp varmed åtgärderna minskat förlusten Skadevärderingsregler Skada värderas efter ansvarstidens slut. Skadan värderas till skillnaden mellan beräknat täckningsbidrag under ansvarstiden enligt och uppnått täckningsbidrag under ansvarstiden Beräknat täckningsbidrag Med rörelsens redovisade intäkter och kostnader vad avser arkivbildsförsäljning som grund, beräknas det försäkringsmässiga täckningsbidraget under en jämförelseperiod. Jämförelseperioden skall vara av samma längd som ansvarstiden, dock högst 12 månader, och börja 12 månader före dagen för egendomsskadans inträffande. Överstiger ansvarstiden 12 månader skall det sålunda beräknade beloppet ökas med täckningsbidraget under en mot den överskjutande tiden svarande jämförelseperiod, som också börjat 12 månader före skadedagen. Råder under ansvarstiden andra förhållanden än under jämförelsetiden skall det beräknade täckningsbidraget jämkas med hänsyn till detta. Det jämkade beloppet skall anses utgöra det beräknade täckningsbidraget som rörelse skulle ha givit under ansvarstiden om skadan inte inträffat Skadeersättningsregler Försäkringsgivarenersätter skada värderad enligt punkt Skadevärderingsregler ränteförlust och eller skälig räntekostnad under ansvarstiden med hänsyn till att ersättningen inte betalas förrän efter ansvarstidens slut; vid beräkning av ränteförlust betalas avkastningsränta enligt Riksbankens diskonto ökat med 2 procentenheter. med avdrag för självrisk enligt punkt 12. Självrisk. 7. Säkerhetsföreskrifter En förteckning över försäkrad egendom skall varje år lämnas till Gefvert AB. Förteckningen skall innehålla uppgifter om resp föremåls beteckning, tillverkningsnummer, nyanskaffningsår och försäkrat värde. Föremål med styckevärde understigande 400 kr såsom filter, sladdar mm kan åsättas en klumpsumma, hänförlig till resp kamerautrustning. Om förteckning inte lämnas gäller försäkringen, utöver den ordinarie självrisken, med en extra självrisk om kr vid inbrott/stöld. 8. Försäkringsform Försäkringen gäller som förstariskförsäkring för varje enskilt objekt för sig. 9. Försäkringsvärde

6 För analog fototeknisk utrustning yngre än fem år, eller för digital fototeknisk utrustning yngre än tre år, är försäkringsvärdet egendomens nypris**/försäkrat värde eller dagsvärde. För övrig egendom är försäkringsvärdet egendomens dagsvärde. 10. Investerings- och indexskydd 10.1 Investeringsskydd De vid försäkringsårets början angivna försäkringsbeloppen för försäkrad egendom anses vid varje tidpunkt höjt med det belopp varmed egendomens värde ökat genom investeringar sedan försäkringsårets början. Värdeökning genom investering är begränsad till 20 % Indexskydd De vid försäkringsårets början angivna försäkringsbeloppen för nyprisförsäkrad** egendom anses vid varje tidpunkt höjt med det belopp varmed egendomens värde ökat genom prishöjningar sedan försäkringsårets början. Värdeökning genom prishöjningar är begränsad till 20 %. 11. Skadevärderingsregler 11.1 Egendom återställs Kostnad för att utan dröjsmål återställa skadat föremål. Med återställande förstås reparation eller återanskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål Fototeknisk utrustning Värdering skall ske så, att digital*** utrustning vilken införskaffats ny och som inte är mer än tre år gammal vid skadetillfället värderas högst till nypris**/försäkrat värde. Samma gäller för icke-digital utrustning som införskaffats ny inom de senaste fem åren före skadetillfället. Övriga föremål värderas till dagsvärdet Icke fototeknisk utrustning Värdering skall ske så, att bärbar dator vilken införskaffats ny och som inte är mer än ett år gammal vid skadetillfället, värderas högst till nypris**/försäkrat värde. Då annan icke filmteknisk utrustning såsom mobiltelefon, Ipod eller liknande skadats, värderas denna till dagsvärdet Egendom återställs ej Återställs inte skadat föremål inom sex månader värderas skadan till skillnaden mellan egendomens dagsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. 12. Självrisk 12.1 Vid varje skadetillfälle gäller försäkringen med en grundsjälvrisk om kr Finns vid inbrottsskada i försäkringslokal påslaget centralanslutet inbrottslarm som utlösts, gäller försäkringen utan självrisk Vid inbrott i bil gäller en självrisk om kr. I de fall egendom förvarats i ett insynsskyddat utrymme, och bilen dessutom var utrustad med ett påslaget inbrottslarm som utlösts, gäller försäkringen med en självrisk om kr. Vid stöld ur bil ersätts inte sådan utrustning som uppenbart inte behövts för det eller de uppdrag för vilket/vilka man medfört egendom.

7 13. Skadeersättningsregler Försäkringsgivarenersätter skada värderad enligt 11. Skadevärderingsregler, dock högst med i försäkringsbeviset angivet belopp, efter avdrag för självrisk. 14 Skada anmäls till Gefvert AB så snart som möjligt. Stöld, annan förlust, inbrott eller överfall skall polisanmälas, skada som hänt på hotell skall dessutom anmälas till hotellet. Skada som drabbat incheckad egendom under transport skall anmälas till transportföretaget. 15 För denna försäkring gäller i övrigt Lag om försäkringsavtal av den 10 mars 2005 (FAL). * Med elektrisk/mekanisk störning avses sådan annan störning som uppkommer av sig självt i objektet eller genom handhavandefel, ej störning som beror på utifrån kommande påverkan. ** Med nypris avses kostnaden för att vid tidpunkten för skada inköpa ny, obegagnad, likvärdig egendom. *** Med digital utrustning avses utrustning som avger/tar emot/behandlar en digital signal.

8 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänna avtalsbestämmelser 1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från det klockslag då försäkringsavtalet ingås. Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen automatiskt för en ny försäkringstid om ett år i sänder, om inte försäkringstagaren eller Försäkringsgivaren meddelar den andre senast 30 dagar före försäkringstidens slut att försäkringen inte skall förnyas. Försäkrad som går i konkurs under försäkringstiden äger dock inte rätt att få försäkringen förnyad utan denna upphör, utan uppsägning, att gälla vid försäkringstidens slut. Om högre premie eller ändrade villkor skall gälla för den nya försäkringen, skall Försäkringsgivaren meddela ändringarna senast i samband med premiefaktureringen. Försäkringstagaren har därvid rätt att senast 14 dagar efter meddelandet, genom underrättelse till Försäkringsgivaren hindra förnyelse av försäkringen eller om förnyelse redan har skett, säga upp försäkringen till omedelbart upphörande. 2 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden Försäkringsgivaren har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra 7 dagar efter uppsägningen. Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om - försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort - försäkringsgivaren väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet - försäkringsgivaren ändrar försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägning om - försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot Försäkringsgivaren såsom exempelvis att den försäkrade inte tillåter Försäkringsgivaren att besiktiga den försäkrade verksamheten eller försäkrad egendom, eller - ett i villkoret angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som Försäkringsgivaren inte har tagit i beräkning såsom exempelvis att risken för skada ökar såsom anges i (Upplysningsplikt) och (Riskökning), eller försäkringen innehåller säkerhetsföreskrift som åsidosatts och kan antas åsidosättas i framtiden. 3 Premiebetalning 3.1 Första premie Premien skall betalas i förskott. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att Försäkringsgivaren skickat ut faktura. Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av faktura föreligger dröjsmål med premiebetalningen. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder Försäkringsgivarens ansvarighet först dagen efter betalningen.

9 3.2 Premie vid förnyat avtal Premien för förnyad försäkring skall betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 14 dagar efter det att Försäkringsgivaren skickat ut premiefaktura. Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att betalningen sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen enligt föregående stycke. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen. 3.3 Tilläggspremie under försäkringstiden För tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden gäller vad som sägs i 3.1 (Första premie), varvid det som sägs om Försäkringsgivarens ansvarighet och uppsägning av försäkringen endast gäller ändringen. 3.4 Uppdelad premie Har flera premieperioder avtalats, skall premien för varje period efter den första betalas senast på periodens första dag. Premie som avser längre tid än 1 månad behöver dock inte betalas tidigare än 14 dagar efter det att Försäkringsgivaren avsänt premieavi till försäkringstagaren. 4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla skall Försäkringsgivaren återbetala det belopp som svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början bestämts att gälla för den kortare tiden. Om försäkringen efter Försäkringsgivarens uppsägning upphör att gälla återbetalar Försäkringsgivaren oförbrukad del av premien. Har skada/försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. 5 Upplysningsplikt och riskökning 5.1 Upplysningsplikt Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på Försäkringsgivarens begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas. Detsamma gäller om försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. Försäkringstagaren skall ge riktiga och fullständiga svar på Försäkringsgivarens frågor. Även utan förfrågan skall försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen. Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge Försäkringsgivaren upplysningar om förhållanden som anges i första stycket. En försäkringstagare som inser att Försäkringsgivaren tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. 5.2 Åsidosättande av upplysningsplikt Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt enligt 5.1 har förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltig enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och Försäkringsgivaren fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt enligt 5.1 och kan Försäkringsgivaren visa att det inte skulle ha meddelat försäkring om upp-

10 lysningsplikten hade fullgjorts, är Försäkringsgivaren fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan Försäkringsgivaren visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på andra villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har Försäkringsgivaren inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats, skall ansvaret anpassas efter detta. Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra stycket, om Försäkringsgivaren när upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga eller ofullständiga. Detsamma gäller om de oriktiga eller ofullständiga upplysningarna saknade eller senare har upphört att ha betydelse för avtalets innehåll. 5.3 Riskökning Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av ett sådant förhållande som angetts i försäkringsavtalet eller som försäkringstagaren uppgett för Försäkringsgivaren i samband med avtalsslutet och har den försäkrade vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som medfört riskökningen, är bolaget helt eller delvis fritt från ansvar enligt vad som sägs i 5.1 och 5.3. Detsamma gäller om annars en sådan riskökning har förekommit och försäkringstagaren har försummat att anmäla detta enligt vad som föreskrivs i avtalet. 5.4 Upplysningsplikt och riskökning för annan än försäkringstagaren Försäkrad är skyldig att lämna upplysningar i enlighet med 5.1 och 5.3. Om försäkringstagaren eller den försäkrade eftersätter sin upplysningsskyldighet tillämpas 5.2 för försäkrad utan förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt. 6 Räddningsplikt 6.1 Räddningsplikt Om skada inträffat eller kan befaras inträffa omedelbart, skall den försäkrade efter förmåga tillse att skadan begränsas eller avvärjs och att eventuell rätt till ersättning från tredje man bevaras. Om Försäkringsgivaren meddelar särskilda anvisningar för detta skall den försäkrade följa dessa. Om annan än den försäkrade, på grund av avtal med denne, råder över möjlighet att vidta räddningsåtgärd enligt första stycket, ansvarar den försäkrade för att avtalsparten vidtar åtgärden. Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan ersätts endast om och i den utsträckning som anges i övriga villkorsbestämmelser. Den försäkrade är skyldig att på egen bekostnad återta, reparera, återställa, byta ut, ta bort eller dra in levererad produkt samt följa de föreskrifter som Försäkringsgivaren meddelar för att begränsa serieskada, oavsett kostnaderna härför. 6.2 Åsidosättande av räddningsplikt Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyllt räddningsplikten, minskas försäkringsersättningen i skälig utsträckning eller lämnas ingen ersättning alls, beroende på vilken nackdel som detta kan antas ha lett till för Försäkringsgivaren. Om den försäkrade inte uppfyller sin räddningsplikt enligt 6.1 sista stycket, är Försäkringsgivaren berättigat till avdrag på ersättningsbeloppet som svarar mot de kostnader som på grund härav uppstått.

11 7 Regress I den mån Försäkringsgivaren har betalt skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar Försäkringsgivaren den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. När Försäkringsgivaren utkräver sådan rätt mot annan åtar sig Försäkringsgivaren att på begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som den försäkrade kan ha mot denne på grund av skadan, om det kan ske utan olägenhet för Försäkringsgivaren. Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade företräde till ersättning för egna betalningskrav på grund av skadan. Den försäkrade är skyldig att i Försäkringsgivarens intresse bevara sin rätt till ersättning från annan, vilket framgår av 6 (Räddningsplikt). 8 Återkrav Har Försäkringsgivaren betalat ersättning på felaktig grund som beror på den försäkrade, är denne skyldig att genast återbetala beloppet jämte dröjsmålsränta enligt tillämplig svensk räntelag från dagen för utbetalningen. 9 Dubbelförsäkring Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. 10 Tvist om värdering Vid tvist om värdet av skada på egendom eller om avbrottsförlust skall på begäran av part värderingen hänskjutas till avgörande enligt tillämplig svensk lag om skiljemän. Vardera parten utser en skiljeman, som skall vara opartisk och sakkunnig i den fråga tvisten gäller. Tredje skiljeman utses av de båda skiljemännen om annan överenskommelse inte träffas. Tredje skiljemannens värde gäller, om det inte överstiger det högsta eller understiger det lägsta värde som någon av de två andra kommit till. I annat fall gäller det högsta respektive det lägsta av de belopp vartill de andra skiljemännen kommit. Vid värderingen tillämpas villkorens värderingsregler. Parterna skall ges tillfälle att lägga fram den utredning de vill åberopa och närmare utveckla sin uppfattning. I skiljedomen skall anges hur värdet av skadan beräknats. Skiljedomen skall meddelas senast sex månader efter den dag då tredje skiljemannen utsetts. 11 Kvittningsförbehåll Försäkringsgivaren har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom kvittning med fordran som Försäkringsgivaren kan ha mot annan försäkrad eller försäkringstagaren. 12 Force majeure Försäkringsgivaren är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som orsakas av Försäkringsgivaren på grund av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt - även om Försäkringsgivaren är föremål för eller självt vidtar konfliktåtgärd - eller annan liknande omständighet. Om någon sådan omständighet hindrar Försäkringsgivaren från att fullgöra åtgärd enligt försäkringen, får åtgärden uppskjutas utan påföljd för Försäkringsgivaren tills hindret upphört.

12 13 Preskription Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt anspråk till Försäkringsgivaren inom sex månader från det han fått kännedom om sin fordran. Den som har fordran skall vidare, för att inte förlora sin rätt, väcka talan mot Försäkringsgivaren om anspråket inom tre år från det han fått kännedom om sin fordran, och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Har fordran anmälts i rätt tid enligt första stycket, får talan dock alltid väckas inom sex månader från det att Försäkringsgivaren har meddelat slutligt ställningstagande till anspråket. Försäkringsgivaren kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på grund av försäkringen, skriftligen förelägga den som har fordran att inom sex månader väcka talan mot Försäkringsgivaren angående beslutet. Försitts denna tid av den som har fordran, eller för han inte talan till dom, förlorar han sin rätt att få ändring av beslutet. 14 Tillämplig lag För försäkringen gäller i övrigt tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. Svensk rätt skall gälla för tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar utomlands. 16 Information Personuppgiftslagen Alla uppgifter om våra försäkringstagare behandlas konfidentiellt. Uppgifterna, däribland personuppgifter, måste sparas för att Försäkringsgivaren ska kunna administrera försäkringsavtal, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning, upprätta försäkringsstatistik samt genomföra marknadsföring. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från försäkringstagaren men kan kompletteras med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter måste lämnas vidare till samarbetspartners för exempelvis skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs raderas. Försäkringstagare som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns kan efter skriftlig ansökan, som skall vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkringseller personnummer, ställd till Nordeuropa Försäkring AB erhålla sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. Gemensamt skadeanmälningsregister Försäkringsgivaren äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador kopplade till denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är Försäkringsförbundet. 17 Undantag för terroristhandling genom biologiska eller kemiska ämnen Försäkringen omfattar inte skada och därav föranledda följdskador som orsakats av *)terrorism och vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt har samband med spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen.

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser

AA 1:1 - Allmänna avtalsbestämmelser AA 1:1 - Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa vilkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. försäkringsnummer SP270241. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP270241 18 januari 2013 1 (1) Brf Dockterrassen Brf Dockterassen PH Wiberg redovisningsbyrå AB Box 5214 200 72 MALMÖ Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor

Läs mer

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2

Ansvarsförsäkring. Företag. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Ansvarsförsäkring Företag Försäkringsvillkor 1 januari 2011 Grundvillkor C347:2 Innehåll Information om försäkringsbrev och villkor...3 Begränsningar i försäkringsskyddet och särskilda självrisker...3

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring Motorfordonsförsäkring motorfordon, släpfordon och motorredskap allmänna villkor företagsmotor 1 mars 2009 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. I vissa fall finns det kompletterande

Läs mer

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05

Företagsägd båt. Innehåll 2009-11-05 6c694cb8-3179-400e-acee-32e939170b35 Företagsägd båt Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta medför

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Försäkringsvillkor. ZS 91:2 - MotorFleet. Zurich Global Corporate UK

Försäkringsvillkor. ZS 91:2 - MotorFleet. Zurich Global Corporate UK Försäkringsvillkor ZS 91:2 - MotorFleet Zurich Global Corporate UK Motor- ZS 91:2 Allmänna Villkor fordonsförsäkring Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoret som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2006-04-01 BÅTFÖRSÄKRING 2 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 Vem försäkringen gäller för 6 Självrisk

Läs mer

Båtförsäkring för näringsidkare

Båtförsäkring för näringsidkare Båtförsäkring för näringsidkare Allmänt försäkringsvillkor Ord som skrivs med kursiv stil förklaras i Definitioner 1. Försäkringsformer Ifs båtförsäkring kan vara en helförsäkring eller enbart en separat

Läs mer

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24

Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 Försäkringsvillkor A.T 2014.03.24 - 2 - Produktinformation Adrenaline Sportbilsförsäkring Denna Adrenaline Sportbilsförsäkring är en bilförsäkring framtagen för bilentusiaster av bilentusiaster. Observera

Läs mer

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa

Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Försäkringsvillkor för Nordic Choice Club MasterCard Reseförsäkring utfärdad av Trygg-Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2009. Försäkring nr: TH0110-1 Reseförsäkringen gäller för följande

Läs mer

Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring GJ 1:11 Motorfordonsförsäkring För motorfordon, släpfordon och motorredskap Allmänna försäkringsvillkor Gäller från 2015-02-01 Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att

Läs mer

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring

Motorfordonsförsäkring P 600 Motorfordonsförsäkring P 600 FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP Sida 2 av 62 De viktigaste delarna Försäkringsvillkoret innehåller en rad bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga som du bör läsa på en gång. Observera

Läs mer

SVEMO Tävlingsfordon

SVEMO Tävlingsfordon SVEMO Tävlingsfordon Garageförsäkring och Transportförsäkring GÄLLER FRÅN 1 JUNI 2014 FÖRSÄKRINGSVILLKOR sida 1 Innehållsförteckning A Information 3 1. Allmän information 2. Aktsamhetskrav, nedsättning

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:9 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH MOTORREDSKAP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom

Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom Swedbanks kort Visa Business Card utgivet av EnterCard Sverige AB Försäkringsnummer 502017-7753NF17 Kort som omfattas: I villkorstexten är försäkringsgivaren

Läs mer

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006

Villkor. Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 Villkor Visa Business Card Tjänstereseförsäkring Gäller från och med 10 oktober 2006 1 Visa Business Card gör jobbet enklare. Där andra inbjuder till lyx och förströelse erbjuder vi varken mer eller mindre

Läs mer

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013

AON BilTotal. Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 AON BilTotal Tilläggsförsäkring för personbil och lätt lastbil Försäkringsvillkor 1 januari 2013 3 Innehåll Översiktlig information...5 Allmänna villkor...8 Vilka fordon försäkringen gäller för...8 Vem

Läs mer

Tjänstereseförsäkring genom The Card

Tjänstereseförsäkring genom The Card Allmänna villkor för Tjänstereseförsäkring genom The Card Försäkringsnummer 432039-8664-NF01 Gäller från och med 2011-07-01 2 Innehåll 1. Försäkringens giltighet och omfattning...2 2. Självrisk...4 3.

Läs mer

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING

MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING GJ 1:6 MOTORFORDONS- FÖRSÄKRING FÖR MOTORFORDON, SL ÄPFORDON OCH MOTORREDSK AP allmänna villkor Här har vi samlat det mesta som vår motorförsäkring kan omfatta. Notera att det i vissa fall finns kompletterande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING A500:2 2007-01-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR OCH FÖRSÄKRAD VERKSAMHET 4 1.1 Försäkringstagaren... 4 1.2 Fastighetsägaransvar... 4 1.3 Annan

Läs mer

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING

FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖRMÖGENHETSBROTTS- FÖRSÄKRING SRF 40:3 GÄLLER FRÅN 2015-01-01 Stockholmsregionens Försäkring AB Adress: Organisationsnr : 516406-0641 Wallingatan 33 111 24 Stockholm VILLKORSINSTRUKTION...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt

ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01. Försäkringsvillkor för båt ALLMÄNNA VILLKOR 2014-05-01 Försäkringsvillkor för båt 2 Försäkringsvillkor för båt Försäkringsvillkor för båt 3 BÅTFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Vad försäkringen gäller för 5 Var försäkringen

Läs mer