InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InformationsSäkerhets- Instruktion Användare"

Transkript

1 HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun i enlighet med Krisberedskapsmyndighetens Basnivå för InformationsSäkerhet (BITS)

2

3 INNEHÅLL 1 INLEDNING INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET Skydd mot skadlig programkod Installation av program ELEKTRONISK POST INCIDENTER Incidentrapportering DISTANSARBETE OCH MOBIL DATORANVÄNDNING BÄRBAR DATOR INKOPPLING AV DATORER OCH ANNAN IT-UTRUSTNING ARBETSPLATSEN... 6 Sida 1

4 1 INLEDNING Denna Informationssäkerhetsinstruktion för användare är en del av Härjedalens kommuns ITverksamhet och redovisar hur en användare av kommunens IT-system ska verka för att upprätthålla god säkerhet. Du som användare har en stor del av ansvaret för kommunens informationssäkerhet. För att du ska kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs måste du känna till: vilket ansvar Du har vad Du ska göra vid olika incidenter var Du kan få stöd och hjälp Förutom säkerhetsreglerna för datoranvändning finns fyra bilagor som ingår i säkerhetsinstruktionerna: Bilaga 1: Ansökan - Behörighet till kommunens nät Bilaga 2: Försäkran - Personligt ansvar för att upprätthålla en god informationssäkerhet Bilaga 1 och 2, ska lämnas påskrivna till Din närmaste chef. Bilaga 3: Bilaga 4: Bilaga 5: Allmänt om information Offentlighet och Sekretess Ansökan behörighet till kommunens nät via extern distanskoppling 2 INLOGGNING Våra IT-system har en inbyggd behörighetskontroll för att säkerställa att det endast är behöriga användare som kommer åt kommunens information. Det är varje användares ansvar att följa de regler som kopplas till behörigheten. För att få behörighet gäller: att du skriver under försäkran om personligt ansvar att du fyller i en skriftlig ansökan om behörighet att din chef godkänner och beslutar om behörighet att IT-enheten lägger in din behörighet i nätverket, som resulterar i att Du får: EN ANVÄNDARIDENTITET ETT ENGÅNGSLÖSENORD Första gången loggar du in med det tilldelade engångslösenordet. Detta lösenord kan du bara använda för att logga in till kommunens nätverk och byta till ett personligt lösenord (din hemlighet). Därmed säkerställs att endast du själv känner till lösenordet. Lösenordet ska bestå av minst 8 tecken vilket bör vara en blandning av bokstäver, siffror och specialtecken (till exempel! % & eller? ). Använd inte svenska tecken ÅÄÖåäö). Välj inte enkla lösenord som ex. abcd1234 eller andra lättforcerade såsom familjemedlems namn eller lösenord av typen qwerty12 d.v.s. enkla tangentkombinationer. Sida 2

5 Lösenordet är strängt personligt och ska hanteras därefter. Du ska därför: inte låna ut din behörighet inte avslöja ditt lösenord för andra skydda lösenordet väl omedelbart byta lösenordet om du misstänker att någon känner till det byta lösenord var 60:e dag (sker med automatik, du får varning i god tid) Om du misslyckas med inloggningen tänk på att lösenord är känsligt för små och stora bokstäver kontrollera först att CapsLock inte är på. Om du fortfarande inte kan logga in kontakta IT-enhetens HelpDesk ankn eller Om du glömmer ditt lösenord och försöker logga in med ett felaktigt lösenord kommer systemet att efter tre felaktiga försök att låsas kontakta HelpDesk för att få ett nytt engångslösenord. Tidigare använda lösenord kan du inte använda. När du byter lösenord kontrolleras att du inte använder något av de fem senaste lösenorden som du använt förut. Du lämnar spår efter dig när du är inloggad. Systemens loggningsfunktion används för att spåra obehörigt intrång. Detta görs för att skydda informationen och för att undvika att oskyldiga misstänkliggörs om oegentligheter inträffar. 3 HANTERING AV INFORMATION Viktig och kritisk information för kommunens verksamhet lagras i gemensamma servrar. Ett centralt system säkerhetskopierar varje natt alla förändringar till en särskild server och till magnetband. Du kan välja att lagra på enheterna H: eller G: H: (Personlig hemkatalog) är din personliga enhet som du kan använda för lagring av personligt arbetsrelaterat material. G: (Gemensam katalog) är en enhet för lagring av information som alla medarbetare i verksamheten/förvaltningen har tillgång till. Om du lagrar information på andra media (t.ex. USB minnen) än H eller G får det aldrig innehålla konfidentiella eller känsliga uppgifter och det är du själv som är ansvarig för säkerhetskopiering. Kommunens IT-enhet rekommenderar att lokal lagring av information inte görs. För att inte fylla de centrala servrarna rekommenderas att bild- och videofiler som måste sparas kopieras till USB-minnen, CD/DVD eller andra externa minnen. För den information du lagrar lokalt på din hårddisk ansvarar du själv och innebär: att du själv ska ta säkerhetskopior att du ska tänka på att USB-minnen, CD/DVD och andra externa minnen är känsliga för värme magnetism, damm, rök och tryck och måste hanteras därefter. Tänk på stöldrisken! att du ska tänka på att andra kan ha otillbörligt intresse av att komma över informationen Sida 3

6 4 INTERNET Kommunens lokala nätverk är anslutet till Internet via en s.k. brandvägg som reglerar in- och utgående trafik. När du använder Internet kan säkerheten påverkas i mycket hög grad beroende på ditt beteende. Du bör också vara medveten om att när du surfar på Internet, lämnar du spår efter dig i en loggfil. Denna loggfil är offentlig handling och visar bland annat vilka webbplatser du har besökt. Loggfilen granskas kontinuerligt. Vid användande av Internet gäller följande: spelprogram får inte laddas in i datorn gratisprogram får inte laddas i datorn utan att de godkänts och virustestats av IT-enheten fildelningsprogram får inte laddas in i datorn anställda ska avhålla sig från att utnyttja internet för surfning som inte har koppling till eller är relaterat med arbetet Allmänt gäller att vid nerladdning av filer från Internet krävs att Du har gott omdöme och endast hämtar sådant som är relevant för arbetet och kommer från välrenommerade sidor. Utöver säkerhetsrisken kan en felaktig hantering innebära skadeståndskrav, till exempel vid brott mot upphovsrätten. Kommunens datorer och nätverk får inte användas till att sprida, titta eller lyssna på material av pornografisk, rasistisk eller nazistisk karaktär. Förbudet gäller också material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, nationalitet etc.), har anknytning till kriminell verksamhet eller spelverksamhet (spel, vadslagning etc.). När du surfar på Internet representerar du vår kommun. Gör det med gott omdöme och sunt förnuft så att ditt agerande på nätet inte skadar oss. Agera i enlighet med våra värderingar så att det du förmedlar på nätet inte skadar oss. Du lämnar spår efter dig i form av kommunens IP-adress. 4.1 Skydd mot skadlig programkod Ett datorvirus kan beskrivas som ett program eller en programsekvens vars uppgift är att kopiera sig själv och tränga in i andra program för att utföra något otillbörligt. Datorvirus är ofta ytterst smittsamma och smittkällan kan vara svår att identifiera. Gratisprogram, spelprogram och filer som laddas ner från Internet eller bilagor till e-post är de vanligaste smittbärarna. Kommunen har centrala programvaror för virusbekämpning som kontinuerligt kontrollerar nätverket och de arbetsstationer som är anslutna. Även filer som du hämtar via Internet, e- post, CD/DVD, USB-minnen och andra externa minnen kontrolleras av dessa antivirusprogram. Hela tiden kommer nya datorvirus och eftersom antivirusprogrammen inte kan garantera komplett skydd så gäller för samtliga: att vara observant på om datorn uppför sig konstigt, exempelvis att onormala förändringar sker på skärmen eller att datorn arbetar mycket långsamt att inte använda datorn vid misstänkt virusangrepp att omedelbart avbryta allt arbete i datorn där du gjorde upptäckten att omedelbart anmäla det inträffade till IT-enheten att anteckna alla iakttagelser som misstänks ha samband med händelsen Sida 4

7 4.1.1 Installation av program Alla program, oavsett om de kommer från Internet eller andra källor, ska installeras av IT-enheten eller av IT-enheten utsedd medarbetare med tillräcklig kompetens och godkänd behörighet. Därmed säkerställs också hantering av datorprogramlicenser enligt kommunens Licenspolicy. 5 ELEKTRONISK POST E-post är ett rationellt hjälpmedel i arbetet men lagringskapaciteten är begränsad. Tänk därför på att regelbundet radera i mapparna Mottagna försändelser, Skickade försändelser, och Papperskorg för att frigöra utrymme. Bifogade filer som du vill spara kan du spara på samma sätt som du lagrar annan information. För att undvika risk för datavirusspridning och onödig belastning av systemresurser gäller: att det inte är tillåtet med automatisk vidarekoppling från privata e-postadresser att vara selektiv med att skicka eller vidarebefordra e-post som innehåller stora filer att endast öppna e-post och bifogade filer från avsändare du litar på eller känner till att det är samma regler för diarieföring av in- och utgående e-post, som för vanliga brev att om du misstänker virussmitta ska du agera som beskrivits i avsnittet om Internet att inte använda din kommunala användaridentitet och lösenord när du registrerar dig i konferenser eller publika e-postservrar att om du får hotelsebrev eller liknande ska du i första hand kontakta din närmaste chef, ta inte bort brevet Mer information hittar du i bilaga 4 Offentlighet och sekretess. 6 INCIDENTER Möjliga oönskade hot mot säkerheten i våra IT-system betraktas som Informationssäkerhetsincidenter. Med incident avses: dataintrång datavirus eller annan skadlig kod i nätverket driftavbrott eller fysisk skada såsom stöld, brand, vatten, blixtnedslag, värme och sabotage För att i möjligaste mån förhindra att en eventuell incident utvecklas till ett verkligt hot gäller: att inte försöka åtgärda det inträffade på egen hand att omedelbart anmäla incidenten till IT-enheten att dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten att notera tidpunkt då du upptäckte problemet och när du själv senast använde systemet Sida 5

8 6.1.1 Incidentrapportering För att ytterligare förstärka säkerheten i kommunens IT-system sammanställs rapporterade incidenter. Dessa ligger till grund för säkerhetshöjande åtgärder. Genom att rapportera händelser hjälper Du till att höja nivån på Informationssäkerheten. 7 DISTANSARBETE OCH MOBIL DATORANVÄNDNING Det är systemägarens ansvar att besluta om IT-systemet, eller delar av det, får användas vid distansarbete och mobil datoranvändning. Vid sådant arbete ska det alltid finnas ett avtal mellan användaren och systemägaren, se bilaga 5. 8 BÄRBAR DATOR Bärbara datorer såväl som stationära datorer är arbetsredskap som kommunen tillhandahåller som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Att använda bärbar dator utanför ordinarie arbetsplats sker under personligt ansvar och utgör alltid en säkerhetsrisk. Därför gäller att: bärbara datorer ska förvaras inlåsta när du går för dagen hålla dator och datamedia under ständig uppsikt om du inte kan låsa in den inte lagra viktig och sekretessbelagd information på datorns lokala hårddisk se till att det finns en säkerhetskopia av datorns innehåll på din ordinarie arbetsplats tillse att senaste virusskydd och behörighetssystem finns installerat 9 INKOPPLING AV DATORER OCH ANNAN IT-UTRUSTNING Endast datorer och annan IT-utrustning (skrivare m.m.) installerade av IT-enheten får anslutas till kommunens nätverk. Privata datorer får inte anslutas till kommunens nätverk. 10 ARBETSPLATSEN Om du lämnar arbetsplatsen ska du låsa datorn ( Ctrl+Alt+Del ) eller logga ut, även om det bara är för en kortare stund, för att inte riskera att obehöriga tar del av eller förstör information i våra system. Det är Du som ansvarar för allt som registrerats med din användaridentitet. Utskrift av dokument ska i första hand ske till en gemensam nätverksansluten skrivare som IT-enheten har installerat. Endast om särskilda skäl finns, och att närmaste chef godkänt, kan skrivare direktanslutas till din arbetsdator. Om känsliga och sekretessbelagda dokument ska skrivas ut till gemensam skrivare finns funktioner som innebär att du måste gå till skrivaren och med en särskild knapptryckning kontrollerat beordra ut ditt dokument. Tänk på miljön och kostnader innan du skriver ut. Färgutskrifter kostar cirka 10 gånger mer än svart/vita. För att minska miljöpåverkan och utskriftskostnader ska standardinställning vid utskrifter vara dubbelsidigt och svart/vitt! Sida 6

9 Startsida vid uppkoppling mot Internet ska alltid vara kommunens Intranät. Detta ingår i den standardinstallation som kommunens IT-enhet gör och ska inte ändras. Stöd och hjälp med verksamhetssystem Kontakta din systemförvaltare inom din förvaltning. Service och support för teknisk IT-utrustning Vid problem med telefoni, datanät, dator, skrivare etc. kontakta IT-enhetens HelpDesk enligt följande turordning: 1. via Intranätets felanmälan, 2. via E-post 3. via Telefon anknytning eller IT-enhetens Helpdesk är bemannad under normal kontorstid. Sida 7

10 Sida 8 Informationssäkerhetsinstruktion Användare

11 BILAGA 1 ANSÖKAN OM BEHÖRIGHET TILL KOMMUNENS NÄTVERK Denna ansökan har du fått samtidigt med dokumenten Informationssäkerhetsinstruktion Användare och Försäkran Personligt ansvar för att upprätthålla en god Informationssäkerhet. Namn: Arbetsplats: Enhet: Telefonnr: Mobilnr: Anställningsform: Anställd tillsvidare Befattning: Tillfälligt anställd till och med... När du fyllt i denna Ansökan och skrivit under Försäkran (bilaga 2) lämnar du dessa till din närmaste chef för godkännande. IT-enheten behandlar sedan din godkända ansökan och du får en bekräftelse att du är upplagd i kommunens nätverk i form av Kontoinformation. Datum Underskrift (sökande) Ifylls av din närmaste chef Följande program tilldelas den sökande: Standardprogram installeras alltid ex. Virusskydd, Adobe Acrobat Reader, Internet explorer (kommunens intranät är startsida), E.post, Kontorsprogram. Datum Underskrift (närmaste chef) Ansökan med underskrift skickas till IT-enheten. Sida 9

12 BILAGA 2 FÖRSÄKRAN - PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA EN GOD INFORMATIONSSÄKERHET Den dator som jag disponerar är ett arbetsredskap som kommunen tillhandahåller som ett hjälpmedel i mitt dagliga arbete. Det är mitt ansvar att skydda dator, tillbehör, program och lagrad datainformation. I ansvaret ingår att följa fastställda regler i dokumentet Informationssäkerhetsinstruktion Användare, till närmaste chef anmäla om jag behöver ytterligare kunskap om datorer, IT-system eller hur säkerhetsinstruktionerna ska tillämpas. Jag har behovsprövad behörighet i kommunens nät och därmed också tillgång till handlingar, säkerhetsrutiner och IT-system där sekretess gäller. Jag är särskilt uppmärksam på hanteringen av dessa. Jag är medveten om det ansvar som det innebär att inneha behörighet i kommunens nät och accepterar att följa säkerhetsinstruktionerna. Datum Underskrift Arbetsställe Namnförtydligande Sida 10

13 BILAGA 3 1 INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET Denna Informationssäkerhetsinstruktion för användare är en del av Härjedalens kommuns ITverksamhet och redovisar hur en användare av kommunens IT-system ska verka för att upprätthålla god säkerhet. Kommunens policy och långsiktiga mål för Informationssäkerhetsarbetet framgår av kommunens Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetsinstruktionerna är en konkretisering av Informationssäkerhetspolicyn. Krav på och åtgärder för ett enskilt IT-system ska dokumenteras i en systemsäkerhetsplan. En sådan skall, i enlighet med Informationssäkerhetspolicyn, upprättas för de IT-system som bedöms som viktiga för verksamheten. Informationssäkerhetspolicy Systemsäkerhetsplan Informationssäkerhetsinstruktion - Drift Informationssäkerhetsinstruktion - Användare Informationssäkerhetsinstruktion - Förvaltning 2 ALLMÄNT OM INFORMATION Som medarbetare kommer du dagligen i kontakt med information i följande former: talad (även i telefon) tryckt och skriven på papper (inkomna handlingar och ärenden) lagrad i datorer (dokument och beslutshandlingar, inklusive Internet och Intranät) lagrad på olika media (USB-minnen, CD/DVD, band eller andra externa minnen ) lagrad i databaser fax epost presenterad på overhead, kartor och ritningar Den information som hanteras inom kommunen och i våra IT-system är en viktig gemensam resurs. Delar av den information som kommunen hanterar omfattas av skyddskrav i lagar och andra författningar. Om vi hanterar sådan information felaktigt kan det få allvarliga konsekvenser för både medarbetare, näringsliv och medborgare. Det övergripande målet för kommunens Informationssäkerhetsarbete är att medarbetare och kommunmedborgare alltid kan känna sig övertygade om att Härjedalens kommun hanterar information på ett korrekt sätt. Sida 11

14 BILAGA 4 1 OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS I HÄRJEDALENS KOMMUN Alla lagar och regler om offentlighet och sekretess som gäller vid traditionell post- och dokumenthantering gäller även vi användning av elektronisk post. Du som skickar eller tar emot e-post skall bedöma handlingens offentligrättsliga status. Du måste besvara frågor som: Är handlingen allmän Innehåller handlingen sekretessbelagda uppgifter Ska handlingen diarieföras 1.1 Allmän handling som är offentlig Handling är allmän om den förvaras hos en kommun och är inkommen till eller upprättad där. De dokument som Du skickar eller tar emot via e-post är därmed vanligtvis allmänna handlingar. Allmänna handlingar som är offentliga får fritt spridas inom och utanför kommunen. 1.2 Allmän handling som inte är offentlig (sekretessbelagd) Allmän handling kan omfattas av sekretess enligt sekretesslagen. En sekretessbelagd allmän handling kan innehålla uppgifter som vid exponering är till skada för kommunen eller enskilds säkerhet och integritet, till exempel uppgifter som rör enskilds hälsotillstånd, personliga eller ekonomiska förhållanden. Allmänna handlingar som inte är offentliga får inte spridas inom eller utanför kommunen, annat än för kommunens egen handläggning av det ärende som är förknippat med handlingen. 1.3 Handling som inte är allmän En handling är inte allmän om den utgör arbetshandlingar som skickas mellan användare inom samma myndighet, exempelvis: arbetsmaterial och utkast minnesanteckningar eller beslutsförslag som inte anses som en upprättad handling förrän vid expediering eller arkivering meddelanden av mindre betydelse eller av rent privat natur 1.4 Utlämnande, gallring och radering av allmän handling Varje myndighet är skyldig att vid begäran, efter sekretessprövning, omedelbart och i läsbar form tillhandahålla en allmän handling, som finns i Din personliga brevlåda. Du bör ta för vana att regelbundet gallra och rensa din e-post för att underlätta vid en begäran om utlämnande. Reglerna säger att Du kan radera handlingar av ringa värde så fort som du läst dom. Sida 12

15 BILAGA 5 ANSÖKAN OM BEHÖRIGHET TILL KOMMUNENS NÄTVERK VIA EXTERN DISTANSKOPPLING Denna ansökan är en bilaga till dokumentet Informationssäkerhetsinstruktion Användare för användare som har behov av åtkomst till kommunens nätverk via externa internetkopplingar som mobilt bredband eller annan bredbandskoppling utanför kommunens kontorsarbetsplatser. I förkommande fall tilldelas enbart mobilt bredband då behovet enbart är åtkomst till webmail (mail.herjedalen.se) och internet. Endast dator som arbetsgivaren tillhandahåller får användas i denna kommunikationslösning. Namn: Arbetsplats: Enhet: Telefonnr: Mobilnr: Jag har av kommunen blivit tilldelad en dator för att kunna utföra mitt arbete och som är installerad och verifierad av IT-enheten. Jag har av kommunen blivit tilldelad ett mobilt bredband för att kunna utföra mitt arbete på distans där fast uppkoppling saknas och installerad och verifierad av ITenheten. Jag har tagit emot en RSA-kryptonyckel (säkerhetskod) och förstår att den är att betrakta som en personlig värdehandling som hanteras och bevaras därefter. När du fyllt i denna Ansökan lämnar du den till din närmaste chef för godkännande. IT-enheten behandlar sedan din godkända ansökan och du får en RSA-kontoinformation som bekräftelse på att du är upplagd i kommunens säkerhetssystem för extern distanskoppling. Datum Underskrift (sökande) Ifylls av din närmaste chef Följande program ges behörighet till den sökande och publiceras i Citrix webportal: Datum Underskrift (närmaste chef) Ansökan med underskrift skickas till IT-enheten. Sida 13

16 BILAGA 6 ANMÄLAN OM AVSLUT AV KONTO I KOMMUNENS NÄTVERK Denna anmälan har du fått samtidigt med dokumenten Informationssäkerhetsinstruktion Användare och ska användas när du slutar din anställning i kommunen för att säkerställa att konton avslutas, behörigheter till system tas bort och utrustning återlämnas. Namn: Arbetsplats: Telefonnr: Mobilnr: Användarnamn vid inloggning till nätverket (login-namn): Konto och behörigheter till verksamhetssystem är raderade av verksamhetens systemförvaltare. Nätverkskonto ska avslutas: (denna dag raderas konto, e-post och hemkatalog H:) Fyll i denna Anmälan tillsammans med din närmaste chef och därefter kontaktar du ITavdelningen för avslutning av nätverkskonto (nätverk och e-post) och återlämnande av utrustning. Datum Underskrift (närmaste chef) Ifylls av IT-avdelningen Följande utrustning återlämnas: Dator modell:. Datornamn:.. Mobiltelefon Mobilt bredband Övrigt Övrigt modell:. modell: Avslutande av nätverkskonto (konto, e-post och hemkatalog H:) Konto och behörigheter till kommunens nätverk är raderade denna dag Datum Underskrift (mottagare IT-avdelningen) Sida 1

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER...

Säkerhetsinstruktion 1 BAKGRUND INLOGGNING HANTERING AV INFORMATION INTERNET E-POST INCIDENTER... 2000-08-11 Sida 1 1 BAKGRUND... 2 2 INLOGGNING... 2 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4 INTERNET... 4 5 E-POST... 5 6 INCIDENTER... 5 7 BÄRBAR PC... 5 8 ARBETSPLATSEN... 6 2000-08-11 Sida 2 1 BAKGRUND Information

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser

Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Sid 1 (7) Säkerhetsinstruktion för användare av UmUs it-resurser Innehållsförteckning 1 Bakgrund...2 2 Tillgång till it-resurserna...2 3 Hantering av information...4 4 Programvaror...4 5 Internet...4 6

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet

Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Bilaga 1 - Handledning i informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet vid Karolinska Institutet Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255-2012-060) Gäller från och med Bilagor Bilaga 1. Handledning i informationssäkerhet

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion för användare

IT-säkerhetsinstruktion för användare Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 STYRDOKUMENT IT-säkerhetsinstruktion för användare 1 Inledning Ronneby kommuns IT-policy 1, Policy för IT-säkerhet i Ronneby

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet Information och anvisningar för medarbetare i Stockholms läns sjukvårdsområde Informationssäkerhet 3 Informationssäkerhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Med informationssäkerhet

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17

Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Datum Dnr Dpl 2012-09-17 2012/KS0194-1 005 Regler för IT-säkerhet Version 1.2 Upprättad av: Peter Jimmefors Upprättad: 2012-09-17 Fastställd av: Johan Fritz Fastställd: 2012-09-17 Bakgrund Information

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av Falköpings kommuns nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION... 3 4

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Personal (3:0:0) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare

Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare ASKERSUNDS KOMMUN Ny i nätverket kontoansökan och information till tillfälliga användare Januari 2009 IT-Avdelningen Regler och anvisningar för användare av Askersunds datanät Syfte Denna skrift är till

Läs mer

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1

Syfte...1 Omfattning...1 Beskrivning...1 Innehållsförteckning 1 Syfte...1 2 Omfattning...1 3 Beskrivning...1 3.1 Utgångspunkter och generella regler...1 3.2 Tillämpning av riktlinjerna inom Mälarenergi...1 3.3 Styrande lagar och regler...3 Bilaga

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om användning av myndighetens IT-utrustning samt IT-tjänster och telefoni RIB 2014:1 beslutade den 9 april 2014.

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk

Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk Säkerhetsinstruktioner för användare av kommunens nätverk SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS NÄTVERK 1 BAKGRUND...1 2 INLOGGNING...1 3 HANTERING AV INFORMATION...3 4 INTERNET...3

Läs mer

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal

IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal IT-Guiden Finspångs kommuns IT-guide för personal Datum 2014-10-20 Versionsnummer 1.0 IT-Guiden Revision Datum Utförd av Kommentar 1.0 2014-10-20 Lotta Berglund Dokumentet reviderat 2.0 Åsa Rundgren Dokumentet

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun

Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Timrå Kommun Kommunledningskontoret Vägledande råd och bestämmelser för Användare av ITsystem inom Timrå kommun Du måste känna till: vilket ansvar du har som medarbetare i Timrå kommun och de allmänna

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser

Regel. Användning av Riksbankens IT-resurser. Inledning. Användning av IT-resurser Regel BESLUTSDATUM: 2014-03-24 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Lars Andersson HANTERINGSKLASS: Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK

Läs mer

Riktlinjer IT-säkerhet för användare

Riktlinjer IT-säkerhet för användare Riktlinjer IT-säkerhet för användare Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Riktlinjens roll i IT-säkerhetsarbetet... 1 Inledning... 1 Omfattning... 1 Allmän skyldighet...

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Regler för användning av Riksbankens ITresurser

Regler för användning av Riksbankens ITresurser Regler för användning av Riksbankens ITresurser MAJ 2009 1 Inledning I det följande ges regler för användning av Riksbankens IT-resurser, vilka gäller för alla medarbetare i Riksbanken samt konsulter och

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20160516 Ersätter: 20130317 Dnr: 2016/00024 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197

Läs mer

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post

IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post IT riktlinjer vid användandet av Elektronisk post Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion användare

Informationssäkerhetsinstruktion användare 1(6) Informationssäkerhetsinstruktion användare Inledning Denna användarinstruktion är en del i Borås Stads Informationssäkerhetpolicy. Den ska vägleda Dig i användningen av Borås Stads gemensamma IT-resurser

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet

ORU /2016 Användning av IT-resurser - riktlinjer vid Örebro universitet Användning av IT-resurser Fastställda av: Rektor Datum: 2016-10-25 Inledning Örebro universitet är en statlig myndighet som bedriver utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Universitetet

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket

Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket Säkerhetsinstruktioner för användare av det administrativa nätverket SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV FALKÖPINGS KOMMUNS ADMINISTRATIVA NÄTVERK 1 BAKGRUND... 1 2 INLOGGNING... 1 3 HANTERING AV INFORMATION...

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning

IT-Säkerhetsinstruktion: Förvaltning n av 7 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun april 2006 av IT-samverkansgruppen n 2 av 7 IT SÄKERHETSINSTRUKTION: FÖRVALTNING Innehållsförteckning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltnings roll i IT-säkerhetsarbetet...3

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS INTERNA RIKTLINJER 1(9) Datum 2015-12-17 RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV PTS IT- ARBETSPLATS Fastställd av generaldirektören Göran Marby att gälla från och med den 17 december 2015. Innehåll: OMFATTNING OCH

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift

Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Policy för Internet- och e-postanvändning i N.N. församling/samfällighet/stift Beslutad av Utgångspunkt Datorer är ett mycket viktigt redskap i Svenska kyrkans verksamhet. Förutom verksamhetens krav på

Läs mer

Informations- säkerhet

Informations- säkerhet ISec Code of Conduct Internal information Informations- säkerhet Ditt ansvar! ISec Code of Conduct Informationssäkerhet Scanias verksamhet är beroende av att information är tillgänglig och hanteras på

Läs mer

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform

Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform Informationssäkerhet, ledningssystemet i kortform t Information är en tillgång som, liksom andra viktiga tillgångar i regionen, har ett värde och följaktligen måste få ett adekvat skydd. Informationssäkerhet

Läs mer

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium

Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium Regler för datoranvändning på Åva Gymnasium För att datoranvändningen på skolan ska fungera är det oundvikligt att etiska krav ställs på användarna. Kraven skiljer sig inte mycket från övriga krav som

Läs mer

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad.

som finns i skolan. Det hjälp. använder datorn. behandlad. Användarinstruktionn och elevkontrakt för elever på S:t Eskils gymnasium S:t Eskils gymnasium vill ge dig som elev en utvecklande, kreativ och lärorik tid under dina år på gymnasiet. Skolan satsar stora

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25

POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) ÖSTERGÖTLANDS LÄN Förvaltningsavdelningen 2009-06-25 POLISMYNDIGHETEN I IT-POLICY 1 (5) IT-policy Säkerhetsinstruktion för Användare Denna instruktion gäller för samtliga anställda vid Polismyndigheten i Östergötlands län Var medveten om att du fått förtroendet

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning 2013-09-24 1.0 IT- S Ä K E R H E T S I N S T R U K T I O N IT-säkerhetsinstruktion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

IT-riktlinje för elever

IT-riktlinje för elever Diarienr 2013/2394-BaUN 2013/813-UAN nternati IT-riktlinje för elever inom Västerås stad Skolverksamheter Beslutad av Barn- och ungdomsnämnden 131001 Beslutad av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun

Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Handbok för IT- och telefonianvändningen i Kävlinge, Staffanstorp och Burlövs kommun Innehåll Inledning 2 Allmänt om användningen av IT-miljön 2 Användning av telefon, mobiltelefon och telefax 5 Användning

Läs mer

VIKTIG INFORMATION!!!

VIKTIG INFORMATION!!! VIKTIG INFORMATION!!! Läs noga igenom bifogad information! Skriv på den bifogade ansvarsförbindelsen och skicka denna till IT-avdelningen. När behörig personal erhållit den påskrivna ansvarsförbindelsen

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson

Internet. IT riktlinjer vid användandet av. Upprättad av: Johan Israelsson IT riktlinjer vid användandet av Internet Upprättad av: Johan Israelsson Godkänd av: Lennart Käll Godkänd av: Daniel Hellstrand Godkänd av: Henrik Jakobsson Sig.: Johan Israelsson Sig.: Lennart Käll Sig.:

Läs mer

IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14

IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14 IT POLICY FÖR PAJALA KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-06-14 INDEX SIDA Regler för datoranvändning Allmänt 2 1. Spara dokument 2 1.1 Stationära datorer 2 1.2 Portabla datorer 2 1.3 Programinstallation

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

Säker hantering av information

Säker hantering av information Del 2 Instruktion Säker användare Det ska vara lätt att göra rätt! Titel, Del 2 - Instruktion Säker användare Dokumenttyp Målgrupp Version 1.0 Utgivare Diarienr Instruktion Alla medarbetare RPS Datum 090820

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:315 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se Informationssäkerhetspolicy Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer

Innehåll. UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1

Innehåll. UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1 ...... 0BDistansåtkomst via systemaccess Innehåll USyftet med tjänsten distansåtkomst via systemaccess U... 1 UFörutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst U 1 UFörsta uppkopplingenu... 1 USå

Läs mer

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun

Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby kommun Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-04-19 KS/2017:145 Handläggare Tfn 0142-851 56 Kommunstyrelsen Förslag till riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e- post i Mjölby

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun

Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2012-11-13 Dnr 2012-259 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda i Laholms kommun Användningen av IT-stöd i vårt dagliga

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2016 08 30 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband

Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta och mobilt bredband Antaget av Kommunstyrelsen, 2014-05-13, 82 2 Riktlinjer för inköp och användande av mobiltelefon, dator, läsplatta

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion

Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion Författningssamling i Informationssäkerhets instruktioner för användare i Borlänge Kommun instruktion Beslutad av kommundirektören 2013-05-08 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Informationssäkerhetsinstruktioner

Läs mer

1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST. Fastställd Kommunstyrelsen , Ver 2.1

1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST. Fastställd Kommunstyrelsen , Ver 2.1 1/9 REGLER OCH RIKTLINJER FÖR E-POST Fastställd Kommunstyrelsen 2003-03-03, 100 2/9 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 1.1 Lagar och förordningar... 3 1.2 Offentlighet och sekretess... 3 1.3 Säkerhet

Läs mer

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND

POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND POLICY FÖR DATA- OCH INFORMATIONSSÄKERHET VID BMC I LUND Oktober 2005 Innehåll Introduktion...1 Avsikten med denna policy...1 Ansvar...1 Allmän policy...2 Klassificering av data...2 Accesskontroll...3

Läs mer

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna

Metoder för att öka informationssäkerheten. och därmed minska säkerhetsriskerna Metoder för att öka informationssäkerheten och därmed minska säkerhetsriskerna Mål Att utifrån en riskanalys identifiera förbättringsåtgärder som ökar säkerheten i verksamheten kunna välja lämpliga åtgärder

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet 1(5) Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 2007-12-07 Dnr 2007/96 2008-05-14 Sammanställning av riktlinjer för medarbetarnas

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2009-07-15 1 (9) Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 110 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Handläggare Henrik Andersson Informationssäkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05, 36, reviderad 2014-03-03 20 registernr 03.16.2 Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE... 3 SÄKERHETSINSTRUKTION

Läs mer