Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 8:00-12:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 8:00-12:00"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 8:00-12:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning ande Johan Persson (S), ordförande Christina Fosnes (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl (V), 2:e vice ordförande Dzenita Abaza (S) Mattias Adolfson (S) Marianne Dahlberg (S) Michael Ländin (S) Elisabeth Gustavsson (S) Lasse Johansson (S) Anders Andersson (C) Per Dahl (M) Inger Hilmansson (FP) Christopher Dywik (KD) Thoralf Alfsson (SD) Patricia Vildanfors (MP) Ersättare Marie Simonsson (S) Steve Sjögren (S) Ingemar Einarsson (C) Liselotte Ross (V) Jonas Lövgren (M) Kent Pettersson (FP) Övriga Lars Rosén (SD) Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 februari 2015

2 2 (49) Sekreterare Jonas Sverkén Justeras Johan Persson ordförande Mattias Adolfson

3 3 (49) 57 Genomgång av beslutsärenden Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän. Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 58 Fördjupad översiktsplan för Södra staden med omgivande kulturlandskap Dnr KS 2012/0524 Särskilt utlåtande den 10 december Fördjupad översiktsplan, antagandehandling den 21 januari Särskild sammanställning enligt miljöbalken den 16 januari Miljökonsekvensbeskrivning den 21 januari Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 januari 2015, 14. Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 27 januari Kommunstyrelsen fattade beslut hösten 2011 om att upprätta en fördjupad översiktsplan för Södra staden, för att få ett helhetsgrepp och för att skapa en samlad visionsbild för området. Uppdraget tilldelades kommunledningskontorets dåvarande mark- och planeringsenhet. Efter omorganisationen 2013/2014 är uppdraget överfört till samhällsbyggnadskontorets planenhet. Förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning var på samråd under vintern 2013/2014. Efter inkomna synpunkter reviderades planen och ställdes ut för granskning under sommaren De synpunkter som kom in under utställningstiden föranledde vissa justeringar av planen, vilka redovisas i ett särskilt utlåtande enligt plan och bygglagen (PBL) 3kap 17. Till handlingarna hör också en särskild sammanställning enligt miljöbalken 6kap 16. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Under överläggningen redovisas följande förslag:

4 4 (49) 1. Mattias Adolfson (S) med instämmande av Patricia Vildanfors (MP) och Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens 2. Christina Fosnes (M) med instämmande av Christopher Dywik (KD) och Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällbyggnadsnämndens förslag med ett tillägg om att utöka bebyggelseområdet i enlighet med vad alliansen i samhällsbyggnadsnämnden skriver i sin protokollsanteckning. 3. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget om att utöka bebyggelseområdet. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Christina Fosnes m.fl. tilläggs Han finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden samt tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Reservationer Ledamöterna från M, FP och KD reserverar sig mot beslutet att avslå eget tilläggs Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Kalmar kommun deltar i arbetet med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning. Detta görs tillsammans med Länsstyrelsen, med faktaunderlag från SMHI, och har pågått sedan Alla länsstyrelser i Sverige har ett nationellt uppdrag att ta fram en handlingsplan. Länsstyrelsens förslag till handlingsplan (Drn ) inkluderar 15 stycken arbetsområden (KS 2014/0464) av vilken Utse riskområden för översvämning och Återskapa landskapets vattenhushållande funktioner är två relevanta i fallet Södra Staden. Södra Staden planeras i ett område med låga flacka vegetationsbundna stränder som lätt kan översvämmas vid högvattennivåer Enligt SMHI kommer dessa högvattennivåer troligen att vara både högre och vanligare i samband med pågående klimatförändringarna. Dessa stränder fyller en viktig vattenhushållande funktion för närvarande. Den planerade exploateringen i detta område kommer att försämra områdets förmåga att fylla den funktionen. En analys av denna försämrade förmåga krävs innan lämplighet av den planerade exploateringen kan bedömas. Stigande havsnivåhöjning och ökad årsnederbörd kan öka risken för skred och erosion, föroreningar i vattendrag, variation i grundvattennivån, m.m. Detta kan få allvarliga konsekvenser för infrastruktur för el, värme och VA och dagvatten som kommer att ligger inom område som riskerar att översvämmas. Om detta område ska kunna vara en långsiktig etablering är det av största vikt att hänsyn tas till dessa risker.

5 5 (49) I framtiden kommer vi att vara i behov av mer åkermark än idag. Vi har en stor utmaning framför oss i att bli mer självförsörjande på mat och energi. Vi ser allvarligt på om mer åkermark tas i anspråk och stödjer inte tilläggsförslaget. 59 Utredning framtida bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun Dnr KS 2015/0044 Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen samt serviceförvaltningen den 28 januari Utredning framtida bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun den 21 januari Kommunstyrelsen i Kalmar beslutade den 6 maj 2014, 98, att ge VD i Kalmar Familjebad fortsatt uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar och andra intressenter utreda utvecklingsmöjligheter, kostnadskalkyler och en möjlig tidsplan för Kalmars framtida simhall. Uppdraget skulle omfatta framtida verksamhet i ny simhall kopplat till placering, ytor, tillgänglighet och ekonomi. Det fortsatta utredandet skulle också ta hänsyn till andra aktörers intresse av att hyra ytor i en framtida simhall. Uppdraget skulle vara klart senast den 30 november Utredningen som nu presenteras föreslår en etappindelad byggnation med byggstart Fösta etappen koncentreras till tränings- och tävlingsbassängen, undervisningsbassängen, rehabiliteringsbassängen, friskvårdslokaler, delar av omklädningsrum och personal- och föreningsytor. I andra etappen byggs entré med café och restaurang, butiker och hyreslokaler, Äventyrsbad, relaxavdelning samt resterande delar för att kunna erbjuda en komplett och modern bad- och friskvårdsanläggning. Vid den tredje och sista etappen byggs den andra motionssimsbassängen där storlek på bassäng och motionssimsbanor anpassas efter det behov som utformats under byggnationstiden av Kalmars nya simhall. Upplägget om etapper ger Kalmar kommun ekonomiska möjligheter att bygga en optimal bad- och friskvårdsanläggning och samtidigt kunna erbjuda en öppen simhall utan driftsbrott under hela byggprocessen. Arbetet fram till detta läge har varit inriktat på vad som ska byggas för att möta identifierade behov. Nästa steg blir att titta på hur det ska byggas och säkerställa placeringen. I samband med vidare utredning om förutsättningar för det nya badet i Kalmar bör även en utredning tillsättas kring möjligheterna att bygga om och utveckla nuvarande simhallslokaler till behovsanpassade aktiviteter för området Kalmar Sportcenter. I förslaget föreslås att kommundirektören ges följande uppdrag: 1. ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och friskvårdsanläggning 2. utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och friskvårdsanläggning 3. redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter

6 6 (49) 4. ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016 Ärendet ska återrapportera till kommunstyrelsen den 3 november Susanne Söderberg, kultur- och fritidsförvaltningen samt Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för utredningen. Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) med instämmande av Inger Hilmansson (FP) och Patricia Vildanfors (MP) att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med utredningens Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Christopher Dywiks m.fl. Kommunstyrelsen beslutar utifrån Utredning om framtida bad- och friskvårdsanläggning den 21 januari 2015 att ge kommundirektören följande uppdrag: 1. ta fram förslag på modell för upphandling av ny sim- och friskvårdsanläggning 2. utreda planmässiga förutsättningar för en placering av en ny sim- och friskvårdsanläggning 3. redovisa förslag på framtida Kalmar Sportcenter 4. ta med underlaget för investeringen i budgetprocessen 2016 Ärendet ska återrapportera till kommunstyrelsen den 3 november Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Det är på tiden att det tas itu med denna fråga. Badhuset och de ogynnsamma förhållanden som finns där har varit ett orosmoment under en längre tid. Den årliga ökade driftskostnaden på mkr som blir om en ny badhusanläggning ska byggas känns inte direkt glädjande när kommunen samtidigt måste göra stora besparingar. Men det är svårt att se annan utväg då den gamla simhallen är i så dåligt skick. Det är angeläget att kommunen har en väl fungerande simhall, inte minst för alla skolbarn som behöver lära sig simma, för allmänhetens behov och även för de många föreningsaktiva inom simning. Jag räknar dock med att vi kommer få ta ställning till många olika tänkbara scenarion, där olika kostnadsbilder kan preciseras. Det är också viktigt att det blir en bra lösning för nuvarande badhusbyggnad och det finns oerhörda möjligheter i vad som kan rymmas där. Varför inte slå två flugor i en smäll och rymma det blivande kulturhuset där? Det finns inget självändamål i att bygga nytt. Kommunen gör klokast i att använda befintliga byggnader så långt det är möjligt. Om det skulle kunna bli en bra lösning för ett kulturhus återstår att se, men vi har inget att förlora på att undersöka saken.

7 7 (49) 60 Svar på granskningsrapport om krisberedskap Dnr KS 2014/1001 Skrivelse från kommunens revisorer den 27 november Granskningsrapport, november Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari På uppdrag av kommunens revisorer har PwC granskat krisberedskapen i Kalmar kommun. PwC bedömer att kommunstyrelsen utifrån granskade kontrollmål enbart delvis bedriver en ändamålsenlig verksamhet inom samhällets krisberedskap. Bedömningen grundar sig enbart i kontrollmålen som har granskats, dvs. i de formella krav som finns på dokumenten handlingsprogram, risk- och sårbarhetsanalys och plan för hantering av extraordinära händelser samt formalia runt krisledningsnämnden och rapportering av riskoch sårbarhetsanalys. Kommunledningskontoret har yttrat sig över granskningsrapporten enligt följande. Kalmar kommun en god förmåga att hantera kriser inom det geografiska området såväl inom området räddningstjänst som inom området för extraordinära händelser. PwC har i sin rapport bedömt ett antal punkter varav flera har mindre betydelse för Kalmar kommuns krisberedskap. Revisionsfrågorna ger inte heller en samlad bild av kommunens krisberedskap vilket framgår av skrivningen under punkt 1.4. Bedömningen kan således inte anses vara heltäckande för kommunstyrelsens hela verksamhet inom samhällets krisberedskap. Kalmar kommun har hanterat samtliga krishändelser under perioden på ett högst tillfredsställande sätt. Vidare har Kalmar kommun förberett sig för krishändelser genom övning och utbildning på ett ändamålsenligt sätt och enligt den övnings- och utbildningsplan som antogs av fullmäktige i samband med att krisledningsplanen antogs. I rapportens kapitel 5 finns förtydligat den bedömning som revisorn gjort avseende handlingsprogram, föreskriften för Risk- och sårbarhetsanalys samt en bedömningsmall för risk- och sårbarhetsanalyser. Ett antal av punkterna som omfattar risk- och sårbarhetsanalys är besvarade med delvis eller nej. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsen yttrande över Granskning av krisberedskap i Kalmar kommun.

8 8 (49) 61 Detaljplan för del av fastigheten Kungsljuset 3 samt Lasarettsvägen Dnr KS 2014/0684 Utlåtande den 21 januari Samrådsredogörelse den 19 november Förslag till detaljplan den 21 januari Dagvattenutredning den 19 november Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 januari 2015, 7. Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för byggande av lägenheter av varierande storlek. Syftet är även att tillskapa ca 200 nya bilparkeringsplatser till länssjukhuset. Lasarettsvägen ska anpassas efter nuvarande vägändamål med kommunalt huvudmannaskap. Den nya bebyggelsen placeras i ett område som kännetecknas av mjuka övergångar mellan grönska, bebyggelse och vatten i den s.k. Skärgårdsstaden. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av fastigheten Kungsljuset 3 samt Lasarettvägen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Kungsljuset 3 samt Lasarettvägen. 62 Detaljplan för del av fastigheten Bryggaren 23 Dnr KS 2014/0736 Utlåtande den 21 januari Samrådsredogörelse den 22 oktober Förslag till detaljplan den 21 januari Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 januari 2015, 9. Detaljplanens syfte är att möjliggöra fler centralt belägna lägenheter genom att anpassa befintlig användning till endast bostadsändamål inom befintlig byggnad. Vidare möjliggörs utökning av byggrätt och byggnadshöjd mot innergården.

9 9 (49) Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Planområdet omfattar del av fastigheten Bryggaren 23 inom kvarteret Bryggaren öster om Domkyrkan och Stortorget. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av fastigheten Bryggaren 23. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Bryggaren Detaljplan för del av fastigheten Tegelviken 2:4 m.fl. Dnr KS 2015/0069 Utlåtande den 21 januari Samrådsredogörelse den 20 augusti Förslag till detaljplan den 21 januari Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 januari 2015, 10. Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för uppförande av fyravåningshus med ca lägenheter. Strövstråket mellan Sjöbrings väg och kvarteret Konvaljen ska bevaras och tillfart till den angränsande fastigheten Vallmon 19 ska säkerställas. Det föreslagna området finns öster om Sjöbrings väg inom flerbostadsområdet mellan Ståthållaregatan och Falkenbergsvägen. I öster ansluter grönområden med övergripande rekreations- och strövfunktion. Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av fastigheten Tegelviken 2:4 m.fl. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Tegelviken 2:4 m.fl.

10 10 (49) 64 Detaljplan för del av fastigheten Harby 1:183 i Trekanten Dnr KS 2014/0389 Utlåtande den 21 januari Samrådsredogörelse den 16 maj Förslag till detaljplan den 10 december Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 januari 2015, 12. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för samlingslokal, kontorsverksamhet inom del av fastigheten Harby 1:183. Planområdet ligger i Trekantens östra del strax söder om järnvägen och håller sig strax utanför det som i översiktsplanen kallas Trekantens bykärna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Harby 1:183 i Trekanten. 65 Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Dnr KS 2015/0042 Serviceförvaltningens skrivelse den 20 januari Förslag till regler för innehav av personalbil. Informationsfolder för personalbil. Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 27 januari 2015, 2. I budget för 2015 fick kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag till samtliga tillsvidareanställda. Erbjudandet gäller personalbil i form av biogas-, el- eller laddhybridbil. Många kommuner erbjuder idag personalbil till de anställda i form av miljöbil, vilket innebär att kommunen, utan någon extra kostnad, aktivt påskyndar utfasningen av fordon som drivs med fossila bränslen, vilket är helt i linje med de beslutade budgetmålen att Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Biogasproduktionen ökar i

11 11 (49) kommunen och det är viktigt att produktionsökningen möts med ökad efterfrågan. Utvecklingen av elbilar går också snabbt framåt och idag finns många elbilar på marknaden som möter de krav som bilisten har. Genom att erbjuda tillsvidareanställda personalbil i form av biogas, el eller laddhybrid, tar kommunen ett tydligt steg mot målet fossilbränslefri kommun. Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens förslag om införande och regler för innehav av personalbil för tillsvidareanställda i Kalmar kommun. Erbjudandet ska gälla miljövänlig personalbil i form av bilar som kan drivas av biogas, el eller är en så kallad laddhybrid. Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Patricia Vildanfors (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets 2. Inger Hilmansson (FP) med instämmande av Christopher Dywik (KD), Christina Fosnes (M) och Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag med följande tillägg: Kommunstyrelsen beslutar om en utvärdering hösten 2017 avseende dolda kostnader, miljövinster och förväntade positiva effekter för rekrytering och goodwill för kommunen som arbetsgivare. 3. Christina Fosnes (M) med instämmande av Christopher Dywik (KD) och Thoralf Alfsson (SD) föreslår följande tillägg: Att ramavtal mellan Kalmar kommun och bilhandelsföretag ska gälla olika bilmärken för ökad valfrihet för den enskilde och bibehållen konkurrens mellan företag. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att bifalla arbetsutskottets Härefter frågar ordföranden för vart och ett av tilläggsförslagen, om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå dem. Han finner att kommunstyrelsen bifaller båda tilläggsförslagen. Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens förslag om införande och regler för innehav av personalbil för tillsvidareanställda i Kalmar kommun. Erbjudandet gäller miljövänlig personalbil i form av bilar som kan drivas av biogas, el eller är en så kallad laddhybrid. Kommunstyrelsen ger serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla och teckna ett ramavtal avseende leasingtjänster och administration av personalbilar. Ramavtal mellan Kalmar kommun och bilhandelsföretag ska gälla olika bilmärken för ökad valfrihet för den enskilde och bibehållen konkurrens mellan företag. Kommunstyrelsen beslutar om en utvärdering hösten 2017 avseende dolda kostnader, miljövinster och förväntade positiva effekter för rekrytering och goodwill för kommunen som arbetsgivare.

12 12 (49) Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: I budget för 2015 tar majoriteten bort personalens friskvårdspeng och man förordar restriktivitet när det gäller utbildningar. För Folkpartiet liberalerna kommer friskvård och kompetenshöjning tillsammans med t.ex. arbetskläder och fruktkorg för all personal högre upp på prioriteringslistan än personalbil. Vi tror också att detta leder till effektivare arbete och en möjlighet att i framtidens konkurrens rekrytera de allra bästa medarbetarna. Det är bra att framtida negativa konsekvenser med försäkringar och pension framgår tydligt i avtalet, men det bjuder emot att som förtroendevald uppmuntra kortsiktiga förmåner. I Kalmar kommun når endast drygt 300 av kommunens 5000 anställda i sin lön över brytpunkten runt kr/månad. En personalbil som miljösatsning och personalförmån är en lovvärd satsning, som jag ställer mig bakom så länge den är verkligt kostnadsneutral. Jag vill därför att kommunstyrelsen beslutar om en utvärdering hösten 2017 avseende dolda kostnader, miljövinster och kända positiva effekter för rekrytering och goodwill för kommunen som arbetsgivare. För Folkpartiet är personalbil en långt senare prioritering än andra nämnda insatser för att kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsplats. Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: Detta beslut är samma som föreslogs i Miljöpartiets motion Biogas i var sjätte Kalmarbil från Där löd att-satsen; att Kalmar kommun påbörjar en utredning om införande av fördelaktiga leasingavtal med bruttolöneavdrag för biogasbilar för kommunens anställda. Motionen avslogs den gången, men det är glädjande att majoriteten sedan har insett fördelarna med förslaget och hörsammat motionen genom att utreda förslaget och nu genomföra det. På detta sätt kommer kommunen att kunna bidra till att andelen biogas- och elbilar ökar, vilket ger bättre förutsättningar och ökat underlag för att utöka produktionen av biogas och antalet laddningsstationer för elbilar i vår region. Det skapar i sin tur bättre förutsättningar för fler att inneha ha en miljösmart biogas- eller elbil. Tidigare har utvecklingen stått och stampat, men nu kan vi från kommunens sida sätta bollen i rullning och påskynda en positiv utveckling för miljösmartare bilar, miljösmarta bränslen och marknad för Kalmars lantbrukare i att producera biogas. Det är en förmån för en kommunanställd att istället för att köpa en ny miljöbil kunna få hyra en via kommunen till förmånligt pris och avtal. I samband med detta beslut vill vi trycka på behovet av att se till att det finns tillräckligt med laddningsplatser på kommunens arbetsplatser. Om majoriteten antar målet som Miljöpartiet driver (om att kommunen ska vara självförsörjande på förnyelsebar el till 2020 genom utbyggnad av solenergi) så kommer vi också kunna känna oss trygga med att elen som tankas är förnyelsebar. 66 Preliminärt bokslut 2014 Dnr KS 2015/0093 Preliminärt bokslut 2014.

13 13 (49) Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat ett preliminärt bokslut för Kommunens justerade resultat uppgår till 11,8 miljoner kronor. Åsa Bejvall, ekonom, redogör för det preliminära bokslutet Kommunstyrelsen överlämnar preliminärt bokslut 2014 till kommunfullmäktige. 67 Kommunledningskontorets årsrapport 2014 Dnr KS 2014/0248 Kommunledningskontorets årsrapport Kommunledningskontorets skrivelse den 21 januari Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 27 januari 2015, 5. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till årsrapport för verksamheten under Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kontoret är en nettokostnad på 186,6 miljoner kronor jämfört med en budgetram på 187,6 miljoner kronor. Exploateringsverksamheten vars budget är en nettointäkt på 30 miljoner kronor ger ett utfall på 25,7 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de detaljerade mål, aktiviteter och uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i budget 2014 och ekonomisk planering Åsa Bejvall, ekonom, redogör för kommunledningskontorets årsrapport 2014 samt presenterar en riskanalys. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till årsrapport Markanvisningsavtal för del av fastigheten Tegelviken 2:4, Jungs väg i Tegelviken Dnr KS 2014/1127 Kommunledningskontorets skrivelse, reviderad 27 januari 2015.

14 14 (49) Förslag till markanvisningsavtal. Utdrag ur planutskottets protokoll den 27 februari 2015, 4. Lindö Elmontage AB inkom den 19 mars 2014 med en ansökan om markreservation. Syftet är att få möjlighet att planlägga mark på del av fastigheten Tegelviken 2:4, väster om kvarteret Bläcksvampen, för uppförande av flerfamiljshus för cirka 30 lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt. Bolaget beviljades markreservation och detaljplanarbetet påbörjades. För att förtydliga bolagets och kommunens åtagande under planarbetet har parterna upprättat ett markanvisningsavtal som ersätter tidigare markreservation. Markanvisningen ger Lindö Elmontage AB ensamrätt att under markanvisningsavtalets villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av markområdet för bebyggande. Den planerade byggnationen omfattar cirka kvm BTA och parterna avser att överlåta området till ett pris om kr/kvm BTA (justeras med KPI). Detaljplanearbete för området pågår och enligt markanvisningsavtalet har parterna som gemensam målsättning att detaljplanen ska antas under hösten Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av Tegelviken 2:4. Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av Tegelviken 2:4, Jungs väg, mellan Kalmar kommun och Lindö Elmontage AB (org.nr ) enligt kommunledningskontorets 69 Värdering vid försäljning av kommunal mark Dnr KS 2014/0931 Kommunledningskontorets skrivelse den 22 januari Utdrag ur planutskottets protokoll den 27 februari 2015, 5. Kommunfullmäktige beslutade i september 2009 att kommunen vid försäljningar alltid ska genomföra två av varandra oberoende värderingar och redovisa dessa i samband med beslut om försäljningar. Inför varje försäljning köper kommunledningskontoret in två oberoende värderingar av marken från värderingsbyråer. Värderingsbyråerna baserar bland annat sina värderingar på ortsprismaterialet. Ortsprismaterialet är en förteckning över likartade fastigheter, så kallade jämförelseobjekt, som nyligen sålts. Förteckningen innehåller både kommunala och privata försäljningar av jämförelseobjekten. Under föregående år genomfördes endast

15 15 (49) en privat försäljning i kategorin mark för byggnation, så ortsprismaterialet baserades huvudsakligen på Kalmar kommuns markförsäljningar. Varje värdering som kommunledningskontoret köper in kostar mellan kronor plus moms. Kravet om att köpa in två oberoende värderingar inför varje försäljning kostar därmed kronor plus moms. Under föregående år köpte kommunledningskontoret värderingar för cirka kronor och under 2013 var motsvarande siffra cirka kronor. För närvarande arbetar kommunledningskontoret och samhällsbyggnads-kontoret med en översyn av detaljplaneprocessen för att bland annat effektivisera processen genom att korta ledtiderna. Bedömningen är att processen effektiviseras tidsmässigt om kommunledningskontoret värderar marken i egen regi. Då kommunledningskontoret har tillgång till samma underlag som värderingsbyråerna samt den kompetens som behövs för att genomföra värderingarna föreslås att kommunledningskontoret värderar marken i egen regi och sedan förhandlar med aktuell part. I de fall där osäkerhet råder, till exempel inför exploatering av ett helt nytt område, kan en extern värdering köpas in. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att huvudregeln vid markförsäljningar är att kommunen värderar marken i egen regi och fastställer markpriset i förhandling med aktuell part. I de fall där osäkerhet råder, till exempel inför exploatering av ett helt nytt område, kan oberoende värderingar köpas in. et ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 28 september 2009, 114, att vid försäljningar ska kommunen alltid genomföra två av varandra oberoende värderingar. 70 Anställning av kommundirektör Dnr KS 2015/0063 Kommunledningskontorets skrivelse den 23 januari Förhandlingsprotokoll med de fackliga organisationerna Arbetsgivaren gör ett avsteg från rekryteringsprocessen och annonserar inte den vakanta tjänsten som kommundirektör. Annette Andersson har sedan varit tillförordnad kommundirektör och har stort förtroende i kommunen och har erfarenhet från flera förvaltningar. I samband med anställningen görs en förändring av organisationen på så sätt att kommundirektören även blir förvaltningschef för kommunledningskontoret. En befattning som Annette Andersson redan innehar. Samverkan och förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts.

16 16 (49) Kommunstyrelsen anställer Annette Andersson som kommundirektör, tillika förvaltningschef för kommunledningskontoret i Kalmar kommun. Tillträdesdag är 1 april Anställningen avser en tillsvidareanställning i Kalmar kommun och omfattas av bestämmelserna i gällande kollektivavtal. Kommundirektör anses ha företagsledande ställning och omfattas därmed inte av LAS. 71 Motion från Margreth Johansson (KD) om kompetensutvecklingsplan och utbildningsanställning inom omsorgen Dnr KS 2014/0740 Motion från Margreth Johansson (KD) den 3 september Skrivelse från omsorgsförvaltningen den 10 december Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 18 december 2014, 122. Kommunledningskontorets skrivelse den 12 januari Margreth Johansson (KD) föreslår i en motion att: - Omsorgsförvaltningen gör upp en plan för all vård- och omsorgspersonal på både kort och lång sikt för specialistutbildningar som krävs för att möta den mer kvalificerade vård av äldre och yngre inom omsorgen. - Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ser över möjligheten att inrätta samma modell som Landstinget i Kalmar län nyligen har beslutat beträffande utbildningsanställning. Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. I yttrandet från den 10 december 2014 redovisas befintliga och kommande insatser inom utbildningsområdet för personal inom omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden har den 18 december 2014 föreslagit kommunfullmäktige att motionen härmed ska anses vara besvarad. Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att ärendet återremitteras till omsorgsnämnden för att yttra sig över motionens första förslag, dvs. att omsorgsförvaltningen gör upp en plan för all vård- och omsorgspersonal på både kort och lång sikt för specialistutbildningar som krävs för att möta den mer kvalificerade vården av äldre och yngre inom omsorgen. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Christopher Dywiks

17 17 (49) Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till omsorgsnämnden för att yttra sig över motionens första förslag, dvs. att omsorgsförvaltningen gör upp en plan för all vård- och omsorgspersonal på både kort och lång sikt för specialistutbildningar som krävs för att möta den mer kvalificerade vården av äldre och yngre inom omsorgen. 72 Motion från Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP): Välja mat självklart Dnr KS 2013/0583 Skrivelse från omsorgsförvaltningen den 8 december Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 18 december 2014, 121. Kommunledningskontorets skrivelse den 18 december Birgitta Nordlöw (FP) och Anna-Britt Wejdsten (FP) har i en motion föreslagit att Kalmar kommun utreder förutsättningarna, enligt lagen om valfrihet (LOV), för produktion av färdiglagad mat för leverans till personer med beslut om matdistribution enligt socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige beslutade i december 2013 att återremittera ärendet till omsorgsnämnden för att ytterligare utreda rätten att få välja mat. Omsorgsförvaltningen har nu ytterligare utrett frågan om rätten att få välja mat enligt LOV och konstaterar, efter samråd med juridisk expertis på Sveriges Kommuner och Landsting, att LOV gäller tjänster inom hälsovård och socialtjänster. Mat anses inte vara en socialtjänst utan en restaurangtjänst. Produktion av färdiglagad mat för leverens till personer med beslut om matdistribution enligt socialtjänstlagen (SoL) är inte förenligt med LOV. Detta redovisas i ett yttrande från den 8 december Omsorgsnämnden har den 18 december 2014 föreslagit kommunfullmäktige att motionen härmed ska anses vara besvarad. Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Inger Hilmansson (FP) med instämmande av Christopher Dywik (KD), Per Dahl (M) samt Christina Fosnes (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen. 2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka omsorgsnämndens Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka motionen eller omsorgsnämndens Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker omsorgsnämndens

18 18 (49) Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition: Den som vill tillstyrka omsorgsnämndens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka motionen röstar nej. Vid omröstningen avges 11 ja-röster och 4 nej-röster enligt följande: Ja-röst: Johan Persson (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Mattias Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Michael Ländin (S), Elisabeth Gustavsson (S), Lasse Johansson (S), Anders Andersson (C), Thoralf Alfsson (SD) samt Patricia Vildanfors (MP). Nej-röst: Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Inger Hilmansson (FP) samt Christopher Dywik (KD). Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker omsorgsnämndens Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämndens yttrande ska utgöra svar på Birgitta Nordlöws (FP) och Anna-Britt Wejdstens (FP) motion: Välja mat självklart. Motionen ska härmed anses vara besvarad. Reservationer Ledamöterna från M, FP och KD reserverar sig till förmån för eget förslag att tillstyrka motionen. 73 Medborgarförslag om turisttåg på gummihjul Dnr KS 2013/0738 Medborgarförslag den 7 oktober Yttrande från Destination Kalmar AB den 25 september Kommunledningskontorets skrivelse den 29 december Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag att Kalmar skaffar turisttåg på gummihjul, för att sommartid transportera turister runt i Kalmar. Destination Kalmar AB har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande: Tack för en bra idé, som också blev verklighet i somras. En privat aktör investerade i ett turisttåg som hade dagliga turer hela sommaren. Tåget återkommer nästa sommar och ser ut att bli ett permanent inslag i Kalmar sommartid.

19 19 (49) Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet från Destination Kalmar AB ska utgöra svar på medborgarförslaget om turisttåg på gummihjul. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 74 Medborgarförslag om hattparad och ett nöjesfält Dnr KS 2013/0611 Medborgarförslag den 23 juli Yttrande från Destination Kalmar AB den 22 december Kommunledningskontorets skrivelse den 28 oktober Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om hattparad och nöjesfält för ökad turism och ett attraktivt Kalmar. Destination Kalmar AB tackar för bra idéer och har tagit fram ett förslag till yttrande över förslagen. Idén om hattparad skickas vidare till Kalmar City, som kan ta upp frågan i sina planeringsgrupper som regelbundet genomför aktiviteter i stadskärnan. Förslaget om ett nöjesfält är spännande men kräver både en bra plats och stora investeringar. För Fredriksskansområdet pågår just nu ett detaljplanearbete för bland annat bostäder och vi ser därför inte ett permanent nöjesfält som möjligt där. Destination Kalmar jobbar ständigt med upplevelser och evenemang för Kalmarborna och besökare vilket också under året innebär uppskattade besök av tillfälliga nöjesfält. Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet från Destination Kalmar AB ska utgöra svar på medborgarförslaget om hattparad och nöjesfält. Förslagen skickas för kännedom till Kalmar City och samhällsbyggnadsnämnden. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 75 Medborgarförslag om gratis inträde på Kalmar slott Dnr KS 2013/0747 Medborgarförslag den 15 oktober Yttrande från Destination Kalmar AB den 25 september 2014.

20 20 (49) Kommunledningskontorets skrivelse den 29 december I ett medborgarförslag föreslås att Kalmar Slott görs tillgängligt helt gratis under hela året för Kalmar länsbor. Destination Kalmars VD har upprättat ett förslag till yttrande över medborgar-förslaget. Av yttrandet framgår bland annat att det inte är ekonomiskt möjligt att genomföra då verksamheten är omfattande och inte skulle vara möjlig att driva utan entréavgifter. Kommunstyrelsen beslutar att yttrandet från Destination Kalmar AB ska utgöra svar på medborgarförslaget om gratis inträde på Kalmar Slott för länsbor. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 76 Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 4 december Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per uppgår till kr. Stiftelsens resultat för 2013 uppgår till kr och för 2011 var resultatet kr. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen. enlighet med kommunledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar att hos Kammarkollegiet yrka att upphäva de föreskrifter i Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfonds stadgar som anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet får användas för ändamålet. Kommunstyrelsen beslutar också att yrka att ändra de föreskifter som lyder att avkastningen ska varje år tilldelas den elev som varit bäst i gymnastik eller idrott till att istället lyda kapitalet och avkastningen ska användas till utdelning med lämpligt belopp till de 10 elever som varit bäst i gymnastik och idrott.

21 21 (49) 77 Permutation av Stiftelsen KG Johanssons fond Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 4 december Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per uppgår till kr. Stiftelsens avkastning uppgår till kr för 2013 och stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till kr för Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen. Turberkulos är ovanligt idag, därför bör ändamålet ändras till att istället avse understöd till barn till lungsjuka, företrädevis tuberkulösa, fattiga föräldrar, mantalsskrivna i Kalmar. enlighet med kommunledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar att hos Kammarkollegiet yrka att upphäva de föreskrifter i Stiftelsen K G Johanssons fonds förordnande som anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet får användas för ändamålet. Kommunstyrelsen beslutar att yrka att ändra föreskrifterna som lyder att den årliga avkastningen ska användas till turberkulosens bekämpande företrädesvis genom understöd åt friska, i Kalmar boende barn till turberkulösa, fattiga föräldrar, mantalsskrivna i Kalmar till att istället lyda att kapital och avkastning används till understöd till friska, i Kalmar boende barn till lungsjuka, företrädevis tuberkulösa, fattiga föräldrar, mantalsskrivna i Kalmar.

22 22 (49) 78 Permutation av Stiftelsen syskonen Karlbergs minnesfond Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 18 december Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per uppgår till kr. Stiftelsens avkastning uppgår till kr för 2013 och stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till kr för Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen. I de fall inflationen innebär att avkastningen ur understöds synpunkt blir obetydligt bör även kapitalet få användas. Detta för att säkerställa att understödet blir verkningsfullt. enlighet med kommunledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar att hos Kammarkollegiet yrka att upphäva de föreskrifter i Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfonds förordnande som anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet får användas för ändamålet. Kommunstyrelsen beslutar att yrka att ändra föreskrifterna som lyder i första hand ska återstoden av avkastningen från ifrågavarande fond årligen utdelas till hjälp och vård åt behövande ålderstigna sjuke eller funktionsnedsatta hantverkare eller handlande i Kalmar, därvid de personer skola äga företrädesrätt, som varit verksamma i skobranschen. I andra hand ska återstoden av avkastningen årligen utdelas till behövande hantverkare eller handlande i Kalmar eller behövande anhöriga till dessa [ ] till att istället lyda i första hand ska återstoden av avkastningen och kapitalet från ifrågavarande fond årligen utdelas till hjälp och vård åt behövande ålderstigna sjuke eller funktionsnedsatta hantverkare eller handlande i Kalmar, därvid de personer skola äga företrädesrätt, som varit verksamma i skobranschen. I andra hand ska återstoden av

23 23 (49) avkastningen och kapitalet årligen utdelas till behövande hantverkare eller handlande i Kalmar eller behövande anhöriga till dessa [ ]. 79 Permutation av stiftelsen Wollinska fonden Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november Stiftelsens har följande ändamål: [ ] äga Stadsfullmäktige själva fördela dessa åt behövande i belopp av förslagsvis 100 till högst 500 kronor. Stiftelsens resultat de senaste fem åren, efter betalda förvaltningskostnader, varierat mellan och kronor. Givarnas skrivning att fördela dessa åt behövande i belopp av förslagsvis 100 till högst 500 kronor. tyder på att de avsett att bidraget ska vara av det större slaget. Det bör uppmärksammas att 500 kronor år 1921 motsvarar ,22 kronor i dagens penningvärde, medan 100 kronor motsvarade 2 062kronor. Stiftelsens små tillgångar och det nuvarande ränteläget omöjliggör några större utdelningar. Vi anser att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på ett mer tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga prisbasbeloppet. År 2013 ligger prisbasbeloppet på kronor kronor motsvarar 23 procent av prisbasbeloppet, medan kronor motsvarar 5 procent. Framtida utdelningar bör således baseras på dessa procentsatser. enlighet med kommunledningskontorets

24 24 (49) Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för Stiftelsen Wollinska fonden som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet samt att utdelningarnas storlek knyts till prisbasbeloppet. Kalmar kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Sedan dessa pensionärer så småningom avlidit eller överskott av räntemedel på annat sätt uppstår, äga Stadfullmäktige själva fördela räntemedel och kapital åt behövande i belopp som förslagsvis uppgår till lägst 5 och högst 23 procent av prisbasbeloppet. 80 Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november Av stiftelsens urkund framgår det att stiftelsen har följande ändamål: Återstoden av räntan å fonden och vad av fonden efter pensionärs död blir disponibelt lägges till pensionsfondens kapitel intill dess två år förflutit från det den i mom. 3 nedan angivna stiftelsens hem inrättats och trätt i full verksamhet. Därefter skall disponibel ränta å kapitalet i understöd/pensioner/å 500 kr. enligt av styrelsen fattade beslut tilldelas å hemmet varande pensionärer, vilka vistats i hemmet någon tid. Givarnas skrivning att disponibel ränta å kapitalet i understöd/pensioner/å 500 kr. tyder på att de avsett att bidraget ska vara av det större slaget. Det bör uppmärksammas att 500 kronor år 1933 motsvarar kronor i dagens penningvärde. Stiftelsens små tillgångar och det nuvarande ränteläget omöjliggör några större utdelningar. Vi anser att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på ett mer tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga prisbasbeloppet. År 2013 ligger

25 25 (49) prisbasbeloppet på kronor kronor motsvarar 34 procent av prisbasbeloppet. Framtida utdelningar bör således baseras på denna procentsats. enlighet med kommunledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för Stiftelsen Wollinska pensionsfonden som anger att bara 500 kronor får användas för utdelningar till ändamålet och istället knyter utdelningarnas storlek till prisbasbeloppet. Kalmar kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: Återstoden av räntan å fonden och vad av fonden efter pensionärs död blir disponibelt lägges till pensionsfondens kapitel intill dess två år förflutit från det den i mom. 3 nedan angivna stiftelsens hem inrättats och trätt i full verksamhet. Därefter skall disponibel ränta å kapitalet i understöd/pensioner enligt av styrelsen fattade beslut tilldelas å hemmet varande pensionärer, vilka vistats i hemmet någon tid. Understödet ska uppgå till 34 procent av prisbasbeloppet. 81 Permutation av Stiftelsen Axel Åkesssons fond Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november I urkunden står det att [ ] hela ränteavkastningen skall användas till att bereda tillfällig hjälp åt nödlidande eller behövande personer inom Ljungby socken, såsom vid långvarig sjukdom, olycksfall, eldsvåda, kreaturförlust, reparation på en förfallen stuga, då ägaren i

26 26 (49) brist på medel ej förmår verkställa en sådan, hjälp till inköp av ved åt gamla och orkeslösa män eller kvinnor och i övrigt bidrag till förbättrande av nödlidande församlingsmedlemmars lott vid julhögtider eller andra lämpliga tillfällen. Beloppet till en var hjälpbehövande torde lämpligen kunna bestämmas till emellan 20 och 100 kronor, beroende på omständigheterna i varje särskilt fall, dock vore fondens styrelse obetaget, att om så befintlig ses lämpligt, någon gång höja eller sänka beloppen. Givarnas skrivning att att om så befintlig ses lämpligt, någon gång höja eller sänka beloppen visar att denne avsett att bidraget ska kunna höjas. Det bör också uppmärksammas att 100 kronor år 1930 motsvarar kronor i dagens penningvärde. År 2013 hade stiftelsen ett resultat på kronor. Mot bakgrund av detta och att behövande personers behov ofta kostar en ansenlig summa pengar, skulle det vara en fördel om stiftelsen också kunde utnyttja sitt kapital vid utdelningar. Vi anser också att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på ett mer tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga prisbasbeloppet. År 2013 ligger prisbasbeloppet på kronor kronor motsvarar 6 procent av prisbasbeloppet. Framtida utdelningar bör således minst baseras på denna procentsats. enlighet med kommunledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att Kammarkollegiet upphäver den föreskrift för Stiftelsen Axel Åkessons fond som anger att bara avkastningen får användas för utdelningar till ändamålet samt att utdelningarnas storlek knyts till prisbasbeloppet. Kalmar kommun yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt följande: [ ] hela ränteavkastningen och kapital skall användas till att bereda tillfällig hjälp åt nödlidande eller behövande personer inom Ljungby socken, såsom vid långvarig sjukdom, olycksfall, eldsvåda, kreaturförlust, reparation på en förfallen stuga, då ägaren i brist på medel ej förmår verkställa en sådan, hjälp till inköp av ved åt gamla och orkeslösa män eller kvinnor och i övrigt bidrag till förbättrande av nödlidande församlingsmedlemmars lott vid julhögtider eller andra lämpliga tillfällen. Beloppet till en var hjälpbehövande torde lämpligen kunna bestämmas till 6 procent av prisbasbeloppet, beroende på omständigheterna i varje särskilt fall, dock vore fondens styrelse obetaget, att om så befintlig ses lämpligt, någon gång höja eller sänka beloppen.

27 27 (49) 82 Permutation av Stiftelsen grundskolans Samfond I Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 3 december Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per uppgår till kr. Stiftelsens avkastning uppgår till kr för 2013 och stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till kr för Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen. enlighet med kommunledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar att hos Kammarkollegiet yrka att upphäva de föreskrifter i Stiftelsen Grundskolans Samfond I stadgar som anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet får användas för ändamålet.

28 28 (49) 83 Permutation av Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond 2 till Lars Kaggskolan Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 3 december Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per uppgår till kr. Stiftelsens avkastning uppgår till kr för 2013 och stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till -414 kr för Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen. enlighet med kommunledningskontorets Kommunstyrelsen beslutar att hos Kammarkollegiet yrka att upphäva de föreskrifter i Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond 2 till Lars Kaggskolans stadgar som anger att endast avkastningen får delas ut, så att även kapitalet får användas för ändamålet. 84 Permutation av Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond 3 Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 3 december 2014.

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00-11:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 1-6 ande Jonas Lövgren (M) Dzenita Abaza (S) Johan Persson (S) Anders Andersson (C) Bertil

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40)

Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till kommunledningskontoret (tfn 45 00 40) 1(11) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 24 november 2014 kl. 13:00 Plats Kalmarsalen, Glasverandan, Skeppsbrogatan Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand till

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Sammanträdeslokalen Magistern. 2. Fördjupad översiktsplan Södra staden med omgivande kulturlandskap Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Kallelse Rev. 2015-01-30 Tid Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 08:00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén sekreterare Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond

Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 december 2013 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-31 KS 2014/0921 50111 Kommunstyrelsen Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond

Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-12-04 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Axel Åkessons fond

Permutation av Stiftelsen Axel Åkessons fond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Axel Åkessons fond Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Johan Jeanssons understödsfond

Permutation av Stiftelsen Johan Jeanssons understödsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-18 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Johan Jeanssons understödsfond Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott. Omfattning 119-132 Omsorgsnämnden Tid kl. 09:00-13:00 Plats Kalmar Slott Omfattning 119-132 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Wollinska pensionsfonden

Permutation av Stiftelsen Wollinska pensionsfonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Wollinska pensionsfonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09.

2. Information om kommunstyrelsens företagsbesök den 6 oktober Föredragande: Thomas Davidsson. Ajournering för gruppmöten (ca 09. 1(9) Rev 2015-08-31 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 1 september 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista 1. Information från Kalmar FF Föredragande:

Läs mer

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Kommunfullmäktige PROTOKOLL. Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 14:15-14:45 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Omfattning 138-140 ande Roger Kaliff (S), ordförande Ann-Marie Engström (S),

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(8) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 16 juni 2014 kl. 13:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Övriga när- Inger Hilmansson (FP) ersättare KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-04-13 Tid 8.30 9.10 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 71-76 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 november 2015 kl. 8:30-9:30 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 97-101 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021

Servicenämnden. Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten UTDRAG. Dnr SFN 2013/0021 UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-01-30 Servicenämnden 10 Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Dnr SFN 2013/0021 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-01-15 inkl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-04-18 80 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 87-93 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 2 december 2014 kl. 8:00 11:15 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 216-229

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 2 december 2014 kl. 8:00 11:15 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 216-229 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 2 december 2014 kl. 8:00 11:15 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 216-229 ande Johan Persson (S), ordförande Christina Fosnes (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-08-15 160 Tid 8.30-8.45 Plats Stadshuset Omfattning 164-168 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-02-27 39 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 43-52 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 juni 2015 kl. 8:30-9:25 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 44-48 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Permutation av Stiftelsen Wollinska fonden

Permutation av Stiftelsen Wollinska fonden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2014-11-19 KS 2014/0921 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Permutation av Stiftelsen Wollinska fonden Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde den 1 december redovisas i bilaga.

Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde den 1 december redovisas i bilaga. 1(7) Rev 2015-12-08 Kommunfullmäktige Tider Måndagen den 14 december 2015 kl. 11:00 Tider 11:00-12:00 Frågor och interpellationer 12:00-13:00 Jullunch inkl. utdelning av hedersgåvor 13:00- Kommunfullmäktiges

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-08-28 168 Tid 8.30-10.20 Plats Stadshuset Omfattning 164-172 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1(26) Plats Tid Stadshuset kl 17.30--19.15 Sammanträdet ajournerades i fem minuter, kl 17.50-17.55, 126 Sammanträdesprotokoll Ledamöter Mattias Adolfsson (fp), ordförande Richard Svärd (m), 1:e v ordförande

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2009-08-17. Tid 10.00 12.00. Sammanträdeslokalen Magistern. Omfattning 102-117 108 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-08-17 Tid 10.00 12.00 Plats Sammanträdeslokalen Magistern Omfattning 102-117 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Mona

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande. Inger Hilmansson (FP) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2011-01-25 Tid Kl. 08.30 10.15 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 11-20 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) vice

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats Stadshuset, KS-salen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40. Omfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 augusti 2012 kl. 8:30-9:40 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 89-93 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kommunstyrelsen 2009-11-30 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 30 november 2009, kl 18.00 Obs! Middagsbuffé efter sammanträdet Kallade tjänstemän Tf Kommundirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Tidaholms museum kl 15:00-17:15

Tidaholms museum kl 15:00-17:15 1 (12) Plats och tid Tidaholms museum kl 15:00-17:15 Paragrafer 25-33 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 29-38

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen. Omfattning 29-38 Omsorgsnämnden Tid Torsdagen den 23 april 2015 kl. 13:00 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 29-38 ande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-20 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 113-122, 124-134 Hans Unander (S) 113-122, 124-134 Johnny Skottheim

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1717) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 december 2006 kl. 13:00-17:00. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 10:00-11:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 67-73 ande Jonas Lövgren (M) ordförande Ingemar Einarsson (C) 67-68 Dzenita Abaza (S)

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B. Omfattning 36-45

Omsorgsnämnden PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B. Omfattning 36-45 Omsorgsnämnden Tid Torsdagen den 26 maj 2016 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B Omfattning 36-45 ande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 10:00-11:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 38-44 ande Mattias Adolfson (S) Per-Olof Jonsson (M) Anders Andersson (C) Johan Persson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-16 Kommunstyrelsen 1/2 Sessionssalen, 2014-04-16 08:00-10.20 99-104 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), ord Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Erik Ezelius

Läs mer

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF

Beslutande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Marianne Brandén SPF Evald Olsson Birgitta Jannesson SPF Erland Ström Birgitta Johansson SKPF KALMAR KOMMUN Pensionärsrådet PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-01-16 Tid Kl 09.00 12.00 Plats KS-salen, stadshuset, Kalmar Omfattning 1-13 ande Birgitta Elfström (s) ordf (kommunstyrelsen) Hans Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Vård- och omsorgsnämnden 2010-05-19 ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Elo Larsen (S) Lena Munther (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kallelse till s sammanträde kl 10.00 i PB-hallen, Folkets hus Gruppmöten S,V,Mp i Sonaten 1 kl 08.15 Alliansen i Sonaten 2 kl 08.15 KALLELSE 12 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014. Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige Sida 1 av 7 Sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 25 mars 2014 Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se Fullständigt protokoll

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Sammanträdesdag 2009-04-29

Sammanträdesdag 2009-04-29 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2009-04-29 Tid kl 13.30-16.00 Plats Norrlidshemmet Omfattning 55-67 ande Steve Sjögren (S) ordförande Ingegerd Petersson (C) Jean Welander (MP) Gunnel

Läs mer

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131

Övriga när- Jonas Löhnn (mp) ersättare , varande 131 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-05-13 117 Tid 8.30-11.20 Plats Stadshuset Omfattning 124-131 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 12:10 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 1-22

Kommunstyrelsen PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 12:10 Plats Sammanträdesrum Magistern. Omfattning 1-22 Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 januari 2016 kl. 8:00 12:10 Plats Sammanträdesrum Magistern Omfattning 1-22 ande Johan Persson (S), ordförande Christina Fosnes (M), 1:e vice ordförande Bertil Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.00 Beslutande Anders Berngarn (M) Mozhgan Zachrison (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015 kl 08:30-15:15 Ajournering kl 11:30-11:40 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Omfattning 8-14 Beslutande Lasse Johansson (S),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 15 oktober 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 juni 2001, klockan 17.00 17.30 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Sven-Inge Carlsson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Stadshuset, AU-rummet kl. 10.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Bergvall (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel Sandlund (V) Inger

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare:

Sammanträdesdatum: 2013-07-11. Ersättare: "KOMMUN NÄMNDENS FÖR HÄLSA OCH OMSORG (FÖRSTÄRKT) SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid: Storskogen 15:00-16:10 Ledamöter: Stig Rådahl (M), Ordförande Martin Wisell (KD), l:e vice ordförande Eva Christiernin

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-13 1 (17) Sida 2011-06-13 1 (17) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 13 juni, 2011 klockan 18.00 20.05 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 14 maj 2013 kl. 8:30 10:45 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 51-56 ande Anders Andersson (C) Anette Lingmerth (S) Tara Braem (MP) Inger Hilmansson (FP)

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003)

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjövik 5 samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostäder Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Servicenämnden 2014-12-10 1(11)

Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Servicenämnden 2014-12-10 1(11) Plats och tid Beslutande Kilenegården kl. 13.00-15.00 med ajournering kl. 13.20-13.25 och kl. 13.30-13.35 Lennart Lämgren (FP), ordförande Bertil Jonasson (C) Hans-Inge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer