Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar"

Transkript

1 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AN-2013/ KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Christina Ring Äldreomsorgsnämnden Riktlinje för mobil användning av IT - remissvar Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande Riktlinje för mobil användning av IT-remissvar och överlämnar det till kommunstyrelsens förvaltning som sitt yttrande i ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsens kansli har arbetat fram en riktlinje för mobil användning av IT som skickats på remiss till äldreomsorgsnämnden. Riktlinjen tydliggör krav gällande informationssäkerhet baserat på dagens ökade behov av flexibla och mobila arbetssätt. Förvaltningen ställer sig positiv till riktlinjen då den tydliggör krav gällande informationssäkerhet och stödjer förvaltningens arbete inom området. Framtagande av ytterligare modeller och mallar till stöd är önskvärt samt tydliggörande kring roller och ansvarsförhållanden. Förvaltningen arbetar aktivt med informationssäkerhet då mängden känslig information är stor. Till exempel är en framtagen rutin för logguppföljning under införande. Beskrivning av ärendet Äldreomsorgsnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsens förvaltning: Riktlinje för mobil användning av IT. Remissen består av tre dokument. Riktlinje för användning av Internet, e-post och mobila enheter, Säkerhetsinställningar mobila enheter samt rutiner för incidenthantering. samt Informationsklassificeringsmodell för informationstillgångar. Riktlinjen utgår från dagens ökade behov av flexibla arbetsformer som i sin tur ställer ökade krav på säkerhet i informationssystem för att uppfylla bland annat lagkrav. Målgruppen är anställda, förtroendevalda och andra som har tillgång till kommunens verksamhetssystem. Riktlinjen pekar på ansvar kring kommunens säkerhet som ska följa linjeorganisationen samt vikten av information och utbildning för medarbetare i frågan. Vidare tas användning av olika digitala verktyg upp och hur dessa får användas. Till exempel är Internet och e-post arbetsverktyg och POSTADRESS Social- och äldreomsorgsförvaltningen HUDDINGE BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1, plan 5 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AN-2013/ KS-2013/ (3) får endast användas för privat bruk om det inte inkräktar på arbetet, medför kostnader eller på annat sätt skadar kommunen. Distansarbete i verksamhetssystem utanför arbetsplatsen och åtkomst till information via mobila applikationer, ska ha föregåtts av en risk- och sårbarhetsanalys. Detta för att säkerställa korrekt informationshantering och tillämpliga säkerhetslösningar. Varje chef ansvarar för att medarbetarna har kompetens gällande mobilt utnyttjande av IT och att lagar, policys och riktlinjer är kända och följs. Som ett komplement till risk- och sårbarhetsanalys ska också informationsklassificering av verksamhetssystemens information göras för att identifiera konsekvenser av felaktig hantering av informationen. Rutinen beskriver en säkerhetsorganisation och pekar på att förvaltningarna ska ha ansvariga som hjälper till med riskanalyser och annat i informationssäkerhetsarbetet. Uppföljning ska ske regelbundet i syfte att säkerställa att verksamheten lever efter gällande lagar och fastställda policys och riktlinjer, genom till exempel regelbundna logguppföljningar av användarnas aktiviteter i kommunens olika system. Ansvarig för att kontroller finns och genomförs är verksamhetschef, informations- och systemägare. Till riktlinjerna finns två bilagor. En av dessa listar säkerhetsinställningar för mobila enheter och rutin för incidenthantering. Den andra visar en informationsklassificeringsmodell. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen ser positivt på riktlinjen och anser att den fångar de viktiga frågor organisationen står inför gällande ökande mobilt och flexibelt arbete med digitala verktyg. Då informationshantering är kopplat till kommunens säkerhet så är det bra med en tydlighet var ansvaret ligger för detta. Riktlinjen ger stöd gällande krav på teknik och hantering av information. Förvaltningen önskar att ett fortsatt arbete sker genom ett framtagande av kommungemensamma mallar och modeller som stöd i förvaltningarnas arbete med informationssäkerhet. Rutinen redogör för att det ska finnas lokalt utsedda personer i varje förvaltning som är behjälplig med olika analyser i arbetet, vilket är positivt. Förvaltningen ser behov av komplettering där roller definieras. Precis som vi har rollerna systemansvarig och systemägare så är det av vikt att tydliggöra till exempel informationsansvarig och informationsägare. För förvaltningen är arbetet med informationssäkerhet av största vikt då stora mängder av känslig information hanteras. Förvaltningen arbetar mycket inom verksamhetsutveckling med IT där till exempel Nationell ehälsa är drivande

3 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AN-2013/ KS-2013/ (3) gällande nya digitala och mobila arbetssätt. Införandet av ett mer strukturerat arbetssätt kring informationssäkerhet kan under en övergångsperiod innebära ett ökat arbete inom förvaltningen då modeller och metoder behöver arbetas in och viss kompetensutveckling kan behövas. Vad gäller uppföljning och loggkontroll av användares aktiviteter i verksamhetssystem arbetar förvaltningen med detta idag. En rutin för kontroller är framtagen för verksamhetssystemen och är under införande i förvaltningen. Britt-Marie Karlén Förvaltningschef Christina Ring Enhetschef IT Bilagor 1. Riktlinje för användning av Internet, e-post och mobila enheter 2. Säkerhetsinställningar mobila enheter samt rutiner för incidenthantering 3. Informationsklassificeringsmodell för informationstillgångar Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning

4 KS-2013/ (9) HANDLÄGGARE Ingela D Hellström Riktlinje för användning av Internet, e-post och mobila enheter Det ökande behovet av mer flexibla arbetsformer ställer ökade krav på säkerhet i informationssystem dels för att kunna uppfylla lagkrav som ställs om sekretess och riktighet dels andra krav som tillgänglighet till information. 1. Inledning Riktlinjen vänder sig till anställda och förtroendevalda samt annan som verkar inom Huddinge kommun eller använder kommunens verksamhetssystem. Den innehåller information för hur informationssäkerhet ska upprätthållas. Delar av den information som kommunen hanterar omfattas av skyddskrav i lagar och andra författningar samt offentlighets- och sekretesskrav. Kommunens policy för informationssäkerhet stadgar att kommunen i arbetet med informationssäkerhet ska stödja sig på ISO-standard och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer för informationsklassificering och analys. Alla verksamhetssystem och behandling av information ska uppfylla basnivå för informationssäkerhet. 2. Säkerhetsorganisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens säkerhet. Säkerhetssansvaret följer linjeorganisationen och varje chef är ansvarig för att personalen har adekvat utbildning och känner till vilka säkerhetsbestämmelser verksamheten omfattas av. Det är av yttersta vikt att anställda får återkommande information och utbildning för att hög säkerhetsnivå ska kunna upprätthållas. Inom varje förvaltning ska det finnas lokalt utsedda ansvariga som hjälper till med riskanalyser, genomför beslutade säkerhetsåtgärder och är behjälplig med incidentutredningar. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

5 KS-2013/ (9) 3. Användning av Internet, e-post och sociala medier Kommunens e-postsystem är ett arbetsverktyg. Det får användas för privat bruk men bara om det inte inkräktar på arbetet, medför kostnader eller på annat sätt skadar kommunen. E-postadresser tillhörande Huddinge kommun ska inte registreras för eller användas som identifikation för inloggning till applikationer eller system om det inte har anknytning till tjänsten. Automatisk vidarebefordran från kommunala e-postkonton till externa e- postadresser ska inte ske. Elektronisk post omfattas av samma regler för offentlighet som gäller för pappershandlingar. I tryckfrihetsförordningen regleras rätten att ta del av allmänna handlingar och det gäller även för e-post. Information som läggs in i e- postsystemets funktion för kalender och kontaktregister omfattas av samma krav. Regler om öppnade och registrering av allmänna handlingar finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 3.1 Typer av elektroniska brevlådor Inom kommunen finns olika elektroniska brevlådor kopplade till olika verksamhetsgrenar inom förvaltningar eller för specifika funktioner. För varje brevlåda ska det finnas utsedd informationsägare som beslutar om och följer upp behörigheter till respektive brevlåda samt ansvarar för att inkommande och utgående handlingar hanteras lagenligt. Beslut om att öppna upp ny brevlåda ska fattas av verksamhetschef efter samråd med registrator. Myndighetsbrevlådor Kommunens officiella brevlåda administreras av kommunstyrelsens kansli. Varje nämnd har också en officiell brevlåda. De administreras av respektive nämnds förvaltning. Andra myndighetsbrevlådor kan finnas hos en förvaltning, en skola eller en särskild grupp av tjänstemän. Funktionsbrevlådor Funktionsbrevlådor är knutna till en specifik funktion, exempelvis registrator eller Fråga servicecenter, och administreras av den eller de tjänstemän som ansvarar för denna funktion.

6 KS-2013/ (9) En anställds brevlåda (enskild tjänstemans brevlåda) De handlingar som inkommer till eller skickas från anställds e-postkonto och som utgör allmänna handlingar ska följa Huddinge kommuns rutin för öppning, registrering och hantering av allmänna handlingar. 3.2 Hantering av elektroniska brevlådor Öppnande av brevlåda En elektronisk brevlåda ska som en följd av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen öppnas varje arbetsdag. Var och en ska se till att den personliga brevlådan blir öppnad vid frånvaro. Detta kan ske genom att en kollega inom samma förvaltning tilldelas behörighet att läsa och besvara inkomna handlingar. För att registrator eller en annan anställd på samma förvaltning ska få tillgång till någons personliga brevlåda, om denne inte har getts elektronisk möjlighet att själv logga in, ska ägaren lämna en skriftlig fullmakt att öppna samtliga e- postmeddelanden som är adresserade till tjänstemannen personligen, men som kan antas röra tjänsteangelägenheter. Om medgivande saknas och vidarebefordran inte sker har förvaltningschef rätt att vid behov fatta beslut om öppnande av brevlåda. Kommunen har enligt offentlighets- och sekretesslagen skyldighet att besvara förfrågningar skyndsamt. Vid planerad frånvaro ska frånvarohanteraren i e- postsystemet aktiveras. Den särskilda mappen för spam ska kontrolleras dagligen för att säkerställa att inga inkommande meddelanden felaktigt hamnat där. Sekretessbelagd upptagning E-post/upptagningar, exempelvis dokument, bild- eller filmfiler, vilka bedöms omfattas av sekretess får inte förvaras i en elektronisk brevlåda. Om ett sådant meddelande kommer in till en elektronisk brevlåda i kommunen ska meddelandet omedelbart föras över till avsedd lagringsyta, som specificeras i nämndens dokumenthanteringsplan, och gallras ur den elektroniska brevlådan. Gallring E-post i kommunens e-postsystem gallras automatiskt efter 90 dagar. 3.3 Internetanvändning Internet ska primärt användas som ett redskap i arbetet. Privat användning i mindre omfattning accepteras så länge det inte inkräktar på arbetet, medför kostnader eller på annat sätt skadar kommunen.

7 KS-2013/ (9) Det är inte tillåtet att för privata syften besöka webbplatser med extrempolitiskt, pornografiskt eller liknande innehåll. Det är heller inte tillåtet att delta i chatt-sidor, spelsidor eller ladda ner program från Internet om detta inte sker i tjänsten. Det är vidare inte tillåtet att skicka kedjebrev. Anmälan till mejlinglistor får endast ske till listor där informationen behövs i tjänsten. Kommunens IP-adress registreras vid surfing på Internet och temporära filer (cookies) lagras i enheten. Dessa filer utgör allmän handling och kan komma att lämnas ut om allmänheten begär att få ut information om vilka webbsidor enskilda anställda eller förtroendevalda har besökt. 3.4 Sociala medier I kommunikationsarbetet ger sociala medier möjlighet till en bredare dialog och ökad delaktighet. Huddinge kommun har fastställda riktlinjer för kommunikation via sociala medier. Riktlinjerna för användning av sociala medier gäller endast medier där det är möjligt att kommunicera, föra en dialog. Om teknisk plattform för sociala medier används utan dialogform omfattas mediet av webbriktlinjerna. Riktlinjerna talar om hur vi som tjänstemän bör uttala oss i tjänsten. Riktlinjerna följer SKLs skrivelse för sociala medier och gällande lagstiftning för handlingsoffentlighet, elektroniska anslagstavlor, personuppgifter samt upphovsrätt. Riktlinjerna justeras i enlighet med SKLs rekommendationer eller vid förändrad rättslig reglering. Huddinge kommuns kommunikationspolicy understryker tydlighet, öppenhet och tillgänglighet. Dessa tre ledord är särskilt viktiga i kommunikationen via sociala medier. Huddinge kommuns riktlinjer för sociala medier ska följas. 3.5 Kontroll av Internet- och e-postanvändning All användning av Internet registreras i en logg. Loggningen omfattar uppgifter om användarnamn och namnet på den webbplats som besökts. Om det vid genomgång av loggarna framgår att det förekommer surfing på webbplatser som enligt riktlinjerna inte får besökas, eller om surfing förekommer i onormalt stor omfattning på vissa tillåtna kategorier webbplatser kan administrativa direktören eller förvaltningschef besluta om kontroll av enskilda individers surfing. Det förs även en logg över all e-post som innefattar uppgifter om avsändare, mottagare, ärendemening, tidpunkt och storlek på meddelandet samt namnet på bifogade filer.

8 KS-2013/ (9) Kommunen utövar normalt ingen kontroll över de anställdas e- postmeddelanden. Kommunen kan komma att ta del av de uppgifter som finns i ett e-postmeddelande om det är nödvändigt för att uppfylla myndighetens skyldigheter om allmänna handlingars offentlighet. Kommunen kan även komma att ta del av de uppgifter som finns i ett e- postmeddelande om det är nödvändigt med hänsyn till informationssäkerheten, exempelvis vid virus- och hackerangrepp eller för att utreda och förhindra brott. Beslut om kontroll fattas av administrativa direktören eller förvaltningschef. 4. Distansarbete och mobil användning av IT Verksamhetssystem som får bearbetas externt utanför arbetsplatsen ska ha föregåtts av risk- och sårbarhetsanalys för att säkerställa korrekt informationshantering och tillämpliga säkerhetslösningar. De mobila enheter som kommunen har bedömt får användas i tjänsten får utnyttjas efter att de har försetts med installerad säkerhetsprogramvara med beslutade säkerhetsinställningar, bilaga 1. Varje chef ansvarar för att personalen har kompetens för mobilt utnyttjande av IT samt att lagar, policys och riktlinjer är kända och följs. 4.1 Informationsklassificering Information som upprättas, bearbetas, lagras eller distribueras ska hanteras i enlighet med kommunens klassningsmodell för informationstillgångar, bilaga 2. Utgör informationstillgången allmän handling finns även legala krav att beakta vilket framgår av Huddinge kommuns rutin för öppning, registrering och hantering av allmänna handlingar. Information klassas i fyra olika nivåer beroende på vilken konsekvens som det blir ifall informationen kommer i orätta händer, förloras eller inte är tillgänglig vid given tidpunkt: Allvarlig/katastrofal där information som kommer i orätta händer kan medföra allvarlig/katastrofal skada (information rörande rikets säkerhet) Betydande där information som kommer i orätta händer kan medföra betydande skada (exempelvis information med mycket hög känslighet såsom inom socialtjänst samt hälso- och sjukvårdsuppgifter) Måttlig där spridning av information kan medföra måttlig skada (exempelvis personuppgifter och annan verksamhetsinformation)

9 KS-2013/ (9) Ingen eller försumbar där informationen utgörs av enbart allmän och publik information och där en spridning av informationen endast medför ringa eller ingen skada Klassificeringen har till syfte att säkerställa att all information ges nödvändigt skydd. Vid bedömning av informationens värde ska förutom legala krav även verksamhetens behov av åtkomstbegränsning, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet beaktas. 4.2 Mobil access till informationssystem Vid distansarbete gäller samma krav för hantering av information som för ordinarie arbetsplats. Verksamhetschef respektive systemägare beslutar om ett systems information får bearbetas på distans och med vilken typ av mobil utrustning. Beslut om anslutning som gäller verksamhetskritiska system ska ha föregåtts av dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys varvid riskreducerande åtgärder ska ha genomförts. Analysen ska särskilt beakta de risker som finns med behandlingen av känsliga uppgifter i mobila enheter samt integritetsrisker vid samkörning av stora informationsmängder. Riskanalysen utgör grund för att besluta om vilka säkerhetsåtgärder som ska gälla för anslutningen samt hur loggning och analys av tillgången till information ska ske. Extern uppkoppling får inte ske till system som innehåller information som klassats ha mycket hög nivå av känslighet om inte särskilt genomförda säkerhetslösningar finns för ändamålet. För system som innehåller information som klassats ha hög nivå av känslighet får extern anslutning ske via krypterad förbindelse och efter stark autentisering såsom engångslösenord, e-legitimation, SITHS-kort eller motsvarande. Sådan information får skickas över e-post om krypterad lösning finns. Information utgörande nivå hög får endast föras utanför skalskyddet på media som har försetts med krypterade säkerhetslösningar för exempelvis mobil/pda, surfplatta, USB-minne, bärbar dator/hårddisk. Informationen ska skyddas med lösenord eller motsvarande. Uppkopplingar ska följa den av kommunens centrala IT-sektion godkända teknik och standard. Rutiner ska finnas för återkommande uppföljning och logganalys av externa anslutningar samt behörigheter till verksamhetssystem. Mobil utrustning och annat lagringsmedia som ska kasseras ska hanteras i enlighet med kommunens fastställda rutiner för att säkerställa att ingen käns-

10 KS-2013/ (9) lig information finns kvar på det bärbara mediet. Enheter som har innehållit känslig eller sekretessbelagd information ska fysiskt förstöras efter att informationen raderats. 4.3 Extern parts anslutning till verksamhetssystem Externa parters anslutning till verksamhetssystem ska ha föregåtts av dokumenterad risk- och sårbarhetsanalys samt följa den av kommunens centrala IT-sektion godkända teknik och standard för anslutningen. 4.4 Risk- och sårbarhetsanalys Varje beslut om mobil access till information i verksamhetssystem ska ha föregåtts av risk- och sårbarhetsanalys. Syftet med analysen är att säkerställa verksamhetens kontinuitet och informationstillgångarnas säkerhet. Analyserna ska dokumenteras och föreligga varje beslut som medger access till informationen i verksamhetssystemen. Riskanalysen ska fokusera på varje verksamhets viktigaste mål och uppgifter. Analys ska göras inför varje beslut som innebär större förändrade strategiska inriktningar för hur information ska behandlas eller lagras, exempelvis övergång till e-arkiv, delning av eller tillgång till myndighetsinformation eller annan övergång till nya typer av kommunikationslösningar. Den skyddsnivå som beslutas ska stå i proportion till det som ska skyddas. Analysen ska omfatta de krav som ställs med avseende på: Sekretess (skydd mot obehörig åtkomst av information) Riktighet (åtgärder för att åstadkomma rätt kvalitet på information, att information inte obehörigen, av misstag eller på grund av funktionsstörning har förändrats) Tillgänglighet (åtgärder för att säkra drift och funktionalitet) Spårbarhet (möjligheten att fastställa vem som gjort vad eller att kunna verifiera orsaken till en händelse) 4.5 Personuppgiftsbiträdesavtal Avtal ska finnas med leverantör eller annan som på uppdrag av kommunen lagrar eller behandlar information innehållande personuppgifter. Personuppgiftsombudet för förteckning över vilka biträdesavtal som finns i kommunen. 5. Tekniska säkerhetsåtgärder Det finns en risk för vidarespridning av kommunens information vid anslutning och synkronisering mot externa system eller applikationer varför tekniska begränsningar eller skydd måste finnas. Spårbarhet ska finnas för information som det råder sekretess för eller annars betraktas som känslig eller

11 KS-2013/ (9) verksamhetskritisk. Information som bedöms vara särskilt skyddsvärd eller känslig ska vara säkrad genom kryptering och får endast synkroniseras externt efter föregående stark autentisering. Information som innehåller personuppgifter får endast synkroniseras med tjänster eller applikationer som kommunen har ett personuppgiftsbiträdesavtal med. Information i mobila enheter ska arkiveras, raderas samt återställas till fabriksinställningar innan annan anställd övertar enheten. 5.1 Synkronisering av e-post och kalender till mobil enhet Synkronisering får endast ske till enheter som har av centrala IT-sektionen godkänd programvara för säkerhet installerad. 5.2 Lagring och delning av information Allmänna handlingar, sekretessbelagd information eller annan verksamhetskritisk information ska hanteras i enlighet med kommunens informationssäkerhetspolicy, dokumenthanteringsplaner samt Huddinge kommuns rutin för öppning, registrering och hantering av allmänna handlingar. Sådana handlingar får endast lagras på mobila enheter eller extern lagringsplats som kommunen har slutit avtal med och därmed kan styra tillgången till informationen. Originalet ska i förekommande fall lagras centralt. Information som ska mellanlagras för att senare överföras till förvaring i arkiv ska stödja de format som gäller för slutlig förvaring i e-arkiv och som anges i Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2009:1 och 2009:2 eller senare upplagor). Allmänna molntjänster där enskilda själva sluter avtal gällande lagring ska inte användas annat än efter dokumenterat beslut av administrativa direktören eller förvaltningschef och efter samråd med IS/IT-strateg om inte rätten finns att ingå avtal eller särskild fullmakt finns för detta. Säkerhetskopiering sker av information som lagras i verksamhetssystemen. Information ska med jämna mellanrum sparas ned i verksamhetssystem samt arkiveras, gallras eller raderas när den inte längre behövs. Lagring på andra lagringsutrymmen än verksamhetssystemen ska betraktas som endast temporära. 5.3 Mobila applikationer Mobila applikationer medger ett effektivt arbetssätt för mobila enheter. Applikationer med låg säkerhetsnivå eller virus utgör samtidigt en specifik risk för avsiktlig eller oavsiktlig spridning av information. Mobila applikationer

12 KS-2013/ (9) får endast laddas ned och användas på de mobila enheter som har Huddinge kommuns valda säkerhetslösning installerad. 5.4 Incidenthantering En incident är en handling eller händelse som påverkar informationstillgångars sekretess, riktighet eller tillgänglighet på ett negativt sätt som innebär skada för verksamheten. Det är inte incidenten i sig som är negativ för tillgången utan den eller de skador, konsekvenser, som incidenten leder till. Virusangrepp, identitetsstölder och skadlig kod ökar varför det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifter och använda rekommenderade säkerhetsinställningar. Vid inträffad incident ska kommunens rutiner för incidenthantering följas. 6. Uppföljning Elektroniskt lagrad information ska vara skyddad mot förlust, förstörelse och förvanskning. Rutiner ska finnas som säkerställer läsbarheten av elektroniskt lagrad information under hela dess bevarandeperiod. Kommunarkivet kan hjälpa till med vilka format och vilken teknik som är lämplig att använda. För informationsmängder innehållande personuppgifter eller annars känslig information ska spårbarhet finnas som i logg utvisar på individnivå vem som har haft access till informationen, eventuella förändringar som har gjorts och när det skedde. För särskilt känslig information ska logguppföljning ske var tredje månad. Loggarna ska vara skyddade mot obehörig insyn och förändring. Uppföljning ska ske fortlöpande för att säkerställa att verksamheten lever efter gällande lagar och fastställda policys och riktlinjer. Skyddsåtgärder ska följas upp i syfte att kontrollera att de ger avsedd effekt och verkar för att förbättra säkerheten. De ska fortlöpande kontrolleras och anpassas. Respektive verksamhetschef, informations- och systemägare har ansvar för att se till att kontrollerna finns och genomförs.

13 BILAGA KS-2013/ (3) HANDLÄGGARE Ingela D Hellström <Mottagare> Säkerhetsinställningar mobila enheter samt rutiner för incidenthantering För att så långt möjligt skydda att individer och verksamheter drabbas av incidenter till följd av virus, skadlig kod eller identitetsstölder ska mobila enheter ha följande säkerhetsinställningar: Enheten är ett arbetsredskap och ska inte lånas ut till andra för annat syfte eller lämnas obevakade utan uppsikt. Kodlås ska vara aktiverat och enheten ska vara inställd för att låsas automatisk efter 30 sekunders inaktivitet. Enheten ska vara inställd för att automatisk utloggning ska ske från tjänster och verksamhetssystem efter 10 minuters inaktivitet. Användarnamn och lösenord för inloggning till olika program eller applikationer ska inte förvaras i den mobila enheten. Automatiska inloggningar bör undvikas. Det är inte tillåtet att använda annan anställds användaridentitet för inloggning. Bluetooth ska vara inaktiverad när den inte används. Enheten ska vara inställd på att vara osynlig när funktionen används samt vara inställd på att inte tillåta automatiska uppkopplingar. Anslutning till verksamhetssystem via öppna WIFI-nätverk, exempelvis på allmänna platser eller nätverk som inte är krypterade, får endast ske via krypterad förbindelse (https). Enheten ska ha säkerhetsprogramvara installerad samt ha funktion för distansradering av information vid förlust av enhet. Enheter som synkroniseras med kommunens e-postkonto och kalender ska vara inställda så att original finns kvar på kommunens e- postserver för att minska risken för att information förkommer vid POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB HUDDINGE

14 BILAGA KS-2013/ (3) förlust av enhet. Synkronisering ska endast kunna ske efter angivande av låskod. Uppdatering av mobila enheter ska ske fortlöpande vartefter nya säkerhetsuppdateringar lanseras eller annars på uppmaning av centrala IT-sektionen. Vid resa utanför EU/EES får inga personuppgifter hänförliga till arbetet bearbetas eller hanteras på enheten. Länkar, filer och program från okända avsändare bör behandlas restriktivt då det kan innehålla virus eller skadlig kod. Vid tveksamhet kontakta IS/IT-samordnare eller centrala IT-sektionen innan sådan öppnas eller installeras. Funktion för automatisk öppning av meddelande ska vara avstängd på enheten. Centralt förinställda säkerhetsinställningar får inte stängas av eller förändras. Det är inte tillåtet att jailbreaka eller annars göra rooting på den mobila enheten. GPS-funktion ska vara avstängd om funktionen inte behövs i tjänsten. Det är inte tillåtet att byta SIM-kort i enheten för att använda den privat. Det är inte tillåtet att använda enheten som modem eller att annars kringgå ordinarie uppkoppling mot verksamhetssystem. Incidenthantering Om misstanke finns om att någon annan använt anställds användaridentitet, att enheten har utsatts för virus eller annan skadlig kod ska det omgående anmälas till närmaste chef. För att minska risken för vidarespridning ska följande göras: Ange vilket system, tjänst eller applikation det gäller och vid vilken tid det upptäcktes. Om något avviker från det normala exempelvis att information har lagts till, tagits bort eller kanske vidarebefordrats från något e- postkonto.

15 BILAGA KS-2013/ (3) Undvik om möjligt att tills vidare använda enheten. Om enheten har tappats bort eller blivit stulen ska det omedelbart anmälas till IT-sektion för att minska risken för vidarespridning av information etc. Vid förlust ska lösenord omedelbart bytas på inloggning till konton som enheten har haft access till.

16 Kansli DATUM SIDA DIARIENUMMER 18 november (2) KS-2013/ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Bilaga 2 Informationsklassificeringsmodell för informationstillgångar Spårbarhet 4 Konsekvensnivformation Åtkomstbegränsning 1 Riktighet 2 Tillgänglighet till in- 3 Allvarlig/ Information som, om den Oriktig information kan Avbrott i tillgänglighet till katastrofal kommer i orätta händer, kan medföra allvarlig/katastrofal skada medföra allvarlig/katastrofal skada. information kan medföra allvarlig/katastrofal skada. Användning eller ändring av information ska ske under strikt kontrollerade former och enbart tillåtas för särskilt godkänd personal. Generellt tillämpligt: För information som kan bli föremål för sekretess enl. 15 kap. 1-2 OSL Mycket strikt kontroll av i princip all data. Generellt tillämpligt: 1. Information med mycket höga krav på riktighet 2. Verksamhet där hantering av information styrs av specifika lagparagrafer, t.ex. säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633) Alternativa rutiner ska finnas för tillgång till informationen. Vid fel ska ingen information förloras. Avsaknad av möjlighet att följa upp specificerade händelser kan medföra allvarlig/katastrofal skada. Mycket strikta krav på att entydigt kunna följa vem som gjort vad, när detta skett och liknande relaterat till säkerhetskrav i lagar och förordningar. Betydande Information som, om den kommer i orätta händer, kan medföra betydande skada. Spridning, användning eller ändring av information ska ske under kontrollerade former och enbart tillåtas för godkänd behörig personal. Generellt tillämpligt: 1. Information som kan bli föremål för sekretess enl. OSL 7 kap 3 18 kap1-4, 8-10, kap 3, 21 kap 1, 2,3,4, 7 23 kap kap 1-6, 8, 10-11, kap 1-8, kap Information som påverkas av lagkrav hänförbara till visst verksamhetsområde t ex patientjournallag. Oriktig information kan medföra betydande skada. Strikt kontroll av i princip all data. Generellt tillämpligt: 3. Information med särskilt höga krav på riktighet (t ex affärssystem). 4. Verksamhet där hantering av information styrs av specifika lagparagrafer, t.ex. känsliga personuppgifter (pers. ansvar). 5. Information för kritiska processer i verksamheten. Avbrott i tillgänglighet till information kan medföra betydande skada. Kortvariga störningar i datordriften där information inte är tillgänglig uppgår till mindre än 4 timmar. Vid fel ska ingen information förloras. Information som ingår i eller stöder verksamhet där avbrott i datordriften innebär att man inte kan upprätthålla nödvändig tillgänglighet och servicenivå i produktionen med alternativa metoder och procedurer. Generellt tillämpligt: 1. För verksamheten mycket kritisk information. Avsaknad av möjlighet att följa upp specificerade händelser kan medföra betydande skada. Stora krav på att entydigt kunna följa vem som gjort vad, när detta skett och liknande relaterat till revisionskrav och/eller lagar och förordningar. 1 Åtkomstbegränsning (även konfidentialitet/sekretess): att informationen skyddas för obehöriga. 2 Riktighet: att informationen är riktig och inte ändras obehörigt. 3 Tillgänglighet: att informationen finns tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle. 4 Spårbarhet: att på individnivå kunna visa vem som haft tillgång till informationen, när och om någonting förändrats.

17 Kansli DATUM SIDA DIARIENUMMER 18 november (2) KS-2013/ KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Måttlig Information som, om den kommer i orätta händer, kan medföra måttlig skada. Spridning, användning eller ändring av information får endast ske av godkänd behörig personal. Generellt tillämpligt: 1. Information innehållande känsliga personuppgifter enligt PUL 2. Information som kan bli föremål för sekretess enligt OSL övriga paragrafer. 3. Information avsedd för egen personal. Oriktig information kan medföra måttlig skada. Generellt tillämpligt: 1. Information som omfattas av lagrum där riktighetskrav anges (t ex. PUL). 2. Information som ingår i myndighetsutövning. 3. Information där krav på spårbarhet eller oavvislighet 5 föreligger. Information som ingår i eller stöder verksamhet där avbrott i tillgänglighet till information kan medföra måttlig skada. Kortvariga störningar i datordriften där information inte är tillgänglig uppgår till som mest en arbetsdag. Vid fel ska information från mer än en halv arbetsdag aldrig förloras. Generellt tillämpligt: 1. Information som ingår i eller utgör stöd för myndighetsutövning och/eller kärnverksamhet. Avsaknad av möjlighet att följa upp specificerade händelser kan medföra måttlig skada. Spårbarhetskrav på vissa specificerade händelser och vem som skapat vad och när. Ingen eller försumbar Information som vid oönskad spridning endast medför ringa eller ingen skada 6. Informationen utgörs enbart av allmän offentlig information. Oriktig information medför endast ringa eller ingen skada. Data kan accepteras mer eller mindre utan kontroll. Avbrott i tillgänglighet till information medför endast ringa eller ingen skada. Störning i datordriften där information inte är tillgänglig under flera arbetsdagar är hanterbart. Vid fel ska information från mer än en arbetsdag aldrig förloras. Information där verksamhetsberoendet är lågt. Avsaknad av möjlighet att följa upp olika händelser medför endast ringa eller ingen skada. Inga behov av spårbarhet. 5 Med innebörden att utförande av en specifik handling inte i efterhand ska kunna förnekas av utföraren. 6 Med skada avses badwill, ekonomisk skada, men eller annan skada för kommunen eller intressent. I begreppet intressent innefattas personalen, kommuninnevånare, tredje man etc.

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet

Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Bilaga 3 - Anvisningar Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Innehåll Bilaga 3. Anvisningar... 1 3.1 Genomförande av

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter

Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Vägledning för säkrare hantering av mobila enheter Sammanfattning Smarta telefoner, surfplattor och andra liknande mobila enheter används i allt större utsträckning både privat och i organisationer. En

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Revisionsrapport nr 5/ Upplands Väsby kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Iakttagelser... 5 2.1 IT-organisation... 5 2.2 IT-system... 5

Läs mer

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016

Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2012.0089 Folkhälsonämnden Riktlinjer vid användande av surfplatta inom folkhälsonämnden och folkhälsoförvaltningen 2014-2016 Sammanfattning

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter

Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter Säkerhetsaspekter gällande ehemtjänst-produkter HJÄLPMEDEL INOM EHEMTJÄNST... 2 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER... 2 PÅ KRYPTERING... 3 AUTENTISERING... 4 BEHÖRIGHETER... 7 LOGGNING OCH SPÅRBARHET... 7 BACKUPER...

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Gapanalys - Checklistan

Gapanalys - Checklistan Gapanalys - Checklistan www.informationssäkerhet.se 2 Författare Helena Andersson, MSB Jan-Olof Andersson, RPS Fredrik Björck, MSB konsult (Visente) Martin Eriksson, MSB Rebecca Eriksson, RPS Robert Lundberg,

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 5.2 INFORMATIONSSÄKERHETSGUIDE (14.12.2012) Med informationssäkerhet avses ändamålsenligt skydd av information, system och tjänster. Informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet skyddas

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Grundläggande Informationssäkerhet

Grundläggande Informationssäkerhet Grundläggande Informationssäkerhet Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. 1 Grundläggande informationssäkerhet I detta dokument behandlas främst den information

Läs mer

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke

Advokatfirma Rosén och Lagerbielke Anders Berndt Arena College Vårterminen 03 Analys av IT-säkerheten i Advokatfirma Rosén och Lagerbielke med förslag till riskreducerande åtgärder och införande av informationssäkerhetspolicy. Konsultfirma

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer